tr~klqcl ~ (Bruk blokkbokstaver ved utflung t.eks Lerkendall Holvika I Hafjelll Arorines I Lindvatn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tr~klqcl ~ (Bruk blokkbokstaver ved utflung t.eks Lerkendall Holvika I Hafjelll Arorines I Lindvatn"

Transkript

1 Søknad om tilskudd til anlegg NAVN pa ANLEGGET TYPE IDRmSANLEGG 'for idrett og friluftsliv tr~klqcl ~ (Bruk blokkbokstaver ved utflung. av søknaden) t.eks Lerkendall Holvika I Hafjelll Arorines I Lindvatn t.eks o-kart, gressb ne, gressbane-iysanlegg, idrettshall, klubbhus NAVN pa SØKER ADRESSE POSTNR. KOMMUNE ~6kt kúvy W'L.V' Ji Orri~ /Fnt:&' f~ f b 3foi. l-au~ ~ POSTSTED ) SØKNADSSUM CD. ~. (Q,- ANLEGGETS SAMLEDE KOSTNAD : (se side 2 i skjemaet, SUM Il) LI. ~. (Q,- ~--. r ::::::::::~:~::~Z:_=:J(~j::~-_:_ ~--:_--~--~-~---~--:----:--:----- d~o d~o Planene er forhåndsgodkjent dato :.l.~å::nq.3mn. av: n~~!1.'!~ l:j..~..m(~j!!~.~!':~.k.j.m.m. Byggearbeidet ble/vil bli påbegynt:..!.'.1:.::.~n~'s' nm...n...m og planlegges fullført : n~lfr.:::"n.9_c'..nnon... Anleggseier er innforstått med generelle vilkår for tilskudd av spilemidlene (pkt. 1-7 søkerheftet, V-0827 B) og at mislighold av vilkårene gir rett til å kreve tilskuddet tilbakebetalt, med renter. 1-, rcw~ den -- / -. 20!! L ~1:;Ji og stempel Kontaktperon: ~ U..;st(V 0Gvi Tlf. 7-S"b' 1. r Lj lo?.. Til bruk i fylkeskommunen : Anleggsnummer:..n...n..n....n...n...nn...nn...nn..nn. Ar:.n... _.. n....,... n n..n' n...'"... Gjentatt søknad Ny søknad Fasiltet Fremmet første gang:...n...nnn...n..n..n...n.._...n...n...n n...n...n.n.n... Fasi Iitetstype: n..nnn....'..._... n.. n. _, n... n.n. _..... nn n.n"'" n'".n"'" n... n.", V-0079 B 6O.062l12...tr.(

2 FINANSIERING De ulike deler av finansieringsplanen foranlegget må dokumenteres med vedlegg. Finansieringsplanen må dekke de samlede kostnader ved byggingen av anleggene - altså sum'" på side Søknadssum nn_unn..nnnm... ~OO 000 Bilag nr. Fylkeskommunens godkjente beløp 2. Egenkapital n...._.n'n.....nm..._n._..m Kommunalt tilskudd..nmn...m..n..n..nn... q l- 00 O 4. Fylkeskommunale tilskudd.u... nmu..~._ 5. Private tilskudd...mn u...m... 'b S 00 O ( 6. Lå n n.... n.. _ n'. n _ n.... _... n.n. _. _... _.,. _. 7. Dugnad.u.n_n..un_n..n.. u_.n.nnnn...n_nnn. 8. Gaver lrabatter.mnmmm..u_...m.m Andre tilskudd. m m..nm m. 10. Tidligere spilemidler...' mnnm.....m. Su m. n n nu._. _.. n.. n. _ n n.. n. _. _. _u n n n......u_ 14J. iio i~ ~OÒ L :)'1 010 \ Dokumentasjon av finansiering:. Egenkapital dokumenteres med utskrift av den opprettede anleggskonto. Egenkapital skal være ínnført på denne kontoen når søknadén fremmes. ' Kommunalt tilskudd bekreftes med utskrift av vedtaksprotokoll. Fylkeskommunalt tilskudd bekreftes med utskrift av vedtaksprotokoll. Private tilskudd kan føres opp her, dokumentert med gavebrev, kontoutskrifter og overføring 0.1. Søker må vurdere.' -'. - ',.. '" ". om private tilskudd heller skal gå inn som egenkapital. Lån dokumenteres med et lånetilsagn fra bank Dugnad godkjennes med det beløp som kostnadsoverslaget, (se side 2 kolonne D) samlet fører opp. Søkeren forplikter seg til å utføre dugnadsarbeid gjennom å føre opp dette beløpet.. Det blir ikke anledning til å få godkjent MER enn det oppførte beløpet, Dersom det utføres mindre enn det oppførte beløpet, vii regnskapet vise at det er kjøpt arbeidsinnsats - eller at anlegget ble biligere enn antatt. Gaver/rabatter bekreftes gjennom gavebrev og / eller skriftlig tilsagn fra ulike firma som gir rabatt pä kjøp av varer: Andre tilskudd bekreftes gjennom dokumentasjon (tilsagnsbrev 0.1.) Tidligere spilemidler bekreftes gjennom kopi av tilsagnsbrev fra fylkeskommunen. FØLGENDE VEDLEGG SKAL FØLGE SØKNADEN: Vedlegg nr. 1. Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave for anlegget Vedlegg nr.2. Detaljert kostnadsoverslag Vedlegg nr.3. Dokumentasjon av de ulike deler av finansieringsplanen (se ovenfor) Vedlegg nr.4. Plan for drift, se eget skjema k i søkerheftet som kan brukes til dette formål. Vedlegg nr.5. Kopi av tinglyst skjøte på tom ~O-årig leieavtale for anlegget,-,......_~

3 Òenne siden skal fylles ut av kommunen. Kartreferansene for dette anlegget er (NGO): Kartsone:..B~..S~.. kartblad nr: roc.il-~_,:.s~oy x-koordinat: lq3.z..s-_~~.. y-koordinat: -:n~_f.1.ll.(e Må lestokk M:.. n... n.. n"""" n..."'" O. n n,'n'",,', _...'. n u. n n... Anleggsmål er som følgende: (bruk de data som passer) Lengde: u.n.. Bredde: : umm n. Høyde:. m mm..... Dekke:...m n. m.... grus, gress 0.1 Ant. baner:..' _.. Høyde~orskjell:.."..mnm..n.O. K-punkt:......o......'...nn'..._o..o......n..m..'.n... Målestokk:...n._.n.. m. Ekvidistanse:..:.n... _.no.....,.. Areal:.n..o...o..n...m_u.nn_..mn... no._o..._..,.. '.n'... ~ And re eg enska per/må I: n. n.. n.. O O n" u n... n..... O n.. '_ n...._,_... n....u,... n.' O o n' _... _... O" n... u ~c:k m....n. kommune har vedtatt å oppfylle den kommunale andel i (.... foranstående finansieringsplan.. Hittil er bevilget kr..mm.o 1te..gQQ1.-: mn m m m..m _,..o....m..oo u.o.._._.,t~~o.'.. nn. kommune erklærer: a) at søkeren eller kommunen har tinglyst skjøte/leiekontrakt for minao år på den grunn hvor anlegget skal bygges. (Ved eventuell søknad om dispensasjon fra dette krav, vedlegges kopi av skjøte/leiekontrakt). b) at planene for anlegget er godkjent av de nødvendige kommunale organer og inngår i kommunal plan for for idrett og fysisk aktivitet. e) at kostnadsoverslaget, herunder verdien av dugnadsarbeidet, er godkjent av kommunen. d) at kommunen vil påse at eventuell tilskudd av spilemidlene blir nytet i overensstemmelse med de gjeldende forutsetninger og vilkår, og at anlegget vil bli forsvarlig vedlikeholdt.. e) ar'egnskapet vii bli revidert av kommunerevisjonen, og at bekreftet regnskapssammendrag blir sendt til fylkeskommunen. f) at idrettsanleggsregisteret (KRISS) vii bli oppdatert i tråd' med retningslinjer fra departementet. g) uttalelse fra idrettsrådet i kommunen ligger vedlagt. 3. Kommunen er innforstått med at Kulturdepartementet, fylkeskommunen og/eller Riksrevisjonen ved besøk på stedet kan kontrollere at spilemidlene er blitt nytet i samsvar med forutsetningene, og - om en finner det nødvendig - kreve at byggeregnskapet blir lagt fram og/eller innsendt for kontroll:. ~k.....n mn.. den.ifß..-: ll":i ~.. Kommunens stempel -_..'" _.....-_ _... --_ nn ellei~ ~ii"lui Dèt kongelige kultur- og kirkedepartement. Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Telefon Telefaks KULTUR. OG KIRKEDEP ARTEME postmottaklêkd.dep.no

4 ~ N.irdl~"d v FYLKESKOMMUNE Folkehelse Fauske kommune Idrettsavdelinga 8201 FAUSKE '.i Ov~ CM ctv 'r ;"l J ", iv. 160~ vår dato: Vår referanse: 08/2312 Deres dato: Deres referanse: 08/5235/BEN org.nr:""9:s2~95a::-----l Il c... -.'... : I?F\r::VST / r.- :ITI)). l. L... ' \d:pilj Sj!ênu i Le ~\o~d~ J i ~_~, i~$~4d~e~~) j ADI Erikstad skole - ballbidge - utsatt frist Det vises til Deres brev vedrørende utsatt frst for ferdigstileise og levering av revidert regnskap. Det ble bevilget kr ,- til anlegget av ordinære spillemidler i Tildelte midler skal fortrinnsvis nyttes i tildelings året eller inndras etter 2 år. Imidlertid innvilges en utsettelse som omsøkt, med frist for regnskap og -c~ ferdigstilleise til ~ utgangen av desember i hilsen. Roar Blom Leder ~. 1'.~ Lø +I ~is4~ f~atj Idrettskonsulent ;j il Adresse Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Besøksadresse Prinsens gt. 100 Dir.: Tlf: Faks: Saksbeh. istin Hunstad Enhet: Folkehelse E-post: post( nfk.no

5 /',;// MØt: Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway. Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T. n~ , F: Erik kole i ww.fotball.no tpr~-ãi-. SaSb. Ar ~ - ~ ; - "" ~ ~ 'J ~ ',ll ~ ASJO(\~'\\) Erikstad oppvekstsenter Tareveien Fauske J.nr. ' D.nr. 4' rj.,.c\ Oslo, 26. jar IUaT Vedrørende støtte fra Posten til bygging av ball binge Norges Fotballforbund (NFF) og Posten Norge har gleden av å meddele at dere er innvilget støtte fra Posten til bygging av ballbinge for Da samarbeidsavtalèm med Posten utløper i 2008, er det en forutsetning at ball bingen er bygget før 15/1 0/2008! NFF og Posten vet av erfaring at ballbingen vil bli et positivt samlingspunkt som vil skape aktivitet og trivsel i lokalmiljøet. Den direkte støtten fra Posten til prosjektet er på kroner ,-. Beløpet vil bli utbetalt når ballbingen står ferdig. Vi ber om at en kopi av overtakelsesdokument/ferdigbefaring sendes NFF så fort ballbingen er ferdigstilt. I forbindelse med prosjektet har både Posten og NFF behov for noe mer informasjon fra dere enn det vi har fått i forbindelse med søknaden. Vedlagt finner dere et enkelt akseptskjema. Vi ber dere fylle ut akseptskjemaet fullstendig og returene dette så raskt som mulig til NFF. Posten vil markere åpningen av ballbingen med et arrangement. Det er derfor viktig at vi så tidlig som mulig, og senest 14 dager før åpningen skal finne sted, blir informert om dato og klokkeslett. En representant fra Posten vil ta kontakt for å avtale arrangementet i forbindelse med åpningen. lages et opplegg for dekning i media av åpningen. Posten ønsker også at det skal Vi legger ved følgende dokumentasjon for å lette arbeidet med byggingen av ballbingen: 1.Akseptskjema 2.Bakgrunn 3.av til Postens ball binge 4. Kort veiledning for anskaffelse av ball bingen 5.Forslag til enkel kontrakt mellom byggherre og ballbingeleverandør NFFs kontaktperson er Trygve Bornø, e-post: trvqve.borno((fotball.no, tlf Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND L ~ Karen Espelund Generalsekretær I ( -i iu L_. m.,.... ~,.,: ' ;... ~.... -':~"... #1 ß!.~. '.(.~ GENERALSPONSOR

6 Erikstad Skole V/Harald Pedersen 8200 Fauske Askim, 27. september 2007 TILBUD LEVERING AV NÆRMILJØANLEGGET "SCANSIS LØKKA(I" - DESIGN Vi viser til mail forespørsel, og har gleden av å kunne tilby levering av vår nyutviklede modell av Scansis løkka (I - design 2007, størrelse 21 x 13 meter. Scansis løkka har gjennomgått en design prosess før 2007 sesongen. Det har ført ti at anlegget nå fremstår som mer moderne og innbydende. Samtidig har anlegget klart forbedrede test resultater fra lyd av ball mot vegg. Dette er muliggjort ved bruk av lekter (45x45 mm) på kortsidene, dette gir også et svært godt innsyn i anlegget. Prisoppsett for Scansis løkka (I som følger: Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6, "Scansis løkka~ - modell 2007 Fundamentplater til feste i ringmur Lystmaster, 2 stk Montering av løkke og kunstgress Nettopris kunstgress Frakt , , ,- 0, , ,- Totalpris Scansis løkka~ - modell ,- (eks mva) Tilkobling av strøm til lys er ikke inkludert i vårt tilbud, da dette må utføres aven sertifisert elektriker. Vi håper tilbudet er av interesse, og en eventuell ordre vil få vår største oppmerksomhet. Ønskes ytterligere opplysninger står vi gjerne til disposisjon. Undertegnede kan treffes på telefon , mobil eller på harald(qscansis.no. Besøk gjerne også vår hjemmeside ww.scansis.no. Med vennlig hilsen ~~úo cr ( Scansis AlS Harald Berg -- (cljej 0M'JJùr - Â ) 5 cr i ;z 5 o- /v

7 BESKRIVELSE AV TILBUD SCANSIS LØKKA~ - DESIGN Levering av Scansis løkka (I - design 2007, etter nedenstående spesifikasjoner: Størrelse: Konstruksjon: Vant: Element lengde: Høyde langsider: Høyde kortsider: Farge rørkonstruksjon: Farge bord: Skruer og bolter: Inn festing: 21 x 13 meter Varmgalvaniserte stålprofiler ø 60 x 2,9 mm Scansis løkka(i - design 2007 blir levert med bordkledning bestående av Sibirsk lerk. På kortsider benytter vi lekter, dimensjon 45 x 45 mm, som gir klart redusert støy fra ball som treffer vant. Sibirsk lerk er sterkere og har høyere bøyefasthet enn furu. Sibirsk lerk trenger heller ikke overflatebehandles ytterligere og er således vedlikeholdsvennlig. 2,45 meter 0,9 meter 3 meter bak målene, skrådd ned til 0,9 meter i hjørnet mot langsider Galvanisert Natur Rustfritt stål/eloksert stål (innfesting av bord) Leveres standard for fast sveising på innstøpte stålplater i fundament. Fundament tegning medfølger. 0vria utstvr som innbefattes av leveransen: Mål: Basket: Nettstolper: Scansis AS sine frittstående fotballmål er integrert i løkkaqj, størrelse 3 x 2 meter. Spesialdesignet nett, småmasket, med dropnet og innsydd åpning i nettet aftg forsterket basket stativ med kurv og nett. Nettstolper og nett til volleyball, fotballtennis mm. TILBUDSPRIS FOR SCANSIS L0KKAfS UNDER PUNKT 1: kr , - /stk 2 Levering av fundamentplater i stål for nedstøping i ringmur av betong, inkludert fundamentplater for innfesting av lysmaster og kabler. TILBUDSPRIS FOR FUNDAMENTPLA TER UNDER PUNKT 2: kr ,- /sett 3 Levering av 2 stk lysstolper med lyspunkter for belysning i Scansis løkka ei. Lyskilde på 400 W, Natriumhøytrykksdamplampe med ellipsoideform. Lysstolpene brukes også som holder for nett over midten av banen. Lyspunkthøyden er 6 meter. Totalt effektforbruk er på 450 W. Lyskilden har en oppgitt levetid på timer. Lyskilden gir ca 70 lux. Lyspunktene og stolpene er produsert i samme utførelse og farge som Scansis løkka (I for øvrig. Kabler og annet nødvendig utstyr for tilkobling mot strøm medfølger ikke. Lysstyrken er godkjent av Kulturdepartementet for eventuell søknad om spillemidler. Lysmastene leveres med kraftg koblingsboks for elektrisk tilkobling. TILBUDSPRIS FOR LYSANLEGG UNDER PUNKT 3: kr ,-/par 2

8 4 Montering av Scansis løkkaq1 Scansis AS stiler med en arbeidsleder, kostnads fritt, til arbeidet med montering av kunstgress og Scansis løkkaq1, hvis dere stiler med 6 personer fullgod arbeidskraft under monteringen, og at dere foretar fastsveising til nedstøpte fundamentplater samt påføring av kaldgalvanisering på sveiseskjøter. 6 personer stiles til rådighet samme dag som installasjon av kunstgress. Dere må også stille nødvendig utstyr til rådighet under lossing av Scansis løkka Q1 på aktuelt sted for montering. Dette arbeidet er kostnadsberegnet ti kr ,- ekskl. mva, dette beløpet kan føres som dugnad i en eventuell søknad om spilemidler. 5 Levering og montering av Sportilan HPF Crown sandfylt kunstgress: Produkttype: Baneflate: Fibertype: Gresshøyde: Sand og/eller gummifylt Farger: Underlag: Garanti: SandfylUGummifylt kunstgress 21 x 13 meter Homogen 20mm 12 kg/m2 Grønn Asfalt eller steinmel 5 års produktgaranti Kunstgresset består av homogene fibre som ikke splittes, og som dermed hindrer at dekket pakker seg. Dette gjør at dekket beholder sine opprinnelige egenskaper. Sandfylt kunstgress, er et meget behagelig underlag, som gir riktig god friksjon. Dekket er tilnærmelsesvis likt et grusdekke, når det gjelder ballsprett, hurtighet og friksjon, og kan gjerne brukes som underlag for ulike typer idrett. Sandfylt kunstgress kan også, hvis dette er aktuelt, islegges om vinteren. For øvrige opplysninger, se også vedlagte brosjyre med tekniske spesifikasjoner. Scansis AS har også utviklet et plast skøyte is system - Scan-ICEQ1 - som kan legges ovenpå kunstgreset i Scansis-IøkkaQ1. Dette muliggjør helårs bruk av anlegget, med skøyteaktivitet på vinterstid. Scansis AlS I Syntec AlS representerer, den nederlandske fabrikanten DESSOIDLW, Europas største produsent av syntetiske idrettsdekker. Se også vår referanseliste for oversikt over installasjoner i Norge. TILBUDSPRIS FOR KUNSTGRESS UNDER PUNKT 5: kr ,-/stk Vedrørende montering av kunstgress under punkt 5, kan det av tibudsprisen trekkes ut: kr ,-/stk hvis dere stiler med 6 personer fullgod arbeidskraft under montering av kunstgresset, samt at dere tar hånd om avfall etter endt montering og stiler nødvendig utstyr ti rådighet under lossing av kunstgresset på aktuelt sted for montering. Ovennevnte beløp kan føres som dugnad under en eventuell søknad om spillemidler. NETTOPRIS FOR KUNSTGRESS UNDER PUNKT 5: kr , -/stk 6 Transport av Scansis løkka(5 og kunstgress fra fabrikk/lager i Askim/Sarpsborg til aktuelt sted for montering. Prisen er kun et estimat for fraktkostnad. Fraktpris kan fremforhandles mot flere aktører ved leveringstidspunkt. TILBUDSPRIS FOR TRANSPORT UNDER PUNKT 6: kr ,-lstk 7 Banekost til nødvendig kosting av kunstgress med sandfylling. Kosten brukes til vedlikehold av spilleoverflaten, og sikrer ved ukentlig bruk en jevn og fin spilleoverflate og lengre levetid på kunstgresset. T1LBUDSPR/S FOR BANEKOST UNDER PUNKT 7: kr ,- 3

9 Priser: Priser: Leveringsbetingelser: Betalingsbetingelser: Alle priser er ekskj. mva. Fritt levert Askim - se punkt 6. Netto pr. 15 dager. Forutsetnimier: For arbeidet under punkt 5 forutsetter vi at grunnen er nøyaktig avrettet. Videre forutsetter vi at transportanskeligheter av utstyr og materiell ikke forekommer under noen deler av arbeidet. Øvrh:ie opplvsninqer: Videre utbvqqinq: Scansis løkkaci er utviklet ved hjelp av profesjonelle industridesignere til å være et mer helhetlig nærmiljøanlegg. Anlegget kan bygges ut med et stort utvalg av tilleggsaktiviteter både for barn og ungdom. Vi kan om ønskelig også spesialtilpasse Scansis løkkaci til ønsket areal og med ønskede tilleggsaktiviteter (se vedlagt katalog og vedlegg til katalog). Kunstqress: Scansis løkkaci leveres med Sportilan HPF Crown sandfyltlgummifylt kunstgress, som er et multi funksjons kunstgress velegnet for alle ballaktiviteter. Kunstgresset er av homogene fiber. Dette kunstgresset er godkjent i følge liste over godkjente kunstgresstyper for sandfylling til fotball, utarbeidet av NFF i 1997/1998. Testrapporter forefinnes og ettersendes på forespørsel. Referanser prosiekter: Scansis har referanser fra følgende prosjekter i Norge: Materialer: Hordaland Fotballkrets anlegg Sogn og Fjordane Fotballkrets til anlegg Akershus, Oslo og Østfold Fotballkrets til anlegg Trøndelag Fotballkrets til anlegg Hordaland Fotballkrets til anlegg Buskerud Fotballkrets anlegg Nordland Fotballkrets til anlegg Hålogaland Fotballkrets til anlegg Scansis løkka er re-designet av profesjonelle industridesignere foran 2007 sesongen. Dette har gitt oss et moderne designmessig anlegg som ivaretar hensyn til lyd av ball som treffer vantet, samtidig som det også ivaretar de estetiske kjennetegn som har vært Scansis løkkaci sitt varemerke siden Scansis løkkaci er produsert i varmgalvaniserte stålprofiler og sammenkoblet med rustfrie skruer og bolter. Bordkledning er av Sibirsk lerk, fordi Sibirsk lerk er sterkere og har høyere bøyefasthet enn furu. Sibirsk lerk er i tillegg vedlikeholdsvennlig, da det ikke trenger ytterligere overflatebehandling. Service oq vedlikehold: Scansis AS har tre egne montører, samt et landsdekkende nett av samarbeidspartnere, som utfører både montering av anleggene, samt også videre service og vedlikehold. Våre montører har nødvendig kompetanse og erfaring for montering av våre anlegg, og har også kompetanse for eventuell andre arbeider i forbindelse med bygging av slike anlegg. Scansis løkka - qaranti Scansis AS sin generelle garanti på Scansis løkka er - 5 år ved normal bruk. Garanti omfatter ikke bruksslitasje. Scansis AS kan levere deler i ubegrenset tid etter at produktet har gått ut av produksjon. Scansis AS krever for at garanti skal inntre, at anleggene blir gitt normal bruksvedlikehold og ettersyn. Askim, 27. september

Scansis Løkka EN VEILEDNING FOR GRUNNARBEIDER OG MONTERING AV NÆRMILJØANLEGGET "SCANSIS LØKKA" www.scansis.no

Scansis Løkka EN VEILEDNING FOR GRUNNARBEIDER OG MONTERING AV NÆRMILJØANLEGGET SCANSIS LØKKA www.scansis.no Scansis Løkka EN VEILEDNING FOR GRUNNARBEIDER OG MONTERING AV NÆRMILJØANLEGGET "SCANSIS LØKKA" www.scansis.no Dugnadsinnsats fra frivillige i lag og organisasjoner, har i mange år vært en viktig ressurs

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 14/554. Formannskapet 10.06.2014 Kommunestyret 10.06.2014

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 14/554. Formannskapet 10.06.2014 Kommunestyret 10.06.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 14/554 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.06.2014 Kommunestyret 10.06.2014 STORHALL KARMØY AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus 1 1 2 Forord Forliket om stat-kirke fra 2008 inneholder et punkt om livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011, V - 0732 B Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011 Bestemmelser Bestemmelser om

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 2 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus

Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus Retningslinjer for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i Akershus 1 1 2 Forord Forliket om stat-kirke fra 2008 inneholder et punkt om livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KAMPSPORTS- ANLEGG Medlem av

KAMPSPORTS- ANLEGG Medlem av KAMPSPORTSANLEGG Forord Anleggsutvalget er utpekt av styret i Norges Kampsportforbund for perioden 2006 2008 og hadde sitt konstituerende møte onsdag 29. november 2006. Utvalget har utarbeidet et forslag

Detaljer

For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen.

For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen. Retningslinjer for lokale kulturbygg i Rogaland Hva er et lokalt kulturbygg? Lokale kulturbygg er fellesbenevnelsen for samfunnshus, mindre kulturhus, grendehus, allaktivitetshus, verksted for ulike fritidsaktiviteter,

Detaljer

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg

Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Referansenummer: PJ6JFA Registrert dato: 2010-03-26 15:43:23 Vedlegg: Levanger kommune.doc Vedlegg søknad spillemidler.pdf Søker Søkernr 323400 Navn Hegle Grendehus

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE KUNSTGRESSBANE STOKKE IDRETTSPARK. 2008prosjektbeskrivelse_kunstgressbane_Stokke.doc Side 1 av 13

PROSJEKTBESKRIVELSE KUNSTGRESSBANE STOKKE IDRETTSPARK. 2008prosjektbeskrivelse_kunstgressbane_Stokke.doc Side 1 av 13 PROSJEKTBESKRIVELSE KUNSTGRESSBANE STOKKE IDRETTSPARK 2009 2008prosjektbeskrivelse_kunstgressbane_Stokke.doc Side 1 av 13 01.10.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. KLUBBPRESENTASJON... 3 2 BEHOVSVURDERING...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Aust-Agder f.o.m. 2015

Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Aust-Agder f.o.m. 2015 Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer Aust-Agder f.o.m. 2015 Aust-Agder fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer. Målet med tilskuddsordningen for

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. Rehabilitering av kunstgressdekket. Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø

TILSTANDSRAPPORT. Rehabilitering av kunstgressdekket. Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø Rehabilitering av kunstgressdekket Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: SVEN AUNE AS Rådgivende ingeniar idrettsanlegg Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø PÅ OPPDRAG FRA: Sandnessjøen Idrettslag

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Grusbaneboka. Veileder. Bygging, drift og vedlikehold av grusbaner. Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet i samarbeid med Norges Fotballforbund

Grusbaneboka. Veileder. Bygging, drift og vedlikehold av grusbaner. Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet i samarbeid med Norges Fotballforbund Veileder Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet i samarbeid med Norges Fotballforbund Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Steinar Lille orienterer om Årsrapport finansplasseringer Barn, familie og helse v/eli Haugen orienterer

Detaljer

PST LØKKA BRUKERHÅNDBOK

PST LØKKA BRUKERHÅNDBOK PST LØKKA BRUKERHÅNDBOK 1 Innholdsregister 1.0 Innledning.. 2 2.0 Løkka (hva er den laget av, hvordan og hvorfor).. 3 2.1 Modulbasert.. 3 2.2 Aluminium. 3 2.3 Trevegger 3 2.4 Nettvegger.. 4 2.5 Bolter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Kulturetatens. forvaltning av tilskuddsordninger NORD. Troms fylkeskommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Kulturetatens. forvaltning av tilskuddsordninger NORD. Troms fylkeskommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kulturetatens forvaltning av tilskuddsordninger Troms fylkeskommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2010 Side: 2 Forord Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune besluttet

Detaljer

Lokalisering av basis- og motorikkhall

Lokalisering av basis- og motorikkhall Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 9.6.2015 42825/2015 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/97 Formannskapet 24.06.2015 Lokalisering av basis- og motorikkhall Forslag til vedtak

Detaljer

KUNSTGRESSBANE I SILJAN

KUNSTGRESSBANE I SILJAN KUNSTGRESSBANE I SILJAN Rapport forprosjekt kunstgressbane Siljan 07.02.2008 Rapport forprosjekt kunstgrass Innledning Undertegnede tok i oktober 2007 på seg ansvaret for å utrede mulighetene for en kunstgrassbane

Detaljer