VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 20:30 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 19.05.2011 kl. 18:00 20:30 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: kl. 18:00 20:30 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Torhild Bransdal (KrF), Else-Lill Skuland (KrF), Daniel Bakken (KrF), Birger Bjellås (KrF), Inger Turid Tonstad (KrF), Olav Eivindson (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Gerd Vigdis Slettedal (KrF), Oddvar Steinsland (KrF), Berit Kittelsen (Ap), Thor Nordvold (Ap), Liv Lauvsland (Ap), Bjørn Trygve Nordhagen (Ap), Steinar Fredriksen (Ap), Solveig Robstad (Ap), Arne Bernhard Bang (Ap), Knut Føreland (Sp), Eivind Drivenes (Sp), Line Skøii Vennesland (Frp), Magne Hunsbedt (Frp), Bjørnar Rimereit (Frp), Odd Reidar Loland (Frp), Alexander Etsy Jensen (Frp), Tom Bjelland (Frp), Tor Vidar Hansen (Frp), Bernt Slettedal (H), Olav Aasen (H) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Rådmann Svein Skisland, organisasjonssjef Heidi Engestøl, kommunalsjef Ragnhild Bendiksen, kommunalsjef Kristin E. Robstad, økonomisjef Gerd Signe Vigebo Kommunalsjef Aslak Wegge Av.27.. stemmeberettigede representanter var.27. til stede. Korrigert vedtaksutskrift i sak 11/26 ble utdelt i møte. Møteprotokoll fra møtet ble godkjent med denne korrigering.

2 Til godkjenning av innkalling Ang. sakskartet sak 11/36 Magne Hunsbedt (Frp) fremmet forslag om at sak 11/36 utsettes. Dette med bakgrunn i at det er dissens om saken er anket inn for kommunestyret eller ikke, og at det således er uenighet om hvorvidt saken skal behandles i dette møte. Det ble votert over hvorvidt saken skulle behandles i dette kommunestyret eller ikke. Votering. Ved votering ble det vedtatt med 14 stemmer (Ap, Oddvar Steinsland (Krf) Gerd Vigdis Slettedal (Krf), Olav Eivindson (Krf), Bjørn Egil Haugland (KrF), Birger Bjellås (Krf) Else Lill Skuland (Krf), Torhild Bransdal (Krf) for å behandle saken, og 13 stemmer ( Frp, H, Sp, Daniel Bakken (Krf), Inger Turid Tonstad (Krf) for å utsette saken. Vedtak Sak 11/36 behandles av kommunestyret. SAKSKART Side Saker til behandling 11/28 11/ Årsrapport Vennesla kommune 4 11/29 10/ Årsregnskap Vennesla kommune 5 11/30 11/ Kommunal garanti for lån - Avfall Sør Husholdning AS 6 11/31 08/ /32 11/ /33 10/ Strategiplan for Sørlandet Sykehus HF for perioden høring Revisjon av retningslinjer for utleie av torgplass i Vennesla sentrum Vikeland næringsområde - detaljreguleringsplan for gnr. 5, bnr /34 09/ Gnr. 5, bnr. 68, Bjørkelivegen 11B - Reguleringsplan /35 10/ /36 10/ /37 10/ Gnr. 6, bnr. 154 og Sentrumsvegen 6 - Klage på midlertidig bygge- og deleforbud etter PBL Vedr. gnr. 6, bnr. 154 og Sentrumsvegen 6 - Søknad om samtykke til unntak fra nedlagt bygge-og deleforbud etter pbl Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner

3 11/38 11/ Manifest mot mobbing /39 11/ Interpellasjon - Kriminelle MC-klubber. 16 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 3

4 Saker til behandling 11/28 Årsrapport Vennesla kommune 1 Administrasjonsutvalget /2 1 Bygg- og miljøutvalget /63 1 Levekårsutvalget /14 1 Plan- og økonomiutvalget /21 2 Kommunestyret /28 Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar årsrapporten for 2010 til orientering. Ved votering ble plan- og økonomiutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar årsrapporten for 2010 til orientering. 4

5 11/29 Årsregnskap Vennesla kommune 1 Plan- og økonomiutvalget /22 2 Kommunestyret /29 P lan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Det framlagte årsregnskapet for 2010 godkjennes. 2. Udisponert mindreforbruk i driftsregnskapet disponeres som følger: - Kr ,- avsettes til disposisjonsfond for overføring til investeringsregnskapet i Kr ,- avsettes til bundet driftsfond, Kulturskolen - paviljongen Moseidmoen skole. - Kr ,70 avsettes til generelt disposisjonsfond 3. Administrasjonen foretar nødvendige budsjettreguleringer i henhold til saksframlegget. Ved votering ble plan- og økonomiutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Det framlagte årsregnskapet for 2010 godkjennes. 2. Udisponert mindreforbruk i driftsregnskapet disponeres som følger: - Kr ,- avsettes til disposisjonsfond for overføring til investeringsregnskapet i Kr ,- avsettes til bundet driftsfond, Kulturskolen - paviljongen Moseidmoen skole. - Kr ,70 avsettes til generelt disposisjonsfond 3. Administrasjonen foretar nødvendige budsjettreguleringer i henhold til saksframlegget. 5

6 11/30 Kommunal garanti for lån - Avfall Sør Husholdning AS 1 Plan- og økonomiutvalget /23 2 Kommunestyret /30 P lan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Vennesla kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for 12,1 % av et lån på kr ,- som Avfall Sør Husholdning AS skal ta opp i Kommunalbanken. 2. Garantien forutsettes nedtrappet i takt med nedbetalingen av lånet. Garantiperioden settes til 20 år. 3. Det beregnes en garantiprovisjon på 0,2 % p.a. 4. Dette vedtaket forutsetter at det foreligger garanti fra øvrige eierkommuner for resterende andel av låneopptaket. Ved votering ble plan- og økonomiutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Vennesla kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for 12,1 % av et lån på kr ,- som Avfall Sør Husholdning AS skal ta opp i Kommunalbanken. 2. Garantien forutsettes nedtrappet i takt med nedbetalingen av lånet. Garantiperioden settes til 20 år. 3. Det beregnes en garantiprovisjon på 0,2 % p.a. 4. Dette vedtaket forutsetter at det foreligger garanti fra øvrige eierkommuner for resterende andel av låneopptaket. 6

7 11/31 Strategiplan for Sørlandet Sykehus HF for perioden høring 1 Levekårsutvalget /13 2 Kommunestyret /31 Levekårsutvalgets innstilling til kommunestyret: Vennesla kommune gir rådmannen mandat til å representere kommunen i felles høringsuttalelse fra helse og sosialnettverket i Knutepunkt Sørlandet. Denne vil være klar til kommunestyremøte 19. mai og legges fram i møtet. Behandling i møtet: Forslag til uttalelse utdelt i møte. Forslag til vedtak justert i forhold til dette. Ved votering ble levekårsutvalgets justerte forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vennesla kommune gir rådmannen mandat til å representere kommunen i felles høringsuttalelse fra helse og sosialnettverket i Knutepunkt Sørlandet. 7

8 11/32 Revisjon av retningslinjer for utleie av torgplass i Vennesla sentrum 1 Plan- og økonomiutvalget /24 2 Kommunestyret /32 Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Forslag til reviderte retningslinjer for utleie av torgplass i Vennesla sentrum/gågata godkjennes med en justering av pkt. 1. som gis følgende ordlyd: Leietakere av torgplass i Vennesla sentrum/gågata må rette seg etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer og politivedtekter. Det er videre et vilkår at leietaker innehar alle nødvendige godkjenninger/tillatelser og driver sin virksomhet i tråd med gjeldende lover og regler. Ved votering ble plan- og økonomiutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Forslag til reviderte retningslinjer for utleie av torgplass i Vennesla sentrum/gågata godkjennes med en justering av pkt. 1. som gis følgende ordlyd: Leietakere av torgplass i Vennesla sentrum/gågata må rette seg etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer og politivedtekter. Det er videre et vilkår at leietaker innehar alle nødvendige godkjenninger/tillatelser og driver sin virksomhet i tråd med gjeldende lover og regler. 8

9 11/33 Vikeland næringsområde - detaljreguleringsplan for gnr. 5, bnr Bygg- og miljøutvalget /49 2 Kommunestyret /33 Bygg- og miljøutvalgets innstilling til vedtak Vennesla kommunestyre godkjenner detaljreguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Mariknotten AS, gnr. 5, bnr. 812, sist revidert Ved votering ble bygg- og miljøutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vennesla kommunestyre godkjenner detaljreguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Mariknotten AS, gnr. 5, bnr. 812, sist revidert

10 11/34 Gnr. 5, bnr. 68, Bjørkelivegen 11B - Reguleringsplan. 1 Bygg- og miljøutvalget /50 2 Kommunestyret /34 Bygg- og miljøutvalgets innstilling til vedtak 1. Vennesla kommunestyre godkjenner detaljreguleringsplan for Gnr. 5, bnr. 68, Bjørkelivegen 11B, datert Det forutsettes at det betales et anleggsbidrag på kr pr boenhet til fremtidig vegutbedring/trafikksikkerhetstiltak i området Bjørkelivegen/ Rakkestad innen det gis brukstillatelse til bygget. 3 Det ønskes en støyskjerm som ikke fremstår som massiv. Dette kan blant annet gjøres ved bruk av kombinasjon av glass og annet materiale. Utvalget ønsker å få seg forelagt utforming av støyskjerm til godkjenning. Ved votering ble bygg- og miljøutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Vennesla kommunestyre godkjenner detaljreguleringsplan for Gnr. 5, bnr. 68, Bjørkelivegen 11B, datert Det forutsettes at det betales et anleggsbidrag på kr pr boenhet til fremtidig vegutbedring/trafikksikkerhetstiltak i området Bjørkelivegen/ Rakkestad innen det gis brukstillatelse til bygget. 3 Det ønskes en støyskjerm som ikke fremstår som massiv. Dette kan blant annet gjøres ved bruk av kombinasjon av glass og annet materiale. Utvalget ønsker å få seg forelagt utforming av støyskjerm til godkjenning. 10

11 11/35 Gnr. 6, bnr. 154 og Sentrumsvegen 6 - Klage på midlertidig bygge- og deleforbud etter PBL Bygg- og miljøutvalget /52 2 Kommunestyret /35 Bygg- og miljøutvalgets vedtak 1 B-/M utvalget tar klage på vedtak , sak 11/40, til følge. 2 Midlertidig bygge- og deleforbud oppheves. 3 B-/M utvalget gir med hjemmel i 19-2 dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene når det gjelder mønehøyde og parkeringskrav i u.etg meg begrunnelse gitt i saksutredning fremlagt i Bygg- og miljøutvalgets sak 11/13. 4 Det kreves at forskriftskravet i NS 8175 tilfredstilles når det gjelder fellesgangen, og at balkonger innglasses. 5 Rammesøknad godkjennes således forutsatt at pkt. 4 i vedtaket oppfylles. Egerdahl og Nordbø A/S godkjennes som ansvarlig søker. 6 Gjeldende parkeringsvedtekter må dokumenteres oppfyllt. I henhold til 11 i reglement for Bygg- og miljøutvalget fremsatte leder Bjørn T. Nordhagen (Ap) krav om at saken ankes inn for vedtak i kommunestyret. Behandling i møtet: Bjørn T. Nordhagen (Ap) ba kommunestyret vurdere eventuell innhabilitet.. Kommunestyret vurderte at det ikkje var innhabilitet. Forslag til vedtak fremsatt av Berit Kittelsen (Ap) 1 Kommunestyret opprettholder B/M utvalget sitt vedtak fra møte , sak 11/40, klage tas ikke til følge 2 Saken oversendes Fylkesmannen for videre behandling. 11

12 V otering: Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Berit Kittelsen (Ap) vedtatt med 14 stemmer (Ap, Oddvar Steinsland (Krf) Gerd Vigdis Slettedal (Krf), Olav Eivindson (Krf), Bjørn Egil Haugland (KrF), Birger Bjellås (Krf) Else Lill Skuland (Krf), Torhild Bransdal (Krf) mot 13 stemmer (Frp, H, Sp, Daniel Bakken (Krf), Inger Turid Tonstad (Krf) for å opprettholde vedtaket fra Bygg- og miljøutvalget. 1 Kommunestyret opprettholder B/M utvalget sitt vedtak fra møte , sak 11/40, klage tas ikke til følge 2 Saken oversendes Fylkesmannen for videre behandling. 12

13 11/36 Vedr. gnr. 6, bnr. 154 og Sentrumsvegen 6 - Søknad om samtykke til unntak fra nedlagt bygge-og deleforbud etter pbl Bygg- og miljøutvalget /53 2 Kommunestyret /36 Bygg- og miljøutvalgets vedtak 1 Tiltakshaver God Driv gis unntak fra midlertidig forbud om tiltak ut 2011 m.h.p omsøkte 13 leiligheter i tidligere Kulørbygget. 2 B-/M utvalget gir med hjemmel i 19-2 dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene når det gjelder mønehøyde og parkeringskrav i u.etg meg begrunnelse gitt i saksutredning fremlagt i Bygg- og miljøutvalgets sak 11/13. 3 Det kreves at forskriftskravet i NS 8175 tilfredstilles når det gjelder fellesgangen, og at balkonger innglasses. 4 Rammesøknad godkjennes således forutsatt at pkt. 3 i vedtaket oppfylles. Egerdahl og Nordbø A/S godkjennes som ansvarlig søker. 5 Gjeldende parkeringsvedtekter må dokumenteres oppfyllt. I henhold til 11 i reglement for Bygg- og miljøutvalget fremsatte leder Bjørn T. Nordhagen (Ap) krav om at saken ankes inn for vedtak i kommunestyret. Behandling i møtet: Forslag til vedtak fremsatt av Berit Kittelsen (Ap) 1 Tiltakshaver God Driv gis ikke unntak fra midlertidig forbud om tiltak ut 2011 m.h.p omsøkte 13 leiligheter i tidligere Kulørbygget. Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Berit Kittelsen (Ap) vedtatt med 14 stemmer (Ap, Oddvar Steinsland (Krf) Gerd Vigdis Slettedal (Krf), Olav Eivindson (Krf), Bjørn Egil Haugland (KrF), Birger Bjellås (Krf) Else Lill Skuland (Krf), Torhild Bransdal (Krf) mot 13 stemmer (Frp, H, Sp, Daniel Bakken (Krf), Inger Turid Tonstad (Krf) for å opprettholde vedtaket fra Bygg- og miljøutvalget. 1 Tiltakshaver God Driv gis ikke unntak fra midlertidig forbud om tiltak ut 2011 m.h.p omsøkte 13 leiligheter i tidligere Kulørbygget. 13

14 11/37 Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner 1 Plan- og økonomiutvalget /17 2 Kommunestyret /37 P lan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret i Vennesla kommune går inn for at Forliksrådet i Vennesla kommune og Forliksrådet i Iveland kommune slås sammen. 2. Iveland kommune velger 1.varamann til et felles Forliksråd. 3. Varamenn i nåværenede Vennesla Forliksråd skyves en plass bakover på varamannslista. 4. Iveland Kommune dekker 10% av utgiftene til opplæring ect. 5. Endringen gjøres gjeldende fom august 2011 Ved votering ble plan- og økonomiutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret i Vennesla kommune går inn for at Forliksrådet i Vennesla kommune og Forliksrådet i Iveland kommune slås sammen. 2. Iveland kommune velger 1.vararepresentant til et felles Forliksråd. 3. Vararepresentanter i nåværenede Vennesla Forliksråd skyves en plass bakover på vararepresentantlista. 4. Iveland Kommune dekker 10% av utgiftene til opplæring ect. 5. Endringen gjøres gjeldende fom august

15 11/38 Manifest mot mobbing. 1 Levekårsutvalget /10 2 Levekårsutvalget /15 3 Kommunestyret /38 Levekårsutvalgets innstilling til kommunestyret: Vennesla kommune slutter seg til Manifest mot mobbing, og med det forplikter en seg til å arbeide aktivt for at nullvisjonen for mobbing blir satt i fokus. Ved votering ble levekårsutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vennesla kommune slutter seg til Manifest mot mobbing, og med det forplikter en seg til å arbeide aktivt for at nullvisjonen for mobbing blir satt i fokus. 15

16 11/39 Interpellasjon - Kriminelle MC-klubber. 1 Kommunestyret /39 Behandling i møtet: Interpellasjon med forslag til vedtak innsendt av Eivind Drivenes (Sp) ble enstemmig vedtatt behandlet. Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt gjennom interpellasjonen enstemmig vedtatt. Vedtak: Vennesla kommune tar problemet med organisert kriminalitet og 1% - MCklubber meget alvorlig. Vi vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler, og arbeide aktivt mot at disse får etablere seg i kommunen vår eller deltar på ulike aktiviteter og arrangementer i kommunen. Kommunestyret i Vennesla vil jobbe for at rekruttering til 1%-MC klubber ikke skal skje blant bygdas ungdommer. Vi ønsker at lokalsamfunnet, inkludert næringsliv og det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot slike miljøer - for å skape en trygg bygd for alle. Kommunestyret i Vennesla støtter fullt opp om det viktige arbeidet politiet gjør i sin bekjempelse av denne formen for organisert kriminalitet. Vennesla kommunestyre erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder 1%- MC-klubbene, for uønsket i kommunen 16

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21-23) og Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 21-22).

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21-23) og Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 21-22). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 10.05.2011 kl. 10.00 14.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Randi M. Fjellestad(Ap), Line Vennesland Fraser(FrP) og Alexander Etsy Jensen (FrP)

Randi M. Fjellestad(Ap), Line Vennesland Fraser(FrP) og Alexander Etsy Jensen (FrP) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 18.06.2015 kl. 18:00-20:25 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F), Kjetil Wiik (Frp) Bjørnar Rimereit (Frp) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Tom Bjelland (Frp) Magne Hunsbedt (Frp)

Olav Eivindson (Kr F), Kjetil Wiik (Frp) Bjørnar Rimereit (Frp) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Tom Bjelland (Frp) Magne Hunsbedt (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl. 18:00 18.55 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00-11:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H)

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 18:10 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Ikke møtt Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Det vil også bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål.) Saker til behandling

Det vil også bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål.) Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 21.05.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp)

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:40 13:20. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Olav S. Aasen (H), Magne Hunsbedt (Frp) Bernt Slettedal (H), Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav S. Aasen (H), Magne Hunsbedt (Frp) Bernt Slettedal (H), Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:45 15:45 Sted: Herredshuset, sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp)

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 15.01.2013 kl. 9:00 11:15 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 10:30 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 37) Møteprotokoll fra møtet 07.06.2011 ble enstemmig godkjent.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 37) Møteprotokoll fra møtet 07.06.2011 ble enstemmig godkjent. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.06.2011 kl. 9:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Ragnhild Bendiksen ( sak 11/20, 11/21, 11/22) Bess Thormodsæter( sak11/17, 11/18, 11/19,11/24) 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 4

Ragnhild Bendiksen ( sak 11/20, 11/21, 11/22) Bess Thormodsæter( sak11/17, 11/18, 11/19,11/24) 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00-14.30 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Bjørn

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Saker til behandling. 10/5 07/02478-19 Kvalitetskommuneprogrammet - rapport. 3. 10/6 09/02333-2 HMS - revisjon av internkontroll 2009 4

Saker til behandling. 10/5 07/02478-19 Kvalitetskommuneprogrammet - rapport. 3. 10/6 09/02333-2 HMS - revisjon av internkontroll 2009 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 25.02.2010 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Line Iveland Øvland (Sp) for Gerd Vigdis Slettedal. Ragnhild Bendiksen, Aud Marit Emanuelsen og Raymond Bærø

Line Iveland Øvland (Sp) for Gerd Vigdis Slettedal. Ragnhild Bendiksen, Aud Marit Emanuelsen og Raymond Bærø VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 14.06.2012 kl. 9:00 14:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

Anders Føreland (Ap) for Solveig Robstad (Ap) Fra administrasjonen møtte; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Rune Iveland.

Anders Føreland (Ap) for Solveig Robstad (Ap) Fra administrasjonen møtte; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 13:45 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden 2011 2015

Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden 2011 2015 Vennesla kommune Kommunale valg for perioden 2011 2015 Valgnemndas forslag Vedtatt av kommunestyret 15.12.2011. AVFALL SØR AS (TIDLIGERE RKR) Selskapet ledes av et styre på 6 medlemmer med varamedlemmer

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Lars Jørgen Hauge (Ap) for Randi M. Fjellestad

Lars Jørgen Hauge (Ap) for Randi M. Fjellestad VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H),

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland.

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 29.11.2012 kl. 9:00 12:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 25.09.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 25.09.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 25.09.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Ulla Kristoffersen Medlem FRP

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Ulla Kristoffersen Medlem FRP SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 14.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: kl. 13:00-16.00 Frammøte Spørretime Siden sist ved ordføreren Saksliste Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen

Detaljer

%JÆ g Leif Broch Sekretariatsleder

%JÆ g Leif Broch Sekretariatsleder . Egersund vedtak EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Arena MERK STED 14.03.2011 Tidspunkt: 18:30 BEFARING I ORIENTERINGER kl 18:00-18:30 Orientering og

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer