: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor Sissel Myrvoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor Sissel Myrvoll"

Transkript

1 MELDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 18. juni 2008 kl Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom 1 Deltagere : Odd Aa leder Ola Løseth nestleder Tove Sølberg Kari Stene Harald Chr. Hofstad Øvrige deltakere: Kopi Møteansvarlig Ansvarlig revisor Sissel Myrvoll Møtesekretær Lars Settemsdal : Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor Sissel Myrvoll : Odd Aa Meldal/Trondheim SAKLISTE Sak 18/2008 Godkjenning av møtebok fra Sak 19/2008 Referatsaker... 3 Sak 20/2008 Økonomisk handlingsrom i Meldal kommune... 4 Sak 21/2008 Plan for selskapskontroll Sak 22/2008 Vedtaksoppfølging Sak 23/2008 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Eva Bekkavik, på telefon , mobil , eller Lars Settemsdal på mobil Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Odd Aa leder (sign) Lars Settemsdal Møtesekretær Side 1

2 MELDAL KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 18/2008 Godkjenning av møtebok fra Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbeh: Lars Settemsdal Arkivkode: 030 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes SAKSDOKUMENTER: Protokoll fra kontrollutvalgets møte (utsendt tidligere). SAKSUTREDNING Godkjenning av møtebok. Side 2

3 MELDAL KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 19/2008 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbeh: Lars Settemsdal Arkivkode: 030 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar fremlagte referatsak til orientering SAKSDOKUMENTER: Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokument som referatsak: 1. Salg av kommunal eiendom (vedlegg 1) SAKSUTREDNING Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte dokument som legges frem som referatsak. Side 3

4 MELDAL KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 20/2008 Økonomisk handlingsrom i Meldal kommune Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbeh: Lars Settemsdal Arkivkode: 216 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Saken legges fram for kontrollutvalget uten innstilling. SAKSDOKUMENTER Notat fra rådmannen Tæring etter næring (Vedlegg 2) Utvikling av tjenester utarbeidet av Revisjon Midt-Norge IKS (legges fram i møtet) SAKSUTREDNING: Det vises til sak KU-6/2008 der følgende vedtak ble fattet: Kontrollutvalget gir KonSek i oppdrag å utforme bestilling av forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i saken 61/07. Kommunestyrets fattet i sak KS 61/07 følgende vedtak: Kommunestyret ber kontrollutvalget iverksette et forvaltningsrevisjonsprosjekt for å klarlegge handlingsrommet Meldal kommune har for å iverksette nye investeringstiltak i perioden Utviklingen av inntekter og kostnader i perioden analyseres som bakgrunn i prosjektet. På denne bakgrunn har Revisjon Midt-Norge IKS utarbeidet et dokument som viser kostnadsutviklingen for ulike kommunale tjenester for Meldal kommune i perioden Som avtalt skal dokumentet presenteres for kommunestyret 26. juni KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Dokumentet legges frem for kontrollutvalgets møte 18. juni, sekretariatet har derfor ikke foreslått noen innstilling i saken. Side 4

5 MELDAL KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 21/2008 Plan for selskapskontroll 2008 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbeh: Lars Settemsdal Arkivkode: 216 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll SAKSDOKUMENTER: 1. Utkast til plan for selskapskontroll for Meldal kommune for valgperioden (vedlegg 3). SAKSUTREDNING Innledning 1. Organisering av kommunal sektor Offentlig sektor har i de senere år blitt mer fragmentert og virker gjennom ulike organisasjonsformer, og med varierende tilknytning til den kommunale organisasjonen. Dette har vært særlig fremtredende i de siste årene i en del vest-europiske land gjennom trenden kalt New Public Management. Dette er en fellesbetegnelse for organisering av det offentlige tjenestetilbudet der markedseksponering, bedriftsøkonomiske prinsipper og hvor offentlige eller private aktører på tilbydersiden er mer vanlig. Typiske eksempler er forskjellige typer bestiller utfører modeller, utlegging av kommunal virksomhet i frittstående selskaper eller kjøp av tjenester fra private. I kommuneloven er det åpnet for ulike typer organisering av kommunal virksomhet og det er lagt til rette for at flere kommuner og fylkeskommuner kan samarbeide om felles oppgaver. I tillegg kan kommunene organisere virksomhet etter lov om interkommunale selskaper, lov om stiftelser eller lov om aksjeselskaper. Dette kan oppsummeres i følgende oversikt: Side 5

6 Forvaltningsorgan Selvstendige rettssubjekt Kommunal etat (koml 10) Kommunal institusjon (koml 11) Interkomm. samarbeid (koml 27) Interkomm. samarbeid (koml 28 a-c) Kommunalt foretak (koml kap 11) Interkomm. selskap (Ilov) Aksjeselskap (AS-lov) Stifting (Stiftingslova) Offentlige eiere Offentlige og private eiere Ingen eiere Figur: Organisering av offentlig sektor, kilde: Norge Kommunerevisorforbund (NKRF) Hvor hensiktsmessig det er å legge virksomhet utenfor den kommunale organisasjonen vil avhenge av en rekke forhold: Har kommunen kapasitet og kompetanse til å utføre tjenesten i egenregi? Er det stordriftsfordeler ved produksjonen, og kan flere aktører betjenes? Er det hensiktsmessig å samarbeide med andre om tjenesteutførelsen? Er det hensiktsmessig med markedseksponering? Er det billigere å kjøpe tjenesten hos andre? Er det en kommunal kjerneoppgave? I en del tilfeller kan det være aktuelt å organisere kommunal virksomhet etter mer bedriftsøkonomiske prinsipper, der beslutningene fullt og helt kan tas ute i virksomhetene. Dette kan i første rekke gjelde produksjon av varer og tjenester som er enkel å prissette og som det er lett å definere omfang og kvalitet av. Rent skjematisk kan dette fremstilles som følger: Tradisjonell organisering: Styring fra administrasjonssjef og politiske beslutningstakere gjennom instruks, budsjett og vedtak. Instruksjon Produksjon Selskapsorganisering: Styring fra kommunen gjennom generalforsamling / representantskap, styre, avtale og prissetting. Kjøper Transaksjon Selger Side 6

7 2. Kommunens innsynsrett i frittstående selskaper Kommunen har i kraft av sin stilling som hel- eller deleier, ingen ubetinget innsynsrett i selskaper som er selvstendige rettssubjekter. Innsynsretten reguleres av den aktuelle lov som selskapet er underlagt, i første rekke aksjeloven eller lov om interkommunale selskaper. Kommunen vil utøve sin eiermakt gjennom generalforsamling eller representantskap, men har ingen selvstendig innsynsrett i selskapet uten at dette er særskilt vedtektsfestet. Styremedlemmene har selvfølgelig rett til innsyn, men styrets rolle er i første rekke å ivareta selskapets interesser. Styret har således ingen plikt til å informere kommunen som eier på annen måte enn gjennom vedtak eller fremleggelse av saker for generalforsamling / representantskap. 3. Innsyn via kontrollutvalget Gjennom en endring i kommuneloven i 2004 fikk (fylkes-)kommunene en særskilt innsynsrett i interkommunale selskaper og aksjeselskaper via kontrollutvalgene, via egne bestemmelser om selskapskontroll. Bestemmelsene er tatt inn i Kommuneloven 77 nr 5 og 80. Forskrift om kontrollutvalg ( no. 905) utdyper bestemmelsene ytterligere. Forskriftens 13, pålegger kontrollutvalget å legge frem en plan for selskapskontroll for kommunestyret. Selskapskontroll kan deles i to deler: 1. Eierskapskontroll Som innebærer å påse at kommunen forvalter sine eierinteresser i selskaper på en god måte, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 2. Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er definert i kommunelovens 77 nr. 4, som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon er frivillig og således opp til kommunestyret å bestemme gjennom vedtakelsen av plan for selskapskontroll. Dette kan skjematisk fremstilles som følger: Kommunestyre Eierstyring Eierskapskontroll Generalforsamling Kontrollutvalg KU-sekretariat Revisor Styret Kommunerevisor Daglig leder Forvaltningsrevisjon Selskapet Figur: Selskapskontroll etter kommunelovens 80 Som det fremgår av figuren kan eierskapskontrollen utføres av både revisjon og sekretariat, men forvaltningsrevisjon i selskaper kan kun utføres av revisor. Side 7

8 Selskaper / virksomheter der Meldal kommune har eierandeler Meldal kommune har for en stor del samlet sin virksomhet i den ordinære kommunale organisasjonen. Kommunen har imidlertid en del aksjer og andeler i selskaper. Med utgangspunkt i regnskapet for 2007 og tidligere kartlegginger gjengis nedenfor kommunens aksjer og andeler i varig eie. Vi har tatt med alle selskapene hvor kommunen har anledning til å foreta selskapskontroll. For øvrige selskaper har vi kun tatt med andeler og aksjer med en bokført verdi over kr pr Det er ytterligere 12 selskaper med lavere bokført verdi. Disse fremgår av note 5 til kommunens årsregnskap for Selskap Andel Bokført verdi pr Selskapskontroll mulig? Fylkets Fellesvaskeri AS Ja Trønderenergi AS 5,05 % Ja Rosenvik AS 9,97% Ja Revisjon Midt-Norge IKS 3,60 % Ja Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 3,60 % Ja HMS-tjenesten Orkladal AS 18,92% Nei Meldalshallen BA ?? Sentrumsbygget AS 50% Nei Bomvegselskapet E39 AS 17,24% Ja Meldal Miljøanlegg AS 34,00% Nei Orkladal Bedriftsutvikling AS 15% Nei Meldal ASVO 100% Ja Boliger i Meldal AS 33% Nei HAMOS forvaltning IKS 10% Ja Meldal Samfunnshus AL Selskapskontroll kan kun gjennomføres der kommunen alene, eller sammen med andre fylkeskommuner eller kommuner eier selskapet fullt ut, og i heleide datterselskaper til slike selskaper. I de 8(9) aktuelle selskaper som er nevnt i tabellen ovenfor har kommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som anses nødvendig for kontrollen. Opplysningene kan innhentes fra selskapets daglige leder, styret eller fra selskapets valgte revisor. Kommunens kontrollutvalg og revisor kan også selv foreta undersøkelser i selskapene. Videre har kontrollutvalget og kommunens revisor rett til å være tilstede på selskapenes generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende selskapsorganer. Som det fremgår av oversikten har Meldal kommune en del selskaper som er 100 % eid av kommunen alene eller sammen med andre fylkeskommuner eller kommuner. I 2007 ble det Side 8

9 gjennomført begrenset selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Meldal ASVO (heleid av Meldal kommune), i tillegg til at det ble gjennomført begrenset selskapskontroll i HAMOS, Bomvegselskapet E39, Fylkets Fellesvaskeri og Trønderenergi. I første omgang kan det derfor synes hensiktsmessig å gjennomføre eierskapskontroll i noen av de øvrige selskapene, eventuelle forvaltningsrevisjoner bør koordineres med andre eiere. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Før selskapskontroll iverksettes skal det utarbeides plan for denne typen virksomhet som vedtas av kommunestyret. Med utgangspunkt i plan for selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført, samt resultatene av disse. Planen bør inneholde bestemmelser om hvor ofte kontrollutvalget skal rapportere resultatene av selskapskontrollen. Videre må planen inneholde bestemmelser om hvordan selskapskontrollen skal foregå, det vil si om det skal være mulig for kontrollutvalget å initiere forvaltningsrevisjonsprosjekter i selskapet i tillegg til ordinær eierskapskontroll. En plan for selskapskontroll bør inneholde en beskrivelse av ulike deler av selskapskontrollen. Kontrollvirksomheten kan omfatte: 1. Eierskapskontroll ved selskapsetablering Om kapitalinnskuddet er i tråd med kommunestyrets forutsetninger, og om innskutte verdier står i et rimelig forhold til motytelsen i form av aksjer eller innskuddskapital. 2. Ordinær eierskapskontroll Om virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover, regler, og virksomhetens vedtekter og om den drives innenfor rammene av kommunens vedtak og forutsetninger. 3. Eierskapskontroll ved salg eller avvikling av virksomhet Om eventuelle forutsetninger ved salget er oppfylt og om vederlaget står i forhold til verdiene i virksomheten. 4. Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon, med en systematisk gjennomgang av hele eller deler av virksomheten, er en mer gjennomgripende undersøkelse av foretaket. Forvaltningsrevisjonsundersøkelser vil være aktuelt i særlige tilfeller, der kommunen har store interesser i virksomheten, der virksomheten utfører viktige oppgaver for kommunen, eller der man opplever at virksomheten utvikler seg på tvers av kommunestyrets intensjoner. Kontrollutvalgets sekretariat foreslår ut fra dette at forvaltningsrevisjonsmessige undersøkelser kun gjennomføres unntaksvis. Under behandlingen av de begrensede eierskapskontrollene gjennomført i 2007 fattet kommunestyret i Meldal følgende vedtak i sak 22/07 i møte den : Kommunestyret tar eierskapskontroll-rapportene til orientering. Kommunestyret ber om at det utarbeides skriftlige rutiner som sikrer oppfølging av selskapene, samt faste rutiner for rapportering til eier fra selskapet og selskapets styre. Utarbeidelse av eierstrategier er ifølge rådmannen tatt med i et større prosjekt om næringsutvikling i Meldal. Side 9

10 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON En plan for selskapskontroll bør ikke baseres fullstendig på kommunens eksponering i utenforliggende selskaper per i dag. Det er også hensiktsmessig å ha en rutine på plass dersom det senere blir aktuelt å legge tjenesteproduksjon inn i egne selskaper, eller at kommunen oppretter selskaper alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner for å ivareta spesielle formål. Side 10

11 MELDAL KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 22/2008 Vedtaksoppfølging Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbeh: Lars Settemsdal Arkivkode: 033 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Meldal kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet. Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon. VEDLEGG Oversikt over saker behandlet i kommunestyret i perioden og oversikt over saker behandlet i formannskapet i perioden Utrykte vedlegg i saksmappen: Sak KU-37/2005: Vedtakskontroll i Meldal kommune. SAKSUTREDNING I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg klart frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp. Kontrollutvalget vedtok en rutine for vedtaksoppfølging på møte den og utvalget vedtok følgende en plan for vedtaksoppfølging i Meldal kommune der kontrollutvalgets sekretariat gis særskilt ansvar for oppfølging av vedtak i kommunestyre og formannskap og legger frem oversikter over status i vedtaksoppfølgingen i kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets medlemmer følger på eget initiativ opp saker i administrasjonsutvalget, hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg samt hovedutvalg for utvikling og drift, og gir innspill i kontrollutvalgets møter på saker som bør følges opp særskilt. I tråd med etablert praksis legger kontrollutvalgets sekretariat frem gjennomgang av saker i formannskapet og kommunestyret i tidsrommet Side 11

12 Tidligere saker til oppfølging Kontrollutvalget i Meldal kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Status / oppf 46/ /2007 Skolebruksplan for Meldal kommune Utredning av skolestruktur Skolebruksplan for Meldal kommune Det gj.føres et prosjekteringsarbeid på skolestruktur med utredning av følgende modeller: tilpasning / opprustning av dagens struktur en barneskole/en ungdomsskole for komm. En felles grunnskole for kommunen En felles barneskole for Grefstad / Storås/ Å Tre barneskoler i kommunen. Sammenslåling av Grefstad og Å. Forprosjektet må ses opp mot dagens struktur go vektlegge både pedagogiske, økonomiske og bygningsmessige forhold. Det forutsettes at forskjellige alternative plasseringer av nye modeller er med i vurderinga. Forprosjekteringsperioden forutsettes ferdigstilt innen utgangen av mai Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører, leder av hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg, leder av hovedutvalg for utvikling og drift og 3 representanter oppnevnt av rådmannen. Rapporten fra Sintef v/buvik og ArkiTre v/jerve vil være et viktig redskap for det videre arbeid med skolebruksplan for Meldal kommune. Rapporten oversendes hovedutvalg for OHO som fortsatt styringsgruppe for prosessen og videre behandling, med følgende kommentarer. 1) Kommunestyret forventer at styringsgruppa setter i gang et videre arbeid, der flere forhold enn de som er berørt i rapporten tas med i betraktning. Blant annet ønsker kommunestyret fokus på at: Alternativenes konsekvenser for o skoleskyss o bemanning, både pedagogisk, administrativt og servicemessig o kjøp av inventar/utstyr (eventuelt andre investeringsbehov) blir utredet. Eventuelle lokaliseringer av de ulike alternativer blir utredet Eventuell etterbruk av eksisterende anlegg blir utredet for de alternativer som fører slike konsekvenser med seg 2) Det forventes at en rapport blir lagt fram for det sittende kommunestyret i siste møte før det nye kommunestyret blir satt. 3) Når alle utredninger er gjennomført, legges det opp til et presentasjons- /informasjonsmøte og en påfølgende høringsfrist før endelig politisk behandling. Det er viktig at alle grupperinger/enkeltpersoner som ønsker Løpende oppfølging. Status. FR-prosjekt om skolestruktur i Meldal. Side 12

13 det får muligheten til å komme med uttalelser. Høringsfristen blir satt av de nyvalgte politiske organer høsten KS - 34/2007 Skolebruksplan for Meldal kommune Hovedutvalg OHO, styringsgruppe for skolebruksplanen, sender med dette forslag til skolebruksplan fram til kommunestyret for endelig behandling. Styringsgruppa mener skolebruksplanen i alle hovedsak har tatt for seg de realistiske tall og forhold som gjelder både pedagogiske, økonomiske og bygningsmessige forhold. Styringsgruppa ser imidlertid at dette ikke er en uttømmende liste, men mener realistisk sett de vesentligste punkter er medtatt. Stryingsgruppa innstiller derfor til sittende kommunestyre å oversende skolebruksplanen til det nye kommunestyret for videre behandling og høringsutsendelse. Styringsgruppa innstiller for det videre arbeid at Sintef*s verktøy for bruk av kriterier for stedsvalg blir tatt i bruk når/hvis det er aktuelt. Styringsgruppa ser videre for seg at det søkes bistand i dette arbeid fra Sintef. KS 38/2007 Prosjekt deltid Vurdere ulike tiltak for å heve stillingsstørrelser og unngå uønska deltid i helse og omsorg Det opprettes styringsgruppe og prosjektgruppe Styringsgruppe er hovedutvalget OHO. Prosjektgruppen styres av sektorsjef, personalsjef, leder helsetunet, leder hjemmetjenesten og en representant for de ansatte (tillitsvalgt). Prosjektgruppen kan sette ned en egen arbeidsgruppe med prosjektleder i gitt stillingsprosent i prosjektperioden. Det må videre være en forutsetning at dette arbeidet kan ha en overføringsverdi for alle deler av kommunens organisasjon. FS 119/07 Folkets hus-storås kultur og Meldal kommune stiller seg positiv til etablering av fast kulturscene i Meldal og Side 13

14 næringspark- støtte til etablering av fast konsertscene i Meldal søknaden fra Mysterier AS imøtekommes med kr ,-. Støtten forutsetter at prosjektet fullfinansieres. Rådmannen gis fullmakt til nødvendige budsjettjusteringer som beskrevet i saksframlegget. 2/08 Endring av reguleringsplan - Resdalen plan E - eiendommen gnr. 143 bnr.1. Videre gis ordføreren fullmakt til å avklare en samhandlingsmodell mellom Mysterier AS og Meldal kommune i det videre arbeidet med etablering av Storås kultur- /næringspark. Meldal kommune godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens 27-1 pkt.2 reguleringsendring for Resdalen plan E eiendommen gnr. 143 bnr.1. Reguleringsbestemmelser for Resdalen plan E forblir uendret. Meldal kommune ber Fylkesmannen i Sør- Trøndelag innkalle til megling med Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/ Hedmark. 3/08 Seniorpolitiske retningslinjer kr til vikarutgifter eller til individuell tilrettelegging foreslås finansiert gjennom bruk av disposisjonsfondet for For 2009 innarbeides det i budsjettet. Ordningen evalueres etter 2 år. Forslaget til seniorpolitiske retningslinjer sendes ut på høring med frist for innspill Dato for iverksetting blir følgelig 1. mars /08 15/08 16/08 Klima- og energiplan for Meldal Forvaltningsrevisjon: Sosiale tjenester i Meldal Etablering av eiendomsselskap Meldal kommune vedtar å starte opp arbeid med å utarbeide en egen klima- og energiplan. Planarbeidet gjennomføres med tanke på at planen skal være en kommunedelplan. Hovedutvalg for utvikling og drift fungerer som styringsgruppe og de oppnevner nødvendig arbeidsgruppe/referansegruppe for arbeidet. Orkla landbruk forestår prosjektledelsen. Oppnås ikke beregna støtte fra Enova må manglende midler tas fra disposisjonsfond innenfor en ramme på kr Kommunestyret er tilfreds med at sosialtjenesten i Meldal på de fleste områder er i tråd med gjeldende lovverk. 2. Kommunestyret ber om at arbeidet med internkontroll i sosialtjenesten i Meldal kommune prioriteres. Kommunestyret ber om rådmannens tilbakemelding på arbeidet innen 1. juni Kommunestyret tar for øvrig rapporten til etterretning. Meldal kommune går inn som medeier i selskapet Meldal Næringssenter AS med en eierandel på 51%. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres, og at øvrige eiere forplikter sin deltakelse i prosjektet som planlagt. Det er videre en forutsetning for kommunen at Side 14

15 14/08 23/08 24/08 Gjennomgang av næringsutviklingsarb eidet i Meldal kommune Etablering av Meldal Næringssenter AS Klima- og energiplan for Meldal husleieinntektene dekker driftsutgifter og kapitalkostnadene slik at kommunen unngår at prosjektet belaster kommunens ordinære driftsbudsjett. Kommunestyret vedtar å delta med en aksjekapital på kr ,- i trinn 1. Trinn 2, med en ramme på ytterligere 8,5 mill i aksjekapital, behandles endelig når investeringsbudsjett, finansieringsplan og leiekontrakter foreligger. Investeringene dekkes fra kraftfondet. (KLP og Orkla Finans). Meldal kommune gjennomfører et prosjekt på en totalgjennomgang av næringsutviklingsfunksjonen i kommunen. Formannskapet skal være styringsgruppe for prosjektet og varaordfører utnevnes som prosjektleder. Meldal kommune går inn som medeier i selskapet Meldal Næringssenter AS med en eierandel på 51%. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres, og at øvrige eiere forplikter sin deltakelse i prosjektet som planlagt. Det er videre en forutsetning for kommunen at inntektene i form av husleie dekker driftsutgiftene til selskapet, slik at kontantstrømmen minimum går i null og kommunen ikke må belaste driftsutgifter for industribygget på sitt ordinære budsjett. Meldal kommune vedtar å starte opp arbeid med å utarbeide en egen klima- og energiplan. Planarbeidet gjennomføres med tanke på at planen skal være en kommunedelplan. Hovedutvalg for utvikling og drift fungerer som styringsgruppe og de oppnevner nødvendig arbeidsgruppe/referansegruppe for arbeidet. Orkla landbruk forestår prosjektledelsen. Oppnås ikke beregna støtte fra Enova må manglende midler tas fra disposisjonsfond innenfor en ramme på kr /08 Økte ressurser ved demensavdelingen Meldal Helsetun får tilført ,- i perioden til og med , tilsvarende ett årsverk. Beløpet dekkes ved bruk av ubundet driftsfond Rådmannen bes legge frem en ny orientering om bemanningssituasjonen i demensavdelingen før Rådmannen bes snarest å redegjøre for utviklingen i sak 054/07 Prosjekt demensavdeling. Målet er å sette vedtaket i sak 54/07 ut i livet snarest mulig Side 15

16 Kommunestyrets møte 8. mai 2008 Sak Tittel Kommentar Til oppfølging 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 Retningslinjer for kommunale bevillinger til salg og skjenking av alkoholholdig drikke i Meldal kommune bevilling til salg av alkoholholdige drikker bevilling til salg av alkoholholdige drikker bevilling til salg av alkoholholdige drikker bevilling til salg av alkoholholdige drikker bevilling til salg av alkoholholdige drikker skjenkebevilling skjenkebevilling Meldal kommune vedtar flg. retningslinjer for kommunale bevillinger til salg og skjenking av alkoholholdig drikke i Meldal kommune: Coop Orkla Møre, Prix Løkken gis bevilling for salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Kvikk A/S SPAR Meldal gis bevilling for salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkoholinnhold. Coop Orkla Møre, avd. 15 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Coop Meldal BA gis bevilling for salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkoholinnhold. Coop Å gis bevilling for salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. SANS AS v/stein Dyrseth gis alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 60 volumprosent ved: 1. Bergmannskroa 2. Gammelgruva 3. Thamshavnbanen Chr.Salvesen & Chr.Thams s Communications Aktieselskab gis alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikke med alkoholinnhold Side 16

17 Kommunestyrets møte 8. mai 2008 Sak Tittel Kommentar Til oppfølging inntil 60 volumprosent i Orkla Gjestebolig. 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 skjenkebevilling skjenkebevilling Tiltak for å heve stillingstørrelser og unngå uønska deltid i helse og omsorg Revidering av retningslinjene for erkjentlighetsgave r Midlertidig overføring av anvisningsmyndig het i tilfelle streik 2008 Reguleringsendrin g Resdalen - plan D - vei på eiendommen 113/2. Storås Trafikksenter AS gis alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikke med alkoholinnhold under 60 volumprosent. Mysterier AS gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikke med alkoholinnhold under 22 prosentvolum alkohol. Bevillingene gjelder kun på dager da Storåsfestivalen er åpen for publikum. Meldal kommune vedtar Prosjekt deltid med handlingsplan. Alle nye tiltak som utløser behov for økonomiske ressurser må innarbeides i kommunens Handlingsprogram med Økonomiplan Prosjektmidler som ikke er brukt, kan disponeres til prosjekt i henhold til Handlingsplan punkt 4. Tiltak som ikke krever økonomiske ressurser blir gjennomført. Punkt 2.2 Tilsettingsjubileum opprettholdes i Retningslinjer for erkjentlighetsgaver. Midlene dekkes innenfor eksisterende rammer, der de enkelte tjenesteområdenes budsjetter belastes. 1. Dersom regnskapssjef blir tatt ut i streik i 2008, gis disposisjonsrett for kommunens bankkonti til rådmannen. 2. Anvisningsmyndighet gis til ordføreren når rådmannen disponerer kommunens bankkonti. 3. Etter evt streik gjelder vedtatt delegeringsreglement. Meldal kommune godkjenner i medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 forslag til endring av Resdalen plan D forlengelse av vei nr. 1 på eiendommen gnr. 113 bnr.2. Planen godkjennes med flg. endring: Stikkveg fram til hytte på eiendommen gnr. 113 bnr.19 utgår. Reguleringsbestemmelser for Resdalen Side 17

18 Kommunestyrets møte 8. mai 2008 Sak Tittel Kommentar Til oppfølging plan D blir uendret. Kommunestyret godkjenner Plan for 32/08 kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjo forvaltningsrevisjon for 2008 med n for 2008 følgende redigering. Styrings- og ledelsesstrukturen i Meldal kommune flyttes opp som pkt /08 34/08 Storåsfestivalen i årlig støtteramme for tidsrommet skjenkebevilling Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta andre endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Meldal kommune inngår en samarbeidsavtale med Storåsfestivalen for tidsrommet med en årlig støtte på inntil kr ,-. Støtten for 2008 kr ,- belastes kto Overføring til private. Budsjettposten styrkes med overføring fra tilleggsbevilgningsposten. En årlig støtte på inntil kr for 2009 og 2010 taes inn Handlingsprogram med økonomiplan for Formannskapet gir ordfører og rådmann i oppdrag å utarbeide et forslag til en samarbeidsavtale mellom Storåsfestivalen og Meldal kommune med bakgrunn i formannskapets behandling, før kommunestyrets behandling av saken Som grunnlag for denne prosessen legges søkers foreslåtte motytelser i prosjektbeskrivelsen. Med forbehold om merknader i ikke mottatte uttalelser fra politi, skatteinnkrever og sosialtjenesten i Meldal kommune, samt at Trond Syrstad kan dokumentere godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven, gis Syrstad Flyfishing alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikke med alkoholinnhold under 60 volumprosent. Bevillingen gjelder fra merknadsfrie uttalelser er mottatt og frem til senest Side 18

19 Kommunestyrets møte 8. mai 2008 Sak Tittel Kommentar Til oppfølging (Jfr. Alkohollovens 1-6) Ved eventuelle merknader må søknaden behandles på nytt. Formannskapets møte 29. april 2008 Sak Tittel Kommentar Til oppfølging 32/08 33/08 34/08 35/08 36/08 37/08 38/08 Retningslinjer for kommunale bevillinger til salg og skjenking av alkoholholdig drikke i Meldal kommune bevilling til salg av alkoholholdige drikker bevilling til salg av alkoholholdige drikker bevilling til salg av alkoholholdige drikker bevilling til salg av alkoholholdige drikker bevilling til salg av alkoholholdige drikker skjenkebevilling Meldal kommune vedtar flg. retningslinjer for kommunale bevillinger til salg og skjenking av alkoholholdig drikke i Meldal kommune: Coop Orkla Møre, Prix Løkken gis bevilling for salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Kvikk A/S SPAR Meldal gis bevilling for salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkoholinnhold. Coop Orkla Møre, avd. 15 gis bevilling for salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Coop Meldal BA gis bevilling for salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkoholinnhold. Coop Å gis bevilling for salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. SANS AS v/stein Dyrseth gis alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 60 volumprosent ved: Side 19

20 Formannskapets møte 29. april 2008 Sak Tittel Kommentar Til oppfølging 1. Bergmannskroa 2. Gammelgruva 3. Thamshavnbanen 39/08 skjenkebevilling Chr.Salvesen & Chr.Thams s Communications Aktieselskab gis alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikke med alkoholinnhold inntil 60 volumprosent i Orkla Gjestebolig. 40/08 41/08 42/08 43/08 skjenkebevilling skjenkebevilling Revidering av retningslinjene for Erkjentlighetsgaver økonomisk stønad til Yrkesmessa 2008 Storås Trafikksenter AS gis alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikke med alkoholinnhold under 60 volumprosent. Mysterier AS gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikke med alkoholinnhold under 22 prosentvolum alkohol. Bevillingene gjelder kun på dager da Storåsfestivalen er åpen for publikum. Punkt 2.2 Tilsettingsjubileum opprettholdes i Retningslinjer for erkjentlighetsgaver. Midlene dekkes innenfor eksisterende rammer, der de enkelte tjenesteområdenes budsjetter belastes. Yrkesmessa 2008 innvilges kr ,- i støtte for årets arrangement. I tillegg stilles kr ,- til rådighet for kommunens egen deltakelse på messa. Beløpet dekkes ved bruk av tilleggsbevilgningsposten. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer som følge av vedtaket. 44/08 45/08 Næringsfond Anmodning om dekning av Stønaden til Yrkesmessa fra og med år 2009 legges innarbeides i det ordinære budsjettet. Meldal Kommune bekrefter med dette at vilkårene for tildelte midler til næringsfondet aksepteres. Tilskuddet skal tilføres næringsfondet i sin helhet, og rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendig budsjettjustering. Meldal kommunes underskuddsgaranti vs. Meldalhallen BA for 2007 innfris i Side 20

21 Formannskapets møte 29. april 2008 Sak Tittel Kommentar Til oppfølging underskudd 2007 henhold til oppgjort resultat med kr ,-. Kr ,- avsettes fond for eventuelt framtidige underskudd og resterende kr ,- utbetales til lokale idrettslag i husleietilskudd etter søknad. Rådmannen gis fullmakt til å endre budsjettet som følge av vedtaket. 46/08 47/08 48/08 Skållåbøtta MC - støtte nytt klubblokale 4H Sør-Trøndelag - støtte til instruktørstillingen Storåsfestivalen i årlig støtteramme for tidsrommet Meldal kommune støtter Skållåbøtta MC i forbindelse med reetablering av klubblokale med kr 5000,-. Beløpet kr 5000,- belaste kto Meldal kommune gir 4H Sør-Trøndelag i støtte til ordningen med 4H-instruktør for Trondheim og omegn for 2008 med kr.2500,-. Beløpet belastes budsjettpost Meldal kommune inngår en samarbeidsavtale med Storåsfestivalen for tidsrommet med en årlig støtte på inntil kr ,-. Støtten for 2008 kr ,- belastes kto Overføring til private. Budsjettposten styrkes med overføring fra tilleggsbevilgningsposten. En årlig støtte på inntil kr for 2009 og 2010 taes inn Handlingsprogram med økonomiplan for Formannskapet gir ordfører og rådmann i oppdrag å utarbeide et forslag til en samarbeidsavtale mellom Storåsfestivalen og Meldal kommune med bakgrunn i formannskapets behandling, før kommunestyrets behandling av saken Som grunnlag for denne prosessen legges søkers foreslåtte motytelser i prosjektbeskrivelsen. Side 21

22 Formannskapets møte 29. april 2008 Sak Tittel Kommentar Til oppfølging 49/08 50/08 51/08 52/08 53/08 Storåsfestivalen - støtte til faste installasjoner Meldal kommunes eierandel i Meldal Miljøanlegg AS Vedr. bo- og omsorgstilbud ved Grefstadtunet ettergivelse av lån investeringsstøtte Saken utsettes med begrunnelse i at formannskapet ønsker oversikt over de totale kostnadene med de forskjellige prosjektene inkludert oversikt over egenkapital. Formannskapet ønsker samtidig en oversikt over eiendomsforholdene rundt prosjektene og garanti for allmenn tilgang. Meldal kommune ønsker ikke å selge noen av sine aksjer i Meldal Miljøanlegg AS og beholder sin eierandel på 34 %, men stiller seg positiv til at Trondheim Renholdsverk kjøper Thams Holding sin aksjepost på 32 % og kommer inn som en ny aktør i selskapet. Rådmannen får fullmakt til å regulere budsjett med kr ,- av midlene Meldal kommune får for ressurskrevende brukere, for å sikre tjenestene ved Grefstadtunet. Det innvilges rente- og avdragsfrihet fram til for ansvarlig lån stort kr ,- til Geosystems ANS. Bedriften forutsettes å orientere kommunen om den videre utvikling i selskapet minimum ved regnskapsavleggelse hvert år. Meldal Treningssenter får innvilget tilskudd og ansvarlig lån på til sammen kr ,-, som dekkes ved bruk av næringsfondet. Av dette innvilges et tilskudd på kr ,- og et ansvarlig lån på kr ,-. Lånet er rente- og avdragsfritt i 2 år, og skal deretter nedbetales over 5 år. Dette er en etablering som klart blir tung å dra i gang uten støtte. Kvinner og ungdom er prioriterte grupper til etableringsstøtte. Nyetableringer som denne er blant de høyest prioriterte når det gjelder tilskudd til fysiske investeringer. Et nytt treningssenter gir mange positive ringvirkninger. KRD sitt forslag til støttesatser i det nye virkeområdet for direkte bedriftsretta støtte fra , i tillegg til faktorer som grad av Side 22

23 Formannskapets møte 29. april 2008 Sak Tittel Kommentar Til oppfølging 54/08 støtte sysselsettingseffekt og lønnsomhet er medberegnet i vurderingen av støtteandel. Norsafe Verdidokumentasjon v/ Harald Chr. Hofstad får innvilget støtte på kr ,- i bytte mot dokumenterte godkjente kostnader til investeringer og oppstart av bedriften. Prosjekter med stor innovasjonsgrad og nyetableringer som denne er høyt prioritert når det gjelder tilskudd til fysiske investeringer. Ved investeringer skal det være snakk om varige driftsmidler. Tilskuddet dekkes ved bruk av næringsfondet. Formannskapets møte 20. mai 2008 Sak Tittel Kommentar Til oppfølging 55/08 56/08 57/08 Meldal kommunes regnskap og årsberetning for 2007 Forkjøpsrett ved omsetning av aksjer TV-aksjonen Blå Kors Anmodning om opprettelse av kommunekomite 1. Det framlagte regnskap for 2007 fastsettes som Meldal kommunes regnskap for Den framlagte årsberetning fastsettes som Meldal kommunes årsberetning for Overskudd i driftsregnskapet kr ,37 avsettes til disposisjonsfond og disponeres gjennom vedtak i revidert budsjett Meldal kommune underretter Trønderenergi AS om at en ikke vil benytte seg av forkjøpsretten på de utlagte B-aksjene i Trønderenergi AS til en fremforhandlet salgsverdi på kr ,-. Kommunekomité for 2008: Ordfører Ivar Syrstad (leder) Ingrid Skarstein Olav R. Bergsrønning oppnevnes som lokal aksjonsleder. Ordfører, opposisjonsleder og rådmann får fullmakt til å utnevne flere personer til kommunekomiteen. Side 23

24 Formannskapets møte 20. mai 2008 Sak Tittel Kommentar Til oppfølging 58/08 midler til spesielle tiltak - Grautdagen 2008 Meldal 59/08 kunstforening/fotog ruppa - tilskudd til spesielle tiltak ORKLA 60/08 Industrimuseum - Videodokumentasjo n av Dragset Verk - tilskudd Drifts- / 61/08 aktivitetstilskudd og husleietilskudd for idrettslag som er medlem av NIF 2008 Drifts- / 62/08 aktivitetstilskudd for samfunns- / allaktivitetshus 2008 Drifts- / 63/08 aktivitetstilskudd for kultur- og fritidsorganisasjoner 2008 Meldal kommune støtter Grautdagen 2008 med kr 5 000,-. Beløpet belastes kto Meldal kommune støtter Fotogruppa i Meldal kunstforening med et oppstartingstilskudd på Kr 5 000,-. Beløpet belastes kto Tilskudd lag og organisasjoner-aktivitetstilbud barn og unge Meldal kommune støtter ORKLA Industrimuseums produksjon av videodokumentasjon av Dragset Verk med kr ,-. Beløpet belastes kto Tilskudd museer Budsjettposten styrkes med overføring fra tilleggsbevilgningsposten. IL NOR , ,- Meldal IL , ,- Løkken IF ,- IL Dalguten , ,- Meldal , ,- Håndballklubb Meldal fotball , ,- Meldal Klatrelaug 5 000, ,- Orkla Hanggliderklubb 4 000,- Storås Samfunnshus ,- Å Samfunnshus ,- Laksøyan grendahus 5.000,- Garberg grendahus 5.000,- Drogsetmoen grendahus ,- Øvre Melal 3 000,- Bygdekvinnelag Meldal husflidslag 4 000,- Bjørnli 8000,- Velforening/ Stallstua Meldal seniordans 3 000,- Meldal 2 000,- pensjonistforening Løkken 2 000,- pensjonistforening Prestegårdshagens 3 000,- Side 24

25 Formannskapets møte 20. mai 2008 Sak Tittel Kommentar Til oppfølging Venner Skållåbøtta MC 5 000,- U.L. Nybrott 3000,- MÅL 4H 10000,- Meldal-LAN 5 000,- Juniorklubben Malm 3 000,- Meldal KFUK 7 000,- Meldal KFUM-speidere 6 500,- Fredag s 3 000,- Meldal jakt og 5 000,- fiskarlag Meldal trekkspillklubb 2 000,- Løkken musikkorps ,- Meldal songlag ,- Cantilena 3 000,- Meldal skolekorps ,- Meldal jentekor ,- NÅ-KOR ,- Meldal kommunes kulturpris 2008 tildeles Gretha Loe. 64/08 Meldal kommunes kulturpris 2008 Ordføreren gis fullmakt til å bestemme egnet tidspunkt og ramme rundt overrekkelsen av prisen pålydende kr ,- og diplom. 65/08 skjenkebevilling - endring av bestyrer og stedfortrederfunksjo n Vedtak i K-sak 34/08 opprettholdes med flg. endringer: Trond Syrstad godkjennes som skjenkebestyrer, mens Knut Syrstad er stedfortreder. Side 25

26 MELDAL KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 23/2008 Eventuelt Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbeh: Lars Settemsdal Arkivkode: 033 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Saken legges frem uten forslag til innstilling SAKSDOKUMENTER: Ingen. Side 26

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ,T ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 10. november 2005 kl 13.00 Møtested/lokaler : Orkdal rådhus, formannskapssalen Deltagere

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Tirsdag 8. november 2005, kl 14.00. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 2. Deltagere :

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: ,kl. 19:

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: ,kl. 19: MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 24.04.2014,kl. 19:00 21.15 Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 15.04.2014. Møte med sakliste ble kunngjort

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor Sissel Myrvoll

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor Sissel Myrvoll MELDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 30. april 2008 kl 08.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom 1 Deltagere : Odd Aa leder Ola

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid: 25.04.2012 kl. 08:30 12:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Sentrumsbygget Atle-Ingar Kjelstad,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Arkivsak: 205/2009

Møteinnkalling Arkivsak: 205/2009 MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Arkivsak: 205/2009 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Fredag 23. juni 2009, kl. 08.30 Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Mandag 17. oktober 2005 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra Helsetun, Møterom Havørn i 2. etasje Deltagere

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 10.11.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg. Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: , kl. 10:20 14.

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg. Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: , kl. 10:20 14. MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 20.05.2015, kl. 10:20 14.50 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 13.05.2015 Møte med

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 025/15 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 025/15 Referatsaker GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 23.11. 2015 Møtetid: Kl. 10.00 Folkevalgtopplæring Kl.14.30 Behandling av saker iht sakliste Møtested: Grong kommunehus De faste medlemmene innkalles

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 19.06.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Sentrumsbygget Atle-Ingar Kjelstad, møteleder Odd

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 11.05.2016 Kl. 09:00-12:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 04.05.2016. Møte med sakliste er kunngjort på kommunens

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor Sissel Myrvoll

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor Sissel Myrvoll MELDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 13. februar 2008 kl 08.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere : Odd Aa

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

Ola Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug

Ola Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 10.06.2014,kl. 09.00 13.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 05.06.2014. Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. FEBRUAR 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES - STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10. J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 57 82 00 Osen kommunehus Saksliste: 01/17 ÅRSMELDING

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2011

Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 31.

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). Tid: Onsdag , kl. 08:00 12:10. Tilstede

Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). Tid: Onsdag , kl. 08:00 12:10. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). Tid: Onsdag 27.5.2015, kl. 08:00 12:10. Tilstede Ståle Melby (nestleder) medlemmer Anne M. Sandholt Tilstede Gudbrand Bræk varamedlemmer

Detaljer

Lierne kommune Kontrollutvalget

Lierne kommune Kontrollutvalget Lierne kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Behandlet av kontrollutvalget den 27. februar 2014, sak 006/14 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 29. januar 2015 kl 13.00. Møtested:

Detaljer