tr~klqcl ~ (Bruk blokkbokstaver ved utflung t.eks Lerkendall Holvika I Hafjelll Arorines I Lindvatn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tr~klqcl ~ (Bruk blokkbokstaver ved utflung t.eks Lerkendall Holvika I Hafjelll Arorines I Lindvatn"

Transkript

1 Søknad om tilskudd til anlegg NAVN pa ANLEGGET TYPE IDRmSANLEGG 'for idrett og friluftsliv tr~klqcl ~ (Bruk blokkbokstaver ved utflung. av søknaden) t.eks Lerkendall Holvika I Hafjelll Arorines I Lindvatn t.eks o-kart, gressb ne, gressbane-iysanlegg, idrettshall, klubbhus NAVN pa SØKER ADRESSE POSTNR. KOMMUNE ~6kt kúvy W'L.V' Ji Orri~ /Fnt:&' f~ f b 3foi. l-au~ ~ POSTSTED ) SØKNADSSUM CD. ~. (Q,- ANLEGGETS SAMLEDE KOSTNAD : (se side 2 i skjemaet, SUM Il) LI. ~. (Q,- ~--. r ::::::::::~:~::~Z:_=:J(~j::~-_:_ ~--:_--~--~-~---~--:----:--:----- d~o d~o Planene er forhåndsgodkjent dato :.l.~å::nq.3mn. av: n~~!1.'!~ l:j..~..m(~j!!~.~!':~.k.j.m.m. Byggearbeidet ble/vil bli påbegynt:..!.'.1:.::.~n~'s' nm...n...m og planlegges fullført : n~lfr.:::"n.9_c'..nnon... Anleggseier er innforstått med generelle vilkår for tilskudd av spilemidlene (pkt. 1-7 søkerheftet, V-0827 B) og at mislighold av vilkårene gir rett til å kreve tilskuddet tilbakebetalt, med renter. 1-, rcw~ den -- / -. 20!! L ~1:;Ji og stempel Kontaktperon: ~ U..;st(V 0Gvi Tlf. 7-S"b' 1. r Lj lo?.. Til bruk i fylkeskommunen : Anleggsnummer:..n...n..n....n...n...nn...nn...nn..nn. Ar:.n... _.. n....,... n n..n' n...'"... Gjentatt søknad Ny søknad Fasiltet Fremmet første gang:...n...nnn...n..n..n...n.._...n...n...n n...n...n.n.n... Fasi Iitetstype: n..nnn....'..._... n.. n. _, n... n.n. _..... nn n.n"'" n'".n"'" n... n.", V-0079 B 6O.062l12...tr.(

2 FINANSIERING De ulike deler av finansieringsplanen foranlegget må dokumenteres med vedlegg. Finansieringsplanen må dekke de samlede kostnader ved byggingen av anleggene - altså sum'" på side Søknadssum nn_unn..nnnm... ~OO 000 Bilag nr. Fylkeskommunens godkjente beløp 2. Egenkapital n...._.n'n.....nm..._n._..m Kommunalt tilskudd..nmn...m..n..n..nn... q l- 00 O 4. Fylkeskommunale tilskudd.u... nmu..~._ 5. Private tilskudd...mn u...m... 'b S 00 O ( 6. Lå n n.... n.. _ n'. n _ n.... _... n.n. _. _... _.,. _. 7. Dugnad.u.n_n..un_n..n.. u_.n.nnnn...n_nnn. 8. Gaver lrabatter.mnmmm..u_...m.m Andre tilskudd. m m..nm m. 10. Tidligere spilemidler...' mnnm.....m. Su m. n n nu._. _.. n.. n. _ n n.. n. _. _. _u n n n......u_ 14J. iio i~ ~OÒ L :)'1 010 \ Dokumentasjon av finansiering:. Egenkapital dokumenteres med utskrift av den opprettede anleggskonto. Egenkapital skal være ínnført på denne kontoen når søknadén fremmes. ' Kommunalt tilskudd bekreftes med utskrift av vedtaksprotokoll. Fylkeskommunalt tilskudd bekreftes med utskrift av vedtaksprotokoll. Private tilskudd kan føres opp her, dokumentert med gavebrev, kontoutskrifter og overføring 0.1. Søker må vurdere.' -'. - ',.. '" ". om private tilskudd heller skal gå inn som egenkapital. Lån dokumenteres med et lånetilsagn fra bank Dugnad godkjennes med det beløp som kostnadsoverslaget, (se side 2 kolonne D) samlet fører opp. Søkeren forplikter seg til å utføre dugnadsarbeid gjennom å føre opp dette beløpet.. Det blir ikke anledning til å få godkjent MER enn det oppførte beløpet, Dersom det utføres mindre enn det oppførte beløpet, vii regnskapet vise at det er kjøpt arbeidsinnsats - eller at anlegget ble biligere enn antatt. Gaver/rabatter bekreftes gjennom gavebrev og / eller skriftlig tilsagn fra ulike firma som gir rabatt pä kjøp av varer: Andre tilskudd bekreftes gjennom dokumentasjon (tilsagnsbrev 0.1.) Tidligere spilemidler bekreftes gjennom kopi av tilsagnsbrev fra fylkeskommunen. FØLGENDE VEDLEGG SKAL FØLGE SØKNADEN: Vedlegg nr. 1. Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave for anlegget Vedlegg nr.2. Detaljert kostnadsoverslag Vedlegg nr.3. Dokumentasjon av de ulike deler av finansieringsplanen (se ovenfor) Vedlegg nr.4. Plan for drift, se eget skjema k i søkerheftet som kan brukes til dette formål. Vedlegg nr.5. Kopi av tinglyst skjøte på tom ~O-årig leieavtale for anlegget,-,......_~

3 Òenne siden skal fylles ut av kommunen. Kartreferansene for dette anlegget er (NGO): Kartsone:..B~..S~.. kartblad nr: roc.il-~_,:.s~oy x-koordinat: lq3.z..s-_~~.. y-koordinat: -:n~_f.1.ll.(e Må lestokk M:.. n... n.. n"""" n..."'" O. n n,'n'",,', _...'. n u. n n... Anleggsmål er som følgende: (bruk de data som passer) Lengde: u.n.. Bredde: : umm n. Høyde:. m mm..... Dekke:...m n. m.... grus, gress 0.1 Ant. baner:..' _.. Høyde~orskjell:.."..mnm..n.O. K-punkt:......o......'...nn'..._o..o......n..m..'.n... Målestokk:...n._.n.. m. Ekvidistanse:..:.n... _.no.....,.. Areal:.n..o...o..n...m_u.nn_..mn... no._o..._..,.. '.n'... ~ And re eg enska per/må I: n. n.. n.. O O n" u n... n..... O n.. '_ n...._,_... n....u,... n.' O o n' _... _... O" n... u ~c:k m....n. kommune har vedtatt å oppfylle den kommunale andel i (.... foranstående finansieringsplan.. Hittil er bevilget kr..mm.o 1te..gQQ1.-: mn m m m..m _,..o....m..oo u.o.._._.,t~~o.'.. nn. kommune erklærer: a) at søkeren eller kommunen har tinglyst skjøte/leiekontrakt for minao år på den grunn hvor anlegget skal bygges. (Ved eventuell søknad om dispensasjon fra dette krav, vedlegges kopi av skjøte/leiekontrakt). b) at planene for anlegget er godkjent av de nødvendige kommunale organer og inngår i kommunal plan for for idrett og fysisk aktivitet. e) at kostnadsoverslaget, herunder verdien av dugnadsarbeidet, er godkjent av kommunen. d) at kommunen vil påse at eventuell tilskudd av spilemidlene blir nytet i overensstemmelse med de gjeldende forutsetninger og vilkår, og at anlegget vil bli forsvarlig vedlikeholdt.. e) ar'egnskapet vii bli revidert av kommunerevisjonen, og at bekreftet regnskapssammendrag blir sendt til fylkeskommunen. f) at idrettsanleggsregisteret (KRISS) vii bli oppdatert i tråd' med retningslinjer fra departementet. g) uttalelse fra idrettsrådet i kommunen ligger vedlagt. 3. Kommunen er innforstått med at Kulturdepartementet, fylkeskommunen og/eller Riksrevisjonen ved besøk på stedet kan kontrollere at spilemidlene er blitt nytet i samsvar med forutsetningene, og - om en finner det nødvendig - kreve at byggeregnskapet blir lagt fram og/eller innsendt for kontroll:. ~k.....n mn.. den.ifß..-: ll":i ~.. Kommunens stempel -_..'" _.....-_ _... --_ nn ellei~ ~ii"lui Dèt kongelige kultur- og kirkedepartement. Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Telefon Telefaks KULTUR. OG KIRKEDEP ARTEME postmottaklêkd.dep.no

4 ~ N.irdl~"d v FYLKESKOMMUNE Folkehelse Fauske kommune Idrettsavdelinga 8201 FAUSKE '.i Ov~ CM ctv 'r ;"l J ", iv. 160~ vår dato: Vår referanse: 08/2312 Deres dato: Deres referanse: 08/5235/BEN org.nr:""9:s2~95a::-----l Il c... -.'... : I?F\r::VST / r.- :ITI)). l. L... ' \d:pilj Sj!ênu i Le ~\o~d~ J i ~_~, i~$~4d~e~~) j ADI Erikstad skole - ballbidge - utsatt frist Det vises til Deres brev vedrørende utsatt frst for ferdigstileise og levering av revidert regnskap. Det ble bevilget kr ,- til anlegget av ordinære spillemidler i Tildelte midler skal fortrinnsvis nyttes i tildelings året eller inndras etter 2 år. Imidlertid innvilges en utsettelse som omsøkt, med frist for regnskap og -c~ ferdigstilleise til ~ utgangen av desember i hilsen. Roar Blom Leder ~. 1'.~ Lø +I ~is4~ f~atj Idrettskonsulent ;j il Adresse Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Besøksadresse Prinsens gt. 100 Dir.: Tlf: Faks: Saksbeh. istin Hunstad Enhet: Folkehelse E-post: post( nfk.no

5 /',;// MØt: Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway. Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T. n~ , F: Erik kole i ww.fotball.no tpr~-ãi-. SaSb. Ar ~ - ~ ; - "" ~ ~ 'J ~ ',ll ~ ASJO(\~'\\) Erikstad oppvekstsenter Tareveien Fauske J.nr. ' D.nr. 4' rj.,.c\ Oslo, 26. jar IUaT Vedrørende støtte fra Posten til bygging av ball binge Norges Fotballforbund (NFF) og Posten Norge har gleden av å meddele at dere er innvilget støtte fra Posten til bygging av ballbinge for Da samarbeidsavtalèm med Posten utløper i 2008, er det en forutsetning at ball bingen er bygget før 15/1 0/2008! NFF og Posten vet av erfaring at ballbingen vil bli et positivt samlingspunkt som vil skape aktivitet og trivsel i lokalmiljøet. Den direkte støtten fra Posten til prosjektet er på kroner ,-. Beløpet vil bli utbetalt når ballbingen står ferdig. Vi ber om at en kopi av overtakelsesdokument/ferdigbefaring sendes NFF så fort ballbingen er ferdigstilt. I forbindelse med prosjektet har både Posten og NFF behov for noe mer informasjon fra dere enn det vi har fått i forbindelse med søknaden. Vedlagt finner dere et enkelt akseptskjema. Vi ber dere fylle ut akseptskjemaet fullstendig og returene dette så raskt som mulig til NFF. Posten vil markere åpningen av ballbingen med et arrangement. Det er derfor viktig at vi så tidlig som mulig, og senest 14 dager før åpningen skal finne sted, blir informert om dato og klokkeslett. En representant fra Posten vil ta kontakt for å avtale arrangementet i forbindelse med åpningen. lages et opplegg for dekning i media av åpningen. Posten ønsker også at det skal Vi legger ved følgende dokumentasjon for å lette arbeidet med byggingen av ballbingen: 1.Akseptskjema 2.Bakgrunn 3.av til Postens ball binge 4. Kort veiledning for anskaffelse av ball bingen 5.Forslag til enkel kontrakt mellom byggherre og ballbingeleverandør NFFs kontaktperson er Trygve Bornø, e-post: trvqve.borno((fotball.no, tlf Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND L ~ Karen Espelund Generalsekretær I ( -i iu L_. m.,.... ~,.,: ' ;... ~.... -':~"... #1 ß!.~. '.(.~ GENERALSPONSOR

6 Erikstad Skole V/Harald Pedersen 8200 Fauske Askim, 27. september 2007 TILBUD LEVERING AV NÆRMILJØANLEGGET "SCANSIS LØKKA(I" - DESIGN Vi viser til mail forespørsel, og har gleden av å kunne tilby levering av vår nyutviklede modell av Scansis løkka (I - design 2007, størrelse 21 x 13 meter. Scansis løkka har gjennomgått en design prosess før 2007 sesongen. Det har ført ti at anlegget nå fremstår som mer moderne og innbydende. Samtidig har anlegget klart forbedrede test resultater fra lyd av ball mot vegg. Dette er muliggjort ved bruk av lekter (45x45 mm) på kortsidene, dette gir også et svært godt innsyn i anlegget. Prisoppsett for Scansis løkka (I som følger: Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6, "Scansis løkka~ - modell 2007 Fundamentplater til feste i ringmur Lystmaster, 2 stk Montering av løkke og kunstgress Nettopris kunstgress Frakt , , ,- 0, , ,- Totalpris Scansis løkka~ - modell ,- (eks mva) Tilkobling av strøm til lys er ikke inkludert i vårt tilbud, da dette må utføres aven sertifisert elektriker. Vi håper tilbudet er av interesse, og en eventuell ordre vil få vår største oppmerksomhet. Ønskes ytterligere opplysninger står vi gjerne til disposisjon. Undertegnede kan treffes på telefon , mobil eller på harald(qscansis.no. Besøk gjerne også vår hjemmeside ww.scansis.no. Med vennlig hilsen ~~úo cr ( Scansis AlS Harald Berg -- (cljej 0M'JJùr - Â ) 5 cr i ;z 5 o- /v

7 BESKRIVELSE AV TILBUD SCANSIS LØKKA~ - DESIGN Levering av Scansis løkka (I - design 2007, etter nedenstående spesifikasjoner: Størrelse: Konstruksjon: Vant: Element lengde: Høyde langsider: Høyde kortsider: Farge rørkonstruksjon: Farge bord: Skruer og bolter: Inn festing: 21 x 13 meter Varmgalvaniserte stålprofiler ø 60 x 2,9 mm Scansis løkka(i - design 2007 blir levert med bordkledning bestående av Sibirsk lerk. På kortsider benytter vi lekter, dimensjon 45 x 45 mm, som gir klart redusert støy fra ball som treffer vant. Sibirsk lerk er sterkere og har høyere bøyefasthet enn furu. Sibirsk lerk trenger heller ikke overflatebehandles ytterligere og er således vedlikeholdsvennlig. 2,45 meter 0,9 meter 3 meter bak målene, skrådd ned til 0,9 meter i hjørnet mot langsider Galvanisert Natur Rustfritt stål/eloksert stål (innfesting av bord) Leveres standard for fast sveising på innstøpte stålplater i fundament. Fundament tegning medfølger. 0vria utstvr som innbefattes av leveransen: Mål: Basket: Nettstolper: Scansis AS sine frittstående fotballmål er integrert i løkkaqj, størrelse 3 x 2 meter. Spesialdesignet nett, småmasket, med dropnet og innsydd åpning i nettet aftg forsterket basket stativ med kurv og nett. Nettstolper og nett til volleyball, fotballtennis mm. TILBUDSPRIS FOR SCANSIS L0KKAfS UNDER PUNKT 1: kr , - /stk 2 Levering av fundamentplater i stål for nedstøping i ringmur av betong, inkludert fundamentplater for innfesting av lysmaster og kabler. TILBUDSPRIS FOR FUNDAMENTPLA TER UNDER PUNKT 2: kr ,- /sett 3 Levering av 2 stk lysstolper med lyspunkter for belysning i Scansis løkka ei. Lyskilde på 400 W, Natriumhøytrykksdamplampe med ellipsoideform. Lysstolpene brukes også som holder for nett over midten av banen. Lyspunkthøyden er 6 meter. Totalt effektforbruk er på 450 W. Lyskilden har en oppgitt levetid på timer. Lyskilden gir ca 70 lux. Lyspunktene og stolpene er produsert i samme utførelse og farge som Scansis løkka (I for øvrig. Kabler og annet nødvendig utstyr for tilkobling mot strøm medfølger ikke. Lysstyrken er godkjent av Kulturdepartementet for eventuell søknad om spillemidler. Lysmastene leveres med kraftg koblingsboks for elektrisk tilkobling. TILBUDSPRIS FOR LYSANLEGG UNDER PUNKT 3: kr ,-/par 2

8 4 Montering av Scansis løkkaq1 Scansis AS stiler med en arbeidsleder, kostnads fritt, til arbeidet med montering av kunstgress og Scansis løkkaq1, hvis dere stiler med 6 personer fullgod arbeidskraft under monteringen, og at dere foretar fastsveising til nedstøpte fundamentplater samt påføring av kaldgalvanisering på sveiseskjøter. 6 personer stiles til rådighet samme dag som installasjon av kunstgress. Dere må også stille nødvendig utstyr til rådighet under lossing av Scansis løkka Q1 på aktuelt sted for montering. Dette arbeidet er kostnadsberegnet ti kr ,- ekskl. mva, dette beløpet kan føres som dugnad i en eventuell søknad om spilemidler. 5 Levering og montering av Sportilan HPF Crown sandfylt kunstgress: Produkttype: Baneflate: Fibertype: Gresshøyde: Sand og/eller gummifylt Farger: Underlag: Garanti: SandfylUGummifylt kunstgress 21 x 13 meter Homogen 20mm 12 kg/m2 Grønn Asfalt eller steinmel 5 års produktgaranti Kunstgresset består av homogene fibre som ikke splittes, og som dermed hindrer at dekket pakker seg. Dette gjør at dekket beholder sine opprinnelige egenskaper. Sandfylt kunstgress, er et meget behagelig underlag, som gir riktig god friksjon. Dekket er tilnærmelsesvis likt et grusdekke, når det gjelder ballsprett, hurtighet og friksjon, og kan gjerne brukes som underlag for ulike typer idrett. Sandfylt kunstgress kan også, hvis dette er aktuelt, islegges om vinteren. For øvrige opplysninger, se også vedlagte brosjyre med tekniske spesifikasjoner. Scansis AS har også utviklet et plast skøyte is system - Scan-ICEQ1 - som kan legges ovenpå kunstgreset i Scansis-IøkkaQ1. Dette muliggjør helårs bruk av anlegget, med skøyteaktivitet på vinterstid. Scansis AlS I Syntec AlS representerer, den nederlandske fabrikanten DESSOIDLW, Europas største produsent av syntetiske idrettsdekker. Se også vår referanseliste for oversikt over installasjoner i Norge. TILBUDSPRIS FOR KUNSTGRESS UNDER PUNKT 5: kr ,-/stk Vedrørende montering av kunstgress under punkt 5, kan det av tibudsprisen trekkes ut: kr ,-/stk hvis dere stiler med 6 personer fullgod arbeidskraft under montering av kunstgresset, samt at dere tar hånd om avfall etter endt montering og stiler nødvendig utstyr ti rådighet under lossing av kunstgresset på aktuelt sted for montering. Ovennevnte beløp kan føres som dugnad under en eventuell søknad om spillemidler. NETTOPRIS FOR KUNSTGRESS UNDER PUNKT 5: kr , -/stk 6 Transport av Scansis løkka(5 og kunstgress fra fabrikk/lager i Askim/Sarpsborg til aktuelt sted for montering. Prisen er kun et estimat for fraktkostnad. Fraktpris kan fremforhandles mot flere aktører ved leveringstidspunkt. TILBUDSPRIS FOR TRANSPORT UNDER PUNKT 6: kr ,-lstk 7 Banekost til nødvendig kosting av kunstgress med sandfylling. Kosten brukes til vedlikehold av spilleoverflaten, og sikrer ved ukentlig bruk en jevn og fin spilleoverflate og lengre levetid på kunstgresset. T1LBUDSPR/S FOR BANEKOST UNDER PUNKT 7: kr ,- 3

9 Priser: Priser: Leveringsbetingelser: Betalingsbetingelser: Alle priser er ekskj. mva. Fritt levert Askim - se punkt 6. Netto pr. 15 dager. Forutsetnimier: For arbeidet under punkt 5 forutsetter vi at grunnen er nøyaktig avrettet. Videre forutsetter vi at transportanskeligheter av utstyr og materiell ikke forekommer under noen deler av arbeidet. Øvrh:ie opplvsninqer: Videre utbvqqinq: Scansis løkkaci er utviklet ved hjelp av profesjonelle industridesignere til å være et mer helhetlig nærmiljøanlegg. Anlegget kan bygges ut med et stort utvalg av tilleggsaktiviteter både for barn og ungdom. Vi kan om ønskelig også spesialtilpasse Scansis løkkaci til ønsket areal og med ønskede tilleggsaktiviteter (se vedlagt katalog og vedlegg til katalog). Kunstqress: Scansis løkkaci leveres med Sportilan HPF Crown sandfyltlgummifylt kunstgress, som er et multi funksjons kunstgress velegnet for alle ballaktiviteter. Kunstgresset er av homogene fiber. Dette kunstgresset er godkjent i følge liste over godkjente kunstgresstyper for sandfylling til fotball, utarbeidet av NFF i 1997/1998. Testrapporter forefinnes og ettersendes på forespørsel. Referanser prosiekter: Scansis har referanser fra følgende prosjekter i Norge: Materialer: Hordaland Fotballkrets anlegg Sogn og Fjordane Fotballkrets til anlegg Akershus, Oslo og Østfold Fotballkrets til anlegg Trøndelag Fotballkrets til anlegg Hordaland Fotballkrets til anlegg Buskerud Fotballkrets anlegg Nordland Fotballkrets til anlegg Hålogaland Fotballkrets til anlegg Scansis løkka er re-designet av profesjonelle industridesignere foran 2007 sesongen. Dette har gitt oss et moderne designmessig anlegg som ivaretar hensyn til lyd av ball som treffer vantet, samtidig som det også ivaretar de estetiske kjennetegn som har vært Scansis løkkaci sitt varemerke siden Scansis løkkaci er produsert i varmgalvaniserte stålprofiler og sammenkoblet med rustfrie skruer og bolter. Bordkledning er av Sibirsk lerk, fordi Sibirsk lerk er sterkere og har høyere bøyefasthet enn furu. Sibirsk lerk er i tillegg vedlikeholdsvennlig, da det ikke trenger ytterligere overflatebehandling. Service oq vedlikehold: Scansis AS har tre egne montører, samt et landsdekkende nett av samarbeidspartnere, som utfører både montering av anleggene, samt også videre service og vedlikehold. Våre montører har nødvendig kompetanse og erfaring for montering av våre anlegg, og har også kompetanse for eventuell andre arbeider i forbindelse med bygging av slike anlegg. Scansis løkka - qaranti Scansis AS sin generelle garanti på Scansis løkka er - 5 år ved normal bruk. Garanti omfatter ikke bruksslitasje. Scansis AS kan levere deler i ubegrenset tid etter at produktet har gått ut av produksjon. Scansis AS krever for at garanti skal inntre, at anleggene blir gitt normal bruksvedlikehold og ettersyn. Askim, 27. september

Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg

Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg NAMN PÅ ANLEGGET TYPE ANLEGG SØKJAR Rukjen skule - aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg Stord kommune ADRESSE POSTNUMMER 5410 POSTSTAD Sagvåg KOMMUNENUMMER 1221

Detaljer

SØKERENS SØKNADSSUM kr.. 0 0 0. SAMLET KOSTNAD FOR SEREMONIROMMET kr.. 0 0 0 (se s. 2 i søknadsskjemaet)

SØKERENS SØKNADSSUM kr.. 0 0 0. SAMLET KOSTNAD FOR SEREMONIROMMET kr.. 0 0 0 (se s. 2 i søknadsskjemaet) SØKNADSSKJEMA TILSKUDD TIL LIVSSYNSNØYTRALE SEREMONIROM Seremonirommets navn: Evt.navn på bygget rommet ligger i: Søker / eier: Eier er: kommune kirkelig fellesråd organisasjon annet, spesifiser: Adresse:

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: PJ6JFA Registrert dato: 2010-03-26 15:43:23 Vedlegg: Levanger kommune.doc Vedlegg søknad spillemidler.pdf Søker Søkernr 323400 Navn Hegle Grendehus

Detaljer

Scansis Løkka EN VEILEDNING FOR GRUNNARBEIDER OG MONTERING AV NÆRMILJØANLEGGET "SCANSIS LØKKA" www.scansis.no

Scansis Løkka EN VEILEDNING FOR GRUNNARBEIDER OG MONTERING AV NÆRMILJØANLEGGET SCANSIS LØKKA www.scansis.no Scansis Løkka EN VEILEDNING FOR GRUNNARBEIDER OG MONTERING AV NÆRMILJØANLEGGET "SCANSIS LØKKA" www.scansis.no Dugnadsinnsats fra frivillige i lag og organisasjoner, har i mange år vært en viktig ressurs

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Innledning spillemidler Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus 1 1 2 Forord Forliket om stat-kirke fra 2008 inneholder et punkt om livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus 1 1 2 Forord Forliket om stat-kirke fra 2008 inneholder et punkt om livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen.

HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen. Vedlegg 2 Sak 6 Ordensregler for brygge- og havneområdet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 Agenda Spillemiddelprosessen Spillemiddelsøknad Regnskap og revisjon Kompensasjon mva Erfaring fra søker SPILLEMIDLER HVA ER DET? Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk

Detaljer

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene.

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Rådhuset Håkon den Godes gate 30 Postboks 130 7601 Levanger Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Spillemidler. - Ein tydeleg medspelar

Spillemidler. - Ein tydeleg medspelar Spillemidler - Ein tydeleg medspelar Nytt saksbehandlersystem Søknadsrunden 2016/17 Endringer/presiseringer Kommunal garanti Detaljert kostnadsoverslag Andre størrelser anlegg Nærmiljøanlegg Friluftsliv

Detaljer

Kun 49.500,- Vårkampanje! Kun 2290,- Kun 2990,- Fotball - basket - lek med ball

Kun 49.500,- Vårkampanje! Kun 2290,- Kun 2990,- Fotball - basket - lek med ball Kun 2290,- 49.500,- Vårkampanje! Kun 2990,- Kun Fotball - basket - lek med ball Informasjon Aktiv Lek AS er en norsk produsent av lekeapparater som ligger i Telemark. Personene i bedriften har lang erfaring

Detaljer

Spillemidler til kulturhus.

Spillemidler til kulturhus. Spillemidler til kulturhus. Vilkår for søknad om spillemidler etter desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg i Nord- Trøndelag Innledning Denne orienteringen om vilkår for søknad er utarbeidet

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld!

TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater. www.sove.no. Markedets raskeste leveringstid. 15 års garanti SØVE 2O12 KATALOGEN. For barnas skyld! Markedets raskeste leveringstid www.sove.no 15 års garanti TÜV godkjente og Svanemerkede lekeapparater SØVE 2O12 KATALOGEN For barnas skyld! Søve Katalogen 2012 Ballspill For barn og unge er ballspill

Detaljer

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakar;iOlOOll'\2^Dok.ar. ^ KULTURDEPARTEMENT f 0 ttii m\i Arkivnr. (^ [ ( Saksh. Eksp. likelydende brev til se adresseliste U.off. KOPI Deres ref Vårref Dat» 2010/00025ID/ID2 OMS

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT - ME Likelydende brev til se adresseliste KOPI Deres ref Vår ref Dato 2010/00025 ID/ID2 OMS 14.03.2011 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er angitt nederst på dokumentet. Sjekkliste/Besktrivelse av krav til vedleggene

Detaljer

Temakveld snøproduksjon 07.04.2014. Campus Steinkjer

Temakveld snøproduksjon 07.04.2014. Campus Steinkjer Temakveld snøproduksjon 07.04.2014 Campus Steinkjer Ulike spillemiddelordninger Spillemidler til anlegg; forvaltes av kulturdepartementet Spillemidler til utstyr; forvaltes av særforbund Spillemidler til

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord- Trøndelag

Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord- Trøndelag Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord- Trøndelag Revidert pr 06.12.2013. Tilskuddsordningen er etablert med grunnlag i rundskriv V-16N/2009 Desentralisert ordning for tilskudd

Detaljer

Fra: Dato: 22. november 2010

Fra: Dato: 22. november 2010 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201016198-3 Saksbehandler: CHRL Emnekode: SARK-1642 Til: Fra: Dato: 22. november 2010 Notat prosjektbeskrivelse kunstgress Ytrebygda

Detaljer

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010 Trondheim 01.12.2010 Terje Wist Medlem Idrettsstyret Nestleder NIF s anleggsutvalg Ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS Detaljplanleggingen starter: Årsmøtebehandlingen prinsipielt vedtak Idrettsfunksjonell

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Nytt design Enklere innfesting av nett Forbedret hjulløsning PRODUKTARK FOTBALL- OG HÅNDBALLMÅL

Nytt design Enklere innfesting av nett Forbedret hjulløsning PRODUKTARK FOTBALL- OG HÅNDBALLMÅL Nytt design Enklere innfesting av nett Forbedret hjulløsning PRODUKTARK FOTBALL- OG HÅNDBALLMÅL nopro fotballmål I over 25 år har vi vært en av de ledende produsentene av mål for fotball i Norge. Mange

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Halden, 27.-29. mai 2015 Idrettsavdelingen v/åsmund Berge Nye, reviderte Bestemmelser - 2015 Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift

Detaljer

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016 26 FEir-,^ Statens vegvesen Balsfiord kommune Rådhusgt. 11 9050 STORSTEINNES Behandlende Region nord enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Lars Christensen - 75552836 Vår referanse:deres referanse:vår dato:

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

Røros Idrettslag Hovedlaget

Røros Idrettslag Hovedlaget Røros Idrettslag Hovedlaget Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 965 144 099 MVA Postboks 27 Oslovn. 14 40 01 39 74 72 40 64 01 Bankgiro: 4280.0550178 7361 RØROS 7374 RØROS E-post: ril-hovedlag@roros.net

Detaljer

Kulturbygg 2014 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013

Kulturbygg 2014 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013 1 Formål: Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell

Detaljer

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/258 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2802 I Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 006/11 I FORMANNSKAP I Dato: 24.01.2011 SØKNAD

Detaljer

Kunstgressbaner Skov & Landskab

Kunstgressbaner Skov & Landskab Kunstgressbaner Skov & Landskab 550 000 medlemmer...hvor av 105 000 er jenter nesten 350 000 fotballkamper pr år nesten 2000 klubber 393 801 aktive spillere 25 084 lag 90 000 tillitsvalgte 450 000 400

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200. Anbud Krokcontainere 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av 2 krokcontainere for transport av avfall. 1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD VELFORENINGEN SKAARLIA AMFI

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD VELFORENINGEN SKAARLIA AMFI Austrått bydelsutvalg 14.06.11 sak 18/11 Austrått bydelsutvalg UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Austrått bydelsutvalg 3/11 10.05.2011 15/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD VELFORENINGEN

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til

Detaljer

NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag

NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag Spillemiddel- Konferansen BREKSTAD 4.-5. oktober 2007 Utarbeidet av KJELL IVAR AUNE E-post: kiaun@online.no Mob 901 46 530

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Folkehøgskolene J.nr.162/01/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 18.09.01 FHSR-rundskriv 21/01

Detaljer

Veileder til EO-fondet 2014/2015

Veileder til EO-fondet 2014/2015 Veileder til EO-fondet 2014/2015 Denne veilederen er til for deg som søker om midler fra EO-fondet, og skal hjelpe til med søknadsprosessen. Går du systematisk gjennom denne listen når du skriver søknad,

Detaljer

Spillemidler. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2014 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 17:45 Velkomst, kaffe / frukt 18:00 Spillemiddelprosessen Fredrikstad

Detaljer

Saga skianlegg Presentasjon for hovedlaget Nordreisa IL

Saga skianlegg Presentasjon for hovedlaget Nordreisa IL Saga skianlegg Presentasjon for hovedlaget Nordreisa IL Skihus Prosjektet består av fire deler Skiskytteranlegg Stadion Rulleskiløype 18.05.2015 Prosjektet består av fire deler Områder Annet formål skiskytterbane

Detaljer

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.01 2015. 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 14. oktober 2015

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 14. oktober 2015 FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 14. oktober 2015 NFFs anleggsstrategi Oslo, 14.10.15 Handlingsplan 2012-2015 Hovedelementer: Fremme aktivitet gjennom å gi tilgang til nye kunstgressflater. Grusbaner legges om

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013 MENTAL HELSE STORGATA 38 0182 OSLO TELEFON 09875 Til Fylkeslagene i Mental Helse Oslo, 21. februar 2013 Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken HB 7.B.4 Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne-

Detaljer

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE (2) Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-32 Saksbehandler: Beate Bjørnstad Dato: 30.06.2014 Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURMINNEVERN 2015

SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURMINNEVERN 2015 SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURMINNEVERN 2015 Søknadsfrist: 1. november 2014 Søknad sendes til: Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 Arendal eller postmottak@austagderfk.no 1. Søker Fylles ut av

Detaljer

1. Søkjar. 2. Namn, type anlegg og evt. anleggsnr på prosjektet. 3. Underskrift. For kommunen

1. Søkjar. 2. Namn, type anlegg og evt. anleggsnr på prosjektet. 3. Underskrift. For kommunen Sogndal kommune Sogndal Kommune Søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar Føresegn om idrettsfunksjonell førehåndsgodkjenning er oppgitt nederst på dokumentet Skildring av krav til vedlegga

Detaljer

Dialogkonferansen 2009 Bryggjeslottet i Modalen det blå nettet og generell informasjon. www.hordaland.no

Dialogkonferansen 2009 Bryggjeslottet i Modalen det blå nettet og generell informasjon. www.hordaland.no Dialogkonferansen 2009 Bryggjeslottet i Modalen det blå nettet og generell informasjon Agenda Ulike begrep Typiske feil inkl vedlegg til søknad www.idrettsanlegg.no søk etter ulik informasjon Utbetaling

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Saksb GE; Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Saksb GE; Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Kvinnherad Likelydende brev til se adresseliste Saksnr )-01-333 Saksb h GE; kommune 14DES.202 Kopi U off Dercs ref. Vårref. Dato 10/25 04.12.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Ballbinger Alternative konstruksjoner. Ole-Jacob Huuse, SCANSIS. Document5 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Ballbinger Alternative konstruksjoner. Ole-Jacob Huuse, SCANSIS. Document5 PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens v 15 7031 Trondheim Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 43 02 GJELDER Ballbinger Alternative konstruksjoner GÅR TIL Ole-Jacob

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 130/15 15/1584 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 28.10.15. Hov, 21.oktober 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 130/15 15/1584 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 28.10.15. Hov, 21.oktober 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 28.10.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune.no Tilstede: Foreløpig (ikke formelt godkjent) referat fra FAU møte 12. september

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering VED KJØP AV NÆRINGSMIDLER TIL KANTINER OG STORHUSHOLDNING Varegruppe 1, 2 og 3 I BALSFJORD KOMMUNE Side 1 av 5 1. INNLEDNING De aktuelle pristilbudsskjemaene skal fylles ut, dateres, signeres og påføres

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINARET 2015

SPILLEMIDDELSEMINARET 2015 SPILLEMIDDELSEMINARET 2015 ERFARINGER FRA SØKEREN Prosjekt: CSK Cageball Byggherre: CSK Anlegg Ansvarlig søker: Mantinia Utvikling AS v/ Svein O. Berg 26.05.2015 1 Hvordan skape verdier i en virksomhet

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Invitasjon til vinterturnering i 2009

Invitasjon til vinterturnering i 2009 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Til kvalifiserte klubber i 2. divisjon

Detaljer

HORTEMO. aktivitetspark. Av: Lars Thomsen VER. 1.1. VISJON: skape samhold og aktivitet for alle

HORTEMO. aktivitetspark. Av: Lars Thomsen VER. 1.1. VISJON: skape samhold og aktivitet for alle HORTEMO aktivitetspark VISJON: skape samhold og aktivitet for alle Av: Lars Thomsen VER. 1.1 BAKGRUNN Gjeldene kommuneplan for Songdalen understreker at barn og unge i kommunen er et satsningsområde, samtidig

Detaljer

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007

Dagsorden for NFFs ledermøte 2.-3. mars 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

SØKNADSSKJEMA HØST 2012

SØKNADSSKJEMA HØST 2012 SØKNADSSKJEMA HØST 2012 Prosjektnummer Mottatt dato Fylles ut av Svalbards miljøvernfond Søknadsfrist 15. SEPTEMBER 2012 1. Kort informasjon om søker og prosjektet/tiltaket Prosjektnavn Navn på søker Organisasjon

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan.

FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I SØKNAD OM STØTTETIL DRIFT AV ALPINBAKKN I HOLTAN. Fauske IL Alpin/Snowboard søker om støtte til drift av Alpinbaken i Boltan. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4912 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 13/471 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sak nr.: 056/13 FORMANNSKAP Dato: 03.06.2013 061/13 FORMANNSKAP

Detaljer

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd.

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd. ---I Sandved bydelsutvalg 15.12.08 sak 26/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD - BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer