Slik brukerne ser det

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik brukerne ser det"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF Medisinsk klinikk, Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) - rapportserie Slik brukerne ser det Brukerundersøkelse ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus, Forfattere Øyvind Lied og Bjørn Lerdal ISBN HABU rapportserie nr

2 Sørlandets sykehus HF 1 FORORD Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus har gjennomført en brukerundersøkelse som ledd i kvalitetsutviklingsarbeidet ved seksjonen. Foreldre og foresatte til barn og unge inntatt i seksjonen i 2008 ble invitert til å delta, og denne rapporten presenterer og drøfter resultatene fra brukerundersøkelsen. Rapporten vil være et viktig grunnlag for det interne arbeidet med å videreutvikle kvaliteten og innholdet i tjenestene. Vi håper også rapporten vil være nyttig for andre habiliteringstjenester, brukerorganisasjoner, helsepolitikere og andre som er opptatt av barnehabilitering. Vi vil først og fremst takke foreldre og foresatte som har deltatt i brukerundersøkelsen. Det er avgjørende for HABUs videreutvikling å få tilbakemeldinger fra våre brukere både på hvordan de opplever tjenestene våre og hva de mener vi bør forbedre oss på. Vi vil for øvrig takke dr philos og fysioterapeut Reidun Jahnsen og professor og barnelege Jon Skranes, NTNU, for innspill og faglig støtte i gjennomføringen av undersøkelsen. Videre ønsker vi å takke Habiliteringstjenesten i Østfold seksjon barn ved fagkonsulent/sykepleier Anne Karin Hagen for at vi kunne bruke deres upubliserte data fra en brukerundersøkelse ved HABU Østfold i En takk til Wenche Bjorbækkmo som har oversatt og tilrettelagt MPOC for norske forhold. Fra HABU ønsker vi å takke psykolog Kristian Sørensen som har hatt ansvar for den statistiske databearbeidingen, prosjektsekretær Siri Randi Thoresen og kontortjenesten for alt det praktiske arbeidet rundt utsendelse og registrering. Brukerundersøkelsen er gjennomført med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Kristiansand Bjørn Lerdal Sekjonsleder/psykologspesialist HABU Øyvind Lied Førstekonsulent HABU

3 Sørlandets sykehus HF 2 SAMMENDRAG I likhet med alle andre har barn og ungdom, har barn med funksjonsnedsettelser og deres familiers behov for rett helsetjeneste, til rett tid, av rett instans, og med høy kvalitet. Systematiske brukerundersøkelser er ett av flere virkemidler for at offentlige eller private tjenesteenheter skal få innsikt i hvordan brukerne av tjenesten opplever form, innhold, kvalitet og prosessen rundt tjenesteytingen. Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus, har ved flere anledninger brukt egenutviklede brukerundersøkelser for å få tilbakemeldinger fra brukerne, og har opplevd dette som svært viktig i videreutviklingen av tjenesten. Denne gangen har vi tatt i bruk et internasjonalt verktøy, The Measure of Processes of Care (MPOC-20) for kartlegging av brukernes opplevelse av kvalitet innenfor fem sentrale kjerneområder. Det har gjort at vi har kunnet sammenlikne våre egne resultater med tilsvarende undersøkelser som er utført ved andre barnehabiliteringstjenester nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har vi brukt våre egenutviklede spørsmål. Denne brukerundersøkelsen er - etter det vi kjenner til den største brukerundersøkelsen som har vært gjennomført i den delen av spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av barn med funksjonsnedsettelser. Foreldre/pårørende til 1064 barn og unge på Agder fikk i mars 2009 tilbud om å være med i undersøkelsen og foreldre/pårørende til 515 barn benyttet seg av anledningen til å gi en tilbakemelding mht hvordan de har opplevd tjenestetilbudet fra HABU. Sammenlikningen av MPOC-20-resultatene mellom HABU og to andre norske tjenester, gjennomsnittstall fra habiliteringstjenesten i 11 fylker i Sverige og resultatene fra habiliteringstjenester i Canada, viser at kvaliteten på de parametrene som måles gjennom MPOC- 20 ligger på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå på HABU Agder. På tross av gode gjennomsnittsskårer på de fleste parametrene i undersøkelsen, viser funnene også at rundt 10 % av foreldre/foresatte ikke er fornøyd med kvaliteten på de tjenestene de har fått fra HABU i Foreldrenes/pårørendes prioritering av forbedringsområder for HABU fordeler seg innen tre tydelige hovedområder: 1. Kurs, råd- og veiledningstilbud til foreldrene. 2. Tiltak/behandling ovenfor barnet og langtidsoppfølging av barnet/ungdommen. 3. Samarbeid. Det gjelder i første omgang samarbeid med lokale fagpersoner og inkluderer råd og veiledning fra HABUs side, men også samarbeid med foreldrene kommer høyt opp på prioriteringslisten. Vi tror mange av de funnene som fremkommer i rapporten også forteller noe om hvordan brukerne opplever møtet med hjelpeapparatet ut over vår egen tjeneste. I det perspektivet håper vi funnene i rapporten kan være av interesse for andre som arbeider med habilitering av barn og unge og at den kan brukes til faglig refleksjon og videreutvikling av tjenestetilbud.vi håper i tillegg at rapporten kan være en inspirator for andre barnehabiliteringstjenester til å gjennomføre tilsvarende undersøkelser. Vi håper også at brukerundersøkelsen kan ha interesse for brukerorganisasjoner i deres samarbeid med tjenesteapparatet.

4 Sørlandets sykehus HF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON BAKGRUNN HABILITERINGSSEKSJONEN FOR BARN OG UNGE (HABU) OM FORSKNINGSRAPPORTEN MATERIAL OG METODE INNLEDNING SPØRRESKJEMAENE - INNHOLDSFAKTORER RESULTATER DEMOGRAFI Demografiske tall for Agder Svarprosent - kjønn Svarfordeling ift. variabler som alder, kjønn, avklart diagnose m.v MPOC SAMMENLIKNING HABU ARENDAL OG HABU KRISTIANSAND MPOC SAMMENLIKNING MED NORD TRØNDELAG, ØSTFOLD, SVERIGE OG CANADA FORDELING AV KUMULATIV SKÅRE I PROSENT PÅ MPOC SPØRSMÅLENE HABU SPØRSMÅL HABU spørsmål to hovedgrupper i forhold til grad av fornøydhet SAMVARIASJON MELLOM MPOC- OG HABU-SPØRSMÅL Sammenlikning mellom grupper HABU SPØRSMÅL FORBEDRINGSOMRÅDER Forbedringsområder i forhold til grad av fornøydhet på MPOC Forbedringsområder i forhold til grad av fornøydhet på HABU spørsmål KOMMENTARER DRØFTING INNLEDNING DEMOGRAFI, KJØNN, ALDER, DIAGNOSE, M.M MPOC SAMMENLIKNING HABU ARENDAL OG HABU KRISTIANSAND MPOC SAMMENLIKNING MED NORD TRØNDELAG, ØSTFOLD, SVERIGE OG CANADA FORDELING AV KUMULATIV SKÅRE I PROSENT PÅ MPOC SPØRSMÅLENE HABU SPØRSMÅL EN SAMMENLIKNING MELLOM MPOC OG HABU SPØRSMÅL SAMMENLIKNING MELLOM GRUPPER HABU SPØRSMÅL FORBEDRINGSOMRÅDER Kommentarer OPPSUMMERING OG KONKLUSJON REFERANSER VEDLEGG... 63

5 Sørlandets sykehus HF 4 1. Introduksjon 1.1 Bakgrunn Systematiske og forskningsbaserte brukerundersøkelser er etter hvert ett av flere virkemidler som brukes av helsetjenesten for å dokumentere, evaluere og kvalitetssikre egen virksomhet. Forskning og fagutvikling er drivkraften for å sikre høy kvalitet i utredningene og behandlingen som ytes fra helsetjenestene, og for å videreutvikle tjenestene. Forskning er avgjørende for å sikre at barnehabiliteringstjenestene utvikler nye behandlings- og opplæringstilbud som er i tråd med brukernes behov og krav til kvalitet (Lerdal, 2009). Brukerne er i denne sammenhengen barna med funksjonsnedsettelser og deres nærmeste familie. Forskning innen habiliteringsfeltet er sparsom, og vi har bl.a. store kunnskapshull i forhold til hvordan brukerne erfarer tjenesteytingen fra habiliteringstjenesten, hvilke tiltak som har effekt, hvilke som ikke har effekt, og hvilke tjenestetilbud som brukerne ønsker skal ha den høyeste prioriteten når nye tjenestetilbud skal utvikles og etableres. Kjernen i habiliteringsvirksomheten består i å samarbeide om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet (St. melding 21,1998/199). I den tradisjonelle ekspertmodellen i spesialisthelsetjenesten har eksperten vært den som har funnet frem til både det egentlige problemet og løsningen på dette ut fra en top-down-modell. Innen moderne barnehabilitering har man forlatt denne form for eksperttenkning. Man har i stedet oppmerksomheten rettet mot å etablere et likeverdig og dynamisk samarbeid mellom brukerne og fagpersonene i hjelpeapparatet. Dette er et samarbeid hvor brukernes individuelle og dynamiske ønsker, behov, prioriteringer og valg er i sentrum for samarbeidet. I arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser, bør familieperspektivet ligge til grunn for all bistand fra hjelpeapparatet. Barn med funksjonsnedsettelser utvikler seg best innefor en familiekontekst preget av støtte, aksept, lavt stressnivå og positive forventninger til fremtiden. Foreldrene har den mest sentrale og ledende rollen i familien. I habiliteringsarbeidet er det derfor essensielt å tilby foreldre støtte og bistand i forhold til å redusere stress og å finne gode omstillings- og mestringsløsninger. (King et al 1997, Lerdal og Sørensen, 2008). Det er i dette familie-, samarbeids- og partnerskapsperspektivet at systematiske brukerundersøkelser innen habiliteringsfeltet får en spesielt viktig betydning. Brukerne av habiliteringstjenestene har i tråd med partnerskapsperspektivet ikke bare kompetanse til å gi en tilbakemelding på den opplevde servicekvaliteten ved tjenestene de mottar, men også kompetanse til å vurdere selve det faglige kjerneproduktet i tilbudet: Har tjenestetilbudet bidratt til økte ferdigheter, bedre mestring, osv. for mitt barn, meg som foreldre og for søsken, eller har det ikke? Kontrasten blir betydelig sammenliknet med de ordinære spesialisthelsetjenestene innen medisin og kirurgi, hvor pasienter tradisjonelt ikke har kompetanse til å vurdere den faglige kvaliteten, kun servicekvaliteten. Sammenliknet med andre fagområder innen spesialisthelsetjenesten, har det vært bemerkelsesverdig få evalueringer av kvaliteten på tjenestene som ytes av barnehabiliteringstjenestene som i rimelig grad tilfredsstiller krav til forskningsmessig relevans og pålitelighet. Dette kan skaper usikkerhet hos brukerne i forhold å vite noe om kvaliteten på de tjenestene de får. Det gjør det vanskelig for overordnede helsemyndigheter å målrette forbedringsinnsatsen, det gjør at ansatte og ledere innen den enkelte habiliteringstjeneste ikke har nødvendig beslutningsgrunnlag i forhold til å vite om tjenesteenheten er på rett spor

6 Sørlandets sykehus HF 5 kvalitetsmessig, og det gjør at det heller ikke eksisterer noen form for kvalitets- og konkurransemessig driver mellom tjenestene. For fagutviklingen er dette svært uheldig. I utformingen av denne brukerundersøkelsen, har vi hatt tre hovedfokus: 1. Hvordan brukere av barnehabiliteringstjenesten på Agder generelt opplever kvaliteten på tjenestetilbudet sett i forhold til tilsvarende internasjonale og nasjonale undersøkelser? 2. Hvilke spesifikke tjenesteområder i habiliteringsprosessen opplever brukerne at ikke har fått tilstrekkelig kvalitet på tjenesteytingen? 3. Hvilke tjenestetilbud brukerne savner eller ønsker opp-prioritert innenfor vårt tjenestespekter? Vi har valgt å bruke et internasjonalt anerkjent verktøy: The Measure of Processes of Care 20, MPOC-20 (Bjorbækmo, 2007) ved gjennomføringen av brukerundersøkelsen. MPOC-20 måler ikke generell brukertilfredshet, men erfaringen brukerne har med tjenesten på spesifikke områder som har dokumentert høy kvalitetsverdi i en habiliteringsprosess. MPOC baserer seg på Familycentered service (FCS)-modellen. Ansatte i HABU har kjennskap til FCS-modell og det er medarbeidere som legger vekt på å arbeide etter prinsippene i modellen, men dette er ikke en tjenestemodell som er integrert i målsetningen for virksomheten eller som på noen helhetlig måte er implementert i driften av HABU. Vi har supplert MPOC-20 med et egenutviklet spørreskjema som er mer direkte innrettet mot å måle brukernes tilfredshet med tjeneste de har fått og som kartlegger brukernes prioriteringer med hensyn til utvikling av eksisterende eller nye tjenesteområder. Ettersom HABU består av en tjenesteenhet i Arendal og en i Kristiansand, har det også vært spennende å få en tilbakemelding fra brukerne på om de erfarer noen kvalitetsforskjeller mellom disse to enhetene. Det er få år siden de to enhetene ble fusjonert og utrednings- og oppfølgningsarbeidet gjøres noe ulikt ved de to enhetene, selv om brukergruppene er relativt sett de samme. Dette gir spennende muligheter i forhold til å bruke brukertilfredshetsundersøkelsen til å evaluere tjenestene opp mot hverandre og lære av den som eventuelt gjør det best innenfor et kvalitetsområde, såkalt benchmarking. Arbeidet med brukerundersøkelsen er en del av det kontinuerlige kvalitetsforbedrings- og videreutviklingsarbeidet som skjer i seksjonen. I praksis handler dette om at ansatte og ledere skal bli bevisst og få en felles oppfatning med hensyn til hvilke samhandlingsområder som brukerne opplever at har de største kvalitetsmessige utfordringene, og at ansatte og ledere i fellesskap skal sette i gang gjennomtenkte forbedringstiltak på de utvalgte områdene. Denne brukerundersøkelsen vil danner grunnlag for flere forbedringstiltak i HABU i årene fremover. Vi tror ikke brukerne av barnehabiliteringstjenesten på Agder er svært forskjellige fra brukere fra andre sykehusområder, og vi håper og tror at de funnene vi presenterer er interessante og relevante for videreutviklingen av barnehabiliteringstjenester på landsbasis. 1.2 Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) Habiliteringsseksjonen for barn og unge ved Sørlandet sykehus er en del av avdelingen Barnesenteret Sørlandet. Heretter vil begrepet HABU bli benyttet når en omtaler hele seksjonen eventuelt HABU Agder dersom det er nødvendig for å tydeliggjøre når en omtaler andre HABU`er. Avdelingen ble etablert i kjølvannet av at alle sykehusene på Agder ble fusjonert i Avdelingen består av barneseksjonen og HABU-seksjonen. HABU består organisatorisk av

7 Sørlandets sykehus HF 6 tre enheter, hvorav en er lokalisert til Arendal og to er lokalisert til Kristiansand. Enheten i Arendal (Heretter betegnet som HABU A) består av rundt 13 medarbeidere, mens enheten i Kristiansand (Heretter betegnet som HABU K) består av rundt 32 medarbeidere. Tverrfaglighet er helt sentralt i habiliteringsarbeidet og HABU har medarbeidere som representerer en rekke profesjoner: fysioterapeuter, sosionomer, barneleger, psykologer, ergoterapeuter, spesialpedagoger, vernepleiere, logopeder, barnevernspedagog, barnepsykiater og merkantilt personell. I Kristiansand har en også lokalisert Program Intensivert Habilitering (PIH). PIH har en regional funksjon i forhold til intensivert opptrening av førskolebarn med funksjonsnedsettelser. PIH har rundt 6 stillinger. HABU SSK drifter et eget pasienthotell med i underkant av 3000 årlige overnattingsdøgn og ivaretar seksjonens fellesfunksjoner. Presentasjon av HABU ligger på vår hjemmeside HABU har ansvar for å bistå barn og unge på Agder år med habiliteringstjenester. Aldersspennet er fra 0 og opp til 18 år. Barna og ungdommene representerer et bredt spekter av diagnoser og funksjonsvansker. Det er barn med autismespekterforstyrrelser, barn med cerebral parese, barn med alvorlige språkvansker, barn med utviklingshemming, barn med epilepsi, barn med sjeldne tilstander, osv. Agder består av 15 kommuner i Aust-Agder og 15 kommuner i Vest-Agder. Befolkningstallet var i 2008 på ca Ca var barn og unge under 18 år. Brukerne kan velge hvilke av HABUs tjenestesteder de vil motta tjenester fra. Hovedtendensen er at brukere fra kommuner i Aust-Agder bruker HABU A, mens brukere fra Vest-Agder bruker HABU K. Det er noen unntak for brukere som bor i de vestlige kommunene av Aust-Agder, dvs. Lillesand, Birkenes og Evje. Noen av disse velger HABU K som tjenestested. 1.3 Om forskningsrapporten HABU har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet til å gjennomføre brukerundersøkelsen. Denne støtten har gjort det mulig for oss å dekke praktiske utgifter ved gjennomføring av undersøkelsen, kjøpe noe sekretærhjelp og frikjøpe noen av oss til å utarbeide denne forskningsrapporten. Medarbeidere i arbeidet med brukerundersøkelsen har vært prosjektsekretær Siri Thoresen, dr philos og fysioterapeut Reidun Jahnsen (Barnenevrologisk seksjon, Oslo Universitetssykehus), professor og barnelege Jon Skranes, (Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, medisinsk faklutet, NTNU Trondheim), psykolog Kristian Sørensen, førstekonsulent Øyvind Lied og seksjonsleder/psykologspesialist Bjørn Lerdal. Thoresen har hatt ansvar for alt praktisk rundt utsendelse, purring og arkivering av svarene fra brukerundersøkelsen. Jahnsen og Skranes har deltatt ved utformingen av spørreskjemaene, og Sørensen har hatt ansvar for statistisk bearbeiding av dataene. Lied og Lerdal har deltatt i alle faser av prosjektet og hatt ansvaret med å skrive den oppsummerende rapporten etter undersøkelsen. Alle medarbeiderne i prosjektet har gitt innspill og bidrag til det endelige innholdet i rapporten. Forskningsrapporten presenterer noen av de viktigste resultatene fra undersøkelsen og drøfter disse i lys av de hovedproblemstillingene vi har reist i innledningen. Vi har ikke hatt tid eller ressurser til å gå nærmere inn i alle problemstillinger som er mulig med utgangspunkt i de innsamlede dataene.

8 Sørlandets sykehus HF 7 Vårt håp er at man i fremtiden vil gjennomføre noenlunde tilsvarende brukerundersøkelser samtidig i alle barnehabiliteringstjenestene i en hel helseregion eller aller helst i hele landet. Vi tror et slikt tiltak vil kunne bli et kraftfullt bidrag i å videreutvikle hele barnehabiliteringsfeltet.

9 Sørlandets sykehus HF 8 2. Material og metode 2.1 Innledning I dette kapitlet redegjør vi for fremgangsmåten vi har brukt i brukeundersøkelsen og for analysen av dataene. Introduksjonsbrev og spørreskjema er lagt som vedlegg til rapporten. Det samme er en oversikt over hvordan de 20 spørsmålene i MPOC-20 er fordelt i forhold til de fem hovedkategoriene: Dyktiggjøring og partnerskap, tilby generell informasjon, tilby spesifikk informasjon om barnet, koordinerte og helhetlige tjenester og respektfull og støttende omsorg. Populasjonen i denne brukerundersøkelsen var foreldre og foresatte til barn og unge under 18 år, og som hadde hatt minst en konsultasjon ved HABU i perioden fra Foreldre/foresatte benevnes også som brukere og som respondenter i denne rapporten. Ved gjennomføring av brukerundersøkelser tilstreber man og bruker fremgangsmåter som både tilfredsstiller kravene til vitenskaplighet (objektivitet og representativitet) og som lar seg gjennomføre i tråd med ressursmessige, økonomiske og juridiske rammebetingelser. Vår brukerundersøkelse ble gjennomført som postal spørreskjemaundersøkelse og den baserer seg på bruken av MPOC-20, som er et av de mest anerkjente kartleggingsverktøy med hensyn til opplevd kvalitet innenfor fem kjerneområder i en habiliteringsprosess. 2.2 Spørreskjemaene - innholdsfaktorer Spørreskjemaene inneholdt tre deler: Første del inneholdt hovedsakelig spørsmål om demografiske data og spørsmål om hvordan foreldrene/foresatte vurderer barnets grad av funksjonsnedsettelse. På spørsmål 1 alder er det ved en feil oppgitt svaralternativene 6-12 år og år. Dette har sannsynligvis medført at barn som er 12 år kan ha havnet i begge gruppene og vil derfor kunne være en feilkilde. Andre del inneholder spørsmålene fra MPOC-20 i godkjent, norsk oversettelse av ved Habiliteringstjenesten i Østfold. (Bjorbækmo, 2007). I vår undersøkelse er identisk skjema brukt, bortsett fra at vi ikke har tatt med referansene. MPOC-20 er et Canadisk utviklet kartleggingsverktøy for vurdering av opplevd kvalitet innenfor fem kjerneområder i en habiliteringsprosess. Verktøyet baserer seg på FCS-modellen som innebærer en filosofi eller tilnærning på tjenesteyting til barn og familier som bl.a. vektlegger partnerskap, støttende og respektfull behandling og informasjonsutveksling (Bjorbækkmo et al., 2004). MPOC-20 er resultatet av et langt og omfattende utviklingsarbeid, hvor blant annet et systematisk samarbeid med brukerne har vært sentralt. Se King et al. (1997) og Aas (2008) for en beskrivelse av dette utviklingsarbeidet. MPOC-20 er brukt i Canada, Sverige og Norge for å måle hvordan brukerne opplever kvaliteten på tjenesteytingen i forhold til de fem spesifikke hovedområder som er vurdert helt sentrale for brukerne i en god habiliteringsprosess. I Sverige har man valgt å supplere MPOC-20 med 8 egenutviklede spørsmål og kalt verktøyet for MPOC-28 (Granat et al. 2002). Ellers er spørsmålene de samme. MPOC-20 består av 20 spørsmål. De 15 første av disse spørsmålene refererer til hvordan foreldre/foresatte har opplevd at de fagpersonene som arbeider med barnet deres, har bidratt

10 Sørlandets sykehus HF 9 innenfor et definert område som konkretiseres i spørsmålet. De 5 siste spørsmålene refererer til hvordan brukerne har opplevd hele tjenesteapparatet. Tjenesteapparatet er definert til alle ansatte i den tjenesten som har gitt brukeren MPOC-skjemaet, uavhengig av om de har vært i direkte kontakt med foreldre/foresatte eller aktuelt barn. I tillegg til fagpersonene brukerne har møtt, kan dette være kontorpersonale, ledere eller andre i administrative funksjoner. Respondenten kan gradere svarene på hvert enkelt spørsmål fra 1 ( Ikke i det hele tatt ) til 7 ( I meget stor grad ) eller krysse av for at spørsmålet ikke gjelder eller ikke er aktuelt for dem. Svarene er gradert slik at en skåre på 1 er det dårligste alternativet, mens 7 er det beste. MPOC-20 resultatene kan brukes på ulike måter. Man kan gjøre statistiske analyser som sammenlikner resultatene med tilsvarende undersøkelser som har vært gjort i andre tjenester. Dette vil gi informasjon med hensyn til hvordan tjenesten ligger an kvalitetsmessig i forhold til de tjenestene det er relevant å sammenlikne seg med. Denne form for sammenlikninger inneholder et konkurranseelement. Konkurranseelementet kan være en svært viktig drivkraft i forbedringsarbeid innen en tjeneste. Denne form for sammenlikninger gjør også at man får kunnskap om hvilke tjenester som er gode og hvilke som er mindre gode. Det gjør det mulig for de tjenestene som kommer dårlig ut, til å lære av de som kommer godt ut, såkalt benchmarking. King og medarbeidere (1997) foreslår også en annen supplerende måte å bruke resultatene fra MPOC-20 på, hvor man bruker MPOC-20 til å identifisere mer spesifikke tjenesteområder hvor kvalitetsforbedringstiltak bør gjennomføres. Man bør da ta utgangspunkt i den mer detaljerte informasjonen som ligger i hver av de 20 spørsmålene/skalaene. Deres forslag er at man skiller ut de skalaene hvor en relativt stor andel av respondentene, dvs minst 25 til 30 %, svarer fra 4 i noen grad og mindre. Gjennomsnittsskårene for disse enkeltskalaene behøver ikke nødvendigvis være lavt, men variasjonen i skårer stor. I praksis kan en god gjennomsnittsskåre, dekke over et stort antall misfornøyde brukere. Vi har altså definert skårer i området fra 4 til 1 som tilhørende forbedringsområdet. Vi har i tillegg definert skårer i området fra 3 til 1 som tilhørende et misnøyeområde. Disse begrepene vil bli brukt videre i rapporten. Brukere av helsetjenestene har krav på tjenester av god kvalitet. Ved å gjennomføre denne form for forbedrings- og misnøyeanalyse, og arbeidet med kvalitetsforbedringstiltak innenfor de mer spesifikke områdene som identifiseres gjennom analysen, sikrer man bedre enn om man kun er opptatt av gjennomsnittsskårer at alle brukere av barnehabiliteringstjenesten mottar tjenester som ligger over et kvalitetsmessig minstenivå. Tredje del i brukerundersøkelsen inneholder et egenutviklet spørreskjema. Spørreskjemaet er en videreutvikling av et spørreskjema vi har brukt i en tidligere brukerundersøkelse. (Lied Ø og Lerdal. B, 1999). Dette spørreskjemaet er i større grad en MPOC-20 innrettet mot å forsøke å måle grad av brukertilfredshet. Sentralt i del tre i brukerundersøkelsen, har bl.a. vært foreldrenes ønsker og prioriteringer mht. forbedringsområder for tjenesten. Populasjon og avgrensninger (inklusjons- og eksklusjonskriterier) HABU hadde i 2008 et utrednings- eller oppfølgningstilbud til 1523 barn og unge under 18 år. Av disse barna ga HABU A et tilbud til 704 barn. Barne- og ungdomsbefolkningen under 18 år i Aust-Agder var i 2008 på rundt personer. Det tilsvarer at rundt 2,6 % av den totale barnepopulasjonen var inntatt i HABU A. HABU K hadde i inntatte barn og unge. Med en barne- og ungdomsbefolkning i Vest-Agder på rundt (x<18 år), tilsvarer dette at 1,88 % av den totale barnepopulasjonen inngikk i et utrednings- eller oppfølgingsløp. Ser vi

11 Sørlandets sykehus HF 10 Agder under ett, så utgjør 1523 barn 2,2 % av barnebefolkningen. Helsedirektoratets landstall for samtlige HABU er for 2008, viser at det gjennomsnittlige antall barn som fikk et tilbud fra barnehabiliteringstjenesten lå på 1,1 % (Lerdal, 2009). HABU Agder er sannsynligvis en av de barnehabiliteringstjenestene i Norge som har kontakt med flest barn med ulike funksjonsnedsettelser sett i forhold til den barnepopulasjonen man skal ivareta mht spesialisthelsetjenester. Barna er ulike mht. diagnoser, form for funksjonsnedsettelse (motorisk, kognitiv, språklig, osv.) og grad av funksjonsnedsettelse. Det høye antall barn som følges av HABU, gjør at svært mange barn og foreldre har til dels omfattende erfaringer som brukere av våre tjenester. Det høye antall brukere gir styrke og pålitelighet til de funn som kommer frem i den brukerundersøkelsen som vi presenterer i denne forskningsrapporten. Via det pasientadministrative systemet, Dips, som brukes ved Sørlandet sykehus, har vi plukket ut alle de brukerne hvor det i 2008 ble registrert en aktivitet i form av en konsultasjon. Aktiviteten vil kunne variere fra et enkelt møte, til et omfattende utrednings- eller oppfølgingsarbeid. Vi har ekskludert brukere hvor det bare har vært en telefonkontakt, brukere som bare har fått sin oppfølging i regi av PIH og brukere som er inntatt og som følger et oppfølgingsprogram/pasientforløp, men hvor det ikke har vært en aktivitet i form av konsultasjoner i Av et totalt antall barn på 1523, ble 459 barn ekskludert. Det medførte at vi satt igjen med 1066 barn og ungdom som alle hadde fått et aktivt tjenestetilbud i løpet av Dette tilsvarer 1,5 % av barnepopulasjonen. Det var noen hovedgrunner til at vi fulgte de eksklusjonskriteriene som vi presenterte i det overstående: Den ene grunnen var at vi ønsket å ha oppmerksomheten rettet mot å få kjennskap til hvordan brukerne oppfattet den hjelpen de hadde fått i løpet av det siste året og ikke f. eks. flere år tilbake i tid. Dette var også i tråd med standardintroduksjonen til MPOC-20 (se vedlegg s 66), og vi ønsket å ha dette internasjonale brukerundersøkelsesverktøyet som en basis i vår egen brukerundersøkelse. I tillegg kom at det ved at vi tok utgangspunkt i faktiske registrerte konsultasjoner i Dips i 2008, var enkelt å få ut helt riktige oversiktslister over de aktuelle barna som vi ønsket skulle inngå i brukerundersøkelsen. Ved å bruke oversikten i Dips, fikk vi også på en enkel måte tilgang til adresselister over barna. Praktisk gjennomføring I løpet av februar 2009 hentet prosjektsekretær ut en liste over samtlige barn/unge hvor det hadde vært en konsultasjon i 2008 og 1066 spørreskjemaer ble sendt ut i løpet av uke 13 ( mars) 2009 med en svarfrist til 5. april. Alle foreldre/foresatte som ikke hadde svart innen fristen, fikk i løpet av uke 16 ( april) tilsendt en purring. Svarfristen ble satt til 26. april. Det var feil ved to spørreskjema. På det ene skjema stod det eksplisitt at det var PPT som ble vurdert og det andre skjema var levert elektronisk to ganger. Disse ble ekskludert og vi satt igjen med en svarprosent på 48,3 %. Vi vurderte dette som et tilfredsstillende resultat og det ble bare gjennomført en purring. Alle spørreskjemaene fikk et firesifret id-nummer. Dette for å kunne ha oversikten over hvem som besvarte spørreskjemaene og hvem som måtte purres. Det ble bare sendt ut et spørreskjema til foreldre/foresatte pr barn. Dette i motsetning til Nord-Trøndelag-undersøkelsen hvor man valgte at både mødre og fedre fikk tilsendt spørreskjema og det uavhengig av om de hadde den daglige omsorgen eller ikke. Foreldre/foresatte hadde også anledning til å besvare

12 Sørlandets sykehus HF 11 spørreundersøkelsen på vår hjemmeside. De hadde her muligheten til å fylle ut skjemaet elektronisk (Questback). Skjemaene ble sendt ut med frankerte svarkonvolutter. Svarene ble løpende registret av prosjektsekretær. Deretter ble besvarelsene lagt inn i Questback. Det har vært utenfor våre ressursrammer å gjøre nærmere undersøkelser med hensyn til representativiteten til de 515 respondentene i vår undersøkelse. Det kunne vært gjennomført telefonintervjuer av enkelte av de som ikke hadde besvart spørreskjemaene og/eller vi kunne valgt å sammenlikne de demografiske opplysningene til gruppen som har besvart undersøkelsen med tilsvarende opplysninger knyttet til det totale antall (1064) barn som utgjorde den totale brukerpopulasjonen. Vi antar at brukerundersøkelsen innehar en skjevhet i forhold til 2 brukergrupper. HABU har for det første en relativt stor gruppe barn med foreldre som ikke har norsk som morsmål/1.språk. For det andre har seksjonen en relativt sett økt kontakt med foreldre som enten selv har lese-/skrivevansker, eller opplever usikkerhet i forhold til skriftlig materiale med abstrakte eller vanskelige formuleringer. Det er knyttet usikkerhet til hvordan disse sannsynlige skjevhetene kan ha påvirke resultatene. Vi har imidlertid ikke registret noen indikasjoner i materialet som skulle tilsi at frafallet i denne postale undersøkelsen har gitt opphav til større skjevheter i resultatene på undersøkelsen. Statistisk behandling av dataene Dataene fra alle besvarelsene ble lagt inn, bearbeidet og analysert i statistikkprogrammet SPSS Man har sammenliknet sumskårer med utgangspunkt i demografiske data i eget utvalg og sammenliknet sumskårer i eget utvalg med sumskårer fra tilsvarende undersøkelser i Sverige, Canada og Norge (Nord-Trøndelag og Østfold). En av hovedhensiktene ved å bruke MPOC, var nettopp å kunne sammenlikne resultatene fra Agder, med tilsvarende undersøkelser i Norge og utlandet. Til dette formålet har man benyttet variansanalyse (Oneway-ANOVA, evt. med Post Hoc analyse Bonferroni). Man har også gjort analyser av samvariasjon i eget utvalg og har da benyttet korrelasjonsanalyse (Bivariat korrelasjon Pearson s r). Når vi i teksten refererer til at et resultat er siginifikant betyr det et signifikansnivå på p< Signifikansverdiene (p) er oppgitt i alle tabellene og verdier p< 0.05 er uthevet. Noen foreldre har unnlatt å svare på alle spørsmålene i bl.a. MPOC-20. Disse besvarelsene har ikke blitt med i gjennomsnittsberegningene for det aktuelle spørsmålet eller faktoren. Dette resulterer i at besvarleser (n) varierer i analysene. Forskningsetiske vurderinger Ved oppstarten av brukerundersøkelsesprosjektet, ble Regional komitè for medisinsk forskningsetikk for Helse Sør-Øst (REK) kontaktet og prosjektet presentert. Tilbakemeldingen var at det generelt ikke var nødvendig å søke om godkjenning av brukerundersøkelser fra REK

13 Sørlandets sykehus HF Resultater Den gjennomførte brukerundersøkelsen inneholder et omfattende materiale og vi har i dette kapittelet forsøkt å presentere og oppsummere de viktigste resultatene. Vi har i noen tilfeller også valgt å kommentere resultatene i resultatkapitlet. Antall Deltakere: Svar totalt ,5 Forkastet(missings) 2 * 0,4 Registrerte svar ,3 Svar via skjema: ,5 Svar via nett: 18 (19*) 3,5 Antall inntatt HABU Prosent Tabell 1 Tabellen viser deltakere, svar, og missings i antall og prosent. Alle som hadde mottatt en tjeneste i form av direkte kontakt med en behandler i 2008 ble forespurt via brev i posten. Invitasjonsbrev og spørreskjema ble adressert til barnets/ungdommens foresatte som ble bedt om å svare via post eller elektronisk via HABUs nettside. * Angitt eksplisitt at svarene gjalt PPT og en dobbelregistrering. HABU hadde i barn og unge inntatt til en eller annen form for utredning eller oppfølging. En del av disse barna er inntatt til lengre forløp, hvor oppfølgingen ikke nødvendigvis skjer løpende, men etter definerte tiltaksperioder barn og unge fikk tilsendt spørreskjema og antall skjema som kom inn var 517. Av disse ble valgte 19 å bruke tilbudet om å fylle ut skjemaet elektronisk via vår nettside To av skjemaene som kom inn ble ekskludert. I det ene skjema ble det eksplisitt oppgitt at svarene gjalt PPT, mens i det andre skjemaet var en dobbelregistrering (Sendt elektronisk 2 ganger). Antall svar som ble med i brukerundersøkelsen var dermed N = 515. Tabell 1 gir en oversikt over antall deltakere, svarprosent og oversikt over hvor mange som har svart via nettet. Vi vurderte en svarprosent på 48,3 % etter en gangs purring som tilfredsstillende. De fleste resultatene er presentert i tabeller. Spesielt når det gjelder resultatene fra del 2 (MPOC 20), hvor vi sammenligner resultater med undersøkelsen til Sigrid Aas far HABU Nord- Trøndelag og den svenske brukerundersøkelsen, har vi ansett det som mest hensiktsmessig å bruke samme presentasjonsform som er brukt i presentasjonen av disse brukerundersøkelsene. Vi har imidlertid valgt å presentere de 10 HABU spørsmålene grafisk fordi vi mener det vil kunne være lettere å forstå og tolke resultatene.

14 Sørlandets sykehus HF Demografi Demografiske tall for Agder Fordeling % kommune Barnebefolkning 0-18 år Inviterte i % av barnebef. Antall mottatte svar Aust-Agder Antall skjema Svar prosent Arendal , , ,9 Grimstad , , ,3 Lillesand 41 8, , ,7 Tvedestrand 27 5, , ,0 Froland 24 4, ,8 8 33,3 Risør 21 4, ,4 7 33,3 Gjerstad 17 3, ,9 3 17,6 Birkenes 16 3, , ,8 Åmli 13 2, ,0 3 23,1 Evje og Hornnes 10 2, ,2 4 40,0 Iveland 9 1, ,8 2 22,2 Vegårshei 8 1, ,7 3 37,5 Bygland 7 1, ,6 5 71,4 Bykle 4 0, ,7 2 50,0 Valle 2 0, ,7 0 0,0 Sum , , ,1 Tabell 2 Tabellen viser antall utsendte skjema fordelt på kommunene i Aust-Agder, prosentfordelingen mellom kommunene, antall svar og svarprosent. Videre viser tabellen antall barn/ungdom 0-18 år i den enkelte kommune og hvor stor andel av barnebefolkningen som ble invitert til å delta i undersøkelsen. Befolkningstallene er hentet fra SSB pr SSB opererer med en aldergruppe år denne er justert slik at oversikten skal omfatte alle barn og unge under 18 år. Andelen barn og unge som fikk tilsendt brukerundersøkelsen varierer mellom de ulike kommunene i Aust-Agder, fra 3,0 % (Åmli) til 0,7 % (Valle) sett i forhold til størrelsen på barnebefolkningen i kommunen. Gjennomsnittet lå på 1,9 %. Vi har liten kunnskap om hvorfor det er så store forskjeller mellom kommunene mht fordelingen av barn som får en oppfølging fra HABU, men variasjonen er størst mellom småkommunene. Se tabell 2 for oversikt over svarprosenten fra de enkelte kommunene. Tabellen viser at svarene fordeler seg på alle kommuner, med unntak av Valle.

15 Sørlandets sykehus HF 14 Fordeling % kommune Barne befolkning 0 18 år Inviterte i % av barnebf. Antall mottatte svar Vest-Agder Antall skjema Svar prosent Kristiansand , , ,5 Mandal 66 11, , ,9 Farsund 47 8, , ,4 Vennesla 37 6, , ,5 Flekkefjord 33 5, , ,4 Søgne 33 5, , ,5 Lyngdal 32 5, , ,8 Kvinesdal 24 4, , ,8 Songdalen 20 3, , ,0 Lindesnes 13 2, ,1 9 69,2 Audnedal 9 1, ,0 4 44,4 Hægebostad 9 1, ,1 4 44,4 Marnardal 5 0, ,8 3 60,0 Åseral 2 0, ,8 1 50,0 Sirdal 1 0, , ,0 Sum , , ,8 Tabell 3 Tabellen viser antall utsendte skjema fordelt på kommunene i Vest-Agder, prosentfordelingen mellom kommunene, antall svar og svarprosent. Videre viser tabellen antall barn/ungdom 0-18 år i den enkelte kommune og hvor stor andel av barnebefolkningen som ble invitert til å delta i undersøkelsen. Befolkningstallene er hentet fra SSB pr SSB opererer med en aldergruppe år denne er justert slik at oversikten skal omfatte alle barn og unge under 18 år. Andelen barn og unge som fikk tilsendt brukerundersøkelsen varierer mellom de ulike kommunene i Vest-Agder, fra 2,1 % (Hægebostad) til 0,2 % (Sirdal) sett i forhold til størrelsen på barnebefolkningen i kommunen. Gjennomsnittet lå på 1,3 %. Vi har liten kunnskap om hvorfor det er så store forskjeller mellom kommunene mht. fordelingen av barn som får en oppfølging fra HABU, men også i Vest-Agder ser vi at variasjonen er størst mellom de små kommunene. Se tabell 3 for oversikt over svarprosenten fra de enkelte kommunene. Tabellen viser at svarene fordeler seg på alle kommuner i Vest-Agder. Sammenlikner man tabell 2 og 3, ser man f.eks. at det når det gjelder de to fylkeshovedstedene på Agder; Arendal og Kristiansand, så er den relative bruken av HABU en god del større i Arendal enn i Kristiansand Svarprosent - kjønn Jenter Gutter HABU A Antall Prosent Antall Prosent Totalt Inviterte Mottatte svar Svarprosent Tabell 4 Tabellen viser kjønnsfordelingen i antall og prosent på barna/ungdommene når det gjelder utsendte skjema, mottatte svar og svarprosent.

16 Sørlandets sykehus HF 15 Kjønnsfordelingen mellom jenter og gutter som fikk et tjenestetilbud fra HABU i 2008 og som bostedsmessig tilhørte Aust-Agder, var rundt forholdsmessig 40/60. Barnets kjønn hadde ingen betydning med hensyn til om foreldre/pårørende valgte å besvare brukerundersøkelsen. Jenter Gutter HABU K Antall Prosent Antall Prosent Totalt Inviterte Mottatte svar Svarprosent Tabell 5 Tabellen viser kjønnsfordelingen i antall og prosent på barna/ungdommene når det gjelder inviterte og mottatte svar og svarprosent. Kjønnsfordelingen mellom jenter og gutter som fikk et tjenestetilbud fra HABU i 2008 og som bostedsmessig tilhørte Vest-Agder, var relativt likt Aust-Agder, men med litt større andel jenter (42/58). Vi ser av tabell 5 at det er relativt sett noen flere foreldre/pårørende til jenter enn gutter, som har valgt å prioritere å besvare brukerundersøkelsen og som har bosted i Vest-Agder. Barnets kjønn pr Antall Prosent Kumulativ Prosent Jente Gutt Ikke svart 2 Total 515 Tabell 6 Tabellen viser foreldrenes svar i antall og prosent når det gjelder barnas/ungdommenes kjønn. Foreldre/pårørende som har besvart brukerundersøkelsen fordeler seg med hensyn til barnas kjønm med 42,7 % jenter og 57,3 % gutter. Begge kjønnene er altså godt representert i undersøkelsen. Vanligvis regner vi med at 2/3 av HABU s brukere er gutter og 1/3 jenter.

17 Sørlandets sykehus HF Svarfordeling ift. variabler som alder, kjønn, avklart diagnose m.v Barnets alder pr Antall Prosent Kumulativ Prosent Over Ikke svart 10 Total 515 Tabell 7 Tabellen viser foreldrenes svar når det gjelder aldersfordelingen på barna/ungdommene. I spørreskjemaet er det ved en feil oppgitt svaralternativene 6-12 år og år. Dette har sannsynligvis medført at barn som er 12 år kan ha havnet i begge gruppene. Dette er en mulig feilkilde. Alle aldersgruppene er rimelig godt representert i brukerundersøkelsen. Foreldre til barn i aldersgruppen 6 12 år er de som i størst grad har besvart spørreskjemaene. Se tabell 7. HABUs øvre aldersgrense er 18 år. De 9 som er registrert i aldersgruppen over 18 år er sannsynligvis ungdom som har mottatt tjenester i 2008 og fylt 18 år i løpet av Avklart diagnose pr Antall Prosent Kumulativ Prosent Ja Nei Ikke svart 14 Total 515 Tabell 8 Tabellen viser foreldrenes svar i antall og prosent når det gjelder om de oppfatter at deres barn/ungdom har eller ikke har en avklart diagnose. Det store flertallet av barn og unge som inngår i undersøkelsen har etter foreldre/foresattes oppfatning en avklart diagnose. Se tabell 8. Vi har ingen oversikt over hvor mange av de 1066 barna som fikk tilsendt undersøkelsen som faktisk har en avklart diagnose eller som evt ikke har det. Når både barn med en avklart og en ikke avklart diagnose er med i undersøkelsen, så gir det oss en mulighet for å kartlegge om det er noen forskjeller i disse to gruppenes erfaring med HABU.

18 Sørlandets sykehus HF 17 Grad av funksjonsnedsettelse Antall Prosent Kumulativ Prosent Liten funksjonsnedsettelse Moderat funksjonsnedsettelse Omfattende funksjonsnedsettelse Vet ikke/uavklart Ikke svart 10 Total 515 Tabell 9 Tabellen viser foreldrenes vurdering av barnets/ungdommens grad av funksjonsnedsettelse fordelt på 4 ulike grupper. HABU har barn og unge som varierer med hensyn til grad av funksjonsnedsettelse. I brukerundersøkelsen har vi bedt foreldre/foresatte selv gi en vurdering av graden av funksjonsnedsettelse for sitt barn på en skala fra liten, moderat eller omfattende funksjonsnedsettelse. Se tabell 9. De fleste av svarresponsene vurderer at barnet har en moderatfunksjonsnedsettelse (35,6 %). Færrest at barna har en omfattende funksjonsnedsettelse. Ut fra tabell 9 kan man se at 13,1 % av foreldrene/pårørende oppgir at de ikke vet, eller at graden av funksjonsnedsettelse er uavklart. Tjenester fra andre instanser Antall Prosent Kumulativ Prosent Spesialped komp. senter Sjeldensenter CPOP Ikke aktuelt/svart Total 515 Tabell 10 Tabellen viser foreldrenes svar når det gjelder fordelingen mellom hvem som har mottatt tjenester fra spesialpedagogiske senter, sjeldensenter eller deltatt i CPOP. De som ikke har mottatt tjenester fra disse er registrert som ikke aktuelt/svart i tabellen I et av spørsmålene i undersøkelsen ble respondenten bedt om å krysse av om deres barn/ungdom noen gang hadde mottatt tjenester fra ett, evt flere av sentrene som; spesialpedagogisk kompetansesenter, sjeldensenter eller om barnet deltok i CP-oppfølgingsprogrammet (CPOP). Svarene fordeler seg som vist i tabell ,9 % av foreldrene har oppgitt at barna deres har mottatt tjenester fra de spesialpedagogiske kompetansesentraene i Staped. En del barn har hatt eller har kontakt med de statlige spesialpedagogiske, men vår erfaring er at dette er et betydelig lavere antall enn det foreldrene oppgir. Her erfarer vi at svært mange av respondentene sannsynligvis har blandet sammen statlige spesialpedagogiske kompetansesentra under Statped, med kommunale spesialskoler, Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) eller spesialpedagogiske

19 Sørlandets sykehus HF 18 team som er knyttet til enkelte barnehager/skoler, og at spørsmålet burde vært formulert annerledes. Vi ser ellers at utvalget består av 5,1 % av barn som har, eller som får tjenester fra ett av sjeldensentrene, og at 3,1 % - 16 barn deltar i CPOP-oppfølgingsprogrammet. Forhold til barnet Antall Prosent Kumulativ Prosent Biologisk mor Biologisk far Fostermor Fosterfar Annet Ikke svart 8 Total 515 Tabell 11 Tabellen viser hvilket forhold foreldrene oppgir å ha til barnet. I kategorien Annet ligger for eksempel adoptiv mor, adoptivfar, søster el. Biologisk mor er den klart største gruppen når det gjelder hvem som har svart på spørreskjemaet. Se tabell 11. Dette bildet stemmer med det HABUs medarbeidere ser i den daglige klinikken. Det er erfaringsmessig først og frem mødre som tar hovedtyngden av ansvaret når det gjelder oppfølging og kontakt med helsetjenesten. I vår brukerundersøkelse har over 4 ganger så mange mødre som fedre besvart undersøkelsen. Ser man på det tilsvarende forholdet mellom fostermødre og fosterfedre, så er det i underkant av 3 ganger så mange forstermøde som fosterfedre som har besvart undersøkelsen. Samlet sett utgjør svarene fra fosterforeldre 5,3%. Tjenestested Antall Prosent Kumulativ Prosent HABU A HABU K Ikke svart 6 Total 515 Tabell 12 Tabellen viser fordelingen når det hvilket tjenestested foreldrene oppgir at barnet/familien har mottatt sine tjenester i Innbyggerne på Agder skal fritt kunne velge hvilket tjenestested de vil ha sine tjenester fra. Fylkesgrensa mellom Aust- og Vest-Agder skal ikke ha noen betydning for dette valget. Det er nærliggende å spørre seg om den geografiske nærheten til Kristiansand for Aust-Agderkommuner som Lillesand, Birkenes og Evje skulle medvirke til at befolkningen valgte sykehuset i Kristiansand som tjenestested, men dette ser i liten grad ut til å være tilfelle.

20 Sørlandets sykehus HF 19 Antall svar som kom inn fra barn bostatt i Aust-Agder var 246, mens 238 oppgir at de har mottatt tjenester fra HABU A (jf tabell 12 og 2). Tilsvarende viser tallene for Vest-Agder at 269 var bosatt i fylket mens 271 oppgir at få sine tjenester fra HABU K. Det er 6 respondenter som ikke har besvart spørsmålet om tjenestested. Vi tolker resultatene i retning av at fylkesgrensa fremdeles har avgjørende betydning for valg av tjenestested. Vi vet imidlertid ikke om det er henviserne eller befolkningen som har størst innflytelse på valg av tjenestested. 3.2 MPOC Fagpersoner n Gj. Std. Nr I hvor stor grad har fagpersoner som arbeider med barnet ditt snitt avvik 1 Bidratt til at du føler deg kompetent som forelder Gitt deg skriftlig informasjon om hva barnet ditt gjør i terapi eller trening 3 Bidratt til en omsorgsfull atmosfære og ikke kun gitt informasjon Latt deg velge tidspunkt for når, og hvilken type informasjon du får Sett på hvilke helhetlige behov barnet ditt har (for eksempel psykisk, følelsesmessig og sosialt) og ikke kun de fysiske behovene. 6 Sørget fir at minst en av fagpersonene i teamet arbeider med deg og familien din over lengre tid 7 Presentert for deg og redegjort for mulige behandlingsvalg Gitt deg anledning til å ta avgjørelser med hensyn til behandlingen Gitt deg nok tid til å snakke, uten at du har følt tidspress Samarbeidet internt slik at alle har jobbet mot samme mål 461 5, Behandlet deg som en likeverdig person i stedet for bare som mor eller far til en pasient (for eksempel referert til deg kun som mor eller far ) 12 Gitt deg informasjon om barnet ditt som er konsistent, dvs som ikke avviker fra person til person i tjenesten 13 Behandlet deg som et individ snarere enn som typisk mor eller far til barn med nedsatt funksjonsevne 14 Sørget for at du har fått skriftlig informasjon om ditt barns utvikling Fortalt deg om resultatene etter undersøkelser Tabell 13 Tabellen viser svarfordelingen i antall, gjennomsnittskårer og standardavvik for de 15 MPOC spørsmålene som gjelder fagpersoner. Resultatene på den delen av MPOC som fokuserer på respondentene erfaring med tjenestebistanden og møtet med fagpersonene i HABU, viser at de opplever denne forskjellig alt etter hvilket tema som får oppmerksomhet (jf tabell 13). Brukerne gir HABUs fagpersoner den beste skåren i forhold til at de har opplevd å bli behandlet som likeverdige personer (sp 11), som individer snarere enn som en typisk mor eller far til barn med nedsatt funksjonsevne (sp. 13) og i forhold til at brukerne har opplevd at de har fått nok tid til å snakke og ikke følt tidspress (sp. 9). Brukerne gir HABUs medarbeidere de dårligste skårene på området som handler om at de har fått skriftlig informasjonom hva barnet gjør i terapi eller trening (sp. 2), i forhold til om de har fått

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Slik fosterforeldrene ser det II

Slik fosterforeldrene ser det II U N I F O B H E L S E Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet Slik fosterforeldrene ser det II Resultat fra en kartleggingsstudie i 2005 Toril Havik Nr. 1-2007 Slik fosterforeldrene ser det II Resultat

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE «En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE KARI STEFANSEN & THOMAS HANSEN Rapport nr 3/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer