Den maritime næring i SpareBank 1 SMN. Medlemsmøte Maritimt Forum Vegard Helland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den maritime næring i SpareBank 1 SMN. Medlemsmøte Maritimt Forum Vegard Helland"

Transkript

1 Den maritime næring i SpareBank 1 SMN Medlemsmøte Maritimt Forum Vegard Helland

2 NL Trondheim II NL Nord-Trøndelag NL Sunnmøre NL Nordmøre & Romsdal NL Sør-Trøndelag NL Trondheim I NL Samf.sektor & Internasjonale tjenester Markets Organisering Næringsliv i SMN Leder Næringsliv Forretningsutvikling Kreditt Kredittstøtte 2

3 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og på Nordvestlandet Nord Trøndelag Antall Aksjeselskap: Areal: 22,396, 23 kommuner Næringsliv: Offentlig sektor, landbruk, havbruk Sør Trøndelag Antall Aksjeselskap: Areal: , 25 kommuner Næringsliv: Service, offentlig, utdanning, finans, havbruk Møre og Romsdal Antall Aksjeselskap: Areal: , 36 kommuner Næringsliv: Industri, maritim sektor Sogn og Fjordane Antall Aksjeselskap: Areal: , 26 kommuner Næringsliv: Offentlig sektor, industri, havbruk, SpareBank 1 SMNs markedsområde

4 Vi tilbyr et bredt produktspekter som dekker alle finansielle behov - Vi er et komplett finansvarehus alene Skreddersydd finansiering Cash Management Skadeforsikring Livsforsikring Plassering Sammen med øvrige divisjoner/selskaper i konsernet Privatøkonomisk rådgiving Rente, valuta, Aksjer & CF Leasing & bilforvaltning Regnskapstjenester Eiendomsmegling Aktiv forvaltning Sammen med selskaper i SpareBank 1 Gruppen Factoring Inkasso Investment banking Syndikering Sammen med andre banker/finansinstitusjoner Trade finance Internasjonal CM Tradingstation

5 Et bredt næringsliv gir grunnlag for en godt diversifisert portefølje - Få norske banker har samme diversifiseringsmulighet Eiendom, Bygg og anlegg Maritim industri Handel 36% 4% 4% Landbruk/Skogbruk Fiske Offentlig sektor 11% 5% 1% Oilservice /Offshore Lakseoppdrett Teknologi 15% 8% 0,5% 5

6 FARTØYSSEGMENTET

7 Den største eksponeringen mot fartøy er innenfor OSV men også betydelig antall skip i andre kategorier Oljeservice Lektere Supply Subsea/ Konstruksjon Standby / Rescue Seismikk Brønnintervensjon Rigg AHTS PSV MPSV Spesialfartøy Offshore Service Fartøy (OSV) Fartøy (lett) Rigg SMN finansierer bedrifter og prosjekter primært innenfor Offshore Service Fartøy: Supply, subsea/konstruksjon, standby/rescue og seismikk Banken kan også vurdere å delta i finansieringen av brønnintervensjonsfartøy og lektere 2 kunder innenfor lektere i dag En kunde er aktiv innenfor brønnintervensjon, men SMN finansierer ikke prosjekter her p.t. Banken finansierer ikke i utgangspunktet riggvirksomhet, men dette segmentet er en viktig markedsdriver for OSV og er derfor viktig å følge 7

8 8 Mulige effekter av oljeselskapenes sterke fokus på kostnadskutt Oljeselskapene har nedjustert sine investeringsprognoser (E&P spending), men fortsatt vekst. Kontraktørenes ordrereserve rekordhøy i 2013, men avtagende Igangsatte prosjekter vil bli gjennomført Ytterligere utsettelser av prosjekter som ikke er vedtatt utbygget Investeringene fremover vil være mer rettet mot utbygging og produksjon og mindre på leting. Fri kontantstrøm benyttes til utbytte og capex og pt økt fokus på utdeling av utbytte. På sikt må imidlertid oljeselskapene investere i kapasitet hvis ikke reservene skal gå ned og fremtidig kontantstrøm reduseres. Politisk spill fra oljeselskapene for å presse myndigheter/leverandørindustrien? Konsekvenser: Flat utvikling innen seismikk med nedsiderisiko Flat etterspørsel etter borerigger (men 8% vekst for produksjonsrigger) Reduserte vekstanslag innenfor konstruksjon/subsea (fra 12% til 9% årlig vekst ift. forrige bransjeanalyse) Utvikling av nye konsepter/produkter (eks. Island Offshore sitt nye fartøy for topphullsboring) Redusert aktivitet hos ingeniørselskapene

9 9 Utsikter per markedssegment: Positivt for subsea nøytralt for AHTS/seismikk utfordrende for PSV Markedssegment Utsikter Rigg / Brønnintervensjon Subsea/ Konstruksjon Supply fartøy (AHTS/PSV) Seismikk Redusert etterspørselsvekst til 4,5% årlig for flyterigger => lavere vekst for supply flåten. Innenfor brønnintervensjon forventes aktivitetsøkning pga høy avkastning vs. investering. Lavere utnyttelsesgrad fram mot 2018 (85%) og reduserte rater. Gode år gjør at riggaktørene tåler noe svekkelse. Vekstanslag nedjustert, men fortsatt sterk vekst i krevende utbyggingsområder (Nordsjøen, Afrika og Brasil). Større andel av utbygging skjer på dypt vann. Markedsbalanse totalt sett. Overkapasitet av rørleggingsfartøy, men behov for flere fartøy innen ROV/dykkerfartøy. Sterk flåtevekst for store/mellomstore fartøy flåten er nesten tredoblet på 8 år Veksten fortsetter for PSV fartøy lav vekst for AHTS fartøy Etterspørselen forventes øke med 4,5% årlig mot flåtevekst på 10%. Forventet lavere rater og utnyttelse for PSV fartøy flat utvikling for AHTS fartøy 3% reduksjon i etterspørsel i forventing om flat utvikling de nærmeste 2-3 årene. Økning i etterspørsel høykapasitets 3D fartøy vs. 2D. Få nybygg. Stor usikkerhet pga korte kontrakter og kostnadskutt fra oljeselskapene - tidlig i offshore syklusen og har historisk og blir tidlig og hardt rammet av eventuell nedgang i aktivitet.

10 10 Norske aktører er fortsatt svært sentrale: 10 av de 30 største supplyrederiene er norske = SMN engasjement 10 av de 30 største er norske (Bourbon, Gulf, Swire, Ezra og Tidewater har også norske datterselskaper) 5 av aktørene (inkl. Bourbon) har store flåter som opereres fra Sunnmøre SMN har engasjement med 10 av de 30 største aktørene Kilde: Farstad / IHS/SMN

11 var et brukbart år for de fleste rederiene: Stabil/økt driftsmargin og god gjeldsbetjeningsevne

12 Skal du finansiere et offshore-fartøy kreves mye EK Nivå 1 Kilde Nivå 2 Ramme B (fag) Verdijustert EK andel > 25% Loan to Value-grenser: Single purpose: <= 60% med langsiktig beskjeftigelse <= 50% hvis spot Øvrige rederi: <= 80% med langsiktig beskjeftigelse <= 70% hvis spot Vilkårene vil være avhengig av kredittrisiko for rederi og befrakter, fartøysalder og design. Det tas også hensyn til kontraktsdekning på låntakers / konsernets øvrige flåte. Nybygg ved norske verft søkes finansiert av Eksportkreditt mot garanti fra bank (30% andel) og GIEK. Vurdering av selskap så vel som prosjekt Langsiktig rentebærende gjeld / EBITDA <= 8 ((IBD/EBITDA)<8) Sikkerhet B(fag Skip Primært 1. prioritet / delt 1. prioritet. Pant for bestemt mellomværende kan aksepteres i enkeltsaker Transport i certepartiinntekter når CP er lengre enn 12 mnd P&I, hull og transport i forsikringsoppgjør Covenants B (fag) Finansielle Egenkapital: Verdijustert EK andel selskap >= 25% Likviditetsreserve for single purpose: Prosjektstart: Skal dekke mobiliserings- og oppstartskostnader i tillegg til arbeidskapitalbehov samt renter og avdrag de neste 6 månedene Driftsfase: Arbeidskapital samt renter og avdrag de neste 6 mnd Likviditetsreserve for øvrige rederi: Krav til likviditet tilsvarende 5% av rentebærende gjeld B(fag) Finansieringsstruktur Gjeldsbetjening Sikkerhetsmessige Markedsverdi/lån: Nye fartøy > 125%, Fartøy eldre enn 15 år > 200% Min. årlig verdivurdering av fartøy fra minst 2 uavhengige meglere 12

13 Andre fartøyssegmenter - primært drevet at sterk vekst i oppdrettsnæringa men også noe cargo Grøntvedt Shipping AS Feed Tromsø AS Stornes skip AS Trondheim Bugser AS

14 Ship of the year 2014 til Trondheim?

15 VERFT

16 16 Verftsegmentet Big is beautiful? Struktur Eksempel Markedssegmenter Større verftsgrupperinger Kværner Verdal Westcon Bergen Group Vard Ulstein Kleven Havyard Rigg og oljeinstallasjoner OSV (Offshore Servic Vessels) PSV (Plattform Supply Vesels) AHTS (Anchor Handling Tug Suppl7) CSV (Construction Supply Vessels) Seismikk Mellomstore verft Mindre verft / reparasjonsverft BG Fosen Fiskerstrand Aas Mek Vaagland Larsnes Vegsund Solstrand Båtbygg Ferger/Passasjerfartøy Brønnbåter Kystvakt etc. Fiskefartøy Mindre servicefartøy (offshore/oppdrett)

17 17 Status hos skipsverftene Betydelig verdiskapning i SMNs område Bransjen øker inntjeningen Aktører i martim klynge styrker seg ytterligere Svakere for verft utenom maritim klynge. Fortsatt gode utsikter fremover Lav markedsandel SMN har tilpassede produkter overfor bransjen, og konservative rammer for finansiering Utvalget av verftsbransjen har en betydelig verdiskapning. Omsetningen i SMN sitt geografiske område økte fra 22 mrd til 23,5 mrd fra 2010 til En økning med 7%. En betydelig verdiskapning både nasjonalt og regionalt. Ebitda var i 2012 på 1,7 mrd. Holdes de negative tall i Bergen Group Fosen var EBITDA økt fra 1,9 mrd til 2,2 mrd. Tilsvarende en økning i EBITDA-margin fra 8,5% til 9,3% Rentebærende gjeld økte med 0,9 mrd i perioden, hvor økningen hos Vard sto for hele økningen. Verftsgrupperinger innenfor den maritime klynge leverer sterk inntjening. Konkurransen i bransjen og markedsutviklingen favoriserer de sterkeste verftene. Mellomstore verft og mindre reparasjonsverft stabil vekst i omsetning men lavere inntjening, men den omsetningsøkning 4 mrd til 6,3 mrd, mens ebitda ble redusert fra 0,3 til 0,2 mrd. En redusert EBITDA-margin fra 7% til 3 %. Generelt fortsatt sterkt offshoremarked. Svakere marked for nybygg av PSV og AHTS og hard priskonkurranse. Fortsatt vekst for større komplekse offshorefartøy, hvor norske verft er konkurransedyktig på kvalitet og levering. Kostnadsvekst i Brasil og lavere reell kapasitet i Asia. Markedet for ferjer/passasjerskip forventes forbedret. Sterk konkurranse fra Tyrkia for bygging fiskefartøy. Komplekse fartøy og krevende bruksområder gir muligheter for norske verft. Porteføljen utgjør 1,5% av BM-porteføljen. Kvaliteten på porteføljen spenner fra lav risiko til høy risiko. SMN har en lav markedsandel, og hvor hovedkonkurrent er Nordea (større verft) og SpareBanken Møre (for mellomstore og mindre verft). Basert på bankens sterke kompetanse på området, bør det være grunnlag for å øke markedsandelen fra dette nivået. Fokusområdene for SMN bør være verft tilknyttet den maritime klynge på nordvestlandet. Rammer for lånevilkår: Byggelån og garantier: Trekk < 80% av nedlagte verdier. Egenfinansiering >10%. Arbeidskapital > 10% av sum eiendeler. Langsiktig finansiering på sluttproduktet

18 Ordrebok for norske verft som bygger store og mellomstore fartøy - Står vi foran en periode med lavere kontrahering av nye skip? Ordrebok for norske verft Høy aktivitet i 2012 og 2013 Ordrebok ved slutten av 2013 tilsier at aktiviteten går ned mot slutten av Et resultat av økende konkurranse fra utenlandske verft. Innenfor OSV er det vridning mot større og mer komplekse fartøy som krever lengre byggetid og større investeringer fra reder Denne utviklingen favoriserer de sterkeste aktørene i forhold til design, innovasjon, prosjektstyring, komplekse leveranser, internasjonalisering og produksjonskapasitet I tillegg medfører det at de større aktørene har incitament til å gå lavt i pris for å ta mindre leveranser for å fylle opp sin produksjonskapasitet. Dette vil gå på bekostning av mellomstore verft.

19 19 Viktigste risikofaktorer for skipsverft Hovedtype Spesifikk risiko Kritiske faktorer hos verftet Risikoreduserende tiltak for SMN Forretningsmessig risiko Markedsutvikling Valg av markedssegment. Segmentets attraktivitet. Valg av riktig kunde Konkurranseevne Innovasjon, effektiv verdikjede, rasjonell og effektiv produksjon, leveringsdyktighet, design (eget?), markedsrelasjoner, kvalitet, renommè. Valg av riktig kunde Operasjonell risiko Prosjektgjennomføring Evne til å bygge etter avtalt spesifikasjon. Kostnadsstyring. Styring av produksjon av kritiske innsatsfaktorer, herunder underleverandører. Økonomistyring. Prosjektstyring. Løpende prosjektrapporter Løpende prosjektrapporter Kompetanse hos nøkkelpersonell. Valg av riktig kunde Take-out Reders evne til å ta levering ved ferdigstillelse. Bekreftet lånetilsagn fra reder. Finansiell risiko Negativt prosjektbidrag Verftets arbeidskapital (evne til å kunne overleve negative prosjektresultat) Covenants på arbeidskapital Likviditet Styring av likviditet vs trekk på byggelån utbetaling til leverandører. Prosjektrapport ved vert trekk på byggelån Valutarisiko Avdekke og sikre eventuell valuta ubalanse. Ramme for valutasikring Renterisiko Rentenivå Ramme for rentesikring

20 ØVRIG MARITIM INDUSTRI

21 21 Status maritim industri Betydelig verdiskapning i SMNs område Bransjens inntjeningen fortsatt sterk. Lav gjeldsgrad gir gode nøkkeltall Fortsatt gode utsikter fremover Lav markedsandel gir godt grunnlag for vekst Aktørene etterspør effektive onlineprodukter for markets og trade finance SMN har konservative rammer for finansiering Utvalget av maritim industri har fortsatt en betydelig verdiskapning. Omsetningen endret seg fra 29,2 mrd til 28,0 mrd fra 2010 til En betydelig verdiskapning både nasjonalt og regionalt. Ebitda ble i samme periode redusert fra 3,1 mrd til 2,3 mrd. En reduksjon i EBITDA-margin fra 10,8% til 8,4%. En fortsatt sterk inntjening. Aktørene innenfor maritim industri har lav gjeldsandel. Ser man bort fra Rolls-Royce, er samlet rentebærende gjeld på 1,7 mrd, med en samlet IBD/EBITDA på 0,93 for 2012, en svak økning fra 0,72 i Iht Rolls-Royce sin analyseavdeling, vurderes markedet fortsatt i favør verft/maritim utstyr Solid langsiktig etterspørsel innenfor offshore, men enkelte segment vil få en kortsiktig nedgang (tilbudsoverskudd for PSV, mulig kontraheringspause for CSV, men bedring i etterspørsel etter seismikk). Fornyelsesbehov innenfor fiskeri og passasjerfartøy, men hardere konkurranse for norske verft Forventet økt etterspørsel etter fartøy for komplekse maritime operasjoner. Pris på olje fortsatt sentral faktor. Porteføljen som utgjør 1,2 % av BM porteføljen, har god kvalitet og tilfredsstillende risikojustert avkastning. SMN har markedsandel på 17% (antall kunder). Hovedkonkurrent er Nordea, DnB og SpareBanken Møre, hvor SMN er relativt sterkest andel i Romsdal. Basert på bankens sterke kompetanse på området og sentrale beliggenhet, bør det være grunnlag for å øke markedsandelen, spesielt innenfor maritim klynge på Sunnmøre. Fokusområdene for SMN bør være maritim industri tilknyttet den maritime klynge på nordvestlandet samt teknologiselskaper i Trondheim. Rammer for lånevilkår: Byggelån og garantier: Trekk < 80% av nedlagte verdier. Egenfinansiering >10%. Arbeidskapital > 10% av sum eiendeler. Langsiktig finansiering Rammeavtaler for valuta terminforretninger. Trade Finance (remburs og garantier)

22 KLYNGENS ESSENS Maritim klynge 22 Den norske maritime klyngens suksessfaktorer Nærhet til en av verdens største og mest avanserte petroleumsmarkeder (totalmarked: ca 250 mrdnok pr år) Men synkende betydning når offshoreaktørene gradvis blir globale Klyngebasert innovasjon Rederier og oljeselskaper avgjørende for leverandørenes innovasjoner Erfaringsbasert kompetanse i kombinasjon med forskningsbasert kunnskap Den raskeste og mest målrettede vei fra forskning til kommersialisering Uformelle, tillitsbaserte relasjoner Og flate organisasjoner med desentralisert ansvar og beslutningsmyndighet

23 Verdiskaping Kilde: Menon I analysen til Menon er det medtatt alle selskaper i Norge innenfor maritim industri. I Menons definisjon av verdiskapning, er det medtatt omsetning fratrukket innkjøpte varer og tjenester. Dette for å unngå dobbeltelling. Som det fremgår av grafene er Møre og Romsdal, sammen med Hordaland dominerende innenfor maritim industri. 23

24 Marginer og lønnsomhet Kilde: Menon Marginene for verft i 2012, som det også fremgår av bankens verftsanalyse, er inklusiv to aktører som hadde større negativ bidrag (Kværner Værdal og Bergen Group). Samlet for de øvrig ligger på nivå med Som grafen til venstre viser, forventer Menon med basis i intervju med bransjaktører, at lønnsomheten er stabil / økene i

25 Definisjon og gruppering av maritim industri Definisjon (kilde Menon): Alle virksomheter som eier, opererer designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle type skip og andre flytende enheter. Hovedgrupper Segment Beskrivelse Eksempel Redierier Maritime tjenesteytere Verft Maritime utstyrsprodusenter Mekanisk Elektronisk Design Annet driftsutstyr Handel med skipsutstyr Boreutstyr og annet ikke-maritimt utstyr Marint utstyr Kraner, vinsjer, propeller, motorer, etc DP, software, spesialisert hardware, broutstyr, sensorer, etc Skipsdesign, design av utstyr og pakker Maling, smøreolje, kjetting, livbåter, osv Agenter, grossister og forhandlere Borepakker, mm Marint utstyr til oppdrettsnæringen og spesialisert fiskeutstyr Brunvoll, Rolls-Royce Kongsberg, ABB Ulstein, Wârtsila, Skipsteknisk Jotun, Brude Safety Wilhelmsen, Tess, etc National Oilwell Egersund, Mørenot, Optimar

26 Maritim industri og verft marked Kilde: Rolls-Royce Oppsummering marked Vanskelig å spå neste kontraherings-topp Solid langsiktig etterspørsel innenfor offshore, men enkelte segment vil få en kortsiktig nedgang Tilbudsoverskudd for PSV Mulig kontraheringspause for CSV Andre OSV marked viser bedring Retur for AHTS (?) Hvor går seismikk? Fornyelsesbehov innenfor fiskeri og passasjerfartøy Hardere konkurranse for norske verft Global ledig verftskapasitet til bygging av offshorefartøy er også avhengig av kontraheringsnivå av handelsflåte. Markedet beveger seg fortsatt i favør verft/maritim utstyr Forventet økt etterspørsel etter fartøy for komplekse maritime operasjoner. Pris på olje fortsatt sentral faktor, som påvirker etterspørselen innenfor offshoremarkedet. 26

27 27 Viktigste risikofaktorer for maritime utstyrsprodusenter Hovedtype Spesifikk risiko Kritiske faktorer hos verftet Risikoreduserende tiltak for SMN Forretningsmessig risiko Markedsutvikling Valg av markedssegment. Segmentets attraktivitet. Valg av riktig kunde Konkurranseevne Innovasjon, effektiv verdikjede, rasjonell og effektiv produksjon, leveringsdyktighet, design (eget?), markedsrelasjoner, kvalitet, Valg av riktig kunde Operasjonell risiko Prosjektgjennomføring Evne til å levere etter avtalt spesifikasjon. Kostnadsstyring. Styring av produksjon av kritiske innsatsfaktorer, herunder underleverandører. Økonomistyring. Prosjektstyring. Løpende prosjektrapporter Løpende prosjektrapporter Kompetanse hos nøkkelpersonell. Valg av riktig kunde Finansiell risiko Negativt prosjektbidrag Selskapets arbeidskapital (evne til å kunne overleve negative prosjektresultat) Covenants på arbeidskapital Likviditet Styring av likviditet Hvis prosjektfinansiering - Prosjektrapport ved vert trekk på byggelån Valutarisiko Avdekke og sikre eventuell valuta ubalanse. Dialog med kunde Renterisiko Rentenivå Dialog med kunde

28 Maritime utstyrsprodusenter - rammer for lånevilkår Selskap type Geografi RK Ramme Aksjeselskap AS eller ASA Primært etablerte selskap. Primærområde: Aktører i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Selskapenes aktivitet i utlandet etter grundig risikovurdering. Lav eller middels risiko (PD) Produkttyper Nedbetalingslån / Byggelån / Rentesikring / Valutasikring / Garantier overfor underleverandører / Remburs / Trade finance Formål /objekt Refund-garantier Finansiering av -produksjonsanlegg og andre langsiktige eiendeler -Varelager og utestående fordringer -Andre aktiva Dersom betalingsgaranti overfor kjøper som sikkerhet for innbetalt forskudd for kontraktsleveranse. 1.prio pant i sperret innskudd (kontantdepot). Deler av garantien(e) kan sikres mot pant i varelager og utestående fordringer etter nærmere vurdering. Gjeldsbetjenings evne Finansieringsstruktur Finansielle covenants Informasjon Garanti for ferdigstillelse Syndikering Sikkerhet Ramme Ebitda-margin >=4% IBD (rentebærende gjeld) / EBITDA <= 5 LTV kundefordringer <= 70% LTV varelager <= 60% LTV anleggsmidler <= 70% Egenkapital >= 20% av sum eiendeler Arbeidskapital >= 10 % av sum eiendeler (endret fra Likviditetsgrad 1 >= 1,1) Kvartalsvis perioderegnskap Månedlig prosjektrapporter Revidert årsregnskap Ikke aktuelt å stille I henhold til vedtatte Syndikeringsstrategi 1.Prio pant i fast eiendom, driftstilbehør, motorvogner/anleggsmaskiner, varelager, utestående fordringer. Finansiering av produksjonsanlegg bør deles med Innovasjon Norge, og med 1.prio pant i fast eiendom på pari pasu betingelser. 28

29 Takk for oppmerksomheten!

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Swedbank Oslo, 14. januar 2016 Runar Sandanger Sparebanken Møre Om Sparebanken Møre og fylket Hovedtrekk 2015 - tilfredsstillende

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2009 Oslo 18.08.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tatt levering av plattformforsyningsskipet Viking Lady. Skipet påbegynte en 3 års kontrakt med Total etter levering.

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg Capital Markets Day 2006 Finansiell status CFO Arne Solberg WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG September 20, 2006 1 Agenda Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

HVEM FINANSIERER NORGE?

HVEM FINANSIERER NORGE? HVEM FINANSIERER NORGE? Gjermund Grimsby, Lars Stemland Eide og Kristina Wifstad foreningens medlemsmøte 01.11.2017 HVEM FINANSIERER NORGE? Beskrivelse av oppdraget: Hvem finansierer Norge? - Kapitalstruktur:

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Maritime muligheter! Hege Solbakken

Maritime muligheter! Hege Solbakken Maritimt Forum Maritime muligheter! Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon Nordvik Dette innlegget: Maritimt Forums aktiviteter Hva er de største maritime mulighetene? Hva er de største utfordringene? Hva

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER - Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har fulgt

Detaljer

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.166 1.937 12.527 11.164 Kasse-/drifts-

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

Maritime utstyrsleverandører 2014

Maritime utstyrsleverandører 2014 Maritime utstyrsleverandører 2014 Nøkkeltall og forventninger framover av Christian Svane Mellbye og Erik W. Jakobsen Forsidefoto: Rolls-Royce Forord Denne rapporten er skrevet av Menon Business Economics

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Sørlandet, 7-9 juni 2016 Denne sliden vil erstattes med en film EK/GIEK (1.30 min) 700 ansatte totalt 200 jobber spesielt med eksport Tilbyr

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.15 31.12.16 (mill. kr) 31.12.16 31.12.15 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.421 2.166 11.164 11.635 Kasse-/drifts-

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management

Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management Agenda: 1. Litt om min bakgrunn 2. Slik jobber GIEK 3. Store prosjekter 4. Produkter og søknadsprosessen

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Eksportfinans Markedet Løsninger 2 EKSPORTFINANS LÅNEPORTEFØLJE INKLUDERER LÅN I 50

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST EN MER PRESTASJONSORIENTERT BANK - GOD LØNNSOMHET PÅ VESENTLIG HØYERE EGENKAPITAL Egenkapitalavkastning og ren kjernekapital

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Gode resultater under krevende forhold Positiv marginutvikling Høye andre driftsinntekter Nedskrivninger på utlån

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal en kontantstrøm på NOK 128,9 mill. (NOK 142,3 mill. i 3. kvartal 2003). Driftsinntektene

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Offshore supply Veien videre? Lars Kirkeby Sjefanalytiker Kreditt

Offshore supply Veien videre? Lars Kirkeby Sjefanalytiker Kreditt Offshore supply Veien videre? Lars Kirkeby Sjefanalytiker Kreditt Utfordrende markedsforhold, med veldig lav utnyttelsesgrad Utnyttelsesgrad på store PSVs og AHTSs Kilde: ODS-Petrodata og Nordea Markets

Detaljer

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010 NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Oslo 26. august 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon andre kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010 NEAS ASA

Detaljer

NCE Maritime høst h. konferanse

NCE Maritime høst h. konferanse Maritime næringer n i M&R: NCE Maritime høst h konferanse 9.9.2008 Globalisering driver utviklingen i den maritime klyngen Eksportdrevet vekst Spesialisering mot høyteknologiske produkter Utnyttelse av

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Finansiering av vindkraftprosjekter. Windcluster Mid-Norway, Verdal 18. april 2013 Cecilie Hjorth

Finansiering av vindkraftprosjekter. Windcluster Mid-Norway, Verdal 18. april 2013 Cecilie Hjorth Finansiering av vindkraftprosjekter Windcluster Mid-Norway, Verdal 18. april 2013 Cecilie Hjorth 2 GIEK fremmer norsk eksport GIEK skal fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å stille

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

18/01/2016. Agenda. Rentesikring. Fosnavåg Shippingklubb. Mandag 18. januar 2016. Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring?

18/01/2016. Agenda. Rentesikring. Fosnavåg Shippingklubb. Mandag 18. januar 2016. Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring? Rentesikring Fosnavåg Shippingklubb Mandag 18. januar 2016 Agenda Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring? Det norske rentebildet Priser - rentesikring 2 1 Alt var bedre før. Oljeprisen er

Detaljer

FAR Resultat 3. kvartal 2007

FAR Resultat 3. kvartal 2007 Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 14.11.2007 FAR Resultat 3. kvartal 2007 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans RESULTATER FOR DNB-KONSERNET Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 6,8 (8,7) Kostnadsgrad i prosent 41,8 (37,0) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Hva er gamle høyder? Gamle høyder er 524 = 11% -juli 2007/mai 2008 Side 2 Hvorfor tror vi det? Aksjer

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritim verdiskapning i nord Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritimt Forum Maritimt Forum Nord medlemmer Alstadhaug Havnevesen Hurtigruten ASA Akvaplan-niva AS Høgskolen i Narvik

Detaljer