Modeller for språkendring og spredning: nye funn fra dialektutjamning i britisk engelsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modeller for språkendring og spredning: nye funn fra dialektutjamning i britisk engelsk"

Transkript

1 Modeller for språkendring og spredning: nye funn fra dialektutjamning i britisk engelsk Paul Kerswill School of Linguistics & Applied Language Studies, University of Reading 1. Innledning 1.1 Regional dialektutjamning i Storbritannia Denne artikkelen er et forsøk på å belyse noen generelle tendenser i regionaliseringen som mange hevder er underveis i britisk engelske dialekter. Prosessen fører til tap av lokale varianter i både urbane or rurale varieteter som igjen blir erstattet av regionale trekk. Jeg vil drøfte to mulige mekanismer bak disse endringene. Den første mekanismen er geografisk spredning, som innebærer at trekk spres ut fra et folkerikt sentrum som er økonomisk og kulturelt dominerende (Trudgill 1983; Britain 2002). Spredningen foregår som en bølge, men blir modifisert av muligheten for at nærliggende byer og tettsteder vil tilegne seg trekkene før omkringliggende landlige områder. På individnivå i en slik modell kan kontakt mellom personer som har tilegnet seg de nye trekkene og personer uten trekkene føre til at de uten blir motivert til å tilegne seg dem selv. Den andre mekanismen er nivellering, som innebærer reduksjon eller bortfall av markerte varianter (Trudgill 1986:98; min oversettelse, uthevelse i originalen). Markert betyr her trekk som er uvanlige eller er i mindretall (1986:98, min oversettelse). Nivellering er ifølge dette nært relatert til (faktisk er resultatet av) den sosialpsykologiske mekanismen taleakkommodasjon (Giles & Powesland 1997; Trudgill 1986:1-4). Dette går ut på at samtalepartnere vil konvergere språklig dersom det er gjensidig vilje. I en slik situasjon (som i en ny by) hvor personer fra ulik, men ikke veldig forskjellig dialektbakgrunn møtes, vil det oppstå utallige tilfeller av korttidsakkommodasjon over en lang periode, noe som igjen fører til langtidsakkommodasjon blant de samme personene (Trudgill 1986:1-38). Resultatet av denne prosessen er utjamning av forskjeller i noe som først var et konglomerat av varieteter. Dette vil igjen føre til dannelse av en ny varietet (se omtale i Kerswill 2002: ). Vi har dermed en noe tvetydig terminologi. Dialektutjamning er resultatet av forskjellige, delvis geografisk baserte, språkendringsprosesser. En av disse er geografisk spredning. En annen er selvsagt nivellering av typen gjensidig konvergering. Man kan bruke - 1 -

2 termen (regional) dialektutjamning for det dialektgeografiske fenomenet og nivellering ( levelling, etter Trudgill 1986) for språkendringer som oppstår som følge av akkomodering. 1.2 Junggrammatisk endring og leksikalsk spredning Denne artikkelen er også ment som et bidrag i debatten om hvordan fonetiske endringer kan modelleres. Jeg vil være opptatt av skillet mellom junggrammatiske eller regelmessige lydendringer og leksikalsk spredning. Junggrammatiske endringer kan sies å være regelmessige fordi de ikke er påvirket av ikke-fonetiske faktorer, inkludert morfologisk og semantisk struktur og psykologiske faktorer, men som til gjengjeld er fonetisk gradvise (se Hock 1991:35, Labov 1981:268; 1992:42). I tilfeller hvor det er leksikalsk spredning vil ord endre sin uttale etter diskrete, hørbare steg (dvs. brått fonologisk - PK), flere på en gang (dvs. leksikalsk gradvis - PK) (Wang & Cheng 1977:150, sitert i Labov 1981:270, min oversettelse). Det er tydelig, i hvertfall for Labov, at en konsekvens av fonetisk bråhet i leksikalsk spredning er at fonemerstatning kan være tilstede (1992:42). Jeg vil drøfte en rekke data fra britisk engelsk dialektgeografi for å undersøke distinksjonen mellom regelmessighet og leksikalsk spredning. I drøftingen av språkendringer (spesielt lydendringer) fra en sosialdialektologisk basis, vil jeg følge J. Milroy (1994) når han hevder at språkendringer er resultat av at personer har latt en innovasjon slå an systematisk: Spørsmålet for ham er ikke å forklare hvordan en spesifikk innovasjon har foregått, som palatalisering av /k/ foran fremre vokaler, men heller forholdene som har tillatt akkurat disse innovasjonene og ikke andre til å bli opptatt i språksystemet som språkendringer (1994:127, min oversettelse). Disse forholdene er sosiale, og språkendring er dermed et sosialt fenomen fordi det blir til fordi det er grunn til å markere sosial identitet, stilforskjeller osv. (127-8, min oversettelse). Dette synet betyr videre at all endring er resultatet av lån, eller i det rammeverket jeg vil bruke i denne artikkelen, dialektkontakt: Om en innovasjon ikke blir overført fra en person til en annen, blir det ingen endring. Hvordan dette synet virker inn på ideen om at lydendringer er fonetisk gradvise, vil så bli tatt opp på ulike steder i denne artikkelen. 2. Junggrammatiske endringer og leksikalsk spredning i engelske dialekter 2.1 Labov og McMahon Labov (1981) er er forsøk på å tydeliggjøre kriteriene for regelmessige, junggrammatiske endringer og leksikalsk spredning. Etter å ha vurdert funn fra både historiske og - 2 -

3 sosiolingvistiske undersøkelser av lydendringer, kommer Labov med en tabell som oppsummerer hans konklusjoner (Tabell 1; Labov 1981: 296). Tabell 1 Junggrammatiske endringer og leksikalsk spredning (etter Labov 1981: 296) diskret (discrete) kan kategoriseres (categorised) ulike former i mentalt leksikon (dictionary entries) fonetisk betinget (phonetic conditioning) leksikalske unntak (lexical exceptions) grammatisk betinget (grammatical conditioning) sosial stigmatisering (social affect) predikabel (predictable) kan læres (learnable) leksikalsk spredning (lexical diffusion) Junggrammatisk endring (Neogrammarian change) Leksikalsk spredning (Lexical diffusion) nei ja nei ja 1 2 fint grovt nei ja nei ja ja nei ja nei ja nei nei ja Ifølge Labov består typen junggrammatisk endring for det meste av forskyvninger innen et fonologisk delsystem. Eksempler er forskyvninger innen korte vokaler i USA og frikativisering av ustemte klusiler i utlyd i Liverpool-dialekten. Derimot finner han at endringer (i hvertfall i engelsk) som innebærer vokalforlengelse eller -forkortelse (og dermed overgang mellom delsystemene korte og lange vokaler), har leksikalske unntak. De kan kategoriseres av språkbrukerne: Folk kan høre forskjell på de gamle og de nye variantene, noe som han hevder stort sett ikke er tilfellet for junggrammatiske endringer. Labov skriver videre: Why should these shortenings and lengthenings be irregular? The explanation, I suggest, is that they are not sound changes in a literal sense. They are changes of membership in abstract classes of long or short (tense or lax) vowels... We must recognize a hierarchy of features depending on the number of features involved in their realisation necessarily, a hierarchy of abstractness. In modern English, [± - 3 -

4 tense] will be at the top of this hierarchy; fronting and raising [f. eks. endringer innen delsystemet korte vokaler] will be near the bottom. (1981: ) Junggrammatiske endringer er dermed mindre abstrakte enn de som er leksikalsk betinget, da sistnevnte tar hensyn til flere språklige nivåer (grammatikk og leksikon i tillegg til fonologi). Man kan også slutte av Labovs diskusjon at det finnes en overgang fra typen junggrammatisk til typen leksikalsk spredning og ikke motsatt. McMahon (1994: 59-64) har klart å synliggjøre denne overgangen. Dette gjør hun i sin analyse av The Scottish Vowel Length Rule (SVLR). Hun hevder at en naturlig og derfor unntaksløs vokalforlenging foran /r/ og stemte frikativer begynte å bli overdrevet. Videre sier hun: This extra lengthening was probably audible to speakers, who might then have stopped thinking of vowels as either long or short [merk at lengde er en fonologisk kategori i engelsk], and started to classify them all as short, with the majority lengthening before /r/ and voiced fricatives (1994:63). 1 Senere ble SVLR leksikalisert, med andre ord dukket det etterhvert fram en del leksikalske unntak for regelen. Regelen blokkeres i visse grammatiske sammenhenger. Unntakene blir flere, og det finnes tildels ganske store dialektforskjeller med hensyn til virkningen av regelen. McMahon bruker leksikalsk fonologi som ramme for denne forklaringen: Vi har å gjøre med en overgang fra postleksikalske til leksikalske regler. I diskusjonen av konkrete endringer som følger kommer jeg til å bruke Labovs inndeling som referansepunkt. 2.2 Fra junggrammatisk endring til leksikalsk spredning: House og mouse i Nord- England De opprinnelige undersøkelsene til tyskeren Wenker og især franskmannen Gilliéron kom ikke med den bekreftelsen for den junggrammatiske teorien man hadde håpet på (Petyt 1980: 55-6). Men i nyere tid har Labov (1992) kartlagt den engelske lydendringen [u] [], som er en del av The Great Vowel Shift, slik den realiseres i ordene mouse og house. Materialet er hentet fra Survey of English Dialects (Orton o.a ). Labovs kart (figur 1) viser at monoftongen er beholdt lengst i nord. I hvertfall langs østkysten ser det ut til å være en gradvis overgang, først mot en høy bakre diftong [u], så via [a] og [æ] til [] i sørøst. Tar man i betraktning at feltarbeiderne ikke nødvendigvis brukte særlig finkornete 1 En mer presis måte å uttrykke dette ville være å si at lengde som fonologisk kategori er nøytralisert. Istedenfor blir den forutsigbar (dvs. allofonisk)

5 transkripsjoner, er det nok rimelig å anta at dette i store deler av landet representerer et fonetisk kontinuum. I artikkelen påviser Labov at det knapt nok finnes noen overgangsdistrikter med ulik realisasjon av vokalen i de to ordene. Han konkluderer med at nesten alle disse dataene taler for en junggrammatisk tolkning. Forøvrig viser kartet en gradvis spredning av denne vokalforskyvningen fra sør til nord, med Sørøst-England klart i ledelsen noe som forøvrig skjer generelt i engelsk i de tilfellene hvor fonetiske endringer sprer seg over store deler av landet. Her er det snakk om en endring som har foregått gradvis både fonetisk og geografisk, men våre bevis for dette er selvsagt svært indirekte

6 Figur 1 Utvikling av middelengelsk u i house og mouse i 311 lokaliteter i England (Labov 1992 etter Survey of English Dialects) Så langt virker det som forskjellen mellom junggrammatisk endring og leksikalsk spredning er uproblematisk: Det finnes to typer lydendring, og ifølge McMahon er det mulig å presisere hvordan overgangen fra den regelmessige til den leksikalske endringen foregår. Men dersom vi undersøker situasjonen i dag i et av grensedistriktene for denne vokalforskyvningen, ser -6-

7 bildet helt annerledes ut. I sentrale deler av County Durham, grevskapet som ligger like sør for Newcastle i Nordøst-England i [u]-området, har det i løpet av to generasjoner skjedd en nesten total overgang i disse ordene fra bruken av [u] til []. Dette har skjedd, ikke ved en glidning som ikke er merkbar, men ved at fonemet /u/ erstattes av fonemet /a/ i de angjeldende ordene. Folk i 60-års alderen i dag (født omkring 1940) veksler mellom [hus] og [hs], [ut] og [t], osv., mens de unge stort sett ikke gjør det. Vi får korrespondansene i tabell 2, som også tar med noen []-ord som i senere år har fått / /. Tabell 2 /u/ og /a/ i County Durham Ordklasse Eksempler 1 food, choose, move, prove... 2 out, house, mouse, town, cow, down... 3 owt ( anything ), nowt ( nothing )... 4 four, daughter, thought, bought... Byers Green 1880 (Orton 1933) /u/ /a/ Sted/fødselsår Ushaw Moor 1940 (Kerswill 1987) /u/ /u/~/a/ /a/ Ushaw Moor 1987 (opptak av PK, 2002) /u/ /a/ /a/~/ / / / Dette mønsteret er typisk for leksikalsk spredning: Vi finner veksling mellom fonemer, og en sterk leksikalsk innvirkning i og med at det er forskjellige leksikalske ordklasser som rammes. Det må likevel sies at vi ikke kan si noe om overgangen innen ordklasse 2. Det er mulig at det her ikke finnes noen leksikalsk effekt. I så fall, dersom vi ser på endringen som helhet, har vi riktignok først og fremst med leksikalsk spredning å gjøre. I annen rekke finner vi en overgang innen ordklasse 2 som ikke er leksikalsk betinget, men som oppviser de andre karakteristika for denne typen endring. Den stabile distribusjonen fra 2002 er i samsvar med sørengelsk og standardengelsk, og gjør at det er sannsynlig at standardisering er en av motiveringene. Likevel står ordene owt og nowt sterkt, selv om de stortsett er begrenset til nordengelske dialekter. Hvis vi har noe tro på at språkendringer i dag skjer på samme måte som tidligere, kommer vi tilsynelatende i konflikt med Labov. Det faktum at vi er i stand til å bruke - 7 -

8 sosiolingvistiske metoder til å undersøke en lydendring, betyr imidlertid ikke at vi venter oss noe som er uforenlig med tidligere observasjoner. I det aktuelle tilfellet er vi tydelig ikke vitne til den fortsatte spredningen av denne lydendringen. I stedet finner vi et leksikalsk gradvis bortfall av varianter som på landsbasis er relativt sjeldne, representert av ordklasse 2 og 4 slik de var i Dette er utvilsomt en del av standardiseringen som bidrar sterkt til dialektutjamningen som pågår i Storbritannia. Hvordan kan vi tolke Labovs resultater for samme variabel? Det er ikke nødvendig å hevde at de gjenspeiler en levende junggrammatisk endring. SED hadde som mål å bruke som hjemmelsmenn (og -kvinner) kun eldre, rurale folk med liten mobilitet. Det er kanskje ikke forbausende at Labovs data nettopp gjenspeiler denne stabiliteten, noe som senere opptak med mer mobile personer ikke har gjort. Man må også merke seg at transkripsjonene for house og mouth selv i SED ikke overalt viser den samme fonetiske gradvisheten: Det er mange steder store fonetiske sprang mellom tilgrensende varianter, noe som skulle tilsi fonetisk diskrete varianter. Alt dette tyder på at denne junggrammatiske vokalforskyvningen forlengst var fullført da SED ble foretatt i 50- og 60-årene. Det blir faktisk antatt at dette hadde skjedd allerede på slutten av 1600-tallet (Baugh & Cable 1993:233). Det vi ser i dag, er konsekvenser av at forskyvningen ikke spredte seg over hele språkområdet. I løpet av de 200 første årene etter 1700 var det nok relativt få etterdønninger i form av dialektkontakt og den leksikalske spredningen som ofte følger med. Selv om mobilitet lenge har gjort seg gjeldende i England, var det alltid en kjerne som ikke flyttet og som skapte kontinuitet. Det var nettopp slike personer SED fanget opp. Vi kan til sammenligning nevne Britain (1997a, b), som tar for seg følgene av dialektkontakt i et ruralt område som på og 1700-tallet var utsatt for sterk flytting. Britain beskriver variasjon i vokalene // og //, og finner ingen jevn overgang, men et nokså broket bilde med både leksikalske effekter, fonetiske mellomvarianter og en leksikalsk ubetinget vakling mellom fonemer. Spørsmålet melder seg om det likevel er mulig å iaktta en junggrammatisk lydendring. Labov har jo påvist i sine studier av både Martha s Vineyard og New York City hvordan apparent-time - og real-time -undersøkelser kan fortelle oss noe, i hvertfall indirekte, om en sosialt systematisk distribusjon av eldre og nyere varianter. Dette er imidlertid noe annet enn det J. Milroy (1994:120) hevder, nemlig at vi ikke kan observere de antatt gradvise fonetiske overgangene i slike endringer, noe som igjen får ham til å stille spørsmål om de i det hele tatt eksisterer

9 3. Geografisk spredning vs. dialektutjamning og nivellering i Storbritannia 3.1 Nye retninger innen britisk dialektforskning: Tilnærming mellom den tradisjonelle og den sosiale dialektologien Den sosiolingvistiske retningen innen britisk dialektforskning kan sies å begynne på slutten av 60-tallet med Peter Trudgills undersøkelse i Norwich i Øst-England, som kom ut i Dette signaliserte et skifte bort fra det rurale til det urbane, og dermed en overbevisning om at sosiale faktorer måtte trekkes inn både under datainnsamlingen og i tolkningen av resultatene. Undersøkelser i Glasgow (Macaulay 1977), Edinburgh (Reid 1978, Romaine 1978) og Belfast (L. Milroy 1980) ble publisert kort etter. På slutten av 80-tallet kom det en ny retning innenfor denne tradisjonen. Denne retningen var mye mer sammenlignende, i den forstand at man ville se variasjonen i byer i en større geografisk sammenheng. Flere prosjekter ble satt i gang og disse tok for seg enten flere urbane sentra eller migrasjon. Noen av disse er beskrevet i Cheshire o.a. (1989, 1993), Kerswill & Williams (2000), Milroy, Milroy & Hartley (1994), Milroy, Milroy, Hartley & Walshaw (1994), Williams & Kerswill (1999) og Britain (1997a, b). Alle disse studiene har til felles at de ser spredningen av trekk ikke bare som geografiske fenomen, men også i et sosialt perspektiv. En del av dette stoffet ble i 1999 samlet i en bok, Urban voices: Accent studies in the British Isles, redigert av Paul Foulkes og Gerry Docherty. Redaktørene sørget for at hvert innlegg inneholdt språkmateriale i et standardisert format slik at de forskjellige dialektene lettere kunne sammenlignes. Mange av artiklene i denne boken trekker fram dialect levelling (dialektutjamning) som hovedimpulsen for forandringer i britisk talemål. I innledningen til denne boken presenterer redaktørene noen av temaene som kommer fram i artiklene i samlingen. Her skriver de om dialect levelling: Watt [en av forfatterne], by way of illustration, summarises the motivation behind ongoing changes in the Newcastle vowel system in terms of younger speakers aiming to dispel the cloth cap and clogs image, and to sound like northerners, but modern northerners. Speakers can achieve these aims by avoiding variants which they perceive to be particularly indicative of their local roots, while at the same time adopting some features which are perceived to be non-local. It seems to be important, too, that the - 9 -

10 incoming features do not signal any other particularly well-defined variety, because of the potential signalling of disloyalty to local norms. (s ) Det virker som om folk i Newcastle er klar over hva som er gammelt og hva som er både moderne og som er brukt over et større geografisk område. Dette er motivasjonen til at man innlemmer disse nye trekkene i sitt eget talemål. Det kan også påvises at nettopp en slik dialektutjamning følger med en overgang fra tette til løse sosiale nettverk og økt mobilitet (Kerswill & Williams 2000b; jfr. Milroy 1980). Denne typen dialektutjamning passer godt inn med den sosialpsykologiske mekanismen som synliggjøres ved nivellering. Gamle og nye varianter eksisterer innenfor en gitt geografisk region. Språkbrukere tilegner seg de nye variantene ved å akkommodere til andre personer de oppfatter som moderne. På overflaten er denne mekanismen i konflikt med den geografiske spredningsmodellen, særlig fordi den ikke inkluderer en geografisk dimensjon. For å undersøke om disse mekanismene som potensielt er i konflikt med hverandre, kan forsones, er det nødvendig å undersøke relevante data, eller i det minste sette rammer for hvilken type forskning som er nødvendig. Eksemplene som følger, tillater oss å drøfte det andre hovedpunktet i denne artikkelen, nemlig gradvise fonetiske endringer relatert til junggrammatiske endringer. 3.2 Regional dialektutjamning i engelske vokaler Vårt første eksempel er igjen hentet fra Durham og Newcastle. 2 Vokalen /e/ i ord som face, may og rain er for tiden underlagt en monoftongeringsprosess. Den tradisjonelle varianten er [] 3. Kvantitative tall for bruken av diftong og monoftong er ført opp i tabell 3. 2 Durham har en befolkning på og er administrasjonssenter for grevskapet med samme navn. Innen bygrensen finnes også et stort landlig område, inkludert Ushaw Moor. Newcastle har et folketall på Jeg bruker notasjonen /e/ for at lesere lettere skal kunne identifisere den engelske ordgruppen, ikke for å implisere noe om uttalen. Denne transkripsjonen er basert på sørengelske varieteter og Received Pronunciation (RP)

11 Tabell 3 Vokalen /e/ i face, rain, etc., i to dialekter i Nordøst-England (prosentvis bruk av to varianter hos informanter fra arbeiderklassen) (Kerswill 1984, Watt 2002) By Opptaksår Durham 1983 Newcastle 1994 Kjønn Menn Kvinner Menn Kvinner Aldersgruppe % [] % [e] På grunnlag av tallene for begge byene er det ganske tydelig at bruken av diftongen [] er så å si forbeholdt mennene. Tallene for Newcastle viser i tillegg at deres bruk av denne varianten reduseres. Endringen begynte formodentlig hos kvinnene, som ifølge L. Milroy foretrekker dialekttrekk med større geografisk spredning (Milroy, Milroy, Hartley & Walshaw 1994; jfr. Cheshire 2002: 430). Slike varianter er dermed nøytrale i den forstand at de ikke signaliserer noen sterk eller spesifikk stedstilhørighet, selv om de ikke er standardisert (Received Pronunciation har [e]). Vi vil nå se på den geografiske retningen av endringen. Vi har ennå ikke tall for yngre mennesker i Durham, men uformelle iakttagelser antyder at bruken av diftongen reduseres også i Durham. Kjønnsdistribusjon stemmer med den vi finner i storbyen Newcastle. Hyppigheten blant kvinner begge steder er så lav at endringen synes fullført blant dem. Mennene i Durham har imidlertid betydelig færre diftonger enn den eldste gruppen i Newcastle. Hvis man tar i betraktning at opptakene i Durham ble gjort 11 år før dem i Newcastle, kan man slutte at monoftongeringen er mer avansert i Durham. I så fall er dette et eksempel på kontrahierarkisk spredning (Britain 2002: 626; Trudgill 1986: 50). Det vil i vårt tilfelle si at en mindre, delvis rural lokalitet (Durham) har tatt i mot en endring før nærmeste storby. Noe som taler mot en slik konklusjon er at det er farlig å sammenligne to studier som sannsynligvis har brukt noe ulike utvalgskriterier og -metoder. Likevel kan vi være nokså sikre på at utviklingen ikke sprer seg fra Newcastle til Durham: Forskjellen mellom verdiene for mennene i de to byene er for stor til at dette er rimelig. Men vi kan ikke uten videre slutte at det dreier seg om en gjensidig utjamningsprosess som fører til dialektutjamning. Det kan være relevant at grevskapet Durham grenser mot Yorkshire, som tradisjonelt har [e]. Det kan være at det er et samspill mellom spredning derfra og spredning fra Newcastle. Muligheten av at det finnes spredning, utelukker ikke at gjensidig akkommodasjon samtidig gjør seg gjeldende. Vi vil komme tilbake til dette i neste del

12 Men er det her snakk om en junggrammatisk endring eller leksikalsk spredning? Watt finner ingen leksikalske effekter. Derimot virker fonologisk kontekst nokså sterkt inn (Watt 2000: 79-80). Dette er i samsvar med den junggrammatiske mekanismen. Men det går også fram av Watts kommentarer at det er relativt lett for den som transkriberer å kategorisere vokalene i materialet. For min egen del kunne jeg påvise at de fleste eksemplarene var enten sterkt diftongiserte eller tydelige monoftonger (Kerswill 1984: 31). En slik polarisering hører ikke med til en prototypisk junggrammatisk endring, den er heller den første indikasjonen på at J. Milroy (1994) kan ha rett når han avviser eksistensen av en gradvis endring. For å finne ut om denne polariseringen hører til sjeldenhetene, vil vi se på to eksempler til. To vokaler som er med i dialektutjamningen i Sørøst-England, er /a/ i ord som mouth og /a/ i ord som price. Tabell 4 og 5 viser //-variantene i henholdsvis Milton Keynes og Reading, som begge ligger mellom 60 og 70 kilometer fra London (se kart, figur 2). Tabell 4 Milton Keynes: Prosentvis bruk av //-varianter (i f.eks. mouth), arbeiderklasse, intervju (Kerswill 2002: 697) SED-informanter ( ) Eldre (2k, 2m) 63,2 25,6 9,8 0 1,2 0 Kvinner (n=48) ,7 17,2 38,6 31,5 Jenter 14 år (n=8) ,9 4,7 88,8 Gutter 14 år (n=8) ,3 3,8 83,1 Tabell 5 Reading: Prosentvis bruk av //-varianter (i f.eks. mouth), arbeiderklasse, intervju (Kerswill 2002: 697) SED-informanter ( ) Eldre (2k, 2m) 53,5 38,1 3,3 0 4,1 0,7 Jenter 14 år (n=8) 0 2,3 0 8,0 0 90,4 Gutter 14 år (n=8) 3,8 3,2 0 5,7 0 87,1-12 -

13 Figur 2 Sørøst-England, med Reading, Milton Keynes og Ashford // er den samme vokalen som Labov kartla i sin artikkel fra Det går tydelig fram av kartet hans (figur 1) at hovedvarianten i Sørøst-England er den som får transkripsjonen []. Denne varianten finner vi igjen i vårt materiale som [(vi kan regne med at dette er samme variant, fordi SED-transkripsjonene er relativt grove). Man kan se av tallene at denne varianten og den urundete varianten [] har nesten helt veket for [a] i løpet av 2-3 generasjoner. Reading ligger litt etter Milton Keynes, noe som vi mener skyldes de relativt tettere nettverkene der enn i den nye byen Milton Keynes (jfr. Kerswill & Williams 2000b). Vi har tidligere hevdet at Milton Keynes er et eksempel på new-dialect formation, som innebærer at gjensidig akkommodasjon er den klart viktigste mekanismen bak utviklingen av den nye dialekten eller immigrant koine (Kerswill & Williams 2000a, Trudgill, Gordon, Lewis & Maclagan 2000, Siegel 1987, 2001). Vi vil hevde at endringene skjer mye raskere i Milton Keynes på grunn av byens økte mottakelighet til å la endringer spre seg, det være seg gjennom spredning eller nivellering. Likevel er mønsteret det samme i begge byene. Denne endringen ser ikke ut til å ha noen leksikalske unntak, og den innebærer heller ikke bytte av fonem. Men i enda større grad enn blant diftongene i Durham og Newcastle finnes det en sterk polarisering av de to gamle variantene og på den ene siden og den nyeste varianten [a] på den andre. Folk i års alderen i Reading er i ferd med å bytte ut den gamle varianten til fordel for den nye. Her finnes ingen gradvis fonetisk skala: Folk veksler mellom de to variantene, ofte i en og samme setning. Vi ser nå på -vokalen i de samme byene. Det går fram av tabell 6 og 7 at det også her skjer en endring, denne gangen mot en lavere og muligens mer fremre vokal. Vi ser nok

14 en gang at utviklingen i Reading går noe langsommere. Men her er det tydelig at det finnes en kontinuerlig fonetisk skala, noe som går frem av IPA-symbolene vi har brukt. Tabell 6 Milton Keynes: Prosentvis bruk av -varianter (i f.eks. price), arbeiderklasse, intervju Eldre (2k, 2m) ,4 56,6 15,3 3,4 Jenter 14 år (n=8) 25,4 44,6 29,2 0,5 0 0 Gutter 14 år (n=8) 1,0 38,0 60, Tabell 7 Reading: Prosentvis bruk av -varianter (i f.eks. price), arbeiderklasse, intervju Eldre (2k, 2m) 0 12,4 47,8 21,8 1,7 15,7 Jenter 14 år (n=8) 2,8 21,2 45,1 21,1 4,3 5,1 Gutter 14 år (n=8) 0,6 19,1 63,7 13,7 2,7 0 Til slutt vil vi se på en vokalforskyvning i Sørøst-England. Denne forskyvningen virker inn på de korte vokalene. Dataene er hentet fra Torgersen & Kerswill (2003), og består av formantverdier (F1, F2) for omkring vokaler. Informantgruppene består av fire eldre personer og åtte ungdommer i års alderen i både Reading og Ashford 4 (se kart, figur 2). Hensikten med denne undersøkelsen var å teste hypotesen om at strukturelle (innenspråklige) faktorer virker sterkere inn på vokalforskyvninger enn den eksterne faktoren dialektkontakt. Figur 3 bruker Wells (1982) nøkkelordsystem for å referere til de korte vokalfonemene i Ashford. Hver pil viser endringene på grunnlag av F1- og F2-verdier for eldre og yngre. Det går klart fram at det i Ashford finnes en nesten forskriftsmessig kjedeforskyvning (Hock 1991:156-8). 4 Analysene ble foretatt ved hjelp av SIL Speech Analyzer

15 Figur 3 Vokalforskyvning i Ashford Figur 4 Vokalforskyvning i Reading Figur 4 viser at vokalene i Reading ikke følger dette mønsteret. For det første er det blant fire av vokalene overhodet ikke noen endring. For det andre går forskyvningen i STRUT (//) i en annen retning. Bare for FOOT (//) finner vi samme endring som i Ashford. Hvorfor er det så store forskjeller mellom de to byene? Ser vi nærmere på endepunktene til vokalendringene i de to byene, kan vi se at de har samme vokalkvalitet som mål. Forskjellen består simpelthen i at utgangspunktene er ulike øst for London var de fremre vokalene høyere og STRUT var mer fremre og lavere enn vest for hovedstaden. Resultatet er konvergens mellom vokalsystemene øst og vest for London, noe som er et tegn på dialektutjamning

16 Konklusjonen er at dialektkontakt, enten det fører til diffusjon eller nivellering, er en viktigere faktor enn strukturelle forhold når de øver innflytelse i ulik retning. Uansett har vi å gjøre med en junggrammatisk endring, som oppviser fonetisk gradvishet og ingen leksikalske unntak. Vi har riktignok ikke observert denne endringen direkte siden vi brukte en apparent-time -metode. Selv om det er store og tydelige forskjeller mellom generasjonene, finnes det også variasjon mellom og hos enkeltpersoner i hver kjønn-, alder- og by-kategori. Denne variasjonen er gradvis og består mer i forskjeller i distribusjonen av F1-F2-plottene for hver vokal enn nær-kategoriske forskjeller. Dette er tydeligst for forskyvningen i Ashford, som i likhet med andre slike endringer, som f.eks. The Northern Cities Shift i USA (Labov 1994, Thomas 2002), er en kjedeforskyvning. Videre støtte for en gradvis fonetisk endring i vokalforskyvninger kan vi finne i data som behandler en mer fremre realisering av //, som i goose. Sammenligning av data hentet fra RP-talende informanter født i perioden 1911 fram til 40-tallet (Bauer 1985) og våre egne tall fra eldre og yngre språkbrukere fra arbeiderklassen i Reading og Ashford (Kerswill 2000) viser at blant dagens tenåringer har // blitt flyttet framover med omtrent 500 Hz på skalaen F2 minus F1 i forhold til Bauers (1985) yngste RP-informanter (født omtrent 1940). Våre eldre informanter har mer fremre verdier enn Bauers eldre informanter født på samme tid ( ), noe som kan bety at ikke-standardiserte dialekter førte an i den mer fremre realiseringen. Våre eldre informanters realisering tilsvarer Bauers RP-brukere født år senere på 40-tallet. Dette indikerer en tilstedeværelse av fonetisk gradvishet på følgende måte: På et gitt tidspunkt kan vi regne med at en befolkning, definert ut i fra alder, kjønn og sosial klasse, vil ha gjennomsnittsverdier for // på skalaen F2 minus F1 på n Hertz, og på et senere tidspunkt f(n) Hertz, hvor f er en funksjon av tiden. Dette forteller oss selvsagt heller lite om mekanismen bak denne forskyvningen, inkludert dens sosiale evaluering og distribusjon eller dens symbolske bruk i samtale (jfr. Eckert 1996 som omtaler dette). Ei heller forteller det oss noe om hvorvidt språkbrukere forandrer sine formantverdier når de blir eldre for å følge tendenser i samfunnet rundt dem, eller hvorvidt enkeltindivider har en diskret alternering av gamle og nye varianter, eller om det eksisterer en variabel bruk av varianter på en fonetisk skala. Dersom vi holder oss til dette synet, tillater det oss å hevde med noe sikkerhet at gradvishet eksisterer på gruppenivået. Dette fører oss igjen til å undersøke fonetisk gradvishet på individnivået. J. Milroy avviser selv muligheten av å finne en fonetisk gradvis endring siden dialektologisk forskning synes gang på gang å falsifisere den fonetisk gradvise

17 hypotesen (1994:120, min oversettelse) og hevder at (i konteksten av fonetisk endring som han nettopp har omtalt) språkendring kan ikke påvises i talen til et individ i løpet av en kort periode, spesielt i en laboratoriesituasjon, selv om den faktisk finner sted: dette er fordi endringer finner sted i språksamfunnet og ikke i et individs språk (1994:121, min oversettelse). Jeg mener at Milroys argument, som allerede er akseptert, at lydendringer nødvendigvis er utfallet av en slags låneprosess, kan bli sett på som en del av den samme polemikken. Lån var tradisjonelt et fenomen på ordnivå, som førte til dictumet chaque mot a son histoire. Dialektologiske bevis som støtter dette (som isoglossene for det høytyske konsonantskiftet synliggjort i den rheniske viften (Petyt 1980:57-60)) ga et bilde av fonetisk bråhet og leksikalsk gradvishet. Dersom junggrammatisk endring i seg selv og ikke følgene av den (for det er hva disse isoglossene er) er resultatet av lån, er konsekvensen at vi ikke kan regne med å finne uhørbare grader av endring: Dersom en endring i et individs språk ikke kan oppfattes, er det ingen grunn til at en annen person vil kopiere den. I motsetning til disse prinsipielle argumentene er det J. Milroy (1994:120) hevder, nemlig at en fonetisk gradvis endring ikke finnes i noe enkeltindivid, noe overdrevet. Vi har andre steder kommet med apparent-time -bevis for en mer fremre // som i goat blant unge barn i Sørøst-England i alderen 4 til 8 år (Kerswill & Williams 2000a:106-7; Kerswill & Williams i produksjon:6). Disse dataene forblir imidlertid indirekte. Allikevel har longitudinale studier vist at voksne individer kan og vil endre sine vokalrealisasjoner i samsvar med endringer i samfunnet rundt dem (Yaeger-Dror 1989; Harrington et al. 2001). At Labov ikke fant en endring av denne typen i egne data, skyldes at en slik endring ikke er universell (1994: ). 5 Eksemplene vi har omtalt synes å peke mot en videre svekkelse av distinksjonen mellom junggrammatisk og leksikalsk spredningsbaserte endringer. Vi må avvise gradvishet som kriterium for junggrammatisk endring, men akseptere at en viss gradvishet i noen tilfeller kan forekomme. Dette er også beroende på hvilken måte endringen er observert. 6 Videre er tilstedeværelsen av leksikalske unntak hovedsakelig begrenset til fonetisk diskrete endringer som involverer fonologisk restrukturering (inkludert endringer i subsystemer - 5 Noen studier har behandlet longitudinelle endringer i barns språk fra et variasjonistisk ståsted (Roberts & Labov 1995; Foulkes, Docherty & Watt 1999, 2000); fonetisk gradvishet var imidlertid ikke tema i disse studiene. 6 Å fjerne gradvishet som kriterium for junggrammatisk endring ville være å motsette seg den aksepterte definisjonen av junggrammatisk. Det er bedre å understreke regelmessigheten av slike endringer og bruke en slik tolkning i stedet

18 Labov 1981:298). Det kan allikevel være leksikalske tendenser som ikke kan forutses selv i noen junggrammatiske endringer, noe som J. Milroy (1994:123-4) har funnet. Vi kan nå oppsummere resultatene for disse i utgangspunktet fem regelmessige vokalendringene slik: 1. Distribusjonskart basert på SED tyder på at endringen [u] [a] opprinnelig var junggrammatisk. Analyse både av SED-materialet og nye data viser at endringen i nyere tid (også da SED-materialet ble samlet) har vært leksikalsk, og at den er raskere og mindre regelmessig nå enn for 50 år siden. 2. De øvrige endringene viser at det fortsatt er mulig å iaktta junggrammatiske endringer, men bare på måter som er styrt av hvilken synsvinkel vi velger: Her er det et spørsmål om vi betrakter endring som en egenskap ved gruppen (dette er hva Milroy hevder), eller ved individet. I tillegg kommer praktiske overveielser. Endringene spalter seg i to underkategorier: De som er fonetisk kontinuerlige, og de som er fonetisk polarisert men det er problemer med denne klassifikasjonen som følger delvis av hvordan vi velger å operasjonalisere endringsundersøkelsen. Endringene innebærer ikke noen fonologisk omstrukturering av ordene (men de kan i noen tilfeller føre til et sammenfall). 3. Noen vokaler er involvert i dialektutjamning. Utjamningen ser ikke ut til å spre seg over et område større enn regionen. Dette skjer enten ved en felles tilnærming mot nye varianter (/a/ og /a/ i Reading og Milton Keynes og de korte vokalene i Reading og Ashford) eller ved en felles innføring av varianter som fra før har stor utbredelse (Durham og Newcastle /e/) Til slutt kan vi ta Labovs kriterier for å finne ut i hvor stor utstrekning de fem endringene er polarisert i to diskrete kategorier. Det går fram av tabell 8 at det finnes en klar spaltning av endringene i to typer: Leksikalsk spredning (Durham /u/ /a/) og junggrammatisk endring (resten). Men det viser seg at det nok bare er tre kriterier som er uunngåelige: 1 eller 2 dictionary entries (oppslagsformer i et mentalt leksikon), fonetisk betinget/ikke betinget og leksikalske unntak/ingen unntak. Social affect (som kanskje kunne oversettes med stigmatisering ) ser ikke ut til å skjelne mellom de to typene: I hvertfall i

19 Newcastle er bruken av /u/ i ordklasse 1 en stereotypi (f. eks. kalles byens fotballag for The Toon = The Town ). Tabell 8 Kategorisering av 5 engelske vokalendringer etter 6 kriterier (etter Labov 1981) Durham /u/ /a/ MOUTH Sørøstengelsk MOUTH Newcastle/Durham [] [e] FACE Sørøstengelsk PRICE Sørøstengelsk forskyvning i korte vokaler diskret kan kategoriseres (dictionary entries) fonetisk betinget leksikalske unntak (social affect) % junggrammatisk ja ja 2 nei ja ja 17 ja, kanskje ja, kanskje ja, kanskje 1 (ja) nei ja 67 nei 1 ja nei ja 83 nei nei 1 ja nei ja 100 nei nei 1 (ja) nei (ja) 100 Merkn. 1. Celler med skravering oppfyller Labovs kriterier for junggrammatisk endring. 2. Klammer rundt ja betegner at sikre data mangler. 3.3 Dialektutjamning i engelske vokaler: Gjensidig nivellering eller geografisk spredning? Vi vil nå sette til side ulike aspekter for språkendringer og returnere til vårt andre sentrale tema, nemlig distinksjonen mellom to ulike endringsmekanismer: gjensidig akkommodasjon som fører til dialektnivellering og geografisk spredning av trekk. Redaktørene av Urban voices anvender en sosialpsykologisk forklaring på den påståtte dialektutjamningen. Denne går ut på at folk aktivt søker nøytrale former for ikke å signalisere sterkt lokale og muligens gammeldagse identiteter. Hvis dette er tilfellet, er det ikke nødvendig for oss å anvende en spredningsmodell. Såfremt de aktuelle trekkene er tilgjengelige i individets hverdagsliv gjennom kontakt med andre språkbrukere og kjennskap til trekkene, og såfremt det finnes bred enighet om den sosiale verdien til hvert enkelt trekk, kan det oppstå konvergens mellom varieteter. Merk at dette ikke impliserer at trekk sprer seg ut fra et tettbygd midtpunkt, men at det kan skyldes en avbalansert gjensidighet blant varietetene (og brukerne) når det gjelder tap av og tilegnelse av språktrekk. I så fall forutsettes det en viss grad av mobilitet blant befolkningen, og gode muligheter for at individer kan ha omgang med andre over et større

20 område. Grensen for hvor stort et utjamningsområde kan være, beror nettopp på denne mobiliteten. Som et indisium kan jeg peke på at det i London-området finnes mange som pendler i opp til to timer i hver retning. De fleste reiser inn til selve London, men en del drar til andre byer omkring London. Noe lignende kan sies for de store tettbebygde strøkene rundt Birmingham, Leeds, Manchester, Liverpool, Glasgow og Newcastle. I øyeblikket er det riktignok ikke mulig å komme fram til den relative innvirkningen av spredning og nivellering. Likevel kan vi antyde en del rimelige konklusjoner. F. eks. er det sannsynlig at nivellering gjør seg gjeldende i Newcastle/Durham-området, selv om trekk kan spres fra de store byene i Yorkshire i sør. For de tre sørøstengelske byenes vedkommende er det rimelig å anta at spredning har større vekt, på grunnlag av Londons store innbyggertall (8 millioner i motsetning til i Reading og Milton Keynes og i Ashford). Men forskningen mangler. London sies å være opphavet til innovasjoner på alle menneskelige felt, ikke minst språk: Its working-class accent is today the most influential source of phonological innovation in England and perhaps in the whole English-speaking world (Wells 1982: 301). Uten ny forskning kan vi ikke si noe sikkert om opphavet til de utviklingene vi har vært vitne til i Reading, Milton Keynes og Ashford. Her vil jeg kort trekke inn en teori som Helge Sandøy nylig har kommet med (1998). Han påviser at språklige innovasjoner som innebærer forenkling kan begynne i utkanten, for så å bevege seg på et kontrahierarkisk vis i retning av sentrum. Dette kan ha konsekvenser for hvordan man undersøker språkendring i London i forhold til satelittbyene. 3.4 Konsonanter: Fanebærere for geografisk spredning? Det ser ut som det ikke finnes noen rapporter om vokalvarianter som sprer seg over hele landet: I stedet finner vi lokale løsninger. Det samme kan derimot ikke sies for konsonanttrekk. Et trekk som har spredt seg over store deler av England, er bruken av labiodentalen [] for /r/ istedenfor [] (Foulkes & Docherty 2000). Her vil vi imidlertid se på tre andre trekk: glottal klusil [] for /t/ mellom vokaler i ord som better, sammenfallet av og /f/ til [f] i ord som thing, og til slutt sammenfallet av og /v/ til [v] i inn- og utlyd i ord som brother og smooth. For å få et bilde av den geografiske spredningen, vil vi undersøke data fra Reading og Milton Keynes og i tillegg en større by på kysten av Yorkshire, Hull (Williams & Kerswill 1999). Det går fram av figur 5 at de tre variablene oppviser omtrent samme fordeling mellom samfunnsklasse og kjønn i de tre byene. I hver by er det samfunnsklasse som best forklarer variasjonen. Tar man i betraktning at disse variablene har temmelig ulike historier, er denne

21 fordelingen noe uventet. Andrésen (1968:18) har vist at glottal klusil i stedet for intervokalisk /t/ først forekom i Vest-Skottland (inkludert Glasgow) rundt 1850 for så å spre seg til Øst-Skottland og helt nord i England noen år senere. Ifølge Andrésen er de første funnene av glottal klusil i Londonområdet fra begynnelsen av det 20. århundre. Ved midten av hundreåret har glottal replacement og reinforcement av intervokalisk /t/ spredt seg til rurale dialekter i det meste av Øst-England, men ikke til Sørvest-England, Midlands og Nord-England, inkludert Yorkshire (Trudgill 1974:81). Fenomenet er dermed langt eldre i de to sørlige byene enn i Hull, som ligger i distriktet East Riding i Yorkshire MC jenter MC gutter WC jenter Milton Keynes WC gutter MC jenter MC gutter WC jenter Reading WC gutter MC jenter % glottal stop for intervokalisk /t/ % [f] for (th) % [v] for (dh) MC gutter Hull WC jenter WC gutter NB: (th) = sammenfall av og /f/ som [f] (dh) = sammenfall av og /v/ som [v] i inn- og utlyd MC = middelklasse WC = arbeiderklasse Figur 5 Prosentvis bruk av lavstatusvarianter av tre konsonantvariabler i Milton Keynes, Reading og Hull (intervjudata)

22 Merkn.: 1. Antall belegg: Bristol og London er angitt av tom sirkel. 3. Kartet er hentet fra Orton (1962: 30), og viser SEDs lokaliteter. Figur 6 Bruk av [f] i ord der [] ventes. (Basert på opplysninger fra Survey of English Dialects ( ), ekserpert av Oliveira Filho 1999) Frikativsammenfallene i figur 5 har en noe annen historie enn bruken av glottal klusil for /t/. Figur 6 viser forekomsten av [f] for // i ord i SEDs spørreliste (det finnes ikke nok eksempler på ord med // til at denne lyden kan kartlegges det vanligste er at det er stort samsvar mellom de to sammenfallene). 7 Fylte sirkler er her brukt til å representere lokaliteter der det fantes Jeg vil gjerne rette en takk til Clive Upton for at han gjorde meg oppmerksom på MA-avhandlingen til Oliveira Filho (1999). Han har ekserpert SED-materialet med sikte på å finne ut hvor utbredt disse sammenfallene var i (for det meste) rurale dialekter på 50- og 60-tallet

23 forekomster av [f] hvor [] var ventet (lokaliteter uten forekomst eller med bare en forekomst er ikke tatt med). Størrelsen på sirklene representerer antall forekomster. Det går tydelig fram av kartet at det finnes to atskilte sentra for spredningen av endringen: Et område rundt Bristol og et område som tar med London og distriktet like nord og øst. Dersom vi antar at innovasjoner spres ut fra økonomisk og kulturelt viktige sentra kan vi nok regne med at endringen kom først i de to byene og deretter spredte seg utover. I begge tilfeller virker det som det går en bølgeaktig spredning over landskapet. Endringen hadde overhodet ikke nådd Nord-England (hvis vi ser bort fra det som må være en leksikalsk betinget bruk av [f] i ordet sheath, som finnes sporadisk over nesten hele landet). Når begynte denne endringen? Matthews (1938: ) drøfter hvordan London-dialekten ( Cockney ) var representert i visetekster fra de såkalte music-halls på 1800-tallet. Av tekstene som Matthews siterer, er det først de fra omkring 1880 som rutinemessig bruker f og v i ord der den vanlige stavemåten er th. Sammenfallene må ha vært stereotypisk allerede før 1880, og dette skulle tilsi at bruken av [f] og [v] var nokså vanlig senest hos generasjonen født i 1850 og sannsynligvis før. Vi vet ingenting sikkert om utviklingen i Bristol. Spredningen rundt Bristol var allerede stor da feltarbeidet for SED ble foretatt, noe som betyr at endringen må være av tidlig dato. Det er mulig at gode jernbaneforbindelser mellom London og Bristol, som på 1800-tallet var en viktig havneby, førte til at endringen ble tatt i mot i Bristol før den kom til mindre byer og landsbyer. Hvis dette er tilfelle er det et eksempel på hierarkisk spredning av trekk, noe vi kommer tilbake til. Vi skal nå se på den videre utviklingen av spredningen. For å finne ut hvorvidt innføringen av sammenfallene skjer på en geografisk gradvis måte, kan vi forsøke å kartlegge fødselsdatoene til generasjonene som først brukte innovasjonene i betydelig grad. Dette vil si at de fantes hos et betydelig mindretall og at bruken dermed ikke var idiosynkratisk. Figur 7 viser dette i form av årstall som er kommet fram til ved gransking av publiserte studier, BA- og MA-oppgaver og personlig henvendelse til lingvister som har kjennskap til talemålet i de forskjellige byene. Årstallet for Bristol er kommet fram til på grunnlag av argumentasjonen i forrige avsnitt. Det går klart fram at spredningen går fra sør mot nord, og (med unntak av Bristol) at den østre delen av landet får endringen tidligere enn den vestlige. På en noe mer overbevisende måte enn SED-materialet for Bristol- og Londondistriktetene, kan distribusjonen av årstallene brukes til støtte for en hierarkisk spredningsmodell (Trudgill 1983: 72-78). Dette ser man lettest i tallene for Derby, Wisbech og Norwich, tre byer som ligger omtrent like langt fra London. Befolkningstallene for byene er følgende: Derby:

24 Wisbech: Norwich: Rekkefølgen er som modellen tilsier: Derby tar i mot endringen litt før Norwich, og Wisbech kommer i etterskudd

25 Figur 7 Spredning av [f] for / / og [v] for / / i urbane lavstatusvarieteter. Tidligste fødselsår for generasjoner som bruker innovasjonene på en ikke-idiosynkratisk måte Merkn.: Størrelsen på sirklene representer byenes relative befolkningstall

26 4. Konklusjon Totalinntrykket støtter synet som hevder at regional dialektutjamning er svært utbredt i Storbritannia. Så langt er det få som har kunnet vise til endringer som fører til divergens; kanskje det mest kjente eksempelet er frikativiseringen av klusiler i Liverpool (jfr. Sangster 2001). Situasjonen i Storbritannia virker nokså forskjellig fra den i USA, hvor det finnes fonetiske utviklinger i flere deler av landet som gjør at vokalsystemene blir stadig mer ulike (Labov 1994) for ikke å snakke om at de to hovedvarietetene i amerikansk engelsk (som tales av afrikansk-amerikanerne og europeisk-amerikanerne) fortsatt går i hver sin retning både fonetisk og grammatisk (Wolfram & Schilling-Estes 1998: ). Fokus på prosessene bak regional dialektutjamning viser at både geografisk spredning og den akkommodasjonsbaserte prosessen nivellering må vektlegges. Vi har argumentert for at nivellering, basert på denne siste definisjonen, bare kan brukes i sin rene form i tilfeller hvor det er høy mobilitet innenfor et relativt kompakt område (f. eks i en ny by), med påfølgende høy sannsynlighet for at enkeltindivider vil ha kontakt med andre i hele området. Det er a priori usannsynlig at denne mekanismen kan applikeres over et stort og demografisk komplekst område som Storbritannia. Her må vi anta at (tatt i betraktning andre faktorer som medias innflytelse) geografisk spredning er den mest sannsynlige årsaken. De dialektologiske dataene som er presentert her, gir overveldende støtte til denne forklaringen. Regional dialektutjamning er derfor resultat av både spredning og nivellering. Dersom man stiller spørsmål om mekanismene bak språkendringene, tvinger det oss til å se dem i en videre kontekst av språkendringsmodeller. En oppbrukt spredningsbasert junggrammatisk endring, som The Great Vowel Shift, er følgelig både leksikalsk gradvis og fonetisk brå. Spor av dens geografiske og (ifølge visse kriterier) fonetiske brå natur kan fremdeles finnes gjennom grundig kartlegging. Regional dialektutjamning uansett hva slags mekanisme som ligger bak synes ikke å favorisere verken en junggrammatisk eller en gradvis leksikalsk endring: Vi så eksempler på begge i Nordøst-England. Vi er imidlertid nødt til å spørre oss hva som er basis for ideen at endringer som ifølge visse kriterier er junggrammatiske, nødvendigvis er fonetisk gradvise. (Hvis så er tilfelle har vi heller ingen rett til å kalle dem junggrammatiske.) På gruppenivå er noen endringer klart gradvise (den mer fremre realiseringen av // og endringen av // i sørøst-england), mens andre er antakeligvis ikke (monoftongiseringen av // i nordøst og endringene i // i sørøst). Det er mulig at fonetisk gradvishet er noe begrenset på et individuelt nivå. Dette skyldes at

27 spredningen av endringer alltid er basert på dialektkontakt: gamle og nye varianter vil derfor være salient (Trudgill 1986) og følgelig med størst sannsynlighet diskrete. Litteratur Baugh, Alfred C. og Cable, Thomas (1993). A History of the English Language, 4. utg. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. Britain, David (1997a). Dialect contact, focusing and phonological rule complexity: the koineisation of Fenland English. I C. Boberg, M. Meyerhoff and S. Strassel (red.). A Selection of Papers from NWAVE 25. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics 4: Britain, David (1997b). Dialect contact and phonological reallocation: Canadian Raising in the English Fens. Language in Society 26: Britain, David (2002). Space and spatial diffusion. I J. K. Chambers, P. Trudgill & N. Schilling-Estes (red.) The handbook of language variation and change. Oxford: Blackwell, s Britain, David & Trudgill, Peter (1999). Migration, new-dialect formation and sociolinguistic refunctionalisation: reallocation as an outcome of dialect contact. Transactions of the Philological Society 97: Cheshire, Jenny (2002). Sex and gender in variation research. I J. K. Chambers, P. Trudgill & N. Schilling-Estes (red.) The handbook of language variation and change. Oxford: Blackwell, s Cheshire, Jenny, Edwards, Viv & Whittle, Pam, (1989): Urban British dialect grammar: the question of dialect levelling. English World Wide 10: Også i J. Milroy & L. Milroy (1993) (red.): Real English: The grammar of English dialects in the British Isles. London: Longman, s Foulkes, P. & Docherty, G. (red.) (1999). Urban voices: Accent studies in the British Isles. London: Edward Arnold. Foulkes, Paul & Docherty, Gerard (2000). Another chapter in the story of /r/: Labiodental variants in British English. Journal of Sociolinguistics 4: Hock, H. H. (1991). Principles of historical linguistics. 2. utg. Berlin: Mouton de Gruyter. Kerswill, P. E. (1984). Social and linguistic aspects of Durham (e). Journal of the International Phonetic Association 14: Kerswill, P. E. (1987). Levels of linguistic variation in Durham. Journal of Linguistics 23: Kerswill, P. E. (2002). Koineization and accommodation. I J. K. Chambers, P. Trudgill & N. Schilling-Estes (red.) The handbook of language variation and change. Oxford: Blackwell, Kerswill, Paul & Williams, Ann (2000a). Creating a new town koine: children and language change in Milton Keynes. Language in Society 29(1): Kerswill, P. E. & Williams, A. (2000b). Mobility and social class in dialect levelling: evidence from new and old towns in England. I K. Mattheier (red.) Dialect and migration in a changing Europe. Frankfurt: Peter Lang, s Labov, W. (1981). Resolving the Neogrammarian controversy. Language 57:

Evy Beate Tveter. Norsk språkvitenskap i perioden 1965 1995

Evy Beate Tveter. Norsk språkvitenskap i perioden 1965 1995 Evy Beate Tveter Norsk språkvitenskap i perioden 1965 1995 Masteroppgave i nordisk språkvitenskap Institutt for språkvitenskap Det humanistiske fakultetet Universitetet i Tromsø Våren 2006 Takk til Endre

Detaljer

Det er på sin plass å takke dem som har hjulpet meg på ulike vis gjennom arbeidet:

Det er på sin plass å takke dem som har hjulpet meg på ulike vis gjennom arbeidet: Forord Når jeg nå sitter og komponerer et forord til denne masteravhandlinga, så betyr det at jeg endelig kan si meg ferdig. Det har vært en periode med mye hardt arbeid, slit og frustrasjon. Men jeg har

Detaljer

Formelle subjekter i norsk en diakron undersøkelse

Formelle subjekter i norsk en diakron undersøkelse Formelle subjekter i norsk en diakron undersøkelse Kari Kinn Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Høsten 2010 II Formelle

Detaljer

Takk til Dr. Marcus Buck som har gitt meg uvurderlig hjelp med statistikker og utregninger.

Takk til Dr. Marcus Buck som har gitt meg uvurderlig hjelp med statistikker og utregninger. FORORD Det er mange som fortjener takk for at denne masteroppgava er blitt til. Jeg vil her spesielt trekke fram noen: Takk til veilederen min, Aud-Kirsti Pedersen, som har åpna øynene mine for mange norskfaglige

Detaljer

SANDNES I SKYGGEN AV STAVANGER

SANDNES I SKYGGEN AV STAVANGER SANDNES I SKYGGEN AV STAVANGER - EN SOSIOLINGVISTISK UNDERSØKELSE AV SANDNES-MÅL MED UTGANGSPUNKT I UTVALGTE SPRÅKLIGE VARIABLER CHARLOTTE SOL IMS Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter

Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter Betydningen av klasse KARI STEFANSEN kas@nova.no GUNHILD R. FARSTAD gfa@nova.no PARENTS' CHILDCARE STRATEGIES. THE SIGNIFI- CANCE OF CLASS Family policy is the framework

Detaljer

Sunniva Strømsvåg. Syntaktisk attrisjon i amerikanorsk

Sunniva Strømsvåg. Syntaktisk attrisjon i amerikanorsk Sunniva Strømsvåg Syntaktisk attrisjon i amerikanorsk Masteravhandling i nordisk språkvitenskap Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap Det humanistiske fakultet Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Bortfall av obligatoriske seg-refleksiver

Bortfall av obligatoriske seg-refleksiver Anne Mette Sunde Bortfall av obligatoriske seg-refleksiver En studie av mønsterlån fra engelsk til norsk Masteroppgave i nordisk språkvitenskap, mai 2013 Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap,

Detaljer

Sammendrag: Effekt av Metafon

Sammendrag: Effekt av Metafon Sammendrag: Effekt av Metafon Bakgrunn: Det understrekes stadig at det er behov for mer kunnskap om virkningen og nytteverdien av logopediske tiltak. Fonologiske vansker er blant de hyppigst forekommende

Detaljer

ETNOLEKT. Av Lars Anders Kulbrandstad

ETNOLEKT. Av Lars Anders Kulbrandstad ETNOLEKT Av Lars Anders Kulbrandstad Som resten av Vest-Europa har de skandinaviske landene fra 1960-tallet og fram til i dag hatt større innvandring enn på mange hundre år. Det har ført til at det språklige

Detaljer

AU PAIR ORDNINGEN I SØKELYSET

AU PAIR ORDNINGEN I SØKELYSET AU PAIR ORDNINGEN I SØKELYSET Masteravhandling i Rettssosiologi om au pair ordningen i Norge Av Marte Bertelsen Vår 2007 Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Juridisk fakultet Universitetet i Oslo

Detaljer

Landsby 18, gruppe 1. Studie av ungdoms bruk av online dataspill

Landsby 18, gruppe 1. Studie av ungdoms bruk av online dataspill NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Fagrapport TDT4851 Eksperter i Team Landsby 18, gruppe 1 Studie av ungdoms bruk av online

Detaljer

Gjert Kristoffersen. Kort innføring i norsk fonologi

Gjert Kristoffersen. Kort innføring i norsk fonologi Gjert Kristoffersen Kort innføring i norsk fonologi Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Universitetet i Bergen 2008 1 Gjert Kristoffersen 2008 Gjert.Kristoffersen@lle.uib.no Institutt

Detaljer

Bacheloroppgave. Vektlegging av kompetanse i engelsk språk i rekrutteringsprosessen til multinasjonale selskaper i Norge

Bacheloroppgave. Vektlegging av kompetanse i engelsk språk i rekrutteringsprosessen til multinasjonale selskaper i Norge Rena Marie Lund Grønseth Bacheloroppgave Vektlegging av kompetanse i engelsk språk i rekrutteringsprosessen til multinasjonale selskaper i Norge How competency in the English language is emphasized in

Detaljer

Jeg tenker, altså er jeg!

Jeg tenker, altså er jeg! Jeg tenker, altså er jeg! Tilegnelse av tro, synes og tenke i BKS-språkliges norske mellomspråk En korpusbasert studie av Nevena Kamčev ASKeladden November 2013 UiB Forord Jeg er personlig engasjert i

Detaljer

Oh bloody hell sir æ åsså tar æ av mæ kappa

Oh bloody hell sir æ åsså tar æ av mæ kappa Oh bloody hell sir æ åsså tar æ av mæ kappa - En undersøkelse av engelske innslag i rollespill Pia Høgmo Andersen Masteroppgave i nordisk språkvitenskap Institutt for språkvitenskap Det humanistiske fakultet

Detaljer

TASK REVISION OG AUTORITET

TASK REVISION OG AUTORITET TASK REVISION OG AUTORITET EN EKSPERIMENTELL STUDIE VED UNIVERSITETET I AGDER MARIANNE KALLHOVD VATNE Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del

Detaljer

Krisekompetanse i norske PR-byråer- teori eller empiri?

Krisekompetanse i norske PR-byråer- teori eller empiri? 983632 983693 983906 Markedshøyskolen Krisekompetanse i norske PR-byråer- teori eller empiri? Crisis management by Norwegian PR-agencies - theoretical or empirical approach? Bacheloroppgave BCR3100 VÅR

Detaljer

Mari Stokke Bragen. Barnefamiliers flytting fra Groruddalen hva betyr skole? Masteroppgave. Vår 2013

Mari Stokke Bragen. Barnefamiliers flytting fra Groruddalen hva betyr skole? Masteroppgave. Vår 2013 Mari Stokke Bragen Barnefamiliers flytting fra Groruddalen hva betyr skole? Masteroppgave Vår 2013 Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Detaljer

FAGSKÅRE. 10.1 Økonomisk, kulturell og sosial kapital

FAGSKÅRE. 10.1 Økonomisk, kulturell og sosial kapital 10 HJEMMEBAKGRUNN OG FAGSKÅRE Dette kapitlet tar for seg sammenhengen mellom elevenes hjemmebakgrunn og deres faglige prestasjoner i matematikk og naturfag. Vi stiller også spørsmålet: Har betydningen

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

In Holland we are a nice family. In Norway we are a happy family!

In Holland we are a nice family. In Norway we are a happy family! In Holland we are a nice family. In Norway we are a happy family! Om nederlandske entreprenører i bygde-norge Lillian Beate Risvaag Masteroppgave i geografi Geografisk institutt Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

RSA 935 Prosjektarbeid. Hva fremmer jobbtilfredshet og motivasjon hos sykepleiere i kommunehelsetjenesten?

RSA 935 Prosjektarbeid. Hva fremmer jobbtilfredshet og motivasjon hos sykepleiere i kommunehelsetjenesten? Campus Rena Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Hilde Evensen og Jon Henry Johnsen RSA 935 Prosjektarbeid Hva fremmer jobbtilfredshet og motivasjon hos sykepleiere i kommunehelsetjenesten? Årsstudium

Detaljer

Skal jeg leke med deg, eller? Om samhandling i en barnehage, med fokus på barn med minoritetsspråklig bakgrunn.

Skal jeg leke med deg, eller? Om samhandling i en barnehage, med fokus på barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Skal jeg leke med deg, eller? Om samhandling i en barnehage, med fokus på barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen, Institutt for sosialantropologi. Av Anne Cecilie

Detaljer

Fenomenet og begrepet tillit

Fenomenet og begrepet tillit Notat 19/2003 Lars J. Halvorsen Fenomenet og begrepet tillit Tilnærming og forståelse innen to teoretiske perspektiver Obligatorisk vitenskapsteoretisk essay til dr. polit. studiet ved Universitetet i

Detaljer

Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker.

Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker. Ja takk, begge deler? En studie av befolkningens holdninger til e-bøker. Vil papirboken og nye digitale lesemåter kunne leve side om side? Eller vil papirboken forsvinne? Executive Master of management

Detaljer

Når troen tar Nye veier

Når troen tar Nye veier Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker Når troen tar Nye veier En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer KIFO Rapport 2013: 1 Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker NÅR TROEN TAR NYE

Detaljer

Kvitt deg med studiegjelden!

Kvitt deg med studiegjelden! Kvitt deg med studiegjelden! BACHELOROPPGAVE VED MARKEDSHØYSKOLEN 1. JUNI 2012 I hvilken grad har redusert studiegjeld effekt på siste års studenters holdning til å flytte til Finnmark og Nord-Troms? Studentnummer:

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer