GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men"

Transkript

1 1 gk konsern 2008 /2009 GK har Gjennom det siste tiåret utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men også innen energi i bygg, byggautomasjon, vannbårne systemer og kjøling. Vi er nå ledende i Skandinavia på flere av disse områdene og øker bredden hele tiden.

2 i n n h o l d f r a ko n s e r n s j e f e n r å d g i v n i n g e n p a r t n e r s o m s e r h e l h e t e n e n t r e p r i s e e t ko m p e ta n s e k r e v e n d e p u s l e s p i l l h e l s f y r at r i u m, n o r g e d g i p a r k e n i h e r n i n g, d a n m a r k h o t e l l i s t o c k h o l m, s v e r i g e drift og service å s i k r e e n i n v e s t e r i n g s v e n s k a m c d o n a l d s a b tall og prosjekter i 2008 g k n o r g e a s g k v e n t i l at i o n s g r u p p e n a s g u n n a r k a r l s e n s v e r i g e a b utdanning og metodikk g k s k o l e n o g v i p p r o s j e k t m e t o d i k k k o n s e r n r e g n s k a p

3 3

4 fra konsernsjefen Kompetanse som sikrer sømløs leveranse «b r e d t k o n s e p t» Dette er et begrep i GK som henspeiler på vår erfaring og kunnskap innen de fagene som kreves for tekniske anlegg innen energi, inneklima og miljø i bygg. Vår ekspertise er innen fagene ventilasjon, kjøling, vannbårne systemer, energi og byggautomasjon i bygg fra prosjekt utvikling til leveranse og drift. Innenfor disse områder har GK egne ingeniører og fagfolk som gir råd, utvikler, prosjekterer og leverer tekniske anlegg. Våre ingeniører innenfor prosjektutvikling og prosjektledelse sørger for å sy fagene sammen til en sømløs pakke av teknikk og funksjon i bygg. GK tar også ansvaret i prosjektene for leveranse av elektro- og rørentrepriser slik at byggherren blir ytterligere avlastet i sin håndtering av underentreprenører gjennom GKs ansvar for det totale anlegget og alle grensesnitt mellom fagene. Vår erfaring som prosjektleder av tekniske fag sikrer kunden rett kvalitet på leveransene. Også innenfor service, drift og vedlikehold står GK for en «Bredt konsept»-strategi. Våre ingeniører og fagarbeidere tar ansvar for alle tekniske installasjoner i bygningsmassen, ventilasjon, vannbårne systemer, energi i bygg, kjøling og automatisering, mens den kundeansvarlige serviceprosjektlederen hos GK håndterer underleverandører i andre fag. GK går gjennom dette nye veier for å sikre byggherrer og totalentreprenører en sømløs leveranse av tekniske anlegg hvor kostnadsbesparelsene ligger i effektiv prosjektering, prosjektledelse og produksjon på byggeplass. Likeledes sikres byggeiere lavere kostnader til energi, drift og vedlikehold gjennom å plassere ansvaret for livssykluskostnadene hos én partner. Gjennom det siste tiåret har GK utrettelig arbeidet med å øke sin kompetanse, ikke bare innen kjernefaget ventilasjon, men også innen energi i bygg, byggautomasjon, vannbårne systemer og kjøling. Vi er nå ledende i Skandinavia på flere av disse områdene og øker bredden hele tiden. Vi er gjennom vårt verdigrunnlag forpliktet til å øke verdiskapingen for kundene våre. Vi er trygge på at vår strategi bidrar til det. I GK satses det på fremtiden. Jon Valen-Sendstad Konsernsjef 4

5 5

6 r å d g i v n i n g En partner som ser helheten k u n d e n e e t t e r s p ø r r å d g i v n i n g I årene fremover vil GK fokusere ytterligere på rådgivningsdimensjonen i dialogen med kunden. Markedet etterspør partnere med et helhetlig og langsiktig syn på kundens investeringer i inneklima og miljøteknologi. Det går blant annet frem av kundeundersøkelsen som er gjennomført i Danmark, Sverige og Norge våren GK s posisjon i inneklimabransjen i Skandinavia forplikter. GK Norge, Gunnar Karlsen Sverige og GK Ventilationsgruppen i Danmark har en så stor del av markedet at vi raskt merker når kundens behov endrer seg, og kravene til leveransen følger etter. Det holder ikke lenger å levere en installasjon, sende en faktura og vente på at kunden tar kontakt neste gang. Relasjoner som tidligere var preget av en bestilling og en levering, blir i stadig større grad en dialog og et partnerskap. Som leverandør blir vi en rådgiver, med kundens behov i sentrum. Rådgiver med fokus på mennesker GK er en rådgivende partner med et langsiktig fokus og et livsløpsperspektiv på nye og eksisterende bygg. Det betyr i praksis at vårt utgangspunkt for et oppdrag og et prosjekt er en forståelse av hva kunden trenger. Dette inkluderer ikke bare de bygningstekniske aspektene ved en installasjon, men også innsikt i hva slags virksomhet og hvem som skal oppholde seg i de byggene eller de områdene vi leverer inneklimateknologi og driftstjenester til. Den største innsatsfaktoren og kostnaden for stadig flere bedrifter er menneskene de sysselsetter. Å ikke gi dem optimale klimaforhold å arbeide under fordi moderne teknologi, kalibrering og løpende ettersyn er en utgift, kan raskt vise seg å være en lite bærekraftig ressursforvaltning. Færre feil og overraskelser Å se helheten i et prosjekt, er den mest lønnsomme måten å arbeide på. Med moderne modelleringsteknologi og erfarne ingeniører og teknikere, lar det seg gjøre i praksis. Oppsiden er leveranser med færre overraskelser underveis og få feil etter overlevering. Denne innsikten har vi bygget inn i vår metodikk og våre rutiner. Vi forsøker å ta ansvar også i prosjekter der ingen har rollen som rådgivende ingeniør. Behovet er like fullt til stede og vår måte å jobbe på, med erfaringstunge team, oppdaterte modelleringsverktøy og sterkt fokus på miljøledelse og fremtidsrettede bygg, ivaretar dette. En rådgiver i utvikling De fleste som har forsøkt, vet at det tar tid å lære en gammel hund nye triks. Å utvikle rådgivere i en bedrift og en bransje som har vært vant til å levere installasjoner på bestilling, handler like mye om holdningsendringer som kompetanseutvikling. Det har GK tatt konsekvensen av, og vi jobber hele tiden aktivt med å bevisstgjøre oss selv på måten vi forholder oss til kunder på, blir stadig bedre til å lytte og å avdekke kundebehov og til å se arbeidet vårt i en større sammen heng, både i et prosjekt- og samfunnsperspektiv. Kundeundersøkelsen vi nylig gjennomførte, viser at vi er på rett vei og at markedet står klart til å ta i mot enda mer kompetente og kunnskapsrike rådgivere i årene som kommer. Det er et behov GK bruker mye energi på å imøtekomme. 6

7 Direktør Jørgen Larsen i GK Ventilationsgruppen legger vekt på å utvikle kunderelasjonene. I dialog med markedet k u n d e u n d e r s ø k e l s e n 2009 GK ønsker en løpende dialog med sine kunder og bruker tilbakemeldinger aktivt i videreutviklingen av organisasjonen. Kundeundersøkelsen fra Norge, Sverige og Danmark er et godt utgangspunkt for å bli enda bedre i årene som kommer. 280 nøkkelkunder har gitt oss tilbakemelding i en omfattende undersøkelse som ble gjennomført tidlig på våren i Den hyggelige tilbakemeldingen forteller oss at nærheten til kunden og arbeidet med de ansattes serviceinnstilling, gir god uttelling i resultatene i alle tre land. Dette er to aspekter vi opplever som viktige for dialogen med kunden, som igjen er en forutsetning for å klare å fange opp behov og ønsker i en langsiktig relasjon. Samtidig bekrefter undersøkelsen en utvikling vi har sett over tid, og som vi nå bruker ressurser på å møte: Kundene ønsker seg rådgivere som tar initiativ, gir klare råd og tydelig tilbakemelding. Her har hele bransjen en jobb å gjøre en jobb som vi har fokusert på i 2008 og som er minst like viktig i året som kommer. 7

8 e n t r e p r i s e GK mestrer alle fag som bidrar til et godt inneklima. Kompetansekrevende puslespill g k i p r a k s i s Vi er Skandinavias ledende inneklimakonsern og leverer produkter og tjenester som dekker de fleste behov hos krevende kunder. Dagens prosjekter varierer fra enkle installasjoner og engangsleveranser, til kompliserte, høyteknologiske bygg med ekstreme krav til logistikk, kvalitet og klima. Med utgangspunkt i en erfaren stab av ingeniører og teknikere, leverer vi produkter, løsninger og råd basert på en nullfeilsfilosofi, i team sydd sammen med kundens behov som utgangspunkt. Ventilasjon GKs erfaring innen ventilasjonsfaget går tilbake til Våre leveranser tar utgangspunkt i kundens behov og de lover og regler som gjelder for inneklima. Vi utvikler løsninger som kombinerer et optimalt miljø med fornuftig energibruk og lave driftskostnader, og leverer en rekke tjenester som sørger for brukertilpasset ventilasjon i nye så vel som eksisterende bygg. Kjøling GK leverer og installerer alle typer kjøle-, kulde- og varmepumpeinstallasjoner, sammen med systemløsninger for disse. Oppdragene favner enkle kompaktaggregater og store væskekjølere, samt rådgivning knyttet til optimal utnyttelse av pumpene i kompliserte varmepumpeløsninger. Energi GK kan bruke sin erfaring og kompetanse til drastisk å redusere energibruken til de tekniske installasjonene i et bygg. 8

9 Ingen feil og alt på plass r å d g i v e n d e e n t r e p r e n ø r For GK handler rådgiverrollen om alt fra å ha nullfeilsfokus til å se helheten i byggestedslogistikken og i hele prosjektet. Energi- og inneklimafeltet er i en rivende utvikling. Fokus på arbeidsmiljø skjerper hele tiden kravene til luft og andre trivsels faktorer på arbeidsplassen, mens en økende bevissthet rundt det globale miljø påvirker holdninger til energibruk og CO 2 -utslipp. I økonomisk trange tider blir også bevissthet rundt pengebruk og såkalt «return on investments» (ROI) skjerpet. Kunder ønsker å utnytte installasjoner maksimalt, på en intelligent måte. For å klare det, trenger de ofte en sparring-partner og rådgiver som evner å se fagfelt og leverandører i sammenheng. Nært samarbeid I det daglige kan GK ta koordineringsansvaret for installasjoner, også der vi ikke selv leverer fysiske løsninger. Vi har lenge jobbet med et nullfeilsfokus, som forutsetter nært samarbeid med alle de involverte i et prosjekt. Samtidig har GK lang erfaring med byggestedslogistikk, der vi tar en førende rolle knyttet til den praktiske byggegjennomføringen og fremdriften i forbindelse med inneklima. Aktiv aktør GK jobber hele tiden bevisst for å styrke sin posisjon som rådgiver, for å være oppdatert og i front når det gjelder teknologi, men også i forhold til generelle krav, lover og regler. Vi jobber faglig mot politiske miljøer i Norden og innen EU for å på virke kravene som regulerer vår bransje. Slike prosjekter har en direkte effekt på driftsregnskapet og en indirekte virkning for samfunnet og miljøet som helhet. Et energiprosjekt går fra en innledende analyse og kartlegging av nå-situasjon og potensial, via implementering og tiltak til oppfølging og løpende justering av anlegg. Prosjektene varierer i størrelse, der noen favner enkelte deler av en eiendom, mens andre er omfattende og tar for seg alle bygningsdeler og tekniske anlegg i bygget. vannbårne energisystemer Disse løsningene, som distribuerer energi, varme, kjøling eller handler om gjenvinning, representerer komplisert teknologi som det er krevende både å installere, dimensjonere og drifte. GK har lang erfaring, og har gjennom årene levert utallige varmeanlegg, kjøleanlegg og gjenvinningsanlegg. Det er bare når væskemengden (for eksempel frostvæsker, etylen eller propylen) er riktig, blandingsforholdet er korrekt og temperaturen rett at optimal drift oppnås. Små feilmarginer i dimensjoneringen gir avvik som dårligere virkningsgrad, lavere varme- og kjøleavgivelse og økt energiforbruk eller raskere korrosjon, som igjen gir anlegget en kortere levetid. Byggautomasjon Et såkalt «intelligent bygg» forutsetter en helhetlig tilnærming og en samkjøring av ventilasjon, varme, kjøling og lysstyring ved hjelp av IT. GK har lang erfaring og ligger i front i bruk av nye løsninger. Etterspørselen etter byggautomasjonstjenester blir stadig større og reflekterer blant annet kundenes behov for å få mest mulig igjen for store inneklimainvesteringer. Gjennom satsing på kompetanseutvikling, gjennomføring av en rekke prosjekter og målrettede oppkjøp, har GK blitt markedsledende innen dette fagfeltet. Teknologiutviklingen skjer raskt på dette området, og bransjen har allerede levert Sentral Driftskontroll (SD-anlegg) i 20 år. Web-løsninger bidrar videre til å flytte kontroll- og justeringsfunksjonalitet ut av de tekniske rommene og på den måten øke fleksibiliteten og verdien av en installasjon. 9

10 10 e n t r e p r i s e

11 prosjekt i norge helsfyr atrium b y g g h e r r e : dnb nor h o v e d e n t r e p r e n ø r : af gruppen asa a r k i t e k t: lund og slaatto a r e a l : b ta m 2 k o n t r a k t : 25 m i l l. o p p s t a r t : høsten 2007 o v e r l e v e r i n g : 1. april 2010 Råd og kreative løsninger g k n o r g e, h e l s f y r at r i u m Totalentreprisen på Helsfyr Atrium, to massive kontorblokker som er i ferd med å ferdigstilles i Oslo, var i utgangspunktet et standard oppdrag. Underveis har utfordringer blitt løst på strak arm. Helsfyr Atrium, som GK Norge gjør for byggherren DnB NOR, er et omfattende prosjekt der selskapet både har ansvaret for ventilasjonsentreprisen og fungerer som rådgivende entreprenør. I samarbeid med partnerleverandørene gir det en unik mulighet til å lage gode, effektive og trygge løsninger, både for bygget og i byggeprosessen. Standard med utfordringer Helsfyr Atrium består av to elementer, en U-blokk på 8 etasjer og en S-blokk på 14. De er bundet sammen med en felles glassgård og en kommunikasjonskjerne, til bruk for byggets leietakere. Da GK fikk entreprisen, var bygningsmassen beskrevet med et tradisjonelt kjølesystem med kjølemaskiner i kjeller og tørrkjøler plassert på taket over 14. etasje. I prosessen ble mandatet utvidet, og GK Norge fikk i oppdrag å vurdere energisparetiltak. Dette førte til at kjøleløsningen ble endret til luft/vann-varmepumper som blir montert nedfelt i bakken på utsiden av det tekniske rommet. Dette gir gode og stabile driftsforhold sommer som vinter, og avkastluften føres av kjøle-/varmepumpe. Fleksibiliteten i byggets funksjon er ivaretatt ved å montere modulbaserte kombibaffler med 2,4 meters mellomrom langs hele fasaden, slik at byggeier i fremtiden kan velge mellom å etablere cellekontorer eller landskap i etasjene. Fleksibel og kreativ Løsningene har gitt en reduksjon i installert fjernvarmeeffekt på 50 prosent og vil dekke opp til 90 prosent av byggets energibehov til oppvarming. Datakjølingen er utstyrt med egen varmegjenvinner som er tilknyttet sentraloppvarmingen. I forbindelse med byggeprosessen viste det seg at det var satt av for få parkeringsplasser. GK Norge bidro til å løse denne problemstillingen gjennom å redesigne det tekniske rommet i forhold til behovene som dukket opp. Det ble bygget i bredden, i stedet for å bygge i høyden, og på den måten frigjort plass i etasjen under. Miljø og sikkerhet Helsfyr Atrium gjennomføres med sterkt fokus på HMS og det ytre miljø. Alle partnere og egne ansatte bidrar til høy sikkerhet på byggeplassen. I tillegg er man langt på vei i ferd med å nå ambisjonen om å sortere 80 prosent av alt avfallet på stedet. 11

12 projekt i danmark DGI Parken i Herning Vandkulturhus, hotel og ejerlejligheder b y g h e r r e : h e r n i n g k o m m u n e o g d g i -h u s e t i h e r n i n g a r k i t e k t: å r s t i d e r n e a r k i t e k t e r a/s i n g e n i ø r : g r o n t m i j/c a r l b r o a/s o m f a n g : m 2 o p s t a r t : 2008 a f l e v e r i n g : 2010 DGI står for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Danmarks næststørste og yngste idrætsorganisation. Her gælder det borgernes velbefindende ko m p l i c e r e t n y b y g g I det nye imponerende vandland, som er under opførelse midt i den store jyske by, Herning, har GK Ventilationsgruppen AS fået til opgave at sørge for, at borgerne kan nyde det nye velværested i fulde drag og få den sanseoplevelse ud af det, som bygherren har lagt op til. Arkitektonisk er DGI Parken i Herning helt i særklasse og kommer til at fremtræde i et enkelt og modernistisk formsprog. Centralt i Parken kommer selve DGI huset til at stå. Bag det neutrale navn gemmer sig et nyt vandkulturhus, sundhedscenter, kongreshotel, bibliotek, mediehus, luksuslejligheder og en parkeringskælder i alt m 2, svarende til fem fodboldbaner. Bygherrer på projektet er Herning Kommune, Herning Folke blad, DGI og entreprenørfirmaet KPC Byg. Og da byggeriet blev sendt i licitation, endte GK som vinder af entreprisen på indeklimaet. En entreprise til 13 millioner kroner og den største for GK Ventilationsgruppen i Århus. Når murstenene er lagt og arbejdet med indeklimaet er klar til at gå i gang vil GK Ventilationsgruppen have mellem otte og tolv montører og underentreprenører på projektet totalt set. Opgaven for GK Ventilationsgruppen går på at etablere ven tilation overalt i nybyggeriet og stå for indeklimaet i hele vandkulturhuset. Det sidste indebærer styring af både temperatur, fugtighed og friskhed (udskiftning af luft) i lokalerne. En kompliceret opgave, som kræver installering af to store ventilationsaggregater på m 3 /h hver specialfremstillede til svømmehaller og med en høj grad af varmegenindvinding. Det er en omfattende opgave, men dog ikke helt ny for os, da vi også har stået for indeklimaet i andre svømme haller. Dog har det aldrig været så stort som her i Herning, så det bliver en udfordring for os, siger Claus Skov og fortæller, at der sammenlagt er tale om over m 3 luft. Han understreger, at GK Ventilationsgruppen hele vejen igennem har skarpt fokus på at sikre kvaliteten af arbejdet, så man kan stå inde for det tekniske og levere nøjagtig det produkt, bygherren har bestilt. Derfor har man projekteret helt forfra og kun skelet til rådgivernes oplæg undervejs. Vi ønskede at starte fra bunden for at kunne være sikre på, at det hele hænger sammen teknisk med hensyn til dimensionering, luftmængder, indeklima, trækforhold og så videre, fortæller projektlederen. 12

13 projekt i sverige Hotell på Norrmalmstorg b y g g h e r r e : anders bodin fastigheter ab a r k i t e k t: vegesack arkitekter ab y t a : b ta m 2 k o n t r a k t : 25 m i l j. Förädling av äldre byggnader kräver kompetens k r e v a n d e o m b y g g n a d Två kontorsbyggnader i centrala Stockholm ska göras om till ett ledande fem stjärnigt designhotell. Gunnar Karlsen Sverige AB har entreprenad på ventilationen. Mitt i centrala Stockholm, på Norrmalmstorg, ligger två exklusiva och anrika kontorsbyggnader. I dessa fastigheter bygger nu utvecklaren Anders Bodin ett femstjärnigt lyxhotell som ska ingå i den globala kedjan Leading Hotels of the World. Bodin är känd för att lyckas med byggprojekt i kärva tider, bland annat Tranebergs Strand på 90-talet, och timingen för hotellet, som öppnar sina första rum sommaren 2010, betraktas som god. Gunnar Karlsen Sverige AB har fått det utmanande uppdraget med att utföra ventilationsinstallationerna, inklusive kylning till rummen och automation. Att jobba i historiska byggnader från 1800-talet är en utmaning i sig själv. Det faktum att delar av den befintliga fastigheten ska behållas och sammanfogas med det nya, och att butikerna i gatuplan ska hålla öppet under ombyggnadsperioden, gör inte uppdraget mindre kompetenskrävande för avdelningskontoret i Solna. Båda byggnaderna som nu ska förädlas har en spännande historia. På fasaden till den ena hittar man bland annat det Linderothska kalenderuret, som tidigare fanns på Drottninggatan 28, där stockholmarna samlades på nyårsnatten för att se ett nytt år vridas fram på uret. I en av dessa byggnaderna utspelades sig också det så kallade Norrmalmstorgsdramat år 1973, då en bankrånare tog gisslan och förskansade sig i valvet. Händelserna i samband med den här episoden har senare gett upphov till begreppet stockholmssyndromet, som beskriver hur gisslan får sympati för gisslantagaren. 13

14 gk s e r årsrapport v i c e / profilbrosjyre 2009 Å sikre en investering med optimal utnyttelse g k s o m d r i f t s pa rt n e r Drift og vedlikehold av en innklimaløsning er i realiteten en videreføring av den opprinnelige investeringen. Som med de fleste andre tekniske installasjoner sikrer god oppfølging og løpende justering et større utbytte, lavere kostnader og lengre levetid for anlegget. Serviceavtaler og vedlikehold GK ivaretar den løpende driften og vedlikeholdet av inneklimainstallasjoner i nye og eksisterende bygg. Vårt fokus ligger på optimal utnyttelse av anleggene, både for å øke avkastningen på en tung investering og for å maksimere miljøeffekten for menneskene som bor eller jobber i bygget. Våre serviceavtaler og vårt vedlikehold følger en oppsatt syklus, der oppgaver defineres på forhånd samtidig som akutte situasjoner håndteres løpende av våre sertifiserte klima teknikere. I forkant av en serviceavtale setter vi gjerne inn byggautomatiseringsløsninger og installerer fjernovervåking, noe som reduserer kostnader og øker levetiden på lang sikt. Energiøkonomisering Dette fagområdet følger et prosjekt fra entreprisestadiet til service- og vedlikehold. GK kan ivareta behov knyttet til energiøkonomisering både i bygg der vi har vært med å utforme og installere løsningen, og i nye så vel som eldre bygg der vi ikke tidligere har vært involvert. Energiøkonomisering handler ofte om små marginer som gir store utslag. GKs lange erfaring, kombinert med god kjennskap til teknologi, og vår status som forhandler av en av Europas ledende løsinger for energiovervåking og optimalisering, gjør oss til en av Skandinavias tyngste leverandører på dette området. For kundene gir løpende energiøkonomisering utslag på bunnlinjen i driftsregnskapet. I Sverige og Danmark opererer man med energimerking av bygg. GK er sertifisert for å gjøre denne merkingen, og er klare til å sette i gang i Norge, så snart lover og regler krever det. GK esight Europas ledende løsning for overvåking, rapportering og analyse av miljø- og energidata fra bygg og anlegg, esight, leveres av GK i samarbeid med utvikleren, Hawkesbury. Dette engelske firmaet har lang fartstid og er en garantist for at løsningen videreutvikles, oppgraderes og finnes i markedet i fremtiden. 14

15 gk konsern En rådgivende driftspartner øker verdien av anlegget ko m p e t e n t s a m ta l e pa r t n e r GK har verdifull kunnskap og kan bidra med viktige innspill om utnyttelse av innklimaløsninger i et bygg. Vår erfaring og kundens behov møtes i prosess der målet er optimal bruk av bygget. Klima og miljø er et krevende område å forholde seg til. Lover og regler stiller krav til byggeier, på samme måte som leietakere blir stadig mer oppmerksomme på verdien av et godt inneklima. Ny teknologi legger til rette for stadig bedre løsninger, samtidig som miljøfokus og holdninger til samfunnets utfordringer knyttet til CO 2 og energibruk, gjenspeiler seg i en bedrifts omdømme. Vi har et helhetsperspektiv på bygget, som ofte starter med den fysiske utformingen av løsningen, og fortsetter med driften. Men like viktig som å ta vare på det løpende behovet for vedlikehold og justeringer, er det å ha en bevisst holdning til de mulighetene som utviklingen stadig åpner opp for. GK er en lyttende og kompetent rådgivende driftspartner, med flere tiårs erfaring, tverrfaglig tilnærming og god oversikt og teknologi, produkter, løsninger og behov. «Energiøkonomisering handler ofte om små marginer som gir store utslag.» Løsningen samler data fra sensorer i et bygg og rapporterer og presenterer disse i en rekke spesialutviklede moduler på web eller i kundens egen løsning. GK kan også ta ansvar for denne delen av overvåkingen, og benytte analysene i den løpende optimaliseringen av energibruk og inneklima på en arbeidsplass eller i en bolig. Oppgradering og rehabilitering Å oppgradere bygninger som ble oppført på 70- og 80-tallet til dagens standard, er ofte kompliserte prosjekter. GKs fortrinn er todelt: Vi har full oversikt over dagens myndighetspålagte krav, og vi håndterer tverrfaglige prosjekter ved å sette sammen team fra to eller flere av våre kompetanseområder. En oppgradering kan omfatte vannbårne systemer, luftbehandlingsanlegg, automatikk og renrom, i tillegg til ordinære inneklimainnstallasjoner. GK tilfører nye tanker og ideer og designer løsningen på nytt, innenfor eksisterende rammer og behov. 15

16 s e r v i c e Ett gott samarbete d r i f t o c h s e r v i c e Inne på McDonald s i Lindvreten står termostaten på 21 grader, trots att ingen egen energi tillsätts. Det energisnåla drivsättet har sin grund i restaurangkedjans samarbete med Gunnar Karlsen Sverige AB. På McDonald s er varken värmepumpen eller el-batterierna är igång, den värme som behövs alstras från maskinerna och människorna i restaurangen, och återvinns enbart via Heat Pipen. När du kliver in i en McDonald s-restaurang så kanske du upptäcker en vit dosa som sitter nära kassorna. Det är en koldioxidmätare och temperaturgivare som känner av andetagen du tar. Dosan är en del av ett system som an passar ventilation och värme i lokalen efter hur många människor som befinner sig där. Och systemen är en be sparing för både plånboken och miljön. Behovsstyrd ventilation McDonald s använder sig av GK Argus med koldioxidstyrning. Men det räcker inte enbart med att mäta utandningsluften, systemet måste också kunna känna av den faktiska värmen i restaurangen. Som på vissa soliga dagar när fönstren i restaurangen upp värms extremt mycket. Därför ingår temperaturgivare i systemet som går in och kyler om man får onormala temperaturförändringar. Idag har mer än 60 restauranger i kedjan i Sverige behovsstyrd ventilation. Övergången har inneburit en energibespa ring på 16 procent på vissa restauranger har energibehovet minskat med hela 35 procent. Centralt avtal Samarbetet började år 1999 och Gunnar Karlsen Sverige AB står för drift och service av ventilation och kyla i restauranger de har avtal med. Restaurangerna får också två besök om året av servicetekniker som arbetar förebyggande med under håll av de maskiner som GK i Sverige står för. Luftfilter bytas, funktioner kontrolleras och värden justeras samt optimeras. De skriver också en servicerapport där de noterar brister och akuta åtgärder, saker som bör åtgärdas och vilka myndighetsbeslut som gäller i olika frågor. Gunnar Karlsen Sverige AB och McDonald s har ett centralt avtal som är upprättat av restaurangkedjan. Enligt avtalet är det fritt för varje restaurang och franchisetagare om de vill ha den service som Gunnar Karlsen Sverige AB erbjuder. I servicedelen av avtalet ingår att ge förslag på hur man kan förbättra anläggningarna. Bland annat har alla nya Mc Donald srestauranger sedan två år tillbaka ett system för att på vintern kunna återvinna den värme som kommer från köket. 16

17 gk konsern Marked og referanseprosjekter 17

18 g k n o r g e a s Tar ansvar for fagutviklingen i bransjen For GK Norge, som for de fleste andre i vårt marked, slo finanskrisen til for fullt i løpet av året. Det skapte utfordringer knyttet til salg og markedsføring, og et ytterligere fokus på å finne muligheter på alle områdene der vi er sterke: rådgivning, entrepriser og service. Parallelt måtte vi stille strengere krav til oss selv og organisasjonene, sikre full kontroll på gjennomføring og kostnader i alle ledd, også ute i prosjektene vi jobbet med. At vi også i 2008 ble foretrukket som rådgivnings- og entreprisepartner i en rekke tunge prestisjeprosjekter, med kompliserte utfordringer og krevende teknologileveranser, gjorde ekstra godt i et krevende år. Organisasjonen og de ansatte i 2008 Å skifte navn til GK og å arbeide med profileringen av dette tydelige, merkevarebyggende elementet, har vært en referanser Entrepriseprosjekter: p r o s j e k t n a v n : Furuset skole k u n d e n a v n : Undervisningsbygg KF i Oslo l e v e r a n s e : Ventilasjon, kjøl, vann, automasjon Generalentreprenør o v e r l e v e r i n g : 2009 p r o s j e k t n a v n : Lofoten Kulturhus og Hotell k u n d e n a v n : NCC Construction AS l e v e r a n s e : Ventilasjon Prosjekterende og utførende o v e r l e v e r i n g : April 2009 p r o s j e k t n a v n : Byggetrinn 3 Stokmarknes k u n d e n av n : Nordlaks AS l e v e r a n s e : Automasjon/ventilasjon Prosjekterende og utførende o v e r l e v e r i n g : Mai 2009 p r o s j e k t n a v n : CHP Plant Mongstad k u n d e n av n : AF Gruppen l e v e r a n s e : Ventilasjon, kjøl, SD-anlegg, sanitæranlegg Programanbud o v e r l e v e r i n g :

19 GK NORGE AS o m s e t n i n g i 2008: 1.9 m r d. antall ansatte : 880 antall lærlinger: 18 k o n t o r s t e d e r : 43 pågående og spennende prosess gjennom hele året. Navnebyttet var en naturlig utvikling og mottagelsen i markedet viser at vi for veldig mange kunder har vært «GK» lenge allerede. Sentraliseringen av organisasjonen og oppbyggingen av et «støtteapparat» til avdelingskontorene har utviklet oss videre både som en kompetansetung og solid leverandør, men også som rådgiver. Vi har Norges beste spisskompetanse innen blant annet energi og kulde, bygg og ventilasjon, organisert på en måte som gjør at alle prosjekter, uansett geografisk plassering, kan trekke på denne. Vi opplever at organisasjonen er godt tilpasset kravene i et marked der be tingelsene har forandret seg mye i løpet av et år. Parallelt med utviklingen av organisasjonen på overordnet nivå, fortsetter GK å ta ansvar for fagutviklingen i bransjen. Med 18 lærlinger i sving bidrar vi til å sikre nivået på teknikere i årene som kommer, samtidig som vi nyter godt av en gjeng ressurssterke og meget dyktige unge mennesker. p r o s j e k t n a v n : Nordea Liv k u n d e n av n : Larsen, Atterås & Brosvik AS l e v e r a n s e : Ventilasjon, datakjøling Hovedentreprise o v e r l e v e r i n g : 2009 p r o s j e k t n a v n : Sjølyst Arken k u n d e n av n : CM1 / Stor-Oslo Prosjekt l e v e r a n s e : Ventilasjon, kjøling, automatikk Totalentreprise o v e r l e v e r i n g : April 2009 p r o s j e k t n a v n : Grenland House k u n d e n av n : Sandefjord kommune l e v e r a n s e : Ventilasjon, kjøling, automatikk Hovedentreprise o v e r l e v e r i n g : 2009 p r o s j e k t n a v n : Follo Tingrett k u n d e n av n : Ski kommune l e v e r a n s e : Ventilasjon, kjøling Totalentreprise o v e r l e v e r i n g :

20 gk ventilationsgruppen as Godt rustet i en skærpet konkurrencesituation Året 2008 var endnu et begivenhedsrigt år for GK Ventilationsgruppen AS. Året var præget af: n Rekordstor omsætning n Tilfredsstillende ind tjening n Vækst i alle forretningsområder, n Mange nye medarbejdere n Tilkøb af nye selskaber n Start af nye forretningsområder automatik og renrumsteknologi n Rekordstor ordreportefølje ved indgangen til n Opnåelse af statslig akkreditering som inspektionsorgan i h.t lov om lovpligtig energieftersyn af ventilations- og køleanlæg over 5 kw. n Stor vækst i serviceportefølje. Og alt dette på trods af, at også i Danmark - var det år, hvor der blev talt og skrevet meget om en økonomisk krise, som ingen troede på, før den faktisk var der. I efteråret 2008, blev den vestlige verden lammet af mangel på finansog risiko villig kapital. Den manglende finan sierings evne hos bankverdenen i Danmark har ført til at antal af udbud mindskes og dermed øges konkurrencen i byggeriet markant med lavere priser til følge. Lykkeligvis har GK Ventilations gruppen bevidst konsolideret sig både teknisk og økonomisk og står derfor godt rustet i en skærpet konkurrencesituation. GK Ventilationsgruppen har foretaget et klart og velbegrundet valg og fortsætter derfor sin strategi- og forretningsudvikling baseret på geografisk vækst, opkøb og tilkæmpelse af markeds andele. Ordre/kundetilgang Blandt andet med baggrund i en kraftig satsning på serviceområdet, op nåelse af akkreditering som statsligt inspektionsorgan af ventilations- og køleanlæg, samt oprettelse af nye afdelinger, oprettelse af nye fagdimen sioner referanser Entrepriseprojekter: p r o j e k t n a v n : Hjørnegrunden k u n d e n av n : Sjælsøe Entreprise A/S l e v e r a n s e : Projektering og udførelse af ventilation, køling, vvs og automatik Teknikentreprise o v e r l e v e r i n g : Årsskiftet 2010 p r o j e k t n a v n : Sundhedscenteret, Horsens k u n d e n av n : Ejendomsselskabet Horsens Centeret l e v e r a n s e : Ventilation, automatik Partnering o v e r l e v e r i n g : September 2009 p r o j e k t n a v n : Odense Universitetshospital, 86 medicin rum k u n d e n av n : Rådgivende Ingeniør Balslev l e v e r a n s e : Projektering og udførelse af ventilation, automatik, køling, VVS, el, bygningsmæssige arbejder Totalentreprise o v e r l e v e r i n g : Årsskiftet 2010 p r o j e k t n a v n : Energi Fyn k u n d e n av n : Entreprenørfirma Hansson & Knudsen l e v e r a n s e : Projektering og udførelse af ventilation og køling, nyt kontordomicil med premiere på et af verdens første ventilationsanlæg der bruger solvarme til køling. Licitationsentreprise o v e r l e v e r i n g :

21 GK Ventilationsgruppen AS o m s e t n i n g 2008: d k r antall ansatte : 160 antall lærlinger: 6 k o n t o r e r : 8 som automatik, ud vider GK Ventilationsgruppen sin berøringsflade på markedet betragteligt. Kundernes efter spørgsel efter råd givning og kompetence GK Ventilationsgruppen har en lang tradition for selv at projektere alle nyanlæs opgaver, hvilket er gjort bevidst for at fastholde og udvikle faglige firmaets kompetencer. Endvidere er GK Ventila tions gruppen i front i forbindelse med anvendelse af informationsteknologi, hvilket sætter selskabet i stand til at kommunikere på alle digitale platforme som fx det digitale bygger, som fx er en forudsætning for at udføre arbejder for staten. Ambitioner og målopfyldelse GK Ventilationsgruppen har en klart formuleret vision om, at blive et af Danmarks førende firmaer indenfor indeklima og energi. Med de nye tiltag er fundamentet skabt og på en række felter indtager GK Ventilationsgruppen i forvejen en ledende rolle både fagligt og omsætningsmæssigt. Organisationen og de ansatte i 2008 GK Ventilationsgruppen har konstant behov for at tiltrække faglig kompetence og udvide sin medarbejderstab i forhold til de nye specialområder som Ren-Rum, automatik og inspektionsordning. Derfor er der startet et uddannelsesprogram med et ambitiøst og differentieret program, der løbende afstemmes i forhold til, at der gennemføres en kompetenceudredning blandt alle medarbejdere. Endvidere er GK Ventila tionsgruppen bevidst om sit ansvar som ledende i branchen om at øge lærlinge optaget og definere en bred og grundig uddannelsesplan for lærlinge. Serviceprojekter referanser: p r o j e k t n a v n : First Hotel Grand, Odense k u n d e n av n : First Hotel Grand l e v e r a n s e : Renovering Ventilation, vvs og blikkenslagerarbejde Partnering o v e r l e v e r i n g : 2009 p r o j e k t n a v n : AB6, København k u n d e n av n : Hafonn A/S l e v e r a n s e : Serviceaftale vedr. ventilation og køling Kontraktservice, tilkald og ombygning o v e r l e v e r i n g : løbende p r o j e k t n a v n : Danmarks Nationalbank k u n d e n av n : Danmarks Nationalbank l e v e r a n s e : Udførelse af lovpligtige eftersyn som akkrediteret inspektionsorgan 50 ventilationsanlæg Licitation o v e r l e v e r i n g : løbende p r o j e k t n a v n : Skoler og kommunale institutioner k u n d e n av n : Odense Kommune l e v e r a n s e : Udførelse af lovpligtige eftersyn som akkrediteret inspektions organ 75 ventilationsanlæg Licitation o v e r l e v e r i n g : løbende 21

22 gunnar karlsen sverige ab Kundens intresse i främsta rummet GK i Sverige har sitt huvudkontor i Malmö med totalt 21 filialkontor i landet, från Luleå i norr till Trelleborg i syd, och vi arbetar för att kunna er bjuda god kvalité till våra kunder inom områdena entreprenader, byggautomation och service. Medarbetarna är den största resursen inom Gunnar Karlsen Sverige AB. Gunnar Karlsen Sverige AB arbetar därför vidare strategiskt för att uppnå en stabil och mogen organisation för att vara en god och attraktiv arbetsgivare som skapar trygga och utvecklande arbetsplatser. Som ett led i en strategisk kompetensutveckling har vi nu, med mycket god utvärdering, introducerat en svensk version av GKskolan med syfte att kunna erbjuda våra medarbetare kompetensutveckling och karriärvägar inom företaget. Allt bättre rutiner och policys har skapats under år 2008 vilka möjliggör en bättre och tydligare struktur i organisationen. Utveckling under år 2008 För att förstärka våra positioner har vi etablerat oss på flera nya orter såsom Haparanda, Gällivare, Ängelholm och Västerås. Vi även utvecklat och breddat vårt tjänste utbud genom att bli ackrediterade för energideklarationer och bidra till en bättre miljö genom energihushållning hos våra kunder. Genom vårt kvalitetsarbete (ISO 9001 certifiering) har vi arbetat för ständiga förbättringar för våra kunder. Ett av målen är ordning och reda i våra leveranser som skapar nöjda kunder. Vi sätter alltid våra kunders intresse i främsta rummet. En viktig parameter är kompetensen och engagemanget hos våra med arbetare. Med start år 2008, och pågående under år 2009, implementeras systemet FOKUS i Gunnar Karlsen Sverige AB. ENTREPRENADPROJEKT: p r o j e k t n a m n : Svensk Bilprovning k u n d n a m n : Svensk Bilprovning l e v e r a n s : Energiprojekt Utredning energi p r o j e k t n a m n : Göteborgs Kex AB k u n d n a m n : Göteborgs Kex AB l e v e r a n s : Ventilationsentreprenad Ventilationsentreprenad: installera kompletta ventilations anläggningar till kunder från idé till färdig installation p r o j e k t n a m n : Pågen AB k u n d n a m n : Pågen AB l e v e r a n s : Ventilationsentreprenad Ventilationsentreprenad: installera kompletta ventilations anläggningar till kunder från idé till färdig installation p r o j e k t n a m n : Peab Rättscentrum i Göteborg k u n d n a m n : Peab Rättscentrum i Göteborg l e v e r a n s : Ventilationsentreprenad Ventilationsentreprenad: installera kompletta ventilations anläggningar till kunder från idé till färdig installation 22

23 gk konsern gunnar karlsen sverige ab o m s ä t t n i n g 2008: c a 490 m i l j s e k a n s tä l l d a c a 280 k o n t o r : 21 Systemet är en ersättning och utveckling av PRO3 och innebär en förenkling av arbetet samt utveckling av varje medarbetare och uppdrag. Specifika mål under år 2009 Ett prioriterad område är att förstärka Kundfokus och Mervärde för kunden. Vi kommer ständigt att arbeta för att kunden skall uppleva oss som den naturliga leverantören de önskar inom Entreprenader, Byggautomation och Service. God återrapportering är en viktig del av våra kunders vardag. För att tillmötesgå detta kommer vi att utveckla följande områden: n Vem är kundens kontaktperson på Gunnar Karlsen Sverige AB? n Återrapportering till kund efter utfört uppdrag n Protokollförda bygg - och driftsmöten n Introduktion av handdatorer för servicetekniker Utöver detta har vi även lanserat en Kundportal på Internet för att förbättra återrapportering, dokumentation av vad som är utfört samt möjlighet att lämna felanmälan. I takt med ökande energipriser och myndighetskrav på energideklaration av fastigheter, kan vi erbjuda genomförande av energideklarationer och energibesparande åtgärder. Genom GK Argus och Energivakten har vi kontroll och bevakning av fastighetens energiförbrukning dygnet runt. Vi har även införskaffat värme kamera för utförande av termografering av elutrustning för att förebygga bränder och driftstörningar. SERVICEPROJEKT: p r o j e k t n a m n : Svenska McDonalds AB k u n d n a m n : Svenska McDonalds AB l e v e r a n s : Serviceavtal ventilationsanläggning Service av värme, ventilation, kyla, brännare samt styr & regler p r o j e k t n a m n : Pergo Europe AB k u n d n a m n : Pergo Europe AB l e v e r a n s : Serviceavtal ventilationsanläggning Service av värme, ventilation, kyla, brännare samt styr & regler p r o j e k t n a m n : Pågen AB k u n d n a m n : Pågen AB l e v e r a n s : Serviceavtal ventilationsanläggning, kyla Service av värme, ventilation, kyla, brännare samt styr & regler p r o j e k t n a m n : MKB Fastighets AB k u n d n a m n : MKB Fastighets AB l e v e r a n s : Serviceavtal ventilationsanläggning Service av värme, ventilation, kyla 23

24 24

25 utdanning og metodikk Kontinuerlig kompetanseutvikling og metodefokus g k s k o l e n o g a v a n s e r t p r o s j e k t m e t o d i k k Å utvikle kompetanse og dokumentere og ta vare på erfaring fortsetter å være viktig for en markedsledende bedrift som GK. GK er en kompetansebedrift, med ansatte som har vært med oss siden 70-tallet. I møte med et stort antall nyansatte ser vi daglig behovet for å kombinere tung, praktisk erfaring med kunnskap om ny teknologi og nye måter å tenke på. Klarer vi dette på en god måte, vil ikke bare kunden ha fått tilført noe av verdi ved avslutningen av et prosjekt; det har vi også. Velkommen til GK GK Skolen er en nyansatts første møte med konsernet og arbeidsplassen. Det er utviklet et introduksjonskurs som gir en innføring i bedriftskultur, GK sine rutiner og holdninger og ikke minst våre verdier. Disse felles kjørereglene skal speiles i relasjonen til våre kunder, og veilede de ansatte i små og store beslutninger i forbindelse med leveranser, service oppdrag og rådgivning. Verdiene som de ansatte møter på introduksjonskurset handler om fellesskap og teamtankegang, vi fokuserer på seriøsitet og forandringsvilje. Sertifisering GK skolen omfatter også en totrinns sertifisering av klimateknikere og prosjektledere. Denne fagopplæringen er vår måte å sikre at alle ansatte tilfredsstiller de kravene vi vet at kundene stiller i felten. Deltakerne på GK Skolen får en grundig innføring innen sine fagfelt. Undervisningen bygger på konkret erfaring fra prosjekter GK har gjennomført, og representerer også et unikt forum for erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom nyansatte GK-medarbeidere og dem med flere år på baken. Ved slutten av trinn 2 blir den ansatte en sertifisert GKtekniker. VIP kvalitetssikret prosjektgjennomføring GK sitt egenutviklede prosjekt- og produksjonsprosedyreverktøy, VIP, skal sikre forutsigbarhet og kvalitet i leveransen og ivareta behovet for kompetanseoverføring og erfaringsdokumentasjon i organisasjonen. VIP står for Verdivridning, Innkjøpsbudsjett og Prosjektgranskning og er et rammeverk for teamene som håndterer våre prosjekter. Teamene blir satt sammen av erfarne ingeniører og ansatte med kortere fartstid, som til sammen legger et godt grunnlag for planleggingen av leveransen. Arbeidet i den tidlige planleggingsfasen inkluderer ofte modellering av den totale løsningen, gjennomgang av tekniske krav og behov, fremdrift, logistikk og overlevering. Konkrete størrelser som kostnader og prosjektets fysiske rammer blir gjennomgått, samtidig som aspekter ved arbeidet som det ikke alltid er så lett å dokumentere (nettverk, navn på nøkkelpersoner hos kunder og samarbeidspartnere, tidligere erfaring) overføres direkte mellom prosjektdeltakerne. Denne VIP-metodikken gjør at relativt uerfarne ingeniører fint kan ta ansvar for å styre kompliserte prosjekter alene, med hyppig sjekk mot VIP-gruppen og deltakerne der. 25

26 26 konsernregnskap 2008

27 gk konsern Konsernregnskap 2008 GK konsernet tilbyr tjenester og tekniske anlegg for inneklima til nærings- og offentlige bygg. Konsernet driver sin virksomhet ut fra 42 kontorer i Norge, 16 kontorer i Sverige og 6 kontorer i Danmark. Hovedkontoret for konsernet og den norske virksomheten ligger i Oslo. Den svenske virksomheten ledes fra Malmø mens hovedkontoret i Danmark er lokalisert i Odense. GK Konsernet har registrert solide økninger i omsetning i alle land i Utsiktene for 2009 og 2010 er preget av større usikkerhet enn normalt som følge av finanskrisen, men GK Konsernet har trygget sin posisjon gjennom en høy og god ordrereserve, økt soliditet og en meget tilfredsstillende likviditet. Markedet for entrepriser viser en sterkt avtagende situasjon for næringsbygg i alle tre land, mens markedet for re habilitering, vedlikehold og service er å betrakte som stabilt. GK økte sin markedsandel i 2008 i Norge, Sverige og Danmark. Denne trenden forventes å fortsette inn i 2009 (se grafer). Ordreinngang /produksjon I 2008 ble ordreinngangen (2.384) og omsetningen ble på (1.990). Resultat Driftsresultatet (EBIT) ble på 84,9 (73,3) hvor goodwill er avskrevet med 14,9 (8,7). Driftsresultatet tilsvarer 3,3 % (3,7 %) av omsetningen. EBITDA ble på 117,4 (97,6) som tilsvarer 2,2 (8,4) ganger rentebærende gjeld. Resultatet etter skatt ble 56,0 (54,6) som tilsvarer 24,5 % (37,5 %) avkastning på gjennomsnittig egenkapital. Soliditet Egenkapitalen i konsernet utgjør 254 mill kr ( 201) etter at 6,2 mill kr. er avgitt som utbytte til Holdingselskapet. Egenkapitalen utgjør nå 24,9 % (24,8 %) av totalkapitalen. Likviditet Gjennom god prosjekt- og likviditetsstyring har vi styrket vår likviditet gjennom året Bedriftsoppkjøp foretatt i 2008 er delvis finansiert ved et lån i Fokus bank. Dette lånet skal refinansieres i første halvår 2009 og er derfor oppført under kortsiktig gjeld Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er tilfredsstillende og kontantbeholdningen har økt til 183 mill 1500 kr. (127) Alle tall i MNOK. Fjorårstall i parentes Omsetning (MNOK) Omsetning (MNOK) / ansatte Omsetning Ansatte Norge Sverige Danmark 2000 Omsetning 27

28 konsernregnskap 2008 I løpet av 2008 har det skjedd følgende endringer i konsernstrukturen: Konsern Aksjene i GK Sverige AB og GK Ventilationsgruppen AS ble solgt fra GK Norge AS til GK Konsern AS. Dette for å få en mer hensiktsmessig konsernstruktur. Sverige Leab Luftbehandling AB (Luleå og Stockholm) er overtatt av GK Sverige AB, og dette selskap er sammen med Saltsjø Ventilation AB (Stockholm) i innfusjonert i GK Sverige i løpet av høsten. Danmark Selskapene Fyn Køle og Kimateknik ApS (Fyn), EHK ApS (Varde) og BNN VVS & Ventilation ApS (Fyn) er overtatt av GK Ventilationsgruppen og fortsetter inntil videre som egne selskaper. Norge H. Dale Kjøleservice AS (Bergen), Mesna Ventilasjon og Blikkenslagerservice AS (Lillehammer) og AKF AS (Oslo) ble overtatt av GK Norge AS i starten av Mesna Ventila sjon og Blikkenslagerservice AS og AKF AS ble fusjonert inn i GK Norge AS per Kjølebedriften Kitek AS i Alta er innkjøpt i Organisasjonsstrukturen for konsernet per januar 2009 vises nedenfor: Familien Karlsen 100% GK KONSERN AS 100% 100% 100% GK NORGE AS GK SVERIGE AB GK Ventilationsgruppen AS 100% 100% GK Montasje AS Fyn Køle- og klimateknik Aps Theodor Qviller AS EHK Aps Elmoko AS BNN VVS & Ventilation Aps H. Dale Køleservice AS Rørleggermester E. Henriksen AS Kitek AS 28

29 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte fin.omløpsm Resultatandel tilknyttet selskap Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat

30 konsernregnskap 2008 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Påkostning leide lokaler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Depositum Investeringer i tilknyttet selskap lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre verdipapirer og fordinger Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

31 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

32 GK konsern AS Besøksadresse: Østensjøveien 15 d, 0661 Oslo Postadresse: Pb. 70 Bryn, 0611 Oslo Tlf: Fax: E-post: Design og layout: Cox Oslo Foto: Jan Lillehamre/Cox, David Bicho og GK Trykk: Allkopi AS

Inneklima # «Vi kan redusere CO 2. -utslippene i atmosfæren» i bladet:

Inneklima # «Vi kan redusere CO 2. -utslippene i atmosfæren» i bladet: Inneklima # 1 2009 i bladet: > Perfekt temperatur på McDonald s > Er byggebransjen klar for buildingsmart? > Avanceret indeklima i vandland gir max velvære «Vi kan redusere CO 2 -utslippene i atmosfæren

Detaljer

gk konsern 2009/2010

gk konsern 2009/2010 gk konsern 2009/2010 Verdens energibruk er for høyt, og energi og klima er et tema alle må forholde seg til i dag. Det er mange store ord og høye mål men gjøres det egentlig så mye? GK er ute i den virkelige

Detaljer

et bedre miljø kjøling drift Luftkvalitet Energisparing Innemiljø Totalentreprise Vedlikehold 2007/2008 www.gk.no www.gk.no www.gk.

et bedre miljø kjøling drift Luftkvalitet Energisparing Innemiljø Totalentreprise Vedlikehold 2007/2008 www.gk.no www.gk.no www.gk. Rådgivende entreprenør et bedre miljø varmepumper Byggautomasjon Energisparing inneklima montasje prosjektering Energiovervåking Rehabilitering Tverrfaglig Luftkvalitet Teknisk integrator Vedlikehold prosjektutvikling

Detaljer

gk konsern 2010/2011

gk konsern 2010/2011 gk konsern 2010/2011 GK er i kontinuerlig utvikling og får stadig flere gode referanser som totalteknisk entreprenør og totalteknisk servicepartner. Vi har jobbet målbevisst og vi beviser. Vi er i full

Detaljer

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23 GK konsernbrosjyre / 2012-2013 MARKED / GK DANMARK INNHOLD Side 4-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked

Detaljer

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 Fra konsernsjefen Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige Side 8-9 Marked / GK Danmark Side 10-11 Marked / GK Norge Side 12-13 Marked / Theodor Qviller Side 14-15

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 innhold / 10samarbeid Kjetil Thuv fra GK og Bjørn Hauge fra BundeBygg oppsummerer samarbeidet med Miljøhuset GK. 03 innledning / 03 miljøhuset

Detaljer

GK konsernet 2004-2005

GK konsernet 2004-2005 GK konsernet 2004-2005 - for klagefritt innemiljø INNHOLD Inneklima og hva det innebærer 3 Tilbakeblikk 2004 4 inn i 2005 5 Konsernet 6 Dette er GK 6 Visjon 7 Misjon 7 Verdier 7 Klagefritt innemiljø 8

Detaljer

Inneklima # «Vekst er viktig. Det er slik vi utvikler oss både som organisasjon og mennesker» i bladet:

Inneklima # «Vekst er viktig. Det er slik vi utvikler oss både som organisasjon og mennesker» i bladet: Inneklima # 2 2011 i bladet: > GK Rør > Aktivt samarbeide i Miljøhuset GK > GK vant på alt i Norbotten > Rekordfart i Vejle 1 «Vekst er viktig. Det er slik vi utvikler oss både som organisasjon og mennesker»

Detaljer

Galleria i julerushet INNEKLIMA 1/2012 FOR ET BEDRE MILJØ

Galleria i julerushet INNEKLIMA 1/2012 FOR ET BEDRE MILJØ TEMA NY DIREKTØR PROSJEKT Påvirker energikravene Lone Møller Sørensen i GK Ombygging av Strand arkitekturen? Danmark satser på suksess Galleria i julerushet INNEKLIMA 1/2012 FOR ET BEDRE MILJØ MESTER GRØNN:

Detaljer

ROM EIENDOM AS med fokus på miljø

ROM EIENDOM AS med fokus på miljø Juni 2007 ROM EIENDOM AS med fokus på miljø Persbråten og Høybråten - skoleeksempler til etterfølgelse Energioptimalisering i regi av GK Ny kontrakt med Aker Yards Elektro Kundefokus på agendaen - Anne

Detaljer

Inneklima # «Bransjen trenger en krise» i bladet:

Inneklima # «Bransjen trenger en krise» i bladet: Inneklima # 1 2008 i bladet: > Merværdi gennem samarbejde > Øker produktiviteten med godt inneklima? > Lyckad driftoptimering > Tverrfaglig rådgiving «Bransjen trenger en krise For et bedre miljø. www.gk.no

Detaljer

Inneklima # Travlhed skaber ny vækst. i bladet: > Full fart i Finnmark > Ett SD-anlegg sju skoler > Kompleks ombyggnad

Inneklima # Travlhed skaber ny vækst. i bladet: > Full fart i Finnmark > Ett SD-anlegg sju skoler > Kompleks ombyggnad Inneklima # 1 2011 i bladet: > Full fart i Finnmark > Ett SD-anlegg sju skoler > Kompleks ombyggnad Travlhed skaber ny vækst For et bedre miljø. www.gk.no :: www.gk.se :: www.gk.dk Vignett: Xxxxxxxxxxxxxx

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Inneklima # «Det finns små partiklar överallt, och de påverkar vår hälsa» i bladet:

Inneklima # «Det finns små partiklar överallt, och de påverkar vår hälsa» i bladet: Inneklima # 1 2010 i bladet: > Tema: Når ren luft er avgjørende > Nye regler: Kurser hverver kunder > Aktuelt: Obligatorisk energimerking utfordrer bransjen > Salgsledelse: Legg trykket på topplinjen «Det

Detaljer

1 Årsrapport2009 Vakt service as

1 Årsrapport2009 Vakt service as Årsrapport2009 Vakt service AS 1 2 driftsinnt driftsres 2005 2006 2007 2008 2009 2 nøkkeltall driftsinnt Driftsinntekter 786 m EBITDA 321 m 497 m 36 m 8 m 11 m 5 m 9 m 321 m 497 m 786 m 1034 m 1034 m 1166

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014/ 3

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014/ 3 2014 ÅRSRAPPORT OM NORCONSULT Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp

Detaljer

Magasin Nr. 1 mars 2010

Magasin Nr. 1 mars 2010 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin

Detaljer

Mai 2013 Design: a.fønhus design. Årsrapport 2012. De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% www.norconsult.no

Mai 2013 Design: a.fønhus design. Årsrapport 2012. De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% www.norconsult.no De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller Mai 2013 Design: a.fønhus design Årsrapport 2012 www.norconsult.no OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter

Detaljer

INNEKLIMA /2014. GKs hittil største totaltekniske entreprise: Hamar Stadion Side 4. Luftens helter i Kiruna Side 14

INNEKLIMA /2014. GKs hittil største totaltekniske entreprise: Hamar Stadion Side 4. Luftens helter i Kiruna Side 14 TEMA TESTER VANN SOM KJØLEMIDDEL. Side 22 TEMA ENERGIMERKE SOM BENCHMARKING. Side 24 TEMA BYTT SPJELD MED VIFTER OG SPAR ENERGI. Side 26 INNEKLIMA /2014 For et bedre miljø Nr. 3/2014 www.gk.no Foto: Magnus

Detaljer

FARA ASA ÅRSRAPPORT 2009

FARA ASA ÅRSRAPPORT 2009 FARA ASA ÅRSRAPPORT 2009 2 Årsrapport 2009 NØKKELTALL (MNOK) 2009 2008 Driftsinntekter 130,7 116,4 EBITDA -32,1-19,6 FARA er den ledende leverandøren av teknologiløsninger til kollektivtransport i Norden

Detaljer

Inneklima # Ventilation i Kirunas djup. i bladet:

Inneklima # Ventilation i Kirunas djup. i bladet: Inneklima # 2 2010 i bladet: > Supersmart klimaanlæg > Fra energimerking til reell enøk > Krevende kombinasjonsbygg > Profil: Göran Krafve Ventilation i Kirunas djup For et bedre miljø. www.gk.no :: www.gk.se

Detaljer

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen september/oktober 2007 Verdensnyheten GKflex GK satser på renrom (Hilmar Kjos første sertifiserte renromstekniker) Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen Åtte osloskoler trengte varmepumpehjelp!

Detaljer

Rapport for miljø- og samfunnsansvar 2010/2011.

Rapport for miljø- og samfunnsansvar 2010/2011. Rapport for miljø- og samfunnsansvar 2010/2011. Miljøprogrammet Godt Valg Innhold Sparer kilowatt i sentrene Steen & Strøm har nådd det ambisiøse målet om energireduksjon på sentrene, men jakten på kilowattene

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

Innhold. 48 Verdiskaping med mening. Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri.

Innhold. 48 Verdiskaping med mening. Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Anthon B Nilsen 2 Årsrapport 3 1 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap med en lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet, som ble etablert i 1879, er i dag engasjert i utvikling

Detaljer