Hva kan vi lære av Kongsberg Teknologiparks arbeid med å utvikle miljøvennlige arbeidsreiser?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva kan vi lære av Kongsberg Teknologiparks arbeid med å utvikle miljøvennlige arbeidsreiser?"

Transkript

1 Hva kan vi lære av Kongsberg Teknologiparks arbeid med å utvikle miljøvennlige arbeidsreiser? Tom Erik Julsrud, PhD Transportøkonomisk institutt

2 Kongsberg: Teknologisk knutepunkt og sykkelby. En av Norges eldste byer Tradisjonsrik industriby fra sølv til våpen Ca innbyggere (<Lillehammer/Hamar, >Molde/Harstad) Kongsberg Teknologipark- Norges største næringspark Totalt har Teknologiparken 5500 ansatte fordelt på 40 selskaper Sentrale selskaper er KDS, FMC, KPS, Volvo Aero. Et aktivt næringsliv gir gode levekår, men også mye trafikk En viktig sykkelby! Teknologiparken har sammen med kommunen og fylket jobbet systematisk for å utvikle mer miljøvennlig transport Spesielt fokusert på omstillinger i lokalområdet for å redusere bilbruken. Ønsket å dokumentere endringene

3 Transportmessige utfordringer for KT og Kongsbergområdet Næringslivet blir stadig mer globalt orientert Selskapene inngår i internasjonale nettverk Mange reiser til utlandet, og mange besøkende (ca besøkende årlig) Regionforstørring Ansatte pendler til Teknologiparken fra et stort omland Konkurranse om kompetansen Manglende investeringer i nasjonal kollektiv infrastruktur Mange bruker bilen til jobben Tiltagende parkeringsproblemer Kundegrunnlaget for kollektivtransport er tynt utenfor sentrum

4 Et overblikk på studier og tiltak

5 TØI s studier av Kongsberg Teknologipark TØI har blitt engasjert av Teknologiparken og kommunen for å vurdere transportbruken for arbeidsreisene i to omganger RVU Vinteren 2008 (Engebretsen 2008) RVU Våren 2011 (Julsrud 2011) Web-baserte undersøkelser rettet mot alle ansatte i Teknologiparken og kommunen (2011) N= 2534/ 3031 Kartlegging av reisevaner på tilfeldig dag og generelt (vinter & sommer) Utvalg tilnærmet lik den yrkesaktive delen i fylket Sammenlignende analyser av Generell transportmiddelbruk for arbeidsreiser Analyser av endringer av pendlingsreiser etter bostedssoner Barrierer for å skifte til sykkel/gange/kollektiv Mulige tiltak Under 20 år år år år år år Figur: Utvalg for TP- RVU 2008, 2009 og for alle yrkesaktive i Buskerud fordelt på aldersklasser 70 år eller mer Utvalg 2008 Utvalg 2011 Buskerud

6 Noen hovedfunn fra RVU 2008 Mange TP- ansatte bor sentralt To av tre ansatte i Teknologiparken bor i Kongsberg kommune (hvorav 26% bor på Østsiden; 18% i Lokalområdet) Likevel et stort arbeidskraftomland: 10 % bor mer enn 50 km unna Bil er viktigste transportmiddel Andel bilister som landet for øvrig: 64% vinter, 56% sommer Høye andeler syklende: 25% om sommeren, 5% om vinteren. (Gjennomsnitt 6% for landet for øvrig) Lave andeler brukere av kollektivtransport Transportmiddel er knyttet til bosted Syklende og gående kommer for det meste fra sentrumsområdene Mange kollektivbrukere på østsiden av Lågen og fra vestlige kommuner Mange bilbrukere fra kommuner nord og sør for Kongsberg Forslag til tiltak Innsats innenfor lokalmiljøet: flere gang- og sykkelveger Mer kompakt sentrumsområde Kommuner i vest: Gang/sykle 1% Bil 79% Kollektiv 20% Lokalområdet: Gang/sykle 57% Bil 43% Kollektiv 0% Kommuner i Nord Gang/sykle 2% Bil 97% Kollektiv 1% Kommuner i sør: Gang/sykle 2% Bil 92% Kollektiv 5% Øvrig kommune: Gang/sykle 12% Bil 87% Kollektiv 1% Østsiden: Gang/sykle 23% Bil 58% Kollektiv 19% Figur: Transportmiddel for arbeidsreiser til TP, vinter 2008 Kommuner i øst: Gang/sykle 3% Bil 89% Kollektiv 8%

7 Tiltak iverksatt for å øke andelen syklende/gående Halvtimesrute med buss fra Kongsberg stasjon til Teknologiparken Samarbeid med kommunen og fylket Bedriftene drev selv bussen i ett år Flere bussholdeplasser ved Teknologiparken Samarbeid med Kongsberg kommune TP har nå tre holdeplasser (tidligere en) Ny gang- og sykkelbro over Lågen Samarbeid med Kongsberg kommune Bedriftene bidro med midler Utbedring av flere sykkelveger Samarbeid med kommunen Har tiltakene hatt noen effekt? Sykkelbroen Bølgen

8 Status 2011

9 Endring i ansattes bosted Generelt 2011 Vel 60% av de ansatte i Teknologiparken bor i kommunen 20% bor innenfor Buskerud fylke 20% bor utenfor fylket Endring Økning i ansatte som bor i Oslo, Asker & Bærum og Telemark Reduksjon i ansatte som bor i Kongsberg kommune Dokumenterer en regionsforstørringseffekt ,7 62,0 18,9 19,5 5,97,4 4,33,5 4,9 2,2 1 2,7 RVU2008 RVU2011

10 Endringer i valg av transportmiddel til jobben Sammenligning av vanligste reisemåte* sommerstid 2008 og 2001 indikerer signifikante endringer: 100,0 90,0 80,0 Vekst i andelen som sykler/går på 3-4% Reduksjon i bilkjøring på 4-5% Kollektivandel uendret, eller noe redusert Indikerer at tiltakene har hatt ønsket effekt 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0,0 61,8 56,9 37,2 33,5 3,5 3,3 1,2 2,6 Til fots/sykkel Bil/MC Kollektivt Annet RVU2008 RVU2011 Transport til Teknologiparken. Vanligste reisemåte sommer 2011 og Prosent * Variabelen vanligste reisemåte for arbeidsreiser om sommeren er valgt for å kunne sammenligne undersøkelser gjennomført på ulike årstider

11 Transportmiddelvalg og bosted 2011 Tettsted Nord (Sone 3,4,6,7,8) 100 % 90 % 80 % 3,7 % 5,8 % 5,9 % 8,7 % 8,7 % 25,8 % 70 % 46,1 % 46,9 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 35,7 % 33,9 % Lokalområdet (Sone 1 og 2) 37,6 % 31,6 % 9,6 % Kongsberg tettsted nord (Sone 3,4,6,7,8) 14,2 % Kongsberg tettsted øst (Sone 5) 68,8 % 21,0 % 89,8 % 1,4 % 1,6 % Kongsberg Kongsberg tettsted syd tettsted sør, (Sone nord og 9,10,11) ufordelt (Sone 12, 13, 14) Annet Buss/tog Kjørte bil selv Syklet Til fots Lokalområdet (Sone 1,2) Tettsted Øst (Sone 5) Figur: Transportmiddel og bosted for TP ansatte, sommer 2011 Tettsted Syd

12 Andelen som sykler/går etter bosted Tettsted Nord (Sone 3,4,6,7,8) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 79,2 % 71,2 % Lokalområdet (Sone 1, 2) 59,6 % 61,6 % 51,7 % 44,5 % Kongsberg tettsted nord (Sone 3,4,6,7,8) Kongsberg tettsted øst (sone 5) 20,4 % 31,9 % RVU 2008 RVU 2011 Kongsberg tettsted syd (sone 9,10,11) 23,0 % 4,6 % Kongsberg sør, nord og ufordelt (Sone 12,13,14) Lokalområdet (Sone 1,2) Tettsted Øst (Sone 5) Figur: Andeler som sykler/går til jobben etter bostedsoner. Vanligste reisemåte sommer 2009/2011 Tettsted Syd

13 Hvem bruker sykkelbroen Bølgen? På undersøkelsesdagen i mai var det 22% av de gående og 25% av de syklende/gående som hadde benyttet broen. Over 80% av brukerne er bosatt på tettstedet på østsiden av Lågen (sone 5) 13% av de ansatte mener at broen har gjort at de sykler oftere til jobben Registreringer viser at Bølgen har rundt 400 passeringer med sykkel per arbeidsdag (juni 2010) gen 81 % 3 % 2 % 14 % Lokalområdet (Sone 1, 2) Kongsberg tettsted nord (Sone 3,4,6,7,8) Kongsberg tettsted øst (sone 5) Kongsberg tettsted syd (sone 9,10,11) Kongsberg sør, nord og ufordelt (Sone 12,13,14)

14 Nye muligheter for Teknologiparken

15 Hva skal til for at flere bilister skal velge kollektivt? Mulige tiltak Prosent Flere avganger 35,3 % Kortere reisetid 28,3 % Slippe å bytte buss 25,3 % Lavere takster 24,7 % Holdeplass der jeg bor 20,9 % Færre forsinkelser 6,6 % Vesentlig mer kostbart drivstoff 3,6 % Parkeringsavgift på jobben 2,6 % Dårligere tilgang til parkering på jobben 2,5 % Mer komfortable busser 1,7 % Bedre service 1,5 % Flere sitteplasser 0,9 % Vil uansett kjøre bil 28,5 % Totalt 182,4 % Bilbruken er fremdeles forholdsvis høy ved TP: Vel 60% sommerstid Totalt vil 28% uansett kjøre bil, Vel 70% av bilistene indikerer at de har mulighet for å reise kollektivt om forholdene optimaliseres Forhold knyttet til bedre tilgjengelighet og mer effektiv tidsbruk vurderes som viktigst for valg av kollektiv Økte parkeringsavgifter eller dyrere drivstoff antas å ha liten betydning Kan et bedre rutetilbud for langpendlere utenfor kommunen bidra til å få ned bilbruken? F eks: Drammen, Tønsberg, Asker, Skien Flytogforbindelse? Tabell: Tiltak som kan få bilførere til å reise med kollektivtransport til jobben. (Mer enn ett svaralternativ mulig). Prosent

16 Hva skal til for å få flere lokale bilførere til å sykle? Mulige tiltak Prosent Økonomiske belønning av arbeidsgiver 7,0 % Sykkelveier som gir mulighet for raskere sykling 5,7 % Bedre tilrettelegging for sykling på arbeidsplassen 5,0 % Bedre vedlikehold av sykkelvegene 3,8 % Bedre tilrettelegging for sykling i Kongsb. Sentrum 2,0 % Flere gang/sykkelbruer 1,3 % Flere forkjørsreguleringer for sykkelvegene 0,9 % Bedre veilys 0,4 % Annet 20,7 % Ikke aktuelt bor for langt unna 63,8 % Totalt 110,9 % Tabell: Tiltak som kan få bilførere og kollektivbrukere til å begynne å sykle til jobben. (Mer enn ett svaralternativ mulig). Prosent Sykkelandelen er høy ved TP: 27% sykler vanligvis sommerstid Sykling til jobben er uaktuelt for 64% av dagens bilister pga avstand. Likevel er det ca 36% av dagens bilførere som indikerer at de kan skifte fra bil til sykkel om forholdene optimaliseres Økonomiske insentiver, bedre sykkelveger, og bedre tilrettelegging på arbeidsplassen kan være viktige tiltak for å motivere til sykling blant bilførere Kan sykkelkampanjer kombinert med bedre tilrettelegging øke andelene syklister? Feks bedre garderobeløsninger, parkeringer for syklister, nye sykkelveger.

17 Vintersykling Årsak For kaldt / ubehagelig Økt risiko for ulykker Har ikke godt nok utstyr til sykkelen For dårlig brøyting av veier For dårlig vedlikehold av veibanen Helsemessige årsaker Annet Prosent 59,0 % 31,3 % 28,8 % 26,3 % 10,7 % 2,8 % 8,3 % 166,8 % Tabell: Viktigste hindringer for sykling vinterstid, blant alle som sykler sommerstid. Prosent. Store sesongvariasjoner i andelen som sykler: Vinterstid synker andelen syklister med 7 % Det er likevel mange som utryker interesse for sykling vinterstid dersom forholdene legges bedre til rette Manglende utstyr til sykkelen, samt dårlig brøyting anses som viktige barrierer Kan tiltak for å styrke vintersykling bidra til å redusere bilbruken vinterstid?

18 Møter i arbeidstiden Over 80% av de ansatte har møter i arbeidstiden Totalt benytter 68% bil til møtene, 11% benytter tog og 10% drosje Reisemiddel til jobben styrer i stor grad valg av reisemiddel til møter: Blant gående og syklister er det ca 27 % som går/sykler til møter Blant bilistene er det ca 9% som går (eller sykler) til møter Kan utlån av sykler eller elbiler redusere bilbruken på dagtid? 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 37,3 % 25,5 % 24,5 % 57,0 % 18,4 % 73,9 % 9,8 % 7,8 % 10,6 % 10,5 % 7,2 % 9,1 % 10,5 % 8,4 % 6,2 % 7,2 % 1,0 % 2,2 % Kollektivt til jobben Går/sykler til jobben Bil/MC til jobben Figur: Transportmiddel til arbeid og transportmiddel til møter i løpet av dagen. Prosent. Bil Buss Tog Drosje Sykkel Går

19 TP-ansattes vurderinger av mulige tiltak I svært stor grad I stor grad I noen grad Ikke i det hele tatt Vet ikke Lavere priser på kollektivtransport 37,3 25,6 21,1 5,2 10,7 Flere bussavganger 28,1 26,5 23,8 5,7 15,9 Økonomiske belønninger for de som reiser kollektivt eller sykler 17,9 18,3 26,1 26,3 11,4 Bygging av nye sykkel -og gangveger 16,8 25,5 31,4 7,8 18,5 Bedre tilrettelegging for syklende på arbeidsplassen (Garderobe, dusj, tørkeskap, o.l.). 15,0 20,2 34,1 14,0 16,7 Utbedring av eksisterende sykkel -og gangveier 14,8 22,9 35,8 8,0 18,6 Mulighet for utlån/leie el-biler på arbeidsplassen 11,5 14,0 27,4 25,3 21,8 Etblering av bedre parkeringsplasser for sykler på arbeidsplassene 9,1 16,9 37,1 17,2 19,6 Mulighet for utlån/leie av el-sykler på arbeidsplassen 7,6 11,7 29,0 28,6 23,1 Mulighet for å låne/leie sykler i byen eller på arbeidsplassen 7,3 11,7 30,7 27,7 22,6 Økte parkeringsavgifter for biler på arbeidsplassene 2,64,6 13,0 67,2 12,6

20 Konklusjoner

21 Hva har vi lært av Kongsberg-undersøkelsene? 1. Tiltak for å øke andeler syklister og gående i tettsteder og byer kan være virkningsfulle. Det har vært en vekst i andelen syklende og gående i Kongsberg Teknologipark, samt en reduksjon i andelen som kjører bil, i perioden En positiv utvikling kan finne sted til tross for at andelen ansatte bosatt utenfor fylket har vokst. Det er ansatte med bosted innenfor kommunen og nærområdet som har begynt å sykle/gå, mens bilbruken blant innpendlerne har økt. 3. Samarbeid med offentlige myndigheter er en nøkkelfaktor. Store arbeidsplasser som Teknologiparken besitter virkemidler som kan gjøre offentlige transporttiltak mer effektive. Kongsberg kommune har fulgt opp med egen RVU. 4. Kollektivtrafikk fremstår som en spesiell utfordring. For at flere av dagens billister skal gå over til buss eller tog må tilbudet utvikles videre, spesielt for langpendlerne. De viktigste faktorene som kan motivere bilførere til å reise kollektivt til jobb er flere avganger, kortere reisetid og færre bytter. 5. Det er muligheter for ytterligere vekst i sykkel/gange ved Teknologiparken og i Kongsberg forøvrig. Direkte insentiver fra arbeidsgiver, bedre tilrettelegging på arbeidsplassen og utbedring av sykkelveger vil kunne motivere enda fler til å sykle. Likevel er det trolig nødvendig med restriksjoner på bilbruken/parkering for å oppnå større endringer. 6. Ansattes reiser i arbeidstiden kan bli mer miljøvennlige. Det ligger trolig en betydelig miljøgevinst i å erstatte bilreiser til møter i nærområdet ved utlån av sykkel og/eller elektriske kjøretøy.

22 Referanser Engebretsen, Ø. (2008). Reisevaneundersøkelse Kongsberg Næringspark. Oslo: Transportøkonomisk Institutt. Julsrud, T. E. (2011). Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune (TØI rapport 1161/2011). Oslo, Transportøkonomisk institutt. Strand, A. (2008). Evaluering av kampanjen Jeg kjører grønt. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Strand, A., Næss, P., & Tennøy, A. (2007). Mulighetsstudie for nye byutviklingsretninger i Kongsberg. Oslo: Transportøkonomisk Institutt. Vestby, G., Gundersen, F., Skogheim, R. (2006). Kongsberg en attraktiv by å bo i? NIBR notat 128. Oslo: Norsk institutt for by- og regionsforskning. Vågane, L., Brechan, I., & Hjorthol, R. (2011). Den nasjonale reisevaneundersøkelsen nøkkelrapport Oslo: Transportøkonomisk Institutt.

23 Generelle holdninger Enig Uenig Ikke relevant Arbeidsgiverne må ta større ansvar for å øke andelen som reiser kollektivt til jobben 46,2 36,9 16,9 Kongsbergområdet er i dag godt tilrettelagt for gående og syklister 57,5 19,9 22,6 Jeg har god oversikt over bussrutene som er relevante for mine arbeidsreiser 42,6 29,2 28,2 Jeg er stort sett tilfreds med kollektivtilbudet i Kongsberg kommune 26,6 27,5 45,9 Jeg ville brukt el-bil til jobb dersom det var tilrettelagt for lading av el-bil på min arbeidsplass 18,7 32,3 48,7 Jeg har god oversikt over togrutene som er relevante for mine arbeidsreiser 29,0 17,9 53,0 Den nye sykkelbrua ("Bølgen") har bidratt til at jeg oftere sykler til jobben 12,9 17,5 69,6

24 Agenda 1. Litt om Kongsberg 2. Om TØI`s undersøkelser 3. Iverksatte tiltak 4. Utviklingen av arbeidsreiser 2008/ Nye tiltak 6. Konklusjoner

25

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

. * + / & & ' #, ( ) 0!! - 1 2. * 3 " 3 * 4 2 5. 2 / 2 6 ( 6 ( 7 " 7 " - "!

. * + / & & ' #, ( ) 0!! - 1 2. * 3  3 * 4 2 5. 2 / 2 6 ( 6 ( 7  7  - ! & ' ( )! " #$ % # * + #!, - " % ) #. * + / & & ' #, ( ) 0!! - 1 2. * 3 " 3 * 4 2 5. 2 / 2 6 ( 6 ( 7 " 7 " - "! ( ) 0 8 ' - 8, 7!, 8* 9! - -! FORORD Vegdirektoratet flyttet sommeren 2003 fra Helsfyr til

Detaljer

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet. Av Christine Hvitsand. Telemarksforsking-Bø

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet. Av Christine Hvitsand. Telemarksforsking-Bø Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet Av Christine Hvitsand Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 12/2008 juli 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 12/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Rapport. Målrettede sykkeltiltak i fire byområder. Resultater fra et Transnovaprosjekt. Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 55/2015

Rapport. Målrettede sykkeltiltak i fire byområder. Resultater fra et Transnovaprosjekt. Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 55/2015 Rapport 55/2015 Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Målrettede sykkeltiltak i fire byområder Resultater fra et Transnovaprosjekt Forord Denne rapporten er skrevet innenfor prosjektet

Detaljer

RVU 2001 REISER TIL FOTS. Jon Martin Denstadli Randi Hjorthol. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Transportøkonomisk institutt

RVU 2001 REISER TIL FOTS. Jon Martin Denstadli Randi Hjorthol. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Transportøkonomisk institutt Jon Martin Denstadli Randi Hjorthol RVU 2001 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen REISER TIL FOTS Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler. Innholdet

Detaljer

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Forsker Solveig Meland SINTEF Veg- og transportplanlegging INNLEDNING Arbeidsplassens lokalisering er en viktig premiss for valg av reisemåte til og fra arbeid.

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Vista Analyse AS Rapport nr 2010/12

Vista Analyse AS Rapport nr 2010/12 , Reisevaner Hadeland Tre cases Vista Analyse AS Rapport nr 2010/12 Forord Vista Analyse AS har bistått klimapådriveren i Hadelandskommunene med et forprosjekt om reisevaner til og fra jobb/skole gjennom

Detaljer

En kvalitativ studie i en bedrift i Stavangerområdet

En kvalitativ studie i en bedrift i Stavangerområdet Masteroppgave i Byutvikling og urban design Våren 2010 Universitetet i Stavanger I samarbeid med Statens vegvesen HVILKE FAKTORER HEMMER OG FREMMER SYKKELBRUK PÅ JOBBREISER? En kvalitativ studie i en bedrift

Detaljer

Statsbygg Reisevaneundersøkelse for Drammen Tingrett og Nedre Buskerud Jordskifterett. Utgave: 1 Dato: 2013-02-01

Statsbygg Reisevaneundersøkelse for Drammen Tingrett og Nedre Buskerud Jordskifterett. Utgave: 1 Dato: 2013-02-01 Reisevaneundersøkelse for Drammen Tingrett og Nedre Buskerud Jordskifterett Utgave: 1 Dato: 2013-02-01 Reisevaneundersøkelse for Drammen Tingrett og Nedre Buskerud Jordskifterett 1 Reisevaneundersøkelse

Detaljer

Byreiser sett med fugleperspektiv

Byreiser sett med fugleperspektiv Byreiser sett med fugleperspektiv Statens vegvesen Fagkonferanse om transport i by Mandag 19. september 2005 Øystein Engebretsen, TØI Eller en romlig analyse av reisevaner i by basert på bruk av 1. Reisevaneundersøkelser

Detaljer

Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus

Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus Sammendrag: Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus TØI rapport 1154/2011 Forfattere: Inge Brechan, Randi Hjorthol, Frode Longva og Liva Vågane

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Rapport Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk Forord På oppdrag fra Statens Vegvesen region Nord har

Detaljer

Innfartsparkering med bil og sykkel

Innfartsparkering med bil og sykkel Sammendrag: TØI notat 1159/2000 Forfattere: Berit Grue og Arnfinn Hoelsæter Oslo 2000, 80 sider Innfartsparkering med bil og sykkel Transportøkonomisk institutt har på oppdrag for Statens vegvesen Akershus,

Detaljer

Et kollektivt løft for Flesland

Et kollektivt løft for Flesland TØI rapport 1221/2012 Tom Erik Julsrud Frode Longva Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Liva Vågane Et kollektivt løft for Flesland Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI

Detaljer

Bruk av sykkel på tjenestereiser

Bruk av sykkel på tjenestereiser Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kultur- og kirkedepartementet Bruk av sykkel på tjenestereiser Gjennomgang av forsøksordning i Bjørgvin bispedømme med ekstra godtgjøring ved bruk av sykkel på tjenestereiser

Detaljer

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015 Rapport 64/2015 Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Parkering som virkemiddel Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner Parkering som virkemiddel. Trafikantenes verdsetting av ulike p-restriksjoner

Detaljer

Kongsberg Næringspark

Kongsberg Næringspark Kongsberg Næringspark Reisevaneundersøkelse 2008 WORLD CLASS through people, technology and dedication Kapitteloverskrift Underoverskrift Fakta om Kongsberg Næringspark: Forvalter 238 100 m2 bygningsmasse

Detaljer

Arbeidsreiser i ulike deler av Oslo-området. Mulighet for reduksjon i bilbruk. Resultater fra et forskingsprosjekt

Arbeidsreiser i ulike deler av Oslo-området. Mulighet for reduksjon i bilbruk. Resultater fra et forskingsprosjekt Arbeidsreiser i ulike deler av Oslo-området. Mulighet for reduksjon i bilbruk. Resultater fra et forskingsprosjekt Randi Hjorthol, Transportøkonomisk institutt, rh@toi.no Seminar 8. oktober 2015 Kulturgeografi,

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 NOTAT NR 2/2007 Alberte Ruud Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 2 Innhold Forord...

Detaljer

Rapport. Ringvirkninger av arealplanlegging. for en mer bærekraftig bytransport? Synteserapport. 51a/2014

Rapport. Ringvirkninger av arealplanlegging. for en mer bærekraftig bytransport? Synteserapport. 51a/2014 Rapport 51a/2014 Bård Norheim Hilde Solli Miriam Søgnen Haugsbø Ringvirkninger av arealplanlegging for en mer bærekraftig bytransport? Synteserapport Samordnet areal- og transportplanlegging insentiver

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Faktanotat Klimavirkninger av innfartsparkering. Annegrete Bruvoll

Faktanotat Klimavirkninger av innfartsparkering. Annegrete Bruvoll Faktanotat Klimavirkninger av innfartsparkering Annegrete Bruvoll Innhold 1 Innledning og oppsummering... 2 2 Hva er innfartsparkering?... 3 3 Erfaringer... 4 3.1 Konsekvenser for samlet transport...

Detaljer

Side 3 EVALUERING AV GRATIS PARKERINGSBUSSTILBUD I BERGEN SENTRUM STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET SLUTTRAPPORT. Gratis parkeringsbuss i Bergen

Side 3 EVALUERING AV GRATIS PARKERINGSBUSSTILBUD I BERGEN SENTRUM STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET SLUTTRAPPORT. Gratis parkeringsbuss i Bergen Asplan Viak AS November 2004 Side 3 EVALUERING AV GRATIS PARKERINGSBUSSTILBUD I BERGEN SENTRUM STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET SLUTTRAPPORT Emne: Gratis parkeringsbuss i Bergen Forfatter Faste Lynum Prosjektnr

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Parkeringspolitikk og bærekraftig byutvikling

Parkeringspolitikk og bærekraftig byutvikling Sammendrag: Parkeringspolitikk og bærekraftig byutvikling TØI rapport 615/2002 Forfatter: Jan Usterud Hanssen Oslo 2002, 106 sider Parkering som virkemiddel for en bærekraftig byutvikling Parkeringspolitikk

Detaljer