Mot lysere tider. Visjon. SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsberg-området for privatkunder og bedrifter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mot lysere tider. Visjon. SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsberg-området for privatkunder og bedrifter."

Transkript

1 Årsrapport 29 1

2 Visjon Mot lysere tider Adm. banksjef Bjørn R. Engaas SpareBank 1 NøtterøyTønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. I N N H O L D Hovedtall... 4 Styrets årsberetning Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse...13 Resultatregnskap...14 Balanse Kontantstrømanalyse Noter Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Revisjonsberetning for Årsberetning fra kontrollkomiteen for Egenkapitalbevis Gaver i Banken er klimanøytral Tillitsvalgte i banken SpareBank 1 Alliansen Gjennom 29 var det en populær øvelse i aviser og andre media å spørre et antall utvalgte personer: På hvilken måte har finanskrisen påvirket deg? og Tror du finanskrisen snart er over?. På det første spørsmålet svarte påfallende mange at nei, jeg har ikke blitt påvirket i særlig grad. Og egentlig forventer jeg ikke å bli det heller. På det andre spørmålet var det også en gjennomgående tendens til å svare benektende. Selv om et flertall ikke hadde føling med krisen for egen økonomi, var det likevel de færreste som syntes å mene at vi var ved eller nær bunnen og mange gav uttrykk for at de trodde det ville ta tid før problemene var over. Hvordan henger dette sammen? Finanskrisen rammer ikke meg, men det er grunn til å tro at det verste på langt nær er over. Den sannsynlige tolkning er at folk flest har en sunn og klok tilnærming til situasjonen. Tillit både til egen og trolig til landets økonomi samtidig en god forståelse for de dypere problemer verdensøkonomien sliter med. Uansett reflekterer nok svarene både Norges spesielle situasjon og samtidig at det er vanskelig å lese det økonomiske bildet der børsene gjennom fjoråret steg kraftig, detaljhandel og boligomsetning økte, mens deler av industrien slet og mange land rapporterte til dels dramatiske fall i samlet produksjon og kraftig økning i ledigheten. Mange feil ble gjort i opptakten til den store krisen de siste par årene. Vi bør alle trekke lærdommer av de siste par års økonomiske utslag og dermed bidra til å redusere sannsynligheten for en lignende situasjon. Det er ikke én faktor som forklarer krisen alene. I en globalisert og sammenvevd økonomi påvirkes vi også lokalt av det som skjer langt borte. Samtidig har virkningene heldigvis vært milde her. Det skyldes ikke bare flaks. Myndighetene traff raske og effektive tiltak spesielt for å sikre at bankene hadde tilgang på penger som er nødvendig for at økonomien ikke skulle gå i stå. Norske banker har heller ikke vært grådige på samme måte som flere steder ute i verden. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg var aldri i en truet situasjon, og vi opprettholdt i det store og hele aktiviteten både overfor privatmarkedet og bedriftsmarkedet på normal måte gjennom hele krisen. Er så krisen over? Økonomisk spådomskunst er en krevende øvelse selv for såkalte eksperter. Globalt er svaret helt klart nei, og vi skal alle være ydmyke og forsiktige med prognoser også for nærmere farvann. Likevel er det så mange indikatorer som nå peker i positiv retning i vår hjemlige økonomi at vi bør kunne ha tro på at vi går mot lysere tider ikke bare i meteorologisk forstand. 2 3

3 Hovedtall Resultatsammendrag (hele tusen kroner) Netto rente og provisjonsinntekter Sum andre inntekter 29 % 28 % , , , , , ,51 Sum driftskostnader , ,42 Resultat før tap , ,9 Sum inntekter Tap på utlån, garantier mv 15 48, ,16 (21 242) (,39) ,73 Resultat etter tap 53 56, ,2 Skattekostnad 13 12, ,9 Resultat , ,12 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 1) 9,29 % 1,36 % 59,37 % 56,65 % Brutto utlån til kunder Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Innskudd fra kunder ,83 % 59,82 % Kostnadsprosent 2) Balansetall (hele tusen kroner) Innskuddsdekning Utlånsvekst (brutto) siste 12 mnd. 5,5 % 11,69 % 13,51 % 15,27 % 5,7 % 1,65 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Tapsprosent utlån 3),32 %,18 % Misligholdte eng. i % av brutto utlån 1,61 % 1,37 % Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån,48 %,8 % Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Innskuddsvekst siste 12 mnd. Tap og mislighold Soliditet Netto kjernekapital Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitalkrav Kjernekapitaldekning 13,14 % 14,21 % Kapitaldekning 13,14 % 14,21 % ,9 55,9 Kontor og bemanning Antall kontor Antall årsverk i bankdriften 1) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnitlig egenkapital 2) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter Styrets årsberetning Ved inngangen til 29 øynet finansbransjen en lysning i tunnelen etter en svært turbulent høst. Det var fortsatt stor usikkerhet om hvor mye som var unnagjort av den generelle økonomiske nedturen, men de akutte likviditetsutfordringene var over. Vi kan nå konstatere at norsk økonomi synes å ha kommet seg gjennom krisen på en måte som har gitt langt mildere konsekvenser enn først antatt. høyere enn i årene før, men vi registrerer også at mange bedrifter er optimistiske og vil ansette flere personer. Boligomsetningen har gjennom 29 tatt seg kraftig opp, og fortsatt synes det som om sentrale Vestfold er et meget attraktivt tilflytningsområde. Virksomheten i 29 Selv om situasjonen i Norge nå synes enklere enn for vel et år siden, er forholdene i den globale økonomien langt mer uklare. Med Norges svært åpne økonomi og dermed store avhengighet av det som skjer internasjonalt, er det trolig klokt å avvente den endelige friskmelding av økonomien. Spesielt den eksportorienterte delen av næringslivet vil fortsatt kunne oppleve usikre tider en lang stund. Bankdriften i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg har også i 29 vært positiv. Banken opplevde fortsatt stor etterspørsel etter kreditt i privatmarkedet, og aktiviteten ble opprettholdt på normalt vis. Det sterkt fallende rentenivået fram til høsten 29, bidro til å holde kredittetterspørselen oppe. Etterspørselen etter kreditt fra næringslivet bar preg av den usikre økonomisk situasjonen og var dermed noe lavere enn tidligere. Banken ønsket også selv å være noe mer tilbakeholdende. Den regionale økonomien i Vestfold er heller ikke upåvirket av nedgangskonjunkturen. Antall konkurser har i 29 vært betydelige Det samlede resultat for banken i 29 er meget godt. I kroner utgjør resultatet 53,1 millioner før skatt mot 5 millioner året før. Det svake resultatet 3) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån 4 Hovedtall Styrets årsberetning 5

4 Egenkapital Millioner kr i 28 skyldtes imidlertid store nedskrivninger på verdipapirer, mens den underliggende bankdriften var meget god. Resultatet for 29 bærer preg av marginfall, betydelige reverseringer av tidligere nedskrivninger på verdipapirer og økte tap på næringsengasjementer. På grunn av marginfallet ble resultatet før tap svakere i 29 enn året før, men dette ble oppveid av betydelige reverseringer av tidligere nedskrivninger. Størstedelen av tapene i kredittporteføljen er ikke konstaterte tap, men følger av et forsiktighetsprinsipp og av bankens policy med hensyn til individuelle og gruppevise nedskrivninger. Kostnadsveksten var meget moderat gjennom 29, og til sammen innebærer dette at banken får et resultat etter skatt som gir grunnlag for et tilfredsstillende utbytte til egenkapitalbeviseierne samtidig som bankens soliditet opprettholdes. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg har fortsatt til hensikt å bygge på nøkternhet og tradisjonelle sparebankverdier som nærhet til kunden, korte beslutningsveier, god rådgivning med kunden i fokus og et klart ønske om å bidra til lokaløkonomisk utvikling med en moderat samlet risikoprofil. Det er fortsatt styrets oppfatning at samarbeidet i SpareBank 1 Alliansen er nyttig og viktig for bankens videre utvikling og drift. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsetning til utbytte på egenkapitalbevis... kr Avsetning til utjevningsfond... kr Overført til bankens grunnfond... kr Avsatt til gaver til allmennyttige formål... kr Sum disponert... kr Styret mener årsberetningen gir et rettvisende bilde av virksomheten for 29. Utbytte til egenkapitalbeviseierne Disponeringen av overskuddet følger styrets policy for utbyttepolitikk: SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg har som mål å oppnå en inntjening som gir eierne god og sikker avkastning på investert kapital. Utbyttet avhenger av det resultat banken oppnår hvert år. Avsetninger til eller trekk på et utjevningsfond vil bli vurdert i forhold til resultatet av driften hvert år og egenkapitalbeviseiernes langsiktige interesser. Det er ønskelig at utbyttet over tid avspeiler egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen. Som hovedregel skal egenkapitalbeviseierne gis fortrinnsrett ved emisjoner. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg ønsker at ansatte og tillitsvalgte skal være eiere av egenkapitalbevis. Resultatutviklingen (fjorårets tall i parentes) Netto rente og provisjonsinntekter Netto rente og provisjonsinntekter utgjorde 77,8 millioner kroner (93,3) som er en reduksjon med 16,6 prosent sammenlignet med året før. Reduksjonen skyldes et lavere rentenivå enn året før, økte fundingkostnader og overføring av lån til SpareBank 1 Boligkreditt. Inntektene fra Boligkreditt føres som provisjonsinntekter. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital falt rentenettoen med 5 punkter gjennom året til 1,43 prosent ved utgangen av 29. Rentemarginen (kundemarginen) som er forskjellen mellom gjennomsnittlig veide utlånsog innskuddsrenter, endte på 2,1 prosent som er 32 punkter lavere enn ved inngangen til året. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter, dvs. provisjonsinntekter fra betalingsformidling og SpareBank 1 Boligkreditt, salg av fond, forsikring m.v. samt utbytte, endte på 38,4 millioner kroner (28,2). Årsaken til den positive utviklingen er høyere utbytte fra SpareBank 1, økte provisjonsinntekter fra Boligkreditt, EnterCard, forsikring og betalingsformidlingen, samt verdiregulering på derivater. Driftskostnader Samlede driftskostnader i 29 var 69 millioner (68,8). Det er kun,3 prosent høyere enn året før, og under budsjett. Driftskostnadene utgjorde 1,27 prosent (1,42) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Driftskostnader i prosent av inntekter var 59,4 prosent (56,7). Bakgrunnen for den svakere kostnadsprosenten, er fallet i rentenettoen. Lønn og generelle administrasjonskostnader ble redusert med 1,6 millioner kroner (2,9 %). På grunn av tilpasning til internasjonal regnskapsstandard har banken lagt til grunn en reduksjon i avkastningen på oppsparte pensjonsmidler og tilsvarende diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser i den ytelsesbaserte delen av pensjonsordningen. Generelle administrasjonskostnader ble redusert med 1,1 millioner kroner (5,6 %), mens lønnskostnader ble redusert med,5 millioner kroner (1,4 %). Tap og nedskrivninger Styret legger vekt på at SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg skal ha en moderat risikoprofil. Låne og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Finanstilsynet. Bankens administrasjon gjennomgår fire ganger årlig låneporteføljene innen henholdsvis privat og bedriftsmarkedet med konkret vurdering av tapsutsatte engasjementer med etterfølgende innstilling overfor styret når det gjelder tapsføring og nedskrivninger. Låneporteføljene risikoklassifiseres i henhold til risikoklasser og godhetsklasser som viser tæringsevne. Prinsippene for behandling av misligholdte lån og tilhørende nedskrivninger fremgår av note 2. Det er etter styrets oppfatning etablert tilfredsstillende interne kontrollrutiner. Banken hadde i 29 netto tap på utlån og garantier på 15,4 millioner kroner (7,7). Styret har vurdert at det ikke er behov for ytterligere nedskrivninger på nåværende tidspunkt gitt den utlånsportefølje banken har. Gruppenedskrivninger utgjør 16,5 millioner kroner (13,7) som er,34 prosent av brutto utlån (,3). Individuelle nedskrivninger var ved utgangen av 29 på 14,2 millioner kroner (4,6). Samlede nedskrivninger utgjør dermed 3,6 millioner kroner. Styret kjenner for øvrig ikke til at banken har andre utsatte engasjementer som det er sannsynlig vil påføre banken store tap de nærmeste år. Det vises for øvrig til note 2. Nedskrivninger/reversering av nedskrivninger på verdipapirer Bankens nedskrivninger på verdipapir er reversert/tilbakeført med netto 21,2 millioner kroner (35,2) i løpet av 29. Det er spesielt bankens beholdning av obligasjoner/ansvarlige lån som har hatt en god verdiutvikling i løpet av året. 18,1 millioner kroner (26,4) er inntektsført i 29. Dette skyldes at risikospreadene på obligasjoner har blitt mye lavere i løpet av året. Også bankens beholdning av aksjer/aksjefond/ egenkapitalbevis har hatt en positiv verdiutvikling i 29 og 3,1 millioner kroner (8,8) er inntektsført. Egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastingen endte på 9,3 prosent (1,4). Bankens styre er tilfreds med årets avkastning på egenkapitalen. Eierandeler i felleskontrollert virksomhet Banken har eierandeler i Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS. Investeringene er i regnskapet vurdert til kostpris. I SpareBank 1 Gruppen AS forventes et resultat etter skatt i 29 på 881 millioner kroner. Samarbeidende Sparebanker har Driftsresultat før skatt Millioner kr. 6 53,1 5 38,3 4 35, , Styrets årsberetning Styrets årsberetning 7

5 en eierandel i SpareBank 1 Gruppen på 19,5 %, mens bankens eierandel i Samarbeidende Sparebanker AS utgjør 6,25 %. Dette ville for banken medført en resultatandel på 1,7 millioner kroner. I forbindelse med overtakelsen av Glitnir Bank ASA, nå BN Bank ASA, er det vurdert en badwill på 415,4 mill. kroner i Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS. Bankens eierandel i dette selskapet er 4,5 %, slik at bankens andel av badwill er 18,7 millioner kroner. En inntektsføring av badwill fordelt over 3 år, samt andel av resultatet i selskapet, ville i 29 tilsi en inntektsføring på 8 millioner kroner. Siden investeringene i Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS er vurdert til kostpris, blir bankens resultatandel i disse selskapene ikke konsolidert inn i bankens regnskap. Balansen Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital ved utgangen av 29 var 5 52 millioner kroner (5 212). Det er en økning på 38 millioner kroner eller 5,9 prosent. Økningen skyldes både utlånsvekst og innskuddsvekst. Innskudd Ved årets slutt utgjorde innskudd fra kunder millioner kroner (2 77). Det er 137 millioner kroner mer enn ved utgangen av 29 som tilsvarer en økning på 5,1 prosent. Innskyterne er i 29 godskrevet renter med 65,3 millioner kroner (121). Banken har ved årsskiftet 48,8 millioner kroner i fastrenteinnskudd. Restløpetid på innskudd er vist i note 8. Øvrige innlån Ekstern finansiering skjer hovedsakelig gjennom opptak av sertifikat og obligasjonslån i markedet. Banken benytter også låneordningen i Norges Bank. Dessuten har banken noen lån i andre finansinstitusjoner. Den eksterne finansieringen utgjorde ved slutten av året millioner kroner (2 18) inkl. fondsobligasjoner. Av fremmedfinansieringen er 1 62 millioner kroner obligasjonsgjeld med varierende løpetid og forfallstidspunkter (1 588). Flån i Norges Bank utgjør 26 mill hvor 135 millioner kroner forfaller høsten millioner kroner er direkte lån i andre banker og kredittinstitusjoner, mens sertifikatlån utgjør 1 millioner kroner med under ett års løpetid. Fondsobligasjoner utgjør 39,7 millioner kroner. Veksten i ekstern finansiering er i 29 på 155 millioner kroner (275). For øvrig henvises til note 9 som beskriver nærmere fremmedfinansieringen med forfallsstruktur. Utlån Brutto utlån økte i 29 med 228 millioner kroner i bankens balanse eller 5,1 prosent. Den reelle veksten er imidlertid større. Netto 429 millioner kroner av godt sikrede boliglån er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS i løpet av 29. Hensyntatt dette er veksten i total utlånsportefølje 657 millioner eller 13,5 prosent i 29. Inklusive lån overført til kredittselskapet er den prosentvise veksten lavere enn året før (15,3). Utlån fordelt på privat og bedriftskundemarkedet holder seg stabilt. Av samlede utlån på millioner kroner (4 526), utgjorde lån til privatkundemarkedet millioner kroner (3 457) eller 76,1 prosent (76,4). Utlån til bedriftskundemarkedet utgjorde millioner kroner eller 23,5 prosent (23,4). Andre sektorer utgjør 22 millioner kroner (11,1). Ved utløpet av 29 hadde banken fastrentelån for 252 millioner kroner (7,7) i egne bøker. Fastrentelån er delvis sikret gjennom rentebytteavtaler. Utlån og garantier fordelt på sektorer er beskrevet i note 2.8. Verdipapirer Bankens plasseringer i verdipapirer var ved utgangen av 29 på 582 millioner kroner (431). Av dette var 115 millioner kroner plassert i egenkapitalbevis, aksjer og aksjefond, 5 i sertifikater, 4 i obligasjoner med fortrinnsrett, 279 i bank/ finansobligasjoner, 71 i industriobligasjoner og 27 i ansvarlige lån. Markedsverdien av bankens beholdning av obligasjoner og ansvarlige lån var 1,5 millioner kroner høyere enn bokført verdi. For nærmere beskrivelse av sammensetningen av finansporteføljen, henvises til note 3 og 4. Soliditet kapitaldekning Ved utgangen av 29 hadde banken en netto ansvarlig kapital på 418 millioner kroner (426). All tellende ansvarlig kapital er kjernekapital. Fra 1. januar 28 er nye kapitaldekningsregler benyttet. Banken bruker standardmetoden for kredittrisiko. (Basel II EUs nye direktiv for kapitaldekning) Rapport vedrørende Basel II, pilar III, kommer som egen rapport. 8 prosent kapitalkrav i forhold til risikovektet beregningsgrunnlag var på 255 millioner kroner (24). Bankens kapitaldekning ved årsskiftet var 13,14 prosent (14,21). Overdekning i forhold til kapitalkravet var dermed 165 millioner kroner. I henhold til regnskapslovens 3 3 er forutsetningen om fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 29 er satt opp under denne forutsetning. Risikoforhold Risikoprofil Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring som er nedfelt i bankens instruksverk, policy for internkontroll med etablerte nøkkelkontroller på sentrale risikoområder samt overordnet policy beskrevet i bankens strategiplan. Internkontrollen løper gjennom hele året og med halvårlig rapportering til styret. Det er styrets overordnede policy at banken skal ha en lav til moderat risikoprofil. Finansiell risiko Banken har definert finansiell risiko som sammensatt av kredittrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko og legalrisiko. Kredittrisiko Kredittrisikoen er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. statsgaranterte papirer. Den overveiende delen av utlånene er fortsatt innenfor godt sikrede boliglån. I løpet av 29 har banken bevisst dempet den offensive aktiviteten mot bedriftsmarkedet. Policyen er fortsatt å konsentrere satsingen på bedriftsmarkedet til bankens primære markedsområde som er Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Utlånsporteføljen er ved årsskiftet fordelt med 76,8 prosent til personmarkedet og 23 prosent til bedriftsmarkedet samt,2 prosent på øvrige sektorer. 78,5 prosent av den samlede porteføljen er knyttet til lån i bankens primære markedsområde, og det er bare enkeltstående næringslån utenfor dette området. Pr. årsskiftet er 82,1 prosent av personmarkedsporteføljen klassifisert som middels til svært lav risiko. For bedriftsmarkedslån, er 83,2 prosent klassifisert som middels til svært lav risiko. Styret vurderer kredittrisikoen i verdipapirporteføljen som lav. Med bakgrunn i Finanstilsynets forskrifter og interne retningslinjer gjennomgår banken hvert kvartal utlånsporteføljen med henblikk på å identifisere mulige tapsutsatte engasjementer. Samlede nedskrivninger utgjør til sammen 3,6 millioner kroner. Det er foretatt gruppenedskrivninger i 29 med 2,8 millioner kroner, som i sin helhet er knyttet til privatmarkedsporteføljen. Likviditetsrisiko Styret i Nøtterø Sparebank er tilfreds med likviditetssituasjonen. Banken har ikke hatt Utlån Personmarkedet 76,1 % Bedriftsmarkedet 23,5 % Andre sektorer,5 % 8 Styrets årsberetning Styrets årsberetning 9

6 Forvaltningskapital Millioner kr problemer med å refinansiere sine lån i løpet av 29. Banken har en moderat likviditetssrisiko. Finanstilsynets likviditetsindikatorer benyttes for å måle likviditetsrisiko. Ved årsskiftet har banken 93,7 i likviditetsindikator 1 og 18,3 i likviditetsindikator 2. Banken har kommiterte trekkrettigheter og andre likviditetsreserver som gjør at banken kan dekke alle kjente forfall minimum 1 måneder fram i tid. Banken har størstedelen (66,4 %) av sin fremmedfinansiering som langsiktige lån med gjenstående løpetid på over 1 år. Renterisiko og valutarisiko Norges Bank endret styringsrenten 6 ganger i 29. Som følge av finanskrisen falt styringsrenten og pengemarkedsrentene kraftig i 4. kvartal 28. Styringsrenten og pengemarkedsrentene fortsatte å falle i årets første 9 måneder, før styringsrenten igjen ble hevet 2 ganger i 4. kvartal 29. Som følge av konkurransesituasjonen har banken ikke klart å opprettholde sin kundemargin gjennom 29. Høye risikomarginer i første halvår av 29 bidro også til ekstern funding ble dyrere. Dette sammen med at banken har overført netto 429 millioner kroner til SpareBank 1 Boligkreditt, gjorde at rentenettoen falt betydelig gjennom 29 og endte på 1,43 (1,93). Fastrentelån i egne bøker har et moderat volum og renterisikoen knyttet til disse anses som forholdsvis lav. Styret anser at renterisikoen har økt noe i 29. Banken har liten beholdning av fremmed valuta og ikke egne valutalån. Styret anser valutarisikoen som minimal. Legalrisiko Banken har solid margin i forhold til det lovbestemte kravet om kapitaldekning (8 prosent). Banken styrer etter en forsvarlighetsnorm for likviditet og vil utvikle måling og oppfølging av denne videre. Andre krav knyttet til regnskapslov, sparebanklov, finansavtalelov, personopplysningslov m.v. samt retningslinjer fra Finanstilsynet følges løpende. Styret anser legalrisikoen i banken som lav. Strategisk risiko Strategisk risiko utgjøres blant annet av markedsrisiko, organisasjonsrisiko, kompetanserisiko. Konkurransen i bankmarkedet i Tønsbergområdet er fortsatt meget sterk. Styret anser likevel ikke at bankens konkurranseposisjon er svekket gjennom året. Det har vært arbeidet kontinuerlig med organisasjonsjusteringer for å oppnå en mest mulig effektiv drift. Sammen med den økte satsingen på kompetanseutvikling står banken dermed godt rustet i forhold til konkurransen i markedet. Det strategiske risikobildet anses i hovedsak å være stabilt. Operasjonell risiko Dette er knyttet til interne arbeidsoperasjoner, kundetransaksjoner og bruken av tekniske transaksjoner i produksjonen. Etter styrets oppfatninger er den operasjonelle risikoen under god kontroll og i liten grad endret i 29. Organisasjon, likestilling og arbeidsmiljø Ved utgangen av 29 hadde banken 6 ansatte i bankvirksomheten. Disse personene utfører 57,9 årsverk. 52 prosent av de ansatte ved årsskiftet var kvinner. Ca. 5 % av de ansatte arbeider deltid alle kvinner. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg har som policy å likebehandle alle uavhengig av kjønn, etnisitet eller grad av funksjonsevne. Bankens ledergruppe består av seks personer hvorav én er kvinne. I lederstillinger under sentral ledergruppe er fire kvinner og fire menn. Det er ingen systematiske forskjeller eller diskriminering når det gjelder bruk av overtid, permisjoner eller bankens bruk av tid og ressurser på kompetansehevende tiltak. Banken er IAbedrift og benytter systematisk bedriftshelsetjenesten for å legge til rette for at ansatte skal kunne utnytte maksimalt av sin arbeidsevne. Banken har ikke øvrige planer eller tiltak for å fremme likestilling basert på kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. I henhold til bankens vedtekter, er styret sammensatt av seks valgte medlemmer. 33,3 prosent av de valgte styremedlemmene er kvinner. Det totale sykefraværet i 29 var 2,8 prosent (2,9). På grunnlag av interne klimamålinger blant de ansatte, er det grunnlag for å si at det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er godt. Det er avholdt 3 ordinære møter i arbeidsmiljøutvalget som annethvert år ledes av henholdsvis representant for bankens ledelse og ansatte. For 29 ble utvalget ledet av representant for bankens ansatte. Flere tiltak er satt i verk for ytterligere å styrke det forebyggende helsearbeidet. Banken har i 29 ikke hatt personskader i arbeidstiden. Så langt styret kjenner til, har bankens virksomhet ikke forurenset det ytre miljø. Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og prinsipper som virksomheten styres etter og skal sikre grunnfondsbeviseieres, innskyteres og andre gruppers interesser. Bankens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er forankret i lover, forskrifter og norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Hensikten er at virksomhetsstyringen skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og drift gjennom åpenhet, forutsigbarhet og gjennomsiktighet. Oslo Børs krever at selskaper notert på børsen i årsrapporten skal gi en samlet redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse og at eventuelle avvik fra norsk anbefaling skal forklares. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse med de tilpasninger som er naturlige for sparebanker. En nærmere beskrivelse av bankens policy for eierstyring og selskapsledelse finnes i eget kapittel i årsrapporten. Egenkapitalbevis Ved utgangen av 29 var det registrert eiere av egenkapitalbevis (1.226). Antall eiere med adresse i Vestfold utgjorde ved årsskiftet 332 eller 22,39 prosent. Disse eide 36 prosent av antall utstedte egenkapitalbevis. Ved utgangen av 29 kontrollerte de 2 største eierne 39,3 prosent av egenkapitalbeviskapitalen (4,4). Kursen på bankens egenkapitalbevis var ved årsskiftet 1 kroner mot 74 kroner året før. Fortjeneste pr egenkapitalbevis ble 1,29 kroner, og det foreslås et utbytte på 6,5 kroner pr egenkapitalbevis for 29. Fremtidsutsikter Banken har i begrenset grad merket finanskrisen, og etter styrets oppfatning er det ikke grunnlag for å tro at det vil endres i særlig grad i tiden fremover. Den regionale økonomien synes å være i relativt god forfatning. I særlig grad har boligmarkedet tatt seg opp, og det forventes å fortsette i 21. Styret har vært opptatt av å planlegge fremtidige forfall på eksterne lån og er komfortabel med nivået på lån som skal fornyes i løpet av året. Banken har likviditet til å møte alle kjente forfall de kommende 1 måneder, og det legges vekt på å starte arbeidet med refinansiering i god tid før kjente forfall. Det er styrets policy å opprettholde en eiervennlig utbyttepolitikk. Gjennom 21 vil det arbeides videre med tilpasning av utbyttepolitikken slik at kontantutbyttet oppleves som tilfredsstillende samtidig som banken søker å tilpasse seg de nye reglene i Lov om finansieringsvirksomhet der 1 Styrets årsberetning Styrets årsberetning 11

7 hensikten er å unngå vesentlige forskyvinger i eierforhold mellom bankens grunnfond og egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen. Styret opplever i tråd med signaler fra markedsaktører at bankens soliditet er god. Finanskrisen har imidlertid gjort at alle banker gjør fornyet vurdering av optimal soliditet sett opp mot risiko og forventet videre vekst. Som følge av dette, vil det arbeides med ytterligere tiltak for å styrke bankens kjernekapital. I løpet av 21 vil banken flytte ett av filialkontorene i Tønsberg slik at dette får en mer sentral beliggenhet og gir grunnlag for enda sterkere satsing i dette markedsområdet. Et Nøtterøy, 9. februar 21 Styret for Nøtterø Sparebank ledd i denne prosessen er også å satse sterkere på private banking rådgivning og eiendomsmegling. Banken vil også fortsette arbeidet med kompetansebygging og legger vekt på å tilpasse seg kravene i den nye autorisasjonsordningen for finansbransjen. Banken vil fortsatt utarbeide miljøregnskap og fremstå som karbonnøytral gjennom beregning av egne utslipp og kjøp av FNgodkjente miljøkvoter tilsvarende utslippene. Styret vil takke bankens ansatte for innsatsen i 29. Styret vil også takke kunder, eiere, tillitsvalgte og andre forbindelser som er avgjørende for at banken skal befeste og utvikle sin sterke posisjon i markedet. Bjørn R. Hellevammen Truls A. Skjerve Reidun Sundal Styreleder Hilde P. Aarseth Krøgenes Knut Telenius Arthur Wennersberg Bjørn R. Engaas Adm. banksjef Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styret i SpareBank 1 NøtterøyTønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring og selskapsledelse av 4. desember 27 så langt disse er tilpasset forholdene i en mindre sparebank. Bankens verdigrunnlag bygger på tradisjonelle sparebankverdier og uttrykkes gjennom NÆRHET og DYKTIGHET. Banken har utformet egne etiske retningslinjer. 2. Virksomhet Vedtektene spesifiserer formålet som sparebank og er utformet i tråd med lovverket og godkjent av Kredittilsynet. Bankens visjon og forretningsidé fremgår av årsrapporten. Bankens vedtekter er utlagt på bankens hjemmeside. 3. Selskapskapital og utbytte Banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital iht lovens krav. Bankens ansvarlige kapital anses tilstrekkelig i forhold til mål, strategi og risikoprofil. Styret har vedtatt en utbyttepolitikk som bygger på at banken skal ha en inntjening som gir god og stabil avkastning på den samlede egenkapitalen og derigjennom skape verdier for egenkapitalbeviseierne i form av konkurransedyktig utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene. Bankens årsoverskudd vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og bankens fond i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. I den forholdsmessige fordelingen mellom kontantutbytte og utjevningsfond, vil variasjoner kunne fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges. Utbyttet utdeles normalt én gang pr. år etter at representantskapet har godkjent regnskapet for foregående regnskapsår. Det gjelder ikke særskilte restriksjoner eller prosedyrer for utlendingers rett til utbytte. Som hovedregel skal egenkapitalbeviseierne gis fortrinnsrett ved emisjoner. Banken ønsker at ansatte og tillitsvalgte skal være eiere av egenkapitalbevis. Styret har p.t. ikke fullmakt til å foreta ytterligere kapitalforhøyelser eller fullmakt til å kjøpe egne egenkapitalbevis på vegne av banken. 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset egenkapitalbevis i sparebanker. 5. Fri omsettelighet Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset egenkapitalbevis i sparebanker. 6. Generalforsamling Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset egenkapitalbevis i sparebanker og med de frister for innkalling av representantskap som følger av Sparebankloven. 7. Valgkomité Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling og kravene i Sparebankloven. 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling så langt disse samsvarer med reglene i Sparebankloven. 9. Styrets arbeid Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. Det har ikke vært opprettet styreutvalg, revisjons eller kompensasjonsutvalg. 1. Risikostyring og intern kontroll Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. 11. Godtgjørelse til styret Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. Ett av styrets medlemmer har utført sporadisk juridisk rådgivning for banken knyttet til enkeltsspørsmål og etter konkret bestilling fra bankens administrasjon. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret har ikke fastsatt retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte eller en fast lederlønnspolitikk. Bonus til ledende ansatte er identisk med bonus til andre ansatte i banken og basert på felles utarbeidede måleparametre for oppnådde resultater. 13. Informasjon og kommunikasjon Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling med unntak av at det ikke er fastsatt retningslinjer for bankens kontakt med egenkapitalbeviseierne utenfor representantskapsmøter og egenkapitalbeviseiermøter. 14. Selskapsovertakelse Banken har ikke egne retningslinjer for slike tilfeller da det reguleres av Sparebankloven og Kredittilsynets tolkninger av loven. 15. Revisor Revisor legger frem årlig plan for sitt revisjonsarbeid. Revisor deltar i styremøte som behandler årsregnskap og årlig internkontroll. Styret og revisor har ikke egne møter uten at daglig leder eller andre fra administrasjonen er til stede. Styret har ikke fastsatt retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Styret vil orientere representantskapet om revisors godtgjørelse ved representantskapets behandling av årsregnskap. 12 Styrets årsberetning Redegjørelse om eierstyring og sleskapsledelse 13

8 Resultatregnskap Balanse (Hele tusen kroner) Noter (Hele tusen kroner) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Netto rente og provisjonsinntekter EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kunder Kasse/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivinger Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til kunder 9 9 2, 9, (14 164) (16 459) (3 623) (4 643) (13 73) (18 346) Utbytte og andre innt. av vp. med variabel avkastn. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansv. selskaper, K/S mv. Eierinteresser i tilknyttede selskaper 3, 9 4, Netto verdiendring og gevinst/tap valuta og andre renteb. vp. Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Tap på garantier mv Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst/Tap Resultat etter tap Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Resultat pr. grunnfondsbevis Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis Overføringer og disponeringer Avsatt til utbytte på grunnfondsbevis Overført til utjevningsfond Overført til Sparebankens fond Avsatt til gaver (14 95) (6 337) (21 242) ,29 1, ,48 1, Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader: Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Egne ikkeamortiserte obligasjoner Annen gjeld Finansielle desivater Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlige lån Sum gjeld Innskutt egenkapital Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sparebankens fond Utjevningsfond 11 7, , ( ) Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Garantier Rentebytteavtaler Rentesikringsavtaler Nøtterøy, 9. februar 21 Bjørn R. Hellevammen Truls A. Skjerve Reidun Sundal Hilde P. Aarseth Krøgenes Knut Telenius Arthur Wennersberg Bjørn R. Engaas Styreleder Adm. banksjef 14 Resultatregnskap Balanse 15

9 Kontantstrømanalyse Bankens kontantstrømoppstilling bygger på den direkte metoden fordelt etter bankens virksomhetsområder. Likviditetsbeholdningen består av kontanter, som er bankens kassebeholdninger og minibankbeholdninger i norsk og utenlandsk valuta, samt bankens innskudd i Norges Bank og innskudd uten løpetid i andre finansinstitusjoner. (Hele tusen) Årets avdrag på nedbetalingslån mv til kunder Nydiskonteringer på nedbetalingslån til kunder ( ) ( ) Endring i saldo på kreditter (3 161) ( ) Rente og provisjonsinnbetalinger på utlån Overført til kredittforetak Tilbakeført fra kredittforetak ( ) (12 319) Inngått på tidligere års konstaterte tap Kontantstrøm fra utlånsvirksomheten (A) (5 476) (173 83) Endring i saldo på innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Endring i saldo på innskudd fra kunder med avtalt løpetid Renteutbetalinger til kunder (67 729) (118 32) Kontantstrøm fra innskuddsvirksomheten (B) Endring i fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Renteinnbetalinger på innskudd fra kredittinstitusjoner Kontantstrøm fra innskudd i kredittinstitusjoner (C) Andre inntekter Betalbare driftskostnader (71 463) (69 724) Betaling av skatter (11 29) (1 433) Utbetaling av gaver (2 497) (2 656) Utbetaling av utbytte (1 593) (1 236) Endring i andre eiendeler Endring i annen gjeld 4 61 (1 47) Endring i periodiseringer (776) Kontantstrøm fra øvrig løpende drift (D) (39 15) (56 611) Kontantstrøm fra løpende drift (A + B + C + D = E) (83 525) Innbetaling vedr. nye lån fra kredittinstitusjoner Utbetalinger ved innfrielse av lån fra kredittinstitusjoner (1 ) Innbetaling ved utstedelse av verdipapirlån Utbetalinger ved innfrielse av verdipapirlån ( ) ( ) Renteutbetalinger på finansiering (82 623) ( ) Kontantstrøm fra finansiering (F) Innbetalinger vedr. salg av verdipapirer Utbetalinger vedr. kjøp av verdipapirer (321 11) (74 223) Renteinnbetalinger på obligasjoner og sertifikater Mottatt utbytte på verdipapirer Investert i varige driftsmidler (529) (6 645) Salg av driftsmidler til salgspris Kontantstrøm fra investeringer (G) (88 662) 77 Innbetalinger vedr. emisjon av egenkapitalbevis Kostnader ved emisjon av egenkapitalbevis (288) Kontantstrøm fra egenkapitalen (H) (288) Endring i likviditetsbeholdningen (E + F + G + H) (32 63) Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning som består av: Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Noter I N N H O L D 1. Regnskapsprinsipper Utlån til kunder Risikoklassifisering av utlån, kreditter og garantier Brutto utlån og garantier fordelt på sektor og viktige næringer Virkelig verdi på utlån Fordeling av bankens garantiansvar Tap på utlån og garantier Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer Geografisk fordeling av utlån og garantier: Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Sertifikater Obligasjoner Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Aksjer/ egenkapitalbevis/ aksjefond/ DA Ansvarlig kapital Egenkapital Kapitaldekning Egenkapitalbevis Varige driftsmidler Gebyrer og provisjoner Likviditetsforhold og finansiering Likviditetsrisiko Renterisiko Gjeld Finansielle derivater Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn Antall ansatte Lønninger, honorarer etc Revisjonskostnader Pensjonsforpliktelser ovenfor tjeneste og tillitsmenn Skatter Beregning av skattekostnad for 29: Utsatt skatt Kostnader knyttet til Bankenes sikringsfond Kontantstrømanalyse Noter 17

10 1. Regnskapsprinsipper Generelt Bankens årsoppgjør utarbeides i overensstemmelse med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker samt gjeldende norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Utlån til kunder Utlån til kunder vurderes etter utlånsforskriften av 21. desember 24 til amortisert kost. Med dette menes lånets pålydende med fradrag av mottatte avdrag, periodiserte etableringsgebyr og nedskrivninger for forventede tap. Nedskrivninger for tap Individuell nedskrivning for tap på et engasjement finner sted når det foreligger objektiv informasjon om at en tapshendelse har inntruffet og at denne hendelsen reduserer fremtidige kontantstrømmer på et utlån. Objektiv informasjon kan være vesentlige finansielle problemer hos låntaker som har ført til redusert betalingsevne, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente ved tidspunktet for nedskrivningen. Nedskrivning på gruppenivå foretas hvor tapshendelser ikke kan identifiseres på enkeltengasjementer. Tapserfaring og analyseverktøy benyttes som grunnlag for beregningene av gruppevise nedskrivninger. Gruppenedskrivninger spesifiseres for personmarked og bedriftsmarked, men er ikke tilordnet de enkelte næringer. Alle bankens engasjementer gjennomgås hvert kvartal med hensyn til om det er nødvendig å foreta individuell nedskrivning. Banken klassifiserer et tap som konstatert når det er på det rene at de tiltak som er satt i verk for å inndrive utestående beløp ikke har ført fram. Misligholdte og tapsutsatte lån Banken anser et lån for misligholdt når kunden ikke har innbetalt forfalt termin innen 9 dager etter terminforfall, eller når en konto eller en rammekreditt har stått i overtrekk 9 dager sammenhengende. Lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon tilsier en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, vurderes som tapsutsatt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost etter fradrag for ordinære bedriftsøkonomiske av og nedskrivninger. Avskrivningene foretas lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Innredning av lokalene på vårt kontor på Olsrød og i Tønsberg avskrives over leiekontraktens løpetid. Bedriftsøkonomiske avskrivninger kostnadsføres over resultatregnskapet. Differansen mellom skattemessige og bedriftsøkonomiske avskrivninger utgjør midlertidige forskjeller og danner grunnlag for beregning av utsatt skatt. Finansielle derivater Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning på poster innenfor balansen. Det er også inngått en avtale om rentegulv. Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtaler medfører en avtale om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode. De verdsettes etter samme prinsipper som den sikrede post. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. Brutto resultat av rentebytteavtalene er ført med rentekostnader og renteinntekter. Verdipapirer Beholdningen av obligasjoner er klassifisert som varig eie/anlegg og vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi på balansedagen. Eventuell underverdi på denne beholdningen nedskrives og belastes det ordinære resultatet. Eventuell underkurs inntektsføres planmessig over obligasjonens løpetid. Inntekten resultatføres som en justering av renteinntekter obligasjoner. Sertifikater klassifiseres som omløpsmidler. Bankens aksjer er som hovedregel klassifisert som anleggsaksjer. Dette er i tråd med bankens policy på området. Den skal være lite eksponert i aksjemarkedet. Vår beholdning anses å være av strategisk karakter. Aksjene vurderes til laveste verdis prinsipp. For det meste er våre aksjer unoterte og kurser settes kun årlig/ved behov. Dersom virkelig/estimert verdi er lavere en bokført verdi, nedskrives aksjen til virkelig/ estimert verdi. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Beregningene som er utført er knyttet til bankens ytelsesbaserte ordning og avtalefestet pensjon. Periodens netto pensjonskostnader består av summen av periodens pensjonsopptjening rentekostnad på den beregnede forpliktelse og forventet avkastning av pensjonsmidlene. Forskuddsbetalt pensjon er differanse mellom virkelig verdi av pensjonsmidlene og nåverdien av de beregnede pensjonsforpliktelsene. Forskuddsbetalt pensjon føres som eiendel i balansen. Tilsvarende fremkommer en langsiktig gjeld i regnskapet når pensjonsforpliktelsen er større enn pensjonsmidlene. Det skilles mellom sikret og usikret ordning. Den usikrede ordningen vil alltid bli ført som gjeld, da denne ordningen ikke omfatter pensjonsmidlene. Kostnader knyttet til den innskuddsbaserte ordningen utgifttsføres direkte. For verdiansettelse av pensjonsmidler og beregning av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimerte verdier. Banken har i år benyttet forutseninger i henhold til IAS 19. Dette innebærer ingen påvirkning på årets pensjonskostnad, men innebærer et større estimatavvik for 29 Kostnads og inntektsføring, periodisering Renter og provisjoner tas inn i regnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Opptjente ikke mottatte inntekter ved årsskiftet tas til inntekt og føres som fordring i balansen. Påløpte ikke betalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter periodiseres og føres som gjeld i balansen. Etableringsgebyr på utlån inntektsføres over lånets forventede løpetid. Utbytte på verdipapirer inntektsføres når det mottas eller vedtas i generalforsamling. Valuta Bankens beholdning av reisevaluta for videresalg til kunder vurderes til kursen ved årsskiftet. Likviditet Kort likviditet defineres som kontanter, innskudd i Norges Bank og andre banker. Kommiterte trekkrettigheter fungerer som likviditetsbuffer, når likviditet i markedet er svært vanskelig tilgjengelig. Skattetrekkskonto er definert som bundne kontanter. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet består av periodens endring i utsatt skatt og betalbar skatt. Utsatt skatt beregnes med 28 % av årets endring i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og bedriftsøkonomiske verdier. Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som kan utlignes innenfor samme periode nettoføres. Alle tall er oppgitt i hele 1 kr så sant ikke annet er oppgitt. 18 Noter Noter 19

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

1857 2007 år. Årsrapport 2007. Årsrapport08.indd 1 28-03-08 08:57:58

1857 2007 år. Årsrapport 2007. Årsrapport08.indd 1 28-03-08 08:57:58 150 1857 år Årsrapport 1 Årsrapport08.indd 1 280308 08:57:58 VISJON OG FORRETNINGSIDÉ Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsbergområdet der kundene opplever trygghet,

Detaljer

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank Årsregnskap 2007 Nøtterø Sparebank STYRETS ÅRSBERETNING Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom 2007. De tre første kvartalene av året viste en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for fastlands-norge

Detaljer

...god å ha i ryggen

...god å ha i ryggen 2006 årsrapport ...god å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Adm. banksjef

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. En ekte lokal bank

ÅRSRAPPORT 2004. En ekte lokal bank ÅRSRAPPORT 2004 En ekte lokal bank VÅR VISJON: BANKSJEFENS HJØRNE "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhøringhet og god rådgivning."

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsrapport 2010

Innholdsfortegnelse. Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Side Årsberetning for 2010... 3 Virksomheten og lokalisering.... 3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2010.... 4 Strategisk samarbeide... 5 Resultatutvikling...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 ÅRSBERETNING 125. Forretningsår 2009 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 1 1 ÅRSBERETNING 2009 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

Noter 13 21. I vinter skal Maier bli sprinter 22 Cecilie Brinck og Kim Rygel

Noter 13 21. I vinter skal Maier bli sprinter 22 Cecilie Brinck og Kim Rygel Årsrapport 2003 Innhold Administrerende banksjef Odd Fagerli har ordet og takker for seg 1 Fred Anton Maier Hovedtall 2 Styrets beretning 3-8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Revisjonsberetning 12 Anita

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Forside og bakside er designet av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Risør er tatt av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Gjerstad er tatt av Ellen

Forside og bakside er designet av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Risør er tatt av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Gjerstad er tatt av Ellen Forside og bakside er designet av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Risør er tatt av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Gjerstad er tatt av Ellen Kveim Christensen INNHOLD 1. Innhold.. side 3 2. Styrets

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsrapport 2009. 99. regnskapsår

Årsrapport 2009. 99. regnskapsår 99. regnskapsår ÅRSBERETNING FOR 2009... 2 Sparebankenes rammebetingelser i 2009. 2 Bankens virksomhet i 2009.. 2 Virksomhetsstyring. 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 3 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

Den som gir seg har tapt 4 årsrapport 2009

Den som gir seg har tapt 4 årsrapport 2009 For den som tar utfordringer ÅRSRAPPORT 2009 Historikk Bank2 ASA er en norsk nisjebank med kontor sentralt i Haakon VII s gt. 2 i Oslo. Banken startet sin virksomhet 9. september 2005 med en egenkapital

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011

sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 2011 sparebank Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning ØRJE AREMARK RAKKESTAD RØMSKOG MOSS 1 p Årsrapport 2011 innholdsfortegnelse NOTER Foto forside: Øystein Ulsrød

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål ÅRSRAPPORT 2010 fra start til mål Banksjefen har ordet 2010 ble et historisk godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med høy kundevekst, viser at banken også i 2010 har utviklet

Detaljer

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68 Nøkkeltall RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter

Detaljer