Sentrale regnskapstall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentrale regnskapstall 2004 2008"

Transkript

1 Årsberetning

2 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap 14 Kontantstrømanalyse 15 Noter 16 Revisjonsberetning 25 BBL Forvaltning 26 BBL Teknisk Forvaltning 26 BBL Vedlikehold AS og BBL Vaktmester BA, 27 Tusenhjemmet Aktivitetssenter 28 BBL Prosjekt og Bodø Utbygging 29 BBL s datterselskap og stiftelser 30 Årsrevy Messiosen borettslag og Dampsaga borettslag 34 Medlemsfordeler 35 2

3 Dette er BBL Bodø Boligbyggelag er en medlems eid organisasjon - en samvirkebedrift. Vi bygger boliger for våre medlemmer, omsetter boligene, og vi leverer forvaltnings tjenester til boretts lag og andre boligselskaper. Grunntanken for BBL er å skaffe rimelige boliger til våre medlemmer, samt å bistå med driften av borettslagene og skape medlemsnytte. BBL er også opptatt av å kunne gi medlemmene en form for økonomisk «utbytte». Dette gjør vi ut fra troen på at medlemsskap i BBL opprettholdes fordi man forventer et økonomisk gode. BBL er en trygg og solid organisasjon. Vi er til for våre medlemmer, og deres ønske og krav er vår rettesnor. Sentrale regnskapstall (Hele tusen) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ekstraordinære poster/skatt Årsresultat

4 4

5 Direktøren har ordet Det året det var så bratt 2008 i finanskrisens tegn Odd Emil Ingebrigtsen Adm. direktør Heller ikke BBL gikk klar av dønningene fra den finansielle hundreårsbølgen som raste over kloden i Likevel kan vi trøste oss med at det kunne alltids ha vært verre. BBL har utfordringer, men står relativt stødig økonomisk med en solid egenkapital. Fokus for BBL er videreutvikling av kjerneoppgavene Forvaltning, medlemsfordeler og å skaffe nye og gamle medlemmer gode boliger. Allerede på BBLs generalforsamling i juni 2008 ble det varslet om et betydelig underskudd også for året Hovedårsaken til underskuddet i 2008 er realiserte finansielle tap ved salg av BBL Eiendomsmegling, ekstraordinære engangskostnader og regnskapsmessige nedskrivninger. Det positive er at BBLs ordinære virksomhet går godt. Styret har i løpet av året iverksatt mange tiltak for å forbedre BBLs økonomi. I BBLs strategiplan er det ett fokusområde; bedre økonomisk handlefrihet. Dette er også den daglige fokus til administrasjonen i BBL. Forbedring av daglig drift og realisering av verdier i balansen som igjen kan reinvesteres, skal bidra til økt økonomisk handlefrihet for BBL. Tilpasninger i BBLs daglige drift er gjort ved reduksjon i lederlønninger og at Forvaltningssjefsstillingen er trukket inn og oppgavene fordelt på flere. Ytterligere bemanningsreduksjoner er ikke foretatt for å sikre tilstrekkelig kapasitet på Forvaltningstjenestene. Det vurderes noe styrking av bemanning på Forvaltning. Rundvasken i BBLs balanse viste seg meget vanskelig da det etter hvert som 2008 skred frem stort sett ikke fantes kjøpere til noe som helst pga den økonomiske krisen og usikkerheten som følge av denne. Salget av BBL Eiendomsmegling viste seg i ettertid å være meget bra for BBLs økonomi på tross av at dette belaster årsregnskapet med en finansiell nedskrivning på ca 5 mill. kr. Styret har også besluttet at BBLs virksomhet skal fokusere på såkalte kjerneoppgaver dvs. Forvaltningstjenester og å skaffe folk boliger. BBL går fra offensiv ekspansjon til kontrollert tilbaketrekning og fokus på foredling og videreutvikling av sine Forvaltningstjenester og medlemsfordeler. Vi skal gjøre enda bedre det vi allerede er gode på. Nyboligbygging forventes å ta seg opp først i BBL skal fortsatt være en betydelig aktør på dette området i fremtiden primært i Salten-området. Det har vært en viktig oppgave for styret og administrasjonen å få full oversikt over direkte og indirekte økonomisk risiko forbundet med gamle prosjekter og avtaler. Styret har den oppfatning at alle forhold er gjennomgått og tiltak vurdert og iverksatt i forbindelse med dette. Tomt i Brasil og avsluttet prosjekt i Thailand er finansiert ved egne midler. Styret forventer ikke noen rask avklaring på evt. realisering av disse prosjektene. Hovedfokus er salg av begge prosjektene as is. Det er også foretatt regnskapsmessige nedskrivninger på begge prosjekter. Fremover BBL har iverksatt et prosjekt med sikte på å utvikle et boligsosialt konsept som skal gi gode løsninger for folk som av økonomiske eller andre årsaker ikke kan skaffe seg egen bolig. Dette er også i tråd med BBLs historiske misjon og det er et stort og økende behov for slike boliger. Forhåpentligvis vil dette innebære oppstart av bygging i BBL har initiert et samarbeid med Bodø kommune og Husbanken om dette. BBL har en dominerende posisjon i forhold til Forvaltning av borettslag. Borettslag som søker sikkerhet og trygghet kommer til BBL fordi vi har lang erfaring og gode medarbeidere som best kan ivareta borettslagenes behov. Dette er blitt ytterligere aktualisert gjennom 2008 hvor spekulasjon i leiligheter og de negative virkningene som følge av dette har synliggjort hvor viktig det er for et borettslag at man har en kompetent og forretningsfører/forvalter. Det er forventet nye reguleringer som skal sikre de boende i borettslag ytterligere og forhindre den type spekulasjon vi har sett de senere år. BBL er positive til endringene som foreslås. BBL har forhandlet frem en hovedbankavtale med Sparebank 1 Nord Norge, som skal sikre bedre betingelser for våre borettslag og medlemmer. Kredittmarkedet har ennå ikke normalisert seg etter turbulensen i 2008 noe som har medført noe høyere marginer enn opprinnelig fremforhandlet. Vi forventer forbedringer på dette i løpet av Styret forventer overskudd for BBL i 2009 og ytterligere forbedring i

6 Styret i BBL Styremedlemmer Randi Nylund Figenschou Styreleder Tor Magne Andreassen Siw Sandvik Monika Pettersen Øystein Nystad Wenche Slettbakk Ansattes representant Varamedlemmer Svein Møllersen Arna Furuly Kjell Arne Solem Oddne Haugmo Per Fosby Ansattes representant Organisasjon BBL-gruppen Generalforsamling Styre Heleide og deleide datterselskaper Stab Tusenhjemmet Hålogatun Bodø Utbygging AS Lønsdal Eiendom AS Bryggerihagen AS Lavollen AS 6

7 STYRET I BBL: Fra venstre: Tor Magne Andreassen, Wenche Slettbakk, Øystein Nystad, Siw Sandvik, Randi Nylund Figenschou, Svein Møllersen (varamedlem) og Odd Emil Ingebrigtsen (adm. dir). Monika Moen var ikke til stede da bildet ble 7tatt.

8 Styrets beretning 2008 Styrets arbeid Det har i år 2008 vært avholdt 12 styremøter. I disse styremøtene har det totalt blitt protokollert 118 saker. Ut over dette har styret blitt oppdatert og orientert om aktivitetsnivået i de øvrige selskapene i BBL-gruppen. Styret var som vanlig representert på styreleder-seminaret Fauske-kurset som er blitt en tradisjon hos BBL. Det ble avholdt en egen samling i Svolvær for borettslagsstyrene i Lofoten og Vesterålen. De viktigste sakene for styret har vært: - Ansettelse av ny administrerende direktør - Gjennomføring/sluttføring av mål og strategi for BBL og datterselskap - Bygging - Forvaltning - Boligsalg - Oppfølging og kontroll med BBLs ulike virksomheter - Kvalitetssikringsarbeider - Skaffe seg oversikt over den totale aktiviteten samt iverksette nødvendige tiltak. - Forbedring av BBLs økonomiske handlefrihet. - Salg av BBL Eiendomsmegling Styret har i tillegg jobbet med: 1. BBL Boligsstiftelse: Dette er en selveiende institusjon som er opprettet av Bodø Boligbyggelag og har som formål å skaffe boliger for utleie til de av BBLs medlemmer som ikke ønsker å eie egen bolig. Ungdom under 34 år har fortrinnsrett ved tildeling av utleieleilighet. 2. BBL Risikofond Stiftelsen ble etablert for å sikre beboerne i tilknyttede borettslag. 3. BBL Forretningsbygg AS Selskapet formål er å eie næringseiendommer og andre bygg som naturlig inngår i en boligutvikling. I 2008 ble solgt én eiendom som ledd i å forbedre BBLs økonomiske handlefrihet. Strategiprosess I 2008 har styret og administrasjonen gjennomført revisjon og gjennomgang av hele BBLs strategi. Vedtatt fokusområde er: Økonomisk handlefrihet. Organisasjon og lokalisering: Bodø Boligbyggelag AL er lokalisert i Sjøgata 33 i Bodø. BBL-gruppen har 59 ansatte. Disse fordelte seg slik i 2008: BBL 32 personer Tusenhjemmet og Hålogatun 2 personer BBL Prosjekt AS 5 personer BBL Vaktmester BA 4 personer BBL Vedlikehold AS 11 personer Nordland Inkasso AS 3 personer BBL Boligstiftelse 1 person Hele virksomheten har nå fem styrer: 1. Styret i BBL Hovedstyret dekker i tillegg til de ordinære virksomhetene også: BBL Boligstiftelse BBL Risikofond BBL Forretningsbygg BBL Lofoten og Vesterålen BBL Nordland BBL Miljøfond ble flyttet over fra styret til administrasjonen i Styret i BBL Prosjekt AS og Bodø Utbygging AS Dette dekker også: Bodø Utbygging AS Lønsdal Eiendom AS 3. Styret i BBL Eiendomsmegling AS (frem til , da selskapet ble solgt) 4. Styret i Nordland Inkasso AS 5. Styret i BBL Vaktmester BA Dette dekker også: BBL Vedlikehold AS Selskapet har driftet Tusenhjemmet og Hålogatun, men av organisatoriske årsaker er driften av byggene overflyttet og underlagt BBL. De har i tillegg også driftet renholdstjenester til borettslagene. Driften av renholdstjenester er nå underlagt BBL Vedlikehold AS. For å holde best mulig kontakt mellom hovedstyret og de fire andre styrene, har hovedstyret valgt en av sine representanter i hvert av de fire styrene til døtre. 8

9 BBL har følgende hovedvirksomhetsområder: Bygging En av BBL sine grunnpilarer har alltid vært boligbygging. Den uroen som finanskrisen har gitt oss vil redusere nyboligbyggingen framover. Hvor lenge er det store spørsmålet. Det en vet er at flere av aktørene i boligmarkedet har bygget boligenheter som de i dag må leie ut. Ser vi samtidlig på tallene fra boligbyggingen i Bodøområdet er det de siste årene bygget langt over normal produksjonen. Den ligger på ca 310 boenheter pr år. Før denne overskuddsproduksjon er overtatt av Kari og Ola vil en ha lav nybolig-produksjon. Lav rente samt et stabilt arbeidsmarked er faktorer som vil være avgjørende. BBL tror videre at boliger med lav kostnadsstruktur vil bli mer etterspurt i de nærmeste årene. Ser vi tilbake til 1994 som var oppstartsåret etter forrige bråstopp i boligbyggingen, var det enkle boliger med moderat standard som var etterspurt. En enklere standard men med en grønn profil, dvs. boliger med lavt energibehov, miljøvennlig byggemateriell, samt en bygge prosess som tar hensyn til miljø og lavt energiforbruk. Vi i BBL tror at dreiningen over til enda tyngre satsning på miljøriktige boliger og miljøriktige utomhus-anlegg vil gjøre BBL boligen til et godt og attraktivt alternativ i framtiden. Flere av våre boligprosjekter har allerede vannbåren varme. Oppvarming av varmtvann med gass er et annet eksempel på energisparende tiltak. Kombinerer vi dette med under ground system for avfallshåndtering, får en satt et miljøstempel på boligbyggingen. Mange av de litt eldre borettslagene som BBL forvalter har gjort mye godt arbeid med rehabilitering av bygningsmassen. Dette har i løpet av 2008 og begynnelsen av 2009 hatt en markant økning. Lavere byggekostnader, lavere renter, samt at BBL og styrene i borettslagene har hatt fokus på området har gitt denne økningen. En godt vedlikeholdt bolig inkludert et attraktivt nærmiljø er med på å øke andelseiernes verdier samt at BBL dermed kan øke tjenestetilbudet til sine medlemmer. Boligmegling Styret vedtok at BBL Eiendomsmegling den 1. juli 2008 ble solgt til Eiendomsmegler 1. Alle ansatte fikk tilbud om videre jobb i selskapet. har omtrent all nybygging av leiligheter i Bodø og ellers i vårt forretningsområde, blitt organisert som borettslag. Utbyggere og styrene i disse borettslagene ønsker en profesjonell forretningsfører og derfor har BBL Forvaltning hatt en formidabel vekst i antall kunder. I tillegg har tjenestene BBL Forvaltning leverer utviklet seg slik at vi kan tilby et komplett forvaltningstilbud hvor både økonomisk, generell og teknisk forvaltning av borettslag og sameier ivaretas. Borettslagsmodellen har fått mye presseomtale i 2008 og da med spesielt negativ vinkling på dette med høy fellesgjeld. I vår portefølje med 200 borettslag er det kun 8 % som kan kategoriseres som å ha høy fellesgjeld. Det er imidlertid ikke slik at disse nødvendigvis har økonomiske utfordringer, dette har sammenheng med at styrene i lagene samarbeider godt med oss som deres forretningsfører for å sikre god og sunn økonomi i borettslaget. Et viktig arbeid fremover blir å fortsette utviklingen av forvaltningstjenestene slik at BBL Forvaltning fortsatt, gjennom den erfaring og kunnskap som vi har ervervet oss over alle disse år, kan gi trygghet til de som bor. Miljøfondet er ikke et eget selskap. Gjennom Miljøfondet tilbakeføres deler av BBLs verdiskapning til medlemmene. Opptil 50 % av utgiftene til miljøtiltak i borettslag dekkes av BBL. Det er stor økning i antall søknader. Vaktmester og vedlikeholdstjenester. Tjenestene er organisert i egne selskaper med borettslagene som sine hovedkunder. Det er satt fokus på utvikling av tjenestene og vurdering av hvilke tjenester som tilbys og hvordan disse tjenestene skal tilbys. Styret har valgt å beholde organisasjonsformen ved å ha et selskap for merverdiavgiftsfrie vaktmestertjenester og et ordinært vedlikeholdsfirma. Dette er utfordrende organisatorisk og det er satt i gang arbeid med å vurdere organisasjonsformen. Nordland Inkasso AS Inkassovirksomhet er ikke et eget og prioritert virksomhetsområde, men selskapet ble opprettet for å styrke borettslagenes innkreving av felleskostnader. Selskapets største kunde er BBL, men de får stadig flere kunder uten for boligbyggelagsystemet. Forvaltning Forvaltning er og blir grunnpilaren hos BBL og 2008 har vært et meget spennende år for BBL Forvaltning. De siste årene 9

10 Medlemsutvikling og medlemsarbeid Pr Pr Antall medlemmer totalt: Ordinære medlemmer: Beboere i borettslag: Juridiske ikke-boende: Medl. under 18 år: Utmeldte: Ikke betalt kontingent for inneværende år: Ca Ca På generalforsamlingen i 2008 ble BBLs medlemskontingent vedtatt doblet fra kr. 150,- til kr. 300,-. Det kan konstateres at BBLs medlemstall på tross av det har økt! I tillegg til forkjøpsrett har BBL en rekke gode tilbud til sine medlemmer. Dette er tilbud som enten er forhandlet fram lokalt, eller som tilbys som en følge av vår tilknytning til Norske Boligbyggelag (NBBL). På annet sted i BBLs årsberetning finnes orientering om BBLs nye fordelskort, samt fyldig oversikt over alle medlemsfordeler. BBL ser det likevel som en stor oppgave i fremtiden å forhandle frem enda bedre medlemsfordeler for våre medlemmer. Vi har også et betydelig potensial i å legge bedre til rette for bruk av disse tilbudene, gjøre de mer tilgjengelige og gi en bedre oversikt over hvilke tilbud som slår an. Bruk av mer tidsriktige hjelpemidler blir viktig i denne sammenheng. Styret er svært godt fornøyd med innhold, form og distribusjon av BBL-magasinet. Medlemsbladet er informativt og skaper identitet. Målsetningen er at magasinet videreutvikles til et stadig nyttigere forum for kommunikasjon med våre medlemmer. I tillegg kommuniseres det med medlemmene via BBLs hjemmeside, e-post mv. Drift og utvikling/økonomi Årsregnskapet som er avlagt under forutsetning av fortsatt drift viser for morselskapet og konsernet et underskudd etter skatt med kr ,-. Styret foreslår at underskuddet disponeres som følgende: Overført annen egenkapital kr ,- Overført fond for vurderingsforskjeller kr ,- BBL er utsatt for kredittrisiko og renterisiko i dens ordinære forretningsvirksomhet og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Alle nye kunder/ leverandører blir kredittvurdert ved inngåelse av nye salg/leverandør kontrakter og kredittforsikringer dekker risikoen for flere av selskapets kunder/leverandører. Selskapet har i all hovedsak rentebærende gjeld med flytende rentesats (Nibor) og er derfor utsatt for endringer i kortsiktige renter har vært et økonomisk dårlig år for BBL-konsernet. Styret har sett det som nødvendig å rydde opp i forhold knyttet til forskjellige prosjekter BBL har vært og er engasjert i. Hovedårsakene til det dårlige økonomiske resultatet er konstaterte tap knyttet til sluttføring av igangsatte prosjekter og inngåtte avtaler, tap ved salg av aksjer samt utfordringer i meglerselskapet. Dette førte til at BBL solgte BBL Eiendomsmegling Styret har funnet det nødvendig å gjøre betydelige avsetninger til forventede tap. Den ordinære driften i BBL (mor) er imidlertid god og styret mener det er et godt potensial til å videreutvikle BBLs tjenester og tilbud. God oppfølging og sluttføring av prosjekter har vist seg vanskelig og medført en for høy risiko jo lenger geografisk unna prosjektene har vært. Dette har medført ekstraordinære kostnader og tap for BBL som igjen har redusert BBLs økonomiske handlefrihet. Styret ser det som svært viktig å forbedre den økonomiske handlefriheten og frigjøre likviditet. Styret har videreført vedtak fra i fjor i forhold til dette: - Fokus på nye prosjekter skal primært være med Salten som geografisk område - Få synliggjort og inkludert i regnskapet for 2008 alle tap og kostnader knyttet til utsatte prosjekter slik at fokus kan rettes mot forbedring av de tjenester BBL driver og nye muligheter. - Sluttføre iverksatte prosjekter og avtaler på en god måte. - Vurdere salg av ikke-strategiske eiendeler for både å frigjøre likviditet og fokusere på BBLs hovedsatsingsområder. - Synliggjøring av risiko før prosjekter iverksettes. 10

11 Tross markedssituasjonen generelt er det grunn til å tro på en positiv utvikling for BBL. Det vil imidlertid kreve tett oppfølging og utvikling av alle konsernets virksomheter. BBL skal fortsatt være en ledende og nyskapende aktør i boligmarkedet i Salten. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets drift og finansielle stilling. Selskapet driver ikke med forskning og utvikling. HMS Arbeidsmiljøet i BBL er godt. Sykefraværet i BBL har økt til 9,24% i 2008 mot 6.74% i Hovedårsaken er økt langtidsfravær. Vi vurderer det sykefraværet totalt sett som for høyt og vil sette inn tiltak for å redusere sykefraværet. Det er likevel et langsiktig og systematisk arbeid for å forebygge sykefravær som er viktigst. Mot slutten av 2008 ble BBL-gruppen IA-bedrift, hvilket innebærer et større fokus fra arbeidsgiver og arbeidstaker på forebygging av sykefravær og tiltak for å begrense sykefravær. Miljø Enhver virksomhet av noe art forurenser det ytre miljø, men styret i BBL bestreber seg på at denne forurensningen skal være minst mulig. Av konkrete tiltak kan nevnes kildesortering ved våre kontorer samt miljømessig behandling av bygningsavfall. Styret er også opptatt av miljø i en større sammenheng. Bomiljø er naturlig nok et element styret prioriterer. Enkeltelement i den sammenheng er arkitektur, materialvalg, grøntområder, beplantning, lekeplasser etc. Styret bidrar økonomisk til å utvikle disse miljøkvalitetene. I tillegg planlegger vi i alle våre utbyggingsprosjekter av en viss størrelse under ground system for håndtering av avfall. Dette av hensyn til god estetikk, samt effektiv avfallsbehandling. Likestilling Styret bestreber seg på likestilling mellom kjønnene. Blant de medlemsvalgte styremedlemmer er 50% kvinner og 50% menn. I BBL-gruppen totalt er det ansatt 59 stk. 52,5% av de ansatte er kvinner, mens 47,5% av de ansatte er menn. Framtidsutsikter Bodø Boligbyggelag er en spennende organisasjon med flere forretningsområder som griper inn i hverandre. Vår visjon er: BBL et godt sted å leve. Det innebærer at både de som vi leverer tjenester til og de som arbeider hos oss skal oppleve at BBL skiller seg ut fra andre organisasjoner og styrets arbeid videre er å sikre at BBLs unikhet blir ivaretatt og videreutviklet. Gjennom å tilby tids- og miljøriktige bygg, utvikle forvaltningstjenester og videreutvikle medlemsfordeler, vil BBL fortsatt være en viktig samfunns og markedsaktør. Det er gjennomført en økonomisk ryddesjau også i Styret varslet dette allerede på generalforsamlingen i juni Formålet er bedre økonomisk handlefrihet og kontroll slik at BBL står rustet til å gripe nye muligheter. Bodø, 7. mai 2009

12 12 Regnskap 2008

13 Balanse pr Konsern 2007 Note 2007 EIENDELER: ANLEGGSMIDLER: Utsatt skattefordel Goodwill/immaterielle eiendeler Eiendommer Maskiner/utstyr Investering i datter-/felleskontrollerte selskap 7, Aksjer/andeler 6, Fordring inkl.datterselskap 1, SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER: Anlegg under oppførelse 1, Kundefordringer Fordring datter-/nærstående selskap/andre Andre kortsiktige fordringer Bank klientmidler Kasse/bank SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD: EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital: Selskapskapital Opptjent egenkapital: Reservefond Fond for vurderingsforskjeller Miljøfond IT-fond Annen egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD: Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Garantiavsetning Pantegjeld/annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD: 0 0 Byggelån Kassakreditt Leverandører Klientansvar Skattetrekk/arbeidsgiveravgift/mva etc Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 Resultat pr Konsern Note DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingenter Forretningsførsel Boligformidling Husleieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER: Vareforbruk Personalkostnader 11, Avskrivning Garantikostnader Andre driftskostnader 6,7, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Inntekt på inv. i datter-/felleskontrollerte selskap Renteinntekter Aksjegevinst Annen finanskostnad Sum finansinntekter/-kostnader ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat Sum skattekostnad ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Minoritetsinteresser KONSERNETS ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: 0 0 Overført Miljøfond Overført annen egenkapital Overført fond for vurderingsforskjeller Sum overføringer

15 Kontantstrømanalyse Konsern Tilført fra årets virksomhet: Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger nedskrivninger Økning pensjonsforpliktelse /+ Inntekt/tap på investeringer Skatt på avgitt konsernbidrag Betalbare skatter = Tilført fra årets virksomhet Likvider anvendt i driften: /- Endring i korts fordringer og gjeld /- Endring i varelager /+ Red./Økt garantiavsetning =Sum endring vedr. driften = (A) Netto likvidendringer fra driften Likvider anvendt på investeringer: Investering i varige driftsmidler /- Endring i andre investeringer = (B) Netto likvidendring fra investeringer Likvider anvendt på finansiering: /- Netto nye pantelån/nedbetaling av pantegjeld Anvendt av Miljøfond Anvendt av IT-fond Endring i eierforhold datterselskap + Andre transaksjoner ført mot egenkapital Innbetaling av egenkapital = (C) Netto likvidendring fra finansieringen = A+B+C Netto likvidendringer Likvidbeholdning = Likvidbeholdning

16 Noter NOTE 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Bodø Boligbyggelag og døtrene BBL Prosjekt AS, Bodø Utbygging AS, Lønsdal Eiendom AS, BBL Vaktmester BA, BBL Vedlikehold AS, BBL Forretningsbygg AS, Nordland Inkasso AS, Lavollen AS og Bryggerihagen AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og det tilknyttede selskapet er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. ets andel av resultatet er basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger Varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skatte messige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Salgsinntekter Inntekter identifiseres ved sannsynligheten for at en økonomisk fordel tilfaller selskapet, og derved kan måles med sikkerhet. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være tidspunktet når ansvaret for varer i henhold til leveringsbetingelser går over fra selskapet som selger og til kunden som kjøper. Rabatter bokføres som reduksjon av inntekt. 16

17 NOTE 2 - Avskrivning Konsern Eiendommer: Kostpris Tilgang i år Avgang i år Nedskrivning Akk.avskrivning Bokført Avskr. i år % 2-10% Avskr. % 2-10% 2-10% Maskiner og utstyr: Kostpris Tilgang i år Avgang i år Akk.avskrivning Bokført Avskr. i år % 10-33% Avskr. % 10-33% 10-33% NOTE 3 - Tap på prosjekter / garantiavsetning Konsern Avsetning Bokførte garantikostnader Regulert garantiavsetning Avsetning Avsteningen betstår av: Quinta Polaris Brasil Diverse Lønsdal mv BBLP Generell Lønsdal Eiendom AS Bodø Utbygging - Thailand Sum avsetning Det kan bli et større tap i prosjektet/selskapet Lønsdal Eiendom AS. Bodø Utbygging har et lån på 6,9 mill til Lønsdal Eiendom AS, som kan bli tapt i sin helhet. Det jobbes imidlertid med å få prosjektet snudd til overskudd. NOTE 4 - Bankinnskudd skattetrekk Konsern Herav skattetrekksmidler kr NOTE 5 - Bankinnskudd klientmidler Kjøpers/selgers midler i forbindelse med bruktboligomsetningen står sperret på egen konto i bank til sikkerhet for oppgjør. 17

18 NOTE 6 - Aksjer og andeler Konsern AS Sjøgata 12B (15,4%) AS Torggarasjen (7,4%) AS Glasshustoppen (19,9%) BBL Datakompetanse AS Kv11 Senterdrift AS Diverse kontorstiftede borettslag Bonet AS (50%) SUM NOTE 7 - Investering i datter-/ felleskontrollerte selskaper Resultatandeler: BBL Prosjekt AS (75%) Bodø Utbygging (75%) BBL Forretningsbygg AS (100%) BBL Eiendomsmegling AS (Solgt år 2008) Nordland Inkasso AS (100%) AS Lavollen (50%) BBL Vaktmester BA (72,4%/73,2%) BBL Vedlikehold AS BBL Boservice BA (100%)- fusjonert Lønsdal Eiendom AS 75% SUM Etter egenkapitalmetoden: BBL Prosjekt AS (75%) Bodø Utbygging AS (eid av BBLP) BBL Forretningsbygg AS (100%) BBL Eiendomsmegling AS (100%) Nordland Inkasso AS (100%) AS Lavollen (50%) BBL Vaktmester BA (72,4%/73,2 %) BBL Veldikehold AS (100%) BBL Boservice BA (100 %) Lønsdal Eiendom Bryggerihagen AS SUM Bokført kostpris: BBL Prosjekt AS (75%) Bodø Utbygging (75%) BBL Forretningsbygg AS (100%) BBL Eiendomsmegling AS (100%) Nordland Inkasso AS (100%) AS Lavollen (50%) BBL Vaktmester BA (72,4/73,2 %) BBL Boservice BA (100 %) BBL Vedlikehold AS (eid av Boservice AS) Lønsdal Eiendom AS (75%) SUM Akkumulerte resultatandeler fra datterselskap 18

19 Investering i datter-/felleskontrollerte selskaper: BBL Prosjekt AS (75%) BBL Forretningsbygg AS (100%) BBL Eiendomsmegling AS (100%) Nordland Inkasso AS (100%) AS Lavollen (50%) BBL Vaktmester BA (72,4 / 73,2 %) BBL Vedlikehold AS (100 %) Akkumulerte resultatandeler fra datterselskap SUM Tap ved salg av aksjer BBL Eiendomsmegling AS Bodø Boligbyggelag AL solgte aksjene i BBL Eiendomsmegling Imidlertid var det jobbet med salg av selskapet i lengre tid og intensjonsavtale var gjort i 2007, men salgsprosessen ble avbrutt/ utsatt noe. Ut fra at salgsprosessen pågikk har en derfor valgt å ikke konsolidere selskapet i konsernet for På salgstidspunktet var resultatet i BBL Eiendomsmegling så langt i året et underskudd på ,- og egenkapitalen viste I konsernregnskapet for 2007 inngikk selskapet med et underskudd på og egenkapitalen fra selskapet var Fordringer på/gjeld til datterselskaper: Fordringer og gjeld til selskap i konsern: BBL Vaktmester BA BBL Vedlikehold AS Bodø Utbygging AS BBL Forretningsbygg AS BBL Prosjekt AS BBL Boservice BA Nordland Inkasso AS BBL Eiendomsmegling AS SUM NOTE 8 - Pantestillelser Konsern Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Eiendommer Anlegg u/oppførelse Sum Påvilende gjeld: Pantelån Sparebanken NN Kassakreditt Pantelån andre Gjeld til boligstiftelsen Byggelån Husbanklån Sum Forfaller etter 5 år

20 NOTE 9 - Skatter Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Konsern Årets grunnlag for betalbar skatt fremkommer slik: Resultat før skatt Konsernbidrag Endring midlertidige forskjeller Permanente forskjeller Tilbakeførsel res.andel døtre Fremførbart underskudd Ikke effektivt underskudd før effekt av tiltakspakke Skattepliktig inntekt Betalbar skatt av inntekt (28%) Betalbar skatt av formue Sum Effekt av konsernbidrag på betalbar skatt Betalbar skatt i balansen Endring utsatt skatt Endring utsatt skattefordel Endring fra tidligere år Regjeringens tiltakspakke Sum skattekostnad i resultatregnskapet Konsern Endring Endring Mid. forsk. anleggsmidler Mid. forsk. Omløpsmidler Gevinst- og tapskonto Garantiavsetning Mid. forsk. pensjonsforpliktelse Avsetning forpliktelser Fremførbart underskudd Sum Forskjeller ikke utlignet SUM Utsatt skatt (28%) 0 Utsatt skattefordel (28%) Sum Netto NOTE 10 - Egenkapital Konsern Egenkapital Nytegnet egenkapital Anvendt av IT Fond Anvendt av Miljø Fond Endring i eierforhold BBL Vaktmester Tilførsel ny kapital minoriteter Andre endringer Tap Lønsdal Eiendom Effekt av salg av BBL Eiendomsmegling Andre endringer vedrørende minoriteter Årsresultat Egenkapital

21 Av årets resultat er følgende øremerket: 0 0 Miljøfond (5% av overskudd) 0 0 Sum Saldo pr øremerkede midler: Miljø-Fond IT-Fond Sum Herav disponert pr. d.d men ikke utbetalt: Miljø-Fond IT-Fond Sum NOTE 11 - Personalkostnader Konsern Lønn og feriepenger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Det er utbetalt kr ,- i lønn til adm.dir./fungerende adm.dir og kr i andre ytelser. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styre utover styrehonorar med unntak av refusjon av reisekostnader. Reisekostnader er refundert ihht statens satser både for adm.direktør og styre. Adm.dir inngår i felles pensjonsordning i selskapet. Betalt pensjonspremie for adm.dir utgjør kr i Det foreligger ingen avtale om sluttavtale for direktør. Selskapet hadde 32 årsverk og konsernet 59 årsverk i I morselskapet er honorar til revisor totalt kr ,- og i konsernet totalt kr hvorav kr gjelder konsulentoppdrag. Totalt er det utbetalt kr i lønn til daglige ledere av selskapene i konsernet og kr i andre ytelser. Det var inngått avtale med tidligere direktør om ansettelse til september 2011, herunder en rett til å ta ut 100% permisjon med i 50% lønn og full opptjening av pensjon. Videre sa avtalen at tidligere direktør ikke kan sies opp. I 2008 ble det utbetalt en sluttpakke på kr og alle tidligere avtaler ble tilsidesatt. Det foreligger ingen flere forpliktelser. NOTE 12 - Anlegg under oppførelse Konsern Kaikanten Rorbuer Carvoeiro/Monte Polaris Thailand Brasil Strømsnessletta Lavollen Lavollen Garnveien Alsgård Bryggeritomta Garnveien borettslag Bodøsjøenutbygging Hovdetunet Felt B8 Bodøsjøen Bodø Panorama Meløy Lønsdalstunet Underbalanse Lønsdal Eiendom Tomt Sandnessjøen Tusenhjemmet II Bryggerihagen SUM

22 Lån BBL Prosjekt AS: byggelån kr I avtalen med Sparebanken Nord-Norge kreves det at lån under byggelånsrammen sikres med 1.prioritets pant i den faste eiendommen som er tilknyttet prosjektet samt kundefordringer. Overnevnte lån er sikret med pant i gnr. 39 bnr. 349, 391, 392, 413, 520 og 689 i Bodø. Prosjektet er balanseført med kr ,-. Lån Bodø utbygging: byggelån kr : I avtalen med Sparebanken NN kreves det at lån under byggelånsrammen sikres med 1.prioritets pant i den faste eiendommen som er tilknyttet prosjektet samt kundefordringer. Lånetaker er et selskap hvor totalbalansen vil svinge med antall prosjekter som er under arbeid. Lånetaker og lånegiver er enige om at selskapet pr årlig skal ha en forsvarlig bokført egenkapital ut fra omfang og risiko. Forsvarlig bokført egenkapital vurderes over tid til å være 20%. Lån Hovdetunet er sikret med pant i gnr. 38 bnr. 669 i Bodø. Prosjektet er avsluttet pr Lån Felt B8 Bodøsjøen er sikret med pant i gnr. 39 bnr 920, 921, 922, 926. Samt gnr. 37 bnr 401 I Bodø kommune. Prosjektet er balanseført med kr Lån Tusenhjemmet II er sikret med pant i gnr. 138 bnr. 376 i Bodø. Prosjektet er balanseført med kr Lån Nermarka og St.Hanshaugen er sikret med pant i gnr. 61 bnr 246 i Meløy kommune og gnr 45 bnr 360 i Meløy kommune. Prosjektene er avsluttet pr Lån Sandnessjøen er sikret med pant i gnr. 37 bnr 139 i Alstahaug. Prosjektet er balanseført med kr Lån Bodøsjøenutbyggingen er sikret med pant i gnr 39 bnr 401,412,413,391,689,898,802,904,920,921,922 og 926 i Bodø. Prosjektet er balanseført hos BBL Prosjekt AS og opptrekk av byggelånet blir bokført som gjeld mot Bodø Utbygging AS. Alle prosjekt finansiert gjennom Sparebanken NN er sikret med pant i kundefordringer på kr Lån Lønsdalstunet er sikret med pant i festeiendommen for kr 20 mill, samt kauisjon pålydende kr fra BBL Prosjekt AS. Prosjektet er balanseført med kr hos Lønsdal Eiendom AS. Byggelånet i Fokus Bank ble tatt opp i Bodø Utbygging AS da det var disse som overtok prosjektet. På grunn av endringer i selskapet ble byggingen av dette prosjektet overført til Lønsdal Eiendom AS og opptrekk av byggelånet blir bokført som gjeld mot Bodø Utbygging AS. På konverteringstidspunktet for gjeldsbrevlån vil byggelånet gjøres opp i sin helhet av Lønsdal Eiendom AS. Lån Lønsdal Eiendom AS: byggelån kr : Lånet er sikret med realkausjon fra Polarsirkelen Apartments & Hotell AS, fast eiendom på festet tomt gnr. 76 bnr. 10, snr. 1,3,4,8,9,10,18, 19,20,22,23,25,26,27,28,30 og 32 i Saltdal kommune, pålydende kr 15 mill. Etterstående obligasjoner pålydende til sammen kr 6,5 mill til Nordlandsbanken. Pant i kundefordringer og varelager, MNOK 15,0 første prioritet. Solidarisk kausjon fra tidligere aksjonærer i selskapet pål 2,0 for hver av de tre tidligere eierne for byggelånet. NOTE 13 - Andre inntekter Konsern Felleskostnader datterselskaper Annonser medlemsblad Kursinntekter Refundert porto/kopiering Teknisk rådgivning og FDV Forsikringsskadebehandling/prov lån Byggeprosjekter Diverse Driftsinntekter BBL Prosjekt AS Driftsinntekter Bodø Utbygging Driftsinntekter BBL Vaktmester BA Driftsinntekter BBL Forr.bygg AS Driftsinntekter BBL Vedlikehold AS Driftsinntekter Nordland Inkasso AS Driftsinntekter Lønsdal Eiendom AS

23 NOTE 14 - Andre driftskostnader Konsern Kontorlokaler Fremmede tjenester Kontorrekvisita/-utstyr/rep.utstyr Telefon/datalinje og porto Reiser, møter og kurs Markedsføring Forsikring/og andre kostnader Tap på fordringer/prosjekter SUM NOTE 15 - Pensjonskostnader Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 32 personer og i konsernet i alt 59 personer. BBL-konsernet gikk over fra ytelsesbasert pensjonsordning til innskuddsbasert fom , dog slik at ansatte over 60 år fremdeles er i ytelsesbasert ordning. Ved fastsettelse av forutsetninger ved ytelsesbasert pensjonsordning er det tatt utgangspunkt i høringsutkast fra Norsk Regnskapsstiftelse. Både den ytelsesbaserte ordningen i 2008 og den innskuddsbaserte ordningen oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. BBL har 4 ansatte over 60 år som fremdeles er med i ytelsesbasert pensjon. Det er aktivert kr i balansen til BBL. I konsernet er det 7 ansatte over 60 år som er med i ytelsesbasert pensjon. Totalt er det aktivert kr i balansen til konsernet. Det er benyttet følgende rammer for innskudd: maksimalsatser på 5% av lønn mellom 1 og 6 G og 8% av lønn mellom 6 og 12 G. Arbeidstaker dekker 2% dog maks 50% av premien. Konsern Pensjonskostnader: Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Estimatendringer Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Resultatført aktuarielt tap/gevinst Netto pensjonskostnad Midler - Pensjonsforpliktelser: Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler markedsverdi Ikke resultatførte estimatavvik Arb.g.avg.på pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: 4,3 % 4,7 % Diskonteringsrente 4,3 % 4,7 % 4,5 % 4,5 % Årlig lønnsvekst 4,5 % 4,5 % 4,3 % 4,3 % Årlig G-regulering 4,3 % 4,3 % 2,0 % 2,0 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,0 % 2,0 % 7,9 % 7,9 % Arbeidsgiveravgift 7,9 % 7,9 % 0,0 % 0,0 % AFP-uttakstilbøyelighet år 0,0 % 0,0 % 23

24 NOTE 16 - AKSJER OG ANDELER : Antall aksjer/ andeler Pålydende verdi Selskapets aksje-/ andelskap. Bokført verdi Pr. aksje Ligningsverdi 100%) 100 % Ligningsverdi Full lignings verdi BBL Prosjekt AS 75,0 % , Lavollen AS 50,0 % , BBL Forretningsbygg AS 100,0 % , Nordland Inkasso as 100,0 % , BBL Vaktmester BA 74,6 % , BBL Vedlikehold AS 100,0 % , SUM Kv11 Senterdrift AS , Sjøgata 12B AS 15,4 % , Torggarasjen AS 7,4 % , Glasshustoppen AS 19,9 % , BBL Datakompetanse AS , Div. Borettslag , SUM Datterselskap Aksjer Andeler SUM NOTE 17 - Annen kortsiktig gjeld Konsern Forskudd fra kunder Gjeld til selskap i samme konsern Feriepenger Påløpt rente Fremtidig garantiytelse Avsluttede uoppgjorte prosjekter Annen kortsiktig gjeld SUM Bodø, 7. mai

25 Revisjonsberetning

26 BBL Generell forvaltning Ved utgangen av 2008 har BBL i overkant av 200 selskaper til forvaltning. Dette utgjør over 6000 boenheter. Vårt tilfang av nye kunder kommer delvis som en konsekvens av nybygg, men noe av økningen er også selskaper som er i drift, og som kommer til oss fra andre forvaltere. Det er gledelig å merke seg at vi oppfattes som en profesjonell aktør og en trygg samarbeidspartner både av utbyggere og styrene i borettslagene. Vårt brede tjenestetilbud og vår erfaring er med på å gi oss denne tynge i markedet. Styreportalen må vi kunne si har vært en suksess. Det er ca 150 av de selskapene vi har til forvaltning som benytter seg av dette hjelpemidlet. Styreportalen er en nettbasert løsning som gir styrene tilgang til vår database. Her kan de hente ut informasjon om borettslaget sitt når det måtte passe dem. Siden styrearbeid ofte starter når vår ordinære arbeidstid er over, er dette et unikt verktøy i en hektisk hverdag for de som er valgt til styrene. Det har i 2008 vært behandlet 16 søknader i Miljøfondet. Av innkomne søknader som spenner over mange typer tiltak, er støtte til å etablere avfall under bakken er en vesentlig del av tiltakene det søkes støtte til. Vi er stolte av å kunne være en bidragsyter til disse miljømessige forbedringene. BBL økte fra sine kontingentsatser. Det er verd å merke seg at det lite har påvirket antall medlemmer. De avtaler vi har fremforhandlet for våre medlemmer hos våre samarbeidspartnere samt egenverdi av medlemskapet i BBL synes verdsatt. BBL Teknisk forvaltning I 2008 har 180 borettslag/sameier vært kunde gjennom NBBL/iF-avtalen. Dette tilsvarer ca 85 % av alle selskaper som vi har forretningsførsel for. BBL Teknisk behandlet i skadesaker med total erstatningssum ca 20,3 mill.kr. Skadeprosenten (utbetalt forsikring i forhold til innbetalt premie) er 209 %. Brannen i Kabelvåg Havn borettslag utgjør nærmere 60 % av utbetalingen. Skadeprosenten siste 5 år er 89 %. BBL Teknisk bidrar også med teknisk rådgivning overfor borettslagene. Dette gjelder spesielt i forbindelse med rehabilitering og vedlikeholdsprosjekter. Flere borettslag har også prosjekter på gang med bygging av garasjer og oppgradering av utomhusanleggene. Avfallshåndtering undergrunn er ett nytt produkt som kom for fullt i 2008 og flere av de gamle borettslagene har allerede etablert slike systemer. BBL Teknisk har også her vært inne i bilde med hjelp til planlegging, søknader, nødvendige kontakter og avtaler med IRIS og innhenting av tilbud og utarbeidelse av avtaler med entreprenører. Økonomisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning er i hovedsak regnskapsførsel, men vi bidrar også som en diskusjonspartner for styrene i boligselskapene vedr økonomiske spørsmål med blant annet utarbeidelse av forslag til langtidsbudsjett, likviditetsbudsjett og annen økonomisk planlegging. I 2008 hadde avdelingen 3 autoriserte regnskapsførere har vært preget av at også boligselskapene ble rammet av alle renteøkningene, som hadde en topp på høsten For mange borettslag innebar det at de måtte øke innkreving av felleskostnader fra andelseierne, for å kunne dekke økningen i rentene. For de 45 borettslag som har ordningen med kapitalspesifikasjon på fakturaene til andelseierne, så gikk dette av seg selv. For de som ikke har ordningen måtte noen øke innkrevningen av felleskostnadene både siste halvdel av 2008 og for 2009, med en måneds varsel. I nettopp slike økonomiske vanskelige tider er det spesielt viktig for boligselskapene at de får en god og trygg forvaltning av sin økonomi og i BBL kan vi tilby dem gode og gjennomarbeidet systemer for å sikre dette. En tett oppfølging av styrene i boligselskapene har vært viktig i 2008 og vil være et satsningsområde for Økonomisk Forvaltning også videre. 26

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer