Saksframlegg. Saksb: Christian Fotland Arkiv: 13/ Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Saksb: Christian Fotland Arkiv: 13/2679-1 Dato: 07.05.2013"

Transkript

1 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Christian Fotland Arkiv: 13/ Dato: SØKNAD OM STATSGARANTI TIL DE OLYMPISKE OG PARALYMPISKE VINTERLEKER I OSLO I 2022 LILLEHAMMER KOMMUNES BIDRAG Vedlegg: Sammendrag: Rådmannen foreslår i denne saken at kommunestyret slutter seg til Oslo sin søknad om statsgaranti til å arrangere de olympiske- og paralympiske vinterlekene i Dette innebærer at kommunestyret slutter opp om konseptet «Games in the City» og påtar seg den økonomiske forpliktelsen dette medfører i samsvar med idrettstingets modell for finansiering av idrettsanleggene. Denne modellen er basert på et spleiselag mellom stat, kommuner/fylkeskommuner og idretten, og at idretten gjennom spillemidlene og kommunen gjennom egne investeringer, dekker til sammen en tredjedel av investeringene i idrettsanleggene. Idrettstinget legger til grunn at spillemidlene bidrar med 11,1 %, noe som innebærer at kommunene/fylkeskommunen må dekke 22,2 %. Bakgrunn: Pyeongchang i Sør-Korea ble i 2011 valgt av IOC som arrangør by for de olympiske- og paralympiske vinterleker i Det var i forkant av valget av mange antatt at disse leken ville bli tildelt München, i konkurranse med Annecy (Frankrike) og Pyeongchang (Sør- Korea). Dersom en av de Europeiske byene hadde blitt tildelt lekene i 2018, ville det sannsynligvis gå lang tid til neste gang Europa igjen ville være aktuell som arrangørsted for vinterlekene. NIFs vurdering er at med sørkoreanske Pyeongchang som arrangør by i 2018 er det grunn til å tro at en europeisk kandidat vil ha gode muligheter for å bli tildelt lekene i Dette også sett i lys av at Vancouver (Canada) og Sotschi (Russland) da har hatt lekene i 2010 og Med dette som bakteppe tok Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske og Paralympiske komité (NIF) i november 2011 initiativ til samarbeid med Oslo kommune for å avklare om det var grunnlag for å søke Olympiske og Paralympiske vinterleker (OL/PL) i 2022 med Oslo som vertsby. Byrådet i Oslo stilte seg positiv til en slik samarbeidsprosess.

2 Deretter rettet NIF en forespørsel til aktuelle samarbeidene kommune/fylkeskommuner om de ønsket og aktivt bidra i den videre prosessen med utvikling av - og en mulig kvalitetssikring et konsept og en søknad for et evt. OL/PL i Norge i Kommunestyret behandlet forespørselen fra NIF i sak 23/12 fattet i den forbindelse blant annet følgende vedtak: 1. Lillehammer kommune stiller seg positiv til å være vertsby for et OL/PL 2022 ut i fra den konseptskisse som er skissert i saksframstillingen. 2. Lillehammer kommune ønsker å bidra aktivt i den videre prosessen med konseptutreding-, kvalitetssikring og søknadsutvikling. Oslo kommune startet så et arbeide for å bringe på det rene om det kunne være realistisk å gjennomføre et OL/PL i Oslo, med samarbeidende kommuner og utarbeidet i den forbindelse en mulighetsstudie som beskrev behov og viste mulige løsninger for idrettsanlegg, deltagerlandsby, medielandsby, mediesenter og etterbruk av anleggene. Bystyret i Oslo behandlet i juni 2012 en sak hvor de fattet følgende vedtak: 1. Byrådet viderefører arbeidet med en søknad om Olympiske leker / Paralympics til Norge i 2022 i tråd med denne byrådssaken. 2. Bystyret forutsetter at søknadsarbeidet ut fra en helhellig vurdering løses i fellesskap mellom idretten, staten og kommunen på en for alle parter tilfredsstillende måte innen den frist IOC har satt. Fakta: En søknad om Olympiske og Paralympiske leker (OL/PL) er i virkeligheten flere søknader; en søknad om statsgaranti og to søknader til IOC. Oslo som søkerby og landets Olympiske komité, det vil for Norges vedkommende si Norges Idrettsforbund som også er Norges Olympiske og Paralympiske komité, er sammen avsendere av en søknad til den Internasjonale Olympiske Komité (IOC). IOC krever at staten skal stille garanti for alle kostnader knyttet til et OL/PL. Dette medfører at det sendes en egen søknad til staten om statsgaranti. Arbeidet med søknadene til IOC går over flere faser. Innen skal landets olympiske komité (NIF) melde inn til IOC om komiteen har en søkerby. Når byen er akseptert som søkerby av IOC Executive Board, utarbeider søkerbyen en første søknad basert på besvarelse av IOC «questionnaire». Denne søknaden gir grunnlag for en teknisk analyse og grovsortering av søkerbyer, og fristen er IOC velger 3-4 kandidatbyer i juli Kandidatbyene sender deretter en ny søknad som er en mer detaljert beskrivelse av konsept og løsninger. Søknaden skal inneholde en rekke garantier fra søkerbyen og statlige myndigheter, herunder statsgaranti, for gjennomføring av lekene. Frist for denne søknaden er satt til januar Endelig valg av vertsby foretas på IOCs kongress Både søknaden om statsgaranti og søknadene til IOC bygger på det samme utredningsmaterialet, men tilpasses den enkelte mottakers vektlegging av forhold som

3 ønskes belyst. Det materialet som skal oversendes til staten, er søknad om statsgaranti vedlagt en konseptvalgutredning (KVU) med tilhørende dokumenter, herunder en samfunnsøkonomisk analyse i tråd med statens krav til konseptvalgutredninger. Oslo kommune gjennomførte et møte med kulturdepartementet den 22. april hvor departementet understreket for kommunen at det var svært viktig at de samarbeidene kommuner/fylkeskommuner forsikret sin deltagelse og at det de er klar over hvilke forpliktelser den enkelte kommune/fylkeskommune tar på seg ved å gi sin tilslutning til NIF og Oslo sin søknad om statsgaranti. Det legges opp til at bystyret i Oslo behandler saken om søknad om statsgaranti den 5. juni Dersom vedtaket sendes umiddelbart etter dette forutsatt positivt vedtak i bystyret. Den enkelte kommune/fylkeskommune bør også innen den tid ha fattet positivt vedtak om sin deltagelse og forpliktelse til søknaden om statsgaranti. Verdigrunnlaget for OL/PL i 2022 IOC har krav til innholdet i en søknad om OL/PL. En søknad skal inneholde en visjon om hva Norge ønsker å oppnå med lekene, det skal fremgå hvilke verdier som legges til grunn. det skal utvikles et overordnet konsept som skal avspeile Norges og Oslos motivasjon for å arrangere OL/PL og hvilke konkrete mål som ønskes realisert, det skal videre utvikles programmer som setter idrettslekene inn en større samfunnsutvikling, og arven etter lekene skal beskrives. Visjon Visjonen for lekene i 2022 skal bygge på de innledende paragrafene i Det olympiske charter. En endelig formulering av visjonen vil bli ferdig utarbeidet i forbindelse med en eventuell søknad til IOC. Verdier Verdiene skal uttrykke både hvordan arrangementet skal fremstå, og hva som skal være førende for arbeidet i alle faser av gjennomføringen. En har foreløpig formulert verdiene i følgende ordpar: Lekent og ambisiøst Lekent er valgt for å stimulere til deltakelse og økt fysisk aktivitet ved å appellere til lek og glede. OL/PL skal spre idrettsglede, vinterglede og livsglede. Ambisiøst gir uttrykk for at lekene skal inspirere til fremragende idrettsprestasjoner, og at Oslo skal arrangere leker med fokus på kvalitet og kompetanse. Raust og ansvarlig Raust skal gi uttrykk for at lekene skal være inkluderende og tilgjengelige for alle. Ansvarlig skal gi uttrykk for nøkternhet; at ressursene brukes riktig, at det etterstrebes en balanse mellom de krav som stilles til arrangementet, og at arrangementet skal etterlate en bærekraftig arv. Urbant og naturnært Urbant omfatter viktige trekk ved et bymiljø: et rikt mangfold og et variert kulturliv. Naturnært er valgt for å fremheve befolkningens nære forhold til naturen og Oslos unike beliggenhet. Overordnet konsept Games in the City Oslo har lagt til grunn det overordnede konseptet Games in the City. Oslo er sannsynligvis den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere olympiske vinterleker i urbane omgivelser, en ramme som vil kunne gi den beste forutsetning for et

4 vellykket arrangement. Games in the City innebærer at alle øvelsene med få unntak skal foregå innenfor Oslos grenser. Arenaene er tenkt plassert i en halvsirkel rundt byen, med seremonier og folkeliv i sentrum. Programmer I tillegg til idrettsøvelsene og seremoniene er programmene sentrale virkemidler for å fremme de olympiske verdier. Helt spesifikt bes det om en beskrivelse av kulturarrangementer som skal gjennomføres i tiden før og under lekene. Videre skal utdanningsprogrammer som fremmer idrett, en sunn livsstil og de olympiske verdier, beskrives. Programmene planlegges å ha hele landet som nedslagsfelt. Hensikten med programmene er å påvirke samfunnsutviklingen i en villet retning, slik at OL/PL etterlater seg en positiv arv også på det immaterielle området. Side Lillehammer-OL i 1994 introduserte miljø som en viktig del av arrangementet har IOC inkludert miljø som sin tredje pilar sammen med idrett og kultur. Å arrangere et OL/PL innebærer miljø- og klimabelastninger knyttet til organisering, utbygging og gjennomføring av selve arrangementet. Utredningsarbeidet tydeliggjør at vinter-ol må bygge på miljøarbeidet som allerede gjøres i offentlig og privat sektor, og de ambisiøse målsettinger som er satt. Dette arbeidet må videreføres inn i OL med miljøansvar plassert i organisasjonskomiteen, og OL-organisasjonen som en aktiv samarbeidspartner på relevante miljøområder. Videre har Oslo i sin samfunnsøkonomiske analyse pekt på verdien av å gjennomføre programmer innenfor områdene: * Bedret Folkehelse * Utdanning og forskning * Fellesskap og mangfold * Arven etter lekene (legacy) Finansiering av investeringer i idrettsanlegg Idrettens modell Norsk idrett har presentert en mulig modell for finansiering av idrettsanleggene. Denne modellen er basert på et spleiselag mellom stat, kommuner/fylkeskommuner og idretten. I de videre forhandlinger med staten og de aktuelle kommunene legger NIF til grunn en modell hvor idretten gjennom spillemidlene, og kommunene, gjennom egne investeringer, dekker til sammen en tredjedel av investeringene knyttet til idrettsanlegg. Den endelige finansieringsmodellen, innenfor de her angitte rammer, vil bli gjenstand for forhandlinger mellom staten, idretten, kommuner og fylkeskommuner når nærmere kostnadstall for idrettsanleggene er kjent etter en søknads- og ekstern kvalitetssikringsprosess. Idrettstingets behandlet denne saken den 9. juni 2022 og fattet blant annet følgende vedtak: - Den finansieringsmodellen for anlegg styret har presentert for idrettstinget skal legges til grunn for forhandlingene. Idrettstinget forutsetter at det i samarbeid med politiske myndigheter på alle nivåer tilrettelegges for at anleggsinvesteringen baseres på et spleiselag der idretten gjennom spillemidlene bidrar med 11,1 %. Ved vesentlige avvik fra dette, vil organisasjonen bli hørt på nytt.

5 - Utviklingen av idrettsanlegg utenfor selve arrangementsregionen for OL/PL 2022 skal ikke berøres av de investeringer som må gjøres relatert til idrettsanlegg innenfor arrangementsregionen. Med denne modellen lagt til grunn innebærer det at idretten har forutsatt at kommuner/fylkeskommuner gjennom egne investeringer dekker 22,2 % av anleggsinvesteringene for de idrettsanlegg som bygges og/eller oppgraderes til et OL/PLstandard. Med spillemidler på 11,1 % vil dette til sammen utgjøre en tredjedel av investeringene. Videre har idrettstinget lagt til grunn at bruken av spillemidler skal belastes det fylket hvor anlegget etableres/ligger. Vurdering I saksfremlegget til Oslo bystyret beskriver byrådet valget av Lillehammerregionen som samarbeidende kommuner/fylkeskommune på følgende måte: Alpindestinasjon Lillehammer Hovedideen bak Lillehammer-konseptet er å presentere et alternativ som bygger på tradisjonene fra OL/PL i 1994, og som søker å utnytte eksisterende strukturer samtidig som området tilføres aktiviteter og investeringer som bidrar til å styrke regionen i et utviklingsperspektiv. Alpint legges til Hafjell og Kvitfjell, mens Hunderfossen-anlegget benyttes til bob, aking og skeleton. Det vil være kostnader knyttet til å ruste opp disse anleggene til en OL 2022-standard. Deltakerlandsbyen planlegges på Storhovet, men det arbeides også med alternative plasseringer. Innkvartering for media vil skje i hoteller og eksisterende studentboliger, mens mediesenteret i alpindestinasjonen legges til Olympiaparken på Stampesletta. Det er generelt sett få infrastrukturtiltak som er nødvendige som følge av et OL. Alpindestinasjon Norefjell Hovedideen bak Norefjell-konseptet er å presentere et kompakt konsept for aktiviteter. Konseptet innebærer nyetablering av konkurransearenaer. Deltakerlandsbyen forutsettes lagt til Quality Spa and Resort Norefjell, med noe supplering av kapasitet. Medieinnkvarteringen baseres dels på eksisterende fasiliteter, men det må også anlegges en medielandsby med etterbruk som turistsenger. Nærheten til Oslo har betydning for innkvartering for mediefunksjonene, og at deler av mediefunksjonene i Oslo kan benyttes i fjellkonseptet. Det må i tillegg etableres en mediesatellitt i anlegget. Det følger en del lokale infrastrukturtiltak med Norefjell-konseptet. Alpindestinasjon samlet vurdering Både Norefjell- og Lillehammer-konseptet er utredet til samme nivå. Etter byrådet vurdering er begge alternativene gjennomførbare, men gjennomføringsrisikoen er ulik. I store trekk vurderes Lillehammer-konseptet som robust, med alternativer til hovedløsning på deltakerlandsby, etablerte anlegg på plass med store eiergrupperinger bak, samt begrensede investeringer som er nødvendig for å løse transportinfrastrukturen og avholde øvelsene i 2022.

6 Norefjell-konseptet innebærer betydelige investeringskostnader til etablering av nytt alpinanlegg, med en tilhørende høyere risiko knyttet både til privatfinansieringen og til løpende drift. Det er en usikkerhet knyttet til teknisk løsning for den midlertidige bob-banen på Norefjell, som baseres på en teknologi som ikke har vært utprøvd i så stor skala og på denne type funksjoner før. Dersom det ikke lar seg gjøre å bygge en midlertidig bob-/akebane, noe som medfører at disse øvelsene dermed må flyttes til Lillehammer, betyr det at det må etableres tre deltakerlandsbyer. Byrådet vil ut fra en helhetlig vurdering anbefale at Lillehammer-konseptet velges som alpindestinasjon. Lillehammer-konseptet er det minst kostnadskrevende av de to konseptene. Usikkerheten knyttet til den midlertidige bob-/akebanen på Norefjell kan resultere i at det ved valg av Norefjell må etableres 3 deltakerlandsbyer. Erfaringen viser at søkerbyer med 3 deltakerlandsbyer ikke når opp i vertskapskonkurransen. Videre er Lillehammer-konseptet det mest robuste hva gjelder infrastruktur og allerede etablerte anlegg. I tillegg vil byrådet fremheve at Lillehammer har en sterk historikk internasjonalt etter OL i 1994, og Lillehammer skal være vertskap for ungdoms-ol i Investeringer i idrettsanlegg Lillehammer kommune Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane (LOBA) For å gjennomføre arrangementet i LOBA er det behov for en oppgradering av anlegget for i størrelsesorden kr. 130,1 mill. Dersom en legger idrettens modell for finansiering til grunn vil kommunens andel på 22,2 % utgjøre kr. 28,9 mill, som kommunen må forplikte seg på som sitt bidrag til anleggsinvesteringer i LOBA. Norges Ake-, Bob-, og Skeleton Forbund (NABSF) og anleggseier har i utredningsfasen pekt på noen investeringer som de mener vil bidra til å styrke anleggets etterbruk i vesentlig grad. Disse investeringene utgjør i størrelsesorden kr. 45,2 mill. Oslo-2022 har på nåværende tidspunkt ikke funnet grunnlag for å inkludere disse investeringene i og med at deres vurdering har vært at dette er investeringer som man strengt tatt ikke er helt nødvendige for å gjennomføre et OL. Disse investeringene innbefatter etterbruksrelaterte tiltak, så som starttreningsbane, rekrutteringsstarter, nytt administrasjonsbygg/mediesenter som er hensiktsmessig både ved normal drift og ved større arrangementer samt investeringer som vil optimalisere den fremtidige driften av anlegget. NABSF og anleggseier er av den oppfatning at disse investeringene burde vært inkludert slik at anlegget i ettertid skal fremstå som tidsriktig og moderne anlegg i flere år fremover, samt tilpasses en mer effektiv etterbruk med større tilgjengelighet for idretten, både med hensyn til nyrekruttering og aktive utøvere. Dersom det senere i prosessen blir tatt hensyn til forbundet og anleggseier synspunkter vil kommunens bidrag øke med om lag kr.10,0 mill. I og med at beslutningen om tildeling av vinter OL i 2022 blir foretatt i juli 2015 er det mulig å fordele disse investeringene over flere år. Utredingen kan for øvrig leses i sin helhet på følgende adresse: nter/vedlegg_kvu/dp2/skiarenaer%20og%20bob/oslo2022%20rapport%20fase%202_b ob%20hunderfossen_v1.0_v01.pdf

7 Øyer kommune Hafjell alpinanlegg Hafjell har i dag status som Riksanlegg for alpine tekniske disipliner. Betegnelsen Riksanlegg benyttes i utgangspunktet ikke i idretten i dag. Når Hafjell og Norges Skiforbund (NSF) benytter denne betegnelsen for Hafjell, er det forbundet med den forpliktelse Hafjell Alpinsenter har ovenfor idretten etter de investeringene som ble gjort i anlegget i forbindelse med OL i 94. Hafjell Alpinsenter mottar ingen støtte fra det offentlige knyttet til denne statusen i dag, og Hafjell Alpinsenter er som kommersiell aktør ikke berettiget spillemidler. Imidlertid arbeider anleggseier sammen med NSF og Øyer kommune for å etablere et «anlegg i anlegget» etter modell fra Kvitfjell hvor en dedikerer deler av anlegget til idrettens behov for trening og konkurranser. Kvitfjell har status som nasjonalanlegg for alpine fartsdisipliner. En forutsetning for å oppnå denne statusen er blant annet at det offentlige, gjerne sammen med idretten, har et eierskap på minimum 50,1 % i selskapet som eier nasjonalanlegget. Kulturdepartementet er innforstått med at arbeides med en slik løsning, og i likhet med Kvitfjell vil Hafjell gjennom dette oppnå status som nasjonalanlegg for alpine tekniske disipliner. Status som nasjonalanlegg innebærer blant annet at anlegget er berettiget inntil 50 % statlig tilskudd til investeringer utført i nasjonalanlegget. Om dette også vil være gjeldene ifm oppgradering til et OL er på nåværende tidspunkt uklart. En har derfor i den videre beskrivelsen lagt til grunn idrettens finansieringsmodell for beregning av bidraget kommunen forplikter seg på. Dersom løsningen med nasjonalanleggsstatus ikke lar seg realisere vil bidrag fra det offentlige (stat og kommune) fort komme i konflikt med EØS-regelverket om offentlig støtte. Gitt at denne situasjonen skulle oppstå må en legge til grunn at anleggseier vil forhandle med organisasjonskomiteen, kommunen og staten om hvordan dette kan løses. Oslo-2022, sammen med anleggseier har kommet til at en oppgraderingskostnad i Hafjell vil utgjøre i størrelsesorden kr. 81,9 mill, som innebærer en finansieringsandel som kommunen må forplikte seg til å bidra med på kr. 18,2 mill. I og med at beslutningen om tildeling av vinter OL i 2022 blir foretatt i juli 2015 er det mulig å fordele disse investeringene over flere år. Utredingen kan for øvrig leses i sin helhet på følgende nett-adresse: nter/vedlegg_kvu/dp2/skiarenaer%20og%20bob/rapport_ol22_alpinutr_lev2_kvit- Hafj_V01.pdf Ringebu kommune Kvitfjell alpinanlegg Kvitfjell er nasjonalanlegg for de alpine fartsdisiplinene (Utfor og Super-G). Avtalen ble inngått med Kulturdepartementet i 1999 og ga Kvitfjell status som nasjonalanlegg frem til Partene har forpliktet seg til å videreføre avtalen etter reforhandling hvert 5. år frem til Nåværende forlengelse gjelder for perioden En slik status stiller krav til en eierstruktur i tråd med Kulturdepartementets retningslinjer for bruk av spillemidler. Statusen gir videre rett til å søke om tilskudd på inntil 50 % av godkjente kostnader ved utbygging, ombygging eller rehabilitering av anleggene. For å

8 tilfredsstille krav til eierskap i henhold til disse retningslinjene er det etablert et eget selskap som eier og disponere de delene av Kvitfjell som er definert som nasjonalanlegg. Dette selskapet eies med 51 % av hhv. Ringebu kommune og Norges Skiforbund. De resterende 49 % eies av Kvitfjell Alpinanlegg. Eierstrukturen sikrer at man er søknadsberettiget til spillemidler. I tillegg sikrer statusen som nasjonalanlegg den organiserte alpinidretten rettigheter i forhold til trening og konkurranser i anlegget. Som nasjonalanlegg har arenaen blitt betydelig opprustet de siste 10 årene. Dette gjelder kapasitet på snøproduksjon, opprusting av heis og bakkeanlegg samt utskifting av permanente sikkerhetsposisjoner (A-nett posisjoner). Alle renn og oppvarmingstraséer er nå 100 % dekket med kunstsnø. Dagens World Cup-trasé i Kvitfjell framstår som en moderne og teknisk krevende løype. I tett samarbeid med FIS er det gjort betydelige endringer i traséen og tilhørende installasjoner i forhold til endrede sikkerhetskrav og tilpasninger som en følge av utviklingen i alpinidretten. Oslo-2022, sammen med anleggseier har kommet til en oppgraderingskostnad i Kvitfjell som er i størrelsesorden kr. 89,0 mill. På nåværende tidspunkt er det uklart om det statlige tilskudd til anleggsinvesteringene vil utgjøre 50 % (nasjonalanleggsstatus) eller om men vil legge idrettens modell til grunn. Dersom en legger idrettens modell for finansiering til grunn vil kommunens andel på 22,2 % utgjøre kr. 19,8 mill, som kommunen må forplikte seg på som sitt bidrag til anleggsinvesteringer i nasjonalanlegget. I tillegg er det utredet en alternativ trasé for utfor herrer. Denne traseen vil ha sitt startpunkt som er ca. 700 m lenger sør enn dagens startpunkt. Den vil fremstå som mer krevende enn dagens trasé og også betydelig lengre. Publikumsmessig vil den også fremstå som mer spektakulær. Traseen vil bli helt ny i de øverste ca meter for så å følge eksisterende løype herfra og ned. I tillegg foretas det en mindre justering ca. 300 meter i nedre del. Målområdet vil være det samme som i eksisterende trasé. Kostnadene som er utredet ved denne nye traseen beløper seg til i størrelsesorden kr. 43,0 mill.dersom en velger å realisere denne traseen vil kommunens andel, i tillegg til det som er beskrevet ovenfor beløpe seg til kr. 9,5 mill. I og med at beslutningen om tildeling av vinter OL i 2022 blir foretatt i juli 2015 er det mulig å fordele disse investeringene over flere år. Utredingene kan for øvrig leses i sin helhet på følgende nett-adresse: nter/vedlegg_kvu/dp2/skiarenaer%20og%20bob/rapport_ol22_alpinutr_lev2_kvit- Hafj_V01.pdf og nter/vedlegg_kvu/dp2/skiarenaer%20og%20bob/notat_ny_tras%c3%a9_dhm_kvitfjel l_v01.pdf Oppland fylkeskommune Fylkeskommunen har gjennom tidligere behandlinger blant annet i fylkestingsak 16/12, fattet følgende vedtak:

9 1) Oppland fylkeskommune ønsker å bidra aktivt i den videre prosessen med konseptutredning-, kvalitetssikring og søknadsutvikling. Fylkeskommunen er innforstått med at forslaget til idrettens modell til finansiering av anleggsinvesteringer gjøres ved et spleiselag mellom idretten (spillemidler) og den enkelte kommune, og at spillemiddelandelen (11,1 %) av anleggsinvesteringene dekkes innenfor den fylkesvise rammen av spillemidler som tildeles Oppland fylkeskommune. Ut over at spillemidler må prioriterer disse anleggene i perioden vil Oppland fylkeskommune høyst sannsynlig bli utfordret av kommunene Lillehammer, Øyer og Ringebu til å bidra økonomisk for å realisere anleggsinvesteringene. I tillegg er fylkeskommunen innforstått med at deltagerlandsbyen, dersom dette alternativet velges, kan bli realisert på det arealet hvor fylkeskommunen er en av grunneierne. Deltager- og medieinnkvartering/mediesenter Oslo-2022 har lagt til grunn at OL-organisasjonen ikke skal bygge og eie bygningsmasse som skal benyttes til innkvartering og mediesenter. Det er andre (offentlige eller private) som skal stå for utbygningen og eierskapet, og OL-organisasjonen skal inngå leiekontrakter for å dekke behovet til et OL/PL. Media senter er foreslått lagt til i Håkons Hall i Lillehammer, eventuelt med tilleggsarealer i Kristins Hall. Dette er en løsning som er vurdert til å være velegnet til formålet. Media innkvartering er lagt til eksisterende hoteller samt studentboliger. Dette betyr også gjenbruk av deltagerlandsbyen til ungdoms-ol i Dette er også vurdert som viktig i og med IOC sitt økonomiske bidrag til realiseringen av denne deltagerlandsbyen/studentboligene. Media innkvartering vil væretilgjengelig nær Håkons hall i eksisterende hotell og studenthybler. Deltagerlandsbyen er i konseptvalgutredningen foreslått lagt til Storhove, hvor en foreslår å bygge en kombinasjon av studentboliger og eventuelt andre boligtyper som Lillehammer kommune har behov for. Til dette konseptet er det lagt til grunn at en benytter HIL til servicefunksjoner for deltagerlandsbyen. Interessentene i dette området er foruten grunneierne (Oppland fylkeskommune og en privat grunneier), Lillehammer kommune, Sopp og HIL. Konseptvalgutredningen har også beskrevet en alternativ plassering av deltagerlandsbyen på en tomt som ligger like ovenfor Hafjell alpinanlegg ved Ilsetra hotell, på vei inn til Pellestova. Regionen har ikke spilt inn dette alternativet, men det har kommet opp som et alternativ fra en privat forslagsstiller. Derimot har regionen, ved siden av Storhove, spilt inn et alternativ ved bunnstasjonen i Hafjell alpinanlegg, den såkalte hotelltomta. Alpinco AS, som eier av Hafjell alpinanlegg og interessent, er i dialog med Oslo-2022 og utreder dette alternativet videre. Interessentene har fått frist av Oslo-2022 til 20. mai 2013 med å komme opp med en konseptuell beskrivelse av hvordan de tenker seg deltagerlandsbyen løst. Oslo-2022 sin utredning vedrørende mediesenter og landsbyer kan leses i sin helhet på følgende nett-adresse: nter/vedlegg_kvu/dp2/landsbyer%20og%20mediesenter/delutredning%202-_mmc-og-

10 fjellandsbyer%20lillehammer%20inkl%20hafjell%20%20100%25%20%20uten%20ol%2 0ringer26.pdf Videre prosess Søknad om statsgaranti utarbeides av Norges Idrettsforbund og Oslo kommune i samarbeid. Det er etablert en søkerkomite med det formål å samordne utarbeidelsen av søknaden om statsgaranti. Foruten Oslo kommune og Norges Idrettsforbund deltar representanter for de samarbeidende kommunene Lørenskog, Lillehammer, Øyer og Ringebu. Utforming av søknadsdokumentet er påbegynt og vil bli ferdigstilt for oversendelse til staten så snart bystyret har fattet vedtak om at Oslo skal være søkerby. Under bystyrets behandling i møte av budsjettet for 2013 ble blant andre følgende verbalforslag vedtatt: Spørsmålet om Oslo bør søke om å arrangere Vinter OL i 2022 legges frem for folkeavstemning som arrangeres sammen med stortingsvalget Ordlyden i spørsmålet som skal stilles i folkeavstemningen om Vinter-OL i 2022 bestemmes av bystyret. Når resultatet av folkeavstemningen foreligger, vil byrådet komme tilbake til bystyret med en ny vurdering og anbefaling i saken. 5. juni 2013: Søknad om statsgaranti til behandling i Bystyret. Juni 2013: Frist for innsending av søknad om statsgaranti til staten. 9. September 2013: Folkeavstemning i Oslo om OL-søknad. 14. november 2013: Frist for National Olympic Committee (NOC) til å melde sin interesse for OL i mars 2014: Frist for innsendelse av søknad til IOC. Juli 2014: IOC aksepterer kandidatbyer for OL Januar 2015: Stortingets frist for å vedta statsgaranti og oversende Candidature File og Guarantee letter til IOC. 31. juli 2015: IOC beslutter hvem som tildeles Vinter-OL og Paralympics i Konklusjon: Det er en forutsetning for det videre arbeidet med en søknad om statsgaranti at den enkelte kommune og fylkeskommunen tilkjennegir sin tilslutning til Oslo-2022 sitt konsept «Games in the City» og slutter seg til NIF og Oslo kommunes søknad om statsgaranti. Gitt at man legger idrettens modell for finansiering av investeringer i idrettsanlegg er Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune innforstått med de økonomiske forpliktelser som de gjennom beskrivelsen i denne saken påtar seg ved å gi sin støtte til søknaden. De endelige kostnader som den enkelte kommune/fylkeskommune vil måtte bære i forbindelse med et OL/PL i 2022 vil bli endelig klarlagt etter forhandling med staten om kostnadsfordeling mellom staten, idretten og de samarbeidende kommunene. En legger for øvrig til grunn at staten bærer gjennomføringskostnadene til et OL/PLi Norge i Det legges fram en egen sak om resultatet av forhandlingene når disse er gjennomført.

11 Dersom det er nødvendig å gjennomføre planprosesser/reguleringsplaner forutsettes det at den enkelte kommune gjennomfører de nødvendige prosesser og dekker kostnadene selv. Dokumenter tilgjengelig på internett er: Olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo i Søknad om statsgaranti. Byrådssak 68/13 Vedlegg 1 - Konseptvalgutredningen Vedlegg 2 - Samfunnsøkonomisk analyse Vedlegg 3: Kvalitetssikringsrapporten fra Ernst & Young Vedlegg 4: Kommentarer til KS-rapporten fra Oslo 2022 Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G : 1. Kommunestyre er positiv til at Lillehammer kommune deltar i Oslo kommunes og Norges Idrettsforbunds videre prosess vedrørende søknad om statsgaranti for Olympiske leker og Paralympics i Oslo i 2022 og støtter Oslo-2022 sitt konsept «Games in the City». 2. Kommunestyret er innforstått med de forpliktelser som Lillehammer kommune påtar seg i samsvar med det som er beskrevet i denne saken. 3. Lillehammer kommune vil bidra aktivt inn i den videre søknadsprosessen og være en pådriver for å finne gode løsninger til beste for et OL/PL. 4. Lillehammer kommune forplikter seg til å iverksette arbeidet med nødvendige reguleringer / reguleringsplan dersom det er behov for reguleringsendring i tilknytning til plassering av anlegg med nødvendig omkringliggende område. Det forutsettes at kommunen dekker kostnadene ved slikt reguleringsarbeid. Lillehammer, Christian Fotland Rådmann

Saksframlegg. Saksb: Christian Fredrik Fotland Arkiv: C21 12/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Christian Fredrik Fotland Arkiv: C21 12/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Christian Fredrik Fotland Arkiv: C21 12/1088-11 Dato: 16.08.2012 LILLEHAMMER KOMMUNES DELTAGELSE I SØKERPROSESSEN TIL DE OLYMPISKE OG PARALYMPISKE LEKER I 2022 Sammendrag:

Detaljer

Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et samlet vinter- OL i urbane omgivelser

Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et samlet vinter- OL i urbane omgivelser Oslo er den eneste hovedstaden i verden som kan arrangere et samlet vinter- OL i urbane omgivelser Vi ønsker å oppnå: En vellykket gjennomføring av vinterolympiske leker hvor verden og Norge forenes gjennom

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Nanna Egidius Arkiv: 046 C21 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Nanna Egidius Arkiv: 046 C21 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Nanna Egidius Arkiv: 046 C21 16/6592-13 Dato: 13.03.2017 MULIGHETSSTUDIE VINTER-OL OG PARALYMPICS Vedlegg: Mulighetsstudie Olympiske & Paralympiske vinterleker Lillehammer

Detaljer

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1

OL/PL 2022. Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 OL/PL 2022 Status og videre arbeid for Drammen 06.11.2012 1 Tidligere vedtak, Drammen Bystyre 20. mars 2012. 1. Drammen kommune er positive til å være vertskommune for ishockey i et eventuelt OL/PL 2022.

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/4371-1 Dato: 20.03.2012 DRAMMEN SOM VERTSBY I OL 2022 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen

Detaljer

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms OL på Lillehammer i Anders Magnus Løken 17. august 2011

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms OL på Lillehammer i Anders Magnus Løken 17. august 2011 Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms OL på Lillehammer i 2016 Anders Magnus Løken Sentrale spørsmål som besvares i rapporten Hva er forventet netto statlig tilskudd og størrelse på Statens

Detaljer

Søknadsprosess for OL/PL 2022

Søknadsprosess for OL/PL 2022 Saknr. 12/2006-3 Ark.nr. C21 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

Fylkestinget. Møteinnkalling. Sted: Fylkestingsalen Dato: kl

Fylkestinget. Møteinnkalling. Sted: Fylkestingsalen Dato: kl Fylkestinget Møteinnkalling Sted: Fylkestingsalen Dato: 20.03.2012 kl. 14.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 20.03.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 17/12 12/2006 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Multifunksjonshall Marienlyst. Status

Multifunksjonshall Marienlyst. Status Multifunksjonshall Marienlyst Status Formannskapet 11.12.2012 11.12.2012 1 Fra Bystyresak den 18.09.2012: (Utvikling av Marienlystområdet med ny multifunksjonshall) Det inngås avtaler med Ticon Eiendom

Detaljer

Sak nr. 8 a. Innkomne forslag. Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33. kretsting i Oslo. Lørdag 2. juni 2012

Sak nr. 8 a. Innkomne forslag. Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33. kretsting i Oslo. Lørdag 2. juni 2012 Sak nr. 8 a Innkomne forslag Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33 2012 kretsting i Oslo Lørdag 2. juni 2012 Sak nr. 8 a) Innkomne forslag Det har kommet inn ni forslag fra to forslagsstillere.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Grunnleggende prinsipper:

Grunnleggende prinsipper: Oriente ring om prosessen for å velge en norsk søkerby til vinter-ol og Paralympics 2018. Veiledning for kandidatbyene. Grunnleggende prinsipper: IOC presenterer omfattende spørsmålslister i sin kandidatur-

Detaljer

OSLO2O22 Applicant City. De olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo 2022

OSLO2O22 Applicant City. De olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo 2022 OSLO2O22 Applicant City De olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo 2022 Innholdsfortegnelse 3 En unik mulighet 16 Nye byområder 18 Økern 19 Kjelsrud 20 Idrettsanlegg 22 Ishaller 23 Ski- og snowboardanlegg

Detaljer

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015 Pressekonferanse Ullevaal 5. mai 2015 Side 2 Fortsatt vekst i medlemsmassen Side 3 Idrettens rammevilkår: Mål i IPD 2011-2015: Gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjonen og aktivitetsutvikling:

Detaljer

L i l l e h a m m e r O l y m p i s k e A l p i n a n l e g g, H a f j e l l

L i l l e h a m m e r O l y m p i s k e A l p i n a n l e g g, H a f j e l l L i l l e h a m m e r O l y m p i s k e A l p i n a n l e g g, H a f j e l l Hafjell alpinanlegg er Norges alpine riksanlegg og ligger i Øyer kommune, 15 km nord for Lillehammer. Alpinanlegget, trinn én,

Detaljer

NORGE ER ET LITE LAND, MEN EN STOR VINTERIDRETTSNASJON

NORGE ER ET LITE LAND, MEN EN STOR VINTERIDRETTSNASJON Olympic Games: Paralympic Games: NORGE ER ET LITE LAND, MEN EN STOR VINTERIDRETTSNASJON FOKUS PÅ GJENBRUK ET OL FOR ALLE BYGGET PÅ VÅRE TRADISJONER FOR OG MED EN NY GENERASJON Vinteridrett er en del av

Detaljer

Prop. 153 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 153 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 153 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Statsgaranti og tilsagn om statlig tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016 Tilråding fra Kulturdepartementet

Detaljer

Velkommen til Lillehammer

Velkommen til Lillehammer Velkommen til Lillehammer De 17. olympiske vinterleker Et olympisk eventyr Hva fikk Lillehammer og regionen ut av OL 1994! Ikke alle enige Ikke alle var positive til en OL-søknad. Før kommunestyret 2.

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

Bakgrunn om utvikling av Marienlyst

Bakgrunn om utvikling av Marienlyst Bakgrunn om utvikling av Marienlyst Orientering i formannskapet 14. februar 2017 Rådmann Osmund Kaldheim 14.02.2017 Tema: Bakgrunn om utvikling av Marienlyst (v/rådmannen) Idrett Friidrettsanlegg Berskaug

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Innst. 33 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 153 S (2010 2011)

Innst. 33 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 153 S (2010 2011) Innst. 33 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 153 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om statsgaranti og tilsagn om statlig tilskudd for å

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Karlstad 3. februar 2012 Aftenposten 12. april 2011 Vi lever ikke

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4177-18.12.2015 Tilskuddsbrev Inkludering i idrettslag 2016 Kulturdepartementet viser til søknad av 3. november

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/6749-04.01.2017 Tilskuddsbrev - Inkludering i idrettslag 2017 - Kulturdepartementet viser til søknad av 1.

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012 Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012 Byrådserklæringen Hele Oslos befolkning skal ha mulighet til å drive idrett og ha tilgang på gode områder

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll Idrettsstyrets møte nr 2 2004/2007 27. mai 2004 Toppidrettssenteret Sak 07: Skal Norge søke OL 2014? Sak 08: Styre- og AU-reglement, delegasjonsreglement

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti. i Oslo 2022. Rapport til Finansdepartementet og Kulturdepartementet

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti. i Oslo 2022. Rapport til Finansdepartementet og Kulturdepartementet Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti og -tilskudd for OL/PL i Oslo 2022 Rapport til Finansdepartementet og Kulturdepartementet Utgivelsesdato: 20.12.2013 DNV GL Rapportnr: 2013-1695 Versjon: 1.0

Detaljer

I n n l e d n i n g. f Valg av trekonstruksjoner i Hamar Olympiahall, og Hamar

I n n l e d n i n g. f Valg av trekonstruksjoner i Hamar Olympiahall, og Hamar Utvikling og etterbru k I n n l e d n i n g Da Lillehammer kommune valgte å søke om tildeling av de olympiske vinterleker var det først og fremst som et middel for å oppnå viktige samfunnsmål for kommunen,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksbehandler: Harald Landheim LÅN TIL LILLEHAMMER SKIFESTIVAL AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: I denne saken

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: 09.01.2015 NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Kvalitetssikring av kostnadsreduserende tiltak, Oslo 2022

Kvalitetssikring av kostnadsreduserende tiltak, Oslo 2022 Kvalitetssikring av kostnadsreduserende tiltak, Oslo 2022 Finansdepartementet og Kulturdepartementet Dato: 2014-10-01 Report title: Kvalitetssikring av kostnadsreduserende tiltak, Oslo 2022 Customer: Finansdepartementet

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Novapoint, 27. mai 2008 SAS Royal Hotel, Tromsø Roger Ingebrigtsen, strategi og kommunikasjonssjef. www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018.

Novapoint, 27. mai 2008 SAS Royal Hotel, Tromsø Roger Ingebrigtsen, strategi og kommunikasjonssjef. www.tromso2018.no e-post: info@tromso2018. Novapoint, 27. mai 2008 SAS Royal Hotel, Tromsø Roger Ingebrigtsen, strategi og kommunikasjonssjef Norges omdømme i verden Norge med storpolitiske interesser i nord Norges reiseliv skriker etter å bli

Detaljer

Saksframlegg. 2) Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å formalisere samarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Rosenborg Ballklubb.

Saksframlegg. 2) Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å formalisere samarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Rosenborg Ballklubb. Saksframlegg EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/31083 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1) Formannskapet vedtar at EM-komiteen arbeider videre med Trondheims søknadsgrunnlag

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Skal Norge søke vinterlekene 2018?

Skal Norge søke vinterlekene 2018? Skal Norge søke vinterlekene 2018? Dag Vidar Hanstad, Norges idrettshøgskole Innledning Dette bakgrunnsnotatet er ment som et oppspill til debatten på ledermøtet i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Evalueringsrapport OSLO2022

Evalueringsrapport OSLO2022 Evalueringsrapport OSLO2022 VERSJON 8.12.2014 1 Direktørens betraktninger En søknad om De olympiske og paralympiske leker har vist seg å være et omfattende og komplisert arbeid. Etaten Oslo2022s hovedoppgave

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken

Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Saknr. 16/15974-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til anbefalingene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor.

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Saksframlegg Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar at Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag fotballkrets og Rosenborg

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/ Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-17 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN - NY VURDERING AV FORESPØRSEL OM FORHÅNDSUTTALELSE Vedlegg: Rapport fra Arbeidsgruppe

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Presentasjon av målsetting ett år før lekene starter i Side 1

Presentasjon av målsetting ett år før lekene starter i Side 1 Presentasjon av målsetting ett år før lekene starter i 2018 Side 1 Sesongene 2015, 2016 og 2017 Gode norske resultater i 2015 og 2016 (WC) Prioritering mellom VM og OL/PL internasjonalt Konsekvenser for

Detaljer

Kampidrettenes utviklingsplan anlegg

Kampidrettenes utviklingsplan anlegg Kampidrettenes utviklingsplan anlegg Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 6 2. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 7 3. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE... 8 4. EKSISTERENDE POLITISKE

Detaljer

Olympiske og paralympiske leker Oslo 2022. Søknad om statstilskudd og statsgaranti

Olympiske og paralympiske leker Oslo 2022. Søknad om statstilskudd og statsgaranti Olympiske og paralympiske leker Oslo 2022 Søknad om statstilskudd og statsgaranti Olympiske og paralympiske leker på hjemmebane en unik mulighet Innledning Det finnes ikke mange muligheter til å skape

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2010 39435/2010 2010/12049 016 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Bystyret 16.09.2010 Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Nasjonalanleggene Hafjell & Kvitfjell - for alle disipliner

Nasjonalanleggene Hafjell & Kvitfjell - for alle disipliner Nasjonalanleggene Hafjell & Kvitfjell - for alle disipliner Hafjell nasjonalanlegg Storinvesteringer når OL vender tilbake til Hafjell. Etableringen av Nasjonalanlegget i Hafjell medfører betydelige investeringer

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Hvilken mulighet gir et OL i 2018 for Nord-Norge? Finnmarkonferansen 2007i Alta

Hvilken mulighet gir et OL i 2018 for Nord-Norge? Finnmarkonferansen 2007i Alta Erlend Rian, spesialrådgiver Tromsø 2018 AS: Hvilken mulighet gir et OL i 2018 for Nord-Norge? Finnmarkonferansen 2007i Alta Visjonen Sammen skal vi skape en grensesprengende idrettsfest, og gi verden

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907800 : E: C21 &80 : Ane Eikehaugen/ Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 125/09 FORESPØRSEL

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR Saksansv. : Ivar Brenna Arkiv: K2- Q20 : Arkivsaknr.: 09/672

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 Saksframlegg FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å justere

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 31/2009-2012 Utsendelsesdato: 25. april Merknadsfrist: 30. april Møtetid: Mandag 23. april 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre Dato: 3. mars 2011 Byrådssak 1108/11 Byrådet Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre ADME SARK-332-201000099-229 Hva saken gjelder: Kulturdepartementet sendte 21.12.2010

Detaljer

ARRANGØRSEMINAR Arrangører av World Cup og TV-sendte renn, Scandic Oslo Airport 13.oktober

ARRANGØRSEMINAR Arrangører av World Cup og TV-sendte renn, Scandic Oslo Airport 13.oktober ARRANGØRSEMINAR 2017 Arrangører av World Cup og TV-sendte renn, Scandic Oslo Airport 13.oktober Agenda 17.00 Åpning og presentasjon av deltagerne Bærekraft og arrangement v/ Roar Smelhus, Hjellnes Consult

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Lillehammer-regionen Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Fakkelgården Møtedato: 14.11.2014 Tid: 08.30-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464 / akr@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Norsk katapult. Utlysning

Norsk katapult. Utlysning Norsk katapult Utlysning Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Siva inviterer virksomheter med god forankring

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

OL/PL 2022-prosessen

OL/PL 2022-prosessen OL/PL 2022-prosessen Utskrift av diverse vedtak/møter/saker i NIF vedr. OL/PL 2022, for perioden 01.08.2011-31.10.2014: - Ekstraordinært Idrettsting (hentet fra protokoll, idrett.no) - Ledermøter (hentet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer