MobileFeed 200 AVS Portable Off The Arc Wire Feeder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MobileFeed 200 AVS Portable Off The Arc Wire Feeder"

Transkript

1 MobileFeed 00 AVS Portable Off The Arc Wire Feeder Instruksjonshåndbok (NO) Bedienungsanleitung (DE) / 008

2

3 TABLE OF CONTENTS Language / Section Page Norwegian (NO) German (DE) Section 4 - Maintenance Section 5 - Replacement Parts

4 TABLE OF CONTENTS

5 MobileFeed 00 AVS Portabel Fra buen trådmater Instruksjonshåndbok

6 Sø r g f o r o per at ø r en f å r de n n e in f o r ma sj o n en. Du k a n f å e kst r a k o pier f r a d in f o r ha n dl er. f or sikt ig D isse IN ST R UK SEN E er for erfarne operatører. Hvis du ikke fullt ut kjenner prinsippene for bruk av utstyr for buesveising og buekutting, og hvordan utstyret brukes på en sikker måte, ber vi deg innstendig om å lese vårt hefte Precautions and Safe Practices for A rc Welding, Cutting, and G ouging Dokument IKKE la personer uten opplæring inspisere, rense eller reparere dette utstyret. F orsøk IKKE å installere eller bruke dette utstyret før du har lest og fullt ut forstår instruksene i denne håndboken. Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksene, kontakt din forhandler for ytterligere informasjon. Sørg for å lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret installeres og brukes. BR UKER AN SV Dette utstyret vil gi ytelse i samsvar med beskrivelsene som finnes i denne håndboken og på merkelapper og/ eller tilleggsdokumentasjon når utstyret installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres i henhold til de gitte instruksene. Dette utstyret må inspiseres med jevne mellomrom. Feilfunksjonerende eller dårlig vedlikeholdt utstyr må ikke brukes. Komponenter som er ødelagt, manglende, utslitt, bøyd eller tilsmusset må utskiftes med én gang. Skulle det bli nødvendig med slik reparasjon eller utskifting, anbefaler produsenten at den autoriserte forhandleren som solgte utstyret forespørres skriftlig eller via telefon om råd vedrørende service. Dette utstyret, eller noen som helst av dets komponenter, må ikke endres uten at det på forhånd er innhentet skriftlig godkjenning fra produsenten. Brukeren av dette utstyret er helt ut selv ansvarlig for enhver feilfunksjonering som skyldes uriktig bruk, feilaktig vedlikehold, skade, uriktig reparasjon eller endring foretatt av enhver annen enn produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten. L ES O G F O R ST Å IN ST R U KSJ O N SHÅ N D BO KEN F Ø R IN ST A L L A SJ O N O G BR U K. BESK YT T D EG SEL V O G A N D R E! 6

7 INNHOLD KAP Ittel o VER SKR IFT SIDE SIKKERHET SFORHOLD SREGLER... 9 KAP ITTEL BESKR IVEL SE.... Generelt...3. Mottakshåndtering Beskrivelse...3 KAP ITTEL IN STALLA SJON Drivruller og føringsrør...5. Montering av sveisetrådspolen Brennertilkoplinger Strømtilkoplinger Treing av sveisetråden Justering av bremsesluring...7 KAP ITTEL 3 BRUK Kontroller Strømbryter Trådmatingshastighet (konstant strøm og spenningsstyrt hastighet) Trådmatingshastighet (konstant spenning og hastighet) A O VER BEL A STN ING SBR YTER (CB) Prosedyrer for bruk Sikkerhetsforholdsregler ved bruk Prosedyre for sveiseinnstilling Nedstenging...3 KAP ITTEL 4 VEDL IKEHOLD Vedlikehold Inspeksjon og service Trådmater Utskifting av solenoidventil Generell utskifting Feilsøking...46 KAP ITTEL 5 re SER VEDELER

8 INNHOLD 8

9 SIkker h et sf o r ho l dsr egl er Sikkerhetsforholdsregler Brukere av ESAB-utstyr for sveising og plasmaskjæring har det endelige ansvaret for å forsikre seg om at enhver som arbeider med eller er i nærheten av utstyret tar hensyn til alle relevante sikkerhetsforholdsregler. Sikkerhetsforholdsreglene må oppfylle kravene som gjelder for denne typen utstyr for sveising eller plasmaskjæring. I tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsstedet, må det tas hensyn de følgende anbefalingene. Alt arbeid må utføres av opplært personell som har god kjennskap til bruken av utstyr for sveising og plasmaskjæring. Ukorrekt bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner som kan resultere i personskade på operatøren og ødeleggelse av utstyret.. Alle som bruker utstyr for sveising eller plasmaskjæring må kjenne til: - riktig bruk - hvor nødstopp finnes - hvordan utstyret fungerer - relevante sikkerhetsforholdsregler - sveising og/eller plasmaskjæring. Operatøren må forsikre seg om at: - ingen uvedkommende person befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde når det startes opp. - ingen er uten beskyttelse når buen tennes. 3. Arbeidsstedet må: - være passende for formålet - være fritt for trekk 4. Personlig verneutstyr: - Bruk alltid personlig verneutstyr, slik som beskyttelsesbriller, flammesikker bekledning og sveisehansker. - Ikke bruk noe som er løstsittende, slik som skjerf, armbånd, ringer osv., fordi dette kan settes fast eller forårsake brannskader. 5. Generelle forholdsregler: - Bring på det rene at returkabelen er godt tilkoplet. - Arbeid på høyspenningsutstyr kan bare utføres av en kvalifisert elektriker. - Egnet brannslukkingsutstyr må være tydelig merket og må finnes like i nærheten. - Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret mens det brukes. 9

10 SIkker h et sf o r ho l dsr egl er AD V SEL SVEISIN G O G PL A SMA KUT T IN G K A N F Ø R E T IL SK A D E PÅ D EG SEL V O G A N D R E. T A F O R H O L DSR EG L ER VED SVEISIN G O G KUT T IN G. SPØ R ET T ER D IN A R BEIDSG IVER S SIKKER H ET SF O R SKR IF T ER SO M SK A L VÆR E BA SER T PÅ PR O DUSEN T EN S R ISIKO DAT A. EL EKT R ISK ST Ø T - Kan drepe. - Enheten for sveising eller plasmakutting må installeres og tilkoples jordledning i henhold til gjeldende forskrifter. - Ikke berør spenningssatte elektriske komponenter med bar hud, våte hansker eller vår bekledning. - Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket. - Vær sikker på at du har en sikker arbeidsstilling. SVEISER Ø YK O G GA SSER - Kan gi helseskade. - Hold hodet vekk fra sveiserøyk. - Bruk ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge deler, for å hindre at du puster inn røyk og gasser, og for å holde røyk og gasser borte fra området. L YSBU EST R ÅLE R - Kan skade øynene og brenne huden. - Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig type sveisemaske og beskyttelsesglass for sveising/plasmakutting og bruk vernebekledning. - Bruk egnede avskjermingsmidler og gardiner for å beskytte personer i nærheten. BR AN N F E - Gnister (sveisesprut) kan forårsake brann. Bring derfor på det rene at det ikke finnes antennbare materialer i nærheten. STØ Y - Kraftig støy kan gi hørselsskade. - Beskytt ørene. Bruk hørselsvern. - Advar personer i nærheten om risikoen. F UNK SJ ON SSVIKT - Be om ekspertassistanse ved funksjonssvikt. L ES O G F O R ST Å IN ST R U KSJ O N SHÅ N D BO KEN F Ø R IN ST A L L A SJ O N O G BR U K. BESK YT T D EG SEL V O G A N D R E! 0

11 KAP ITTEL BESKR IVEL SE Buespenningsmater som kan brukes med enheter for konstant strøm (CC) og konstant spenning (CV) Tilgjengelig med CC brennertilkopling 4 drivrullers stativ Sekundær kontaktor Bygd for røffe miljøer slik som anleggsplasser, rørledninger, skipsverft, offshore, generell produksjon, mobile sveiserigger og mer Totalt innkapslet slagfast kapsling beskytter sveisetråden mot smuss, metallpartikler, fuktighet og annet som kan forurense Flammehemmende, støpt plastkapsling som motstår ekstrem håndtering som varmt slagg, slipegnister, korrosive kjemikalier, støt, slag, fall og mer Fungerer med likespenningspolariteten reversert (tråden +) og ureversert polaritet (tråden -) Motor med permanent magnet, med PWM-drev og halvlederstyring - gir kraftig og pålitelig trådmating og kontrollert trådakselerasjon - for myk buestart og vibrasjonsfri solenoidbevegelse Elektronisk, dynamisk bremsing Sikkerhetsfunksjoner omfatter isolert kapsling, lavvolts brennertriggerkrets og overbelastningsbeskyttelse Og oppfyller lec-974--spesifikasjonene Bestillingsinformasjon Hver MobileFeed trådmater inkluderer materuller med dobbelt spor og gass-solenoid. MobileF eed 00 A VS L C Inkluderer serraterte drivruller med, -,6 mm spor. MobileF eed 00 A VS OK C CE Inkluderer 0,9 -, mm V-spors drivruller Merknad: har kabelkontakt type LC40 og har kabelkontakt type OKC. Spesifikasjoner MobileF eed 00 A VS Trådhastighetsområde*...,3-0,3 m/min * virkelig hastighetsområde vil avhenge av buespenningen Tråddiameterkapasitet... 0,8 -,0 mm Primær likespenning (DC)** (spenning ved åpen krets og buespenning) Minimum...6,5 V Maksimum V (3 V topp) ** ikke for bruk med vekselspenning (AC) Vekt...,8 kg MobileF eed 00 A VS-mater (A VS = A rc Voltage Sensing) (= Buespenningsføling) F elles for MobileF eed 00 A VS Standard - 5, cm ID-akselnav Spoler med 0,3 cm ytre diameter (OD) - ingen adapter behøves F ysiske dimensjoner Kapsling B x H x L...7 mm x 356 mm x 470 mm... MobileFeed-materne kan passere gjennom et hull med diameter 36 mm. Nødvendig tilleggsutstyr Drivruller & føringsrør... se tabell på neste side

12 KAP ITTEL BESKR IVEL SE Kontrollene er plassert på et innfelt frontpanel for at skalaen og bryteren skal være beskyttet Krokodillelemme Støtabsorbering og fleksibel bunnramme sørger for at kapslingen får et avdempet støt, slik at trådmateren overlever et fall selv når den er fullt ladet med tråd Drivsystemet for tråden bruker materuller med to spor Innebygd isolert kvikk-kontakt - ingen ekstra gass-slanger eller bryterkabler henger fra materen Kabel (arbeidsstykkeledning) for opp-plukking av spenning, leveres sammen med MobileFeed 00 AVS Drivruller og føringsrør for: MobileFeed 00 AVS Utløpsføringsrør Senterføring A nt Innløpsføring A T råd-diameter Beskr. + R ull A nt EU R O A nt nt 0.8 mm V-spor mm V-spor mm V-spor * mm V-spor * mm V-spor X mm V-spor mm V-spor mm K-kjernet mm K-kjernet mm K-kjernet mm K-kjernet mm K-kjernet mm K-kjernet mm U-bløt mm U-bløt * Som levert på , & To nedre drivruller er nødvendig for et fire rullers drivsystem. Bruk trykkrull(er) av flat, enkel type (P/N ) som levert med trådmateren.

13 KAP ITTEL BESKR IVEL SE. GENERELT Denne håndboken er utarbeidet spesielt for personell som vil gjøre seg kjent med konstruksjon, bruk og feilsøking av dette utstyret. Det bør tas hensyn til all informasjon som er presentert i denne håndboken for å sikre at ytelsen til utstyret blir best mulig.. MOTTAK SHÅNDTER ING Før utstyret installeres, fjern alt pakkemateriale fra enheten og inspiser nøye om det finnes skade som kan ha inntruffet under transport. Alle krav vedrørende tap eller skade som kan ha inntruffet under transport må fremmes av kjøperen overfor transportøren. En kopi av fraktdokumentasjonen leveres av transportøren i tilfelle det reises krav om erstatning..3 BESKR IVEL SE MobileFeed 00 AVS er en portabel trådmater som er konstruert for maksimal allsidighet. Enheten får elektrisk kraft utelukkende ved hjelp av buespenningen fra sveisestrømforsyningsutstyr som leverer konstant strøm eller konstant spenning. Alle modellene inkluderer en sekundær kontaktor for å gi operatøren økt grad av sikkerhet. Enheten er konstruert for bruk med harde, bløte og kjernede elektroder (gasskjølt eller selvkjølt) med diameter fra 0,8 mm til og med,98 mm, med trådmatingshastighet fra,8-0,3 m/min. Matingskomponentene er totalt innkapslet i en kraftig kapsling som er laget for størst mulig grad av mobilitet. MERKNAD MobileF eed 00 A VS anbefales ikke for kortsluttende lasttilkopling ved bruk av konstantstrømkilder, på grunn av den begrensede kortslutningsstrømmen som er tilgjengelig fra strømkilder med konstant strøm. TA BELL - SPESIF IKA SJONER Trådmatingshastighet,3-0,3 m/min Maksimal likespenning (DC), åpen krets 00 V (3 V topp) Tråddiametre Hard: 0,8 mm, 0,9 mm,, mm,,4 mm,,6 mm Bløt: 0,9 mm,, mm,,6 mm Med kjerne (kjernet): 0,8 mm, 0,9 mm,, mm,,4 mm,,6 mm,,0 mm Trådpakke 03 mm spolediameter Motortype DC, permanent magnet, forhåndssmurt, totalt innelukket Bremsetype (tråd) Sluring Styring Halvleder Matesystem Skyving På-av-bryter Standard Innkjøringsstart Automatisk om nødvendig Høyde 356 mm MobileFeed 00 AVS kan passere gjennom et hull med diameter 36 mm Bredde 7 mm Lengde 470 mm Vekt (med kontaktor, uten spole),8 kg 3

14 KAP ITTEL BESKR IVEL SE 4

15 KAP ITTEL IN STALLA SJON. DR IVRULLER OG FØR ING SRØR Drivrullene har to spor. Enheten leveres klar til å mate kjernet tråd med diameter, -,6 mm eller hard tråd med diameter 0,9 -, mm, avhengig av bestilt partnummer. (Andre drivruller er tilgjengelig for andre størrelser av hard, bløt og kjernet tråd. Se Valgtabell for drivrull og føringsrør, samt tabell -) A. Åpne hendelen for trykkrullenheten og løft enheten oppover. B. Fjern den riflete skruen som fester drivrullen til giradapteren. C. Kontroller og installer riktige føringsrør. D. Reverser eller skift ut drivrullene med nødvendig størrelse - størrelsen er angitt på siden av rullen som vender utover. E. Sett tilbake skruen som ble fjernet i trinn B og stram til. F. Tre inn tråden og fest trykkrullenheten.. MONTER ING A V SVEISETRÅD SPOLEN Monter en spole med sveisetråd på navet slik: A. Drei den røde spoleholderen i navet som vist på bildet nedenfor. B. Plasser trådspolen på navet slik at den dreier i retning mot klokken når tråden vikles av. Pinnen i navet må komme i inngrep med hullet i trådspolen. C. Drei den røde spoleholderen i navet for å låse holdetaggene. HENDEL FOR TRYKKRULL- ENHET RIFLET SKRUE TRYKK- RULL TRYKKRULL- ENHET Detaljer for drivrull DRIVRULL SPOLEHOLDER TRÅDSPOLENAV Spindeldetalj 5

16 KAP ITTEL N STALLA SJON.3 BRENNERT ILKOPL INGER Brenneradapteren på MobileFeed koples direkte til trådmater-/tråddrev-enheten, strøm og kjølegasstilførsel. Sett brennerkontakten på linje med trådmaterkontakten, trykk den godt på, og stram for hånd låsekragen på eurokontakten. AD V SEL Pass på å isolere denne tilkoplingen godt før sveisestrømforsyningen slås på. Uisolert kabel og uisolerte deler kan skape bue dersom de får kontakt med jord. Buen kan skade øynene eller starte en brann. Kroppskontakt med en uisolert sveisekabelkontakt, eller en utildekket leder, kan gi støt som også kan være dødelig. for sikt ig Pass på at den valgte brenneren er tilpasset sveisestrømmen som skal brukes, har riktig størrelse og innleggstype, riktig kontakttupp og riktig føringsrør..4 STRØMT ILKOPL INGER AD V SEL F ør det foretas noen tilkopling mellom trådmateren og sveisestrømforsyningen, skru av sveisestrømforsyningen og trådmateren. MobileFeed 00 AVS kan brukes med enten DCEP (positiv) eller DCEN (negativ) polaritet uten modifikasjoner. A. Kople sveisekabelen fra strømforsyningens positive terminal (for bruk med gasskjølte fluks-kjernete eller ikke-hule tråder), eller fra strømforsyningens negative terminal (for de fleste gassløse selvkjølende tråder med kjerne) til sveisekabeltilkoplingen på baksiden av MobileFeed 00 AVS-materen. B. Kople en annen sveisekabel mellom den andre tilkoplingen på sveisestrømforsyningen (motsatt polaritet) og direkte til arbeidsstykket. C. Kople arbeidsstykkeledningen fra trådmateren til arbeidsstykket, bruk alligatorklemme (med denne ledningen måles spenningen på arbeidsstykket). D. Ved bruk av gasskjølt tråd, kople innløpsgasslangen mot gassinnløpskoplingen bak på materen.. Sjekk at alle slange- og kabeltilkoplinger er fast tiltrukket.. Skru strømforsyningen PÅ, og lukk kontaktoren hvis strømforsyningen er utstyrt med en styrebryter for utstrøm. Åpen krets-spenning må være til stede for at trådmateren skal fungere. 3. Sett strømbryteren på trådmateren til PÅ. 4. Sjekk at alle gasstilkoplinger er tette. AD V SEL Unntatt hvis sveisingen skal starte umiddelbart, ikke la sveisetråden berøre en jordet metallflate. Sveisetråden blir elektrisk oppvarmet når den sekundære kontaktoren lukkes. Hold fingrene vekk fra drivrullene, fordi disse vil begynne å rotere når brennertriggeren aktiveres. 5. Ved bruk av kjølt sveisetråd, juster til ønsket strømning som vist på gass-strømningsmeteret når triggerbryteren aktiveres. 6. Skru strømforsyningen og trådmateren AV når utstyret ikke brukes. STRØM- FORSYNING - (eller +) + (eller -) MOBILEFEED BRENNER SVEISEKABLER BEIDSSTYKKELEDNING (WORK LEAD) BEIDSSTYKKE F igur. - T ypisk oppsett av MobileF eed 00 A VS 6

17 KAP ITTEL IN STALLA SJON.5 TRE ING A V SVEISETRÅDEN AD V SEL N år trådmateren er koplet til strømforsyningen, og arbeidsstykkeledningen fra strømforsyningen er koplet til arbeidsstykket, og strømforsyningen er slått på, vil aktivering av triggeren på brenneren forårsake at sveisetråden blir elektrisk oppvarmet og at drivrullene begynner å rotere. H old fingrene vekk! A. Skru strømforsyningen og trådmateren AV. B. Løs ut hendelen for trykkrullenheten - sjekk at riktig drivrull brukes og at sporposisjon og trådførere er i orden for sikt ig F ør sveisetråden tres, kontroller at alle ujevnheter som kan få tråden til å sette seg fast i brennerinnlegget er fjernet..6 JU STER ING A V BREM SESLUR ING Bremseplatefriksjonen må gi nok slurekraft til å hindre trådspolen i å spinne fritt etter at trådmatingen stopper. Bremsenavet er justert ved leveranse, men om justering senere er nødvendig, følg instruksjonene nedenfor. Juster bremsenavet slik at tråden er litt slakk når trådmatingen stopper. J ustering av bremsemomentet: Drei det røde håndtaket til ulåst posisjon og trekk enheten rett ut Bruk en 7,9 mm unbrakonøkkel til å dreie Nyloc-skruen i retning med klokken for å øke bremsemomentet. Bruk en 7,9 mm unbrakonøkkel til å dreie Nylocskruen i retning mot klokken for å minske bremsemomentet. C. Mat tråden fra spolen gjennom innløpsføreren langs drivrullsporet og inn i føringsrøret ved utløpet. D. Senk trykkrullenheten og juster drivrulltrykket slik at tråden ikke glipper, uten å overdrive trykket. E. Skru strømforsyningen og trådmateren PÅ. Aktiver brennertriggeren for å mate tråden gjennom brenneren. NYLOC- SKRUE RØDT HÅNDTAK 7

18 KAP ITTEL IN STALLA SJON 8

19 KAP ITTEL 3 3. KONTROLLER 3.. STRØM BR YTER PÅ/AV-bryteren på fronten av trådmaterkapslingen brukes til å strømsette trådmateren når materen er tilkoplet strømforsyningen og arbeidsstykket, samtidig som strømforsyningen er slått PÅ, med kontaktoren lukket. 3.. TRÅDMAT ING SHA ST IGHET (KON ST ANT STR ØM OG SPENN ING SST YRT HA ST IGHE T ) Trådmatingshastigheten styres av hastighetsinnstillingsknappen (med skala) som finnes på framsiden av trådmaterkapslingen. Når en strømforsyning med konstant spenning (CV) er tilkoplet, vil hastighetsinnstillingen styre sveisestrømmen. Sveisestrømmen øker når hastighetsknappen dreies i retning med klokken, og strømmen synker når knappen dreies i retning mot klokken. Når en strømforsyning med konstant strøm (CC) er tilkoplet, vil hastighetsinnstillingen styre buespenningen. Buespenningen synker når hastighetsknappen dreies i retning med klokken, og spenningen stiger når knappen dreies i retning mot klokken. Faktisk trådmatingshastighet for en gitt innstilling varierer med buespenningen. Økes buespenningen, øker trådmatingshastigheten. MobileFeed 00 AVS trådmater er utstyrt med automatisk Slow wire run-in (langsomt trådinnløp). Hvis trådmateren detekterer at utspenningen fra strømforsyningen er mer enn 33 volt, vil innløpshastigheten automatisk synke i en bestemt tidsperiode (50 ms) for å gi buen bedre start. Når buen er opprettet, styres trådmatingshastigheten av hastighetsinnstillings-knappen på frontpanelet på framsiden av MobileFeed. BRUK 3..3 TRÅDMAT ING SHA ST IGHET (KON ST ANT SPENN ING OG HA ST IGHET ) MobileFeed 00 AVS kan settes til en modus med konstant spenning og relativt konstant trådmatingshastighet. Finn DIP-vender SW på PC-kortet, se figur 3-. Fabrikkinnstilling for SW (for modus med konstant strøm) er: - lukket, - åpen. Innstilling for alternativ modus med konstant spenning er: - åpen, - lukket. SW F unksjoner for DIP-vender SW Posisjon S - åpen Posisjon S - lukket F igur 3. DIP-vender SW er plassert på styrings-kretskortet som er montert i øvre rom i trådmateren. Tabellen på neste side viser venderstillingene og gir mer utførlige beskrivelser A O VER BEL A STN ING SBR YTER (CB) Denne tilbakestillbare overbelastningsbryteren som tripper ved 5 A og er koplet i serie med rotorviklingene på motoren, beskytter styrekortet mot å bli ødelagt dersom motoren plutselig stopper. INNSTILLINGSKNAPP FOR TRÅDMATINGSHASTIGHET (WIRE FEED SPEED - WFS) SVEISELEDNINGS- TILKOPLING BRYTER FOR INNSTRØM AV/PÅ 5 A OVERBELASTNINGS- BRYTER (CB) BEIDSSTYKKELEDNING BRENNER- TILKOPLING KJØLEGASS- TILKOPLING F igur 3. - Betjeningsorganer og tilkoplinger, MobileF eed 00 A VS 9

20 KAP ITTEL 3 BRUK TA BELL - Innstilling av DIP-vender SW for MobileF eed Venderstillinger for SW OPEN =åpen=av Beskrivelse OPEN Kippvender ned F abrikkinnstilling - drift med konstant strøm (CC) ( spenningsstyringsmodus ) Ved denne driftsmodusen er MobileFeed-materen klar for kopling til en strømforsyning med konstant strøm. Denne gir oftest en høy spenning ved åpen krets og lav kortslutningsstrøm, noe som gjør buestart vanskelig. Derfor vil Slow wire run-in (langsomt trådinnløp) bli automatisk aktivert hvis åpen krets-spenningen overstiger 33 volt, for å gi en god og pålitelig buestart. Buelengden ved sveising bestemmes av en kombinasjon av stillingen til knappen for trådmatingshastighet (på MobileFeedmaterens frontpanel) og strøminnstillingen på konstantstrøm-strømforsyningen. Når et godt sveiseforhold er opprettet, blir buelengden holdt ved like av endring i trådmatingshastigheten, som bestemmes av buespenningskontrollen. Variable forhold som forårsaker endringer i buespenningen vil for eksempel være trådens utstikk, trådens tetthet og variasjoner i kjølingen. Dette kompenseres ved at trådmatingshastigheten endres, slik at forhåndsinnstilt buelengde opprettholdes. OPEN Kippvender ned A lternativ innstilling - drift med konstant spenning (CV) ( konstant trådmatingshastighet ) Ved denne driftsmodusen er materen klar til å bli tilkoplet en strømforsyning med konstant spenning, som typisk brukes for de fleste typer GMAW (MIG/MAG)-sveising. Konstantspennings-strømkilder har høy kortslutningsstrøm som gir god buestart og trådavbrenning. Langsomt trådinnløp er automatisk deaktivert i denne modusen. Buelengden ved sveising bestemmes av en kombinasjon av stillingen til knappen for trådmatingshastighet (på MobileFeed-materens frontpanel) og spenningsinnstillingen på konstantspennings-strømforsyningen Når et godt sveiseforhold er opprettet, blir buelengden holdt ved like av strømforsyningen, og trådmatingshastigheten blir holdt konstant. Variasjoner i trådens utstikk, trådens tetthet og variasjoner i kjølingen kan forårsake at buelengden (buespenningen) varierer. MERKNAD : Hvis begge kippvenderne plasseres i posisjon OPEN (av), blir trådmatingsmotoren deaktivert og motoren vil IKKE kjøre. 0

21 KAP ITTEL 3 BRUK 3. PRO SED YRER FOR BRUK 3.. SIKKERHET SFORHOLD SREGLER VED BRUK Overhold alle krav vedrørende ventilasjon, brann og annet som gjelder sikkerhet i forbindelse med buesveising, slik som angitt i SIKKERHET-kapitlet foran i denne håndboken. A. På grunn av den høye strålingsenergien til sveisebuen og muligheten for at en bue kan oppstå før hjelmen er senket over ansiktet, bør operatøren bruke sveisebriller med filterglass under hjelmen. Filterplaten på hjelmen bør være fargetone nummer (ikke-jernholdig) eller (jernholdig). Alle som ser på buen bør bruke både hjelm med filterplater og sveisebriller. Personell i nærheten bør bruke sveisebriller. B. Strålingsenergien fra buen kan spalte damp fra klorerte løsningsstoffer, slik som trikloretan og perkloretylen, til å danne fosgen, selv når disse dampene er til stede i lav konsentrasjon. IKKE sveis når klorerte løsningsstoffer er til stede i atmosfæren rundt buen. C. IKKE berør elektroden, kontakttuppen eller metalldeler når strømmen er PÅ, fordi alle disse er strømførende (VME) og kan forårsake et mulig dødelig elektrisk støt. IKKE la elektroden berøre jordet metall. Dette vil skape et bueglimt som kan skade øynene. Resultatet kan også bli brann eller annen skade. D. Før arbeid utføres i et innelukket område, bring på det rene at området er sikkert. Bruk et godkjent måleinstrument for oksygenmåling for å finne ut om luften inneholder nok oksygen (minst 9 %). Det må ikke finnes giftige konsentrasjoner av damp eller gasser i det innelukkede området. Kan ikke dette bringes på det rene, må operatøren benytte et godkjent friskluftapparat. Unngå gasslekkasjer i et innelukket område, fordi gasslekkasjen kan redusere oksygeninnholdet i luft som skal pustes inn til et farlig nivå. IKKE bring gassylindre inn i et innelukket område. Når et innelukket område forlates, steng AV gasstilførsel ved kilden for å hindre at gass lekker inn i det innelukkede området. Skal du inn i et innelukket område på nytt, sjekk først at luften er sikker å puste i. E. Bruk aldri utstyret med høyere strøm enn den oppgitte maksimumsstrømmen. For høy strøm gir overoppheting. F. Bruk aldri utstyret i et fuktig eller vått område uten tilstrekkelig isolasjon for beskyttelse mot elektrisk støt. Hold hender, føtter og klær tørre til enhver tid. G. Dersom utstyret forlates uten tilsyn, skru alltid AV all styrestrøm, strøm fra strømforsyningen og gasstilførsel. Slå av hovedbryteren. H. Benytt tilstrekkelig mørk bekledning til at hud ikke blir forbrent av buen, flygende gnister eller flygende varmt metall. I. Skru av sveisestrømmen før justering eller utskifting av elektroder. AD V SEL N år strømbryteren er PÅ, og triggeren på brenneren blir aktivert, blir elektroden elektrisk varm og trådmatingsrullene satt i gang. Ikke berør tråden, fordi den kan forårsake et potensielt dødelig støt. Unntatt når det sveises, må tråden ikke få anledning til å berører en jordet metallflate, fordi dette vil forårsake et bueglimt. H old deg borte fra materuller og drivgir. AD V SEL F ør sveising er det særdeles viktig at du tar på deg vernebekledning (sveisejakke og hansker) og øyebeskyttelse (briller og/eller sveisehjelm). G jør du ikke dette, kan resultatet bli alvorlig skade for sikt ig Ikke avslutt buen ved å fjerne brenneren fra sveiseområdet. Slipp ut brennertriggeren for å stoppe sveisingen, før brenneren fjernes. AD V SEL Dersom kjølegassen ikke skrus A V etter sveising i et innelukket område, kan resultatet bli at oksygenet i luften blir fortrengt.

22 KAP ITTEL 3 BRUK 3.3 PR O SEDYRE FOR SVEISEINN ST ILL ING PRO SED YRE FOR KVIKK -OPP SETT.. 3. For strømforsyning med konstant spenning (CV) - innstill ønsket BUESPENNING på strømforsyningen. For strømforsyning med konstant strøm (CC) - innstill ønsket SVEISESTRØM på strømforsyningen. På MobileFeed-enheten - innstill knappen for trådmatingshastighet (WFS) til 5. FLFLUX UK SKCORE JERNE E70T- E70T - &.045, SVEISEDATATABELL L ANG S T OPPEN WIRE : TRÅDM FEED ATSPEED ING SHA ST (IPM) IGHET (WF S) meter/minutt WIRE TR ÅD T YPE /DIAMETER TR ÅDD IAME TER mm 00,5 50 3,8 00 5, 50 6, , , , 450,4 500, , , 650 6,5 MET ALL - METAL CORE KJERNE STEEL ÅL SOLID WIRE HD TR ÅD AAl/Si l / AL ALUMINUM IUM AAl/Mg l / ALUMINUM AL UMIN IUM.05,4 /6,6.045,.05,4 /6, ,9.045, /6,6, 3/64 /6,6, 3/64 /6, O VER STREKEN C : BUE VOLTS SPENN ING / AMPS (V) (WELD UNDER STREKEN CURRENT) : SVEISESTR ØM (A )

23 KAP ITTEL 3 BRUK strømfor Mo bile F eed 00 MED syn ing med KON STANT STRØM strømfor Mo bile F eed 00 MED syn ing med KON STANT SPENN ING Bruk SVEISEDATATABELL og velg nødvendig SVEISESTRØM/BUESPENNING for sveising med den ønskede trådtypen og tråddiameteren. Innstill strømforsyningens STRØM ved hjelp av strøm-innstillingsknappen på frontpanelet på strømforsyningen. Avles TRÅDMATINGSHASTIGHET (WFS) på toppen av kolonnen for trådtype, tråddiameter og valgt BUESPENNING/SVEISESTRØM. Bruk BUESPENNING og WFS i TABELL FOR TRÅD- MATINGSHASTIGHET (WFS) til å bestemme posisjonen for trådmatingsknappen på MobileFeed. Opprett en bue og juster til ønsket buelengde med VOLT/WFS-knappen Bruk SVEISEDATATABELL og velg nødvendig SVEISESTRØM/BUESPENNING for sveising med den ønskede trådtypen og tråddiameteren. Innstill strømforsyningens SPENNING ved hjelp av spennings-innstillingsknappen på frontpanelet til strømforsyningen. Avles TRÅDMATINGSHASTIGHET (WFS) på toppen av kolonnen for trådtype, diameter og valgt BUESPENNING/SVEISESTRØM. Bruk BUESPENNING og WFS i TABELL FOR TRÅD- MATINGSHASTIGHET (WFS) til å bestemme posisjonen for trådmatingsknappen på MobileFeed. Opprett en bue og juster til ønsket buelengde med VOLT/WFS-knappen. MERKNAD Bruk av bryterinnstilling for modus med konstant trådmatingshastighet når det benyttes konstantstrømforsyning, ANBE- FALES IKKE. Dette medfører en ekstrem matehastighetsfølsomhet som gjør det vanskelig å innstille stabile sveiseforhold. Buestabiliteten er svært avhengig av å opprettholde konstant avstand mellom brenner og arbeidsstykke (TTW), noe som er nesten umulig å styre ved manuell sveising. Modus for konstant hastighet anbefales bare ved bruk av sveisestrømkilde med konstant spenning (CV). Typisk sveisespenning for 5000-aluminium er mellom og 5 volt, noe som begrenser trådmatingshastigheten særlig ved forsøk på å sveise med 0,9 mm 5356-legering. Sveising med tråddiameter, mm og/eller mindre enn buevolt kan skape problemer med begrenset trådmatingshastighet og manglende evne til å oppnå gode sveiseforhold. * Innstilling WFS for trådhastighet Set 9 V 0 V V V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 30 V 3 V 3 V 33 V 34 V Min 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 4 0, 5 0, 5 0, 6 0, 6 0, 7 0, 7 0, 7 0, 9 0,3 0,3 0,4 5 0,4 4 0,3 3 0,3 3 0,3, 44,3 5,4 56,7 65,8 70,9 74,0 77, 85,3 90,4 93, ,6 0,6 0,6 0,6 00,5 3, ,8 6 3,0 9 3,3 36 3,5 40 3,6 44 3,7 55 3,9 65 4, 73 4,4 79 4,6 96 5,0 98 5,0 00 5, 0 5, 05 5, 4 5 3,9 63 4, 70 4,3 84 4,7 96 5,0 04 5, 5,4 30 5,8 4 6, 50 6,4 56 6,5 75 7,0 8 7, 87 7,3 9 7,4 30 7, ,3 5 5,7 35 6,0 55 6,5 70 6,9 8 7, 90 7,4 35 8,0 39 8, , , , , , ,9 0, ,8 8 7, 9 7,4 3 7,9 33 8, , , ,9 0,5 4 0,9 430,3 443,3 483,5 490,6 495, , , , ,4 0, ,5 45 0,9 430, 44, 475, ,3 54 3, , , 594 5, 599 5, , ,7 0,4 4,0 43,0 47, ,0 5 3,3 53 4, 560 5, ,5 60 5,9 66 7, 675 7, , , , ,8 0,9 47, ,0 50 3, , 556 4,5 57 5,6 65 6, , 674 7, , 750 9, , , 796, 830 Maks Max 0,0 395, 435,7 46 3, 55 3, , ,8 58 6, , , , 76 9, , ,8 80, 833, 873 *LANGS VENSTRE SIDEKANT: Posisjon for knappen for trådmatingshastighet (WFS) på MobileFeed LANGS TOPPEN: Buespenning (V). I TABELLEN: Trådmatingshastighet (meter/sekund). MERKNAD På mange strømforsyninger med konstant spenning (CV) er faktisk buespenning vanligvis mindre en spenningen ved åpen krets (OCV) som er innstilt på strømforsyningens frontpanel. Derfor bør 3 til 6 volt ekstra legges til innstillingen på frontpanelet på strømforsyningen for å oppnå virkelig buespenning som er nødvendig, eller som er vist i tabellene. 3.4 NED STENG ING TABELL FOR TRÅDMATINGSHASTIGHET (WFS) A. Slipp triggeren på brenneren for å bryte buen. B. Dersom utstyret forlates uten tilsyn, skru alltid AV og frakople all strømforsyning til utstyret, og steng av kjølegassen ved kilden. 3

24 KAP ITTEL 3 BRUK 4

25 MobileFeed 00 AVS Tragbares vom Lichtbogen gespeistes Drahtvorschubgerät Bedienungsanleitung

26 SICHERN SIE SICH; DASS DIESE INFORMATION DEM BEDIENER AUSGEHÄNDIGT WIRD. SIE KÖNNEN ZUSÄTZLICHE KOPIEN VON IHREM HÄNDLER ERHALTEN. VORSICHT Diese BEDIENUNGSANLEITUNG ist für erfahrene Bediener gedacht. Wenn Sie mit den Bedienungsgrundsätzen und sicheren Verfahren für Lichtbogenschweißen und -schneiden nicht völlig vertraut sind, empfehlen wir Ihnen dringend, unsere Broschüre, Vorsichtsmaßnahmen und sichere Verfahren für Lichtbogenschweißen, -schneiden und -abtragung, Formular 5-59, zu lesen. Erlauben Sie unerfahrenen Personen NICHT, diese Anlage zu installieren, zu bedienen oder zu warten. Versuchen Sie NICHT, diese Anlage zu installieren oder bedienen, bevor Sie diese Anleitungen gelesen und völlig verstanden haben. Wenn Sie diese Anleitungen nicht völlig verstanden haben, wenden Sie sich an Ihren Händler für weitere Informationen. Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen vor der Installation und Bedienung der Anlage. VERANTWORTUNG DES BENUTZERS Diese Anlage wird gemäß ihrer Beschreibung in diesem Handbuch und den beiliegenden Aufklebern und/oder Einlagen funktionieren, wenn sie gemäß der gegebenen Anleitungen installiert, bedient, gewartet und repariert wird. Diese Anlage muss regelmäßig geprüft werden. Fehlerhafte oder schlecht gewartete Anlagen sollten nicht verwendet werden. Zerbrochene, fehlende, abgenützte, deformierte oder verunreinigte Teile sollten gleich ersetzt werden. Sollten Reparaturen oder Auswechslungen nötig sein, empfiehlt der Hersteller eine telefonische oder schriftliche Service-Beratung an den Vertragshändler zu beantragen, von dem Sie die Anlage gekauft haben. Diese Anlage oder jegliche Teile davon sollten ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht geändert werden. Der Benutzer dieser Anlage hat die alleinige Verantwortlichkeit für Störungen, die auftreten infolge von Missbrauch, fehlerhafter Wartung, Beschädigung, nicht ordnungsgemäßer Reparatur oder Änderungen, die nicht von dem Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden. LESEN UND VERSTEHEN SIE DAS BEDIENUNGSHANDBUCH VOR DER INSTALLATION ODER DER INBETRIEBNAHME SCHÜTZEN SIE SICH UND DIE ANDEREN! 6

27 INHALTSVERZEICHNIS ABSCHNITT TITEL SEITE SICHERHEITSMASSNAHMEN...9 ABSCHNITT BESCHREIBUNG Allgemeines Entgegennahme-Handhabung Beschreibung...33 ABSCHNITT INSTALLATION Antriebsrollen Schweißdrahtgeschwindigkeit Brenneranschlüsse Versorgungsanschlüsse Einfädeln des Schweißdrahts Einstellung des Bremswiderstands...37 ABSCHNITT 3 BETRIEB Bedienelemente Netzschalter Drahtvorschubgeschwindigkeit (Lichtbogenspannungsregelung) Drahtvorschubgeschwindigkeit (konstante Geschwindigkeit) Ampere SCHUTZSCHALTER (CB) Betriebsverfahren Betriebssicherheitsmaßnahmen Einstellung eines Schweißverfahrens Abschalten...43 ABSCHNITT 4 WTUNG Wartung Inspektion und Instandhaltung Drahtvorschubgerät Austausch des Magnetventils Allgemeiner Austausch Störungsbehebung...46 ABSCHNITT 5 ERSATZTEILE

28 INHALTSVERZEICHNIS 8

29 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN Sicherheitsvorkehrungen Benutzer von ESAB Schweiß- und Plasmaschneidausrüstung haben die Verantwortung sicherzustellen, dass jede an oder in Nähe der Ausrüstung arbeitende Person die wichtigen Sicherheitsvorkehrungen beachtet. Diese Sicherheitsvorkehrungen müssen mit den auf diese Art von Schweiß- oder Plasmaschneidausrüstung anzuwendende Forderungen übereinstimmen. Folgende Empfehlungen sollten zusätzlich zu den normalen Regeln, die auf den Arbeitsplatz abgestimmt sind, beachtet werden. Jegliche Arbeit muss von geschultem Personal, welches mit der Bedienung von Schweiß- oder Plasmaschneidausrüstung vertraut ist, ausgeführt werden. Die falsche Bedienung der Ausrüstung kann zu Gefahrsituationen führen, die wiederum zu Verletzungen des Bedieners und Beschädigung der Ausrüstung führen können.. Jeder Benutzer von Schweiß- oder Plasmaschneid-Ausrüstung muss mit folgenden Anwendungen vertraut sein: - seiner Bedienung - der Standort des Notstops - seiner Bedienung - den wichtigen Sicherheitsvorkehrungen - Schweißen und/oder Plasmaschneiden. Der Benutzer muss versichern dass: - keine unberechtigte Person sich im beim Anlassen im Arbeitsbereich der Ausrüstung befindet. - niemand ungeschützt ist, wenn der Bogen gezündet wird. 3. Der Arbeitsplatz muss: - für den Zweck geeignet sein - frei von Zugluft sein 4. Persönliche Sicherheitsausrüstung: - Tragen Sie immer geeignete persönliche Sicherheitsausrüstung wie Schutzbrille, feuersichere Kleidung, Sicherheitshandschuhe. - Tragen Sie keine lose hängenden Gegenstände, wie Schals, Armbänder, Ringe usw, die sich verfangen könnten oder Brände hervorrufen. 5. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen: - Stellen Sie sicher, dass das Stromrückleitungskabel richtig angeschlossen ist. - Arbeit an Hochspannungsausrüstung darf nur von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden. - Eine geeignete Feuerlöschanlage muss deutlich gekennzeichnet und in der Nähe sein. - Schmierung und Wartung dürfen nicht während des Betriebs der Ausrüstung ausgeführt werden. 9

30 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN WNUNG SCHWEISSEN UND PLASMASCHNEIDEN KANN FÜR SIE SELBST UND FÜR ANDERE GEFÄHRLICH SEIN. TREFFEN SIE DESHALB BEIM SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN. FRAGEN SIE IHREN - BEITGEBER NACH SICHERHEITSMASSNAHMEN, DIE AUF DEN GEFAHR- DATEN DES HERSTELLERS BERUHEN SOLLTEN. ELEKTRISCHER SCHLAG kann tödlich sein. - Installieren und erden Sie die Schweiß- oder Plasmaschneid-Einheit in Übereinstimmung mit den gültigen Normen. - Berühren Sie die elektrischen Teile oder Elektroden nicht mit der nackten Haut, mit nassen Handschuhen oder nasser Kleidung. - Isolieren Sie sich von der Erde und dem Werkstück. - Nehmen Sie eine sichere Arbeitsstellung ein. RAUCH UND GASE Können die Gesundheit gefährden. - Halten Sie den Kopf aus dem Rauch. - Verwenden Sie eine Belüftung oder Abzug vom Bogen oder beides, um den Rauch und die Gase aus Ihrem Atembereich und dem umliegenden Bereich fernzuhalten. LICHTBOGENSTRAHLEN Können die Augen verletzen und die Haut verbrennen. - Schützen Sie Ihre Augen und Ihren Körper. Benutzen Sie den richtigen Schweiß- bzw. Plasmaschneidschild und Filterlinsen und tragen Sie Schutzkleidung. - Schützen Sie daneben Stehende mit geeigneten Schilden oder Vorhängen. FEIUERGEFAHR - Funken (Spritzer) können Feuer hervorrufen. Stellen Sie deshalb sicher, dass keine brennbaren Materialien in der Nähe sind. LÄRM Exzessiver Lärm kann das Gehör schädigen. - Schützen Sie Ihre Ohren. Verwenden Sie Ohrmuscheln oder Gehörschutz. - Verweisen Sie daneben Stehende auf das Risiko. PANNE Holen Sie eine Fachhilfe im Falle einer Panne. LESEN UND VERSTEHEN SIE DAS BEDIENUNGSHANDBUCH VOR DER INSTALLATION ODER DER INBETRIEBNAHME SCHÜTZEN SIE SICH UND DIE ANDEREN! 30

31 ABSCHNITT BESCHREIBUNG Das lichtbogensp annungs geregel te Dr ah t v o r s c h u bg er ät kan n mit Ko n s t an t s t r o m- (C C ) o der Konst ant spannungs ger äten (C V) eingesetzt wer den Er h äl t l ic h mit C C Br en n er an s c h l u s s 4-R ollenantrieb- Basisstück S ekun därer Kont akt geber Fü r r au e S t an do r t e w ie Bau s t el l en, Pipel in es, W er ft en, O ffs h o r e, al l g emein e H er s t el l u n g, mo bil e Schwei SS anl agen un d viele an dere geb aut Ko mpl et t ein g es c h l o s s en es, s c h l ag fes t es G eh äu s e s c h ü t z t den S c h w eis S dr ah t v o r S c h mu t z, Met al l kies, Feuchtigkeit un d an deren Ver unreinigungen. Fl ammh emmen des, fo r mg epr es s t es Kunst st o ffgehä use wi dersteht ex tremem Missbr auch du r c h h eis S e S c h l ac ke, S c h l eiffu n ken, ko r r o dier en de C h emikal ien, S t ö S S e, S c h l äg e, Fäl l e u n d an der e Ist mit umgekehr ter Pol ung (Dr aht G leichstr om +) o der direkter Pol ung (Dr aht G leichstr om -) betreibb ar Permanent- Magnet- Antriebsm o t or mit Pulsweitenm o dul ation- Antrieb un d Fes t kö r per s t eu er u n g s o r g en fü r l eis t u n g s s t ar ken, verl ässlichen Dr aht vors chub un d gesteuer te Dr aht- Bes chleunigung für pr obleml ose L ichtbogenzün dungen un d r at ter freie Magnet ventil funktion El ekt r o n is c h es, dyn amis c h es Br ems en S icherheit sleistungsmerkmale umfassen ein is o l ier t es G eh äu s e, N ieder s pan n u n g s -Br en n er - T riggers chal tkreis un d Ü berl ast schutz An fo r der u n g en. Er fü l l t l EC S pez ifikat io n en. MobileFeed 00 AVS Drahtvorschubgerät (AVS = Arc Voltage Sensing - Lichtbogenspannungsabtastung) Bestelli nfor matio nen Jedes MobileFeed-Drahtvorschubgerät hat ein Gasmagnetventil und Führungsrollen mit Doppelrillen. MobileFeed 00 AVS LC Einschließlich, -,6 mm gezahnten, gerillten Antriebsrollen. MobileFeed 00 AVS OKC CE Einschließlich 0,9 -, mm Antriebsrollen mit V-Nut. Hinweis: hat einen Kabelsteckverbinder vom Typ LC40 und hat einen Kabelsteckverbinder vom Typ OKC. T ech nische D et ail s MobileFeed 00 AVS Drahtvorschubgeschwindigkeitsbereich*...,3-0,3 m/min. * der tatsächliche Geschwindigkeitsbereich hängt von der Lichtbogenspannung ab Drahtdurchmesser-Aufnahmefähigkeit...0,8 -,0 mm Primäre Leistungsaufnahme** (Leerlaufspannung oder Lichtbogenspannung) Minimum...6,5 V Gleichstrom. Maximum...00 V Gleichstrom (3 V Höchstbelastung) ** kann nicht mit Wechselstrom eingesetzt werden Gewicht...,8 kg Bei allen MobileFeed 00 AVS Standard-Spulendorn mit 5, cm ID 0,3 cm Spulen - kein Adapter notwendig Abmessungen Gehäuse B x H x L...7mm x 356mm x 470mm MobileFeed Vorschubgeräte passen durch eine Öffnung mit einem Durchmesser von 36mm. No t we ndige s Zub ehör Antriebsrollen & Drahtführungshülsen...siehe Tabelle auf der nächsten Seite 3

32 ABSCHNITT BESCHREIBUNG Bedienelemente befinden sich auf einer vertieften Frontblende, damit die Einstellscheibe und Schalter geschützt werden Klemme Stoßdämpfende Halterungen und ein flexibler Sockel sorgen für ein Nachgeben am Gehäuse, was ermöglicht, dass das Drahtvorschubgerät auch bei voller Bestückung einen Fall übersteht Das Drahtvorschubsystem hat Doppelrillen-Führungsrollen. Eingebauter, isolierter Schnellanschluss - keine zusätzlichen Gasschläuche oder Schalterkabel hängen vom Drahtvorschubgerät Ein Spannungsaufnahmekabel wird mit dem MobileFeed 00 AVS geliefert Antriebsrollen und Drahtführungshülsen für: MobileFeed 00 AVS Stück Auslass-Führungshülse Drahtdurchmesser Beschr. + Rolle zahl EURO Stück zahl Mittelführung Stück zahl Einlaufführung Stück zahl 0.8 mm V-Nut mm V-Nut mm V-Nut * mm V-Nut * mm V-Nut X mm V-Nut mm V-Nut mm geränd. Fülldr mm geränd. Fülldr mm geränd. Fülldr mm geränd. Fülldr mm geränd. Fülldr mm geränd. Fülldr mm U-Nut-weich mm U-Nut-weich *wie mit , & geliefert + Zwei untere Antriebsrollen werden für Vierrollen-Antriebssysteme benötigt. Die mit dem Drahtvorschubgerät gelieferte(n) flache(n), einfache(n) Andruckrolle(n) (TEILENR ) verwenden. 3

33 ABSCHNITT BESCHREIBUNG. ALLGEMEINES Dieses Handbuch ist speziell für Betriebspersonal vorgesehen, damit sie sich mit der Konstruktion, Installation, dem Betrieb, der Wartung und Störungsbehebung des Geräts vertraut machen können. Alle hierin enthaltenen Informationen sollten sorgfältig berücksichtigt werden, um eine optimal Leistung des Geräts zu gewährleisten.. ENTGEGENNAHME-HANDHABUNG Bevor Sie das Gerät installieren, entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und schauen Sie sorgfältig nach Schäden, die beim Transport entstanden sein könnten. Alle Ersatz- oder Schadensansprüche für Schäden, die beim Transit entstanden sein könnten, müssen vom Käufer beim Spediteur eingereicht werden. Eine Kopie des Frachtbriefs und der Frachtquittung wird vom Spediteur auf Anfrage zu Verfügung gestellt, falls sich ein Anlass zur Anspruchstellung ergibt..3 BESCHREIBUNG Das MobileFeed 00 AVS ist ein tragbares Drahtvorschubgerät, das für höchste Einsatzflexibilität entwickelt wurde. Das Gerät wird völlig von der Lichtbogenspannung einer Konstantstrom- oder Konstantspannungs- Schweißstromquelle angetrieben. Alle Modelle haben zur zusätzlichen Sicherheit der Bedienungsperson einen sekundären Schaltschütz. Das Gerät ist für den Einsatz mit massiven, weichen sowie Fülldrahtelektroden (gasgeschützt oder selbst geschützt) mit einem Durchmesser von 0,8 mm bis,98 mm und Drahtvorschubgeschwindigkeiten von,8-0,3 m/min. konzipiert. Die Komponenten des Drahtvorschubgeräts sind für optimale Tragbarkeit in einem robusten Gehäuse völlig eingeschlossen. HINWEIS Das MobileFeed 00 AVS wird nicht für die Kurzlichtbogen-Übertragung beim Einsatz von Konstantstrom- Stromquellen aufgrund des von der Konstantstrom- Stromquelle zur Verfügung gestellten, begrenzten Kurzschlussstroms empfohlen. TABELLE - TECHNISCHE DATEN Drahtvorschubgeschwindigkeit Maximale Leerlaufspannung Drahtdurchmesser Drahtrolle Motortyp Bremstyp (Draht) Steuerung Vorschubsystem Ein-Aus-Schalter Einlaufstart Höhe Breite Länge Gewicht (mit Kontaktgeber, ohne Drahtspule),3-0,3 m/min. 00 V Gleichstrom (3 V Gleichstrom Höchstbelastung) hart: 0,8 mm, 0,9 mm,, mm,,4 mm,,6 mm weich: 0,9 mm,, mm,,6 mm Fülldraht: 0,8 mm, 0,9 mm,, mm,,4 mm,,6 mm,,0 mm Drahtspule mit einem Durchmesser von 03 mm Gleichstrom-Permanent-Magnet vorgeschmiert, völlig eingeschlossen Widerstand Festkörper Schub Standardmäßig Automatisch falls benötigt. 356 mm 7 mm 470 mm,8 kg Das MobileFeed 00 AVS passt durch eine Öffnung mit einem Durchmesser von 36 mm. 33

34 ABSCHNITT BESCHREIBUNG 34

35 ABSCHNITT. ANTRIEBSROLLEN UND FÜHRUNGSHÜLSEN Die Antriebsrollen haben zwei Rillen. Abhängig von der bestellten Teilenummer ist das gelieferte Gerät in der Lage Fülldraht mit Durchmessern von oder, bis,6 mm oder Massivdraht mit Durchmessern von 0,9 -, mm vorzuschieben. (Andere Antriebsrollen sind erhältlich, um andere Massiv-, Weichdraht- und Fülldrahtdurchmesser vorzuschieben. Siehe das Antriebsrollen- und Führungshülsen-Auswahldiagramm sowie Tabelle -) RÄNDEL- SCHRAUBE ANDRUCK- ROLLE INSTALLATION. INSTALLATION DES SCHWEISSDRAHTS Installieren Sie eine Schweißdrahtrolle auf dem Dorn wie folgt: A. Drehen Sie den roten Drahtrollen-Haltestift im Dorn wie unten im Bild dargestellt. B. Stecken Sie die Drahtrolle auf den Dorn, sodass sie sich beim Abwickeln gegen den Uhrzeigersinn dreht; der Stift des Dorns muss in die Öffnung der Drahtrolle einrasten. C. Drehen Sie den roten Drahtrollen-Haltestift im Dorn, um die Halte-Mitnehmer zu arretieren. ANDRUCK- ROLLENBAUGRUPPE- HEBEL ANDRUCK- ROLLEN- BAUGRUPPE Detailansicht der Antriebsrollen ANTRIEBS- ROLLE A. Lösen Sie den Andruckrollenbaugruppe-Hebel und heben Sie die Andruckrollenbaugruppe nach oben. B. Entfernen Sie die Rändelschraube, die die Antriebsrolle am Zahnradadapter befestigt. C. Überprüfen und installieren Sie die entsprechenden Führungshülsen. D. Wenden oder ersetzen Sie die Antriebsrollen mit der erforderlichen Größenbezeichnung, die auf der nach außen liegenden Seite der Rolle aufgedruckt ist. E. Schrauben Sie die in Schritt B entfernte Schraube wieder fest. F. Führen Sie den Draht ein und befestigen Sie die Andruckrollenbaugruppe. DRAHTROLLEN- HALTESTIFT DRAHTROLLEN- DORN Detailansicht der Spindel 35

36 ABSCHNITT.3 BRENNERANSCHLÜSSE Der Brenneradapter des MobileFeed wird direkt an die Drahtantriebsbaugruppe des Drahtvorschubgeräts sowie die Stromquelle und Schutzgaszufuhr angeschlossen. Bringen Sie den Brenneranschluss mit dem Drahtvorschubgerätadapter auf eine Linie, stecken Sie ihn fest ein und ziehen Sie den Schließring des Euroanschluss mit der Hand fest an. Vorsicht Gewährleisten Sie, dass der gewählte Brenner die entsprechende Nennleistung für den geplanten Schweißstrom, die richtige Spiralgröße und -art sowie die entsprechende Kontaktspitze und sachgemäße Führungshülse hat..4 VERSORGUNGSANSCHLÜSSE WNUNG Bevor Sie das Drahtvorschubgerät an die Schweißstromquelle anschließen, schalten Sie den Strom an die Schweißstromquelle und das Drahtvorschubgerät ab. Das MobileFeed 00 AVS kann ohne Änderungen mit Elektroden für das GleichstromschweiSSen entweder mit positiver oder negativer Polung eingesetzt werden. A. SchlieSSen Sie das SchweiSSkabel von der Stromquelle an; positiver Anschluss ist für Massivdrähte oder Drähte mit Flussmittelseele, die gasgeschützt sind und der negative Anschluss ist für die meisten selbst geschützten Fülldrähte. Das SchweiSSkabel an den SchweiSSkabel-Schuhanschluss, der sich auf der Rückseite des MobileFeed 00 AVS Drahtvorschubgeräts befindet, anschliessen. WNUNG Gewährleisten Sie, dass dieser Anschluss richtig isoliert ist, bevor Strom an die Stromq uelle angelegt wird. Unisolierte Kabel und Geräteteile können Lichtbogen erzeugen, wenn sie mit einer geerdeten Oberfläche in Berührung kommen. Der Lichtbogen kann Augenschäden oder einen Brand verursachen. Körperkontakt mit einem unisolierten SchweiSSkabelanschluss oder blanker Ader kann zu Stromschlag führen, der unter Umständen tödlich verlaufen kann. B. Schließen Sie ein zweites Schweißkabel (Werkstückkabel) zwischen dem Ausgangsanschluss der Stromquelle mit entgegengesetzter Polung und dem Werkstück an. C. Schließen Sie die Krokodilklemme des Werkstückkabels (Spannungsaufnahme) vom Drahtvorschubgerät an das Werkstück an. D. Falls Sie gasgeschützten Draht einsetzen, verbinden Sie den Einlass-Gasschlauch mit dem Gas-Einlassnippel auf der Rückseite des Drahtvorschubgerätes.. Prüfen Sie, dass alle Schlauch- und Kabelanschlüsse fest sind.. Schalten Sie die Stromquelle EIN und schließen Sie den Kontaktgeber, falls die Stromquelle mit einem Schützensteuerungs-Schalter für den Ausgang ausgestattet ist. Leerlaufspannung muss vorhanden sein, um das Drahtvorschubgerät betreiben zu können. 3. Schalten Sie den Netzschalter des Drahtvorschubgerätes EIN. 4. Überprüfen Sie alle Gasanschlüsse auf Undichtigkeit. WNUNG INSTALLATION Vermeiden Sie, dass der Schweißdraht eine geerdete Metalloberfläche berührt, es sei denn Sie beginnen mit dem Schweißen. Der Schweißdraht steht unter Strom, wenn der sekundäre Kontaktgeber geschlossen ist. Nicht mit den Fingern in die Nähe der Antriebsrollen kommen; sie fangen an sich zu drehen, wenn der Brennerschalter gedrückt wird. 5. Beim Einsatz von gasgeschützten Drähten stellen Sie den Gasdurchflussmesser auf die gewünschte Durchflussmenge ein, indem Sie den Brennerschalter schließen. 6. Schalten Sie die Stromquelle und das Drahtvorschubgerät AUS, wenn sie nicht im Einsatz sind. STROM- QUELLE - (oder +) + (oder -) MOBILEFEED BRENNER SCHWEISSKABEL WERKSTÜCKKABEL WERKSTÜCK Abbildung. - Typische Anordnung des MobileFeed 00 AVS 36

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin

Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken gir instruksjoner for installasjon og drift for nedenfor nevnte Powercut 875 skjæremaskiner, som begynner med serienummer (PxxJ434xxx).

Detaljer

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MANUELLE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni 2008

Detaljer

Draisin -sykler for bevegelseshemmede og eldre mennesker

Draisin -sykler for bevegelseshemmede og eldre mennesker Draisin -sykler for bevegelseshemmede og eldre mennesker Bruksanvisning Generell sikkerhetsinformasjon Adferdsregler Draisin-sykler Seite 67 1 Anlage Inhalt Innhold Wartungsliste Ihres Fahrrades - Ihr

Detaljer

ENG2914AOW... DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 20

ENG2914AOW... DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 20 ENG2914AOW...... DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INHALT 1. SICHERHEITSHINWEISE.................................................. 3 2.

Detaljer

EPP-360. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-360. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-360 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007934 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

SPEEDTEC 180C & 200C

SPEEDTEC 180C & 200C SPEEDTEC 180C & 200C BRUKSANVISNING IM3039 09/2012 REV01 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 12 Lincoln

Detaljer

INVERTEC V160 BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2007 01/2011 Rev. 2 NORWEGIAN

INVERTEC V160 BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2007 01/2011 Rev. 2 NORWEGIAN INVERTEC V160 IM2007 01/2011 Rev. 2 BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Samsvars erklæring LINCOLN

Detaljer

CV 350 T og CV 450 T

CV 350 T og CV 450 T CV 350 T og CV 450 T E3.608 NM IM 1029, IM 1030, IM 1038 2000/11 Sikkerhet avhenger av deg. Lincoln Electric sveiseutstyr er bygget med sikkerhet i tankene, men sikkerheten kan økes ved riktig og forsvarlig

Detaljer

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl 1 Lincoln Electric Norge AS INNENFOR SVEISING OG SKJÆRING DEKKES FØLGENDE PRODUKTOMRÅDER: Tilsettmaterialer for produksjonssveising Tilsettmaterialer for reparasjon og påleggsveising

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

INVERTEC V145-S BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2001 01/2011 Rev. 6 NORWEGIAN

INVERTEC V145-S BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2001 01/2011 Rev. 6 NORWEGIAN INVERTEC V145-S IM2001 01/2011 Rev. 6 BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Samsvars erklæring

Detaljer

BRUGSANVISNING TROPHY 20 9006144B

BRUGSANVISNING TROPHY 20 9006144B BRUGSANVISNING TROPHY 20 9006144B Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm eller

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING FORTRESS-CALYPSO 1010144B

BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING FORTRESS-CALYPSO 1010144B BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING FORTRESS-CALYPSO 1010144B 2 Norsk... 4 Dansk... 52 3 Norsk 2009 Handicare Ettertrykk forbudt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form,

Detaljer

Villavent. sentralstøvsuger. Modell V20 og V30. Montasje, bruk og vedlikehold side 3. Installation, user and maintenance instructions page 7

Villavent. sentralstøvsuger. Modell V20 og V30. Montasje, bruk og vedlikehold side 3. Installation, user and maintenance instructions page 7 18.11.2009/RD/KMB Villavent sentralstøvsuger Modell V20 og V30 Montasje, bruk og vedlikehold side 3 Installation, user and maintenance instructions page 7 Installations-, Benutzer- und Wartungsanleitung

Detaljer

DD 130 Operating instructions 1 13 Brugsanvisning 15 27 Käyttöohje 29 41 Bruksanvisning 43 54 Bruksanvisning 55 66 EST Kasutusjuhend 67 79

DD 130 Operating instructions 1 13 Brugsanvisning 15 27 Käyttöohje 29 41 Bruksanvisning 43 54 Bruksanvisning 55 66 EST Kasutusjuhend 67 79 *372455* 372455 DD130 GB DK SF N S EST LV LT Operating instructions 1 13 Brugsanvisning 15 27 Käyttöohje 29 41 Bruksanvisning 43 54 Bruksanvisning 55 66 Kasutusjuhend 67 79 Lietoßanas pamåcîba 81 94 Instrukcija

Detaljer

PipeCut P400 Batteri rørsag for plastrør

PipeCut P400 Batteri rørsag for plastrør PipeCut P400 Batteri rørsag for plastrør Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 FI-00210 Helsinki Finland Tel +358 9 4366750 Fax +358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Brukermanual Leon NHD. Brukermanual Leon

Brukermanual Leon NHD. Brukermanual Leon 3 Brukermanual Leon Brukermanual Leon 26.02.2015 Brukermanual Leon Gratulerer med din nye rullestlol levert av Nordisk Helse Design as. Vi takker for at du har valgt en rullestol fra vårt sortiment, og

Detaljer

1. For din sikkerhet NO 1 OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. For din sikkerhet NO 1 OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. For din sikkerhet NO 1 Innhold OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. For din sikkerhet... 1 2. Forklaring på symbolene på apparatet... 6 3. Montering av sverdet og kjedet...

Detaljer

Sikkerhet Håndholdte verktøy Benkeverktøy

Sikkerhet Håndholdte verktøy Benkeverktøy Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Power8Workshop har blitt utviklet og laget i henhold til høye kvalitetsstandarder, og brukervennlighet og sikkerhet er lagt stor vekt på i utviklingen.

Detaljer

BRUKSANVISNING. MIG/MAG Wirematic 1601

BRUKSANVISNING. MIG/MAG Wirematic 1601 TM MIG/MAG Wirematic INNHOLD SIDE SIKKERHETSREGLER ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC TEKNISKE DATA. GENERELL BESKRIVELSE. TEKNISKE SPESIFIKASJONER MONTERING AV BAKHJUL NETTILKOBLING OG INSTALLASJON.

Detaljer

Invacare Birdie Plus. Lève-personne mobile Manuel d'utilisation... 4 Mobil personløfter Bruksanvisning... 44

Invacare Birdie Plus. Lève-personne mobile Manuel d'utilisation... 4 Mobil personløfter Bruksanvisning... 44 Invacare Birdie Plus fr no Lève-personne mobile Manuel d'utilisation.......................... 4 Mobil personløfter Bruksanvisning.............................. 44 This manual MUST be given to the user

Detaljer

INVERTEC PC 65 & PC 105

INVERTEC PC 65 & PC 105 IM2002 01/2011 Rev. 3 INVERTEC PC 65 & PC 105 BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Samsvars erklæring

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016

Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016 Brukerveiledning 10 mm trådløs slagdrill PT-CD016 Tekniske data: Spenning V 14,4 18 Hastighet uten belastning 1 gir rpm 2 gir rpm 0 350 0 1400 Slag 1 gir spm 2 gir spm 0 5250 0-21000 0 350 0 1400 0 5250

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer