GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men"

Transkript

1 1 gk konsern 2008 /2009 GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men også innen energi i bygg, byggautomasjon, vannbårne systemer og kjøling. Vi er nå ledende i Skandinavia på flere av disse områdene og øker bredden hele tiden.

2 i n n h o l d f r a ko n s e r n s j e f e n r å d g i v n i n g e n p a r t n e r s o m s e r h e l h e t e n e n t r e p r i s e e t ko m p e ta n s e k r e v e n d e p u s l e s p i l l h e l s f y r at r i u m, n o r g e d g i p a r k e n i h e r n i n g, d a n m a r k h o t e l l i s t o c k h o l m, s v e r i g e drift og service å s i k r e e n i n v e s t e r i n g s v e n s k a m c d o n a l d s a b tall og prosjekter i 2008 g k n o r g e a s g k v e n t i l at i o n s g r u p p e n a s g u n n a r k a r l s e n s v e r i g e a b utdanning og metodikk g k s k o l e n o g v i p p r o s j e k t m e t o d i k k k o n s e r n r e g n s k a p

3 3

4 fra konsernsjefen Kompetanse som sikrer sømløs leveranse «b r e d t k o n s e p t» Dette er et begrep i GK som henspeiler på vår erfaring og kunnskap innen de fagene som kreves for tekniske anlegg innen energi, inneklima og miljø i bygg. Vår ekspertise er innen fagene ventilasjon, kjøling, vannbårne systemer, energi og byggautomasjon i bygg fra prosjekt utvikling til leveranse og drift. Innenfor disse områder har GK egne ingeniører og fagfolk som gir råd, utvikler, prosjekterer og leverer tekniske anlegg. Våre ingeniører innenfor prosjektutvikling og prosjektledelse sørger for å sy fagene sammen til en sømløs pakke av teknikk og funksjon i bygg. GK tar også ansvaret i prosjektene for leveranse av elektro- og rørentrepriser slik at byggherren blir ytterligere avlastet i sin håndtering av underentreprenører gjennom GKs ansvar for det totale anlegget og alle grensesnitt mellom fagene. Vår erfaring som prosjektleder av tekniske fag sikrer kunden rett kvalitet på leveransene. Også innenfor service, drift og vedlikehold står GK for en «Bredt konsept»-strategi. Våre ingeniører og fagarbeidere tar ansvar for alle tekniske installasjoner i bygningsmassen, ventilasjon, vannbårne systemer, energi i bygg, kjøling og automatisering, mens den kundeansvarlige serviceprosjektlederen hos GK håndterer underleverandører i andre fag. GK går gjennom dette nye veier for å sikre byggherrer og totalentreprenører en sømløs leveranse av tekniske anlegg hvor kostnadsbesparelsene ligger i effektiv prosjektering, prosjektledelse og produksjon på byggeplass. Likeledes sikres byggeiere lavere kostnader til energi, drift og vedlikehold gjennom å plassere ansvaret for livssykluskostnadene hos én partner. Gjennom det siste tiåret har GK utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men også innen energi i bygg, byggautomasjon, vannbårne systemer og kjøling. Vi er nå ledende i Skandinavia på flere av disse områdene og øker bredden hele tiden. Vi er gjennom vårt verdigrunnlag forpliktet til å øke verdiskapingen for kundene våre. Vi er trygge på at vår strategi bidrar til det. I GK satses det på fremtiden. Jon Valen-Sendstad Konsernsjef 4

5 5

6 r å d g i v n i n g En partner som ser helheten k u n d e n e e t t e r s p ø r r å d g i v n i n g I årene fremover vil GK fokusere ytterligere på rådgivningsdimensjonen i dialogen med kunden. Markedet etterspør partnere med et helhetlig og langsiktig syn på kundens investeringer i inneklima og miljøteknologi. Det går blant annet frem av kundeundersøkelsen som er gjennomført i Danmark, Sverige og Norge våren GK s posisjon i inneklimabransjen i Skandinavia forplikter. GK Norge, Gunnar Karlsen Sverige og GK Ventilationsgruppen i Danmark har en så stor del av markedet at vi raskt merker når kundens behov endrer seg, og kravene til leveransen følger etter. Det holder ikke lenger å levere en installasjon, sende en faktura og vente på at kunden tar kontakt neste gang. Relasjoner som tidligere var preget av en bestilling og en levering, blir i stadig større grad en dialog og et partnerskap. Som leverandør blir vi en rådgiver, med kundens behov i sentrum. Rådgiver med fokus på mennesker GK er en rådgivende partner med et langsiktig fokus og et livsløpsperspektiv på nye og eksisterende bygg. Det betyr i praksis at vårt utgangspunkt for et oppdrag og et prosjekt er en forståelse av hva kunden trenger. Dette inkluderer ikke bare de bygningstekniske aspektene ved en installasjon, men også innsikt i hva slags virksomhet og hvem som skal oppholde seg i de byggene eller de områdene vi leverer inneklimateknologi og driftstjenester til. Den største innsatsfaktoren og kostnaden for stadig flere bedrifter er menneskene de sysselsetter. Å ikke gi dem optimale klimaforhold å arbeide under fordi moderne teknologi, kalibrering og løpende ettersyn er en utgift, kan raskt vise seg å være en lite bærekraftig ressursforvaltning. Færre feil og overraskelser Å se helheten i et prosjekt, er den mest lønnsomme måten å arbeide på. Med moderne modelleringsteknologi og erfarne ingeniører og teknikere, lar det seg gjøre i praksis. Oppsiden er leveranser med færre overraskelser underveis og få feil etter overlevering. Denne innsikten har vi bygget inn i vår metodikk og våre rutiner. Vi forsøker å ta ansvar også i prosjekter der ingen har rollen som rådgivende ingeniør. Behovet er like fullt til stede og vår måte å jobbe på, med erfaringstunge team, oppdaterte modelleringsverktøy og sterkt fokus på miljøledelse og fremtidsrettede bygg, ivaretar dette. En rådgiver i utvikling De fleste som har forsøkt, vet at det tar tid å lære en gammel hund nye triks. Å utvikle rådgivere i en bedrift og en bransje som har vært vant til å levere installasjoner på bestilling, handler like mye om holdningsendringer som kompetanseutvikling. Det har GK tatt konsekvensen av, og vi jobber hele tiden aktivt med å bevisstgjøre oss selv på måten vi forholder oss til kunder på, blir stadig bedre til å lytte og å avdekke kundebehov og til å se arbeidet vårt i en større sammen heng, både i et prosjekt- og samfunnsperspektiv. Kundeundersøkelsen vi nylig gjennomførte, viser at vi er på rett vei og at markedet står klart til å ta i mot enda mer kompetente og kunnskapsrike rådgivere i årene som kommer. Det er et behov GK bruker mye energi på å imøtekomme. 6

7 Direktør Jørgen Larsen i GK Ventilationsgruppen legger vekt på å utvikle kunderelasjonene. I dialog med markedet k u n d e u n d e r s ø k e l s e n 2009 GK ønsker en løpende dialog med sine kunder og bruker tilbakemeldinger aktivt i videreutviklingen av organisasjonen. Kundeundersøkelsen fra Norge, Sverige og Danmark er et godt utgangspunkt for å bli enda bedre i årene som kommer. 280 nøkkelkunder har gitt oss tilbakemelding i en omfattende undersøkelse som ble gjennomført tidlig på våren i Den hyggelige tilbakemeldingen forteller oss at nærheten til kunden og arbeidet med de ansattes serviceinnstilling, gir god uttelling i resultatene i alle tre land. Dette er to aspekter vi opplever som viktige for dialogen med kunden, som igjen er en forutsetning for å klare å fange opp behov og ønsker i en langsiktig relasjon. Samtidig bekrefter undersøkelsen en utvikling vi har sett over tid, og som vi nå bruker ressurser på å møte: Kundene ønsker seg rådgivere som tar initiativ, gir klare råd og tydelig tilbakemelding. Her har hele bransjen en jobb å gjøre en jobb som vi har fokusert på i 2008 og som er minst like viktig i året som kommer. 7

8 e n t r e p r i s e GK mestrer alle fag som bidrar til et godt inneklima. Kompetansekrevende puslespill g k i p r a k s i s Vi er Skandinavias ledende inneklimakonsern og leverer produkter og tjenester som dekker de fleste behov hos krevende kunder. Dagens prosjekter varierer fra enkle installasjoner og engangsleveranser, til kompliserte, høyteknologiske bygg med ekstreme krav til logistikk, kvalitet og klima. Med utgangspunkt i en erfaren stab av ingeniører og teknikere, leverer vi produkter, løsninger og råd basert på en nullfeilsfilosofi, i team sydd sammen med kundens behov som utgangspunkt. Ventilasjon GKs erfaring innen ventilasjonsfaget går tilbake til Våre leveranser tar utgangspunkt i kundens behov og de lover og regler som gjelder for inneklima. Vi utvikler løsninger som kombinerer et optimalt miljø med fornuftig energibruk og lave driftskostnader, og leverer en rekke tjenester som sørger for brukertilpasset ventilasjon i nye så vel som eksisterende bygg. Kjøling GK leverer og installerer alle typer kjøle-, kulde- og varmepumpeinstallasjoner, sammen med systemløsninger for disse. Oppdragene favner enkle kompaktaggregater og store væskekjølere, samt rådgivning knyttet til optimal utnyttelse av pumpene i kompliserte varmepumpeløsninger. Energi GK kan bruke sin erfaring og kompetanse til drastisk å redusere energibruken til de tekniske installasjonene i et bygg. 8

9 Ingen feil og alt på plass r å d g i v e n d e e n t r e p r e n ø r For GK handler rådgiverrollen om alt fra å ha nullfeilsfokus til å se helheten i byggestedslogistikken og i hele prosjektet. Energi- og inneklimafeltet er i en rivende utvikling. Fokus på arbeidsmiljø skjerper hele tiden kravene til luft og andre trivsels faktorer på arbeidsplassen, mens en økende bevissthet rundt det globale miljø påvirker holdninger til energibruk og CO 2 -utslipp. I økonomisk trange tider blir også bevissthet rundt pengebruk og såkalt «return on investments» (ROI) skjerpet. Kunder ønsker å utnytte installasjoner maksimalt, på en intelligent måte. For å klare det, trenger de ofte en sparring-partner og rådgiver som evner å se fagfelt og leverandører i sammenheng. Nært samarbeid I det daglige kan GK ta koordineringsansvaret for installasjoner, også der vi ikke selv leverer fysiske løsninger. Vi har lenge jobbet med et nullfeilsfokus, som forutsetter nært samarbeid med alle de involverte i et prosjekt. Samtidig har GK lang erfaring med byggestedslogistikk, der vi tar en førende rolle knyttet til den praktiske byggegjennomføringen og fremdriften i forbindelse med inneklima. Aktiv aktør GK jobber hele tiden bevisst for å styrke sin posisjon som rådgiver, for å være oppdatert og i front når det gjelder teknologi, men også i forhold til generelle krav, lover og regler. Vi jobber faglig mot politiske miljøer i Norden og innen EU for å på virke kravene som regulerer vår bransje. Slike prosjekter har en direkte effekt på driftsregnskapet og en indirekte virkning for samfunnet og miljøet som helhet. Et energiprosjekt går fra en innledende analyse og kartlegging av nå-situasjon og potensial, via implementering og tiltak til oppfølging og løpende justering av anlegg. Prosjektene varierer i størrelse, der noen favner enkelte deler av en eiendom, mens andre er omfattende og tar for seg alle bygningsdeler og tekniske anlegg i bygget. vannbårne energisystemer Disse løsningene, som distribuerer energi, varme, kjøling eller handler om gjenvinning, representerer komplisert teknologi som det er krevende både å installere, dimensjonere og drifte. GK har lang erfaring, og har gjennom årene levert utallige varmeanlegg, kjøleanlegg og gjenvinningsanlegg. Det er bare når væskemengden (for eksempel frostvæsker, etylen eller propylen) er riktig, blandingsforholdet er korrekt og temperaturen rett at optimal drift oppnås. Små feilmarginer i dimensjoneringen gir avvik som dårligere virkningsgrad, lavere varme- og kjøleavgivelse og økt energiforbruk eller raskere korrosjon, som igjen gir anlegget en kortere levetid. Byggautomasjon Et såkalt «intelligent bygg» forutsetter en helhetlig tilnærming og en samkjøring av ventilasjon, varme, kjøling og lysstyring ved hjelp av IT. GK har lang erfaring og ligger i front i bruk av nye løsninger. Etterspørselen etter byggautomasjonstjenester blir stadig større og reflekterer blant annet kundenes behov for å få mest mulig igjen for store inneklimainvesteringer. Gjennom satsing på kompetanseutvikling, gjennomføring av en rekke prosjekter og målrettede oppkjøp, har GK blitt markedsledende innen dette fagfeltet. Teknologiutviklingen skjer raskt på dette området, og bransjen har allerede levert Sentral Driftskontroll (SD-anlegg) i 20 år. Web-løsninger bidrar videre til å flytte kontroll- og justeringsfunksjonalitet ut av de tekniske rommene og på den måten øke fleksibiliteten og verdien av en installasjon. 9

10 10 e n t r e p r i s e

11 prosjekt i norge helsfyr atrium b y g g h e r r e : dnb nor h o v e d e n t r e p r e n ø r : af gruppen asa a r k i t e k t: lund og slaatto a r e a l : b ta m 2 k o n t r a k t : 25 m i l l. o p p s t a r t : høsten 2007 o v e r l e v e r i n g : 1. april 2010 Råd og kreative løsninger g k n o r g e, h e l s f y r at r i u m Totalentreprisen på Helsfyr Atrium, to massive kontorblokker som er i ferd med å ferdigstilles i Oslo, var i utgangspunktet et standard oppdrag. Underveis har utfordringer blitt løst på strak arm. Helsfyr Atrium, som GK Norge gjør for byggherren DnB NOR, er et omfattende prosjekt der selskapet både har ansvaret for ventilasjonsentreprisen og fungerer som rådgivende entreprenør. I samarbeid med partnerleverandørene gir det en unik mulighet til å lage gode, effektive og trygge løsninger, både for bygget og i byggeprosessen. Standard med utfordringer Helsfyr Atrium består av to elementer, en U-blokk på 8 etasjer og en S-blokk på 14. De er bundet sammen med en felles glassgård og en kommunikasjonskjerne, til bruk for byggets leietakere. Da GK fikk entreprisen, var bygningsmassen beskrevet med et tradisjonelt kjølesystem med kjølemaskiner i kjeller og tørrkjøler plassert på taket over 14. etasje. I prosessen ble mandatet utvidet, og GK Norge fikk i oppdrag å vurdere energisparetiltak. Dette førte til at kjøleløsningen ble endret til luft/vann-varmepumper som blir montert nedfelt i bakken på utsiden av det tekniske rommet. Dette gir gode og stabile driftsforhold sommer som vinter, og avkastluften føres av kjøle-/varmepumpe. Fleksibiliteten i byggets funksjon er ivaretatt ved å montere modulbaserte kombibaffler med 2,4 meters mellomrom langs hele fasaden, slik at byggeier i fremtiden kan velge mellom å etablere cellekontorer eller landskap i etasjene. Fleksibel og kreativ Løsningene har gitt en reduksjon i installert fjernvarmeeffekt på 50 prosent og vil dekke opp til 90 prosent av byggets energibehov til oppvarming. Datakjølingen er utstyrt med egen varmegjenvinner som er tilknyttet sentraloppvarmingen. I forbindelse med byggeprosessen viste det seg at det var satt av for få parkeringsplasser. GK Norge bidro til å løse denne problemstillingen gjennom å redesigne det tekniske rommet i forhold til behovene som dukket opp. Det ble bygget i bredden, i stedet for å bygge i høyden, og på den måten frigjort plass i etasjen under. Miljø og sikkerhet Helsfyr Atrium gjennomføres med sterkt fokus på HMS og det ytre miljø. Alle partnere og egne ansatte bidrar til høy sikkerhet på byggeplassen. I tillegg er man langt på vei i ferd med å nå ambisjonen om å sortere 80 prosent av alt avfallet på stedet. 11

12 projekt i danmark DGI Parken i Herning Vandkulturhus, hotel og ejerlejligheder b y g h e r r e : h e r n i n g k o m m u n e o g d g i -h u s e t i h e r n i n g a r k i t e k t: å r s t i d e r n e a r k i t e k t e r a/s i n g e n i ø r : g r o n t m i j/c a r l b r o a/s o m f a n g : m 2 o p s t a r t : 2008 a f l e v e r i n g : 2010 DGI står for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Danmarks næststørste og yngste idrætsorganisation. Her gælder det borgernes velbefindende ko m p l i c e r e t n y b y g g I det nye imponerende vandland, som er under opførelse midt i den store jyske by, Herning, har GK Ventilationsgruppen AS fået til opgave at sørge for, at borgerne kan nyde det nye velværested i fulde drag og få den sanseoplevelse ud af det, som bygherren har lagt op til. Arkitektonisk er DGI Parken i Herning helt i særklasse og kommer til at fremtræde i et enkelt og modernistisk formsprog. Centralt i Parken kommer selve DGI huset til at stå. Bag det neutrale navn gemmer sig et nyt vandkulturhus, sundhedscenter, kongreshotel, bibliotek, mediehus, luksuslejligheder og en parkeringskælder i alt m 2, svarende til fem fodboldbaner. Bygherrer på projektet er Herning Kommune, Herning Folke blad, DGI og entreprenørfirmaet KPC Byg. Og da byggeriet blev sendt i licitation, endte GK som vinder af entreprisen på indeklimaet. En entreprise til 13 millioner kroner og den største for GK Ventilationsgruppen i Århus. Når murstenene er lagt og arbejdet med indeklimaet er klar til at gå i gang vil GK Ventilationsgruppen have mellem otte og tolv montører og underentreprenører på projektet totalt set. Opgaven for GK Ventilationsgruppen går på at etablere ven tilation overalt i nybyggeriet og stå for indeklimaet i hele vandkulturhuset. Det sidste indebærer styring af både temperatur, fugtighed og friskhed (udskiftning af luft) i lokalerne. En kompliceret opgave, som kræver installering af to store ventilationsaggregater på m 3 /h hver specialfremstillede til svømmehaller og med en høj grad af varmegenindvinding. Det er en omfattende opgave, men dog ikke helt ny for os, da vi også har stået for indeklimaet i andre svømme haller. Dog har det aldrig været så stort som her i Herning, så det bliver en udfordring for os, siger Claus Skov og fortæller, at der sammenlagt er tale om over m 3 luft. Han understreger, at GK Ventilationsgruppen hele vejen igennem har skarpt fokus på at sikre kvaliteten af arbejdet, så man kan stå inde for det tekniske og levere nøjagtig det produkt, bygherren har bestilt. Derfor har man projekteret helt forfra og kun skelet til rådgivernes oplæg undervejs. Vi ønskede at starte fra bunden for at kunne være sikre på, at det hele hænger sammen teknisk med hensyn til dimensionering, luftmængder, indeklima, trækforhold og så videre, fortæller projektlederen. 12

13 projekt i sverige Hotell på Norrmalmstorg b y g g h e r r e : anders bodin fastigheter ab a r k i t e k t: vegesack arkitekter ab y t a : b ta m 2 k o n t r a k t : 25 m i l j. Förädling av äldre byggnader kräver kompetens k r e v a n d e o m b y g g n a d Två kontorsbyggnader i centrala Stockholm ska göras om till ett ledande fem stjärnigt designhotell. Gunnar Karlsen Sverige AB har entreprenad på ventilationen. Mitt i centrala Stockholm, på Norrmalmstorg, ligger två exklusiva och anrika kontorsbyggnader. I dessa fastigheter bygger nu utvecklaren Anders Bodin ett femstjärnigt lyxhotell som ska ingå i den globala kedjan Leading Hotels of the World. Bodin är känd för att lyckas med byggprojekt i kärva tider, bland annat Tranebergs Strand på 90-talet, och timingen för hotellet, som öppnar sina första rum sommaren 2010, betraktas som god. Gunnar Karlsen Sverige AB har fått det utmanande uppdraget med att utföra ventilationsinstallationerna, inklusive kylning till rummen och automation. Att jobba i historiska byggnader från 1800-talet är en utmaning i sig själv. Det faktum att delar av den befintliga fastigheten ska behållas och sammanfogas med det nya, och att butikerna i gatuplan ska hålla öppet under ombyggnadsperioden, gör inte uppdraget mindre kompetenskrävande för avdelningskontoret i Solna. Båda byggnaderna som nu ska förädlas har en spännande historia. På fasaden till den ena hittar man bland annat det Linderothska kalenderuret, som tidigare fanns på Drottninggatan 28, där stockholmarna samlades på nyårsnatten för att se ett nytt år vridas fram på uret. I en av dessa byggnaderna utspelades sig också det så kallade Norrmalmstorgsdramat år 1973, då en bankrånare tog gisslan och förskansade sig i valvet. Händelserna i samband med den här episoden har senare gett upphov till begreppet stockholmssyndromet, som beskriver hur gisslan får sympati för gisslantagaren. 13

14 gk s e r årsrapport v i c e / profilbrosjyre 2009 Å sikre en investering med optimal utnyttelse g k s o m d r i f t s pa rt n e r Drift og vedlikehold av en innklimaløsning er i realiteten en videreføring av den opprinnelige investeringen. Som med de fleste andre tekniske installasjoner sikrer god oppfølging og løpende justering et større utbytte, lavere kostnader og lengre levetid for anlegget. Serviceavtaler og vedlikehold GK ivaretar den løpende driften og vedlikeholdet av inneklimainstallasjoner i nye og eksisterende bygg. Vårt fokus ligger på optimal utnyttelse av anleggene, både for å øke avkastningen på en tung investering og for å maksimere miljøeffekten for menneskene som bor eller jobber i bygget. Våre serviceavtaler og vårt vedlikehold følger en oppsatt syklus, der oppgaver defineres på forhånd samtidig som akutte situasjoner håndteres løpende av våre sertifiserte klima teknikere. I forkant av en serviceavtale setter vi gjerne inn byggautomatiseringsløsninger og installerer fjernovervåking, noe som reduserer kostnader og øker levetiden på lang sikt. Energiøkonomisering Dette fagområdet følger et prosjekt fra entreprisestadiet til service- og vedlikehold. GK kan ivareta behov knyttet til energiøkonomisering både i bygg der vi har vært med å utforme og installere løsningen, og i nye så vel som eldre bygg der vi ikke tidligere har vært involvert. Energiøkonomisering handler ofte om små marginer som gir store utslag. GKs lange erfaring, kombinert med god kjennskap til teknologi, og vår status som forhandler av en av Europas ledende løsinger for energiovervåking og optimalisering, gjør oss til en av Skandinavias tyngste leverandører på dette området. For kundene gir løpende energiøkonomisering utslag på bunnlinjen i driftsregnskapet. I Sverige og Danmark opererer man med energimerking av bygg. GK er sertifisert for å gjøre denne merkingen, og er klare til å sette i gang i Norge, så snart lover og regler krever det. GK esight Europas ledende løsning for overvåking, rapportering og analyse av miljø- og energidata fra bygg og anlegg, esight, leveres av GK i samarbeid med utvikleren, Hawkesbury. Dette engelske firmaet har lang fartstid og er en garantist for at løsningen videreutvikles, oppgraderes og finnes i markedet i fremtiden. 14

15 gk konsern En rådgivende driftspartner øker verdien av anlegget ko m p e t e n t s a m ta l e pa r t n e r GK har verdifull kunnskap og kan bidra med viktige innspill om utnyttelse av innklimaløsninger i et bygg. Vår erfaring og kundens behov møtes i prosess der målet er optimal bruk av bygget. Klima og miljø er et krevende område å forholde seg til. Lover og regler stiller krav til byggeier, på samme måte som leietakere blir stadig mer oppmerksomme på verdien av et godt inneklima. Ny teknologi legger til rette for stadig bedre løsninger, samtidig som miljøfokus og holdninger til samfunnets utfordringer knyttet til CO 2 og energibruk, gjenspeiler seg i en bedrifts omdømme. Vi har et helhetsperspektiv på bygget, som ofte starter med den fysiske utformingen av løsningen, og fortsetter med driften. Men like viktig som å ta vare på det løpende behovet for vedlikehold og justeringer, er det å ha en bevisst holdning til de mulighetene som utviklingen stadig åpner opp for. GK er en lyttende og kompetent rådgivende driftspartner, med flere tiårs erfaring, tverrfaglig tilnærming og god oversikt og teknologi, produkter, løsninger og behov. «Energiøkonomisering handler ofte om små marginer som gir store utslag.» Løsningen samler data fra sensorer i et bygg og rapporterer og presenterer disse i en rekke spesialutviklede moduler på web eller i kundens egen løsning. GK kan også ta ansvar for denne delen av overvåkingen, og benytte analysene i den løpende optimaliseringen av energibruk og inneklima på en arbeidsplass eller i en bolig. Oppgradering og rehabilitering Å oppgradere bygninger som ble oppført på 70- og 80-tallet til dagens standard, er ofte kompliserte prosjekter. GKs fortrinn er todelt: Vi har full oversikt over dagens myndighetspålagte krav, og vi håndterer tverrfaglige prosjekter ved å sette sammen team fra to eller flere av våre kompetanseområder. En oppgradering kan omfatte vannbårne systemer, luftbehandlingsanlegg, automatikk og renrom, i tillegg til ordinære inneklimainnstallasjoner. GK tilfører nye tanker og ideer og designer løsningen på nytt, innenfor eksisterende rammer og behov. 15

16 s e r v i c e Ett gott samarbete d r i f t o c h s e r v i c e Inne på McDonald s i Lindvreten står termostaten på 21 grader, trots att ingen egen energi tillsätts. Det energisnåla drivsättet har sin grund i restaurangkedjans samarbete med Gunnar Karlsen Sverige AB. På McDonald s er varken värmepumpen eller el-batterierna är igång, den värme som behövs alstras från maskinerna och människorna i restaurangen, och återvinns enbart via Heat Pipen. När du kliver in i en McDonald s-restaurang så kanske du upptäcker en vit dosa som sitter nära kassorna. Det är en koldioxidmätare och temperaturgivare som känner av andetagen du tar. Dosan är en del av ett system som an passar ventilation och värme i lokalen efter hur många människor som befinner sig där. Och systemen är en be sparing för både plånboken och miljön. Behovsstyrd ventilation McDonald s använder sig av GK Argus med koldioxidstyrning. Men det räcker inte enbart med att mäta utandningsluften, systemet måste också kunna känna av den faktiska värmen i restaurangen. Som på vissa soliga dagar när fönstren i restaurangen upp värms extremt mycket. Därför ingår temperaturgivare i systemet som går in och kyler om man får onormala temperaturförändringar. Idag har mer än 60 restauranger i kedjan i Sverige behovsstyrd ventilation. Övergången har inneburit en energibespa ring på 16 procent på vissa restauranger har energibehovet minskat med hela 35 procent. Centralt avtal Samarbetet började år 1999 och Gunnar Karlsen Sverige AB står för drift och service av ventilation och kyla i restauranger de har avtal med. Restaurangerna får också två besök om året av servicetekniker som arbetar förebyggande med under håll av de maskiner som GK i Sverige står för. Luftfilter bytas, funktioner kontrolleras och värden justeras samt optimeras. De skriver också en servicerapport där de noterar brister och akuta åtgärder, saker som bör åtgärdas och vilka myndighetsbeslut som gäller i olika frågor. Gunnar Karlsen Sverige AB och McDonald s har ett centralt avtal som är upprättat av restaurangkedjan. Enligt avtalet är det fritt för varje restaurang och franchisetagare om de vill ha den service som Gunnar Karlsen Sverige AB erbjuder. I servicedelen av avtalet ingår att ge förslag på hur man kan förbättra anläggningarna. Bland annat har alla nya Mc Donald srestauranger sedan två år tillbaka ett system för att på vintern kunna återvinna den värme som kommer från köket. 16

17 gk konsern Marked og referanseprosjekter 17

18 g k n o r g e a s Tar ansvar for fagutviklingen i bransjen For GK Norge, som for de fleste andre i vårt marked, slo finanskrisen til for fullt i løpet av året. Det skapte utfordringer knyttet til salg og markedsføring, og et ytterligere fokus på å finne muligheter på alle områdene der vi er sterke: rådgivning, entrepriser og service. Parallelt måtte vi stille strengere krav til oss selv og organisasjonene, sikre full kontroll på gjennomføring og kostnader i alle ledd, også ute i prosjektene vi jobbet med. At vi også i 2008 ble foretrukket som rådgivnings- og entreprisepartner i en rekke tunge prestisjeprosjekter, med kompliserte utfordringer og krevende teknologileveranser, gjorde ekstra godt i et krevende år. Organisasjonen og de ansatte i 2008 Å skifte navn til GK og å arbeide med profileringen av dette tydelige, merkevarebyggende elementet, har vært en referanser Entrepriseprosjekter: p r o s j e k t n a v n : Furuset skole k u n d e n a v n : Undervisningsbygg KF i Oslo l e v e r a n s e : Ventilasjon, kjøl, vann, automasjon Generalentreprenør o v e r l e v e r i n g : 2009 p r o s j e k t n a v n : Lofoten Kulturhus og Hotell k u n d e n a v n : NCC Construction AS l e v e r a n s e : Ventilasjon Prosjekterende og utførende o v e r l e v e r i n g : April 2009 p r o s j e k t n a v n : Byggetrinn 3 Stokmarknes k u n d e n av n : Nordlaks AS l e v e r a n s e : Automasjon/ventilasjon Prosjekterende og utførende o v e r l e v e r i n g : Mai 2009 p r o s j e k t n a v n : CHP Plant Mongstad k u n d e n av n : AF Gruppen l e v e r a n s e : Ventilasjon, kjøl, SD-anlegg, sanitæranlegg Programanbud o v e r l e v e r i n g :

19 GK NORGE AS o m s e t n i n g i 2008: 1.9 m r d. antall ansatte : 880 antall lærlinger: 18 k o n t o r s t e d e r : 43 pågående og spennende prosess gjennom hele året. Navnebyttet var en naturlig utvikling og mottagelsen i markedet viser at vi for veldig mange kunder har vært «GK» lenge allerede. Sentraliseringen av organisasjonen og oppbyggingen av et «støtteapparat» til avdelingskontorene har utviklet oss videre både som en kompetansetung og solid leverandør, men også som rådgiver. Vi har Norges beste spisskompetanse innen blant annet energi og kulde, bygg og ventilasjon, organisert på en måte som gjør at alle prosjekter, uansett geografisk plassering, kan trekke på denne. Vi opplever at organisasjonen er godt tilpasset kravene i et marked der be tingelsene har forandret seg mye i løpet av et år. Parallelt med utviklingen av organisasjonen på overordnet nivå, fortsetter GK å ta ansvar for fagutviklingen i bransjen. Med 18 lærlinger i sving bidrar vi til å sikre nivået på teknikere i årene som kommer, samtidig som vi nyter godt av en gjeng ressurssterke og meget dyktige unge mennesker. p r o s j e k t n a v n : Nordea Liv k u n d e n av n : Larsen, Atterås & Brosvik AS l e v e r a n s e : Ventilasjon, datakjøling Hovedentreprise o v e r l e v e r i n g : 2009 p r o s j e k t n a v n : Sjølyst Arken k u n d e n av n : CM1 / Stor-Oslo Prosjekt l e v e r a n s e : Ventilasjon, kjøling, automatikk Totalentreprise o v e r l e v e r i n g : April 2009 p r o s j e k t n a v n : Grenland House k u n d e n av n : Sandefjord kommune l e v e r a n s e : Ventilasjon, kjøling, automatikk Hovedentreprise o v e r l e v e r i n g : 2009 p r o s j e k t n a v n : Follo Tingrett k u n d e n av n : Ski kommune l e v e r a n s e : Ventilasjon, kjøling Totalentreprise o v e r l e v e r i n g :

20 gk ventilationsgruppen as Godt rustet i en skærpet konkurrencesituation Året 2008 var endnu et begivenhedsrigt år for GK Ventilationsgruppen AS. Året var præget af: n Rekordstor omsætning n Tilfredsstillende ind tjening n Vækst i alle forretningsområder, n Mange nye medarbejdere n Tilkøb af nye selskaber n Start af nye forretningsområder automatik og renrumsteknologi n Rekordstor ordreportefølje ved indgangen til n Opnåelse af statslig akkreditering som inspektionsorgan i h.t lov om lovpligtig energieftersyn af ventilations- og køleanlæg over 5 kw. n Stor vækst i serviceportefølje. Og alt dette på trods af, at også i Danmark - var det år, hvor der blev talt og skrevet meget om en økonomisk krise, som ingen troede på, før den faktisk var der. I efteråret 2008, blev den vestlige verden lammet af mangel på finansog risiko villig kapital. Den manglende finan sierings evne hos bankverdenen i Danmark har ført til at antal af udbud mindskes og dermed øges konkurrencen i byggeriet markant med lavere priser til følge. Lykkeligvis har GK Ventilations gruppen bevidst konsolideret sig både teknisk og økonomisk og står derfor godt rustet i en skærpet konkurrencesituation. GK Ventilationsgruppen har foretaget et klart og velbegrundet valg og fortsætter derfor sin strategi- og forretningsudvikling baseret på geografisk vækst, opkøb og tilkæmpelse af markeds andele. Ordre/kundetilgang Blandt andet med baggrund i en kraftig satsning på serviceområdet, op nåelse af akkreditering som statsligt inspektionsorgan af ventilations- og køleanlæg, samt oprettelse af nye afdelinger, oprettelse af nye fagdimen sioner referanser Entrepriseprojekter: p r o j e k t n a v n : Hjørnegrunden k u n d e n av n : Sjælsøe Entreprise A/S l e v e r a n s e : Projektering og udførelse af ventilation, køling, vvs og automatik Teknikentreprise o v e r l e v e r i n g : Årsskiftet 2010 p r o j e k t n a v n : Sundhedscenteret, Horsens k u n d e n av n : Ejendomsselskabet Horsens Centeret l e v e r a n s e : Ventilation, automatik Partnering o v e r l e v e r i n g : September 2009 p r o j e k t n a v n : Odense Universitetshospital, 86 medicin rum k u n d e n av n : Rådgivende Ingeniør Balslev l e v e r a n s e : Projektering og udførelse af ventilation, automatik, køling, VVS, el, bygningsmæssige arbejder Totalentreprise o v e r l e v e r i n g : Årsskiftet 2010 p r o j e k t n a v n : Energi Fyn k u n d e n av n : Entreprenørfirma Hansson & Knudsen l e v e r a n s e : Projektering og udførelse af ventilation og køling, nyt kontordomicil med premiere på et af verdens første ventilationsanlæg der bruger solvarme til køling. Licitationsentreprise o v e r l e v e r i n g :

21 GK Ventilationsgruppen AS o m s e t n i n g 2008: d k r antall ansatte : 160 antall lærlinger: 6 k o n t o r e r : 8 som automatik, ud vider GK Ventilationsgruppen sin berøringsflade på markedet betragteligt. Kundernes efter spørgsel efter råd givning og kompetence GK Ventilationsgruppen har en lang tradition for selv at projektere alle nyanlæs opgaver, hvilket er gjort bevidst for at fastholde og udvikle faglige firmaets kompetencer. Endvidere er GK Ventila tions gruppen i front i forbindelse med anvendelse af informationsteknologi, hvilket sætter selskabet i stand til at kommunikere på alle digitale platforme som fx det digitale bygger, som fx er en forudsætning for at udføre arbejder for staten. Ambitioner og målopfyldelse GK Ventilationsgruppen har en klart formuleret vision om, at blive et af Danmarks førende firmaer indenfor indeklima og energi. Med de nye tiltag er fundamentet skabt og på en række felter indtager GK Ventilationsgruppen i forvejen en ledende rolle både fagligt og omsætningsmæssigt. Organisationen og de ansatte i 2008 GK Ventilationsgruppen har konstant behov for at tiltrække faglig kompetence og udvide sin medarbejderstab i forhold til de nye specialområder som Ren-Rum, automatik og inspektionsordning. Derfor er der startet et uddannelsesprogram med et ambitiøst og differentieret program, der løbende afstemmes i forhold til, at der gennemføres en kompetenceudredning blandt alle medarbejdere. Endvidere er GK Ventila tionsgruppen bevidst om sit ansvar som ledende i branchen om at øge lærlinge optaget og definere en bred og grundig uddannelsesplan for lærlinge. Serviceprojekter referanser: p r o j e k t n a v n : First Hotel Grand, Odense k u n d e n av n : First Hotel Grand l e v e r a n s e : Renovering Ventilation, vvs og blikkenslagerarbejde Partnering o v e r l e v e r i n g : 2009 p r o j e k t n a v n : AB6, København k u n d e n av n : Hafonn A/S l e v e r a n s e : Serviceaftale vedr. ventilation og køling Kontraktservice, tilkald og ombygning o v e r l e v e r i n g : løbende p r o j e k t n a v n : Danmarks Nationalbank k u n d e n av n : Danmarks Nationalbank l e v e r a n s e : Udførelse af lovpligtige eftersyn som akkrediteret inspektionsorgan 50 ventilationsanlæg Licitation o v e r l e v e r i n g : løbende p r o j e k t n a v n : Skoler og kommunale institutioner k u n d e n av n : Odense Kommune l e v e r a n s e : Udførelse af lovpligtige eftersyn som akkrediteret inspektions organ 75 ventilationsanlæg Licitation o v e r l e v e r i n g : løbende 21

22 gunnar karlsen sverige ab Kundens intresse i främsta rummet GK i Sverige har sitt huvudkontor i Malmö med totalt 21 filialkontor i landet, från Luleå i norr till Trelleborg i syd, och vi arbetar för att kunna er bjuda god kvalité till våra kunder inom områdena entreprenader, byggautomation och service. Medarbetarna är den största resursen inom Gunnar Karlsen Sverige AB. Gunnar Karlsen Sverige AB arbetar därför vidare strategiskt för att uppnå en stabil och mogen organisation för att vara en god och attraktiv arbetsgivare som skapar trygga och utvecklande arbetsplatser. Som ett led i en strategisk kompetensutveckling har vi nu, med mycket god utvärdering, introducerat en svensk version av GKskolan med syfte att kunna erbjuda våra medarbetare kompetensutveckling och karriärvägar inom företaget. Allt bättre rutiner och policys har skapats under år 2008 vilka möjliggör en bättre och tydligare struktur i organisationen. Utveckling under år 2008 För att förstärka våra positioner har vi etablerat oss på flera nya orter såsom Haparanda, Gällivare, Ängelholm och Västerås. Vi även utvecklat och breddat vårt tjänste utbud genom att bli ackrediterade för energideklarationer och bidra till en bättre miljö genom energihushållning hos våra kunder. Genom vårt kvalitetsarbete (ISO 9001 certifiering) har vi arbetat för ständiga förbättringar för våra kunder. Ett av målen är ordning och reda i våra leveranser som skapar nöjda kunder. Vi sätter alltid våra kunders intresse i främsta rummet. En viktig parameter är kompetensen och engagemanget hos våra med arbetare. Med start år 2008, och pågående under år 2009, implementeras systemet FOKUS i Gunnar Karlsen Sverige AB. ENTREPRENADPROJEKT: p r o j e k t n a m n : Svensk Bilprovning k u n d n a m n : Svensk Bilprovning l e v e r a n s : Energiprojekt Utredning energi p r o j e k t n a m n : Göteborgs Kex AB k u n d n a m n : Göteborgs Kex AB l e v e r a n s : Ventilationsentreprenad Ventilationsentreprenad: installera kompletta ventilations anläggningar till kunder från idé till färdig installation p r o j e k t n a m n : Pågen AB k u n d n a m n : Pågen AB l e v e r a n s : Ventilationsentreprenad Ventilationsentreprenad: installera kompletta ventilations anläggningar till kunder från idé till färdig installation p r o j e k t n a m n : Peab Rättscentrum i Göteborg k u n d n a m n : Peab Rättscentrum i Göteborg l e v e r a n s : Ventilationsentreprenad Ventilationsentreprenad: installera kompletta ventilations anläggningar till kunder från idé till färdig installation 22

23 gk konsern gunnar karlsen sverige ab o m s ä t t n i n g 2008: c a 490 m i l j s e k a n s tä l l d a c a 280 k o n t o r : 21 Systemet är en ersättning och utveckling av PRO3 och innebär en förenkling av arbetet samt utveckling av varje medarbetare och uppdrag. Specifika mål under år 2009 Ett prioriterad område är att förstärka Kundfokus och Mervärde för kunden. Vi kommer ständigt att arbeta för att kunden skall uppleva oss som den naturliga leverantören de önskar inom Entreprenader, Byggautomation och Service. God återrapportering är en viktig del av våra kunders vardag. För att tillmötesgå detta kommer vi att utveckla följande områden: n Vem är kundens kontaktperson på Gunnar Karlsen Sverige AB? n Återrapportering till kund efter utfört uppdrag n Protokollförda bygg - och driftsmöten n Introduktion av handdatorer för servicetekniker Utöver detta har vi även lanserat en Kundportal på Internet för att förbättra återrapportering, dokumentation av vad som är utfört samt möjlighet att lämna felanmälan. I takt med ökande energipriser och myndighetskrav på energideklaration av fastigheter, kan vi erbjuda genomförande av energideklarationer och energibesparande åtgärder. Genom GK Argus och Energivakten har vi kontroll och bevakning av fastighetens energiförbrukning dygnet runt. Vi har även införskaffat värme kamera för utförande av termografering av elutrustning för att förebygga bränder och driftstörningar. SERVICEPROJEKT: p r o j e k t n a m n : Svenska McDonalds AB k u n d n a m n : Svenska McDonalds AB l e v e r a n s : Serviceavtal ventilationsanläggning Service av värme, ventilation, kyla, brännare samt styr & regler p r o j e k t n a m n : Pergo Europe AB k u n d n a m n : Pergo Europe AB l e v e r a n s : Serviceavtal ventilationsanläggning Service av värme, ventilation, kyla, brännare samt styr & regler p r o j e k t n a m n : Pågen AB k u n d n a m n : Pågen AB l e v e r a n s : Serviceavtal ventilationsanläggning, kyla Service av värme, ventilation, kyla, brännare samt styr & regler p r o j e k t n a m n : MKB Fastighets AB k u n d n a m n : MKB Fastighets AB l e v e r a n s : Serviceavtal ventilationsanläggning Service av värme, ventilation, kyla 23

24 24

25 utdanning og metodikk Kontinuerlig kompetanseutvikling og metodefokus g k s k o l e n o g a v a n s e r t p r o s j e k t m e t o d i k k Å utvikle kompetanse og dokumentere og ta vare på erfaring fortsetter å være viktig for en markedsledende bedrift som GK. GK er en kompetansebedrift, med ansatte som har vært med oss siden 70-tallet. I møte med et stort antall nyansatte ser vi daglig behovet for å kombinere tung, praktisk erfaring med kunnskap om ny teknologi og nye måter å tenke på. Klarer vi dette på en god måte, vil ikke bare kunden ha fått tilført noe av verdi ved avslutningen av et prosjekt; det har vi også. Velkommen til GK GK Skolen er en nyansatts første møte med konsernet og arbeidsplassen. Det er utviklet et introduksjonskurs som gir en innføring i bedriftskultur, GK sine rutiner og holdninger og ikke minst våre verdier. Disse felles kjørereglene skal speiles i relasjonen til våre kunder, og veilede de ansatte i små og store beslutninger i forbindelse med leveranser, service oppdrag og rådgivning. Verdiene som de ansatte møter på introduksjonskurset handler om fellesskap og teamtankegang, vi fokuserer på seriøsitet og forandringsvilje. Sertifisering GK skolen omfatter også en totrinns sertifisering av klimateknikere og prosjektledere. Denne fagopplæringen er vår måte å sikre at alle ansatte tilfredsstiller de kravene vi vet at kundene stiller i felten. Deltakerne på GK Skolen får en grundig innføring innen sine fagfelt. Undervisningen bygger på konkret erfaring fra prosjekter GK har gjennomført, og representerer også et unikt forum for erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom nyansatte GK-medarbeidere og dem med flere år på baken. Ved slutten av trinn 2 blir den ansatte en sertifisert GKtekniker. VIP kvalitetssikret prosjektgjennomføring GK sitt egenutviklede prosjekt- og produksjonsprosedyreverktøy, VIP, skal sikre forutsigbarhet og kvalitet i leveransen og ivareta behovet for kompetanseoverføring og erfaringsdokumentasjon i organisasjonen. VIP står for Verdivridning, Innkjøpsbudsjett og Prosjektgranskning og er et rammeverk for teamene som håndterer våre prosjekter. Teamene blir satt sammen av erfarne ingeniører og ansatte med kortere fartstid, som til sammen legger et godt grunnlag for planleggingen av leveransen. Arbeidet i den tidlige planleggingsfasen inkluderer ofte modellering av den totale løsningen, gjennomgang av tekniske krav og behov, fremdrift, logistikk og overlevering. Konkrete størrelser som kostnader og prosjektets fysiske rammer blir gjennomgått, samtidig som aspekter ved arbeidet som det ikke alltid er så lett å dokumentere (nettverk, navn på nøkkelpersoner hos kunder og samarbeidspartnere, tidligere erfaring) overføres direkte mellom prosjektdeltakerne. Denne VIP-metodikken gjør at relativt uerfarne ingeniører fint kan ta ansvar for å styre kompliserte prosjekter alene, med hyppig sjekk mot VIP-gruppen og deltakerne der. 25

26 26 konsernregnskap 2008

27 gk konsern Konsernregnskap 2008 GK konsernet tilbyr tjenester og tekniske anlegg for inneklima til nærings- og offentlige bygg. Konsernet driver sin virksomhet ut fra 42 kontorer i Norge, 16 kontorer i Sverige og 6 kontorer i Danmark. Hovedkontoret for konsernet og den norske virksomheten ligger i Oslo. Den svenske virksomheten ledes fra Malmø mens hovedkontoret i Danmark er lokalisert i Odense. GK Konsernet har registrert solide økninger i omsetning i alle land i Utsiktene for 2009 og 2010 er preget av større usikkerhet enn normalt som følge av finanskrisen, men GK Konsernet har trygget sin posisjon gjennom en høy og god ordrereserve, økt soliditet og en meget tilfredsstillende likviditet. Markedet for entrepriser viser en sterkt avtagende situasjon for næringsbygg i alle tre land, mens markedet for re habilitering, vedlikehold og service er å betrakte som stabilt. GK økte sin markedsandel i 2008 i Norge, Sverige og Danmark. Denne trenden forventes å fortsette inn i 2009 (se grafer). Ordreinngang /produksjon I 2008 ble ordreinngangen (2.384) og omsetningen ble på (1.990). Resultat Driftsresultatet (EBIT) ble på 84,9 (73,3) hvor goodwill er avskrevet med 14,9 (8,7). Driftsresultatet tilsvarer 3,3 % (3,7 %) av omsetningen. EBITDA ble på 117,4 (97,6) som tilsvarer 2,2 (8,4) ganger rentebærende gjeld. Resultatet etter skatt ble 56,0 (54,6) som tilsvarer 24,5 % (37,5 %) avkastning på gjennomsnittig egenkapital. Soliditet Egenkapitalen i konsernet utgjør 254 mill kr ( 201) etter at 6,2 mill kr. er avgitt som utbytte til Holdingselskapet. Egenkapitalen utgjør nå 24,9 % (24,8 %) av totalkapitalen. Likviditet Gjennom god prosjekt- og likviditetsstyring har vi styrket vår likviditet gjennom året Bedriftsoppkjøp foretatt i 2008 er delvis finansiert ved et lån i Fokus bank. Dette lånet skal refinansieres i første halvår 2009 og er derfor oppført under kortsiktig gjeld Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er tilfredsstillende og kontantbeholdningen har økt til 183 mill 1500 kr. (127) Alle tall i MNOK. Fjorårstall i parentes Omsetning (MNOK) Omsetning (MNOK) / ansatte Omsetning Ansatte Norge Sverige Danmark 2000 Omsetning 27

28 konsernregnskap 2008 I løpet av 2008 har det skjedd følgende endringer i konsernstrukturen: Konsern Aksjene i GK Sverige AB og GK Ventilationsgruppen AS ble solgt fra GK Norge AS til GK Konsern AS. Dette for å få en mer hensiktsmessig konsernstruktur. Sverige Leab Luftbehandling AB (Luleå og Stockholm) er overtatt av GK Sverige AB, og dette selskap er sammen med Saltsjø Ventilation AB (Stockholm) i innfusjonert i GK Sverige i løpet av høsten. Danmark Selskapene Fyn Køle og Kimateknik ApS (Fyn), EHK ApS (Varde) og BNN VVS & Ventilation ApS (Fyn) er overtatt av GK Ventilationsgruppen og fortsetter inntil videre som egne selskaper. Norge H. Dale Kjøleservice AS (Bergen), Mesna Ventilasjon og Blikkenslagerservice AS (Lillehammer) og AKF AS (Oslo) ble overtatt av GK Norge AS i starten av Mesna Ventila sjon og Blikkenslagerservice AS og AKF AS ble fusjonert inn i GK Norge AS per Kjølebedriften Kitek AS i Alta er innkjøpt i Organisasjonsstrukturen for konsernet per januar 2009 vises nedenfor: Familien Karlsen 100% GK KONSERN AS 100% 100% 100% GK NORGE AS GK SVERIGE AB GK Ventilationsgruppen AS 100% 100% GK Montasje AS Fyn Køle- og klimateknik Aps Theodor Qviller AS EHK Aps Elmoko AS BNN VVS & Ventilation Aps H. Dale Køleservice AS Rørleggermester E. Henriksen AS Kitek AS 28

29 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte fin.omløpsm Resultatandel tilknyttet selskap Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat

30 konsernregnskap 2008 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Påkostning leide lokaler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Depositum Investeringer i tilknyttet selskap lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre verdipapirer og fordinger Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

31 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

32 GK konsern AS Besøksadresse: Østensjøveien 15 d, 0661 Oslo Postadresse: Pb. 70 Bryn, 0611 Oslo Tlf: Fax: E-post: Design og layout: Cox Oslo Foto: Jan Lillehamre/Cox, David Bicho og GK Trykk: Allkopi AS

GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men

GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men 1 gk konsern 2008 /2009 GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men også innen energi i bygg, byggautomasjon, vannbårne systemer

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

1. kvartalsresultat

1. kvartalsresultat 1. kvartalsresultat 2002 22.05.2001 1. kvartalsrapport 2002. Rapport 1. kvartal 2002 KOMMENTARER 1. kvartal viser sterk vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med 4. kvartal 2001. Salgsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg.

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst til dagens ca.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter

PSI Group ASA. PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter PSI Group ASA PSI Group ASA Konsernsjef Jørgen Waaler Forretningsidé, marked og løsninger Selskapsstruktur og proforma tall 2005 Fremtidsutsikter Hva er PSI Group? Vi er Skandinavias ledende leverandør

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer