Vår dato: Deres ref.: 11/00236 Vår ref.: 13/1116 Vår saksbehandler:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato: 28.03.2014 Deres ref.: 11/00236 Vår ref.: 13/1116 Vår saksbehandler:"

Transkript

1 SYKEHUSET ØSTFOLD HELSE SØR-ØST Helse Sør-Øst RHF Postboks 44,-._ 233 Hamar Vår dato: Deres ref.: 11/236 Vår ref.: 13/1116 Vår saksbehandler: Alf Nyrud co.236 LL Nytt administrasjonsbygg - Sykehuset østfold Vedlagt følger styresak nr 2 14 Nytt administrasjonsbygg konseptrapport,som ble behandlet i styremøte 24. mars 214. I henholdtil fullmaktstrukturenfor bygginvesteringer,styresak (HSØ) er det Helse Sør- Øst RHF som har beslutningskompetansefor bygginvesteringerover 5 mill, kroner i beslutningspunktb3. Vi ber derfor Helse Sør-Øst RHF om å fatte beslutningerslik at prosessen med nytt administrasjonsbyggvidereføres, med målsettingom ferdigstillelsei løpet av 215. Viser for øvrig til «Oppdrag og bestilling»for Sykehuset Østfold, vedtatt i foretaksmøte 13. februar 214 (side 5); SykehusetØstfoldskal,sammenmed Prosjektnyttøstfoldsykehus,arbeide videremed å forberedenyttadministrasjonsbyggpå Kalnes. Samt til brev av 5. juli 213 (deres ref: 11/236-24) fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset Østfold HF vedrørende tidligfaseprosessenfor nytt administrasjonsbygg. Med vennlig hilsen - Just Ebbesen adm. direktør Vedlegg: Styresak 2-14 Postadresse Besøksadresse Telefon E-postadresse Sykehuset Østfold Welhavens gate Administrerende direktør Fredrikstad Postboks 16, 163 Fredrikstad Org.nr. Internett NO MVA

2 Alf N rud Fra: Bente Hanebrekke Nygaard Sendt: 28. mars 214 9:1 Til: SOHF PBsaksarkivet; Alf Nyrud Emne: Styresak 2-14: Nytt administrasjonsbygg konseptrapport Styret behandlet denne saken i møte 24. mars 214 med følgende vedtak: Sak nr N administras'onsb konse tra ort Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken. Sykehuset Østfold har gjennomført en konseptutredning av nytt administrasjonsbygg på Kalnes. Dette er gjort som følge av godkjent salg av Sykehuset Østfold Sarpsborg og oppdrag og bestilling fra eier for 214. Styrets enstemmige vedtak: Styret godkjenner konseptrapporten for nytt administrasjonsbygg, som grunnlag for anbudsinnhenting. I anbudet skal det inngå en opsjon for utvidede arealer for AMK-sentral og innmeldte mulige behov fra Helse Sør-Øst. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med alternative løsninger. Det settes av en investeringsramme begrenset oppad til 185 mill. kroner til nytt administrasjonsbygg. Prosjektet finansieres med salgsinntekter ved salg av sykehuset i Sarpsborg, 95 mill. kroner, og det søkes Helse Sør-Øst om lån på inntil 9 mill. kroner. Styret ber om at administrerende direktør oversender saken til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. Styret ber administrerende direktør sende en henvendelse til Prosjekt nytt østfoldsykehus (PN) vedrørende prosjektiedelse. Styret ber om å få saken tilbake for endelig godkjenning av investeringsramme og finansiering etter at anbudet er innhentet. Med vennlig hilsen Bente Hanebrekke Nygaard administrasjonskonsulent Foretakssekretariatet Telefon /

3 SYKEHUSET ØSTFOLD HEl SE SØR-ØST STYREMØTE 24. mars 214 Side1 av 3 Styresak nr.: 2-14 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1116 Nytt administrasjonsbygg - konseptrapport Sammendrag: SykehusetØstfold(5) har gjennomførten konseptutredningav nyttadministrasjonsbyggpå Kalnes. Dette er gjortsomfølge av godkjentsalg av SykehusetØstfoldSarpsborgog oppdragog bestillingfra eier for 214. Konseptrapportmed forenkletskisseprosjektog finansieringleggesfrem for godkjenning. Forslaqtil vedtak: Styretgodkjennerkonseptrapportenfor nyttadministrasjonsbygg. Det settes av en investeringsrammepå 185 mill. kronertil nyttadministrasjonsbygg. Prosjektetfinansieresmed salgsinntekterved salg av sykehuseti Sarpsborg,95 mill. kroner,og det søkes Helse Sør-Øst om lån på inntil9 mill.kroner. Styret ber om at administrerendedirektøroversendersaken til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. Styret ber administrerendedirektørsende en henvendelsetil Prosjektnyttøstfoldsykehus (PNØ) vedrørendeprosjektledelse. Fredrikstad,den 17. mars 214 Just Ebbesen adm. direktør Vedlegg: 1. AdministrasjonsbyggSykehusetØstfoldKalnes- Konseptrapport Forenkletskisseprosjekt Referat fra møte i AMU (arbeidsmiljøutvalget)i SykehusetØstfold,

4 SykehusetØstrold Styremøte24. mars214 Side 2 av 3 Styresak nr.: Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Administrerendedirektøranbefalerstyretå godkjennekonseptrapportenfor nytt administrasjonsbygg,og at saken sendeshelse Sør-Østfor videre behandling. 2. Faktabeskrivelse Godkjenningav konseptrapport,nyttadministrasjonsbyggmed finansieringsplanble behandlet som sak i styremøte16. desember213. Styretutsattebehandlingav konseptrapporten,og fattetfølgendevedtak: Styretber om å få saken tilny behandlingi styremøte24. februar214, hvor følgendeforholdbes avklart altemativtkostnadsbildeved midlettidigeløsninger merkostnaderknyttettilny riggingpå Kalnes konkretiserealtemativeløsningerpå leie-markedet I styremøte24. februar214, sak nr. 5-14, ble Oppdragog bestilling214 for SykehusetØstfold HF behandiet.her gisfølgendeoppdragfra eier (side5): SykehusetØstfoldskal, sammen med Prosjektnytt østfoldsykehus,arbeidevideremed å forberedenyttadministrasjonsbyggpå Kalnes. Med utgangspunkti detteoppdrageter forholdenesomstyretba om i sak ikke utredet nærmere, og konseptrapportenleggesfram til ny behandling. I forbindelsemed etableringav nyttøstfoldsykehuspå Kalnes,var den opprinneligeplanenat sykehuseti Sarpsborgskulletransformerestil administrasjonsbygg.det vil si at alle de administrativefunksjonenesom ikke var tiltenktplasseringpå Kalnesskulle lokaliserestil SykehusetØstfoldSarpsborg. 8 fremforhandleten avtaleom salg av sykehuseti Sarpsborgtil Sarpsborgkommune.Dette salgetble godkjenti Sarpsborgkommune13. juni 213 (sak 45/13). Likeledesble salgetgodkjent foretaksmøtefor SØ 17. juni 213 (sak 9). Salgssummenfor SykehusetØstfoldSarpsborger 95, mill.kroner. I styredokumentenefor salg av SykehusetØstfoldSarpsborgble det redegjortfor prinsippeneog de finansiellesidene med byggingav nyttadministrasjonsbyggpå Kaines. Prosjektforslaget (id&aseutredningen)visteen samlet investeringskostnadpå ca. 185, mill. kroner. Dette aiternativetvil medføreat SØ får samletde administrativefunksjonenei ett byggmed god nærhettil de kliniskefunksjonenei sykehuskroppenpå Kalnes. Det vil også leggestil rettefor arealer for utrednings-og prosjektarbeld.reiseveimellomde administrativefunksjoneneog sykehusetpå Kalnesvil også blivesentligbedre, noe som gir en økonomiskog klimamessig gevinst. Denne konseptrapportenviseret programmed et bruttoareal på ca. 5.4 kvmved byggingav nyttadministrasjonsbyggpå Kaines. I tilleggkommerarealer for parkeringi underetasjen(16 kvm). Funksjonenesom er planlagtinn i administrasjonsbygget er i dag i lokalersom sykehusetikkevil disponereetter 31. desember215. Dette er byggpå eiendommentil sykehuseti Fredrikstadsom skal selges og tidsbegrensedeleiekontraktersom går ut. Rent praktiskvil det være hensiktsmessig at administrasjonener på plassfør fase 2 av innflyttingenpå Kalnes. I samarbeidmed Prosjektnytt

5 Sykehuset Østrold Styremøte 24. mars214 Side 3 av 3 Styresak nr.: 2-14 østfoldsykehus (PNØ) er det drøftet kontraktstrategi for gjennomføring av byggeoppdraget. Det er besluttet at prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise. Det er videre startet en prosess om mindre endring for å tilpasse reguleringsplan med bestemmelser for etablering av administrasjonsbygget. Den planlagte framdriften vurderes å være realistisk, men det kreves stram styring og beslutninger i henhold til den detaljerte framdriftsplanen som PNØ vil sette opp. Finansierin av ros'ektet er som føl er: Sal S kehuset Østfold Sa sbor s resak o mill. kroner Lån inntil 9 mill. kroner Pros'ektkostnad 185 mill, kroner Salgssummen etter salget av Sykehuset Østfold Sarpsborg (95 mill, kroner) skal benyttes til finansiering av administrasjonsbygget. Øvrig egenfinansiering vii være avhengig av kostnadsnivå og finansiering av IKT-prosjekter, salgssummen av besluttede solgte eiendommer og regnskapsresultatet for 214. Resterende investeringsbehov må søkes finansiert som lån fra Helse Sør-Øst. Lånebehovet vil oppstå fra 215. Kostnadene til eventuell etablering av AMK-løsning i Østfold, må legges til ovennevnte kostnadsoverslag. Etablering er ikke detaljprosjektert og kostnadene er beheftet med stor usikkerhet, men vii i så fall kreve en tilleggsinvestering på ca. 46 mill, kroner utover det som er stipulert for administrasjonsbygget alene. 3. Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør mener den fremlagte konseptrapporten svarer opp til oppdrags- og bestillingsdokumentet og gir et godt grunnlag for etablering av administrasjonsbygg ved det nye sykehuset på Kalnes. Det er en stor fordel at de administrative funksjonene blir samiet i ett bygg, og at man unngår unødvendig reisevei i tilknytning til arbeidet. For å ivareta et mulig vedtak om AMK-sentral i styremøte 28. april, vil anbud på totalentreprise inneholde en opsjon på dette.

6 SYKEHUSETØSTFOLD (BeslutningspunktB3) Utredningsprosjekt - Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konsept Dato: 7. november

7 Innholdsfortegnelse Konsepi'upi iite ns hensikt op bukprunn fra ide'? (,) h (..Yy k tifl r (.4 knrus;tet op KontiMe Møterom 44 A K-ser?"-±fii 2. ()TponisosiL,,J1 o f" p (II bvpyinustn 17.stero, nniiphete r... t, 17 (1 c (,)t7ort,' Plo nest-p

8 17, Konseptrapportens hensikt er å summere opp utredningsarbeidet i konseptfasen på en slik måte at rapporten gir et best mulig grunnlag for beslutning om videreføring til forprosjektfase. Oppsummeringen skal sammenfatte foregående fase (idgasen) og de utredninger som er gjennomført i konseptfasen. Disse utredningene er hovedfunksjonsprogram, skisseprosjektet (utbyggingsmønster), de økonomiske analysene knyttet til investeringer, driftsøkonomi og samlet økonomisk bæreevne. 9 oppsll fru I forbindelse med etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes var den opprinnelige planen at sykehuset i Sarpsborg skulle transformeres til administrasjonsbygg. Det vil si at alle de administrative funksjonene som ikke var tiltenkt plassering på Kalnes skulle lokaliseres til Sykehuset østfold Sarpsborg. Sø har fremforhandlet en avtale om salg av sykehuset i Sarpsborg til Sarpsborg kommune. Dette salget ble godkjent i Sarpsborg kommune i sak 45/13 ( ). Likeledes ble salget godkjent i foretaksmøte for Sø (sak 9). Salgssummen for Sykehuset østfold Sarpsborg er 95, mill. kroner. I styredokumentene for salg av Sykehuset østfold Sarpsborg ble det redegjort for prinsippene og de finansielle sidene med bygging av nytt administrasjonsbygg på Kalnes. Prosjektforslaget (idgaseutredningen) viste en samlet investeringskostnad på ca 185, mill kroner (214 kroner). Det ble i imaseutredningen også drøftet to andre alternative løsninger for de administrative funksjoner ved Sø: Videreføre et leieforhold i eksisterende lokaler med Sarpsborg kommune Leie i det åpne markedet. Konklusjonen av disse alternativene ble vurdert som svært lite aktuelle, da det ikke vil være areal nok igjen i det tidligere sykehuset i Sarpsborg etter at Sarpsborg kommune har etablert kommunalt Helsehus. Et leieforhold i det kommersielle markedet er ikke tilgjengelig innen akseptabel reisevei/reisetid til nytt østfoldsykehus. En slik løsning medfører en åpen konkurranse for å løse sykehuset behov. Dette er ikke realiserbart innen dato for utflytting fra Sykehuset østfold Sarpsborg. Konklusjonen blir å bygge et nytt administrasjonsbygg i direkte tilknytning til sykehuset på Kalnes. Dette alternativet vil medføre at SØ får samlet de administrative funksjonene i ett bygg med god nærhet til de kliniske funksjonene i sykehuskroppen på Kalnes. Det vil også legges til rette for arealer for utrednings- og prosjektarbeid. Reisevei mellom de administrative funksjoner og sykehuset på Kalnes vil også bli vesentlig bedret. Denne konseptrapporten viser et program med et brutto areal på ca. 5.4 kvm ved bygging av nytt administrasjonsbygg på Kalnes. I tillegg vil eventuelt arealer til AMK-sentral tilkomme.

9 I godkjent hovedfunksjonsprogram (HFP) fra revidert konseptrapport for nytt østfoldsykehus (29), vil bemanningsplanen innen de administrative funksjoner utgjøre ca 25 kontorarbeidsplasser. I tillegg legges det til rette for et arbeidsområde for utrednings- og prosjektarbeid på 25 kontorarbeidsplasser. Disse funksjonene vil inngå i det nye administrasjonsbygget: Administrerende direktør m/stab HR-området økonomi og analyse Regnskap Kommunikasjon og samhandling Logistikk og innkjøp Kvalitet og forskning Pasientreiser IKT Ledelse kliniske funksjoner (nivå 2) Internservice og eiendom Tillitsvalgte og vernetjenesten Prosjektarbeid I tillegg kommer telefonsentral og AMK. KcipLitet oci t.j pe Totalt er det beregnet en kapasitet på 275 kontorarbeidsplasser. I tillegg dette kommer det arbeidsplasser og støtteareal knyttet til telefonsentral og AMK. Fordelingen av planlagt antall kontorarbeidsplasser fordeler seg med 228 (82 %) plassert i åpen løsning og 47 (18%) i cellekontor. I tillegg kommer stillerom og samtalerom. Minimumsstandard for cellekontor settes til 9 kvm og 6 kvm for arbeidsplasser i åpenløsning. 4 TI Illustrasjon 1- Arbeidsområder

10 Det planlegges ikke med kantinesalg eller kioskutsalg i administrasjonsbygget. Dette må dekkes gjennom sykehusbygget eller gjennom automatsalg. Det vil bli etablert et kantineområde/spiseplasser med 68 sitteplasser. Tekjøkken skal etableres i tilknytning til alle arbeidssonene i hver etasje. ()t Det planlegges med god dekningsgrad for møterom. Disse vil i all vesentlighet dekke små til middels store møter. Der det er behov for større møteromsfasiliteter må kurs- og konferanseenheten inne i sykehuskroppen benyttes. Møteromsplasser er beregnet slik at 36 % av bemanningen i administrasjonsbygget skal kunne holde møte samtidig. I tillegg kommer en besøksandel på 12 %. Dette tilsier en total møtekapasitet på 134 plasser fordelt på følgende løsning: Størrelse - møterom Antall Totalt 4 plasser plasser plasser plasser 1 16 Totalt Illustrasjon 2 - Møterom / stillerom innflytting i nytt sykehus i 215 krever at det må gjøres en avklaring i forhold til fremtidig drift av AMK Østfold (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral). Parallelt med konseptutredningen har adm. direktør Sykehuset Østfold, i samarbeid med adm. direktører i Helse Sør Øst og OUS, besluttet at det bør utredes mulighet for og konsekvenser av at AMK tjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus - med tiltak på kort og lang sikt. Dette som alternativ til fortsatt drift av egen AMK i Østfold.

11 Det foreligger ved sluttføringen av konseptrapporten ikke noen endelig avklaring for fremtidig plassering og drift av AMK Østfold. Det er i skisseprosjektet lagt til rette for en fleksibilitet/elastisitet som ivaretar arealer for AMK i administrasjonsbygget. I sluttrapporten for "Fremtidig AMK-tjenester for Østfold" fremkommer det i de økonomiske vurderingene av en etablering av AMK i nytt administrasjonsbygg vil utgjøre minst 3, mill. kroner. Dette er 18 mill. kroner utover det som ble vurdert i den totale kalkylen på 173, mill. kroner for nytt administrasjonsbygg. Dette skyldes i sin helhet vesentlig høyere kostnader innen tekniske installasjoner for serverløsning og ny installasjon av nødnett. Hvis AMK skal lokaliseres til nytt administrasjonsbygg må prosjektet tilføres og styrkes i størrelsesorden millioner ekstra pga usikkerhet i estimater og arealbehov opp mot nye krav som kommer". API«Illustrasjon 3 Utvidelsesmulighet AMK-sentral 2. Orpunisos o ".11n9 2. lityiklinpstfei ler De administrative funksjoner i sykehus er i vesentlig grad blitt påvirket av den teknologiske utviklingen i løpet av det siste 1-året. Elektronisk håndtering av informasjon har ført til at daglige arbeidsrutiner og behov for rom og utstyr er blitt drastisk endret. Denne utviklingen vil fortsette. Den vil påvirke så vel arbeidsoppgavene som utforming av kontor-/arbeidsområder. Samtidig som en har lagt større vekt på tilrettelegging av omgivelsene for samhandling og tilpasning til ny teknologi, har det vært økt fokus på arealøkonomi. Utviklingen har gått i retning av mer åpne kontorløsninger som har høy arealeffektivitet. I flere store organisasjoner har en gått bort fra faste eller personlige kontorplasser for grupper av personell. I nytt administrasjonsbygg legges det i stor grad opp til åpne løsninger, men det vil også bli lagt til rette for cellekontor det dette er hensiktsmessig grunnet funksjon eller helse og miljømessige hensyn.

12 Åpne kontorløsninger etableres ikke bare for å gi høyere arealeffektivitet. Åpne løsninger kan også understøtte og bidra til bedre kvalitet på arbeidet og høyere effektivitet. Nærhet til kolleger som arbeider med tilsvarende saker kan gi mulighet for raskere oppdatering og avklaring av problemstilling. Da det legges opp til begrenset bruk av cellekontor. kontorarbeidsplass skal være knyttet til: Kriteriene for tildeling av skjermet Funksjon som utøves (ikke profesjon eller type stilling) Mengde av konfidensialitet Helse- og miljømessige årsaker. t o<q nek I sykehus er det ofte diskusjon om kontorarealenes beliggenhet, dvs hvorvidt de skal være integrert/ ligge nært til den funksjonen de betjener, eller om størst mulig andel av arealene skal være samlet. Alle ledelsesfunksjoner som har direkte klinisk ledelse vil få kontorarbeidsplasser i sykehuskroppen, enten i funksjonsområdet eller i nær tilknytning til dette. Det er kun administrativ ledelse, stab og støttefunksjoner som vil bli plasser i nytt administrasjonsbygg. Organisasjonen i sykehuset er i en kontinuerlig utvikling og endringer. Dette gjelder også de administrative funksjonene. Dette tilsier at et administrasjonsbygg må fremstå med stor grad av fleksibilitet, der gruppering av personell skal kunne gjennomføres raskt og uten vesentlige bygningsmessige kostnader. 3 Ut wing nø nster oq muiip lieter Tomten på Kalnes har rikelig med utvidelsesmuligheter. Det ble tidlig i reguleringsarbeidet lagt opp til et eget område for offentlig eller privat tjenesteyting/næringsvirksomhet. Nytt administrasjonsbygg er planlagt bygget i dette området.

13 Atkomst til administrasjonsbygget benytter de samme trafikkløsningene som gjelder for sykehuset for øvrig. Det legges opp til en egen veiløsning som kommer på baksiden av bygget med tilkomst til parkeringsområdet og hovedinngang. Dette fremkommer i situasjonsplan i skisseprosjektet. Situasjonsplan Situasjonsplan - Administrasjonsbygget Kalnes 3,2 l'orker-ing og kommunikcsion Parkeringen for sykehuset på Kalnes følger av pkt 3.7 i "Planbestemmelsen for reguleringsplan for Nytt Østfoldsykehus". I denne reguleringsplanen fremkommer det at 4 % av all trafikal kommunikasjon skal søkes dekket gjennom offentlig kommunikasjon. Dette tilsier at det planlegges med ca 18 parkeringsplasser på flateparkering i tilnytning til administrasjonsbygget. Dette vil følge planbestemmelsene for dette regulerte området. I tillegg legges det opp til parkering i underetasjen til bygget med totalt 51 plasser. Det er per i dag ikke prosjektert for innendørs og temperert garasjeanlegg i nytt østfoldsykehus. Dette tilfredsstiller ikke krav til parkering av deler av sykehusets egne kjøretøy. Et eksempel på dette er mobilt røntgen. Det planlegges således med en løsning knyttet til et garasjeanlegg i underetasjen i administrasjonsbygget, som både kan benyttes til tjenestekjøretøy og for ansatte. HC-parkering vil bli ivaretatt i henhold til gjeldende regler. Behovet for parkeringsplasser til elbil vil bli avklart i forprosjektet. Sykkelparkering vil bli ivaretatt i forbindelse med hovedinngangen og i garasjeanlegget i underetasjen.

14 Niv. -1 Planløsning underetasjen Administrasjonsbygg Kalnes 4 Økono1711 ().Li Det er utført beregninger basert på kostnad pr kvadratmeter for alternativ 1; nytt administrasjonsbygg. Areal Kr/m2 Prosjektkostnad Administrasjonsbygg P kjeller Sum Tabe111:Investeringskostnader for nytt administrasjonsbygg På dette stadiet er kalkylen gjenstand for usikkerhet. For å sikre den finansielle situasjon for prosjektet settes det et økonomisk styringsmål på 185, mill kroner. Finansiering Område Salg Sarpsborg sykehus 95 Investeringsavsetninger SUM 185 Tabell 2: Finansieringskilder, salg av Sarpsborg sykehus, samt investeringstilskudd gjennom ordinær budsjettildeling i perioden

15 Som det fremkommer i pkt i denne rapporten, vil nye økonomiske beregninger for AMKsentralen gå utover det som fremkommer i kalkylen over. Analysen i "Sluttrapport Fremtidige AMKtjenester for østfold" tilsier et investeringsnivå på minimum 3 mill. kroner. Dette er utgjør mill, kroner utover det som ligger i kalkylen for nytt administrasjonsbygg. Sø har ved avleggelse av konseptrapporten ikke funnet inndekning for dette finansieringsbehovet. Hvis AMK-sentralen for østfold samlokaliseres med Oslo og Akershus vil det ikke være behov for noen tilleggsfinansiering av administrasjonsbygget. Vesentlig for å beregne driftskostnader er arealene. For -alternativet er det forutsatt at en på grunn av bygningsmessige begrensninger i tilpasning av lokalene må leie ca 5 % mer enn det beregnede arealbehovet for nybygg. For alternativ 1 og 2 er det benyttet samme areal, 5 4 m2. Driftskostnadene er iht. erfaringstall, både for egen fdv og leiepriser i markedet. Det påregnes vesentlig høyere leiepris for et nytt kontorbygg (alternativ 2) enn for å tilbakeleie(alternativ ). I tabellen under er det kun kostnader som relateres til lokalene som er tatt med. Reisekostnader, arbeidstid og andre direkte og indirekte kostnadselementer er ikke med i tallene. Driftskostnader areal Kr / m2 leiesum Alternativ 14 6 Leie Fredrikstad og Sarpsborg Leie Råbekken 2 9 Alternativ 1 Driftskostnader 5 4 økt avskrivning Alternativ Leie Tabell 3: Årlige totale driftskostnader for alternativene Alternativet med laveste driftskostnader er alternativ 1, nytt administrasjonsbygg.

16 Etter godkjent konseptrapport skal prosjektet over i videre planlegging og gjennomføring. For nytt østfoldsykehus er det allerede etablert en velfungerende byggherreorganisasjon Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ). SØ mener at det vil være riktig at denne organisasjonen skal overta den videre og stå for selve byggingen av prosjektet. SØ vil være en viktig samarbeidspartner for å sikre gode og funksjonelle løsninger. Sø vil som for nytt østfoldsykehus være ansvarlig for organisasjonsutviklingen funksjoner og tjenester knyttet til den totale løsningen for sykehuset. av de administrative Som en anbefaling til neste fase har SØ vurdert prosjektet med nytt administrasjonsbygg til å være meget egnet som en totalentreprise. & Vedlegg: Forenklet skisseprosjekt nytt administrasjonsbygg

17 t 1re 1, i il ifiy-tr _ ratifim-~ r -- r rrrrr,x34.1rer, t

18 Situasjonsplan 1', i's /7/,, s /..!;;3'1"/ II r- --, :,,'"---- 1,, -,,-'' '.': `..--./: ' -.,.., `, -..." ':!_, i,,', _ \,,.. ''' ' \,,-.' <,-...,,, -..,, '''',` ` \ \ ' _..s. \ ;-----,- s_.--z,-j- -: r,-, i ////, P site outhne- /// / '//./ "/' 7b li, //./»,'N'/.15 C") (-'2) P n.1/ /////,' N >> I ' '._5.-) \, ') \, -) ' \ -... \ Sykkel Ankomst bil Sti belægning Grøn sti Tunnel 71 \ / I \.. 4.?...(...}` 67. d '2 c--),. :_,,,. :..."-....)g'-... çc (-.-, Å. i-:,-, -, - :.,,,,,,,,,,_,..._,. N,...,), --,,-.,...,.., '9 (1_,) /..',... 2,"_.., Si...-, C r:._,, s'''). ''''Q,\,.'...2 ',-,,,,',8...,-... C i -»)..-.,- Ø -. (--, O (-),---,'"'.,-. \ (1),.._..2 Ø - (..:',:-', C _ '. - Ø i) --,," :) L,:, ' `) k,, _,,---- "" (:s.` - (2),-' ( _ ),-;, (;),._,,,,-, (..9 o, ' ' :-,(-, '--2,_: - - : ---.'"..:,--.:,_,,. l ' ',7-:.-,_ _-: 2--,,,_,,<,, _,<!_, G, e_d i -,,_-_,I,.;:2, 1..,, er. _ i.../ :4 \ - 7 Ø 'i 9 \---,, , :- - --(9 -,-_,-,-,_ -_ , = ,(1-`- - --,----,:, \:, 1-_, ',,--.--.,,,,_,. "-,...\ _,,,:y, - 9 `, '...-,-),--.- C:' ET)»-' C' - 9 r.:)',_-i ( -;-) ',--:,, :-.-'-.' -- Administrasjonsbygg Nytt Østfold sykehus_

19 Plassering av administrationsbygg P Kjeller 184 parkeringsplasser på bakkeplan 6 parkeringsplasser i P-kjeller / ( -7:9. P 2()/ 7,9 / //A//' ///// ///// /////'?//ik P inngang /// t- / 7 ` 55.5 oo / 56. '139' /,, SERVIGEGÅRD ! N 59. N Site outline SS 5, fl P inngang,, I ) p- 84 (13 Ln" N N 61. N 59.4i N N NN XNNN NNNN /// NNNN, HELI -IPTER»"NN NN / PLP / 5 N N N N N / N // 559.8( 59.E 66.opf7). N N p I., e + c)\\ Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

20 .A., I h diagrammer Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

21 Administrasjonsbygg Nytt fastfold Sykehus_

22 Teknik 11 m2 MC plad r 7 pla ser Sykkelparkering MC vendeplads 15 dser Ornklædnleg 4m' ekstra p pl 5 stk o AMK 215 rn2 F-11 I I o - Fjemlager 6Orn' plad r ---- vepdeplads, I [ --1_ _ plad r 13 pla ser Niv. -1 Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

23 oo 1 h ;. ii i i..i ---, M > (PA 3 3 4, 'PA o Jo Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

24 IKT 13 pers. (12pers) DISE 19 pers. 3 celle 16 åbenrum (16 pladser) Tellitsvalgte/HVO 7 pers. -13[ n J o oi or i. Depot Møte A I Kopl I WCL o l IvIete o o o [ 1 J Atrium HR opplæring 15 pers. 14 åbenrumskontorer Innkjøp/logistikk 1 pers o _1_1 Atrium benrumskontorer [-) ' Ifi I II l Æ.1_. vi-,& engj' NA,4te_Al I si - 3benrurns-kontore Økonoml/analyse 18 pers. 3 cebekontorer 15 åbenrum (12 pladser) HR lederstetle 2 pers. 18 åbenrumskontorer 2 Cellekontorer Niv. 2 Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

25 Adm dir med staber 12 pem. 4 cellekontorer 8 åbenrumskontorer Komrn og Sarnba 1 pers. cellekontorer 1 åbennanskontorer (1 pladser) Anesteslledelse 13 pers. 3 celekontorer 1 åbenrumskontorer Akutt med ledelse 5 pers. 3 cellekontorer 2 åbenrumskontorer o r Ci o L_ I Nærlag. _ o _rg o åbenrumskontorer z 414 Atium Lo Ablum 4.4 [ åbenrurm orer,. CI J oq) 4,7) (sqd cer, ø _ I I Lio k fl Naellager Lro ot?j) 22 o o o I I,.j. åbenrumskontorep 't3,-1-3 Møte A depot kopi o oo 1 MedIsla ledelse 18 pers. cellekontorer 12dbennimskonlorer (14 pladser) Klrurgi ledelse 2 pers. 4 cellekonlorer 16 åbenrumskontorer Niv. 3 Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

26 Teknik Projektarbejdspladser 25 pers. 26 stk åbenrumskontor Kvalitet og forskning 12 pers. 1 stk åbenrumskontor 2 Cellekontorer or ED ED ifi f:k i4 elefoncentralen 6 stk åbenrumskontor Pasientre er 14 stk åbenrumskontor 1 cellekontor [11 AMK 14 stk åbenrumskontor Nedkørselsrarnpe til kælder 51 P-plidser NIV -1 HR adm. 35 pers. 28 stk åbenrumskontor 6 cellekontor NIV 1 Regnskap 1 pers. 8 stk åbenrumskontor 2 cellekontor IKT DISE 13pers. 19pers. 12 stk åbenrumskontor 16 stk åbenrumskontor 1 cellekontor 3 cellekontorer Bffir.ffiLBLEE11 4. å _ å 1 11 [11 Indkjøb/logistik Andre 1 pers. 4 stk åbenrumskontor 1 stk åbenrumskontor 1 cellekontorer Tillidsvalgte 7 pers. 4. HR oplæring 15 pers. 14 stk åbenrumskontor Adm.dir. med stab 12pers. 8stk åbenrumskontor 4 cellekontor Komm og Samha 1pers. lostk åbenrumskontor re 111- Annestesi ledelse Akut med ledelse 13pers. 5pers. lostk åbenrumskontor 2 stk åbenrumskontor 3 cellekontorer 3 cellekontorer.,t ld11,ø 211 ØffifI,r Økono i/analyse 18 pers. 15 stk åbenrumskontor 3 cellekontorer Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_ HR Lederstøtte 2 pers. 18 stk åbenrumskontor 2 cellekontorer NIV 2 Medisin ledelse Kirurgi ledelse 18pers. 2pers. 12 stk åbenrumskontor 16 stk åbenrumskontor 6 cellekontorer 4 cellekontorer NIV 3

27 s 4se14, AdminIstrasjonsbyggNytt EistfoldSykehu5_

28 W'WF.3.~~.7-411PAIIM 7t. - Affik-, -,- Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

29 Atriumreferenser Sak t i Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

30 Kontorreferenser Re:erarse oa sone koiters<a:,e- Reforanser oa aore korr.orskaper Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

31 Møteo Depot Møte A I o o Kopl o o j o WC Støttefunktioner De apne kontorlokater støttes af funktioreme i byggets kjerne.. Her vises ulike funksjoner: møterum, prosjektrom, stille rom, te kjøkkenikrok og ornrader for eformeke mater. A Møte Uformellt møteplass Te kjøkkenkrok Møte / Arbeitsplaser z Open office Cellekontor Cellekontor / møteplass Cellekontor Uformell moteplass Møteplass knrnhir:singri av er g a kor-hnere oni".(;'!"type po fo,skjewee vise- er Komn.rojor st Hdre ormn ofockkoryer. o nrur fi ks ontore Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

32 414,,, Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

33 AMK ',.inderjordisk parkerirgsplass Open office Cellekontor AdminIstrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

34

35 iffirmempli ~111~~ , - Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

36 Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_ IRLIIQII I.4116 )111111Jf

37 Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

38 53 pladser (3 Celle) 72 kantinepladser 51 P-pladser 44 pladser Niv. (8 celle) D Ioo kopi Jeo 4.% 391 Niv. 1 Skakt / installationer Stabiliserende vægge Gennemgående trappe kerner Trækstænger Søjler Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_ :5

39 52 pladser 4 pladser (M) 'et1, 49 pladser 37 pladser kopi Niv.2 Niv.3 Skakt / installationer Stabiliserende vægge Gennemgående trappe kerner Trækstænger Søjler 1:5 Administrasjonsbygg Nytt østfold Sykehus_

40 Administrasjonsbygg Nytt Østfold Sykehus_

41 Referent He e C. Nilsen Tilstede SYKEHUSET ØSTFOLD Møtereferat Vår dato Møtedato Vår referanse 13/31 Side 1 av 1 Filnavn (Intern sone): K:\Møter\Styret Sykehuset Østfold HR Sak Vedlegg3 Nytt administrasjonsbygg - Arbeidsgivers representanter: Just Ebbesen, adm. direktør/leder AMU Tore Dag Olsen, prosjektdirektør Irene Dahl Andersen, divisjonsdirektør Eirin Paulsen, avdelingssjef Linda Haukeland, avdelingssjef Nina Bøhn Kristiansen, avdelingssjef Arbeidstakers representanter: Linda Myllerup Jensen, koordinerende VO Jane-Ann Lindahl, NSF Rune Jakobsen, Fagforbundet Bodil Johansen, NITO Tone Lie Nilsen, Delta Møterett: Elin Aas, BHT Arne Josefsen, spesialrådgiver HMS Hege C. Nilsen, HR-rådgiver/sekretær AMU Kopi til (forfall merket med *) Wenche Lyngholm, HR-direktør Alf Nyrud, avdelingssjef Anne Dybdrodt, HVO Ragnhild Lund Jensen, FO Ole Fredrik Lund, DnIf Referat fra møte i AMU Sak nr. Beskrivelse/vedtak Administrasjonsbygg Kalnes - godkjenning av konseptrapport Ansvarlig/ tidsfrist Det er valgt totalentreprise. Medvirkning fra brukerne vil bli ivaretatt når leverandør er valgt. Prosjektdirektør Tore Dag Olsen gikk igjennom forenklet skisseprosjekt. Vedtak: Arbeidsmil.øutval et ir sin tilslutnin til konse tra orten. Eventuelt Hege C. Nilsen referent Postadresse Postboks Fredrikstad Besøksadresse Org.nr. NO MVA Telefon 86 E-postadresse - hf.no Internett kehuset-ostfold.no

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6. Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6. Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/854 Unntatt offentlighet jf offentleglova 23, 1. ledd Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg Sammendrag: Det er innledet

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 15. september 2014 Sted: Kalnes, nytt østfoldsykehus Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/952 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Sammendrag: Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 8. april 2013 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Rune Jakobsen Jon E. Johnsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 031-2013 SYKEHUSET ØSTFOLD HF AVHENDING AV SARPSBORG SYKEHUS (GNR. 1, BNR. 1743 I SARPSBORG KOMMUNE) TIL SARPSBORG KOMMUNE

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 24. september 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein Are Agledal Hans Jørn Rønningen Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.12.2007 200700006-8 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

Styret i Sunnaas sykehus HF. Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369)

Styret i Sunnaas sykehus HF. Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369) Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 58/12 Avhending av Askim sykehus (gnr. 99, bnr.365 og 369) Dato: 19.10.2012 Forslag til vedtak: 1. Styret i Sunnaas sykehus HF ber Helse Sør-Øst RHF om samtykke til salg

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 13. AMK-sentral for Østfold

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 13. AMK-sentral for Østfold STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 AMK-sentral for Østfold Sammendrag: Saken er en oppfølging av tidligere vedtak i styret, og belyser kvalitative og

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150

LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150 LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150 INNHOLD SØRKEDALS- VEIEN 150 Området og historien s. 4 Eiendommen s. 6 Lokalene s.8 Beliggenhet s.16 Areal og plantegninger s. 18 Kontakt s. 30 HISTORIEN 4 5 DET ER

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/15 Helsebygg Midt-Norge avtale vedr. overdragelse til Sykehusbygg HF Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/16 Nils Arne Bjordal/Lars Magnussen Torbjørg Vanvik

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering Bakgrunn for risikovurderingen En prosjektgruppe nedsatt av administrerende direktører i SØ og OUS har utredet muligheter og konsekvenser av å se AMK-tjenestene

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP Arkivsak Dato 13.05.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen, Oddvar Sæther Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 046-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Revidert konseptrapport

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse 25.02.11 Bård Rasch Haugen Oppdragbeskrivelse Mulighetsanalyse for oppgradering/utvidelse Drammen sykehus Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS.

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00201-2 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00258-1 Endringsskjema - Avskjermet Dok. dato: 19.05.2015

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Møteinnkalling Side 1 av 5

Møteinnkalling Side 1 av 5 Møteinnkalling Side 1 av 5 Innkalt av Jon Jæger Gåsvatn Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby Vigdis Yttervik Bjørg Tandberg Shahira Adatia Sandra Shepherd Willy K. Aagard Jan Magne Sørensen

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES.

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES. Saksbehandler: Einar Hannisdal, tlf. 75 51 29 12 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 14-2004 UTBYGGING HÅLOGALANDSSYKEHUSET

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Driftssjef Hanne P. Bentsen 27-08-2007 Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.

Detaljer

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Formål/sammendrag I denne saken

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 073-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF AVHENDING AV ASKIM SYKEHUS (GNR. 99, BNR. 365 OG 369 I ASKIM KOMMUNE) Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg Vår dato: 20.11.2008 Filnavn (Intern sone): \\IS-FIL01\Work$\trobir\Mine Dokumenter\ADMS - hjemmeområde\2008\møte 2008-09-09\Ref møte ADMS 2008-09-09 doc TILSTEDE:

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice E-post fra Stiftelsen Det Norske Radiumhospital Brev til

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt

Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Høydalsvik/Elvebu Bodø, 7.6.2013 Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sammendrag I styresak

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Vår dato: 12.11.2010 Filnavn (Intern sone): I:\Kommunikasjon og samhandling\samarbeidsutvalg\administrativt samarbeidsutvalg\møter 2010\11-09 møte Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg Tid/sted:

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 016-2015 SYKEHUSET INNLANDET HF AVHENDING AV GNR./BNR. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 OG 60/207 I 0536 SØNDRE LAND

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport Arkivsak Dato 12.05.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.05.2016 Sak nr 044-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK Revidert

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Torsdag 26. april 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 65/2009 INVESTERINGER 2009 Investeringer for 2009 har vært omtalt i fire

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer