ÅRSBERETNING. Etablert 1885

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. Etablert 1885"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2 ÅRSBERETNING 2007 Etablert 1885

3 2

4 Innhold Side Kort om Sparebanken Bien 4 Styrets beretning 5 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Noter 12 Kontantstrømanalyse 22 Resultatanalyse 23 Revisjonsberetning 24 Kontrollkomiteens melding 25 Bankens styrende organer 26 Bankens organisasjon 27 Bankens strategiplan

5 Kort om Sparebanken Bien (OPPGITT I TUSEN KRONER, ANTALL ELLER PROSENT) FORVALTNINGSKAPITAL INNSKUDD FRA KUNDER BRUTTO UTLÅN TIL KUNDER ORDINÆRT RESULTAT ETTER SKATT SPAREBANKENS FOND KAPITALDEKNING 16,13% EGENKAPITALAVKASTNING 8,2% PERSONKUNDER NÆRINGSKUNDER ANTALL LØNNSKONTI BIEN PLUSS 754 NETTBANKAVTALER, PM NETTBANKAVTALER, BM 798 UTSTEDTE BANKKORT

6 STYRETS BERETNING SAMMENDRAG Sparebanken Bien oppnådde i 2007 et resultat av ordinær drift på kr 10,6 mill. Dette gir en egenkapitalavkastning på 8,2%. Utlån til kunder har økt med 26% og brutto utlån endte på kr mill. Til sammenligning var den generelle kredittveksten til husholdningene på 13%. Fortsatt er seniorlånet LittExtra, Bien Boligkreditt og Førstehjemslån de største bidragsyterne til denne veksten. Innskudd fra kunder økte med 8,2% og var ved utgangen av året kr mill. Dette er noe svakere enn den generelle innskuddsveksten på 8,9%. Sparebankens fond er tilført kr 10,6 mill etter årets drift, og var ved utgangen av året på kr 135,7 mill. Kapitaldekningen var 16,13% mot 17,86% i Ved utgangen av året hadde banken 8095 personkunder og 1133 bedriftskunder. Banken har de siste to årene hatt som primært arbeidsmål at bankens kunder skal benytte flere av bankens tjenester og produkter. Dette for å kunne gi kundene en bedre totalopplevelse av sitt kundeforhold. Det er gledelig å registrere at bankens kunder i større utstrekning benytter flere av bankens tjenester med sterk vekst i den gebyrfrie lønnskontoen BienPluss, nettbankavtaler, spareavtaler og investeringsprodukter i tillegg til lån og kreditter. Banken deltar i kundetilfredshetsundersøkelse i regi av Norsk Kundebarometer. Hovedresultatene viser at bankens kunder er signifikant mer tilfreds enn kunder hos hovedkonkurrentene. Likeledes bekrefter undersøkelsen bankens profil som personlig, smidig og engasjert. Forstanderskapet besluttet i februar å omdanne banken til aksjesparebank. Etter at Finansdepartementet gav tillatelse til slik omdanning, ble Sparebanken Bien AS etablert med virkning fra 1. januar 2008 som en fullstendig videreføring av Sparebanken Biens virksomhet. Stiftelsen Sparebanken Bien eier samtlige aksjer. KORT OM RAMMEBETINGELSENE Til tross for internasjonal finansuro var det sterk vekst i norsk økonomi i Brutto nasjonalproduktet for Fastlands-Norge har vokst med over 5% godt hjulpet av høye oljepriser, et meget høyt aktivitetsnivå i oljerelatert virksomhet og for øvrig generell høy vekst i de tradisjonelle næringer med husholdningenes sterke etterspørselsvekst som den viktigste drivkraft. Tendensen til overoppheting av norsk økonomi forsterket seg i Med høy kapasitetsutnyttelse, tiltagende lønnsvekst og utsikter til prisstigning utover inflasjonsmålet som bakteppe, har Norges Bank ført en meget aktiv pengepolitikk. Styringsrenten er økt med 1,75 prosentpoeng i 2007 til 5,25%. Norges Banks prognoser indikerer en rentetopp på 5,5% i løpet av 1. halvår Med frykten for høyere inflasjon enn ønskelig, er det sannsynlig at rentenivået vil holde seg høyt med minst samme realrente som i dag. Dette er gunstig for sparerne, men vil etter hvert materialisere seg i høyere lånekostnader. Husholdningenes gode økonomiske stilling har fortsatt også i I følge anslag fra Statistisk Sentralbyrå har husholdningenes realdisponible inntekt økt med over fem prosent. Lav arbeidsledighet og høy inntektsvekst har motvirket effektene av renteøkningene. Generelt sett har norske husholdninger et meget solid fundament. Selv om gjeldsgraden har økt betydelig de senere årene, har husholdningene fortsatt positiv formuesutvikling. Den positive formuesutviklingen er i første rekke knyttet til prisveksten på boliger og verdiveksten i aksjemarkedet. Et fallende aksjemarked og en mer usikker utvikling i boligmarkedet gjør at grupper med høy belåning og svakere utgangspunkt i et avtagende arbeidsmarked er mer sårbare. Prisveksten på boliger steg på landsbasis med 11% mot 15% i Prisveksten i Oslo har vist tilsvarende utvikling. Prisveksten har avtatt i løpet av året, og formidlingstiden har økt betydelig. Fortsatt stort utbud av nye boliger i Oslo-området kombinert med mindre optimisme blant boligkjøpere og vanskeligere finansieringsmuligheter ved inngangen til 2008 enn for et år siden, er tegn som tyder på at et mer labilt boligmarked med svakere prisutvikling. Det blir større skille i prisutviklingen på kurante og mindre kurante boliger og på beliggenhet. Den internasjonale finansuroen hadde sitt utgangspunkt i et fallende amerikansk boligmarked kombinert med utstrakt 100% finansiering til personer uten tilstrekkelig kredittverdighet. Dette har påført amerikanske banker store tap som også har forplantet seg til europeiske banker som har kjøpt verdipapirbaserte boliglånsporteføljer med en uklar risikoprofil. Tilliten i det internasjonale interbankmarkedet er svekket, og har gitt seg utslag i redusert likviditet og pengemarkedsrenter som ligger betydelig over sentralbankens styringsrente enn tidligere. Investorenes krav om høyere risikopremie for å finansiere banker vil etter hvert slå ut i høyere lånekostnader for kundene. Innskuddsutviklingen for banksektoren har også i 2007 vært meget god, og økte med 8,9% til 682 milliarder kroner. Sparing i aksjefond, livsparing og plassering i sammensatte produkter som banksparing med aksjeavkastning BMA og aksjeindekserte obligasjoner AIO, har vist en markant nedgang. Negative impulser i internasjonal økonomi, særlig fra USA, tyder på at sparere vil foretrekke banksparing fremfor egenkapitalinstrumenter også det nærmeste året. 5

7 Det er sterk konkurranse i bankmarkedet med meget små marginer. Høyere innlånskostnader og utsikter til tap på utlån i et mer labilt marked vil forhåpentlig medvirke til at bankene vil prise risiko. I oppgangstider erfarer vi at det er et misforhold mellom den risiko bankene påtar seg i forhold prisen til kundene. Dette gir seg utslag i at bankenes marginer er høyere på innskudd enn på utlån. Det er lite sannsynlig at dette vil vedvare, og marginene vil etter hvert flytte seg til et forsvarlig nivå. Det er således grunn til å tro at inntjening på bankenes basisvirksomhet vil bedre seg de nærmeste årene. For Sparebanken Bien som i hovedsak må basere sin inntjening på kjernevirksomheten, vurderes dette som en positiv utvikling. RESULTAT FOR 2007 Driftsresultatet Driftsresultatet før tap og skattekostnad ble kr 13,7 mill mot kr 23,8 mill i Resultatet i 2006 var påvirket av gevinst ved salg av anleggsmidler på kr 19,9 mill. I 2007 er det bokført en tilsvarende gevinst kr 2,6 mill. Justert for ekstraordinær gevinst ved salg av anleggsmidler er det en forbedring av driftsresultatet med hele kr 7,2 mill i forhold til Rentenetto Bankens samlede renteinntekter utgjorde kr 80,8 mill, mot kr 52,2 mill i 2006, mens de samlede rentekostnader utgjorde kr 46,9 mill, mot kr 22,1 mill året før. Bankens netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde derved kr 33,8 mill, tilsvarende 2,26% av midlere forvaltningskapital mot 2,33% i Nedgang i rentenetto med 0,07% er kompensert med kraftig volumøkning på utlån. Rentenettoen i kroner har økt med kr 3,7 mill, eller 12% sammenlignet med Andre driftsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester beløp seg til kr 6,5 mill, og viser en mindre nedgang på kr 0,1 mill i forhold til Gebyrer fra betalingsformidling utgjør kr 4,2 mill, mens provisjoner fra verdipapiromsetning og salgsprovisjoner utgjør kr 2,3 mill som representerer en økning på kr 0,3 mill i forhold til Kostnader ved produksjon av banktjenester beløp seg til kr 3,2 mill, og økte med kr 0,4 mill sammenlignet med foregående år. Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer bokført som omløpsmidler viser en negativ netto endring på kr 1,1 mill. Tilsvarende negative verdiendring var i 2006 kr 2,5 mill. Negativ verdiendring i 2007 er i det vesentligste knyttet til obligasjonsporteføljen med kr 1,0 mill som følge av endringer i rentemarkedet. Banken er i liten grad eksponert i aksjemarkedet. Banken har solgt en fritidseiendom som har gitt en regnskapsmessig gevinst på kr 2,6 mill. 6 Driftskostnader Totale driftskostnader utgjorde kr 26,8 mill, en reduksjon på kr 3,1 mill sammenlignet med foregående år. Målt i forhold til midlere forvaltningskapital utgjorde totale driftskostnader 1,79% mot 2,31% i Lønn og generelle administrasjonskostnader er redusert med kr 1,4 mill, andre driftskostnader er redusert med kr 1,1 mill, mens avskrivninger er redusert med kr 0,6 mill. Under andre driftskostnader inngår i sin helhet påløpte kostnader på kr 1,2 mill knyttet til etableringen av aksjesparebanken. Tap og nedskrivninger Lån og garantier er gjennomgått og vurdert i samsvar med Kredittilsynets rundskriv 10/2005. Prinsippene fremgår av note 2. Det er inntektsført netto kr 0,6 mill i tap mot netto inntektsføring på kr 3,3 mill i Brutto misligholdte lån er nær halvert i løpet av året sammenlignet med foregående år, og var ved utgangen av året kr 7,1 mill. Brutto misligholdte lån utgjør nå 0,46% av brutto utlån, og har etter opprydding gjennom flere år endelig nådd et akseptabelt nivå i forhold til bankens fastlagte risikoprofil. Overtatte eiendommer er redusert med kr 0,8 mill, og utgjorde ved årsskiftet kr 4,2 mill. Porteføljen av overtatte eiendeler består av et regulert tomteområde for fritidseiendommer i Fusa kommune, en enkelttomt for fritidsbolig i Meløy kommune samt et uregulert tomteområde på Grorud i Oslo. De overtatte eiendeler er tatt inn i balansen til vurdert markedsverdi. Som følge av generell usikkerhet i boligmarkedet ved at det nå vurderes som større sannsynlighet for reduksjon i boligprisene enn videre oppgang, er det foretatt beregninger som grunnlag for vurdering av gruppevise avsetninger. Beregningene viser grunnlag for økning av gruppevis avsetning med kr 3 mill. Samlet nedskrivning på grupper av lån er ved utgangen av året kr 6,0 mill, og utgjør 0,39% av brutto utlån. Det henvises for øvrig til note 2. Det er styrets vurdering at nedskrivningene gjenspeiler risikoen i porteføljen. Disponering av resultatet Resultat etter tap og tapsavsetninger viser et overskudd på kr 14,3 mill. Etter skattekostnader på kr 3,7 mill blir resultat av ordinær drift kr 10,6 mill som i sin helhet foreslås overført til sparebankens fond. Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Det er styrets oppfatning at regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling og resultat. Egenkapitalavkastningen utgjorde 8,2% mot 16,3% foregående år. Minimumskrav til egenkapitalavkastning er i strategiplanen definert som representativ 5 års effektiv statsobligasjonsrente pluss risikopremie på 3%. For 2007 er dette egenkapitalkravet beregnet til 7,8%. Styret konstaterer at resultatet er høyere enn den fastsatte minimumsavkastningen.

8 BALANSE Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen økte med hele 18% og var ved årsskiftet kr mill. Innskuddsutviklingen Innskudd fra kunder økte med kr 91 mill til kr mill, eller 8,2 %. Personkunder står for 67,4% av innskuddene. Enkeltinnskudd større enn kr 5 mill representerer 17,7% av de totale innskuddene. Tilsvarende i 2006 var 15%. Banken har en tilfredsstillende spredning av sine innskudd, og styret vurderer likviditetsrisikoen i innskuddsporteføljen som begrenset. Alle innskudd kan reguleres i takt med markedsrenten etter de varslingsregler som er fastsatt i Finansavtaleloven. Utlånsutviklingen Ved utgangen av året var bankens samlede utlån på kr mill og økte i året med kr 317,3 mill som tilsvarer en årsvekst på 26%. Til sammenligning var den samlede kredittvekst til husholdningene på 13%. Utlån til privatkunder var ved utgangen av året 86,6%. Næringslån utgjør 13,4%. Den geografiske fordeling av utlånsporteføljen viser at 91% av utlånsvolumet er knyttet til kunder innenfor bankens primære markedsområde som er definert som Osloområdet. Lån med pant i bolig innenfor 80% av verdigrunnlaget utgjorde ved utgangen av året 81,7% av totalt utlån mot 68,9% i I tillegg utgjør lån til bolig utover 80% av verdigrunnlaget kr 71 mill eller 4,7% av brutto utlån mot 6,1% i Lån til finansielle produkter og næringsformål utgjorde henholdsvis 6,2% og 7,2% av brutto utlån. Disse utlånsformål viser en reduksjon i 2007 på henholdsvis 4,9 og 6,2 prosentpoeng. Store engasjement, iht. Kredittilsynets forskrift, omfattet ved årsskiftet fire engasjement med totale lån på kr 86,2 mill. Største enkeltengasjement per utgjorde 18% av bankens ansvarlig kapital. Utlånsporteføljen viser en klar bedring i kredittkvaliteten også i 2007 med økende andel av utlånsvolumet innenfor minimal eller lav risiko hvilket fremgår av note 2. Verdipapirer Bankens beholdning av obligasjoner og sertifikater var ved utgangen av året kr 45,3 mill kroner mot kr 84 mill i Obligasjonsporteføljen hadde ved årsskiftet en durasjon på 1,22. Porteføljen verdsettes i balansen til markedsverdi, og ved årsskiftet var det bokført en negativ verdiendring på kr 1,0 mill. Aksjer, aksjefond og anleggsaksjer hadde en bokført verdi på kr 19,3 mill. Beholdningen har økt med kr 0,9 mill, og gjelder i sin helhet anleggsaksjer. Handelsporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på kr 2,8 mill, med et bokført, urealisert tap på kr 0,6 mill. I handelsporteføljen inngår andeler i obligasjonsfondet Terra Sparebank med kr 1,0 mill. Sammensetningen av handelsporteføljen og anleggsaksjene fremgår detaljert av note 4. Eiendommer/Banklokaler Styret vedtok sommeren 2006 salg av sine banklokaler til Statsbygg, og samtidig flytting av virksomheten til leide lokaler i Teatergaten 10. Bankens flytteplaner er forsinket på grunn av senere ferdigstillelse av de leide lokalene. Innflytting vil først finne sted i slutten av første halvår Banken har imidlertid fri disposisjon over eksisterende lokaler inntil de leide lokaler er klare til innflytting. Forsinkelsen medfører således ingen ulemper for bankens drift. Etter ønske fra de ansatte er det avhendet en fritidsbolig som har gitt en gevinst på kr 2,6 mill. Det blir anskaffet ny fritidsbolig som stilles til disposisjon for de ansatte på et senere tidspunkt. Kapitaldekningen Etter årets drift utgjør sparebankens fond kr 135,7 mill, tilsvarende 8,3% av forvaltningskapitalen per mot 9,09% foregående år. Banken har i tillegg et ansvarlig lån på kr 20 mill som løper til 2012 med en innløsningsrett for banken i september Netto ansvarlig kapital utgjorde ved årsskiftet kr 141,6 mill og økte med kr 12,4 mill i Risikovektet balanse er beregnet til kr 878,2 mill, og økte i 2007 med kr 154,4 mill eller 21,3%. Økningen er en refleksjon av den sterke veksten i utlån, men veksten har i det vesentligste kommet innenfor boligfinansiering som vekter 50%. Kapitaldekning var ved årsskiftet 16,13% mot 17,86% på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det lovbestemte krav er minimum 8%. Styret har i bankens strategi fastsatt minimum kapitaldekning på 15% som styringsparameter for soliditet. FINANSIELL RISIKO Operasjonell risiko Dette er risiko knyttet til organisasjon, ansatte, systemer, maskiner og bygg. Kartlegging og overvåking av operasjonell risiko gjennomføres i henhold til Kredittilsynets Forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll, Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrift. Styret har behandlet banksjefens rapport om gjennomføring av internkontrollen. Det gjenstår fortsatt forhold knyttet til driftsstabilitet og funksjonalitet før datasystemene fullt ut er tilfredsstillende. Det er inngått ny avtale med EDB ASA om operasjonell drift som skal sikre bedre driftstabilitet. Styret forventer at systemforbedringer er en kontinuerlig prosess som Terra gjennomfører på vegne av bankene mot SDC AS som systemleverandør. Banken har benyttet den utsatte frist til 1. januar 2008 med implementering av Basel II. Styret og ledelsen har gjennom året brukt betydelig resurser på metodikk 7

9 og prosess for beregning av ICAAP samt fornyelse av bankens policydokumenter og rutineverk slik at bankens overordnede styring og kontroll tilfresstiller kravene i Basel II. Likviditetsrisiko Dette er risikoen for at banken ikke skal ha likviditet til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Banken har en vedtatt strategi for likviditetsstyring og forvaltning av likviditetsområdet med tilhørende styringsrammer og fullmakter. Likviditeten rapporteres i alle styremøter, og likviditeten beregnes og kontrolleres løpende i forhold til vedtatt strategi. Banken har stabile innskytere med god spredning i forhold til innskuddenes størrelse og fordeling på næringssektorer. Ved årsskiftet var kr 230 mill finansiert i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Banken har avtalte trekkrettigheter i to banker på til sammen kr 90 mill samt oppgjørskreditt på kr 60 mill. Styret vurderer likviditetsrisikoen som meget begrenset. Renterisiko Banken har minimal renterisiko knyttet til kundeporteføljen. Banken kan raskt tilpasse både innskudds- og utlånsrenten ved endringer i det generelle rentenivået. Banken har ingen innskudd eller utlån med renteavtale på tid uten at det er inngått rentebytteavtale. Banken har en begrenset renterisiko i sertifikat- og obligasjonsporteføljen. Porteføljens durasjon skal etter vedtatte rammer ikke overstige 1,5. Ved årsskiftet var denne 1,22. Banken har et ansvarlig lån på kr 20 mill til fast rente i 5 år. For dette lånet er det inngått en rentebytteavtale slik at banken betaler flytende rente, 3 mnd. NIBOR, pluss fastsatt margin. Kredittrisiko Styret har vedtatt kredittpolicy med tilhørende kreditthåndbok, bevilgningsreglement og fullmakter som ramme for sin kredittbehandling. Fullmakter er begrenset til kr 7,5 mill til banksjef og kredittkomite samt kr 2,5 mill til saksbehandlere innenfor kredittområdet. Det gjennomføres delt saksbehandling innenfor kredittområdet ved at kundeservice gjennomfører kontroll, diskontering og oppgjør av alle lån og kreditter. Juridisk rådgiver har ansvar for overvåking av mislighold og inkassofunksjonen. Utviklingen i mislighold og tapsvurdering rapporteres månedlig til banksjef og kvartalsvis til styret. Risikoklassifisering av samtlige kunder med lån og kreditter større enn kr gjennomføres kontinuerlig, og følges opp hvert halvår med rapportering til styret. Prinsippene for og resultatene av risikoklassifiseringen fremgår av note 2. Styret vurderer organiseringen av kredittområdet og overvåking av kredittrisikoen som betryggende i forhold til den risiko som styret har definert. Kursrisiko Det er knyttet kursrisiko til bankens portefølje av verdipapirer. Styret har fastsatt en øvre grense på 8 både handels- og totalporteføljen. Investeringer i egenkapitalinstrumenter er begrenset til grunnfondsbevis og aksjefond. Utviklingen i beholdningen av verdipapirer rapporteres hvert kvartal til styret. Valutarisiko Banken er valutakommisjonær for DnBNOR. Valutarisiko er knyttet beholdningen av utenlandske sedler, og vurderes som meget begrenset. ANSATTE/ARBEIDSMILJØ Ved utgangen av året var det 19 heltidsansatte. Banken er organisert i to operative enheter, Privatmarked og Næringsliv samt Økonomi som støttefunksjon. Samtlige avdelinger rapporterer til banksjef. Organisasjonsplanen er i sin helhet gjengitt i kapitel 11. Sykefraværet utgjorde 6,7% av total arbeidstid mot 6,5% i Økningen skyldes hovedsakelig langtidssykmeldinger. Det har ikke forekommet arbeidsuhell i året. Banken har avtale med Bedriftshelse Norge AS for årlig helsesjekk og overvåking av det fysiske arbeidsmiljøet. Ledelsen har gjennom faste møter og hyppig dialog et godt samarbeid med de ansattes tillitsvalgte. Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Personalhåndboken legger til rette for likebehandling av kvinner og menn både ved rekruttering generelt og lederansettelser spesielt. Fire av fem medlemmer av ledergruppen er kvinner. Ved valg til styrende organer legges det vekt på balanse mellom kvinner og menn og samlet kompetanse i de ulike styrende organer. Etter valgene i mars 2007 er to av fem medlemmer i styret kvinner, mens ett av tre medlemmer i kontrollkomiteen er kvinne. Oversikt over tillitsvalgte fremgår av kapitel 10. Styret kan ikke se at virksomheten forurenser det ytre miljø. SAMARBEIDENDE SELSKAPER Sparebanken Bien deltar i et strategisk samarbeid med 77 andre sparebanker i Terra Gruppen AS. Sentralt i dette samarbeidet er grunnpakken som består av felles drift og utvikling av IT, betalingsformidling, samt innkjøp av tjenester for øvrig. I tillegg distribuerer banken en rekke produkter fra Terra Gruppens produktselskaper. Et av selskapene, Terra Securities ASA, måtte i november melde oppbud etter at Kredittilsynet hadde varslet tilbakekall av konsesjonene gitt i medhold av verdipapirhandelsloven. Årsaken til Kredittilsynets kraftige reaksjon var brudd på Verdipapirhandelsloven ved rådgivning og salg av finansielle produkter til fire kommuner i Nord-Norge. Forholdet skapte betydelig mediepress på Terra Gruppen og eierbankene, og har påført Terra Gruppen betydelig omdømmemessig belastning. Sparebanken Bien, som de senere årene har drevet investeringsrådgivning etter en flerleverandørstrategi og bevisst satset på en

10 selvstendig profil i markedet, er i liten grad rammet av denne saken. Saken har imidlertid påført aksjonærbankene økonomisk tap av verdier og fremtidig inntjening. Terra Gruppens evne til å levere tjenester etter grunnpakken har gått som normalt, og de øvrige produktselskaper er isolert sett i liten grad påvirket av konkursen i Terra Securities. Banken eier 1,6% av selskapets aksjekapital som er bokført som anleggsaksjer til kr 12,5 mill. Styret har ikke funnet grunnlag for nedskrivning av aksjene i Terra Gruppen med bakgrunn i ovennevnte da det etter styrets vurdering er betydelig merverdier i Terra Gruppen i forhold til bankens bokførte verdi av aksjene. I tillegg har banken samarbeidsavtaler med Skagen AS og Orkla Finans AS om distribusjon av finansielle produkter. Som en del av flerleverandørstrategien vil det i den nærmeste fremtid bli inngått ytterligere distribusjonsavtaler for å øke og komplettere produkttilbudet innenfor investeringstjenester. BANKENS STRATEGI OG FREMTIDSUTSIKTER Strategiplanen for perioden er inntatt i kapittel 12. Etter forslag fra styret vedtok forstanderskapet 27. februar omdanning av Sparebanken Bien til aksjesparebank. Bakgrunnen for styrets forslag var behov for mer egenkapital enn det som genereres over driften i forhold til de prognoser som ligger til grunn for femårs planen Finansdepartementet ga i brev av 1. oktober tillatelse til at Sparebanken Bien omdannes til aksjesparebank med Stiftelsen Sparebanken Bien som eier av alle aksjene i Sparebanken Bien AS. Styret har med basis i forstanderskapets vedtak effektuert den formelle etablering av Sparebanken Bien AS og eierstiftelsen med virkning fra 1. januar Omdannelsen skjer etter finansieringsvirksomhetslovens ledd og ledd som virksomhetsoverdragelse ved at aktiva og passiva i Sparebanken Bien i sin helhet overføres til aksjesparebanken. Valg til nye selskapsorganer ble gjennomført i desember der det er lagt vekt på kontinuitet både i banken og eierstiftelsen. Nåværende styre ble valgt til styre i aksjesparebanken. Styret ser den gjennomførte omdanning til aksjesparebank som et viktig bidrag til at banken skal lykkes i realisering av strategiplanen for perioden I tillegg gis banken et større strategisk handlingsrom for mulige tilpasninger til en dynamisk utvikling i finansnæringen. Banken har, iht. verdipapirhandelsloven, sendt søknad til Kredittilsynet om begrenset konsesjon på områdene investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre på vegne av kunder. Gjennom egen konsesjon kan banken opptettholde sin strategi med leverandøruavhengig investeringsrådgivning. Styret forventer at konsesjon er gitt innen overgangsfristen 1. mai TAKK Vi benytter avslutningsvis anledningen til å takke alle medarbeidere for solid innsats også i 2007, og våre kunder for godt samarbeid og god oppslutning om Sparebanken Bien. Oslo, 11. februar 2008 I styret for SPAREBANKEN BIEN Christian Venge Tollefsen Inger Elise Birkeland Odd Jarle Olsen Formann Nestformann Svenn E. Kristiansen Hilde Svanteson Hans Eid Grøholt Adm. banksjef 9

11 RESULTATREGNSKAP driftsår Tall i parentes henviser til noter i regnskapet (Alle beløp er tusen kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av andre rentebærende verdipapirer (5) Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer (15) Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital (18) Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning (4) Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (3) Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring på rentebærende verdipapirer Netto verdiendring på verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer 43 Gevinst salg anleggsmidler Sum andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv. Lønn (9) Pensjoner (13) Sosiale kostnader Administrasjonskostnader (17) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (6) Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer 718 Andre driftskostnader (17, 20) Sum andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv. (2) Tap på utlån Tap salg av aksjer 560 Sum andre kostnader Skatt på ordinært resultat (12) Resultat av ordinær drift etter skatt Overføringer og disponeringer Overført til/ fra sparebankens fond Sum disponeringer

12 BALANSE 123. driftsår EIENDELER Tall i parentes henviser til noter i regnskapet Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (11) Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kunder (2,11) Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuell nedskrivning Gruppevis nedskrivning Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Fast eiendom overtatt (note 19) Rentebærende verdipapirer med fast avkastning (5) Utstedt av det offentlige - Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre - Sertifikater og obligasjoner Sum rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning(4) Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler (6) Varige driftsmidler (6) Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Andre eiendeler (17) Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (13) Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder (11) Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (20) Omsettelig sertifikatgjeld Ihendehaverobligasjoner Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld(17) Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser (13) Utsatt skatteforpliktelse (12) Uspesifiserte avsetninger på garantiansvar(2) Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital (note 18) SUM GJELD EGENKAPITAL (14) Opptjent egenkapital Sparebankens fond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Garantiansvar (7) februar 2008 Christian Venge Tollefsen Inger Elise Birkeland Odd Jarle Olsen Formann Nestformann Svenn E. Kristiansen Hans Eid Grøholt Hilde Svanteson Adm.banksjef

13 NOTER NOTE 1: Generelle regnskapsprinsipper Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Renter, provisjoner og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det året det mottas. Valutabeholdningen er verdsatt i NOK etter midtkurs pr Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. NOTE 2: Utlån Vurdering og verdsettelse av engasjementer Periodisering av renter, salgsgevinster, provisjoner og gebyrer Utlån regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak resultatføres direkte, da disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative utgifter og eksterne kostnader som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet. Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og indviduelle / gruppevise nedskrivninger Utlån er regnskapsmessig behandlet i henhold til Kredittilsynets forskrift FOR nr 1740: Forskrift om regnskapmessig behandling av utlån og garantier i banker mv. Utlån er vurdert til nominelle verdier med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån der det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt. Misligholdte lån defineres som misligholdt når forsinket betaling er mer enn 90 dager og forsinkelsen ikke skyldes tilfeldige forhold hos kunden. Tapsutsatte lån er ikke nødvendigvis misligholdt, men kundens økonomiske situasjon og verdien av sikkerhetene innebærer fare for tap. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differansen mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene, diskontert med lånets opprinnelige effektive rente. Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Gruppenedskrivninger: Nedskrivning på grupper av utlån foretas for dekning av eventuelle tap, som på grunn av forhold som foreligger på vurderingstidspunktet, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter retningslinjene om verdifall på individuelle utlån. Nedskrivning på grupper av utlån foretas med bakgrunn i kriterier fastsatt av banken. Konstaterte tap Konstaterte tap og inngang på tidligere konstaterte tap føres over resultat etter hvert som de oppstår. Konstaterte tap defineres som tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, ved at banken har gitt avkall på engasjementet eller deler av dette, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Lån som er fullt nedskrevet som følge av at tap er konstatert, fjernes fra balanseoppstillingen og inngår ikke i brutto utlån. Overtatte eiendommer Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vært stillet som sikkerhet for slike engasjement. Ved overtagelse verdsettes eiendelene til antatt markedsverdi. Ev. tap/gevinst ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. 12

14 Oversikt over totale misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer Misligholdte lån måneder : Næringslån Personlån måneder : Næringslån Personlån Over 1 år : Næringslån Personlån Brutto misligholdte engasjement Individuell nedskrivning Netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte lån Næringslån Personlån Brutto tapsutsatte engasjement Individuell nedskrivning Netto tapsutsatte engasjement Gruppevis nedskrivning Utlån Garantier Totalt Utlån Garantier Totalt Gruppevis nedskrivning pr Periodens nedskrivning Gruppevis nedskrivning pr Individuell nedskrivning Individuell nedskrivning pr Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Ny individuell nedskrivning i perioden Tilbakeføring av individuell nedskrivning i perioden Individuell nedskrivning pr Periodens tapskostnader Periodens endring i individuell nedskrivning Periodens endring i gruppevis nedskrivning Periodens konstaterte tap som det tidligere år er individuelt avsatt for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er individuelt avsatt for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader

15 Utlån/Garantier fordelt etter personkunder/næring og tap pr Brutto utlån Garantier Misligholdte Individuell Gruppevis engasjementer nedskrivning nedskrivning Personkunder Industri Bygg og anlegg Varehandel Forr. tjenesteytelser Totalt Risikoklassifisering av bankens utlån Risikoklassifisering er en integrert del av bankens saksbehandlingssystem innenfor kredittområdet. Alle lån over kr ,- risikoklassifiseres. Alle bedriftsengasjement vurderes årlig, mens for personkunder gjøres dette når nye opplysninger foreligger. Risikoen i bankens utlånsportefølje rapporteres halvårlig til styret med basis i risikoklassifiseringen. Kundene blir klassifisert i 5 ulike klasser både innenfor økonomi og sikkerhet. I akkumulert risikoklasse teller økonomi 60% og sikkerhet 40%. Akkumulert risiko vurderes i fem klasser der A representerer minimal risiko og E representerer høy risiko Personkunder Brutto utlån % Individ. nedskr. Brutto utlån % Individ. nedskr. A minimal risiko 919,2 69,1 651,6 60,9 B lav risiko 311,3 23,4 294,0 27,6 C normal risiko 92,8 7,0 118,0 11,0 D normal/høy risiko 6,8 0,5 3,9 0,4 E høy risiko 0,2 0,0 1,3 0,1 0,1 Totalt klassifisert volum 1 330,3 100,0 0, ,8 100,0 0, Bedriftskunder Brutto utlån % Individ. nedskr. Brutto utlån % Individ. nedskr. A minimal risiko 75,0 36,5 42,9 28,7 B lav risiko 90,9 44,2 74,8 50,1 C normal risiko 33,3 16,2 23,0 15,4 D normal/høy risiko 0,1 0,0 2,1 1,4 E høy risiko 6,4 3,1 3,5 6,6 4,4 6,5 Totalt klassifisert volum 205,7 100,0 3,5 149, ,5 NOTE 3: Spesifikasjon av provisjoner og gebyrer Verdipapiromsetning Betalingsformidling Salgsprovisjoner og annet Sum provisjoner og gebyrer

16 NOTE 4: Aksjebeholdning Alle aksjer som er klassifisert som omløpsmidler, er børsnoterte papirer og er definert som en handelsportefølje. Denne er vurdert samlet til markedsverdi. Aksjer som er klassifisert som anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning foretas på individuell basis dersom det har vært en verdinedgang av varig karakter på slike aksjer. Bankens antall Anskaffelses- Pålydende Markedsaksjer kost verdi verdi Handelsportefølje: Tomra Systems ASA Norske Skogindustrier Rygge-Vaaler Sparebank Terra Pengemarkedsfond Terra Sparebank Terra Nord Amerika Terra Global Terra Asia Terra Japan Sum Bokført verdi Anleggsmidler: NorgesInvestor Proto AS SPAMA AS Stor Oslo Finansmegling AS Start Up Bien AS BBS/B.A Holding AS Terra-Gruppen AS Sum Beholdningsendring av anleggsaksjer i 2007 Inngående beholdning pr Avgang gjennom året 0 Tilgang gjennom året Nedskrivning 0 Beholdning pr NOTE 5: Ihendehaverobligasjoner Samtlige av bankens obligasjoner er pr klassifisert som omløpsmidler. Obligasjonene inngår i sin helhet i handelsporteføljen og er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Samtlige obligasjoner omsettes på børs eller i et regulert marked og har god eierspredning og likviditet. Risikovekt i Kap.dek.oppgave Pålydende Anskaffelseskost Markedsverdi Øvrige omløpsobligasjoner Stater og offentlig sektor 0 % Andre ihendehaverobligasjoner 20 % Andre ihendehaverobligasjoner 100% Sum omløpsobligasjoner Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet til 5,36%. Den gjennomsnittlige effektive renten er beregnet ut i fra papirenes yield vektet med markedsverdi. 15

17 NOTE 6: Varige driftsmidler Spesifikasjon av driftsmidler Maskiner/ Ikke inventar/ avskrivbare Totalt varige Immaterielle transportmidler driftsmidler driftsmidler eiendeler Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger avgang 0 Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 3-10 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Investeringer i og salg av varige driftsmidler de siste 5 år Maskiner/inventar/ Driftsbyninger/ikke Immaterielle transportmidler avskrivbare driftsmidler eiendeler Totalt Investert Solgt Investert Solgt Investert Solgt Investert Solgt NOTE 7: Garantiansvar Bankens samlede garantiansvar fordeler seg slik: Betalingsgarantier Lånegarantier 0 0 Kontraktsgarantier Andre garantier Sum garantier NOTE 8: Sparebankens sikringsfond Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner pålegger alle banker å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap inntil kr 2 mill som en innskyter har på innskudd i en bank som er tilknyttet fondet.med innskudd menes en hver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner. I 2004 ble Sparebankenes Sikringsfond og Forretningsbankenes Sikringsfond slått sammen. I den forbindelse ble sparebankene fritatt for avgift til Bankenes Sikringsfond for en periode på 3 år gjeldende fra Avgift i kroner 0 0

18 NOTE 9: Lønn mv. Lønn til ansatte og tillitsvalgte Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum lønn og annen godtgjørelse Herav lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og selskapets organer Administrende banksjef Hans E. Grøholt Assisterende banksjef Marit S. Midttun Ansatte Styreformann Christian Venge Tollefsen Styrets nestformann Inger Elise Birkeland 49 Styremedlem Eli Folkestadås Styremedlem Svenn E. Kristiansen 35 Styremedlem Odd Jarle Olsen Styremedlem Hilde Svanteson Kontrollkomite Else Sofie Gjesti Kontrollkomite Elisabeth Ulleberg 10 Kontrollkomite Helge Fjalsett Kontrollkomite Torodd Rendedal 28 Forstanderskap formann Jan-Henrik Vasaasen 23 Andre tillitsvalgte får betalt elleve hundre kroner for hvert møte de deltar på. Lån til ansatte inklusiv adm. banksjef har en renterabatt på 1%-enhet sett i forhold til beste kunderente på lån innenfor en ramme på kr Alle de øvrige i oversikten har ordinære kundevilkår på sine lån. Banksjefene inngår i bankens kollektive pensjonsordning på ordinære vilkår og administrerende banksjef har i tillegg en førtidspensjon med en samlet kompensasjon på 70 % av lønn ved fylte 65 år, se forøvrig note 13. Ansatte Antall årsverk pr Gjennomsnittelig årsverk i år Antall ansatte pr Lønn Annen honorar godgj Lån Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon Andre tjenester NOTE 10: Kapitaldekning Bankens kapitaldekning fremkommer ved å dividere risikovektet beregningsgrunnlag med netto ansvarlig kapital. Kapitaldekningen må være minst 8% av risikovektet beregningsgrunnlag. Immatrielle eiendeler er i sin helhet fratrukket ved beregning av ansvarliig kapital. Ansvarlig kapital: Kjernekapital Tilleggskapital Sum netto ansvarlig kapital Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenfor balansen som ikke inngår i handelsporteføljen Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Fradrag for tapsavsetninger Risikovektet beregningsgrunnlag Kapitaldekning 16,13% 17,86% Ansvarlig kapital over minstekravet

19 NOTE 11: Finansiell risiko og restbeløp på balanseposter pr a) Restløpetid på hovedposter i balansen Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 til Inntil 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år 5 år Over 5 år Sum Innskudd i banker Utlån Innlån fra bank Innskudd fra kunder Ansvarlig lån Obligasjonslån, sertifikat Obligasjoner beholdning Nedbetalingslån er fordelt over tid etter gjeldende nedbetalingsplan. Kasse, brukskreditt og byggelån er gruppert under restløpetid fra 1 til 3 måneder b) Renterisiko Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 til Rentebinding Inntil 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år 5 år Over 5 år Sum Ansvarlig lån Obligasjonslån,sertifikat Obligasjoner beholdning Banken har ikke renterisiko på innskudd og utlån i og med at banken ikke yter lån eller innskudd med fast rente. Det vil si at rentereguleringstidspunktene for innskudd og utlån kan være sammenfallende. Renterisikoen knytter seg til bankens obligasjonsportefølje. Durasjonen på sertifikat- og obligasjonsporteføljen ved årsskiftet var 1,22. En endring i rentenivået på 1% poeng gir en endring i markedsverdien på obligasjonsporteføljen ved årsskiftet på kr Bankens styre har fastsatt maksimale rammer for bankens renterisiko og handel med verdipapirer. Styret har fastsatt en durasjon på maksimalt 1,5 som total renteeksponering i sertifikat- og obligasjonsporteføljen. Det foretas løpende kontroll av at virksomheten holdes innenfor disse rammer. c) Valutarisiko Sparebanken Biens valutarisiko relaterer seg til bankens kassebeholdning i utenlansk valuta. Beholdningen er til enhver tid svært begrenset, og valutarisikoen er følgelig meget begrenset. NOTE 12: Skatter Årets skattekostnad Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Korreksjon av foregående år Skattekostnad ordinært resultat Avstemming fra nominell til faktisk skattesats Årsresultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 28% Skatteeffekt av følgende poster: Ikke fradragsberettigede kostnader 7 6 Utbytteeffekt Betalbar formuesskatt Effekt av aksjerealisasjon 157 Regnskapsmessig nedskrivning av aksjer Andre permanente forskjeller 388 Rente -2 Korreksjon av foregående år Skattekostnad Effektiv skattesats 25,8% 29,1%

20 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse Driftsmidler Gevinst og tapskonto Nedskrivning obligasjoner Overfinansiering av sikret pensjonsordning Underdekning av usikret pensjonsordning Sum Utsatt skattefordel/ forpliktelse i balansen NOTE 13: Pensjonsforpliktelser Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Bankens ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved nådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Tilnærmet samtlige pensjonsavtaler er finansiert gjennom en kollektiv forsikringsordning i Vital ASA. I tillegg er det inngått pensjonsavtaler med 5 pensjonister samt avtale med nåværende banksjef om førtidspensjon med en samlet kompensasjon på 70% av lønn ved fratreden fra og med fylte 65 år. Disse avtalene finansieres direkte over bankens drift og er udekket. Bankens ansatte er omfattet av ordningen om Avtalefestet pensjon (AFP). Spesifikasjon av bankens netto pensjonsforpliktelse Kollektiv ordning Usikrede ordninger Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimeringstap/(gevinst) Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse Periodisert arbeidsgiveravgift Over/(under) finansiring av pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,5 % 5 % Forventet lønnsreg./pensjonsøkning/g-regulering 4,5 % 3,0 % Forventet avkasning på fondsmidler 6,5 % 6,0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 19

21 NOTE 14: Egenkapitalbevegelser Sparebankens Sparebankens Fond Fond Egenkapital pr Overført fra årets resultat Egenkapital pr NOTE 15: Gjeld Alle gjeldsposter vurderes til pålydende verdi. Banken har iår tatt opp et obligasjonslån med en ramme på 150 mill, hvorav 130 mill er trukket pr Lånet har en løpetid på 3 år fra mars 2007 med flytende rente tre måneders Nibor pluss 13 punkter. Opptakskostnadene på 0,3 mill er balanseført som en reduksjon av lånebeløpet og avskrives over lånets varighet.lånet er notert på ABM. Det er også tatt opp et sertifikatlån på 100 mill med løpetid 1 år fra november 2007 med flytende rente tre måneders Nibor pluss 15 punkter. NOTE 16: Finansielle derivater Swapavtale for rentesikring av ansvarlig lån- Banken hadde en renteswapavtale vedrørende den ansvarlige lånekapital med Terra Securities som motpart, se note 18. Som følge konkursen i Terra Securities er avtalen opphørt. Swapavtale for rentesikring av bankinnskudd med børsavkastning (BMA). Banken hadde pr BMA innskudd på 5,1 mill. Opsjonselementet i avtalene var tidligere fullt ut sikret.som følge av konkursen i Terra Securities løper BMA innskudd på kr 1,5 mill uten sikring. Kjøpte opsjoner ble finansiert gjennom etablering av renteswap avtaler med forskuddsvis mottak av det faste benet i avtalen, de flytende rentebetalinger i renteswappen resultatføres som rentekostnad etterhvert som de påløper. Avtalene har en gjenværende løpetid på 1,5 til 3 år. Kjøpte og utstedte opsjoner er regnskapsmessig behandlet som sikring. NOTE 17: Spesifikasjon av andre eiendeler, annen gjeld og andre driftskostnader Andre eiendeler Andre fordringer ellers Eiendomsalg Sum andre eiendeler Annen gjeld Skatt Skattetrekk Gjeld knyttet til betalingsformidlingen Leverandører Annen gjeld Sum annen gjeld

Nøkkeltall 4. Styrets Beretning 5. Resultatregnskap 2008 13. Balansen 2008 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 35. Resultatanalyse 36

Nøkkeltall 4. Styrets Beretning 5. Resultatregnskap 2008 13. Balansen 2008 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 35. Resultatanalyse 36 Årsberetning - 2008 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 5 Resultatregnskap 2008 13 Balansen 2008 14 Noter 16 Kontantstrømanalyse 35 Resultatanalyse 36 Revisjonsberetning 37 Kontrollkomiteens

Detaljer

Liten bank stor fordel Liten bank stor fordel

Liten bank stor fordel Liten bank stor fordel Årsberetning 2009 Liten bank stor fordel BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE NØKKELTALL 3 STYRETS ÅRSBERETNING 4 RESULTATREGNSKAP 10 EIENDELER 11 GJELD OG EGENKAPITAL 12 NOTER 13

Detaljer

BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING 2010. 1885-2010 125 år

BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING 2010. 1885-2010 125 år ÅRSBERETNING 2010 BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING 2010 1885-2010 125 år INNHOLDSFORTEGNELSE NØKKELTALL 3 ÅRSBERETNING 4 RESULTATREGNSKAP 10 EIENDELER 11 GJELD OG EGENKAPITAL 12 NOTER 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS

Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING 2012 1885-2012 127 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian K. Angell, banksjef

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2014 1885-2014 129 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian K. Angell, banksjef

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 2008 1 ÅRSRAPPORT - 2008 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2009 En bank med selvstendighet og uavhengighet. God inntjening og soliditet viktig En bank med lokal

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 ÅRSBERETNING 125. Forretningsår 2009 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 1 1 ÅRSBERETNING 2009 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Forside og bakside er designet av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Risør er tatt av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Gjerstad er tatt av Ellen

Forside og bakside er designet av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Risør er tatt av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Gjerstad er tatt av Ellen Forside og bakside er designet av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Risør er tatt av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Gjerstad er tatt av Ellen Kveim Christensen INNHOLD 1. Innhold.. side 3 2. Styrets

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2007

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2007 Årsberetning 2007 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2007 Norsk økonomi Vi har et år bak oss med mye internasjonal finansuro. Denne uroen hadde først og fremst sitt utspring i det amerikanske boligmarkedet. Til

Detaljer

Årsregnskap 2008 146. Forretningsår

Årsregnskap 2008 146. Forretningsår Årsregnskap 2008 146. Forretningsår Styrets årsberetning for 2008 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og i Songdalen kommune. Søgne og Greipstad Sparebank tilpasser, markedsfører

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 Norsk økonomi Høy reallønnsvekst, lavt rentenivå, god vekst internasjonalt og høye oljeinvesteringer bidro til sterk økonomisk vekst i 2006. Inflasjonstakten tiltok noe, og

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 Side 1 av 16 Innhold: Innholdsfortegnelse side 2 Styrets økonomiske betraktninger for 2005 side 3 Etnedal Sparebank 95. driftsår side 3 Resultatregnskap 2005 side 8 Balanse

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. 152. forretningsår

ÅRSREGNSKAP 2010. 152. forretningsår ÅRSREGNSKAP 2010 152. forretningsår INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE MEDLEMMER AV BANKENS ORGANER, ANSATTE OG REVISOR 2 ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2010 3 RESULTATREGNSKAP 2010 9 BALANSE PR. 31.12.2010

Detaljer

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer