FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf eller til Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 87/13 13/637 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21. OG OG MØTE /13 13/705 ØKONOMIREGLEMENT FOR FRØYA KOMMUNE 89/13 13/707 REGLEMENT FOR BUDSJETTOPPFØLGING OG RAPPORTERING 90/13 10/332 ANG INNLØSNING AV EIENDOMMEN GNR 21 BNR 22 SOLTUN 91/13 13/701 KOMMUNALT EIRSKAP - EIERSKAPSSTRATEGI 92/13 13/586 SØKAND OM STØTTE TIL DELTAKELSE I ØYLEKENE /13 13/472 DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER /13 13/595 ODA FRA HAVET - SØKNAD OM STØTTE. 95/13 13/486 SØKNAD FRA BELLONA OM STØTTE TIL NY HAVBRUKSRAPPORT 96/13 13/557 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SØKNAD OM TILSKUDD TIL PILOTPROSJEKT INNEN HELSESEKTOREN 97/13 13/398 SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - HUSEYIN YILDIZ 98/13 13/476 STRØMØY GÅRD/ SLT STALL OG STUTTERI - SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET

2 99/13 13/512 TV-AKSJONEN 2013 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSE "INGEN TID Å MISTE"- DEMENS-SAKEN 100/13 13/689 MØTEPLAN 2. HALVÅR /13 13/638 ORDFØRERENS ORIENTERING 102/13 13/100 TILSETTING AV RÅDMANN Sistranda, Berit Flåmo Ordfører Frida Hanø Kvingedal Sekretær Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: Frøya herredshus og Melding til medlemmene: Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl i møterom teknisk. Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl i møterom B

3 Saknr: 87/13 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal Arkivsaksnr: 13/637 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 87/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 87/13 Formannskapet GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21. OG OG MØTE Forslag til vedtak: Protokoll fra møte 21. og og møte godkjennes som framlagt. Vedlegg: Protokoll fra møte 21. og Protokoll fra møte

4 Saknr: 88/13 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Per Gundersen Arkivsaksnr: 13/705 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 88/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 88/13 Formannskapet / Kommunestyret ØKONOMIREGLEMENT FOR FRØYA KOMMUNE Innstilling: Gitt at kommunestyret slutter seg til rådmannens innstilling i den sak om budsjettoppfølging og rapportering, skal følgende reglementer gjennomgås og legges fram til politisk behandling i løpet av oktober 2013: Reglement for anvisning Reglement for årsbudsjett Reglement for delegering av budsjettmyndighet Reglement for over- og underskudd Reglement for tap på fordringer Reglement for investeringsprosjekt Reglement for årsavslutning Reglement for startlån. I tillegg må følgende gjennomgås: - Rutiner som er påpekt av revisjonen i forbindelse med behandlingen av finansreglementet må legges fram til politisk behandling. - Gjennomgangen må sees i sammenhang med rullering av delegasjosreglementet. - De ulike reglementene samles i ett økonomireglement hvori finansreglementet, innkjøpsreglementet og reglement for budsjettoppfølging og rapportering inngår som egne kapitler. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Den behandlet kommunestyret som sak 206/11 Nytt økonomireglement for Frøya kommune. Det ble gjort slikt vedtak: Vedtak: Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Kommunestyret ber administrasjonen jobbe videre med nytt økonomireglement slik at endringene kommer bedre fram, og konsekvensene av disse endringene blir synliggjort for kommunestyret. Videre arbeid med nytt økonomireglement må sees i sammenheng med rullering av delegasjonsreglementet. Enstemmig. Saken ble fremmet under et visst tidspress og en kan i ettertid se at det burde vært brukt noe mer tid på saken. Vedtaket fra desember 2011 er ikke fulgt opp administrativt, noe rådmannen har beklaget overfor kommunestyret.

5 Saknr: 88/13 Det reglementet som ble foreslått vedtatt, var egentlig en samling på 12 reglementer og 1 rutinebeskrivelse. Reglementene var maler utarbeidet av NKK (Norsk kemner- og kommunekassererforbund). Til sammen er de ment å utgjøre et fullstendig økonomireglement. Kommunestyret har i sak 87/10 gjort følgende vedtak: Vedtak: Utarbeidet forslag vedtas som Reglement for finansforvaltning for Frøya kommune. Rutiner som er påpekt av revisjonen må gjennomgås og legges fram for politisk behandling. Enstemmig Bakgrunnen for endringene i finansreglementet var forskriftsendringer. Saken ble lagt fra etter råd fra Aeon Grieg Investor AS. Finansreglementet er et av de tolv reglementene nevnt over. Ennå gjenstår Rutiner som er påpekt av revisjonen må gjennomgås og legges fram for politisk behandling Videre har kommunestyret den i sak 50/12 gjort slikt vedtak: Vedtak: Frøya kommunestyre vedtar nytt innkjøpsreglement og nye rutiner for innkjøp. Nytt innkjøpsreglement og nye rutiner for innkjøp ivaretar Lov om offentlige anskaffelser. Nytt reglement og rutiner for innkjøp ivaretar dagens krav til etikk, miljøvennlighet, universell utforming og arkivering. Kommunestyret vedtar i denne sammenheng følgende presiseringer når det gjelder anbuds -og tilbudsutlysninger: 1. Frøya kommune skal kunngjøre alle anskaffelser over kr ,- eks. mva. i Doffin-basen ihht. nasjonal grenseverdi i Lov om offentlige anskaffelser. 2. I tillegg til kunngjøring i Doffin-basen skal anbuds og tilbudsutlysninger kunngjøres på kommunens hjemmeside. Nytt innkjøpsreglement og nye rutiner for innkjøp gjøres gjeldende fra den dato kommunestyret gjør sitt vedtak. Vurdering: Rådmannen legger til grunn at revidert finansreglement (kst-sak 87/10) er tjenlig og ikke trenger ytterligere revidering pr. dd. Videre antas innkjøpsreglement og nye rutiner for innkjøp å være av så vidt ny dato, at de fremdeles er tjenlige. I tillegg fremmer rådmannen parallelt med foreliggende sak, sak om nytt reglement for budsjettoppfølging og rapportering i Frøya kommune. Gitt at kommunestyret slutter seg til rådmannens innstilling i den saken, vil følgende reglementer ha behov for gjennomgang dersom en legger malene gra FKK til grunn: Reglement for økonomiplan Reglement for anvisning Reglement for årsbudsjett Reglement for delegering av budsjettmyndighet Reglement for over- og underskudd Reglement for tap på fordringer Reglement for investeringsprosjekt Reglement for årsavslutning Reglement for startlån. I tillegg må følgende gjennomgås: - Rutiner som er påpekt av revisjonen i forbindelse med behandlingen av finansreglementet må legges fram til politisk behandling. - Gjennomgangen må sees i sammenhang med rullering av delegasjosreglementet. - De ulike reglementene samles i ett økonomireglement hvori finansreglementet, innkjøpsreglementet og reglemet for budsjettoppfølging og rapportering inngår som egne kapitler. Det arbeidet som er skissert over er relativt omfattende og krever noe tid. Rådmannen ønsker å organisere arbeidet gjennom en arbeidsgruppe med økonomisjefen som leder. Selv om det har gått altfor lang tid siden saken sto til behandling i kommunestyret, ber en om at frist for gruppen til å levere sitt forslag settes til med tanke på behandling i formannskap og kommunestyre i oktober.

6 Saknr: 89/13 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Per Gundersen Arkivsaksnr: 13/707 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 89/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 89/13 Formannskapet / Kommunestyret REGLEMENT FOR BUDSJETTOPPFØLGING OG RAPPORTERING Innstilling: Vedlagte forslag til Reglement for budsjettoppfølging og rapportering i Frøya kommune godkjennes og innarbeides i kommunens økonomireglement som eget kapittel, jfr, annen sak i dagens møte. Vedlegg: Forslag til reglement for budsjettoppfølging og rapportering i Frøya kommune. Saksopplysninger: Det vises til egen sak om økonomireglement for Frøya kommune som fremmes i dagens møte. Foreliggende reglement forutsettes tatt inn i økonomireglementet dersom kommunestyret godkjenner det. Vurdering: Det foreslåtte reglementet er helt i samsvar med mal fra NKK,men er tilpasset at Frøya kommune ikke har innført balansert målstyring. Saken fremmes da en har oppfattet at kommunestyret har viet budsjettoppfølging g rapportering særlig oppmerksomhet når det gjelder enkeltheter i økonomireglementet.

7 Saknr: 90/13 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Per Gundersen Arkivsaksnr: 10/332 Arkivkode: GNR 21/22 Møtebok Sak nr: 90/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 90/13 Formannskapet / Kommunestyret ANG INNLØSNING AV EIENDOMMEN GNR 21 BNR 22 SOLTUN Innstilling: Frøya kommune takker nei til tilbudet om å kjøpe eiendommen Soltun g.nr 21, bnr. 22 på Sistranda. Vedlegg: Gnr 21 bnr 22 vedr tilbud på kjøp av "Soltun" Gnr 21 bnr 22 notat om evt. salg av "Soltun" Gnr 21 bnr 22 vedrørende tilbud på kjøp av "soltun"på Sistranda med vedlegg og kart Saksopplysninger: Sakens dokumenter tar opp mange spørsmål med tilknytning til eiendommen. Foreliggende sak drøfter kun spørsmålet om kommunal overtakelse av eiendommen. Tilbyder er Triangel Sameie Frøya. Tilbudet som er framsatt er NOK ,00. Eiendommen er 1246,1 kvadratmeter. Av dette ble 259,9 kvadratmeter kjøpt fra Frøya kommune for en del år siden for NOK 30,00 pr. kvadratmeter. Påstående bygninger framstår som preget av manglende ytre vedlikehold, men tak er nylig renovert. Der framgår ikke av sakens dokumenter hvor mange boenheter bygningen inneholder. Heller ikke går det fram hvilke leieforhold som eksisterer når det gjelder utleie til kontor/forretningsformål. Samlede leieinntekter opplyses for tiden å utgjøre NOK ,00 pr. år. Reguleringsstatus for eiendommen opplyses å være allmennyttige formål. Dette er en noe uklar status. Avhengig av hvordan en bruker eiendommen i framtida, kan det bli nødvendig å vurdere dette. Spørsmålet om kommunal overtakelse av eiendommen har versert en tid. Kommunestyret gjorde i sak 60/10 slikt vedtak: Frøya kommunestyre viser til brev fra Triangel Sameie Frøya vedrørende kjøp/innløsning av eiendommen Gnr. 21, bnr. 22 på Sistranda. Kommunestyre viser til dette er en eiendom i sentrum som vil være interessant for kjøp med tanke på å få sanert eiendommen, for ikke minst å bedre avkjørselforholdene til Sistranda barnehage, samt kryssing av riksvegen for myke trafikkanter i samme område. Kommunestyre vil ut fra ovenstående inngå forhandlinger med eier av 21/22 om kjøp av eiendommen. Som forhandlingsutvalg oppnevnes Ordfører og Rådmann. Forhandlingsresultatet med forslag til kjøpekontrakt fremlegges til kommunestyret for behandling og evt. godkjenning. Enstemmig. Etter dette ble saken på ny fremmet for formannskapet som i sak 146/ gjorde slikt vedtak: Formannskapet synes framlagte kjøpesum er urimelig høy og vedtar å gå i nye forhandlinger med hele styret i Triangel Sameie Frøya. Enstemmig

8 Saknr: 90/13 Vurdering: Det ser ikke ut til at det er ført forhandlinger etter dette. Det er viktig å understreke at prosessen i 2010 hadde som eneste hensikt å evt. anskaffe eiendommen for å sanere den. I foreliggende sak er det brakt inn spørsmål om å bevare eiendommen som boligeiendom. Det blir da en helt annen sak med prinsipielle spørsmål om hvorvidt kommunen skal engasjere seg i saken. Når det gjelder innløsning av eiendom er det hensiktsmessig å skille mellom innløsning som er nødvendig og innløsning som er ønskelig, men ikke for enhver pris. Det blir derfor ikke riktig å sammenligne prisen på innløsning som er helt nødvendig for å tilrettelegge for overordnede samfunnsmessige interesser med prisen på eiendom hvor innløsning kan være ønskelig, men slett ikke nødvendig av hensyn nevnt over. I foreliggende sak kan innløsning være ønskelig for å få best mulig trafikale løsninger, men en kan også utmerket godt leve med situasjonen slik den er. Dette under forutsetning av at de tiltak som tidligere er avtalt (autovern og flytting av inngangsparti og adkomst)gjennomføres. I brev datert vises det til at på en befaring i uke 17 inneværende år ble lansert en ide om at nåværende bygningsmasse på eiendommen burde rives og at ny bygning kunne oppføres 5 meter lenger øst. En slik løsning bør kommunen under ingen omstendigheter delta i. Dette vil praksis si at tomta til et nytt bygg vil koste NOK ,00 pluss rivningskostnader. Anslår en disse til NOK ,00 vil kvadratmetersprisen på tomt for ny bygning bli NOK 1.324,13. En minner igjen om at 259,1 av disse kvadratmeterne ble overdratt til Triangel Sameie for NOK 30,00 for noen år siden. Rådmannen vil frarå at kommunen går til anskaffelse av eiendommen. Det bør ikke være aktuelt for kommunen verken å restaurere nåværende bygning eller bygge nytt på eiendommen etter at påstående bygningsmasse er revet. Dersom en har behov for arealer til bolig/boliger, vises det til at Beinskaret boligfelt har betydelige og langt bedre arealer til formålet.

9 Saknr: 91/13 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Sten Kristian Røvik Arkivsaksnr: 13/701 Arkivkode: 255 Møtebok Sak nr: 91/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 91/13 Formannskapet / Kommunestyret KOMMUNALT EIRSKAP - EIERSKAPSSTRATEGI Innstilling: 1. Frøya kommunestyre vedtar fremlagt forslag til eierskapsstrategi for Frøya kommune. 2. Det opprettes et utvalg på 3 personer som ferdigstiller eierskapsmelding for Frøya kommune. Utvalget består av 2 politikere og 1 fra administrasjon. Eeieskapsmelding utarbeides ut fra Eierskapsstrategi for Frøya kommune kap Eierskapsmelding ferdigstilles innen og fremlegges for politisk behandling i oktober Vedlegg: 1. Eierskapsstrategi for Frøya kommune Oversikt over aksjer og andeler (Note 5 i regnskap 2012) Saksopplysninger: Frøya kommune er eier i en rekke selskaper og dette eierskapet fremkommer i årsregnskapet i note 5 Aksjer og andeler i varig eie, som følger som vedlegg til saken. Samtidig legges fram et utkast til eierstrategi for selskapene. Denne strategien baserer seg på de tilrådninger som fremkom i rapporten fra Kommunal- og Regionaldepartementet 85 tilrådningar for styrkt eigenkontroll i kommunane, spesielt del 11 som omhandler selskapskontroll og del 13 hvor tilrådning om selskapskontroll fremkommer. I KRD`s tilrådninger heter det bl.a.: I tillegg til den kontrollen som selskapa sjølve driv, er kommunane pålagde å drive kontroll overfor selskapa sine. Selskapskontroll går ut på å vurdere i kva grad kommunen si eigarstyring og verksemda i selskapa er i tråd med vedtektene til selskapet og med vedtaka og føresetnadane til kommunestyret. Selskapskontroll er ei obligatorisk oppgåve for kontrollutvalget, jf. Kommunelova 77 nr. 5: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunenes interesser i selskap m.m. Ein reiskap i selskapskontrollen er det vide innsynet som kommunelovea 80 gir for kontrollutvalget og revisor i kommunalt åtte selskap, sjå nærare nedenfor. Selskapskontroll er ei lovfesta kontrollform som samspelar med eigarstyringa elles. Kontrollutvalet har gjennom selskapskontrollen ei sentral rolle overfor kommunen sine aktiviteter som eigar. Utanom selskapskontrollen er eigarrolla i liten grad regulert i lov eller forskrift. Det er derfor opp til kommunane og kommunesektoren sjølv å finne fram til gode måtar å handtere den store eigarskapen på. Selskapskontroll kan skje gjennom eierskapskontroll og gjennom forvaltningsrevisjon.

10 Saknr: 91/13 Eierskapskontroll er definert som kontroll om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Denne kontrollforma er ikke dyptgående og gjelder egentlig ikke selskapet, men utøvelsen av eierstyringen. Forvaltningsrevisjon er en dyptgående kontroll av selskapet, jfr. revisjonsforskriftens 7. Et eksempel på forvaltningsrevisjon av selskapet kan være å kontrollere at selskapet følger reglene om offentlig anskaffelse. Forvaltningsrevisjonen rommer mye, og kontrollutvalget har derfor et stort spekter av tema å velge mellom når det er snakk om forvatningsrevisjon av selskap. Kontrollutvalget har behandlet dette med selskapskontroll i flere saker, bl.a. i sak KU-32/2010, hvor det ble fattet slikt vedtak: Kommunestyret ber rådmannen om at arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi/ eierskapsmelding gis prioritet. Eierskapsmelding/eierstrategi inneholdende retningslinjer for eierstyring og formål med det enkelte selskap fremmes for kommunestyret innen utgangen av inneværende kommunestyreperiode. I møte behandlet kontrollutvalget som sak 17/11 Vesentlighet selskapskontroll, hvor det ble fattet følgende vedtak: Sekretariatet bes merke seg kontrollutvalgets innspill til vesentlighets- og risikovurderinger av kommunens eierskap, og ber om å bli forelagt en ferdig analyse innen utgangen av valgperioden. Det vises for øvrig til sak KS-4/11 med følgende vedtak: «Kommunestyret ber rådmannen om at arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi/eoerskapsmelding gis prioritet. Eierskapsmelding/eierstrategi inneholdende generelle retningslinjer for eierstyring og formål med det enkelte selskap fremmes for kommunestyret innen utgangen av inneværende kommunestyreperiode.» Vurdering: Rådmannen har med bakgrunn i KRD`s rapport utarbeidet en eierstrategi, som et utgangspunkt for å utarbeide eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen forutsettes å si noe om det enkelte selskaps organisering, type, omsetning, kapital, eiere, styre samt en risiko- og vesentlighets-vurdering. I tillegg må det i eierskapsmeldingen vurderes om alle kommunens realverdier skal tas inn og vurderes. Realverdiene kan grovt deles inn i 3 kategorier: - Eierskap i bedrifter/selskaper - Bygninger, eiendommer, anlegg og tomter - Infrastruktur innen vann og avløp Kontrollutvalget ba om at eierskapsmelding ble fremlagt før utløpet av forrige valgperiode. Dette ble dessverre ikke fulgt opp i forrige valgperiode og er i ettertid etterlyst av kontrollutvalget og nytt kommunestyre. Med utgangspunkt i dette legges eierskapsstrategien fram for behandling for nytt kommunestyre. Ut fra rådmannens vurdering bør det nedsettes et utvalg som består både av politikere og administrasjonen for å utarbeide eierskapsmeldingen. Det bør fremgå hvilke realverdier eierskapsmeldingen bør omfatte. Utvalgets størrelse og sammensetning bestemmes av kommunestyret, samt at det bør settes en tidsfrist for framleggelse av meldingen.

11 Saknr: 92/13 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Knut Arne Strømøy Arkivsaksnr: 13/586 Arkivkode: 223 Møtebok Sak nr: 92/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 92/13 Formannskapet SØKAND OM STØTTE TIL DELTAKELSE I ØYLEKENE 2013 Forslag til vedtak: Søknaden avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjettet for 2013 ut over særskilt bevilgning på kr ,- og midler til støtte av lag og organisasjoner (her er innstilt på støtte på kr ,-). Vedlegg: Søknad dat Saksopplysninger: Frøya har siden 1985 deltatt i Øylekene som er en idrettskonkurranse for ungdom fra 25 øyer fra hele verden. Frøya og Hitra er de eneste deltakerne fra Norge og ble i sin tid forespurt via utenriksdepartementet. Det var tidligere kultursjef Arnold Myreng som sørget for at Frøya ble et fullverdig medlem av en organisasjon der det er stor pågang for å bli medlem fra øyer over hele verden. Årets leker arrangeres på Bermuda og Frøya er påmeldt med 21 deltakere fordelt på fotball, svømming og golf. Lekene på Bermuda medfører store kostnader på den enkelte deltaker og den lokale organisasjonen IGA Frøya søker derfor om et tilskudd fra kommunen på kr for å redusere kostnadene for den enkelte utøver. Øylekekomiteen mottar kommunalt tilskudd på kr pr. år. Penger som går til å betale medlemskap samt å delta på generalforsamlinger. Dette er for øvrig samme beløp Hitra kommune bevilger. Hitra kommune bevilget forøvrig kr ekstra i 2011 og har gitt et ekstra tilskudd på kr i Dette er første gang den lokale komiteen søker om ekstra tilskudd. Vurdering: For idrettsutøvere på Frøya er Øylekene den eneste arena for internasjonal deltakelse med unntak av landslag. Gjennom Øylekene får idrettsutøvere muligheten til å bli kjent med folk fra andre øysamfunn og knytte vennskap med folk fra andre nasjoner. Frøya har deltatt i de fleste lekene og deltakelsen har blitt finansiert gjennom egenandeler samt sponsormidler fra næringslivet. Øylekene har sitt eget lokale styre, men har nå gått inn som en naturlig del av Frøya idrettsråd. Dette etter idrettsrådets eget ønske. Kulturetaten har sekretærfunksjonen for IGA Frøya på samme måte som for Frøya Idrettsråd og Frøya Ungdomsråd. Frøya kommune har mottatt en forespørsel fra styret i IGA om å komme til Frøya for å holde sitt vårmøte Dette vil i så fall være en flott mulighet for både idretten og politisk nivå å få en innføring i hva Øylekene er og hva kommunen kan utvikle sitt medlemskap til å bli.

12 Saknr: 92/13 Øylekekomiteene fra Frøya og Hitra har innledet et samarbeid og vil i løpet av året sammen søke annen offentlig støtte samt se på hva sentrale idrettsorganisasjoner kan bidra med. Dette for å lette belastningen for den enkelte deltaker. Øylekene har også søkt på kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner og er fra administrasjonen innstilt med kr Tilslutt kan nevnes at to nye idretter har organisert seg på Frøya, idretter som ønsker å trene mot deltakelse i neste Øylekene i 2015 på Jersey. Dette gjelder Frøya Volleyballklubb og Frøya Bueskytterklubb som er under etablering.

13 Saknr: 93/13 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Knut Arne Strømøy Arkivsaksnr: 13/472 Arkivkode: 223 Møtebok Sak nr: 93/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 93/13 Formannskapet DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2013 Forslag til vedtak: Formannskapet fordeler drift- og aktivitetstilskudd til frivillige lag og organisasjoner i 2013 som følger: Post kr SØKER TYPE AKTIVE TILDELT MEDL. Idrett: Frøya IL Allidrett Mausund IL Allidrett Frøya Fotballklubb Fotball NMK Frøya Motorsport Frøya og Hitra Taekwon-do Taekwon-do IGA Frøya Øylekene Øylekedeltakelse Frøya Sportsdykkerklubb Dykking Frøya Padleklubb Padling Grendalag: Dyrøy Grendalag Allment Skjønhals Kretslag Allment Bogøy Velforening Allment Nesset Grendalag Allment Sørburøy Velforening Allment Valen Grendalag Allment Sula Grendalag Allment Titran Grendalag Allment Uttian Grendalag Allment Andre: Frøya Turlag Folkehelse Frøya Teaterlag Terater/revy Folkeakademiet Frøya Kulturformidling Stiftelsen Norddyrøy slip Kulturminne Frøya Seniordans Dans Mausund Seniordans Dans Frøya Band Renuinon Arrangør Sangkoret Havdur Kor Sistranda Mannskor Kor Hitra og Frøya Hundeklubb Interesseorg Mausund Husflid og brukskunst Interesseorg Frøyværingen Brukskunst/salg Gabriela Lukassen Musikk/språk 0 TOTALT

14 Saknr: 93/13 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Tilskuddene er bekjentgjort i pressen samt på Frøya kommunes hjemmesider. I tilegg har vi gjennom Frøya frivilligsentral sendt ut både meldinger og påminninger til alle lag og organisasjoner i kommunen. Årets søknadsmasse teller 30 søknader og dette er det høyeste antallet på mange år. Årets tilskuddsbeløp er økt fra kr i 2012 til kr På bakgrunn av at formannskapet har gitt sin tilslutning til satsing på barn og unge samt folkehelse har rådmannen valgt å øke idrettens andel fra 65 % i 2012 til 67 % i Når det gjelder grendalagene ligger forslage på samme prosent som i Det er også kommet melding om at vi til høsten kan dele ut kr gjennom SalMar-fondet så spesielle tiltak vil bli innstilt der. På denne bakgrunn har rådmannen valgt å gi like beløp til grendalagene. Vurdering: Rådmannen har som tidligere år prioritert idretten høyt da det er innenfor disse lagene den største aktiviteten opp mot barn og unge foregår. Dette er også i tråd med signalene fra formannskapet da Kvalitetsløftet innenfor kultursektoren ble vedtatt. Her er fokuset barn og unge samt folkehelse. Når det gjelder grendalaga har rådmannen valgt å legge seg på samme tilskuddsbeløp til alle. Dette ut fra at disse lagene gjør en stor innsats for befolkningen i grendene og deres arbeid omfatter alle aldersgrupper og ofte med et spesielt fokus på tilflyttere. Grendalagene er viktig for Frøya. Rådmannen har i år valgt å foreslå tildeling til alle som har søkt, da med et unntak. Grunnen til at siste søknad ikke prioriteres er at den ikke faller innenfor kriteriene, men denne vil kunne være aktuell ved tildeling fra SalMarfondet til høsten.

15 Saknr: 94/13 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Knut Arne Strømøy Arkivsaksnr: 13/595 Arkivkode: 223 Møtebok Sak nr: 94/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 94/13 Formannskapet ODA FRA HAVET - SØKNAD OM STØTTE. Forslag til vedtak: Frøya kommune ser positivt på tiltaket men har dessverre ikke avsatt midler til denne type tiltak i 2013 og finner derfor ikke å kunne støtte dette. Vedlegg: Søknad dat Saksopplysninger: Oda fra havet er et forsøk på å få oppført et historisk spel på Frøya annethvert år fra Spelet er basert på tre bøker, Folket fra Spåhålet med handling hentet fra Mausund skrevet av Vidar Oskarson som også har tatt initiativet til det nye spelet. Vidar Oskarson har fått med seg en erfaren kunstner, Marte Hellem fra Verdal som både bidrar med manus og egenproduserte sanger og melodier. Første oppsetning er planlagt i det nye kulturhuset mai 2014, deretter skal oppsetningen flyttes til Mausund og gjennomføres annethvert år. Etter planene ønsker initiativtakerne å blande lokale og profesjonelle kunstnere etter samme modell som brukes i spellet om Heilag Olav og i Maren på Hitra. Gjengen bak Oda fra havet søker Frøya kommune om et engangstilskudd på kr som er tenkt brukt til etablering av spelet. Vurdering: Frøya kommune har i Kommuneplanens samfunnsdel fokus på å få gjennomført Titranspelet og ev. Gulltransportspelet minst hvert 2. år, men dette har vist seg vanskelig da ingen har påtatt seg ansvaret for selve gjennomføringen. Gjennom initiativet fra Vidar Oskarson er muligheten her for å få oppsatt et lokalt spel. Et spel vil også bidra til å oppfylle et annet punkt i samfunnsdelen, styrke Frøya som festivalkommune. Videre heter det i samfunnsdelen at det skal satses mer på gjestespill innen dans, teater og musikk. For å få satt opp denne type forestillinger er vi helt avhengige av at privatpersoner eller organisasjoner tar rollen som ildsjeler Rådmannen ser meget positivt på initiativet som er i tråd med intensjonene i kommunens samfunnsdel, dessverre er det ikke midler avsatt i årets budsjett for å kunne yte det tilskuddet det søkes om. Rådmannen håper allikevel at tiltaket kan realiseres..

16 Saknr: 95/13 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Øyvor Helstad Arkivsaksnr: 13/486 Arkivkode: 223 Møtebok Sak nr: 95/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 95/13 Formannskapet SØKNAD FRA BELLONA OM STØTTE TIL NY HAVBRUKSRAPPORT Forslag til vedtak: Frøya kommune avslår søknad fra Bellona om økonomisk støtte på kr. Det er ikke avsatt midler i kommunens budsjett til dette arbeidet. Vedlegg: Søknad fra Bellona om økonomisk støtte datert Link til Bellonas rapport Miljøstatus for norsk havbruk, utgitt 2003: Saksopplysninger: Frøya kommune har den mottatt søknad fra Bellona om økonomisk støtte på kr til ny rapport om havbruk; Et hav av muligheter. Støtten vil gå til Bellonas havbruksarbeid, produksjon og lansering av rapporten. Kommunen får logo i rapporten hvis de bidrar med støtte. Rapporten skal lanseres på Aqua Nor 2013 med et eget seminar og stand. De ønsker å skaffe oppmerksomhet rundt de mulighetene som finnes for norsk havbruksnæring og presentere noen av de løsningene de mener kan være premissgivende for at næringen kan gjøres på en mer bærekraftig måte. Rapporten har et budsjett på kr. Bellonas arbeid baseres på støtte fra næringslivet og havbruksnæringen har gjennom mange år støttet Bellonas arbeid innenfor området havbruk. Et hav av muligheter vil beskrive dagens utfordringer med oppdrett av laksefisk, tilgjengelige teknologiske løsninger og Bellonas forslag til nye framtidsrettede løsninger hvor havbruksnæring, forskningsinstitusjoner og politikere oppfordres til samarbeid. Vurdering: Kommunen er positiv til arbeidet som nedlegges i denne rapporten. Dette er kunnskap som griper rett inn i Frøyas viktigste næring havbruket. Kommunen er ikke bestiller av rapporten, og vet heller ikke konkret hva den vil inneholde, selv om overskriftene er kjent. Det er ikke sikkert at det er riktig å la kommune stå som en bidragsyter i en slik rapport (logo i rapporten). Bellona prøver å finne løsninger for et mer miljøvennlig og bærekraftig havbruk for framtiden. Integrert havbruk er helt klart en del av denne utviklingen, og det er i ferd med å etableres på Frøya.

17 Saknr: 95/13 Bellona utga i 2003 rapporten Miljøstatus for norsk havbruk. Den var basert på et vitenskapelig faktagrunnlag og bidro til å rydde unna misforståelser og myter om havbruk, slik at det ble mer fokus på utfordringene. Rapporten har fått positive tilbakemeldinger og har vært en nyttig referansekilde. Det er ikke avsatt midler i kommunens budsjett, og har dermed ikke midler til å være med å finansiere rapporten. Hvis politikerne imidlertid ønsker å gi støtte, har de muligheten til dette ved å ta i bruk reserverte tilleggsbevilgninger.

18 Saknr: 96/13 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Jon Birger Johnsen Arkivsaksnr: 13/557 Arkivkode: 223 Møtebok Sak nr: 96/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 96/13 Formannskapet KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SØKNAD OM TILSKUDD TIL PILOTPROSJEKT INNEN HELSESEKTOREN Forslag til vedtak: 1. Scardi AS innvilges 28,3 % støtte fra det kommunale næringsfondet, inntil kr ,- til gjennomføring av pilotprosjekt, på bakgrunn av søknad datert Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til Scardi AS må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort. Vedlegg: 1. Søknad om tilskudd fra Scardi AS v/ Frank Jakobsen, datert Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret Saksopplysninger: Scardi AS ved Frank Jakobsen, søker det kommunale næringfondet om tilskudd til å gjennomføre et pilotprosjekt innen helsesektoren. Scardi AS ble stiftet , har foretaksnr og er registert med adresse på Sistranda. Scardi AS har utviklet et internasjonalt helsekort. Dette er et smart-kort, der kort innehaveren kan legge inn person- og helseopplysninger. Det er også utviklet en programvare som gjør det mulig for pasienten og helsepersonellet å kommunisere, selv om de snakker ulike språk. Dette helsekortet, som kan benyttes over hele verden, kan forhindre misforståelser og feilbehandling. Når en pasient oppsøker en lege med et annet språk, kan pasientens helsekort kommunisere med legens datamaskin ved hjelp av en ordinær kortleser. Om ikke legen har nødvendig dataprogram for å lese kortet, kan dette på et øyeblikk lastes gratis ned via internett. Når dataprogrammet åpner kortet, velges språkene det skal kommuniseres på. Via enkle valg på datamaskinen kan legen også stille pasienten spørsmål ved hjelp av et oversettelsesprogram, enten ved bruk av lyd eller som tekst på skjermen. Helsekortet vil gi legen en tilgang til en oversikt over pasientens helsetilstand, fra allergier og kroniske sykdommer til hvorvidt pasienten bruker faste medisiner. Kortet vil derfor også ha en stor nasjonal verdi, ettersom pasientjournaler ikke er tilgjengelig ved legebesøk i andre distrikt enn i hjemkommunen. Helsekortet vil i utgangspunktet selges via distributører i det enkelte land og via internett. Salgsinntektene vil bestå av inntekter ved salg av helsekort. Utviklingen av selve softwaren og den nettbaserte løsningen er ferdigstilt gjennom et utviklingssamarbeid med det Canadiske firmaet Almex Smartcard Solution Ltd. og det indiske firmaet Pryogika Smart Card Technologies Ltd.

19 Saknr: 96/13 Beskrivelse av pilotprosjektet: Pilotprosjektet skal gjennomføres for å teste ut helsekortenes funksjonalitet i praksis av hensyn til: - Systemets kompabilitet til ulike programvarer innen helsesektoren. - Faktisk bruk. - Operasjonalisering av språkkonvertorene. - Praktisk uttesting av hardware på legekontor, i ambulanse og på venterom. - Sertifisere helsekortet i henhold til personvernlovgivningen og datalagring av helseopplysninger. På grunn av at øyregionen har en stor arbeidsinnvandring, har en valgt å gjennomføre pilotprosjektet lokalt på Hitra og Frøya. Pilotprosjektet blir et samarbeid mellom Scardi AS, bedriftshelsetjenesten, legekontorene og ambulansene i de to kommunene. Legevakten i Orkdal, som har pasientkontakt fra øykommunene, vil også delta i prosjektet. Pilotprosjektet rettes mot de fremmedspråklige innbyggerne i kommunene. Det skal utdeles 750 helsekort til denne gruppen, som skal bruke helsekortet i forbindelse med sine henvendelser til helsesektoren. I tillegg skal venterom, legekontorer og ambulanser utstyres med nødvendig hardware og helsepersonellet skal få tilstrekkelig opplæring i bruk av dette. Piloten er beregnet til å ha en varighet på minimum 4 måneder, og oppstart vil foreligge umiddelbart etter at risiko- og sårbarhetsanalysen for prosjektet er godkjent. I finansieringsplanen til søker står det også oppført støtte fra Innovasjon Norge pålydende kr ,-. Søker har forklart at denne søknaden er under utarbeidelse, og vil bli oversendt Innovasjon Norge. Prosjektets totalkostnad blir oppgitt å være kr ,-. En summering av kostnadene viser at dette er 500 kr. for lite, i forhold til de kostnadene som er oppgitt. Av dette søkes det om kr ,- i støtte fra næringsfondet, dvs. 28,3 % støtte av prosjektets totale kapitalbehov. Kostnader Finansiering Lønn 4 mnd ,- Støtte fra kommunalt næringsfond ,- 2 datamaskiner ,- Støtte fra Innovasjon Norge ,- 750 helsekort ,- Egenkapital + egeninnsats ,- 12 kortlesere ,- Totalt (*) ,- 2 pc kiosker ,- 2 håndholdte pad til ambulanse ,- Utvikling og opptrykk av ,- veiledningsmatr. Husleie, internettkostnader og ,- serverleie Gjennomføring av evaluering ,- ROS- analyse ,- Totalt (*) ,- * : Underdekning på kr. 500,- mellom stipulerte kostnader og finansiering. I desember 2010 fikk Ambulansevakten ved Frank Jakobsen kr ,- i støtte til utarbeidelse av Translate solution, som var et oversettelsesverktøy for å forbedre kommunikasjonen mellom helsearbeidere og fremmedspråklige. Dette arbeidet er nå ferdigstilt, og denne søknaden kan ses på som en digital videreføring av dette arbeidet. For nærmere opplysninger, vises det til vedlagte søknad. Vurdering: Ut fra det rådmannen er blitt gjort kjent med, har Scardi AS funnet en forretningside som kan ha et stort markedspotensial både på nasjonal og internasjonal basis. Flere land har vist interesse for dette arbeidet (USA, Canada, Tyskland, Spania, Jordan, Saudi Arabia, Ghana etc.). Før de kan begynne å selge produktet, er de avhengig av å gjennomføre et pilotprosjekt som omsøkt, for å teste ut konseptet.

20 Saknr: 96/13 Dette er et spennende prosjekt for Frøya på flere måter. I regionen (Hitra Frøya) bor det mange fremmedspråklige som kan dra nytte av dette arbeidet i sitt møte med helsevesenet. Dette er også spennende utfra at dette er en ny type næring for Frøya, på bakgrunn av at storparten av vårt næringsliv er sentrert rundt havbruk med avledede virksomheter, fiske og fangst. Det er også svært positivt og spennende at gründere fra Frøya kan vise seg interessante både på den nasjonale og den internasjonale arenaen innenfor flere næringer i tillegg til havbruk. Scardi AS har et styre, der følgende personer er representert (ikke opplyst i søknaden): - Terje Svendsen (styreleder) - Marco Krys (nestleder og designer) - Frank Jakobsen (styremedlem og daglig leder) Alle kostnadene i søknaden er inkl. mva. Årsaken til dette er at Scardi AS er registert i foretaksregisteret men ikke i merverdiavgiftsregisteret (se vedlegg 2). I oppsettet er det avdekket en feil på kr. 500,- i regnestykket over kostnader. Av hensyn til prosjektets totale kostnad, blir denne feilen ubetydelig, og kommenteres derfor ikke nærmere. Søknaden behandles på bakgrunn av oppgitte totalkostnad på kr ,-. Når det gjelder selve kostnadsoppsettet til søknaden, har rådmannen vurdert disse, og undersøkt med søker når det gjelder enkelte utgiftsposter. Dette gjelder spesielt det som står oppført som Gjennomføring av evaluering og ROS-analyse, for å avdekke hvorvidt det her er snakk om interne eller eksterne kostnader. Når det gjelder Gjennomføring av evaluering er dette noe som skal gjøres av en tredjepart (et utvalg bestående av brukere, leger samt et eksternt konsulentfirma). Dette er dermed en evaluering som Scardi AS må betale for å få gjennomført. Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) skal også gjennomføres av et eksternt firma (Infosec Norge AS) og er derfor noe som påløper prosjektet eksterne kostnader. Når det gjelder kostnader til husleie, internettkostnader samt serverleie, kan det diskuteres hvorvidt dette er driftskostnader (og dermed ikke støtteberettiget) eller om hele eller deler av dette kan belastes prosjektet. Kostnadene forbundet med dette vurderes så små sammenlignet med totalkostnaden, at dette har liten betydning for utfallet av saken. Utover dette har rådmannen ingen ytterligere kommentarer til kostnadene. Slik rådmannen har forstått det på søker, samt gjennom samtale med Hans Emdahl i Innovasjon Norge (I.N), viser I.N. interesse for dette prosjektet. Dette vitner om at forretningsideen er spennende også høyere opp i systemet. At flere land har vist interesse for dette prosjektet, indikerer også at mange har tro på prosjektet. Slik rådmannen ser det kommer denne søknaden inennfor kategorien nyskapende prosjekt med vekstpotensiale, som både er å finne i kriteriene for støtte i tildelingsbrevet fra fylkeskommunen, samt i de lokale satsningsområdene til fondet (vedtatt av KST ). I tillegg kan dette prosjektet på sikt skape varige lokale arbeidsplasser, som også er å finne i de lokale satsningsområdene. I Regionalt Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping 2013 (utarbeidet av Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge) står det under vedlegget strategiske føringer for bruk av Regionale utviklingsmidler : 13. Unngå samfinansiering fra fylkeskommunale midler gjennom ulike kilder. Ved evt. forslag/ ønske om slik samfinansiering skal dette drøftes og det skal være konkrete begrunnelser for samfinansiering. Utgangspunktet er altså at man skal unngå slik samfinansiering som søknaden her legger opp til. I og med at søknaden foreløpig ikke er mottatt av Innovasjon Norge og derfor ikke vurdert, har rådmannen i samråd med Hans Emdahl i Innovasjon Norge valgt å behandle denne uten å hensynta dette. Dersom Scardi AS får innvilget støtte fra næringsfondet må Innovasjon Norge ta stilling til dette. I utgangspunktet virket Innovasjon Norge positiv til en søknad fra Scardi AS på dette. Rådmannens oppfatning er at det er viktig for Scardi AS å gjennomføre dette pilotprosjektet, for å få testet ut sin forretningside. Dersom pilotprosjektet blir en suksess, tegner dette godt for en videre utvikling av bedriften. Det omsøkte beløpet på kr ,- er tilnærmet 28 % av prosjektets totalkostnad, og dermed godt innenfor det næringsfondet kan gi i støtte. På bakgrunn av dette innstiller rådmanen på at søknad om støtte, innvilges som omsøkt.

21 Saknr: 97/13 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Jon Birger Johnsen Arkivsaksnr: 13/398 Arkivkode: 223 Møtebok Sak nr: 97/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 97/13 Formannskapet SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - HUSEYIN YILDIZ Forslag til vedtak: 1. Huseyin Yldiz innvilges tilskudd fra næringsfondet i Frøya kommune med inntil kr ,- i etableringsstøtte på bakgrunn av søknad, datert mars Tilskuddet er gyldig til Vilkårene for tildeling må aksepteres innen 3 måneder fra tilsagnsdato. Hvis tilbudet ikke er akseptert innen fristen, faller tilbudet bort. Vedlegg: 1. Prosjektplan/ Søknad til kommunalt næringsfond, fra Huseyin Yildiz, datert mars Artikkel fra datert Artikkel fra datert Saksopplysninger: Huseyin Yildiz er opprinnelig fra Tyrkia, og har bodd i Norge i snart 10 år. Han har jobbet innenfor restaurantbransjen og har med årene etablert et godt nettverk på Frøya. Han har erfart en stor etterspørsel både fra fremmedspråkelige og norskspråkelige på Hitra & Frøya, etter en butikk med matvarer som man ikke finner i vanlige matbutikker her ute. Denne etterspørselen kom klart til utrykk som følge av to artikler i froya.no (vedlegg 2). På bakgrunn av dette, ønsker Yildiz nå å starte opp med en matbutikk som skal inneholde varer som ikke finnes i de tradisjonelle matvarebutikkene på Hitra og Frøya. Nødvendige investeringer før oppstart beløper seg til kr ,- og består av hyller/ inventar, kjøleskap og kassapparat. Utstyr utover dette er allerede på plass. Egeninnsatsen, som er ganske omfattende i startfasen, er beregnet til 295 timer à kr. 250,-. Oppstarten, inklusiv markedsundersøkelser og markedsføring er planlagt for resterende del av I tillegg til Huseyin Yildis, er Vera Yildiz engasjert i prosjektet. Trøndersk Kystkompetanse har bidratt i prosjektet bl.a. gjennom bistand til utforming av prosjektplan og søknad. Søker har en avtale med utleier om en rabbatert husleie de første 6 måneder. Butikken vil bli etablert i Næringens Hus på Sistranda. Husleien er på kr ,- de første 6 måneder og øker deretter til kr ,-. Det budsjetteres med en strømkostnad på kr pr. måned. Et detaljert driftsbudsjett er under bearbeidelse. De første kalkylene for innkjøp av varer beløper seg til ca. kr , ,-. Totalbudsjettet, inklusiv egeninnsats beløper seg til kr ,-. Av dette søkes det kommunale næringsfondet om en støtte på kr ,-. Under er et oppsett over kostnader og finansiering som er å finne i søknaden. Oversikt over kostnader og finansiering: Kostnader Finansiering Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kilde Beløp Investeringer Kommunalt Næringsfond Markedsundersøkelse Egeninnsats Markedsføring Egeninnsats Sum Sum

22 Saknr: 97/13 For nærmere opplysninger henvises det til vedlagte prosjektplan/ søknad. Vurdering: Dette er en søknad om støtte til bedriftsetablering av en ny matvarebutikk i Sistranda sentrum. Ut ifra kostnadsoversikt og finansieringsplan søkes det om kr ,- i støtte, som utgjør 40 % av prosjektets totale kapitalbehov. Som søker beskriver, er ikke det detaljerte driftsbudsjettet ferdig utarbeidet enda. Årsaken til dette er bl.a. at søker avventer behandling av denne næringsfondsøknaden. Sistranda sentrum har i løpet av de siste årene fått en ny dagligvarebutikk (REMA 1000). Matvarebutikken som her ønskes etablert, vurderes som et nytt matvaretilbud med innhold av matvarer som ikke er å få tak i her ute blant eksisterende butikker. På bakgrunn av dette, og den store positive responsen fra innbyggere på Hitra og Frøya er det trolig et marked for en slik butikk. Samtidig vurderer rådmannen at en støtte til dette ikke vil virke konkurransevridende i forhold til dagens matvarebutikker på Frøya og Hitra. I tillegg er dette en positiv sak, sett i lys av både sentrumsutvikling av Sistranda, og for å utvide matvaretilbudet for både de norskspråklige og de fremmedspråklige innbyggerne på Frøya / Hitra. Trøndersk Kystkompetanse har også startet opp med sitt etablererprogram for gründere på Hitra og Frøya. Søker er en av de utvalgte fra Frøya som er tatt opp i dette programmet. Dette betyr at vedkommende vil få tett oppfølging og veiledning i startfasen så lenge vedkommende deltar i etablererprogrammet. I tildelingsbrevet fra Sør-Trøndelag fylkeskommune for regionale utviklingsmidler for 2013 står det at det forutsettes at kommunene prioriterer mobiliserende tiltak i forhold til entreprenørskap og nyetableringer. Samtidig er kvinner, ungdom og innvandrere målgrupper som skal få et særskilt fokus når det gjelder dette. Rådmannen vurderer at denne søknaden faller innenfor disse regionale satsningskriteriene. Når det gjelder forholdet til lokale satsningsområder vedtok Kommunestyret satsningsområder for kommunalt næringsfond i 2012 (KSTsaknr. 51/12). Disse er som følger: Nyskapende prosjekter med vekstpoteniale Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser Tar vi utgangspunkt i disse satsningsområdene er rådmannens oppfatning at det omsøkte tiltaket kan skape varige lokale arbeidsplasser (kulepunkt 3) samt at det berører både innvandrer- og kvinnearbeidsplasser (kulepunkt 4). På bakgrunn av dette innstiller rådmannen på at søknaden innvilges som omsøkt.

23 Saknr: 98/13 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Jon Birger Johnsen Arkivsaksnr: 13/476 Arkivkode: 223 Møtebok Sak nr: 98/13 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 98/13 Formannskapet STRØMØY GÅRD/ SLT STALL OG STUTTERI - SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET Forslag til vedtak: 1. Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri innvilges 50 % støtte på myke investeringer, og 35 % støtte på harde investeringer, inntil kr ,- til bygging av oppholdsrom på bakgrunn av søknad. 2. Tilskuddet er gyldig i ett år fra vedtaksdato, til Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri må akseptere vilkårene for tildeling innen tre måneder fra tilsagnsdato. Dersom tilbudet ikke er akseptert innen fristen faller tilbudet bort. Vedlegg: 1. Søknad om oppholdsrom ved Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri, datert Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret. Saksopplysninger: Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri ved Janniche Lund-Teigås og Joakim Teigås, har nylig startet opp Frøyas første ridesenter. Med dette håper de at barn, unge og voksne kan lære seg omgang med dyr og bistå med flere aktiviteter som ridning og arrangementer på Frøya. De har nå åpnet det nylig oppsatte ridehuset, der de som driver med trening av hest kan ri innendørs og dermed inneha sin idrett hele året. Dette har vært et ønske for de som driver med denne idretten på Frøya. Janniche er grunnleggeren og daglig leder av SLT Stall og Stutteri. Hun har drevet aktivt med hest i over 20 år, og har pedagogikk-utdanning fra Norge, og trenerutdanning fra Tyskland. Joakim er utdannet agronom, landbruksmekaniker og yrkesdykker. Jobber daglig hos Aqualine på Frøya. Er oppvokst på gården og er odelsgutt på gården som de har tatt over. Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri (Foretaksnr ), søker om midler til å kunne sette opp et oppholdsrom i 2. etasjer i tilknytning til det nybygde ridehuset. Dette skal inneholde: kjøkken, fellesanlegg med toalett og dusj, tribune, leilighet for lærlinger samt 3 rom for overnatting. Bakgrunnen for dette er å legge til rette for deltagere og tilskuere i forbindelse med stevner (1. planlagt i september 2013) og andre som deltar på sidelinjen (f.eks. foreldre). Disse vil da få tilgang på oppholdsrom med kjøkken/ dusj og wc. Det har vært et savn etter å ha tilgang på slike fasiliteter samt en tribune blant de som benytter seg av tilbudet, samt foreldre/ ledsagere. Etterspørselen etter dette tilbudet på Frøya er stor, og søker beskriver at tilbudet blir fullt utnyttet per i dag. Strømøy Gård/ SLT Stall og Stutteri tilbyr mange tjenester innen hest. Etter lang erfaring på et bredt område vil de både kunne tilby et stort utvalg, samt hele tiden strekke seg så langt de kan i forhold til det som etterspørres innenfor denne idretten/ dette miljøet. Som søker beskriver er dugnadsånden i dette miljøet meget stor. Byggingen av oppholdsrommet vil derfor bli gjort på dugnad. Da det manglet en oversiktlig finansieringsplan i søknaden, har jeg i samråd med Janniche Teigås satt opp en finansieringsplan. Da alle kostnadene i søknadene er inklusiv mva. er beløpene justert til eksklusiv mva. Årsaken til dette er at foretaket er registert i merverdiavgiftsregisteret (vedlegg 2). Etter avtale per telefon med søkerne den , ble det oversendt tilbud fra KN Entreprenør AS på kostnader i forbindelse med opplegg for vann og avløp tilhørende oppholdsrom. Dette var kostnader som ikke var tatt med i den opprinnelige søknaden.

24 Saknr: 98/13 Dette er derfor tatt inn i kostnader under eget punkt. Dette har også ført til at egenkapitalen i finansieringsplanen har økt. Nedenfor vises derfor oppdatert kostnadsplan og finaniseringsplan: Kostnader (mva. tatt ut fra søknadsbeløp) Finansieringsplan Bad/ wc ,- Støtte fra kommunalt næringsfond ,- Omkledningsrom ,- Egeninnsats ,- Oppholdsrom med kjøkken ,- Egenkapital ,- Tribune utvendig ,- TOTALT ,- Leilighet 2. etg ,- Soverom 3 stk 2 etg ,- Trapp ,- Vindu ,- Brannvegg ,- Dører ,- Varmepumpe 2 stk ,- Egeninnsats, timer arbeid ,- Utstyr til bygging ,- Brannstige 4 500,- Grunnmur 42 kvm 7 500,- Opplegg for VA ,- TOTALT ,- Det søkes om støtte fra næringsfondet pålydende kr ,-, som utgjør tilnærmet 48 % støtte av prosjektets totale kapitalbehov. For nærmere opplysninger henvises det til vedlagte søknad med forretningsplan for Strømøy Gård/ Stall SLT (2012), kostnadsoverslag for oppholdsrom, framdriftsplan, plantegninger, samt tilbud fra KN Entreprenør AS på opplegg av VA. Vurdering: Det er svært positivt at det finnes aktører som satser stort innenfor mer eller mindre utradisjonelle bransjer på Frøya. Det har etter hvert blitt ett etablert hestemiljø på Frøya, og noe av dette er takket være disse aktørene. Forretningsplanen til søker virker godt gjennomarbeidet, og gir et solid inntrykk. Det virker også som at søkerne innehar de rette kvalifikasjonene (utdanning + arbeidserfaring) som er viktige for å hevde seg innenfor denne bransjen. Det er ikke satt opp en egen inntjeningsplan, men det vises til inntektspotenialet både når det gjelder hesterelatert bruk av gården, samt annen gårdsdrift. Ut fra det rådmannen kjenner til, finnes det flere aktører som tilbyr oppstalling for hest på Frøya (Hammeren Gård, Nygården Hestesenter?). Det er imidlertid ikke kjent at noen andre aktører på Frøya har en liknende bredde i tilbudet som søker her beskriver i sin forretningsplan. I forretningsplanen legges det tydelig vekt på en kommersiell satsning innenfor avl, oppdrett og trening av ridehester. Det at det finnes andre tilbud for oppstalling på Frøya, bør etter rådmannens vurdering ikke være grunn nok til å avslå denne søknaden, som følge av at en støtte kan virke konkurransevridende. Forholdet til nasjonale/ regionale retningslinjer: I det årlige tildelingsbrevet fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, legges det føringer for hvordan midlene fra det kommunale næringsfondet skal benyttes. I årets tildelingsbrev legges det blant annet vekt på entreprenørskap og nyetableringer. I enkeltprosjekter skal nyskapende prosjekt med framtidig vekstpotensial prioriteres. Slik som tidligere, er også årets målgruppe kvinner, ungdom og innvandrere. Denne målgruppen skal prioriteres i arbeidet med entreprenørskap og nyetableringer. Rådmannen vurderer at søkerne kommer innenfor denne målgruppen. Forholdet til lokale satsningsområder: I forhold til de lokale satsningsområdene, vedtatt av kommunestyret, har rådmannen tro på at omsøkte tiltak kan falle innenfor følgende satsningsområder: Nyskapende prosjekter med vekstpotensiale Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser.

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 17.04.2012 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 08.04.2014 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 05.06.2012 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 23.04.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 23.04.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 23.04.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 17.06.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 17.06.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 17.06.2014 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 31.10.2013 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 31.10.2013 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 31.10.2013 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 14.10.2014 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 17.02.2015 09.30. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 17.02.2015 09.30. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 17.02.2015 09.30 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 25.09.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 25.09.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 25.09.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 26.09.2013 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 26.09.2013 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 26.09.2013 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.05.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 14.01.2015. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 14.01.2015. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, ONSDAG 09.00 Frøya herredshus 14.01.2015 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møteinnkalling. Eigir Moberg fra Husbanken: Gode boligpolitiske løsninger fra husbanken

Møteinnkalling. Eigir Moberg fra Husbanken: Gode boligpolitiske løsninger fra husbanken FORMANNSKAPET Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 24.02.2011 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: 13/49 Møtedato/tid: 06.05.2013, kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Tom Skare, leder Lindis Aune Heggvik Gunnar Andresen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste.

MØTEINNKALLING. Pga den store mengden av saksdokumenter, har en av tekniske grunner måttet dele opp saklisten i en hovedliste og en tilleggsliste. Sak 147/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 22.08.2012 Tid: Kl. 08.30 NB Merk tiden Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer