Årsrapport 2011 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

2

3 Innhold Hovedpunkter Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2007 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Hamngallerian i Gustavsberg kontorbygg i Sverige 13 Stella logistikkeiendommer i Sverige Waterfront kontorbygg i Sverige Kongsberg kontorbygg i Norge Bad Kissingen eldreboliger i Tyskland Elisa eldreboliger i Tyskland Chemnitz boliger i Tyskland Troubadour boliger i Tyskland München-Laim boliger i Tyskland Colonial Retail kjøpesentre i USA Colorado Plaza Tower One kontorbygg i USA TCM New England hoteller i USA Årsberetning Resultatregnskap Balanse eiendeler Balanse egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 3

4 Waterfront i Göteborg 4 Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

5 Hovedpunkter 2011 VERDSETTELSER Utviklingen i markedsverdier har vært variert i I de fl este porteføljer har vi sett en stabilisering av verdiene og enkelte porteføljer har hatt en god utvikling gjennom året. Den beste verdiutviklingen har vi sett i USA hvor eiendomsverdiene har steget med over 8 % i Troubadour og Elisa porteføljene har derimot hatt en svak utvikling slik at samlet sett har kurseffekten knyttet til eiendomsverdier vært negativ i VIKTIG LEIEAVTALE FREMFORHANDLET FOR TOMTEBODA Selskapet har fremforhandlet en ny 25-års leieavtale med en statlig aktør på Tomteboda i Stockholm. Avtalen gjelder innvendige lokaler på ca kvm, samt en utvendig parkeringsplass på ca kvm. Før avtalen kan signeres må den godkjennes av berørte instanser. Godkjennes avtalen er signering forventet innen 30/ med innfl ytting pr 1/ FORHANDLINGER MED LÅNGIVER I TROUBADOUR Utviklingen i Troubadour har vært betydelig svakere enn det som var forventet på investeringstidspunktet og investeringen har per i dag ikke tilstrekkelig kontantstrøm til å betjene drifts og finanskostnader. Det er derfor iverksatt en restruktureringsprosess med banken der formålet er å redusere gjelden og finanskostnadene. Forhandlinger med långiver pågår og disse forventes avsluttet i løpet av første halvår LAIM Investeringsmarkedet i München har utviklet seg meget sterkt igjennom de senere år. Selskapet har observert sterk interesse for kjøp av porteføljen og har følgelig besluttet å teste kjøpsinteressen i markedet. Et eventuelt salg vil bli avklart høsten UTBETALING FOR 2011 Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i kapitalmarkedene og det er derfor risiko knyttet til fremtidig utvikling på konsernets investeringer samt behovet for likviditet for å sikre aksjonærenes verdier. Styret har på bakgrunn av dette samt avkastningen for 2011 og likviditeten i selskapet foreslått en utbetaling på 10 øre pr. aksje, som tilsvarer 1 % av emisjonskursen i den første emisjonen. Endelig vedtak fattes på generalforsamlingen i mai. Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5

6 Ca Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS (GEU) 72 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 100 % 80 % 100 % 100 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront (Kontor Sverige) Kongsberg (Kontor Norge) Elisa (Eldreboliger Tyskland) Troubadour (Boliger Tyskland) Colorado Plaza Tower One (Kontor USA) 12 bygg kvm Leie MNOK 72 Andel inv. kapital 9 % 1 bygg kvm Leie MNOK 52 Andel inv. kapital 10 % 3 bygg kvm Leie MNOK 82 Andel inv. kapital 12 % 7 bygg kvm Leie MNOK 81 Andel inv. kapital 14 % 227 bygg kvm Leie MNOK 86 Andel inv. kapital 15 % 1 bygg kvm Leie MNOK 55 Andel inv. kapital 10 % Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Innledning Årsrapporten inneholder, foruten komplett årsregnskap, informasjon om utviklingen i eiendomsmarkedet og en oppdatering av viktige hendelser i forvaltningen av de investerte porteføljene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS (GEU). Struktur og oversikt GEU er en eiendomsportefølje som består av investeringer i utleieboliger og næringseiendom som kontorbygg, hotell, lagerbygg, industribygg og handelseiendommer. Eiendommene har sentral beliggenhet med hensyn til befolkning og kommunikasjon, og/eller en vesentlig andel langsiktige leiekontrakter med antatt kredittverdige leietagere. Investeringene er gjort sammen med det svenske «søsterselskapet» Global Fastighet Utbetalning 2007 AB (GFU) via det felles eide selskapet Global Eiendom Utbetaling Norge 2007 AS (GEUN). Figuren ovenfor oppsummerer struktur over porteføljen til GEU og GFU. Eiendomsporteføljen Selskapet ble etablert i 2007 og har 12 ulike investeringer i Norge, Sverige, Tyskland og USA. Totalt sett består porteføljen av ca kvm eiendom, og budsjetterte leieinntekter for 2012 er på NOK 669 millioner. Postterminalen i Jönköping 6 Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

7 Ca Aksjonærer i Sverige Global Fastighet Utbetalning 2007 AB (GFU) 28 % Norge 2007 AS (GEUN) 100 % 50 % 100 % 75 % 49 % 100 % Hamn gallerian (Kontor Sverige) Bad Kissingen (Eldreboliger Tyskland) Chemnitz (Boliger Tyskland) Colonial Retail (Kjøpesentre USA) TCM New England (Hotell USA) München-Laim (Boliger Tyskland) 1 bygg kvm Leie MNOK 15 Andel inv. kapital 2 % 3 bygg kvm Leie MNOK 12 Andel inv. kapital 2 % 38 bygg kvm Leie MNOK 26 Andel inv. kapital 2 % 10 bygg kvm Leie MNOK 116 Andel inv. kapital 9 % 10 bygg kvm Leie MNOK 6 Andel inv. kapital 5 % 4 bygg kvm Leie MNOK 13 Andel inv. kapital 2 % Eiendommer Norge Sverige Tyskland USA 1. Kongsberg 2. Waterfront 5. Bad Kissingen 10. Colonial Retail 3. Hamngallerian 6. Troubadour 11. Denver Tower One 4. Stella 7. Elisa 12. TCM New England 8. Chemnitz 9. Laim Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 7

8 BNP-vekst i Norden 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % Norge Sverige Finland Danmark Kilde: SEB/Newsec Transaksjonsvolum (Mrd EURO) Norge Sverige Finland Danmark 2011 Kilde: Newsec Markedsinformasjon - Årsrapport Utvikling av eiendomsmarkedet i Norden Den nordiske økonomien har vist sterk vekst det siste året og synes å ha kommet bedre ut enn andre europeiske økonomier. Sterke eksportindustrier, sterk olje- og gass sektor (Norge), lav statlig gjeld, høyt utdanningsnivå, transparent økonomi og forbrukere med sunn privatøkonomi gir regionen stabilitet og grunnlag for videre positiv utvikling. Eiendomsmarkedet i Norden hadde en god utvikling i første halvår 2011, med økte transaksjonsvolum spesielt i det norske og svenske markedet. Til tross for uroen i de finansielle markedene i siste halvdel av 2011 har likviditeten holdt seg på et bra nivå også i andre halvår i Norge og Sverige, mens det var en noe svakere utvikling i Danmark og Finland. Transaksjonsvolumet i 2012 forventes å bli i samme størrelsesorden som i Med andre ord forventes det fortsatt et likvid transaksjonsmarked spesielt for attraktive eiendommer med god beliggenhet. Dette med bakgrunn i sterke fundamentale forhold i økonomien i de Nordiske landene, en stabil banksektor og høy grad av transparens i markedet. Avkastningskravene/yieldene 1 for kontorbygg falt i 2010, mens avkastningskravene for 2011 totalt sett har vært tilnærmet uendret. Avkastningskravene for attraktive eiendommer med god beliggenhet gikk ytterligere ned i For 2012 forventes en flat utvikling i avkastningskravene i Norden, men fortsatt vekst i leieprisene forventes å bidra til positiv utvikling i eiendomsverdiene Kilder: Newsec, JLL, Akershus Eiendom Makroøkonomisk utvikling i Sverige Sverige har hatt god økonomisk vekst siden midten av 2009, og BNP-veksten var på nesten 6 % i I 2011 var veksten avtagende og samlet var veksten i BNP i overkant av 4 %. I 2012 forventes veksten å avta med en økning i BNP på kun ca. 1 %. Prognosene for svensk økonomi i 2012 er således noe svakere enn tidligere antatt. Dette henger først og fremst sammen med lavere eksport som en følge av den svake utviklingen i Euro-sonen og styrket kronekurs. Svakere utvikling i boligmarkedet i andre halvår av 2011 og den usikkerhet som råder vedrørende fremtidig utvikling forventes å gi utslag i økt sparing for svenske husholdninger. Dette vil trolig medføre at veksten i privat konsum reduseres. Den positive utviklingen i arbeidsmarkedet i Sverige stoppet opp mot slutten av 2011, men ennå synes det ikke som arbeidsmarkedet er svekket i form av fallende sysselsetting. De svekkede konjunkturutsiktene forventes dog og gi effekter i arbeidsmarkedet i tiden fremover. Inflasjonen i Sverige er fortsatt lav og forventes å falle ytterligere i 2012, for så stige igjen i 2013 og Primært skyldes dette at det forventes lavere etterspørsel etter varer og tjenester i Riksbanken økte styringsrenten fra 1,25 % ved inngangen til 2011 til 2 % i juni Deretter ble styringsrenten igjen redusert til 1,5 % i februar Det er ventet at renten vil holde seg uendret gjennom 2012 for så igjen å stige gradvis fra midten av Kilde: Riksbanken Eiendomsmarkedet i Sverige Likviditeten i det svenske eiendomsmarkedet var i 2011 noe lavere enn foregående år. Samlet transaksjonsvolum var ca. SEK 93 milliarder mot SEK 98 milliarder i Andelen utenlandske investorer i markedet ble redusert i siste halvår 2011 som følge av uroen i finansmarkedene, og større transaksjoner i siste halvår ble i all hovedsak gjennomført 1 Direkteavkastning/yield defi neres som driftsnetto (leieinntekter fratrukket driftskostnader) dividert med eiendommens verdi. Gitt uendret driftsnetto vil en yield-økning gi lavere eiendomsverdi, mens en yield-reduksjon vil gi høyere eiendomsverdi. 8 Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

9 Kontorleiesyklus i Norden, Q112 Hovednettverket for logistikk i Norden Oslo Helsinki Stockholm Göteborg, Denver Leievekst avtar Akselererende leievekst Fallende leier Leiene bunner ut Kilde: Jones Lang Lasalle, Newsec Oslo Göteborg Copenhagen Örebro Stockholm Norrköping/Linköping Jönköping Malmö Helsinki Kilde: ING Real Estate av svenske investorer. De største transaksjonene i siste halvår av 2011 var Diös sitt kjøp av Norrvidden for SEK 5,8 milliarder og AMF Fastigheter sitt kjøp av tre kjøpesentre sentralt i Stockholm. Den svake utviklingen i Eurosonen påvirker veksten i Sverige negativt. Derfor forventes eiendommer med eksponering mot innenlandske markeder å ha den sterkeste utvikling i de kommende årene. Boligeiendommer i de fleste store svenske byer vil stige videre i verdi som følge av lave renter, relativt god inntektsvekst, økt befolkning og lav nybygging. Kontoreiendommer på gode lokasjoner antas også å få en god utvikling de kommende årene, da etterspørselen fra investorer for disse eiendommene er høy samt at bankene i større grad ønsker å finansiere denne typen investeringer. Utfordringene i bankmarkedet vil trolig medføre at situasjonen med stort avvik i avkastningskravene mellom attraktive eiendommer og mer perifere eiendommer vil vedvare, ettersom finansieringsmulighetene for eiendommer med sekundær beliggenhet fortsatt forventes å være dårlige. Den positive utviklingen for eiendomsmarkedet i Sverige er avhengig av en styrket banksektor. Det forventes lavere tilgjengelighet på kreditt, høyere grad av seleksjon av kunder fra bankenes side og fortsatt relativt høye marginer de kommende år. I Norden forventes det at disse effektene vil bli mer moderate enn i andre deler av Europa. Likevel har situasjonen i banksektoren bedret seg i løpet av første kvartal 2012 og blant annet er kredittmarginene igjen redusert etter en kraftig økning i siste halvår av Det forventes dog at markedet fremover i større grad vil domineres av egenkapitalinvestorer og institusjonelle investorer med god tilgang på kapital. Kilder: CBRE, Newsec Makroøkonomisk utvikling i Norge Den europeiske statsgjeldskrisen har fått konsekvenser også for den norske økonomien. Tross god inntektsvekst i Norge, drevet av høy sysselsetting og gode lønnsoppgjør, er spareraten til norske husholdninger høyere enn tidligere. Det er imidlertid ingen krisestemning i norsk økonomi. I november 2011 rapporterte norske bedrifter om en forventet produksjonsvekst på 2,3 % i første halvdel av I tillegg meldte noen bedrifter om kapasitetsproblemer der de forventet å måtte øke sysselsettingen fremover. Det forventes at oljenæringen fortsatt vil være en viktig bidragsyter i norsk økonomi fremover. Det er gjort flere store funn på norsk sokkel i 2011 som vil være viktig for norsk økonomi i årene som kommer. Høy aktivitet i oljerelatert sektor kombinert med lave renter og reallønnsvekst legger grunnlag for forbruksvekst fremover. En sterk norsk krone kan imidlertid dempe veksten i konkurranseutsatt industri og blant annet som en følge av dette besluttet Sentralbanken å kutte styringsrenten med ytterligere 0,25 %, til 1,5 %, i mars Styringsrenten er dermed redusert med 0,75 % siden desember Oppsummert så skiller norsk økonomi seg positivt ut fra den generelle utviklingen i Europa på en rekke områder. BNP veksten var på 2,4 % i 2011 og arbeidsmarkedet er sterkt med økende sysselsetting og en arbeidsledighet i underkant av 3,5 %. Privat forbruk økte med ca. 2,3 % i 2011 og boligprisene stiger i takt med sterk befolkningsvekst, spesielt i de største byene. Disse forholdene, supplert med betydelige verdier i Statens pensjonsfond utland og fortsatt muligheter til å senke styringsrenten ytterligere, gjør at Norge har en unik finansiell handlingsfrihet sammenlignet med de fleste andre økonomier. Kilde: DNB Eiendomsmarkedet i Norge Det var usikkerhet rundt transaksjonsmarkedet gjennom 2011 og de løpende prognosene var preget av høy grad av usikkerhet. Dette gjenspeilet således den generelle økonomiske usikkerheten i Europa forøvrig. Forventningene til 2011 var store ved inngangen til året og estimerte transaksjonsvolum var NOK 50 milliarder. Den europeiske statsgjeldskrisen endret imidlertid markedet betydelig og usikkerheten fremsto som stor også i det norske eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet ble NOK 35 milliarder, som likevel ble bedre enn mange enn stund fryktet. Det største transaksjonsvolumet er naturlig nok i Stor-Oslo og dette markedet utgjorde 65 % av det totale transaksjonsvolumet. Verdiutviklingen var generelt Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 9

10 BNP-vekst i Tyskland og EU 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % -6 % Tyskland EU positiv i første halvår av 2011 med fallende yielder og økende verdier. Etter sommeren snudde denne trenden og markedet ble mer selektivt. Dyrere finansiering var hovedårsaken til dette, kombinert med høyere avkastningskrav for egenkapitalen. De beste eiendommene holdt seg imidlertid bra i pris, der de beste eiendommene ble solgt til yieldnivåer rundt 5,25 %. Så langt i 2012 er stemningen bedre enn den var ved utgangen av Risikopåslag og kredittspreader er blitt noe redusert fra fjoråret og internasjonale makrotall ser gjennomgående bedre ut enn ved utgangen av Estimert transaksjonsvolum i 2012 er NOK 40 milliarder. Imidlertid vil nøkkelfaktorer som renteutvikling og generell økonomisk utvikling både i Norge og internasjonalt være avgjørende for aktiviteten i markedet. Aktiviteten ved inngangen av året har vært høy, med blant annet salg av DNB sitt nye hovedkontor i Bjørvika. Pris var NOK 4,8 milliarder, som tilsvarer 5,1 % direkteavkastning På utleiesiden er det generelle bildet at kontorleiemarkedet i Stor-Oslo holder seg bra. Den mest merkbare konsekvensen av de generelle økonomiske urolighetene er at beslutningene tar lenger tid. Det merkes imidlertid en to-deling i norsk økonomi, der det er tydelig at selskaper innen olje og offshore har et økende arealbehov og dermed skiller seg ut fra øvrige segmenter. Den samlede ledigheten i Stor-Oslo har økt fra kvm til kvm i løpet av det siste halvåret. Dette tilsvarer en ledighet på ca. 7 %, som forventes å være stabil i Trenden er at nye, moderne bygg i områder som CBD 2 og Skøyen blir fylt på bekostning av eldre bygg utenfor de mest sentrale kontorområdene. Den økte ledigheten i 2011 kom av tilførsel av nybygg. Leieprisene forventes å ha en flat til svak positiv utvikling. For de beste objektene i Oslo forventes det at prisene fortsatt vil stige. For kontor har det i fjerde kvartal vært utleiepriser på ca. NOK per kvm for de beste eiendommene. Dette er høyere enn hva som forventes fremover, men det er uansett en indikator på at betalingsvilligheten for bygg med god beliggenhet er høy. Gjennomsnittlig utleiepris i Oslo forventes å ligge rundt per kvm for CBD. For kontorlokaler i Oslo med beliggenhet utenfor CBD ligger utleieprisen i området per kvm per kvm, avhengig av beliggenhet og standard. Kilder: DNB, Colliers Makroøkonomisk utvikling i Finland Den finske økonomien viste god vekst gjennom de tre første kvartalene i 2011, men opplevde at veksten avtok i fjerde kvartal. BNP veksten i 2011 ble ca. 2,7 %. For 2012 er det ikke forventet noen vekst i BNP, det antas at veksten først vil tilta i 2013 med 1,8 %. Gjennomsnittlig inflasjon var 3,4 % i 2011, det er forventet at inflasjonen skal falle tilbake til 2,6 % i 2012 og 2,1 % i Rentenivået forventes og ikke å øke igjen før mot slutten av Arbeidsledigheten er 7,8 % og er forventet å øke til 8,1 % i løpet av 2012 til Den finske økonomien er drevet av eksport og i overkant av 40 % av BNP er generert i denne sektoren. Eiendomsmarkedet i Finland Transaksjonsnivået i investormarkedet i 2011 var ca. EUR 1,8 milliarder. Det er finske investorer som har vært mest aktive i dette markedet de siste tre årene, men den utenlandske andelen har sakte økt noe. De meste aktive utenlandske investorgruppene kommer fra Tyskland og Sverige. I 2011 kom 25 % av salgsvolumet fra nye prosjekter fra entreprenører. 55 % av disse transaksjonene ble gjennomført av finske investorer som forsikring- og pensjonsfond. Prisnivået har bedret seg noe for de beste lokasjonene, men man forventer at dette nå vil flate ut. Transaksjonsmarkedet har også gått ned igjen etter en bedring gjennom 2010 og første halv år av Usikkerheten om den europeiske økonomien har naturligvis påvirket eiendomsmarkedet i Finland. Bankene har blitt mer forsiktige og marginene har økt. Tilgangen på bankfinansiering vil være en viktig faktor for utviklingen i dette markedet fremover. Låneutmålingen på bankfinansiering av eiendommer utenfor CBD ligger nå rundt 50 %. Det er mange eiendomsporteføljer som skal refinansieres i løpet av 2012 til 2014 og avviket mellom de nye kravene og faktiske verdier må dekkes. Mange av disse 2 Central Business District (det mest attraktive forretningsområde i en by) 10 Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

11 prosjektene ble finansiert i en tid hvor låneutmålingen var vesentlig høyere enn i dag. Kilde: DTZ Utviklingen i det europeiske eiendomsmarkedet BNP i eurosonen ble redusert med 0,3 % i fjerde kvartal 2011 sammenlignet med foregående kvartal. På årsbasis steg BNP med 0,7 %, opplyser det statistiske sentralbyrået Eurostat. I 2010 økte BNP med 1,7 %. Ifølge estimatene fra EU forventes det at BNP faller med 0,3 % i Tidligere estimater viste en vekst på 0,5 %. Etter markant fall i eiendomsverdiene i 2008 og 2009 (hhv -11,7 % og -9,6 %) registrerte CB Richard Ellis en vekst på 2,6 % i For 2011 ble det et marginalt fall i eiendomsverdiene. Utviklingen har imidlertid vært forskjellig i de ulike regionene. De nordeuropeiske landene opplevde en verdiøkning på 1,4 %. Transaksjonsvolumet for næringseiendom i Europa økte med 7 %, og endte på EUR 118 milliarder. Kilder: Eurostat, CBRE, DN Makroøkonomisk utvikling i Tyskland i 2011 Tysk økonomi hadde god vekst også i 2011 selv om den var lavere enn BNP økte med 3,1 % i 2011 mot 3,6 % året før. Veksten i 2011 var hovedsakelig forårsaket av innenlandsk etterspørsel. Spesielt var privat konsum viktig for den positive økonomiske utviklingen. Dette økte med 1,5 % i 2011, den sterkeste veksten på fem år. Den positive utviklingen er en følge av redusert arbeidsledighet. Arbeidsledigheten falt til 5,5 % i desember 2011 fra 6,6 % 12 måneder tidligere. Sysselsettingen i Tyskland nå den høyeste noensinne, og med hele 41 millioner sysselsatte i januar 2012 ser den gode trenden ut til å fortsette. Økt eksport bidro også til vekst, denne økte med 11,4 % i løpet av året, mens importen økte med 13,2 %. Kilde: Destatis Boligmarkedet i Tyskland I 2011 økte prisene for boliger i Tysklands 125 største byer med 5,5 %, etter en økning på 2,5 % i For hele Tyskland økte prisene for boliger med 2,5 %, mens tilsvarende økning var 0,5 % i Det tyske boligmarkedet har med andre ord vært sterkt i Årsakene til verdiøkningen er flere. Nybyggingsaktiviteten har blant annet vært lav lenge noe som gjør at tilbudet er stabilt mens etterspørselen øker. I tillegg er det gunstige finansieringsmuligheter som gjør det attraktivt å investere i eiendom. Eiendomsinvesteringer anses også som en beskyttelse mot inflasjon siden leien normalt øker ved prisstigning. I takt med boligprisene er også leieprisene på vei oppover, imidlertid er ikke utviklingen like sterk. Den tyske leieprisindeksen viser at boligleien gjennomsnittlig steg med 1 %, noe som var svakere enn forventet. Gjennomsnittleien i Tyskland er EUR 6,04 per kvm. I München betaler leietaker ca. 59 % mer enn gjennomsnittlig leie (EUR 9,58 per kvm), mens en leietaker i Berlin betaler ca 8 % mindre enn gjennomsnittlig leie (EUR 5,56 per kvm). Etterspørselen etter boliger forventes å øke de neste årene. Antall husholdninger estimeres å øke med mellom 0,5 % og 1,0 % pr år, mens nybyggingsaktiviteten forventes å ta seg noe opp fra dagens nivå. Kilder: BulwienGesa AG, Deutsche Bundesbank, Preisindex für selbstgenutztes Wohneigentum des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken, LBS, F+B Preisindex Pleiehjem markedet i Tyskland Interessen i investeringsmarkedet for pleiehjem og eldreboliger var stabil i Transaksjonsvolumet var ca. EUR 450 millioner, dette er noe opp sammenlignet med Prisene på pleiehjem økte også litt gjennom Kilde: axion consult Makroøkonomisk utvikling i USA Den amerikanske økonomien viste svak vekst i første halvår av 2011 og spesielt andre kvartal var svakt med Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 11

12 en årlig vekst på kun 1 %. Gjennom sommeren tiltok uroen i kapitalmarkedene blant annet som en følge av gjeldsproblemene i USA og Europa. Denne usikkerheten la en demper på veksten også i tredje kvartal med en årsvekst på 1,8 %. I fjerde kvartal bedret makroøkonomien seg igjen i USA, godt hjulpet av kvantitative lettelser, og årlig vekst økte til 3,0 %. Totalt sett var BNP-veksten i USA på 1,7 % i 2011 sammenlignet med 2,8 % i For 2012 forventes det en vekst på ca. 2,0 %. Det ble skapt nye arbeidsplasser i USA i februar Dette er tredje måned på rad hvor det blir skapt over nye arbeidsplasser i USA, og veksten har ikke skjedd raskere på mange år. Arbeidsledigheten i USA var pr. februar 2012 på 8,3 %, ned fra over 10 % i begynnelsen av Det private forbruket er en av de viktigste drivkreftene i den amerikanske økonomien. Også her var det en svak utvikling i første halvdel av 2011, men i fjerde kvartal 2011 steg det private forbruket med 2,1 %. Inflasjonen har det siste året vært på 2,9 %. Kilder: U.S. Bureau of Labor Statistics, IMF Kontormarkedet i Denver (CBD) Nye funn av skiferolje i Colorado gjør at nye og eksisterende olje- og gasselskaper ønsker å etablere seg i Denver. Dette har bidratt positivt til økonomien i Denver det siste året og blant annet er arbeidsledigheten redusert fra ca. 9 % til 7,7 % siste 12 måneder. Kontormarkedet sentralt i Denver stabiliserte seg i 2011, og netto utleie var på ca kvm. Dette gjorde at ledigheten ble redusert til 13,8 % pr. desember 2011 mot 15,2 % ett år tidligere. Leieprisene ser også ut til å ha bunnet ut og det var en positiv utvikling i siste halvdel av I tillegg gis det nå mindre insentiver til leietakere som signerer nye avtaler, og denne utviklingen forventes å fortsette i tiden fremover. Kilder: CBRE, JLL, Marcus & Millichap Hotellmarkedet i USA (Boston, Montreal) Den negative trenden i hotellmarkedet i USA snudde i andre kvartal 2010 og den positive utviklingen akselererte i andre halvår slik at året totalt sett fikk en vekst i inntektene per tilgjengelige rom (REVPAR 3 ). I 2011 fortsatte denne positive utviklingen med en økning i belegget på ca. 4,4 %. I tillegg har det også vært en økning i inntektene per utleid rom på 3,7 % sammenlignet med Totalt sett betyr dette en økning i inntektene for hotellsektoren i USA med 8,2 % i REVPAR økningen i 2011 var på 8 % i Boston-området og ca. 10 % i Montreal sammenlignet med Totalt sett for hotellindustrien i USA forventes det en økning i inntektene på 6-8 % pr. år i 2012 og Kilder: Smith Travel Research, Marcus & Millichap Markedet for handelseiendom i USA I 2011 har utviklingen i markedet for handelseiendommer i USA vært forholdsvis stabil, både i forhold til ledighet og leienivå. Den gode veksten i privat forbruk på over 4 % i 2010 ga et løft til handelssektoren, men i 2011 har økningen i privat forbruk vært betydelig lavere, med en økning på bare 1,6 % i første halvår. Gjennom året har veksttakten igjen tiltatt som en følge av mindre usikkerhet i økonomien, og i fjerde kvartal 2011 var den årlige veksten på 2,1 %. Mindre usikkerhet i kapitalmarkedene og vedvarende lave renter gjør at konsumentene igjen bruker mer penger. Selv om spareraten til amerikanerne er forholdvis høy forventes det en positiv utvikling i handelssektoren i Kilder: Colliers, Marcus & Millichap 3 Revenues Per Available Room (inntekter per tilgjengelig rom) 12 Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

13 Hamngallerian i Gustavsberg Sverige Hamngallerian er en næringseiendom beliggende i Gustavsberg i Värmdö kommune utenfor Stockholm. Eiendommen består av to sammenbygde kontor- og industribygninger på hhv. 2 og 3 etasjer, og ble oppført i med et tilbygg fra 1988/1989. Store deler av eiendommen ble totalrenovert i Eiendommen består hovedsakelig av kontor- og utstillingslokaler i havneområdet ca 500 meter fra Gustavsberg sentrum. Värmdö kommune er en av kommunene i Sverige med høyest befolkningsvekst og har meget fi n beliggenhet i Stockholms Skjærgård, ca 23 km fra Stockholm sentrum. Havneområdet i Gustavsberg har gradvis blitt konvertert fra industri til boliger, butikker og kontorer, og er et område i stor utvikling STOCKHOLM Stockholm Skeppsholmen Ringvägen Nynäsvägen Varmdöleden Hammarbyhöjden Kärrtorp 73 Enskededalen Nynäsvägen Nacka Storängen Varmdöleden Saltsjøbaden Älgö Solsidan Bollmora Gamla Tyresjö -29,557 mm Bergholm Varmdöleden Värmdö På Hamngallerian i Gustavsberg har aktøren som leier messehallene i bygget på totalt ca kvm utfordringer knyttet til driften. GEUN har derfor opprettet en ekstern prosjektgruppe som i samarbeid forvalter og eksisterende leietaker forsøker å finne nye leietakere til disse lokalene. Blant annet pågår det en diskusjon med helsestasjonen som er interessert i å utøke sine lokaler med inntil kvm i den ene messehallen. Helsestasjonen er eiendommens viktigste leietaker og en utvidelse av deres virksomhet vil være positivt. Det er også andre leietakere som har vist interesse for å leie deler av den andre messehallen. Andel av årlige leieinntekter 2 % De øvrige handelslokalene i bygget fungerer bra og utviklingen i området er god. Blant annet vil det de nærmeste årene bygges nye leiligheter i området. Dette forventes å bidra til å øke attraktiviteten til handelslokalene ytterligere. En mulighet som vurderes av prosjektgruppen er derfor å utvide handelslokalene inn i deler av den ene messehallen. Graflunds er ansvarlig forvalter av bygget som har god teknisk standard. I 2012 vil det fokuseres på å finne alternative bruksområder til messehallene samt å følge opp leietakere og sikre at bygget er tilpasset leietakernes behov. Nøkkeldata Land Prosjekt type Sverige Kontor/utstilling Antall bygg 1 Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 15 Forvalter Landvik og Dals/Grafl unds Investeringstidspunkt mai 2007 Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 13

14 1. Västerås 2. Alvesta 3. Tomteboda, Stockholm 4. Göteborg 5. Jönköping 6. Vasslan, Stockholm 7. Vevaxeln, Malmö 8. Sundsvall Stella Sverige Söderhamn GEUN eier 25 % av en logistikk-portefølje med spredt beliggenhet i Sverige, mens Næringsbygg i Norge III AS eier de resterende 75 %. Eiendommene er beliggende strategisk i forhold til transport-muligheter, det være seg jernbane-, vei- eller flytransport. Totalt består porteføljen av ca kvm fordelt på 12 eiendommer. Göteborg Karlstad Eskilstuna Jönköping Linköping STOCKHOLM Stockholm, Göteborg og Malmö er naturlige logistikksentra i Sverige. Hit går hovedveiene og jernbane. I tillegg har disse byene mye internasjonal varetransport med fl y og båt. De øvrige stedene ligger også sentralt i Sveriges logistikk-nettverk med tilknytning til de store europaveiene E4, E6, E20 samt jernbanenettet. Det har det siste året vært fokus på å analysere mulighetene for alternative leietakere på selskapets eiendom i Solna utenfor Stockholm på ca kvm. Posten er i dag største leietaker, men vil flytte ut av logistikklokalene i løpet av Dette arbeidet har resultert i at selskapet forhandler med en ny leiekontrakt på 25 år med en statlig leietaker. Avtalen gjelder innvendige lokaler på ca kvm, samt en utvendig parkeringsplass på ca kvm. Før avtalen kan signere må den godkjennes av berørte instanser. Godkjennes avtalen er signering forventet innen 30/ med innflytting pr 1/ I tillegg pågår det diskusjon med flere interessenter som Andel av årlige leieinntekter 11 % ønsker å leie toghallen på ca kvm. En prosjektgruppe jobber også med å analysere alternativ anvendelse for eiendommen i Västerås hvor Posten forventes å flytte ut i løpet av 2014, men dette arbeidet har foreløpig ikke resultert i noen ny avtale. Selskapet har også noen ledige arealer i Årstad, Norrköping, Linköping og Malmö på totalt ca kvm. Newsec har laget en markedsplan for utleiearbeidet og fokuserer på å finne nye leietakere til disse arealene. Ledigheten i porteføljen er 3 %. Den underliggende driften har vært god i 2011, og samme stabile utvikling forventes i Porteføljen genererer god kontantstrøm fra driften med ca. 5 % avkastning på innskutt kapital. Nøkkeldata Land Prosjekt type Sverige Logistikk Antall eiendommer 12 Areal Malmö kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 72 Forvalter Riksbyggen/Newsec Investeringstidspunkt februar Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

15 Waterfront Sverige Eiendommen ligger på Norra Älvstranden i Göteborg og består av et stort kontorbygg på ca kvm bygget på en pir helt nede ved vannkanten. Bygget stod ferdig i 2002, har fra 5 8 etasjer, og er i veldig god teknisk stand. I tillegg har bygget en parkeringsgarasje på kvm med 267 parkeringsplasser samt 40 parkeringsplasser utendørs. Keillers Keillers Park Rambergsstaden Park Frihamnen Lundbyleden Lindholmen Myntg Lindholmsaléen Lundbyleden Lundbyvassen E 45 Götaälvbron Nordstan Holmens Industriområde Götaleden Området utvikles stadig med mange utbyggingsprosjekter og har allerede en god sammensetting med universitet, forskning/utvikling, næringsliv og mange boliger. Avstanden til Göteborgs sentrale forretningsområde er kun 10 minutter og kan enkelt nås med bil og buss. Göteborg er Sveriges nest største by med ca innbyggere og har en sterk befolkningsvekst. Havnen i Gøteborg er den største i Skandinavia, og Göteborg regnes som det viktigste logistikkområdet i Sverige. Universitetet i byen har drøyt studenter. Ericsson er enbruker av bygget med ca ansatte og en leiekontrakt som løper til Newsec Asset Management bistår selskapet med økonomisk forvaltning, mens Coor Service Management er teknisk forvalter. Den tekniske forvaltningsavtalen med Coor Service E 45 Majorna Djurgårdsgatan Masthuggskaien Stigbergsleden Bargatan Andrégatan Stigberget Masthugget Skeppsbron Inom Vallgraven E 45 GÖTEBORG Kungsparken Pustervik Management inkluderer kostnader for indre vedlikehold, noe som reduserer risikoen i prosjektet ytterligere. I 2011 har det blitt jobbet med å få på plass en bedret løsning for elektrisitetsforsyning i bygget slik at leietakers behov ivaretas samtidig som det gjør bygget konkurransedyktig for virksomheter rettet mot forskning og utvikling. Eiendommen generer en stabil og god kontantstrøm. Linnégata Sprängkullsgatan Kommandantsängen Parkgatan Nya Aléen Vasastaden Aschebergsga Kungsparken Andel av årlige leieinntekter 8 % Nøkkeldata Land Sverige Prosjekt type Kontor Antall bygg 1 Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 52 Forvalter Coor/Newsec Investeringstidspunkt desember 2007 Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 15

16 Myntgata Kongsberg Norge Porteføljen består av tre kontorbygg i Kongsberg med et samlet areal på ca kvm hvor GEUN eier 80 %. Global Eiendom Utbetaling Norge 2008 AS, som er et annet selskap forvaltet av Acta Asset Management, eier resterende 20 % av porteføljen. Kongsberg er nest største by i Buskerud med i underkant av innbyggere. Avstanden til Oslo er 90 km. Byggene er en del av Kongsberg Næringspark, som totalt vil ha et utleibart areal på ca kvm. 89 Spennings gate Bergmannsveien Stortorvet Kongsberg Kjøpesenter Numedalsveien 90 Hyttegata E 134 Kongsberg Sykehus Glitregata E 134 Gomsrudveien Drammensveien KONGSBERG Kapermoen Wergelands vei Dagens virksomhet i Kongsberg Næringspark stammer i stor grad fra Kongsberg Våpenfabrikk. Kongsberg Maritime leier to av byggene, mens FMC Kongsberg Subsea AS er største leietaker i det tredje bygget. Sexes gate Kirkegårdsveien Gomsrudveien srudveien Ole Gjeddes vei Byggearbeidene ble ferdigstilt i januar Alle leiekontrakter løper frem til Leietaker er i all hovedsak ansvarlig for løpende driftskostnader, og kontantstrømmen fra denne porteføljen er følgelig stabil og god. Andel av årlige leieinntekter 12 % Nøkkeldata Land Norge Prosjekt type Kontor Antall bygg 3 Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 82 Forvalter Kongsberg Næringspark Investeringstidspunkt desember Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

17 Bad Kissingen Tyskland Porteføljen består av 364 eldreboliger i Bad Kissingen i Bayern, Tyskland hvor GEUN eier 50 %. Den resterende andelen eies av Hyresbostäder i Sverige IV AB. Hovedbygningen ble oppført i 1973 og eiendommen ble utvidet i 1990 med to nye bygninger. Størrelsen på leilighetene varierer fra 30 til 100 kvm. Som en del av tilbudet i eldreboligene inngår svømmebasseng, restaurant, bank og medisinsk behandling samt attraktive parkarealer. Avtalen med operatøren for eiendommen løper til 31. desember De siste årene har operatøren foretatt en rekke oppgraderinger og omstruktureringer. Axion Consult tok over forvaltningen av porteføljen med virkning fra 1. september Porteføljen genererer stabil kontantstrøm og det forventes at dette vil vedvare de kommende år. Hungen chzell Nidda 87 h gau Nidder Büdingen Kinzig Hanau am Main u nken B8 Gründau Schotten Gedem Hirzenhain Birstein Wächterbach Bad Orb Gelnhausen Bieber Flörsbach Kleinkahl Langenbom Hösbach Grebenhain Flieden Steinau A 66 Schlüchtern Burgjoß Frammenbach Partenstein Eichenzell Rieneck Mittelkalbach Burgsinn A 7 Zeitiofs Obersinn Hammelburg Gemünden Wernfeld Poppenhausen Bad Brückenau Burkardroth Bad Kissingen Oberthulba Gersfeld Wildflecken Sandberg Fuchsstadt Andel av årlige leieinntekter 2 % Nøkkeldata Land Tyskland Prosjekt type Eldresenter Antall bygg 3 Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 12 Forvalter Axion Consult Investeringstidspunkt juli 2007 Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 17

18 Ludwigsburg 3 5. Hilden 6 8. Ulm Elisa Tyskland Porteføljen består av leiligheter tilpasset eldre, beliggende i delstatene Bayern, Baden Würtemberg og Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Alle eiendommene er oppført i perioden etter 1985 og er i god stand. Eiendommene er lokalisert i byene Ulm, Aschaffenburg, Ludwigsburg, Köln, Hilden, Herne og Frechen. Herne Essen Hilden Düsseldorf Köln Frechen Bonn Bielefeld Jena Leipzig Chemnitz Dresden Porteføljen har også et mindre antall næringslokaler i tillegg til infrastrukturareal og boliger for ansatte. Utnyttelsesgraden pr. kvadratmeter for denne type eiendommer er derfor lavere enn på ordinære boligporteføljer som en følge av en høyere andel fellesarealer. I dette prosjektet betaler leietakerne også for fellesarealer. Saarbrucken Frankfurt am Main Aschaffenburg Mannheim Ludvigsburg Stuttgart Nürnberg Ulm Curanum er operatør for hele porteføljen med unntak av eiendommen i Ludwigsburg, hvor Management Care er operatør. Curanum og Management Care drifter eiendommene og har også den daglige kontakten mot leietakerne. Operatørene betaler leie som avtalt og kontraktene løper til Forvalter er Axion Consult som er spesialisert på forvaltning av pleiehjem og eldreboliger. Kontantstrømmen fra porteføljen var god i 2011 og det forventes en stabil utvikling også i Det er dog risiko knyttet til at det i Tyskland er varslet lovendringer med en overgangsperiode frem til 2017 knyttet til drift og størrelsen på boligene. Blant annet vil det trolig komme krav om et minimum antall enkeltrom. Dette vil kunne redusere inntektspotensialet for operatøren og derfor påvirke inntektspotensialet i porteføljen ved en reforhandling av leieavtalen. Andel av årlige leieinntekter 13 % Nøkkeldata Land Tyskland Prosjekt type Eldresenter Antall bygg 7 Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 81 Forvalter Axion Consult Investeringstidspunkt desember Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

19 Chemnitz Tyskland Porteføljen består av ca 950 leiligheter i delstaten Sachsen. Hoveddelen (70 %) av porteføljen ligger i Chemnitz som er i nærheten av Dresden, og ansett å være et av de sterkeste vekstområdene i denne delen av Tyskland. I tillegg til Chemnitz har porteføljen beliggenhet i Riesa, Grimma, Döbeln, Leisnig og Hartha. ZIG Grimma Borna Leisnig A 14 Döbeln Hartha Riesa Meissen Sachsen A 4 DRESDEN Porteføljen forvaltes av Integra. Forvaltningen fungerer bra og utviklingen har vært god de siste par årene. På kjøpstidspunktet i 2007 var ledigheten i porteføljen 10 % men fra inngangen til 2010 har ledigheten ligget stabilt på rundt 3 %. Kontantstrømmen i porteføljen er god og dette forventes å fortsette. Markedet i østre Tyskland er også i bedring og dette gir gode fremtidsutsikter for videre drift at porteføljen. Altenburg B 180 ZWICKAU B 173 CHEMNITZ Freiberg Freital Pirna E 55 Andel av årlige leieinntekter Nøkkeldata 4 % Land Tyskland Prosjekt type Bolig Antall bygg 38 Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 26 Forvalter Integra Investeringstidspunkt oktober 2007 Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 19

20 Troubadour Tyskland Bremerhaven Bremen Ganderkesee Hamburg Stadthagen BERLIN Hannover Porteføljen består av ca leiligheter og ca 200 kommersielle lokaler i Tyskland. 80 % av porteføljen ligger i delstatene Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen nord i Tyskland. I tillegg er det ca 600 leiligheter i byene Köln, Berlin og München. Essen Düsseldorf Köln Bonn Hildesheim Bielefeld Göthingen Frankfurt am Main Jena Leipzig Dresden Chemnitz Utviklingen i Troubadour har vært betydelig svakere enn det som var forventet på investeringstidspunktet og investeringen har per i dag ikke tilstrekkelig kontantstrøm til å betjene drifts og fi nanskostnader. Det er derfor iverksatt en restruktureringsprosess med banken der formålet er å redusere gjelden og fi nanskostnadene. Forhandlinger med långiver pågår og disse forventes avsluttet i løpet av første halvår Dersom det ikke oppnås en avtale med långiver om restrukturering av gjelden vil det være risiko for at egenkapital knyttet til Troubadour investeringen er tapt. Saarbrucken Mannheim Stuttgart Nürnberg München Andel av årlige leieinntekter 13 % Nøkkeldata Land Tyskland Prosjekt type Bolig Antall bygg 247 Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 86 Forvalter Cenda Investeringstidspunkt november Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

21 München-Laim Tyskland Porteføljen består av 298 leiligheter på ca kvm. Eiendommene har god teknisk standard og har i tillegg gode parkeringsmuligheter med 157 parkeringsplasser innendørs og 15 parkeringsplasser utendørs. Bremen Ganderkesee Stadthagen Hannover Hildesheim Bielefeld BERLIN München er største by og hovedstad i delstaten Bayern. Dette er en av de sterkeste økonomiske regionene i Europa med ca 1,4 millioner innbyggere og lavest arbeidsledighet i Tyskland med ca 5 %. München-Laim er en av 25 bydeler i München og har innbyggere. Eiendommene har beliggenhet 3-4 km fra sentrum og sentralstasjonen og har veldig god infrastruktur med t-bane, S-Bahn, trikk og buss i umiddelbar nærhet. Essen Düsseldorf Köln Bonn Saarbrucken Göthingen Frankfurt am Main Mannheim Stuttgart Jena Nürnberg Leipzig Dresden Chemnitz München Die Fachverwalter forvalter porteføljen som har lav ledighet. I forbindelse med reutleie av leiligheter så økes leieprisen med ca 25%. Det er således en betydelig underleie i porteføljen som skyldes begrensinger i hvor mye man kan øke leien med hos eksisterende leietakere. Etter hvert som gamle leietakere fl ytter vil leien økes mot markedsleie og en allerede god kontantstrøm vil bedres. Det er observert sterk interesse blant investorer for denne porteføljen og styret besluttet våren 2012 å teste kjøpsinteressen i markedet. Et eventuelt salg vil bli avklart i løpet av høsten Andel av årlige leieinntekter 2 % Nøkkeltall Land Tyskland Prosjekt type Bolig Antall bygg 4 Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 13 Teknisk og økonomisk forvalter Die Fachverwalter Investeringstidspunkt august 2008 Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 21

22 Colonial Retail USA Wyoming South Dakota Wisconsin Michigan Colonial Retail består av 10 handelseiendommer i Florida, Alabama, Texas og Georgia i USA. De fleste eiendommene er oppført eller betydelig renovert etter 1990 og samlet utleibart areal utgjør ca kvm fordelt på stedene Orlando, Jacksonville, Tampa, Punta Gorda, Houston, Birmingham og Athens. a Colorado New Mexico Nebraska Kansas Oklahoma Iowa Missouri Arkansas Illinois Indiana Tennessee Kentucky Ohio New York Pennsylvania West Virginia Virginia North Carolina Mississippi Alabama Georgia South Carolina N.J. Wash Del. Texas Det var høy utleieaktivitet i porteføljen gjennom 2011 og totalt sett ble det signert nye leieavtaler for ca kvm samt at eksisterende leieavtaler for ca kvm ble fornyet. Totalt sett er ledigheten nå 13 % hvorav 4 % er knyttet til et svært utfordrende handelslokale som ligger i tilknytning til kjøpesenteret i Orlando. Markedet for de fi re kjøpesentrene i Florida har vært utfordrende de siste 2-3 årene. Lav omsetning hos leietakerne har ført til fl ere konkurser samt behov for å gi midlertidig leierabatt til enkelte leietakere. Markedet i Florida har nå tatt seg opp fl ere steder og sentrene i Orlando og i Tampa har hatt god utvikling den siste tiden. For de to andre sentrene i Florida med beliggenhet i Jacksonville og Punta Gorda er imidlertid markedsforholdene fortsatt utfordrende. På senteret i Athens i Georgia ble det i januar signert en ny leieavtale på kvm med Fresh Market. Leieavtalen er Louisiana Florida på 10 år med års opsjon på forlengelse. Fresh Market er en dagligvareaktør med god anseelse og dette senteret er således godt posisjonert i forhold til fremtidig vekst i inntjeningen. De resterende fem sentrene i porteføljen fungerer bra og her er det til stor del kun enkelte mindre lokaler som står ledig. Lånet forfaller til betaling i august 2014 og porteføljen vil slik det ser ut nå selges innen den tid ettersom en eventuell refi nansiering vil kreve betydelig innskudd av egenkapital. Och Ziff jobber derfor målrettet mot å optimalisere driftsresultatet for å sikre at selskapet får best mulig betalt for porteføljen. Andel av årlige leieinntekter 17 % Nøkkeldata Land USA Prosjekt type Kjøpesentre Antall eiendommer 10 Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 116 Forvalter Och-Ziff Real Estate Investeringstidspunkt juni Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

23 Colorado Bldv Colorado Plaza Tower One USA Colorado Plaza Tower One ligger i th street i Denver og er et 32-etasjers kontorbygg med et tilhørende 5-etasjers parkeringsbygg, samt en parkeringsplass. Kontorbygget er på i overkant av kvm, mens den samlede parkeringskapasiteten er på plasser. Bygget er sentralt beliggende i Denvers mest attraktive forretningsområde. Hovedbygningen ble oppført i 1974, men har gjennomgått omfattende renovering de siste årene. Bygget er et typisk fl erbrukerbygg med to statlige institusjoner som største leietaker. Begge kontraktene har gjenværende løpetid på ca 4 år og utgjør samlet 43 % av det utleibare arealet. 80 % av eiendommen eies av GEUN, mens de resterende 20 % eies av en norsk eiendomsinvestor med lang erfaring fra eiendomsmarkedet i Denver. Det har vært bra etterspørsel i utleiemarkedet for kontorlokaler i Denver siden oktober og tre nye leieavtaler på totalt ca kvm er i løpet av de fires siste måneder. Bygget er dermed 95% utleid. Den største leieavtalen er på ca kvm og ble signert med Community Bank som har fl yttet inn i lokalene som Bank of the West fl yttet ut fra for ca 1 år siden. Leieavtalen løper i 5 år med en årlig leie på ca NOK pr. kvm. I tillegg justeres leien med en fast årlig leieøkning på 4 %. Mt Olivet wood Edgemont Green Mountain Village r Creek ke Park Arvada Markedsprisen på parkering har også utviklet seg positivt i takt med økt etterspørsel de siste 6 måneder og utsiktene for videre vekst vurderes å være gode. Med over parkeringsplasser tilknyttet eiendommen er prosjektet godt posisjonert for å kunne øke parkeringsinntektene fremover. Toma West gjør en god jobb som forvalter og arbeider kontinuerlig med å optimere driften for å holde kostnadene nede. Kontantstrømmen fra prosjektet er likevel svak, først og fremst som en følge av at lånet nedbetales med ca NOK 6 millioner pr. år. I tillegg har selskapet de siste to årene signert fl ere nye leieavtaler der leien de første årene er forholdsvis lav, men deretter øker med opptil 5 % per år. Dette gjør at det forventes at kontantstrømmen vil øke de kommende årene. Nøkkeldata Lakeside Mountain Wheat View Ridge Edgewater Spivak W 6th Ave Lakewood der Turnpike 76 Heights Western Hills Zuni 70 North Washington DENVER College View Englewood Sheridan N Valley Hwy Lawrence St Alamo Placita 85 Cherry Hills Commerce City 270 Glendale Irondale Sandtown Sullivan Rockey Mountain Arsenal National Refuge Montbello COLORADO W. Coldfax Ave Sable Cherry Creek Aurora Buckley AFB Andel av årlige leieinntekter 8 % Land USA Prosjekt type Kontor Antall bygg 1 Areal kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 55 Forvalter Toma West Management Investeringstidspunkt september 2007 Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 23

24 TCM New England USA Hotellporteføljen består av 10 hoteller, hvorav et er lokalisert i Montreal i Canada, mens de resterende 9 hotellene har beliggenhet i New England regionen i nærheten av Boston. Porteføljen driftes av selskapene Marriot, Chareter One og Prospera, mens Och-Ziff er forvalter. GEUN eier 49 % av porteføljen, mens Och-Ziff eier 51 % som likeverdig partner. lorado South Dakota Nebraska Kansas Wisconsin Iowa Illinois Missouri Michigan Indiana Kentucky Ohio New York Pennsylvania West Virginia Virginia Vermont New Hampshire Mass. Conn. Maine N.J. Washington DC Del. Som en følge av at lånet knyttet til investeringen i Montreal forfaller til betaling i mai 2012 så har GEUN`s samarbeidspartner Och Ziff, jobbet med å selge hotellet siden sommeren Dette arbeidet har gitt resultater og Och Ziff forhandler nå med en konkret aktør som ønsker å kjøpe hotellet. Pga. at hotellet har et vedlikeholdsbehov på ca. NOK 35 millioner knyttet til oppdradering av fasaden og samtlige rom på hotellet, er forventet salgspris kun ca. NOK 12 millioner høyere en hovedstolen på lånet som er ca. NOK 150 millioner. Det forventes således at GEUN vil få utbetalt ca. NOK 6 millioner hvis salgsprosessen lykkes. Alternativet er en refi nansiering av lånet. Basert på forventet låneutmåling vil dette være meget kapitalkrevende for selskapet samt at det er høy risiko knyttet til en slik strategi. Porteføljen i New England som består av 9 hoteller hadde en god utvikling i 2011 med en økning i inntektene på 9 % sammenlignet med Inntektene økte som en følge av 4 % høyere belegg og 5 % økning i gjennomsnittlig pris pr. rom. Andel av årlige leieinntekter 9 % exico Utsiktene for 2012 er gode og i de første to månedene av året har inntektene økt mer enn det som var budsjettert. Och Ziff forventer at inntektene totalt sett for New Englandporteføljen vil øke med ca. 6 % i 2012 sammenlignet med Lånet forfaller til betaling i mai 2014 og selskapet forventer at porteføljen vil selges innen den tid. Nøkkeldata Land Prosjekt type USA Hotell Antall bygg 10 Areal Texas Oklahoma Arkansas Louisiana Tennessee North Carolina Mississippi Alabama Georgia South Carolina Florida kvm Budsjetterte leieinntekter 2012 MNOK 60 Forvalter Och-Ziff Real Estate Investeringstidspunkt desember Årsrapport 2011, Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5 600 Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 80 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Årsrapport 2010 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Årsrapport 2010 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Årsrapport 2010 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2007 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Hamngallerian

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2007 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Hamngallerian

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS > 1 200 aksjonærer i Norge > 1 050 aksjonærer i Sverige Global Eiendom Vekst 2007 AS («GEV») Global Fastighet Tillväxt 2007 AB («GFT») 71,5 % 28,5

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q4-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Den tyske økonomiens sterke utvikling i 2017 fortsatte også inn i siste kvartal, med en vekst på ca en halv prosent. På årsbasis

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q2-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg til 116,0 Punkter i juli. Dette er den tredje rekorden på rad

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport september 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport september 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2013

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2013 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport mars 01 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q3-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo Forretningsklimaindeksen for industri og handel falt i september marginalt til 115,2 poeng. Noe som betyr at forventningene

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Investorpresentasjon Prime Office Germany AS

Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Einar Skjerven 25. mai 2010 Utarbeidet av: Hans-Christian Birkedal, Industrifinans Asset Management AS (birkedal@industrifinans.no) POG Porteføljen Am Kaiserkai

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport september 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport september 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Investorrapport H2 12

Investorrapport H2 12 Investorrapport H2 2012 Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse I tredje kvartal 2012 så vi tendenser til at den negative trenden i det amerikanske markedet kan ha snudd. Fjerde kvartal viste imidlertid

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport mars 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport mars 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no Eiendomsoppdatering Newsec er kilde til verdier og yieldnivåer 1) i tabellene under. Verdivurderingene er oppdatert

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 1-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q3-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Stemningen i den tyske økonomien har bedret seg betraktelig. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2010. Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2010. Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2010 Boligutleie Holding IV AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Boligutleie Holding IV AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Max Frisch boligportefølje

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer