Mot lysere tider. Visjon. SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsberg-området for privatkunder og bedrifter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mot lysere tider. Visjon. SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsberg-området for privatkunder og bedrifter."

Transkript

1 Årsrapport 29 1

2 Visjon Mot lysere tider Adm. banksjef Bjørn R. Engaas SpareBank 1 NøtterøyTønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. I N N H O L D Hovedtall... 4 Styrets årsberetning Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse...13 Resultatregnskap...14 Balanse Kontantstrømanalyse Noter Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Revisjonsberetning for Årsberetning fra kontrollkomiteen for Egenkapitalbevis Gaver i Banken er klimanøytral Tillitsvalgte i banken SpareBank 1 Alliansen Gjennom 29 var det en populær øvelse i aviser og andre media å spørre et antall utvalgte personer: På hvilken måte har finanskrisen påvirket deg? og Tror du finanskrisen snart er over?. På det første spørsmålet svarte påfallende mange at nei, jeg har ikke blitt påvirket i særlig grad. Og egentlig forventer jeg ikke å bli det heller. På det andre spørmålet var det også en gjennomgående tendens til å svare benektende. Selv om et flertall ikke hadde føling med krisen for egen økonomi, var det likevel de færreste som syntes å mene at vi var ved eller nær bunnen og mange gav uttrykk for at de trodde det ville ta tid før problemene var over. Hvordan henger dette sammen? Finanskrisen rammer ikke meg, men det er grunn til å tro at det verste på langt nær er over. Den sannsynlige tolkning er at folk flest har en sunn og klok tilnærming til situasjonen. Tillit både til egen og trolig til landets økonomi samtidig en god forståelse for de dypere problemer verdensøkonomien sliter med. Uansett reflekterer nok svarene både Norges spesielle situasjon og samtidig at det er vanskelig å lese det økonomiske bildet der børsene gjennom fjoråret steg kraftig, detaljhandel og boligomsetning økte, mens deler av industrien slet og mange land rapporterte til dels dramatiske fall i samlet produksjon og kraftig økning i ledigheten. Mange feil ble gjort i opptakten til den store krisen de siste par årene. Vi bør alle trekke lærdommer av de siste par års økonomiske utslag og dermed bidra til å redusere sannsynligheten for en lignende situasjon. Det er ikke én faktor som forklarer krisen alene. I en globalisert og sammenvevd økonomi påvirkes vi også lokalt av det som skjer langt borte. Samtidig har virkningene heldigvis vært milde her. Det skyldes ikke bare flaks. Myndighetene traff raske og effektive tiltak spesielt for å sikre at bankene hadde tilgang på penger som er nødvendig for at økonomien ikke skulle gå i stå. Norske banker har heller ikke vært grådige på samme måte som flere steder ute i verden. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg var aldri i en truet situasjon, og vi opprettholdt i det store og hele aktiviteten både overfor privatmarkedet og bedriftsmarkedet på normal måte gjennom hele krisen. Er så krisen over? Økonomisk spådomskunst er en krevende øvelse selv for såkalte eksperter. Globalt er svaret helt klart nei, og vi skal alle være ydmyke og forsiktige med prognoser også for nærmere farvann. Likevel er det så mange indikatorer som nå peker i positiv retning i vår hjemlige økonomi at vi bør kunne ha tro på at vi går mot lysere tider ikke bare i meteorologisk forstand. 2 3

3 Hovedtall Resultatsammendrag (hele tusen kroner) Netto rente og provisjonsinntekter Sum andre inntekter 29 % 28 % , , , , , ,51 Sum driftskostnader , ,42 Resultat før tap , ,9 Sum inntekter Tap på utlån, garantier mv 15 48, ,16 (21 242) (,39) ,73 Resultat etter tap 53 56, ,2 Skattekostnad 13 12, ,9 Resultat , ,12 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 1) 9,29 % 1,36 % 59,37 % 56,65 % Brutto utlån til kunder Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Innskudd fra kunder ,83 % 59,82 % Kostnadsprosent 2) Balansetall (hele tusen kroner) Innskuddsdekning Utlånsvekst (brutto) siste 12 mnd. 5,5 % 11,69 % 13,51 % 15,27 % 5,7 % 1,65 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Tapsprosent utlån 3),32 %,18 % Misligholdte eng. i % av brutto utlån 1,61 % 1,37 % Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån,48 %,8 % Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Innskuddsvekst siste 12 mnd. Tap og mislighold Soliditet Netto kjernekapital Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitalkrav Kjernekapitaldekning 13,14 % 14,21 % Kapitaldekning 13,14 % 14,21 % ,9 55,9 Kontor og bemanning Antall kontor Antall årsverk i bankdriften 1) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnitlig egenkapital 2) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter Styrets årsberetning Ved inngangen til 29 øynet finansbransjen en lysning i tunnelen etter en svært turbulent høst. Det var fortsatt stor usikkerhet om hvor mye som var unnagjort av den generelle økonomiske nedturen, men de akutte likviditetsutfordringene var over. Vi kan nå konstatere at norsk økonomi synes å ha kommet seg gjennom krisen på en måte som har gitt langt mildere konsekvenser enn først antatt. høyere enn i årene før, men vi registrerer også at mange bedrifter er optimistiske og vil ansette flere personer. Boligomsetningen har gjennom 29 tatt seg kraftig opp, og fortsatt synes det som om sentrale Vestfold er et meget attraktivt tilflytningsområde. Virksomheten i 29 Selv om situasjonen i Norge nå synes enklere enn for vel et år siden, er forholdene i den globale økonomien langt mer uklare. Med Norges svært åpne økonomi og dermed store avhengighet av det som skjer internasjonalt, er det trolig klokt å avvente den endelige friskmelding av økonomien. Spesielt den eksportorienterte delen av næringslivet vil fortsatt kunne oppleve usikre tider en lang stund. Bankdriften i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg har også i 29 vært positiv. Banken opplevde fortsatt stor etterspørsel etter kreditt i privatmarkedet, og aktiviteten ble opprettholdt på normalt vis. Det sterkt fallende rentenivået fram til høsten 29, bidro til å holde kredittetterspørselen oppe. Etterspørselen etter kreditt fra næringslivet bar preg av den usikre økonomisk situasjonen og var dermed noe lavere enn tidligere. Banken ønsket også selv å være noe mer tilbakeholdende. Den regionale økonomien i Vestfold er heller ikke upåvirket av nedgangskonjunkturen. Antall konkurser har i 29 vært betydelige Det samlede resultat for banken i 29 er meget godt. I kroner utgjør resultatet 53,1 millioner før skatt mot 5 millioner året før. Det svake resultatet 3) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån 4 Hovedtall Styrets årsberetning 5

4 Egenkapital Millioner kr i 28 skyldtes imidlertid store nedskrivninger på verdipapirer, mens den underliggende bankdriften var meget god. Resultatet for 29 bærer preg av marginfall, betydelige reverseringer av tidligere nedskrivninger på verdipapirer og økte tap på næringsengasjementer. På grunn av marginfallet ble resultatet før tap svakere i 29 enn året før, men dette ble oppveid av betydelige reverseringer av tidligere nedskrivninger. Størstedelen av tapene i kredittporteføljen er ikke konstaterte tap, men følger av et forsiktighetsprinsipp og av bankens policy med hensyn til individuelle og gruppevise nedskrivninger. Kostnadsveksten var meget moderat gjennom 29, og til sammen innebærer dette at banken får et resultat etter skatt som gir grunnlag for et tilfredsstillende utbytte til egenkapitalbeviseierne samtidig som bankens soliditet opprettholdes. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg har fortsatt til hensikt å bygge på nøkternhet og tradisjonelle sparebankverdier som nærhet til kunden, korte beslutningsveier, god rådgivning med kunden i fokus og et klart ønske om å bidra til lokaløkonomisk utvikling med en moderat samlet risikoprofil. Det er fortsatt styrets oppfatning at samarbeidet i SpareBank 1 Alliansen er nyttig og viktig for bankens videre utvikling og drift. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsetning til utbytte på egenkapitalbevis... kr Avsetning til utjevningsfond... kr Overført til bankens grunnfond... kr Avsatt til gaver til allmennyttige formål... kr Sum disponert... kr Styret mener årsberetningen gir et rettvisende bilde av virksomheten for 29. Utbytte til egenkapitalbeviseierne Disponeringen av overskuddet følger styrets policy for utbyttepolitikk: SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg har som mål å oppnå en inntjening som gir eierne god og sikker avkastning på investert kapital. Utbyttet avhenger av det resultat banken oppnår hvert år. Avsetninger til eller trekk på et utjevningsfond vil bli vurdert i forhold til resultatet av driften hvert år og egenkapitalbeviseiernes langsiktige interesser. Det er ønskelig at utbyttet over tid avspeiler egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen. Som hovedregel skal egenkapitalbeviseierne gis fortrinnsrett ved emisjoner. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg ønsker at ansatte og tillitsvalgte skal være eiere av egenkapitalbevis. Resultatutviklingen (fjorårets tall i parentes) Netto rente og provisjonsinntekter Netto rente og provisjonsinntekter utgjorde 77,8 millioner kroner (93,3) som er en reduksjon med 16,6 prosent sammenlignet med året før. Reduksjonen skyldes et lavere rentenivå enn året før, økte fundingkostnader og overføring av lån til SpareBank 1 Boligkreditt. Inntektene fra Boligkreditt føres som provisjonsinntekter. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital falt rentenettoen med 5 punkter gjennom året til 1,43 prosent ved utgangen av 29. Rentemarginen (kundemarginen) som er forskjellen mellom gjennomsnittlig veide utlånsog innskuddsrenter, endte på 2,1 prosent som er 32 punkter lavere enn ved inngangen til året. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter, dvs. provisjonsinntekter fra betalingsformidling og SpareBank 1 Boligkreditt, salg av fond, forsikring m.v. samt utbytte, endte på 38,4 millioner kroner (28,2). Årsaken til den positive utviklingen er høyere utbytte fra SpareBank 1, økte provisjonsinntekter fra Boligkreditt, EnterCard, forsikring og betalingsformidlingen, samt verdiregulering på derivater. Driftskostnader Samlede driftskostnader i 29 var 69 millioner (68,8). Det er kun,3 prosent høyere enn året før, og under budsjett. Driftskostnadene utgjorde 1,27 prosent (1,42) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Driftskostnader i prosent av inntekter var 59,4 prosent (56,7). Bakgrunnen for den svakere kostnadsprosenten, er fallet i rentenettoen. Lønn og generelle administrasjonskostnader ble redusert med 1,6 millioner kroner (2,9 %). På grunn av tilpasning til internasjonal regnskapsstandard har banken lagt til grunn en reduksjon i avkastningen på oppsparte pensjonsmidler og tilsvarende diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser i den ytelsesbaserte delen av pensjonsordningen. Generelle administrasjonskostnader ble redusert med 1,1 millioner kroner (5,6 %), mens lønnskostnader ble redusert med,5 millioner kroner (1,4 %). Tap og nedskrivninger Styret legger vekt på at SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg skal ha en moderat risikoprofil. Låne og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Finanstilsynet. Bankens administrasjon gjennomgår fire ganger årlig låneporteføljene innen henholdsvis privat og bedriftsmarkedet med konkret vurdering av tapsutsatte engasjementer med etterfølgende innstilling overfor styret når det gjelder tapsføring og nedskrivninger. Låneporteføljene risikoklassifiseres i henhold til risikoklasser og godhetsklasser som viser tæringsevne. Prinsippene for behandling av misligholdte lån og tilhørende nedskrivninger fremgår av note 2. Det er etter styrets oppfatning etablert tilfredsstillende interne kontrollrutiner. Banken hadde i 29 netto tap på utlån og garantier på 15,4 millioner kroner (7,7). Styret har vurdert at det ikke er behov for ytterligere nedskrivninger på nåværende tidspunkt gitt den utlånsportefølje banken har. Gruppenedskrivninger utgjør 16,5 millioner kroner (13,7) som er,34 prosent av brutto utlån (,3). Individuelle nedskrivninger var ved utgangen av 29 på 14,2 millioner kroner (4,6). Samlede nedskrivninger utgjør dermed 3,6 millioner kroner. Styret kjenner for øvrig ikke til at banken har andre utsatte engasjementer som det er sannsynlig vil påføre banken store tap de nærmeste år. Det vises for øvrig til note 2. Nedskrivninger/reversering av nedskrivninger på verdipapirer Bankens nedskrivninger på verdipapir er reversert/tilbakeført med netto 21,2 millioner kroner (35,2) i løpet av 29. Det er spesielt bankens beholdning av obligasjoner/ansvarlige lån som har hatt en god verdiutvikling i løpet av året. 18,1 millioner kroner (26,4) er inntektsført i 29. Dette skyldes at risikospreadene på obligasjoner har blitt mye lavere i løpet av året. Også bankens beholdning av aksjer/aksjefond/ egenkapitalbevis har hatt en positiv verdiutvikling i 29 og 3,1 millioner kroner (8,8) er inntektsført. Egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastingen endte på 9,3 prosent (1,4). Bankens styre er tilfreds med årets avkastning på egenkapitalen. Eierandeler i felleskontrollert virksomhet Banken har eierandeler i Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS. Investeringene er i regnskapet vurdert til kostpris. I SpareBank 1 Gruppen AS forventes et resultat etter skatt i 29 på 881 millioner kroner. Samarbeidende Sparebanker har Driftsresultat før skatt Millioner kr. 6 53,1 5 38,3 4 35, , Styrets årsberetning Styrets årsberetning 7

5 en eierandel i SpareBank 1 Gruppen på 19,5 %, mens bankens eierandel i Samarbeidende Sparebanker AS utgjør 6,25 %. Dette ville for banken medført en resultatandel på 1,7 millioner kroner. I forbindelse med overtakelsen av Glitnir Bank ASA, nå BN Bank ASA, er det vurdert en badwill på 415,4 mill. kroner i Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS. Bankens eierandel i dette selskapet er 4,5 %, slik at bankens andel av badwill er 18,7 millioner kroner. En inntektsføring av badwill fordelt over 3 år, samt andel av resultatet i selskapet, ville i 29 tilsi en inntektsføring på 8 millioner kroner. Siden investeringene i Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS er vurdert til kostpris, blir bankens resultatandel i disse selskapene ikke konsolidert inn i bankens regnskap. Balansen Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital ved utgangen av 29 var 5 52 millioner kroner (5 212). Det er en økning på 38 millioner kroner eller 5,9 prosent. Økningen skyldes både utlånsvekst og innskuddsvekst. Innskudd Ved årets slutt utgjorde innskudd fra kunder millioner kroner (2 77). Det er 137 millioner kroner mer enn ved utgangen av 29 som tilsvarer en økning på 5,1 prosent. Innskyterne er i 29 godskrevet renter med 65,3 millioner kroner (121). Banken har ved årsskiftet 48,8 millioner kroner i fastrenteinnskudd. Restløpetid på innskudd er vist i note 8. Øvrige innlån Ekstern finansiering skjer hovedsakelig gjennom opptak av sertifikat og obligasjonslån i markedet. Banken benytter også låneordningen i Norges Bank. Dessuten har banken noen lån i andre finansinstitusjoner. Den eksterne finansieringen utgjorde ved slutten av året millioner kroner (2 18) inkl. fondsobligasjoner. Av fremmedfinansieringen er 1 62 millioner kroner obligasjonsgjeld med varierende løpetid og forfallstidspunkter (1 588). Flån i Norges Bank utgjør 26 mill hvor 135 millioner kroner forfaller høsten millioner kroner er direkte lån i andre banker og kredittinstitusjoner, mens sertifikatlån utgjør 1 millioner kroner med under ett års løpetid. Fondsobligasjoner utgjør 39,7 millioner kroner. Veksten i ekstern finansiering er i 29 på 155 millioner kroner (275). For øvrig henvises til note 9 som beskriver nærmere fremmedfinansieringen med forfallsstruktur. Utlån Brutto utlån økte i 29 med 228 millioner kroner i bankens balanse eller 5,1 prosent. Den reelle veksten er imidlertid større. Netto 429 millioner kroner av godt sikrede boliglån er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS i løpet av 29. Hensyntatt dette er veksten i total utlånsportefølje 657 millioner eller 13,5 prosent i 29. Inklusive lån overført til kredittselskapet er den prosentvise veksten lavere enn året før (15,3). Utlån fordelt på privat og bedriftskundemarkedet holder seg stabilt. Av samlede utlån på millioner kroner (4 526), utgjorde lån til privatkundemarkedet millioner kroner (3 457) eller 76,1 prosent (76,4). Utlån til bedriftskundemarkedet utgjorde millioner kroner eller 23,5 prosent (23,4). Andre sektorer utgjør 22 millioner kroner (11,1). Ved utløpet av 29 hadde banken fastrentelån for 252 millioner kroner (7,7) i egne bøker. Fastrentelån er delvis sikret gjennom rentebytteavtaler. Utlån og garantier fordelt på sektorer er beskrevet i note 2.8. Verdipapirer Bankens plasseringer i verdipapirer var ved utgangen av 29 på 582 millioner kroner (431). Av dette var 115 millioner kroner plassert i egenkapitalbevis, aksjer og aksjefond, 5 i sertifikater, 4 i obligasjoner med fortrinnsrett, 279 i bank/ finansobligasjoner, 71 i industriobligasjoner og 27 i ansvarlige lån. Markedsverdien av bankens beholdning av obligasjoner og ansvarlige lån var 1,5 millioner kroner høyere enn bokført verdi. For nærmere beskrivelse av sammensetningen av finansporteføljen, henvises til note 3 og 4. Soliditet kapitaldekning Ved utgangen av 29 hadde banken en netto ansvarlig kapital på 418 millioner kroner (426). All tellende ansvarlig kapital er kjernekapital. Fra 1. januar 28 er nye kapitaldekningsregler benyttet. Banken bruker standardmetoden for kredittrisiko. (Basel II EUs nye direktiv for kapitaldekning) Rapport vedrørende Basel II, pilar III, kommer som egen rapport. 8 prosent kapitalkrav i forhold til risikovektet beregningsgrunnlag var på 255 millioner kroner (24). Bankens kapitaldekning ved årsskiftet var 13,14 prosent (14,21). Overdekning i forhold til kapitalkravet var dermed 165 millioner kroner. I henhold til regnskapslovens 3 3 er forutsetningen om fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 29 er satt opp under denne forutsetning. Risikoforhold Risikoprofil Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring som er nedfelt i bankens instruksverk, policy for internkontroll med etablerte nøkkelkontroller på sentrale risikoområder samt overordnet policy beskrevet i bankens strategiplan. Internkontrollen løper gjennom hele året og med halvårlig rapportering til styret. Det er styrets overordnede policy at banken skal ha en lav til moderat risikoprofil. Finansiell risiko Banken har definert finansiell risiko som sammensatt av kredittrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko og legalrisiko. Kredittrisiko Kredittrisikoen er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. statsgaranterte papirer. Den overveiende delen av utlånene er fortsatt innenfor godt sikrede boliglån. I løpet av 29 har banken bevisst dempet den offensive aktiviteten mot bedriftsmarkedet. Policyen er fortsatt å konsentrere satsingen på bedriftsmarkedet til bankens primære markedsområde som er Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Utlånsporteføljen er ved årsskiftet fordelt med 76,8 prosent til personmarkedet og 23 prosent til bedriftsmarkedet samt,2 prosent på øvrige sektorer. 78,5 prosent av den samlede porteføljen er knyttet til lån i bankens primære markedsområde, og det er bare enkeltstående næringslån utenfor dette området. Pr. årsskiftet er 82,1 prosent av personmarkedsporteføljen klassifisert som middels til svært lav risiko. For bedriftsmarkedslån, er 83,2 prosent klassifisert som middels til svært lav risiko. Styret vurderer kredittrisikoen i verdipapirporteføljen som lav. Med bakgrunn i Finanstilsynets forskrifter og interne retningslinjer gjennomgår banken hvert kvartal utlånsporteføljen med henblikk på å identifisere mulige tapsutsatte engasjementer. Samlede nedskrivninger utgjør til sammen 3,6 millioner kroner. Det er foretatt gruppenedskrivninger i 29 med 2,8 millioner kroner, som i sin helhet er knyttet til privatmarkedsporteføljen. Likviditetsrisiko Styret i Nøtterø Sparebank er tilfreds med likviditetssituasjonen. Banken har ikke hatt Utlån Personmarkedet 76,1 % Bedriftsmarkedet 23,5 % Andre sektorer,5 % 8 Styrets årsberetning Styrets årsberetning 9

6 Forvaltningskapital Millioner kr problemer med å refinansiere sine lån i løpet av 29. Banken har en moderat likviditetssrisiko. Finanstilsynets likviditetsindikatorer benyttes for å måle likviditetsrisiko. Ved årsskiftet har banken 93,7 i likviditetsindikator 1 og 18,3 i likviditetsindikator 2. Banken har kommiterte trekkrettigheter og andre likviditetsreserver som gjør at banken kan dekke alle kjente forfall minimum 1 måneder fram i tid. Banken har størstedelen (66,4 %) av sin fremmedfinansiering som langsiktige lån med gjenstående løpetid på over 1 år. Renterisiko og valutarisiko Norges Bank endret styringsrenten 6 ganger i 29. Som følge av finanskrisen falt styringsrenten og pengemarkedsrentene kraftig i 4. kvartal 28. Styringsrenten og pengemarkedsrentene fortsatte å falle i årets første 9 måneder, før styringsrenten igjen ble hevet 2 ganger i 4. kvartal 29. Som følge av konkurransesituasjonen har banken ikke klart å opprettholde sin kundemargin gjennom 29. Høye risikomarginer i første halvår av 29 bidro også til ekstern funding ble dyrere. Dette sammen med at banken har overført netto 429 millioner kroner til SpareBank 1 Boligkreditt, gjorde at rentenettoen falt betydelig gjennom 29 og endte på 1,43 (1,93). Fastrentelån i egne bøker har et moderat volum og renterisikoen knyttet til disse anses som forholdsvis lav. Styret anser at renterisikoen har økt noe i 29. Banken har liten beholdning av fremmed valuta og ikke egne valutalån. Styret anser valutarisikoen som minimal. Legalrisiko Banken har solid margin i forhold til det lovbestemte kravet om kapitaldekning (8 prosent). Banken styrer etter en forsvarlighetsnorm for likviditet og vil utvikle måling og oppfølging av denne videre. Andre krav knyttet til regnskapslov, sparebanklov, finansavtalelov, personopplysningslov m.v. samt retningslinjer fra Finanstilsynet følges løpende. Styret anser legalrisikoen i banken som lav. Strategisk risiko Strategisk risiko utgjøres blant annet av markedsrisiko, organisasjonsrisiko, kompetanserisiko. Konkurransen i bankmarkedet i Tønsbergområdet er fortsatt meget sterk. Styret anser likevel ikke at bankens konkurranseposisjon er svekket gjennom året. Det har vært arbeidet kontinuerlig med organisasjonsjusteringer for å oppnå en mest mulig effektiv drift. Sammen med den økte satsingen på kompetanseutvikling står banken dermed godt rustet i forhold til konkurransen i markedet. Det strategiske risikobildet anses i hovedsak å være stabilt. Operasjonell risiko Dette er knyttet til interne arbeidsoperasjoner, kundetransaksjoner og bruken av tekniske transaksjoner i produksjonen. Etter styrets oppfatninger er den operasjonelle risikoen under god kontroll og i liten grad endret i 29. Organisasjon, likestilling og arbeidsmiljø Ved utgangen av 29 hadde banken 6 ansatte i bankvirksomheten. Disse personene utfører 57,9 årsverk. 52 prosent av de ansatte ved årsskiftet var kvinner. Ca. 5 % av de ansatte arbeider deltid alle kvinner. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg har som policy å likebehandle alle uavhengig av kjønn, etnisitet eller grad av funksjonsevne. Bankens ledergruppe består av seks personer hvorav én er kvinne. I lederstillinger under sentral ledergruppe er fire kvinner og fire menn. Det er ingen systematiske forskjeller eller diskriminering når det gjelder bruk av overtid, permisjoner eller bankens bruk av tid og ressurser på kompetansehevende tiltak. Banken er IAbedrift og benytter systematisk bedriftshelsetjenesten for å legge til rette for at ansatte skal kunne utnytte maksimalt av sin arbeidsevne. Banken har ikke øvrige planer eller tiltak for å fremme likestilling basert på kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. I henhold til bankens vedtekter, er styret sammensatt av seks valgte medlemmer. 33,3 prosent av de valgte styremedlemmene er kvinner. Det totale sykefraværet i 29 var 2,8 prosent (2,9). På grunnlag av interne klimamålinger blant de ansatte, er det grunnlag for å si at det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er godt. Det er avholdt 3 ordinære møter i arbeidsmiljøutvalget som annethvert år ledes av henholdsvis representant for bankens ledelse og ansatte. For 29 ble utvalget ledet av representant for bankens ansatte. Flere tiltak er satt i verk for ytterligere å styrke det forebyggende helsearbeidet. Banken har i 29 ikke hatt personskader i arbeidstiden. Så langt styret kjenner til, har bankens virksomhet ikke forurenset det ytre miljø. Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og prinsipper som virksomheten styres etter og skal sikre grunnfondsbeviseieres, innskyteres og andre gruppers interesser. Bankens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er forankret i lover, forskrifter og norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Hensikten er at virksomhetsstyringen skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og drift gjennom åpenhet, forutsigbarhet og gjennomsiktighet. Oslo Børs krever at selskaper notert på børsen i årsrapporten skal gi en samlet redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse og at eventuelle avvik fra norsk anbefaling skal forklares. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse med de tilpasninger som er naturlige for sparebanker. En nærmere beskrivelse av bankens policy for eierstyring og selskapsledelse finnes i eget kapittel i årsrapporten. Egenkapitalbevis Ved utgangen av 29 var det registrert eiere av egenkapitalbevis (1.226). Antall eiere med adresse i Vestfold utgjorde ved årsskiftet 332 eller 22,39 prosent. Disse eide 36 prosent av antall utstedte egenkapitalbevis. Ved utgangen av 29 kontrollerte de 2 største eierne 39,3 prosent av egenkapitalbeviskapitalen (4,4). Kursen på bankens egenkapitalbevis var ved årsskiftet 1 kroner mot 74 kroner året før. Fortjeneste pr egenkapitalbevis ble 1,29 kroner, og det foreslås et utbytte på 6,5 kroner pr egenkapitalbevis for 29. Fremtidsutsikter Banken har i begrenset grad merket finanskrisen, og etter styrets oppfatning er det ikke grunnlag for å tro at det vil endres i særlig grad i tiden fremover. Den regionale økonomien synes å være i relativt god forfatning. I særlig grad har boligmarkedet tatt seg opp, og det forventes å fortsette i 21. Styret har vært opptatt av å planlegge fremtidige forfall på eksterne lån og er komfortabel med nivået på lån som skal fornyes i løpet av året. Banken har likviditet til å møte alle kjente forfall de kommende 1 måneder, og det legges vekt på å starte arbeidet med refinansiering i god tid før kjente forfall. Det er styrets policy å opprettholde en eiervennlig utbyttepolitikk. Gjennom 21 vil det arbeides videre med tilpasning av utbyttepolitikken slik at kontantutbyttet oppleves som tilfredsstillende samtidig som banken søker å tilpasse seg de nye reglene i Lov om finansieringsvirksomhet der 1 Styrets årsberetning Styrets årsberetning 11

7 hensikten er å unngå vesentlige forskyvinger i eierforhold mellom bankens grunnfond og egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen. Styret opplever i tråd med signaler fra markedsaktører at bankens soliditet er god. Finanskrisen har imidlertid gjort at alle banker gjør fornyet vurdering av optimal soliditet sett opp mot risiko og forventet videre vekst. Som følge av dette, vil det arbeides med ytterligere tiltak for å styrke bankens kjernekapital. I løpet av 21 vil banken flytte ett av filialkontorene i Tønsberg slik at dette får en mer sentral beliggenhet og gir grunnlag for enda sterkere satsing i dette markedsområdet. Et Nøtterøy, 9. februar 21 Styret for Nøtterø Sparebank ledd i denne prosessen er også å satse sterkere på private banking rådgivning og eiendomsmegling. Banken vil også fortsette arbeidet med kompetansebygging og legger vekt på å tilpasse seg kravene i den nye autorisasjonsordningen for finansbransjen. Banken vil fortsatt utarbeide miljøregnskap og fremstå som karbonnøytral gjennom beregning av egne utslipp og kjøp av FNgodkjente miljøkvoter tilsvarende utslippene. Styret vil takke bankens ansatte for innsatsen i 29. Styret vil også takke kunder, eiere, tillitsvalgte og andre forbindelser som er avgjørende for at banken skal befeste og utvikle sin sterke posisjon i markedet. Bjørn R. Hellevammen Truls A. Skjerve Reidun Sundal Styreleder Hilde P. Aarseth Krøgenes Knut Telenius Arthur Wennersberg Bjørn R. Engaas Adm. banksjef Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styret i SpareBank 1 NøtterøyTønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring og selskapsledelse av 4. desember 27 så langt disse er tilpasset forholdene i en mindre sparebank. Bankens verdigrunnlag bygger på tradisjonelle sparebankverdier og uttrykkes gjennom NÆRHET og DYKTIGHET. Banken har utformet egne etiske retningslinjer. 2. Virksomhet Vedtektene spesifiserer formålet som sparebank og er utformet i tråd med lovverket og godkjent av Kredittilsynet. Bankens visjon og forretningsidé fremgår av årsrapporten. Bankens vedtekter er utlagt på bankens hjemmeside. 3. Selskapskapital og utbytte Banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital iht lovens krav. Bankens ansvarlige kapital anses tilstrekkelig i forhold til mål, strategi og risikoprofil. Styret har vedtatt en utbyttepolitikk som bygger på at banken skal ha en inntjening som gir god og stabil avkastning på den samlede egenkapitalen og derigjennom skape verdier for egenkapitalbeviseierne i form av konkurransedyktig utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene. Bankens årsoverskudd vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og bankens fond i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. I den forholdsmessige fordelingen mellom kontantutbytte og utjevningsfond, vil variasjoner kunne fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges. Utbyttet utdeles normalt én gang pr. år etter at representantskapet har godkjent regnskapet for foregående regnskapsår. Det gjelder ikke særskilte restriksjoner eller prosedyrer for utlendingers rett til utbytte. Som hovedregel skal egenkapitalbeviseierne gis fortrinnsrett ved emisjoner. Banken ønsker at ansatte og tillitsvalgte skal være eiere av egenkapitalbevis. Styret har p.t. ikke fullmakt til å foreta ytterligere kapitalforhøyelser eller fullmakt til å kjøpe egne egenkapitalbevis på vegne av banken. 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset egenkapitalbevis i sparebanker. 5. Fri omsettelighet Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset egenkapitalbevis i sparebanker. 6. Generalforsamling Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset egenkapitalbevis i sparebanker og med de frister for innkalling av representantskap som følger av Sparebankloven. 7. Valgkomité Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling og kravene i Sparebankloven. 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling så langt disse samsvarer med reglene i Sparebankloven. 9. Styrets arbeid Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. Det har ikke vært opprettet styreutvalg, revisjons eller kompensasjonsutvalg. 1. Risikostyring og intern kontroll Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. 11. Godtgjørelse til styret Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. Ett av styrets medlemmer har utført sporadisk juridisk rådgivning for banken knyttet til enkeltsspørsmål og etter konkret bestilling fra bankens administrasjon. 12. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret har ikke fastsatt retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte eller en fast lederlønnspolitikk. Bonus til ledende ansatte er identisk med bonus til andre ansatte i banken og basert på felles utarbeidede måleparametre for oppnådde resultater. 13. Informasjon og kommunikasjon Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling med unntak av at det ikke er fastsatt retningslinjer for bankens kontakt med egenkapitalbeviseierne utenfor representantskapsmøter og egenkapitalbeviseiermøter. 14. Selskapsovertakelse Banken har ikke egne retningslinjer for slike tilfeller da det reguleres av Sparebankloven og Kredittilsynets tolkninger av loven. 15. Revisor Revisor legger frem årlig plan for sitt revisjonsarbeid. Revisor deltar i styremøte som behandler årsregnskap og årlig internkontroll. Styret og revisor har ikke egne møter uten at daglig leder eller andre fra administrasjonen er til stede. Styret har ikke fastsatt retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Styret vil orientere representantskapet om revisors godtgjørelse ved representantskapets behandling av årsregnskap. 12 Styrets årsberetning Redegjørelse om eierstyring og sleskapsledelse 13

8 Resultatregnskap Balanse (Hele tusen kroner) Noter (Hele tusen kroner) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Netto rente og provisjonsinntekter EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kunder Kasse/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivinger Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til kunder 9 9 2, 9, (14 164) (16 459) (3 623) (4 643) (13 73) (18 346) Utbytte og andre innt. av vp. med variabel avkastn. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansv. selskaper, K/S mv. Eierinteresser i tilknyttede selskaper 3, 9 4, Netto verdiendring og gevinst/tap valuta og andre renteb. vp. Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån Tap på garantier mv Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst/Tap Resultat etter tap Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Resultat pr. grunnfondsbevis Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis Overføringer og disponeringer Avsatt til utbytte på grunnfondsbevis Overført til utjevningsfond Overført til Sparebankens fond Avsatt til gaver (14 95) (6 337) (21 242) ,29 1, ,48 1, Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader: Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Egne ikkeamortiserte obligasjoner Annen gjeld Finansielle desivater Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlige lån Sum gjeld Innskutt egenkapital Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sparebankens fond Utjevningsfond 11 7, , ( ) Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Garantier Rentebytteavtaler Rentesikringsavtaler Nøtterøy, 9. februar 21 Bjørn R. Hellevammen Truls A. Skjerve Reidun Sundal Hilde P. Aarseth Krøgenes Knut Telenius Arthur Wennersberg Bjørn R. Engaas Styreleder Adm. banksjef 14 Resultatregnskap Balanse 15

9 Kontantstrømanalyse Bankens kontantstrømoppstilling bygger på den direkte metoden fordelt etter bankens virksomhetsområder. Likviditetsbeholdningen består av kontanter, som er bankens kassebeholdninger og minibankbeholdninger i norsk og utenlandsk valuta, samt bankens innskudd i Norges Bank og innskudd uten løpetid i andre finansinstitusjoner. (Hele tusen) Årets avdrag på nedbetalingslån mv til kunder Nydiskonteringer på nedbetalingslån til kunder ( ) ( ) Endring i saldo på kreditter (3 161) ( ) Rente og provisjonsinnbetalinger på utlån Overført til kredittforetak Tilbakeført fra kredittforetak ( ) (12 319) Inngått på tidligere års konstaterte tap Kontantstrøm fra utlånsvirksomheten (A) (5 476) (173 83) Endring i saldo på innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Endring i saldo på innskudd fra kunder med avtalt løpetid Renteutbetalinger til kunder (67 729) (118 32) Kontantstrøm fra innskuddsvirksomheten (B) Endring i fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Renteinnbetalinger på innskudd fra kredittinstitusjoner Kontantstrøm fra innskudd i kredittinstitusjoner (C) Andre inntekter Betalbare driftskostnader (71 463) (69 724) Betaling av skatter (11 29) (1 433) Utbetaling av gaver (2 497) (2 656) Utbetaling av utbytte (1 593) (1 236) Endring i andre eiendeler Endring i annen gjeld 4 61 (1 47) Endring i periodiseringer (776) Kontantstrøm fra øvrig løpende drift (D) (39 15) (56 611) Kontantstrøm fra løpende drift (A + B + C + D = E) (83 525) Innbetaling vedr. nye lån fra kredittinstitusjoner Utbetalinger ved innfrielse av lån fra kredittinstitusjoner (1 ) Innbetaling ved utstedelse av verdipapirlån Utbetalinger ved innfrielse av verdipapirlån ( ) ( ) Renteutbetalinger på finansiering (82 623) ( ) Kontantstrøm fra finansiering (F) Innbetalinger vedr. salg av verdipapirer Utbetalinger vedr. kjøp av verdipapirer (321 11) (74 223) Renteinnbetalinger på obligasjoner og sertifikater Mottatt utbytte på verdipapirer Investert i varige driftsmidler (529) (6 645) Salg av driftsmidler til salgspris Kontantstrøm fra investeringer (G) (88 662) 77 Innbetalinger vedr. emisjon av egenkapitalbevis Kostnader ved emisjon av egenkapitalbevis (288) Kontantstrøm fra egenkapitalen (H) (288) Endring i likviditetsbeholdningen (E + F + G + H) (32 63) Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning som består av: Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Noter I N N H O L D 1. Regnskapsprinsipper Utlån til kunder Risikoklassifisering av utlån, kreditter og garantier Brutto utlån og garantier fordelt på sektor og viktige næringer Virkelig verdi på utlån Fordeling av bankens garantiansvar Tap på utlån og garantier Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer Geografisk fordeling av utlån og garantier: Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Sertifikater Obligasjoner Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Aksjer/ egenkapitalbevis/ aksjefond/ DA Ansvarlig kapital Egenkapital Kapitaldekning Egenkapitalbevis Varige driftsmidler Gebyrer og provisjoner Likviditetsforhold og finansiering Likviditetsrisiko Renterisiko Gjeld Finansielle derivater Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn Antall ansatte Lønninger, honorarer etc Revisjonskostnader Pensjonsforpliktelser ovenfor tjeneste og tillitsmenn Skatter Beregning av skattekostnad for 29: Utsatt skatt Kostnader knyttet til Bankenes sikringsfond Kontantstrømanalyse Noter 17

10 1. Regnskapsprinsipper Generelt Bankens årsoppgjør utarbeides i overensstemmelse med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker samt gjeldende norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Utlån til kunder Utlån til kunder vurderes etter utlånsforskriften av 21. desember 24 til amortisert kost. Med dette menes lånets pålydende med fradrag av mottatte avdrag, periodiserte etableringsgebyr og nedskrivninger for forventede tap. Nedskrivninger for tap Individuell nedskrivning for tap på et engasjement finner sted når det foreligger objektiv informasjon om at en tapshendelse har inntruffet og at denne hendelsen reduserer fremtidige kontantstrømmer på et utlån. Objektiv informasjon kan være vesentlige finansielle problemer hos låntaker som har ført til redusert betalingsevne, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente ved tidspunktet for nedskrivningen. Nedskrivning på gruppenivå foretas hvor tapshendelser ikke kan identifiseres på enkeltengasjementer. Tapserfaring og analyseverktøy benyttes som grunnlag for beregningene av gruppevise nedskrivninger. Gruppenedskrivninger spesifiseres for personmarked og bedriftsmarked, men er ikke tilordnet de enkelte næringer. Alle bankens engasjementer gjennomgås hvert kvartal med hensyn til om det er nødvendig å foreta individuell nedskrivning. Banken klassifiserer et tap som konstatert når det er på det rene at de tiltak som er satt i verk for å inndrive utestående beløp ikke har ført fram. Misligholdte og tapsutsatte lån Banken anser et lån for misligholdt når kunden ikke har innbetalt forfalt termin innen 9 dager etter terminforfall, eller når en konto eller en rammekreditt har stått i overtrekk 9 dager sammenhengende. Lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon tilsier en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, vurderes som tapsutsatt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost etter fradrag for ordinære bedriftsøkonomiske av og nedskrivninger. Avskrivningene foretas lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Innredning av lokalene på vårt kontor på Olsrød og i Tønsberg avskrives over leiekontraktens løpetid. Bedriftsøkonomiske avskrivninger kostnadsføres over resultatregnskapet. Differansen mellom skattemessige og bedriftsøkonomiske avskrivninger utgjør midlertidige forskjeller og danner grunnlag for beregning av utsatt skatt. Finansielle derivater Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning på poster innenfor balansen. Det er også inngått en avtale om rentegulv. Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtaler medfører en avtale om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode. De verdsettes etter samme prinsipper som den sikrede post. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. Brutto resultat av rentebytteavtalene er ført med rentekostnader og renteinntekter. Verdipapirer Beholdningen av obligasjoner er klassifisert som varig eie/anlegg og vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi på balansedagen. Eventuell underverdi på denne beholdningen nedskrives og belastes det ordinære resultatet. Eventuell underkurs inntektsføres planmessig over obligasjonens løpetid. Inntekten resultatføres som en justering av renteinntekter obligasjoner. Sertifikater klassifiseres som omløpsmidler. Bankens aksjer er som hovedregel klassifisert som anleggsaksjer. Dette er i tråd med bankens policy på området. Den skal være lite eksponert i aksjemarkedet. Vår beholdning anses å være av strategisk karakter. Aksjene vurderes til laveste verdis prinsipp. For det meste er våre aksjer unoterte og kurser settes kun årlig/ved behov. Dersom virkelig/estimert verdi er lavere en bokført verdi, nedskrives aksjen til virkelig/ estimert verdi. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Beregningene som er utført er knyttet til bankens ytelsesbaserte ordning og avtalefestet pensjon. Periodens netto pensjonskostnader består av summen av periodens pensjonsopptjening rentekostnad på den beregnede forpliktelse og forventet avkastning av pensjonsmidlene. Forskuddsbetalt pensjon er differanse mellom virkelig verdi av pensjonsmidlene og nåverdien av de beregnede pensjonsforpliktelsene. Forskuddsbetalt pensjon føres som eiendel i balansen. Tilsvarende fremkommer en langsiktig gjeld i regnskapet når pensjonsforpliktelsen er større enn pensjonsmidlene. Det skilles mellom sikret og usikret ordning. Den usikrede ordningen vil alltid bli ført som gjeld, da denne ordningen ikke omfatter pensjonsmidlene. Kostnader knyttet til den innskuddsbaserte ordningen utgifttsføres direkte. For verdiansettelse av pensjonsmidler og beregning av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimerte verdier. Banken har i år benyttet forutseninger i henhold til IAS 19. Dette innebærer ingen påvirkning på årets pensjonskostnad, men innebærer et større estimatavvik for 29 Kostnads og inntektsføring, periodisering Renter og provisjoner tas inn i regnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Opptjente ikke mottatte inntekter ved årsskiftet tas til inntekt og føres som fordring i balansen. Påløpte ikke betalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter periodiseres og føres som gjeld i balansen. Etableringsgebyr på utlån inntektsføres over lånets forventede løpetid. Utbytte på verdipapirer inntektsføres når det mottas eller vedtas i generalforsamling. Valuta Bankens beholdning av reisevaluta for videresalg til kunder vurderes til kursen ved årsskiftet. Likviditet Kort likviditet defineres som kontanter, innskudd i Norges Bank og andre banker. Kommiterte trekkrettigheter fungerer som likviditetsbuffer, når likviditet i markedet er svært vanskelig tilgjengelig. Skattetrekkskonto er definert som bundne kontanter. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet består av periodens endring i utsatt skatt og betalbar skatt. Utsatt skatt beregnes med 28 % av årets endring i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og bedriftsøkonomiske verdier. Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som kan utlignes innenfor samme periode nettoføres. Alle tall er oppgitt i hele 1 kr så sant ikke annet er oppgitt. 18 Noter Noter 19

11 2. Utlån til kunder 2.1 Risikoklassifisering av utlån, kreditter og garantier. Risikoklassifiseringen av kunder med engasjement deles inn i to markedssegmenter: Bedriftsmarked (BM) som består av samtlige næringsengasjement dvs. aksjeselskaper, selvstendige næringsdrivende (DA, ANS, og enkeltmannsforetak) samt offentlig sektor og Privatmarked (PM) som gjelder rene privatengasjement (lønnsmottakere). Banken benytter et risikoklassifiseringssystem for overvåking av kredittrisiko. Rapporteringsverktøyet for risikoklassifisering av porteføljene er utviklet av Sparebank 1 Alliansen og kalles Porto. Alle konti som representerer en kredittrisiko for banken inngår i systemet dvs. alle utlån, kreditter, garantier og overtrekk. Utvikling i risiko gjennom året Basert på de resultatene som modellen gir har det, gjennom året, vært en svak økning i den prosentvise fordelingen av andelen av BM engasjement som ligger i risikoklassene svært høy og misligholdte og nedskrevne engasjement. Ved utgangen av året 28 var 69,7 mill kr av BM engasjementene klassifisert i risikogruppen svært høy risiko og 5, mill kr i gruppen misligholdte og nedskrevne engasjement. Til sammen utgjorde disse engasjementene 119,7 mill kr tilsvarende 9,9 % av samlede BM engasjement. Per desember 29 har kredittvolumet på BM (målt etter maksimaleksponering på kassakreditter, garantier etc.) økt med om lag 8 %. I samme periode har volumet på engasjement i de to dårligste risikogruppene vokst med til sammen 35,7 mill kroner tilsvarende omlag 3 %. Nivået pr er 88,6 mill kr risikogruppen svært høy og 66,8 mill kr i gruppen misligholdt og nedskrevne. Til sammen utgjør dette 155,4 mill kr tilsvarende 11,9 % av den samlede BM porteføljen. Det er registrert en svakt negativ risikoutvikling på PM området. Pr utgjorde andelen av PMengasjement i risikogruppene svært høy, misligholdt og nedskrevne engasjement et volum tilsvarende 2,9 % av samlede utlån. Pr har andelen steget til 3.42 % dvs en økning på omlag 18 %. Samlet vekst i PM porteføljen i perioden desember 28 til desember 29 har vært på om lag 15,2 %. Bankens system for måling og oppfølging av kredittrisiko er et godt verktøy for risikostyring, risikoovervåkning og risikorapportering. Systemet gir oss muligheter til å produsere tidsserier for utviklingen i risikoeksponering innenfor det enkelte markedssegment, (PM BM) samt også i forhold til enkeltbransjer innenfor BMområdet. Benchmarking mot andre sammenliknbare banker i Sparebank 1 Alliansen er også tilgjengelig. Ved hjelp av et eget verktøy lar det seg gjøre å få frem oversikter over hvilke selskaper som ligger i de respektive feltene i risikomatrisen. Dette gjør det mulig å overvåke risikoutviklingen måned for måned ned på enkeltengasjementsnivå. Denne informasjonen anvendes bl.a. til å produsere en kvartalsrapport til styret og kontrollkomiteen i banken. I rapporten gis det en oversikt over utviklingen i porteføljerisiko, samt at alle engasjement i de to dårligste risikogruppene gis en egen omtale basert på en fastsatt rapportmal. Inndelingen i risikoklasser er i prinsippet lik for de to områdene (BM og PM), men metodene som anvendes for å score kundene er betydelig mer komplekse på BM området enn på PM områdene. Godhetsklasse Godhetsklassen går fra A til K, der A er best. Fire egenskaper hos kunden blir målt: inntjening, tærings, atferd og alder. Metoden baserer seg på analyse av offisielle regnskapstall, ligningsinntekter, formue, eksterne og interne betalingsanmerkninger, lengde på kundeforholdet, bosted og skatteklasse. Det er ulike data som legges til grunn for personkunder, næringsdrivende og aksjeselskaper. Felles for kundegruppene er at kundehistorikk benyttes til å bygge en scoringsmodell som predikerer kundens fremtidige sannsynlighet for mislighold. Modellen kan også estimere forventet tap på porteføljen. Matrisen viser sum engasjementer som inkluderer garantier, ubenyttet kreditt og lån overført SpareBank 1 Boligkreditt. Risikogruppe Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Misligholdt og nedskrevne Sum Banken totalt Risikogruppe Svært lav Lav Middels Høy Svært høy Misligholdt og nedskrevne Sum Sum lån overført SpareBank 1 Boligkreditt utgjorde ved årsskiftet 787, 6 mill kroner. Dette dreier seg utelukkende om lån i personmarkedet og hvor risikoen ligger fra middels til svært lav. De to laveste risikoklassene J og K er forbeholdt hhv engasjement med registrert mislighold over 9 dager på måletidspunktet og nedskrevne engasjement. Sikkerhetsdekning Sikkerhetsdekningen skal gi uttrykk for tapsrisikoen i porteføljen og på engasjementsnivå dersom avvikling blir reelt. Sikkerhetsklassene går fra 1 til 7 der 1 angir beste sikkerhet. For å oppnå sikkerhetsklasse 1 skal man ha en sikkerhetsdekning hvor antatt realisasjonsverdi utgjør mer en 12 % av lånebeløpet. I sikkerhetsklasse 7 skal antatt realisasjonsverdi på sikkerhetene utgjøre fra til 2 % av engasjementets størrelse. Reglene for fastsetting av realisasjonsverdier er innarbeidet i bankens instruksverk. Sammenholdt gir risikoklassifiseringen en matrise på 77 rubrikker som går fra A1 som beste klassifisering til K7 som den dårligste. Banken bruker risikoklassifiseringen aktivt i arbeidet med å finne frem til en riktig prising av engasjementene. På BM området er den enkelte rådgivers bevilgningsfullmakt avhengig PM BM av hvor kunden plasserer seg i risikomatrisen dvs. at rådgiver har høyere bevilgningsfullmakter på kunder med høy godhetsklasse og god sikkerhetsdekning alt annet likt. Sammendrag av risikomatrisen er vist over med status pr for markedssegmentene BM og PM og banken totalt. På bedriftsmarkedet er en vesentlig del av de misligholdte og nedskrevne engasjementene knyttet til lån til to kundegrupperinger som begge har låneengasjement fordelt på flere selskaper. Hva angår den ene av disse kundene, så er samtlige pantsatte eiendeler nå solgt og lånene blir oppgjort når siste del av oppgjør for de solgte eiendommene mottas i februar 21. Sikkerhetene på gjenværende misligholdte engasjementer er i hovedsak knyttet til pant i fast eiendom. Deler av disse panteobjektene er tiltrådt av banken, men vi har ikke overtatt eiendomsretten til de pantsatte eiendeler. Det forekommer ikke eiendeler i bankens balanse per som gjelder pantsatte eiendeler som banken har overtatt. 2 Noter Noter 21

12 2.5 Tap på utlån og garantier Samlet sett er det utlån, kreditter og garantier knyttet til misligholdte og eller nedskrevne engasjementer på bedriftsmarkedet per for 66,8 mill kr. Samlet verdivurdering av sikkerhetene knyttet til disse engasjementene er 56,8 mill kroner. Engasjementene ligger i risikogruppen misligholdte og nedskrevne. Listen består av i alt 18 ulike kunder hvorav det er foretatt spesifiserte nedskrivninger på syv av disse. Samlede nedskrivninger på disse syv kundene utgjør 1 millioner kroner per uten sikkerhet, men er nedskrevet i sin helhet. Gjenværende, nedskrevne engasjementer har sikkerheter som dekker misligholdet. Verdien på disse sikkerhetene er vurdert til å ha en virkelig verdi på ca 6 mill. kroner. Porteføljen av misligholdte engasjementer uten nedskrivning er hovedsakelig små engasjementer som følges tett opp av den enkelte rådgiver og har en sikkerhetsstillelse som ligger innenfor 9 %. Ved årsskiftet inneholdt porteføljen kun 5 misligholdte lån til privatmarkedet over kr 1,. Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 1.1. Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning + Økte individuelle nedskrivninger i perioden + Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden +/ Andre korreksjoner, amortisering på nedskrivninger = Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 31.12: (1 542) Nedskrevne engasjementer knyttet til personmarkedet er i hovedsak sikret ved pant i bolig. 4 av engasjementene er Nedskrivning på grupper av utlån og garantier Nedskrivning på grupper av utlån til dekning av tap Periodens nedskrivning på grupper av utlån = Nedskrivning på grupper av utlån 31.12: Brutto utlån og garantier fordelt på sektor og viktige næringer Personkunder Primærnæringer Industri Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport og kommunikasjon Forretningsm./finans. tjenesteyting, eiendomsdrift Tjenester ellers Andre sektorer Sum Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Sum engasjement Totale tapskostnader på utlån og garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger: + Periodens endring i nedskrivninger på gruppenivå: + Konstaterte tap på engasjementer hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning: + Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere individuell nedskrivning: Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap: + Andre korreksjoner, amortisering på nedskrivninger = Tap på utlån og garantier i resultatregnskapet Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivninger for tap Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer Sammenligningstallene for året 25 er ikke omarbeidet som følge av ny vurdering ved overgang til utlånsforskrift i 26. Misligholdte engasjement Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger på misligholdte engasjement: Netto misligholdte engasjement: (655) Virkelig verdi på utlån Utlån føres til amortisert kost i balansen. Ved første gangs måling vurderes et utlån til virkelig verdi med tillegg av evt. direkte transaksjonsutgifter. I senere perioder etter etableringstidspunktet vurderes utlån til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost minus tilbakebetalinger på hovedstolen, pluss eller minus kumulativ amortisering som følger av en effektiv rentemetode, og fratrukket eventuelle beløp for verdifall eller tapsutsatthet. 2.4 Fordeling av bankens garantiansvar For utlån til flytende rente anses amortisert kost å tilsvare virkelig verdi. Banken har i sin utlånsportefølje lån som løper til fastrente. Ved årsskiftet er fastrentelån bokført til Virkelig verdi for porteføljen er beregnet til Virkelig verdi er beregnet ved å benytte alternativ innlånsrente med tillegg av margin i forhold til restløpetiden for hvert enkelt lån. Det enkelte lån er neddiskontert til nåverdi med differansen mellom kunderente og alternativ rente. Mereller mindreverdien, som denne nåverdien gir, er lagt til / trukket fra amortisert kost for å beregne virkelig verdi Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Andre garantier Totalt Garantiansvar Øvrige engasjement med individuelle nedskrivninger Brutto øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger på ikke misligholdte engasjement: Netto øvrige tapsutsatte engasjementer: Ikke inntektsførte renter Engasjement hvor inntektsføringen av renter er stoppet: Ikke inntektsførte renter: Misligholdte og tapsutsatte engasjement, individuelle og gruppevise nedskrivninger fordelt på sektor og næringer Personkunder Primærnæringer Industri Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport og kommunikasjon Forretningsm./finans. tjenesteyting, eiendomsdrift Tjenester ellers Andre sektorer Sum Nedskrivninger på gruppenivå Nedskrivning på gruppenivå er ikke tilordnet de enkelte næringer Personkunder Bedriftsmarked Sum Misligholdte engasjement Øvrig tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Noter Noter 23

13 4. Aksjer/egenkapitalbevis/aksjefond/DA Aldersfordeling misligholdte, ikke nedskrevne engasjement PM BM Sum 3 6 måneder måneder Banken anser et lån for misligholdt når kunden ikke har innbetalt forfalt termin innen 9 dager etter terminforfall, eller når en konto eller en rammekreditt har stått i overtrekk 9 dager sammenhengende Over 1 år Sum Selskap Odin Europa (aksjefond) Odin Offshore (aksjefond) Odin Europa SMB (aksjefond) Odin Finland (aksjefond) Antall aksjer/andeler , , , ,4271 Virkelig verdi Bokført verdi Eierandel Klassifisering Omløp Omløp Omløp Omløp Odin Sverige (aksjefond) 842, Omløp 2.7 Geografisk fordeling av utlån og garantier Odin Eiendom (aksjefond) Odin Norge (aksjefond) 2 696, , Omløp Omløp %vis fordeling Utlån Garantier Odin Maritim (aksjefond) 763, Omløp Nøtterøy, Tjøme, Tønsberg Vestfold ellers Oslo Landet ellers Utlandet 29 78,48 % 11,81 % 6,23 % 3,3 %,18 % 1, % 28 78,8 % 9,35 % 7,37 % 4,29 %,2 % 1, % 29 82,8 % 14,44 % 1,34 % 2,14 % 1, % 28 89,17 % 7,44 % 1,4 % 1,99 % 1, % SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Samarbeidende Sparebanker SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt Nøtterøy Golfbane AS AS Jubileumsskipet Kysten ,25 % 1,18 %,9 %,6 % Omløp Eiendomskreditt ,61 % Kredittforeningen for Sparebanker, egenkapitalbevis ,84 % 3. Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Eksportfinans ASA SpareBank 1 SRBank, egenkapitalbevis ,7 % 3.1 Sertifikater Stat Industri Pålydende Anskaffelseskost Bokført verdi Markedsverdi SpareBank 1 SMN, egenkapitalbevis RyggeVaaler Sparebank, egenkapitalbevis DnB NOR ASA Nordito AS Sparebankmateriell ,16 %,79 % NorgesInvestor PRO AS Obligasjoner Pålydende Anskaffelseskost Bokført verdi Markedsverdi Eiendomsinvest Tyskland AS Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS Sum aksjer ,5 % Stat Kredittforetak (OMF) Kommuner/fylke Bank/finans Industri Effektiv gjennomsnittlig rente på obligasjonsbeholdningen var i 29: 3,63 %. Beregningsmåte: renteinntekter/gjennomsnittlig obligasjonsbeholdning (pålydende) ,2 % av aksjene er i børsnoterte selskaper. Beholdningsendring anleggsaksjer: Inngående balanse Kjøp Salg 3 46 Nedskrivning/reversering 2 54 Utgående balanse Beholdningsendring obligasjoner Selskapskapital DA: Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA 785 Inngående balanse Kjøp Salg Nedskrivninger/reverseringer Utgående beholdning Ansvarlig kapital 5.1 Egenkapital 3.3 Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Bokført som obligasjoner Herav i andre finansinstitusjoner Ansvarlig lånekapital bokført som obligasjoner: nedskrivninger er reversert med i Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Sparebankens fond Utjevningsfond 4 75 Sum egenkapital Noter Noter 25

14 6. Egenkapitalbevis Endring i egenkapitalen 29 Sparebankens Egenkapital Overkursfond Utjevningsfond Årets resultat Sum fond beviskapital Egenkapital Årets resultat Overført til fond (18 52) Avsatt til utbytte (6 988) (6 988) Avsatt til gaver (14 446) (14 446) Egenkapital Kapitaldekning I løpet av 29 er det sendt endringsmelding til Finanstilsynet som gjelder kapitaldekningen for 28. Kolonnen for 28 kan derfor ikke sammenlignes med det trykte årsregnskapet for 28. Ansvarlig kapital: Kjernekapital: Sparebankens fond Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Utjevningsfond 4 75 Fondsobligasjoner Fradrag for overfinansiering av pensjonsmidler (72 %) (4 98) (3772) Fradrag for immaterielle eiendeler (6 349) (11 747) Sum Kjernekapital Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner (32 834) (2 15) Netto Ansvarlig kapital, ikke konsolidert Pålegg om kapitaldekningsreserve (5 177) (5 177) Netto Ansvarlig kapital, konsolidert Grunnlag kapitalkrav Kredittrisiko: Beregnings 8 % Kapitalkrav Beregnings 8 % Kapitalkrav grunnlag grunnlag Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjement Pantesikkerhet i bolig og fritidseiendom Forfalte engasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Sum kredittrisiko Operasjonell risiko* * Fradrag for ansv. kapital i andre finansinstitusjoner (32 834) (2 627) (2 15) (172) Fradrag for gruppevise nedskrivninger (16 459) (1 317) (13 73) (1 96) Samlet kapitalkrav, ikke konsolidert Fradrag i kapitalkrav på avsatt kapitaldekningsreserve (5 177) (4 14) (5 177) (4 14) Kapitalkrav, konsolidert Kapitaldekning, ikke konsolidert 13,14 % 14,21 % Kapitaldekning, konsolidert 11,75 % 12,75 % * 15 % kapitalkrav for operasjonell risiko De 2 største egenkapitalbeviseiere pr Antall Andel 1. Sparebanken Hedmark 5 5 4,7 % 2. INAK 2 AS 5 4,65 % 3. Haugaland kraft ,6 % 4. Terra utbytte ,5 % 5. Ringerikes sparebank ,13 % 6. Sparebank 1 SMN ,92 % 7. Sparebankstiftelsen ,5 % 8. Warrenwicklund utbytte VPF ,91 % 9. Sparebank 1 SRBank ,36 % 1. Skagen vekst ,35 % 11. HUI AS 14 1,3 % 12. Stiftelsen Universitetsforskning ,11 % 13. Universitetsfondet ,1 % 14. Grunnfond Invest AS ,6 % 15. Trygve Stangeland 1,93 % 16. Lærdal finans AS 9 8,91 % 17. ITC Integrated Techn Consultants AS 9 1,85 % 18. Eikeland Investering 8 983,84 % 19. BoBo invest AS 8 9,83 % 2. Jan Tønnesen 8 5,79 % Sum 2 største eiere ,33 % Øvrige egenkapitalbeviseiere ,67 % Totalt antall egenkapitalsbevis (pålydende kr 1) , % Fordeling etter antall Antall eiere % Antall egenkapitalbevis % , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Totalt , , Geografisk fordeling egenkapitalbeviseiere Antall eiere % Antall egenkapitalbevis % 1. Rogaland 457 3, ,6 2. Vestfold , ,99 3. Troms , ,59 4. Oslo 87 5, ,43 5. Buskerud 66 4, ,9 6. Akershus 5 3, ,33 7. Oppland 35 2,35 6 7,63 8. VestAgder 25 1,68 7,66 9. Hordaland 2 1, ,79 1. SørTrøndelag 2 1, , Østfold 15 1, , Nordland 11, , AustAgder 8, , Utlandet 8, , Hedmark 6, , Telemark 6,41 4 8, Møre og Romsdal 5, ,6 18. Finnmark 3,21 29,2 19. NordTrøndelag 3,21 1 2,12 2. Sogn og Fjordane 2,14 1 2, Svalbard 1,7 17,2 Totalt , , 26 Noter Noter 27

15 Egenkapitalbevis eiet av styre og representantskapsmedlemmer og ledende ansatte Personlig nærstående til styremedlemmer/ledende ansatte er skrevet i kursiv. Representantskap: Turid Tuft Torunn Sjølshagen...4 Lise Merete Maier Petter Mølmen Sven R. Åsvang (Aasvangen invest) Trond Tjomstøl...2 Torbjørn Fevang...2 Ragnar SkauNilsen...2 Arve Sundby Kjell A. Fjære (Fjære økonomi & regnskap) Anita Ekeberg Gibbons Geir Arne Vestre...5 Styre: Bjørn Ragnar Hellevammen...4 Reidun Sundal...2 Even Sundal...7 Knut Telenius... Mette Marit Telenius...1 Truls Arne Skjerve...7 Hilde Petra Aarseth Krøgenes...2 Arthur Wennersberg (Alvo Industrier AS) Ledende ansatte: Bjørn Reidar Engaas, adm. banksjef...2 Marit Kvarme Engaas...7 Morten Glenna, Avdelingsbanksjef bedriftsmarked...2 Caroline Birgitte Glenna...1 Magnus Stanley Glenna...1 Pernille Celine Glenna...1 Martin Mello, Avdelingsbanksjef personmarked...2 Nils Georg Samuelsen, HR / personalsjef...2 Tonje Stormoen, Avdelingsbanksjef Tønsberg Steinar Schjesvold, Avdelingsbanksjef økonomi og finans Gebyrer og provisjoner Gebyrer og provisjonsinntekter som inngår i renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder Inntektsførte etableringsomkostninger Øvrige provisjonsinntekter Sum Andre gebyrer og provisjoner Gebyrer ved forvaltning Provisjonsinntekter ved forsikring Provisjonsinntekter ved verdipapirer Gebyrer ved betalingsformidling Andre gebyrer og provisjoner Sum Likviditetsforhold og finansiering 7. Varige driftsmidler 9.1 Likviditetsrisiko Restløpetid for balansens hovedposter Maskiner, inventar og transportmidler Faste eiendommer Post i balansen Sum uten inntil 1 3 mnd 3 6 mnd 6 mnd 1 3 år 3 5 år over 5 år løpetid 1 mnd 1 år Anskaffelseskost 1/1 + Tilgang 29 Avgang 29 = Anskaffelseskost 31/12 Akk. Av og nedskrivninger 1/1 + Årets av og nedskrivning = Akk. Av og nedskrivninger 31/12 Bokført verdi 31/12 Antatt økonomisk levetid Benyttede satser for ordinær avskrivning år 73 % år 3 % Eiendeler Kontanter og fordr. på sentralbanker Utlån til og fordr. på kredittinstit Utlån til og fordringer på kunder Nedskrivninger (32 555) (32 555) Obligasjoner, sertifikater, andre renteb. verdipap Aksjer, andeler og andre verdipap. med var. avkastn Bankens bygninger Eierinteresser i tilknyttede selskaper Øvrige eiendeler med restløpetid Torvet 5 Nøtterøy Forretningsbygg 3. m2 Bokført verdi Bokført verdi inkl. eid tomteareal og fast innredning av lokalene. Banken benytter hele bygget selv. St. Aygulf Frankrike Fritidsbolig Bokført verdi Eiendeler uten restløpetid Sum Eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utst. av verdipap Investering i, og avhendelse av driftsmidler siste 5 år Øvrig gjeld med restløpetid Gjeld uten restløpetid Maskiner, inventar og transportmidler Faste eiendommer Ansvarlig lånekapital Egenkapital Investert Avhendet Investert Avhendet Sum gjeld og egenkapital Nettosum alle poster 13 9 ( ) ( ) (348 89) ( ) (23 717) *Kassekreditt er medtatt under intervall inntil 1 mnd. Vi har ingen poster i utenlandsk valuta utover egen valutabeholdning på Banken har i tillegg innbetalt et forskudd til EDB Fellesdata i 27/28 på til sammen 899. Dette skal konverteres til et driftsmiddel på et senere tidspunkt. Det er etablert kommiterte trekklinjer med 3 finansinstitusjoner (totalt 25. alt ubenyttet). Banken har deponert verdipapirer for 33. (pålydende verdi) i Norges Bank. Deponeringen gir grunnlag for en låneadgang stor 32. i Norges Bank. 26. er pr. årsskiftet benyttet som Flån. 28 Noter Noter 29

16 9.2 Renterisiko Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig tidspunkt for endring av rentebetingelser Post i balansen Sum uten inntil 1 3 mnd 3 mnd 1 5 år over 5 år renteeksp. 1 mnd 1 år Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedskrivninger (32 555) (32 555) Obligasjoner, sertif., andre renteb. verdipap Aksjer, andeler og andre v.pap. med var. avkastn Eierinteresser i tilknyttede selskaper Ikke rentebærende eiendeler Sum Eiendeler Gjeld og egenkapital: Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer Ikke rentebærende gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering på balansen (216 76) (959 31) ( ) Netto renteeksponering i % av forvaltningskapital pr (3,93 %) 23,64 % (17,38 %) (6,39 %) 4,13 %,2 % Rentefølsomhet pr : resultateffekt ved renteendring 1 %: Gjeld Gjennomsnittlig rente er vektede rentekostnader beregnet/betalt gjennom året. Instrument Løpetid Volum Gj.sn. rente 29 Beregningsmåte Flån ,4 % Fast Flån ,75 % 6 mnd. NIBOR Lån kredittinstitusjoner ,22 % 3 mnd. NIBOR Lån kredittinstitusjoner ,16 % 3 mnd. NIBOR Lån kredittinstitusjoner ,23 % 3 mnd. NIBOR Lån kredittinstitusjoner ,94 % 3 mnd. NIBOR Sum lån til kredittinst. 413 Sertifikatlån ,2 % Fast Obligasjonslån ,8 % 3 mnd. NIBOR Obligasjonslån ,31 % 3 mnd. NIBOR Obligasjonslån ,9 % 3 mnd. NIBOR Obligasjonslån ,94 % 3 mnd. NIBOR Obligasjonslån , % Fast * Obligasjonslån ,36 % 3 mnd. NIBOR Obligasjonslån ,3 % Fast * Obligasjonslån ,46 % 3 mnd. NIBOR Sum verdipapirgjeld Fondsobligasjon Evigvarende ** 4 4,86 % 3 mnd. NIBOR underkurs fondsobligasjoner (35) Sum ansvarlig lånekapital * Det er inngått rentebytteavtale på dette lånet, slik at vi betaler en margin på 3 mnd. NIBOR. ** Låntaker har innløsningsrett etter 1 år ( ). Kostnader vedr. ansvarlig lånekapital: Rentekostnader: Finansielle derivater Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning på poster innenfor balansen. Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtaler medfører en avtale om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode. De verdsettes etter samme prinsipper som den sikrede post. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. Brutto resultat av rentebytteavtalene er ført med rentekostnader og renteinntekter. Banken bokførte i 28 en nedskrivning/urealisert tap på en garanti avgitt til Eksportfinans på I 29 er 1.99 av denne nedskrivningen reversert. Beløpet er bokført under posten finansielle derivater. Løpetider og volum: I tillegg til renteswapavtalen på 35 mill kroner ligger det en avtale om rentegulv med samme utløpsdato. Vi vurderer kredittrisikoen på finansielle derivater som svært liten. 1. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn 1.1 Antall ansatte Antall årsverk pr : 58, ,6 Gjennomsnittlig antall årsverk: 57,5 56,3 55,6 Antall ansatte pr : Lønninger, honorarer etc. Nominelt beløp Nominelt beløp Virkelig verdi Virkelig verdi Swapavtaler Sikring av obligasjonslån 25 (4 541) Sikring av obligasjonslån 275 (5 331) Sikring av obligasjonslån 1 1 (1 177) 772 Sikring Spar X Trend Sikring Spar X Tyskland/Japan Sikring Spar X Europa Sikring Spar X Asia Pacific (24) 81 Sikring av fastrente utlån Sikring av obligasjonslån 1 (1 445) Sikring av bundne kundeinnskudd 35 (1 147) Avtale om rentegulv Lønn Annen Pensjons Honorar Samlet Lån godtgj. kostnad godtgj. Bankens ledelse Adm. banksjef Bjørn R. Engaas Steinar Schjesvold Morten Glenna Martin Mello Tonje Stormoen Nils Georg Samuelsen Styret Bjørn R. Hellevammen. Leder Truls A. Skjerve Reidun Sundal Hilde P. Aarseth Krøgenes 7 7 Arthur Wennersberg Knut Telenius (ansattes repr.) Kontrollkomite Bjørn Bydal. Leder Rolf Kapstad Arild Sten Hansen Representantskapet Sven Rich. Åsvang. Leder Noter Noter 31

17 Lån til adm. banksjef har rentesats pr på 2,1 % som er normal sats for lån til tjenestemenn. Lånemassen består av et flexilån. Adm. banksjef er innvilget en individuell pensjonsavtale om fratreden ved fylte 65 år. Andre særavtaler er ikke gitt. Det foreligger ingen spesielle avtaler hva gjelder styrets leder. Lån til ansattes representant/vararepresentanter til styret, inngår i totale lån ytet til bankens ansatte Sum lån ytet til bankens ansatte: Rentesubsidieringen for ansattes lån utgjør til sammen kr , Arbeidsgiveravgift av dette beløpet utgjør kr 17 1, som inngår i bankens totale lønnskostnader. Den subsidierte renten er ikke bokført som inntekt i regnskapet, og reduserer dermed bankens renteinntekter. 1.3 Revisjonskostnader Ordinær godtgjørelse til revisor: 343,75 312,5 23 Godtgjørelse for ekstra bistand 8,7 1.4 Pensjonsforpliktelser ovenfor tjeneste og tillitsmenn Bankens ansatte har fram til vært tilknyttet en ytelsesbasert pensjonsavtale. De som har blitt ansatt på et senere tidspunkt har blitt tilknyttet en innskuddsbasert pensjonsavtale. I en periode var det også mulig å bytte fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning, på frivillig basis. Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå. Banken har en ordning som tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Bankens pensjonsordning er dekket gjennom avtaler med ett livsforsikringsselskap. Forpliktelsene omfatter 39 ansatte og 19 pensjonister pr Adm. banksjef er innvilget en individuell pensjonsavtale om fratreden ved fylte 65 år. 63 ansatte er tilknyttet avtalefestet pensjonsordning. Denne ordningen er usikret. 24 ansatte er omfattet av innskuddsbasert avtale. Det er ingen forpliktelse knyttet til disse. For verdiansettelse av pensjonsmidler og beregning av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimerte verdier. Banken har i år benyttet forutseninger i henhold til IAS 19. Dette innebærer ingen påvirkning på årets pensjonskostnad, men innebærer et større estimatavvik for 29. Beregningene er foretatt av aktuar basert på Norsk Regnskapsstiftelses anbefalinger og følgende er lagt til grunn: Avkastning på pensjonsmidlene 5,6 % 5,8 % Diskonteringsrente 4,4 % 5,8 % Årlig Gregulering 4, % 3,75 % Årlig lønnsregulering 4,25 % 4, % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 1,3 % 1,5 % Uttakstilbøyelighet AFP ved 62 år 5 % 5 % Årets pensjonskostnad Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Avkastning på pensjonsmidlene (1884) (1677) Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatførte estimatendringer og avvik 615 Brutto pensjonskostnad Premie innskuddsbasert ordning Øvrige pensjonskostnader/egenandel AFP Årets pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser/ pensjonsmidler 11. Skatter 11.1 Beregning av skattekostnad for Permanente forskjeller Resultat før skattekostnad: Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter (6 791) ( 4 23) Gevinst solgte aksjer (637) (7 398) (42) (353) Midlertidige forskjeller knyttet til Avskrivninger Nedskrivning obligasjoner/aksjer/fond (18 798) Pensjonsmidler (1 677) (1 444) Pensjonsforpliktelser Tilbakeførte nedskrivninger utlån (16 912) Årets skattegrunnlag Beregning av skatt 28 % skatt av årets skattegrunnlag Formuesskatt Betalbar skatt Netto endring utsatt skatt/utsatt skattefordel ( 8 133) For mye/ lite beregnet skatt tidligere år (716) 357 Skattekostnad i resultatregnskapet Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt. Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt , % Formuesskatt ,9 % Effekt av korrigeringer tidligere år (716) (1,3 %) Effekt av permanente forskjeller (2 71) (3,9 %) Skattekostnad på ordinært resultat ,7 % 11.2 Utsatt skatt Beregning av utsatt skatt p.g.a. midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat Endring Meravskrivning på driftsmidler (6 624) (6 39) 315 Nedskrivning obligasjoner/aksjer/aksjefond (12 978) (31 776) (18 798) Netto pensjonsmidler (1 677) Usikrede pensjonsforpliktelser (1 98) (9 217) 882 Tilbakeførte tapsavsetninger Netto grunnlag for utsatt skatt (2 415) (37 328) (16 912) Endring utsatt skatt Kostnader knyttet til Bankenes sikringsfond Det er betalt kr i avgift for 29. Dette tilsvarer full avgift. Det påregnes å betale full avgift også i 21. Sikrede Usikrede Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) (33 598) (34 582) Ikke resultatført virkning av estimatavvik (18 798) (1 134) (2 316) 422 Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser Avsetning premiefond Pensjonsmidler Beregnet usikrede ytelser Noter Noter 33

18 Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Årsberetning fra kontrollkomitéen for 29 Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberetningen og årsregnskapet for Nøtterø Sparebank for kalenderåret 29 og pr. 31. desember 29. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god norsk regnskapsskikk pr. 31. desemer 29. Årsberetningen er i samsvar med regnskapslovens krav og Norsk Regnskapsstandard pr. 31. desember 29. Etter styrets og daglig leders beste overbevisning er årsregnskapet 29 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat pr. 31. desember 29. Etter styrets og daglig leders beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko og usikkerhetsfaktorer banken står overfor i neste regnskapsperiode en rettvisende oversikt. Nøtterøy, 9. februar 21 Bjørn R. Hellevammen Truls A. Skjerve Reidun Sundal Hilde P. Aarseth Krøgenes Knut Telenius Arthur Wennersberg Bjørn R. Engaas Styreleder Adm. banksjef Revisjonsberetning for 29 Kontrollkomitéen har ført tilsyn med at bankens virksomhet er drevet i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser, bankens vedtekter, representantskapets vedtak og andre bestemmelser som banken har plikt til å rette seg etter. Komitéen har gjennomgått styrets protokoller og for øvrig foretatt de undersøkelser som Sparebankloven og kontrollkomitéens instruks bestemmer. Kontrollkomitéen har gjennomgått styrets årsberetning, resultatregnskap og balansen, uten at dette gir foranledning til noen bemerkninger. Kontrollkomitéen vil anbefale at resultatregnskapet og balansen fastsettes som bankens regnskap for 29. Nøtterøy, 15. februar 21 Bjørn Bydal Rolf Kapstad Arild Sten Hansen Kontrollkomitéens leder SpareBank 1 NøtterøyTønsberg, Egenkapitalbevis NTSG (Hele tusen kroner) Børskurs (pr. egenkapitalbevis) 1, 74, 112, Antall utstedte egenkapitalbevis (1) Egenkapitalbeviskapital (1) Utjevningsfond 4 75 Overkursfond (1) Egenkapitalbevisbrøk , ,52 Egenkapitalbevisbrøk ,44 27,69 28,52 Kontantutbytte pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,5 1,48 1,15 Kontantutbytte pr. egenkapitalbevis i % av børskurs ,5 2, 1,3 Effektiv avkastning i % 43,92 (32,61) 17,18 Kontantutbytte i % av egenkapitalbeviseiernes andel av årsoverskudd 63,16 1, 17,22 Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (kroner) 1,29 1,48 1,11 Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (kroner) (BV) 17,96 14,17 14,42 Kurs / fortjeneste (P/E) 9,72 49,94 1,63 Kurs / bokført egenkapital (P/BV),93,71 1,7 Definisjoner: Egenkapitalbevisbrøk: Effektiv avkastning: Kontantutbytte i % av egenkapitalbeviseiernes andel av årsoverskudd: Fortjeneste pr. egenkapitalbevis: Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis: Kurs / fortjeneste (P/E): Kurs / bokført egenkapital (P/BV): Egenkapitalbeviskapital og overkursfond i prosent av bankens totale ansvarlige kapital fratrukket fondsobligasjoner Utbytte pr egenkapitalbevis pluss kursstigning i % av børskursen. Utbytte i % av egenkapitalsbeviseiernes andel av overskuddet. Regnet ut på grunnlag av egenkapitalsbevisbrøken pr Egenkapitalbeviseiernes andel av overskudd dividert på antall egenkapitalsbevis. Egenkapitalbeviskapital og overkursfond dividert på antall egenkapitalsbevis Børskurs dividert på fortjeneste pr. egenkapitalbevis Børskurs dividert på bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis 34 Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder samt revisjonsberetning Egenkapitalbevis 35

19 Gaver og sponsormidler i 29 Banken er klimanøytral Som lokalbank ønsker SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg å gi noe tilbake til lokalsamfunnet der vi har vårt virke. Derfor bidrar vi hvert år med et betydelig beløp i form av gaver og sponsorstøtte til lokale foreninger, lag, organisasjoner og tiltak som på sin måte gjør Nøtterøy og Tønsbergområdet til et enda bedre sted å bo og virke. I 29 ble det samlet delt ut nærmere 4,1 millioner kroner i gave og sponsormidler. SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg tar klimaspørsmålet på alvor. Banken har gjennomført en analyse av hvor store CO2utslipp som følger av bankens drift. For dette kjøper vi FNgodkjente klimakvoter som bidrar til å redusere utslipp. Gaver 29 (utdrag) Brukerrådet Herstad Senter Brukerrådet Sjølystsenteret CARE Clinica Noruega Flint Tønsberg, Fotball Gamle Ormelet Interessegruppen Br. Hanssens Auto Jarlsberg Historielag Kirkens Korskole Knausen Hestesenter Lions Club MellomBolærens Venner Natur og Ungdom Nøtterøy Badmintonklubb Nøtterøy Bygdebok Kulturbind Nøtterøy Danseklubb Nøtterøy IF Turngruppe Nøtterøy Islandshester Nøtterøy Kulturhus Nøtterøy Menighets Ungdomsarbeid Nøtterøy Musikkorps Nøtterøy Skolekorps Nøtterøy Skytterlag Nøtterøy Y s Men s Club Oslofjordens Friluftsråd Presterød Ungdomsskole Pårørendegruppen Gipø Ringshaug Skole Stiftelsen Berntine Støtteforeningen for Kreftrammede Teie IF Fotball Teie Kirkes Barnehage Tjøme Skolemusikk Tjøme Turnforening Trygg Trafikk Refleksaksjon Ungdomsskoler TT Håndball Tømmerholt Idrettspark Tømmerholt IL Fotball Tønsberg Fotballklubb Tønsberg Ishall Tønsberg Jeger og Fiskeforening Tønsberg Kajakklubb Tønsberg Kystkultursenter Tønsberg Seniordans Veierland Vel Sponsor/reklamestøtte 29 (utdrag) Eik IF Unified Flint Fotball Flint Håndball Foynland Sanitetsforening Husøy og Foynland IF Fotball Husøy og Foynland IF Håndball Lions Club Nesskogen Idrettspark Nøtterøy og Tjøme Hørsellag Nøtterøy Amatørteater Nøtterøy Golfbane Nøtterøy Historielag Nøtterøy IF Fotball Nøtterøy IF Friidrett Nøtterøy IF Håndball Nøtterøy IF Skigruppe Nøtterøy Menighet Nøtterøy Musikkorps Nøtterøy Røde Kors Nøtterøy Sanitetsforening Nøtterøy Skolekorps OTO Refleksvester Skoler Russen Skjærgårdsfestivalen Skjærgårdskoret Slagen Revygruppe Søndre Slagen Skolekorps Sørlandsgaloppen Teie IF Fotball Teie IF Håndball Teie Menighet Tømmerholt IL Håndball Tønsberg Domprosti Tønsberg Ishall Tønsberg Kajakklubb Tønsberg Roklubb Tønsberg Seilforening Ungdomsbedrifter (NVG) Vestfold Fotballkrets Totalt sponsor/reklamestøtte i 29 kr 1 6, Samtidig treffer vi tiltak for å redusere egne utslipp og går til innkjøp av kraft basert på fornybar energi. Analysen viser at banken står for utslipp av 88 tonn CO2. Klimakvotene brukes for å støtte et biomassekraftverk i Kotadistriktet i den indiske delstaten Rajasthan. et produserer ren fornybar elektrisitet basert på biologisk avfall fra jordbruksproduksjon i distriktet, bl.a. restavfall fra produksjon av sukkerrør, sennep og mais. Den næringsrike asken som kommer ut av forbrenningen blir tilbakeført til bøndene som benytter dette til gjødsel. et er koblet til delstatens strømforsyningsnett som forsyner delstaten med fornybar elektrisitet som igjen reduserer behovet for fossilt brennstoff. Ved å erstatte bruken av kull som energikilde gir dette prosjektet en årlig reduksjon i de globale CO2 utslippene på ca 5. tonn CO2. I tillegg har banken inngått en avtale om at all egen bruk av elektrisitet skal baseres på fornybar energi. Banken har i tillegg investert i teknologi som reduserer eget forbruk av elektrisk kraft med 25 prosent. KLIMASERTIFIKAT 29 som har gjennomført ACAM modellen og har kompensert for egne utslipp av CO 2. Beregningen av CO 2 utslippene dekker bruken av virksomhetens biler, flyreiser, strøm og avfall. 9,5 tonn CO 2. avtalens globale mekanisme for å bekjempe klimatrusselen, kalt den grønne utviklingsmekanismen. CER er et kvalitetsstempel for en offisiell klimakvote som både garanterer reduksjon i klimagassutslipp klimagassutslippene allerede har funnet sted. Gjennom å kjøpe en FNgodkjent klimakvote finansierer dermed pålydende. prosjekt nr 347 eller Oslo, 27. februar 29 Jan Willy Elmenhorst Larsen CO2focus AS For mer informasjon om CO2focus, se Klimasertifikat: SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg tar klimaspørsmålet på alvor. Totalt gaver i 29 kr 2 5, 36 Gaver og sponsormidler i 29 Banken er klimanøytral 37

20 Tillitsvalgte 29 SpareBank 1 Alliansen Representantskap Innskytervalgte Rich Åsvang (leder) Trygve Egenes Siri Brynildsen Anders Knutsen Else Fevang Tom Mello Trond Tjomstøl Egenkapitalbeviseiere Lise Merete Maier Torunn Sjølshagen Turid Tuft Petter Mølmen (nestleder) Arthur Wennersberg Jacob Ellefsen Reidun Sundal Fra Nøtterøy Kommune Torbjørn Fevang Torger O. Torgersen Ragnar SkauNilsen Liv Haugen Ansattevalgtep Arve Sundby Annette Eskedal Anita E. Gibbons Bente Hansen Bror Traalum Geir Vestre Styret Bjørn R. Hellevammen (leder) Truls Skjerve Hilde P. Aarseth Krøgenes Reidun Sundal Arthur Wennersberg Knut Telenius SpareBank 1 Alliansen er et samarbeid mellom selvstendige banker. SpareBank 1 Alliansen skal bidra til å produsere og levere konkurransedyktige finansielle tjenester med høy kvalitet slik at privatpersoner og bedrifter opplever lokal forankring, dyktighet og en enklere hverdag. SpareBank 1bankene samarbeider om utvikling av produktselskaper gjennom det felles eide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Gruppen eier 1 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo AS, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS og SpareBank 1 Utvikling DA. Selskapet har også eierandeler i SpareBank 1 Bilplan AS (19,9 %), Argo Securities (75 %) samt Actor Fordringsforvaltning (9 %). SpareBank 1 Gruppen har det administrative ansvaret for banksamarbeidsprosessene i SpareBank 1 Alliansen der teknologi, merkevare, kompetanse, felles prosesser/ utnyttelse av beste praksis og innkjøp står sentralt. Alliansen driver også utviklingsarbeid gjennom tre kompetansesentre innenfor læring (Tromsø), betaling (Trondheim) og kreditt (Stavanger). 38 Tillitsvalgte 29

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING. Virksomheten i 2009

STYRETS ÅRSBERETNING. Virksomheten i 2009 STYRETS ÅRSBERETNING Ved inngangen til 2009 øynet finansbransjen en lysning i tunnelen etter en svært turbulent høst. Det var fortsatt stor usikkerhet om hvor mye som var unnagjort av den generelle økonomiske

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196.

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196. Regnskap 1. halvår 2004 BALANSE pr. 30.06.2004 sammenlignet med forrige år (beløp i hele 1 000 kroner) EIENDELER 30.06.2004 30.06.2003 2003 Kontanter og fordringer på sentralbanker 87.648 61.393 21.939

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal Foreløpig årsresultat Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 4. kvartal Foreløpig årsresultat Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Foreløpig årsresultat 2007 Nøtterø Sparebank 2 Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Foreløpig årsresultat 2007 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. kvartal 2007 og foreløpig

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kostnader i prosent av inntekter var 53,65 % ved utgangen av 1. kvartal Til sammenligning var kostnadsprosenten 59,77 % på samme til i fjor.

Kostnader i prosent av inntekter var 53,65 % ved utgangen av 1. kvartal Til sammenligning var kostnadsprosenten 59,77 % på samme til i fjor. 1. Kvartal 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 1. kvartal 2008: Resultat før tap og skatt: 13,6 mill. kroner, Økt rentenetto fra 1. kvartal 2007 Fortsatt høy utlånsvekst. Innskuddsvekst siste 12

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer