Holbergprisen i skolen Fagseminar 3. april 2008 Reisande omgrep Øyvind Vågnes, UiB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holbergprisen i skolen Fagseminar 3. april 2008 Reisande omgrep Øyvind Vågnes, UiB"

Transkript

1 Holbergprisen i skolen Fagseminar 3. april 2008 Reisande omgrep Øyvind Vågnes, UiB

2 Reisande omgrep er kulturforskaren Mieke Bals uttrykk. Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide (Toronto: University of Toronto Press, 2002)

3 Mitt utgangspunkt for å orientere meg mot Bals bok var ei avhandling om korleis bilete forflyttar seg i vår tids visuelle kultur, meir spesifikt: Abraham Zapruders amatørfilmopptak av Kennedymordet 22. november 1963.

4 Zapruders film, samt enkelt-bilete frå filmen, er mellom dei mest resirkulerte i etterkrigstida. Slike bilete formar våre førestellingar om fortida, men på kva for måtar? Kva for vitskapleg metode kan hjelpe ein å finne ut meir om dette? Desse spørsmåla innleia mitt arbeid med avhandlinga.

5 Problem: Filmen kan ikkje verte studert som eitt enkelt vitskapleg objekt, men snarare som fleire slike objekt, fordi bileta reiser : dei forflyttar seg frå medium til medium, og dukkar opp i massemedia, i spelefilmar, og i kunsten. Denne forflytninga er vesentleg for å forstå filmens breie innverknad.

6 Eit viktig spørsmål eg var interessert i å finne svar på var: Kva hender med historiske, dokumentariske bilete - raw footage - når slike vert brukte eller siterte, og slik forflyttar seg inn i populærkulturen og eller kunsten? Kva hender med traumatiske bilete når dette skjer?

7 Life 2. oktober 1964

8 Oliver Stone, JFK (1991)

9 Seinfeld (1992)

10 Christopher Brown, Elm Street (1995)

11 Dale Myers, datasimulasjon, 2003

12 For å nærme seg alle desse biletlege uttrykka trengst det kompetanse frå ulike fagfelt: frå mediestudier, frå filmvitskapen, frå kunsthistorien - og desse felta må møtest i ein dialog om dei relasjonane og ulikskapane som er der mellom desse biletuttrykka. Det er ein slik dialog Bal teiknar opp i boka Travelling Concepts.

13 Det finst eit fagfelt som opnar for ein refleksjon rundt slike biletforflytningar, og det er feltet visuell kultur - eit omgrep som viser til ein fagleg møteplass for ei rekkje disiplinar, mellom dei medievitenskapen og kunsthistorien. Ein av aktørane i dette feltet er nettopp Bal.

14 I Travelling Concepts in the Humanities er Bal oppteken av kulturobjektets radikalt omskiftelege karakter i vår tid, og dei problema dette skaper for våre studier. Ho er interessert i å vere praktisk : boka hennar aims to address the practical aspects of an intellectual education (s. 4).

15 I mitt tilfelle igangsette studiene mine av Zapruders film ein refleksjon rundt kva ordet bilete tyder i ei rekkje diskursar, og korleis desse tydingane kunne kaste lys på filmens historie - korleis omgrepet bilete vert det Bal kallar eit reisande omgrep som har ulike tydingar i ulike fag.

16 I Life var Zapruders film dokument, vitnesbyrd; i Oliver Stone s JFK vart filmen brukt i ei dramatisk filmforteljing; i Seinfeld var det den postmoderne populærkulturens ironi som var sentral - medan Browns måleri er ein samtidig form for allegorisk målekunst.

17 På kva måte kan dette vere av interesse for klasserommet og ulike forsøk på å lære om forsking i ein slik kontekst?

18 Ein måte å gjere dette på er å gi elevane til oppgåve å leite fram korleis enkelte ikoniske bilete forflyttar seg. I den digitale tidsalderen vil elevane kjenne til fleire slike bilete - og ha behov for å analysere måten bilete ofte blir brukte på. Men det er òg lærerikt å studere eldre, velkjende bilete frå eit slikt perspektiv.

19 Dorothea Lange Migrant Mother 1936 Gene Case og Stephen Kling Migrant Mother of Wal-Mart The Nation 3. januar 2005

20 Gjenbruken av Langes fotografi opnar m.a. for ein refleksjon rundt omgrep som sosial nød, eller f. eks. om omgrep som dokumentarisme eller visuell retorikk. Utsagnsposisjonen endrar karakter - og det same gjer Langes bilete. Biletets historie viser at ei rekkje ulike faglege perspektiv kastar lys på tydingane det får.

21 Notidas teknologi gjer det mogleg for elevar å lære seg å vere kjeldekritisk i omgang med internett; dette er også ein arena som er eigna til å leite fram slike bilete-historier. Det går an for lærarar å dele ut bilete, og hjelpe elevane inn i diskusjonar om korleis desse endrar funksjon.

22 Det vil ofte vere lurt å begynne med bileta - for så å la desse invitere til refleksjon rundt aktuelle omgrep.

23 Joe Rosenthal, Raising the Flag on Iwo Jima (23. februar 1945)

24 Rosenthals fotografi dukka opp på 3,5 millionar plakatar i samband med sal av krigsaksjer; det dukka opp på femten tusen store reklameskilt; på postkort; 137 millionar frimerke; på skulpturar, plakettar, lighterar, hattar, t-skjorter, kredittkort, tatoveringar - i alle tenkjelege biletlege uttrykk.

25 Ei visning av Clint Eastwoods Flags of Our Fathers (2006) vil vise korleis fotografiet raskt vart omskapt til propaganda-reiskap i ein politisk retorikk, og korleis soldatane på biletet vart aktørar i dette spelet.

26 Eksempel på spørsmål til Rosenthals bilete: Er Rosenthals bilete viktig på grunn av det det dokumenterer, eller på grunn av den historiske rolla biletet har hatt? Biletet er både dokument og propagandareiskap: kvifor er ein diskusjon om desse to tydingane viktig? Kva tyder ordet dokument og dokumentarisme?

27 Thomas E. Franklin, Raising the Flag at Ground Zero (2001) As soon as I shot it, I realized the similarity to the famous image of Marines raising the flag at Iwo Jima (Franklin). På kva måte knytter ei slik samanlikning to ulike historiske augeblikk saman i ei retorisk handling?

28 Francoise Mouly A Shadow Over the Election The New Yorker 18. oktober 2004 Reisande omgrep: fotografiet i den digitale tidsalderen; kva utsagnsposisjon og kontekst har å seie for eit fotografi si endrande tyding: tidspunktet biletet finn vegen til kioskhylla på

29 Poenget med slike studier er at dei viser at bileta er ustabile storleikar, at dei er i konstant endring - og at dei ulike omgrepsapparata vi gjer oss nytte av i analyser difor må reflektere desse endringane.

30 Jeffrey Decoster Suburban Napalm 2001 Kva for fotografi har funne vegen inn i Decosters illustrasjon til ein reportasje om krigsveteranar?

31 Nick Ut, Accidental Napalm, 1972.

32 Jeffrey Decoster Suburban Napalm 2001 Decosters illustrasjon plasserer krigens lidingar hos individet; traumet i det ikoniske fotografiet blir brukt til å seie noko om den heimkomne soldatens liv etter krigen; dermed er krigen noko uavslutta, og noko som føregår

33 Kva hender med historiske, dokumentariske bilete - raw footage - når slike vert brukte eller siterte, og slik forflyttar seg inn i populærkulturen og eller kunsten? Kva hender med traumatiske bilete når dette skjer?

34 Eit svar er at slike bilete gradvis mistar rolla som dokument og tidsmarkør, og ofte får meir symbolske roller - dei seier noko om heltemot, patriotisme, eller krigens lidingar. Slik får den estetiske rolla deira meir å seie. Etter kvart vert hendinga dei viser fjernare i tid, og nye generasjonar utviklar eit nytt forhold til bileta.

35 Ein type fotografi eignar seg særleg godt til slike studier: dei ikoniske. Desse er det også lett å diskutere gjenbruken av, sidan dei sirkulerer så breitt. Døme: Tyder spreiinga av Kordas fotografi av Che Guevara at ikonet går frå å vere revolusjonssymbol til marknadsprodukt?

36 Alberto Korda Gutierrez Che Guevara 5. mars 1960

37 Matthew Diffey The New Yorker 2. februar 2004

38 Eller: korleis skapar bestemte bilete ein form for turisme rundt seg sjølv - som i vår tid handlar om å posere, og å fotografere, iscenesetje? Døme: Grant Woods American Gothic.

39 Grant Wood American Gothic 1930 Ektepar som poserer framfor huset i Elden (frå ein blog)

Rammeanalyse i norsk skulekontekst Sentrale omgrep hjå Goffman i eit empirisk forskingsarbeid

Rammeanalyse i norsk skulekontekst Sentrale omgrep hjå Goffman i eit empirisk forskingsarbeid Essay i vitskapsteori Vestnorsk Nettverk forskarutdanninga Studiepoeng: 10 Rammeanalyse i norsk skulekontekst Sentrale omgrep hjå Goffman i eit empirisk forskingsarbeid ASTRID ØYDVIN 2008 1 1. Innleiing...

Detaljer

Sjølvrepresentasjon i digitale forteljingar

Sjølvrepresentasjon i digitale forteljingar Sjølvrepresentasjon i digitale forteljingar Digital Storytelling som metode for å realisera ei moderne lærarrolle Tore Grødem Masteroppgåve IKT i læring HØGSKOLEN STORD HAUGESUND November 2010 2 FORORD...

Detaljer

Skuletid. Vennskap, makt og utvikling

Skuletid. Vennskap, makt og utvikling Bokessay Skuletid. Vennskap, makt og utvikling Skoletid. Jenter og gutter fra 1. til 10. klasse Harriet Bjerrum Nielsen Universitetsforlaget 2009 Den vänliga maktutövningens regim om normalitet och makt

Detaljer

Forord. Yngvil Osdal Runde. Trondheim, mai 2013. iii

Forord. Yngvil Osdal Runde. Trondheim, mai 2013. iii Samandrag Faget språkleg kommunikasjon blir skildra med følgjande mål på ntnu.no: Faget er rettet mot å videreutvikle og forandre eksisterende praksiser, blant annet i arbeidsliv og utdanning. Sjå for

Detaljer

Erfaringar med nettbaserte studier og diskusjonar

Erfaringar med nettbaserte studier og diskusjonar Erfaringar med nettbaserte studier og diskusjonar Refleksjonsnotat av Marit Trøen Studentnr S236889 Innhald Introduksjon... 2 Problemstilling og avgrensingar... 2 Litteratur og medier... 2 Metode... 4

Detaljer

Filmkritikk. med tilskodaren i sentrum

Filmkritikk. med tilskodaren i sentrum Filmkritikk med tilskodaren i sentrum av Per Terje Naalsund Kva går egentlig føre seg når vi ser film, og kva gjer filmane med oss? Slike grunnleggjande spørsmål burde få ein mykje større plass i film

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

Ekspertalarm - Dette må du vite om helsefellene

Ekspertalarm - Dette må du vite om helsefellene Ekspertalarm - Dette må du vite om helsefellene Ein analyse av rettleiingsjournalistikken om kropp og helse i Dagbladet Eline Hatlestad Kirkebø Masteroppgåve i medievitskap mai 2013 Institutt for informasjons-

Detaljer

Retorisk lesing av reklame

Retorisk lesing av reklame Retorisk lesing av reklame av Bente Stausland Skartveit Med sterkt fokus på grunnleggjande ferdigheiter som lesing, skriving og munnlegheit, er Kunnskapsløftet blitt kalla ein literacy- reform av Kjell

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LUP PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 4, 1 10 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Namn: Stine Almås Alsaker Leveringsfrist: 24.05.2012 kl. 14.00 Ordinær eksamen eller

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Ei samling restar - ein serie om strikk

Ei samling restar - ein serie om strikk Jorunn Veiteberg Ei samling restar - ein serie om strikk Ein ruin, ikkje av steinar, men av strikk: Stablar av plagg lagt tett i tett slik at dei dannar ein mur. Det var synet som møtte dei besøkande på

Detaljer

Mappevurdering tilfeldig, tileigna eller tilpassa læring? Ein punktstudie

Mappevurdering tilfeldig, tileigna eller tilpassa læring? Ein punktstudie Mappevurdering tilfeldig, tileigna eller tilpassa læring? Ein punktstudie Det er i fleire studiar (Skjong og Vederhus 2005, 2006, 2007 og 2008, Skjong 2009) gjort greie for omlegginga av skriveundervisning

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Biletanalyse. Av Paul S. Amundsen

Biletanalyse. Av Paul S. Amundsen Biletanalyse Av Paul S. Amundsen 2 BILETANALYSE BILETANALYSE 3 1. BILETANALYSE ei innføring INNHALD Biletanalyse ei innføring... s. 3 Biletanalysar i lærebøker tek ofte utgangspunkt i kunst. Denne innføringa

Detaljer

Førelesing av Kari Veiteberg, Oslo, Norge: Gudstenesta som performativ praksis.

Førelesing av Kari Veiteberg, Oslo, Norge: Gudstenesta som performativ praksis. Førelesing av Kari Veiteberg, Oslo, Norge: Gudstenesta som performativ praksis. Målgruppe: Kyrkjas produksjonsside, dvs dei som lagar, legg til rette, utformar og leder gudstenester Begrep: Norsk korleis

Detaljer

Brysame byrder. Elevprosjektet til Holbergprisen i skolen våren 2011 Lundeneset VGS. Eit forskingsprosjekt om sjølvbilete:

Brysame byrder. Elevprosjektet til Holbergprisen i skolen våren 2011 Lundeneset VGS. Eit forskingsprosjekt om sjølvbilete: Brysame byrder Elevprosjektet til Holbergprisen i skolen våren 2011 Lundeneset VGS «Hva min skapning er angående, da må jeg være fornøyd med himlens gave.» -Ludvig Holberg Eit forskingsprosjekt om sjølvbilete:

Detaljer

Vesentlege problemstillingar i lærarutdanninga eit nordisk perspektiv

Vesentlege problemstillingar i lærarutdanninga eit nordisk perspektiv Vesentlege problemstillingar i lærarutdanninga eit nordisk perspektiv Peder Haug Høgskulen i Volda 1 På grunn av nært språkleg, kulturelt og geografisk naboskap er det lett å tru at utdanningane i dei

Detaljer

Masteroppgave. Innovasjon som kommunikasjonsprosess. Ein workshop analysert frå kompleksitetsperspektivet

Masteroppgave. Innovasjon som kommunikasjonsprosess. Ein workshop analysert frå kompleksitetsperspektivet Masteroppgave Innovasjon som kommunikasjonsprosess Ein workshop analysert frå kompleksitetsperspektivet Forfattar: Line Grøn~tad Emnekode: MOPP BE323 Studium: MBA HHB Masteroppgåve levert hausten 2010

Detaljer

Deltaking i yrkesfellesskapet eller på eigne vilkår?

Deltaking i yrkesfellesskapet eller på eigne vilkår? Arbeidsrapport nr. 173 Eldrid Digernes Deltaking i yrkesfellesskapet eller på eigne vilkår? Ei undersøking av praksislærarar sin modellbruk i yrkesfagleg rettleiing VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar

Detaljer

Narrativ Musikkterapi:

Narrativ Musikkterapi: Narrativ Musikkterapi: Om å omskrive livshistorier i musikkterapien Av Steinar Hjelmbrekke Masteroppgåve i musikkterapi ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen, 2014 1 Abstract «Narrative Music Therapy:

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Gledene ved endring og konflikt

Gledene ved endring og konflikt Ottar Grepstad Gledene ved endring og konflikt Foredrag på ABM-konferansen 2010 Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 12. oktober 2010 Bli med til Alta. La oss dra til Alta og finne ut kva ein abm-institusjon

Detaljer

4.4. Praksisfellesskap mellom barna... 38 4.5. Konfliktar mellom barn i barnehagen... 40 4.6. Forhandling om meining i barnehagen... 41 4.6.1.

4.4. Praksisfellesskap mellom barna... 38 4.5. Konfliktar mellom barn i barnehagen... 40 4.6. Forhandling om meining i barnehagen... 41 4.6.1. 1 SAMANDRAG Tema for prosjektet mitt er korleis barn bidreg til kvarandre si utvikling av sosial kompetanse, kva dei lærer kvarandre gjennom aktivt samspell og fellesskap i barnehagen. Personalet og barna

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

Smykke i to urbane miljø ein komparativ analyse av smykke frå mellomalderbyane Bergen og London

Smykke i to urbane miljø ein komparativ analyse av smykke frå mellomalderbyane Bergen og London Smykke i to urbane miljø ein komparativ analyse av smykke frå mellomalderbyane Bergen og London Susanne Iren Busengdal Mastergradsoppgåve i arkeologi Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskaplege fag. Åshild Rygg Tonning. Kommunikasjon og relasjon mellom trenar og utøvar. Mastergradsoppgave

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskaplege fag. Åshild Rygg Tonning. Kommunikasjon og relasjon mellom trenar og utøvar. Mastergradsoppgave Mastergradsoppgave Kommunikasjon og relasjon mellom trenar og utøvar Kva kjenneteiknar kommunikasjon og relasjon mellom trenar og utøvar i ein individuell idrett, og i kor stor grad er utøvar involvert

Detaljer

FRÅ SUBJEKT TIL OBJEKT - Å NYTTA SEG SJØLV SOM MOTIV

FRÅ SUBJEKT TIL OBJEKT - Å NYTTA SEG SJØLV SOM MOTIV FRÅ SUBJEKT TIL OBJEKT - Å NYTTA SEG SJØLV SOM MOTIV Iscenesetjing av sjølvet i lys av Living Together av Vibeke Tandberg Ingunn Nord-Varhaug MASTEROPPGÅVE KUNST- OG KULTURVITENSKAP UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer