REGULERINGSPLAN Noractorområdet. Arkiv nr. P75 Egengodkjent dato Avløser U-H-BANEN, STASJONSOMRÅDET Stadfestet dato: E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN Noractorområdet. Arkiv nr. P75 Egengodkjent dato 31.8.2005. Avløser U-H-BANEN, STASJONSOMRÅDET Stadfestet dato: E 23.10.85."

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Noractorområdet Arkiv nr. P75 Egengodkjent dato Avløser U-H-BANEN, STASJONSOMRÅDET Stadfestet dato: E ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN - ORIGINALDOKUMENT C - TRANSPARENT KOPI AV STADFESTET PLAN D - ENDRINGER: Sak nr. Vedtatt dato Merknader

2 Plan nr.75 Sørum kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for NORACTOROMRÅDET Kommunestyrets vedtak i sak 38/05 den GENERELT a. Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plan. b. Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggområder (PBL 25, 1. ledd nr. 1) Boliger Herberge/Bevertning Offentlige trafikkområder (PBL 25, 1. ledd nr. 3) Kjøreveg Gang-/sykkelveg Veg med fortau Jernbane Friområder (PBL 25, 1. ledd nr. 4) Off. friområde/park Spesialområder (PBL 25, 1. ledd nr. 6) Bevaringsområde for bygninger og anlegg Fellesområder (PBL 25, 1. ledd nr. 7) Kjøreveg/Parkeringsplass Kombinerte formål (PBL 25, 2. ledd) Bolig/forretning Bolig/forretning/kontor Bolig/forretning/garasjeanlegg Kontor/allmennyttig/forretning 2 FELLESBESTEMMELSER Senest før siste igangsettingstillatelse gis skal det sendes inn utomhusplan: Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:500 og fastlegge følgende: Utforming av lekeplass og uteområder for øvrig med beplantning. Terrengmessig behandling med høydeangivelser. Eventuelle forstøtningsmurer, gjerder og skjermvegger. Materialvalg på kantstein, ledelinjer for synshemmede, gang- og kjørearealer. Utvendig belysning. Utvendig opplegg for renovasjon. Skilt. 2.1 RAMMER FOR UTBYGGING a. Estetikk Ved behandling av byggesaker skal det påses at bebyggelsen får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme byggefelt og langs samme veg får en harmonisk og god utførelse med hensyn til form, takvinkel, materialvalg, mm. 2

3 Vedlagt alle søknader om tiltak, herunder både bebyggelse og tekniske anlegg, skal det redegjøres skriftlig for tiltakets arkitektoniske og estetiske kvaliteter, inklusive hvordan tiltaket forholder seg til eksisterende bebyggelse og omgivelser. Det skal leveres fotomontasje og perspektivtegninger. b. Tilgjengelighet Gangarealer: stigningsforhold må være maksimalt 1:12. Unngå høydeforskjeller/trapping som hindrer bevegelseshemmede. Ved krysningspunkter mellom gangarealer og kjørearealer skal det være nedsenket kantstein med høyde på 20 mm fra gatenivå, slik at rullestolbrukere har god framkommelighet samtidig som terskelen er høy nok til at blinde kan orientere seg etter den. Det skal legges inn ledelinjer for svaksynte i form av kantstein eller taktile linjer. Alt gangareal skal belegges med belegg som ikke gir for stor friksjon eller nivåforskjeller for rullestolbrukere og personer med ganghjelpemidler. c. Fotgjengerarealer Arealer foran forretningsinnganger og andre publikumsinnganger, samt gangforbindelser mellom disse og til offentlige trafikkarealer skal tilrettelegges for gående og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal. Gangarealet skal være fritt for frittstående og flyttbare elementer som reklameskilt, lavthengende skilt, søppelstativ, benker, osv d. Utforming av uteområder og vegetasjon Med unntak av gang- og sykkelveger skal det brukes materialer av estetisk høyere kvalitet enn asfalt. Avgrensning mellom gangarealer og kjørearealer og mot beplantet areal skal være utført med kantstein. Ubebygde deler av tomten skal ha utforming og beplantning av høy kvalitet. Alt ubebygd areal som ikke benyttes til nødvendige kjørearealer, gangarealer og parkeringsplasser, skal opparbeides parkmessig. Ved nyplanting skal det plantes vekster med lite pollenutslipp. Bjørk, or og hassel skal ikke benyttes. Saltutsatte områder skal beplantes med bestandige vekster. e. Støy Før tekniske anlegg byggemeldes skal det foreligge støyberegninger for utendørs og innendørs støy. Ev. støybegrensende tiltak skal inngå i søknad om tekniske anlegg. Ev. støybeskyttelsestiltak skal være gjennomført før brukstillatelse for tekniske anlegg gis. Dersom støymålinger/beregninger viser at støybegrensende tiltak må iverksettes for den enkelte bolig, skal oppstående støynivå oppgis for den enkelte bolig. Ev. støybeskyttelsestiltak skal være gjennomført før brukstillatelse for boliger gis. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 skal gjelde. Grenser for tillatt støy er tilsvarende anbefalte verdier i tabell 2 i T f. Atkomst To avkjøringer opprettholdes: BFK1, H1 og Urskog-Hølandsbanens stasjonsområde og vognhall skal ha innkjøring fra RV 172. Unntaket er varelevering og kjøring til boligene i BFK1 som blir fra ny veg (V1) via RV 171. BFG1 og KAF 1 skal ha innkjøring fra V1 via RV 171. g. Gangveger: Det skal etableres gangveger gjennom området: Fra planlagt gangbru over Kongsvingerbanen ved F1 i retning: Urskog-Hølands banens område og over mot Sørumsand stasjon. Utkjøringen mot Blakervegen rv 171. Mot Urskog-Hølandsbanens planovergang øst for Noractorbygget og opphøyd fotgjengerovergang i rv 172 h. Gjerder 3

4 Det skal settes opp flettverksgjerde mot Kongsvingerbanen med høyde 1,8m i hele planområdets lengde langs Kongsvingerbanen. i. Ledninger Kabler for tilførsel av strøm til boliger og gatelys, telefon og evt. kabel-tv, skal legges forskriftsmessig i grøfter. j. Tekniske anlegg Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (veg, vann, avløp og veglys) før arbeidene kan igangsettes. Anleggene skal bygges og ha en kvalitet samsvarende med den til enhver tid gjeldende kommunale standard. Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge lengde- og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger. Detaljplanene skal utformes med sikte på tilpasning til eksisterende terreng. k. Skilt og reklame Oppsetting av skilt og reklameinnretninger skal godkjennes av kommunens bygningsmyndigheter, etter søknad etter lovens kap. XVI. 1. Skilt, reklameinnretninger ol. skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for, eller i visuell konflikt med omgivelsene på annen måte. 2. Skilt og transparenter må ikke bryte med det arkitektoniske uttrykk på bygningen eller bakgrunnen de tilhører, og ha god fjernvirkning. 3. Skilt må ikke plasseres på møne, takflate, takutstikk eller gesims. 4. Skilt utformet som lysende kasser tillates ikke. 5. For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt. Kommunen kan gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate. 6. Enkeltskilt på bygninger og lignende skal ikke ha større høyde enn 80 cm. Det skal fortrinnsvis være samleskilt. 7. Uthengsskilt på bygninger ol. skal ikke ha større bredde enn 1.0 m og skal ha fri høyde over fortau på minst 2.5 m. Framspringet må aldri være lenger ut enn at det er minst 0.5 m fri horisontal avstand til fortauskant. 8. Markiser skal avgrenses til vindusåpninger. l. Krav til uteoppholdsareal For boligene i områdene BFK1 og BFG1 skal det opparbeides tilfredsstillende uteoppholdsareal i nærheten, som egner seg for lek og opphold for alle beboergrupper. For område BF1 er minimumskrav til uteoppholdsareal pr. bolig 25 kvm. I felles uteoppholdsareal skal det inngå nærlekeplass innen 100 m fra den enkelte bolig. Felles uteoppholdsareal skal planlegges og opparbeides og ferdigstilles samtidig med øvrig utbygging. Uteoppholdsarealet kan legges som terrasser til den enkelte bolig eller som uteoppholdsareal felles for boligene. Utomhusarealene skal opparbeides parkmessig. For BFK1 kan offentlige friområder i sentrum tas med i beregnet uteoppholdsareal. m. Parkering All boligparkering for nye bygg skal være under bakken. For leiligheter på eksisterende bygg, der det ikke er mulig med kjellerparkering, tillates bakkeparkering. All parkering skal løses innenfor de respektive feltene eller som spesifisert i bestemmelsene. Krav til parkeringsdekning: Virksomhet Ant. bilplasser: Ant. sykkelplasser: Detaljhandel, forretning, 1,5-3 pr. 100 kvm 1 pr. 50 kvm forretningsareal o.l. BRA Varehus 2-4 pr. 100 kvm brutto 2 pr. 50 kvm forret- 4

5 gulvareal ningsareal Kontor 0,8-1,5 pr. 100 kvm min. 10 % av ansatte BRA Boenheter t.o.m 65 m 2 1,2 pr. boenhet 1 pr. boenhet Boenheter m 2 1,8 pr. boenhet 1,5 pr. boenhet Boenheter m 2 2 pr. boenhet 1,5 pr. boenhet Boenhet over 100 m 2 2,5 pr. boenhet 2 pr. boenhet Bevertningssted, kafé, restaurant 3-7 pr. 10 sittepl./ans. min. 10 % av ansatte Minimum 5 % av parkeringsplassene skal reserveres, skiltes og være tilrettelagt for funksjonshemmede. Hver av disse parkeringsplassene skal ha minimum bredde 3,8 m og minimum lengde 5 m. De skal plasseres lett tilgjengelige i forhold til hovedinngang(er) og slik at en ikke må krysse kjørevei. n. Varelevering: Varelevering skal anordnes slik at det ikke er i konflikt med andre funksjoner, herunder forhold for beboere i området. Varelevering skal være atskilt fra gangveger. o. Containere: Containere, både for privathusholdninger, butikker og serveringssteder skal plasseres slik at de ikke er til sjenanse for tilliggende virksomheter/boliger. Containerne bygges inn med god estetisk utforming. p. Utendørs lagring De ubebygde delene av tomtene innenfor planens avgrensning kan ikke nyttes til lagring. q. Høyder Det kan tillates trappe- og heistårn høyere enn angitt gesimshøyde. 3 BYGGEOMRÅDER (PBL 25 NR. 1) 3.1 BYGGEOMRÅDE FOR HERBERGE/BEVERTNING (H1) a. Bebyggelsens form og plassering Eksisterende bygning skal tas vare på. Fasademessige endringer for å gjøre bygget mer funksjonelt tillates, men må ikke være av en slik art at bygningens opprinnelige uttrykk endres. Vinduer som er skiftet skal tilbakeføres til dokumentert opprinnelig form. b. Tomteutnytting og høyde BYA=100% og det tillates ikke påbygg i høyden. 3.2 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIG (B1) a. Boliger og tomter I området kan det bygges enebolig. b. Tomteutnytting og høyder Bebyggelsen kan oppføres med en maks. BYA på 25 %. Maks. gesimshøyde er satt til 7,0 m og maks. mønehøyde til 8,0 m. c. Parkering Det skal avsettes minimum 4 p-plasser på egen grunn, hvorav 2 plasser skal være i garasje/carport. 4 KOMBINERT FORMÅL(PBL 25, 2. LEDD) 4.1 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER/FORRETNINGER/GARASJER (BFG1) a. Området skal nyttes til: 5

6 I området skal det oppføres boligblokker/terrassehus med forretning i 1. etasje og garasjeanlegg under bakken. b. Tomteutnytting og byggehøyder Maks. tillatt bebygd areal (BYA) 40 %. Blokkene kan ha 4 etg. med en 5. tilbaketrukket etg. c. Bebyggelsesplan For BFG1 skal det utarbeides bebyggelsesplan. Veg med fortau (V1) friområdene F1 og F3 skal også inngå i bebyggelsesplanen. Arbeid eller tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 84, 86a, 86b og 93 samt fradeling til slike formål kan ikke finne sted før bebyggelsesplan for området er vedtatt. Bebyggelsesplanen skal ha målestokk 1:500 og skal inneholde: Endelig inndeling i eventuelle tomteparseller. Bebyggelsens plassering, høyder, takform, takvinkel, møneretning, materialvalg. Prøver av materialbruk i fasader og farger i fasader. Adkomst til bebyggelsen og internt vegnett med snuplasser. Utforming av uteområder med høydeangivelser, herunder terrengplanering, skjæringer og fyllinger med beskrivelse av behandlingsmåte, eventuelle forstøtningsmurer, gjerder/skjermvegger og beplantning. Garasjeanlegg og parkering for øvrig. Lekeplasser/Grøntarealer. Utvendig belysning. Opplegg for innebygd renovasjon med god estetisk utforming. Frisiktsoner. Perspektivtegning eller fotodokumentasjon. Sol- og skyggediagram. Tverrprofiler der eksisterende, tilstøtende og ny bebyggelse er lagt inn i forhold til eksisterende og framtidig terreng. Det skal redegjøres for eksisterende vegetasjon og trær, og vises hva som skal tas var på og hva som skal plantes nytt. Redegjørelse for utforming av nærområdet mot Urskog-Hølands banen. d. Parkering I parkeringsanlegg under bakken skal det være parkering for boliger og forretninger på området og for boliger i BFK1. e. Utbyggingsrekkefølge Før brukstillatelse for boliger innenfor BFG1 gis skal følgende være opparbeidet: Veg med fortau (V1) fra RV 171 Offentlig friområde (F1og F3) Gangveger som beskrevet i 2.1 g. Gjerde langs jernbane i henhold til 2.1 h. 4.2 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER/FORRETNINGER (BF2) a. Området kan nyttes til: Bolig, med forretning i 1. etasje. b. Utnyttelsesgrad og høyder Bebyggelsen kan oppføres med en maks. BYA på 25 %. Maks. gesimshøyde er satt til 7,0 m og maks. mønehøyde til 8,0 m. 4.2 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIG/FORRETNING/KONTOR (BFK1) a. Området skal nyttes til: Bolig/forretning/kontor. 1. etasje skal nyttes til forretning. 6

7 b. Tomteutnytting Maks. bebygd areal (BYA) 100% c. Byggehøyder BFK1 kan ha mønehøye på maks kote c BYGGEOMRÅDE FOR KONTOR/ALLMENNYTTIG/FORRETNING (KAF1) a. Området skal nyttes til: Kontorer Allmennyttig formål Brannstasjon, Politi og lignende Forretninger ikke detaljhandel, men verksteds og håndtverkerbedrifter som f. eks. bilforretning/verksted, rørlegger, elektriker. b. Tomteutnytting BYA=40% c. Byggehøyder Tilbygg til eksisterende bygg (vist i plankartet) skal ha samme høyde som eksisterende bygg. Frittstående nybygg kan maksimalt ha gesimshøyde 12 m over opparbeida terreng. 5 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PBL 25 NR 3) 5.1 VEG MED FORTAU (V1) Veg med fortau skal inngå i bebyggelsesplan for BFG1 i henhold til 4.1 c og opparbeides i henhold til 4.1 e. 5 FRIOMRÅDER (PBL 25 NR. 4) 5.1 OFFENTLIG FRIOMRÅDE (F1, F2 OG F3) Friområdene skal være åpne for allmenn ferdsel a. Vegetasjon Eksisterende vegetasjon skal vurderes bevart. På hele F3 skal det plantes løvtrær med cm stammeomkrets i 1,5 meters høyde. b. Bebyggelse eller anlegg Innenfor friområdet er det ikke tillatt med noen form for bebyggelse eller anlegg, herunder parkeringsplass, med unntak av gjerde mot jernbaner. Kommunens bygningsmyndigheter kan gjøre unntak for bygning eller anlegg som inngår i områdets bruk som friområde. På F1 skal det etableres benker/bord og lekeapparat. Det må vurderes å legge til rette for aking. c. Skjøtsel Ved skjøtsel av friområdene skal det tas særlig hensyn til arealenes betydning som viktige nærfriluftsområder. Det skal også legges vekt på vegetasjonens funksjon som klimaskjermer og som visuelle skjermer og dens betydning for landskapsbildet i form av viktige randsoner, enkelttrær osv. 6 SPESIALOMRÅDE (PBL 25 NR. 6) 6.1 BEVARINGSOMRÅDE FOR BYGNINGER OG ANLEGG a. Museumsjernbane I området er det anlagt museumsjernbane iht. fredningsbestemmelsene i Kulturminneloven. Gjerde mellom skinnegang og gang/sykkelveg inngår i museumsjernbanens anlegg. Planer for bebyggelse 7

8 eller opparbeidelse som berører det fredete området og dets nære omgivelser skal forelegges antikvariske myndigheter i Akershus fylkeskommune til uttalelse. 7 FELLESOMRÅDER (PBL 25 NR. 7) Fellesområdene innafor planens begrensning er felles for BFK1 og H1. Atkomst til vognhall og stasjonsområdet til Urskog-Hølandsbanen skal gå via fellesområdet. 7.1 FELLES TRAFIKKAREALE/PARKERING En del av arealet foran forretningene skal kunne benyttes som areal hvor det kan plantes trær og plasseres skilt, benker, søppelstativ, sykkelstativ, osv. Opparbeidelse må skje etter utomhusplan godkjent av kommunens bygningsmyndigheter. Utearealene skal utformes med tilsvarende kvalitet og materialvalg som fastsatt for fellesområdene i Gatebruksplanen Sørumsand sentrum. Før det gis brukstillatelse for tiltak på H1 og BFK1 må FA1 være opparbeidet etter godkjent utomhusplan. 8

Reguleringsplan Sørvald bo- og behandlingssenter. Arkiv nr. 177 Egengodkjent dato 25.4.2007 ENDRINGER: Sak nr. Vedtatt dato Merknader 18.6.

Reguleringsplan Sørvald bo- og behandlingssenter. Arkiv nr. 177 Egengodkjent dato 25.4.2007 ENDRINGER: Sak nr. Vedtatt dato Merknader 18.6. Reguleringsplan Sørvald bo- og behandlingssenter Arkiv nr. 177 Egengodkjent dato 25.4.2007 ENDRINGER: Endret ordlyden i 2.2, om arkeologisk utgraving, i bestemmelsene etter Akershus fylkeskommunes anmodning

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØRUMSAND NÆRINGSPARK, GNR 41, BNR 6. M. FL.

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØRUMSAND NÆRINGSPARK, GNR 41, BNR 6. M. FL. BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØRUMSAND NÆRINGSPARK, GNR 41, BNR 6. M. FL. 1 Formål Hovedformålet med reguleringsplanen er å legge forholdene til rette for videreutvikling av industribebyggelsen

Detaljer

0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato

0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato KONGSVINGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan 0502 HAUGEKVARTALET Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato --------------------------- ordfører 1 GENERELT Planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for. Midtbyen. Porsgrunn kommune

Reguleringsbestemmelser for. Midtbyen. Porsgrunn kommune Reguleringsbestemmelser for Midtbyen Porsgrunn kommune Egengodkjent av bystyret 12.05.05/01.09.05 (sak 31/05) og 15.12.05 (sak 87/05) Endret i h.h.t. Fylkesmannens skriv av 26.09.06 (Fylkesmannens avgjørelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. 370 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Planområdet 1.2 Hensikten med reguleringsplanen

Detaljer

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum 30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum LESEVEILEDNING: Slik er bestemmelsene bygget opp: 1 Felles bestemmelser inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 2-7 Bestemmelser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser reguleringsplan for Skinsnes

Reguleringsbestemmelser reguleringsplan for Skinsnes Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser reguleringsplan for Skinsnes 1. GENERELLE BESTEMMELSER Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:1 000,

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan, områderegulering. 0804 Gjemselund

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan, områderegulering. 0804 Gjemselund KONGSVINGER KOMMUNE 2226 Kongsvinger Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan, områderegulering 0804 Gjemselund Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: 09.09.2010, sak 99/10

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN EGERSUND SENTRUM. Side 1 av 11. Vedtatt i kommunestyret den 08.06.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN EGERSUND SENTRUM. Side 1 av 11. Vedtatt i kommunestyret den 08.06. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN EGERSUND SENTRUM Vedtatt i kommunestyret den 08.06.2009, sak 048/09 tidl. REGULERINGSPLAN FOR DELER AV EGERSUND SENTRUM, datert 17.12.1990 tidl. REGULERINGSPLAN

Detaljer

NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR ENGELSRUDHAGEN

NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR ENGELSRUDHAGEN NANNESTAD KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR ENGELSRUDHAGEN Planen er datert 22.10.2013 Bestemmelsene er datert 23.10.2013 Revidert iht. PU s møteprotokoll av 03.12.2013 den 17.01.2014

Detaljer

ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MØLLEKVARTALET I GRAN SENTRUM

ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MØLLEKVARTALET I GRAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING, forslag datert 29.08.13, revidert 11.03.14: ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MØLLEKVARTALET I GRAN SENTRUM 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense

Detaljer

HOL KOMMUNE. Forslag til Planbestemmelser til

HOL KOMMUNE. Forslag til Planbestemmelser til PLANFORSLAGET HOL KOMMUNE Forslag til Planbestemmelser til detaljreguleringsplan for felt BFT1a, BFT1b og del av BFT2. Telegraftomta og Geilovegen 58 Geilo sentrum Bestemmelsene gjelder for det området

Detaljer

1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000.

1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. Reguleringsbestemmelser tilhørende REGULERINGSPLAN FOR OSEBAKKEN V.G.S. OG DELER AV TEKNIKERGATA, STORGATA OG SKIENSGATE, PORSGRUNN KOMMUNE Bestemmelsene gjelder for det regulerte området markert med plangrense

Detaljer

Gran kommune. Bestemmelser tilknyttet områdereguleringsplan for Mohagen sør

Gran kommune. Bestemmelser tilknyttet områdereguleringsplan for Mohagen sør Gran kommune Bestemmelser tilknyttet områdereguleringsplan for Mohagen sør Planbestemmelser datert 05.10.12, revidert 09.04.2015 Plankart er datert 10.07.2013, revidert 08.04.2015 Vedtatt av Gran kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

Områdereguleringsplan for Strøm-Auli, Med detaljregulering av BB1-3, BK1-4, GB1, Lek1-2, Turv1-2, BF1 og 2

Områdereguleringsplan for Strøm-Auli, Med detaljregulering av BB1-3, BK1-4, GB1, Lek1-2, Turv1-2, BF1 og 2 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Områdereguleringsplan for Strøm-Auli, Med detaljregulering av BB1-3, BK1-4, GB1, Lek1-2, Turv1-2, BF1 og 2 (eiendommene gnr. 198 bnr. 4, 7 og 50) Planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG. (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG. (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 28/1-2015 Sist revidert: 28/1-2015 Vedtatt av kommunestyret: Planendring: Planen erstatter:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Sammen med søknad om tillatelse til deling skal situasjonsplanen i tillegg vise byggemuligheter.

Sammen med søknad om tillatelse til deling skal situasjonsplanen i tillegg vise byggemuligheter. Vestby kommune Hølen - Reguleringsbestemmelser Egengodkjent av kommunestyret 2.2.2004. Mindre vesentlig endring (1) av planutgvalget 30.8.2004 (Byggehøyde Bf5). Mindre vesentlig endring (2) av planutvalget

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR MYRENOMRÅDET ( ALTERNATIV 2 )

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR MYRENOMRÅDET ( ALTERNATIV 2 ) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR MYRENOMRÅDET ( ALTERNATIV 2 ) Datert 07.06.01, sist rettet 11.11.02, 01.04.04, 22.04.04, 01.06.04 26.08.04 Bystyrets vedtak om egengodkjenning: 26.08.04

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER - STRAUMEN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER - STRAUMEN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER - STRAUMEN SENTRUM Dato: 11.04.2007 Revidert etter 1. gangs behandling i planutvalget. 1. Fellesbestemmelser gjeldende for hele planområdet. 1.1. Området reguleres til: Byggeområder

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 336R Gamlegrendåsen nord (Gjelder også for 336R-1, 336R-2 og 336R-4)

Bestemmelser til reguleringsplan 336R Gamlegrendåsen nord (Gjelder også for 336R-1, 336R-2 og 336R-4) Bestemmelser til reguleringsplan 336R Gamlegrendåsen nord (Gjelder også for 336R-1, 336R-2 og 336R-4) Kongsberg kommune 336R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret : 336R-1 Endring (felt B3c, B4 og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SØRBØ HOVE, FELT B09, B10 OG B13. PLAN 2004306 05

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SØRBØ HOVE, FELT B09, B10 OG B13. PLAN 2004306 05 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SØRBØ HOVE, FELT B09, B10 OG B13. PLAN 2004306 05 Dato: 20.10.2012, Sist revidert: 20.02.13, 05.04.13, 10.10.13 Bestemmelser for plan 2004 106 gjelder i

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer