Den maritime næring i SpareBank 1 SMN. Medlemsmøte Maritimt Forum Vegard Helland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den maritime næring i SpareBank 1 SMN. Medlemsmøte Maritimt Forum Vegard Helland"

Transkript

1 Den maritime næring i SpareBank 1 SMN Medlemsmøte Maritimt Forum Vegard Helland

2 NL Trondheim II NL Nord-Trøndelag NL Sunnmøre NL Nordmøre & Romsdal NL Sør-Trøndelag NL Trondheim I NL Samf.sektor & Internasjonale tjenester Markets Organisering Næringsliv i SMN Leder Næringsliv Forretningsutvikling Kreditt Kredittstøtte 2

3 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og på Nordvestlandet Nord Trøndelag Antall Aksjeselskap: Areal: 22,396, 23 kommuner Næringsliv: Offentlig sektor, landbruk, havbruk Sør Trøndelag Antall Aksjeselskap: Areal: , 25 kommuner Næringsliv: Service, offentlig, utdanning, finans, havbruk Møre og Romsdal Antall Aksjeselskap: Areal: , 36 kommuner Næringsliv: Industri, maritim sektor Sogn og Fjordane Antall Aksjeselskap: Areal: , 26 kommuner Næringsliv: Offentlig sektor, industri, havbruk, SpareBank 1 SMNs markedsområde

4 Vi tilbyr et bredt produktspekter som dekker alle finansielle behov - Vi er et komplett finansvarehus alene Skreddersydd finansiering Cash Management Skadeforsikring Livsforsikring Plassering Sammen med øvrige divisjoner/selskaper i konsernet Privatøkonomisk rådgiving Rente, valuta, Aksjer & CF Leasing & bilforvaltning Regnskapstjenester Eiendomsmegling Aktiv forvaltning Sammen med selskaper i SpareBank 1 Gruppen Factoring Inkasso Investment banking Syndikering Sammen med andre banker/finansinstitusjoner Trade finance Internasjonal CM Tradingstation

5 Et bredt næringsliv gir grunnlag for en godt diversifisert portefølje - Få norske banker har samme diversifiseringsmulighet Eiendom, Bygg og anlegg Maritim industri Handel 36% 4% 4% Landbruk/Skogbruk Fiske Offentlig sektor 11% 5% 1% Oilservice /Offshore Lakseoppdrett Teknologi 15% 8% 0,5% 5

6 FARTØYSSEGMENTET

7 Den største eksponeringen mot fartøy er innenfor OSV men også betydelig antall skip i andre kategorier Oljeservice Lektere Supply Subsea/ Konstruksjon Standby / Rescue Seismikk Brønnintervensjon Rigg AHTS PSV MPSV Spesialfartøy Offshore Service Fartøy (OSV) Fartøy (lett) Rigg SMN finansierer bedrifter og prosjekter primært innenfor Offshore Service Fartøy: Supply, subsea/konstruksjon, standby/rescue og seismikk Banken kan også vurdere å delta i finansieringen av brønnintervensjonsfartøy og lektere 2 kunder innenfor lektere i dag En kunde er aktiv innenfor brønnintervensjon, men SMN finansierer ikke prosjekter her p.t. Banken finansierer ikke i utgangspunktet riggvirksomhet, men dette segmentet er en viktig markedsdriver for OSV og er derfor viktig å følge 7

8 8 Mulige effekter av oljeselskapenes sterke fokus på kostnadskutt Oljeselskapene har nedjustert sine investeringsprognoser (E&P spending), men fortsatt vekst. Kontraktørenes ordrereserve rekordhøy i 2013, men avtagende Igangsatte prosjekter vil bli gjennomført Ytterligere utsettelser av prosjekter som ikke er vedtatt utbygget Investeringene fremover vil være mer rettet mot utbygging og produksjon og mindre på leting. Fri kontantstrøm benyttes til utbytte og capex og pt økt fokus på utdeling av utbytte. På sikt må imidlertid oljeselskapene investere i kapasitet hvis ikke reservene skal gå ned og fremtidig kontantstrøm reduseres. Politisk spill fra oljeselskapene for å presse myndigheter/leverandørindustrien? Konsekvenser: Flat utvikling innen seismikk med nedsiderisiko Flat etterspørsel etter borerigger (men 8% vekst for produksjonsrigger) Reduserte vekstanslag innenfor konstruksjon/subsea (fra 12% til 9% årlig vekst ift. forrige bransjeanalyse) Utvikling av nye konsepter/produkter (eks. Island Offshore sitt nye fartøy for topphullsboring) Redusert aktivitet hos ingeniørselskapene

9 9 Utsikter per markedssegment: Positivt for subsea nøytralt for AHTS/seismikk utfordrende for PSV Markedssegment Utsikter Rigg / Brønnintervensjon Subsea/ Konstruksjon Supply fartøy (AHTS/PSV) Seismikk Redusert etterspørselsvekst til 4,5% årlig for flyterigger => lavere vekst for supply flåten. Innenfor brønnintervensjon forventes aktivitetsøkning pga høy avkastning vs. investering. Lavere utnyttelsesgrad fram mot 2018 (85%) og reduserte rater. Gode år gjør at riggaktørene tåler noe svekkelse. Vekstanslag nedjustert, men fortsatt sterk vekst i krevende utbyggingsområder (Nordsjøen, Afrika og Brasil). Større andel av utbygging skjer på dypt vann. Markedsbalanse totalt sett. Overkapasitet av rørleggingsfartøy, men behov for flere fartøy innen ROV/dykkerfartøy. Sterk flåtevekst for store/mellomstore fartøy flåten er nesten tredoblet på 8 år Veksten fortsetter for PSV fartøy lav vekst for AHTS fartøy Etterspørselen forventes øke med 4,5% årlig mot flåtevekst på 10%. Forventet lavere rater og utnyttelse for PSV fartøy flat utvikling for AHTS fartøy 3% reduksjon i etterspørsel i forventing om flat utvikling de nærmeste 2-3 årene. Økning i etterspørsel høykapasitets 3D fartøy vs. 2D. Få nybygg. Stor usikkerhet pga korte kontrakter og kostnadskutt fra oljeselskapene - tidlig i offshore syklusen og har historisk og blir tidlig og hardt rammet av eventuell nedgang i aktivitet.

10 10 Norske aktører er fortsatt svært sentrale: 10 av de 30 største supplyrederiene er norske = SMN engasjement 10 av de 30 største er norske (Bourbon, Gulf, Swire, Ezra og Tidewater har også norske datterselskaper) 5 av aktørene (inkl. Bourbon) har store flåter som opereres fra Sunnmøre SMN har engasjement med 10 av de 30 største aktørene Kilde: Farstad / IHS/SMN

11 var et brukbart år for de fleste rederiene: Stabil/økt driftsmargin og god gjeldsbetjeningsevne

12 Skal du finansiere et offshore-fartøy kreves mye EK Nivå 1 Kilde Nivå 2 Ramme B (fag) Verdijustert EK andel > 25% Loan to Value-grenser: Single purpose: <= 60% med langsiktig beskjeftigelse <= 50% hvis spot Øvrige rederi: <= 80% med langsiktig beskjeftigelse <= 70% hvis spot Vilkårene vil være avhengig av kredittrisiko for rederi og befrakter, fartøysalder og design. Det tas også hensyn til kontraktsdekning på låntakers / konsernets øvrige flåte. Nybygg ved norske verft søkes finansiert av Eksportkreditt mot garanti fra bank (30% andel) og GIEK. Vurdering av selskap så vel som prosjekt Langsiktig rentebærende gjeld / EBITDA <= 8 ((IBD/EBITDA)<8) Sikkerhet B(fag Skip Primært 1. prioritet / delt 1. prioritet. Pant for bestemt mellomværende kan aksepteres i enkeltsaker Transport i certepartiinntekter når CP er lengre enn 12 mnd P&I, hull og transport i forsikringsoppgjør Covenants B (fag) Finansielle Egenkapital: Verdijustert EK andel selskap >= 25% Likviditetsreserve for single purpose: Prosjektstart: Skal dekke mobiliserings- og oppstartskostnader i tillegg til arbeidskapitalbehov samt renter og avdrag de neste 6 månedene Driftsfase: Arbeidskapital samt renter og avdrag de neste 6 mnd Likviditetsreserve for øvrige rederi: Krav til likviditet tilsvarende 5% av rentebærende gjeld B(fag) Finansieringsstruktur Gjeldsbetjening Sikkerhetsmessige Markedsverdi/lån: Nye fartøy > 125%, Fartøy eldre enn 15 år > 200% Min. årlig verdivurdering av fartøy fra minst 2 uavhengige meglere 12

13 Andre fartøyssegmenter - primært drevet at sterk vekst i oppdrettsnæringa men også noe cargo Grøntvedt Shipping AS Feed Tromsø AS Stornes skip AS Trondheim Bugser AS

14 Ship of the year 2014 til Trondheim?

15 VERFT

16 16 Verftsegmentet Big is beautiful? Struktur Eksempel Markedssegmenter Større verftsgrupperinger Kværner Verdal Westcon Bergen Group Vard Ulstein Kleven Havyard Rigg og oljeinstallasjoner OSV (Offshore Servic Vessels) PSV (Plattform Supply Vesels) AHTS (Anchor Handling Tug Suppl7) CSV (Construction Supply Vessels) Seismikk Mellomstore verft Mindre verft / reparasjonsverft BG Fosen Fiskerstrand Aas Mek Vaagland Larsnes Vegsund Solstrand Båtbygg Ferger/Passasjerfartøy Brønnbåter Kystvakt etc. Fiskefartøy Mindre servicefartøy (offshore/oppdrett)

17 17 Status hos skipsverftene Betydelig verdiskapning i SMNs område Bransjen øker inntjeningen Aktører i martim klynge styrker seg ytterligere Svakere for verft utenom maritim klynge. Fortsatt gode utsikter fremover Lav markedsandel SMN har tilpassede produkter overfor bransjen, og konservative rammer for finansiering Utvalget av verftsbransjen har en betydelig verdiskapning. Omsetningen i SMN sitt geografiske område økte fra 22 mrd til 23,5 mrd fra 2010 til En økning med 7%. En betydelig verdiskapning både nasjonalt og regionalt. Ebitda var i 2012 på 1,7 mrd. Holdes de negative tall i Bergen Group Fosen var EBITDA økt fra 1,9 mrd til 2,2 mrd. Tilsvarende en økning i EBITDA-margin fra 8,5% til 9,3% Rentebærende gjeld økte med 0,9 mrd i perioden, hvor økningen hos Vard sto for hele økningen. Verftsgrupperinger innenfor den maritime klynge leverer sterk inntjening. Konkurransen i bransjen og markedsutviklingen favoriserer de sterkeste verftene. Mellomstore verft og mindre reparasjonsverft stabil vekst i omsetning men lavere inntjening, men den omsetningsøkning 4 mrd til 6,3 mrd, mens ebitda ble redusert fra 0,3 til 0,2 mrd. En redusert EBITDA-margin fra 7% til 3 %. Generelt fortsatt sterkt offshoremarked. Svakere marked for nybygg av PSV og AHTS og hard priskonkurranse. Fortsatt vekst for større komplekse offshorefartøy, hvor norske verft er konkurransedyktig på kvalitet og levering. Kostnadsvekst i Brasil og lavere reell kapasitet i Asia. Markedet for ferjer/passasjerskip forventes forbedret. Sterk konkurranse fra Tyrkia for bygging fiskefartøy. Komplekse fartøy og krevende bruksområder gir muligheter for norske verft. Porteføljen utgjør 1,5% av BM-porteføljen. Kvaliteten på porteføljen spenner fra lav risiko til høy risiko. SMN har en lav markedsandel, og hvor hovedkonkurrent er Nordea (større verft) og SpareBanken Møre (for mellomstore og mindre verft). Basert på bankens sterke kompetanse på området, bør det være grunnlag for å øke markedsandelen fra dette nivået. Fokusområdene for SMN bør være verft tilknyttet den maritime klynge på nordvestlandet. Rammer for lånevilkår: Byggelån og garantier: Trekk < 80% av nedlagte verdier. Egenfinansiering >10%. Arbeidskapital > 10% av sum eiendeler. Langsiktig finansiering på sluttproduktet

18 Ordrebok for norske verft som bygger store og mellomstore fartøy - Står vi foran en periode med lavere kontrahering av nye skip? Ordrebok for norske verft Høy aktivitet i 2012 og 2013 Ordrebok ved slutten av 2013 tilsier at aktiviteten går ned mot slutten av Et resultat av økende konkurranse fra utenlandske verft. Innenfor OSV er det vridning mot større og mer komplekse fartøy som krever lengre byggetid og større investeringer fra reder Denne utviklingen favoriserer de sterkeste aktørene i forhold til design, innovasjon, prosjektstyring, komplekse leveranser, internasjonalisering og produksjonskapasitet I tillegg medfører det at de større aktørene har incitament til å gå lavt i pris for å ta mindre leveranser for å fylle opp sin produksjonskapasitet. Dette vil gå på bekostning av mellomstore verft.

19 19 Viktigste risikofaktorer for skipsverft Hovedtype Spesifikk risiko Kritiske faktorer hos verftet Risikoreduserende tiltak for SMN Forretningsmessig risiko Markedsutvikling Valg av markedssegment. Segmentets attraktivitet. Valg av riktig kunde Konkurranseevne Innovasjon, effektiv verdikjede, rasjonell og effektiv produksjon, leveringsdyktighet, design (eget?), markedsrelasjoner, kvalitet, renommè. Valg av riktig kunde Operasjonell risiko Prosjektgjennomføring Evne til å bygge etter avtalt spesifikasjon. Kostnadsstyring. Styring av produksjon av kritiske innsatsfaktorer, herunder underleverandører. Økonomistyring. Prosjektstyring. Løpende prosjektrapporter Løpende prosjektrapporter Kompetanse hos nøkkelpersonell. Valg av riktig kunde Take-out Reders evne til å ta levering ved ferdigstillelse. Bekreftet lånetilsagn fra reder. Finansiell risiko Negativt prosjektbidrag Verftets arbeidskapital (evne til å kunne overleve negative prosjektresultat) Covenants på arbeidskapital Likviditet Styring av likviditet vs trekk på byggelån utbetaling til leverandører. Prosjektrapport ved vert trekk på byggelån Valutarisiko Avdekke og sikre eventuell valuta ubalanse. Ramme for valutasikring Renterisiko Rentenivå Ramme for rentesikring

20 ØVRIG MARITIM INDUSTRI

21 21 Status maritim industri Betydelig verdiskapning i SMNs område Bransjens inntjeningen fortsatt sterk. Lav gjeldsgrad gir gode nøkkeltall Fortsatt gode utsikter fremover Lav markedsandel gir godt grunnlag for vekst Aktørene etterspør effektive onlineprodukter for markets og trade finance SMN har konservative rammer for finansiering Utvalget av maritim industri har fortsatt en betydelig verdiskapning. Omsetningen endret seg fra 29,2 mrd til 28,0 mrd fra 2010 til En betydelig verdiskapning både nasjonalt og regionalt. Ebitda ble i samme periode redusert fra 3,1 mrd til 2,3 mrd. En reduksjon i EBITDA-margin fra 10,8% til 8,4%. En fortsatt sterk inntjening. Aktørene innenfor maritim industri har lav gjeldsandel. Ser man bort fra Rolls-Royce, er samlet rentebærende gjeld på 1,7 mrd, med en samlet IBD/EBITDA på 0,93 for 2012, en svak økning fra 0,72 i Iht Rolls-Royce sin analyseavdeling, vurderes markedet fortsatt i favør verft/maritim utstyr Solid langsiktig etterspørsel innenfor offshore, men enkelte segment vil få en kortsiktig nedgang (tilbudsoverskudd for PSV, mulig kontraheringspause for CSV, men bedring i etterspørsel etter seismikk). Fornyelsesbehov innenfor fiskeri og passasjerfartøy, men hardere konkurranse for norske verft Forventet økt etterspørsel etter fartøy for komplekse maritime operasjoner. Pris på olje fortsatt sentral faktor. Porteføljen som utgjør 1,2 % av BM porteføljen, har god kvalitet og tilfredsstillende risikojustert avkastning. SMN har markedsandel på 17% (antall kunder). Hovedkonkurrent er Nordea, DnB og SpareBanken Møre, hvor SMN er relativt sterkest andel i Romsdal. Basert på bankens sterke kompetanse på området og sentrale beliggenhet, bør det være grunnlag for å øke markedsandelen, spesielt innenfor maritim klynge på Sunnmøre. Fokusområdene for SMN bør være maritim industri tilknyttet den maritime klynge på nordvestlandet samt teknologiselskaper i Trondheim. Rammer for lånevilkår: Byggelån og garantier: Trekk < 80% av nedlagte verdier. Egenfinansiering >10%. Arbeidskapital > 10% av sum eiendeler. Langsiktig finansiering Rammeavtaler for valuta terminforretninger. Trade Finance (remburs og garantier)

22 KLYNGENS ESSENS Maritim klynge 22 Den norske maritime klyngens suksessfaktorer Nærhet til en av verdens største og mest avanserte petroleumsmarkeder (totalmarked: ca 250 mrdnok pr år) Men synkende betydning når offshoreaktørene gradvis blir globale Klyngebasert innovasjon Rederier og oljeselskaper avgjørende for leverandørenes innovasjoner Erfaringsbasert kompetanse i kombinasjon med forskningsbasert kunnskap Den raskeste og mest målrettede vei fra forskning til kommersialisering Uformelle, tillitsbaserte relasjoner Og flate organisasjoner med desentralisert ansvar og beslutningsmyndighet

23 Verdiskaping Kilde: Menon I analysen til Menon er det medtatt alle selskaper i Norge innenfor maritim industri. I Menons definisjon av verdiskapning, er det medtatt omsetning fratrukket innkjøpte varer og tjenester. Dette for å unngå dobbeltelling. Som det fremgår av grafene er Møre og Romsdal, sammen med Hordaland dominerende innenfor maritim industri. 23

24 Marginer og lønnsomhet Kilde: Menon Marginene for verft i 2012, som det også fremgår av bankens verftsanalyse, er inklusiv to aktører som hadde større negativ bidrag (Kværner Værdal og Bergen Group). Samlet for de øvrig ligger på nivå med Som grafen til venstre viser, forventer Menon med basis i intervju med bransjaktører, at lønnsomheten er stabil / økene i

25 Definisjon og gruppering av maritim industri Definisjon (kilde Menon): Alle virksomheter som eier, opererer designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle type skip og andre flytende enheter. Hovedgrupper Segment Beskrivelse Eksempel Redierier Maritime tjenesteytere Verft Maritime utstyrsprodusenter Mekanisk Elektronisk Design Annet driftsutstyr Handel med skipsutstyr Boreutstyr og annet ikke-maritimt utstyr Marint utstyr Kraner, vinsjer, propeller, motorer, etc DP, software, spesialisert hardware, broutstyr, sensorer, etc Skipsdesign, design av utstyr og pakker Maling, smøreolje, kjetting, livbåter, osv Agenter, grossister og forhandlere Borepakker, mm Marint utstyr til oppdrettsnæringen og spesialisert fiskeutstyr Brunvoll, Rolls-Royce Kongsberg, ABB Ulstein, Wârtsila, Skipsteknisk Jotun, Brude Safety Wilhelmsen, Tess, etc National Oilwell Egersund, Mørenot, Optimar

26 Maritim industri og verft marked Kilde: Rolls-Royce Oppsummering marked Vanskelig å spå neste kontraherings-topp Solid langsiktig etterspørsel innenfor offshore, men enkelte segment vil få en kortsiktig nedgang Tilbudsoverskudd for PSV Mulig kontraheringspause for CSV Andre OSV marked viser bedring Retur for AHTS (?) Hvor går seismikk? Fornyelsesbehov innenfor fiskeri og passasjerfartøy Hardere konkurranse for norske verft Global ledig verftskapasitet til bygging av offshorefartøy er også avhengig av kontraheringsnivå av handelsflåte. Markedet beveger seg fortsatt i favør verft/maritim utstyr Forventet økt etterspørsel etter fartøy for komplekse maritime operasjoner. Pris på olje fortsatt sentral faktor, som påvirker etterspørselen innenfor offshoremarkedet. 26

27 27 Viktigste risikofaktorer for maritime utstyrsprodusenter Hovedtype Spesifikk risiko Kritiske faktorer hos verftet Risikoreduserende tiltak for SMN Forretningsmessig risiko Markedsutvikling Valg av markedssegment. Segmentets attraktivitet. Valg av riktig kunde Konkurranseevne Innovasjon, effektiv verdikjede, rasjonell og effektiv produksjon, leveringsdyktighet, design (eget?), markedsrelasjoner, kvalitet, Valg av riktig kunde Operasjonell risiko Prosjektgjennomføring Evne til å levere etter avtalt spesifikasjon. Kostnadsstyring. Styring av produksjon av kritiske innsatsfaktorer, herunder underleverandører. Økonomistyring. Prosjektstyring. Løpende prosjektrapporter Løpende prosjektrapporter Kompetanse hos nøkkelpersonell. Valg av riktig kunde Finansiell risiko Negativt prosjektbidrag Selskapets arbeidskapital (evne til å kunne overleve negative prosjektresultat) Covenants på arbeidskapital Likviditet Styring av likviditet Hvis prosjektfinansiering - Prosjektrapport ved vert trekk på byggelån Valutarisiko Avdekke og sikre eventuell valuta ubalanse. Dialog med kunde Renterisiko Rentenivå Dialog med kunde

28 Maritime utstyrsprodusenter - rammer for lånevilkår Selskap type Geografi RK Ramme Aksjeselskap AS eller ASA Primært etablerte selskap. Primærområde: Aktører i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Selskapenes aktivitet i utlandet etter grundig risikovurdering. Lav eller middels risiko (PD) Produkttyper Nedbetalingslån / Byggelån / Rentesikring / Valutasikring / Garantier overfor underleverandører / Remburs / Trade finance Formål /objekt Refund-garantier Finansiering av -produksjonsanlegg og andre langsiktige eiendeler -Varelager og utestående fordringer -Andre aktiva Dersom betalingsgaranti overfor kjøper som sikkerhet for innbetalt forskudd for kontraktsleveranse. 1.prio pant i sperret innskudd (kontantdepot). Deler av garantien(e) kan sikres mot pant i varelager og utestående fordringer etter nærmere vurdering. Gjeldsbetjenings evne Finansieringsstruktur Finansielle covenants Informasjon Garanti for ferdigstillelse Syndikering Sikkerhet Ramme Ebitda-margin >=4% IBD (rentebærende gjeld) / EBITDA <= 5 LTV kundefordringer <= 70% LTV varelager <= 60% LTV anleggsmidler <= 70% Egenkapital >= 20% av sum eiendeler Arbeidskapital >= 10 % av sum eiendeler (endret fra Likviditetsgrad 1 >= 1,1) Kvartalsvis perioderegnskap Månedlig prosjektrapporter Revidert årsregnskap Ikke aktuelt å stille I henhold til vedtatte Syndikeringsstrategi 1.Prio pant i fast eiendom, driftstilbehør, motorvogner/anleggsmaskiner, varelager, utestående fordringer. Finansiering av produksjonsanlegg bør deles med Innovasjon Norge, og med 1.prio pant i fast eiendom på pari pasu betingelser. 28

29 Takk for oppmerksomheten!

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger

Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Hvordan håndtere eksponeringen mot offshoresektoren og unngå store nedskrivninger Swedbank Oslo, 14. januar 2016 Runar Sandanger Sparebanken Møre Om Sparebanken Møre og fylket Hovedtrekk 2015 - tilfredsstillende

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Maritime muligheter! Hege Solbakken

Maritime muligheter! Hege Solbakken Maritimt Forum Maritime muligheter! Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon Nordvik Dette innlegget: Maritimt Forums aktiviteter Hva er de største maritime mulighetene? Hva er de største utfordringene? Hva

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management

Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management Agenda: 1. Litt om min bakgrunn 2. Slik jobber GIEK 3. Store prosjekter 4. Produkter og søknadsprosessen

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

SpareBank 1 SMN. Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland

SpareBank 1 SMN. Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland SpareBank 1 SMN Knutepunkt, Düsseldorf 21.10.2015 Vegard Helland 2 Vi deler overskuddet med samfunnet Fra tilnærmet stopp i økonomien i 2008, 2009 og 2010 til bra aktivitet i 2013/2014 Hva skjer i 2015

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Maritime utstyrsleverandører 2014

Maritime utstyrsleverandører 2014 Maritime utstyrsleverandører 2014 Nøkkeltall og forventninger framover av Christian Svane Mellbye og Erik W. Jakobsen Forsidefoto: Rolls-Royce Forord Denne rapporten er skrevet av Menon Business Economics

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Eksportfinans Markedet Løsninger 2 EKSPORTFINANS LÅNEPORTEFØLJE INKLUDERER LÅN I 50

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Kort om finansiell risiko og risikostyring. Småkraftdagane i Ålesund

Kort om finansiell risiko og risikostyring. Småkraftdagane i Ålesund Kort om finansiell risiko og risikostyring Småkraftdagane i Ålesund 19. mars 2015 Sparebanken Møre Markets v/ Louis H Nordstrand Risiko på godt og vondt De har løst problemet, men til hvilken risiko?..og

Detaljer

18/01/2016. Agenda. Rentesikring. Fosnavåg Shippingklubb. Mandag 18. januar 2016. Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring?

18/01/2016. Agenda. Rentesikring. Fosnavåg Shippingklubb. Mandag 18. januar 2016. Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring? Rentesikring Fosnavåg Shippingklubb Mandag 18. januar 2016 Agenda Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring? Det norske rentebildet Priser - rentesikring 2 1 Alt var bedre før. Oljeprisen er

Detaljer

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Hva er gamle høyder? Gamle høyder er 524 = 11% -juli 2007/mai 2008 Side 2 Hvorfor tror vi det? Aksjer

Detaljer

Finansiering av vindkraftprosjekter. Windcluster Mid-Norway, Verdal 18. april 2013 Cecilie Hjorth

Finansiering av vindkraftprosjekter. Windcluster Mid-Norway, Verdal 18. april 2013 Cecilie Hjorth Finansiering av vindkraftprosjekter Windcluster Mid-Norway, Verdal 18. april 2013 Cecilie Hjorth 2 GIEK fremmer norsk eksport GIEK skal fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å stille

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE. Globalisering av offshore servicevirksomheten

Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE. Globalisering av offshore servicevirksomheten Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE Globalisering av offshore servicevirksomheten har styrket maritim klynge NCE Maritime-seminar, Ålesund, 9. september 2008 Forskningsleder logistikk Oddmund

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

1.2a Hvor mange fartøy har ditt rederi i drift i dag? stk. 1.2b Hvor mange dødvekttonn utgjør dette? dwt

1.2a Hvor mange fartøy har ditt rederi i drift i dag? stk. 1.2b Hvor mange dødvekttonn utgjør dette? dwt 1. DET REGIONALE MARITIME NORGE REDERIER 1.1 Oppgi anslag på følgende nøkkeltall for din bedrift: angi retning (+/- norske sjøfolk utenlandske sjøfolk administrasjon annet 1.2a Hvor mange fartøy har ditt

Detaljer

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritim verdiskapning i nord Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritimt Forum Maritimt Forum Nord medlemmer Alstadhaug Havnevesen Hurtigruten ASA Akvaplan-niva AS Høgskolen i Narvik

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg & Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg Introduksjon Umoe eier i dag 35% av aksjene i Unitor ASA Umoe vil ta et sterkere strategisk grep i Unitors fremtidige utvikling Har god tro på

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 98 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Hovedkontoret ligger

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 126 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Hovedkontoret

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

värde for Norge Erik W. Jakobsen, Managing Partner Menon Professor i maritim strategi ved Høgskolen I Vestfold

värde for Norge Erik W. Jakobsen, Managing Partner Menon Professor i maritim strategi ved Høgskolen I Vestfold Så skapar det norske maritima klusteret värde for Norge Erik W. Jakobsen, Managing Partner Menon Professor i maritim strategi ved Høgskolen I Vestfold Forskningsbasert analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

NCE Maritime. Ålesund, 15. september 2009

NCE Maritime. Ålesund, 15. september 2009 Maritime næringer i M&R: Fortsatt vekst, men når kommer neste ordrebølge? NCE Maritime Ålesund, 15. september 2009 Trusler for klyngen (2008-analysen) Markedsusikkerhet Sterk sårbarhet overfor oljeprisutvikling

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Regnskap og finansmarkedet

Regnskap og finansmarkedet Regnskap og finansmarkedet Seminar Universitetet i Agder 3. juni 2016 Geir Bergskaug Agenda I Sparebanken Sør II III Sparebanken Sør som regnskapsprodusent Sparebanken Sør som bruker av regnskap 1 Dagens

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

På vei mot lønnsom drift

På vei mot lønnsom drift Synnøve Finden ASA Presentasjon andre kvartal 2007 På vei mot lønnsom drift Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 1. Underliggende drift i henhold til plan stø kurs

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

KJØP Target price: 136 NOK

KJØP Target price: 136 NOK KJØP Target price: 136 NOK Share price: 117 NOK «Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful» Key info Bloomberg FAR:OSLO Reuters FAR.OL Company website www.farstad.com Free float

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Trondheim 28. august 2014 Hanne Beate Høiby, seksjonsleder industri og energi, GIEK Ivar Slengesol, utlånsdirektør, industri

Detaljer

Presentasjon Flytebro med skipspassasje

Presentasjon Flytebro med skipspassasje Presentasjon Flytebro med skipspassasje PontoMar Frokostmøte Multiconsult 17. Juni 2014 LMG Marin AS www.lmgmarin.no LMG Marin - en kort introduksjon Uavhengig skipsdesign og marin teknologi firma Arbeider

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 101 milliarder kroner ved utgangen av 2011. Hovedkontoret

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv Sparebankforeningens medlemsmøte, 31. oktober 2013 Gjermund Grimsby, Heidi Ulstein, Rasmus Holmen og Leo A Grünfeld 1 Hovedbudskapet i rapporten 1. Lokale

Detaljer