Beretning 2007 Grafisk produksjon: Mediehuset GAN. Foto: Bård Ek, Eivind Røhne /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beretning 2007 Grafisk produksjon: Mediehuset GAN. Foto: Bård Ek, Eivind Røhne / www.beyondtheice.no"

Transkript

1 Beretning 2007

2 Innhold Innledning 1 Virksomhetsplan 2 Tariff og lønn 3 Politiets framtidige rolle og oppgaver 8 Kriminalpolitikk 9 Ressurser 11 Omstilling 13 Nasjonale arbeidsgrupper 15 Interne saker 16 Intern administrasjon og utvikling 19 Internasjonalt arbeid 20 Årsberetninger for utvalgene 21 Årsmelding fra Merkantilutvalget 24 Årsberetning 2006 Politiforum 25 Årsberetning hovedvernombudet 26 Sentralt tillitsvalgte 27 Æresmedlemmer & hederstegninnehavere 28 Vedlegg 1 Mer om lønnsoppgjøret Vedlegg 2 Landsmøtevedtakene samlet 31

3 Forord Politiets Fellesforbund har lagt bak seg endå ein interessant og travel landsmøteperiode. Den har vore prega av nokre sigrar og nokre nederlag, men alt i alt har me vore med på å føra både løns- og arbeidsvilkår og kriminalpolitikken eit steg vidare i rett retning. I 2007 hadde me eit mellomtariffoppgjer. Me kom i hamn med ei totalramme på omlag 4,9 prosent, noko som me må kunne seia er eit tilfredstillande resultat. Men me må samstundes innsjå at det framleis er langt att til medlemmane våre kan seiast å ha fått eit lønnsløft. Me har gjennom heile perioden opplevd frustrasjon blant medlemmane, og presset vert stadig større. Me ser fram til eit særs spanande tariffoppgjer i Politiets Fellesforbund har satt i gang eit arbeid rundt risiko i politiet. Målet er å forsøka å analysera kva for risiko politiet vert utsett for i kvardagen, og så bruka den kunnskapen for å underbygga at også politiet skal ha løn i samsvar med kompetanse, risiko og belastning. I landsmøteperioden har det vore brukt tid på etablere ei prosjektgruppe som skal handtera saka. Forbundsstyret har fått sett i gong eit forskings prosjekt for å henta inn fakta som ein kan byggja på i det vidare arbeidet. Ein annan stor og viktig sak i perioden har vore dei nye arbeidstidsbestemmelsane (ATB) for politi- og lensmannsetaten. Etter at dei var innført i 2005 har det vore mykje arbeid med oppfølging både i 2006 og I 2006 stemna Politiets Fellesforbund Politidirektoratet til Arbeidsretten på grunn av usemje om tolkinga av einskilde paragrafar. Dette løyste seg i samband med at ATB vart reforhandla i 2007 og partane vart samde også om tolkinga av desse paragrafane. Det har og vore mykje arbeid med oppfølging av brot på avtalen. Politiet har for lite folk og det er difor ganske stor kreativitet i bruken av avtalen. Oslo Politi forening har meldt arbeids gjevar til Arbeidstilsynet for fleire brot på arbeidsmiljølova. Det har og vore mykje arbeid med å forhandla fram arbeidstidsbestemmelsar for andre grupper enn dei den opphavlege avtalen gjeld for. Det har vore kommuneval i landsmøteperioden. Både Politiets Fellesforbund sentralt og lokallaga våre har gjort mykje godt arbeid for å setta kriminalpolitikk på dagsorden i den lokale valkampen. Mange av lokallaga har arrangert gode lokale kriminalpolitiske debattar med både sentrale og lokale politikarar til stades. Politiråd har stått sentralt i desse debattane. Me ser at det har vore eit auka lokalpolitisk engasjement. Ein annan viktig sak for Politiets Fellesforbund har vore arbeidet med å gjera det lettare å skjula politi folk sin identitet og halda politiet sine metodar hemmelege for dei kriminelle. Etter initiativ frå politi direktøren, riksadvokaten og Politiets Fellesforbund, sendte Justisdepartementet på høyring endringsframlegg til Straffeprosesslova som nettopp skulle gjera det lettare å halde tilbake særeigen informasjon. Arne Johannessen forbundsleiar 1

4 Handlingsprogram 2006/2007 Landsmøte i Politiets Fellesforbund prioriterte følgende satsingsområder i handlingsprogrammet for 2006/2007: arbeidet med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er den oppgave som gis høyest prioritet i perioden. mellomoppgjøret 2007 politiansattes kompetanse, ansvar, rolle og risiko må bli bedre ivaretatt i en lønnspolitisk sammenheng arbeide aktivt med pensjonssaken til beste for alle medlemsgrupper arbeide aktivt med oppfølging av politirollemeldingen, herunder med spesielt fokus på - områder innen lønns- og personalpolitikk - rekruttering - utstyr - satsing innen forebyggende arbeid intensivere arbeidet med å sikre at Arbeidstidsbestemmelsene blir fulgt opp, i relasjon til arbeidsrettssaken finansiering av personlig verneutstyr og nye pistoler til alle aktuelle brukere sikre avlyttingssikkert sambandsutstyr oppfølging av det kriminalpolitiske program, herunder fokus på ressursene, i samarbeid med justiskomiteen og regjeringen fortsette arbeidet for at det blir større fokus på konsekvenser av trusler og vold mot ansatte i politi- og lensmannsetaten, og at lederne i etaten tar et større ansvar for oppfølging av slike saker kompetanseheving/tillitsvalgtopplæring, herunder utvikling av nye moduler videreutvikle diskusjonsforumet på våre nettsider til å bli en kanal medlemmene bruker Løpende oppgaver Hovedfokuset skal være på de prioriterte arbeidsområdene. Det er i de sakene PF primært skal bli målt. Likevel er det viktig å tenke helhet. juridisk bistand rettssikkerheten for enkeltmedlemmer yte bistand ovenfor lokallagene utvikle organisasjonen Politiets Fellesforbund fortløpende videreutvikle informasjonsarbeidet internt og eksternt videreutvikle merkantile tilbud nasjonale- og internasjonale arbeidsgrupper 2

5 Lønn, særavtaler og risiko Mellomoppgjøret 2007 Akademikerne aksepterte også statens siste tilbud til tross for at dette i svært liten grad oppfylte kravene organisasjonen gikk inn med i starten av forhandlingene. Generelt tillegg Hovedlønnstabellen ble justert med et kronetillegg opp til lønnstrinn 43, som sikrer minimum kr i generelt tillegg, og et prosentvist tillegg på 1,35 prosent mellom lønnstrinn 43 og lønnstrinn 77. Fra lønnstrinn 78 er tabellen justert med et kronetillegg på kr Forbundsleder Arne Johannessen i journalistenes sentrum etter at mellomoppgjøret var i havn. Etter forhandlingene var avsluttet natt til 1. mai 2007, hadde Unio, LO Stat og YS Stat følgende innledning til felles pressemelding: Vi er fornøyd med at vi fikk en forhandlingsløsning, som ikke er en blåkopi av resultatet fra privat sektor. En ramme på om lag 4,8 prosent viser at vi også i år har fått aksept for den påviste mindrelønnsutviklingen og det utvidete frontfaget. Vi tar dermed stadig skritt i riktig retning for å redusere lønnsetterslepet statlige arbeidstakere sliter med i forhold til sammenlignbare grupper i privat sektor, sier Arne Johannessen, forhandlingsleder i Unio, etter at de statlige lønns forhandlingene nå er avsluttet. Unio oppnådde, sammen med LO Stat og YS Stat, en forhandlingsløsning med staten. Oppgjøret fikk en økonomisk ramme på i overkant av 4,8 % og en profil som gav kvinner større tillegg enn menn. Samtidig passet profilen Unios medlemmer på en god måte. Sentrale tiltak pr 1. juli Alle arbeidstakere som er på lønnsrammer fikk ett lønnstrinn pr 1. juli, og alle lønnsrammer ble justert tilsvarende. Dette tiltaket slo spesielt positivt ut for kvinner, fordi de fleste kvinnene er i stillinger på lønnsrammer. Vitenskapelige begynnerstillinger ble overført til lønnsramme. Dette sikrer lønnsvekst i disse stillingene. Lønnsspenn som tidligere startet i lønnstrinn 29, ble løftet til lønnstrinn 30. Den såkalte sikringsbestemmelsen ved tilsetting av personer med høyere akademisk utdannelse ble hevet til lønnstrinn 40 ved tilsetting etter 1. juli Årlige forhandlinger lokalt Det ble avsatt midler innenfor en ramme på 0,5 prosent per 1. juli til årlige forhandlinger lokalt. Dette er inklusive 0,1 prosent i resirkulerte midler. Disse forhandlingene er i skrivende stund ikke startet. Men resultatene av dem må taes med i vurderingen av mellomoppgjøret Overheng fra ,9 % Forventet glidning i ,5 % Summen av generelt tillegg i 2007, justering av lønnsrammene og avsetning til lokale (årlige) forhandlinger 1,4 % Økonomisk ramme for mellomoppgjøret i staten ,8 % Figur: Summen av overheng, glidning og fremforhandlede tarifftillegg utgjør den økonomiske rammen. 3

6 Særavtaler Arbeidstidsbestemmelser for polititjenestemenn m.fl I 2006 stevnet Politiets Fellesforbund staten for arbeidsretten i forbindelse med tolkningstvister i de nye arbeidstidsbestemmelsene (ATB). Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Parat støttet stevningen. Til grunn for stevningen lå en tvisteprotokoll av 13. desember Hele 2006 gikk mens stevningen ble utformet og sendt, tilsvar ble utvekslet osv. Saken var enda ikke berammet for arbeidsretten ved utløpet av Etter at ATB ble inngått i 2005 skjedde det endringer i arbeidsmiljøloven. I lys av disse endringene ble det fra tidlig i januar 2006 ført samtaler og forhandlinger mellom partene om endringer i ATB. Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund, NTL og Parat ble enige om nye ATB den 9. februar I avtalen lå det at den ikke skulle iverksettes før 1. juni 2007, slik at det ble nok tid til opplæring. Under reforhandlingen ble partene også enige om fortolkningene av bestemmelsene det hadde vært uenighet om, slik at det ikke lenger var grunnlag for den nevnte tvisten. Saken vil bli begjært hevet. Partene har sammen gjennomført opplæring for alle landets politidistrikter og politiets særorgan. Utgangspunktet for reforhandlingene var blant annet å innføre arbeidsmiljølovens krav om kompense rende hvile/annet passende vern (definert som lettelser i tjenesten/anledning til å sove), når det ikke kan gis minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri. Det er kun når det ikke er mulig å skaffe andre mannskaper i tide, det er anledning til å bruke unntaket fra minst åtte timer sammenhengende hvile. I tillegg er det et krav at det er nødvendig for å verne live, helse eller vesentlige samfunnsverdier, å unngå fare for bevisforspillelse i meget alvorlige straffesaker, eller å sluttføre nødvendige oppdrag som kan avsluttes innen en time. Når unntaket brukes, har arbeidsgiver en særlig aktivitetsplikt for fortløpende å vurdere om tjenesten i det hele tatt kan utføres uten at det fører til økt risiko for helseskader eller ulykker. Når det er nødvendig, skal det iverksette kompen serende tiltak. Det er begrensninger på hvor mange ganger slike unntak kan brukes, og bruk av unntakene skal registreres og behandles i arbeidsmiljøutvalget. Begrepet hyppige og langvarige utrykninger Den nye ATB-avtalen legger stor vekt på at hvile og søvn er nødvendig for å kunne gjøre en god jobb. under reservetjeneste er ikke lenger med i ATB. Under reservetjeneste utløser nå utrykninger og annet arbeid pålagt av overordnet rett til arbeidsfrie perioder. Alle unntak fra regelen om minst 11 timer sammen hengende arbeidsfri, forutsetter at arbeidstakeren samtykker og eventuelt gis tilsvarende kompenserende hvile/annet passende vern. Den arbeidsfrie perioden skal ikke bare sikre at man får sove, men også at man får tid til å koble ut jobb, få ned turtallet, fungere sosialt, osv. EU domstolen har slått fast at det ikke er tilstrekkelig at en arbeidsgiver legger til rette for at en arbeidstaker får 11 timer arbeidsfri, han skal påse at det skjer. Ny ATB gjelder fra 1. juni 2007, men utløper allerede 31. desember Lokalt arbeidsmiljøutvalg har ansvar for å følge opp bruken av unntak fra arbeidsmiljøloven hjemlet i ATB. Tillitsmannsapparatet og vernetjenesten må følge opp bruk av unntak. Der arbeidsgiver ikke har fulgt opp ansvaret sitt, må vernetjenesten vurdere å anmelde forholdet. Evaluering og reforhandling av avtalen skal skje i slutten av ATB for andre grupper Den nye arbeidsmiljølovens arbeids- og hviletidsbestemmelser er tilpasset EUs arbeidstidsdirektiv, og gjelder for de aller fleste arbeidstakere. Det vil si at kravet om minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri periode i løpet av 24 timer, og kravet om at ordinære arbeidsperioder ikke skal være lengre enn 9 timer, gjelder de aller fleste tilsatte i politiog lensmannsetaten. Unntaket er dem som har høye lederstillinger og særlig frie stillinger. I ATB for polititjenestemenn (og noen flere), er det avtalt inntil 10 timer ordinære sett. Det er avtalt 4

7 unntak som gjør det mulig å fravike kravet til både 11 timer og åtte timer sammenhengende hvile i løpet av 24 timer, og mulighet til å ha beredskap utenfor tjenestedet i den arbeidsfrie perioden under visse betingelser. ATB gjør det altså mulig å jobbe mer fleksibelt, og gir noe bedre godtgjørelse enn for eksempel hovedtariffavtalens fellesbestemmelser. Poenget er at dersom man ikke har en egen avtale som gir muligheter til unntak fra arbeidsmiljøloven, så gjelder lovens krav fullt ut. De som kun får godtgjørelse etter fellesbestemmelsene, må følge arbeidsmiljøloven. Vi har sett at andre grupper blir pålagt å jobbe i strid med arbeidsmiljøloven, uten å ha det vernet og de godtgjørelsene som gis etter ATB. Det er brudd på arbeidsmiljøloven, og bør anmeldes. Politiets Fellesforbunds syn har derfor vært at alle grupper i politiet som har behov for å jobbe ut over arbeidsmiljølovens krav, bør få en sær avtale som ATB. Det har både NTL, Parat og Norges lensmanns- og politi lederlag vært enige med Politiets Fellesforbund i. Sivile tjenestemenn Vi har forsøkt i flere sammenhenger å få Politidirektoratet med på å forhandle om ATB for sivile, men har så langt ikke lykkes med det. Det er viktig at lokale tillitsvalgte og vernetjenesten følger opp at tilsatte som ikke har særavtale, ikke jobber for eksempel lengre sett enn ni timer eller har kortere arbeidsfri perioder enn 11 timer i løpet av en 24 timers periode. Lensmenn, politistasjonssjefer og politiinspektører De sentrale parter har gitt Politidirektoratet og forbundene fullmakt til å forhandle om arbeidstidsbestemmelser for lensmenn. Forhandlingene startet i slutten av mai, og ble sluttført 28. juni Lensmenn som fast eller midlertidig går på vaktliste sammen med polititjenestemennene i distriktet, har fra 1. juli 2007 samme rettigheter som andre polititjenestemenn etter ATB. For lensmenn som ikke går på tjenesteliste er det understreket at arbeidsmiljølovens bestemmelser om minst 11 timer arbeidsfri i løpet av 24 timer gjelder. Partene i avtalen har forpliktet seg til å ta initiativ til at avtalen også får anvendelse for politistasjonssjefer og politiinspektører som har funksjon som politistasjonssjef. Sysselmannsembetet Etter forhandlinger med Justisdepartementets polaravdeling har Politiets Fellesforbund inngått avtale om å implementere politiets ATB også for polititjenestemennene ved sysselmannsembetet. Avtalen gjøres gjeldene fra 1. juli 2007 og ut året. Avtalen utløper samtidig som ATB for politi- og lensmannsetaten. Ved Sysselmannsembetet har sysselmannsførste- og overbetjentene beredskap utenfor arbeidsstedet. Dette innebærer at de tar i mot telefoner direkte fra publikum, medier osv, og at de selv skal vurdere tiltak og bruk av ressurser. Det er en annen form for beredskap enn den som ligger til grunn for reservetjenesten i ATB for politi- og lensmannsetaten. Det er derfor avtalt et telefonvaktstillegg på kr 26 pr time beredskap i tillegg til godtgjørelsene for reservetjeneste. Dette telefonvaktstillegget skal kompensere for ekstrabelastningen. Dette gjelder bare den som har hovedvakten. Er det flere som har beredskap, vil de øvrige få vanlig godtgjørelse for reservetjeneste. Påtalejurister De sentrale partene har gitt Politidirektoratet og forbundene fullmakt til å forhandle om arbeidstidsbestemmelser for påtalejurister. Forhandlingene har pågått parallelt med lensmannsavtalen siden slutten av mai. Politiets Fellesforbunds krav i disse forhandlingene er ikke på samme linje som Politiembetsmennenes landsforening. Forhandlingene går tregt. Det er avtalt flere møter i løpet av høsten. 5

8 Særavtale for internasjonale operasjoner Forhandlingen med Justisdepartementet om ny avtale ble avsluttet 19. desember Avtalen ble gjort gjeldende fra 1. januar Avtalen gjør utenlandstjeneste økonomisk mer attraktiv enn før, noe som var nødvendig på grunn av sviktende rekruttering av kompetent personell. Den gamle avtalen ble oppsagt til reforhandling og det ble satt i gang en forhandlingsprosess i sommer. Vi har nå fått en egen avtale med Justisdepartementet. Denne avtalen har mange likhets trekk med Forsvarets avtale, men inneholder også noen elementer i tillegg, som for eksempel Hardshiptillegg. Avtalen har fått et større familiepreg. Avtalen har fått et eget misjonstillegg på kr pr. mnd. som erstatter det gamle risikotillegget, ulempegodtgjørelsen og etterlønnen. Utenlandstillegget er nå ikke gradert. Beredskapsordning for utrykningsenhet for krisehåndtering ved hendelser i utlandet og til større for PODS beredskapsordning. (URE) Kommer senere. Risikotillegg Forbundsstyret besluttet i februar å etablere et forprosjekt. Forprosjektet skulle ha som oppgave å utrede mulige strategier for å nå målet om innføring av et risikotillegg for politiet. Når forbundsstyret valgte å sette ned et for prosjekt i denne saken, var det etter blant annet råd fra lokallagslederne. Saken er kompleks. Et stort flertall av lokallagslederne mente det burde, ved hjelp av forskning, gjennomføres en risiko kartlegging som kunne brukes i en oppbygging av saken. Lokallagslederne gav også et klart signal om at medlemmene ikke var klar for en offensiv lønnskamp, men at denne viljen måtte bygges opp ved hjelp av fakta og avklaringer rundt risikofaktorene og belastningen som oppleves i etaten. De ønsket også flere avklaringer og en tydelig strategi før en dialog med medlemmene kan begynne. Prosjektleder for hele risikoprosjektet ble valgt på våren, og 1. mai 2007 ble forprosjektet etablert. På møtet i forbundsstyret i juni ble det lagt fram overordnet fremdriftsplan/ milepælsplan og budsjettforslag, som ble vedtatt. En av aktivitetene for prosjektet i startfasen har vært å avklare og igangsette et forskningsprosjekt med de riktige avgrensningene. Dette har vært et krevende arbeid. Mange grupper, deriblant sivile, har vært vurdert som målgruppe for risikotillegget. I kommunikasjon med lokallagene og etter anbefaling fra prosjektgruppa, har forbundsstyret besluttet at funksjonen operative polititjenestemenn skal være målgruppen for et risikotillegg. Forskningsprosjektet skal avsluttes 1. juli Da skal det komme med anbefalinger til forbundsstyret om strategivalg for å kunne realisere prosjektet, utsette det og eventuelt foreta en ny utprøving eller avslutte det. Norske politifolk deltar i internasjonale operasjoner blant annet i Kabul, Afghanistan. Politiyrket kan være risikofylt. 6

9 Kriminalpolitikken Bemanningsplan Stortingsrepresentant Ingrid Heggø, justisminister Knut Storberget og ordfører i Årdal Arild Ingar Lægreid, debatterer i opptakten til kommunevalget i Årdal. Generelt politisk arbeid Forbundskontoret har gjennom hele året hatt møter og dialog med Regjeringen, stortingspolitikere og representanter fra Justiskomiteen. På den måten har vi opprettholdt gode relasjoner med disse miljøene. I forbindelse med kommunevalget, satte forbundsstyret ned en arbeidsgruppe som skulle revidere Politiets Fellesforbunds hefter om kriminalpolitikk, slik at de kunne brukes som hjelpemidler i valgkampen. Arbeidet gikk etter planen og heftene ble trykket i begynnelsen av juni. De ble sendt ut til alle lokallag og politiske kontakter. I valgkampperioden før kommunevalget har Politiets Fellesforbunds lokallag, med støtte fra forbundskontoret, avholdt en rekke politiske debatter. Det har blant annet vært debatter i Finnmark, Tromsø, Årdal, Kristiansund, Ålesund, Hedmark, Tinn og Stavanger. Forbundsleder Arne Johannessen har deltatt i de fleste debattene sammen med stortingspolitikere, representanter fra justiskomiteen og lokale politikere. Etablering av Politiråd lå i stortingsmelding 42, Politiets rolle og oppgaver. Det har vært et sentralt tema i En rekke partier gjorde politiråd til en fanesak under kommunevalget. De politiske debattene har derfor hatt dette som fokus i tillegg til lokale utfordringer. 50 kommuner har etablert politiråd, mens andre kommuner ikke har kommet i gang. Lokallagene og forbundskontoret regner med å være en pådriver for dette arbeidet også i Den politiske aktiviteten gjør det lettere for Politiets Fellesforbund å sette kriminalpolitikk og kriminalpolitiske problemstillinger på dagsorden også lokalt. Våren 2007 ble det såkalte bemanningsprosjektet satt i gang i Politidirektoratet. Prosjektet er forankret blant annet i Stortingets behandling av Politirollemeldingen og i Regjeringens Soria Moria-erklæring. Prosjektet skal, i samarbeid med politidistriktene og særorganene, foreta en grundig kartlegging av dagens bemanning og kompetanse i etaten. Det skal videre vurdere bemannings- og kompetansebehovet i norsk politi fram mot Vurderingen skal ta utgangspunkt i forventet kriminalitetsutvikling. Prosjektet skal også vurdere responstid for norsk politiet og hvilken kompetanse som skal plasseres hvor. Arbeidet skal gjøres innen våren Dette er et prosjekt Politiets Fellesforbund har arbeidet for å få satt i gang. Forbundsleder Arne Johannessen sitter i styringsgruppen. Resultatet av arbeidet kan bli viktig for framtidig ressurs og kompetansetilgang, og dermed viktig for framtidig arbeid for bedre lønns- og arbeidsvilkår. DNA Justisdepartementet gav Politidirektoratet i oppdrag å opprette en prosjektgruppe som skulle se på organisering og finansiering ved endring av DNAlovverket i slutten av 2006? Justis- og politidepartementet sendte deretter prosjektgruppens rapport på høring. Det ble også i etterkant av høringen avholdt et dagsseminar på Stortinget, der Politiets Fellesforbund deltok. Regjeringens satsing på utvidet adgang til å bruke DNA i straffesaker, og utvidelse av selve DNA-registeret, vil sette politiet i stand til å løse flere saker. Politiets Fellesforbund har poengtert hvor viktig det er at en ser på organisering og ikke minst kostnader i forhold til dette. For at Regjering en skal oppnå sitt mål om økt bruk av DNA, må politidistriktene få høyere kompetanse på sikring av spor, og en må fjerne kostnadene ved analyse fra det enkelte distrikt. Justisministeren har vært tydelig på at det må være en sentral finansiering av merarbeidet ved innføring av en utvidet bruk av DNA. I budsjettet for 2008 tilføres politi- og lensmannsetaten og Rettsmedisinsk institutt 64 millioner kroner. Det er viktig at dette også videreføres med helårsvirkning for Et tema under høringen var privatisering av analysevirksomheten. Politiets Fellesforbund har 7

10 fremhevet at en privatisering kan føre til et ønske om mest mulig profitt, og dette kan igjen gå ut over rettssikkerheten. Derfor må det offentlige ha ansvaret for analysevirksomheten. Justisministeren har også signalisert at analyse av DNA er en offentlig oppgave. Hafslund hadde, fulgte med. Politiet skulle dekke transportene innenfor allerede trange budsjetter. På pressemøte ved Politihøgskolen i august bekreftet Justisministeren at å la politiet transportere fanger var mer effektivt og billigere enn å la Hafslund gjøre det. Metoder og kompetanse Politiets Fellesforbund har gjennom året synliggjort både behovet for mer kompetanse og behovet for å ta vare på/bruke den kompetansen som finnes i etaten. Nye metoder vil kreve ny kompetanse, endringer i arbeidsmåter og organisering. Politiets Fellesforbund har krevd at det må etableres et bemanningsprosjekt for å få fram hvor mye ressurser politiet trenger i et langtidsperspektiv for å kunne ta i bruk nye metoder og til enhver tid ha tilstrekkelige kompetanse. De siste årenes mest brutale kriminelle hendelser har vist at politiet må ligge i forkant av den kriminelle utviklingen. Politiet må ha ressurser og teknologi som setter dem i stand til å vite det politiet vet. Politiets Fellesforbund mener at en kartlegging av behovene framover, vil synliggjøre nødvendighetene av at politiet får et eget investeringsbudsjett for å kunne bekjempe kriminaliteten på en mest samfunnsnyttig måte. Vold og trusler mot ansatte i politiet Vold og trusler mot våre medlemmer er en trussel både mot den enkelte, mot familien og mot samfunnet. Politiets Fellesforbund har engasjert seg sterkt for å sette fokus på problemet. Målet er at arbeidsgiver tar et større ansvar for å sikre og hjelpe medarbeidere som utsettes for det. Vi har også tatt saken opp i Nordisk Politiforbund. For å komme videre med saken, opprettet Politidirektoratet en styrings- og arbeidsgruppe. I juni ferdigstilte gruppen rapporten Virkning av vold og trusler på arbeidsmiljøet i politi- og lensmannsetaten. Rapporten er distribuert til alle landets politidistrikt, våre lokallagsledere og kontaktpersoner i sivilutvalget. Den inneholder flere forslag til tiltak/oppfølging både lokalt og sentralt. En viktig oppfølging fra sentralt nivå er å innføre endringer slik at arbeidsgiver blir ansvarlig for å anmelde. Rapporten påpeker også behovet for mer forskning på dette området. Privat sikkerhetsindustri Politiets Fellesforbund har gjennom lang tid vært opptatt av den private sikkerhetsindustriens rolle i det norsk samfunnet. Politiet er en rekke ganger i løpet av året blitt kritisert for manglende oppfølging og kontroll av denne industrien. Politiets Felles forbund har i høringsuttalelse og i brev bedt Regjeringen rydde opp i bransjen, slik at de useriøse selskapene stoppes. Samtidig vil Politiets Fellesforbund at man ser på en ordning som gjør at politiet får frigjort ressurser til å gjennomføre kontroller av bransjen. Regjeringen besluttet i oktober 2006 å føre fangetransporten tilbake fra Hafslund til politiet. Dette ble gjort uten at de økonomiske vilkårene som Politifolk opplever i stadig større grad vold og trusler i arbeidshverdagen. 8

11 Vern av metoder og politifolks identitet I mars 2006 tok Politiets Fellesforbund initiativ overfor justisminister, politidirektør og riks advokat for å få et bedre regelverk når det gjelder å skjule politifolks identitet og hindre at politiets metoder og kilder blir gjort kjent for kriminelle miljø. Som en oppfølging av dette ble et forslag om endringer i straffeprosessloven sendt ut på høring vinteren Hensikten med endringene var å begrense adgangen til dokumentinnsyn for bedre å skjerme politiets metoder og kilder. Det var også et mål å gjøre det lettere å skjerme politifolks identitet. Politiets Fellesforbund støttet forslagene til endringer som ble foreslått i høringen. Etter vår mening gir endringsforslagene en bedre beskyttelse for dem som gjør en vanskelig og viktig jobb for samfunnet, samtidig som de ivaretar hensynet til kontroll med politiets metoder og arbeid. SAMPOL Innføring av politiets del av det nye digitale nødnettet, Samband i politiet (SAMPOL), ble satt i gang 2. april Politiets Fellesforbund er representert i styringsgruppen. Det ble tidlig klart at de distriktene som er en del av implementeringen i fase 0 måtte dekke kostnader blant annet ved ombygging innenfor eget budsjett. I tillegg har de totale kostnadene for fase 0 steget betydelig. Politiets Fellesforbund ser med stor bekymring på hvordan de økte kostnadene skal dekkes opp og hvor stor andel som direkte vil berøre det enkelte politidistrikt. Fase 0 skulle avsluttes 31. desember På grunn av utfordringer med tekniske løsninger og dekning, er prosjektet utsatt i åtte måneder. NOKAS-dommen: Høyesterett skjerpet straffene Den endelige dommen etter NOKAS-ranet i Stavanger ble avsagt av Høyesterett 29. juni i Opprinnelig dømte Stavanger Tingrett de tiltalte til svært strenge straffer, mens dommerne i lagmannsretten gikk lavere ned på skalaen da de behandlet anken. Dommen ble anket videre til Høyesterett, som altså avsa endelig dom i slutten av juni. David Toska fikk ikke forvaring, men fengselsstraffen ble 18 år. Kjell Schumann fikk forvaring i 16 år med en minstetid på 10 år. Metkel Betew fikk forvaring i 16 år med minstetid 10 år. For de andre økte Høyesterett fengselsstraffene med to til fire år. Strafferabatt ble i liten grad gitt. Dermed avgav Høyesterett de strengeste straffene for ran som noen gang er gitt i Norge. Politiets Fellesforbund har fulgt straffeprosessen etter ranet med interesse. Svært mange sider av den norske kriminalpolitikken er blitt belyst og diskutert som følge av NOKAS-saken. Politiets Fellesforbund mener at straffen nå er kommet opp på riktig nivå. I Nokas-saken så vi noe vi tidligere ikke har sett i Norge: et organisert angrep på samfunnet fra ressurssterke kriminelle som helt bevisst har valgt en kriminell løpebane og som er villig til å drepe for å nå målet, sa Johannessen i en kommentar til dommen. Nødnettet krever nye basestasjoner. En fornøyd riksadvokat Tor-Aksel Busch etter å ha gjort en svært god jobb som aktor i Høyesteretts behandling av NOKAS-saken. 9

12 Rasisme i politiet Norsk-nigerianeren Eugene Obiora døde på sykehuset i Trondheim etter en pågripelse i september Saken førte til påstander om at politi folkene opptrådde rasistisk i forbindelse med pågrip elsen. Enkelte miljøer har brukt saken aktivt for å sette fokus på det de mener er rasismetendenser i politiet, og det har blant annet vært arrangert demonstrasjoner for Obiora og mot politiet i de store byene i Norge. Politiets Fellesforbund har, både sentralt og lokalt, arbeidet mye med denne saken i landsmøteperioden, både for å hjelpe politifolkene som var direkte involvert og for å påvirke i det offentlige rom. Forbundsleder Arne Johannessen og lokallagsleder i PF Sør-Trøndelag, Bjørn Enge, har deltatt i svært mange debatter som har bakgrunn i saken. Det har vært skrevet leserinnlegg og kronikker for å få fram politiets vinkel, i tillegg til all vanlig redaksjonell omtale. Gruppa Samvirkelaget skrev en sang der de oppga navnet på en av politimennene som deltok i pågripelsen av Obiora. Politiets Fellesforbund gikk hardt ut mot dette. Det ble levert en begjæring om midlertidig forføyning til Trondheim Tingrett med krav om at utgivelsen av den neste CDen til gruppa, der sangen var med, skulle stoppes. Det ble også krevd at sangen ikke ble spilt offentlig. Politiets Fellesforbund nådde ikke fram med kravet sitt. Men fordi Tingretten var klar på at det ville være ærekrenkende å spille sangen med navnet, fjernet Samvirkelaget likevel politimannens navn fra sangteksten. Saken har selvfølgelig vært behandlet av Spesialenheten for politisaker. Den innstilte ikke på straff for noen av tjenestemennene, men var kritiske til politiets bruk av mageleie. Frikjennelsen skapte mange protester i en del miljøer. Saken ble oversendt til Riksadvokaten, som i første omgang ba Spesialenheten om å etterforske enkelte deler av den enda grundigere. Korrupsjon i politiet Spørsmålet om korrupsjon har vært oppe på generelt samfunnsnivå i landsmøteperioden. To journalister fra NRK Dagsrevyen henvendte seg til Politiets Fellesforbund for å få praktisk hjelp til å gjennomføre en spørreundersøkelse mot våre politi-medlemmer. De ønsket å stille noen spørsmål til dem knyttet til om de hadde vært utsatt for korrupsjon, hva de i så tilfellet hadde blitt forsøkt kjøpt med osv. Undersøkelsen ble gjennomført på mail og med hjelpe av spørreundersøkelsesystemet Questback. Resultatene viste at det er vanlig at politifolk utsettes for dette. 30 prosent av dem som svarte (826 av 2721) i undersøkelsen, oppga at de hadde blitt forsøkt kjøpt. Undersøkelsen viser også at i flertallet av sakene er det snakk om små beløp eller gjenstander av mindre verdi, og at korrupsjons- eller smøringsforsøkene først og fremst er knyttet til promillesaker og trafikksaker (fartsovertredelser). Også i en del narkotikasaker forekommer det. Tallene var overraskende høye for Politiets Fellesforbund. De er tatt videre i møte med ansvarlige personer i Politidirektoratet. Trening i arrestasjonsteknikk. Mageleie fikk mye kritikk etter Obiora-saken. 10

13 Ressurser Statsbudsjettet/ressurssituasjonen Årets vinnere av statsbudsjettet var kriminalomsorgen. I forhold til budsjettet i 2006 hadde politi- og lensmannsetaten en realnedgang i penger til drift. Dette skyldes blant annet at driftsbudsjettet i politiet ble belastet med 27 millioner til nødnett. Likevel fordelte Politidirektoratet like mye penger som i Dette var mulig på grunn av ubrukte midler fra politidistriktene og ubrukte prosjektmidler satt av i Pengene var satt av i distriktene til investering og kompetanseheving, men de ble ikke brukt på grunn av usikker økonomi. Det ble i 2006 satt av 30 millioner til innkjøp av våpen. Disse midlene ble overført til 2007, men det ikke satt at midler til innkjøp av hylster og skudd med mer. Dette vil utgjøre en kostnad på ca. 15 millioner for samtlige distrikter. Politiets Fellesforbund var skuffet over at kostnadene til innkjøp av våpen ikke ble dekket fullt ut i budsjettet. Heller ikke i år fikk Politiets Fellesforbund gjennomslag for et eget investeringsbudsjett. Stortinget var kjent med den prekære utstyrssituasjonen som politi- og lensmannsetaten er i, men ønsket likevel ikke et slikt budsjett. Politidirektoratet satte ikke av midler til undersøkelser ved Rettsmedisinsk institutt (RMI), på grunn av usikkerhet om prosessen med utvidelse av DNA regelverket. Det viste seg at vedtak om utvidelse ikke kom før høsten 2007, og distriktene måtte derfor gjennom hele året selv dekke alle prøver fullt ut. I budsjettet for 2008 kommer det frem at lovendringen vil tre i kraft 1. september Det betyr at distriktene selv må dekke kostnader for prøvetaking frem til dette tidspunktet. Justisministeren har vært klar på at DNA-undersøkelser i fremtiden skal dekkes sentralt og at politidistriktene dermed vil få frigjort noen ressurser. I revidert budsjett ble det bevilget 25 millioner til distriktene og 30 millioner til Oslo. Pengene skulle gå til økt tilgjengelighet overfor publikum, prioritering av vold i nære relasjoner, håndtering av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, vold mot barn og voldtekter. Politiet skulle også prioritere kriminalitet på sjøen i ferien. Politiets Fellesforbund mener at departementet setter alt for mange betingelser i forhold til det tildelte beløpet. Styrkingen av tiltakene på revidert er for øvrig videreført i budsjettet for Selv med en økning på revidert budsjett, går landets politidistrikter med ca. 300 stillinger ledige for å holde budsjettene. Politidirektoratet har pålagt distriktene å kjøpe inn nødvendig verneutstyr. Dette er investeringer som distriktene nå er i ferd med å få på plass. Det er i år tatt opp 432 nye studenter ved Politihøgskolen. Det økte opptaket er videreført med samme antall i Mannskapsmangelen merkes over hele landet. I tillegg til de stillingene som holdes ledige, sliter det enkelte distrikt med å få tilsatt i ledige stillinger. Dette er en situasjon som Politiets Fellesforbund ser på med bekymring, og som ikke vil bli bedre de nærmeste årene. Dette skyldes at stadig flere går av med pensjon, og at Politihøgskolen med dagens bygningsmasse ikke har kapasitet til å øke antall studenter ytterligere. I 2010 vil det bli uteksaminert 72 studenter flere enn i dag. Regjeringen må legge forholdene til rette, slik at politidistriktene har økonomi til å ansette disse studentene. Politihøgskolen, her fra avdelingen i Bodø, utdanner ikke nok politifolk til å dekke behovet. 11

14 Omstilling Evaluering av politireformen I januar 2007 ble sluttevalueringen av politireformen lagt fram. Evalueringsrapporten var et omfattende dokument som, i tillegg til sluttevalueringen, inneholdt tre delrapporter. Det var en politimesterundersøkelse, en ansatteundersøkelse fra syv politidistrikt og en publikumsundersøkelse fra samtlige politidistrikt. Evalueringsrapporten viser utviklingen fra den første evalueringen i 2004 og fram til På noen områder er det også gjort sammenligninger med en undersøkelse fra 2002 som så på forventninger til politireformen. Evalueringen fra 2007 gir på mange områder et mer positivt bilde av politireformen enn evalueringsrapporten som ble lagt fram i I 2004 var etaten midt inne i gjennomføringen av reformen, og mange ansatte var usikre på hva den ville innebære. Det var også mye negativ omtale av den, noe som påvirket publikums syn. Fram til den siste evalueringen har ting falt mer på plass og usikkerheten er blitt mindre. Selv om undersøkelsen viser at de ansatte i 2006 var mer positiv til reformen enn i 2004, er totalinntrykket likevel at de ansatte fortsatt er negative til politireformen. Evalueringen viser at politireformen har ført til at norsk politi i større grad er sentralisert og at denne utviklingen har ført til en utarming av små enheter. Evalueringen viser også at reformen urettmessig får skylden for uønskede effekter av for lite bevilgninger til politiet over tid. Politireformen var en omfattende og krevende reform som ble gjennom ført samtidig som etaten opplevde nedgang i bevilgningene. Politikerne tok ut en økonomisk gevinst før reformen var gjennomført og etablert, noe som Politiets Fellesforbund allerede den gang påpekte ville være et hinder for å lykkes med en i utgangspunktet positiv reform. Evalueringsrapporten synliggjør at utviklingsarbeid og organisasjonsendringer kan gjøre politiog lensmannsetaten bedre på de fleste områder, for eksempel når det gjelder ressursutnyttelse, effektivitet, kompetanseutvikling og prioriteringer. Samtidig avdekker rapporten at det er et stort gap mellom tilgjengelige ressurser og de kravene som samfunnet setter til etaten. Det gapet er det umulig å fylle med omorganiseringer og organisasjonsutvikling alene. I ansatteundersøkelsen kommer det fram at det brukes for lite ressurser på forebygging, bekjempelse av hverdagskriminalitet og på alvorlig kriminalitet. Det er et syn de ansatte har ut fra forventninger politikere, publikum, etatens ledelse og de selv har til etaten. Gjennom politireformen og behandlingen av politirollemeldingen har samfunnet satt høye krav og forventninger til politi- og lensmannsetaten. Skal forventningene innfris må det mer penger til samtidig som det fortsatt gjennomføres organisasjonsutvikling og endringer. Fortsatt reformarbeid sammenslåing av politidistrikt Politidirektoratet fikk i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2007 i oppdrag fra Justisdepartementet å utrede en eventuell sammenslåing av Gudbrandsdal og Vestoppland politidistrikter, og en tilsvarende sammenslåing av Nordre og Søndre politidistrikter. Dette var en oppfølging av Stortinget sin behandling av politireformen. Da Politireformen ble behandlet i 2001 mente Politiets Fellesforbund at det ville være fornuftig å slå sammen disse politidistriktene slik at det ble ett politidistrikt i Oppland fylke og ett i Buskerud fylke. Politiets Fellesforbund mener at argumentene for dette har forsterket seg i tiden etter at politi reformen ble vedtatt og gjennomført. Samtidig kan erfaringene som er gjort, og de framtidige utfordringene politi- og lensmannsetaten har, gjøre at det kreves andre løsninger for samarbeid og samhandling nå enn dem som var aktuelle i forbindelse med politireformen. I forbindelse med Politidirektoratets utredning mente Politiets Fellesforbund at en viktig forutsetning for å lykkes med en omorganisering er at det gjennomføres en prosess som er åpen og involverende. De løsninger som blir valgt må ikke være 12

15 Erik Orskaug, Unios spesialist på pensjon. forhåndsbestemt, men komme som et resultat av gode prosesser. Vi mente det var uheldig at det før prosessen kom i gang blir sagt fra direktoratet at Lillehammer skal være sete for et eventuelt Oppland politidistrikt. I tillegg mente vi at det er viktig at man tar lærdom av de erfaringene som ble gjort i forbindelse med gjennomføringen av politireformen. Det er derfor en forutsetning at lokale tillitsvalgte og vernetjenesten blir involvert i prosessen fra første dag. Økt frikjøp av tillitsvalgte var viktig for gjennomføringen av reformen. En videre omfattende omstillingsprosess i enkelte fylker vil kreve økt frikjøp i denne perioden. Det er flere fylker som inneholder flere politidistrikt. Det vil etter vår oppfatning også være naturlig å vurdere sammenslåing av politidistrikt i disse fylkene. Forbundsstyret oppnevnte en arbeidsgruppe i desember Til grunn for gruppens arbeid ligger de vedtakene som tidligere er fattet i Politiets Fellesforbunds besluttende organ. Den skal synliggjøre aktuelle utfordringer og tema som Politiets Fellesforbund skal jobbe med i forhold til St.meld. nr. 5 ( ). Spesielt skal den fokusere på problemstillinger og fakta i forhold til samordning og opprettholdelse av særaldersgrenser, tjenestepensjon og AFP. Det er også nært og godt samarbeid med Unio i disse sakene. På landsmøtet 2007 vil denne saken behandles som egen sak. Ny omstillingsavtale Politi- og lensmannsetaten vil, som alle andre virksomheter, være i kontinuerlig omstillingsprosess. Trygghet og forutsigbarhet for alle berørte er viktige forutsetninger for å lykkes med omstilling. Politiets Fellesforbund, Politidirektoratet og de andre organisasjonene forhandlet fram en ny omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten våren Avtalen bygger på den omstillingsavtalen som gjaldt i gjennomføringen av Politireformen. Avtalen gir retningslinjer for hvordan en omstillingsprosess skal gjennomføres og beskriver rettigheter og plikter for arbeidsgiver og dem som blir berørt av omstillingen. Det viktige i denne omstillingsavtalen er at den gjelder for alt omstillingsarbeid som skjer. Den gjelder sentralt styrte prosesser, lokale omstillingstiltak og omstilling og endring som skjer naturlig og over tid. Omstillingsavtalen er forhandlet sentralt, men ansvaret for oppfølging og bruk av avtalen ligger hos de lokale partene. Pensjon og særaldersgrense Stortinget har behandlet St.meld. nr. 5 ( ) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden og St.meld. nr. 6 ( ) Seniorane ein viktig ressurs i norsk arbeidsliv, denne våren. Dette er saker som berører alle våre medlemmer og vil ha konsekvenser for alle i fremtiden. 13

16 Internasjonalt arbeid Nordisk politiforbund Politiets Fellesforbund har vært en aktiv deltager i Nordisk Politiforbund (NPF). Samarbeidet i NPF gir et bedre grunnlag for arbeid i eget land, spesielt på det politiske området. Saker som settes på dags orden i ett av de nordiske landene blir veldig ofte satt på dagsorden også i de andre landene. Dermed kan vi utveksle erfaringer og argumenter som er viktige for å sikre et best mulig resultat for Politiets Fellesforbunds medlemmer. Styret i NPF har vedtatt fire satsingsområder for dette året: Arbeidsmiljø, politiutdannelse, lederrolle og temadag om lønn. Styret har gitt de arbeidsmiljøansvarlige (i Norge hovedverneombudet) i oppdrag å lage en rapport om Post Traumatisk Stress Syndrom. Rapporten ble behandlet i oktober og er oversendt Politidirektoratet for oppfølging gjennom Hovedarbeidsmiljøutvalget. Forbundsleder og forbundsnestleder er styremedlemmer i NPF, og organisasjonssjefen er kontaktperson for nordisk arbeid. EuroCOP EuroCop, den europeiske politiforbundssammenslutningen, hadde møte for første gang i Oslo mandag 12. og tirsdag 13. mars Møtet ble holdt på Christiania Hotell i Oslo sentrum og ca 70 delegater fra hele Europa var til stede disse to dagene. Temaene var blant annet bruk av privatetterforskere, kvinnerepresentasjon, forberedelse til kongressen høsten 2007 og økonomi og budsjett. Statssekretær Terje Moland Pedersen var til stede og snakket om politisamarbeid i Europa. Politi direktør Ingelin Killengreen orienterte om hvordan samarbeidet mellom fag foreningen og direktoratet var lagt opp i Norge. Mange av deltakerne var nok litt misunnelige over den gode kontakten hun beskrev mellom fagforeningen, direktoratet og departementet i Norge. Det er forbundsleder Arne Johannessen som er Politiets Fellesforbunds representant i EuroCOPmøtene. Fordi møtet denne gangen var i Norge, fikk flere fra forbundet mulighet til å være til stede: forbundsnestleder Annie Sandersen Skotaam, organisasjonssjef Egil Haaland og informasjonsrådgiver Gry Jorunn Holmen. I tillegg til saksbehandling, fikk delegatene middagen servert innpakket som et viking-party på Tusenfryd fornøyelsespark mandag kveld. Dette var uten tvil et uvanlig innslag i EuroCOP-møtene og ble satt pris på. EuroCOP avholdt sin andre kongress november i Brussel. Peter Ibsen, Danmark, hadde frasagt seg gjenvalg til Executivekomitéen, og fra NPF var svenske Lillemor Melin-Sving foreslått. Forbundsleder møter på EuroCOPs møter, med forbundsnestleder som vararepresentant. På kongressen har Politiets Fellesforbund to delegater. Organisasjonssjefen er kontaktperson for EuroCOP. EuroCOPs informasjonsblad sendes ut til lokallagslederne på e-post, men kan også hentes på deres hjemmesider Alle delegatene på EuroCOPs møte i Oslo i mars. 14

17 Intern utvikling og administrasjon Tillitsvalgtopplæringen 2007 Politiets Fellesforbund gjennomfører mange kurs og samlinger. Forbundet er helt avhengig av å ha gode og oppdaterte tillitsvalgte ute i politidistriktene og på den enkelte arbeidsplass for å nå målene sine. Det er utskifting av tillitsvalgte. Vi tilbyr derfor hele tiden kurs med organisasjonsfaglig innhold, slik at medlemmene våre hele tiden kan få den bistand og oppfølging de har behov for. I tillegg til alle kursene som tilbys fra sentralt nivå, gjennomfører Politiets Fellesforbunds lokallag mange kurs og mye opplæringsvirksomhet på lokalt nivå. Basis- og modulkurs I tillegg til å videreutvikle basiskursene våre, er det i perioden lagt vekt på å videreutvikle modulkurs i lønn og tariff og i kommunikasjon og politiske prosesser. Det er gjennomført tre basiskurs og tre modulbaserte kurs lønn- og tariffarbeid. Modul lønn og tariffarbeid er utvidet med flere dager, og er i 2007 gjennomført som en ukes kurs. 113 personer har deltatt på basiskurs, av disse var 49 prosent kvinner. 76 tillitsvalgte har gjennomført opplæring modul lønn og tariff, 18,2 prosent av disse var kvinner. I tillegg er det gjennomført ett modulkurs i kommunikasjon og politiske prosesser. Målgruppen for dette kurset var i hovedsak lokallagsledere. 31 personer deltok, av disse var 24,8 prosent kvinner. Alle kurs som gjennomføres sentralt har gjennomgående svært høy score på evalueringene. AFFs forhandlingskompetanse-program Akademisk Forskningsfonds (AFFs) program i forhandlingskompetanse ble avsluttet med fellessamlinger i desember Konsulentene fra AFF, lokallagslederne, forbundsstyret og forbundssekretærene har vært til stede på disse samlingene. Tilbakemeldingene er at den kompetansen som ble gitt gjennom dette programmet er meget verdifull for arbeidet både lokalt og sentralt. Kursevaluering - modul kommunikasjon uke Generelt 1. Hvor relevant var kurset for din rolle som tillitsvalgt 2. Hvor bra ble dine forventninger til kurset innfridd? 3. Hva synes du om rammer og tilrettelegging (hotell, kursmateriell og kursopplegg)? 4. Hvilken totalvurdering vil du gi av kurset? 5. Hvordan vurderer du din egen innsats under kurset? Kursevaluering - modul lønn og tariff uke Generelt 1. Hvor relevant var kurset for din rolle som tillitsvalgt 2. Hvor bra ble dine forventninger til kurset innfridd? 3. Hva synes du om rammer og tilrettelegging (hotell, kursmateriell og kursopplegg)? 4. Hvilken totalvurdering vil du gi av kurset? 5. Hvordan vurderer du din egen innsats under kurset? 15

18 Bistand overfor lokallagene Også i denne landsmøteperioden har det vært ytt mye bistand til lokallagene. Forbundskontoret har deltatt på kurs, sonesamlinger og samlinger arrangert av lokallagene, og vært mye i direkte kontakt med det enkelte lokallaget. Forbundskontoret synes samarbeidet med lokallagene fungerer veldig godt. Møter for det sentrale tillitsmannsapparatet Det har vært avholdt 10 forbundsstyremøter i perioden, og behandlet 153 saker, inklusiv saker under posten Eventuelt, i tillegg til landsmøtesakene. Det har vært avholdt tre samlinger for lokallags lederne. I tillegg har det vært avholdt en samling for kassererne fra lokallagene. Utvikling på informasjon Informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten i PF har også i denne landsmøteperioden blitt brukt for at forbundet skal nå sine politiske mål. 28. mars begynte Liselotte Kristoffersen som informasjonsmedarbeider på forbundskontoret. Hun ble ansatt i et engasjement med varighet ett år, og skulle ha hovedansvaret for redesign både visuelt og innholdsmessig av forbundets nettsider. I tillegg har hun hatt den daglige driften av nettsiden. Dette prosjektet var nesten ferdig da årsmeldingen gikk i trykken. Det har vært et løft for forbundet. Det har gitt oss mye bedre nettsider innholdsmessig, det er lettere å finne igjen informasjonen og det er lagt inn nye tekniske muligheter som gjør at siden i større grad enn tidligere kan bli et kommunikasjonsverktøy, noe som har vært et sentralt mål for prosjektet. Det er et stort medietrykk mot organisasjonen og forbundsleder Arne Johannessen. Johannessen har i denne perioden, som i tidligere perioder, stilt opp i svært mange tv- og radiodebatter og gitt mange kommentarer til avisene. Gjennom denne aktiviteten får Politiets Fellesforbund markert sitt syn i ulike kriminalpolitiske spørsmål på en svært effektiv måte i direkte debatt med politikere og andre beslutningstagere i samfunnet. Den saken som kanskje har krevd mest på mediesiden i perioden har vært Obiora-saken i Trondheim. På slutten av landsmøteperioden er forbundet i gang med forberedelser og planlegging av en større mediekampanje tidlig på nyåret. Informasjonsseksjonen har vært aktivt med fra startfasen og vil få ansvaret for å drive den framover. Kampanjen er en del av den strategiske jobbingen fram mot hovedtariffoppgjøret Målet er å sette politiet på dagsorden som yrkesgruppe og ikke minst øke statusen til dem som arbeider i etaten. For øvrig har det i landsmøteperioden blitt produsert en del informasjonsmateriell og drevet vanlig informasjonsarbeid i forhold til årlige arrangementer, for eksempel mellomtariffoppgjøret på våren og landsmøtet på høsten. I tillegg kommer all løpende informasjonshåndtering etter hvert som saker har dukket opp gjennom perioden. Landsmøtet 2006 Møtet ble avviklet på Quality Hotell og Resort Skjærgården i Langesund i Telemark i peri oden november. PF Telemark var teknisk arrangør. Alt i alt var det over 200 personer som deltok på landsmøtet. Hotellet hadde ikke plass til så mange, derfor måtte noen overnatte på en nærliggende hotell. Dette fungerte ikke godt nok. Som vanlig var det mange inviterte gjester fra det justispolitiske miljøet som var til stede på landsmøtet. Justisministeren, flere stortingspolitikere, lederen av UNIO, politidirektøren, politimesteren i Telemark, ansatte i Justisdepartementet og Politidirektoratet og Politiets Fellesforbunds æresmedlemmer var blant dem. Nytt av året var tematorg-delen. Dette var et vellykket forsøk, og med enkelte justeringer av opplegget kommer vi til å ha tematorg også på kommende landsmøter. Blant de vedtakene som ble fattet, kan nevnes at leder av sivilutvalget og Norske politiledere tiltrer forbundsstyret med fulle rettigheter. Heretter får lokallagene som kun har en møtende delegat til landsmøtet, invitasjon til å ta med en gjest/ obser vatør fra lokallaget. PF- studentene får fire dele gater til landsmøtene med fulle rettigheter. Flere utvalg med forskjellige mandater og tidsfrister ble nedsatt. Landsmøtet påla forbundsstyret å arbeide konkret for å oppnå lønn i forhold til belastningen medlemmene opplever i sitt arbeid. Det har ført til opprettelsen av Risikoprosjektet med prosjektleder på fulltid. 16

Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår.

Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår. Årsmelding 2008 Innhold 1 Forord 2 Handlingsprogram 2007/2008 3 Lønn, risikotillegg og ATB 6 Risiko 10 Kriminalpolitikk 13 Ressurser 15 Omstilling 17 Internasjonalt arbeid 18 Intern utvikling og administrasjon

Detaljer

Beretning 2006 Grafisk produksjon: Mediehuset GAN. Foto: Bård Ek, Eivind Røhne / www.beyondtheice.no

Beretning 2006 Grafisk produksjon: Mediehuset GAN. Foto: Bård Ek, Eivind Røhne / www.beyondtheice.no Beretning 2006 Innhold Innledning 1 Virksomhetsplan 2 Tariff og lønn 3 Politiets framtidige rolle og oppgaver 8 Kriminalpolitikk 9 Ressurser 11 Omstilling 13 Nasjonale arbeidsgrupper 15 Interne saker 16

Detaljer

Forord. slik som i dag. Dette var ein stor seier for Unio og markerte Unio som ei hovudsamanslutning ein må rekna med.

Forord. slik som i dag. Dette var ein stor seier for Unio og markerte Unio som ei hovudsamanslutning ein må rekna med. Årsmelding 2009 Innhold 1 Forord 2 Handlingsprogram i landsmøteperioden 3 Lønn, risiko, belastning og arbeidstidsbestemmelser 9 Kriminalpolitikk 12 Ressurser 13 Internasjonalt fagforeningsarbeid 14 Intern

Detaljer

Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund Beretning 2005 Innhold Innleiing 1 Forbundets virksomhet og resultater 2004 2005 2 Virksomhetsplan 2005 Tariffoppgjøret og lønn Kriminalpolitikk og ressurs Kompetanseutvikling i PF PFs hundreårsjubileum

Detaljer

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16.

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16. Årsmelding 2012 Innhold Forord 3 Handlingsprogram 2012 4 Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5 Fokusområde ressurser 9 Fokusområde ledelse 16 Øvrige saker 18 Administrasjon og løpende oppgaver

Detaljer

Innhold. Forord 3. Handlingsprogram 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Satsingsområde ressurs 10. Satsingsområde ledelse 15

Innhold. Forord 3. Handlingsprogram 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Satsingsområde ressurs 10. Satsingsområde ledelse 15 Årsmelding 2013 Innhold Forord 3 Handlingsprogram 4 Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5 Satsingsområde ressurs 10 Satsingsområde ledelse 15 Øvrige politiske saker 17 Internutvikling og løpende

Detaljer

Årsmelding 2014. Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap

Årsmelding 2014. Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap Årsmelding 2014 Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap Det største fagforenigsfelleskapet i politi- og lensmannsetaten med over 15 000 medlemmer Aktiv påvirker på flere nivå Økonomisk støtte

Detaljer

Saksdokumenter til landsmøtet i Bodø, 24. 27. november 2014

Saksdokumenter til landsmøtet i Bodø, 24. 27. november 2014 Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Årsmelding 2015. Politiets Fellesforbund. Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap

Årsmelding 2015. Politiets Fellesforbund. Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap Politiets Fellesforbund Møllergata 39 0179 Oslo Tlf: 23 16 31 00 www.pf.no Følg oss på facebook og twitter Årsmelding 2015 Et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap Design: Kikkut/Bakerman.

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

11. Styrets forslag til valgkomite 2005

11. Styrets forslag til valgkomite 2005 11. Styrets forslag til valgkomite 2005 Styret i OPF innstiller på følgende valgkomité for 2005: Valgkomité: Torbjørn Silseth Avdeling 1 Vivian A. Johnsen Avdeling 2 Finn Tore Pettersen Avdeling 3 Linda

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Årsberetning. for Politijuristene for perioden 2008 2010

Årsberetning. for Politijuristene for perioden 2008 2010 Årsberetning for Politijuristene for perioden 2008 2010 1. Innledning Regjeringen har i perioden 2008 2010, i tråd med Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 (Soria Moria II), økt bemanningen

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2011 26 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 30 7. Innkomne forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2004 OSLO POLITIFORENING

ÅRSBERETNING 2004 OSLO POLITIFORENING ii Årsmøte Mandag 7. mars 2005 kl 15.00 Parolesalen Politihuset Dagsorden 1. Åpning 2. Konstitusjon 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 7. Valg Se årsberetning med vedlegg Innhold

Detaljer

7.2 Vedtektsforslag fra styret Endringer som følge av OU- prosessen ved politidistriktet. 41

7.2 Vedtektsforslag fra styret Endringer som følge av OU- prosessen ved politidistriktet. 41 2006 Innhold 1. Leder 1 2. Høyt aktivitesnivå i organisasjonen 4 3. Store utfordringer i 2006 8 4. Enkeltsaker og medieklipp 18 5. Satsingsområder for 2007 30 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2006

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

narkotika 113 kilo beslaglagt på 30 dager Oslopolitiet lykkes med MIK Spaner fikk 250.000 i erstatning Frikjent i 55 minutter

narkotika 113 kilo beslaglagt på 30 dager Oslopolitiet lykkes med MIK Spaner fikk 250.000 i erstatning Frikjent i 55 minutter Oslopolitiet lykkes med MIK Side 22-23-24-25 Frikjent i 55 minutter Side 16-17 Spaner fikk 250.000 i erstatning Side 5 18.05.2007 løssalg kr 49,- Nr 5 113 kilo narkotika beslaglagt på 30 dager Politiets

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN

NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN NORGES STØRSTE UAVHENGIGE POLITIMAGASIN Politiforum 1 NR. 6/7 15. JUNI 2003 LØSSALG KR. 35, Forsterker innsatsen mot sex-handel VÅR NYE REISEPARTNER SE SIDE 35 NETCOM ANNONSE KOMMER LEDER Ole Martins leder

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13

friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13 Krever 3.700 nye politfolk Side 14-15 Kritisk til lovendring Side 10-12-13 Vil ikke ta ansvaret Side 6-7 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 kan nyte friheten Da Høyesterett frikjente den erfarne politimannen

Detaljer

nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- VEIVALG FOR NORSK POLITI

nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- VEIVALG FOR NORSK POLITI nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- s t o r t i n g s v a l g e t 2 0 1 3 VEIVALG FOR NORSK POLITI alt som gjelder Volvo. og din mulighet til et godt kjøp. Visste du at gjennom Volvo-avtalen gir vi deg svært

Detaljer

Årsmøte. Dagsorden. Torsdag 13. mars 2003 kl. 15.00 Parolesalen, Politihuset

Årsmøte. Dagsorden. Torsdag 13. mars 2003 kl. 15.00 Parolesalen, Politihuset KAPITTEL Årsmøte Torsdag 13. mars 2003 kl. 15.00 Parolesalen, Politihuset Dagsorden 1. Åpning 2. Konstitusjon 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 7. Valg Se årsberetningen med vedlegg

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer