ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLD. Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLD. Årsrapport 2009"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 Noter til regnskapet

2 FJORDKRAFTS VIRKSOMHET Fjordkraft AS selger strøm til kunder over hele Norge. Vår virksomhet er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til husholdninger og kommuner, samt private- og offentlige bedrifter. Det er en målsetning for oss å tilby kundene strømavtaler som er enkle å forstå og som bidrar til forutsigbarhet for kunden. Eierforhold Fjordkraft eies av BKK AS med 48,85 prosent, Skagerak Energi AS eier 48 prosent og Statkraft Regional Holding AS eier 3,15 prosent. Fjordkraft ble opprettet 1. april 2001 som et resultat av fusjon mellom BKK Kraftsalg AS og omsetningsvirksomheten i Skagerak Energi AS. Andre selskaper Fjordkraft eier samtlige aksjer i Trondheim Energi Kraftsalg AS, 17,58 prosent av danske Scanenergi A/S samt 0,68% i Scanenergi Elsalg A/S og 40 prosent i Midtnorge Kraft AS. Noter til regnskapet HOVEDTALL FJORDKRAFT (mill kr) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Egenkapital Egenkapital 32,3 % 22,8 % Egenkapitalrentabilitet 12,6 % 14,6 % Antall TWh solgt 9,4 9,5 Antall ansatte

3 ORGANISASJON Selskapets hovedkontor er i Bergen, og vi har regionkontor i Sandefjord og Trondheim. Adm. dir. Sverre Gjessing Økonomi, finans og IT Birte Strander HR og kommunikasjon Jeanne K. Tjomsland Bedrift Gunnar Hovland Privat Trond Larsen Noter til regnskapet 3

4 styrets beretning Noter til regnskapet

5 STYRETS BERETNING Det ble et godt resultat i Overskuddet ble 32 millioner kroner, som gir en egenkapitalavkastning på 12,6 prosent. Selskapets virksomhet Fjordkraft selger strøm til kunder over hele Norge. Virksomheten er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til husholdninger, kommuner, offentlige og private bedrifter. Strømsalget i 2009 ble 9,4 TWh mot 9,5 TWh i foregående år. Selskapet selger også energitjenester til egne kunder og energiverk. Fjordkraft har som mål å være en strømleverandør som gjør det enkelt å være strømkunde. Fjordkraft AS kjøpte 1. januar prosent av aksjene i strømleverandøren Trondheim Energi Kraftsalg AS, som har ca strømkunder. Gjennomsnittsinntekten for kvinner var kroner, for menn kroner og for selskapet totalt kroner. Det er nå flere kvinner i ledende stillinger og det vil bidra til at forskjellene i gjennomsnittsinntekt over tid vil reduseres. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Fjordkraft har i 2009 hatt hovedkontor i Bergen og regionkontor i Sandefjord. Fra 2010 har selskapet også regionkontor i Trondheim. Det totale sykefraværet var i 2009 på 4,9 prosent, mot 4,3 prosent i Målet er et fravær lavere enn 4,5 prosent. Fjordkraft er tilsluttet ordningen Inkluderende arbeidsliv. Noter til regnskapet og likestilling Selskapet hadde ved utgangen av 2009 i alt 87 fast ansatte, som er fordelt på 85 årsverk. Tilsvarende tall i 2008 var henholdsvis 89 og 88. Alle deltidsstillinger er etter ønske fra medarbeiderne. 48,3 prosent av de ansatte er kvinner 35 prosent av lederne er kvinner (i gruppen direktører, enhetsledere og avdelingsledere m/personalansvar) 40 prosent av ledergruppen er kvinner 57 prosent av styret er kvinner 50 prosent av nyansatte er kvinner I Fjordkraft har menn og kvinner like rettigheter, muligheter og lønnsvilkår for samme type stilling. Hvert tertial gjennomføres undersøkelse av medarbeiderenes tilfredshet. Trivselen blant medarbeiderne er svært høy og de har et positivt forhold til selskapet. Klimanøytral virksomhet Fjordkraft har som del av sitt samfunnsansvar valgt å fokusere på forbruksreduksjon av strøm, bruk av fornybare energikilder, samt balansering av klimautslipp, både internt og overfor sine kunder. Selskapets samlede CO 2 -utslipp knyttet til kontorarealer og medarbeidernes reisevirksomhet er beregnet til 82 tonn CO 2 e i Antall reiser i 2009 er redusert sammenliknet med 2008, blant annet som følge av økt bruk av video-konferanseutstyr. Fjordkraft har kjøpt FN-godkjente 5

6 klimakvoter i et CDM-prosjekt i Peru for å kompensere for utslipp i Siden 2007 er klimautslippet redusert med 45 prosent. Fjordkraft har insitamenter for å redusere medarbeidernes bruk av bil til jobb. Økonomi Fjordkraft ble fra 1. januar 2007 konsolidert inn i regnskapet til Statkraft AS. Regnskapet for 2009 for Fjordkraft AS omfatter virksomheten til Fjordkraft AS samt selskapets andel av MidtNorge Kraft AS. Resultatet fra tilknyttet selskap er bokført etter egenkapitalmetoden. Regnskapet er avgitt etter forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Fjordkraft AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Markedsprisen på den nordiske kraftbørsen var i 2009 lavere enn i Dette påvirker selskapet omsetningstall. Driftsinntektene i 2009 utgjorde millioner kroner mot millioner kroner i Totale driftskostnader utgjorde millioner kroner sammenliknet med millioner kroner foregående år. Regnskapet inneholder beløp fra tidligere år som påvirker dekningsbidraget. Dekningsbidraget i 2009 er negativt påvirket av estimatavvik Noter til regnskapet fra tidligere år med til sammen 3,5 millioner kroner. Resultat før skatt ble 45 millioner kroner. Skattekostnaden er beregnet til 13 millioner kroner. Resultat etter skatt for 2009 ble dermed 32 millioner kroner, mot 39 millioner kroner i Disponering av årets resultat For 2009 foreslås resultat etter skatt på 32 millioner kroner i sin helhet overført til egenkapital. n Reduksjon i anleggsmidler skyldes i all hovedsak at bokført verdi av goodwill reduseres i takt med avskrivningene. Utsatt skattefordel har økt med 3,7 millioner kroner. Reduksjon i omløpsmidler skyldes reduserte kundefordringer som følge av lavere prisnivå i 4. kvartal 2009 enn i Andre kortsiktige fordringer er noe økt sammenliknet med Økningen i avsetning til forpliktelser skyldes økte pensjonsforpliktelser på grunn av endringer i aktuarmessige forutsetninger i pensjonsberegningen. Det er ikke foretatt avsetninger til andre forpliktelser i Fjordkraft hadde ikke langsiktig gjeld per Kortsiktig gjeld er redusert med 246 millioner kroner. Viktigste årsak er redusert trekk på kassekreditt. Det er ikke foretatt avsetning til utbytte for Nøkkeltall Fjordkraft opererer i en syklisk bransje hvor både pris og volum normalt er høyest på vinteren og lavest på sommeren. Dette gir direkte konsekvenser på enkelte nøkkeltall, og de bør derfor benyttes med forsiktighet. Likviditetsgraden viser relativt små endringer fra tidligere år, og vurderes å være tilfredsstillende. Likviditetsgraden var ved årets utgang 1,5. Ved utgangen av 2008 var likviditetsgraden 1,3. Egenkapitalen vurderes å være forsvarlig i forhold til selskapets forretningsmessige risiko. Soliditeten påvirkes av endringer i markedsprisene og varierer gjennom året. Soliditeten er bedret sammenlignet med Soliditeten varierer gjennom året, og var per på 32,3 prosent, sammenliknet med 22,8 prosent ved forrige årsskifte. Avkastning på egenkapitalen for 2009 er 12,6 % og vurderes som tilfredsstillende. I 2008 var avkastningen 14,6 %. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter avviker vesentlig fra driftsresultatet. Den viktigste årsaken er reduksjon i kundefordringer som følge av prisnedgang i forhold til fjoråret. Investeringer Fjordkraft AS er et arbeidsintensivt selskap, og har få varige driftsmidler. Risikoforhold Selskapets produktspekter medfører betydelig eksponering mot finansiell risiko som håndteres gjennom virksomhetens risikostyringssystem. Finansiell markedsrisikoeksponering gir resultatsvingninger som kan være lite forenlig med en marginbasert forretningsmodell. Resultatsvingningene nøytraliseres gjennom finansiell sikring. Fjordkraft AS har kategorisert og estimert potensialet for hendelser som kan medføre en svekkelse av Fjordkraft: Finansiell Markedsrisiko: Mulighet for tap som følge av bevegelser i finansielle markeder (systempris, områdepris, valuta, volum). Finansiell Motpartsrisiko: Mulighet for tap som følge av at motparter ikke kan innfri sine forpliktelser. 6

7 Operasjonell risiko: Mulighet for tap som følge av feil knyttet til interne prosesser, mennesker og systemer samt tap grunnet eksterne faktorer (annet enn finansielle markeder og motparter). Finansiell markedsrisiko Selskapets hovedvirksomhet er salg av strøm til sluttbrukere. Både sterkt svingende innkjøpspriser og tøff konkurranse i sluttkundemarkedet medfører en betydelig forretningsmessig risiko. Produktspekteret omfatter Flytende strøm, Strøm til innkjøpspris, Strøm til innkjøpspris med pristak, Markedskraft, Fastkraft og Forvaltningskraft. Summen av prisløfter i kundeavtalene gir Fjordkraft AS en betydelig priseksponering. Styret har vedtatt rammer for priseksponering på kort og lengre sikt basert på hensynet til hensiktsmessig risikoavlastning og akseptable resultatsvingninger. Priseksponeringen holdes innenfor toleransegrensene gjennom bruk av NordPools derivatmarked og valutaterminer. Finansiell motpartsrisiko Risiko for at motpart ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor Fjordkraft AS er begrenset ved kredittvurdering og oppfølging via inkasso. I all vesentlighet gjennomføres selskapets finansielle sikringsaktivitet mot NordPool ASA. Denne avdekkes via Nord Pool Clearing ASA. Operasjonell risiko Fjordkraft AS aktivitet befinner seg i et marked i endring og omfatter alle ledd i verdikjeden fra engrosmarkedet og ut til sluttbrukerne. For å sikre kvalitet i prosessene er det lagt ned et betydelig arbeid i prosess beskrivelser, ansvarsmatriser og kompetanseoverlapping. Risikostyring Hele Fjordkraftorganisasjonen er involvert i risikostyring og internkontroll, som er en integrert del av virksomhetsstyringen. Gjennom fastlagte aktiviteter og fremgangsmåter skal organisasjonen på en strukturert måte identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko. Årlige uavhengige internrevisjoner av utvalgte risikoområder er innført som et sentralt virkemiddel i selskapets risikostyring. Utsiktene fremover Det jobbes målrettet med kundetilfredshet og resultatene fra Norsk Kundebarometer (NKB), viser en positiv utvikling. Høyere lojalitet og økt tilfredshet hos kundene vil være et prioritert mål i årene fremover. Generell nedgang i økonomien skaper utfordringer for all næringsvirksomhet. Fjordkraft har et godt utgangspunkt med sterk økonomi og solide eiere. Det vil fortsatt være god etterspørsel etter strøm til husholdninger og bedrifter, og det er gjort tiltak for å redusere risikoen for tap knyttet til kundefordringer. Fokus på konkurranse Konkurransemyndighetene er opptatt av å etablere et tydeligere skille mellom kraftselskapenes monopolvirksomhet og den konkurranseutsatte virksomheten. Dette vil kunne medføre mer konkurranse i sluttbrukermarkedet og dermed være positivt for kundene. Det vil også tydeliggjøre de ulike aktørenes roller. I styret for Fjordkraft, Bergen 25. mars 2010 Kristian Aa Styreleder Kate Henriksen Christine Haugland Nestleder Ann Mjelva Noter til regnskapet Blant de nordiske regulatorene foregår det et arbeid med å legge til rette for et felles nordisk sluttbrukermarked. Dette krever harmoniserte regelverk og systemløsninger. Ett felles nordisk sluttbrukermarked vil føre til økt konkurranse, noe som vil representere både muligheter og trusler for Fjordkraft. Styret retter en takk til alle ansatte for den innsats som er vist i arbeidet med å skape årets resultat. Thorleif Leifsen Tormod Ø. Nilsen Nina Broch Mathisen Sverre Gjessing Adm. direktør 7

8 regnskap 2009 Noter til regnskapet 8

9 REGNSKAP 2009 RESULTATREGNSKAP Noter Strømsalg Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Strømkjøp Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler 4, Provisjoner Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekter på investeringer i tilknyttede selskaper Gevinst ved salg av aksjer i tilknyttede selskaper Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Noter til regnskapet Overføringer: Avsatt til annen egenkapital Foreslått utbytte

10 BALANSE PR noter Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i andre aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Noter til regnskapet Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 12, Til gode konsernselskaper Til gode offentlige avgifter Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Fortsetter neste side 10

11 Bergen, 25. mars 2010, I styret for Fjordkraft AS BALANSE PR (FORTS.) Kristian Aa Styreleder Christine Haugland Nestleder Egenkapital Noter Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr 1000) 9, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Kate Henriksen Ann Mjelva Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Thorleif Leifsen Tormod Ø. Nilsen Nina Broch Mathisen Sverre Gjessing Adm. dir. Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter med mer Foreslått utbytte Gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til regnskapet Garantier og pantstillelser Øvrige noter: Annen langsiktig gjeld 18 Valutaterminforretninger 19 Nærstående parter 20 Risiko 21 Estimater i regnskapet 22 Hendelser etter balansedato 23 11

12 KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Avskrivninger på driftsmidler Avskrivninger på immaterielle eiendeler Inntekter uten kontanteffekt / nedskrivninger SD anlegg Pensjonskostnad uten kontanteffekt Utbetalinger til pensjonsordninger inklusiv betalt arbeidsgiveravgift Kostnader/inntekter uten kontanteffekt på investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper Netto inntekter med kontanteffekt vedrørende salg av aksjer i tilknyttet selskap Endring i avsetninger for forpliktelser Endring i kundefordringer Endring i til gode konsernselskaper Endring i andre omløpsmidler Endring i leverandørgjeld Endring i andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Netto innbetalinger ved salg av tilknyttet selskap Innbetalinger utbytte fra tilknyttet selskap Innbetalinger ved leasing Netto endring lån til ansatte Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Noter til regnskapet Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Endring i kassekreditt Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

13 REVISJONSBERETNING Noter til regnskapet 13

14 NOTER TIL REGNSKAPET Noter til regnskapet

15 NOTER, FJORDKRAFT AS NOTE 1, REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes når det foreligger indikasjoner på verdifall for eiendelen. Det foretas da en beregning på gjenvinnbart beløp som er det høyeste av diskonterte fremtidige kontantstrømmer og estimert salgspris fratrukket salgskostnader. Dersom denne beregningen viser en lavere verdi enn regnskapsført verdi nedskrives eiendelen til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Ved overtagelse av virksomhet hvor vederlaget overstiger verdien av de enkelte eiendeler, blir differansen oppført som ervervet goodwill. Goodwill (som knytter seg til kundeporteføljen) avskrives etter en særskilt vurdering over 10 til 15 år avhengig av eierforholdet i nettområdet hvor kundene i de oppkjøpte selskaper befinner seg. Avskrivingstiden er basert på utvikling i kundemasse og markedsandeler. Aksjer og andeler i datterselskaper, tilknyttede selskaper og andre investeringer Investeringer i tilknyttede selskaper vurderes etter egenkapitalmetoden. Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, vurderes etter kostmetoden. Investering i tilknyttede selskaper og anleggsaksjer blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. føring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen. Inntektsføringsprinsipp Inntektsføring av strømleveranse til sluttbrukere skjer løpende i henhold til estimert levert volum hos kundene. Avhengig av forbruksvolum foretas måleravlesning henholdsvis månedlig, annenhver måned eller årlig. Informasjon fra måleravlesning hensyntas i inntektsføringen når den foreligger. Regnskapet avlegges i kraftbalanse. Det vil si at eventuelle avvik mellom antatt leveranse og innkjøpt volum hensyntas ved avsetning. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper. Dette omtales nedenfor. Noter til regnskapet Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. For sluttbrukerkundefordringer foretas en individuell vurdering, samt en avsetning basert på aldersfordelte saldolister, typer av kunder samt erfaringstall for tap. Pensjoner Ytelsesplaner Pensjonsforpliktelser er beregnet i henhold til retningslinjene i Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader NRS 6A. Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på de beregnede pensjonsforpliktelser og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av anbefalinger fra Norsk Regnskaps Stiftelse når det gjelder diskonteringsrente, forventet lønnsvekst og G regulering. Overfinansierte ordninger er i sin helhet vurdert å representere en overfinansiering som i ettertid kan nyttiggjøres. Spesifikasjon av pensjonskostnad og forpliktelser er vist i note 16. Alle estimatavvik (aktuarielle gevinster og tap) føres løpende mot egenkapitalen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fram- Strømkontrakter kjøp/salg Fjordkraft AS virksomhet er i hovedsak knyttet til å levere strøm til sluttbrukere. Den økonomiske risiko ved levering av strøm er omfattende. En beskrivelse av virksomhetens risiki og hvordan disse styres er beskrevet i note 21. Fjordkraft AS har dekket sine fysiske leveringsforpliktelser gjennom kjøp i døgnmarkedet, bilaterale fysiske avtaler og kjøp fra lokale mindre produsenter. Deler av dette volumet er prissikret gjennom finansielle avtaler. Resultatet av finansielle kontrakter som sikrer kjøp til sluttbrukere blir i resultatregnskapet klassifisert som kjøp eller kjøpsreduksjon. Typer av finansielle kraftkontrakter Opsjoner gir kjøper rett til å kjøpe/selge og selger plikt til å selge/kjøpe på et bestemt tidspunkt eller etter leveringsperioden er over til en på forhånd bestemt pris. For at kjøperen skal få denne retten, betales det en opsjonspremie. Opsjonspremier kostnadsføres over kontraktsperioden. Futures er en avtale mellom to parter om å kjøpe/selge underliggende kraft til en bestemt pris for en bestemt periode i fremtiden. Futures handles først og fremst på dager, uker og blokker. Det foretas daglig oppgjør mellom kontraktspriser og markedspriser. Daglige oppgjør i handelsperioden resultatføres først i leveringsperioden. Forwards er en avtale mellom to parter om å kjøpe/selge underliggende kraft til en bestemt pris for en bestemt periode i fremtiden. Forwards handles først og fremst på sesonger og år. Oppgjør blir foretatt i leveringsperioden. 15

16 Regnskapsmessig behandling av sikringskontrakter/porteføljevurdering (gruppevurdering) Fjordkraft AS har ingen handel med trading som formål. Ved verdivurdering av fremtidige kraftterminkontrakter benytter Fjordkraft AS porteføljeprinsippet (gruppeprinsippet). Dette innebærer at urealisert gevinst/tap knyttet til de enkelte finansielle kraftterminkontrakter, blir utsatt til leveranseperioden for underliggende kraftforbruk. Fjordkraft har inndelt kontraktene i fem porteføljer/grupper: Flytende strøm Fastkraft Strøm til innkjøpspris/markedskraft Strøm til innkjøpspris med pristak Forvaltningskraft Formålet med finansiell handel er å styre den prisrisikoen som følger av forpliktelsene i avtalene med sluttkundene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Kursendringer på bankbeholdning i utenlandsk valuta som er relatert til strømkjøp regnskapsføres som del av strømkjøpet med virkning fra Øvrige kursendringer er inkludert i finansresultatet. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes etter kurs på transaksjonstidspunktet. Valutaterminkontrakter Valutaterminkontrakter benyttes for å sikre fremtidig forventet valutastrøm i norske kroner. Noter til regnskapet 16

17 NOTE 2, DRIFTSINNTEKTER Pr. virksomhetsområde Salg av strøm til sluttbrukere Salg til alliansepartnere og nettap Øvrig salg Sum Strømsalg Øst Norge Strømsalg Vest Norge Strømsalg Midt Norge Strømsalg Nord Norge Andre driftsinntekter Sum NOTE 3, LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE M.M Lønn Pensjon Folketrygdavgift Andre personalkostnader Sum Antall årsverk Ytelser til ledende personer Direktør Styret Lønn Pensjon Annen godtgjørelse Noter til regnskapet Administrerende direktør har lån i selskapet med 10 års avdragstid. Restlån pr er kr ,-. Rente er lik den til enhver tid gjeldende normrente som fastsettes av Finansdepartenmentet og utgjør 2 % per Ved fylte 60 år har administrerende direktør plikt til å fratre direktørstillingen dersom arbeidsgiver ønsker det. Pensjonen vil da utgjøre 66 % av lønnsgrunnlaget. Administrerende direktør inngår i den kollektive pensjonsordningen. Styreleder har ikke lån i selskapet. Godtgjørelse til revisor (eksklusiv merverdiavgift) Lovpålagt revisjon Andre revisjonstjenester utenom lovpålagt revisjon Selskapsrett/andre juridiske tjenester Sum

18 NOTE 4, IMMATERIELLE EIENDELER Bergen (Lysverker) Masfjorden Gulen Osterøy Sotra Stord Høyanger Os Nordhordl. Notodden Kragerø Drangedal Vestfold Borre Vaksdal Total Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Av-, nedskrivninger og reverserte nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Prosentsats for ordinære avskrivninger 6,66 % 6,66 % 6,66 % 6,66 % 6,66 % 6,66 % 6,66-10 % 6,66 % Økonomisk levetid 15 år 15 år 15 år 15 år 15 år 15 år år 15 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær NOTE 5, VARIGE DRIFTSMIDLER Noter til regnskapet Inventar Utstyr etc. EDB-anlegg Arbeid under utførelse Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Av-, nedskrivninger og reverserte nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Prosentsats for ordinære avskrivninger 13,00 33,00 Økonomisk levetid 8 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Totalt 18

19 NOTE 6, ANDRE DRIFTSKOSTNADER Kundetjenester Markedsføring, tele og porto Informasjonsteknologi Honorarer Vikarbruk Eiendom * Andre driftskostnader Reise Regnskap/informasjon/personal Inventar og kontorrekvisita Sum * Fjordkraft AS leier lokaler av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS i Bergen og Skagerak Energi AS i Sandefjord. Avtalene er inngått i 2009 med henholdsvis 7 og 5 års varighet. Avtalene er basert på markedsmessige forutsetninger. NOTE 7, DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Datterselskaper Fjordkraft AS har ikke datterselskap pr Tilknyttede selskaper Anskaffelsestidspunkt Kontorsted Eierandel % Midtnorge Kraft AS 1998 Rissa 40,00 % Tilknyttet selskap Selskapet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Midtnorge Kraft AS Noter til regnskapet Anskaffelseskost ført egenkapital på kjøpstidspunktet Merverdi - Inngående balanse Andel årets resultat Overføringer til/fra selskapet (utbytte) Utgående balanse

20 NOTE 8, SKATT Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt. Endring Gevinst og tapskonto Kostnader ved kjøp av aksjer i Trondheim Energi Kraftsalg AS Goodwill Sum skatteøkende forskjeller Varige driftsmidler Pensjonsforpliktelse (usikret ordning) Netto pensjoner (sikret ordning) Kundefordringer Sum skattereduserende forskjeller Grunnlag for utsatt skatt ført utsatt skatt forpliktelse (+)/ utsatt skattefordel (-) (28%) Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller (grunnlag endring i utsatt skatt) Estimatavvik pensjoner ført direkte mot egenkapitalen Pensjon vedrørende overføring av AFI tjenester Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt Endring i utsatt skatt (28% av endring i midlertidige forskjeller) Korrigert for skatteeffekt av føringer direkte mot egenkapitalen Korrigert for skatteeffekt av pensjon vedr. overføring av AFI tjenester Skattekostnad * *) Noter til regnskapet Betalbar skatt Betalbar skatt i skattekostnaden Betalbar skatt i balansen Effektiv skattesats *) 28,5 % 28,6 % *) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt **) Skattekostnad fremkommer slik: Grunnlag for årets skattekostnad Sum Herav 28% skattekostnad

21 NOTE 9, EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årets endring i egenkapital Årsresultat Årlig løpende estimatavvik knyttet til pensjonsordning Avsetning fond for vurderingsforskjeller Egenkapital NOTE 10, AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK Eierandel Anskaffelseskost ført verdi Scanenergi A/S 17,65 % Scanenergi Elsalg A/S 0,68 % Sum aksjer og andeler NOTE 11, FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR SD-anlegg - finansiell leie * Lån til ansatte ** Sum * SD-anlegg ble reklassifisert til andre kortsiktige fordringer i 2008 da restbeløpet forfalt til betaling i 2009 **Lån til ansatte inkluderer neste års avdrag. Avdrag i 2010 utgjør kr ,-. Noter til regnskapet NOTE 12, KASSEKREDITT Limit for kassekreditt * Sum Kundefordringer er stillet som sikkerhet for kassekreditt. Se note 17 om garantier og pantstillelser. * Fjordkraft AS har med virkning fra 2009 inngått en avtale som gir fleksibel utnyttelse av kassekreditt og garantibehov innenfor en totalramme. Per var innmeldt behov for kassekreditt 650 MNOK. 21

22 NOTE 13, MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN MV Kortsiktige fordringer på foretak i samme konsern Sum Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern Sum NOTE 14, LIKVIDE MIDLER Depotkonto Nord Pool Depotkonto Statnett Sum bundne midler i NOK Ikke bundne milder Sum likvide midler i NOK NOTE 15, AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Noter til regnskapet Eierstruktur Antall aksjer Pålydende Stemmeandel Eierandel BKK AS ,85 % 48,85 % Statkraft Regional Holding AS ,15 % 3,15 % Skagerak Energi AS ,00 % 48,00 % Sum ,00 % 100,00 % Fjordkraft AS inngår i Statkrafts konsernregnskap som følge av indirekte eierskap. 22

23 NOTE 16, PENSJON Pensjonskostnader - midler og forpliktelser. Fjordkraft implementerte fra IAS 19 ( NRS 6A). Det benyttes ikke korridorløsning, alle estimatavvik amortiseres umiddelbart og føres direkte mot egenkapitalen. Fjordkraft er med i BKKs pensjonskasse som er administrert av Gabler Wassum AS. Aktuarberegninger er utført av aktuar i dette selskap. Pensjonskassen følger regelverket for offentlige pensjonskasser. Pensjonsytelsene er i den sikrede ordning ved full opptjening (30 år) 66 % av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G (ca. kr ). De usikrede ordningene består av AFP og driftspensjoner. I noten er AFP og driftspensjoner vist samlet under betegnelsen usikrede ordninger. AFP i Fjordkraft følger regelverket for den offentlige AFP - ordning og selskapet har gått inn i fellesordningen LO / NHO fra ultimo Driftspensjoner omfatter førtidspensjonister inklusive den ordinære AFP - ordning og direktørpensjoner. Beregningene er basert på standard forutsetninger om døds- og uføreutvikling samt andre demografiske faktorer. Ved estimering av pensjonsmidler pr er det lagt til grunn forventet avkastning i 2009 basert på faktisk avkastning per og estimat for 4.kvartal. Estimatavvik for pensjonsmidlene i inngående balanse 2010 blir derfor mindre da midlene er mer riktig vurdert i utgående balanse Forvaltningskapitalen i kassen var ved årsskiftet ca millioner. Styret i pensjonskassen fastsetter kassens investeringsstrategi. Midlene forvaltes ut fra en strategi som innebærer høy aksjeandel når kassens bufferkapital tillater det og tilsvarende lav andel når risikoevnen til kassen er lav. Strategien skal forsøke å balansere at kassen med stor sannsynlighet når avkastningskravet på 3 % hvert år, samtidig som en langsiktig oppnår en høyere avkastning ved å ha en høy aksjeandel. Overordnet mål med forvaltningen er å bevare egenkapitalen, deretter å oppnå en høyest mulig avkastning. Ved årsskiftet var andelen aksjer i kassen ca. 36 %. Kassen kjøpte salgsopsjoner tilsvarende eksponeringen i norske aksjer i 2006 og 2007 som begrenset tapet i Ved starten av 2009 var reell aksjeeksponering ca 4,5%. I første del av 2009 ble aksjeeksponeringen økt og ved årsskiftet var den 36%. Kassen skal minimum ha 50% av midlene i renteinstrumenter. Durasjonen på renteporteføljen var ca. 3,8 år. Ved utgangen av året hadde kassen en bufferkapital på ca. 19 % av forvaltningskapitalen. Bufferkapitalen utgjør 1,8 ganger styrets vedtatte stresstest. Risikovektet krav til egenkapital utgjør 80,4 mill. kr., mens markedsverdien på egenkapitalen i kassen er 183,8 mill. kr. Pensjonsordningen i Fjordkraft AS omfatter 91 aktive og 18 pensjonister hvorav 1 er førtidspensjonist. Det er utarbeidet sensitivitetsanalyser som viser konsekvensene for pensjonskostnader og -forpliktelser av å endre de viktigste parametrene. Resultatene er presentert i en tabell under forutsetningene. Endringen i kostnad gjelder pensjonskostnad i 2010 mens endringen i forpliktelse gjelder pr Noter til regnskapet De aktuartekniske beregninger er utført i henhold til standard fra Den Norske Aktuarforening og bygger på følgende forutsetninger: Diskonteringsrente (opptjening/forpliktelse) 3,80 % / 4,40 % 4,60 % / 3,80 % 4,5 % / 4,6 % 2. Forventet avkastning 5,60 % 6,00 % 5,70 % 3. Lønnsøkning 4,00 % / 4,25 % 4,5 % / 4,00 % 4,50 % 4. G-regulering 3,75 % / 4,00 % 4,25 % / 3,75 % 4,25 % 5. Regulering av løpende pensjon 3,75 % / 4,00 % 4,25 % / 3,75 % 4,25 % 6. Uttakstilbøyelighet AFP 40 % ved 62 år 40 % ved 62 år 40% ved 62 år 7. Demografiske forutsetninger Gap07IR73 Gap07IR73 Gap07IR3 8. Frivillig avgang før 45 år - 2,5% før 45 år - 2,5% før 45 år - 2,5% år - 0,5% år - 0,5% år - 0,5% Etter 60 år - 0% Etter 60 år - 0% Etter 60 år - 0% Betegnelsen Gap07 betyr Gabler Partners dynamiske dødelighetstabeller 2007, IR73 er uføretabeller fra For flere av faktorene er det angitt to ulike forutsetninger. Førstnevnte tallstørrelse angir forutsetning benyttet ved beregning av årets kostnad. Sistnevnte angir forutsetning benyttet ved beregning av forpliktelse pr

24 NOTE 16, PENSJON (Forts.) Endring lønn Endring diskonteringsrente Sensitivitetsanalyse (tall i 1000 kr.) 1 % -1 % 1 % -1 % Endring kostnad Endring forpliktelse Endring G-regulering Endring frivillig avgang Sensitivitetsanalyse (tall i 1000 kr.) 1 % -1 % 1 % -1 % Endring kostnad Endring forpliktelse Noter til regnskapet A. Pensjonskostnad Sikret ordning Usikrede ordninger Sum 2009 Sum 2008 Sum Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Avkastning på pensjonsmidler Amort. av forpl. ved planendring Amort. av estimeringstap/(gevinst) Netto pensjonskostnad a. Arbeidsgiveravgift, estimert endring b. Arbeidsgiveravgift, foretakets tilskudd Arbeidsgiveravgift, driftsutbetalinger Medlemsinnskudd Total pensjonskostnad B. Finansiell status UB 1a. Minimumsforpliktelse b. Verdi av fremtidige lønnsøkninger c. Pensjonsforpliktelse (sum a og b) Verdi av pensjonsmidler Utsatt forpl. Tap/gevinst Utsatt forpl. ved planendring/implementering Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arb.g.avg Fortsetter neste side 24

25 NOTE 16, PENSJON (Forts.) C. Endring i netto pensjonsforpliktelse Sikret ordning Usikrede ordninger Netto pensjonsforpliktelse IB=UB forrige år a Korrigering IB netto/implementering b Arbeidsgiveravgift korr IB/Implementering c Korrigering UB netto d Arbeidsgiveravgift korr UB Pensjonskostnad Foretakets tilskudd inkludert arbeidsgiveravgift Utbetalinger over drift Netto pensjonsforpliktelse UB Sum estimatavvik og overført som følge av virksomhetsoverdragelse i 2008 Overført 20 personer til BKK som følge av virksomhets overdragelse i Noteinformasjon Service cost administrerende direktør NOTE 17, GARANTIER OG PANTSTILLELSER Fjordkraft AS - sikkerhetsstillelse overfor Nord Pool Clearing ASA Fjordkraft AS - sikkerhetsstillelse overfor Nord Pool Spot AS Fjordkraft AS - kausjonsforpliktelse Scanenergi A/S * Noter til regnskapet Fjordkraft AS - sikkerhetsstillelse for skattetrekk Fjordkraft AS - kausjonsforpliktelse Scanenergi Elsalg A/S * Sum Kundefordringer er stillet som sikkerhet for kassekreditt (note 12) og sikkerhetsstillelser overfor Nord Pool Bokført verdi av kundefordringer * DKK Scanenergi Elsalg A/S - valutakurs benyttet er 111,73 * DKK Scanenergi A/S - valutakurs benyttet er 111,73 25

26 NOTE 18, ANNEN LANGSIKTIG GJELD Det er inngått rammeavtale med BKK AS om langsiktig finansiering av Fjordkraft AS. Avtalene gjelder ut Det er ikke tatt opp lån pr NOTE 19, DERIVATER Fjordkraft AS har pr inngått valutaterminkontrakter: År Sum Euro Pålydende NOK Markedsverdi NOK Urealisert mer-/mindreverdi NOK 2010 Kjøp Salg Kjøp Salg Kjøp Salg Sum Fjordkraft AS har også diverse kraftderivater mot Nord Pool knyttet til årene fremover. NOTE 20, NÆRSTÅENDE PARTER Fjordkraft AS har ikke andre nærstående parter enn hva som fremgår i notene vedrørende aksjer i tilknyttede selskaper og andre aksjeinvesteringer, lederlønn, styrehonorar, samt aksjekapital og aksjonærforhold. Det er kun utført forretningsmessige transaksjoner i forhold til disse nærstående partene. NOTE 21, RISIKO Fjordkrafts forretningsvirksomhet er strømsalg og porteføljeforvaltning til private, kommuner og bedriftskunder over hele Norge. Selskapets produktspekter medfører betydelig eksponering av finansiell risiko. Finansiell markedsrisikoeksponering gir resultatsvingninger som kan være lite forenlig med en marginbasert forretningsmodell. Resultatsvingningene nøytraliseres gjennom finansiell sikring. Noter til regnskapet Fjordkraft AS har kategorisert det potensial for hendelser som kan gi svekkelse av Fjordkrafts verdi som følger: Finansiell Markedsrisiko: Mulighet for tap som følge av bevegelser i finansielle markeder (systempris, områdepris, valuta, volum) Finansiell Motpartsrisiko: Mulighet for tap som følge av at våre motparter ikke kan innfri sine forpliktelser overfor oss Operasjonell risiko: Mulighet for tap som følge av feil knyttet til interne prosesser, mennesker og systemer samt tap grunnet eksterne faktorer (annet enn finansielle markeder og motparter) Fortsetter neste side 26

27 NOTE 21, RISIKO (Forts.) Finansiell markedsrisiko Selskapets hovedvirksomhet er salg av strøm til sluttbrukere. Både sterkt svingende innkjøpspriser og tøff konkurranse i sluttkundemarkedet medfører at det er en betydelig iboende risiko i aktiviteten. Produktspekteret omfatter Flytende strøm, Strøm til innkjøpspris, Strøm til innkjøpspris med pristak, Fastkraft og Forvaltningskraft. Summen av prisløfter i kundeavtalene gir Fjordkraft AS en betydelig priseksponering. Styret har vedtatt rammer for priseksponering på kort og lengre sikt basert på hensynet til effektivitet risikoavlastning og akseptable resultatsvingninger. Priseksponeringen holdes innenfor de toleransegrensene gjennom bruk av NordPools derivatmarked. Finansiell motpartsrisiko Risiko for at motpart ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor Fjordkraft AS er begrenset ved kredittvurdering og oppfølging via inkasso. I all vesentlighet gjennomføres selskapets finansielle sikringsaktivitet mot NordPool ASA. Denne avdekkes via Nord Pool Clearing ASA. Operasjonell risiko Fjordkraft AS' aktivitet befinner seg i et marked i endring og omfatter alle ledd i verdikjeden fra engrosmarkedet og ut til sluttbrukerne. For å sikre kvalitet i prosessene er det lagt ned et betydelig arbeid i prosessbeskrivelser, ansvarsmatriser og kompestanseoverlapping. Risikostyring Fjordkrafts forretningsområde og organisasjonens sterke vilje til å strekke seg for å følge opp en ambisiøs strategi, fordrer at risikostyring er en integrert del av sstyring. Hele Fjordkraftorganisasjonen er involvert i risikostyring og intern kontroll. Gjennom fastlagte aktiviteter og fremgangsmåter skal organisasjonen på en strukturert måte identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko. Årlige uavhengige internrevisjoner av utvalgte risikoområder er innført som et sentralt virkemiddel i selskapets risikostyring. NOTE 22, ESTIMATER I REGNSKAPET Regnskapet inneholder estimater om flere ukjente størrelser når årsregnskapet avlegges. Eventuelle endringer fra disse estimatene regnskapsføres i det kommende regnskapsår. Resultatet for 2009 inneholder negative estimatavvik på ca. kr. 4 millioner før skatt. Vesentlige regnskapsposter som er påvirket av estimater er pensjoner (note 9 og 16), goodwill (note 4) og levert ikke avregnet strøm: Vesentlig volum levert strøm er ikke fakturert når regnskapsavslutningen foretas. Relativt små avvik i estimering av pris, vil, med stort volum, kunne gi betydelig avvik i kroner. NOTE 23, HENDELSER ETTER BALANSEDATO Fjordkraft AS har inngått avtale med Trondheim Energi AS om å kjøpe 100 % av aksjene i Trondheim Energi Kraftsalg AS med virkning fra 1. januar Noter til regnskapet 27

28 Fjordkraft Årsrapport 2009 ADRESSER BERGEN: SANDEFJORD: Trondheim: Postadresse: Postboks 3507 Fyllingsdalen 5845 Bergen Postadresse: Postboks Sandefjord Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Folke Bernadottesvei 38 Besøksadresse: Østre Kullerød 3 Besøksadresse: Sluppenvegen 6 Kontakt: Kundesenter/Sentralbord: Telefon Telefaks: Kontakt: Kundesenter/Sentralbord: Telefon Telefaks: Kontakt: Kundesenter/Sentralbord: Telefon Telefaks: Noter til regnskapet Fotograf: Lars Svenkerud 28

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP).

Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Store enkelttransaksjoner i 2006 Kraftforsyningsanlegg beliggende i Stord kommune

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER TIL REGNSKAPET. Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Metoder for konsolidering Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske

Detaljer

BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001

BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001 BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Regnskapsmessig behandling av

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning 2014. Økonomiske nøkkeltall Kraftinor AS. Resultatregnskap 6. Balanse 7. Kontantstrømoppstilling 9. Regnskapsprinsipper 10

INNHOLD. Styrets beretning 2014. Økonomiske nøkkeltall Kraftinor AS. Resultatregnskap 6. Balanse 7. Kontantstrømoppstilling 9. Regnskapsprinsipper 10 ÅRSRAPPORT 214 INNHOLD Styrets beretning 214 3 Økonomiske nøkkeltall Kraftinor AS 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømoppstilling 9 Regnskapsprinsipper 1 Noter til regnskapet 11 Revisors beretning

Detaljer

AÅRSBERETNING 2011 FOR MESTERGRUPPEN KONSERN

AÅRSBERETNING 2011 FOR MESTERGRUPPEN KONSERN Årsregnskap 2011 AÅRSBERETNING 2011 FOR MESTERGRUPPEN KONSERN Virksomheten Selskapets formål er å etablere, erverve, eie, drive og videreutvikle kjedekonsepter innenfor husbygging og byggevarehandel. Selskapet

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsberetning 2008. www.hurumenergi.no

Årsberetning 2008. www.hurumenergi.no Årsberetning 2008 1 www.hurumenergi.no Organisasjon Generalforsamling v/kommunestyret Innhold Organisasjon... 3 Styrets årsberetning... 4 Styre Styreleder Rune Abrahamsen Generalforsamling Resultatregnskap...

Detaljer

tekst: kraftinor layout: reklamebyrået mål og mening produksjon: k. nordahls trykkeri as

tekst: kraftinor layout: reklamebyrået mål og mening produksjon: k. nordahls trykkeri as årsrapport 2010 tekst: kraftinor layout: reklamebyrået mål og mening produksjon: k. nordahls trykkeri as Innhold Styrets beretning 2010 2 Nøkkeltall siste 5 år 4 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 0 0 1 Kraftinntekter 1 414 176

Detaljer

DETTE ER BKK ... OG DETTE ER FJORDKRAFT

DETTE ER BKK ... OG DETTE ER FJORDKRAFT BKKs ÅRSRAPPORT 2001 DETTE ER BKK BKK er et av Norges største selskaper innenfor produksjon, engrosomsetning og transport av elektrisk kraft. Vi produserer kraft i 28 egne kraftverk og har landets nest

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2007 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2007 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

2008 Årsrapport. Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger

2008 Årsrapport. Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger 2008 Årsrapport Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger 02 ORGANISASJON Skagerak Energi ORGANISASJON (T.O.M. 31.12.08) Statkraft Holding 66,62 % Skien kommune 15,20 % Porsgrunn kommune 14,80

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger

Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger 2007 ÅRSRAPPORT Med fokus på utvikling av miljøriktige energiløsninger 02 ORGANISASJON Skagerak Energi ORGANISASJON Statkraft Holding 66,62 % Skien kommune 15,20 % Porsgrunn kommune 14,80 % Bamble kommune

Detaljer

Innhold. Et godt år. Omsetning 2005-2009 (Beløp i mill. kr.) Driftsresultat 2005-2009 (Beløp i 1000 kr.) Hovedtall (Beløp i 1000 kr.

Innhold. Et godt år. Omsetning 2005-2009 (Beløp i mill. kr.) Driftsresultat 2005-2009 (Beløp i 1000 kr.) Hovedtall (Beløp i 1000 kr. Årsrapport 2009 Et godt år 2009 var forventet å bli et vanskelig år etter at finanskrisen rystet verden i 2008. Multiconsult forberedte seg tidlig i 2008 på at 2009 kunne bli vanskelig. Tiltak ble igangsatt

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2012 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune Sigdal Kommune 66,6% 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket Modum Krødsherad Sigdal 36,00% 36,35% 18,17% 9,48% Sigdal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Styrets beretning /Resultat og Balanse

ÅRSRAPPORT 2014 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Styrets beretning /Resultat og Balanse ÅRSRAPPORT 2014 SpareBank 1 Gruppen Finans AS Styrets beretning /Resultat og Balanse STYRETS ÅRSBERETNING 2014 FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS VIRKSOMHETSOMRÅDE SpareBank 1 Gruppen Finans AS har sin

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer