NEMO en ny makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEMO en ny makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse"

Transkript

1 NEMO en ny akroode for prognos og pengeposk anayse Lef Brubakk og Toy Sveen, Økonosk avdeng, Norges Bank* Makroøkonoske ode e av fe vkøy so brukes anays av norsk økono og pengepokken. I denne arkkeen beskrv v en ny akroøkonosk ode ka NEMO so uvke Norges Bank. NEMO har en senra pass uforngen av renebanen. I egg å beskrve odeens oppbygnng, afesng og vrkeåe fokus v på bakgrunnen for vag av ode og hvke egenskap so kreves av den. T su gr v eksep på anvendes av odeen. Innednng NEMO («Noregan Econoy Mode») en ny akroode for ansag og pengeposk anayse Norges Bank. Modeen bas på nnasjona forsknng og odeuvkng de sse 5 årene og har ange feesrekk ed svarende ode andre senrabank. 2 NEMO har vær und uvkng sden høsen 24 og har dge vær benye å anayse spesfkke probesng knye uvkngen norsk økono. NEMO bygg på a Norge ed egen vaua kan besee s ege nvå på nfasjonen ov d. E krav odeen dfor a pengepokken forankr nfasjonsforvennngene. Dee nnebær a pengepokken avgjørende for å brnge nfasjonen bake på åe. I odeen egges de grunn a akørene, so hushodnng og foreak, s freov når de fa besunng o pengepassng, forbruk og nvesng, ønnng og prs. De egges også grunn a dsse akørene ar hensyn den økonoske pokken kke bare sk den dag, en også sk de forven a den v være orgen og ovorgen. Modeen refek vde farngen fra 97- og 98-årene o a en kke kan reduse arbedsedgheen på varg bass ved å aksepe høye nfasjon. Ford prs og ønnng pass seg reg, kan keve pengepokken påvrke espørseen og ded produksjonen og syssesengen på kor eoang sk. Afden de uke akørene odees NEMO eksps, bas på kroøkonosk eor. E konssen eoresk raevk gjør de e å oke saenheng og ekans odeen ys av økonosk eor. En forde a v kan anayse effeken av srukuree endrng økonoen. I NEMO kan uvkngen norsk økono ban anne føres bake endrng bedrfenes eknoog, konkurranseforhod produk- og arbedsarkede, hushodnngenes prefans eo konsu og frd og pengepokken. Den srukuree raen gjør de ug å g en saenhengende og deaj økonosk begrunnese for de øpende ansagene for norsk økono so Norges Bank uarbed. Dee sk NEMO fra ren sasske ode, so en grad gr ro for økonoske oknng. NEMO kan beegnes so en ny-keynesansk DSGEode (dynask, sokassk gene keveksode). Denne odekassen kjenneegnes ved a den bygg bro eo den kassske eorrenngen (hvor akørene har rasjonee forvennng og aks nye og prof ov d) og den keynesanske eorrenngen (hvor ufukoen konkurranse og nonee svhe før reg pasnng prs og ønnng). So resua får odeen kassske egenskap på ang sk (budssdebese produksjon) og keynesanske egenskap på kor eoang sk (espørsesbese produksjon). I uvkngen av NEMO de ag særg vek på a odeen ska være e nyg besunngsvkøy pengepokken. Modeen dfor age ed anke på a den ska være ovskg og håndbar. Produksjonssden, prssengen, ønnsdannesen og ae de vkgse espørseskoponenene ode, og de skes eo nnenandsk gen og por nfasjon. De dd også vkg a odeen kan forkare de vkgse uvkngsrekkene norsk økono, sk de freko daa. En veseng de av odeuvkngen har dfor beså eprsk evaung av NEMO på norske daa. Modeen es so e syse ed ugangspunk en bayesansk 3 nærng. Prognoseegenskapene NEMO saengne ed anave ode so ndre grad bygg på økonosk eor. Hovedkonkusjonen a NEMO reav reffskk saenkne ed konkurrende ode. 2 Nære o odeen NEMO hør kassen av odne dynaske, sokasske genee keveksode so en vdeførng av den såkae reakonjunkureoren 4. A odeen dynask beyr a den spesfs e dsforøp for ae endogene varabe odeen. Uvkngen de uke varabene v dd avhenge av fredge fedge e sokasske forsyrres so kke kjen på de dspunk akørene egg sne pan. De nnebær prnsppe a fredge reasasjon av varabene kan beskrves ed en sannsynghesfordeng, 33 * Takk Kjs-Gro Lndus, Ben Vae, Anne B Chrsansen, Kåre Hageund, Kje Osen, Bjørn Naug og Junor Mah for nyge koenar og nnsp. Se Brubakk e a. (2) for en deaj beskrvese av odeen. 2 Se for eksepe Adofsson e a. (25a,b), Bank of Engand (24), Coenen e a. (27) og Fenon og Murchnson (2). 3 Se for eksepe Koop e a. (27) for en nnførng de vkgse eodene Bayesansk økono. 4 Se Kng og Rebeo (999) for en ovsk ov denne eorrenngen. P e n g e r o g K r e d / 2 8 ( å r g. 3 ) 3 3-4

2 dvs. de endogene varabene odeen v også være sokasske. Med gene kevek en v a arkedsekansene, enhv d, bdrar å baanse bud og espørse ae arkedene odeen. NEMO gr keve en ss beskrvese av økonoen, og de dfor en rekke arked so kke represen, for eksepe bogarkede. Fgur NEMO fugepspekv Fgur : NEMO fugepspekv Hovedrekk I NEMO odees vdensøkonoen so o and: hjeande, so represen Norge, og uande, so bakes synony ed våre handesparne. Borse fra sørresen, behandes de o andene ugangspunke he sysk. V egg grunn a Norge, so en en økono, har en argna nnvrknng på uande. Ded bak v uenandske varabe so eksogen besee, dvs. a nnenandske varabe kke påvrk de uenandske. V v dfor de føgende konsenre fresngen o hjeande (Norge). Fgur gr e ovsksbde av odeen. Økonoen besår av bedrf, hushodnng og en offeng sekor so også nkud senrabanken. De én produksjonssekor hjeande so produs var. Hjeeproduse var (Y) kan både ekspores (M*) 5 og benyes nnenands (Q), saen ed por (M), å age en fdgvare (A) so kan brukes å dekke espørseen e konsu (C), nvesng (I) 7 og offenge ugf (G). Produksjonssekoren besår av bedrf so beny arbedskraf (L) og kapa 8 (K) å produse dffense produk, so osees arked kjenneegne ved onopossk konkurranse. De beyr a hv enke bedrf har en vss grad av arkedsak og se prs so e påsag ov argnakosnadene. V anar vde a de kosnad forbunde ed å endre prsene. 9 So en konsekvens kan prsdannesen beskrves ved en Phpskurve hvor prsene gradvs endr seg ak ed endrng produksjonskosnadene. Hushodnngene beny kapaarkedene å fordee konsu opa ov d. Hv enke hushodnng byr sn arbedskraf bedrfene og bese sev ønnen g bedrfenes espørse. Når de gjed ønnsdannesen føg v a hovedsak K (2). V anar a ønnsake har arkedsak og ded veg e ønnsnvå so gg ov frkonkurranseønnen. Dessuen anar v a de kosnad forbunde ed å endre ønnngene, og a ønnsakne ar hensyn dee. Offenge ugf fnanses ed en koppska. I dee avsne går v nære nn på enkee nøkkereasjon odeen. NEMO ugangspunke kke- Konsu Arbedsarked Invesng Lønn Margn neær varabene. H presen v dd en ogneær nærng av odeen rund en g kevek. De nnebær a ae varabe odeen kan okes 2 so prosenvs avvk fra angskg kevek. For vousørresene odeen keveken å reav en undggende veksbane, so drves av eksogene eknoogske freskr og befoknngsveks. Hushodnngene Hushodnngene aks en en nyefunksjon nyefunksjon g g en budsjebengese en budsjebengese. hushodnng 2 gr dee For føgende represenav saenheng hushodnng for konsu 2 ov d: gr dee føgende saenheng for konsu ov d: () Fgur 2: De uke kanaene ranssjonsekansen c Transsjonsekansen Senrabanken syr e e nfasjonså og bese de kore nonee renene. Pengepokken odees enen ved en enke rege kursen (f.eks prsveks Tayor-regeen) Vaua- Ipor e ved nng av en apsfunksjon. Senrabankens syrngs- forvennng 2.2 Noen rene senrae gnng Markedsren Infasjons- = ( ) + Εc+ 2 c rr + z hvor og 2 posve konsan 3 og E forvenngsopaoren hvor sk a E c + forvene konsu og 2 posve konsan 3 og E forvenngsopaoren s pode +, g nforasjonen på dspunk. Vde konsu rr kore pode rearen, +, g nforasjonen so besees på dspunk av Fshsaenhengen, besees av Fsh-saenhengen, rr = r E +, d rr r nonee. Vde rr ko = r E +, d r none ren og + å øknngen konsuprsene (KPI) eo å øknngen pode konsuprsene og pode +. (KPI) T eo su beegn pode c z og pode + sjokk konsuespørseen. sjokk konsuespørseen. c Infasjon 5 Uenandske varabe ke ed sjne. M* represen dfor uenandsk por (av norskproduse var), dvs. vår ekspor. Ren eknsk odees dee so en egen produksjonssekor, so beny de uke produksjonsvarene so nnsasfakor. 7 I odeen skes ojenvesngene u so egen espørseskoponen. Grunnen a NEMO en ode for fasandsøkonoen. 8 Kapaen bedrfsspesfkk, en unyesesgraden kan endres ov d. 9 Ren eknsk føg v Roebg (982) og anar a bedrfene sår ovfor kvadraske pasnngskosnad. De beyr a de ønnso for bedrfene å forea en g prsjusng ov fe pod. En ug oknng a bedrfen rsk å se kund dso prsene endres for rask opp e ny nvå. V bruk så boksav for å beegne prosenvs avvk fra angskg kevek, dvs. x = n(x ) n (X) d X represen den angskge keveken nvåvarabeen X. Gene bruk v begrepe «eksogen» o forhod bese uenfor odeen. 2 De anas a de ekss e sor ana hushodnng og bedrf. V anar dd a de har sae prefans og eknoog. De aggrege reasjonene odeen v dfor ha nøyakg sae funksjonsfor og parae so svarende adfdsreasjon for den enkee akør. 3 V v for enkehes skyd a beegne bruokoeffsen odeen. Dsse gjen funksjon av de srukuree paraene odeen. Peng og Kred /28 Konsue avheng ded av rearenen. Dee en egenskap ved den gnngen» for opa konsufordeng eo uke pod. Øk rea ønnso å spare, og ded br de ønnso å usee konsue sen ave rearene gjed de osae. Hushodnngene ønsk å fordee k dee gjenspees a forvene konsu nngår so forkarngsvarabe fo podes konsu.

3 Konsue avheng ded av rearenen. Dee okes so pressndkaor, ens forhode eo en egenskap ved den såkae «Eu-gnngen» for arbedsprodukve og argnakosnad s noe o opa konsufordeng eo uke pod. Øk ønnsevnen. Anav kan dfor ønnsuvkngen rearene gjør de ønnso å spare, og ded br Hushodnngene bakes so ufae av en forhandngsode, d de ønnso å usee konsue sene pod. Ved hushodnngenes Hushodnngene har fr har gang ønnskrav fr gang nnasjonae bese nnasjonae obgasjonsarked. av presse obgasjonsarked. For ån Fu ave rearene gjed de osae. Hushodnngene påøp økonoen, dd ens pree bedrfenes uov renekosnaden, ønnsbud bese avheng hushodnngenes påøp dd pree uov renekosnaden, bese av av hushodnn ønsk å fordee konsue ov d, og dee gjenspees neofordrngspossjon. ønnsevnen. Opa neofordrngspossjon. pasnng obgasjonsarkedene gr opphav Opa pasnng obgasjonsarkedene gr a forvene konsu nngår so forkarngsvarabe for odfse Hushodnngene vsjon av har udekke har fr fr gang renepare gang nnasjonae (UIP): obgasjonsarked. obgasjonsarked. odfse vsjon For av udekke ån uande renepare påøp (UIP): F nneværende podes konsu. påøp dd pree uov renekosnaden, dd bese av hushodnn Konsuespørseen avheng vde av espørseen poden før, og so ofes knyes dee vanegenes neofordrngspossjon. pree uov renekosnaden, bese av hushodnn- neofordrngspossjon. Opa s (5) s pasnng Opa pasnng obgasjonsarkedene gr = Es+ rr + rr 4b + z s dannes konsue. Ideen ko opprnneg fra obgasjonsarkedene odfse (5) s = vsjon Es+ av rr udekke + gr rr opphav renepare 4b + zføgende (UIP): odfse vsjon av udekke renepare (UIP): fnanseoren og nevnes ofe so én ug forkarng på a forskjeene avkasnng eo rskabe og rsko-hvofre akva så sore. 4 s reavauakursen, rr uenandske rearen, b beegn hushodn s Effeken av vanedannese a (5) hvor s s reavauakursen, = Es rr + rr rr + buenandske + z rearen, b 4 beegn h s de gr hushodnngene nsenv å jevne u konsu-behodnnuvkngen, og aggreg konsu br gae. hvor behodnng s reavauakursen, av uenandske obgasjon rr* uenandske e neofordrngspossjon, rearen, og av uenandske obgasjon e neofordrngspossjon, og z en rskopree. * Iføge Lgnng gnng Lgnng () (2) kan (2) avheng øses ska være: freov konsue benge dag kke på reneforvennngene, noe so gr: obgasjon e neofordrngspossjon, og zs en 35 bare av dagens b beegn renenvå, hushodnngenes en også av behodnng av uenandske rskopree. hvor s reavauakursen, rr uenandske rearen, b beegn h forvennngen fredge ren, dvs. hee renebanen. avheng dagens Bedrfene eksogen behodnng renenvå, rskopree. av en uenandske også av obgasjon e neofordrngspossjon, og c (2) c = 3 c + 4 Σ E rr z I vareproduksjonen Bedrfene brukes arbed og kapa so nnsasfakor. På og-neær f = Bedrfene rskopree. produkfunksjonen I vareproduksjonen for en brukes represenav arbed bedrf og kapa urykkes so so nnsasfakor. føg: På og Iføge gnng (2) avheng konsue dag kke bare av vareproduksjonen brukes arbed og kapa so nnsasfakor. produkfunksjonen dagens Arbedsarkede renenvå, Lgnng (9) en NEMO ska også være: av kjenneegne forvennngen ved onopossk fredge ren, dvs. hee renebanen. konkurranse. På De og-neær beyr for en a represenav hv for kan produkfunksjonen bedrf urykkes so føg: Bedrfene Arbedsarkede enke hushodnng for represenav bedrf urykkes so føg: NEMO har vss kjenneegne arkedsak ved fasseesen onopossk av konkurranse. ønnen. Bedrfene De beyr veg a hv så NEMO kjenneegne Arbedsarkede ved = onopossk NEMO 2 konkurranse. 22 Ekjenneegne ( p + c De + ved ) + beyr ono- possk enke hvor ange hushodnng arbeds 23z a () hv y = 5k + ( 5) + ( 5) z I vareproduksjonen brukes arbed og kapa so nnsasfakor. På og konkurranse. har De en de = vss ønsk, beyr arkedsak g ønnen. a hv enke fasseesen Dee ed hushodnng hvor ønnsveksen, av ønnen. føgende Bedrfene gnng for veg så g har en vss arkedsak fasseesen av ønnen. Bedrfene veg så () produkfunksjonen y = 5k + for ( en 5 represenav ) + ( 5) bedrf z urykkes so føg: ds de ønsk, g ange har en arbeds vss arkedsak ønsk, fasseesen g ønnen. Dee av ønnen. Bedrfene Lgnng ed føgende gnng for ønnen. () Dee : veg ska ed så være: føgende gnng for hvor y beegn sae produksjon, k kapajenes, urykk ana arbe hvor ange arbeds de hvor y beegn sae produksjon, k kapajenes, ønsk, ønnsveksen, g ønnen. : : Dee ed føgende gnng for ønnsveksen, = 2 z urykk ana arbeds og z () hvor e ddg y beegn y e ddg = produkvessjokk. ksae 5 + ( produksjon, 5) + (I odeen k 5 ) z kapajenes, v aså arbedsprodukve urykk a : (3) produkvessjokk. I odeen v aså arbedsprodukveen = ( ) + Ε 27E [ + ( p ( s + ) c ) + z + ] +, av 28 kapajenesene z z ddg p arbedse avhenge av produkvessjokk. og de eksogene kapajenesene I p odeen fakorprodukvessjokke arbedse v aså arbedsprod = (3) = ( ) + Ε ( ) + z, og de eksogene fakorprodukvessjokke. ) + Ε ( ) + z, av hvor kapajenesene y beegn sae p produksjon, arbedse og k de kapajenes, eksogene fakorprodukve urykk a Lønnsveksen en g pode avheng aså både av dge På kor På og sk forvene kor den sk fysske fradg kapaengden fysske kapaengden g. Bedrfene kan g. keve vare n Lønnsveksen en g pode avheng aså både av Bedrfene kan keve vare nnsasen av kapajenes og «ønske på dge Lønnsveksen ønnsveks. og I egg forvene g drves pode fradg ønnsveksen avheng ønnsveks. aså av dffansen både I egg av dge eo kapajenes z e ddg forvene på kor ønn», kor fradg sk 5 sk produkvessjokk. ved ved, og å endre den kapasesunyesen. I odeen v Ov aså d arbedsprod besee g pode avheng aså både av dge og forvene fradg På kor sk den fysske kapaengden endre kapasesunyesen. g. Bedrfene kan keve v drves ønnsveksen av dffansen eo «ønske den Ov av fysske kapajenesene d kapaengden, besees p uvkngen arbedse den fysske kapaengden, kapajenes k, på på vang kor sk åe ved av å depresngs- endre kapasesunyesen. og nves- Ov d b g drves ønnsveksen ønnsveks. fakske ønn» 5 ønnskopensasjonen, I egg drves ønnsveksen av dffansen eo «ønske ønn», 5 k, på vang åe og de av eksogene depresngs- fakorprodukve og nvesng, av *. Dee edde kan okes so fekorreksjonsekanse;, og den, dffansen og den fakske eo ønnskopensasjonen, «ønske ønn», 5, og. den I og-neær for, kan nvesngsraen ( pensasjonen, Dee når fakske de edde oppsår ønnskopensasjonen, kan e avvk okes eo so en ønske fekorreksjonsekanse; når de oppsår e avvk eo ønske og fak- ( ngsraen. På og-neær for, kan ) urykkes nvesngsraen so føg:. Dee og edde faksk kan ønn, okes v de so fnne en fekorreksjonsekanse; sed en. Dee edde kan okes so en fekorreksjonsekanse; den fysske kapaengden, k På ) kor urykkes sk so den fysske føg: kapaengden, på K vang åe av depresngs- og n I g. Bedrfene kan keve v ønnngene. K sk når de ønn, oppsår Renngen v de fnne avvk av sed eo korreksjonen en korreksjon ønske og besees faksk ønnngene. ønn, av foregne v de fnne på avvke. avvk eo ønske og faksk ønn, v de fnne sed en korreksjon sed korreksjon I kapajenes og-neær for, på kan kor nvesngsraen sk ved å endre ( kapasesunyesen. ) urykkes so føg: Ov d b ngen av korreksjonen Renngen ønnngene. besees av Renngen korreksjonen av foregne av korreksjonen besees på avvke. besees av foregne av foregne på (7) K k (7) på avvke. k = E ( + k ) + 7 ( k2 ) rr + 8Er + + z den fysske kapaengden, k, på vang åe av depresngs- og n avvke. Lønnsgnngen kan anav skrves på føgende for: k Lønnsgnngen kan anav skrves på føgende hvor beegn nvesngene, r brukprsen I og-neær for, kan nvesngsraen ( ) urykkes so på føg: k an anav for: skrves Lønnsgnngen på føgende kan for: anav skrves på føgende for: kapa (7) og k z = e ddg E ( + k ) + sjokk 7 ( K nvesngene. k2 ) rr + Er + z 8 + Dee kan okes so en endogen rskopree. Reneargnen nnenandske akør bea fo avheng Invesngsraen av den saede gjeden besees ovfor uande. av rearenen Høy gjed nnebær og forven- høye rsko og ded (4) = ( ) + Ε + c + c + e brukprs ( y ) på kapa, c pree z egg bakeda og k forvene nvå på nvesngsraen. De o ssnevne (4) Pressndkaor (7) Lønnsevne k = E ( = ( ) + Ε + c + c + eddene ( yrefek ) c + k ) + 7 ( k2 ) rr + 8Er + + z + ( 8 9 ) 2 3 en anakese z + Ε + c + c + y ) c Dee kan okes so en endogen rskopree. Reneargnen nnenandske akøre z o a de kosnad avheng av den saede gjeden ovfor uande. 7 Høy gjed nnebær høye rsko Pressndkaor Lønnsevne Pressndkaor forbunde pree. Lønnsevne ed å endre nvesngsraen. En øknng Lønnsveksen drves aså egg egg egendynakken egendynakken av konsunvåe, endrng konsue, sysse- avkasnng Dee kan okes so endogen rskopree. Reneargnen nnenandske akøre av konsunvåe, forvene brukprs endrng beyr konsue, so se høye forvene på kapaen, ens høye rearene, ved sengsnvåe Lønnsveksen syssesengsnvåe drves, arbedsprodukveen aså, arbedsprodukveen egg egendynakken (y ) og (y og av argnakosnadene konsunvåe, avheng av å reduse den endrng saede (c ). neddskone gjeden konsue, De re ovfor uande. Høy 7gjed nnebær høye rsko ves aså egg egendynakken av konsunvåe, endrng konsue, pree. vden av fredg argnakosnadene syssesengsnvåe førse eddene kan okes,(c arbedsprodukveen so ). De pressndkaor, re førse eddene (yens ) og kan forhode argnakosnadene avkasnng, eo arbedsprodukve e, arbedsprodukveen (y ) og argnakosnadene (c ). De re rekk (c ). osa De re renng. førse og argnakosnad eddene kan okes s so noe pressndkaor, o ønnsevnen. Anav ens forhode kan dfor eo ønnsuvkngen okes so pressndkaor, ens forhode eo arbedsprodukve arbedsprodukve 7 ad s noe o ønnsevnen. Anav kan dfor ønnsuvkngen e av en forhandngsode, d hushodnngenes ønnskrav bese av en, ens bedrfenes ønnsbud avheng av ønnsevnen. 4 Grunnen a ed høy grad av vanedannese konsue, øk hushodnngenes ovje o varasjon konsue. Ded krev de høy avkasnng for å se ed rskabe akva. og bakes 5 argnakosnad so ufae av s en noe forhandngsode, o ønnsevnen. Anav d hushodnngenes kan dfor ønnsuvkngen ønnskrav bese av Med ønske ønn en v de ønnsnvåe so ve b reas dso ønnngene var fu u feksbe. Dee ønnsnvåe svar den argnae subsusjonsraen eo konsu og frd og å hushodnngenes nyeap, å konsuenhe, ved å jobbe én e eksra. Hushodnngenes uvje o å jobbe v sn ur avhenge bakes presse økonoen, so ufae ens av bedrfenes forhandngsode, ønnsbud d avheng hushodnngenes av ønnsevnen. ønnskrav bese av av hvor ye de jobb og konsu ugangspunke. presse Dee kan økonoen, okes so endogen ens rskopree. bedrfenes Reneargnen ønnsbud nnenandske avheng akør bea av ønnsevnen. for ån uande, avheng av den saede gjeden ovfor uande. Høy gjed nnebær høye rsko og ded en høye pree. 5 Med ønske ønn en v de ønnsnvåe so ve b reas dso ønnngene var fu u feksbe. Peng og Kred /28 Dee ønnsnvåe svar den argnae subsusjonsraen eo konsu og frd og å hushodnngenes nyeap, 5 Med ønske å ønn konsuenhe, en v de ved ønnsnvåe å jobbe én so e ve eksra. b reas Hushodnngenes dso ønnngene uvje o var å jobbe fu u feksbe. v sn ur

4 3 høye rearene, ved å reduse den neddskone vden av por fredg nfasjon. por nfasjon. avkasnng, rekk osa renng. De dffense hjeeproduse varene sees saen e aggrega De dffense hjeeproduse varene sees saen e aggrega Bedrfene Bedrfene har har en vss en vss onopoak onopoak prsngen prsngen av sne av produk. hjeeproduse saen De v dfor var, e aggrega see prsene so gjen kobnes ed e aggrega av dff hjeeproduse var, so av gjen hjeeproduse kobnes ed var, e aggrega av dff so sne e produk. påsag på De argnakosandene. v dfor see prsene V anar so a e bedrfene påsag forear so var gjen for vss kobnes su grad å g av en ed aggreg e aggrega fdgvare. av dffense Denne aggrege varen b var for su g en aggreg fdgvare. Denne aggrege varen på argnakosandene. V anar a bedrfene forear pore var for su å g en aggreg fdgvare. prsdskrnng eo hjee- og eksporarkede, bese konsu av espørsesforhodene og offeng forbruk. V kan dfor skrve aggreg nnenands en vss grad av prsdskrnng eo hjee- og Denne konsu aggrege og offeng varen forbruk. benyes V kan nvesng, dfor skrve konsu aggreg nnenands eksporarkede, o arkedene. Tsvarende bese av so espørsesforhodene ønnngene egg v føg: og føg: grunn offeng a prsene forbruk. endres V gradvs kan dfor skrve aggreg so de o føge arkedene. av pasnngskosnad. Tsvarende so Opa for ønnngene pasnng egg v grunn a prsene endres gradvs so føge av gr føgende nnenandsk Phps-kurve espørse for so føg: (2) a = c + + g nnenandskgen pasnngskosnad. nfasjon, Opa pasnng : gr føgende (2) hvor varabene a, c, og g represen hhv. sae nnenandsk ee Phps-kurve for nnenandskgen nfasjon, : nvesng og offeng espørse. Legg ke a a beegn sa hvor varabene, c, og g represen hhv. sae hvor (8) = (9 ) + 9Ε + ( p c ) + z nnenandsk ded varabene nkud a, c espørse, både, og nnenandsproduse g represen hhv. konsu, nvesng og sae pore nnenandsk offeng nvesng var. e Gen 2 på espørse. sn sde og beskrv offeng Legg sae ke espørse. espørse a Legg a beegn e ke nnenandsproduse sae a a beegn sae var hvor c ref argnakosnadene, ens p espørse ded og ded nkud både nnenandsproduse 9 beegn reaprsen på var produs og anvend rea nkud og a både nnenandsproduse og pore var. Gene pore so føg: hvor c ref argnakosnadene, ens p var. Genabudsjegnngen beegn reaprsen på var produs og nnenands. Ledde (p c ) kan okes so e urykk på på sn sn sde sde beskrv beskrv sae sae espørse espørse e e nnenandsproduse nnenandsproduse rea for bedrfens a so var føg: profargn vare anvend for bedrfens nnenands. profargn Ledde ( e p c nnjenng ) kan okes og fung so e urykk og jenes, og rea a so en fekorreksjonsekanse. Når argnene so (3) føg: y = a + sp p e nnjenng og fung so en fekorreksjonsekanse. Når argnene høye reav høye reav norasuasjonen (>), v de oppså e press norasuasjonen renng av ave (>), v prs. de oppså Mosa e press v bedrfene renng av ave prs. Mosa (3) y v ønske å øke prsene dso argnene ave (<). hvor y = a + s p * * p nnenandske var og jenes, so bedrfene ønske å øke prsene dso argnene ave (<). Sden de kosnad Sden de kosnad forbunde ed å endre prsene, hvor y sae produksjon av nnenandske espørse a var og forbunde v kke ed være å endre opa prsene, for bedrfene v de kke å være endre opa prsene for jenes, bedrfene so å endre, korrg for neoeksporen sp å være prsene k sae ak p. Dso v hvor y sae produksjon av nnenandske espørse var a, og korrg for neoeksporen bedrfene s v p * p. Dso v se jenes, so å * ed ak endrng ed endrng argnakosnadene. argnakosnadene. En føge av En dee føge a nnjenngen av dee a nnjenngen bedrfene v vare ov nn espørse for a fra a, gnngen korrg for ov, neoeksporen får v dfor spgenabud- sjegnngen p. Dso v s vare konjunkurene. ov Lgnng konjunkurene. (2) ska være: Hvorvd argnene Hvorvd argnene ed- e edo- e osykske også vkg sk avheng å egge ke v vangvs av de a NEMO gr en konssen beskrvese van å se den. De eksogene sykske avheng drvkrefene. av de 7 eksogene drvkrefene. 7 gnngen også behodnngssørres. ov, får v dfor vkg å egge ke Endrng genabudsjegnngen a NEMO kapaengden gr konssen kan sk dfor v vangvs knyes e De dd kke bare nnjenngen c nneværende beskrvese også vkg av å egge srønngs- ke og a NEMO behodnngssørres. gr en konssen beskrvese a c = c 3 4Εrr + + 5z kapase. Tsvarende de en eksps saenheng eo endr pode so beseende = for prsveksen. Dee s Endrng kapaengden kan dfor knyes nvesngene De v ee dd ved å kke øse bare gnng nnjenngen (8) freov, nneværende benge pode på uenandsforuen so beseende og kapase. og drfsbaansen for Tsvarende ovfor de en uande eksps (neoekspor a prsveksen. argnene: Dee s v ee ved å øse gnng (8) freov, saenheng benge på argnene: eo endrng uenandsforuen Lgnng (9) ska være: sønadsbaansen). (9) = E ( p+ c+ ) + z og drfsbaansen ovfor uande (neoekspor ag = (9) rene- og sønadsbaansen). 7 = Gene v espørsessjokk 2 22E ( p + c + ) + 23z g en negav korreasjon eo profargn og produksjonsgape, ens budssdesjokk før en posv = korreasjon. E senra press for dee resuae anagesen o sve d prs. gjen E posv -ene represen espørsessjokk bruokoeffsen. v for eksepe ede V s høye av V (9) s a produksjon bedrfene Myndgheene og se øke produksjonskosnad. sne prs på Sden av bakgrunn (9) v anar a Lgnng av a forvene bedrfene () ska se nnjenng. begrense være: sne grad prs kan endre på bakgrunn prsene på kor av sk, Offenge v bedrfene ugf kke ha ughe bese uenfor fu odeen og fnanses Offenge av en ugf koppska. bese Dee uenfor sevsag odeen en grov og forenk- fnanses av en ko u forvene å vee kosnadsøknngen nnjenng. ov prsene. Ded fa argnene. Både ekspor og porprsene ode svarende ekspor- so = og (). porprsene H v 2 ng. sevsag Senrabanken grov forenkng. syr e Senrabanken e nfasjonså syr og e se nfasjonså Både dd 27ode E [( pogså + svarende reavauakursen s + ) c 8 so + ] + (). 28H zsyrngsrenen v dd også råd ed en nære spesfs rege. Lgnng (2) ska være: syrngsrenen råd ed en nære spesfs rege. H kan v vege reavauakursen ha beydnng. ha Veksen beydnng. = porprsene, Veksen porprsene,, kan dfor H kan v vege eo enke reg, so for eksepe, kan dfor urykkes so føg: urykkes so føg: en so Tayor-rege, for eksepe e en Tayor-rege, genee reg, e so genee freko nng ved nng av senrabankens av senrabankens apsfunksjon. apsfunksjon. E eksepe E reg, so fre c c = c 3 4Εrr + + 5z på en enke re () = ( ) = + Ε p s c + z eksepe på en enke rege v være føgende: () [( ) ] d c Lgnng * urykk (9) ska være: uenandske bedrfs argnakosnad, c (4) r = λ r + ( λ)( y ) + ε urykk s uenandske reavauakursen, bedrfs argnakosnad, p beegn nvåe s reavauakursen, p på porprsene = 2 og z22 E ( p en + eksogen c + ) + forsyrrese 23z d ε represen en eksogen forsyrrese pengepokken. d ε I henhod denne regeen v aså renen beegn nvåe på porprsene = og z en eksogen forsyrrese porprsene. Benge porprsene. Benge på uvkngen de uenandske represen en eksogen forsyrrese pengepokken. I henho bedrfenes nnjenng, (p s ) c*, kan v skrve gnng () so: pode, aså renen sae en nfasjon g pode og produksjon. være bese av nvåe på renen forrge g av uvkngen Lgnng () de uenandske ska være: bedrfenes nnjenng, ( p pode være bese av nvåe på renen forrge s ) c, kan v skrve gnng () so: Pengepokkens roe odeen å forankre nfasjonsforvennngene. De beyr a senrabanken å see renen nfasjon og produksjon. () = 2 27E [( p + s + ) c + ] + 28z sk a nfasjonsforvennngene ov d råd ed nfasjonsåe. Pengepokkens Dee egg roe enkee odeen resrksjon å forankre på renege- nfasjonsforvennngen () Ipor = nfasjon 25 = v 24Easå [( p+ avhenge s+ ) cav + ] + uenandske 2z = bedrfs forvenede nnjenng (å uenandsk vaua). Sae nfasjon odeen g so en veke srekkeg suasjon d nfasjonen avvk fra nfasjonsen. Ban anne å renegeen skre a renen endres - senrabanken å see renen sk a nfasjonsforvennngene ov d Ipor su av nfasjon nnenandsk v aså og avhenge por av nfasjon. uenandske bedrfs forvenede åe. nnjenng Typsk nnebær (å de a renen ov d endres enn uenandsk De dffense vaua). Sae hjeeproduse nfasjon odeen varene g so sees en veke endrngen su av nnenandsk nfasjonen, og dvs. a 29 > gnng (4). por nfasjon. 7 Gene v espørsessjokk g en negav korreasjon eo profargn og produksjonsgape, ens budssdesjokk før en posv korreasjon. E senra press for dee resuae anakesen o sve prs. E posv espørsessjokk v for eksepe ede høye produksjon og øke produksjonskosnad. Sden v anar a bedrfene begrense grad kan endre prsene på kor sk, v bedrfene kke ha ughe fu u å vee kosnadsøknngen ov prsene. Ded fa argnene. De Peng dffense og Kred hjeeproduse /28 varene sees saen e aggrega av hjeeproduse var, so gjen kobnes ed e aggrega av dffense pore

5 2.3 Tafesng Modeen es på daa for poden V har bruk kvarasvse a for BNP, konsu, nvesng, sysseseng, reaønn, nfasjon, por nfasjon, reavauakursen og none rene. For de uenandske varabene odeen har v benye handesvekede daa for BNP, nfasjon, none rene og ønnskosnad. Dee gr a 3 obsvbare varabe. V har bruk e reav sor ana varabe for å kunne ese e sørs ug ana parae. Lkeve de enkee parae odeen so kke ar seg ese, g nforasjonssee. Dsse paraene kabr ed ugangspunk resua fra nnasjonae sud og egne vurdng av ranssjonsekansen. V har benye en bayesansk nærng for å besee paraene odeen. Dee nnebær grov sag a v oppda våre nae ansag på paraene odeen bas på hva daa fore oss. Vår nae syn, e vår a pror oppfanng o sannsynghesfordengen paraene, bygg på dge vurdng og farng o økonoens vrkeåe. Suproduke en sannsynghesfordeng ov paraene, benge på de daa v obsv. De bayesanske raevke gr e ugangspunk for ban anne å afese prognoseuskkheen odeen, so ban anne kan anvendes å age uskkhesbånd rund ansagene. Fgur : NEMO fugepspekv 2.4 Transsjonsekansen I en en åpen økono so den norske vrk pengepokken hovedsak gjenno fe kana 8 : () Den dreke vauakurskanaen nfasjon, (2) rearenekanaen sae espørse, (3) vauakurskanaen sae espørse, (4) espørseskanaen nfasjon, og (5) forvennngskanaen nfasjon. 9 Fgur 2 gr en ovsk ov ranssjonsekansen. La oss se på effeken av a Norges Bank øk syrngsrenen. Dee gr øk korskg (none) pengearkedsrene, og so føge av sve prs og ønnng øk også rearenen. For e g eksogen nvå på uenandske rearen øk rearenedffansen. V får dfor en reaappresng av den norske kronen. Den dreke vauakurskanaen nfasjon besår a appresngen gjør pore var bge å norske kron. Ded fa også nfasjonen. Vrknngen på nfasjonen v avhenge av hvor rask og hvor ye porprsene br jus so føge av en endrng vauakursen (vauakursgjennosage). Vde påvrk både øk rearene og reaappresng sae espørse: øk rearene redus konsu- og nvesngsespørseen, og en reaappresng dep espørseen e hjeeproduse var og jenes ved a uenandske produk br reav bge. Dee hhv rearenekanaen og vauakurskanaen sae espørse. Lave espørse v nese ogang reduse prsveksen. Dee kaes espørseskanaen nfasjonen. I NEMO sp forvennng den fredge uvkngen senrae akroøkonoske varabe, kke ns renen, en vkg roe. 2 Sden senrabankens reaksjonsøns ode eksps NEMO, de ug for akørene økonoen å gjøre kvafse gjenng o den fredge reneuvkngen. Dee nnebær sn ur a pengepokken v påvrke dagens nvå på nfasjon, produksjon og sysseseng også ndreke gjenno forvennngsdannesen. Dee ka v gjne forvennngskanaen nfasjonen. I fgur 3 har v vs vrknngen ov d på e uvag varabe av en uvene forsyrrese nonee ren. Ina v en øknng de nonee renene so nevn ede høye rearen so føge av a prsene anas å være sve på kor sk. Høye rearen v reduse espørseen e både konsu- og nvesngsvar. Når bedrfene oppev e fa espørseen e sne produk, v de so se ønske å reduse produksjonen av var. Dee ed sn ur a espørseen e både arbedskraf og kapa fa. Ded v de oppså e press renng av ave reaønn og ave brukprs på kapa. Bge nnsasfakor v g e fa argnakosnadene, og de nnenandske bedrfene v reduse prsene på sne produk, både på hjee- og eksporarkedene. Prsendrngene v dd skje 37 Fgur 2: De uke kanaene ranssjonsekansen Fgur 2 De uke kanaene ranssjonsekansen Transsjonsekansen Fgur 3 Vrknng på uke varabe av e pengeposk sjokk Fgur 3: Vrknng på uke varabe av e pengeposk sjokk Vauakursen Ipor prsveks Senrabankens syrngsrene Markedsren Infasjonsforvennng Infasjon Konsu Invesng Arbedsarked Lønn Margn 2 8 Med kana en v ekans norsk økono so pengepokken vrk gjenno. 9 En yge kana den såkae kredkanaen for pengepokken. Ugangspunke h ekssensen av pfeke kredarked, so kan bdra å forske vrknngene av pengepokken. I den nåværende vsjonen av NEMO s v bor fra dee aspeke. V har dd også en vsjon av odeen und uvkng, d en ande av hushodnngene anas å være kredrasjone. 2 Se for eksepe gnng (2), so vs hvordan dagens konsunvå avheng av forvene uvkng fredge rearen. Peng og Kred /28

6 Av (5) føg de a bdrage fra de srukuree forsyrresene uvk varabene odeen g ved: 38 gradvs so en føge av a v NEMO anar a de kosnad forbunde ed å juse prsene. En uvene øknng renen v også rekke renng av ske kronekurs. Iporprsene v fae og forske nedgangen sae nfasjon. Lkeve avar porespørseen, so føge av redus nnenandsk espørse. Endrng vauakursen påvrk også eksporprsene. En ske krone v NEMO so se føre høye eksporprs, å freed vaua. Dee bdrar å depe uandes espørse e norske produk. A a før en uvene øknng nonee ren en forvrng av handesbaansen. V får ded en enydg nedgang produksjonen. V har så ang fokus på de korskge vrknngene av en uvene forsyrrese renen. E hv so akørene økonoen pass nonee sørres nye ønskede nvå, v økonoen gradvs vende bake sn opprnnege kevek. Denne keveken ban anne kjenneegne ved a ae reavarabe uendre (reav den undggende veksbanen). 3 Anvendes Modeen brukes både å avdekke de undggende drvkrefene økonoen og prognoseforå. Dee heng nær saen. Idenfsng av eksogene drvkref avgjørende for å kunne g gode ansag. Modeen v også være nyg forbndese ed eprøvng av de pubse ansagene. Ikke ns gjør de srukuree raevke de ug å dekopone de reave bdrage fra uke forsyrres prognosefe uke varabe. 3. Idenfsng av drvkref En av fordeene ed NEMO a eksogene forsyrres odeen g en srukure oknng. De beyr a v kan bruke odeen å denfse srukuree forhod so drv konjunkuruvkngen. NEMO kan for eksepe hjepe oss å forså hvorfor nfasjonen har vær så av de sene årene. Løsnngen av NEMO kan på kopak for urykkes so føg: (5) Y = AY + Bε d Y en vekor av endogene varabe og ε en vekor d av Y srukuree en vekor av sjokk. endogene Eeenene varabe ogε ε oppsu en vekor av srukuree sjokk. Eeenene varasjon forhod bese uenfor odeen, rea ε oppsu for eksepe varasjon produkve, forhod konkurransesuasjonen bese uenfor odeen, rea for eksepe produkve, produk- og konkurransesuasjonen arbedsarkedene e produk- fnanspokken. og arbedsarkedene e fnanspokken. og koeffsenars so funksjon av de - A og B koeffsenars so funksjon av de srukuree paraene Forhod på prssden odeen. srukuree paraene odeen. Produkve Av (5) føg de a bdrage fra de srukuree forsyrresene Av (5) føg de uvkngen a bdrage fra de de endogene srukuree varabene forsyrresene Forhod på ønnssden -2 uvkngen de endogene odeen g ved: varabene odeen g ved: () Bε = Y AY Lgnng () s a predksjonsfeen, (Y AY - ), k bdrage fra vekoren av srukuree sjokk, (Βε ). Når v kjenn Lgnng prognosefeen () s a predksjonsfeen, for en g varabe, ( Y AY v v ), kunne k bdrage fra ve bruke sjokk, gnng ( Bε () å regne u bdrage fra de uke eksogene drvkrefene. De vkg å undsreke a drvkref- ). Når v kjenn prognosefeen for en g varabe, v v ku ene () v denfs, å regne u bdrage v være fra benge de uke av eksogene odeen. drvkrefene. De vk drvkrefene V har bruk v denfs, NEMO å v denfse være benge eksogene av odeen. drvkref bak nfasjonsuvkngen sden 2. Resuaene presen fgur 4. I førse de av poden synes prsuvkngen V har bruk ang NEMO på ve å å denfse være syr eksogene av eksogene drvkref fakor knye vauakursen og porprsene. De dre bak nfasjon seg 2. h Resuaene førse rekke presen o endrng fgur uenandske 4. I førse de ren av poden synes p og på ve rskopreen, å være syr av sa eksogene porvrdnngseffek fakor knye vauakursen so og po føge av særg sk veks handeen ed avkosnadsand. De sene årene de dd nnenandske seg h førse rekke o endrng uenandske ren og rskopree budssdeforhod porvrdnngseffek so so hovedsak føge av forkar særg sk nedgangen veks handeen ed sene nfasjonen. årene de dd nnenandske budssdeforhod so hov En dekoponng av bdragene fra uke budssdesjokk nedgangen nfasjonen. vs fgur 5. V s a beydnngen av de uke budssdefakorene har var ov poden. Avdepngen prsveksen 23 og 24 var føge <Fgur 4: Dekoponng av drvkref bak nfasjonsuvkngen 2 NEMO ang på ve e resua av øk konkurranse produkarkedene. Dee sasvar ed dge vurdng En dekoponng g Norges av bdragene Banks fra nfasjonsrappor. uke budssdesjokk Fra vs fgur beydnngen av de uke budssdefakorene har var ov poden. prsveksen Fgur 4 Hvorfor 23 har nfasjonen og 24 fa? var Bdrag føge fra uke NEMO sjokk ang på ve e resua av nfasjonen. Prosenpoeng produkarkedene. Dee sasvar ed dge vurdng g N nfasjonsrappor. Fra 24 de særg øk konkurranse arbedsar - -2 Espørsessden Vauakurs Tbudssden Uande Fgur 5 Hvorfor har nfasjonen fa? Bdrag fra budssdesjokk. Prosenpoeng () Bε = Y AY Peng og Kred /28 Lgnng () s a predksjonsfeen, ( Y AY ), k bdrage fra vekoren av srukuree

7 Fgur Løpende ansag bas på rekursv esng. kr kr. 27 Fgur : Løpende ansag bas på rekursv esng Fgur 7 Saenknng av prognosefe eo uke horson og Fgur7: ode Saengnng av prognosefe eo uke horson og ode 24 de særg øk konkurranse arbedsarkede og øk produkve so forkar den ave veksen konsuprsene. Ban anne var de denne poden en sk øknng arbedsnnvandrngen fra nye EU-and, førse rekke Poen. 3.2 Prognos Fgur 8 En saenknng av veke prognosefe for uke konkurrenene. For nfasjonen bde snudd på hode. Fgur8: ode En H og saengnng horson NEMO av ndre veke prognosefe reffskk for på uke ode og horson ang sk. Ansagene for none rene på nje konkurrenene. ed både VAR- For og nfasjonen BVAR-odeen. bde T snudd på hode. H NEMO ndre reff su s v a NEMO reav reffskk på reavauakursansagene ang sk. Ansagene for for de none engse rene på nje ed både VAR- og BVAR-ode su s v a NEMO reav reffskk på reavauakursansagene for de engse horsonene. I fgur vses kvarasvse ansag fra NEMO for uke horson ov poden horsonene. 4. kvara kvara 2 for fre nøkkevarabene. På hv dspunk denne poden ages ansag for de åe påføgende kvaraene. Modeene eses rekursv, sk a v prnsppe kke beny nforasjon esngen enn de so ve vær gjengeg på 23de dspunke prognosene ages. 2 Ae varabene å so avvk fra sne respekve gjennosn. Prognosene for BNP-veksen yd på a NEMO ang på ve reff den undggende sk. uvkngen. Modeen har dd probe ed å reffe de korskge bevegesene. Vde s v a NEMO en grad ve hjupe oss ed å foruse nedgangen nfasjonen fra 22. Reneansagene synes gjennogående å være råd ed den fakske 4 Konkudende uvkngen. Modeen knad synes også å fange opp hoveduvkngen reavauakursen. Roo Mean Suared Error (RMSE) for uke horson og ode <Fgur 7: Saengnng av prognosefe eo uke horson og ode> <Fgur 7: Saengnng av prognosefe eo uke horson og ode> For å g e fore saennrykk av prognoseegenskapene de uke odeene, har v også begne o uke uvarae å bas på en For saenvekng å g e fore av reffskkheen saennrykk av prognoseegenskapene de uke odeen 24 for hv varabe. 24 Resuaene for de fre nøkkevarabene også begne vs o fgur uke 8. uvarae Begge åene å bas på en saenvekng av reffskkh ndk a NEMO sae se gr ave prognosefe hv enn varabe. de anave 24 Resuaene odeene for de på fre ang nøkkevarabene vs fgur 8. Begge å ndk a NEMO sae se gr ave prognosefe enn de anave odeene sk. <Fgur 8: Saengnng av veke prognosefe for uke ode og horson> Øvre de av panee vs n MSE M (h), en nedre de ref r ( MSE M (h)) <Fgur 8: Saengnng av veke prognosefe for uke ode og horson> synes dd odeen å g noe sørre prognosefe enn 4 Konkudende konkurrenene. For knad nfasjonen bde snudd på V har denne arkkeen g en presenasjon av Norges Banks nye akroode for norsk For å vurde prognoseegenskapene har v saenkne ansagene fra NEMO ed ansagene fra e uvag Ansagene for none rene på nje ed både VAR- hode. H NEMO ndre reffskk på ang sk. økono. Modeen nnehod de vkgse kanaene V har for saenhengen denne arkkeen eo g en presenasjon av Norges Banks nye akroode fo pengepokken og akroøkonoske nøkkevarabe. økono. De har Modeen vær e nnehod ua å å de baanse vkgse kanaene for saenhengen eo anave ode so foreså auren: En og BVAR-odeen. T su s v a NEMO reav VAR(2) uen paraeresrksjon, hensyne ovskghe en BVAR(2) ed rease og e uforngen pengepokken reffskk av odeen. og på reavauakursansagene Dee akroøkonoske nnebær a v nøkkevarabe. på De har vær e ua å å b for de engse se av unvarae AR(2)-ode. enkee oråd 22 har Modeenes forea en grove reff-forenkngskkhe for en g fnanspokken varabe og horson og fnansarkedene. å ved Lkeve synes For enkee hensyne horsonene. ban anne ovskghe odengen ed rease av uforngen av odeen. Dee nnebære odeen å g oråd e ang har på fore forea ve å g en en saennrykk de grove forenkng, av prognoseegenskapene den ban anne odengen a «Roo Mean Suared fredssende Error» 23 (RMSE). beskrvese Fgur av hovedrekkene 7 vs fnanspokken økonoske uvkngen de og fnansarkedene. uke sk odeene, Lkeve har v synes også odeen begne ang på ve å g en RMSE for e uvag av de nnenandske varabene ov o uke uvarae å bas på en saenvekng freko daa. V v dd kke undså fredssende a de en de beskrvese probe ed av hovedrekkene å ese den økonoske uvkngen sk de uke horson. Hovednnrykke a NEMO på av reffskkheen for hv varabe. 24 Resuaene for odeen på daa fra pod ed uke pengeposke freko reg. daa. De ese V v dd paraene kke å undså a de en de probe ed å nje ed de konkurrende odeene v s på h. Når de fre nøkkevarabene vs fgur 8. Begge åene odeen på daa fra pod ed 25 de gjed ansagene dfor BNP okes ed NEMO varsohe. ag T på syvende nje og ss ndk v dd a NEMO odeens sae suksess se vurdes uke pengeposke gr u reg. De ese para ave prognosefe ed de anave odeene fra hvor nyg på den ang sk. for Norges dfor okes ed varsohe. T syvende og ss v dd odeens suksess v På kor Bank sk uforngen enn de av anave pengepokken. odeene på ang sk. fra hvor nyg den for Norges Bank uforngen av pengepokken. 2 V s dd bor fra readsaspeke knye revsjon daa. 22 Vekorauoregressve ode, både uen paraeresrksjon (VAR) og ed a pror paraefordeng (BVAR), rene sasske ode so beskrv uvkngen e se av varabe so uvarae auoregressve prosess. En AR-ode en unvara auoregressv prosess. Særg BVAR-ode har vs seg å ha svær gode prognoseegenskap. 24 Begge åene bas på den gjennosnge, kvadre prognosefeen (MSE) defn 23 Dee e å på pressjonen prognosene so begne T+ Nhved å a kvadraroen av 24 Begge åene bas på den gjennosnge, kvadre prognosefeen (MSE) defn gjennosne ae kvadre prognosefe so: for en g varabe (og( horson). ) ( ) MSE M (h) = Y + h Yˆ + h Ω Y + h Yˆ + h, hvor ( Y h Y ˆ + h T) + N prognosefeen h for en 24 N + Begge åene bas på den gjennosnge, kvadre prognosefeen (MSE) defn so: ( ) Ω ( ) h = T MSE M (h) = Y + h Yˆ + h Y + h Yˆ + h, hvor ( Y h Y ˆ + h ) prognose N + = T prognosefeen for en g horson g horson h, N h angr h, N ana h angr prognos ana prognos ed horson ed h ens horson Ω h ens Ω en skangsarse. h V s på hhv. skangsarse. V s på hhv. n MSE (h) g horson h, N h angr ana prognos ed horson h ens Ω en skangsarse. V s p M (og-denan) og r ( MSE M (h)) (race). n MSE (h) M (og-denan) og r ( MSE M (h)) (race). Peng og Kred /28 39

8 4 4 Konkudende knad V har denne arkkeen g en presenasjon av Norges Banks nye akroode for norsk økono. Modeen nnehod de vkgse kanaene for saenhengen eo pengepokken og akroøkonoske nøkkevarabe. De har vær e ua å å baanse hensyne ovskghe ed rease uforngen av odeen. Dee nnebær a v på enkee oråd har forea en de grove forenkng, ban anne odengen av fnanspokken og fnansarkedene. Lkeve synes odeen ang på ve å g en fredssende beskrvese av hovedrekkene den økonoske uvkngen sk de freko daa. V v dd kke undså a de en de probe ed å ese odeen på daa fra pod ed uke pengeposke reg. De ese paraene å dfor okes ed varsohe. T syvende og ss v dd odeens suksess vurdes u fra hvor nyg den for Norges Bank uforngen av pengepokken. NEMO én av fe ode so benyes uøvesen av pengepokken. For å skaffe e bedre bde av den dagsakuee suasjonen og av uvkngen de nærese kvaraene, brukes usrak grad uke kordsode. Ske ode kan fange opp dsseegenskapene daa og savarasjon so ange fe v kunne g brukbar reffskkhe uen a odeens saenheng føg dreke fra økonosk eor. For å age prognos på engre sk v dd avhengg av å forså hvke kref so svng og hvordan de vrk økonoen. H v kke sasske prognoseode være særg hjep. For å kunne snakke o årsak og vrknng å v ha e sødg ugangspunk økonosk eor. Syrken NEMO a den uggjør en konssen og økonosk okbar beskrvese av saenhengen eo pengepokken og konjunkuruvkngen. Modeen foras ang på ve Norges Banks syn på de ovordnede saenhengene norsk økono. Sk se bdrar den e foren raevk so srukur den nne dskusjonen og kounkasjonen eksn. Mode nnebær dd ad forenkng og v adr kunne g en uøende beskrvese av vrkegheen, en en god akroøkonosk ode kan og bør være e bakeppe so hod orden på resonneenene. På den åen kan odeen spe en vkg roe grunnage for renesengen. Sadg de vkg å nne o a v uøvesen av pengepokken ad å suppe resuaene fra ode ed skjønnsessge vurdng. Refans Adofson, M., S. Laséen, J. Lndé og M. Van (25a): «The Roe of Scky Prces n an Open Econoy DSGE Mode: A Bayesan Invesgaon», Journa of he European Econoc Assocaon, vo. 3, pp Adofson, M., S. Laséen, J. Lndé og M. Van (25b): «Evauang an Esaed Sa Open Econoy Mode», Workng Pap 23, Svges Rksbank Bank of Engand (24): «The ne Bank of Engand Quary Mode», Quary Buen 2, Bank of Engand. Brubakk, L., T. A. Husebø, J. Mah, K. Osen og M. Øsnor (2): «Fndng NEMO: Docuenaon of he Noregan econoy ode», Saff Meo 2/, Norges Bank Coenen, G., P. McAda og R. Sraub (27): «Tax Refor and Labour Marke Pforance n he Euro Area: A Suaon-Based Anayss Usng he Ne Area-Wde Mode», Workng Pap 747, Den europeske senrabanken Fenon, P. og S. Murchson (2): «ToTEM: The Bank of Canada s Ne Projecon and Pocy-Anayss ode», Bank of Canada Reve, vo. 3, 2 IMF (27): «GEM: A Ne Innaona Macroeconoc Mode». Occasona pap 239, IMF K J. (2): «Consrucng and Esang a Reasc Opzng Mode of Moneary Pocy», Journa of Moneary Econocs, 45(2) Kng R. G. og S. Rebeo (999): «Resuscang he Rea Busness Cyce», Handbook of Macroeconocs, vo. b Koop, G., D. J. Por og J. L. Tobas (27): Bayesan Econoc Mehods, Cabrdge Unvsy Press Roebg, J. J. (982): «Scky Prces n he Uned Saes», Journa of Poca Econoy, 9 () Peng og Kred /28

Pengepolitikk i teori og praksis

Pengepolitikk i teori og praksis Pengepolkk Pengepolkk eor og prakss 6. mars 8 Krsne Høegh-Omdal og Kar Due-Andresen Pengepolsk avdelng Agenda. Pengepolkken Norge. Teor for pengepolsk analyse. Modeller for pengepolkk Norges Bank. Pengepolkken

Detaljer

Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene?

Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene? Hva påvrker gjeldsveksen husholdnngene? Dag Hennng Jacobsen, konsulen Avdelng for fnansnsusjoner, og Bjørn E. Naug, senorrådgver Forsknngsavdelngen 1 Husholdnngenes gjeld har øk med 10 11 prosen per år

Detaljer

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeks for buss Noaer Documens 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Noaer 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Sassk senralbyrå

Detaljer

Prosjekt. Troll Antall sider

Prosjekt. Troll Antall sider o Stato Den norske stats ojeseskap as AVDELNG FOR RESERVOAREVALUERNG Denne rapport thører L&U DOK. SENTER L NR. ^O S qq 00 f S KODE \M«.U 3/.V T Returneres etter bruk Ttte Hstore-tpasnng, brønn 3/3-2 Oppdragsgver

Detaljer

Working Paper ANO 2002/3. Estimering av indikatorer for volatilitet. Kjetil Johan Rakkestad. Avdeling for verdipapirer og internasjonal finans

Working Paper ANO 2002/3. Estimering av indikatorer for volatilitet. Kjetil Johan Rakkestad. Avdeling for verdipapirer og internasjonal finans ANO 00/3 Oslo februar 00 Workng Paper Avdelng for verdpaprer og nernasjonal fnans Esmerng av ndkaorer for volale av Kjel Johan Rakkesad Workng papers fra Norges Bank kan beslles over e-pos: posen@norges-bankno

Detaljer

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll HELSE &O# Ma 2005 K 54 TRE JENTER HAR TESTET - DE VIRI(ER! San Barsnes Smonsen: ' ' I r ' \ I I -........ I... f '.-'. --::jjj' ';:'j:' \f [ ] I-a;--7A -n4 LY " r1._ " r O Anne Esaheh ok baren med $hape.up

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater 2009/26 Noaer Mona Irene Andersen og Annee Kalvøy Noaer rsndeks for elekommunkasjonsjeneser Avdelng for nærngssaskk/seksjon for ranspor-, reselvs- og IKT-saskk Innhold. Innlednng... 2 2. Inernasjonale

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014

Kinematikk i to og tre dimensjoner 29.01.2014 Knemkk o og re dmensoner 29.1.214 FYS-MEK 111 29.1.214 1 hp://pngo.up.de/ ccess numer:7182 En len l der en sørre lsel som hr død er. Mssen l lselen er sørre enn mssen l len. Hlke følgende usgn er korrek?

Detaljer

Oppgaver. Hypotesetesting testing av enkelthypoteser. Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Hypotesetesting testing av enkelthypoteser. Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 4 og 5 MET359 Økonomer ved Davd Kreberg Vår 11 Oppgaver lle MC-oppgaver er merke u fra vanskelghesgrad på følgende måe: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg ypoeseesng esng av enkelhypoeser

Detaljer

Rotasjonsbevegelser 13.04.2015

Rotasjonsbevegelser 13.04.2015 Roasjonsbevegelser 3.04.05 Mveseksamen: resulaer leges u nese uke løsnngsforslag på semesersden koneeksamen bare for sudener med begrunne fravær kke nødvendg å så på mveseksamen for å gå opp l slueksamen

Detaljer

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater ORGES HADELSHØYSKOLE Bergen, 7.jun.2007 Teoresk og numersk prsng av korrelasjonsavhengge kreddervaer av Tor Åge Myklebus og Alex Shun We L Veleder: Knu Krsan Aase Maserurednng Fnansell Økonom ORGES HADELSHØYSKOLE

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkøe rørytemer Ppefe Norge AS har kabe- og avøprørytemer PVC, PP og PE med kompette deepektre. PE benytte trykkrør om utppednnger, om ednng dårge maer (myr) og ved høy overdeknng og/eer høy grunnvanntand.

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2)

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2) Geerell øymdell fr frerkere (M Kap.) år e frear øyaalyer av re yemer vl de være uprakk å aalyere med dealjere øymdeller fr alle mulge øyklder. velger ede å bruke freklede mdeller m repreeerer flere mulge

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst En sammenligning av økonomiske eorier for regional veks av Grehe Lunde Masergradsoppgave i samfunnsøkonomi 30 sudiepoeng Insiu for økonomi Norges fiskerihøgskole Universiee i Tromsø Mai 2008 I Forord Arbeide

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Kjøpermakt og vannsengeffekt

Kjøpermakt og vannsengeffekt Køpera og vannsengeffe av Frdof Anderson Masergradsoppgave safunnsøono (0 sp) Insu for øono Norges fserhøgsole Unversee Trosø Ma 007 Veleder: Jan Yngve Sand I Forord Denne oppgaven arerer sluen på en

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Rapport: Avdeling: Ansvarshavende: Stikkord: Nils ~dersen. Asbjørn Kverneland HD 693/760810

Rapport: Avdeling: Ansvarshavende: Stikkord: Nils ~dersen. Asbjørn Kverneland HD 693/760810 BLYKONTROLL FOR BLYAKKULATOR FABRKKR FØRSTE HALVÅR 1976 av Ns ~dersen Asbjørn Kverneand og G,'ar Mow' HD 693/760810 Rapport: Avdeng: Ansvarshavende: Stkkord: Yrkeshygensk nsttutt nr HD 693/760810 Kjemsk

Detaljer

Harald Bjørnestad: Variasjonsregning en enkel innføring.

Harald Bjørnestad: Variasjonsregning en enkel innføring. Haral Bjørnesa: Variasjonsregning en enkel innføring. Tiligere har vi løs oppgaven me å finne eksremalveriene ( maks./min. veriene) av en gi funksjon f () når enne funksjonen oppfyller beseme krav. Vi

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

NO kapittel 3.5 Næringsstruktur og faktoravlønning, Stolper Samuelson, Rybczynski

NO kapittel 3.5 Næringsstruktur og faktoravlønning, Stolper Samuelson, Rybczynski 1 Frelesnng 10 NO kapttel 3.5 Nærngsstruktur g faktravlønnng, Stlper Samuelsn, Rybczynsk 3.5 Lang skt Lkevekt arbeds g kaptalmarkeder Relevansen av langtdslkevekt Ikke skkert v får knvergens, en dynamsk

Detaljer

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen Fr sykehusvalg En eoresk analyse av konkurranse de norske sykehusmarkede* av Eln Aasmundrud Mahesen Sen Rokkan sener for flerfaglge samfunnssuder Unversesforsknng Bergen Jun * Hovedogave samfunnsøkonom

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Pengemengdevekst og inflasjon

Pengemengdevekst og inflasjon Pengemengdeveks og inflasjon - en empirisk analyse og eoreiske berakninger Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi av Sian Brundland Berge Insiu for økonomi Universiee i Bergen Våren 2004 KAPITTEL 1 INNLEDNING...

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24 Oppgave. Vis hvordan vi finner likeveksløsningen for Y. Hin: Se forelesningsnoa 4 Økonomisk akivie på kor sik, side 23-24 2. Gi en begrunnelse for hvorfor de er rimelig å ana a eksporen er eksogen i denne

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen

ÅRSBERETNING 2013. Sandnessjøen ÅRSBERETNING 2013 Astahaug Sandnessjøen havnevesen KF havn FORORD Astahaug havnevesen KF (AH) hadde et travet år 2013, med mange krevende oppgaver. Aasta Hansteen AH a ned et betydeg arbed å utarbede en

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

v&- ",famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene..

v&- ,famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene.. ' " 15. OCT. 2008 (WED) 12: 00 N. R. SK FTERETT 64842912 PAGE. 1/5. f.:.. '' _ NEDRE ROMERKE TNGRETT.. './ '.1 : Advokat Lars Bakund Advokatfnnaet Ncoasen & Co ANS Hvamstubben 17 2013 SKJTTEN Oak 12 ()

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Øvingsoppgaver. Innledende oppgaver. Alle oppgaver er merket ut fra vanskelighetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Middels vanskelig *** Vanskelig

Øvingsoppgaver. Innledende oppgaver. Alle oppgaver er merket ut fra vanskelighetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Middels vanskelig *** Vanskelig Øvngsoppgaver Alle oppgaver er merke u fra vanskelghesgrad på følgende måe: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Innledende oppgaver Oppgave 1.1* Den esmere varansen l varabelen y er lk 39,. Toal varasjon

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013 Krefer og benge beegeler 4..3 FYS-MEK 4..3 Benge beegele beegele: r bane: r beegele lang banen: haghe: r r u r u angenalekor: far lang een: akeleraon: a u u u u angenalakeleraon: enrpealakeleraon: a a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Kollektivt eller individuelt salg av TVrettighetene

Kollektivt eller individuelt salg av TVrettighetene Kollekv eller ndvduel salg av TVregheene for norsk Telga Rkard Bjørsvk Maserogave Maserogaven er lever for å fullføre graden Maser samfunnsøkonom Unversee Bergen, Insu for økonom Jun 2010 Forord Forord

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

ECON 1210: Løsning til oppgaven gitt på forelesningen Liberal (L) Proteksjonisme (P) Land A Liberal (L) 25 / 25 Proteksjonisme (P) 30 / 10

ECON 1210: Løsning til oppgaven gitt på forelesningen Liberal (L) Proteksjonisme (P) Land A Liberal (L) 25 / 25 Proteksjonisme (P) 30 / 10 Økonomisk Insiu, november 005 Rober G. nsen, rom 08 ECON 0: øsning il ogven gi å forelesningen 8..05 Tem: Silleori Ogve denne ogven ble il eksmen 0..03) ) nd B WA/ W B iberl ) Proeksjonisme P) nd A iberl

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet FFI-rappor 2011/02404 Realkosnadsveks i Forsvare beydningen av innsasfakorenes subsiusjonsmulighe Seinar Gulichsen og Karl R. Pedersen (SNF) Forsvares forskningsinsiu (FFI) 1. mars 2012 FFI-rappor 2011/02404

Detaljer

Forelesning 14 REGRESJONSANALYSE II. Regresjonsanalyse. Slik settes modellen opp i SPSS

Forelesning 14 REGRESJONSANALYSE II. Regresjonsanalyse. Slik settes modellen opp i SPSS Forelesning 4 REGRESJOSAALYSE II Regresjonsanalyse Saisisk meode for å forklare variansen i en avhengig variabel u fra informasjon fra en eller flere uavhengige variabler. Eksempel: Kjønn Udanning Alder

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner Newons ede lo Knemkk o og e dmensone 31.1.213 husk: nnleeng oblg #1 Mndg, 4.eb. kl.1 YS-MEK 111 31.1.213 1 Newons ede lo: Enhe knng h lld og lsende en moknng, elle den gensdge påknng o legeme på hende

Detaljer

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Boligprisveks og markedssrukur i Danmark og Norge Philip Harreschou og Sig Økland Veiledere: Frode Seen og Guorm Schjelderup Maseruredning ved foreaks- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore Ekofsk 2/4 C-16 Hendelse- årsaksanalyse Avvk 1989 prekvalfst prekvalfst 1989 1989 Rammetale Rammetale ved ved ordre ordre ST-9-250288 ST-9-250288 nngått nngått 1989 1989 Første gang hode utstyr valgt nstallasjon

Detaljer

No stig vår song, vår takk til Gud

No stig vår song, vår takk til Gud KOR-NOTER stig song takk til Gud Tekst: Edvard Hoem Musikk: Håkon Berge (2007) Arrangement : entekor iano Bass NORSK MSIKORLAG AS Til Kong Harald Vs 70 årsg 21 ebruar 2007 stig song takk til Gud Tekst:

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Positive rekker. Forelest: 3. Sept, 2004

Positive rekker. Forelest: 3. Sept, 2004 Postve rekker Forelest: 3. Sept, 004 V skal tde utover fokusere på å teste om e rekke kovergerer, og skyve formler for summerg bakgrue. Dette er gje ford det første målet vårt er å lære hvorda v ka fe

Detaljer

Eksamen i LOG530 Distribusjonsplanlegging

Eksamen i LOG530 Distribusjonsplanlegging Fas Eksamen LOG530 Dsrbusjonsplanleggng Onsdag 3. jun 2009 Kl. 09:00-13:00 Hjelpemdler: A+KD Oppgave 1 a) 4 1 5 10 6 2 11 7 3 8 12 9 Symboler P = {1, 2, 3} er mengden av produsener L = {4, 5, 6, 7, 8,

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Utkast Forskrift om verneplan for skog. Vern av Paulsbo naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke

Utkast Forskrift om verneplan for skog. Vern av Paulsbo naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke Utkast Forskrft om vernepan for skog. Vern av Pausbo naturreservat Haden kommune Østfod fyke Fastsatt ved kongeg resousjon... med hjemme ov 19. jun 2009 nr. 100 om forvatnng av naturens mangfod (naturmangfodoven)

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder Produksjonsgape i Norge en sammenlikning av beregningsmeoder Hilde C. Bjørnland, posdokor ved Økonomisk Insiu, Universiee i Oslo, Leif Brubakk og Anne Sofie Jore, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling,

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

Ukemønsteret i bensinmarkedet

Ukemønsteret i bensinmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2006 Ukemønsere i bensinmarkede en empirisk analyse Elisabeh Flasnes Veileder: Professor Frode Seen Uredning i fordypnings-/spesialfagsområde: Markedsføring og konkurranse

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul Spesialisering: Anvend makro 5. Modul 1.B Lineære regresjonsmodeller og minse kvadraers meode (MKM) Drago Berghol Norwegian Business School (BI) 10. november 2011 Oversik I. Inroduksjon il økonomeri II.

Detaljer

I analysen rapporteres følgende resultater basert på data for 90 regioner:

I analysen rapporteres følgende resultater basert på data for 90 regioner: Eksamen SØK3001 Vår 2011 Bokmål Oppgave 1 I en emprsk undersøkelse benyes førs verrsnsdaa for å esmere sammenhengen mellom regonale bolgprser og regonal nnek En av relasjonene som esmeres er g ved (1)

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato: 17.06.

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato: 17.06. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumapostD: 10/5356 Arkv sakd.: 10/829 Suttbehandede vedtaksnstans: Kommunestyre Sak nr.: 044/10 KOMMUNESTYRE Saksbehander: Frank Bernardsen Dato: 17.06.2010 MEDNG - FAUSKE BYDRFT

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Påvirker flytting boligprisene?

Påvirker flytting boligprisene? Påvirker flying boligprisene? Trond-Arne Borgersen Jørund Greibrokk Dag Einar Sommervoll Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2008:3 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Denne rapport tilhører O STATOIL L&U DOK. SENTER KODE. Ar. M. Returneres etter bruk. stotoil FOR BRØNN 31/2-9. Den norske stats oljeselskap a.

Denne rapport tilhører O STATOIL L&U DOK. SENTER KODE. Ar. M. Returneres etter bruk. stotoil FOR BRØNN 31/2-9. Den norske stats oljeselskap a. Denne rapport thører O STATOL L&U DOK. SENTER KODE Ar. M Returneres etter bruk stoto FOR BRØNN 3/2-9 Den norske stats ojeseskap a.s -r.-rtfttt O Oppdragsgver stotof OmrnntoaMs " Graderng ' 3/2 TROLL LSENS

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Prosjektering av Ferskvannsgenerator

Prosjektering av Ferskvannsgenerator Prosjekterng av Ferskvannsgenerator Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Stude for ngenørfag Maskn, Energ- og Prosessteknkk Av: Kalla Kleppe Kanddat nr. 45 Haugesund Våren 007 - I - FOROR

Detaljer

Bør sentralbanken ta mer hensyn til boligprisene?

Bør sentralbanken ta mer hensyn til boligprisene? UNIVERSITETET I STAVANGER Savanger, våren 2011 Bør senralbanken a mer hensyn il boligprisene? En sudie av de norske boligmarkede Av Marie Sjursen Uredning i spesialiseringen Samfunnsøkonomi DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer