Vår dato: Deres ref.: 11/00236 Vår ref.: 13/1116 Vår saksbehandler:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato: 28.03.2014 Deres ref.: 11/00236 Vår ref.: 13/1116 Vår saksbehandler:"

Transkript

1 SYKEHUSET ØSTFOLD HELSE SØR-ØST Helse Sør-Øst RHF Postboks 44,-._ 233 Hamar Vår dato: Deres ref.: 11/236 Vår ref.: 13/1116 Vår saksbehandler: Alf Nyrud co.236 LL Nytt administrasjonsbygg - Sykehuset østfold Vedlagt følger styresak nr 2 14 Nytt administrasjonsbygg konseptrapport,som ble behandlet i styremøte 24. mars 214. I henholdtil fullmaktstrukturenfor bygginvesteringer,styresak (HSØ) er det Helse Sør- Øst RHF som har beslutningskompetansefor bygginvesteringerover 5 mill, kroner i beslutningspunktb3. Vi ber derfor Helse Sør-Øst RHF om å fatte beslutningerslik at prosessen med nytt administrasjonsbyggvidereføres, med målsettingom ferdigstillelsei løpet av 215. Viser for øvrig til «Oppdrag og bestilling»for Sykehuset Østfold, vedtatt i foretaksmøte 13. februar 214 (side 5); SykehusetØstfoldskal,sammenmed Prosjektnyttøstfoldsykehus,arbeide videremed å forberedenyttadministrasjonsbyggpå Kalnes. Samt til brev av 5. juli 213 (deres ref: 11/236-24) fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset Østfold HF vedrørende tidligfaseprosessenfor nytt administrasjonsbygg. Med vennlig hilsen - Just Ebbesen adm. direktør Vedlegg: Styresak 2-14 Postadresse Besøksadresse Telefon E-postadresse Sykehuset Østfold Welhavens gate Administrerende direktør Fredrikstad Postboks 16, 163 Fredrikstad Org.nr. Internett NO MVA

2 Alf N rud Fra: Bente Hanebrekke Nygaard Sendt: 28. mars 214 9:1 Til: SOHF PBsaksarkivet; Alf Nyrud Emne: Styresak 2-14: Nytt administrasjonsbygg konseptrapport Styret behandlet denne saken i møte 24. mars 214 med følgende vedtak: Sak nr N administras'onsb konse tra ort Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken. Sykehuset Østfold har gjennomført en konseptutredning av nytt administrasjonsbygg på Kalnes. Dette er gjort som følge av godkjent salg av Sykehuset Østfold Sarpsborg og oppdrag og bestilling fra eier for 214. Styrets enstemmige vedtak: Styret godkjenner konseptrapporten for nytt administrasjonsbygg, som grunnlag for anbudsinnhenting. I anbudet skal det inngå en opsjon for utvidede arealer for AMK-sentral og innmeldte mulige behov fra Helse Sør-Øst. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med alternative løsninger. Det settes av en investeringsramme begrenset oppad til 185 mill. kroner til nytt administrasjonsbygg. Prosjektet finansieres med salgsinntekter ved salg av sykehuset i Sarpsborg, 95 mill. kroner, og det søkes Helse Sør-Øst om lån på inntil 9 mill. kroner. Styret ber om at administrerende direktør oversender saken til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. Styret ber administrerende direktør sende en henvendelse til Prosjekt nytt østfoldsykehus (PN) vedrørende prosjektiedelse. Styret ber om å få saken tilbake for endelig godkjenning av investeringsramme og finansiering etter at anbudet er innhentet. Med vennlig hilsen Bente Hanebrekke Nygaard administrasjonskonsulent Foretakssekretariatet Telefon /

3 SYKEHUSET ØSTFOLD HEl SE SØR-ØST STYREMØTE 24. mars 214 Side1 av 3 Styresak nr.: 2-14 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1116 Nytt administrasjonsbygg - konseptrapport Sammendrag: SykehusetØstfold(5) har gjennomførten konseptutredningav nyttadministrasjonsbyggpå Kalnes. Dette er gjortsomfølge av godkjentsalg av SykehusetØstfoldSarpsborgog oppdragog bestillingfra eier for 214. Konseptrapportmed forenkletskisseprosjektog finansieringleggesfrem for godkjenning. Forslaqtil vedtak: Styretgodkjennerkonseptrapportenfor nyttadministrasjonsbygg. Det settes av en investeringsrammepå 185 mill. kronertil nyttadministrasjonsbygg. Prosjektetfinansieresmed salgsinntekterved salg av sykehuseti Sarpsborg,95 mill. kroner,og det søkes Helse Sør-Øst om lån på inntil9 mill.kroner. Styret ber om at administrerendedirektøroversendersaken til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. Styret ber administrerendedirektørsende en henvendelsetil Prosjektnyttøstfoldsykehus (PNØ) vedrørendeprosjektledelse. Fredrikstad,den 17. mars 214 Just Ebbesen adm. direktør Vedlegg: 1. AdministrasjonsbyggSykehusetØstfoldKalnes- Konseptrapport Forenkletskisseprosjekt Referat fra møte i AMU (arbeidsmiljøutvalget)i SykehusetØstfold,

4 SykehusetØstrold Styremøte24. mars214 Side 2 av 3 Styresak nr.: Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Administrerendedirektøranbefalerstyretå godkjennekonseptrapportenfor nytt administrasjonsbygg,og at saken sendeshelse Sør-Østfor videre behandling. 2. Faktabeskrivelse Godkjenningav konseptrapport,nyttadministrasjonsbyggmed finansieringsplanble behandlet som sak i styremøte16. desember213. Styretutsattebehandlingav konseptrapporten,og fattetfølgendevedtak: Styretber om å få saken tilny behandlingi styremøte24. februar214, hvor følgendeforholdbes avklart altemativtkostnadsbildeved midlettidigeløsninger merkostnaderknyttettilny riggingpå Kalnes konkretiserealtemativeløsningerpå leie-markedet I styremøte24. februar214, sak nr. 5-14, ble Oppdragog bestilling214 for SykehusetØstfold HF behandiet.her gisfølgendeoppdragfra eier (side5): SykehusetØstfoldskal, sammen med Prosjektnytt østfoldsykehus,arbeidevideremed å forberedenyttadministrasjonsbyggpå Kalnes. Med utgangspunkti detteoppdrageter forholdenesomstyretba om i sak ikke utredet nærmere, og konseptrapportenleggesfram til ny behandling. I forbindelsemed etableringav nyttøstfoldsykehuspå Kalnes,var den opprinneligeplanenat sykehuseti Sarpsborgskulletransformerestil administrasjonsbygg.det vil si at alle de administrativefunksjonenesom ikke var tiltenktplasseringpå Kalnesskulle lokaliserestil SykehusetØstfoldSarpsborg. 8 fremforhandleten avtaleom salg av sykehuseti Sarpsborgtil Sarpsborgkommune.Dette salgetble godkjenti Sarpsborgkommune13. juni 213 (sak 45/13). Likeledesble salgetgodkjent foretaksmøtefor SØ 17. juni 213 (sak 9). Salgssummenfor SykehusetØstfoldSarpsborger 95, mill.kroner. I styredokumentenefor salg av SykehusetØstfoldSarpsborgble det redegjortfor prinsippeneog de finansiellesidene med byggingav nyttadministrasjonsbyggpå Kaines. Prosjektforslaget (id&aseutredningen)visteen samlet investeringskostnadpå ca. 185, mill. kroner. Dette aiternativetvil medføreat SØ får samletde administrativefunksjonenei ett byggmed god nærhettil de kliniskefunksjonenei sykehuskroppenpå Kalnes. Det vil også leggestil rettefor arealer for utrednings-og prosjektarbeld.reiseveimellomde administrativefunksjoneneog sykehusetpå Kalnesvil også blivesentligbedre, noe som gir en økonomiskog klimamessig gevinst. Denne konseptrapportenviseret programmed et bruttoareal på ca. 5.4 kvmved byggingav nyttadministrasjonsbyggpå Kaines. I tilleggkommerarealer for parkeringi underetasjen(16 kvm). Funksjonenesom er planlagtinn i administrasjonsbygget er i dag i lokalersom sykehusetikkevil disponereetter 31. desember215. Dette er byggpå eiendommentil sykehuseti Fredrikstadsom skal selges og tidsbegrensedeleiekontraktersom går ut. Rent praktiskvil det være hensiktsmessig at administrasjonener på plassfør fase 2 av innflyttingenpå Kalnes. I samarbeidmed Prosjektnytt

5 Sykehuset Østrold Styremøte 24. mars214 Side 3 av 3 Styresak nr.: 2-14 østfoldsykehus (PNØ) er det drøftet kontraktstrategi for gjennomføring av byggeoppdraget. Det er besluttet at prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise. Det er videre startet en prosess om mindre endring for å tilpasse reguleringsplan med bestemmelser for etablering av administrasjonsbygget. Den planlagte framdriften vurderes å være realistisk, men det kreves stram styring og beslutninger i henhold til den detaljerte framdriftsplanen som PNØ vil sette opp. Finansierin av ros'ektet er som føl er: Sal S kehuset Østfold Sa sbor s resak o mill. kroner Lån inntil 9 mill. kroner Pros'ektkostnad 185 mill, kroner Salgssummen etter salget av Sykehuset Østfold Sarpsborg (95 mill, kroner) skal benyttes til finansiering av administrasjonsbygget. Øvrig egenfinansiering vii være avhengig av kostnadsnivå og finansiering av IKT-prosjekter, salgssummen av besluttede solgte eiendommer og regnskapsresultatet for 214. Resterende investeringsbehov må søkes finansiert som lån fra Helse Sør-Øst. Lånebehovet vil oppstå fra 215. Kostnadene til eventuell etablering av AMK-løsning i Østfold, må legges til ovennevnte kostnadsoverslag. Etablering er ikke detaljprosjektert og kostnadene er beheftet med stor usikkerhet, men vii i så fall kreve en tilleggsinvestering på ca. 46 mill, kroner utover det som er stipulert for administrasjonsbygget alene. 3. Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør mener den fremlagte konseptrapporten svarer opp til oppdrags- og bestillingsdokumentet og gir et godt grunnlag for etablering av administrasjonsbygg ved det nye sykehuset på Kalnes. Det er en stor fordel at de administrative funksjonene blir samiet i ett bygg, og at man unngår unødvendig reisevei i tilknytning til arbeidet. For å ivareta et mulig vedtak om AMK-sentral i styremøte 28. april, vil anbud på totalentreprise inneholde en opsjon på dette.

6 SYKEHUSETØSTFOLD (BeslutningspunktB3) Utredningsprosjekt - Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konsept Dato: 7. november

7 Innholdsfortegnelse Konsepi'upi iite ns hensikt op bukprunn fra ide'? (,) h (..Yy k tifl r (.4 knrus;tet op KontiMe Møterom 44 A K-ser?"-±fii 2. ()TponisosiL,,J1 o f" p (II bvpyinustn 17.stero, nniiphete r... t, 17 (1 c (,)t7ort,' Plo nest-p

8 17, Konseptrapportens hensikt er å summere opp utredningsarbeidet i konseptfasen på en slik måte at rapporten gir et best mulig grunnlag for beslutning om videreføring til forprosjektfase. Oppsummeringen skal sammenfatte foregående fase (idgasen) og de utredninger som er gjennomført i konseptfasen. Disse utredningene er hovedfunksjonsprogram, skisseprosjektet (utbyggingsmønster), de økonomiske analysene knyttet til investeringer, driftsøkonomi og samlet økonomisk bæreevne. 9 oppsll fru I forbindelse med etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes var den opprinnelige planen at sykehuset i Sarpsborg skulle transformeres til administrasjonsbygg. Det vil si at alle de administrative funksjonene som ikke var tiltenkt plassering på Kalnes skulle lokaliseres til Sykehuset østfold Sarpsborg. Sø har fremforhandlet en avtale om salg av sykehuset i Sarpsborg til Sarpsborg kommune. Dette salget ble godkjent i Sarpsborg kommune i sak 45/13 ( ). Likeledes ble salget godkjent i foretaksmøte for Sø (sak 9). Salgssummen for Sykehuset østfold Sarpsborg er 95, mill. kroner. I styredokumentene for salg av Sykehuset østfold Sarpsborg ble det redegjort for prinsippene og de finansielle sidene med bygging av nytt administrasjonsbygg på Kalnes. Prosjektforslaget (idgaseutredningen) viste en samlet investeringskostnad på ca 185, mill kroner (214 kroner). Det ble i imaseutredningen også drøftet to andre alternative løsninger for de administrative funksjoner ved Sø: Videreføre et leieforhold i eksisterende lokaler med Sarpsborg kommune Leie i det åpne markedet. Konklusjonen av disse alternativene ble vurdert som svært lite aktuelle, da det ikke vil være areal nok igjen i det tidligere sykehuset i Sarpsborg etter at Sarpsborg kommune har etablert kommunalt Helsehus. Et leieforhold i det kommersielle markedet er ikke tilgjengelig innen akseptabel reisevei/reisetid til nytt østfoldsykehus. En slik løsning medfører en åpen konkurranse for å løse sykehuset behov. Dette er ikke realiserbart innen dato for utflytting fra Sykehuset østfold Sarpsborg. Konklusjonen blir å bygge et nytt administrasjonsbygg i direkte tilknytning til sykehuset på Kalnes. Dette alternativet vil medføre at SØ får samlet de administrative funksjonene i ett bygg med god nærhet til de kliniske funksjonene i sykehuskroppen på Kalnes. Det vil også legges til rette for arealer for utrednings- og prosjektarbeid. Reisevei mellom de administrative funksjoner og sykehuset på Kalnes vil også bli vesentlig bedret. Denne konseptrapporten viser et program med et brutto areal på ca. 5.4 kvm ved bygging av nytt administrasjonsbygg på Kalnes. I tillegg vil eventuelt arealer til AMK-sentral tilkomme.

9 I godkjent hovedfunksjonsprogram (HFP) fra revidert konseptrapport for nytt østfoldsykehus (29), vil bemanningsplanen innen de administrative funksjoner utgjøre ca 25 kontorarbeidsplasser. I tillegg legges det til rette for et arbeidsområde for utrednings- og prosjektarbeid på 25 kontorarbeidsplasser. Disse funksjonene vil inngå i det nye administrasjonsbygget: Administrerende direktør m/stab HR-området økonomi og analyse Regnskap Kommunikasjon og samhandling Logistikk og innkjøp Kvalitet og forskning Pasientreiser IKT Ledelse kliniske funksjoner (nivå 2) Internservice og eiendom Tillitsvalgte og vernetjenesten Prosjektarbeid I tillegg kommer telefonsentral og AMK. KcipLitet oci t.j pe Totalt er det beregnet en kapasitet på 275 kontorarbeidsplasser. I tillegg dette kommer det arbeidsplasser og støtteareal knyttet til telefonsentral og AMK. Fordelingen av planlagt antall kontorarbeidsplasser fordeler seg med 228 (82 %) plassert i åpen løsning og 47 (18%) i cellekontor. I tillegg kommer stillerom og samtalerom. Minimumsstandard for cellekontor settes til 9 kvm og 6 kvm for arbeidsplasser i åpenløsning. 4 TI Illustrasjon 1- Arbeidsområder

10 Det planlegges ikke med kantinesalg eller kioskutsalg i administrasjonsbygget. Dette må dekkes gjennom sykehusbygget eller gjennom automatsalg. Det vil bli etablert et kantineområde/spiseplasser med 68 sitteplasser. Tekjøkken skal etableres i tilknytning til alle arbeidssonene i hver etasje. ()t Det planlegges med god dekningsgrad for møterom. Disse vil i all vesentlighet dekke små til middels store møter. Der det er behov for større møteromsfasiliteter må kurs- og konferanseenheten inne i sykehuskroppen benyttes. Møteromsplasser er beregnet slik at 36 % av bemanningen i administrasjonsbygget skal kunne holde møte samtidig. I tillegg kommer en besøksandel på 12 %. Dette tilsier en total møtekapasitet på 134 plasser fordelt på følgende løsning: Størrelse - møterom Antall Totalt 4 plasser plasser plasser plasser 1 16 Totalt Illustrasjon 2 - Møterom / stillerom innflytting i nytt sykehus i 215 krever at det må gjøres en avklaring i forhold til fremtidig drift av AMK Østfold (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral). Parallelt med konseptutredningen har adm. direktør Sykehuset Østfold, i samarbeid med adm. direktører i Helse Sør Øst og OUS, besluttet at det bør utredes mulighet for og konsekvenser av at AMK tjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus - med tiltak på kort og lang sikt. Dette som alternativ til fortsatt drift av egen AMK i Østfold.

11 Det foreligger ved sluttføringen av konseptrapporten ikke noen endelig avklaring for fremtidig plassering og drift av AMK Østfold. Det er i skisseprosjektet lagt til rette for en fleksibilitet/elastisitet som ivaretar arealer for AMK i administrasjonsbygget. I sluttrapporten for "Fremtidig AMK-tjenester for Østfold" fremkommer det i de økonomiske vurderingene av en etablering av AMK i nytt administrasjonsbygg vil utgjøre minst 3, mill. kroner. Dette er 18 mill. kroner utover det som ble vurdert i den totale kalkylen på 173, mill. kroner for nytt administrasjonsbygg. Dette skyldes i sin helhet vesentlig høyere kostnader innen tekniske installasjoner for serverløsning og ny installasjon av nødnett. Hvis AMK skal lokaliseres til nytt administrasjonsbygg må prosjektet tilføres og styrkes i størrelsesorden millioner ekstra pga usikkerhet i estimater og arealbehov opp mot nye krav som kommer". API«Illustrasjon 3 Utvidelsesmulighet AMK-sentral 2. Orpunisos o ".11n9 2. lityiklinpstfei ler De administrative funksjoner i sykehus er i vesentlig grad blitt påvirket av den teknologiske utviklingen i løpet av det siste 1-året. Elektronisk håndtering av informasjon har ført til at daglige arbeidsrutiner og behov for rom og utstyr er blitt drastisk endret. Denne utviklingen vil fortsette. Den vil påvirke så vel arbeidsoppgavene som utforming av kontor-/arbeidsområder. Samtidig som en har lagt større vekt på tilrettelegging av omgivelsene for samhandling og tilpasning til ny teknologi, har det vært økt fokus på arealøkonomi. Utviklingen har gått i retning av mer åpne kontorløsninger som har høy arealeffektivitet. I flere store organisasjoner har en gått bort fra faste eller personlige kontorplasser for grupper av personell. I nytt administrasjonsbygg legges det i stor grad opp til åpne løsninger, men det vil også bli lagt til rette for cellekontor det dette er hensiktsmessig grunnet funksjon eller helse og miljømessige hensyn.

12 Åpne kontorløsninger etableres ikke bare for å gi høyere arealeffektivitet. Åpne løsninger kan også understøtte og bidra til bedre kvalitet på arbeidet og høyere effektivitet. Nærhet til kolleger som arbeider med tilsvarende saker kan gi mulighet for raskere oppdatering og avklaring av problemstilling. Da det legges opp til begrenset bruk av cellekontor. kontorarbeidsplass skal være knyttet til: Kriteriene for tildeling av skjermet Funksjon som utøves (ikke profesjon eller type stilling) Mengde av konfidensialitet Helse- og miljømessige årsaker. t o<q nek I sykehus er det ofte diskusjon om kontorarealenes beliggenhet, dvs hvorvidt de skal være integrert/ ligge nært til den funksjonen de betjener, eller om størst mulig andel av arealene skal være samlet. Alle ledelsesfunksjoner som har direkte klinisk ledelse vil få kontorarbeidsplasser i sykehuskroppen, enten i funksjonsområdet eller i nær tilknytning til dette. Det er kun administrativ ledelse, stab og støttefunksjoner som vil bli plasser i nytt administrasjonsbygg. Organisasjonen i sykehuset er i en kontinuerlig utvikling og endringer. Dette gjelder også de administrative funksjonene. Dette tilsier at et administrasjonsbygg må fremstå med stor grad av fleksibilitet, der gruppering av personell skal kunne gjennomføres raskt og uten vesentlige bygningsmessige kostnader. 3 Ut wing nø nster oq muiip lieter Tomten på Kalnes har rikelig med utvidelsesmuligheter. Det ble tidlig i reguleringsarbeidet lagt opp til et eget område for offentlig eller privat tjenesteyting/næringsvirksomhet. Nytt administrasjonsbygg er planlagt bygget i dette området.

13 Atkomst til administrasjonsbygget benytter de samme trafikkløsningene som gjelder for sykehuset for øvrig. Det legges opp til en egen veiløsning som kommer på baksiden av bygget med tilkomst til parkeringsområdet og hovedinngang. Dette fremkommer i situasjonsplan i skisseprosjektet. Situasjonsplan Situasjonsplan - Administrasjonsbygget Kalnes 3,2 l'orker-ing og kommunikcsion Parkeringen for sykehuset på Kalnes følger av pkt 3.7 i "Planbestemmelsen for reguleringsplan for Nytt Østfoldsykehus". I denne reguleringsplanen fremkommer det at 4 % av all trafikal kommunikasjon skal søkes dekket gjennom offentlig kommunikasjon. Dette tilsier at det planlegges med ca 18 parkeringsplasser på flateparkering i tilnytning til administrasjonsbygget. Dette vil følge planbestemmelsene for dette regulerte området. I tillegg legges det opp til parkering i underetasjen til bygget med totalt 51 plasser. Det er per i dag ikke prosjektert for innendørs og temperert garasjeanlegg i nytt østfoldsykehus. Dette tilfredsstiller ikke krav til parkering av deler av sykehusets egne kjøretøy. Et eksempel på dette er mobilt røntgen. Det planlegges således med en løsning knyttet til et garasjeanlegg i underetasjen i administrasjonsbygget, som både kan benyttes til tjenestekjøretøy og for ansatte. HC-parkering vil bli ivaretatt i henhold til gjeldende regler. Behovet for parkeringsplasser til elbil vil bli avklart i forprosjektet. Sykkelparkering vil bli ivaretatt i forbindelse med hovedinngangen og i garasjeanlegget i underetasjen.

14 Niv. -1 Planløsning underetasjen Administrasjonsbygg Kalnes 4 Økono1711 ().Li Det er utført beregninger basert på kostnad pr kvadratmeter for alternativ 1; nytt administrasjonsbygg. Areal Kr/m2 Prosjektkostnad Administrasjonsbygg P kjeller Sum Tabe111:Investeringskostnader for nytt administrasjonsbygg På dette stadiet er kalkylen gjenstand for usikkerhet. For å sikre den finansielle situasjon for prosjektet settes det et økonomisk styringsmål på 185, mill kroner. Finansiering Område Salg Sarpsborg sykehus 95 Investeringsavsetninger SUM 185 Tabell 2: Finansieringskilder, salg av Sarpsborg sykehus, samt investeringstilskudd gjennom ordinær budsjettildeling i perioden

15 Som det fremkommer i pkt i denne rapporten, vil nye økonomiske beregninger for AMKsentralen gå utover det som fremkommer i kalkylen over. Analysen i "Sluttrapport Fremtidige AMKtjenester for østfold" tilsier et investeringsnivå på minimum 3 mill. kroner. Dette er utgjør mill, kroner utover det som ligger i kalkylen for nytt administrasjonsbygg. Sø har ved avleggelse av konseptrapporten ikke funnet inndekning for dette finansieringsbehovet. Hvis AMK-sentralen for østfold samlokaliseres med Oslo og Akershus vil det ikke være behov for noen tilleggsfinansiering av administrasjonsbygget. Vesentlig for å beregne driftskostnader er arealene. For -alternativet er det forutsatt at en på grunn av bygningsmessige begrensninger i tilpasning av lokalene må leie ca 5 % mer enn det beregnede arealbehovet for nybygg. For alternativ 1 og 2 er det benyttet samme areal, 5 4 m2. Driftskostnadene er iht. erfaringstall, både for egen fdv og leiepriser i markedet. Det påregnes vesentlig høyere leiepris for et nytt kontorbygg (alternativ 2) enn for å tilbakeleie(alternativ ). I tabellen under er det kun kostnader som relateres til lokalene som er tatt med. Reisekostnader, arbeidstid og andre direkte og indirekte kostnadselementer er ikke med i tallene. Driftskostnader areal Kr / m2 leiesum Alternativ 14 6 Leie Fredrikstad og Sarpsborg Leie Råbekken 2 9 Alternativ 1 Driftskostnader 5 4 økt avskrivning Alternativ Leie Tabell 3: Årlige totale driftskostnader for alternativene Alternativet med laveste driftskostnader er alternativ 1, nytt administrasjonsbygg.

16 Etter godkjent konseptrapport skal prosjektet over i videre planlegging og gjennomføring. For nytt østfoldsykehus er det allerede etablert en velfungerende byggherreorganisasjon Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ). SØ mener at det vil være riktig at denne organisasjonen skal overta den videre og stå for selve byggingen av prosjektet. SØ vil være en viktig samarbeidspartner for å sikre gode og funksjonelle løsninger. Sø vil som for nytt østfoldsykehus være ansvarlig for organisasjonsutviklingen funksjoner og tjenester knyttet til den totale løsningen for sykehuset. av de administrative Som en anbefaling til neste fase har SØ vurdert prosjektet med nytt administrasjonsbygg til å være meget egnet som en totalentreprise. & Vedlegg: Forenklet skisseprosjekt nytt administrasjonsbygg

17 t 1re 1, i il ifiy-tr _ ratifim-~ r -- r rrrrr,x34.1rer, t

18 Situasjonsplan 1', i's /7/,, s /..!;;3'1"/ II r- --, :,,'"---- 1,, -,,-'' '.': `..--./: ' -.,.., `, -..." ':!_, i,,', _ \,,.. ''' ' \,,-.' <,-...,,, -..,, '''',` ` \ \ ' _..s. \ ;-----,- s_.--z,-j- -: r,-, i ////, P site outhne- /// / '//./ "/' 7b li, //./»,'N'/.15 C") (-'2) P n.1/ /////,' N >> I ' '._5.-) \, ') \, -) ' \ -... \ Sykkel Ankomst bil Sti belægning Grøn sti Tunnel 71 \ / I \.. 4.?...(...}` 67. d '2 c--),. :_,,,. :..."-....)g'-... çc (-.-, Å. i-:,-, -, - :.,,,,,,,,,,_,..._,. N,...,), --,,-.,...,.., '9 (1_,) /..',... 2,"_.., Si...-, C r:._,, s'''). ''''Q,\,.'...2 ',-,,,,',8...,-... C i -»)..-.,- Ø -. (--, O (-),---,'"'.,-. \ (1),.._..2 Ø - (..:',:-', C _ '. - Ø i) --,," :) L,:, ' `) k,, _,,---- "" (:s.` - (2),-' ( _ ),-;, (;),._,,,,-, (..9 o, ' ' :-,(-, '--2,_: - - : ---.'"..:,--.:,_,,. l ' ',7-:.-,_ _-: 2--,,,_,,<,, _,<!_, G, e_d i -,,_-_,I,.;:2, 1..,, er. _ i.../ :4 \ - 7 Ø 'i 9 \---,, , :- - --(9 -,-_,-,-,_ -_ , = ,(1-`- - --,----,:, \:, 1-_, ',,--.--.,,,,_,. "-,...\ _,,,:y, - 9 `, '...-,-),--.- C:' ET)»-' C' - 9 r.:)',_-i ( -;-) ',--:,, :-.-'-.' -- Administrasjonsbygg Nytt Østfold sykehus_

19 Plassering av administrationsbygg P Kjeller 184 parkeringsplasser på bakkeplan 6 parkeringsplasser i P-kjeller / ( -7:9. P 2()/ 7,9 / //A//' ///// ///// /////'?//ik P inngang /// t- / 7 ` 55.5 oo / 56. '139' /,, SERVIGEGÅRD ! N 59. N Site outline SS 5, fl P inngang,, I ) p- 84 (13 Ln" N N 61. N 59.4i N N NN XNNN NNNN /// NNNN, HELI -IPTER»"NN NN / PLP / 5 N N N N N / N // 559.8( 59.E 66.opf7). N N p I., e + c)\\ Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

20 .A., I h diagrammer Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

21 Administrasjonsbygg Nytt fastfold Sykehus_

22 Teknik 11 m2 MC plad r 7 pla ser Sykkelparkering MC vendeplads 15 dser Ornklædnleg 4m' ekstra p pl 5 stk o AMK 215 rn2 F-11 I I o - Fjemlager 6Orn' plad r ---- vepdeplads, I [ --1_ _ plad r 13 pla ser Niv. -1 Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

23 oo 1 h ;. ii i i..i ---, M > (PA 3 3 4, 'PA o Jo Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

24 IKT 13 pers. (12pers) DISE 19 pers. 3 celle 16 åbenrum (16 pladser) Tellitsvalgte/HVO 7 pers. -13[ n J o oi or i. Depot Møte A I Kopl I WCL o l IvIete o o o [ 1 J Atrium HR opplæring 15 pers. 14 åbenrumskontorer Innkjøp/logistikk 1 pers o _1_1 Atrium benrumskontorer [-) ' Ifi I II l Æ.1_. vi-,& engj' NA,4te_Al I si - 3benrurns-kontore Økonoml/analyse 18 pers. 3 cebekontorer 15 åbenrum (12 pladser) HR lederstetle 2 pers. 18 åbenrumskontorer 2 Cellekontorer Niv. 2 Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

25 Adm dir med staber 12 pem. 4 cellekontorer 8 åbenrumskontorer Komrn og Sarnba 1 pers. cellekontorer 1 åbennanskontorer (1 pladser) Anesteslledelse 13 pers. 3 celekontorer 1 åbenrumskontorer Akutt med ledelse 5 pers. 3 cellekontorer 2 åbenrumskontorer o r Ci o L_ I Nærlag. _ o _rg o åbenrumskontorer z 414 Atium Lo Ablum 4.4 [ åbenrurm orer,. CI J oq) 4,7) (sqd cer, ø _ I I Lio k fl Naellager Lro ot?j) 22 o o o I I,.j. åbenrumskontorep 't3,-1-3 Møte A depot kopi o oo 1 MedIsla ledelse 18 pers. cellekontorer 12dbennimskonlorer (14 pladser) Klrurgi ledelse 2 pers. 4 cellekonlorer 16 åbenrumskontorer Niv. 3 Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

26 Teknik Projektarbejdspladser 25 pers. 26 stk åbenrumskontor Kvalitet og forskning 12 pers. 1 stk åbenrumskontor 2 Cellekontorer or ED ED ifi f:k i4 elefoncentralen 6 stk åbenrumskontor Pasientre er 14 stk åbenrumskontor 1 cellekontor [11 AMK 14 stk åbenrumskontor Nedkørselsrarnpe til kælder 51 P-plidser NIV -1 HR adm. 35 pers. 28 stk åbenrumskontor 6 cellekontor NIV 1 Regnskap 1 pers. 8 stk åbenrumskontor 2 cellekontor IKT DISE 13pers. 19pers. 12 stk åbenrumskontor 16 stk åbenrumskontor 1 cellekontor 3 cellekontorer Bffir.ffiLBLEE11 4. å _ å 1 11 [11 Indkjøb/logistik Andre 1 pers. 4 stk åbenrumskontor 1 stk åbenrumskontor 1 cellekontorer Tillidsvalgte 7 pers. 4. HR oplæring 15 pers. 14 stk åbenrumskontor Adm.dir. med stab 12pers. 8stk åbenrumskontor 4 cellekontor Komm og Samha 1pers. lostk åbenrumskontor re 111- Annestesi ledelse Akut med ledelse 13pers. 5pers. lostk åbenrumskontor 2 stk åbenrumskontor 3 cellekontorer 3 cellekontorer.,t ld11,ø 211 ØffifI,r Økono i/analyse 18 pers. 15 stk åbenrumskontor 3 cellekontorer Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_ HR Lederstøtte 2 pers. 18 stk åbenrumskontor 2 cellekontorer NIV 2 Medisin ledelse Kirurgi ledelse 18pers. 2pers. 12 stk åbenrumskontor 16 stk åbenrumskontor 6 cellekontorer 4 cellekontorer NIV 3

27 s 4se14, AdminIstrasjonsbyggNytt EistfoldSykehu5_

28 W'WF.3.~~.7-411PAIIM 7t. - Affik-, -,- Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

29 Atriumreferenser Sak t i Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

30 Kontorreferenser Re:erarse oa sone koiters<a:,e- Reforanser oa aore korr.orskaper Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

31 Møteo Depot Møte A I o o Kopl o o j o WC Støttefunktioner De apne kontorlokater støttes af funktioreme i byggets kjerne.. Her vises ulike funksjoner: møterum, prosjektrom, stille rom, te kjøkkenikrok og ornrader for eformeke mater. A Møte Uformellt møteplass Te kjøkkenkrok Møte / Arbeitsplaser z Open office Cellekontor Cellekontor / møteplass Cellekontor Uformell moteplass Møteplass knrnhir:singri av er g a kor-hnere oni".(;'!"type po fo,skjewee vise- er Komn.rojor st Hdre ormn ofockkoryer. o nrur fi ks ontore Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

32 414,,, Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

33 AMK ',.inderjordisk parkerirgsplass Open office Cellekontor AdminIstrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

34

35 iffirmempli ~111~~ , - Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

36 Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_ IRLIIQII I.4116 )111111Jf

37 Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

38 53 pladser (3 Celle) 72 kantinepladser 51 P-pladser 44 pladser Niv. (8 celle) D Ioo kopi Jeo 4.% 391 Niv. 1 Skakt / installationer Stabiliserende vægge Gennemgående trappe kerner Trækstænger Søjler Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_ :5

39 52 pladser 4 pladser (M) 'et1, 49 pladser 37 pladser kopi Niv.2 Niv.3 Skakt / installationer Stabiliserende vægge Gennemgående trappe kerner Trækstænger Søjler 1:5 Administrasjonsbygg Nytt østfold Sykehus_

40 Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

41 Referent He e C. Nilsen Tilstede SYKEHUSET ØSTFOLD Møtereferat Vår dato Møtedato Vår referanse 13/31 Side 1 av 1 Filnavn (Intern sone): K:\Møter\Styret Sykehuset Østfold HR Sak Vedlegg3 Nytt administrasjonsbygg - Arbeidsgivers representanter: Just Ebbesen, adm. direktør/leder AMU Tore Dag Olsen, prosjektdirektør Irene Dahl Andersen, divisjonsdirektør Eirin Paulsen, avdelingssjef Linda Haukeland, avdelingssjef Nina Bøhn Kristiansen, avdelingssjef Arbeidstakers representanter: Linda Myllerup Jensen, koordinerende VO Jane-Ann Lindahl, NSF Rune Jakobsen, Fagforbundet Bodil Johansen, NITO Tone Lie Nilsen, Delta Møterett: Elin Aas, BHT Arne Josefsen, spesialrådgiver HMS Hege C. Nilsen, HR-rådgiver/sekretær AMU Kopi til (forfall merket med *) Wenche Lyngholm, HR-direktør Alf Nyrud, avdelingssjef Anne Dybdrodt, HVO Ragnhild Lund Jensen, FO Ole Fredrik Lund, DnIf Referat fra møte i AMU Sak nr. Beskrivelse/vedtak Administrasjonsbygg Kalnes - godkjenning av konseptrapport Ansvarlig/ tidsfrist Det er valgt totalentreprise. Medvirkning fra brukerne vil bli ivaretatt når leverandør er valgt. Prosjektdirektør Tore Dag Olsen gikk igjennom forenklet skisseprosjekt. Vedtak: Arbeidsmil.øutval et ir sin tilslutnin til konse tra orten. Eventuelt Hege C. Nilsen referent Postadresse Postboks Fredrikstad Besøksadresse Org.nr. NO MVA Telefon 86 E-postadresse - hf.no Internett kehuset-ostfold.no

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 13. AMK-sentral for Østfold

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 13. AMK-sentral for Østfold STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 AMK-sentral for Østfold Sammendrag: Saken er en oppfølging av tidligere vedtak i styret, og belyser kvalitative og

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport (beslutningspunkt B3) Nytt østfoldsykehus Dato: 14.11.08 Prosjekteier: Helse Sør-Øst RHF Nytt østfoldsykehus Sykehuset Østfold Dokumentets historie: Versjon Dato Forfatter Årsak

Detaljer

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus 1 / 33 Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Dokumentnr: F/20.2-17 Gjelder fra: 05.06.2012 Utgave:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Forslag til avtale med Sykehuset Østfold HF 2.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 97/2013 Saksbehandler: Drift og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato: 5. og 6. desember 2013 Godkjenning av Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus Administrerende

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 3 Organisering av prosjektet... 8. 4 Planprosessen... 9 4.1 Idéfasen... 9. 5 Viktige rapporter og dokumenter...

1 Sammendrag... 4. 3 Organisering av prosjektet... 8. 4 Planprosessen... 9 4.1 Idéfasen... 9. 5 Viktige rapporter og dokumenter... Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn og målsetting... 5 2.1 Utbyggingsprosjektet ved NLSH Bodø... 5 2.2 Grunnlag for konseptfasen... 5 2.3 Mål... 6 2.3.1 Prosjektets samfunnsmål... 6 2.3.2

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Dato: 8.6.2012 Styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell godkjenning av forprosjektrapport

Detaljer

economics Kvalitetssikring (begrenset KSK) av Nytt sengebygg Haraldsplass konseptfase

economics Kvalitetssikring (begrenset KSK) av Nytt sengebygg Haraldsplass konseptfase TERRAMARTM economics Kvalitetssikring (begrenset KSK) av Nytt sengebygg Haraldsplass konseptfase På oppdrag fra: Stiftelsen Bergen Diakonissehjem Utarbeidet av: Terramar AS, Hospitalitet AS og Oslo Economics

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 SAK NR 044-2014 SYKEHUSET I VESTFOLD HF. KONSEPT FOR TØNSBERGPROSJEKTET, MED MANDAT FOR FORPROSJEKTFASEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 SAK NR 044-2014 SYKEHUSET I VESTFOLD HF. KONSEPT FOR TØNSBERGPROSJEKTET, MED MANDAT FOR FORPROSJEKTFASEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 SAK NR 044-2014 SYKEHUSET I VESTFOLD HF. KONSEPT FOR TØNSBERGPROSJEKTET, MED MANDAT FOR FORPROSJEKTFASEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Konseptrapport. Nye Kirkenes Sykehus

Konseptrapport. Nye Kirkenes Sykehus Konseptrapport B3 Dato 12.11.10 Konseptrapport Nye Kirkenes Sykehus Helse Finnmark HF, Nye Kirkenes Sykehus Side 1 Konseptrapport B3 Dato 12.11.10 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent:

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl. 10.00.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl. 10.00. STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Godkjenning av styringsdokument for forprosjekt Alta nærsykehus Tiltak for styrking av spesialisthelse - tjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark

Godkjenning av styringsdokument for forprosjekt Alta nærsykehus Tiltak for styrking av spesialisthelse - tjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: 2014/2929 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 90 66 44 88 Alta, 26. 01. 2015 Saksnummer 8/2015 Saksansvarlig: Prosjektleder Aina Irene Olsen Møtedato: 12. februar 2015 Godkjenning

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styresak 28/2005 Felles kjøkken Et samarbeid mellom Sør-Varanger kommune og Helse Finnmark HF, Kirkenes sykehus

Styresak 28/2005 Felles kjøkken Et samarbeid mellom Sør-Varanger kommune og Helse Finnmark HF, Kirkenes sykehus Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 13.04.05 Versjon 1.0 Saksbehandler: Driftssjef Hanne P. Bentsen Styresak 28/2005 Felles kjøkken Et samarbeid mellom Sør-Varanger kommune og Helse Finnmark HF, Kirkenes

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

Kostnadsrammer på byggeprosjekt. Breilia skole Arktisk kultursenter

Kostnadsrammer på byggeprosjekt. Breilia skole Arktisk kultursenter RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 HAMMERFEST KOMMUNE Kostnadsrammer på byggeprosjekt Breilia skole Arktisk kultursenter I FORORD Hammerfest kommune har den senere tid gjennomført flere store byggeprosjekter

Detaljer

Breivika, nytt pasienthotell prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart

Breivika, nytt pasienthotell prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 19.4.2013 Styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt pasienthotell prosjektramme

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Oppfølging av og veien videre for prosjekt NKS Nye Kirkenes Sykehus

Oppfølging av og veien videre for prosjekt NKS Nye Kirkenes Sykehus Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 58/2013 Saksbehandler: Drift og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato: 29. august 2013 Oppfølging av og veien videre for prosjekt NKS Nye Kirkenes Sykehus Administrerende

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. juni 2015 kl 09:00 13:00 Sted: Sykehuspartner Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette

Detaljer

Styresak. Det ble i styresak 25/02 vedtatt å igangsette en strategiprosess med tre delprosjekter:

Styresak. Det ble i styresak 25/02 vedtatt å igangsette en strategiprosess med tre delprosjekter: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 27.02.2003 Styresak nr: 030/03 B Dato skrevet: 19.03.2003 Saksbehandler: Per Karlsen/Hans K. Stenby Vedrørende: Samordning av administrative

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer