Årsrapport Eidesvik Offshore ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Eidesvik Offshore ASA

2 Innhold Nye strategiske mål oppnådd i 2010 side 3 HMS rapport side 4 Eierstyring og selskapsledelse side 7 Årsberetning 2010 side 12 Hovedoppstillinger konsern regnskap side 19 Noter til konsernregnskapet side 24 Hovedoppstillinger morselskap side 60 Noter morselskap side 64 Revisors beretning side 71 Side 2

3 Nye strategiske mål oppnådd i 2010 De fire-årige kontraktene med Petrobras i Brasil for henholdsvis Viking Thaumas og Viking Surf som ble påbegynt annet halvår 2010 representerer en viktig inntreden for Eidesvik i det sterkt voksende brasilianske markedet. Forlengelsen av kontrakten for Viking Vanquish med 5 år fra 2015 representerer en ytterligere forsterkning av Eidesvik s posisjon som verdensledende innen marin drift av seismikkskip. Alle tre skip ble tatt ut av drift for en lengre periode for oppgradering og ombygging. Dette påvirket naturligvis driftsresultatet, men var en viktig posisjonering for nye markeder og kontrakter. I tillegg tok vi levering av seismikk-skipet Oceanic Vega sammen med CGGVeritas, og skipet har hatt en fremragende driftsprofil siden levering. Vi har overtatt driftsansvaret for seismikkskipene Oceanic Endeavour, Geowave Champion og Geowave Voyager som er på kontrakt til CGGVeritas. Gjennom året har vi økt antall sysselsatt fra 641 til 738 personer. Vi har bestilt to store LNG-drevne forsyningsskip for levering i 2012, og forsterker således vår posisjon som verdensledende hva angår drift av miljøvennlige forsyningsskip. En annen viktig milepæl er at like over årsskiftet bestilte vi et nytt subseaskip for levering i slutten av 2012, og skipet skal da inn på en åtte-års kontrakt med det nye Subsea7. Dette er nok en bekreftelse på at Eidesvik er i elitedivisjonen også hva angår dette segmentet. I tillegg har vi seismikkskipet Oceanic Sirius under bygging, og dette blir levert i 3. kvartal Vi opplevde kun en fraværskade i Den var av begrenset omfang, men selv med lave skadetall skal Eidesvik alltid ha som høyeste prioritet å stadig forbedre sikkerhetskulturen. FellowShip-prosjektet ble vellykket avsluttet i 2010, og nye prosjekter er på gang for ytterligere å befeste mulighetene for bruk av alternativ teknologi for miljøvennlig produksjon av energi ombord i skip. Ved utgangen av 2010 er våre markedsutsikter betydelig bedre enn året før, og Eidesvik står godt rustet til å møte kommende muligheter som markedene måtte gi. Jeg vil avslutningsvis takke samtlige medarbeidere for god innsats også i Det er deres innsats gjennom mange år som har gjort dagens Eidesvik til det fremragende rederi det er. Mange takk og lykke til i 2011 og mange år fremover. Jan Fredrik Meling Administrerende Direktør Side 3

4 HMS Rapport for 2010 Introduksjon Kvalitet- og sikkerhetsystemet i Eidesvik Management System er sertifisert av DNV til å tilfredsstille kravene i ISM / ISO 9001:2000/ ISO 14001: Helse, miljø og sikkerhets- rapportering I 2010 hadde selskapet en fraværeskade. Statistikken viser personskader som medfører fravær de siste årene. For å hindre og forebygge skader legges det vekt på følgende tiltak: Høyt fokus på Rapporteringsformen safety observations. Dette har bidratt til økt rapportering. Rapportene blir gjennomgått på sikkerhetsmøter ombord. I 2010 har det blitt rapportert safety observations, som utgjør en stor del av det totale antall rapporter innen HMS-området. Utstrakt bruk av Risikoanalyser. Dette gir selskapet mulighet til å unngå ulykker og skader ved at jobbene gjennomgås trinn for trinn og at eventuelle farer belyses. I 2010 ble det utført 373 risikoanalyser. Gjennomføre flere Toolbox møter. Dette bidrar til å unngå ulykker og skader ved at de som deltar direkte i jobbene blir informert om eventuelle farer ved jobben. Arbeid ombord gjennomføres etter et Work permit system. Dette bidrar med å unngå ulykker og skader ved at det må innhentes tillatelse fra skipets ledelse for å utføre jobber som kan medføre risiko for mannskap, miljø og fartøy. Side 4

5 Arbeidsmiljøtiltak I 2010 fortsatte arbeidet med å følge opp sykefravær samt utvikle Eidesvik videre som Inkluderende Arbeidslivs- bedrift. Tilbakemeldinger fra dette arbeidet viser seg å være meget positive. Det legges vekt på forbedringer av det psykososiale arbeidsmiljøet. Særlig på forbyggende tiltak ombord. Eksempelvis å forebygge mot mobbing på arbeidsplassen, og hindre samt rette oppmerksomhet på overbelastning og stress ombord. Rederihelsetjenesten har gjennomført interne helseinspeksjoner på flere av fartøyene. Eidesvik er forøvrig det eneste rederiet i landet som har egen Rederihelsetjeneste, og som kan benyttes vederlagsfritt av alle ansatte og deres familier. Det er blitt arrangert flere førstehjelpskurs med vekt på hjertelidelser, og kurs i bruk av hjertestartermaskin. Alle fartøyene i flåten er nå utstyrt med hjertestartere. Sykefravær Sykefraværet ble i ,3 %. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet i For å redusere sykefraværet og for å kunne hjelpe flest mulig tilbake i arbeid, får den sykemeldte, oppfølging for å finne årsakssammenheng og diagnose. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Rederihelsetjenesten. Ytre miljø Under gis utdrag av vårt miljøregnskap for 2010: TYPE RÅVARER FORBRUKT MENGDE VIRKNING PÅ MILJØ Marine Diesel M3 CO2, NOX, og SO2 Naturgass M3 CO2, NOX Smøreolje 670 M3 CO2, NOX, og SO2 Kjemiske midler (vask) 1715 M3 Liten Kjølemiddel 1283 kg Freon Separert bilge vann 581 Ltr Ingen Mat avfall 222 M3 Ingen TYPE MENGDE LEVERT LAND BEHANDLING/VIRKNING Avfall 2254 M3 Ingen Papir og kartong 200 M3 Resirkuleres Tre 88 M3 Resirkuleres Metall 25 tonn Resirkuleres Plastikk 2229 M3 Resirkuleres Glass 7,5 tonn Resirkuleres Sludge 1563 M3 Resirkuleres Batterier 1,4 tonn Resirkuleres Oljefat 769 stk Resirkuleres Malingsbokser 654 Kg Resirkuleres Spesialavfall 6,2 tonn spesialbehandles Incinerator aske 14,4 tonn spesialbehandles Stål skrap 7,7 tonn Resirkuleres Maling 0,6 M3 spesialbehandles Førstehjelp 66 kg spesialbehandles Side 5

6 TYPE MENGDE BRENT OMBORD VIRKNING Rest avfall 2243 M3 CO2, NOX Sludge 349 M3 CO2, NOX, SO2 Kontor type Mengde Elektrisk kraft kw Diesel olje biler 9623 liter CO2, NOX, SO2 Bensin 266 liter CO2, NOX, SO2 Kopi papir pcs Rest avfall kg Små mengder er rapportert sluppet ut ved uhell: Slop oil 611 liter Virkning på miljø er neglisjerbar. Liquid Mud 310 liter Virkning på miljø er neglisjerbar. Water based mud 595 lliter Virkning på miljø er neglisjerbar. De viktigste tiltakene våre for å forbedre miljøet: TYPE EFFEKT PÅ MILJØ TILTAK Eksosgass Incinerator Kjele Olje og kjemikalier Luftforurensning Installere gass maskineri på våre skip. Installere eksos katalysator Ombygging av maskineri Hastighetsoptimalisering Optimalisere bruk av motor Forbedre vedlikehold Innføre brenselcelle teknologi Luftforurensning Øke levering til land Forbedre vedlikehold Forbedre design Luftforurensning Forbedre vedlikehold Utskiftninger til bedre type Forurensning av sjø Installere oljelense utstyr Øvelser i SOPEP utstyr. Vår satsing på miljøbesparende utslipp blir også videreført på våre nye skip. Side 6

7 Eidesvik Offshore ASA Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse for 2010 PRINSIPPER OG VERDIGRUNNLAG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EIDESVIK OFFSHORE ASA Styret i Eidesvik Offshore ASA(Selskapet) skal påse at Selskapet følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" av 7. desember sist revidert Konsernets etterlevelse og eventuelle avvik fra anbefalingen skal av styret kommenteres i forhold til hvert enkelt punkt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, og gjøres tilgjengelig for Selskapets interessenter i forbindelse med Selskapets årsrapport. Formålet med retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Eidesvik Offshore ASA er å klargjøre rollefordeling mellom aksjonærer, generalforsamling, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivning. Prinsippene og verdigrunnlag for eierstyring og selskapsledelse i Eidesvik Offshore ASA fremgår av følgende dokumenter (fullstendige dokumenter er tilgjengelig på selskapets nettsider ): Styrets årlige redegjørelse for Selskapets eierstyring og selskapsledelse. Vedtekter for Eidesvik Offshore ASA av 14. april Instruks for Styret. Instruks for Administrerende direktør. Retningslinjer for plan og budsjettarbeid. Selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Retningslinjer for håndtering av kurssensitiv informasjon og innsidehandel. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen. Retningslinjer for adgang til å benytte revisor som rådgiver for Selskapet. Retningslinjer for informasjon fra Selskapet. Virksomheten skal være basert på et åpent samspill og tilhørighet mellom selskapets aksjonærer, styre og ledelse, så vel som øvrige interessenter som ansatte, kunder, leverandører, kreditorer, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Eidesvik Offshore ASA sitt verdigrunnlag og etiske retningslinjer fremgår av Etiske retningslinjer og verdigrunnlag for Eidesvik Offshore ASA KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Virksomhet Selskapets virksomhet fremgår av selskapets vedtekter 3, Styret fastlegger konsernets overordnede mål og strategi. Strategiplanen revideres årlig. Vedtektenes formålsparagraf og Selskapets mål og hovedstrategier fremgår av selskapets Årsrapport som også er publisert på selskapets nettsider, KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Selskapskapital og utbytte Styret skal sørge for at selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut i fra risiko ved og omfanget av virksomheten i Selskapet jfr. Instruks for styret. Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelser, og til kjøp av egne aksjer, skal begrenses til definerte formål og skal normalt ikke gis for et tidsrom lenger enn fram til neste ordinære generalforsamling. Styret fastlegger Selskapet utbyttepolitikk og fremlegger dette samt forslag til utbytte ovenfor Selskapets generalforsamling. KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Side 7

8 Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Eidesvik Offshore ASA har kun en aksjeklasse. Ved kapitalforhøyelser gjelder prinsippet om samme rett for alle aksjeeiere til å tegne aksjer. Ved kjøp av egne aksjer skjer dette på børs til markedskurs. I forbindelse med transaksjoner mellom selskaper i konsernet er det gitt retningslinjer for dette i Styreinstruks for Eidesvik Offshore ASA. Ved vesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatt eller nærstående av disse skal det foreligge en uavhengig verdivurdering. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal behandle saken etter reglene i allmennaksjeloven. Det samme gjelder transaksjoner mellom selskaper i konsernet der det er minoritetsaksjonærer. Styreinstruks, instruks for adm. dir. og etiske retningslinjer har regler for habilitet. KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fri omsettelighet Aksjene i Selskapet er børsnotert og fritt omsettelige. Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetningsbegrensninger. KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Generalforsamling Innkalling og gjennomføring av selskapets generalforsamling følger de regler som Allmennaksjeloven gir for innhold og frist. Påmeldingsfristen settes så nær møtet som praktisk mulig. Aksjeeier som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. Innkalling, forslag til vedtak, fullmaktsskjema, andre saksdokumenter og informasjon om aksjeeiers rett til å få saker behandlet på Generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside så snart de foreligger. Styret og den som leder møtet skal legge til rette for at generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av kandidatene til verv i selskapets organer. Generalforsamlingsprotokollen gjøres tilgjengelig på Selskapets internettside så snart som mulig KOMMENTAR 2010: Avviker fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ved at styreleder og revisor er tilstede på generalforsamlingen men ikke hele styret. Generalforsamlingen følger møtereglene gitt i Allmennaksjeloven og styret har ikke etablert egne rutiner for møteledelse i Generalforsamlingen. Valgkomité KOMMENTAR 2010: Avviker fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ved at Eidesvik Offshore ASA ikke har valgkomité. Dette begrunnes med dagens aksjonærstruktur der hovedeieren sitter med over 50 % av aksjene. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Styret i Eidesvik Offshore ASA sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det tas hensyn til at styret skal fungere godt som et kollegialt organ. Styret er sammensatt slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene er uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Side 8

9 Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene er uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Representanter fra den daglige ledelsen er ikke medlem av styret. Styrets leder velges av styret, som følge av en avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. Styremedlemmer velges for to år av gangen. I årsrapporten opplyser styret om forhold som kan belyse styremedlemmenes kompetanse og kapasitet samt hvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige. Aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling gjelder ikke for Selskaper som driver utenriks sjøfart jfr. Forskrift av nr 1205: om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften) 3 første ledd nr 3. Selskapet har på denne bakgrunn ikke ansattrepresentanter i styret. Styremedlemmer blir oppfordret til å eie aksjer i selskapet. KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Styrets arbeid Det er utarbeidet en egen styreinstruks for Eidesvik Offshore ASA. KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Risikostyring og intern kontroll I henhold til Styreinstruksen til Eidesvik Offshore ASA, påser styret at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring. KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styremedlemmene er ikke resultatavhengig og fastsettes av generalforsamlingen. Opplysninger om godtgjørelse opplyses i årsrapporten. KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Godtgjørelse til ledende ansatte Styret har fastsatt retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte som angir hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk. Dette fremlegges årlig for generalforsamlingen. KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Side 9

10 Informasjon og kommunikasjon Styret har fastsatt retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen. Dette fremgår av styrets årsberetning. Selskapet publiserer finansiell kalender årlig og alle delårsrapporter og resultatpresentasjoner blir gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside og Oslo børs. KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Selskapsovertagelse Styret har ikke utarbeidet hovedprinsipper for hvordan de skal opptre ved eventuelle overtakelsestilbud. KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Revisor Styret har en årlig plan for revisjonen og revisors deltakelse i styremøter for å gi styret god innblikk i revisors arbeid og for å kunne dra nytte av kunnskap og kompetanse som revisor besitter i forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet. KOMMENTAR 2010: Intet avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Side 10

11 Styremedlemmer Kolbein Rege (Styreleder) er daglig leder i Eidesvik Invest AS som eier 67 % av aksjene i Eidesvik Offshore ASA. Han er jurist av utdannelse og har lang erfaring fra bank og som privatpraktiserende advokat. Rege er tilknyttet hovedaksjonæren. Borgny Eidesvik (Styremedlem) er eier og daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet. Lars Eidesvik (Styremedlem) er eier og styreleder i Evik AS som eier 45 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Lars Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonærene i selskapet. Kjell E. Jacobsen (Styremedlem) er Partner i Energy Ventures et investeringsselskap innenfor olje- og gass teknologi. Han er styremedlem i Seadrill Ltd og Seawell Ltd. Han er utdannet fra Sjøkrigsskolen og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært daglig leder i Seadrill Management AS, og har før det arbeidet i Smedvig ASA, Statoil og Citibank. Jacobsen er uavhengig i forhold til majoritetseier Eidesvik Invest AS. Monica Havskjold (Styremedlem) er medeier og styreleder i Xrgia AS - analyse og rådgivning. Hun har tidligere styreerfaring fra Enova SF. Hun er sivilingeniør fra NTH maskin (1986). Dr. ing (1992) NTH institutt for kuldeteknikk. MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH) fra Monica Havskjold har lang erfaring med prosjekter innenfor energi inklusiv naturgass. Havskjold er uavhengig i forhold til majoritetseier Eidesvik Invest AS. Kolbein Rege Borgny Eidesvik Lars Eidesvik Kjell E Jakobsen Monika Havskjold Side 11

12 ÅRSBERETNING 2010 Eidesvik Offshore ASA er et selskap som er nyskapende og som leverer godt sjømannskap. Vi skal være et kraftsenter for framtidsrettede og miljøvennlige skips- og operasjonsløsninger. Vårt mål er å øke og trygge selskapets langsiktige verdiskapning for å sikre videre vekst, gode arbeidsplasser for våre ansatte og god avkastning for våre eiere. Dette oppnås bl.a. gjennom å sikre skipene en stor grad av langsiktig beskjeftigelse med solide kunder og derved forutsigbar og langsiktig inntjening i et tradisjonelt volatilt marked. Konsernets resultat for 2010 viser et underskudd på kr 56 mill mot et overskudd på kr mill i Styret mener at disse to årene i det alt vesentlige driftsmessig har vært like. Det er spesielt 3 forhold som ikke direkte er knyttet til drift av skip som har vesentlig innvirkning på differansen i det regnskapsførte resultatet, og som derfor er viktige når en skal forstå sammenhengen mellom årsregnskapet for 2009 og Disse er: 1) Regnskapsmessig gevinst ved salg av skip. 2) Verdiendringer på lån og derivater som følge av endringer i kursen på USD og renter. 3) Endringer i reglene for overgangsordningen knyttet til rederiskatt fastsatt av myndighetene Resultat iflg regnskapet (-)Salgsgevinst på skip i (-)Gev/(+)tap på verdiendringer i valuta- og renteposter (-)Innt/(+)Skattekostnad av overgangsordning ifm rederiskatt Resultat korrigert for disse postene Videre er 3 skip tatt ut av drift i 2010 og ombygd for nye kontrakter, med derav tapte inntekter som en vil få igjen over kontraktsperiodene, samt at driftsresultatet i 2010 er redusert som følge av svakere kurs på USD. VIRKSOMHETEN Eidesvik Offshore ASA er morselskap i Eidesvik-konsernet. Selskapets formål er i følge vedtektene å drive rederivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskaper som driver tilsvarende eller beslektet virksomhet. Dette formålet er gjennom 2010 realisert gjennom drift av 25 skip, hvorav 19 er hel- eller deleid av Eidesvik. I tillegg er ett av selskapets skip bortbefraktet på en bareboat avtale. Skipene var i det vesentligste befraktet på langsiktige kontrakter innenfor segmentene Supply, Seismikk og Subsea. I 2010 har Eidesvik-konsernet fortsatt satsingen på utvidelse og fornyelse av flåten. I juli fikk en levert seismikkskipet Oceanic Vega. Ytterligere 1 tilsvarende skip vil bli levert i Disse skipene er eid i fellesskap med CGGVeritas som også er skipenes befrakter. Selskapet har i 2010 kontrahert 2 supplyskip med LNG drift, samt at 1 subseaskip er kontrahert i Eidesviks aktiviteter ledes fra hovedkontoret i Langevåg på Bømlo. Rederivirksomheten er organisert i henhold til de særskilte skattereglene for rederier. Skipene er eid i ulike skipseiende selskaper og Eidesvik AS utfører disponent- og forretningsfører- funksjonen, herunder utleie av mannskaper, til de skipseiende selskapene. Alle medarbeidere er ansatt i Eidesvik Offshore ASA, Eidesvik AS eller Eidesvik Shipping Ltd. Side 12

13 Konsernet hadde ved årsskiftet 624 ansatte i faste stillinger. I tillegg var det 114 innleide. En legger vekt på mangfold og ønsker flere kvinner om bord i våre skip. Det legges til rette for at ansatte fra andre kulturer skal finne seg godt til rette i rederiet. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Selskapet har i 2010 lagt stor vekt på å videreutvikle arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet. Kvalitets- og sikkerhetssystemet Eidesvik Management System er sertifisert av DNV til å tilfredsstille kravene i ISM / ISO 9001/ ISO Ledelsen gjennomfører et kontinuerlig holdningsskapende arbeid innenfor HMS- feltet og har spesiell fokus på erfaringsutveksling som legger forholdene til rette for stadig forbedring. Sykefraværet i 2010 var på 5,4%. Dette er en økning fra 4,5% i Eidesvik hadde i 2010 en fraværsskade. Selskapet viderefører avtalen med trygdeetaten om inkluderende arbeidsliv IA som sikrer tett oppfølging av sykemeldte. Fatigue prosjektet som tar sikte på å optimalisere søvnkvalitet for mannskapet om bord i Eidesviks skip er videreført i Forskningsresultater fra US Coast Guard viser at dette gir større årvåkenhet, sikkerhet og bedret livskvalitet for våre ansatte. For å hindre og forebygge skader er det også i 2010 lagt spesiell vekt på: Økning av hendelses rapportering. Sikker jobb analyser. Toolbox møter. Arbeid ombord gjennomføres etter et Work permit system. Helseinspeksjoner på fartøyene. Alle fartøyene i flåten er nå utstyrte med hjertestarter. Ytre miljø Eidesvik fører en bevisst og målrettet miljøpolitikk. Eidesvik har fortsatt arbeidet med å utvikle miljøvennlige og energibesparende skip. Ombord i forsyningsskipet Viking Lady ble pilotprosjektet med testing av brenselcelle sluttført. Prosjektet innfridde samtlige forventninger til brenselcelleteknologien, og nok en milepæl ble nådd for rederiet i global miljøsammenheng. Eidesvik vil videreføre utviklingen av hybride løsninger for energiproduksjon i offshorefartøy. Virksomheten til sjøs drives i samsvar med internasjonale og nasjonale lover og regler. For å redusere risiko for uhell legges det stor vekt på forebyggende vedlikehold samt at skipene bemannes med høyt kvalifisert personell. Eidesvik arbeider kontinuerlig med å redusere den totale utslippsbalansen forbundet med drift av skipene. Eidesviks landbaserte virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for tilsvarende virksomhet. Det er utarbeidet egen HMS-rapport som er inntatt i Eidesviks årsrapport. AKSJONÆRER, EIERSTYRING OG LEDELSE Ved årsskiftet var det totalt aksjer i selskapet. Totalt antall utdelte opsjoner til ledergruppen i selskapet er Det er i 2010 utdelt nye opsjoner. Ved årsskiftet var det totalt 758 aksjonærer i selskapet. Utenlandske investorer hadde ved utgangen av 2010 en eierandel på 1,6%. Aksjen var i 2010 sist omsatt til kr 38,00. Side 13

14 Styret er gitt fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med et samlet pålydende på kr , dog slik at samlet pålydende verdi av egne aksjer ikke kan overstige 10% av den til enhver tid registrerte aksjekapital. Fullmakten gjelder inntil ordinær generalforsamling i Styret vil foreslå at denne fullmakten fornyes for ett år av selskapets generalforsamling. Pr eide selskapet ingen egne aksjer. All informasjon skal gis på en slik måte at samtlige aksjeeiere likebehandles. Informasjonen vil bli gitt gjennom børsmeldinger, pressemeldinger og gjennom åpne presentasjoner, og vil samtidig være tilgjengelig på Eidesviks hjemmeside. Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse er lagt til grunn av selsapets Styre og Ledelse ved utøvelsen av disses verv. Det er gjort mindre selskapsspesifikke endringer og tilpasninger til anbefalingen. Det er gitt en egen redegjørelse vedrørende dette i årsrapporten og på Eidesviks hjemmeside. RESULTAT, BALANSE OG FINANSIELL RISIKO Konsernets regnskap er avgitt i samsvar med IFRS, som godkjent av EU. Selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med God Regnskapsskikk. Resultat Konsoliderte driftsinntekter for Eidesvik i 2010 var kr 1054,7 mill. (kr 1.234,3 mill i 2009 inkludert en gevinst på kr 134,9 mill for salget av Viking Nereus). Reduksjonen i fraktinntekter skyldes i hovedsak planlagt ombygging av 3 skip i løpet av året. Alle ombygginger er gjort mot langsiktige frakteavtaler. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA)for 2010 er kr 490,2 mill (kr 675,2 mill inkl. gevinst på kr 134,9 mill). Årets driftsresultat er noe preget av det dårligere marked som har vært i 2010, men som følge av at de fleste skip går på faste langsiktige kontrakter har markedssvingningene hatt begrenset innflytelse på dette. Det er kostnadsført avskrivninger på kr 280,0 mill i 2010 (kr 275,6 mill). Samlet gir dette et driftsresultat etter avskrivninger på kr 210,2 mill (kr 399,6 mill). Årets resultat av finansposter på kr -151,5 mill (kr 571,5 mill) er preget av et forholdsvis lavt rentenivå. Det positive resultatet av finansposter i 2009 skyldes urealisert valutagevinst som følge av svekkelsen av USD mot NOK. I 2010 et det et mindre valutatap. Årets resultat før skatt er kr 3,7mill (kr 938,8 mill). Konsernet har i 2010 en skattekostnad på kr 59,6 mill. Denne består hovedsakelig av en avsetning i forbindelse med nye overgangsregler til rederiskatteordningen som gjaldt fram til 2007, hvor konsernet har valgt den frivillige oppgjørsordningen. Konsernresultatet etter skatter ble etter dette kr -56,0 mill (kr 1.091,4). Totalresultat per aksje ble kr 1,65 (kr 36,20). For morselskapet Eidesvik Offshore ASA er årets resultat etter skatt kr 402,8 mill (kr -42,5 mill). Balanse Bokført egenkapital i konsernet er kr 1.853,7 mill (kr 1.901,5 mill i 2009). Dette utgjør 36,6 % av konsernets totalkapital. I morselskapet, Eidesvik Offshore ASA, er egenkapitalen på kr 736,9 mill (kr 349,1 mill). Skip og Skip under bygging er i løpet av året redusert marginalt med kr 22,0 mill, mens omløpsmidlene er redusert med kr 146,4 mill. Sum eiendeler utgjør kr 5.067,5 mill (kr 5.267,0 mill), en reduksjon på kr 199,1 mill. Det er innhentet markedsverdivurdering for skipene fra 3 uavhengige meglere. Disse konkluderer med en samlet merverdi i forhold til bokført verdi på skipene, dersom disse hadde vært kontraktsfrie, på kr mill. Som følge av at en del langsiktige kontrakter løper til lavere rater enn det en kan oppnå i det kortsiktige markedet er Side 14

15 den reelle merverdien på skipene lavere enn det meglerverdiene skulle tilsi. Styret mener likevel at det er betydelige merverdier i skipene i forhold til bokført verdi. Konsernets kortsiktige gjeld er i løpet av året redusert med kr 9,6 mill til totalt kr 459,9 mill (kr 469,5 mill). Dette inkluderer den del av langsiktig bankgjeld som forfaller innen 12 måneder med kr 285,1 mill. Langsiktig gjeld utgjør kr 2.753,9 mill (kr 2.896,0 mill), som representerer en reduksjon på kr 141,6 mill. Kontantstrøm Beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter er redusert fra kr 306,3 mill ved utgangen av 2009 til kr 229,9 mill pr Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for 2010 var kr 639,2 mill (kr 402,1 mill). Netto negativ kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på kr -278,7 mill (kr ,6 mill) skyldes i hovedsak levering av nybygget Oceanic Vega, innbetalinger i forbindelse med ombygginger og innbetaling på nybygg som skal leveres i Den netto negative kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter på kr -431,9 mill (kr 710,2 mill) skyldes i hovedsak ordinær betaling av renter og avdrag på gjeld. Resultatdisponering Styret foreslår at årets resultat på kr 402,8 mill for Eidesvik Offshore ASA overføres til Annen egenkapital. Styret vil foreslå for selskapets generalforsamling den 23. mai 2011 at det utbetales et utbytte på kr 1,00 pr aksje, totalt kr 30,2 mill. Beløpet tas av den del av selskapets frie egenkapital som tidligere er innbetalt som overkurs. Utbytte blir således skattemessig å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Utbetalingen til aksjonærene skal skje til de som eier aksjer ved utløpet av den dato utbytte vedtas. Utbetalingen vil skje ca 14 dager etter denne dato. Fri egenkapital utgjør kr 658,6 mill. Fortsatt drift Styret mener at selskapets og konsernets finansielle stilling er solid. Forutsetningen om fortsatt drift av selskapet er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det er etter årets slutt ikke inntruffet forhold som har vesentlig betydning for vurdering av selskapets stilling og resultat utover de forhold som er reflektert i årsregnskapet. Finansiell risiko Valutarisiko Eidesvik har i 2010 hatt sine inntekter i NOK (54%) og USD (46%). Driftskostnader er hovedsakelig i NOK, mens en betydelig del av gjelden er i USD. Eidesvik er derfor eksponert for endringer i valutakursen mellom NOK og USD. For å redusere risiko er det etablert kontantstrømsikring ved at deler av selskapets langsiktige finansiering er etablert i USD. Videre er det inngått terminkontrakter for deler av driftsinntektene i USD. Det er inngått avtaler om rentesikring eller fastrentelån for en betydelig del av den langsiktige gjelden i Eidesvik. Kredittrisiko Eidesviks kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. Risikoen for at kontraktsparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser vurderes som lav. Likviditetsrisiko Konsernet har et nivå på likviditetsbeholdning ved årsskiftet som er tilfredsstillende. For Side 15

16 ytterligere å styrke selskapets likviditet tar en sikte på å etablere en trekkfasilitet på kr 200 mill i løpet av Det foreligger tilsagn fra Eksportfinans, samt akseptert tilsagn på garanti fra kommersiell bank og GIEK for nybygget som skal leveres i For de øvrige nybygg foreligger det tilsagn fra Eksportfinans. Garantistillelse fra kommersielle banker og evt GIEK forventes å være på plass i god tid før levering i Styret vurderer på denne bakgrunn likviditeten i konsernet som tilfredsstillende. RAMMEVILKÅR Vår erfaring er at norsk maritim bemanning setter oss i stand til å levere et optimalt produkt, som hjelper våre kunder til et bedre totalresultat. Eidesvik benytter derfor i stor grad norske sjøfolk og ønsker å kunne gjøre det også i framtiden. Bruken av norske sjøfolk i framtiden er avhengig av at en har stabile rammevilkår. Hele det petromaritime klusteret, både oljeselskaper, rederier, verft og andre oljeserviceselskaper, vil også i framtiden være avhengig av å ha maritim kompetanse i sin landorganisasjon. Det synes nå som at det er politisk flertall for å videreføre nettolønnsordningen og rederiskatteordningen i sin nåværende form. Det betyr forhåpentligvis at en får stabile rammevilkår i tiden framover. Hva gjelder nettolønnsordningen bør den etter Eidesviks syn forbedres dersom den skal være med på å bidra til at norske sjøfolk skal være konkurransedyktige på lang sikt. Rederiskatteordningen er i sin nåværende form godt egnet til å sikre fortsatt norsk eie og drift av skip. Eidesvik arbeider aktivt med å markedsføre en karriere i den maritime næring. I denne forbindelse har vi etablert en stipendordning for ungdom som tar maritim utdannelse. Videre har Eidesvik i samarbeid med andre rederier og maritimt opplæringskontor etablert en garantiordning for nyutdannede maskinister og navigatører. Disse er etter nærmere forutsetninger sikret praksisplass på skip etter fullført utdannelse, for å kunne løse nødvendig sertifikat. NOX-fondet er etablert for å fremme miljøinvesteringer innenfor shippingbransjen. Etter de endringer som er foretatt i januar 2011 i fondets profil for støtte til slike investeringer framstår fondet nå som et meget godt verktøy for å nå de mål en har satt seg. VIRKSOMHETSOMRÅDER OG FREMTIDSUTSIKTER Eidesvik eier og opererer skip innenfor følgende 3 segmenter: Forsyning og Ankerhåndtering Eidesvik opererer 8 forsyningsskip og 1 ankerhåndteringsskip. De fleste skipene går på langsiktige kontrakter, det er kun Viking Athene som er spot eksponert for deler av Nordsjøen: Spotmarkedet hadde bare noen få perioder i 2010 hvor det strammet seg til. Mesteparten av året var det for mange tilgjengelige fartøyer, både PSV`er og AHTS`er. Vi erfarte dagrater for store AHTS på MNOK 1.25 per dag mens det i andre enden av skalaen ble gjort slutninger for samme type fartøyer til NOK ,- per dag. For moderne PSV`er var tilsvarende slutninger Side 16

17 NOK og NOK per dag. En stor del av fartøyene som opererte i spotmarkedet i 2010 hadde knapt nok inntjening som dekket driftsutgifter. Befraktere har økende fokus på kvalitet og kompetanse på mannskap ombord i skipene og robusthet på rederiorganisasjonen. Styret i Viking Troll AS besluttet pga av rådende markedsforhold å selge Viking Troll. Skipet ble overlevert nye eiere i begynnelsen av september, etter at Eidesvik hadde operert Viking Troll i spot markedet en kort periode. Miljøvennlige og driftssikre skip vil alltid være attraktive for operatørene, og Eidesvik bestilte i topp moderne PSVèr med LNG drift. Når disse blir levert vil Eidesvik ha 5 LNG drevne skip i drift. Det er videre verdt å merke seg at flere av våre konkurrenter har bestilt PSV`er med LNG drift i 2010, noe vi mener bekrefter satsingen på LNG som drivstoff for offshore skip. Vi har tro på markedet i Nordsjøen på mellomlangsikt vil gi tilfredsstillende inntjening for kvalitetsskip med kompetent mannskap. Brasil: Brasil har vært et svært aktivt marked i 2010, hvor det fra Petrobras er tildelt svært mange kontrakter, både nasjonale og internasjonale. Dette ser ut til å fortsette i Eidesvik har i løpet av året fått 2 langsiktige kontrakter med Petrobras. Vi kommer til å vurdere nye muligheter i Brasil fremover da vi ser på dette geografiske området som meget spennende i et lengre perspektiv. Seismikk Markedet for marin seismikk har vært utfordrende også i 2010, det er fremdeles ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. I tillegg til dette ble det stopp i all seismikk i Mexico Gulfen etter Deepwater Horizon - ulykken. Eidesvik opererer 10 seismikkskip. 3 av disse er på management fra CGGVeritas. 6 skip er heleller deleide av Eidesvik og er på langsiktige kontrakter til CGGVeritas. Ytterligere 1 skip er under bygging for levering i september Dette er eid i felleskontrollert selskap med CGGVeritas. Skipet går inn på 12 års kontrakt med CGGVeritas fra levering. Med drift av 10 store 3-D skip fra høsten 2011 er Eidesvik en av de største aktørene innen marin drift av moderne 3-D seismikkskip på verdensbasis. Eidesvik mener at det fortsatt vil være behov for stor innsats for å finne nye olje- og gassforekomster, og da er seismikk en nødvendig del av dette arbeidet. Vi er derfor positive til seismikkmarkedet på kort- og lengre sikt. Subsea Eidesvik har i dag 5 skip i subseasegmentet. Vi forventer langsiktig vekst i dette segmentet basert på aktiviteten innen rørlegging og installering av subsea utstyr. De nye prosjektene kommer i tillegg til en stor andel IMR (Inspection, Maintenance & Repair) arbeid på allerede eksisterende infrastruktur. Oljeselskapene har besluttet en del hurtigutbygginger på norsk sokkel. Dette vil øke etterspørselen etter subseafartøyer på mellomlang sikt. Det har også vært en betydelig tildeling av kontrakter til oljeservice selskapene på slutten av 2010 og i starten av Selskapet inngikk i begynnelsen av 2011 en ny langsiktig kontrakt med Subsea 7 for å bygge et nytt IMR skip. Skipet vil bli levert i november Vi har intensjon om videre vekst innenfor dette segmentet. Side 17

18 Generelt Aktiviteten i de segmenter hvor Eidesvik opererer påvirkes av utviklingen i oljeprisen og oljeselskapenes lete- og utviklingsbudsjetter. Vedvarende høy oljepris, aktivitetsøkning i de fleste store offshore regioner, samt økning av lete- og produksjonsbudsjetter i årene fremover gjør at vi har et positivt markedssyn. Den senere tids mange kontraheringer av rigger vil medføre større behov for skip som gjør at vi er mer positive til supplyskipssegmentet i dag enn tidligere. Meldingen om at Statoil har funnet olje i Barentshavet er også gode nyheter i et mer langsiktig perspektiv. Vi har skip i flåten og under bygging som er tilpasset operasjoner i utfordrende områder. Med Eidesviks langsiktige kontraktsprofil er vi i begrenset grad eksponert for kortsiktige svingninger i markedet. Målsetningen er å ha en klar overvekt av langsiktige kontrakter, for å sikre en langsiktig verdiskapning og vekst for Eidesvik. ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER Styret og daglig leder har i dag behandlet og fastsatt årsberetningen og det konsoliderte årsregnskapet med noter for Eidesvik Offshore ASA per 31. desember 2010 og for året 2010 inklusive konsoliderte sammenligningstall per 31. desember 2009 og for året Årsregnskapet er avlagt i samsvar med kravene i IFRS som fastsatt av EU samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Etter styret og daglig leders beste overbevisning er årsregnskapet 2010 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 2010 og 31. desember Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir årsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på årsregnskapet. Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Bømlo, Side 18

19 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP (NOK 1 000) Notene på side er en integrert del av konsernregnskapet Note Fraktinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Leie av skip Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Verdiendring derivater Netto agio Netto finansresultat Resultat fra tilknyttede selskap Resultat fra felles kontrollert virksomhet Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Omregningsdifferanser felleskontrollert virksomhet Totalresultat Tilordnet: Aksjonærer Minoritetsinteresser 0 0 Resultat per aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer: Resultat per aksje/utvannet resultat per aksje 10-1,86 36,20 Totalresultat per aksje 10-1,65 36,20 Side 19

20 KONSOLIDERT BALANSE (NOK 1 000) Notene på side er en integrert del av konsernregnskapet Note EIENDELER Anleggsmidler Skip Skip under bygging Bygninger, tomter og andre driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i felleskontrollert virksomhet Derivater Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Derivater Andre omløpsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 20

21 KONSOLIDERT BALANSE (NOK 1 000) Notene på side er en integrert del av konsernregnskapet Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital 17, Sum egenkapital majoritetsaksjonærer Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Lån Derivater Betalbar skatt Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Lån Derivater Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bømlo Side 21

22 KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING (NOK 1 000) Notene på side er en integrert del av konsernregnskapet Note Kontantstrømmer fra driften Innbetaling fra kunder Utbetaling til leverandører og ansatte Innbetalte renteinntekter Netto betalte og tilbakebetalte skatter Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investerings aktiviteter Salg av anleggsmidler Kjøp av varige driftsmidler Kjøp av andre investeringer Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av aksjekapital 17 Innbetaling fra minoritet EKoppst Opptak av gjeld Nedbetaling av gjeld Betalte rentekostnader Utbytte betalt til selskapets aksjonærer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto effekt av omregningsdifferanser vedrørende valuta på kontanter og kontantekvivalenter Netto økning (reduksjon) i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året Kontanter og kontantekvivalenter ved årets slutt Side 22

23 KONSOLIDERT EGENKAPITALOPPSTILLING (NOK 1 000) Notene på side er en integrert del av konsernregnskapet Andre inntekter og Aksjonærene Annen innskutt egenkapital Minoritets interesse Sum egenkaptial Omregndiff Aksjekapital kostnader egenkapital Sum Egenkapital per : Årets resultat Andre inntekter og kostnader direkte innregnet i egenkapitalen Totalresultat Utbytte fra Opsjoner Sum andre egenkapitaljusteringer Egenkapital pr Årets resultat Omregningsdifferanser valuta Totalresultat Utbytte fra Andre inntekter og kostnader direkte innregnet i egenkapitalen Etableringskostnader datterselskap Innbetalt ny egenkapital Utløsning av minoritetsaksjonærer Opsjoner Sum andre egenkapitaljusteringer Egenkapital pr Annen Side 23

24 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET Note 1 Generell informasjon Eidesvik Offshore ASA (selskapet) sammen med sine datterselskap (samlet konsernet) tilbyr sine tjenester innenfor den maritime sektor, og har virksomhet fordelt over flere segment. Hovedsegmentene til virksomheten er seismic-, subsea- og platformfartøy tjenester. Konsernet har sine skip lokalisert over store deler av verden. Eidesvik Offshore ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge, med hovedkontor på Langevåg i Bømlo kommune. Eidesvik Offshore ASA er notert på Oslo Børs, og er underlagt almennaksjelovens bestemmelser knyttet til begrensninger i aksjonærenes ansvar for selskapets kreditorer. Årsregnskapet ble avlagt av styret 11. april Det er generalforsamlingen som vedtar endelig årsregnskap, og som har myndighet til å kreve endringer i regnskapet innen det godkjennes. Informasjon om det ultimate morselskap er presentert i note 25. Oversikt over konsernforhold: Firma Forr-kontor Eier-andel Eidesvik Shipping AS Bømlo 100 % Eidesvik AS Bømlo 100 % Eidesvik Shipping Ltd England 100 % Eidesvik MPSV AS Bømlo 100 % Eidesvik Subsea AS Bømlo 100 % Viking Troll AS Bømlo 100 % Viking Surf AS Bømlo 100 % Eidesvik Shipping International AS Bømlo 100 % Eidesvik Subsea Vessels AS Bømlo 100 % Eidesvik Management AS Bømlo 100 % Langevåg Senter AS Bømlo 100 % Eidesvik OCV AS Bømlo 100 % Eidesvik OCV KS Bømlo 100 % Eidesvik Maritime AS Bømlo 100 % Oceanic Maritime AS Bømlo 100 % Eidesvik Supply AS Bømlo 80 % Eidesvik Supply II AS Bømlo 80 % Ef Tech AS Bømlo 100 % Norsk Rederihelsetjeneste AS Bømlo 100 % Viking Innovation Partner AS Bømlo 100 % Note 2 Regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 2.1 Hovedprinsipper Det konsoliderte regnskapet til Eidesvik Offshore-gruppen er utarbeidet iht. norsk regnskapslov og i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) slik de er vedtatt av EU og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet, men det er modifisert for følgende: finansielle derivater og finansielle eiendeler klassifisert som "virkelig verdi over resultatet" er vurdert til virkelig verdi. En eiendel er presentert som kortsiktig hvis den forventes realisert innen tolv måneder fra balansedag som en del av ordinær drift, er en eiendel som er eiet med kjøp og salg som hovedformål, eller er kontanter eller kontantekvivalenter. Side 24

25 Gjeld er presentert som kortsiktig dersom det ikke foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling minst tolv måneder fra balansedagen, eller det er en gjeld som har kjøp og salg som hovedformål. Langsiktig gjeld reklassifiseres til kortsiktig gjeld når det er 12 måneder igjen til forfall. Det samme gjelder første års avdrag på langsiktig gjeld som forfaller innen tolv måneder fra balansedagen. Utarbeidelse av regnskaper er gjort i samsvar med IFRS. Dette innebærer at ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Kontantstrømanalysen utarbeides etter den direkte metoden. Alle beløp presenteres i norske kroner (NOK), og er avrundet til hele tusen, med mindre annet er angitt. 2.2 Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet består av regnskapene til Eidesvik Offshore ASA og dets datterselskap pr 31. desember hvert år. Andeler i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. a) Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Overtakelsesmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Selskaper hvor konsernet har kontroll er konsolidert 100 % linje for linje i konsernregnskapet. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser under like forutsetninger. Klassifisering av poster i resultat og balanse er gjennomført etter ensartede definisjoner. b) Felleskontrollert virksomhet Som felles kontrollert virksomhet defineres selskaper hvor konsernet har felles kontroll sammen med en annen part. Felleskontrollert virksomhet foreligger ved 50/50 eierandel eller dersom det på annen måte er regulert at partene har felles kontroll. Investeringer i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av over- eller underskudd i felleskontrollert virksomhet resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringene sammen med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført verdi av investeringen blir negativ (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller avgitt garantier for det felleskontrollerte selskapets forpliktelser. c) Tilknyttede selskaper Som tilknyttede selskaper defineres enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt når konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmeberettiget kapital. Investeringer i tilknyttete selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Prinsippet for klassifisering av konsernets andel av resultat i tilknyttede selskap Side 25

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA INNHOLD NOK ET GODT DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 ÅRSBERETNING 2009 11 HOVEDOPPSTILLINGER KONSERN REGNSKAP 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 HOVEDOPPSTILLINGER

Detaljer

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 INNHOLD 2012 et meget aktivt år Side 3 Nøkkeltall Side 4 HMS Rapport for 2012 Side 5 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 Styremedlemmer Side 12 Årsberetning 2012 Side 13 Erklæring

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 Eidesvik Offshore ASA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Eidesvik Offshore ASA Årsmelding 2007 1 2 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Med innovasjon som våpen. Hos kundene som inngår lange kontrakter om kjøp av våre tjenester blir forventningene om sikre, miljøvennlige

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Årsrapport2010. www.solstad.no

Årsrapport2010. www.solstad.no Årsrapport2010 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2014 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

SØLVTRANS holding ASA 2009 1 ÅRSRAPPORT

SØLVTRANS holding ASA 2009 1 ÅRSRAPPORT SØLVTRANS holding ASA 2009 1 ÅRSRAPPORT 2009 2 Sølvtrans Holding ASA er verdens ledende brønnbåtrederi for transport av levende fisk SØLVTRANS holding ASA 2009 3 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE - 04 STYRETS

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende langtidsleverandør av kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskaper både nasjonalt og internasjonalt HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2007 45 Rederiet

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA Farstad Shippings rapportering for 2014 består av to publikasjoner; «Business Review» (kun publisert

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2003 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2003 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Farstad Shippings rapportering for består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Årsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

GC RIEBER SHIPPING ASA

GC RIEBER SHIPPING ASA GC RIEBER SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 GC RIEBER SHIPPING ASA 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 / STYRETS ÅRSBERETNING 14 / ÅRSREGNSKAP KONSERNET GC RIEBER SHIPPING ASA 19 / NOTER

Detaljer