MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Varaordfører Ulf O. Rogneby BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 80-90/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteprotokoll fra møte i formannskapet Tilleggssak 90/09. Sak 09/ Interpellasjon fra Torbjørg Raastad. Sak 09/ Svar på interpellasjon fra Torbjørg Raastad. Forslag til justering av budsjett Oversikt over gebyrer. Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for For fall Medlem Hugo Hallum AP Medlem May Britt Ekeberg Rønningen AP Medlem Gro Jensen AP FO Medlem Per Høiby AP Medlem Hege Bogfjellmo AP Medlem Elin Johannessen Skovly AP Medlem Kaja Lien Smedbråten AP Medlem Aslaug Hildur Blyverket AP Medlem Lisbeth Auraas Olerud SV Medlem Børre Berger Vannebo SV FO Medlem Torbjørg Raastad SP Medlem Halvor Bratlie SP Medlem Mette Kilstad KRF Medlem Trond Løberg KRF FO Medlem Ulf Oddvar Rogneby V Medlem Toril N Klevmark V Medlem Anders Larmerud H FO Medlem Tove Brorson H Medlem Lasse Lehre H Medlem Bjørn Haugen Morstad H Medlem Atle Olimb H Medlem Magnus Ofstad FRP Medlem Eva Berg FRP Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 Medlem Michael Arthur Caffrey FRP Medlem Sten Erik Holljen FRP FO Varamedlem Gustav Sverdrup-Thygeson H Anders Larmerud Varamedlem Arne Ruud Reum AP Gro Jensen Varamedlem Thomas Jacobsen KRF Trond Løberg Varamedlem Elin Håkonsløkken SV Børre Berger Vannebo Varamedlem Joar Aleksander Berg FRP Sten Erik Holljen Antall til stede : 25 Merknader Andre møtende Presse Merknader til protokoll : Møte ble satt med 23 repr. Repr. Magnus Ofstad tiltrådte møtet før sak 80/09. Repr. Tove Brorson ble enstemmig valgt som settevaraordfører og til å medundertegne møteprotokollen. Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 90/09 i tillegg til utsendt saksliste og å behandle saken før sak 89/09. Repr. Torill N. Klevmark tiltrådte møte før sak 85/09. : Rådmann Tore M. Andresen Kommunalsjef Frode Holst Kommunalsjef Aslaug Dæhlen Controller Kirsti Nesbakken Utvalgssekretær Reidun Midtlie : Hadeland v/siv Ellefsrud Oppland Arbeiderblad v/helge Rønning Birkelund : Protokollen godkjennes. UNDERSKRIFTER: Ulf O. Rogneby May Britt E. Rønningen Tove Brorson Møtesekretær: Reidun Midtlie Kopi av møteprotokoll sendes: Alle som mottar møtedokumenter. Møtende varamedlemmer. Roa,

3 80/09 Ark.: MPROT Arkivsaksnr.: 09/214 Referater kommunestyret Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. 81/09 Ark.: 063 Arkivsaksnr.: 07/1846 Nye vedtekter i IKA Opplandene Kommunestyret tilslutter seg det fremlagte forslag til reviderte vedtekter for IKA Opplandene. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 82/09 Ark.: D11 Arkivsaksnr.: 09/131 Regionale idrettsanlegg på Hadeland Samarbeidsavtale vedr. Lygna skisenter 1. Lunner kommunes vedtak sak 2/06 hvor kommunen slutter seg til forslag til anleggsstrategi for regionale idrettsanlegg på Hadeland oppheves. 2. Forslag til felles avtale om interkommunale idrettsanlegg mellom Gran og Jevnaker kommuner tas til orientering. 3. Samarbeidsavtale vedr. Lygna skisenter godkjennes. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

4 83/09 Ark.: 243 D11 Arkivsaksnr.: 09/2170 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Lunner Rullering/oppjustering av handlingsplan 1. Følgende anlegg innrulleres i prioritert handlingsplan i gjeldene Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet : - Svea Skilag Rehabilitering av tak på sportshytta 2. I forbindelse med det pågående arbeidet med Kommunedelplan for kultur, må det tas en helhetlig vurdering av anleggsutviklingen i kommunen for perioden Dette gjelder også for de omsøkte anleggene på Harestua og de tas derfor ikke inn ved rulleringen/oppjusteringen av gjeldende handlingsplan. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 84/09 Ark.: 033 &20 Arkivsaksnr.: 09/2328 Styringsstruktur og politisk organisering Foreløpige føringer for arbeidet med politisk struktur, herunder styringsstruktur og møteplan 1. Rådmannen bes legge fram sak i forhold til å prøve ut politisk organisering hvor kommunestyret behandler flere saker, formannskapet har færre saker og utviklingsutvalget trer ut av funksjon, til førstegangsbehandling i kommunestyrets første møte i Det etableres plangrupper og koordinerende plangruppe med mandat jfr. saksutredningens beskrivelse. 3. Det forutsettes at saken er forsvarlig saksbehandlet i forhold til alle formkrav, lovbestemmelser og at partiene har fått nødvendig materiale for å behandle den i sine organer. 4. Det fastlegges møteplan etter nåværende struktur for første møte i 2010 i de ulike utvalg. Eldrerådet 12/1 Utviklingsutvalg 14/1 og 18/2 Formannskap 21/1 og 25/2 Kommunestyret 28/1 og 11/3 Kommunestyret evaluerer ny politisk organisering med tilhørende styringsprosess våren Repr. Arne Reum fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til våren 2011 for eventuell gjennomføring for valgperioden Repr. Arne Reums utsettelsesforslag falt med 17 mot 7 stemmer.

5 Varaordfører Ulf O. Rogneby fremmet følgende endrings/tilleggsforslag: Pkt.4: Eldreråd endres til 12/1. Utviklingsutvalg 14/1 og 18/2. Formannskap 21/1 og 25/2. Kommunestyret 28/1 og 11/3. Varaordfører Ulf O. Rognebys endrings/tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med vedtatte endring/tillegg ble enstemmig vedtatt. 85/09 Ark.: MPROT Arkivsaksnr.: 09/2355 Overformynderi /14 - Valg av medlem og varamedlemmer Som medlem i overformynderiet i perioden velges: Aslaug Blyverket Som varamedlemmer i overformynderiet for perioden velges: 1. Karen Hagen 2. Erik Tveit Varaordfører Ulf O. Rogneby foreslo Aslaug Blyverket som medlem og Karen Hagen og Erik Tveit som varamedlemmer. Ordførerens innstilling med foreslått medlem og varamedlemmer ble enstemmig vedtatt. 86/09 Ark.: 082 Arkivsaksnr.: 08/2085 Folkevalgtes godtgjøring fom Fom fastsettes ordførerens godtgjørelse lik den som er fastsatt for stortingsrepresentanter for tiden kr ,- per år. Ordførernes godtgjørelse reguleres årlig per 1. juli, første gang i Reguleringen skjer med den justering som blir vedtatt for stortingsrepresentantenes godtgjørelse per 1. mai det enkelte år. Per oppjusteres godtgjørelsen for overformyndere til: - Overformynder I - 8% av ordførers godtgjørelse - Overformynder II - 4% av ordførers godtgjørelse

6 De folkevalgtes godtgjørelse anbefales å bli vurdert en (1) gang per kommunevalgperiode, første gang i Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 87/09 Ark.: U01 Arkivsaksnr.: 07/1457 Kjøp av aksjer i Hadelandshagen AS Lunner kommune deltar i aksjekapitalutvidelsen i Hadelandshagen A/S med kr ,-. Kjøpet belastes ubundet investeringsfond. Repr. Mette Kilstad fremmet følgende endringsforslag: Foreslår å kjøpe aksjer i Hadelandshagen A/S med kr. Det ble først stemt over om det skulle kjøpes aksjer i Hadelandshagen A/S. Resultatet ble 16 mot 9 stemmer for å kjøpe aksjer. Ved alternativ avstemming over repr. Mette Kilstads endringsforslag og formannskapets innstilling, ble repr. Kilstads endringsforslag vedtatt med 13 mot 12 stemmer avgitt for formannskapets innstilling. 88/09 Ark.: 100 Arkivsaksnr.: 09/1566 Frivilligsentral-eierskap Ved etablering av Lunner frivilligsentral vil det være med kommunalt eierskap Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 89/09 Ark.: 103 Arkivsaksnr.: 09/1452 Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2010 Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan og Årsbudsjett 2010 vedtas med følgende presiseringer:

7 1. Handlingsprogram vedtas iht. vedlagte dokument med følgende endringer: a til jubileumstilskudd, Randsfjordmuseet årlig i 2010, 2011 og Tas fra disposisjonsfond, drift. b. Eiendomsskatten reduseres fra 3.5 %o til 3.0 %o i Økonomiplan vedtas i tråd med kap. 3.3 i vedlagte dokument, eventuelt konsekvensjustert i forhold til endringer i årsbudsjett 2010 i dokumentets kap Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %. 4. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatser som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for Etter tilgjengelige opplysninger settes skatteanslaget for 2010 til kr Kommunestyret vedtar eiendomsskatt med 3,5 0/00 og bunnfradrag på kr Dagtilbud hjemmeboende Bergosenteret økes med kr for å sikre drift ut Dekkes av disposisjonsfond drift. Videreføring av tiltaket utover 2010 forutsetter at takstgrunnlaget pr. boenhet for landbrukseiendom økes fra 140 kv.meter til 200 kv.meter fra Driftsbudsjettet for 2010 vedtas i samsvar med kap. 3.5 i vedlagte dokument med følgende endringer: a til jubileumstilskudd, Randsfjordmuseet. Tas fra disposisjonsfond, drift. b. For å ta høyde for rettighetsutløste kostnader på kr ,- foreslås det å redusere overføringer av MVA fra drift til investeringer med tilsvarende beløp. c. Det tas 700 fra disposisjonsfond drift til utbedring av yttervegg, rådhus. d. Kulturbudsjettet endres i tråd med vedlegg. e. Endringer i forhold til tiltakspakken, ref. omdelt vedlegg, vedtas. f. Det avsettes kr ,- fra disposisjonsfond drift til utredning av konkurranseutsetting støttefunksjoner. Administrasjonen innarbeider i pkt. 1 endringen slik de er vedtatt innarbeidet i pkt Satser for gebyr og egenbetalinger for 2010 vedtas i samsvar med dokumentets kap Renter av fond skal i 2010 føres som inntekter i driftsregnskapet, med unntak av gavefond Lunner sykehjem og selvkostfond vann- og avløp. 10. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2010 settes til kr Investeringer i 2010 vedtas i samsvar med dokumentets kap med følgende endringer: a. Prosjekt 017 tas ut. b. Prosjekt 023 tas ut. c. Prosjekt 009 asfaltering uteområder LUB kr ,- finansieres med låneopptak. Investeringsbudsjettet reguleres tilsvarende. Dette innebærer en kostnadsramme på kr , hvorav kr finansieres ved låneopptak. 12. Det delegeres til rådmannen å justere budsjett per funksjon med mva-refusjon knyttet til investeringer i tråd med vedtatt investeringsbudsjett. Disse endringene skal ha sin motpost i overføring til investeringsregnskapet. Tabeller i dokumentet oppdateres tilsvarende. 13. Låneopptak i 2010 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap. 12 med følgende endringer: a. justert for endring i pkt. 7b kr Dette innebærer et låneopptak på kr til investeringsformål og inntil kr 6 mill til Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 14. Rådmannen gis fullmakt til å opprette trekkfasilitet (kassekreditt) på kr 20 mill.

8 15. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse. H/V/KRF og FRP fremmet følgende endrings/tilleggsforslag. Pkt. 1 b: Eiendomsskatten reduseres fra 3.5 %o til 3.0 %o i Pkt. 6 strykes. Tilleggsbevilgning reduseres tilsvarende. Nytt pkt. 6: Dagtilbud hjemmeboende Bergosenteret økes med kr for å sikre drift ut Dekkes av disposisjonsfond drift. Videreføring av tiltaket utover 2010 forutsettes av tiltaket utover 2010 forutsetter at takstgrunnlaget pr. boenhet for landbrukseiendom økes fra 140 kv.meter til 200 kv.meter fra Pkt. 7: Det avsettes kr ,- fra disposisjonsfond drift til utredning av konkurranseutsetting støttefunksjoner. Pkt. 11c: Prosjekt 009 asfaltering uteområder LUB Kr ,- finansieres med låneopptak. Investeringsbudsjettet reguleres tilsvarende. Repr. Hege Bogfjellmo fremmet følgende tilleggs/endringsforslag: Det foreslås å KPI justere eiendomsskatten med tilsvarende endring i eiendomsskatt 0/00. Økningen med ca ,-kr. nyttes til å igangsette fysmus og terapiridning som ble tatt vekk i budsjett for Det tas kr fra disposisjonsfond for å sikre drift av Bergosenteret ut Repr. Torbjørg Raastad fremmet følgende endringsforslag: Endring av pkt. 7 a funksjon 375 og pkt 1a: 7a: kr. til jubileumstilskudd Randsfjordmuseet. Tas fra disposisjonsfond drift. 1a: kr. til jubileumstilskudd Randsfjordmuseet årlig i 2011 og Tas fra disposisjonsfond drift. Pkt. 8: Gebyrregulativet fra beholdes på dagens nivå med justering for lønns/prisvekst. Repr. Elin Håkonsløkken fremmet følgende endringsforslag: Pkt.7: Økt energiøkonomisering -100 Økt eiendomsskatt -200 Redusert fellesutgifter -200 Bergosenteret +175 Dagsenter hjemmeboende LOS +430 Administrasjon -105

9 Varaordfører Ulf O. Rogneby fremmet følgende tilleggs/endringsforslag: Pkt 1: Nytt tiltak i kap. 6.3 Funksjon 380: Temakart for Hadeland kr ,- pr. år i 2010, 2011, 2012 og Finansieres av disposisjonsfond drift. Pkt. 7: Temakart for Hadeland kr Finansieres av disposisjonsfond drift. Punkt 7 b) Nytt punkt 7 c) Nytt punkt 7 d) Nytt punkt 7 e) : Siste setning strykes. : Det tas 700 fra disposisjonsfond drift til utbedring av yttervegg, rådhuset : Kulturbudsjettet endres i tråd med vedlegg : Endringer i forhold til tiltakspakken, ref omdelt vedlegg, vedtas Administrasjonen innarbeider i pkt. 1 endringen slik de er vedtatt i pkt. 7. Repr. Elin Håkonsløkken trakk sitt forslag. Varaordfører Ulf O. Rognebys tilleggsforslag i pkt. 1 og pkt. 7 falt med 13 mot 12 stemmer. H,V,KRF og FRP s endringsforslag i pkt. 1 b ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. Repr. Hege Bogfjellmos tilleggsforslag falt med 13 mot 12 stemmer. Repr. Torbjørg Raastads endringsforslag i pkt. 1a og 7 a ble enstemmig vedtatt H,V,KRF og FRP s endringsforslag om å stryke pkt. 6 ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. Repr. Hege Bogfjellmos endringsforslag falt med 13 mot 12 stemmer. H,V,KRF og FRP s tilleggsforslag om nytt pkt. 6 ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. H,V,KRF og FRP, endringsforslag i pkt 7 ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. Repr. Torbjørg Raastads endringsforslag i pkt. 8 falt med 13 mot 12 stemmer. Varaordfører Ulf O. Rognebys tillegg/endringsforslag ble enstemmig vedtatt. H,V,KRF og FRP s endringsforslag i pkt. 11 c ble vedtatt med 24 mot 1 stemme. Formannskapets innstilling med vedtatte endringer/tillegg ble vedtatt med 17 mot 8 stemmer. Lunner AP leverte en protokolltilførsel som er vedlagt møteprotokollen. 90/09 Ark.: Arkivsaksnr.: 09/2397 Tiltakspakken 1. Det vedtas nytt prosjekt, prosjekt 936 Modulbygg Harestua skole med kostnadsramme kr 2,2 mill, hvorav kr 400 er finansiert ved inv. moms og kr 1,8 mill ved låneopptak 2. Ramme prosjekt 901 økes i 2009 med kr 2,2 mill hvorav kr 400 er finansiert ved inv. moms og kr 1,8 mill er statstilskudd i tiltakspakken 3. Låneopptak 2009 økes med kr 1,8 mill

10 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 06.05.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 0034/04 0049/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteprotokoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MØTEBOK SAKER TIL BEHANDLING: Avvikling/oppløsning av selskapet Sør-Oppland revisjonsdistrikt IKS

MØTEBOK SAKER TIL BEHANDLING: Avvikling/oppløsning av selskapet Sør-Oppland revisjonsdistrikt IKS LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus 16.12.2004 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0090/04 Sak 0091/04 Sak 0092/04 Sak 0093/04 Sak 0094/04 Sak 0095/04 Sak 0096/04

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 03.09.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 76/15 89/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 88/15, sak 89/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 31.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 38/12 49/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET. MØTEDATO: 19.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET. MØTEDATO: 19.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 19.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/15 14/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 15.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 11/12 26/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 08.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 19/12 28/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR UTVIKLINGSUTVALGET

MØTEPROTOKOLL FOR UTVIKLINGSUTVALGET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR UTVIKLINGSUTVALGET MØTEDATO: 15.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Utvalgsleder Eva Berg BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 21 33/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: E-post fra

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 24.11.2005 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 104/05 Sak 105/05 Sak 106/05 Sak 107/05 Sak 108/05 Sak 109/05

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT 2011 Arkivsaksnr.: 10/1031-20 Arkivnr.: 101 Saksbehandlere: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 24.04.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/14 58/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEDATO: 04.09.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/14 23/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Beredskapsplan for Lunner kommunes helse- og sosialtjeneste

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Beredskapsplan for Lunner kommunes helse- og sosialtjeneste LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 06.12.2007 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/07 Sak 72/07 Sak 73/07 Sak 74/07 Referater formannskap

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Arkivsaksnr.: 13/1779-11 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: Økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre Økonomikonsulent Mona Sørlie Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2014-2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 13.11.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 132/14 138/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 12.09.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 63/13-79/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresal 13.12.2007 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresal 13.12.2007 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresal 13.12.2007 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 122/07 Sak 123/07 Sak 124/07 Sak 125/07 Sak 126/07 Sak 127/07

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Sak

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage. Resultatrapportering 1 tertial 2010

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage. Resultatrapportering 1 tertial 2010 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 17.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 32/10 Sak 33/10 Sak 34/10 Sak 35/10 Sak 36/10 Sak 37/10

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEBOK SAKER TIL BEHANDLING: Skatteregnskapet for Lunner kommune 1. halvår 2004 PROSJEKTNR. 430 GRUA SKOLE OMBYGGING AV PAVILJONG

MØTEBOK SAKER TIL BEHANDLING: Skatteregnskapet for Lunner kommune 1. halvår 2004 PROSJEKTNR. 430 GRUA SKOLE OMBYGGING AV PAVILJONG LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus 25.11.2004 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0079/04 Sak 0080/04 Sak 0081/04 Sak 0082/04 Sak 0083/04 Sak 0084/04 Sak 0085/04

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-4775/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer