Lokallagsbrev februar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokallagsbrev februar 2011"

Transkript

1 1 av 9 Kjære lokallagsstyre ved leiar og nestleiar Lokallagsbrev februar 2011 Vår saksbehandler Gunnar K. Wentzel/Arild Erlien/Atle Frantzen Deres dato Deres referanse Fristar: * 20. feb: Uttale jordbruksforhandlingane * 28. febr: Påmeldingsfrist fylkesårsmøtet (Molde mars) * 15. april: Påmelding Open Gard Innkalling årsmøte i M&R Bondelag mars 2011 Alexandra i Molde Årsmøtet tek til fredag 11. mars kl Påmelding innan 28. februar. Til medlemmer av årsmøtet, andre inviterte og gjestar som blir invitert for eiga rekning følgjer vedlagt denne sending førebels program og påmeldingsskjema. Sakliste og endeleg program vert sendt ut ca. 4. mars saman med årsmelding, rekneskap, arbeidsplan og budsjett, valnemnda sitt forslag, innkomne saker, deltakarliste og andre sakspapir. Utsendingar frå lokale Bondelag er: Leiaren. I tillegg vel lokallag med over 100 medlemmer ein utsending for kvar påbegynt 100 medlemer: gir 1, gir 2 osv. Tiltak før jordbruksforhandlingane Vårens kampanje: Stafett og budstikke landet rundt og til Oslo 13. april Vedlegg: Informasjonsskriv frå Norges Bondelag og førebels rute for bodstikkene i Møre og R. Møre og Romsdal har stafett med to bodstikker som blir send ut på fylkesårsmøtet mars, og er tilbake til Molde innan 11. april. Til markeringa i Oslo onsdag 13. april blir alle lokallag eller minimum alle kommunar oppmoda om å delta med ein person, samt invitere med ein landbrukssympatisør som har delteke i bodstikke-stafetten og oppropet. Fylkeslaget ber laga møte med leiar, eller vara frå styret som gjerne kan vere eit yngre styremedlem. Vi ber lokallaga i kommunen snarast drøfte opplegget og avklåre kven som kan delta frå laget eller kommunen. Medlemsverving mange lag ligg tett oppunder målet om fem nye medlemmer Vi minnar om at den uhøgtideleg vervekonkurransen går fram til fylkesårsmøtet i mars, og premiering til alle som har fått minst 5 nye medlemer. Registrering av denne premieringa følgjer ikkje kalenderåret. Vi fører liste over all nyverving frå årsmøte -10 og fram til årsmøte 11. mars Stå på til siste dag fleire lokallag ligg idag tett oppunder 5 nye medlemer! Uttale framfor Jordbruksforhandlingane - frist 20. februar Vi minnar om studieheftet Jordbruksoppgjeret 2011 med aktuelle tema og spørsmål. Fylkeslaget sitt førsteutkast til uttale vart sendt ut på eige ark i desember. Vi ser at det er stor aktivitet med Bondelagets Servicekontor AS Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Mobil: E-postadresse PB 2047 Moldegård 6402 Molde Fannestrandveien 63. Molde / Møre og Romsdal Bondelag Org.nr.: Bankkonto: Internet: Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: MVA Bankkonto:

2 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 studiearbeid i mange lag. Laget avgjer sjølv om ein vil sende uttale som eit skriv eller enkle strekpunkt gjerne på mail, og med eller utan svararket til Norges Bondelag. Fylkesstyret i M&R Bondelag skal handsame sin uttale torsdag 3. mars. Alle uttaler blir kopiert og lest av fylkesstyret, og sendt vidare saman med fylkeslaget sin uttale til Norges Bondelag. Ved studiering: Husk å fylle ut og sende inn dei skjema som er vedlagt studieheftet slik at arbeidet i lokallaget vert registrert. Studieleiar i lokallaget har fått tilsendt dei skjema ein treng for registrering av studiearbeidet: delvis utfylt søknadsskjema B, kvittering for studiemateriell, søknadsskjema C for evt foredragshaldars reise samt innmeldingskort til bruk dersom det settes i gang meir enn ein studiering. Er ein 2 eller fleire, og har møter inkludert medlemsmøte med utgangspunkt i studieheftet på min 8 timar (nytt av i år) er det viktig å sluttmelde ringen. Norges Bondelag får da utbetalt tilskot til å dekke ein del av materiellkostnadene. Open Gard søndag 21. august eit arrangement i kvar del av fylket - frist 15. april Arrangementet går av stabelen søndag 21. august. Målet er 100 gardar over heile landet, med hovudvekt av arrangementa på denne dagen. Open Gard er eit arrangement Bondelaget vil prioritere. Her får vi vist folk flest kva verdiar bonden og landbruket representerer. Lokallag i ein del regionar kan også gå i lag om å finne fram til minst ein besøksgard. Nokre stader blir Open Gard halde på seter / saman med bygdedagar og evt ein annan dato. Bruk av fylkeskontoret og styret Vi vil minne om at fylkesstyret og kontoret står til disposisjon for å delta på styremøte eller medlemsmøte når ønskjeleg. Lokallagsstyra er også velkomne til å leggje styremøte kombinert med kursing til fylkeskontoret i Molde dag eller kveld. På fylkeskontoret har vi kopimaskin (også med farger til brosjyrar) som lokallaga kan kome og bruke. Vidare frankeringsmaskin der laget betaler for porto. Laga kan bestille og få tilsend adresselappar for skriv til medlemene. Bankkontoer og lønnsinnberetning lokallag Vedlagt kort oppsummering på to ark om bankkontoer og lønnsinnberetning 2011 i lokallaga. Norges Bondelag gjør oppmerksom på følgende vedrørende lønnsinnberetning: For ideelle organisasjoner er grensen for skatteplikt kr Andre vedlegg: Lokallaga sine medlemstal pr. 31. des Omtale av Samling for unge bønder 28. og 29. januar 2011 Diverse presseklipp Lesarinnlegg 3. februar frå M&R Bondelag: Framtidsutdanning i naturbruk på Gjermundnes VGS Uttale til endringar i kvoteordninga for mjølk: Styret drøfta på møte 7. og 8. desember forslaget frå Landbruks- og Matdepartementet til endringar i kvoteordninga for mjølk. Etter nokre tilpasningar til vedtaket gjort på e-post mellom styremedlemmene i januar, vart høyringsfråsegna sendt 18. januar 2011 til Norges Bondelag. Oversyn SMIL-midlar i alt 7 mill kr til kommunane Med vennleg helsing Inge Martin Karlsvik (leiar) Birgit Oline Kjerstad (nestleiar) Audun Skjervøy Anne Katrine Jensen Hans Frafjord Arne Rekkedal (1. vara) Anne Turid Myrbostad (førstekonsulent) Atle Frantzen (org kons) Arild Erlien (rådgjevar) Gunnar K. Wentzel (org sjef)

3 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Bondelagets Budstikkestafett foran Landbruksmeldinga 2011 Start: Fylkesårsmøtet i Molde 12. mars 2011 Utdelast til lokallagsleiarane i Ørsta og Rindal Budstikke I: Regionmedia: Sunnmørsposten, NRK Møre og Romsdal Kommune Ørsta Dato for tiltak i kommunen og overlevering Man. 14. mars Stad for overlevering Ansvarleg lokallag Ørsta BL v/ Geir Hole Volda Tys. 15. mars Volda BL v/ Erlend Koppen Vanylven Ons 16. mars Rovde BL v/ Petter Bondhus Sande Tors 17. mars Sande BL v/ Britt Harøy Herøy Fre 18. mars Vestre Sunnmøre v/ Per G. Hjørungdal Ulstein Man. 21. mars Vestre Sunnmøre v/ Per G. Hjørungdal Hareid Tys. 22. mars Vestre Sunnmøre v/ Per G. Hjørungdal Sula Ons 23. mars Skodje BL v/ Gunnar Hauge Ålesund Tors 24. mars Skodje BL v/ Gunnar Hauge Giske Man. 28. mars Giske BL v/ Erik Blindheim Haram Tys. 29. mars Hildre og Vatne BL v/connie H Bjørnøy Sandøy Ons 30. mars HarøyFjørtoft BL v/ Odd E. Fjørtoft Skodje Tors 31. mars Skodje BL v/ Gunnar Hauge Sykkylven Fre. 1.april Sykkylven BL v/ Leif I. Grebstad Stranda Man. 4.april Stranda BL v/ Per Kr. Gjerde Norddal Tys 5.april Valldal BL v/ Geir Arne Myren Stordal Ons 6.april Stordal BL v/ Torbjørn Hove Ørskog Tors 7.april Ørskog BL v/ Jorunn S. Myren Vestnes Fre 8 april Vestnes BL v/ M&R BL Man. 11.april Søren J.Øveraas Andre delt. lokallag Hjørundfjord, Skjåstaddalen, Follestaddalen Austefjorden Bjørkedal/Kilsfj Vanylven og Syvde Ytre Haram BL Sunnylven Liabygda, Geiranger Eidsdal og Norddal Lokalaviser Møre-Nytt Møre Synste Møre Vestlandsnytt Vestlandsnytt Vikebladet Vikebladet Sulaposten Nytt i Uka Øyblikk Haramsnytt Bygdebladet Sykkylvsbladet Sunnmøringen Storfjordnytt Bygdebladet Bygdebladet Bygdebladet Vestnesavisa

4 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Budstikke II: Regionmedia: Tidens Krav, Romsdals Budstikke, NRK Møre og Romsdal Kommune Dato for tiltak i kommunen og overlevering Stad for overlevering Ansvarleg lokallag Rindal Man. 14. mars Rindal BL v/ Tore Simonset Surnadal Tys. 15. mars Surnadal BL v/ Oddvar Mikkelsen Sunndal Ons 16. mars Ålvund BL v/ Arnfinn Gruner Tingvoll Tors 17. mars Tingvoll BL v/ Trond Røttingsnes Halsa Man. 21. mars Halsa- Valsøyfjord v/marte Halvorsen Aure Tys. 22. mars Aure og Tustna BL v/ Erik Olufsen Smøla Ons 23. mars Smøla BL v/ Svein Gjøstøl Kristiansund Tors 24. mars Frei BL v/ Odd Arne Lien Averøy Man. 28. mars Averøy BL v/ Ivar Aae Eide Tys. 29. mars Eide BL v/ Ronny Halaas Gjemnes Ons 30. mars Gjemnes BL v/ Odd I. Torvik Nesset Tors 31. mars Nesset BL v/ Ole M. Aarstad Rauma Man. 4.april Rauma BL v/ Anders Øverbø Molde Tys 5.april Molde BL v/ Siv Lillebostad Fræna Ons 6.april Fræna BL v/ Elling Kvammen Aukra Tors 7.april Gossen BL v/ Odd Kåre Askeland Midsund Fre 8 april Midsund BL v/ Odd Helge M&R BL Man. 11.april Gangstad Andre delt. lokallag Todalen BL Sunndal BL Øksendal BL Straumsnes BL Hustad BL Lokalaviser Trollheimsporten Adresseavisen Driva Aura Avis Driva Aura Avis Driva Nordvestnytt Søvesten Nordvestnytt Aura Avis Driva Åndalsnes Avis Øyavis

5 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Vårens kampanje - stafett med budstikke til Oslo 13. april Gjennom tiltak i hele organisasjonen utover vinteren og våren, kan vi øke bevisstheten hos folk flest og politikere om viktigheten av norsk matproduksjon. Målet er å få ei god land-bruksmelding og et godt jordbruksoppgjør i Internasjonal og nasjonal befolkningsvekst krever betydelig vekst i matproduksjonen i tida framover. Bare for å holde sjølforsyningsnivået i Norge på dagens nivå, må det settes i verk betydelige tiltak. Mange er enige i at norsk matproduksjon må økes, men hvilke tiltak som da må settes i verk, er det betydelig uenighet om. Landbruks- og matmeldinga må inneholde en tydelig målsetting om økt norsk matproduk-sjon basert på norske ressurser, ei presis inntektsmålsetting og ei investeringspakke for fornying av driftsapparatet. Tida er inne for å utøve betydelig press på politikerne for å få dette på plass i meldinga. Også ved jordbruksoppgjøret i 2011 må det vises betydelig vilje til å fortsette og forsterke den positive trenden den rød-grønne regjeringa har startet på. Planlagte tiltak En rekke tiltak planlegges. Det vil komme nærmere informasjon, mer detaljer og konkreti-serte planer, men her er oversikten: Årets kampanje i lokallagene stafett med budstikke En landsomfattende stafett, som dekker alle landets kommuner (og lokallag) Budstikke - går fra kommune til kommune parallelt i alle fylker I budstikka er vedlagt målsettinger for landbruket i framtida nasjonalt for fylket og lokale målsettinger må legges til Lokallagene tar i mot budstikka, føyer til sine lokale mål for landbruket. Flott om vi kan synliggjøre verdiskaping f.eks med et godt case en bonde som satser. Vi oppdaterer verktøyet for å finne nøkkeltall for hver kommune Budstikka sendes videre på mest mulig kreativ måte Budstikka er både ei tradisjonell budstikke som fraktes rundt, og parallelt ei buds-tikke som kan følges på nettet (Facebook) Kampanjestart er fylkesårsmøtet. Fylkesruta må avsluttes innen 13. april. Fyl-keslagene planlegger fylkesruta og bistår med media. Stafetten avsluttes med et sentralt arrangement i Oslo onsdag den 13. april Representant for alle lokallag/kommuner inviteres, der alle forsøker å få med én viktig allianse/meningsbærer Arrangementet skal synliggjøre landbrukets betydning og ambisjon i hele landet, synliggjøre kommunenavn, kommuneflagg, osv Opptog til Stortinget eller regjeringa for å avlevere budskap opp mot landbruks-meldinga og politisk program med appeller Dagen avsluttes med faglig program med bl.a internasjonale innledere

6 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Tiltak overfor politikere sentralt og i fylkene Lobbymøter, enkeltpolitikere, regjeringsapparat, øvrig nettverk Partigruppene på Stortinget, næringskomiteen, flere komiteer Tilsvarende fylkesvise politikermøter så langt det passer Landbrukspolitiske opprop fra fylkeslag i de politiske partiene og resolusjoner fra deres fylkesårsmøter Initiativ overfor fagbevegelsen - NNN Regionale størmøter Bondelagets ledelse og politikere på høyt nivå 10 møter planlagt så langt: Aust- og Vest-Agder Telemark/Vestfold/Buskerud Hedmark/Oppland Hedmark/Sør-Trøndelag Rogaland Nordland/Troms/Finnmark Møre og Romsdal Hordaland Akershus/Østfold Nord-Trøndelag Møtene foregår fra nå og utover vinteren, og det trengs mobilisering av deltakere. Nærme-re informasjon fra fylkeslaget kommer. Med vennlig hilsen Nils T. Bjørke Per Skorge

7 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Norges Bondelags Budstikkestafett foran Landbruksmeldinga 2011 Noen må ha beina på jorda - Dreiebok for lokallagene I forbindelse med framlegging av den nye Stortingsmeldinga om landbruk og matproduksjon, har Norges Bondelag et viktig budskap som vi ønsker skal tas med i meldinga. Innholdet er oppsummert i disse fire punktene: 1. Økt matproduksjon i Norge 2. Energi og klima 3. Jordvern 4. Inntekt/investeringer Det er Stortinget som skal vedta Landbruksmeldinga. Kunnskapen om norsk landbruk og utfordringene næringa står overfor framover varierer sterkt blant politikerne. Det samme gjelder bevisstheten om behovet for økt matproduksjon både nasjonalt og globalt. Engasjementet for norsk landbruk er stort, spesielt ute i distriktene. Dette engasjementet trengs nå inn i Regjeringen og på Stortinget. For å få fram budskapet vårt i Ny giv for matnasjonen Norge under slagordet Noen må ha beina på jorda til beslutningstakerne i Regjering og på Stortinget, har styret i Norges Bondelag besluttet å ta i bruk en historisk viktig metode for å få fram budskap eller viktig post, nemlig gjennom budstikker. Budstikkene skal gå gjennom hele landet, bidra til engasjement og samle støtteerklæringer i alle kommuner fra politikere og viktige alliansepartnere i tillegg til landbrukets egen befolkning. Budstikkestafetten skal ende opp i Oslo den 13. april der budstikkene med innhold skal overleveres til Stortinget. Parallelt skal budskapet spres over landet ved hjelp av moderne budskapsformidlere, nærmere bestemt gjennom ulike sosiale medier. Det er visjonen for framtidas landbruk og matproduksjon det skal fokuseres på, IKKE årets jordbruksforhandlinger. Hvordan? Fylkeslaget har opp ei eller flere stafettruter for fylket (vedlagt) og opplegg i samarbeid med lokallagene. Det blir ei markering av oppstarten i begynnelsen av mars. Stafetten i fylkene kan startes: - på fylkesårsmøtet med markering der - på annet sted/tidligere og ha ei veksling med markering på fylkesårsmøtet Avslutning på de fylkesvise stafettene kan fylkene: - samle budstikkene fylkesvis og lage ei avslutningsmarkering med sentrale personer i fylket - samle budstikkene i forbindelse med den sentrale markeringa i Oslo 13. april Sjarmøretappen skal alle kommuner være med på i Oslo 13. april. Her ønsker vi at to representanter fra hver kommune (en representant fra lokallagene og en støttespiller) skal være med. Budstikker fra hele landet skal overleveres til Stortinget i Oslo sammen med ei markering av stafetten der. Mer informasjon om markeringa i Oslo kommer fra Norges Bondelag seinere. Budstikkene Budstikkene (hvert fylke får det antall de ønsker) får tradisjonell budstikkeform. De er laget i tre og skal inneholde en pergament-rull med budskapet vårt. I tillegg til det sentrale budskapet, kan det her settes inn nøkkeltall for aktuelt fylke og evt kommune. Underveis skal dere samle underskrifter og andre støtteerklæringer/bilder osv. på denne rullen. Budstikka kan også fylles med egne brev fra kommuner og andre støttespillere i tillegg til bilder og utsagn.

8 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Lokallagene får ansvar for å lage et arrangement ut av vekslinga i deres kommune. Der det er flere lokallag i kommunen, oppfordres det til samarbeid. Hensikten med dette arrangementet er å skape blest om stafetten og budskapet. Vi kan ikke regne med at media møter opp på alle arrangement. Sammen med fylkeslaget legges det opp til noen få litt større arrangement med større mediafokus. Lokal kreativitet i forhold til disse arrangementene tas i mot med takk. Under har vi likevel prøvd å beskrive noen eksempler på hvordan dette kan gjøres. Vekslingsarrangement - på en gard der bonden har en visjon/mål om hvordan han/hun kan bidra til økt matproduksjon framover mot 2020 i tråd med samfunnets behov for økning av matproduksjonen. Gjennom tall og bilder vise på hvilken måte produksjonen kan økes. - på Rådhuset/kommunehuset der ordfører kan vise til kommunens mål for befolkningsøkning i kommunen og hvordan disse munnene skal mettes vha matproduksjon fra egen kommune - ute på et jorde og vise behovet for økt areal til matproduksjon. Få med politikere, kjendiser, alliansepartnere (se under). - på en reiselivsbedrift som ser viktigheten av økt matproduksjon og skjøtsel av kulturlandskap for reiselivet. - på et foredlingsanlegg for matproduksjon. Få med sentrale personer for bedriften, NNN-klubben eller andre -. eller andre varianter Hvordan bringe budstikka fra kommune til kommune noen tips - med traktor - med hest - med scooter; ATV osv - til fots eller ski - med mjølkebilen - med kraftfôrbilen - med andre kunder/leverandører - med veterinæren/inseminøren - med rørlegger/elektriker - med politikere på vei til møte i nabokommunen Aktuelle alliansepartnere (finn de beste landbruksambassadørene i deres kommune) - Politikere - Kulturpersonligheter - Ansatte i foredlingsbedrifter - Mediafolk - Idrettsfolk - Andre kjendiser Media: Fylkeslaget bistår med å invitere/koordinere lokalmedia. I tillegg er det viktig at det tas bilder og skrives tekst, evt filmes fra arrangementene. Dette skal legges ut på og videre på sosiale medier slik at stafetten kan følges underveis. Materiell: Sentralt blir det utarbeidet: - Budstikker med noe av innholdet (fylkene bestemmer hvor mange i hvert fylke) - Bannere (følger hver stafett/budstikke) - Flyer med budskapet til å dele ut (distribueres fra fylket) - T-skjorter med budskapsnavn (sendes sammen med budstikkene) - Sentral annonsering i noen aviser Økonomi: Det er budsjettert med midler til utgiftsdekning for lokallagene. Dette koordineres av fylkelaget.

9 Møre og Romsdal Bondelag Lokallagsbrev 17. februar av 9 Møre og Romsdal Bondelag - Lokallag med medlemstal 2010 Lokallag Nyinnmeldte 31.des 31.des Endring i Vanylven og Syvde Rovde Sande Vestre Sunnmøre Volda og Dalsfjord Austefjorden Bjørkedal/Kilsfjord Ørsta Follestaddal Hjørundfjord Skjåstaddalen Ørskog Eidsdal/Norddal Valldal Stranda Sunnylven Geiranger Liabygda Stordal Sykkylven Skodje Giske Hildre og Vatne Ytre Haram Fjørtoft og Harøy Molde Vestnes Rauma Nesset Midsund Gossen Fræna Hustad Eide Averøy Frei Gjemnes Tingvoll Straumsnes Sunndal Øksendal Ålvund Surnadal Todalen Rindal Aure og Tustna Halsa/Valsøyfjord Smøla Direkte medlemmer Møre og Romsdal

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tysdag 22. februar 2011 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom, Molde

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tysdag 22. februar 2011 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom, Molde 1 av 8 Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leiar 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva Nestleiar 48111549 birgitkj@online.no Anne Katrine

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tysdag 24. og onsdag 25. januar 2012 i Oslo

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tysdag 24. og onsdag 25. januar 2012 i Oslo 1 av 9 Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leiar Møtt 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva Nestleiar Møtt 48111549 birgitkj@online.no

Detaljer

Til orientering: Oddvar Mikkelsen 6640 Kvanne 3. vara 41460565 om@orkla.norgesfor.no

Til orientering: Oddvar Mikkelsen 6640 Kvanne 3. vara 41460565 om@orkla.norgesfor.no Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder Møtt 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder Forfall 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

Årsmelding 2012 Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette

Årsmelding 2012 Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette Årsmelding 2012 Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette saman med 2.500 andre frå heile landet sitt preg på Oslo sentrum måndag 21. mai under "Opptog for

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. og lørdag 7. mars 2015 på Scandic Seilet Hotel, Molde

Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. og lørdag 7. mars 2015 på Scandic Seilet Hotel, Molde 1 av 8 Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. og lørdag 7. mars 2015 på Scandic Seilet Hotel, Molde Næringskonferansen samlet 180 deltakere i Bjørnsonsalen på Seilet Hotell i Molde

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 29. august 2014 kl. 09.00 15.00 på Quality Hotel Waterfront i Ålesund

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 29. august 2014 kl. 09.00 15.00 på Quality Hotel Waterfront i Ålesund Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder MØTT 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder MØTT 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde Næringspolitisk konferanse i framkant av årsmøtet samla 99 deltakarar. I fremste rekker ser

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 17. desember 2013 kl. 10.30 19.30 på Thon Hotel Moldefjord, Molde

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 17. desember 2013 kl. 10.30 19.30 på Thon Hotel Moldefjord, Molde 1 av 24 Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leiar MØTT 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleiar MØTT 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder MØTT 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder MØTT 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

Protokoll fra telefonstyremøte i M&R Bondelag torsdag 29. januar 2015 kl. 10.00-11.45

Protokoll fra telefonstyremøte i M&R Bondelag torsdag 29. januar 2015 kl. 10.00-11.45 Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder Møtt 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder Møtt 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag mandag 30. september 2013 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom i 3.

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag mandag 30. september 2013 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom i 3. 1 av 8 Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leiar Møtt 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleiar Møtt 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

ÅRSMELDING INNHALD: MØRE OG ROMSDAL BONDELAG

ÅRSMELDING INNHALD: MØRE OG ROMSDAL BONDELAG Årsmelding 2007 Utsendingar og gjestar frå heile fylket deltok på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag på Alexandra Hotell i Molde 2. og 3. mars 2007 (Foto: Arild Erlien) Landbruket i Møre og Romsdal

Detaljer

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet Årsmelding 2005 Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse i framkant av fylkesårsmøtet på Hotell Alexandra i Molde 11. mars. Heile 19 innlegg ved bonden og dei gode hjelparane. Namn sjå side 64. (Foto:

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 3. oktober 2014 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom, Fannestrandvn 63, Molde

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 3. oktober 2014 kl. 10.30 16.00 på Felleskjøpets møterom, Fannestrandvn 63, Molde Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder Møtt 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder Møtt 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

Årsmelding 2008 Leiarmøtet vart halde i Oslo 11. og 12. november. Her er dei 47 lokale bondelagstillitsvalgte frå Møre og Romsdal

Årsmelding 2008 Leiarmøtet vart halde i Oslo 11. og 12. november. Her er dei 47 lokale bondelagstillitsvalgte frå Møre og Romsdal Årsmelding 2008 Leiarmøtet vart halde i Oslo 11. og 12. november. Her er dei 47 lokale bondelagstillitsvalgte frå Møre og Romsdal Bondelag klare til besøket på Stortinget (Foto: Arild Erlien). Landbruket

Detaljer

Årsmelding Møre og Romsdal Sau og Geit 2013

Årsmelding Møre og Romsdal Sau og Geit 2013 Årsmelding Møre og Romsdal Sau og Geit 2013 1 Årsmelding Møre og Romsdal Sau og Geit. Året 2013 Innhald side 2 Helsing frå leiaren side 3 Innkalling og program for årsmøtet side 4 Styret si årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING. For medlemsmøte, sjå side 4 Årsmøtet 8. april på Quality Hotel Alexandra er for utsendingar valde på medlemsmøta (sjå side 4)

ÅRSMELDING. For medlemsmøte, sjå side 4 Årsmøtet 8. april på Quality Hotel Alexandra er for utsendingar valde på medlemsmøta (sjå side 4) SA ÅRSMELDING 2013 www landbruknordvestno For medlemsmøte, sjå side 4 Årsmøtet 8 april på Quality Hotel Alexandra er for utsendingar valde på medlemsmøta (sjå side 4) Årsmelding 2013 Styreleder har ordet

Detaljer

NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet

NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet NJFFs landsmøte 2006 vedtok et verdigrunnlag for organisasjonen. Dette er det ideologiske utgangspunktet for all virksomhet i organisasjonen og for utøvelsen

Detaljer

Lokallagshåndbok. bondelaget.no. Norges Bondelag oppnår resultater. En forut

Lokallagshåndbok. bondelaget.no. Norges Bondelag oppnår resultater. En forut Lokallagshåndbok bondelaget.no Norges Bondelag oppnår resultater. En forut Forord Norges Bondelag oppnår resultater. En forutsetning for dette er en velfungerende organisasjon. Dette krever interesserte,

Detaljer

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Styret i perioden 1/1-15/3 2014: Åge Nortun leder Liv Skramstad, nestleder Britt Iren Neergård, kasserer Borgny Aakvik Vorpbukt, sekretær Arnstein Slinning, styremedlem

Detaljer

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008.

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. 1 Innhald: Helsing frå Leiaren... 2 Program Årsmøte... 9 Tillitsvalde... 10 Adresseliste Lokallagsleiarar... 12 Medlemstal... 13 Rovvilt... 14 Rekneskap

Detaljer

Møre og Romsdal Sau og Geit

Møre og Romsdal Sau og Geit REFERAT ÅRSMØTE 25. og 26. FEBRUAR 2012 Leiar Inger Johanne Tafjord ønskte møtelyden, gjester, foredragshaldarar velkomne. Møteleiara: Arnfinn Lien og Olav Sørstrand. Referent: Sekretær i fylkesstyret.

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Årsmelding 2009. NJFF Møre og Romsdal

Årsmelding 2009. NJFF Møre og Romsdal Årsmelding 2009 NJFF Møre og Romsdal Årsmøte / tillitsvalgtkonferanse i NJFF Møre og Romsdal, Molde 6. -7.mars 2010 NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet NJFFs landsmøte 2006 vedtok et verdigrunnlag

Detaljer

Uttale til jordbruksforhandlingene 2015

Uttale til jordbruksforhandlingene 2015 1 av 5 Uttale til jordbruksforhandlingene 2015 Møre og Romsdal Bondelag har mottatt innspill til årets jordbruksforhandlinger fra 31 lokallag. I tillegg har 7 samarbeidende organisasjoner levert skriftlig

Detaljer

ÅRSMELDING Landbruk Nordvest

ÅRSMELDING Landbruk Nordvest ÅRSMELDING 2014 Landbruk Nordvest For medlemsmøte, sjå side 4 Årsmøtet 16.april på Quality Hotel Alexandra i Molde er for utsendingar valde på medlemsmøta (sjå side 4) Styreleder har ordet Da sitter du

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer