ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLD. Årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLD. Årsrapport 2009"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 Noter til regnskapet

2 FJORDKRAFTS VIRKSOMHET Fjordkraft AS selger strøm til kunder over hele Norge. Vår virksomhet er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til husholdninger og kommuner, samt private- og offentlige bedrifter. Det er en målsetning for oss å tilby kundene strømavtaler som er enkle å forstå og som bidrar til forutsigbarhet for kunden. Eierforhold Fjordkraft eies av BKK AS med 48,85 prosent, Skagerak Energi AS eier 48 prosent og Statkraft Regional Holding AS eier 3,15 prosent. Fjordkraft ble opprettet 1. april 2001 som et resultat av fusjon mellom BKK Kraftsalg AS og omsetningsvirksomheten i Skagerak Energi AS. Andre selskaper Fjordkraft eier samtlige aksjer i Trondheim Energi Kraftsalg AS, 17,58 prosent av danske Scanenergi A/S samt 0,68% i Scanenergi Elsalg A/S og 40 prosent i Midtnorge Kraft AS. Noter til regnskapet HOVEDTALL FJORDKRAFT (mill kr) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Egenkapital Egenkapital 32,3 % 22,8 % Egenkapitalrentabilitet 12,6 % 14,6 % Antall TWh solgt 9,4 9,5 Antall ansatte

3 ORGANISASJON Selskapets hovedkontor er i Bergen, og vi har regionkontor i Sandefjord og Trondheim. Adm. dir. Sverre Gjessing Økonomi, finans og IT Birte Strander HR og kommunikasjon Jeanne K. Tjomsland Bedrift Gunnar Hovland Privat Trond Larsen Noter til regnskapet 3

4 styrets beretning Noter til regnskapet

5 STYRETS BERETNING Det ble et godt resultat i Overskuddet ble 32 millioner kroner, som gir en egenkapitalavkastning på 12,6 prosent. Selskapets virksomhet Fjordkraft selger strøm til kunder over hele Norge. Virksomheten er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til husholdninger, kommuner, offentlige og private bedrifter. Strømsalget i 2009 ble 9,4 TWh mot 9,5 TWh i foregående år. Selskapet selger også energitjenester til egne kunder og energiverk. Fjordkraft har som mål å være en strømleverandør som gjør det enkelt å være strømkunde. Fjordkraft AS kjøpte 1. januar prosent av aksjene i strømleverandøren Trondheim Energi Kraftsalg AS, som har ca strømkunder. Gjennomsnittsinntekten for kvinner var kroner, for menn kroner og for selskapet totalt kroner. Det er nå flere kvinner i ledende stillinger og det vil bidra til at forskjellene i gjennomsnittsinntekt over tid vil reduseres. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Fjordkraft har i 2009 hatt hovedkontor i Bergen og regionkontor i Sandefjord. Fra 2010 har selskapet også regionkontor i Trondheim. Det totale sykefraværet var i 2009 på 4,9 prosent, mot 4,3 prosent i Målet er et fravær lavere enn 4,5 prosent. Fjordkraft er tilsluttet ordningen Inkluderende arbeidsliv. Noter til regnskapet og likestilling Selskapet hadde ved utgangen av 2009 i alt 87 fast ansatte, som er fordelt på 85 årsverk. Tilsvarende tall i 2008 var henholdsvis 89 og 88. Alle deltidsstillinger er etter ønske fra medarbeiderne. 48,3 prosent av de ansatte er kvinner 35 prosent av lederne er kvinner (i gruppen direktører, enhetsledere og avdelingsledere m/personalansvar) 40 prosent av ledergruppen er kvinner 57 prosent av styret er kvinner 50 prosent av nyansatte er kvinner I Fjordkraft har menn og kvinner like rettigheter, muligheter og lønnsvilkår for samme type stilling. Hvert tertial gjennomføres undersøkelse av medarbeiderenes tilfredshet. Trivselen blant medarbeiderne er svært høy og de har et positivt forhold til selskapet. Klimanøytral virksomhet Fjordkraft har som del av sitt samfunnsansvar valgt å fokusere på forbruksreduksjon av strøm, bruk av fornybare energikilder, samt balansering av klimautslipp, både internt og overfor sine kunder. Selskapets samlede CO 2 -utslipp knyttet til kontorarealer og medarbeidernes reisevirksomhet er beregnet til 82 tonn CO 2 e i Antall reiser i 2009 er redusert sammenliknet med 2008, blant annet som følge av økt bruk av video-konferanseutstyr. Fjordkraft har kjøpt FN-godkjente 5

6 klimakvoter i et CDM-prosjekt i Peru for å kompensere for utslipp i Siden 2007 er klimautslippet redusert med 45 prosent. Fjordkraft har insitamenter for å redusere medarbeidernes bruk av bil til jobb. Økonomi Fjordkraft ble fra 1. januar 2007 konsolidert inn i regnskapet til Statkraft AS. Regnskapet for 2009 for Fjordkraft AS omfatter virksomheten til Fjordkraft AS samt selskapets andel av MidtNorge Kraft AS. Resultatet fra tilknyttet selskap er bokført etter egenkapitalmetoden. Regnskapet er avgitt etter forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Fjordkraft AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Markedsprisen på den nordiske kraftbørsen var i 2009 lavere enn i Dette påvirker selskapet omsetningstall. Driftsinntektene i 2009 utgjorde millioner kroner mot millioner kroner i Totale driftskostnader utgjorde millioner kroner sammenliknet med millioner kroner foregående år. Regnskapet inneholder beløp fra tidligere år som påvirker dekningsbidraget. Dekningsbidraget i 2009 er negativt påvirket av estimatavvik Noter til regnskapet fra tidligere år med til sammen 3,5 millioner kroner. Resultat før skatt ble 45 millioner kroner. Skattekostnaden er beregnet til 13 millioner kroner. Resultat etter skatt for 2009 ble dermed 32 millioner kroner, mot 39 millioner kroner i Disponering av årets resultat For 2009 foreslås resultat etter skatt på 32 millioner kroner i sin helhet overført til egenkapital. n Reduksjon i anleggsmidler skyldes i all hovedsak at bokført verdi av goodwill reduseres i takt med avskrivningene. Utsatt skattefordel har økt med 3,7 millioner kroner. Reduksjon i omløpsmidler skyldes reduserte kundefordringer som følge av lavere prisnivå i 4. kvartal 2009 enn i Andre kortsiktige fordringer er noe økt sammenliknet med Økningen i avsetning til forpliktelser skyldes økte pensjonsforpliktelser på grunn av endringer i aktuarmessige forutsetninger i pensjonsberegningen. Det er ikke foretatt avsetninger til andre forpliktelser i Fjordkraft hadde ikke langsiktig gjeld per Kortsiktig gjeld er redusert med 246 millioner kroner. Viktigste årsak er redusert trekk på kassekreditt. Det er ikke foretatt avsetning til utbytte for Nøkkeltall Fjordkraft opererer i en syklisk bransje hvor både pris og volum normalt er høyest på vinteren og lavest på sommeren. Dette gir direkte konsekvenser på enkelte nøkkeltall, og de bør derfor benyttes med forsiktighet. Likviditetsgraden viser relativt små endringer fra tidligere år, og vurderes å være tilfredsstillende. Likviditetsgraden var ved årets utgang 1,5. Ved utgangen av 2008 var likviditetsgraden 1,3. Egenkapitalen vurderes å være forsvarlig i forhold til selskapets forretningsmessige risiko. Soliditeten påvirkes av endringer i markedsprisene og varierer gjennom året. Soliditeten er bedret sammenlignet med Soliditeten varierer gjennom året, og var per på 32,3 prosent, sammenliknet med 22,8 prosent ved forrige årsskifte. Avkastning på egenkapitalen for 2009 er 12,6 % og vurderes som tilfredsstillende. I 2008 var avkastningen 14,6 %. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter avviker vesentlig fra driftsresultatet. Den viktigste årsaken er reduksjon i kundefordringer som følge av prisnedgang i forhold til fjoråret. Investeringer Fjordkraft AS er et arbeidsintensivt selskap, og har få varige driftsmidler. Risikoforhold Selskapets produktspekter medfører betydelig eksponering mot finansiell risiko som håndteres gjennom virksomhetens risikostyringssystem. Finansiell markedsrisikoeksponering gir resultatsvingninger som kan være lite forenlig med en marginbasert forretningsmodell. Resultatsvingningene nøytraliseres gjennom finansiell sikring. Fjordkraft AS har kategorisert og estimert potensialet for hendelser som kan medføre en svekkelse av Fjordkraft: Finansiell Markedsrisiko: Mulighet for tap som følge av bevegelser i finansielle markeder (systempris, områdepris, valuta, volum). Finansiell Motpartsrisiko: Mulighet for tap som følge av at motparter ikke kan innfri sine forpliktelser. 6

7 Operasjonell risiko: Mulighet for tap som følge av feil knyttet til interne prosesser, mennesker og systemer samt tap grunnet eksterne faktorer (annet enn finansielle markeder og motparter). Finansiell markedsrisiko Selskapets hovedvirksomhet er salg av strøm til sluttbrukere. Både sterkt svingende innkjøpspriser og tøff konkurranse i sluttkundemarkedet medfører en betydelig forretningsmessig risiko. Produktspekteret omfatter Flytende strøm, Strøm til innkjøpspris, Strøm til innkjøpspris med pristak, Markedskraft, Fastkraft og Forvaltningskraft. Summen av prisløfter i kundeavtalene gir Fjordkraft AS en betydelig priseksponering. Styret har vedtatt rammer for priseksponering på kort og lengre sikt basert på hensynet til hensiktsmessig risikoavlastning og akseptable resultatsvingninger. Priseksponeringen holdes innenfor toleransegrensene gjennom bruk av NordPools derivatmarked og valutaterminer. Finansiell motpartsrisiko Risiko for at motpart ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor Fjordkraft AS er begrenset ved kredittvurdering og oppfølging via inkasso. I all vesentlighet gjennomføres selskapets finansielle sikringsaktivitet mot NordPool ASA. Denne avdekkes via Nord Pool Clearing ASA. Operasjonell risiko Fjordkraft AS aktivitet befinner seg i et marked i endring og omfatter alle ledd i verdikjeden fra engrosmarkedet og ut til sluttbrukerne. For å sikre kvalitet i prosessene er det lagt ned et betydelig arbeid i prosess beskrivelser, ansvarsmatriser og kompetanseoverlapping. Risikostyring Hele Fjordkraftorganisasjonen er involvert i risikostyring og internkontroll, som er en integrert del av virksomhetsstyringen. Gjennom fastlagte aktiviteter og fremgangsmåter skal organisasjonen på en strukturert måte identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko. Årlige uavhengige internrevisjoner av utvalgte risikoområder er innført som et sentralt virkemiddel i selskapets risikostyring. Utsiktene fremover Det jobbes målrettet med kundetilfredshet og resultatene fra Norsk Kundebarometer (NKB), viser en positiv utvikling. Høyere lojalitet og økt tilfredshet hos kundene vil være et prioritert mål i årene fremover. Generell nedgang i økonomien skaper utfordringer for all næringsvirksomhet. Fjordkraft har et godt utgangspunkt med sterk økonomi og solide eiere. Det vil fortsatt være god etterspørsel etter strøm til husholdninger og bedrifter, og det er gjort tiltak for å redusere risikoen for tap knyttet til kundefordringer. Fokus på konkurranse Konkurransemyndighetene er opptatt av å etablere et tydeligere skille mellom kraftselskapenes monopolvirksomhet og den konkurranseutsatte virksomheten. Dette vil kunne medføre mer konkurranse i sluttbrukermarkedet og dermed være positivt for kundene. Det vil også tydeliggjøre de ulike aktørenes roller. I styret for Fjordkraft, Bergen 25. mars 2010 Kristian Aa Styreleder Kate Henriksen Christine Haugland Nestleder Ann Mjelva Noter til regnskapet Blant de nordiske regulatorene foregår det et arbeid med å legge til rette for et felles nordisk sluttbrukermarked. Dette krever harmoniserte regelverk og systemløsninger. Ett felles nordisk sluttbrukermarked vil føre til økt konkurranse, noe som vil representere både muligheter og trusler for Fjordkraft. Styret retter en takk til alle ansatte for den innsats som er vist i arbeidet med å skape årets resultat. Thorleif Leifsen Tormod Ø. Nilsen Nina Broch Mathisen Sverre Gjessing Adm. direktør 7

8 regnskap 2009 Noter til regnskapet 8

9 REGNSKAP 2009 RESULTATREGNSKAP Noter Strømsalg Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Strømkjøp Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler 4, Provisjoner Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekter på investeringer i tilknyttede selskaper Gevinst ved salg av aksjer i tilknyttede selskaper Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Noter til regnskapet Overføringer: Avsatt til annen egenkapital Foreslått utbytte

10 BALANSE PR noter Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i andre aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Noter til regnskapet Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 12, Til gode konsernselskaper Til gode offentlige avgifter Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Fortsetter neste side 10

11 Bergen, 25. mars 2010, I styret for Fjordkraft AS BALANSE PR (FORTS.) Kristian Aa Styreleder Christine Haugland Nestleder Egenkapital Noter Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr 1000) 9, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Kate Henriksen Ann Mjelva Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Thorleif Leifsen Tormod Ø. Nilsen Nina Broch Mathisen Sverre Gjessing Adm. dir. Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter med mer Foreslått utbytte Gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet Garantier og pantstillelser Øvrige noter: Annen langsiktig gjeld 18 Valutaterminforretninger 19 Nærstående parter 20 Risiko 21 Estimater i regnskapet 22 Hendelser etter balansedato 23 11

12 KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Avskrivninger på driftsmidler Avskrivninger på immaterielle eiendeler Inntekter uten kontanteffekt / nedskrivninger SD anlegg Pensjonskostnad uten kontanteffekt Utbetalinger til pensjonsordninger inklusiv betalt arbeidsgiveravgift Kostnader/inntekter uten kontanteffekt på investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper Netto inntekter med kontanteffekt vedrørende salg av aksjer i tilknyttet selskap Endring i avsetninger for forpliktelser Endring i kundefordringer Endring i til gode konsernselskaper Endring i andre omløpsmidler Endring i leverandørgjeld Endring i andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Netto innbetalinger ved salg av tilknyttet selskap Innbetalinger utbytte fra tilknyttet selskap Innbetalinger ved leasing Netto endring lån til ansatte Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Noter til regnskapet Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Endring i kassekreditt Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

13 REVISJONSBERETNING Noter til regnskapet 13

14 NOTER TIL REGNSKAPET Noter til regnskapet

15 NOTER, FJORDKRAFT AS NOTE 1, REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes når det foreligger indikasjoner på verdifall for eiendelen. Det foretas da en beregning på gjenvinnbart beløp som er det høyeste av diskonterte fremtidige kontantstrømmer og estimert salgspris fratrukket salgskostnader. Dersom denne beregningen viser en lavere verdi enn regnskapsført verdi nedskrives eiendelen til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Ved overtagelse av virksomhet hvor vederlaget overstiger verdien av de enkelte eiendeler, blir differansen oppført som ervervet goodwill. Goodwill (som knytter seg til kundeporteføljen) avskrives etter en særskilt vurdering over 10 til 15 år avhengig av eierforholdet i nettområdet hvor kundene i de oppkjøpte selskaper befinner seg. Avskrivingstiden er basert på utvikling i kundemasse og markedsandeler. Aksjer og andeler i datterselskaper, tilknyttede selskaper og andre investeringer Investeringer i tilknyttede selskaper vurderes etter egenkapitalmetoden. Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, vurderes etter kostmetoden. Investering i tilknyttede selskaper og anleggsaksjer blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. føring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen. Inntektsføringsprinsipp Inntektsføring av strømleveranse til sluttbrukere skjer løpende i henhold til estimert levert volum hos kundene. Avhengig av forbruksvolum foretas måleravlesning henholdsvis månedlig, annenhver måned eller årlig. Informasjon fra måleravlesning hensyntas i inntektsføringen når den foreligger. Regnskapet avlegges i kraftbalanse. Det vil si at eventuelle avvik mellom antatt leveranse og innkjøpt volum hensyntas ved avsetning. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper. Dette omtales nedenfor. Noter til regnskapet Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. For sluttbrukerkundefordringer foretas en individuell vurdering, samt en avsetning basert på aldersfordelte saldolister, typer av kunder samt erfaringstall for tap. Pensjoner Ytelsesplaner Pensjonsforpliktelser er beregnet i henhold til retningslinjene i Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader NRS 6A. Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på de beregnede pensjonsforpliktelser og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av anbefalinger fra Norsk Regnskaps Stiftelse når det gjelder diskonteringsrente, forventet lønnsvekst og G regulering. Overfinansierte ordninger er i sin helhet vurdert å representere en overfinansiering som i ettertid kan nyttiggjøres. Spesifikasjon av pensjonskostnad og forpliktelser er vist i note 16. Alle estimatavvik (aktuarielle gevinster og tap) føres løpende mot egenkapitalen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fram- Strømkontrakter kjøp/salg Fjordkraft AS virksomhet er i hovedsak knyttet til å levere strøm til sluttbrukere. Den økonomiske risiko ved levering av strøm er omfattende. En beskrivelse av virksomhetens risiki og hvordan disse styres er beskrevet i note 21. Fjordkraft AS har dekket sine fysiske leveringsforpliktelser gjennom kjøp i døgnmarkedet, bilaterale fysiske avtaler og kjøp fra lokale mindre produsenter. Deler av dette volumet er prissikret gjennom finansielle avtaler. Resultatet av finansielle kontrakter som sikrer kjøp til sluttbrukere blir i resultatregnskapet klassifisert som kjøp eller kjøpsreduksjon. Typer av finansielle kraftkontrakter Opsjoner gir kjøper rett til å kjøpe/selge og selger plikt til å selge/kjøpe på et bestemt tidspunkt eller etter leveringsperioden er over til en på forhånd bestemt pris. For at kjøperen skal få denne retten, betales det en opsjonspremie. Opsjonspremier kostnadsføres over kontraktsperioden. Futures er en avtale mellom to parter om å kjøpe/selge underliggende kraft til en bestemt pris for en bestemt periode i fremtiden. Futures handles først og fremst på dager, uker og blokker. Det foretas daglig oppgjør mellom kontraktspriser og markedspriser. Daglige oppgjør i handelsperioden resultatføres først i leveringsperioden. Forwards er en avtale mellom to parter om å kjøpe/selge underliggende kraft til en bestemt pris for en bestemt periode i fremtiden. Forwards handles først og fremst på sesonger og år. Oppgjør blir foretatt i leveringsperioden. 15

16 Regnskapsmessig behandling av sikringskontrakter/porteføljevurdering (gruppevurdering) Fjordkraft AS har ingen handel med trading som formål. Ved verdivurdering av fremtidige kraftterminkontrakter benytter Fjordkraft AS porteføljeprinsippet (gruppeprinsippet). Dette innebærer at urealisert gevinst/tap knyttet til de enkelte finansielle kraftterminkontrakter, blir utsatt til leveranseperioden for underliggende kraftforbruk. Fjordkraft har inndelt kontraktene i fem porteføljer/grupper: Flytende strøm Fastkraft Strøm til innkjøpspris/markedskraft Strøm til innkjøpspris med pristak Forvaltningskraft Formålet med finansiell handel er å styre den prisrisikoen som følger av forpliktelsene i avtalene med sluttkundene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Kursendringer på bankbeholdning i utenlandsk valuta som er relatert til strømkjøp regnskapsføres som del av strømkjøpet med virkning fra Øvrige kursendringer er inkludert i finansresultatet. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes etter kurs på transaksjonstidspunktet. Valutaterminkontrakter Valutaterminkontrakter benyttes for å sikre fremtidig forventet valutastrøm i norske kroner. Noter til regnskapet 16

17 NOTE 2, DRIFTSINNTEKTER Pr. virksomhetsområde Salg av strøm til sluttbrukere Salg til alliansepartnere og nettap Øvrig salg Sum Strømsalg Øst Norge Strømsalg Vest Norge Strømsalg Midt Norge Strømsalg Nord Norge Andre driftsinntekter Sum NOTE 3, LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE M.M Lønn Pensjon Folketrygdavgift Andre personalkostnader Sum Antall årsverk Ytelser til ledende personer Direktør Styret Lønn Pensjon Annen godtgjørelse Noter til regnskapet Administrerende direktør har lån i selskapet med 10 års avdragstid. Restlån pr er kr ,-. Rente er lik den til enhver tid gjeldende normrente som fastsettes av Finansdepartenmentet og utgjør 2 % per Ved fylte 60 år har administrerende direktør plikt til å fratre direktørstillingen dersom arbeidsgiver ønsker det. Pensjonen vil da utgjøre 66 % av lønnsgrunnlaget. Administrerende direktør inngår i den kollektive pensjonsordningen. Styreleder har ikke lån i selskapet. Godtgjørelse til revisor (eksklusiv merverdiavgift) Lovpålagt revisjon Andre revisjonstjenester utenom lovpålagt revisjon Selskapsrett/andre juridiske tjenester Sum

18 NOTE 4, IMMATERIELLE EIENDELER Bergen (Lysverker) Masfjorden Gulen Osterøy Sotra Stord Høyanger Os Nordhordl. Notodden Kragerø Drangedal Vestfold Borre Vaksdal Total Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Av-, nedskrivninger og reverserte nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Prosentsats for ordinære avskrivninger 6,66 % 6,66 % 6,66 % 6,66 % 6,66 % 6,66 % 6,66-10 % 6,66 % Økonomisk levetid 15 år 15 år 15 år 15 år 15 år 15 år år 15 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær NOTE 5, VARIGE DRIFTSMIDLER Noter til regnskapet Inventar Utstyr etc. EDB-anlegg Arbeid under utførelse Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Av-, nedskrivninger og reverserte nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Prosentsats for ordinære avskrivninger 13,00 33,00 Økonomisk levetid 8 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Totalt 18

19 NOTE 6, ANDRE DRIFTSKOSTNADER Kundetjenester Markedsføring, tele og porto Informasjonsteknologi Honorarer Vikarbruk Eiendom * Andre driftskostnader Reise Regnskap/informasjon/personal Inventar og kontorrekvisita Sum * Fjordkraft AS leier lokaler av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS i Bergen og Skagerak Energi AS i Sandefjord. Avtalene er inngått i 2009 med henholdsvis 7 og 5 års varighet. Avtalene er basert på markedsmessige forutsetninger. NOTE 7, DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Datterselskaper Fjordkraft AS har ikke datterselskap pr Tilknyttede selskaper Anskaffelsestidspunkt Kontorsted Eierandel % Midtnorge Kraft AS 1998 Rissa 40,00 % Tilknyttet selskap Selskapet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Midtnorge Kraft AS Noter til regnskapet Anskaffelseskost ført egenkapital på kjøpstidspunktet Merverdi - Inngående balanse Andel årets resultat Overføringer til/fra selskapet (utbytte) Utgående balanse

20 NOTE 8, SKATT Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt. Endring Gevinst og tapskonto Kostnader ved kjøp av aksjer i Trondheim Energi Kraftsalg AS Goodwill Sum skatteøkende forskjeller Varige driftsmidler Pensjonsforpliktelse (usikret ordning) Netto pensjoner (sikret ordning) Kundefordringer Sum skattereduserende forskjeller Grunnlag for utsatt skatt ført utsatt skatt forpliktelse (+)/ utsatt skattefordel (-) (28%) Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller (grunnlag endring i utsatt skatt) Estimatavvik pensjoner ført direkte mot egenkapitalen Pensjon vedrørende overføring av AFI tjenester Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt Endring i utsatt skatt (28% av endring i midlertidige forskjeller) Korrigert for skatteeffekt av føringer direkte mot egenkapitalen Korrigert for skatteeffekt av pensjon vedr. overføring av AFI tjenester Skattekostnad * *) Noter til regnskapet Betalbar skatt Betalbar skatt i skattekostnaden Betalbar skatt i balansen Effektiv skattesats *) 28,5 % 28,6 % *) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt **) Skattekostnad fremkommer slik: Grunnlag for årets skattekostnad Sum Herav 28% skattekostnad

21 NOTE 9, EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årets endring i egenkapital Årsresultat Årlig løpende estimatavvik knyttet til pensjonsordning Avsetning fond for vurderingsforskjeller Egenkapital NOTE 10, AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK Eierandel Anskaffelseskost ført verdi Scanenergi A/S 17,65 % Scanenergi Elsalg A/S 0,68 % Sum aksjer og andeler NOTE 11, FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR SD-anlegg - finansiell leie * Lån til ansatte ** Sum * SD-anlegg ble reklassifisert til andre kortsiktige fordringer i 2008 da restbeløpet forfalt til betaling i 2009 **Lån til ansatte inkluderer neste års avdrag. Avdrag i 2010 utgjør kr ,-. Noter til regnskapet NOTE 12, KASSEKREDITT Limit for kassekreditt * Sum Kundefordringer er stillet som sikkerhet for kassekreditt. Se note 17 om garantier og pantstillelser. * Fjordkraft AS har med virkning fra 2009 inngått en avtale som gir fleksibel utnyttelse av kassekreditt og garantibehov innenfor en totalramme. Per var innmeldt behov for kassekreditt 650 MNOK. 21

22 NOTE 13, MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN MV Kortsiktige fordringer på foretak i samme konsern Sum Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern Sum NOTE 14, LIKVIDE MIDLER Depotkonto Nord Pool Depotkonto Statnett Sum bundne midler i NOK Ikke bundne milder Sum likvide midler i NOK NOTE 15, AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Noter til regnskapet Eierstruktur Antall aksjer Pålydende Stemmeandel Eierandel BKK AS ,85 % 48,85 % Statkraft Regional Holding AS ,15 % 3,15 % Skagerak Energi AS ,00 % 48,00 % Sum ,00 % 100,00 % Fjordkraft AS inngår i Statkrafts konsernregnskap som følge av indirekte eierskap. 22

23 NOTE 16, PENSJON Pensjonskostnader - midler og forpliktelser. Fjordkraft implementerte fra IAS 19 ( NRS 6A). Det benyttes ikke korridorløsning, alle estimatavvik amortiseres umiddelbart og føres direkte mot egenkapitalen. Fjordkraft er med i BKKs pensjonskasse som er administrert av Gabler Wassum AS. Aktuarberegninger er utført av aktuar i dette selskap. Pensjonskassen følger regelverket for offentlige pensjonskasser. Pensjonsytelsene er i den sikrede ordning ved full opptjening (30 år) 66 % av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G (ca. kr ). De usikrede ordningene består av AFP og driftspensjoner. I noten er AFP og driftspensjoner vist samlet under betegnelsen usikrede ordninger. AFP i Fjordkraft følger regelverket for den offentlige AFP - ordning og selskapet har gått inn i fellesordningen LO / NHO fra ultimo Driftspensjoner omfatter førtidspensjonister inklusive den ordinære AFP - ordning og direktørpensjoner. Beregningene er basert på standard forutsetninger om døds- og uføreutvikling samt andre demografiske faktorer. Ved estimering av pensjonsmidler pr er det lagt til grunn forventet avkastning i 2009 basert på faktisk avkastning per og estimat for 4.kvartal. Estimatavvik for pensjonsmidlene i inngående balanse 2010 blir derfor mindre da midlene er mer riktig vurdert i utgående balanse Forvaltningskapitalen i kassen var ved årsskiftet ca millioner. Styret i pensjonskassen fastsetter kassens investeringsstrategi. Midlene forvaltes ut fra en strategi som innebærer høy aksjeandel når kassens bufferkapital tillater det og tilsvarende lav andel når risikoevnen til kassen er lav. Strategien skal forsøke å balansere at kassen med stor sannsynlighet når avkastningskravet på 3 % hvert år, samtidig som en langsiktig oppnår en høyere avkastning ved å ha en høy aksjeandel. Overordnet mål med forvaltningen er å bevare egenkapitalen, deretter å oppnå en høyest mulig avkastning. Ved årsskiftet var andelen aksjer i kassen ca. 36 %. Kassen kjøpte salgsopsjoner tilsvarende eksponeringen i norske aksjer i 2006 og 2007 som begrenset tapet i Ved starten av 2009 var reell aksjeeksponering ca 4,5%. I første del av 2009 ble aksjeeksponeringen økt og ved årsskiftet var den 36%. Kassen skal minimum ha 50% av midlene i renteinstrumenter. Durasjonen på renteporteføljen var ca. 3,8 år. Ved utgangen av året hadde kassen en bufferkapital på ca. 19 % av forvaltningskapitalen. Bufferkapitalen utgjør 1,8 ganger styrets vedtatte stresstest. Risikovektet krav til egenkapital utgjør 80,4 mill. kr., mens markedsverdien på egenkapitalen i kassen er 183,8 mill. kr. Pensjonsordningen i Fjordkraft AS omfatter 91 aktive og 18 pensjonister hvorav 1 er førtidspensjonist. Det er utarbeidet sensitivitetsanalyser som viser konsekvensene for pensjonskostnader og -forpliktelser av å endre de viktigste parametrene. Resultatene er presentert i en tabell under forutsetningene. Endringen i kostnad gjelder pensjonskostnad i 2010 mens endringen i forpliktelse gjelder pr Noter til regnskapet De aktuartekniske beregninger er utført i henhold til standard fra Den Norske Aktuarforening og bygger på følgende forutsetninger: Diskonteringsrente (opptjening/forpliktelse) 3,80 % / 4,40 % 4,60 % / 3,80 % 4,5 % / 4,6 % 2. Forventet avkastning 5,60 % 6,00 % 5,70 % 3. Lønnsøkning 4,00 % / 4,25 % 4,5 % / 4,00 % 4,50 % 4. G-regulering 3,75 % / 4,00 % 4,25 % / 3,75 % 4,25 % 5. Regulering av løpende pensjon 3,75 % / 4,00 % 4,25 % / 3,75 % 4,25 % 6. Uttakstilbøyelighet AFP 40 % ved 62 år 40 % ved 62 år 40% ved 62 år 7. Demografiske forutsetninger Gap07IR73 Gap07IR73 Gap07IR3 8. Frivillig avgang før 45 år - 2,5% før 45 år - 2,5% før 45 år - 2,5% år - 0,5% år - 0,5% år - 0,5% Etter 60 år - 0% Etter 60 år - 0% Etter 60 år - 0% Betegnelsen Gap07 betyr Gabler Partners dynamiske dødelighetstabeller 2007, IR73 er uføretabeller fra For flere av faktorene er det angitt to ulike forutsetninger. Førstnevnte tallstørrelse angir forutsetning benyttet ved beregning av årets kostnad. Sistnevnte angir forutsetning benyttet ved beregning av forpliktelse pr

24 NOTE 16, PENSJON (Forts.) Endring lønn Endring diskonteringsrente Sensitivitetsanalyse (tall i 1000 kr.) 1 % -1 % 1 % -1 % Endring kostnad Endring forpliktelse Endring G-regulering Endring frivillig avgang Sensitivitetsanalyse (tall i 1000 kr.) 1 % -1 % 1 % -1 % Endring kostnad Endring forpliktelse Noter til regnskapet A. Pensjonskostnad Sikret ordning Usikrede ordninger Sum 2009 Sum 2008 Sum Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Avkastning på pensjonsmidler Amort. av forpl. ved planendring Amort. av estimeringstap/(gevinst) Netto pensjonskostnad a. Arbeidsgiveravgift, estimert endring b. Arbeidsgiveravgift, foretakets tilskudd Arbeidsgiveravgift, driftsutbetalinger Medlemsinnskudd Total pensjonskostnad B. Finansiell status UB 1a. Minimumsforpliktelse b. Verdi av fremtidige lønnsøkninger c. Pensjonsforpliktelse (sum a og b) Verdi av pensjonsmidler Utsatt forpl. Tap/gevinst Utsatt forpl. ved planendring/implementering Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arb.g.avg Fortsetter neste side 24

25 NOTE 16, PENSJON (Forts.) C. Endring i netto pensjonsforpliktelse Sikret ordning Usikrede ordninger Netto pensjonsforpliktelse IB=UB forrige år a Korrigering IB netto/implementering b Arbeidsgiveravgift korr IB/Implementering c Korrigering UB netto d Arbeidsgiveravgift korr UB Pensjonskostnad Foretakets tilskudd inkludert arbeidsgiveravgift Utbetalinger over drift Netto pensjonsforpliktelse UB Sum estimatavvik og overført som følge av virksomhetsoverdragelse i 2008 Overført 20 personer til BKK som følge av virksomhets overdragelse i Noteinformasjon Service cost administrerende direktør NOTE 17, GARANTIER OG PANTSTILLELSER Fjordkraft AS - sikkerhetsstillelse overfor Nord Pool Clearing ASA Fjordkraft AS - sikkerhetsstillelse overfor Nord Pool Spot AS Fjordkraft AS - kausjonsforpliktelse Scanenergi A/S * Noter til regnskapet Fjordkraft AS - sikkerhetsstillelse for skattetrekk Fjordkraft AS - kausjonsforpliktelse Scanenergi Elsalg A/S * Sum Kundefordringer er stillet som sikkerhet for kassekreditt (note 12) og sikkerhetsstillelser overfor Nord Pool Bokført verdi av kundefordringer * DKK Scanenergi Elsalg A/S - valutakurs benyttet er 111,73 * DKK Scanenergi A/S - valutakurs benyttet er 111,73 25

26 NOTE 18, ANNEN LANGSIKTIG GJELD Det er inngått rammeavtale med BKK AS om langsiktig finansiering av Fjordkraft AS. Avtalene gjelder ut Det er ikke tatt opp lån pr NOTE 19, DERIVATER Fjordkraft AS har pr inngått valutaterminkontrakter: År Sum Euro Pålydende NOK Markedsverdi NOK Urealisert mer-/mindreverdi NOK 2010 Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Sum Fjordkraft AS har også diverse kraftderivater mot Nord Pool knyttet til årene fremover. NOTE 20, NÆRSTÅENDE PARTER Fjordkraft AS har ikke andre nærstående parter enn hva som fremgår i notene vedrørende aksjer i tilknyttede selskaper og andre aksjeinvesteringer, lederlønn, styrehonorar, samt aksjekapital og aksjonærforhold. Det er kun utført forretningsmessige transaksjoner i forhold til disse nærstående partene. NOTE 21, RISIKO Fjordkrafts forretningsvirksomhet er strømsalg og porteføljeforvaltning til private, kommuner og bedriftskunder over hele Norge. Selskapets produktspekter medfører betydelig eksponering av finansiell risiko. Finansiell markedsrisikoeksponering gir resultatsvingninger som kan være lite forenlig med en marginbasert forretningsmodell. Resultatsvingningene nøytraliseres gjennom finansiell sikring. Noter til regnskapet Fjordkraft AS har kategorisert det potensial for hendelser som kan gi svekkelse av Fjordkrafts verdi som følger: Finansiell Markedsrisiko: Mulighet for tap som følge av bevegelser i finansielle markeder (systempris, områdepris, valuta, volum) Finansiell Motpartsrisiko: Mulighet for tap som følge av at våre motparter ikke kan innfri sine forpliktelser overfor oss Operasjonell risiko: Mulighet for tap som følge av feil knyttet til interne prosesser, mennesker og systemer samt tap grunnet eksterne faktorer (annet enn finansielle markeder og motparter) Fortsetter neste side 26

27 NOTE 21, RISIKO (Forts.) Finansiell markedsrisiko Selskapets hovedvirksomhet er salg av strøm til sluttbrukere. Både sterkt svingende innkjøpspriser og tøff konkurranse i sluttkundemarkedet medfører at det er en betydelig iboende risiko i aktiviteten. Produktspekteret omfatter Flytende strøm, Strøm til innkjøpspris, Strøm til innkjøpspris med pristak, Fastkraft og Forvaltningskraft. Summen av prisløfter i kundeavtalene gir Fjordkraft AS en betydelig priseksponering. Styret har vedtatt rammer for priseksponering på kort og lengre sikt basert på hensynet til effektivitet risikoavlastning og akseptable resultatsvingninger. Priseksponeringen holdes innenfor de toleransegrensene gjennom bruk av NordPools derivatmarked. Finansiell motpartsrisiko Risiko for at motpart ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor Fjordkraft AS er begrenset ved kredittvurdering og oppfølging via inkasso. I all vesentlighet gjennomføres selskapets finansielle sikringsaktivitet mot NordPool ASA. Denne avdekkes via Nord Pool Clearing ASA. Operasjonell risiko Fjordkraft AS' aktivitet befinner seg i et marked i endring og omfatter alle ledd i verdikjeden fra engrosmarkedet og ut til sluttbrukerne. For å sikre kvalitet i prosessene er det lagt ned et betydelig arbeid i prosessbeskrivelser, ansvarsmatriser og kompestanseoverlapping. Risikostyring Fjordkrafts forretningsområde og organisasjonens sterke vilje til å strekke seg for å følge opp en ambisiøs strategi, fordrer at risikostyring er en integrert del av sstyring. Hele Fjordkraftorganisasjonen er involvert i risikostyring og intern kontroll. Gjennom fastlagte aktiviteter og fremgangsmåter skal organisasjonen på en strukturert måte identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko. Årlige uavhengige internrevisjoner av utvalgte risikoområder er innført som et sentralt virkemiddel i selskapets risikostyring. NOTE 22, ESTIMATER I REGNSKAPET Regnskapet inneholder estimater om flere ukjente størrelser når årsregnskapet avlegges. Eventuelle endringer fra disse estimatene regnskapsføres i det kommende regnskapsår. Resultatet for 2009 inneholder negative estimatavvik på ca. kr. 4 millioner før skatt. Vesentlige regnskapsposter som er påvirket av estimater er pensjoner (note 9 og 16), goodwill (note 4) og levert ikke avregnet strøm: Vesentlig volum levert strøm er ikke fakturert når regnskapsavslutningen foretas. Relativt små avvik i estimering av pris, vil, med stort volum, kunne gi betydelig avvik i kroner. NOTE 23, HENDELSER ETTER BALANSEDATO Fjordkraft AS har inngått avtale med Trondheim Energi AS om å kjøpe 100 % av aksjene i Trondheim Energi Kraftsalg AS med virkning fra 1. januar Noter til regnskapet 27

28 Fjordkraft Årsrapport 2009 ADRESSER BERGEN: SANDEFJORD: Trondheim: Postadresse: Postboks 3507 Fyllingsdalen 5845 Bergen Postadresse: Postboks Sandefjord Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Folke Bernadottesvei 38 Besøksadresse: Østre Kullerød 3 Besøksadresse: Sluppenvegen 6 Kontakt: Kundesenter/Sentralbord: Telefon Telefaks: Kontakt: Kundesenter/Sentralbord: Telefon Telefaks: Kontakt: Kundesenter/Sentralbord: Telefon Telefaks: Noter til regnskapet Fotograf: Lars Svenkerud 28

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer