MobileFeed 200 AVS Portable Off The Arc Wire Feeder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MobileFeed 200 AVS Portable Off The Arc Wire Feeder"

Transkript

1 MobileFeed 00 AVS Portable Off The Arc Wire Feeder Instruksjonshåndbok (NO) Bedienungsanleitung (DE) / 008

2

3 TABLE OF CONTENTS Language / Section Page Norwegian (NO) German (DE) Section 4 - Maintenance Section 5 - Replacement Parts

4 TABLE OF CONTENTS

5 MobileFeed 00 AVS Portabel Fra buen trådmater Instruksjonshåndbok

6 Sø r g f o r o per at ø r en f å r de n n e in f o r ma sj o n en. Du k a n f å e kst r a k o pier f r a d in f o r ha n dl er. f or sikt ig D isse IN ST R UK SEN E er for erfarne operatører. Hvis du ikke fullt ut kjenner prinsippene for bruk av utstyr for buesveising og buekutting, og hvordan utstyret brukes på en sikker måte, ber vi deg innstendig om å lese vårt hefte Precautions and Safe Practices for A rc Welding, Cutting, and G ouging Dokument IKKE la personer uten opplæring inspisere, rense eller reparere dette utstyret. F orsøk IKKE å installere eller bruke dette utstyret før du har lest og fullt ut forstår instruksene i denne håndboken. Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksene, kontakt din forhandler for ytterligere informasjon. Sørg for å lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret installeres og brukes. BR UKER AN SV Dette utstyret vil gi ytelse i samsvar med beskrivelsene som finnes i denne håndboken og på merkelapper og/ eller tilleggsdokumentasjon når utstyret installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres i henhold til de gitte instruksene. Dette utstyret må inspiseres med jevne mellomrom. Feilfunksjonerende eller dårlig vedlikeholdt utstyr må ikke brukes. Komponenter som er ødelagt, manglende, utslitt, bøyd eller tilsmusset må utskiftes med én gang. Skulle det bli nødvendig med slik reparasjon eller utskifting, anbefaler produsenten at den autoriserte forhandleren som solgte utstyret forespørres skriftlig eller via telefon om råd vedrørende service. Dette utstyret, eller noen som helst av dets komponenter, må ikke endres uten at det på forhånd er innhentet skriftlig godkjenning fra produsenten. Brukeren av dette utstyret er helt ut selv ansvarlig for enhver feilfunksjonering som skyldes uriktig bruk, feilaktig vedlikehold, skade, uriktig reparasjon eller endring foretatt av enhver annen enn produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten. L ES O G F O R ST Å IN ST R U KSJ O N SHÅ N D BO KEN F Ø R IN ST A L L A SJ O N O G BR U K. BESK YT T D EG SEL V O G A N D R E! 6

7 INNHOLD KAP Ittel o VER SKR IFT SIDE SIKKERHET SFORHOLD SREGLER... 9 KAP ITTEL BESKR IVEL SE.... Generelt...3. Mottakshåndtering Beskrivelse...3 KAP ITTEL IN STALLA SJON Drivruller og føringsrør...5. Montering av sveisetrådspolen Brennertilkoplinger Strømtilkoplinger Treing av sveisetråden Justering av bremsesluring...7 KAP ITTEL 3 BRUK Kontroller Strømbryter Trådmatingshastighet (konstant strøm og spenningsstyrt hastighet) Trådmatingshastighet (konstant spenning og hastighet) A O VER BEL A STN ING SBR YTER (CB) Prosedyrer for bruk Sikkerhetsforholdsregler ved bruk Prosedyre for sveiseinnstilling Nedstenging...3 KAP ITTEL 4 VEDL IKEHOLD Vedlikehold Inspeksjon og service Trådmater Utskifting av solenoidventil Generell utskifting Feilsøking...46 KAP ITTEL 5 re SER VEDELER

8 INNHOLD 8

9 SIkker h et sf o r ho l dsr egl er Sikkerhetsforholdsregler Brukere av ESAB-utstyr for sveising og plasmaskjæring har det endelige ansvaret for å forsikre seg om at enhver som arbeider med eller er i nærheten av utstyret tar hensyn til alle relevante sikkerhetsforholdsregler. Sikkerhetsforholdsreglene må oppfylle kravene som gjelder for denne typen utstyr for sveising eller plasmaskjæring. I tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsstedet, må det tas hensyn de følgende anbefalingene. Alt arbeid må utføres av opplært personell som har god kjennskap til bruken av utstyr for sveising og plasmaskjæring. Ukorrekt bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner som kan resultere i personskade på operatøren og ødeleggelse av utstyret.. Alle som bruker utstyr for sveising eller plasmaskjæring må kjenne til: - riktig bruk - hvor nødstopp finnes - hvordan utstyret fungerer - relevante sikkerhetsforholdsregler - sveising og/eller plasmaskjæring. Operatøren må forsikre seg om at: - ingen uvedkommende person befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde når det startes opp. - ingen er uten beskyttelse når buen tennes. 3. Arbeidsstedet må: - være passende for formålet - være fritt for trekk 4. Personlig verneutstyr: - Bruk alltid personlig verneutstyr, slik som beskyttelsesbriller, flammesikker bekledning og sveisehansker. - Ikke bruk noe som er løstsittende, slik som skjerf, armbånd, ringer osv., fordi dette kan settes fast eller forårsake brannskader. 5. Generelle forholdsregler: - Bring på det rene at returkabelen er godt tilkoplet. - Arbeid på høyspenningsutstyr kan bare utføres av en kvalifisert elektriker. - Egnet brannslukkingsutstyr må være tydelig merket og må finnes like i nærheten. - Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret mens det brukes. 9

10 SIkker h et sf o r ho l dsr egl er AD V SEL SVEISIN G O G PL A SMA KUT T IN G K A N F Ø R E T IL SK A D E PÅ D EG SEL V O G A N D R E. T A F O R H O L DSR EG L ER VED SVEISIN G O G KUT T IN G. SPØ R ET T ER D IN A R BEIDSG IVER S SIKKER H ET SF O R SKR IF T ER SO M SK A L VÆR E BA SER T PÅ PR O DUSEN T EN S R ISIKO DAT A. EL EKT R ISK ST Ø T - Kan drepe. - Enheten for sveising eller plasmakutting må installeres og tilkoples jordledning i henhold til gjeldende forskrifter. - Ikke berør spenningssatte elektriske komponenter med bar hud, våte hansker eller vår bekledning. - Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket. - Vær sikker på at du har en sikker arbeidsstilling. SVEISER Ø YK O G GA SSER - Kan gi helseskade. - Hold hodet vekk fra sveiserøyk. - Bruk ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge deler, for å hindre at du puster inn røyk og gasser, og for å holde røyk og gasser borte fra området. L YSBU EST R ÅLE R - Kan skade øynene og brenne huden. - Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig type sveisemaske og beskyttelsesglass for sveising/plasmakutting og bruk vernebekledning. - Bruk egnede avskjermingsmidler og gardiner for å beskytte personer i nærheten. BR AN N F E - Gnister (sveisesprut) kan forårsake brann. Bring derfor på det rene at det ikke finnes antennbare materialer i nærheten. STØ Y - Kraftig støy kan gi hørselsskade. - Beskytt ørene. Bruk hørselsvern. - Advar personer i nærheten om risikoen. F UNK SJ ON SSVIKT - Be om ekspertassistanse ved funksjonssvikt. L ES O G F O R ST Å IN ST R U KSJ O N SHÅ N D BO KEN F Ø R IN ST A L L A SJ O N O G BR U K. BESK YT T D EG SEL V O G A N D R E! 0

11 KAP ITTEL BESKR IVEL SE Buespenningsmater som kan brukes med enheter for konstant strøm (CC) og konstant spenning (CV) Tilgjengelig med CC brennertilkopling 4 drivrullers stativ Sekundær kontaktor Bygd for røffe miljøer slik som anleggsplasser, rørledninger, skipsverft, offshore, generell produksjon, mobile sveiserigger og mer Totalt innkapslet slagfast kapsling beskytter sveisetråden mot smuss, metallpartikler, fuktighet og annet som kan forurense Flammehemmende, støpt plastkapsling som motstår ekstrem håndtering som varmt slagg, slipegnister, korrosive kjemikalier, støt, slag, fall og mer Fungerer med likespenningspolariteten reversert (tråden +) og ureversert polaritet (tråden -) Motor med permanent magnet, med PWM-drev og halvlederstyring - gir kraftig og pålitelig trådmating og kontrollert trådakselerasjon - for myk buestart og vibrasjonsfri solenoidbevegelse Elektronisk, dynamisk bremsing Sikkerhetsfunksjoner omfatter isolert kapsling, lavvolts brennertriggerkrets og overbelastningsbeskyttelse Og oppfyller lec-974--spesifikasjonene Bestillingsinformasjon Hver MobileFeed trådmater inkluderer materuller med dobbelt spor og gass-solenoid. MobileF eed 00 A VS L C Inkluderer serraterte drivruller med, -,6 mm spor. MobileF eed 00 A VS OK C CE Inkluderer 0,9 -, mm V-spors drivruller Merknad: har kabelkontakt type LC40 og har kabelkontakt type OKC. Spesifikasjoner MobileF eed 00 A VS Trådhastighetsområde*...,3-0,3 m/min * virkelig hastighetsområde vil avhenge av buespenningen Tråddiameterkapasitet... 0,8 -,0 mm Primær likespenning (DC)** (spenning ved åpen krets og buespenning) Minimum...6,5 V Maksimum V (3 V topp) ** ikke for bruk med vekselspenning (AC) Vekt...,8 kg MobileF eed 00 A VS-mater (A VS = A rc Voltage Sensing) (= Buespenningsføling) F elles for MobileF eed 00 A VS Standard - 5, cm ID-akselnav Spoler med 0,3 cm ytre diameter (OD) - ingen adapter behøves F ysiske dimensjoner Kapsling B x H x L...7 mm x 356 mm x 470 mm... MobileFeed-materne kan passere gjennom et hull med diameter 36 mm. Nødvendig tilleggsutstyr Drivruller & føringsrør... se tabell på neste side

12 KAP ITTEL BESKR IVEL SE Kontrollene er plassert på et innfelt frontpanel for at skalaen og bryteren skal være beskyttet Krokodillelemme Støtabsorbering og fleksibel bunnramme sørger for at kapslingen får et avdempet støt, slik at trådmateren overlever et fall selv når den er fullt ladet med tråd Drivsystemet for tråden bruker materuller med to spor Innebygd isolert kvikk-kontakt - ingen ekstra gass-slanger eller bryterkabler henger fra materen Kabel (arbeidsstykkeledning) for opp-plukking av spenning, leveres sammen med MobileFeed 00 AVS Drivruller og føringsrør for: MobileFeed 00 AVS Utløpsføringsrør Senterføring A nt Innløpsføring A T råd-diameter Beskr. + R ull A nt EU R O A nt nt 0.8 mm V-spor mm V-spor mm V-spor * mm V-spor * mm V-spor X mm V-spor mm V-spor mm K-kjernet mm K-kjernet mm K-kjernet mm K-kjernet mm K-kjernet mm K-kjernet mm U-bløt mm U-bløt * Som levert på , & To nedre drivruller er nødvendig for et fire rullers drivsystem. Bruk trykkrull(er) av flat, enkel type (P/N ) som levert med trådmateren.

13 KAP ITTEL BESKR IVEL SE. GENERELT Denne håndboken er utarbeidet spesielt for personell som vil gjøre seg kjent med konstruksjon, bruk og feilsøking av dette utstyret. Det bør tas hensyn til all informasjon som er presentert i denne håndboken for å sikre at ytelsen til utstyret blir best mulig.. MOTTAK SHÅNDTER ING Før utstyret installeres, fjern alt pakkemateriale fra enheten og inspiser nøye om det finnes skade som kan ha inntruffet under transport. Alle krav vedrørende tap eller skade som kan ha inntruffet under transport må fremmes av kjøperen overfor transportøren. En kopi av fraktdokumentasjonen leveres av transportøren i tilfelle det reises krav om erstatning..3 BESKR IVEL SE MobileFeed 00 AVS er en portabel trådmater som er konstruert for maksimal allsidighet. Enheten får elektrisk kraft utelukkende ved hjelp av buespenningen fra sveisestrømforsyningsutstyr som leverer konstant strøm eller konstant spenning. Alle modellene inkluderer en sekundær kontaktor for å gi operatøren økt grad av sikkerhet. Enheten er konstruert for bruk med harde, bløte og kjernede elektroder (gasskjølt eller selvkjølt) med diameter fra 0,8 mm til og med,98 mm, med trådmatingshastighet fra,8-0,3 m/min. Matingskomponentene er totalt innkapslet i en kraftig kapsling som er laget for størst mulig grad av mobilitet. MERKNAD MobileF eed 00 A VS anbefales ikke for kortsluttende lasttilkopling ved bruk av konstantstrømkilder, på grunn av den begrensede kortslutningsstrømmen som er tilgjengelig fra strømkilder med konstant strøm. TA BELL - SPESIF IKA SJONER Trådmatingshastighet,3-0,3 m/min Maksimal likespenning (DC), åpen krets 00 V (3 V topp) Tråddiametre Hard: 0,8 mm, 0,9 mm,, mm,,4 mm,,6 mm Bløt: 0,9 mm,, mm,,6 mm Med kjerne (kjernet): 0,8 mm, 0,9 mm,, mm,,4 mm,,6 mm,,0 mm Trådpakke 03 mm spolediameter Motortype DC, permanent magnet, forhåndssmurt, totalt innelukket Bremsetype (tråd) Sluring Styring Halvleder Matesystem Skyving På-av-bryter Standard Innkjøringsstart Automatisk om nødvendig Høyde 356 mm MobileFeed 00 AVS kan passere gjennom et hull med diameter 36 mm Bredde 7 mm Lengde 470 mm Vekt (med kontaktor, uten spole),8 kg 3

14 KAP ITTEL BESKR IVEL SE 4

15 KAP ITTEL IN STALLA SJON. DR IVRULLER OG FØR ING SRØR Drivrullene har to spor. Enheten leveres klar til å mate kjernet tråd med diameter, -,6 mm eller hard tråd med diameter 0,9 -, mm, avhengig av bestilt partnummer. (Andre drivruller er tilgjengelig for andre størrelser av hard, bløt og kjernet tråd. Se Valgtabell for drivrull og føringsrør, samt tabell -) A. Åpne hendelen for trykkrullenheten og løft enheten oppover. B. Fjern den riflete skruen som fester drivrullen til giradapteren. C. Kontroller og installer riktige føringsrør. D. Reverser eller skift ut drivrullene med nødvendig størrelse - størrelsen er angitt på siden av rullen som vender utover. E. Sett tilbake skruen som ble fjernet i trinn B og stram til. F. Tre inn tråden og fest trykkrullenheten.. MONTER ING A V SVEISETRÅD SPOLEN Monter en spole med sveisetråd på navet slik: A. Drei den røde spoleholderen i navet som vist på bildet nedenfor. B. Plasser trådspolen på navet slik at den dreier i retning mot klokken når tråden vikles av. Pinnen i navet må komme i inngrep med hullet i trådspolen. C. Drei den røde spoleholderen i navet for å låse holdetaggene. HENDEL FOR TRYKKRULL- ENHET RIFLET SKRUE TRYKK- RULL TRYKKRULL- ENHET Detaljer for drivrull DRIVRULL SPOLEHOLDER TRÅDSPOLENAV Spindeldetalj 5

16 KAP ITTEL N STALLA SJON.3 BRENNERT ILKOPL INGER Brenneradapteren på MobileFeed koples direkte til trådmater-/tråddrev-enheten, strøm og kjølegasstilførsel. Sett brennerkontakten på linje med trådmaterkontakten, trykk den godt på, og stram for hånd låsekragen på eurokontakten. AD V SEL Pass på å isolere denne tilkoplingen godt før sveisestrømforsyningen slås på. Uisolert kabel og uisolerte deler kan skape bue dersom de får kontakt med jord. Buen kan skade øynene eller starte en brann. Kroppskontakt med en uisolert sveisekabelkontakt, eller en utildekket leder, kan gi støt som også kan være dødelig. for sikt ig Pass på at den valgte brenneren er tilpasset sveisestrømmen som skal brukes, har riktig størrelse og innleggstype, riktig kontakttupp og riktig føringsrør..4 STRØMT ILKOPL INGER AD V SEL F ør det foretas noen tilkopling mellom trådmateren og sveisestrømforsyningen, skru av sveisestrømforsyningen og trådmateren. MobileFeed 00 AVS kan brukes med enten DCEP (positiv) eller DCEN (negativ) polaritet uten modifikasjoner. A. Kople sveisekabelen fra strømforsyningens positive terminal (for bruk med gasskjølte fluks-kjernete eller ikke-hule tråder), eller fra strømforsyningens negative terminal (for de fleste gassløse selvkjølende tråder med kjerne) til sveisekabeltilkoplingen på baksiden av MobileFeed 00 AVS-materen. B. Kople en annen sveisekabel mellom den andre tilkoplingen på sveisestrømforsyningen (motsatt polaritet) og direkte til arbeidsstykket. C. Kople arbeidsstykkeledningen fra trådmateren til arbeidsstykket, bruk alligatorklemme (med denne ledningen måles spenningen på arbeidsstykket). D. Ved bruk av gasskjølt tråd, kople innløpsgasslangen mot gassinnløpskoplingen bak på materen.. Sjekk at alle slange- og kabeltilkoplinger er fast tiltrukket.. Skru strømforsyningen PÅ, og lukk kontaktoren hvis strømforsyningen er utstyrt med en styrebryter for utstrøm. Åpen krets-spenning må være til stede for at trådmateren skal fungere. 3. Sett strømbryteren på trådmateren til PÅ. 4. Sjekk at alle gasstilkoplinger er tette. AD V SEL Unntatt hvis sveisingen skal starte umiddelbart, ikke la sveisetråden berøre en jordet metallflate. Sveisetråden blir elektrisk oppvarmet når den sekundære kontaktoren lukkes. Hold fingrene vekk fra drivrullene, fordi disse vil begynne å rotere når brennertriggeren aktiveres. 5. Ved bruk av kjølt sveisetråd, juster til ønsket strømning som vist på gass-strømningsmeteret når triggerbryteren aktiveres. 6. Skru strømforsyningen og trådmateren AV når utstyret ikke brukes. STRØM- FORSYNING - (eller +) + (eller -) MOBILEFEED BRENNER SVEISEKABLER BEIDSSTYKKELEDNING (WORK LEAD) BEIDSSTYKKE F igur. - T ypisk oppsett av MobileF eed 00 A VS 6

17 KAP ITTEL IN STALLA SJON.5 TRE ING A V SVEISETRÅDEN AD V SEL N år trådmateren er koplet til strømforsyningen, og arbeidsstykkeledningen fra strømforsyningen er koplet til arbeidsstykket, og strømforsyningen er slått på, vil aktivering av triggeren på brenneren forårsake at sveisetråden blir elektrisk oppvarmet og at drivrullene begynner å rotere. H old fingrene vekk! A. Skru strømforsyningen og trådmateren AV. B. Løs ut hendelen for trykkrullenheten - sjekk at riktig drivrull brukes og at sporposisjon og trådførere er i orden for sikt ig F ør sveisetråden tres, kontroller at alle ujevnheter som kan få tråden til å sette seg fast i brennerinnlegget er fjernet..6 JU STER ING A V BREM SESLUR ING Bremseplatefriksjonen må gi nok slurekraft til å hindre trådspolen i å spinne fritt etter at trådmatingen stopper. Bremsenavet er justert ved leveranse, men om justering senere er nødvendig, følg instruksjonene nedenfor. Juster bremsenavet slik at tråden er litt slakk når trådmatingen stopper. J ustering av bremsemomentet: Drei det røde håndtaket til ulåst posisjon og trekk enheten rett ut Bruk en 7,9 mm unbrakonøkkel til å dreie Nyloc-skruen i retning med klokken for å øke bremsemomentet. Bruk en 7,9 mm unbrakonøkkel til å dreie Nylocskruen i retning mot klokken for å minske bremsemomentet. C. Mat tråden fra spolen gjennom innløpsføreren langs drivrullsporet og inn i føringsrøret ved utløpet. D. Senk trykkrullenheten og juster drivrulltrykket slik at tråden ikke glipper, uten å overdrive trykket. E. Skru strømforsyningen og trådmateren PÅ. Aktiver brennertriggeren for å mate tråden gjennom brenneren. NYLOC- SKRUE RØDT HÅNDTAK 7

18 KAP ITTEL IN STALLA SJON 8

19 KAP ITTEL 3 3. KONTROLLER 3.. STRØM BR YTER PÅ/AV-bryteren på fronten av trådmaterkapslingen brukes til å strømsette trådmateren når materen er tilkoplet strømforsyningen og arbeidsstykket, samtidig som strømforsyningen er slått PÅ, med kontaktoren lukket. 3.. TRÅDMAT ING SHA ST IGHET (KON ST ANT STR ØM OG SPENN ING SST YRT HA ST IGHE T ) Trådmatingshastigheten styres av hastighetsinnstillingsknappen (med skala) som finnes på framsiden av trådmaterkapslingen. Når en strømforsyning med konstant spenning (CV) er tilkoplet, vil hastighetsinnstillingen styre sveisestrømmen. Sveisestrømmen øker når hastighetsknappen dreies i retning med klokken, og strømmen synker når knappen dreies i retning mot klokken. Når en strømforsyning med konstant strøm (CC) er tilkoplet, vil hastighetsinnstillingen styre buespenningen. Buespenningen synker når hastighetsknappen dreies i retning med klokken, og spenningen stiger når knappen dreies i retning mot klokken. Faktisk trådmatingshastighet for en gitt innstilling varierer med buespenningen. Økes buespenningen, øker trådmatingshastigheten. MobileFeed 00 AVS trådmater er utstyrt med automatisk Slow wire run-in (langsomt trådinnløp). Hvis trådmateren detekterer at utspenningen fra strømforsyningen er mer enn 33 volt, vil innløpshastigheten automatisk synke i en bestemt tidsperiode (50 ms) for å gi buen bedre start. Når buen er opprettet, styres trådmatingshastigheten av hastighetsinnstillings-knappen på frontpanelet på framsiden av MobileFeed. BRUK 3..3 TRÅDMAT ING SHA ST IGHET (KON ST ANT SPENN ING OG HA ST IGHET ) MobileFeed 00 AVS kan settes til en modus med konstant spenning og relativt konstant trådmatingshastighet. Finn DIP-vender SW på PC-kortet, se figur 3-. Fabrikkinnstilling for SW (for modus med konstant strøm) er: - lukket, - åpen. Innstilling for alternativ modus med konstant spenning er: - åpen, - lukket. SW F unksjoner for DIP-vender SW Posisjon S - åpen Posisjon S - lukket F igur 3. DIP-vender SW er plassert på styrings-kretskortet som er montert i øvre rom i trådmateren. Tabellen på neste side viser venderstillingene og gir mer utførlige beskrivelser A O VER BEL A STN ING SBR YTER (CB) Denne tilbakestillbare overbelastningsbryteren som tripper ved 5 A og er koplet i serie med rotorviklingene på motoren, beskytter styrekortet mot å bli ødelagt dersom motoren plutselig stopper. INNSTILLINGSKNAPP FOR TRÅDMATINGSHASTIGHET (WIRE FEED SPEED - WFS) SVEISELEDNINGS- TILKOPLING BRYTER FOR INNSTRØM AV/PÅ 5 A OVERBELASTNINGS- BRYTER (CB) BEIDSSTYKKELEDNING BRENNER- TILKOPLING KJØLEGASS- TILKOPLING F igur 3. - Betjeningsorganer og tilkoplinger, MobileF eed 00 A VS 9

20 KAP ITTEL 3 BRUK TA BELL - Innstilling av DIP-vender SW for MobileF eed Venderstillinger for SW OPEN =åpen=av Beskrivelse OPEN Kippvender ned F abrikkinnstilling - drift med konstant strøm (CC) ( spenningsstyringsmodus ) Ved denne driftsmodusen er MobileFeed-materen klar for kopling til en strømforsyning med konstant strøm. Denne gir oftest en høy spenning ved åpen krets og lav kortslutningsstrøm, noe som gjør buestart vanskelig. Derfor vil Slow wire run-in (langsomt trådinnløp) bli automatisk aktivert hvis åpen krets-spenningen overstiger 33 volt, for å gi en god og pålitelig buestart. Buelengden ved sveising bestemmes av en kombinasjon av stillingen til knappen for trådmatingshastighet (på MobileFeedmaterens frontpanel) og strøminnstillingen på konstantstrøm-strømforsyningen. Når et godt sveiseforhold er opprettet, blir buelengden holdt ved like av endring i trådmatingshastigheten, som bestemmes av buespenningskontrollen. Variable forhold som forårsaker endringer i buespenningen vil for eksempel være trådens utstikk, trådens tetthet og variasjoner i kjølingen. Dette kompenseres ved at trådmatingshastigheten endres, slik at forhåndsinnstilt buelengde opprettholdes. OPEN Kippvender ned A lternativ innstilling - drift med konstant spenning (CV) ( konstant trådmatingshastighet ) Ved denne driftsmodusen er materen klar til å bli tilkoplet en strømforsyning med konstant spenning, som typisk brukes for de fleste typer GMAW (MIG/MAG)-sveising. Konstantspennings-strømkilder har høy kortslutningsstrøm som gir god buestart og trådavbrenning. Langsomt trådinnløp er automatisk deaktivert i denne modusen. Buelengden ved sveising bestemmes av en kombinasjon av stillingen til knappen for trådmatingshastighet (på MobileFeed-materens frontpanel) og spenningsinnstillingen på konstantspennings-strømforsyningen Når et godt sveiseforhold er opprettet, blir buelengden holdt ved like av strømforsyningen, og trådmatingshastigheten blir holdt konstant. Variasjoner i trådens utstikk, trådens tetthet og variasjoner i kjølingen kan forårsake at buelengden (buespenningen) varierer. MERKNAD : Hvis begge kippvenderne plasseres i posisjon OPEN (av), blir trådmatingsmotoren deaktivert og motoren vil IKKE kjøre. 0

21 KAP ITTEL 3 BRUK 3. PRO SED YRER FOR BRUK 3.. SIKKERHET SFORHOLD SREGLER VED BRUK Overhold alle krav vedrørende ventilasjon, brann og annet som gjelder sikkerhet i forbindelse med buesveising, slik som angitt i SIKKERHET-kapitlet foran i denne håndboken. A. På grunn av den høye strålingsenergien til sveisebuen og muligheten for at en bue kan oppstå før hjelmen er senket over ansiktet, bør operatøren bruke sveisebriller med filterglass under hjelmen. Filterplaten på hjelmen bør være fargetone nummer (ikke-jernholdig) eller (jernholdig). Alle som ser på buen bør bruke både hjelm med filterplater og sveisebriller. Personell i nærheten bør bruke sveisebriller. B. Strålingsenergien fra buen kan spalte damp fra klorerte løsningsstoffer, slik som trikloretan og perkloretylen, til å danne fosgen, selv når disse dampene er til stede i lav konsentrasjon. IKKE sveis når klorerte løsningsstoffer er til stede i atmosfæren rundt buen. C. IKKE berør elektroden, kontakttuppen eller metalldeler når strømmen er PÅ, fordi alle disse er strømførende (VME) og kan forårsake et mulig dødelig elektrisk støt. IKKE la elektroden berøre jordet metall. Dette vil skape et bueglimt som kan skade øynene. Resultatet kan også bli brann eller annen skade. D. Før arbeid utføres i et innelukket område, bring på det rene at området er sikkert. Bruk et godkjent måleinstrument for oksygenmåling for å finne ut om luften inneholder nok oksygen (minst 9 %). Det må ikke finnes giftige konsentrasjoner av damp eller gasser i det innelukkede området. Kan ikke dette bringes på det rene, må operatøren benytte et godkjent friskluftapparat. Unngå gasslekkasjer i et innelukket område, fordi gasslekkasjen kan redusere oksygeninnholdet i luft som skal pustes inn til et farlig nivå. IKKE bring gassylindre inn i et innelukket område. Når et innelukket område forlates, steng AV gasstilførsel ved kilden for å hindre at gass lekker inn i det innelukkede området. Skal du inn i et innelukket område på nytt, sjekk først at luften er sikker å puste i. E. Bruk aldri utstyret med høyere strøm enn den oppgitte maksimumsstrømmen. For høy strøm gir overoppheting. F. Bruk aldri utstyret i et fuktig eller vått område uten tilstrekkelig isolasjon for beskyttelse mot elektrisk støt. Hold hender, føtter og klær tørre til enhver tid. G. Dersom utstyret forlates uten tilsyn, skru alltid AV all styrestrøm, strøm fra strømforsyningen og gasstilførsel. Slå av hovedbryteren. H. Benytt tilstrekkelig mørk bekledning til at hud ikke blir forbrent av buen, flygende gnister eller flygende varmt metall. I. Skru av sveisestrømmen før justering eller utskifting av elektroder. AD V SEL N år strømbryteren er PÅ, og triggeren på brenneren blir aktivert, blir elektroden elektrisk varm og trådmatingsrullene satt i gang. Ikke berør tråden, fordi den kan forårsake et potensielt dødelig støt. Unntatt når det sveises, må tråden ikke få anledning til å berører en jordet metallflate, fordi dette vil forårsake et bueglimt. H old deg borte fra materuller og drivgir. AD V SEL F ør sveising er det særdeles viktig at du tar på deg vernebekledning (sveisejakke og hansker) og øyebeskyttelse (briller og/eller sveisehjelm). G jør du ikke dette, kan resultatet bli alvorlig skade for sikt ig Ikke avslutt buen ved å fjerne brenneren fra sveiseområdet. Slipp ut brennertriggeren for å stoppe sveisingen, før brenneren fjernes. AD V SEL Dersom kjølegassen ikke skrus A V etter sveising i et innelukket område, kan resultatet bli at oksygenet i luften blir fortrengt.

22 KAP ITTEL 3 BRUK 3.3 PR O SEDYRE FOR SVEISEINN ST ILL ING PRO SED YRE FOR KVIKK -OPP SETT.. 3. For strømforsyning med konstant spenning (CV) - innstill ønsket BUESPENNING på strømforsyningen. For strømforsyning med konstant strøm (CC) - innstill ønsket SVEISESTRØM på strømforsyningen. På MobileFeed-enheten - innstill knappen for trådmatingshastighet (WFS) til 5. FLFLUX UK SKCORE JERNE E70T- E70T - &.045, SVEISEDATATABELL L ANG S T OPPEN WIRE : TRÅDM FEED ATSPEED ING SHA ST (IPM) IGHET (WF S) meter/minutt WIRE TR ÅD T YPE /DIAMETER TR ÅDD IAME TER mm 00,5 50 3,8 00 5, 50 6, , , , 450,4 500, , , 650 6,5 MET ALL - METAL CORE KJERNE STEEL ÅL SOLID WIRE HD TR ÅD AAl/Si l / AL ALUMINUM IUM AAl/Mg l / ALUMINUM AL UMIN IUM.05,4 /6,6.045,.05,4 /6, ,9.045, /6,6, 3/64 /6,6, 3/64 /6, O VER STREKEN C : BUE VOLTS SPENN ING / AMPS (V) (WELD UNDER STREKEN CURRENT) : SVEISESTR ØM (A )

23 KAP ITTEL 3 BRUK strømfor Mo bile F eed 00 MED syn ing med KON STANT STRØM strømfor Mo bile F eed 00 MED syn ing med KON STANT SPENN ING Bruk SVEISEDATATABELL og velg nødvendig SVEISESTRØM/BUESPENNING for sveising med den ønskede trådtypen og tråddiameteren. Innstill strømforsyningens STRØM ved hjelp av strøm-innstillingsknappen på frontpanelet på strømforsyningen. Avles TRÅDMATINGSHASTIGHET (WFS) på toppen av kolonnen for trådtype, tråddiameter og valgt BUESPENNING/SVEISESTRØM. Bruk BUESPENNING og WFS i TABELL FOR TRÅD- MATINGSHASTIGHET (WFS) til å bestemme posisjonen for trådmatingsknappen på MobileFeed. Opprett en bue og juster til ønsket buelengde med VOLT/WFS-knappen Bruk SVEISEDATATABELL og velg nødvendig SVEISESTRØM/BUESPENNING for sveising med den ønskede trådtypen og tråddiameteren. Innstill strømforsyningens SPENNING ved hjelp av spennings-innstillingsknappen på frontpanelet til strømforsyningen. Avles TRÅDMATINGSHASTIGHET (WFS) på toppen av kolonnen for trådtype, diameter og valgt BUESPENNING/SVEISESTRØM. Bruk BUESPENNING og WFS i TABELL FOR TRÅD- MATINGSHASTIGHET (WFS) til å bestemme posisjonen for trådmatingsknappen på MobileFeed. Opprett en bue og juster til ønsket buelengde med VOLT/WFS-knappen. MERKNAD Bruk av bryterinnstilling for modus med konstant trådmatingshastighet når det benyttes konstantstrømforsyning, ANBE- FALES IKKE. Dette medfører en ekstrem matehastighetsfølsomhet som gjør det vanskelig å innstille stabile sveiseforhold. Buestabiliteten er svært avhengig av å opprettholde konstant avstand mellom brenner og arbeidsstykke (TTW), noe som er nesten umulig å styre ved manuell sveising. Modus for konstant hastighet anbefales bare ved bruk av sveisestrømkilde med konstant spenning (CV). Typisk sveisespenning for 5000-aluminium er mellom og 5 volt, noe som begrenser trådmatingshastigheten særlig ved forsøk på å sveise med 0,9 mm 5356-legering. Sveising med tråddiameter, mm og/eller mindre enn buevolt kan skape problemer med begrenset trådmatingshastighet og manglende evne til å oppnå gode sveiseforhold. * Innstilling WFS for trådhastighet Set 9 V 0 V V V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 30 V 3 V 3 V 33 V 34 V Min 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 4 0, 5 0, 5 0, 6 0, 6 0, 7 0, 7 0, 7 0, 9 0,3 0,3 0,4 5 0,4 4 0,3 3 0,3 3 0,3, 44,3 5,4 56,7 65,8 70,9 74,0 77, 85,3 90,4 93, ,6 0,6 0,6 0,6 00,5 3, ,8 6 3,0 9 3,3 36 3,5 40 3,6 44 3,7 55 3,9 65 4, 73 4,4 79 4,6 96 5,0 98 5,0 00 5, 0 5, 05 5, 4 5 3,9 63 4, 70 4,3 84 4,7 96 5,0 04 5, 5,4 30 5,8 4 6, 50 6,4 56 6,5 75 7,0 8 7, 87 7,3 9 7,4 30 7, ,3 5 5,7 35 6,0 55 6,5 70 6,9 8 7, 90 7,4 35 8,0 39 8, , , , , , ,9 0, ,8 8 7, 9 7,4 3 7,9 33 8, , , ,9 0,5 4 0,9 430,3 443,3 483,5 490,6 495, , , , ,4 0, ,5 45 0,9 430, 44, 475, ,3 54 3, , , 594 5, 599 5, , ,7 0,4 4,0 43,0 47, ,0 5 3,3 53 4, 560 5, ,5 60 5,9 66 7, 675 7, , , , ,8 0,9 47, ,0 50 3, , 556 4,5 57 5,6 65 6, , 674 7, , 750 9, , , 796, 830 Maks Max 0,0 395, 435,7 46 3, 55 3, , ,8 58 6, , , , 76 9, , ,8 80, 833, 873 *LANGS VENSTRE SIDEKANT: Posisjon for knappen for trådmatingshastighet (WFS) på MobileFeed LANGS TOPPEN: Buespenning (V). I TABELLEN: Trådmatingshastighet (meter/sekund). MERKNAD På mange strømforsyninger med konstant spenning (CV) er faktisk buespenning vanligvis mindre en spenningen ved åpen krets (OCV) som er innstilt på strømforsyningens frontpanel. Derfor bør 3 til 6 volt ekstra legges til innstillingen på frontpanelet på strømforsyningen for å oppnå virkelig buespenning som er nødvendig, eller som er vist i tabellene. 3.4 NED STENG ING TABELL FOR TRÅDMATINGSHASTIGHET (WFS) A. Slipp triggeren på brenneren for å bryte buen. B. Dersom utstyret forlates uten tilsyn, skru alltid AV og frakople all strømforsyning til utstyret, og steng av kjølegassen ved kilden. 3

24 KAP ITTEL 3 BRUK 4

25 MobileFeed 00 AVS Tragbares vom Lichtbogen gespeistes Drahtvorschubgerät Bedienungsanleitung

26 SICHERN SIE SICH; DASS DIESE INFORMATION DEM BEDIENER AUSGEHÄNDIGT WIRD. SIE KÖNNEN ZUSÄTZLICHE KOPIEN VON IHREM HÄNDLER ERHALTEN. VORSICHT Diese BEDIENUNGSANLEITUNG ist für erfahrene Bediener gedacht. Wenn Sie mit den Bedienungsgrundsätzen und sicheren Verfahren für Lichtbogenschweißen und -schneiden nicht völlig vertraut sind, empfehlen wir Ihnen dringend, unsere Broschüre, Vorsichtsmaßnahmen und sichere Verfahren für Lichtbogenschweißen, -schneiden und -abtragung, Formular 5-59, zu lesen. Erlauben Sie unerfahrenen Personen NICHT, diese Anlage zu installieren, zu bedienen oder zu warten. Versuchen Sie NICHT, diese Anlage zu installieren oder bedienen, bevor Sie diese Anleitungen gelesen und völlig verstanden haben. Wenn Sie diese Anleitungen nicht völlig verstanden haben, wenden Sie sich an Ihren Händler für weitere Informationen. Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen vor der Installation und Bedienung der Anlage. VERANTWORTUNG DES BENUTZERS Diese Anlage wird gemäß ihrer Beschreibung in diesem Handbuch und den beiliegenden Aufklebern und/oder Einlagen funktionieren, wenn sie gemäß der gegebenen Anleitungen installiert, bedient, gewartet und repariert wird. Diese Anlage muss regelmäßig geprüft werden. Fehlerhafte oder schlecht gewartete Anlagen sollten nicht verwendet werden. Zerbrochene, fehlende, abgenützte, deformierte oder verunreinigte Teile sollten gleich ersetzt werden. Sollten Reparaturen oder Auswechslungen nötig sein, empfiehlt der Hersteller eine telefonische oder schriftliche Service-Beratung an den Vertragshändler zu beantragen, von dem Sie die Anlage gekauft haben. Diese Anlage oder jegliche Teile davon sollten ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht geändert werden. Der Benutzer dieser Anlage hat die alleinige Verantwortlichkeit für Störungen, die auftreten infolge von Missbrauch, fehlerhafter Wartung, Beschädigung, nicht ordnungsgemäßer Reparatur oder Änderungen, die nicht von dem Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden. LESEN UND VERSTEHEN SIE DAS BEDIENUNGSHANDBUCH VOR DER INSTALLATION ODER DER INBETRIEBNAHME SCHÜTZEN SIE SICH UND DIE ANDEREN! 6

27 INHALTSVERZEICHNIS ABSCHNITT TITEL SEITE SICHERHEITSMASSNAHMEN...9 ABSCHNITT BESCHREIBUNG Allgemeines Entgegennahme-Handhabung Beschreibung...33 ABSCHNITT INSTALLATION Antriebsrollen Schweißdrahtgeschwindigkeit Brenneranschlüsse Versorgungsanschlüsse Einfädeln des Schweißdrahts Einstellung des Bremswiderstands...37 ABSCHNITT 3 BETRIEB Bedienelemente Netzschalter Drahtvorschubgeschwindigkeit (Lichtbogenspannungsregelung) Drahtvorschubgeschwindigkeit (konstante Geschwindigkeit) Ampere SCHUTZSCHALTER (CB) Betriebsverfahren Betriebssicherheitsmaßnahmen Einstellung eines Schweißverfahrens Abschalten...43 ABSCHNITT 4 WTUNG Wartung Inspektion und Instandhaltung Drahtvorschubgerät Austausch des Magnetventils Allgemeiner Austausch Störungsbehebung...46 ABSCHNITT 5 ERSATZTEILE

28 INHALTSVERZEICHNIS 8

29 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN Sicherheitsvorkehrungen Benutzer von ESAB Schweiß- und Plasmaschneidausrüstung haben die Verantwortung sicherzustellen, dass jede an oder in Nähe der Ausrüstung arbeitende Person die wichtigen Sicherheitsvorkehrungen beachtet. Diese Sicherheitsvorkehrungen müssen mit den auf diese Art von Schweiß- oder Plasmaschneidausrüstung anzuwendende Forderungen übereinstimmen. Folgende Empfehlungen sollten zusätzlich zu den normalen Regeln, die auf den Arbeitsplatz abgestimmt sind, beachtet werden. Jegliche Arbeit muss von geschultem Personal, welches mit der Bedienung von Schweiß- oder Plasmaschneidausrüstung vertraut ist, ausgeführt werden. Die falsche Bedienung der Ausrüstung kann zu Gefahrsituationen führen, die wiederum zu Verletzungen des Bedieners und Beschädigung der Ausrüstung führen können.. Jeder Benutzer von Schweiß- oder Plasmaschneid-Ausrüstung muss mit folgenden Anwendungen vertraut sein: - seiner Bedienung - der Standort des Notstops - seiner Bedienung - den wichtigen Sicherheitsvorkehrungen - Schweißen und/oder Plasmaschneiden. Der Benutzer muss versichern dass: - keine unberechtigte Person sich im beim Anlassen im Arbeitsbereich der Ausrüstung befindet. - niemand ungeschützt ist, wenn der Bogen gezündet wird. 3. Der Arbeitsplatz muss: - für den Zweck geeignet sein - frei von Zugluft sein 4. Persönliche Sicherheitsausrüstung: - Tragen Sie immer geeignete persönliche Sicherheitsausrüstung wie Schutzbrille, feuersichere Kleidung, Sicherheitshandschuhe. - Tragen Sie keine lose hängenden Gegenstände, wie Schals, Armbänder, Ringe usw, die sich verfangen könnten oder Brände hervorrufen. 5. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen: - Stellen Sie sicher, dass das Stromrückleitungskabel richtig angeschlossen ist. - Arbeit an Hochspannungsausrüstung darf nur von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden. - Eine geeignete Feuerlöschanlage muss deutlich gekennzeichnet und in der Nähe sein. - Schmierung und Wartung dürfen nicht während des Betriebs der Ausrüstung ausgeführt werden. 9

30 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN WNUNG SCHWEISSEN UND PLASMASCHNEIDEN KANN FÜR SIE SELBST UND FÜR ANDERE GEFÄHRLICH SEIN. TREFFEN SIE DESHALB BEIM SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN. FRAGEN SIE IHREN - BEITGEBER NACH SICHERHEITSMASSNAHMEN, DIE AUF DEN GEFAHR- DATEN DES HERSTELLERS BERUHEN SOLLTEN. ELEKTRISCHER SCHLAG kann tödlich sein. - Installieren und erden Sie die Schweiß- oder Plasmaschneid-Einheit in Übereinstimmung mit den gültigen Normen. - Berühren Sie die elektrischen Teile oder Elektroden nicht mit der nackten Haut, mit nassen Handschuhen oder nasser Kleidung. - Isolieren Sie sich von der Erde und dem Werkstück. - Nehmen Sie eine sichere Arbeitsstellung ein. RAUCH UND GASE Können die Gesundheit gefährden. - Halten Sie den Kopf aus dem Rauch. - Verwenden Sie eine Belüftung oder Abzug vom Bogen oder beides, um den Rauch und die Gase aus Ihrem Atembereich und dem umliegenden Bereich fernzuhalten. LICHTBOGENSTRAHLEN Können die Augen verletzen und die Haut verbrennen. - Schützen Sie Ihre Augen und Ihren Körper. Benutzen Sie den richtigen Schweiß- bzw. Plasmaschneidschild und Filterlinsen und tragen Sie Schutzkleidung. - Schützen Sie daneben Stehende mit geeigneten Schilden oder Vorhängen. FEIUERGEFAHR - Funken (Spritzer) können Feuer hervorrufen. Stellen Sie deshalb sicher, dass keine brennbaren Materialien in der Nähe sind. LÄRM Exzessiver Lärm kann das Gehör schädigen. - Schützen Sie Ihre Ohren. Verwenden Sie Ohrmuscheln oder Gehörschutz. - Verweisen Sie daneben Stehende auf das Risiko. PANNE Holen Sie eine Fachhilfe im Falle einer Panne. LESEN UND VERSTEHEN SIE DAS BEDIENUNGSHANDBUCH VOR DER INSTALLATION ODER DER INBETRIEBNAHME SCHÜTZEN SIE SICH UND DIE ANDEREN! 30

31 ABSCHNITT BESCHREIBUNG Das lichtbogensp annungs geregel te Dr ah t v o r s c h u bg er ät kan n mit Ko n s t an t s t r o m- (C C ) o der Konst ant spannungs ger äten (C V) eingesetzt wer den Er h äl t l ic h mit C C Br en n er an s c h l u s s 4-R ollenantrieb- Basisstück S ekun därer Kont akt geber Fü r r au e S t an do r t e w ie Bau s t el l en, Pipel in es, W er ft en, O ffs h o r e, al l g emein e H er s t el l u n g, mo bil e Schwei SS anl agen un d viele an dere geb aut Ko mpl et t ein g es c h l o s s en es, s c h l ag fes t es G eh äu s e s c h ü t z t den S c h w eis S dr ah t v o r S c h mu t z, Met al l kies, Feuchtigkeit un d an deren Ver unreinigungen. Fl ammh emmen des, fo r mg epr es s t es Kunst st o ffgehä use wi dersteht ex tremem Missbr auch du r c h h eis S e S c h l ac ke, S c h l eiffu n ken, ko r r o dier en de C h emikal ien, S t ö S S e, S c h l äg e, Fäl l e u n d an der e Ist mit umgekehr ter Pol ung (Dr aht G leichstr om +) o der direkter Pol ung (Dr aht G leichstr om -) betreibb ar Permanent- Magnet- Antriebsm o t or mit Pulsweitenm o dul ation- Antrieb un d Fes t kö r per s t eu er u n g s o r g en fü r l eis t u n g s s t ar ken, verl ässlichen Dr aht vors chub un d gesteuer te Dr aht- Bes chleunigung für pr obleml ose L ichtbogenzün dungen un d r at ter freie Magnet ventil funktion El ekt r o n is c h es, dyn amis c h es Br ems en S icherheit sleistungsmerkmale umfassen ein is o l ier t es G eh äu s e, N ieder s pan n u n g s -Br en n er - T riggers chal tkreis un d Ü berl ast schutz An fo r der u n g en. Er fü l l t l EC S pez ifikat io n en. MobileFeed 00 AVS Drahtvorschubgerät (AVS = Arc Voltage Sensing - Lichtbogenspannungsabtastung) Bestelli nfor matio nen Jedes MobileFeed-Drahtvorschubgerät hat ein Gasmagnetventil und Führungsrollen mit Doppelrillen. MobileFeed 00 AVS LC Einschließlich, -,6 mm gezahnten, gerillten Antriebsrollen. MobileFeed 00 AVS OKC CE Einschließlich 0,9 -, mm Antriebsrollen mit V-Nut. Hinweis: hat einen Kabelsteckverbinder vom Typ LC40 und hat einen Kabelsteckverbinder vom Typ OKC. T ech nische D et ail s MobileFeed 00 AVS Drahtvorschubgeschwindigkeitsbereich*...,3-0,3 m/min. * der tatsächliche Geschwindigkeitsbereich hängt von der Lichtbogenspannung ab Drahtdurchmesser-Aufnahmefähigkeit...0,8 -,0 mm Primäre Leistungsaufnahme** (Leerlaufspannung oder Lichtbogenspannung) Minimum...6,5 V Gleichstrom. Maximum...00 V Gleichstrom (3 V Höchstbelastung) ** kann nicht mit Wechselstrom eingesetzt werden Gewicht...,8 kg Bei allen MobileFeed 00 AVS Standard-Spulendorn mit 5, cm ID 0,3 cm Spulen - kein Adapter notwendig Abmessungen Gehäuse B x H x L...7mm x 356mm x 470mm MobileFeed Vorschubgeräte passen durch eine Öffnung mit einem Durchmesser von 36mm. No t we ndige s Zub ehör Antriebsrollen & Drahtführungshülsen...siehe Tabelle auf der nächsten Seite 3

32 ABSCHNITT BESCHREIBUNG Bedienelemente befinden sich auf einer vertieften Frontblende, damit die Einstellscheibe und Schalter geschützt werden Klemme Stoßdämpfende Halterungen und ein flexibler Sockel sorgen für ein Nachgeben am Gehäuse, was ermöglicht, dass das Drahtvorschubgerät auch bei voller Bestückung einen Fall übersteht Das Drahtvorschubsystem hat Doppelrillen-Führungsrollen. Eingebauter, isolierter Schnellanschluss - keine zusätzlichen Gasschläuche oder Schalterkabel hängen vom Drahtvorschubgerät Ein Spannungsaufnahmekabel wird mit dem MobileFeed 00 AVS geliefert Antriebsrollen und Drahtführungshülsen für: MobileFeed 00 AVS Stück Auslass-Führungshülse Drahtdurchmesser Beschr. + Rolle zahl EURO Stück zahl Mittelführung Stück zahl Einlaufführung Stück zahl 0.8 mm V-Nut mm V-Nut mm V-Nut * mm V-Nut * mm V-Nut X mm V-Nut mm V-Nut mm geränd. Fülldr mm geränd. Fülldr mm geränd. Fülldr mm geränd. Fülldr mm geränd. Fülldr mm geränd. Fülldr mm U-Nut-weich mm U-Nut-weich *wie mit , & geliefert + Zwei untere Antriebsrollen werden für Vierrollen-Antriebssysteme benötigt. Die mit dem Drahtvorschubgerät gelieferte(n) flache(n), einfache(n) Andruckrolle(n) (TEILENR ) verwenden. 3

33 ABSCHNITT BESCHREIBUNG. ALLGEMEINES Dieses Handbuch ist speziell für Betriebspersonal vorgesehen, damit sie sich mit der Konstruktion, Installation, dem Betrieb, der Wartung und Störungsbehebung des Geräts vertraut machen können. Alle hierin enthaltenen Informationen sollten sorgfältig berücksichtigt werden, um eine optimal Leistung des Geräts zu gewährleisten.. ENTGEGENNAHME-HANDHABUNG Bevor Sie das Gerät installieren, entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und schauen Sie sorgfältig nach Schäden, die beim Transport entstanden sein könnten. Alle Ersatz- oder Schadensansprüche für Schäden, die beim Transit entstanden sein könnten, müssen vom Käufer beim Spediteur eingereicht werden. Eine Kopie des Frachtbriefs und der Frachtquittung wird vom Spediteur auf Anfrage zu Verfügung gestellt, falls sich ein Anlass zur Anspruchstellung ergibt..3 BESCHREIBUNG Das MobileFeed 00 AVS ist ein tragbares Drahtvorschubgerät, das für höchste Einsatzflexibilität entwickelt wurde. Das Gerät wird völlig von der Lichtbogenspannung einer Konstantstrom- oder Konstantspannungs- Schweißstromquelle angetrieben. Alle Modelle haben zur zusätzlichen Sicherheit der Bedienungsperson einen sekundären Schaltschütz. Das Gerät ist für den Einsatz mit massiven, weichen sowie Fülldrahtelektroden (gasgeschützt oder selbst geschützt) mit einem Durchmesser von 0,8 mm bis,98 mm und Drahtvorschubgeschwindigkeiten von,8-0,3 m/min. konzipiert. Die Komponenten des Drahtvorschubgeräts sind für optimale Tragbarkeit in einem robusten Gehäuse völlig eingeschlossen. HINWEIS Das MobileFeed 00 AVS wird nicht für die Kurzlichtbogen-Übertragung beim Einsatz von Konstantstrom- Stromquellen aufgrund des von der Konstantstrom- Stromquelle zur Verfügung gestellten, begrenzten Kurzschlussstroms empfohlen. TABELLE - TECHNISCHE DATEN Drahtvorschubgeschwindigkeit Maximale Leerlaufspannung Drahtdurchmesser Drahtrolle Motortyp Bremstyp (Draht) Steuerung Vorschubsystem Ein-Aus-Schalter Einlaufstart Höhe Breite Länge Gewicht (mit Kontaktgeber, ohne Drahtspule),3-0,3 m/min. 00 V Gleichstrom (3 V Gleichstrom Höchstbelastung) hart: 0,8 mm, 0,9 mm,, mm,,4 mm,,6 mm weich: 0,9 mm,, mm,,6 mm Fülldraht: 0,8 mm, 0,9 mm,, mm,,4 mm,,6 mm,,0 mm Drahtspule mit einem Durchmesser von 03 mm Gleichstrom-Permanent-Magnet vorgeschmiert, völlig eingeschlossen Widerstand Festkörper Schub Standardmäßig Automatisch falls benötigt. 356 mm 7 mm 470 mm,8 kg Das MobileFeed 00 AVS passt durch eine Öffnung mit einem Durchmesser von 36 mm. 33

34 ABSCHNITT BESCHREIBUNG 34

35 ABSCHNITT. ANTRIEBSROLLEN UND FÜHRUNGSHÜLSEN Die Antriebsrollen haben zwei Rillen. Abhängig von der bestellten Teilenummer ist das gelieferte Gerät in der Lage Fülldraht mit Durchmessern von oder, bis,6 mm oder Massivdraht mit Durchmessern von 0,9 -, mm vorzuschieben. (Andere Antriebsrollen sind erhältlich, um andere Massiv-, Weichdraht- und Fülldrahtdurchmesser vorzuschieben. Siehe das Antriebsrollen- und Führungshülsen-Auswahldiagramm sowie Tabelle -) RÄNDEL- SCHRAUBE ANDRUCK- ROLLE INSTALLATION. INSTALLATION DES SCHWEISSDRAHTS Installieren Sie eine Schweißdrahtrolle auf dem Dorn wie folgt: A. Drehen Sie den roten Drahtrollen-Haltestift im Dorn wie unten im Bild dargestellt. B. Stecken Sie die Drahtrolle auf den Dorn, sodass sie sich beim Abwickeln gegen den Uhrzeigersinn dreht; der Stift des Dorns muss in die Öffnung der Drahtrolle einrasten. C. Drehen Sie den roten Drahtrollen-Haltestift im Dorn, um die Halte-Mitnehmer zu arretieren. ANDRUCK- ROLLENBAUGRUPPE- HEBEL ANDRUCK- ROLLEN- BAUGRUPPE Detailansicht der Antriebsrollen ANTRIEBS- ROLLE A. Lösen Sie den Andruckrollenbaugruppe-Hebel und heben Sie die Andruckrollenbaugruppe nach oben. B. Entfernen Sie die Rändelschraube, die die Antriebsrolle am Zahnradadapter befestigt. C. Überprüfen und installieren Sie die entsprechenden Führungshülsen. D. Wenden oder ersetzen Sie die Antriebsrollen mit der erforderlichen Größenbezeichnung, die auf der nach außen liegenden Seite der Rolle aufgedruckt ist. E. Schrauben Sie die in Schritt B entfernte Schraube wieder fest. F. Führen Sie den Draht ein und befestigen Sie die Andruckrollenbaugruppe. DRAHTROLLEN- HALTESTIFT DRAHTROLLEN- DORN Detailansicht der Spindel 35

36 ABSCHNITT.3 BRENNERANSCHLÜSSE Der Brenneradapter des MobileFeed wird direkt an die Drahtantriebsbaugruppe des Drahtvorschubgeräts sowie die Stromquelle und Schutzgaszufuhr angeschlossen. Bringen Sie den Brenneranschluss mit dem Drahtvorschubgerätadapter auf eine Linie, stecken Sie ihn fest ein und ziehen Sie den Schließring des Euroanschluss mit der Hand fest an. Vorsicht Gewährleisten Sie, dass der gewählte Brenner die entsprechende Nennleistung für den geplanten Schweißstrom, die richtige Spiralgröße und -art sowie die entsprechende Kontaktspitze und sachgemäße Führungshülse hat..4 VERSORGUNGSANSCHLÜSSE WNUNG Bevor Sie das Drahtvorschubgerät an die Schweißstromquelle anschließen, schalten Sie den Strom an die Schweißstromquelle und das Drahtvorschubgerät ab. Das MobileFeed 00 AVS kann ohne Änderungen mit Elektroden für das GleichstromschweiSSen entweder mit positiver oder negativer Polung eingesetzt werden. A. SchlieSSen Sie das SchweiSSkabel von der Stromquelle an; positiver Anschluss ist für Massivdrähte oder Drähte mit Flussmittelseele, die gasgeschützt sind und der negative Anschluss ist für die meisten selbst geschützten Fülldrähte. Das SchweiSSkabel an den SchweiSSkabel-Schuhanschluss, der sich auf der Rückseite des MobileFeed 00 AVS Drahtvorschubgeräts befindet, anschliessen. WNUNG Gewährleisten Sie, dass dieser Anschluss richtig isoliert ist, bevor Strom an die Stromq uelle angelegt wird. Unisolierte Kabel und Geräteteile können Lichtbogen erzeugen, wenn sie mit einer geerdeten Oberfläche in Berührung kommen. Der Lichtbogen kann Augenschäden oder einen Brand verursachen. Körperkontakt mit einem unisolierten SchweiSSkabelanschluss oder blanker Ader kann zu Stromschlag führen, der unter Umständen tödlich verlaufen kann. B. Schließen Sie ein zweites Schweißkabel (Werkstückkabel) zwischen dem Ausgangsanschluss der Stromquelle mit entgegengesetzter Polung und dem Werkstück an. C. Schließen Sie die Krokodilklemme des Werkstückkabels (Spannungsaufnahme) vom Drahtvorschubgerät an das Werkstück an. D. Falls Sie gasgeschützten Draht einsetzen, verbinden Sie den Einlass-Gasschlauch mit dem Gas-Einlassnippel auf der Rückseite des Drahtvorschubgerätes.. Prüfen Sie, dass alle Schlauch- und Kabelanschlüsse fest sind.. Schalten Sie die Stromquelle EIN und schließen Sie den Kontaktgeber, falls die Stromquelle mit einem Schützensteuerungs-Schalter für den Ausgang ausgestattet ist. Leerlaufspannung muss vorhanden sein, um das Drahtvorschubgerät betreiben zu können. 3. Schalten Sie den Netzschalter des Drahtvorschubgerätes EIN. 4. Überprüfen Sie alle Gasanschlüsse auf Undichtigkeit. WNUNG INSTALLATION Vermeiden Sie, dass der Schweißdraht eine geerdete Metalloberfläche berührt, es sei denn Sie beginnen mit dem Schweißen. Der Schweißdraht steht unter Strom, wenn der sekundäre Kontaktgeber geschlossen ist. Nicht mit den Fingern in die Nähe der Antriebsrollen kommen; sie fangen an sich zu drehen, wenn der Brennerschalter gedrückt wird. 5. Beim Einsatz von gasgeschützten Drähten stellen Sie den Gasdurchflussmesser auf die gewünschte Durchflussmenge ein, indem Sie den Brennerschalter schließen. 6. Schalten Sie die Stromquelle und das Drahtvorschubgerät AUS, wenn sie nicht im Einsatz sind. STROM- QUELLE - (oder +) + (oder -) MOBILEFEED BRENNER SCHWEISSKABEL WERKSTÜCKKABEL WERKSTÜCK Abbildung. - Typische Anordnung des MobileFeed 00 AVS 36

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600

Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600 Sett for mekanisert konvertering Installasjonsveiledning for PC-1300/1600 Instruksjonshåndbok (NO) 0558008706 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere. Instruksjonshåndbok (NO) PT-31XL og PT-31XLPC Plasmaskjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558005699 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

PCC-10. Sirkulator for plasmakjølemiddel. Instruksjonshåndbok (NO)

PCC-10. Sirkulator for plasmakjølemiddel. Instruksjonshåndbok (NO) PCC-10 Sirkulator for plasmakjølemiddel Instruksjonshåndbok (NO) 0558004423 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK (certolizumab pegol) ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Skjæredatahåndbok (NO) Version 8.1 released on 28Oct11

Skjæredatahåndbok (NO) Version 8.1 released on 28Oct11 data for PT-36 Plasmarc datahåndbok (NO) 0558007668 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører. Hvis

Detaljer

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

ESP-101 Plasmaskjæresystem. Instruksjonshåndbok (NO)

ESP-101 Plasmaskjæresystem. Instruksjonshåndbok (NO) ESP-101 Plasmaskjæresystem Instruksjonshåndbok (NO) 0558007872 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising.

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising. Elektrodesveising Elektrodesveising blir kalt: 1. MMA-sveising = Manual Metal Arc (norsk: manuell metallbuesveising) 2. Pinnesveising. 3. Elektrisk lysbuesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden

Detaljer

Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks

Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks Precision Plasmarc Plasmagassboks og kjølegassboks Kjølegassboks Plasmagassboks Instruksjonshåndbok (NO) 0558005236 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen.

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen. Quartett Berømte nordmenn Lernziel Einübung der Ordnungszahlen Wiederholung Satzstellung Vorbereitungen Sie benötigen einen Satz Spielkarten für 4 Spieler bei Gruppen von 3 Spielern werden nur 24 Karten

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt)

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) Für zwischen 01.01.2007 und 31.12.2008 eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren 15 65.880,88 72.657,71 75.180,62

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der FF - Lackenhof

Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der FF - Lackenhof Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der Verhalten im Brandfall Verhalten im Brandfall Reihenfolge der Maßnahmen: - Alarmieren - Retten - Löschen - Feuerwehr erwarten und informieren Feuerwehr

Detaljer

TY Tysk språk 1

TY Tysk språk 1 TY-125 1 Tysk språk 1 Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 TY-125 15/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum 2 TY-125 15/12-15 Aufgabe 1: Satzanalyse Skriveoppgave Manuell poengsum 3 TY-125 15/12-2015 Aufgabe

Detaljer

INSTRUKSJONER PÅ TYSK FOR Å KLARGJØRE OG GI EN INJEKSJON AV KINERET ANLEITUNG ZUR VORBEREITUNG UND ANWENDUNG EINER INJEKTION MIT KINERET

INSTRUKSJONER PÅ TYSK FOR Å KLARGJØRE OG GI EN INJEKSJON AV KINERET ANLEITUNG ZUR VORBEREITUNG UND ANWENDUNG EINER INJEKTION MIT KINERET INSTRUKSJONER PÅ TYSK FOR Å KLARGJØRE OG GI EN INJEKSJON AV KINERET (Anakinra) ANLEITUNG ZUR VORBEREITUNG UND ANWENDUNG EINER INJEKTION MIT KINERET (Anakinra) Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

TIG Schweißbrenner AUT-WIG 20 G 200 W / 400 W luft- bzw. flüssiggekühlt

TIG Schweißbrenner AUT-WIG 20 G 200 W / 400 W luft- bzw. flüssiggekühlt TIG Schweißbrenner AUT-WIG 20 G 200 W / 400 W luft- bzw. flüssiggekühlt Z E R T I F I Z I E R T E S DIN EN ISO 9001 Q M - S Y T S E M BINZEL. Für jede Aufgabe den richtigen Schweißbrenner. BINZEL-Schweißbrenner

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

MobileFeed 200 AVS Portabel Fra buen trådmater

MobileFeed 200 AVS Portabel Fra buen trådmater MobileFeed 00 AVS Portabel Fra buen trådmater Instruksjonshåndbok 0558006386 Sø r g f o r o per at ø r en f å r de n n e in f o r ma sj o n en. Du k a n f å e kst r a k o pier f r a d in f o r ha n dl

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00 unk-universalsender unk-universalsender Art. r.: 0521 00 unksjon unk-universalsenderen er en komponent i unk-bussystemet. Den gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring

Detaljer

Aktualisierte Margin-Anforderungen

Aktualisierte Margin-Anforderungen Aktualisierte Margin-Anforderungen Inhaltsverzeichnis 1. Zeitplan... 2 1.1 Wichtige Umstellungstermine... 2 2. Marginanforderungen... 3 2.1 Marginanforderungen für EUR-Konten.... 3 2.2 Marginanforderungen

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Version 2.0/08-08-2011

Version 2.0/08-08-2011 ! ADVARSEL Version 2.0/08-08-2011 Hvis ikke sikkerhetsreglene og disse instruksjoner følges kan følgene være alvorlig personskade eller død. Hvis ventilen løsner mens beholderen er under trykk kan ventilen

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1 INSTALLERINGSHÅNDBOK Digitalt trykkmålersett BHGP6A BHGP6A Digitalt trykkmålersett Installeringshåndbok INNHOLD Side INSTALLERING Tilbehør... Installering... Arbeidsprosedyre... Driftskontroll... 3 Feilsøking...

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer