NTL forberedt til lokale lønnsforhandlinger!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL forberedt til lokale lønnsforhandlinger!"

Transkript

1 ntl nytt Medlemsblad utgitt av NTL NTNU nr. 2/2014 NTL forberedt til lokale lønnsforhandlinger! Etter ferien skal over 45 millioner av lønnsoppgjøret forhandles lokalt på NTNU. NTLs lønnsutvalg er forberedt og vi viser deg hvordan de lokale lønnsforhandlingene foregår. Side 4-7 NTLs vårkurs ble en suksess! Hva truer fagbevegelsen? Et tettpakket tre-dagers program med Norsk fagbevegelse er sterk, men vår posisjon trues. spennende tema og opphold på prisbelønte hotell Copperfield i Åre måtte bli en nesten medlemmer. Allikevel peker ny Antall fagorganiserte i LO er historisk høyt med bra opplevelse! Dette skriver Kristin Klokkervold i et reisebrev til ntl nytt. store utfordringer fagbevegelsen står overfor. leder i LO i Trondheim, John Peder Denstad på flere Side Side 16-17

2 miljø Fagforeningslederen nii NTNU forplikter seg til etisk handel Visste du at NTNU er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH)? Dette forplikter NTNU, altså deg som ansatt. Enten du har rollen som bestiller eller rekvirent av varer og tjenester, jobber i laboratoriet eller flyr til og fra møter i Oslo. Alle ansatte er omfattet av etisk handel i en eller annen form iløpet av arbeidsdagen. IEH ble startet opp som et resultat av at Kirkens Nødhjelp inviterte til et samarbeid mellom LO og HSH (nå Virke) og Coop Norge i Ønsket var å få norske bedrifter til å ta ansvar for menneskerettigheter og miljø i egen leverandørkjede. Snart 15 år senere er IEH en viktig samfunnsaktør som har opplevd en formidabel vekst. NTNU ble medlem av IEH i 2013 og samarbeider tett med universitetene i Oslo og Bergen som også er medlemmer. Førstekonsulent Tove Strømman er NTNUs kontaktperson for Initiativ for etisk handel og mener at medlemskapet er veldig viktig. iin IEHs retningslinjer for etisk handel omfatter punkter om: Tvangsarbeid/slavearbeid Fagorganisering og kollektive forhandlinger Barnearbeid Diskriminering Brutal behandling Helse, miljø og sikkerhet Lønn Arbeidstid Regulære ansettelser Marginaliserte befolkningsgrupper Miljø Korrupsjon Kilde: etiskhandel.no Medlemskapet bygger opp om visjonen til NTNU som er «Kunnskap for en bedre verden» og bidrar til å ivareta NTNU sitt samfunnsansvar innenfor området. Medlemskapet er viktig fordi vi blir med i et nettverk av både offentlige aktører og leverandører, samt får tilgang til opplæring, databaser, verktøy og tips for hvordan sette etiske krav i våre utlysninger Selv om NTNU lokalt er en stor innkjøper, er det nødvendig å stå sammen med andre store aktører. Derfor har vi tett samarbeid med de andre universitetene for å lære av hverandre, men også for å stå sammen i påvirkningsarbeidet, fortsetter Strømman. Når NTNU inngår avtaler, kan vi sette krav til at leverandøren har kunnskap om sin egen leverandørkjede. Dette kan vi etterspørre dokumentasjon på og vi kan foreta stikkprøver. Leverandørene kan forpliktes til å påse at ILOs kjernekonvensjoner og menneskerettigheter etterleves i egen virksomhet, og hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av kontraktene. Opprettelsen av IEH har vist at arbeidet med etisk handel dreier seg om forbedringer over tid. Etisk handel er et langsiktig mål som krever kontinuerlig arbeid. IEH og medlemsbedriftene er fortsatt i begynnelsen på et arbeid som vil føre til reelle positive forbedringer for arbeiderne på sikt. Ofte er det komplisert og sammensatt, men noen ganger er det enkle tiltak som skal til for å bedre arbeidsforhold. Arbeidet med etisk handel går fremover, og arbeidet har skapt resultater helt ute hos arbeiderne på fabrikkene. Det blir et stadig større fokus på etisk handel både blant bedrifter, forbrukere og politikere. Anstendig arbeid og bedrifters samfunnsansvar er nå blitt både norsk innenriks- og utenrikspolitikk. Hva er de største utfordringene i arbeidet med etisk handel? For NTNU sin del er en utfordring selvfølgelig nok tid til dette arbeidet. Vi jobber grundig og sakte med dette, fordi vi ønsker å øke vår kompetanse, slik at vi kan sette riktige krav som lar seg revidere i flere av våre avtaler. Siden vi ble innmeldt så sent som i fjor så har vi ikke enda fått tilegnet oss nødvendig og nok kompetanse om blant annet risikokartlegging av de ulike vare og tjenesteområdene. Men etisk handel er et viktig satsningsområde i handlingsplan til seksjon for anskaffelser, og ikke minst i virksomhetsplanen for øk/eiendom. En annen utfordring er selvfølgelig nok tid til oppfølgingsarbeid. Vi får til noe, men med mere ressurser kunne vi selvfølgelig fått til mer. Medlemskap i IEH er ingen garantiordning for etisk handel, men NTNU har forpliktet seg til å arbeide for forbedringer i leverandørkjeden og NTNU må årlig rapportere offentlig om sin virksomhet. Denne rapporten legger vi ut på «innsida» i tillegg til at den finnes på IEH sin nettside. Det finnes mange eksempler på gode resultater. Men det finnes ingen lettvinte løsninger og arbeidet krever engasjement og utholdenhet. Vi planlegger å nå ut til alle ansatte med informasjon om dette temaet. Opplæringsbehovet avhenger av hvilke arbeidsoppgaver man har. Rammeavtalene hjelper oss og er et godt verktøy, og bevisstgjøring blant alle ansatte er viktig om vi skal lykkes i dette arbeidet. Jeg er glad for at også rektor tydelig går foran og understreker viktigheten av medlemskapet og forpliktelsene NTNU har for Initiativ for etisk handel. Det hjelper oss at arbeidet er skikkelig forankret i toppledelsen på NTNU, avslutter Tove Strømman. Kilder: etiskhandel.no medlemsrapportering for NTNU 2013 Tekst: Iver Johnsen ntl nytt medlemsblad utgitt av NTL NTNU Opplag: ca 1100, fire ganger årlig ANSVARLIG Redaktør Sturla Søpstad Redaktør Iver Johnsen NTL NTNU Høgskoleringen 6 b 7491 Trondheim Telefon: Mobil: Redaksjonsutvalget: Frank Asprem Vitenskapsmuseet Håvard Almås Driftsavdelingen Lillian Nilsen NTL NTNU Redaksjonen avsluttet: 12. juni 2014 Layout og trykk: LO Media, Oslo, Tlf: forsidefoto: Lillian Nilsen InnholD Etisk handel 2 Fagforeningslederen 3 TEMA: Tariff TEMA: Ledelse 8 Fått juling og gitt juling 10 Reisebrev fra Åre 12 Aktiviteter 14 Verv og vinn 15 Kronikk John P Denstad 16 Kryssord og sudoku 18 Siste stikk 19 Et mer «moderne» næringsliv og familieliv? Det er snart sommerferie, men før vi kommer så langt ber jeg dere være oppmerksom på sommerhilsningen arbeids- og sosialminister har sendt oss. Arbeidslivet er i stadig endring, og krever mer fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og familieliv. Derfor foreslår vi å endre reglene for midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson da han presenterte regjeringens forslag til modernisering av arbeidsmiljøloven 11. juni. Videre sier han at arbeidsmiljøloven er i dag en vernelov, men det er nødvendig å gi arbeiderne større fleksibilitet innenfor disse trygge rammene. Som tillitsvalgt i snart 30 år er det vanskelig å skjønne at disse forslagene er til beste for arbeidstakere og for et moderne familieliv. Min erfaring er at mange ansatte ønsker å ha en mulighet til å kunne variere den daglige arbeidstid innen for begrensede rammer og så lenge dette er noe de kan styre selv. For å ivareta dette er det ved NTNU innført fleksitid for de fleste. Vi avtaler også utvidede overtidsrammer der det er tvingende nødvendig, men selvsagt ikke uten å sjekke om behovet skyldes for lav bemanning. Den største utfordringen for mange i dag er ikke behov for økt fleksibilitet, men å kunne ha anledning til å avspasere opptjente plusstimer. Fra mitt ståsted burde regjeringen heller bidratt med bedre økonomiske rammer slik at det blir mer samsvar mellom pålagte oppgaver og det timeverk som er tilgjengelig i virksomhetene. Et av de andre forslagene vil gjøre det lettere å pålegge søndagsarbeid. I dag er det et generelt forbud med mindre arbeidets art gjør det nødvendig å arbeide. Det snus nå til at det er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Videre åpner de for at arbeidsgiver kan pålegge søndagsarbeid. Dagens sikring med at dette må avtales med tillitsvalgte fjernes. Videre foreslås det at ansatte som har beredskapstjeneste i hjemmet skal få dårligere betalt. Er dette et forslag til et mer moderne næringsliv eller familieliv? Forslaget om at det skal bli lettere å ansette midlertidig kommer heller ikke overraskende. Dette kan sikkert bidra til at det blir lettere for noen få å komme i arbeid, men igjen: Erikssons og regjeringens tanker om hva et moderne næringsliv og familieliv skal være bør bekymre mange arbeidstakere. Bak regjeringen står NHO og de andre arbeidsgiverorganisasjonene og presser på for å øke fleksibiliteten for næringslivet. Virkemidlet til regjeringen er å svekke lov og avtaleverket som skal beskytte arbeidstakerne. På NTLs landsstyremøte 11. juni fikk vi en bekreftelse på dette. Fra alle avtaleområder rapporteres det om arbeidsgivere som enten ønsker å svekke avtaletekstene eller nekter å diskutere avtaletekst overhode. HR-Norges arbeidsrettskonferanse 2. april hadde samme fokus, arbeidsgiver må i minst mulig grad forplikte seg unødig i arbeidsavtalene. Vi er da tilbake til spørsmålet om hvem regjeringen ønsker å gi fleksibilitet? Arbeidstaker eller arbeidsgiver. NTL er for at den enkelte skal ha stor fleksibilitet og frihet. For at denne skal være reell må rammen for dette sikres i lov- og avtaleverket og ikke svekkes slik regjeringens forslag legger opp til. God sommer. Sturla Søpstad Hovedtillitsvalgt NTL NTNU 2 ntl nytt nr ntl nytt nr

3 TEMA - tariff 2014 Stor lokal pott NTL er klare til forhandlinger! Årets tariffoppgjør ga etter mekling et resultat på 3,38 %. Av dette gis 1,9 % som generelle tillegg på lønnstabellen med virkning fra mai og 1,3 % er glidning og overheng. Resten skal det forhandles om lokalt. På NTNU utgjør dette vel 45 millioner til lokale lønnsforhandlinger. NTL står klar for sine medlemmer til å forhandle frem lønnstillegg. Her får du en detaljert oversikt om hvordan det foregår og om hva du som medlem skal gjøre. Resultatet fra hovedoppgjøret Ramma i det statlige oppgjøret ble den samme som for industrien; 3,3 %. Eventuelle lønnsglidninger i industrien skal ligge til grunn for mellomoppgjøret i Hovedtariffavtalen består i sin nåværende form, til tross for sterke angrep fra arbeidsgiver og Akademikerne. Dette betyr at vi fremdeles har en tariffavtale som er felles for alle statlige ansatte, uavhengig av arbeidssted og uavhengig av hvilken fagforening du tilhører. Hovedfordelingen foregår fremdeles sentralt, og streikeretten er bevart. Det gis et generelt tillegg med virkning fra 1. mai Det har en god likelønnsprofil med kr 6500 på lønnstrinn 19 og øker til kr 8800 på lønnstrinn 53. Deretter 1.98 prosent fra lønnstrinnene Endringer på lønnsrammer/lønnspenn med virkning fra 1. juli 2014 Som en del av de sentrale avsetningene ble det avsatt 0,08% av rammen for heving av enkelte stillingskoder. I seks av lønnsrammene, nr 3, 9, 14, 15, 17 og 39, økes lønnen på det høyeste ansiennitetstrinnet i alternativ 1-8, samt alle plassert i alternativ 9-21 med ett lønnstrinn. Blant NTLs medlemmer gjelder dette medlemmer ansatt som førstefullmektig, sekretær, konsulent, ingeniør, renholder, driftsoperatører og sjåfører. Stillinger på lønnsspenn er hevet med ett lønnstrinn i bunnen og på toppen. Dette vil si at minimumslønnen blir hevet og det er mulig å få høyere lønn i stillingskoden enn tidligere. Svært mange av NTNUs ansatte er lønnet på lønnsspenn. Det er avsatt penger til lokale forhandlinger på hele 1,75 %, for NTNU med virkning fra 1. august I kroner utgjør dette ca 45 millioner (beregnet av 2012 tall). Potten har ikke vært større siden Tariffavtalen handler ikke bare om lønn og lønnsrammer. Rettigheter rundt blant annet arbeidstid, midler til opplæring og utvikling, satser for lån i Statens pensjonskasse og ammefri er bevart. NTL NTNU er klare for lokale forhandlinger! Styret i NTL NTNU mener at det er viktig at man har klart å bevare en felles tariffavtale, at vi har oppnådd en ramme som er lik den i industrien og at tariffsystemets tredeling teknisk sett er videreført. Samtidig er styret kritisk til at det er satt av så mye til lokale forhandlinger. Den store lokale potten representerer en uthuling av det kollektive systemet og streikeretten. Stor lokal pott betyr at mye makt og ansvar er flyttet til de lokale forhandlingene. Og når lokale arbeidsgivere vil bruke lønnssystemet som et målstyringsverktøy og som bonusordning til de få, kan de ikke få ansvar for en så stor del av inntektsfordelingen til de statsansatte, sier leder Sturla Søpstad. Sturla Søpstad mener allikevel at NTL står bedre rustet enn noen gang i forkant av de lokale lønnsforhandlingene. - Lokale forhandlinger er bestandig krevende. Både med hensyn til tid og til prioriteringer. Jeg mener likevel at NTL har god forhandlingskompetanse for å få til gode resultater for medlemmene våre, uansett hvor de ligger på lønnstabellen. Det spesielle ved årets lokale forhandlinger er at det ikke ligger sentrale føringer for potten og at den tilsynelatende er stor. Dette betyr at mer av lønnsdannelsen skjer av lokal arbeidsgiver. Jeg har et inntrykk av at ikke alle lokale arbeidsgivere er komfortable med å rangere sine ansatte på en slik måte som lokale forhandlinger tvinger frem. - NTL er foreninga på NTNU som ser helheten i og med at vi organiserer i alle stillingskategorier. Dette er en fordel, både fordi vår argumentasjon har stor legitimitet og fordi det rett og slett gir oss unik kunnskap om hvordan lønn, kompetanse oppgaver og ansvar henger sammen på NTNU. Etablerer forhandlingsutvalg NTL NTNU har nedsatt et forhandlingsutvalg som har foreningas overordnede ansvar for gjennomføringa av de lokal forhandlingene. Utvalget vil jobbe tett med øvrige lokale NTL tillitsvalgte underveis i forhandlingene. Mer en noen gang er det viktig for oss å være robuste nok til å drive denne omfattende prosessen. Jeg er trygg på kompetansen i utvalget og at de lokale tillitsvalgte hos NTL gjør at vi også i år får et skikkelig godt resultat for medlemmene våre, sier Søpstad. iin NTLs forhandlingsutvalg: Sturla Søpstad, NTL NTNU Iver Johnsen, NTL NTNU Tove Opdal, DMF Thomas Ferstad, SVT Roger Alterskjær, VM Ove Borstad, Drift Omfattende arbeid Foreninga har nå i lang tid forberedt seg for lokale forhandlinger med forhandlingskurs og statistikkarbeid. Nå må du som medlem bruke sommeren til å forberede deg på å skrive lønnskrav. Tabellen nedenfor viser hele prosessen. Som medlem bør du merke deg to datoer; 24.juni er det kortkurs om lokale lønnsforhandlinger og om å skrive krav. 15. august er frist for å sende inn krav til NTL. Lederne har fått mest ntl nytt har utarbeidet lønnsstatistikk som er verdt å lese som et bakteppe for lokale lønnsforhandlinger. Tabell 1 Plan for lokaleforhandlinger Tidspunkt 24.juni 15. august 15. august viser et utvalg av de stillingskategoriene brukt på NTNU. Dette viser små forskjeller mellom fakultetene og enhetene i gjennomsnitts lønnstrinn på A-tabellen. Imidlertid viser statistikken at det er ansatte i ulike lederfunksjoner som har hatt størst lønnsutvikling de siste 8 år. Kortkurs om lokale lønnsforhandlinger for NTL medlemmer Siste frist for innsending av lønnskrav fra medlemmene til NTL. Forberedende møte mellom partene (HA 12, HTA, pkt ) Utsendelse av profil og føringer for forhandlingene, samt hjelpetabeller og verktøy for forhandlingene. 27. august Innsending av krav fra arbeidsgivere ved fakultet og enheter til Personalavdelingen 3. september Samtidig utveksling av krav mellom fagforeningene og arbeidsgiver med foreløpig prioritering. 9. september Møte mellom forhandlingslederne Gjennomgang av totale krav 29. september 24.oktober 27. oktober 27. oktober 31.oktober Drøftinger på hvert enkelt fakultet/enhet (AB, DMF, HF, IME, IVT, NT, SVT, VM, Drift, Fellesadm) Forhandling på ledere, forhandlingsledere. Avsluttende forhandling på NTNU med underskrift av endelig protokoll. Informasjon til fra NTL til medlemmene. 8. desember Evaluering av forhandlingene. 12. desember Lønnsutbetaling. Med forbehold om endringer Av Iver Johnsen 4 ntl nytt nr ntl nytt nr

4 TEMA - tariff 2014 Gjennomsnitt av LTR_A Stillling AB DMF Drift FA HF IME IVT NT SVT UB VM Snitt Avdelingsdirektør Avdelingsingeniør Dekan Driftsleder Driftsoperatør Driftstekniker Fagarbeider m/fagbrev Førsteamanuensis Førstekonsulent Ingeniør Instituttleder Konsulent Kontorsjef Overingeniør Professor Renholder Renholdsleder Rådgiver Seksjonssjef Senioringeniør Seniorkonsulent Seniorrådgiver Universitetsbibliotekar Snitt Snittlønn i lønnstrinn A i ulike stillingsbetegnelser fordelt på fakultet/enhet Stilling Utvikling % Amanuensis Kontorsjef Førsteamanuensis Seksjonssjef Professor Avdelingsdirektør Dekan Renholder Ingeniør Driftsoperatør Avdelingsingeniør Driftsleder Overingeniør hele NTNU Konsulent Snittlønnsutviklingen på NTNU i perioden Førstekonsulent Senioronsulent NTL NTNU inviterer til møte NTLs landsmøte 2014 Tariffoppgjør, lokale forhandlinger Tirsdag 24. juni, kantina PFI-bygget, Høgskoleringen 6b, 5.etg Medlemsmøte - NTLs landsmøte 2014, november i Oslo Åpning Landsmøtets saksliste Valg av delegater Slutt Tariff Kortkurs med vekt på lokale forhandlinger Oppgjørets rammer Erfaringer fra tidligere lokale forhandlinger NTL NTNUs prioriteringer og innretning Forhandlingsutvalg Hvordan skrive krav? Bistand til å skrive krav Ingen påmelding Noen valg er viktigere 6 ntl nytt nr ntl nytt nr

5 Tema LEDELSE Livet som leder i NTNU Ledelse har stort fokus på NTNU. Det drives lederutviklingsarbeid og alle ledere på alle nivå er nå tilsatt. ntl nytt tok en prat med Irene Dragvik, seksjonsleder for håndtverkstjenester og byggsikring ved NTNU for å høre litt om hvordan livet som leder på NTNU er. Seksjonen Dragvik leder består av 4 faggrupper som er bygg, byggsikring, elektro og VVS. Hver av faggruppene har egen fagleder. Seksjonen drifter i hvert sitt fagfelt omtrent kvm eid og leid bygningsmasse. I seksjonen er det fokus på godt miljø på alle nivå, også på psykososialt arbeidsmiljø. Det er viktig at kvaliteten på arbeidet som utføres er godt, og at vi gjenbruker så mye som mulig. Dette er viktig for å være konkurransedyktig i forhold til privat marked, men også for å spare miljøet for unødvendig belastning. Det er særdeles viktig med gode retningslinjer på HMS, og at disse følges for å unngå personskade og sykemeldinger. Irene melder at det var ingen jobbrelaterte skader innad i seksjonen i 2013, og heller ingen hittil i Sykefraværet innad i seksjonen er også lavt. Det er viktig med godt arbeidsmiljø i faggruppene; både fysisk og psykososialt. Det er også viktig at ansatte som samarbeider på tvers av faggruppene er kjent med NTNU sin bygningsmasse for å kunne jobbe bra og effektivt. Irene sier hun leder dyktige medarbeidere og at yrkesstoltheten er høy. Irene har ca. 120 ansatte i seksjonen. Ikke alle har 100 % -stillinger. En del av vekterne er studenter som jobber på timebasis; deres primæroppgave er jo å studere. Hun er stolt av sine dyktige medarbeidere og har en skryteperm der Irene Dragvik er seksjonssjef for håndtverkstjenester og byggsikring. Seksjonen drifter i hvert sitt fagfelt omtrent kvm eid og leid bygningsmasse. Foto: Lillian Nilsen tar hun vare på rosende omtale seksjonen mottar via e-post og medieoppslag. Det er vanskelig å trekke frem en spesiell «gladsak» når det utføres så mye godt arbeid innen alle ansvarsområdene hver dag. Hvis noe likevel skal nevnes særskilt, har vi utført forbedringer slik at NTNU har halvert fjernvarmeforbruket i løpet av de siste 4 år. Byggsikring er godkjent som vekterselskap og Politiet utfører tilsyn med positive tilbakemeldinger. Dette mener vi bidrar til tryggere campus. NTNU har områdekonsesjon og har dermed tillatelse til å bygge og drifte elektriske fordelingsanlegg med nominell spenning til og med 22 kv. Dette utføres av egne medarbeidere. Ved fagområde bygg har vi dyktige medarbeidere som utfører vedlikehold på NTNUs bygninger. Vi har bygningsmasse som er bygget gjennom en 100 årspe- riode og det krever høy kompetanse. I særdeleshet når det gjelder verneverdige bygg. De har også lærlinger i maler-, blikkenslager- rør- og elektrofaget, noe som er viktig for at godt håndverk videreføres. Det er synd om dyktige fagarbeidere pensjoneres uten at den tause erfaringsbaserte kunnskapen de besitter, skulle videreføres. Ved endt læretid må selvfølgelig lærlingen søke på ledig stilling som alle andre. Det er utført et stort stykke arbeid i Driftsavdelingen ved at alle arbeidsprosesser er risikovurdert. Det har i neste omgang ført til HMS-retningslinjer. For å kontrollere at retningslinjene følges, gjennomføres interne revisjoner av et revisjonslag som består av medarbeidere i Driftsavdelingen. Vi har HMSopplæring på farlig verktøy, hvor opplæringen utføres av egne medarbeidere. Målrettet helseundersøkelse er satt i system og utføres av Bedriftshelsetjenesten. Undersøkelsen gjennomføres fortløpende for nytilsatte og hvert 3. år. Innen Økonomi- og eiendomsområdet som også innbefatter Driftsavdelingen, er det jobbet fram en kompetansestrategi i løpet av det siste året. Nå er seksjonsvise kompetanseplaner straks klare. Det er nødvendig å inneha riktig kompetanse, slik at vi kan møte fremtidens arbeidsoppgaver. Driftsavdelingen har gjennom de siste 3 år, gjennomført sammenligning for utvikling (benchmarking). Vi ønsker også i fremtiden å være den beste driftsavdelingen som NTNU kan ha. Det er ingen grunn til at vi ikke skal være konkurransedyktige innen våre kjerneoppgaver. Resultatet viser at vi er konkurransedyktige på flere områder og at vi har forbedringspotensialer på noen. Utvikling er viktig og sammenligningene gir oss en dytt i ryggen i forhold til å kontinuerlig se på forbedringsområder. Forvaltning-, drift- og vedlikeholdssystemet, kjent som Lydia, benyttes både som tegningsbase, driftsplan og til loggføring av tiltak. Det hjelper oss til å ivareta historikken i bygningsmassen. Dette forenkler kommunikasjonen til ansatte og studenter som melder inn alle typer behov via e-vaktmester som er en del av Lydia. Det bidrar også til at vi har et oppdatert byggregnskap, med type utbedringstiltak og totalkostnad. Miljøet i seksjonen er viktig på alle vis, både det ytre og miljø som i godt arbeidsmiljø. Dette er noe alle er tjent med. Vi kjemper med å få redusert mengden søppel som kastes, og sorterer mest mulig til gjenbruk. Snekkerverkstedet har en stor rolle i forbindelse med gjenbruk av bygningsdeler og møbler. Seksjonen har fokus på energiforbruk, og har utviklet flere enøktiltak. Besparelsene er store. Det psykososiale arbeidsmiljøet bør være godt, og arbeidet for et godt miljø fortsetter. Alle fortjener å ha det gøy på jobb, samtidig som man lever i en travel hverdag. Av Håvard Almås Husk! Medlemsmøte og info/kurs om lokale lønnsforhandlinger PFI-kantina, 24. juni kl Program på side 7. Har du lyst til å gjøre ntl nytt enda bedre? Send gjerne inn innlegg, kronikker eller tips oss om noe fra ditt arbeidsmiljø til ntl nytt har også plass til flere i redaksjonen. Vi søker derfor medlemmer til bladets redaksjonsgruppe som har: Pågangsmot Noe journalist- og reportasjeinstinkt Interesse for arbeidslivspolitikk Nysgjerrighet for hva som skjer på NTNU Noe fotokunnskap Et ønske om å lære og å formidle om NTL og LOs arbeid For mere info, om du synes dette høres spennende ut og har lyst til å være med i redaksjonsgruppa, skriver litt om deg selv til: 8 ntl nytt nr ntl nytt nr

6 PORTRETT «FÅTT JULING OG GITT JULING» Driftsoperatør Svein Erik Paulsen, en av verdens beste boksere på 70-tallet iin Navn: Svein Erik Paulsen Født: 30. mars 1946 Stilling: Driftsoperatør Kallenavn: Spiker n NTNU rommer så mange slags mennesker. I korridorene møter man studenter, vaskere og professorer. Forskere, kontorpersonale og teknikere. Hadde man skrudd tida ca. 40 år tilbake ville en av disse knapt fått gått i fred. Svein Erik «Spiker n» Paulsen jobber som driftsoperatør på Realfagbygget, men på og 70-tallet var han på alles lepper. Norges første europamester i profesjonell boksing, ranket som nummer to i verden. OL-deltager, norsk og nordisk mester flere ganger. En legende i norsk idrettshistorie. «Spiker n» vokste opp i Klostergata, få hus unna forfatteren Agnar Mykles barndomshjem. Paulsen minnes en oppvekst med vilter lek ved Nidelva og smuglesing av Mykles Sangen om den røde rubin. Sportsbøker og sportsblader ble lest mer åpenlyst. I Boxing Illustrated leste han om tidens store boksere, som Floyd Patterson og Ingemar «Ingo» Johansson. Bokseinteressen ble vekket, men det var først og fremst fotball som var hovedaktiviteten. Etter å ha beseiret Floyd Patterson på Yankee Stadium i New York, og blitt verdensmester, dukket Ingo opp i Trondheim. Her bokset han oppvisningskamp mot Henry Tiller Foto: Frank Asprem Svein Erik Paulsen, kjent som «Spiker`n» var blant verdens fremste boksere på 70-tallet. I dag trives han i jobben som driftsoperatør i Realfagsbygget. på Trondheim stadion. Paulsen som bare var år gammel, snek seg gjennom gjerdet og overvar begivenheten på «gratisplass». Få år senere kom også Floyd Patterson til Trondheim. Tidlig på 1960-tallet boksa han oppvisningskamp på Lerkendal stadion. Unge Paulsen overvar også denne begivenheten, denne gangen med lovlig billett. En litt artig hendelse Paulsen husker fra Pattersons besøk er at silkeslåbroken hans forsvant på mystisk vis. Den har siden ikke kommet til rette, og henger kanskje på en eller annen kjellerstuevegg i Trondheim den dag i dag? Boksing Svein Erik bokset sin første kamp i Grytidlig en søndagsmorgen ble familien vekket av lederen i Bokseklubben av 1930 (B-30), Byrge Byrgesen. Byrge sto på trappa og ropte at Svein Erik skulle til Sverige for å bokse, noe så vel Svein Erik som hans mor var uvitende om. Gutten mangla både tannbeskytter og annet utstyr, og var bare 15 år mens grensa for å bokse kamp var 16. Men tur til Østersund ble det, med pyntet fødselsdato, og «Spiker n» vant kampen sin. Det han husker best er likevel tobakksrøyken som lå tjukk i hallen. Svein Erik forteller at han var i god form, men han hadde trent mest fotball og mangla derfor boksekondisjon. Dette sammen med det røykfylte lokalet gjorde at det ble en tung kamp med lunger som snørte seg mer og mer sammen. «Spiker n» hadde et unikt talent for boksing, og allerede i 1962 ble han norsk juniormester. Senere ble det 6 norgesmesterskap som senior, og to nordiske mesterskap. Han ble også tatt ut til Mexico-OL i En stor begivenhet som er få norske boksere forunt. «Spiker n» ble imidlertid skada i en bedriftsfotballkamp og måtte melde forfall - en situasjon som er ganske utrolig å tenke seg i dag. Drama i München «Spiker n» fikk imidlertid en ny sjanse i Han ble atter tatt ut til OL, som dette året gikk i München. Her var Svein Erik uhyre nær å gjøre det helt store; han fikk walk-over i første kamp, og vant de neste to på knock-out. En av seirene kom mot hjemmefavoritten Peter Hess. I den fjerde kampen ble det knepent tap mot kenyaneren Samuel Mbuga. Med seier ville «Spiker n» vært sikret minst bronsemedalje, og bokseeksperter mener han hadde tatt seieren med bedre kondisjon. «Spiker n» var imidlertid i full jobb i Televerket, og boksinga var mest som en hobby å regne sammenlignet med hvordan toppidrett ble drevet mange andre steder. Han mener selv at han ikke fikk utnyttet sine beste år fullt ut; ett år gikk med til utdanning i Oslo, ett annet i militæret, og deretter var han i full jobb (og dette var i den tida man jobbet seks dagers uke!). Det er ikke bare det sportslige Svein Erik husker fra München. Da han kikket ut av vinduet morgenen den 5. september, svermet deltagerlandsbyen av politi og soldater. Snart fikk man vite at den palestinske terrororganisasjonen Svart September hadde tatt seg inn til den israelske OL-troppen og drept to av deltagerne. Ytterligere ni ble holdt som gisler. Dramaet varte i omtrent ett døgn, og endte i en enda større tragedie på Fürstenfeldbruck Lufthavn. Her slo en redningsaksjon fullstendig feil og alle gislene og de fleste terroristene ble drept. «Spiker n» husker godt stemningen som rådet, og møtene hvor det ble diskutert om hvorvidt lekene skulle fortsette eller ei. Faksimile: utlånt fra bokseklubben Ulf`ans arkiv Karriere som profesjonell I desember 1972 skrev «Spiker n» proffkontrakt med promotor Erik Stenerud. Paulsen humrer når han forteller om det første rådet fra Stenerud: «bedriftsfotball slutter du med det er livsfarlig!». Som profesjonell ble han en umiddelbar suksess, og han klatret raskt på rankinglistene i super fjærvekt. Den regjerende europamesteren, Lothar Abend, forsøkte lenge å unngå å møte «Spiker n», men i 1974 kunne han ikke slippe unna lenger. Kampen gikk av stabelen i Oslo den 7. mai og «Spiker n» tok en overbevisende seier i et utsolgt Jordal Amfi med knock-out i 3. runde. Han ble dermed Norges første europamester i profesjonell boksing. Ved utgangen av året var han i tillegg ranket som nr. 2 i verden(!) av WBC (World Boxing Council), og var ubeseiret i samtlige av sine til da 13 kamper. Senere forsvarte han tittelen fire ganger før han utfordret verdensmesteren, Alfredo Escalera. Kampen endte med tap, og «Spiker n» ga etter hvert også fra seg europamestertittelen ubeseiret, før han gikk opp en vektklasse og bokset noen kamper i lettvekt. Med ett unntak endte alle disse kampene med seier. De representerte likevel avslutningen på karrieren, og i 1978 ble hanskene lagt på hylla for godt. Det er verdt å merke seg at «Spiker n» hadde fast jobb i Televerket også under proffkarrieren. Trenervirksomhet «Spiker n» tok trenerutdannelse gjennom bokseforbundet og idrettshøgskolen. På toppen av sin egen erfaring fra høyeste nivå ga dette ham en unik kompetanse. En kompetanse han senere brukte som trener for unge boksere. De fleste, for ikke å si alle, bokseklubbene i Trondheimsområdet har i større eller mindre grad hentet hjelp fra Svein Erik Paulsen inntil han ga seg som trener i 60-årsalderen. Her bør det også nevnes at han i en periode fungerte som fotballtrener i Utleira idrettslag, parallelt med å være boksetrener. Utenfor ringen Han liker ikke å høre det, men jeg sier det likevel: det burde vært skrevet bok om Svein Erik Paulsen! Det kommer Meritter amatør: Norsk juniormester Seniormester 1964, 1966, 1968, 1969, 1970, Nordisk mester 1967, plass OL Antall kamper som amatør: ca. 175 Meritter profesjonell: Totalt 25 kamper, (5 KO). Norges første europamester i profesjonell boksing. Forsvarte tittelen 4 ganger. Ga fra seg EM-tittelen ubeseiret for å utfordre Alfredo Escalera om VM-tittelen i På sitt beste rangert som nr. 2 i verden av Ring Magazine og WBC. Andre utmerkelser: Kongepokal, Forbundspokal, Olavsstatuetten 1974, Æresmedlem B-30, imidlertid ikke til å skje. «Spiker n» er en snill og stillferdig kar uten påtrengende markeringsbehov. Han vet hva han står for og er tilfreds med det. Denne artikkelen er altså for kort til å gå i dybden på Paulsens mangslungne liv i og utenfor ringen, men noen vil nok huske at han har en periode bak seg i Trondheim Bystyre. Her representerte han Arbeiderpartiet i perioden Det adskillig færre vet er at han har et betydelig talent for rosemaling og tegning, og at han i yngre år kobla av fra boksinga med å brodere! Som bokser var «Spiker n» teknisk finslepen, av og til nonchalant og alltid uforutsigbar fordi han «svarte opp» like godt uansett hva han møtte av tekniske og taktiske utfordringer. Mye tyder på at lignende trekk også gjenkjennes i hans liv utenfor ringen. AV Frank Asprem 10 ntl nytt nr ntl nytt nr

7 Reisebrev Foto: Lillian Nilsen Vårkurs på Copperhill Mountain Lodge i Åre 30 NTLere var samlet på vårkurset til NTL NTNU i Åre i slutten av april. Som nytt medlem i NTL og nyansatt ved NTNU var jeg snar til å melde meg på da jeg så at NTL skulle arrangere vårkurs på Copperhill Mountain Lodge i Åre. Jeg mente det måtte være en bra mulighet til å bli bedre kjent med kolleger ved NTNU i tillegg til at jeg var nysgjerrig på NTL og hva de kan tilby meg som medlem. Et tettpakket tre-dagers program med spennende tema og opphold på Petter Stordalens prisbelønte hotell måtte vel være en bra opplevelse! Først på programmet stod et viktig tema som berører oss alle: «Arbeidsmiljø ved NTNU arbeidsdagens utfordringer». Heidi Egseth som er hovedverneombud ved NTNU gav en interessant presentasjon som tok for seg både det fysisk og psykososialt arbeidsmiljøet. Selv om vi som deltakere representerte mange ulike stillinger, arbeidsoppgaver og arbeidsplasser ved NTNU var det nyttig å diskutere de ulike utfordringene vi har i arbeidshverdagen vår. Det viste seg at det var både likheter og ulikheter på mange områder. Vi var også innom roller og verktøy/hjelpemidler, fikk en gjennomgang av avvikssystemet for å melde HMS-avvik, og en oversikt over HMS-samordning. For meg var det en veldig nyttig dag med mye ny kunnskap og jeg tror også det var nyttig repetisjon for de med tidligere erfaring innen HMS, f.eks verneombudene som jobber mer med dette til vanlig. Dagen ble avsluttet med en utmerket middag, og ikke minst mange hyggelige samtaler. På dag to og tre var det vår «indre drivkraft» som var i fokus. Foredragsholderen Kjetil Haugmo har blant annet skrevet en bok om dette temaet og over de to dagene gav han oss innsikt i hans eget liv, utfordringer og erfaringer. Haugmo stilte mange vanskelige spørsmål for at vi skulle få en bedre forståelse av oss selv, hva som driver oss, og hvordan vi kan gå fra en ytre til indre drivkraft. Det var spesielt hvilke positive endringer man kan gjøre for seg selv og sitt arbeidsmiljø som jeg følte var verdifullt og nyttig å ta med seg videre. Mens noen av deltakerne på konferansen samlet seg ved bassenget tok andre seg en spasertur for å fordøye alle inntrykkene. Selv unnet jeg meg en massasje i spa-avdelingen, som absolutt kan anbefales. Igjen samlet vi oss over en god middag med mange hyggelige samtaler. Under oppholdet fikk vi også snakket med NTL representantene som var tilstede om de forestående lønnsforhandlingene og mange benyttet også sjansen til å få gode råd i forhold til sine egne arbeidsforhold. Tredje dag satte vi kursen hjemover, mettet på både faglig innhold og gode opplevelser. Takk for en hyggelig og lærerik konferanse som absolutt levde opp til forventningene. iin Vårkurs 2014 Tema: Arbeidsmiljø ved NTNU Finn din indre drivkraft Sted: Copperhill Mountain Lodge Tid: april 2014 Antall: 30 deltakere og 2 forelesere 60 søkere til kurset Kristin Klokkervold 12 ntl nytt nr ntl nytt nr

8 Aktiviteter Derfor feirer vi 1. mai Også i år var NTL NTNUs fane å se i 1.mai toget i Trondheim sentrum. I hele Norges land samler nordmenn seg bak faner i demonstrasjonstog den 1. mai hvert eneste år. Men vet du hvordan dagen ble til, og hvorfor vi fortsatt feirer den? Ap-politiker og avisredaktør Carl Jeppesen deltok i 1889 på en internasjonal arbeidskongress i Paris for å stifte Den annen Internasjonale. Fagorganiserte fra USA foreslo på samme møtet at 1. mai ble vedtatt som demonstrasjonsdag, siden det var på denne datoen generalstreiken som resulterte i innføringen av åtte timers arbeidsdag startet tre år tidligere. Jeppesen sørget i etterkant for at også Norge innførte 1. mai som arbeidernes egen internasjonale kamp- og festdag. Dagen ble første gang feiret her til lands i Det viktigste med 1. mai-feiringen var ikke hva man demonstrerte for eller mot, men det å utvikle holdninger og vise at man tilhørte et fellesskap, symbolisert ved selve toget, flagg og foreningsfaner. Fanene har alltid vært fagforeningenes viktigste samlingsmerke, og det Runa Nilssen og Ida Bruun Jacobsen gikk med en av hovedparolene 1.mai; Forsvar velferdsstaten! Nei til anbud av offentlige tjenester! Foto: Signe Rex Berthelin På NTLs sommertur 11. juni deltok 53 medlemmer. Turen gikk med buss til Fosen - Botngård Bjugn og Brekstad. Fornøyde medlemmer ved omvisning på Austrått og middag på Hovde gård. røde flagget har vært arbeiderbevegelsens viktigste enkeltsymbol. Det var et symbol på undertrykkelse og kamp, men også på håp om en lykkeligere og mer rettferdig fremtid. For den norske arbeiderbevegelsen har feiringa av dagen vært viktig både for profilen utad, men også for samhold i egne rekker. Både fagbevegelsen, partiet, kvinnebevegelsen og ungdomsbevegelsen har stått sammen om arrangementene. 1. mai er en del av Norges kulturtradisjon. Både arbeidet framover mot dagen og det som skjer på selve dagen styrker samholdet. Det er dagen da arbeiderne mobiliserer, ikke bare for å vise styrke utad, men også for å skape styrke innad. Kilder: Wikipedia og gikk i 1. mai-toget 2014 i Trondheim til tross for surt vær og hagl 1. mai-toget marsjerte ut fra Katedralskolen i Trondheim med John-Peder Denstad, leder for LO i Trondheim, i spissen. NTL NTNU stiller, i likhet med flere NTL foreningers faner, alltid med sin fane 1. mai. Oppmøte av medlemmer var forholdvis bra, tross været. -Kamerater, kjære alle sammen. Til tross for et vær med hagl, så har 2600 mennesker gått i toget. Det er nest mest siden år 2000, sa Denstad på torget. Årets paroler i 1. mai-toget i Trondheim var: Parole for dagen: For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge Hovedparoler: 2/3 pensjon av lønn fra 62 år Forsvar velferdsstaten nei til anbud av offentlige tjenester! (Båret av NTL NTNUs medlemmer Runa Nilssen og Ida Bruun Jacobsen), Arbeidslivet ut av EØS-avtalen, Stemmerett 1913 Likelønn når? Tekst og foto: Lillian Nilsen Verv og vinn-kampanje! NTL NTNUs vervekampanje har gitt gode resultater. I perioden 1. januar 31. mai har NTL medlemmene vervet 60 nye medlemmer. Nå har styret i NTL NTNU har vedtatt at vervekampanjen skal fortsette. Nå oppfordres du til å fortsette å verve nye medlemmer. Vi er stolte av NTL NTNU og flere medlemmer vil gjøre NTL NTNU enda sterkere og ha enda større innflytelse for ansatte på NTNU. - Nye medlemmer får tilsendt en Vinner av hoved-trekning på et spaopphold på Britannia Hotell ble nyinnmeldt førstekonsulent Stian Tamlagsrønning. Jeg meldte meg inn i NTL av to hovedgrunner som henger sammen sett i fra mitt ståsted. NTLs størrelse og tyngde lokalt på NTNU. Jeg tror på fagforeningenes innflytelse på min velkomstgave i form av en tøff jakke fra NTL. - Når du har vervet et nytt medlem sender du en e-post til ntl.ntnu med navn på den du har vervet, og helst størrelse (S, M, L, XL,XXL,3XL) på jakken. - Som takk til de som verver sender vi en liten oppmerksomhet i form av flaxlodd. - Du får 4 flaxlodd for hvert nytt medlem du verver. Vant gavekort på kr 2000,- Lokal tillitsvalgt ved IME-fakultetet Tove Blomset Johnsen vant vervekampanjens gavekort på 2000 kroner. Dette kommer godt med i sommer!, sier Johnsen fornøyd. Stian Tamlagsrønning var veldig fornøyd med et spaopphold for to på Britannia. Vant spaopphold på Brittania! arbeidshverdag. Det andre er at jeg har tro på et organisert arbeidsliv. Dette mener jeg er en av grunnpilarene for det gode samfunnet vi lever i. Da jeg studerte i Canada ble Norge og Skandinavia trukket frem i pensum som de gode eksemplene på samfunn og demokrati som fungerer godt. NTL NTNU AKTIVITETSPLAN 2014 DATO AKTIVITET STED 11.6 Sommertur Fosen 17.6 Merkeutdeling Rica Nidelven 24.6 Medlemsmøte PFI, kantina 5.etg Kortkurs, lokale lønnsforhandlinger Uke 42 Høstkurs, 2 dager Ikke bestemt Julestemning Olavshallen Løpende aktiviteter DATO AKTIVITET STED Hele året Kulturkvelder arrangert av Åpent gruppestyrene på fakultet/ enhet november NTLs landsmøte Oslo Sammen til 1000! Modul kurs A G for styret, tillitsvalgte og tillitsvalgts gruppene DATO AKTIVITET STED August Modul C Lov- og avtaleverk PFI Juni August August September November Modul A Organisasjonskunnskap Modul B NTL prinsipp- og handlingsprogram Modul E IA og arbeidsmiljø Modul F Personalpolitikk Modul G Konflikthåndtering i arbeidsmiljøet TIPS FOR PÅMELDING PÅ KURS OG ARRANGEMENT HOS NTL NTNU PFI PFI PFI PFI NOVA Ta en sjekk med arbeidsoppgaver og hjemme at du faktisk har mulighet til å delta, FØR du melder deg på. Når du melder deg på kurset/arrangementet, søk også permisjon til arbeidsgiver samtidig slik at den er i orden når du får bekreftelse på plass på kurset /arrangementet. Foreninga sender ut bekreftelser og info om kurs/ arrangementer på SMS, epost og eventuelt i papirform. Det er derfor viktig med riktig arbeidsplassadresse. Store fakultet og enheter har mange underavdelinger, oppgi derfor en god og beskrivende arbeidsstedsadresse. Det er en fordel om privat mobilnummer oppgis. 14 ntl nytt nr ntl nytt nr

9 Kronikk Fagforeningenes betydning, det norske arbeidslivs avklarte maktforhold i avtalene en Tre om lønnsoppgjøret realitet? Under overflaten av den norske arbeidslivsmodellen utvikles det i mange bransjer et b-lag kjennetegnet ved innleie, lav lønn, fleksibel og forlenga arbeidstid skriver ny leder i LO i Trondheim John Peder Denstad Norsk fagbevegelse er sterk, men vår posisjon trues. Antall fagorganiserte i LO er historisk høyt, ca Den første landsomfattende overenskomsten ble etablert i Siden har fagbevegelsen kjempet fram lov- og avtaleverk for å begrense eiernes styringsrett og gi fagforeningene, klubbene og de tillitsvalgte størst mulig innflytelse og medbestemmelse på utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår og arbeidsforholdene i bedriftene. Men under overflaten av den norske arbeidslivsmodellen utvikles det i mange bransjer et b-lag kjennetegnet ved innleie, lav lønn, fleksibel og forlenga arbeidstid. Tariffhopping, franchise og anbud truer fagorganisering og tariffavtaler. EUs frie marked for tjenester og arbeidskraft bidrar til at fagbevegelsen i ferd med å tape hele bransjer. EØS og sosial dumping. Flere EU-dommer, dir ektiv og forordn inger og ny tolking av tidligere direktiv innskrenk er handlings rommet for fagbev egelse og myndig heter. LOkongressen 2013 krevde: at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdann else. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU- regler. En slik forrang må avklares mellom EØS- avtalens parter. Altså et nei til at EUs fire friheter skal overstyre norske lønns- og arbeidsvilkår. Kongressen har aldri før vært så EØS-kritisk. Vedtaket gjør det mulig å trekke med hele LO og allierte i felles krav om å kreve reservasjonsretten brukt mot EU-direktiv som undergraver velferdsordninger og norsk lov- og avtaleverk. Nå gjelder det å stanse Håndhevingsdirektivet som fastslår at EU skal kunne gripe inn for å overstyre nasjonale tiltak mot sosial dumping. Representantskapet i LO i Trondheim vedtok våren 2014 Ut av EØS nei til sosial dumping. Store deler av norsk arbeidsliv er i endring. Deler av arbeidslivet, også i offentlig sektor, amerikaniseres med bedriftsledelser som ikke godtar fagbevegelsens kollektive innflytelse. Eksempelvis i IKT-bransjen, hvor EL & IT Forbundet nylig tapte en streik for tariffavtale i ATEA AS. Mye av det organiserte arbeidslivet oppløses, når lov- og avtaleverk presses av uorganiserte virksomheter. Fast ansettelse erstattes med å bortsette arbeidet, leie inn arbeidskraft, ansette midlertidige og bruke enkeltpersonsforetak som ikke omfattes av lov- og avtaleverk. Særlig i serviceyrkene skjer det påtvunget ubetalt arbeid og ansatte jobber svart. Skatt Øst har anslått at omfanget i Norge årlig er flere titalls milliarder kroner. Anslås skattegapet som i Sverige til 5 % av BNP, hvor ca. halvparten gjelder svart økonomi, utgjør det ca. 150 mrd. kroner i skattetap i Norge. Dette skjer selv om vi i åtte år hadde en rødgrønn regjering som var lydhør overfor våre krav om tiltak mot sosial dumping. Klassekompromisset forlates. Flere og flere arbeidskjøpere, med NHO og Virke i spissen, har forlatt politikken for klasse kompromiss. I stedet avvises tariffavtalekrav, som i den pågående konflikten i norske havner hvor havnearbeidere kjemper for sin fortrinnsrett til laste- og lossearbeidet i henhold til FNs ILO konvensjon nr Ordningen med å kunne allmenngjøre tariffavtaler undergraves og bekjempes for å få rett til å avlønne under minstelønnssatser i tariffavtalene. Fra endret H/ FrP-regjer inga lønnsgarantiloven og permitteringslønnsloven til det verre for arbeidsfolk. I regjeringsplattformen varsler de om mer bruk av midlertidig ansatte, endringer i arbeidstidsbestemmelsene, søndagsåpne butikker, salg av statlig virksomhet, privatisering, økt bruk av anbud, revurdering av viktige tiltak mot sosial dumping som kollektiv søksmålsrett, svekket uføretrygd og økte krav til trygdede. Årets statsbudsjett svekker velferden til fordel for skattekutt for de rikeste. Fagbevegelsens motstrategi. De landsomfattende kollektive tariffavtalene må forsvares samtidig som debatten for et nytt samfunnssystem må reises. Krisa i EU hvor arbeidsfolk betaler prisen ved å kastes ut i arbeidsløshet, viser dette. Det kreves en politisering. Det krever at fagbevegelsen i Norge setter solidaritet og samarbeid med krefter i EU som slåss mot kapitalen høyt på dagsorden. Arbeiderbevegelsens mobilisering for et demokratisk, sosialistisk samfunn må gjenreises, slik LO i Trondheims representantskap vedtok enstemmig som dagens parole 1. mai 2014: For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge. Partier vinner ikke valg for venstresiden hvis en ikke appellerer til arbeids- Illustrasjonsfoto: Colourbox.com folk og fagbevegelsen. Det er strategisk viktig at venstresidens partier orienterer seg mot disse gruppene, og ikke dreier mot høyre. Fagbevegelsen må opptre som en selvstendig politisk kraft med selvstendige krav i et faglig politisk samarbeid med rødgrønne partier. En slik linje gjør det mulig å aktivisere fagorganiserte, utvikle allianser og bekjempe det nyliberale prosjektet som det borgerlige stortingsflertallet, arbeidskjøperorganisasjoner og deler av media vil ha. Forsvar og styrk tariffavtalene. Stortingsvalget 2013 ga en mørkeblå regjering. Da er det viktig å få tariffestet arbeidervernbestemmelser som er lovfestet i arbeidsmiljøloven (AML), og som vil bli utsatt for angrep av høyrekreftene. Kun forbund med innstillingsrett må ha adgang til å godkjenne unntak fra arbeids tids kapittelet utover dagens bestemmelser til å inngå lokale avtaler, inklusive gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid. Tariffhopping må stanses. Vi må kreve at ved skifte av tariffavtale skal partene på den enkelte virksomhet avtale hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal videreføres, herunder pensjons- og forsikringsvilkår. Oppnås ikke enighet skal avtalte rettigheter videreføres til første ordinære tariffrevisjon. Hovedavtalene må bringes inn i hovedoppgjør slik at vi kan bruke maktmidler til å sikre streikerett ved tariffavtaleskifte og brudd på hovedavtalene. I lov om offentlige anskaffelser må det kreves at det skal være landsomfattende tariff av tale, at det ikke skal kunne konkurreres på lavere lønns- og pensjonsvilkår og at kon trak ter kan heves når bedrifter motsetter seg krav om tariffavtale i følge arbeids tvistloven, jfr. ILO 94. Tarifflønn må gjelde for alle bransjer ved offentlige anbud og oppdrag. Ved alle offentlige og private anbud må bedriften være godkjent som opplæringsbedrift og ha lærlinger. Ved anbud i offentlig sektor innføres en ordning med prekvalifisering. Om vi ikke lenger klarer å opprette og hånd heve landsomfattende tariffavtaler, som danner normen i hele det norske arbeidsliv, vil vi heller ikke ha styrke til å forsvare velferdsstaten. Derfor må det utvikles en felles strategi på venstresida som sikrer dette. Det krever en fagbevegelse på alle nivåer som organiserer, skolerer, aktiviserer og stiller seg i ledelsen av kampen. Bruk kampmidler. Fagforeningene må øke evnen og viljen til å bruke kampmidler som streik, sympatistreik, boikott, blokade, gå-sakte-aksjoner, obstruksjon og fanemarkeringer for å opprettholde lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon. Ved streikestart for tariffavtale må det samtidig planlegges og varsles sympatistreik. Vedtak om tvungen lønnsnemnd må møtes ved å fortsette streiken. John-Peder Denstad Leder LO i Trondheim 16 ntl nytt nr ntl nytt nr

10 kryssord OG SUDOKU SISTE STIKK nii Fagforeningskontoret ønsker alle en riktig god sommer! Spesialisèr! Løsningsord til kryssord i nr : «Gitarbyggekunst» Vinnere av midtbysjekk ble: Asle Wahlstrøm, Universitetsbiblioteket Erling Hove, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, SVT Riktig løsningsord sendes til e-post eller på SMS , innen 1. september To heldige vinnere får hver en midtbysjekk pålydende kr 500,- Sudoku Fyll inn de tomme feltene slik at hver rad og rekke inneholder alle tall fra 1 til 9. Hvert storfelt på 3x3 felter må også inneholde alle tall fra 1 til 9. Tallene kan kun en gang per rekke, rad eller storfelt. Løsning: Debatten om antall teknisk-administrative i forhold til antall vitenskapelig ansatte ser ut til å være på vei inn igjen etter å ha ligget død noen år. Men like sikkert som at jula er i desember kommer denne diskusjonen med jevne mellomrom. Det er flere grunner til dette, men jeg vil peke på to ting som er beslektet til temaet og som jeg synes er merkelig. Jo dyktigere NTNU blir på alle felt, jo flere ledere ansettes. Påstanden om for mange byråkrater på NTNU skaper mere byråkrati De siste årene har NTNU, spesielt i administrasjonene på fakultetene og enhetene, gjennomgått en stor omveltning i retning av at de ansatte er blitt spesialister på sine respektive felt og fagomr åder. LØF-prosessen var et kroneksempel på dette. NTNU skulle ha Norges beste økonomistyring. Dette førte til spesialisering av oppgavene; lokal prosjektstøtte, bestiller, controller, fast lønn, variabel lønn, refusjon osv. Dette medførte til en spesialisering innenfor økonomiområdet. Men utviklingen er den samme på andre felt innenfor administrasjon. Vi har sett slutten på at man jobbet med flere felt samtidig som for eksempel innenfor økonomi og studiesaker eller studie og forskningsprosjekter eller ekspedering og arkiv. Bortsett fra lederne da. Lederne må jobbe med alle feltene eller ihvertfall med folkene som jobber innenfor de ulike feltene. Arbeidet må ledes, koordineres og prioriteres. Alt vi gjør på NTNU henger sammen med noe annet og det er derfor vi får flere og flere ledere. Flere kontorsjefer, flere seksjonssjefer, flere koordinatorer og flere prosjektledere. De skal se helheten og lede andre til å gjøre sitt spesialistfelt til det beste for helheten. Og jo dyktigere hver enkelt spesialist blir og jo mere komplekst arbeidet spesialisten utfører er, jo vanskeligere er det å være leder. Derfor ansetter seksjonssjefen rådgivere og seniorkonsulenter. For å tolke resultatene som skal rapporteres oppover i systemet som skal ha kvalitet i alle ledd, være internasjonalt fremragende og gi kunnskap til det som skal gi kunnskap til en bedre verden. Dette er krevende arbeid og flere onde tunger sår tvil om dette er effektivt. Til det vil jeg svare at det er supereffektivt. Spesialisèr! Hent det beste ut av hver enkelt medarbeider! Spill arbeidskollegaen god, utnytt spisskompetanse og dra en Nils; kjør godfot teorien helt ut. Det som ikke er særlig effektivt, er å så tvil om dette er effektivt. Påstår man at det er for mye byråkrati, så må jo dette motbevises. Dette fører til at spesialistene (og lederne) må rapportere om sitt fagfelt er liv laga, legge fram handlingsplaner om kontinuerlig forbedring, lean (slanke) arbeidsprosesser, effektive koordineringsmøter som koordinerer work-shops og som optimaliserer lederstøtten. Slik etterspørsel støtter ikke opp om NTNUs kjernevirksomhet, men er og blir kontraproduktivt. Da er trivsel og tillit løsningen. Har man tillit til spesialisten, blir hun effektiv og trives. En spesialist som trives er en spesialist på trivsel og det vil NTNU alltid ha bruk for. Og ingen ledere trengs for å koordinere det, det ordner seg selv. Ukomplisert. AV: IVER JOHNSEN 18 ntl nytt nr ntl nytt nr

11 Kjøp NTLs tøffe «turneskjorte» til sommeren! Gå inn på NTLs nettbutikk og bestill. T-skjorta koster kr 60,www.ntl.no

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

TRONDHEIMSKONFERANSEN 2014 INNKOMNE FORSLAG TIL REDAKSJONSKOMITEEN FORSLAG INNLEVERT INNEN FRISTEN KL. 17.30 LØRDAG 01.02.14

TRONDHEIMSKONFERANSEN 2014 INNKOMNE FORSLAG TIL REDAKSJONSKOMITEEN FORSLAG INNLEVERT INNEN FRISTEN KL. 17.30 LØRDAG 01.02.14 TRONDHEIMSKONFERANSEN 2014 INNKOMNE FORSLAG TIL REDAKSJONSKOMITEEN FORSLAG INNLEVERT INNEN FRISTEN KL. 17.30 LØRDAG 01.02.14 Forsla Forslagsstiller Organisasjon Forslagstema Merknad g nr. FORSLAG TIL HOVEDUTTALELSEN

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: LO-kongressen Pensjon Oljekonferanse. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr.

Samleskinnen. I dette nummeret: LO-kongressen Pensjon Oljekonferanse. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2005 Årgang 10 I dette nummeret: LO-kongressen Pensjon Oljekonferanse Foto: Nils Waag Gerd Liv Valla med fagforeningens fane Fagforeningen

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 Mars 2015 100. årgang. TgM - 100. årgang TGM - MARS 2015 - NR 1 22

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 Mars 2015 100. årgang. TgM - 100. årgang TGM - MARS 2015 - NR 1 22 Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 Mars 2015 100. årgang TgM - 100. årgang TGM - MARS 2015 - NR 1 22 LEDER INNHOLD: Det er en gang for alt dette blir min første leder som redaktør, egentlig den

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Dette kan du lese om: Sosial dumping i tunneler ATEA konflikten Don t try this at home Tariffprosessen frem mot 2014 Automasjonsfag

Detaljer

Nr. 2-2015 Årgang 47 STREIK 1974

Nr. 2-2015 Årgang 47 STREIK 1974 Nr. 2-2015 Årgang 47 STREIK 1974 Innhold Nytt tøy fra HMF til salgs... 3 Årsmøte på vei til Køben... 6 Litt om arbeidssituasjonen... 6 Stian Baanrud Pedersen, 29 år... 7 Arbeidslivet snik-amerikaniseres...10

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Samleskinnen. Jubileumsfest. 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER 08 ALEX ROSÉN

Samleskinnen. Jubileumsfest. 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER 08 ALEX ROSÉN Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2008 Årgang 13 100-års Jubileumsfest 21 MARS 09 - Velkomst kl.18.30,dørene åpner kl.18.00 SAS RADISSON ATLANTIC PÅMELDINGSFRIST 20 DESEMBER

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV OKTOBER 2014. Utfordreren

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV OKTOBER 2014. Utfordreren [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV OKTOBER 2014 Utfordreren 4 Redaktøren Kamerater! Alt er relativt. Det var i hvert fall hva Einstein kom fram til. Det er en viss sannhet i det. Vi må se tingene i sammenheng

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Julemøter, Årsmøter i klubbene, Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Julemøter, Årsmøter i klubbene, Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet, Samleskinnen Nr. 1/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Deltakere på ungdomskurset. Fanemarkering mot vikarbyrådirektivet 21. februar. Politisk streik mot vikarbyrådirektivet 18.

Detaljer

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6 Mye å huske på før møtestart REDAKTØREN SIER Streiken som ble vekk. NTL/2 var godt forberedt på en streik. De organisasjonsledd og tjenestemenn som var tatt ut, var

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2003 Årgang 8 Melkøya. Hammerfest i bakgrunnnen. Foto: Statoil. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV MARS 2014. Ny fane

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV MARS 2014. Ny fane [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV MARS 2014 Ny fane 13 Redaktøren Kamerater! Dette er siste nummer av Gaiden før representantskapsmøtet i mai. Repmøtet tar stilling til om denne redaktøren fortsetter,

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Samleskinnen. Fanemarkering mot FrP. Styret i Rogaland Elektromontørforening anbefalet enstemmig medlemmene å stemme nei til årets lønnsoppgjør.

Samleskinnen. Fanemarkering mot FrP. Styret i Rogaland Elektromontørforening anbefalet enstemmig medlemmene å stemme nei til årets lønnsoppgjør. Samleskinnen Nr. 2/2004 Årgang 9 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening I dette nummer: Årsmøte i Fanemarkering mot FrP Rogaland Elektromontørforening Stafettpinnen Rune Prest Styret i Rogaland

Detaljer

«Vi e klar» sier folket i Øksnes kommune SIDE 7

«Vi e klar» sier folket i Øksnes kommune SIDE 7 I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE MARS N R. 2 07 ÅRGANG 5 «Vi e klar» sier folket i Øksnes kommune SIDE 7 Valgkamp for kvalitetskommuner... 2 LO Trondheim mobiliserer igjen..... 4 Ny folketrygd nye

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer