Budsjett 2015 og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 Arkivsak: 14/776 Løpenummer: 14/8808 Arkivkode: FE-151 Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato 059/14 Formannskapet /14 Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2015 og økonomiplan Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak: 1. a) Desse nye satsingane ligg i økonomiplanen: Nye tiltak finansierte over drift Auka tilskot kyrkja ny gravplass Tilskot Utkantfestivalen Biblioteket sluttføre digitaliseringsprosjekt Sum b) Desse innsparingane ligg i økonomiplanen: Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Auke gebyr / leiger 0,2 0,2 0,2 0,2 2 Auke eigedomsskatt SUM tiltak (markert med gul) 10,915 1,65 1,65 1,65 1,65 4 Færre folkevalde 0,2 0,2 0,2 5 Pensjon - endre rekneskapsprinsipp frå ,6 1,6 1,6 1,6 6 Driftsomlegging omsorg/pu 0,9 0,9 7 Legge ned utekontor legar Brekke Byrknes 0,19 0,19 0,25 0,25 8 Endre organisering folkehelsearbeidet 0,3 0,3 0,3 0,3 9 Ikkje sette i gang frivilligsentralen 0,225 0,225 0,225 0, Redusere tal plassar Gulen sjukeheim 0,7 0,7 0,7 0,7 11 Omlegging kjøkkenvakt 0,3 0,4 0,4 0,4 12 Driftsomlegging Oppvekst 0,5 0,5 13 Trekke inn 0,7 st. vegvaktar 0,3 0,3 0,3 0,3 14 Driftsomlegging PLT Ta vekk tilskot veglys 0,05 0,05 0,05 0,05 c) Desse bindande rammene for netto driftsutgifter i 2015 vert godkjent: Rammeområde Budsjettramme (i 1000 kr) 1xx Ymse formål * xx Oppvekst xx Omsorg xx Plan og utvikling *inkl. Kyrkjeleg fellesråd kr

2 Rådmannen får fullmakt til å justere rammene for dei ulike områda i tråd med kommunestyret sitt vedtak. 2. For år 2015 skriv Gulen kommune ut forskotsskatt på inntekt og formue med dei maksimaltakstar som vert fastsett av Stortinget. 3. Med heimel i Eigedomsskattelova 2 og 3 vert i 2015 skrive ut eigedomsskatt på alle faste eigedomar i Gulen kommune. Skattesatsen blir etter 11 fastsett til 7 promille, men 3,5 promille for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar (jf 12 a). Vedtekter er godkjende i K-sak 51/08. Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar; mars, juni, september og desember i skatteåret. a. Desse eigedommane får fritak etter 7 a) i eigedomsskattelova: a. Alle fylkesvegar b. Asheim grendahus, Austgulen grendahus, Brandangersund samfunnshus, Breidvik/Bålen grendahus, Byrknes samfunnshus, Dalsgrend grendahus, Grendahuset Gulatun, Hisarøy grendahus, Mjømna bygdehus, Nordgulfjorden grendahus, Oppedal grendahus, Sande grendahus, Sygnefest grendahus, Sørøyane grendahus, Takle grendahus, Ungdomshuset Vårtun, Brekke stadion, Eivindvik stadion, skyteanlegg på Henriksbø, skyteanlegg på Tjørnleite, skyteanlegg på indre Oppedal, Brekke MC sitt lagshus på Ortneset, Brekke bedehus, Byrknes bedehus, Dalsøyra bedehus, Fivelsdal bedehus Desse bygningane får fritak etter 7 b) i eigedomsskattelova: Sellevåg treskofabrikk på gbnr. 76/3, Lovisendal på gbnr. 130/4 og våningshuset på Skjerjehamn på gbnr. 85/2. Desse bygningane får fritak etter 7 c) i eigedomsskattelova: Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære (heilårsbustad), og som er/blir oppført eller rehabilitert etter til ein kostnad på minst kr , dokumentert etter faktura. Fritaket gjeld i 10 år frå den tid bygningen er/vart ferdig/rehabilitert. For bustaddelen av eigedomar (gjeld og fritidseigedomar) som ikkje vert nytta til næringsverksemd gjeld et botnfrådrag på kr kroner av takstverdien (jf. 11). 4. Sats for etableringstilskot i 2015 vert sett til kr For utleigeeining kr a) Slikt investeringsnivå for vert godkjent (2015-summane er bindande): Brutto investeringar (i kr) Sum IKT ymse ( ) Medisinskteknisk utstyr Gulen sjukeheim 100 Bil barnevern (xxxx) Bil flyktningetenesta (xxxx) Bil open omsorg PU (xxxx) Bil ymse Lastebil /traktor PLT (xxxx) Opprusting Eivindvik vassverk (xxxx) Utbygging vassverk Sløvåg (3280) Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Kloakktiltak jf. Rammeplan avlaup (3310) Oppgradering kommunale bygg Brekke skule ventilasjon Eivindvik skule ventilasjon Symjeanlegg (4400) Trafikksikringstiltak, eigendel (4510) Investeringar kommunale vegar (4530 og 4550)

3 Omsorgsbustader Dalsøyra inkl. sprinkling (5270) Tusenårstaden Gulatinget, eigendel (6150) Bustadfelt Dalsøyra (6450) Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Nybygg Eidsbotn barnehage Utviding Brekke barnehage Eigenkapitalinnskot - KLP (7020) Sum b) Investeringane i 2015 skal finansierast slik: Finansiering av brutto investeringar 2015 Alle tal i 1000 kr Lån Disposisjonsfond Disposisjonsfond: NORM-fond Mva.komp. frå investeringar Eigne tilskot Tilskot frå andre Sum c) I tillegg skal investeringsbudsjettet for 2015 innehalde ei ramme for nye startlån på kr 2 mill. og inntekter frå sal av eigedommar med netto kr 0,2 mill., som skal tilførast ubunde investeringsfond. d) Ikkje fullførte investeringsprosjekt frå 2014 vert å ta stilling til overføring av i eigen sak. 6. Låneopptak i 2015 på kr mill. til investeringar og kr 2 mill til vidare utlån (startlån) vert godkjent. 7. Framlegget til budsjett 2015 og økonomiplan vert godkjent. Behandling i Formannskapet : Nye framlegg: Formannskapet tek framlegget frå rådmannen til orientering, og avventar behandling til neste møte. Administrasjonen utreier sak om reduksjon av tal folkevalde. Røysting: Samrøystes FSK-059/14 Vedtak: Formannskapet tek framlegget frå rådmannen til orientering, og avventar behandling til neste møte. Administrasjonen utreier sak om reduksjon av tal folkevalde.

4 Behandling i Formannskapet : Til møtet vart lagt fram eit fullstendig saksframlegg frå rådmannen med oppdatering av punkta 1 b), 5. og 6.: 1. a) Desse nye satsingane ligg i økonomiplanen: Nye tiltak finansierte over drift Auka tilskot kyrkja ny gravplass Tilskot Utkantfestivalen Biblioteket sluttføre digitaliseringsprosjekt Sum b) Desse innsparingane ligg i økonomiplanen: Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Auke gebyr / leiger Auke eigedomsskatt SUM tiltak (markert med gul) Færre folkevalde Pensjon - endre rekneskapsprinsipp frå Driftsomlegging omsorg/pu Legge ned utekontor legar Brekke Byrknes Endre organisering folkehelsearbeidet Ikkje sette i gang frivilligsentralen Redusere tal plassar Gulen sjukeheim Omlegging kjøkkenvakt Driftsomlegging Oppvekst Trekke inn 0,7 st. vegvaktar Driftsomlegging PLT Ta vekk tilskot veglys Sum c) Desse bindande rammene for netto driftsutgifter i 2015 vert godkjent (eks. punkt 1): Rammeområde Budsjettramme (i 1000 kr) 1xx Ymse formål * xx Oppvekst xx Omsorg xx Plan og utvikling *inkl. Kyrkjeleg fellesråd kr Rådmannen får fullmakt til å justere rammene for dei ulike områda i tråd med kommunestyret sitt vedtak. 2. For år 2015 skriv Gulen kommune ut forskotsskatt på inntekt og formue med dei maksimaltakstar som vert fastsett av Stortinget. 3. Med heimel i Eigedomsskattelova 2 og 3 vert i 2015 skrive ut eigedomsskatt på alle faste eigedomar i Gulen kommune. Skattesatsen blir etter 11 fastsett til 7 promille, men 3,5 promille for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar (jf 12 a). Vedtekter er godkjende i K-sak 51/08. Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar; mars, juni, september og desember i skatteåret. b. Desse eigedommane får fritak etter 7 a) i eigedomsskattelova: c. Alle fylkesvegar d. Asheim grendahus, Austgulen grendahus, Brandangersund samfunnshus, Breidvik/Bålen grendahus, Byrknes samfunnshus, Dalsgrend grendahus, Grendahuset Gulatun, Hisarøy grendahus, Mjømna bygdehus, Nordgulfjorden grendahus, Oppedal grendahus, Sande grendahus, Sygnefest grendahus,

5 Sørøyane grendahus, Takle grendahus, Ungdomshuset Vårtun, Brekke stadion, Eivindvik stadion, skyteanlegg på Henriksbø, skyteanlegg på Tjørnleite, skyteanlegg på indre Oppedal, Brekke MC sitt lagshus på Ortneset, Brekke bedehus, Byrknes bedehus, Dalsøyra bedehus, Fivelsdal bedehus Desse bygningane får fritak etter 7 b) i eigedomsskattelova: Sellevåg treskofabrikk på gbnr. 76/3, Lovisendal på gbnr. 130/4 og våningshuset på Skjerjehamn på gbnr. 85/2. Desse bygningane får fritak etter 7 c) i eigedomsskattelova: Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære (heilårsbustad), og som er/blir oppført eller rehabilitert etter til ein kostnad på minst kr , dokumentert etter faktura. Fritaket gjeld i 10 år frå den tid bygningen er/vart ferdig/rehabilitert. For bustaddelen av eigedomar (gjeld og fritidseigedomar) som ikkje vert nytta til næringsverksemd gjeld et botnfrådrag på kr kroner av takstverdien (jf. 11). 4. Sats for etableringstilskot i 2015 vert sett til kr For utleigeeining kr a) Slikt investeringsnivå for vert godkjent (2015-summane er bindande): Brutto investeringar (i kr) Sum IKT ymse ( ) Medisinskteknisk utstyr Gulen sjukeheim Bil barnevern (xxxx) Bil flyktningetenesta (xxxx) Bil open omsorg PU (xxxx) Bil ymse Lastebil /traktor PLT (xxxx) Opprusting Eivindvik vassverk (xxxx) Utbygging vassverk Sløvåg (3280) Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Kloakktiltak jf. Rammeplan avlaup (3310) Oppgradering kommunale bygg Brekke skule ventilasjon Eivindvik skule ventilasjon Symjeanlegg (4400) Trafikksikringstiltak, eigendel (4510) Investeringar kommunale vegar (4530 og 4550) Omsorgsbustader Dalsøyra inkl. sprinkling (5270) Tusenårstaden Gulatinget, eigendel (6150) Bustadfelt Dalsøyra (6450) Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Nybygg Eidsbotn barnehage Utviding Brekke barnehage Eigenkapitalinnskot - KLP (7020) Sum b) Investeringane i 2015 skal finansierast slik: Finansiering av brutto investeringar Alle tal i 1000 kr Lån Disposisjonsfond 500 Disposisjonsfond: NORM-fond Mva.komp. frå investeringar Eigne tilskot Tilskot frå andre

6 Sum c) I tillegg skal investeringsbudsjettet for 2015 innehalde ei ramme for nye startlån på kr 2 mill. og inntekter frå sal av eigedommar med netto kr 0,2 mill., som skal tilførast ubunde investeringsfond. d) Ikkje fullførte investeringsprosjekt frå 2014 vert å ta stilling til overføring av i eigen sak. 6. Låneopptak i 2015 på kr 15,3 mill. til investeringar og kr 2 mill. til vidare utlån (startlån) vert godkjent. 7. Framlegget til budsjett 2015 og økonomiplan vert godkjent. Nye framlegg: Frå H v/mjømen Drift - endring i høve til framlegg frå rådmannen (minus tyder lågare inndekking): Tittel Eigedomsskatt, 2,0 promille Færre folkevalde Etableringstilskot, halvering Behalde utekontor legar Etablere frivillegsentral GS mindre nedtak Ikkje omlegging kjøken Byrknes Veglys Nedtak administrasjon Tiltak sjukefråvær Nye skatteobjekt verk og bruk Nattevakt Byrknes og Brekke Driftsmargin og NORM Sum Frå H v/mjømen Investeringar - endring i høve til framlegg frå rådmannen (minus tyder lågare inndekking): Tittel Omsorgsbustader Tusenårsstaden Gulatinget Ikkje bustadfelt Eivindvik Ikkje bustadfelt Dalsøyra Utviding Byrknes barnehage Sum Frå V v/midtun Drift - Endring i høve til framlegg frå rådmannen (minus tyder lågare inndekking): Tittel Eigedomsskatt, 3,0 promille Behalde utekontor legar Etablere frivillegsentral

7 GS mindre nedtak Omorganisering nattevakt Byrknes og Brekke til heimevakt Redusere driftsmargin Sum Frå SP og AP Drift - Endring i høve til framlegg frå rådmannen (minus tyder lågare inndekking): Tittel Behalde utekontor legar Tilskot til veglys Redusert driftsmargin Sum Røysting: H sitt framlegg til endring i drift: 1 (H) mot 4 H sitt framlegg til endring investering: 1 (H) mot 4 V sitt framlegg til endring i drift: 1 (V) mot 4 SP/AP sitt framlegg til endring i drift: 3 (SP og AP) mot 2 (H og V) FSK-065/14 Vedtak: Framlegget frå rådmannen, med endringar som fylgjer av felles framlegg frå SP og AP, vert godkjent. Etter dette vert vedtaket slik: 1. a) Desse nye satsingane ligg i økonomiplanen: Nye tiltak finansierte over drift Auka tilskot kyrkja ny gravplass Tilskot Utkantfestivalen Biblioteket sluttføre digitaliseringsprosjekt Sum b) Desse innsparingane ligg i økonomiplanen: Kostnadsreduserande tiltak/auka finansiering Auke gebyr / leiger Auke eigedomsskatt SUM tiltak (markert med gul) Færre folkevalde Pensjon - endre rekneskapsprinsipp frå Driftsomlegging omsorg/pu Endre organisering folkehelsearbeidet Ikkje sette i gang frivilligsentralen Redusere tal plassar Gulen sjukeheim Omlegging kjøkkenvakt Driftsomlegging Oppvekst Trekke inn 0,7 st. vegvaktar Driftsomlegging PLT Sum c) Desse bindande rammene for netto driftsutgifter i 2015 vert godkjent: Rammeområde Budsjettramme (i 1000 kr) 1xx Ymse formål *

8 2xx Oppvekst xx Omsorg xx Plan og utvikling *inkl. Kyrkjeleg fellesråd kr Rådmannen får fullmakt til å justere rammene for dei ulike områda i tråd med kommunestyret sitt vedtak. 2. For år 2015 skriv Gulen kommune ut forskotsskatt på inntekt og formue med dei maksimaltakstar som vert fastsett av Stortinget. 3. Med heimel i Eigedomsskattelova 2 og 3 vert i 2015 skrive ut eigedomsskatt på alle faste eigedomar i Gulen kommune. Skattesatsen blir etter 11 fastsett til 7 promille, men 3,5 promille for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar (jf 12 a). Vedtekter er godkjende i K-sak 51/08. Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar; mars, juni, september og desember i skatteåret. Desse eigedommane får fritak etter 7 a) i eigedomsskattelova: a. Alle fylkesvegar b. Asheim grendahus, Austgulen grendahus, Brandangersund samfunnshus, Breidvik/Bålen grendahus, Byrknes samfunnshus, Dalsgrend grendahus, Grendahuset Gulatun, Hisarøy grendahus, Mjømna bygdehus, Nordgulfjorden grendahus, Oppedal grendahus, Sande grendahus, Sygnefest grendahus, Sørøyane grendahus, Takle grendahus, Ungdomshuset Vårtun, Brekke stadion, Eivindvik stadion, skyteanlegg på Henriksbø, skyteanlegg på Tjørnleite, skyteanlegg på indre Oppedal, Brekke MC sitt lagshus på Ortneset, Brekke bedehus, Byrknes bedehus, Dalsøyra bedehus, Fivelsdal bedehus Desse bygningane får fritak etter 7 b) i eigedomsskattelova: Sellevåg treskofabrikk på gbnr. 76/3, Lovisendal på gbnr. 130/4 og våningshuset på Skjerjehamn på gbnr. 85/2. Desse bygningane får fritak etter 7 c) i eigedomsskattelova: Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære (heilårsbustad), og som er/blir oppført eller rehabilitert etter til ein kostnad på minst kr , dokumentert etter faktura. Fritaket gjeld i 10 år frå den tid bygningen er/vart ferdig/rehabilitert. For bustaddelen av eigedomar (gjeld og fritidseigedomar) som ikkje vert nytta til næringsverksemd gjeld et botnfrådrag på kr kroner av takstverdien (jf. 11). 4. Sats for etableringstilskot i 2015 vert sett til kr For utleigeeining kr a) Slikt investeringsnivå for vert godkjent (2015-summane er bindande): Brutto investeringar (i kr) Sum IKT ymse ( ) Medisinskteknisk utstyr Gulen sjukeheim Bil barnevern (xxxx) Bil flyktningetenesta (xxxx) Bil open omsorg PU (xxxx) Bil ymse Lastebil /traktor PLT (xxxx) Opprusting Eivindvik vassverk (xxxx) Utbygging vassverk Sløvåg (3280) Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Kloakktiltak jf. Rammeplan avlaup (3310) Oppgradering kommunale bygg Brekke skule ventilasjon Eivindvik skule ventilasjon

9 Symjeanlegg (4400) Trafikksikringstiltak, eigendel (4510) Investeringar kommunale vegar (4530 og 4550) Omsorgsbustader Dalsøyra inkl. sprinkling (5270) Tusenårstaden Gulatinget, eigendel (6150) Bustadfelt Dalsøyra (6450) Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Nybygg Eidsbotn barnehage Utviding Brekke barnehage Eigenkapitalinnskot - KLP (7020) Sum b) Investeringane i 2015 skal finansierast slik: Finansiering av brutto investeringar Alle tal i 1000 kr Lån Disposisjonsfond 500 Disposisjonsfond: NORM-fond Mva.komp. frå investeringar Eigne tilskot Tilskot frå andre Sum c) I tillegg skal investeringsbudsjettet for 2015 innehalde ei ramme for nye startlån på kr 2 mill. og inntekter frå sal av eigedommar med netto kr 0,2 mill., som skal tilførast ubunde investeringsfond. d) Ikkje fullførte investeringsprosjekt frå 2014 vert å ta stilling til overføring av i eigen sak. 6. Låneopptak i 2015 på kr 15,3 mill. til investeringar og kr 2 mill. til vidare utlån (startlån) vert godkjent. 7. Framlegget til budsjett 2015 og økonomiplan vert godkjent. Sakstilfang Vedlegg: Samla oversikt moglege tiltak budsjett 2015 Søknad frå Stiftinga Utkant om tilskot til festivalane Utkant`14 - `16 (L)(118592).pdf Innspel frå Gulen folkebibliotek med ynskje om midlar.docx Sak 7/14 Godkjenning av tilbod, Gravfelt F og I, Gulen kyrkjelege fellesråd Utbetring og gjenbruk av gravfelt F og I på Gulen kyrkjegard Kommuneøkonomi - budsjettåret 2015.pdf Sak Budsjett for kontrollutvalet i Gulen 2015 Budsjett Økonomisk oversyn drift før saldering Nye vedlegg til møte Budsjett 2015 og økonomiplan framlegg til hovuddokument (utgår og vert erstatta av nytt) Kommentarar og innspel til budsjett 2015 Fylgjeskriv Gulen Sjukeheim Utekontora i Gulen 1 Utekontora i Gulen 2 Nye vedlegg til møte Budsjett 2015 og økonomiplan framlegg til hovuddokument frå formannskap Samla oversyn over fråsegn til budsjett 2015 og økonomiplan frå kommunale utval

10 Administrasjonen si saksutgreiing: Bakgrunn for saka: I K-sak 72/09 vedtok kommunestyret at administrasjonen skal legge fram for formannskapet eit framlegg til saldert budsjett og økonomiplan. Deretter tek det politiske nivået over styringa fram mot endeleg vedtak i kommunestyret. Rådmannen legg i denne saka fram eit hovuddokument i økonomisk balanse. Dokumentet er basert på lover og føresegner, samfunnsdelen i kommuneplanen og vidareføring av drifta i dag. I tillegg er det tilrådd endringar i drifta gjennom nye tiltak og omprioriteringar ut frå politiske vedtak som er gjort både sentralt og lokalt i løpet av Til slutt er det gjort framlegg om investeringar som vi meiner bør gjerast for å vere godt rusta for framtidig utvikling. Den administrative prosessen har involvert einingsleiarane og andre tilsette i kommunen, fagorganisasjonane og verneombod. Vurderingar: A. Drift I statsbudsjettet er det berekna at løns- og prisveksten for kommunesektoren vert på 3,0 % frå 2014 til Gulen kommune kan rekne med ein vekst i overføringane gjennom inntektssystemet på 3,0 %, noko som er lågare enn gjennomsnittsveksten i fylket (4,3%) og landet (4,8%). Budsjettframlegget er basert på vidareføring av drifta pr oktober 2014, justert for kjende, vedtekne endringar. Inntektene er berekna etter dei mest positive men realistiske modellane for rammeoverføring og skatteinntekter. Heile summen vi reknar med å få i NORM-avgift vert brukt i drifta. Det er lagt inn ei driftsmargin på kr 2,44 mill. Det er svært viktig at den kommunale drifta vert tilpassa slik at vi kan fortsetje å ha ein driftsmargin. Det gjer situasjonen mindre sårbar ved at ein får betre handlingsrom for investering, og ein har litt å gå på dersom det kjem opp uføresette ting.. Tabell fondsmidler utvikling: Ubunde fond pr (mill. kr.) NORM-midlar 3,7 3,9 Pensjonspremiereserve 7,0 5,7 Anna 25,2 22,9 Sum disposisjonsfond 35,9 32,5 Som vi ser av tabellen over har kommunen noko fondsmidlar, men det er sterkt nedadgåande. Sidan kommunen oppnådde økonomisk balanse i 2006, har kommunen opplevd nokre år med høgre inntekter og meir handlefriheit. I dag ser vi det tydeleg igjen på utgiftssida. Når no inntektssida ikkje lenger heng med betyr det at vi igjen står i ein situasjon med underbalanse. Med desse føresetnadane, har vi ein underbalanse på om lag kr. 7,7 mill. kr i høve driftsbudsjettet for I tillegg er det ynskjer om nye satsingar kr. 0,775 og prioritering av driftsmargin kr. 2,44 mill. Samla utfordringsbilete er på kr. 10,915 mill. Utfordringane for budsjettframlegg for 2015 ligg i hovudsak i:

11 Heilårsverknadar av nye stillingar som vart vedteke i budsjett for Dette gjeld i hovudsak pleie- og omsorg, og stillingar knytt til nye brukarar innan PU. Høgare lønns- og prisauke enn berekna, fordi vi har større del av utgiftene som løn enn gjennomsnittsberekninga byggjer på. Rådmannen finn det derfor naudsynt å føreslå både innsparingstiltak på drift, og auke i inntektene. I tillegg til tiltak som ligg i rådmannen sitt forslag, er det nokre andre forslag som administrasjonen meiner er forsvarleg å gjennomføre, og som kan fremjast som alternativ. Omtale av enkeltelement i framlegget. 1. Auka inntekt. Det vert føreslått å auke satsen for eigedomsskatt med Endra bokføringsprinsipp for pensjonspremieavvik Endring frå 1 år amortisering (avskriving) av pensjonspremieavvik til 7 år, med verknad frå og med premieavvik oppstått i Avslutting av avsetting til/bruk av fond for å finansiere framtidig amortisering. 3. Driftsmargin. Det vert føreslått å sette av ein driftsmargin på kr 2,44 mill. Administrasjonen kan ikkje tilrå at ein køyrer utan driftsmargin. 4. Innsparingstiltak. Det vert føreslått å ikkje gjennomføre desse tidlegare vedtekne tiltaka: a. Starte opp frivilligsentral b. Gje tilskot til veglys. 5. Nye innsparingstiltak: Her er det utarbeidd eigne tiltakskort (sjå vedlegg). Alle rammeområder har presentert kuttframlegg. 6. Av nye tiltak har rådmannen funne rom for: Auka av kyrkja si ramme i samband med behov for opparbeiding av ny gravplass. Tilskot til Utkantfestival 2015 og 2016 Auka ramme til sluttføring av biblioteket sitt digitaliseringsprosjekt Sjå eigne vedlegg. B. Investering. I høve til førre økonomiplan er no investeringsprosjekta gjennomgått og budsjettsum oppjustert til eit nivå som administrasjonen meiner er meir realistisk. Det gjort framlegg om nokre nye større tiltak: Brutto investeringar (i kr) Sum IKT ymse ( ) Medisinskteknisk utstyr Gulen sjukeheim 100 Bil barnevern (xxxx) Bil flyktningetenesta (xxxx) Bil open omsorg PU (xxxx) Bil ymse Lastebil /traktor PLT (xxxx) Opprusting Eivindvik vassverk (xxxx) Utbygging vassverk Sløvåg (3280)

12 Kloakksanering Eivindvik sone 6 og 8 (3300) Kloakktiltak jf. Rammeplan avlaup (3310) Oppgradering kommunale bygg Brekke skule ventilasjon Eivindvik skule ventilasjon Symjeanlegg (4400) Trafikksikringstiltak, eigendel (4510) Investeringar kommunale vegar (4530 og 4550) Omsorgsbustader Dalsøyra inkl. sprinkling (5270) Tusenårstaden Gulatinget, eigendel (6150) Bustadfelt Dalsøyra (6450) Bustadfelt Eivindvik (xxxx) Nybygg Eidsbotn barnehage Utviding Brekke barnehage Eigenkapitalinnskot - KLP (7020) Sum Investeringstiltak som fekk løyving i 2014, men som ikkje er gjennomført, står på lista utan løyvingar i Det vert tidleg i 2015 lagt fram eiga sak for kommunestyret om løyvingar frå 2014 som skal overførast til 2015, eventuelt om det er tiltak som skal gå ut. Administrasjonen vil elles peike på at lista over investeringstiltak er lang. Med noverande administrativ kapasitet kan det vere vanskeleg å få klargjort alle for utføring etter tidsplanen. Viser til hovuddokumentet for meir detaljar.

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 Arkivsak: 13/236 Løpenummer: 13/8421 Arkivkode: FE-151 Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato 046/13 Formannskapet 08.11.2013 052/13 Formannskapet 22.11.2013 Kommunestyret 17.12.2013

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17 Arkivsak: 13/236 Løpenummer: 13/8421 Arkivkode: FE-151 Saksbehandlar: Reidun K. Halland Saksnummer Utval Møtedato 046/13 Formannskapet 08.11.2013 052/13 Formannskapet 22.11.2013 Kommunestyret 17.12.2013

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 71/14, datert 11.12.14 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR GULEN KOMMUNE Vedteke av Gulen kommunestyre i K-sak 113/11, datert 15.12.11 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08

GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009. Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 GULEN KOMMUNE BUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN FOR 2009-2012 Vedteke av Gulen kommunestyre i K.sak 74/08, datert 11.12.08 INNHALD INNLEIING... 1 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 2 INNTEKTSFØRESETNADER... 3 Dei

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 15.11.2011 090/11 BIH Komite Drift 16.11.2011 005/11 BIH Komite Forvaltning 17.11.2011 013/11 BIH Formannskap 22.11.2011 097/11 BIH Sakshandsamar:

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 53/09 Kommunestyret 12.11.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 53/09 Kommunestyret 12.11.2009 Saknummer: 09/990 Løpenummer: 5232/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 53/09 Kommunestyret 12.11.2009 SKRIV OG MELDINGAR Kommunestyret

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.11.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Kommunestyret sitt vedtak

Kommunestyret sitt vedtak Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyret sitt vedtak Innhold Kommunestyret sitt vedtak sak 78/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018... 4 Kommunestyret sitt vedtak sak 77/14 Eigedomsavgifter

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TEKSTDEL

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TEKSTDEL BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TEKSTDEL Budsjett 2015, Økonomiplan 2015-2018: Tekstdel 1. Rådmannen sine generelle kommentarar... 3 2. Økonomiske oversikter... 8 3. Generelt: Om Budsjett 2015 og Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Ål kommune Økonomiplan 2014-2017 med årsbudsjett 2014

Ål kommune Økonomiplan 2014-2017 med årsbudsjett 2014 Ål kommune Økonomiplan 2014-2017 med årsbudsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Ksak 81/13 Innhald Ramme og visjon Rådmannen har ordet 3 Handsaming og prosess i budsjettarbeidet 4 Mål, verdiar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 Rådmannen si tilråding Med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/317-2 BUDSJETTRAMMER 2012. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2012-2015.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/317-2 BUDSJETTRAMMER 2012. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2012-2015. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/317-2 BUDSJETTRAMMER 2012. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2012-2015. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert lagt

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak PS x i kommunestyret x - dokumentet er endra etter gjeldande vedtak - 1 Rådmannen si innleiing:...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/2688

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/2688 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/2688 Rekneskapsrapport 2. tertial 2010/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til rekneskapsrapport

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FOR GULEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 FOR GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING FOR GULEN KOMMUNE Godkjend av kommunestyre i K-sak 43/15, datert 18.06.15 kommune - Årsmelding POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet (8): Hallvard H. Oppedal (ordførar), Helga Irene

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyre 19.12.2013. Sak 80/13. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyre 19.12.2013. Sak 80/13. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyre 19.12.2013 Sak 80/13 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhald Organisering av budsjettarbeidet s. 3 Overordna kommentarar

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TEKSTDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TEKSTDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TEKSTDEL Budsjett 2016, Økonomiplan 2016-2019: Tekstdel 1. Innleiing rådmannen sine vurderingar... 3 2. Økonomiske oversikter... 7 3. Generelt... 11 4. Føresetnadar...

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarane, kommunalsjefar, fagleiar økonomi

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarane, kommunalsjefar, fagleiar økonomi Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane, kommunalsjefar, fagleiar økonomi Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 14/1952-4 12118/14 08.08.2014 Økonomiplannotat nr. 1 Økonomiplan 2015-2018 og

Detaljer

1 Økonomiplanperioden 2015 2018- budsjettnotat ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 2018 BUDSJETTNOTAT

1 Økonomiplanperioden 2015 2018- budsjettnotat ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 2018 BUDSJETTNOTAT 1 Økonomiplanperioden - budsjettnotat ØKONOMIPLANPERIODEN BUDSJETTNOTAT 2 Økonomiplanperioden - budsjettnotat Innhold Føremålet med notatet... 7 2 Innleiing og bakgrunn... 7 2.1 prosessen... 8 2.2 Utgangspunkt

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 11.11.2014 083/14 VBA Komite Drift 12.11.2014 035/14 VBA Komite Forvaltning 13.11.2014 105/14 VBA Formannskap 18.11.2014 088/14 VBA Sakshandsamar:

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 Saknummer: 09/837 Løpenummer: 4323/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 SKRIV OG MELDINGAR Ingen skriv og

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/4868 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 12.06.2015 Kommuneplanen

Detaljer