ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2013 HAMAR KOMMUNE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap regnskapssjema 1A og 1B 2 Investeringsregnskap regnskapsskjema 2A og 2B 3 Balanseregnskapet regnskapsskjema 3 4 Økonomisk oversikt - drift 5 Økonomisk oversikt - investering 6 Note 0 Regnskapsprinsipper 7 Note 1 Bevilgningsregnskap og spesifikasjon av endring i arbeidskapital 8 Note 2 Pensjonskostnader 9 Note 3 Garantiansvar 10 Note 4 Krav på/gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid 11 Note 5 Aksjer og andeler 12 Note 6 Spesifikasjon over avsetning og bruk av fondsmidler 14 Note 7 Kapitalkonto 15 Note 8 Overføring til Interkommunale samarbeid etter KL Note 9 Salg av finansielle anleggsmidler 17 Note 10 Avskrivninger 18 Note 11 Investeringsprosjekter Note 12 Gjeldsforpliktelser 27 Note 13 Finansielle omløpsmidler 32 Note 14 Avdrag på lånegjeld iht kommuneloven sitt krav til minsteavdrag 33 Note 15 Leasingforpliktelser 34 Note 16 Selvkost 37 Note 17 Spesifisering av ikke budsjetterte overføringer fra drift til investering 39 Note 18 Godtgjørelse til ledende personer, revisor og kontrollutvalg 40 Note 19 Tap på sykepengerefusjoner 41 Detaljert driftsregnskap etter art 42 Detaljert investeringsregnskap etter art 67 Balansekonti 82 Fondsoversikt 88 Legater 94 1

3 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP Resultatregnskap 2013 Hamar kommune Regnskapsskjema 1A Drift Revidert Opprinnelig Avvik Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap - Rev. budsjett Skatt på inntekt og formue Skatt på eiendom Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/ -utgifter Til dekning av tidl års regnskapsmessige merforbr Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl års regnskapsmessige mindreforbr Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig Resultat Regnskapsskjema 1B Drift Fordeling til Resultatenheter: Revidert Opprinnelig Avvik Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap - Rev. budsjett Politisk ledelse Rådmannens staber og fellesutgifter Arealplan Servicekontor Opplæring og oppvekst Barnehage Kultur Pleie og omsorg Eiendom Eiendomstjenesten Levekår og helse NAV Barn og familie Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg Kommuneentreprenøren Overføringer: 0 90 Kommunale foretak Finansposteringer Kontrollutvalg og revisjon Interkommunale selskap Kirken og andre trossamfunn Kommunale AS Reserverte tilleggsbevilgninger Kompensasjon moms investering Fordelt til driftsrammen

4 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP Regnskapsskjema 2A Investering Investeringsregnskap 2013 Hamar kommune Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap L1 Investeringer i anleggsmidler L2 Utlån og forskutteringer L3 Avdrag på lån L4 Dekning av tidligere års udekket L5 Avsetninger til fond Kjøp av aksjer og andeler Tilskudd til investeringer L5 Årets finansieringsbehov L6 Finansiert slik: L7 Bruk av lånemidler L8 Inntekter fra salg av anleggsmidler Inntekter fra salg av aksjer L9 Tilskudd til investeringer L10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner L11 Andre inntekter L12 Sum ekstern finansiering L13 Overført fra driftsregnskapet L14 Bruk av avsetninger L15 Sum finansiering L16 Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B Investering Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Politisk ledelse Rådmannens staber og fellesutgifter Arealplan Servicekontor Opplæring og oppvekst Barnehage Kultur Pleie og omsorg Levekår og helse NAV Barn og familie Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg Kommuneebtreprenøren Overføringer: 90 Kommunale foretak L1 Investeringer i Anleggsmidler

5 4

6 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP Revidert Opprinnelig Avvik Regnskap Økonomisk oversikt - Drift Note Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Rev.budsjett Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Driftsregnskap Hamar Kommune Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tj. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter(omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

7 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP Investeringsregnskap Hamar kommune Revidert Opprinnelig Økonomisk oversikt - Investering Note Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tj. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidl. års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov I tillegg kommer effektiviseringstiltak som ligger som en del av "nye tiltak" - nytt Bruk av lån I tillegg kommer effektiviseringstiltak som Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidl. års udisponert Bruk av Disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / udisponert

8 NOTER TIL REGNSKAP Note 0 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet med unntak av variabel lønn for desember måned som føres i januar året etter. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. Et unntak for dette prinsippet er føring av lån for finansiell leasing. Siden det ikke er gjort formelt låneopptak, er ikke lån i forbindelse med finansiell leasing registrert på memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Fakturaer er merverdiavgiftsbehandlet i henhold til anordningsprinsippet. Dette gjelder både for- og etterskuddsbetalte. 7

9 NOTER TIL REGNSKAP Note 1 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet 2013 Økonomisk oversikt drift Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Eksterne finansieringsinntekter Eksterne finansieringsutgifter Sum driftsregnskapet Økonomisk oversikt investering Sum inntekter Sum utgifter Eksterne finansieringsinntekter Eksterne finansieringsutgifter Sum investeringsregnskapet Endring ubrukte lånemidler Endring arb.kap. jfr. drift-/invest.regn Netto endring arb.kap. jfr. balansen Kontrollsum, avvik skal forklares * *Differansen skyldes mottatt avdrag på kun er ført mot utlån i balansen og ikke mot art i investering og kapitalkonto. B vil bli korrigert i

10 NOTER TIL REGNSKAP Note 2 Pensjonskostnader Hamar kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for sine ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) SPK KLP Sum 2013 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Pensjons-poster Pensjons-poster Balanse (F 13-1 bokstav E) SPK KLP Sum 2013 Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift Beregningsforutsetninger SPK KLP Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 4,35 % 5,00 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,87 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 2,87 % 2,87 % Forutsetninger for turn-over KLP (F 13-5 bokstav G) : Uttaksandel pr aldresgruppe under 20 år 20 % i AFP-felles Kom.pensjonsordn.: år 8 % 62 år 50,00 % 20,00 % år 6 % 63 år 50,00 % 30,00 % år 6 % - 0,4 % pr år over 25 år 64 år 50,00 % 40,00 % år 4 % - 0,2 % pr år over 30 år 65 år 50,00 % 50,00 % år 1 % - 0,1 % pr år over 45 år 66 år 50,00 % 60,00 % Over 50 år 0 % Estimatavvik Pensjons-midler SPK Pensjonsforplikt. SPK Pensjons-midler KLP Pensjonsforplikt. KLP Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Akkumulert estimatavvik

11 NOTER TIL REGNSKAP Note 3 Garantiansvar Person, firma, organisasjon Garantiansvar Hamar kommunes ansvar for felleskommunale bedrifters gjeld Kr Storhamar Fotball Kr Barnehager Kr Bekkelivegen 2 (tidligere Øst-Lab) Kr Sportsanleggene Kr HAMKAM fortball Yngres Avdeling Kr Sum Kr Storhamar Fotball Innfrielse Restgjeld Garantiansvar Serielån nr ,00 % Kr HIAS' lån Lån nr (NKB) ,00 % Kr BARNEHAGER Blåveisen barnehage, org.nr % Hvitveisen barnehage, org.nr % Kr ANDRE Bekkelivegen 2 (tidligere Øst-Lab)(NKB ) ,00 % Kr SPORTSANLEGGENE Hamar Sportsanlegg, F sak 195/ Børstad Idrettspark, F sak 195/ Kr HAMKAM HAMKAM fotball Yngres Avdeling, 2,0 mill, kunstgress Briskeby. K.sak 44/11. Løpetid 10 år fra , lånenr % Kr

12 NOTER TIL REGNSKAP Note 4 Krav på/gjeld til kommunale foretak, interkommunalesamarbeid etter 27 med eget særregnskap og interkommunale selskaper Foretak Fordring Gjeld pr pr Sum Hamar Kino KF 0,00 0,00 0,00 Hamar Svømmehall KF 0,00 0,00 0,00 Sum kommunale foretak 0,00 0,00 0,00 Hedemarken brannvesen 0,00 0,00 0,00 Sum interkommunale samarbeid etter 27 med eget særregnskap 0,00 0,00 0,00 Hedmark Revisjon IKS 0,00 0,00 0,00 Hedmark Interkommunale IKT 0,00 0,00 0,00 Sum interkommunale selskaper 0,00 0,00 0,00 Sum 0,00 0,00 0,00 11

13 NOTER TIL REGNSKAP Note 5 Aksjer og andeler Finansielle anleggsmidler er "Strategiske" langsiktige investeringer. De inngår ikke som en del av "Langsiktige Finansielle Aktiva" etter Finansforskriften og Finansreglementet. Regelverket som gjelder disse poster er KRS nr. 1, KRS nr. 2 og KRS nr. 9 (F). Eventuell nedskriving skal skje til den høyeste verdien av salgsverdi og bruksverdi. I følge KRS nr. 9 skal nedskrivning av finansielle anleggsmidler foretas dersom det foreligger indikasjoner på varig og vesentlig verdifall. For slike eiendeler eksempelvis vesentlige og varige negative endringer i forventet oppgjørsverdi bør innebære at bokført verdi gir feilaktig inntrykk av verdiene i balansen, jf. standardens pkt. 3.3 avsnitt 4. Finansielle anleggsmidler Organisasjonsn ummer Andel Pålydende Balanseverdi Avgang/ avskriving Tilgang Balanseverdi Vurdering av kommunens bokførte balanseverdi, (med nøkkeltall fra selskapenes regnskap for 2011). Heleide aksjeselskap Briskeby Eiendom 1 AS % Selskapeter er avviklet Briskeby Gressbane AS % Ved en avvikling av forpliktelsen til Børstad Idrettspark på om lag 40 mill så vil en foreslått oppløsning gjennomføres med en positiv egenkapital og kontantbeholdning. Børstad Idrettspark AS % Selskapeter er avviklet Hamar Energi Holding AS Hamar Olympiske Anlegg AS % Egenkapitalen består av (2012) aksjekapital , overkursfond og annen egenkapital Relle verdier i Eidsiva er betydelig større enn bokført beløp % Selskapets egenkapital er redusert de siste åreme: 47,2 mill i 2010, 34,5 mill i 2011 og 41,56 mill i 2012 etter tilføring av 15 mill i ny aksjekapital. Omløpsmidler ekskl fordringer var på 16,8 mill i Selskapet har betydelige årlige underskudd, 17,0 mill i 2008, 2,9 mill i 2009, 7,8 mill i 2010, 12,7 mill i 2011 og 8,0 mill i 2012 (tilsammen 48,4 mill). Selskapet har betydelige utfordringer. Hamar Sportsanlegg AS % Selskapeter er avviklet Sum Deleide aksjeselskap Hamar Troll AS Anskaffet i Formannskapet sak 212/10. Egenkapitalen er Selskapets kapital er investert med 11,1 mill som rettighet til filmen Troll, som var forventet premiæreklar innen utgangen av Hedmark Kunnskapspark AS Eierandel 9,60 % Selskapets aksjekapital er kr. I regnskapet for 2011 hadde selskapet en samlet egenkapital på 10,2 mill. Kommunen har aksjer pålydende 180. Mjøsanker AS aksjer Eierandel 33,23% Selskapets aksjekapital er overkursfond = HK sin eierandel er 33,24% - reell verdi av aksjene (inklusive overkursfond) er I regnskapet for 2012 hadde selskapet en samlet egenkapital på 42,2 mill. Norsk Bane AS Om selskapets regnskap i 2012: Innskutt aksjekapital er men samlet egenkapital på kun Oplandske Dampskibsselskap AS Eierandel 1,60 % I regnskapet fr 2012 framgår at innskutt egenkapital er Annen egenkapital (udekkede tap) er , og samlet egenkapital er Selskapet sliter økonomisk. 12

14 NOTER TIL REGNSKAP Tekstilvask Innlandet AS Eierandel 1,64 % Selskapet hadde en samlet egenkapital på 11,0 mill i regnskap for 2012, herav innskutt egenkapital Teksilvask Innlandet har hatt en vanskelig start i nye lokaler, og fikk et underskudd i 2012 på 8,3 mill. Selskapet og Sykehuset Innlandet som største eier (84 %) jobber aktivt for å rette opp økonomien i selskapet. Vangsvegen 73 Eiendom AS Hamar Gårdeierselskap AS % I regnskapet for 2012 hadde selskapet en samlet egenkapital på 70,7 mill. Innskutt egenkapital /aksjekapital er Datterselskaper er Vangsvegen 73 AS, Vangsvegen Prosjekt AS og Vangsvegen Parkering AS Selskapet har egenkapital på , som består av aksjekapital og overkursfond og annne egenkapital Selskapet hadde ikke utgifter /inntekter i Kommunen har en aksjepost på Sum Interkommunale selskap HIAS IKS % Innskutt egenkapital 20,0 mill + annen (opptjent) egenkapital 205,1 mill. Aksjer i datterselskap er vurdert til kostpris i morselskapets regnskap. Egenkapitalen er nedskskrevet etter nedjusterte stemmerettsandeler i 1992 til 49 %. Det er imidlertid ikke gjort vedtak om omfordeling av innskutte midler, og verdiene vurderes til 20,0 mill. Selskapet har Omløpsmidler med 85,1 mill. Datterselskal Hias Næring AS og datterselskap av Hias Næring: Hias Miljøpartner AS og Hias Drift AS IKA ØST IKS Ikke registrert i Brønnøysundreg. Egenkapital vedtatt i Ksak 129/09 er overført selskapet. Hedmark Revisjon IKS Selskaper har ikke innskutt egenkapital, og avsluttet regnskap 2012 med negativ egenkapital på Sum Andre selskap A/L Biblioteksentralen Mjøsen Skog BA Hedmarken Turistløyper Hvitveisen Barnehage andeler Verdier pr andel BA KLP, egenkapital Innskutt egenkapital i Gjensidig selskap. OBOS Kommunen har andeler for eierskap til 184 leiligheter i borettslag - for videre utleie. Andelene koster kr 300. Videre har vi en beholdning på 500 andeler med lang ansiennitet som kan benyttes til å kjøpe leiligheter. Disse andelene kan ikke selges og kan heller ikke løses ut. - - Sum TOTAL

15 NOTER TIL REGNSKAP Note 6 Spesifikasjon over fond, likv.reserve og "udisponert resultat" Disposisjonsfond Beløp Beholdning ,25 Bruk av fondet i driftsregnskapet ,68 Bruk av fondet i investeringsregnskapet ,68 Avsetninger til fondet i driftsregnskapet ,96 Beholdning ,85 Bundne driftsfond Beløp Beholdning ,42 Bruk av fondet i driftsregnskapet ,06 Avsetninger til fondet i driftsregnskapet ,38 Beholdning ,74 Ubundne investeringsfond Beløp Beholdning ,03 Bruk av fondet i investeringsregnskapet ,00 Avsetninger til fondet i investeringsregnskapet ,06 Beholdning ,09 Bundne investeringsfond Beløp Beholdning ,42 Bruk av fondet i investeringsregnskapet ,01 Avsetninger til fondet i investeringsregnskapet ,67 Beholdning ,08 ØVRIG BOKFØRT EGENKAPITAL: Regnskapsmessig mindreforbruk ,45 Udekket i investeringsregnskapet 0,00 Kapitalkonto ,41 Sum ,86 14

16 NOTER TIL REGNSKAP Note 7 Kapitalkonto Balanse kapital ,54 DEBETPOSTER I ÅRET KREDITPOSTER I ÅRET Korr.av tidl.års feil (KRS 5.3.4) kr , ,00 Salg av fast eiendom og anlegg kr ,64 Aktivering av fast eiendom og anlegg kr ,95 Nedskriving av fast eiendom kr 0,00 Omklassifisering av fast eiendom kr 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg kr ,63 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler kr 0,00 Nedskriving av utstyr, maskiner og transportmideler kr 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler kr ,41 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr ,76 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler kr 0,00 Salg av aksjer kr ,00 Egenkapitalinnskudd KLP kr ,00 Nedjustering av aksjer og andeler kr 0,00 Kjøp av aksjer og andeler kr ,00 kr 0,00 Mottatte avdrag på startlån kr ,61 Utlån startlån kr ,11 Mottatt avdrag på sosiale utlån kr ,53 Sosiale utlån kr ,65 Motatt avdrag på utlån av egne midler kr ,00 Utlån egne midler kr 0,00 Avskriving sosiale utlån kr ,77 Ordinære avdrag eksterne lån kr ,00 Avskriving startlån kr 0,00 Ekstraordinære avdrag eksterne lån kr ,00 Avskriving utlån av egne midler kr ,07 Ordinære avdrag startlån kr ,00 Ekstraordinære avdrag startlån kr 0,00 Bruk av midler fra eksterne lån kr ,83 Bruk av midler fra eksterne startlån kr ,11 Endr. pensjonsforpliktelse KLP kr ,00 Endr pensjonsmidler KLP kr ,00 Endr. pensjonsforpliktelse SPK kr ,00 Endr pensjonsmidler SPK kr ,00 Endr. aga pensjonsforpliktelse KLP kr ,00 Endr. aga pensjonsforpliktelse SPK kr , Balanse kapital kr ,41 SUM DEBET ,01 SUM KREDIT ,01 15

17 Note 8 Overføringer til Interkommunale samarbeid etter KL 27 Foretak Hemark Brannvesen Hedmark IKT Brutto Driftsutgifter i samarneidet , ,35 Brutto Driftsinntekter 1) , ,48 Brutto driftsresultat , ,13 Sum finansinntekter , ,20 Sum finansutgifter , ,73 Årets regnskapsmessige resultat 0, ,60 Herav: 0,00 0,00 Overføring fra (fakturert) Hamar ,00 Overføring fra (fakturert) Løten ,00 0,00 Overføring fra (fakturert) Stange ,00 0,00 Overført fra Hamar: Leasing av PC/utstyr til PC ( ) Drift av PC ( ) Datakommunikasjon, Edb lisenser og vedlikeh avtale ( ) Sum overført fra Hamar ( ) Overført fra andre ( ) Sum overført fra eierkommuner ,00 ( ) 16

18 NOTER TIL REGNSKAP Note 9 Salg av finansielle anleggsmidler Balanseverdi Salgssum Resultatført i Balanseverdi Selskapets navn investeringsregnskapet pr pr Briskeby Eiendom 1 AS , , ,64 0,00 Børstad Idrettspark AS , , ,57 0,00 Hamar sportsanlegg AS 1, , ,37 0,00 Sum aksjer og andeler , , ,58 0,00 17

19 NOTER TIL REGNSKAP Note 10 Avskrivninger Anleggsmiddelgruppe Avskrivn.plan Eiendeler Gruppe 1 5 år EDB-ustyr, kontormaskiner og lignende Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende Gruppe 3 20 år Parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Gruppe 99 Manuell i forh til avtale Finansiell leasing Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 99 Sum avskr. Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskr. pr Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi * Gevinst/tap ved avgang av anleggsmidler i regnskapsåret er bare bokført i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter gjennom en opp/nedskrivning av anleggsmiddelet mot kapitalkontoen. 18

20 NOTER TIL REGNSKAP Note 11 Investeringsprosjekter 2013 Prosjekt Investeringsregnskap 2013 Regnskap 2013 Justert Budsjett 2013 Avvik Kjøp/salg av aksjer Finansiering investering Finans Ikt-prosjekter Videreutvikling WEB Telefoni Prosjekt telemedisin Mer betalt IKT i avdrag styringsgruppe enn KL sitt minstekrav Årlig ramme skoleprosjekt Lovisenberg skole Børstad idrettspark utredn. ungd.skole Solvang skole - pavilong Rollsløkka skole- gymsal Stafsberg skole Ingeberg tilbygg og ombygg Adm. opplæring og oppvekst Etabl av Kronberg barnehage Etabl av midlertidig Kronborg barnehage Planlegging Lundebo barnehage Rammebev. til barnehager Ny barnehage Martodden Adm barnehage Regionalt kulturhus Regulering kulturhus Prosjektledelse kulturhus Utviklingsprosjekt kulturhus Børstad idrettspark vegadkomst Børstad idrettspark idrettsanlegg Børstad idrettspark klubbhus/kantine Ny håndballhall Børstad idrettsanlegg grunnerverv Kultur m/stab Grafisk profil og webløsning Allment kulturarbeid Rammebevilgning utstyrsanskaffelse To Østregate 73 Odd Fellow PO Adm Boligsosial HP 12 boliger Solhellinga 14 i Rehabilitering Omsorgsboliger Finsalhagen Ajerhagan 43 - ungdomsboliger Sykehjem - 12 nye plasser Strømaggregat til Prestrudsenteret Psykisk syke 10 enheter Rammebev. pleie og omsorg PO Distrikt Vest Boliger for vanskeligstilte boliger psykiske lidelser/rus

21 NOTER TIL REGNSKAP Note 11 Investeringsprosjekter 2013 Prosjekt Investeringsregnskap 2013 Regnskap 2013 Justert Budsjett 2013 Avvik 6000 Levekår og helse Nye tjenestebiler BOO Byggesak og oppmåling Kirkebyenga boligfelt Trehørningen tomtesalg eiendom Kjøp/salg av eiendommer Trehørningen I Eksterne finans transaksjoner Øverhamninga tomtefelt Øverhamninga tomtefelt eiendom Vangseter III Martodden tiltak 7a - Nordvikvegen Martodden tiltak 8a og b - Kvitbekkgata Martodden, del av 14 - Nystuvegen - Furubergv Martodden tiltak 6 - Vognvegen - Mabel.S. veg Martodden tiltak 12, g/s A. Østbysv. - Nordvikv Martodden tiltak 16: Friområde (lek 4) Martodden støytiltak delprosjekt Rammebev. utbyggingsområder Martodden tiltak 11 og Martodden tiltak 17 Grunnerverv Rammebevilgninger - reguleringsbestemmelser Utbyggingsområder Grunnerverv Tiltak for sykkeltrafikk Opprusting i eldre områder Trafikksikkerhetstiltak Støyskjerming Kompl. veg utenfor sentrum Tverrgater sentrum Brukertilrettel. sentrum Planutredning veg Dekkefornyelse sentrum Strandgt. bredt fortau Dekke fornyelse utenfor sentrum Distriktsveger i Vang Sykkel/Mc/moped-parkering Overvannshåndtering komm.veger Tilrettelegging buss komm. hovedvegnett Oppgradering gatenavnskilt Hamar Midler koordinert annen byggeaktivitet Bryggeriundergang Sykkelveginspeksjon Gang- og sykkelveger, opprustning eksisterende anlegg Triangel platået Sagatunalleen fra Folkestadsgt. FS 211/ Universell utforming Opparbeidelse av parkeringsanl. Bryggeriunderg

22 NOTER TIL REGNSKAP Note 11 Investeringsprosjekter 2013 Prosjekt Investeringsregnskap 2013 Regnskap 2013 Justert Budsjett 2013 Avvik G/S- veg Jernbanemuseet - Torps legesenter Sykkelparkering - generelle tiltak, veg-anlegg G/S veg, Fv77, Ajer U.-Vognv. veg-anlegg Stangevn. Ta i bruk dobbel sykkelbane, veg-anlegg G/S Brugt. Enerhaugvn. - Vangsvn. veg-anlegg Holdningssk. tiltak/kampanjer sykkelby Stortorget Dream Hamar Stortorget byggeprosjekt Midlertidig parkering Strandgateparken Lierbakken og Seminargt. nedenfor Gågata Nytt styringsystem gatelys Stedsutv. Hjellum - Frognervn Grensesnitt-prosjektet Holsvegen - asfaltering vest for Utfarten Rammebev. veg og parkering Tur/sykkelsti i Strandgateparken Komplettering som følge av annen byggeaktivitet Norvikegen tilpasning Bryggeriundergangen Egenandel prosjektsamarbeid andre Egenandel Brennsætervegen Utbedre feil i vegsystemet Veger P-automater, utv. av sone Veg-anlegg P-hus Østre torg, veg-anlegg Parkeringshus m/kiosk Østre Torg Parkeringshus Vestre Torg Morterudsgt. inkl Torggata Oppgr. av p-aut. til EMV standard-krav til kortsikkerhet Tilrettel. parkering Skappelsgt.-rundkj.v/Bryggeriunderg Parkering Til disp. vannsektor Vien vegsentral Sikringsprosj hovedl vann, Holsvegen/Utfarten Seierstedsveg og Bjørkvegen 555 m Granvegen og Sælidv. Prosj m Sælidv - prosjekt 4 og m Brugt. fra Skogv.- Vangsv. og Hagestien - 457m Brugt. fra Enerhaugv. og 300 m øst Ingelsrudv - Korslund, anlegg Sælidvegen VA - Uelandsgt. fra Hakabekken 120m VA Slemsrud v/butikken, 110m VA Hol gård og Vold/Lund Vann Disposisjon avløpsanlegg Midtstranda 750 m Va Ingelsrud-Va spredt bosetting VA - Todderudvegen

23 NOTER TIL REGNSKAP Note 11 Investeringsprosjekter 2013 Prosjekt Investeringsregnskap 2013 Regnskap 2013 Justert Budsjett 2013 Avvik Birkebeinerv fra Kvitbekkgt - vest 270m M Sandbergs veg fra Vognvegen - vest 160m Strandgt - båthavna 110m P19 - Krokstua - pumper mm P20 - Flagstad, overbygn. og vanntilkn. 150 m Eivind Engens veg fra Furnesvn. (340 m) Fra Birkebeinervn. mot Dovrebanen (230 m - 2,07 mill) V/P8 Lille Strandgt. 80 m VA, Bekkelivegen - Chr. Bruunsgt Saneringsplan VA G/S - veg Aslak Boltsgt. - Stormyrvn. - Storhamargt VA - Ankerskogen P-område Magnus den Godes veg VA Grubhol - Helstad VA - Lindbergbakken VA Platousgt. - Rollsløkkv VA Finstadsgt. - Fuglsetmyra Flomvern Flagstadelva Rehab. av VA ledning i fm P-hus Vestre Torg Vognvegen avløp, lengde 90 m Aslak Boltsgt, lengde 325 m Rammebev. vann og avløp Avløp Opprust. av lekepl. (off. park Opprustning av parker Damanlegg hamar park Koigen - stupeanlegg Triangelparken - utredning, park(83100) Infopaviljong Østre Torg Treningsapparater på Koigen Riving av brygge Rammebev. parker og offentlige rom m.v Opprusting av offentlige rom Div. utredning/planlegging - park Parker og lekeplasser Strandgateparken tiilrettel. for arena og bruk Idrettsanlegg Oppgradering av bygningsmassen inkl utsk PCB Rehabilitering Basarbygningen Byggforvaltning Tjenestebiler og maskin Utfører Ankerskogen opprgr./utvidelse Hib Overf. til kirkelig fellesråd KF, IKS, kirke og andre SUM

24 NOTER TIL REGNSKAP Note 11 Investeringsprosjekter 2013 Prosjekt Investeringsregnskap 2013 Regnskap 2013 Justert Budsjett 2013 Avvik I tillegg til sum på skjema 2B inngår: Kjøp av aksjer og andeler Overføring Kirken /andre tilskudd Overføringer til KF Kontroll skjema 2B Avvik innebærer mindreforbruk på 105 mill, og at samlet forbruk er så mye mindre enn samlet budsjett. Det fremmes egen sak på årsovervelting med dette som utgangspunkt. Om rapporten: Note 11 er en Agresso rapport som søker samme arter som regnskapsskjema 2B, og som søker prosjekter relatert til ansvar etter oppsett i anleggesmodulen. 23

25 NOTER TIL REGNSKAP Note 11 Investeringsprosjekter 2013 med forbruk foregående år. Prosjekt Investeringsregnskap Regnskap 2007 Regnskap 2008 Regnskap 2009 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 SUM Regnskap Kjøp/salg av aksjer Finansiering investering Finans Ikt-prosjekter Videreutvikling WEB Telefoni Prosjekt telemedisin IKT styringsgruppe Årlig ramme skoleprosjekt Lovisenberg skole Børstad idrettspark utredn. ungd.skole Solvang skole - pavilong Rollsløkka skole- gymsal Stafsberg skole Ingeberg tilbygg og ombygg Adm. opplæring og oppvekst Etabl av Kronberg barnehage Etabl av midlertidig Kronborg barnehage Planlegging Lundebo barnehage Rammebev. til barnehager Ny barnehage Martodden Adm barnehage Regionalt kulturhus Regulering kulturhus Prosjektledelse kulturhus Utviklingsprosjekt kulturhus Børstad idrettspark vegadkomst Børstad idrettspark idrettsanlegg Børstad idrettspark klubbhus/kantine Ny håndballhall Børstad idrettsanlegg grunnerverv Kultur m/stab Grafisk profil og webløsning Allment kulturarbeid Rammebevilgning utstyrsanskaffelse To Østregate 73 Odd Fellow PO Adm Boligsosial HP 12 boliger Solhellinga 14 i Rehabilitering Omsorgsboliger Finsalhagen Ajerhagan 43 - ungdomsboliger Sykehjem - 12 nye plasser Strømaggregat til Prestrudsenteret Psykisk syke 10 enheter Rammebev. pleie og omsorg PO Distrikt Vest Boliger for vanskeligstilte boliger psykiske lidelser/rus Levekår og helse Nye tjenestebiler BOO Byggesak og oppmåling Kirkebyenga boligfelt Trehørningen tomtesalg eiendom Kjøp/salg av eiendommer Trehørningen I Eksterne finans transaksjoner Øverhamninga tomtefelt Øverhamninga tomtefelt eiendom Vangseter III Martodden tiltak 7a - Nordvikvegen Martodden tiltak 8a og b - Kvitbekkgata Martodden, del av 14 - Nystuvegen - Furubergv Martodden tiltak 6 - Vognvegen - Mabel.S. veg Martodden tiltak 12, g/s A. Østbysv. - Nordvikv Martodden tiltak 16: Friområde (lek 4) Martodden støytiltak delprosjekt Rammebev. utbyggingsområder Martodden tiltak 11 og Martodden tiltak 17 Grunnerverv Rammebevilgninger - reguleringsbestemmelser Utbyggingsområder Grunnerverv Tiltak for sykkeltrafikk Opprusting i eldre områder Trafikksikkerhetstiltak Støyskjerming

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014 HAMAR KOMMUNE HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP Resultatregnskap 2014 Hamar kommune Regnskapsskjema 1A Drift Regnskap Revidert Budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Regnskap - Rev. budsjett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2011 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2011 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2011 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2011 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2006 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2006 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2006 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2006 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Regnskap 2012 for Lund kommune

Regnskap 2012 for Lund kommune Regnskap 2012 for Lund kommune Den gamle stolfabrikken på Moi Foto: Kenneth Gjesdal. INNHOLD Hovedoversikt Driftsregnskap Side 3 Hovedoversikt Investeringsregnskap Side 4 Hovedoversikt Balanse Side 5 Regnskapsskjema

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2012. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 18.01.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2012. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 18.01. Nedre Eiker kommune Regnskap 2012 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 18.01.2012 L.nr. 2091/2013 - Arkiv: 2013/2593-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP Farsund kommune 31.12. Innhold: Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014

EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014 EVJE OG HORNNES KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2014 1 Innhold EVJE OG HORNNES KOMMUNE... 1 Økonomisk oversikt Drift... 4 Økonomisk oversikt investering... 6 Regnskapsskjema 1a Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Noter til regnskap 2010 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4

Noter til regnskap 2010 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 3 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 4 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 5 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 5 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Overlevert revisjonen 2013 18/2-2011. Gjerdrum kommune

Overlevert revisjonen 2013 18/2-2011. Gjerdrum kommune Årsregnskap Gjerdrum Gjerdrum kommune kommune 2010 Overlevert revisjonen 2013 18/2-2011 Gjerdrum kommune Årsregnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversikter: Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Røyken kommune. Årsregnskap 2012. Side 1

Røyken kommune. Årsregnskap 2012. Side 1 Røyken kommune Årsregnskap 2012 Side 1 Innhold Innledning... 3 sskjema 1A Driftsregnskapet... 5 sskjema 1B Driftset fordelt på virksomhet... 6 sskjema 2A Investeringsregnskapet... 8 sskjema 2B Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold

Årsregnskap 2013. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Årsregnskap 2013 Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Innhold REGNSKAPSOVERSIKTER... 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 5 BALANSEREGNSKAPET... 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013

Mulighetenes ÅRSREGNSKAP 2013 Mulighetenes OPPLAND ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 5 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer