Den maritime næring i SpareBank 1 SMN. Medlemsmøte Maritimt Forum Vegard Helland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den maritime næring i SpareBank 1 SMN. Medlemsmøte Maritimt Forum Vegard Helland"

Transkript

1 Den maritime næring i SpareBank 1 SMN Medlemsmøte Maritimt Forum Vegard Helland

2 NL Trondheim II NL Nord-Trøndelag NL Sunnmøre NL Nordmøre & Romsdal NL Sør-Trøndelag NL Trondheim I NL Samf.sektor & Internasjonale tjenester Markets Organisering Næringsliv i SMN Leder Næringsliv Forretningsutvikling Kreditt Kredittstøtte 2

3 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og på Nordvestlandet Nord Trøndelag Antall Aksjeselskap: Areal: 22,396, 23 kommuner Næringsliv: Offentlig sektor, landbruk, havbruk Sør Trøndelag Antall Aksjeselskap: Areal: , 25 kommuner Næringsliv: Service, offentlig, utdanning, finans, havbruk Møre og Romsdal Antall Aksjeselskap: Areal: , 36 kommuner Næringsliv: Industri, maritim sektor Sogn og Fjordane Antall Aksjeselskap: Areal: , 26 kommuner Næringsliv: Offentlig sektor, industri, havbruk, SpareBank 1 SMNs markedsområde

4 Vi tilbyr et bredt produktspekter som dekker alle finansielle behov - Vi er et komplett finansvarehus alene Skreddersydd finansiering Cash Management Skadeforsikring Livsforsikring Plassering Sammen med øvrige divisjoner/selskaper i konsernet Privatøkonomisk rådgiving Rente, valuta, Aksjer & CF Leasing & bilforvaltning Regnskapstjenester Eiendomsmegling Aktiv forvaltning Sammen med selskaper i SpareBank 1 Gruppen Factoring Inkasso Investment banking Syndikering Sammen med andre banker/finansinstitusjoner Trade finance Internasjonal CM Tradingstation

5 Et bredt næringsliv gir grunnlag for en godt diversifisert portefølje - Få norske banker har samme diversifiseringsmulighet Eiendom, Bygg og anlegg Maritim industri Handel 36% 4% 4% Landbruk/Skogbruk Fiske Offentlig sektor 11% 5% 1% Oilservice /Offshore Lakseoppdrett Teknologi 15% 8% 0,5% 5

6 FARTØYSSEGMENTET

7 Den største eksponeringen mot fartøy er innenfor OSV men også betydelig antall skip i andre kategorier Oljeservice Lektere Supply Subsea/ Konstruksjon Standby / Rescue Seismikk Brønnintervensjon Rigg AHTS PSV MPSV Spesialfartøy Offshore Service Fartøy (OSV) Fartøy (lett) Rigg SMN finansierer bedrifter og prosjekter primært innenfor Offshore Service Fartøy: Supply, subsea/konstruksjon, standby/rescue og seismikk Banken kan også vurdere å delta i finansieringen av brønnintervensjonsfartøy og lektere 2 kunder innenfor lektere i dag En kunde er aktiv innenfor brønnintervensjon, men SMN finansierer ikke prosjekter her p.t. Banken finansierer ikke i utgangspunktet riggvirksomhet, men dette segmentet er en viktig markedsdriver for OSV og er derfor viktig å følge 7

8 8 Mulige effekter av oljeselskapenes sterke fokus på kostnadskutt Oljeselskapene har nedjustert sine investeringsprognoser (E&P spending), men fortsatt vekst. Kontraktørenes ordrereserve rekordhøy i 2013, men avtagende Igangsatte prosjekter vil bli gjennomført Ytterligere utsettelser av prosjekter som ikke er vedtatt utbygget Investeringene fremover vil være mer rettet mot utbygging og produksjon og mindre på leting. Fri kontantstrøm benyttes til utbytte og capex og pt økt fokus på utdeling av utbytte. På sikt må imidlertid oljeselskapene investere i kapasitet hvis ikke reservene skal gå ned og fremtidig kontantstrøm reduseres. Politisk spill fra oljeselskapene for å presse myndigheter/leverandørindustrien? Konsekvenser: Flat utvikling innen seismikk med nedsiderisiko Flat etterspørsel etter borerigger (men 8% vekst for produksjonsrigger) Reduserte vekstanslag innenfor konstruksjon/subsea (fra 12% til 9% årlig vekst ift. forrige bransjeanalyse) Utvikling av nye konsepter/produkter (eks. Island Offshore sitt nye fartøy for topphullsboring) Redusert aktivitet hos ingeniørselskapene

9 9 Utsikter per markedssegment: Positivt for subsea nøytralt for AHTS/seismikk utfordrende for PSV Markedssegment Utsikter Rigg / Brønnintervensjon Subsea/ Konstruksjon Supply fartøy (AHTS/PSV) Seismikk Redusert etterspørselsvekst til 4,5% årlig for flyterigger => lavere vekst for supply flåten. Innenfor brønnintervensjon forventes aktivitetsøkning pga høy avkastning vs. investering. Lavere utnyttelsesgrad fram mot 2018 (85%) og reduserte rater. Gode år gjør at riggaktørene tåler noe svekkelse. Vekstanslag nedjustert, men fortsatt sterk vekst i krevende utbyggingsområder (Nordsjøen, Afrika og Brasil). Større andel av utbygging skjer på dypt vann. Markedsbalanse totalt sett. Overkapasitet av rørleggingsfartøy, men behov for flere fartøy innen ROV/dykkerfartøy. Sterk flåtevekst for store/mellomstore fartøy flåten er nesten tredoblet på 8 år Veksten fortsetter for PSV fartøy lav vekst for AHTS fartøy Etterspørselen forventes øke med 4,5% årlig mot flåtevekst på 10%. Forventet lavere rater og utnyttelse for PSV fartøy flat utvikling for AHTS fartøy 3% reduksjon i etterspørsel i forventing om flat utvikling de nærmeste 2-3 årene. Økning i etterspørsel høykapasitets 3D fartøy vs. 2D. Få nybygg. Stor usikkerhet pga korte kontrakter og kostnadskutt fra oljeselskapene - tidlig i offshore syklusen og har historisk og blir tidlig og hardt rammet av eventuell nedgang i aktivitet.

10 10 Norske aktører er fortsatt svært sentrale: 10 av de 30 største supplyrederiene er norske = SMN engasjement 10 av de 30 største er norske (Bourbon, Gulf, Swire, Ezra og Tidewater har også norske datterselskaper) 5 av aktørene (inkl. Bourbon) har store flåter som opereres fra Sunnmøre SMN har engasjement med 10 av de 30 største aktørene Kilde: Farstad / IHS/SMN

11 var et brukbart år for de fleste rederiene: Stabil/økt driftsmargin og god gjeldsbetjeningsevne

12 Skal du finansiere et offshore-fartøy kreves mye EK Nivå 1 Kilde Nivå 2 Ramme B (fag) Verdijustert EK andel > 25% Loan to Value-grenser: Single purpose: <= 60% med langsiktig beskjeftigelse <= 50% hvis spot Øvrige rederi: <= 80% med langsiktig beskjeftigelse <= 70% hvis spot Vilkårene vil være avhengig av kredittrisiko for rederi og befrakter, fartøysalder og design. Det tas også hensyn til kontraktsdekning på låntakers / konsernets øvrige flåte. Nybygg ved norske verft søkes finansiert av Eksportkreditt mot garanti fra bank (30% andel) og GIEK. Vurdering av selskap så vel som prosjekt Langsiktig rentebærende gjeld / EBITDA <= 8 ((IBD/EBITDA)<8) Sikkerhet B(fag Skip Primært 1. prioritet / delt 1. prioritet. Pant for bestemt mellomværende kan aksepteres i enkeltsaker Transport i certepartiinntekter når CP er lengre enn 12 mnd P&I, hull og transport i forsikringsoppgjør Covenants B (fag) Finansielle Egenkapital: Verdijustert EK andel selskap >= 25% Likviditetsreserve for single purpose: Prosjektstart: Skal dekke mobiliserings- og oppstartskostnader i tillegg til arbeidskapitalbehov samt renter og avdrag de neste 6 månedene Driftsfase: Arbeidskapital samt renter og avdrag de neste 6 mnd Likviditetsreserve for øvrige rederi: Krav til likviditet tilsvarende 5% av rentebærende gjeld B(fag) Finansieringsstruktur Gjeldsbetjening Sikkerhetsmessige Markedsverdi/lån: Nye fartøy > 125%, Fartøy eldre enn 15 år > 200% Min. årlig verdivurdering av fartøy fra minst 2 uavhengige meglere 12

13 Andre fartøyssegmenter - primært drevet at sterk vekst i oppdrettsnæringa men også noe cargo Grøntvedt Shipping AS Feed Tromsø AS Stornes skip AS Trondheim Bugser AS

14 Ship of the year 2014 til Trondheim?

15 VERFT

16 16 Verftsegmentet Big is beautiful? Struktur Eksempel Markedssegmenter Større verftsgrupperinger Kværner Verdal Westcon Bergen Group Vard Ulstein Kleven Havyard Rigg og oljeinstallasjoner OSV (Offshore Servic Vessels) PSV (Plattform Supply Vesels) AHTS (Anchor Handling Tug Suppl7) CSV (Construction Supply Vessels) Seismikk Mellomstore verft Mindre verft / reparasjonsverft BG Fosen Fiskerstrand Aas Mek Vaagland Larsnes Vegsund Solstrand Båtbygg Ferger/Passasjerfartøy Brønnbåter Kystvakt etc. Fiskefartøy Mindre servicefartøy (offshore/oppdrett)

17 17 Status hos skipsverftene Betydelig verdiskapning i SMNs område Bransjen øker inntjeningen Aktører i martim klynge styrker seg ytterligere Svakere for verft utenom maritim klynge. Fortsatt gode utsikter fremover Lav markedsandel SMN har tilpassede produkter overfor bransjen, og konservative rammer for finansiering Utvalget av verftsbransjen har en betydelig verdiskapning. Omsetningen i SMN sitt geografiske område økte fra 22 mrd til 23,5 mrd fra 2010 til En økning med 7%. En betydelig verdiskapning både nasjonalt og regionalt. Ebitda var i 2012 på 1,7 mrd. Holdes de negative tall i Bergen Group Fosen var EBITDA økt fra 1,9 mrd til 2,2 mrd. Tilsvarende en økning i EBITDA-margin fra 8,5% til 9,3% Rentebærende gjeld økte med 0,9 mrd i perioden, hvor økningen hos Vard sto for hele økningen. Verftsgrupperinger innenfor den maritime klynge leverer sterk inntjening. Konkurransen i bransjen og markedsutviklingen favoriserer de sterkeste verftene. Mellomstore verft og mindre reparasjonsverft stabil vekst i omsetning men lavere inntjening, men den omsetningsøkning 4 mrd til 6,3 mrd, mens ebitda ble redusert fra 0,3 til 0,2 mrd. En redusert EBITDA-margin fra 7% til 3 %. Generelt fortsatt sterkt offshoremarked. Svakere marked for nybygg av PSV og AHTS og hard priskonkurranse. Fortsatt vekst for større komplekse offshorefartøy, hvor norske verft er konkurransedyktig på kvalitet og levering. Kostnadsvekst i Brasil og lavere reell kapasitet i Asia. Markedet for ferjer/passasjerskip forventes forbedret. Sterk konkurranse fra Tyrkia for bygging fiskefartøy. Komplekse fartøy og krevende bruksområder gir muligheter for norske verft. Porteføljen utgjør 1,5% av BM-porteføljen. Kvaliteten på porteføljen spenner fra lav risiko til høy risiko. SMN har en lav markedsandel, og hvor hovedkonkurrent er Nordea (større verft) og SpareBanken Møre (for mellomstore og mindre verft). Basert på bankens sterke kompetanse på området, bør det være grunnlag for å øke markedsandelen fra dette nivået. Fokusområdene for SMN bør være verft tilknyttet den maritime klynge på nordvestlandet. Rammer for lånevilkår: Byggelån og garantier: Trekk < 80% av nedlagte verdier. Egenfinansiering >10%. Arbeidskapital > 10% av sum eiendeler. Langsiktig finansiering på sluttproduktet

18 Ordrebok for norske verft som bygger store og mellomstore fartøy - Står vi foran en periode med lavere kontrahering av nye skip? Ordrebok for norske verft Høy aktivitet i 2012 og 2013 Ordrebok ved slutten av 2013 tilsier at aktiviteten går ned mot slutten av Et resultat av økende konkurranse fra utenlandske verft. Innenfor OSV er det vridning mot større og mer komplekse fartøy som krever lengre byggetid og større investeringer fra reder Denne utviklingen favoriserer de sterkeste aktørene i forhold til design, innovasjon, prosjektstyring, komplekse leveranser, internasjonalisering og produksjonskapasitet I tillegg medfører det at de større aktørene har incitament til å gå lavt i pris for å ta mindre leveranser for å fylle opp sin produksjonskapasitet. Dette vil gå på bekostning av mellomstore verft.

19 19 Viktigste risikofaktorer for skipsverft Hovedtype Spesifikk risiko Kritiske faktorer hos verftet Risikoreduserende tiltak for SMN Forretningsmessig risiko Markedsutvikling Valg av markedssegment. Segmentets attraktivitet. Valg av riktig kunde Konkurranseevne Innovasjon, effektiv verdikjede, rasjonell og effektiv produksjon, leveringsdyktighet, design (eget?), markedsrelasjoner, kvalitet, renommè. Valg av riktig kunde Operasjonell risiko Prosjektgjennomføring Evne til å bygge etter avtalt spesifikasjon. Kostnadsstyring. Styring av produksjon av kritiske innsatsfaktorer, herunder underleverandører. Økonomistyring. Prosjektstyring. Løpende prosjektrapporter Løpende prosjektrapporter Kompetanse hos nøkkelpersonell. Valg av riktig kunde Take-out Reders evne til å ta levering ved ferdigstillelse. Bekreftet lånetilsagn fra reder. Finansiell risiko Negativt prosjektbidrag Verftets arbeidskapital (evne til å kunne overleve negative prosjektresultat) Covenants på arbeidskapital Likviditet Styring av likviditet vs trekk på byggelån utbetaling til leverandører. Prosjektrapport ved vert trekk på byggelån Valutarisiko Avdekke og sikre eventuell valuta ubalanse. Ramme for valutasikring Renterisiko Rentenivå Ramme for rentesikring

20 ØVRIG MARITIM INDUSTRI

21 21 Status maritim industri Betydelig verdiskapning i SMNs område Bransjens inntjeningen fortsatt sterk. Lav gjeldsgrad gir gode nøkkeltall Fortsatt gode utsikter fremover Lav markedsandel gir godt grunnlag for vekst Aktørene etterspør effektive onlineprodukter for markets og trade finance SMN har konservative rammer for finansiering Utvalget av maritim industri har fortsatt en betydelig verdiskapning. Omsetningen endret seg fra 29,2 mrd til 28,0 mrd fra 2010 til En betydelig verdiskapning både nasjonalt og regionalt. Ebitda ble i samme periode redusert fra 3,1 mrd til 2,3 mrd. En reduksjon i EBITDA-margin fra 10,8% til 8,4%. En fortsatt sterk inntjening. Aktørene innenfor maritim industri har lav gjeldsandel. Ser man bort fra Rolls-Royce, er samlet rentebærende gjeld på 1,7 mrd, med en samlet IBD/EBITDA på 0,93 for 2012, en svak økning fra 0,72 i Iht Rolls-Royce sin analyseavdeling, vurderes markedet fortsatt i favør verft/maritim utstyr Solid langsiktig etterspørsel innenfor offshore, men enkelte segment vil få en kortsiktig nedgang (tilbudsoverskudd for PSV, mulig kontraheringspause for CSV, men bedring i etterspørsel etter seismikk). Fornyelsesbehov innenfor fiskeri og passasjerfartøy, men hardere konkurranse for norske verft Forventet økt etterspørsel etter fartøy for komplekse maritime operasjoner. Pris på olje fortsatt sentral faktor. Porteføljen som utgjør 1,2 % av BM porteføljen, har god kvalitet og tilfredsstillende risikojustert avkastning. SMN har markedsandel på 17% (antall kunder). Hovedkonkurrent er Nordea, DnB og SpareBanken Møre, hvor SMN er relativt sterkest andel i Romsdal. Basert på bankens sterke kompetanse på området og sentrale beliggenhet, bør det være grunnlag for å øke markedsandelen, spesielt innenfor maritim klynge på Sunnmøre. Fokusområdene for SMN bør være maritim industri tilknyttet den maritime klynge på nordvestlandet samt teknologiselskaper i Trondheim. Rammer for lånevilkår: Byggelån og garantier: Trekk < 80% av nedlagte verdier. Egenfinansiering >10%. Arbeidskapital > 10% av sum eiendeler. Langsiktig finansiering Rammeavtaler for valuta terminforretninger. Trade Finance (remburs og garantier)

22 KLYNGENS ESSENS Maritim klynge 22 Den norske maritime klyngens suksessfaktorer Nærhet til en av verdens største og mest avanserte petroleumsmarkeder (totalmarked: ca 250 mrdnok pr år) Men synkende betydning når offshoreaktørene gradvis blir globale Klyngebasert innovasjon Rederier og oljeselskaper avgjørende for leverandørenes innovasjoner Erfaringsbasert kompetanse i kombinasjon med forskningsbasert kunnskap Den raskeste og mest målrettede vei fra forskning til kommersialisering Uformelle, tillitsbaserte relasjoner Og flate organisasjoner med desentralisert ansvar og beslutningsmyndighet

23 Verdiskaping Kilde: Menon I analysen til Menon er det medtatt alle selskaper i Norge innenfor maritim industri. I Menons definisjon av verdiskapning, er det medtatt omsetning fratrukket innkjøpte varer og tjenester. Dette for å unngå dobbeltelling. Som det fremgår av grafene er Møre og Romsdal, sammen med Hordaland dominerende innenfor maritim industri. 23

24 Marginer og lønnsomhet Kilde: Menon Marginene for verft i 2012, som det også fremgår av bankens verftsanalyse, er inklusiv to aktører som hadde større negativ bidrag (Kværner Værdal og Bergen Group). Samlet for de øvrig ligger på nivå med Som grafen til venstre viser, forventer Menon med basis i intervju med bransjaktører, at lønnsomheten er stabil / økene i

25 Definisjon og gruppering av maritim industri Definisjon (kilde Menon): Alle virksomheter som eier, opererer designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle type skip og andre flytende enheter. Hovedgrupper Segment Beskrivelse Eksempel Redierier Maritime tjenesteytere Verft Maritime utstyrsprodusenter Mekanisk Elektronisk Design Annet driftsutstyr Handel med skipsutstyr Boreutstyr og annet ikke-maritimt utstyr Marint utstyr Kraner, vinsjer, propeller, motorer, etc DP, software, spesialisert hardware, broutstyr, sensorer, etc Skipsdesign, design av utstyr og pakker Maling, smøreolje, kjetting, livbåter, osv Agenter, grossister og forhandlere Borepakker, mm Marint utstyr til oppdrettsnæringen og spesialisert fiskeutstyr Brunvoll, Rolls-Royce Kongsberg, ABB Ulstein, Wârtsila, Skipsteknisk Jotun, Brude Safety Wilhelmsen, Tess, etc National Oilwell Egersund, Mørenot, Optimar

26 Maritim industri og verft marked Kilde: Rolls-Royce Oppsummering marked Vanskelig å spå neste kontraherings-topp Solid langsiktig etterspørsel innenfor offshore, men enkelte segment vil få en kortsiktig nedgang Tilbudsoverskudd for PSV Mulig kontraheringspause for CSV Andre OSV marked viser bedring Retur for AHTS (?) Hvor går seismikk? Fornyelsesbehov innenfor fiskeri og passasjerfartøy Hardere konkurranse for norske verft Global ledig verftskapasitet til bygging av offshorefartøy er også avhengig av kontraheringsnivå av handelsflåte. Markedet beveger seg fortsatt i favør verft/maritim utstyr Forventet økt etterspørsel etter fartøy for komplekse maritime operasjoner. Pris på olje fortsatt sentral faktor, som påvirker etterspørselen innenfor offshoremarkedet. 26

27 27 Viktigste risikofaktorer for maritime utstyrsprodusenter Hovedtype Spesifikk risiko Kritiske faktorer hos verftet Risikoreduserende tiltak for SMN Forretningsmessig risiko Markedsutvikling Valg av markedssegment. Segmentets attraktivitet. Valg av riktig kunde Konkurranseevne Innovasjon, effektiv verdikjede, rasjonell og effektiv produksjon, leveringsdyktighet, design (eget?), markedsrelasjoner, kvalitet, Valg av riktig kunde Operasjonell risiko Prosjektgjennomføring Evne til å levere etter avtalt spesifikasjon. Kostnadsstyring. Styring av produksjon av kritiske innsatsfaktorer, herunder underleverandører. Økonomistyring. Prosjektstyring. Løpende prosjektrapporter Løpende prosjektrapporter Kompetanse hos nøkkelpersonell. Valg av riktig kunde Finansiell risiko Negativt prosjektbidrag Selskapets arbeidskapital (evne til å kunne overleve negative prosjektresultat) Covenants på arbeidskapital Likviditet Styring av likviditet Hvis prosjektfinansiering - Prosjektrapport ved vert trekk på byggelån Valutarisiko Avdekke og sikre eventuell valuta ubalanse. Dialog med kunde Renterisiko Rentenivå Dialog med kunde

28 Maritime utstyrsprodusenter - rammer for lånevilkår Selskap type Geografi RK Ramme Aksjeselskap AS eller ASA Primært etablerte selskap. Primærområde: Aktører i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Selskapenes aktivitet i utlandet etter grundig risikovurdering. Lav eller middels risiko (PD) Produkttyper Nedbetalingslån / Byggelån / Rentesikring / Valutasikring / Garantier overfor underleverandører / Remburs / Trade finance Formål /objekt Refund-garantier Finansiering av -produksjonsanlegg og andre langsiktige eiendeler -Varelager og utestående fordringer -Andre aktiva Dersom betalingsgaranti overfor kjøper som sikkerhet for innbetalt forskudd for kontraktsleveranse. 1.prio pant i sperret innskudd (kontantdepot). Deler av garantien(e) kan sikres mot pant i varelager og utestående fordringer etter nærmere vurdering. Gjeldsbetjenings evne Finansieringsstruktur Finansielle covenants Informasjon Garanti for ferdigstillelse Syndikering Sikkerhet Ramme Ebitda-margin >=4% IBD (rentebærende gjeld) / EBITDA <= 5 LTV kundefordringer <= 70% LTV varelager <= 60% LTV anleggsmidler <= 70% Egenkapital >= 20% av sum eiendeler Arbeidskapital >= 10 % av sum eiendeler (endret fra Likviditetsgrad 1 >= 1,1) Kvartalsvis perioderegnskap Månedlig prosjektrapporter Revidert årsregnskap Ikke aktuelt å stille I henhold til vedtatte Syndikeringsstrategi 1.Prio pant i fast eiendom, driftstilbehør, motorvogner/anleggsmaskiner, varelager, utestående fordringer. Finansiering av produksjonsanlegg bør deles med Innovasjon Norge, og med 1.prio pant i fast eiendom på pari pasu betingelser. 28

29 Takk for oppmerksomheten!

Maritime utstyrsleverandører 2014

Maritime utstyrsleverandører 2014 Maritime utstyrsleverandører 2014 Nøkkeltall og forventninger framover av Christian Svane Mellbye og Erik W. Jakobsen Forsidefoto: Rolls-Royce Forord Denne rapporten er skrevet av Menon Business Economics

Detaljer

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet 2014 SpareBank 1 SMN KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet Økonomiske prognoser for Trøndelag og Nordvestlandet for første gang i historien! 2015 byr på lavere vekst, men aktiviteten tar

Detaljer

Norsk maritim verdiskaping 2009

Norsk maritim verdiskaping 2009 RAPPORT FOR MARITIMT FORUM Norsk maritim verdiskaping 2009 Vital næring i turbulente tider Menon-rapport nr 4 2011 Innhold Forord... 3 1. Datagrunnlag og metodikk... 4 Definisjon av næringen endringer

Detaljer

Næringslivstreff på Norveg 15. mai 2013. Finn Haugan og Vegard Helland

Næringslivstreff på Norveg 15. mai 2013. Finn Haugan og Vegard Helland Næringslivstreff på Norveg 15. mai 2013 Finn Haugan og Vegard Helland Kort status SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN Kjernemarked Kjerne marked Oversikt 52 kontor in Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal

Detaljer

Et mer inngående innblikk i ODIMs strategi, finansielle situasjon og virksomhetsområder.

Et mer inngående innblikk i ODIMs strategi, finansielle situasjon og virksomhetsområder. ÅRS- RAPPORT 2008 INNHOLD et raskt overblikk En kort innføring i ODIM som selskap, finansielle resultater og strategisk retning. 8Hvordan bruke årsrapporten Vi har delt opp denne rapporten i tre deler

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping II AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping II AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4

Pareto World Wide Shipping AS. 2009 Kvartal 4 Pareto World Wide Shipping AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

Norsk maritim verdiskaping 2008

Norsk maritim verdiskaping 2008 Norsk maritim verdiskaping 2008 Menon Business Economics Dr Oecon Erik W Jakobsen Professor II ved Høgskolen i Vestfold Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Maritimt Forum. Notatet inneholder en oppdatering

Detaljer

BERGEN GROUP ÅRSREGNSKAP 2014 QUALITY

BERGEN GROUP ÅRSREGNSKAP 2014 QUALITY BERGEN GROUP ÅRSREGNSKAP 2014 QUALITY THROUGH SERVICE AND INNOVATION 2014 2 2 (BELØP I TNOK) NØKKELTALL 2014 2013 Driftsinntekter 752 291 1 107 572 EBITDA -7 829-50 872 EBITDA margin -1,04 % -4,59 % Resultat

Detaljer

Hvilke bedriftsrettede næringspolitiske virkemidler under NHD benyttes av leverandørindustrien til olje og gass? Hvordan gjøre ordningene bedre?

Hvilke bedriftsrettede næringspolitiske virkemidler under NHD benyttes av leverandørindustrien til olje og gass? Hvordan gjøre ordningene bedre? Rapport Hvilke bedriftsrettede næringspolitiske virkemidler under NHD benyttes av leverandørindustrien til olje og gass? Hvordan gjøre ordningene bedre? Menon- rapport 7/2012 Av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld

Detaljer

Innhold. 4 Årsberetning

Innhold. 4 Årsberetning Innhold 4 Årsberetning Aker Solutions-konsernets årsregnskap 20 Konsolidert resultatregnskap 21 Konsolidert balanse 22 Konsolidert kontantstrømoppstilling 23 Konsolidert egenkapitaloppstilling 24 Noter

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002. GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet

ÅRSRAPPORT 2002. GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet ÅRSRAPPORT 2002 GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet Innhold 2 Hovedtrekk 2002 3 Nøkkeltall 4 Økende behov for risikoavdekning intervju med Adm. dir. Erling Naper 6 Høye krav til kompetanse

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer.

ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer. 42 ÅRSBERETNING 2011 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Verdsettelse av Farstad Shipping ASA

Verdsettelse av Farstad Shipping ASA Verdsettelse av Farstad Shipping ASA Masteroppgave Av Mauricio Diaz Universitetet i Stavanger Masterstudie i Økonomi Institutt for økonomi og ledelse Stavanger 2010 1 SAMMENDRAG Denne masterutredningen

Detaljer

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard.

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. Årsrapport 2014 Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. GIEKs garantier gir konkurransedyktig finansiering til utenlandske importører

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2000. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2000. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2000 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets formål er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon i sine segment. Selskapets kjerneområder er å

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold ÅRSRAPPORT 2012 Ekstrem ytelse KONGSBERG leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet for globale kunder innen forsvars-, maritim-, olje og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Årsrapport Farstad Shipping ASA

Årsrapport Farstad Shipping ASA Årsrapport Farstad Shipping ASA 20 09 F I N A N S K A L E N D E R (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 1. juni Resultat for 1. halvår

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8

INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008 INNHOLD 2008 - Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Finansielle hovedtall 10 Nøkkeltall 11 Konsernsjefen har ordet 13 Konsernledelsen

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer