SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2007. Salutt fra Akershus festning innledet Kongens 70-årsdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2007. Salutt fra Akershus festning innledet Kongens 70-årsdag"

Transkript

1 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2007 Salutt fra Akershus festning innledet Kongens 70-årsdag

2 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2007 Salutt fra Akershus festning innledet Kongens 70 årsdag. Redaktøren har ordet Forsidebilde: Dag Rydmark Nr ISSN: Ansvarlig utgiver: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Tlf.: , faks President: Odd Helge Olsen Alkeveien 3, 4623 Kristiansand S Mob.: (p) Tlf.: Mob.: (a) Arb.: e-post: Forbundets høye beskytter: Hans Majestet Kong Harald V Generalsekretær: Jon Aabakken Rognerudveien 2 B, 0681 Oslo Mob.: Tlf. priv.: Tlf. arb.: e-post: (priv) (arb) Redaktør: Dag Rydmark Tlf.: Mob.: e-post: Ekspedisjon: Jan Steen Tlf.: e-post: Leder kameratstøtte: Knut Østbøll Tlf.: e-post: Forbundssekretær: Berit Magnussen Tlf.: Mob.: e-post: Forbundets hjemmesider: Husk å melde adresseforandring til FNVLF telefon eller faks Trykk: Nr1Arktrykk as Den digitale tidsalder har kommet til bygning 22 på Akershus Festning, og innleder med dette er revitalisering av måten å informere og kommunisere på. Sjekkposten, som har vært bærebjelken i informasjonsarbeidet, er nå supplert med aktiv bruk av hjemmesiden vår, som oppdateres med store og små nyheter hver dag. I tillegg vil vi vektlegge arbeidet med å utvikle kontakten med lokalavdelingene. Jeg har de siste 10 år vært redaktør for en rekke magasiner i Forsvaret. En fellesnevner når det gjelder tidligere produksjoner er ønsket om å skape identitet, tilhørighet og lojalitet. Ikke helt enkelt når en sitter i staben til kystvaktsjefen i Oslo med en portefølje på fartøyer som til enhver tid seiler fra Indre Oslofjord til Barentshavet der alle oppgavene er like viktige enten vi snakker om rovfiske i Barentshavet eller ulovlig krabbefiske i sydligere farvann. Nå har jeg 47 lokallag fra Havøysund i nord til Mandal i sør og mer enn 6000 medlemmer å forholde meg til. Ingen enkel oppgave det heller, men ett ønske ligger fast, nemlig god kontakt med dere som vi skal representere. Sjekkposten og weben blir limet mellom medlemmene og Forbundet, og det blir min oppgave å bidra til at dere blir aktive, positive samspillpartnere. I løpet av min korte tid i Forbundet har jeg besøkt fem lokalavdelinger for å knytte kontakt og invitere til samspill både for å binde oss tettere sammen, men også som ledd i å synliggjøre aktivitetene i lokalforeningene. I et intervju jeg gjorde med Thorvald Stoltenberg for noen år siden, påpekte han nødvendigheten av synliggjøring i media nettopp fordi dette nødvendigvis, i alle fall på sikt, vil føre til et politisk press. Det er nettopp dette vi skal oppnå med kommunikasjonsarbeidet vårt. Det er veteranen og rammebetingelsene rundt veteranarbeidet som skal stå i sentrum for vårt arbeide, og vi som forbund skal gjøre vårt ytterste for å få veteransaken inn på den politiske dagsorden. En av de sakene som ligger meg på hjertet er å tilrettelegge for at lokalforeningene skal etablere egne hjemmesider. Her skal Forbundet være en medspiller for å bidra til positive løsninger. En del lokalforeninger har allerede slike sider på plass, og dette er vel og bra. Jeg vil i løpet av kort tid lage en mal og et rammeverk for hvordan publiseringen skal se ut for at terskelen for å komme i gang skal bli lavest mulig. Av innholdet i et slik lokal web ser jeg bl.a. for meg aktivitetskalender, bilder og saker fra lokale arrangement, e-postlinker samt oppsett for en «lokalavis». Det er nettopp her disse hjemmesidene har sin store verdi. Ta kontakt og send meg informasjon om hva dere ønsker slik at vi kan tilrettelegge behovet på best mulig måte. Poenget mitt er at dere skal bli lokale brukeradministratorer innenfor lokalt område. Det overordnede redaktøransvaret er imidlertid forankret i Forbundet sentralt. Uten aktive lokalforeninger intet forbund! Jeg vil derfor oppfordre dere til å sende inn stoff eller forslag til saker. Forbundskontoret er til for dere! Det samme er Sjekkposten. Bruk den! Dag Rydmark redaktør

3 LEDER: «Tanker om fremtiden» I løpet av de siste årene har forbundsstyret og sekretariatet besøkt nesten alle lokalforeningene over det ganske land. Hensikten har ikke bare vært av sosial karakter, men også for å lytte til synspunktene fra erfarne veteraner knyttet til hva vi kan gjøre bedre for dere. FNVLF er Norges toneangivende veteranorganisasjon. Dette er en posisjon vi ønsker å videreutvikle, men dette kan ikke gjøres uten deres, dvs. veteranenes bistand. Vi vet at over nordmenn har deltatt i internasjonale operasjoner siden 1945, og FNVLF har potensial til å nå både 20. og medlemmer innen Vi har, sammen med Forsvarets Veteranadministrasjonen, meget tunge og vellykkede arrangement bak oss. Minst like store ligger foran oss. Som et resultat av en betydelig medlemsvekst, må i første omgang flere lokalforeninger etableres samtidig som etablerte foreninger gis et faglig løft. Dette må inn i en kontinuerlig prosess som gir oss økt innflytelse og effektivitet. Her nytter det ikke med skippertak. Medlemspleie er også et stikkord som går igjen fra diverse samtaler med veteranene. Vi må holde på medlemmene, og veteranene må føle seg tilfredse i vår organisasjon. Dersom ikke dere føler tilhørighet med organisasjonen er det oss det er noe i veien med ikke dere. Derfor blir det så viktig at vi fremstår som lagspillere med felles agenda nedfelt av Landsmøtet. Vårt veteranforbund må også åpne for avdelingsmedlemskap slik at hele kontingenter/avdelinger i en periode etter hjemkomst er å betrakte som en lokalforening. Mine visjoner for veteransaken omhandler også etableringen av en felles veteranorganisasjon som samler alle veteranene. Målet med en slik veteranorganisasjon inkludert pårørendegrupper, vil etter mitt syn være å bedre organisasjonenes muligheter for å oppnå sine mål i forhold til medlemspleie, øke vår innflytelse og være et sosialt, men også faglig samlingssted. Nøkkelen til dannelsen av en slik organisasjon ligger i at denne har status og et økonomisk fundament gitt av den politiske og administrative forsvarsledelse. Den felles veteranorganisasjonen må bl.a. ha som oppdrag og fullmakt å fordele forutsigbare midler til de veteranorganisasjoner som slutter seg til denne. Etter en sondering i, og blant de aktuelle enkeltorganisasjonene, nedsettes et interimstyre som vil utrede muligheten for felles vedtekter, strategiplan for gjennomføring av samlingsprosessen og tilrettelegge for, og gjennomføring av det første landsmøtet. Det kan i mange tilfeller være befriende å komme ut av skyttergropen og ut i åpent lende. Vi må gjøre hverandre gode. En felles veteranorganisasjon setter arbeidet for veteranene inn i en større dimensjon, og det er jo for heve statusen og interessene til vår veteraner vi arbeider for. Er det ikke? La oss komme i gang. Vi har ingen tid å miste. Odd Helge Olsen president 3

4 Av Dag Rydmark Generalinspektøren for Hæren har nettopp avlagt sekretariatet i FNVLF et besøk. Midt i en travel hverdag, avsetter Robert Mood tid til en oppdaterting på de mest vesentligste saksområdene Forbundet er opptatt av. Denne interessen fra Hærens øverste leder gjenspeiler et oppriktig engasjement til beste for våre veteraner, samtidig som dette markerer en bekreftelse på det allerede gode samarbeidet mellom Hæren og oss. Innrettet mot intops Regjeringen har nettopp besluttet å sende nye spesialstyrker til Afghanistan, og Hæren har gjennom år båret de tyngste løftene med mannskap som etter å ha tjenestegjort en periode ute reiser ut igjen etter et opphold hjemme. Norge støtter ISAF-styrken med 750 soldater. -Nå sender regjeringen ytterligere 150 dit, og Norge er i ferd med å gjøre seg mer avhengig av NATO enn vi var under den kalde krigen, sier generalinspektøren for Hæren, generalmajor Robert Mood. Robert Mood er øverste sjef for Hæren. Ansvaret for innretningen mot deltakelse i internasjonale operasjoner hviler på hans skuldre. Sett i lys av de siste måneder og års kutt i budsjettene tilkjennegir mange en frykt for at vi deltar for mye ute og at vårt nasjonale forsvar ikke får sin rettmessige prioritering. Hvordan ser hærsjefen på innretningen mot utenlandsoperasjonene? -NATOs frontlinje går i dag i Afghanistan. Under den kalde krigen gikk den i Nord-Norge, og Norge har gjort seg mer avhengig av NATO i dag enn det vi var under den kalde krigen.

5 «All ære til veteranene» Når personellet i Hæren får en utfordring, bretter de opp ermene og løser oppdraget. Dette henger sammen med både lojalitetsfølelse, høy motivasjon og tette bånd til kameratene når det går hardt for seg. Ordene tilhører generalinspektøren for Hæren, generalmajor Robert Mood. Afghanistan er viktig for NATO fordi Norge er avhengig av NATO. Norge har, framfor noen, ikke råd til at NATO feiler i Afghanistan, og vårt bidrag er både viktig og nødvendig, fortsetter han. Veien til seier oppnås ikke etter mitt syn gjennom seire på slagmarken, men i en kombinasjon av sivile og militære virkemidler. En koordinert innsats vil absolutt være en suksessfaktor for å lykkes med oppdraget. Jeg følger meg trygg på at belastningen på personellet ikke går ut over verken kvaliteten eller på arbeidet eller motivasjonen. -Det er veteranenes fortjeneste at hæravdelingene i dag får uoppfordret ros fra de sjefene som ser oss. Erfarings baserte kompetanse Når personellet i Hæren får en utfordring, bretter de opp ermene og løser oppdraget. Dette henger sammen med både lojalitetsfølelse, høy motivasjon og tette bånd til kameratene når det går hardt for seg. -Vi er etter hvert blitt så få at vi dessverre ikke har mulighet for å stille opp i nye oppdrag selv om vi gjerne vil. At dagens hæravdelinger har høyere kvaliteter enn det vi hadde tidligere skyldes nettopp de erfaringene vi har høstet fra tidligere operasjoner. Det er også et faktum at i FN-operasjoner, så har organisasjonen blitt bedre mht kommando og kontrollsystemer og den taktiske rammen rundt selve operasjonen, men det er nå en gang slik at de fortsatt har en lang vei å gå før de kan konkurrere med NATO når det gjelder selve oppgaveløsningen. Det kan av den grunn være mer krevende, og innebære høyere risiko og delta i rene FN-operasjoner enn å delta i NATO-ledede operasjoner basert på et FN-mandat. Heldigvis lever vi i et demokrati der det er politikerne som beslutter om, og i så fall hvor vi skal stille bidrag, og vi nærmer oss et system der kvinner og menn får like rettigheter, sier han. Den erfaringsbaserte kompetanse veteranene kommer tilbake med etter endt tjeneste er det viktig at vi forvalter på en god måte. -Det er veteranenes fortjeneste at hæravdelingene i dag får uoppfordret ros fra de sjefer som ser oss. Gjennom sine erfaringer og kompetanse har de gitt et viktig bidrag til å gjøre oss gode. Da blir mitt budskap til alle som har vært ute følgende; -Vær stolte over den jobben dere gjorde. Din innsats har vært med og gitt noen mennesker, og hele samfunn, sjansen til en langsiktig positiv utvikling. Det skal du som veteran være stolt over, og Norge som nasjon har grunn til å være stolte av dere. Det skulle derfor bare mangle at vi tar godt vare på våre veteraner i anerkjennelse av den innsats dere har gjort, sier Mood. Allmenn kjønnsnøytral verneplikt? Kvinneandelen i Forsvaret er økende. Hæren ønsker tilgang på de beste soldatene, og da kan vi ikke bare lete i halve årskullet. Ser man dette i sammenheng med deltakelse i internasjonale operasjoner, er dette gledelig nettopp fordi eksemplene er mange på -Vær stolte over den jobben dere gjorde. Din innsats har vært med og gitt noen mennesker, og hele samfunn, sjansen til en langsiktig positiv utvikling. at kvinner er en betydelig ressurs under taktiske operasjoner på bakken. I et muslimsk land er det spesielt viktig å være oppmerksom på at man ikke tråkker over kulturbarrierene. I jakten på skjulte våpen, sier det seg selv at det er mer legitimt at en kvinnelig soldat foretar kroppsundersøkelse av en muslimsk kvinne enn at det dette blir utført av en mann. Det jeg ønsker å si med dette, er at vi trenger mangfoldet kvinnene representerer, og personlig ønsker jeg meg et system med like muligheter og rettigheter for kvinner og menn. Vi skal av den grunn være forsiktig med å bruke kvotering som virkemiddel. Dette er grunnen til at jeg ønsker en allmenn kjønnsnøytral verneplikt med en spennende og utfordrende tjeneste. Kvinner skal ha tilgang til Forsvaret på lik linje med menn, men dette innebærer at politikerne må tørre å ta noen grep skal vi ha mulighet til å innfri denne dristige ambisjonen. Skal vi få til dette, må Forsvaret tilføres de ressurser som er nødvendige for å bygge om kaserner, og ellers sørge for at det er mulig å ta i mot på en slikkelig måte de jentene som er invitert til sesjon. Dersom Forsvaret skal ta imot et par tusen jenter i tillegg til gutta, betyr det en formidabel innsats som må starte i dag, sier han. Vi er klare, men det gjenstår å se hvor sterkt våre politikere egentlig ønsker dette, avslutter han. 5

6 Veteraners psykiske helse Veteranorganisasjoner har mange oppgaver og utfordringer. En viktig funksjon er å fostre stolthet og skape og opprettholde vennskap blant veteraner. Gjentatt deltagelse i internasjonale operasjoner vil bli vanlig for militært personell og inngå som en forventet del av livsløpet. For dem vil veteranorganisasjoner kunne ha en viktig oppgave også mellom oppdragene. Av Lars Weisæth, seksjonsleder/psykoanalytiker og dr. med. ved nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Blant utfordringene for veteranorganisasjoner er hvilken holdning de skal innta til psykiske lidelser og hva veteraner kan gjøre for å hjelpe hverandre, enten problemene er tjenesterelaterte eller ikke. I det følgende skal vi se på en del nyere forskning om sammenhengen mellom deltagelse i forskjellige typer militære operasjoner og den psykiske helsen. Felttoget i Norge Omkring årtusenskiftet lyktes det en forskergruppe bestående av tidligere fylkeslege Kolbjørn Øygard, krigshistoriker Ottar Vold og undertegnede å spore opp og få samtykke til en omfattende legeundersøkelse av samtlige gjenlevende i en av de norske bataljonene som sloss under felttoget i Nord-Norge våren Ingen annen undersøkelse av stridsveteraner har så lang observasjonstid. Studien kan sies å fastslå den endelige helsetilstand hos slike veteraner mot slutten av livet. Altabataljonen som dette dreide seg om, var som kjent utsatt for til dels ekstreme fysiske påkjenninger og også betydelige psykiske påkjenninger i løpet av de 45 dagene krigshandlingene varte. De deltok i den offensive operasjon mot Narvik, var fremgangsrike i kampen og hadde etter forholdene beskjedne tap. Det var få psykiske sammenbrudd under kampene, men slitasjen var stor, ikke minst pga. at det ble lite søvn, og grader av stridsutmattelse gjorde seg derfor gjeldende mot slutten av felttoget. Ett viktig funn hos disse gjenlevende veteranene henimot 60 år etter kampene var at vi ikke fant en eneste med psykisk senskade. Derimot kunne det påvises at de fleste av kampveteranene bar spor av de psykiske stridspåkjenningene, men uten at det i vesentlig grad hadde redusert helsen eller arbeidsevnen gjennom livet. Vi valgte derfor å omtale disse sporene som «naturlige stridsveteranreaksjoner». Man kan ikke delta i strid uten at opplevelsen gjør noe med en. Men bare omkring 10 prosent av veteranene ble funnet å ha posttraumatiske stressreaksjoner av en slik alvorsgrad at de kunne omtales som psykiske skader, og da i all hovedsak posttraumatiske stresslidelse. Fraværet av senskader betyr at alle med problemer av betydning kunne vært oppdaget tidlig, for eksempel på legekontrollen ved repetisjonsøvelsene etter krigen, og at nødvendig behandling kunne vært iverksatt. Forløpet av de psykiske reaksjonene var at de debuterte mot slutten av felttoget eller etter hjemkomsten, at de for mange svant hen, men at de hos en del har vedvart i alle etterkrigsår. Det er interessant å spekulere på hvorfor det ikke etter slike krigspåkjenninger utviklet seg senskader. En nærliggende forklaring kan være at disse soldatene hadde en helt annen mulighet enn de ovennevnte krigsdeltagergruppene til aktiv handling i de faresituasjonene de opplevde, til å få kontroll og styring over situasjonen. Ytterligere et viktig funn i denne studien var at det ble funnet en sterk sammenheng mellom legemlige plager, særlig i form av muskelskjelettlidelser, og graden av posttraumatisk stressymptomer. En lærdom av dette er at helsepersonell bør være våkne overfor legemlige plager hos veteraner med psykiske problemer og vice versa. I våre undersøkelser av norske krigsveteraner har vi klart fått illustrert hva anerkjennelse for innsatsen betyr. Veteranorganisasjoner har særdeles viktige oppgaver ved at de tilbyr et hensiktsmessig miljø både for å gjennomarbeide krigsopplevelsene og for å lette overgangen til det sivile samfunn. Veteranorganisasjoner kan tilby sosial støtte fellesskap, følelsesmessig kontakt, tilhørighet, identitet, meningsfylte aktiviteter, informasjonsstøtte om rettigheter og plikter, osv. En viktig del av sosial støtte er sosial kontroll, «det å vokte sin broder», det å våge å si ifra når en synes at en kamerat utviser risikoatferd, hva enten det gjelder bilkjøring eller omgang med alkohol. Det å kunne opprettholde et kameratskap samtidig med slik ubehagelig ivaretakelse er viktig. Kameratstøtte er et viktig stikkord. Fredsoperasjonene Foreløpige erfaringer indikerer at fredsbevarende operasjoner i FN-regi («blue beret-operasjoner») kan by på andre og vanskeligere psykiske påkjenninger enn skarpere operasjoner i NATO-regi («green helmet-operasjoner») slik disse hittil har forløpt. Det er antakelig en rekke bidragende faktorer til at FN-tjenesten kan være belastende. Den store UNIFIL-studien fra 1993 som kartla den psykiske helsetilstanden hos dem som hadde tjenestegjort i UNIFIL fra 1978 og utover, påviste at mindre enn 5 prosent av de som hadde fullført tjenesten i ettertid kunne ha posttraumatiske stressplager relatert til tjenesten. Men det var hele 15 prosent av de som hadde avbrutt tjenesten, de såkalte «repatrierte» som hadde tilsvarende plager. De første årene av UNIFIL-tiden kunne hjemsendelsen sikkert ha vært taklet bedre for å redusere den opplevelse av nederlag som avbrutt tjeneste gjerne kan gi. Denne kan representere det såkalte «second blow» eller «slaget etter slaget» som kan gjøre vondt verre. Her er det ikke bare mangelen på anerkjennelse, men ikke å bli ivaretatt når man har lidd et personlig nederlag, som blir en belastning. En del UNIFIL-veteraner som kom hjem på regulært vis husker vel ennå at det var ikke særlig stas at den første kontakten med hjemlandet var å bli møtt av tollere! Blant årsakene til at fredsbevarende tjeneste kan være vel så psykisk traumatiserende er mindre grundig seleksjon, kortere forberedelsestid og mindre samtre- 6

7 ning, uklare mandater, underdimensjonerte styrker og uberegnelige motparter. FN-tjenesten i seg selv byr også på spesielle utfordringer mht. mestring av stress: Den lette bevæpning og at soldaten er pålagt strenge restriksjoner i oppdraget som skal løses med et minimum av makt og voldsbruk, upartiskheten, gjennomsiktighet osv. Det å skulle både være et avskrekkingsinstrument og en tillitskapende aktør byr på komplekse utfordringer. Spesielt syntes behovet for å ha god aggresjonskontroll å være viktig hos FN-soldater. Når man ikke blir respektert av noen av partene, gjelder det å ha et robust selvbilde og respekt for seg selv. Når det var så strenge begrensninger på å svare aggressivt, var det kanskje ikke overraskende at irritabilitet og frykt for tap av kontroll med egen aggresjon fremsto som et problem. Det var dette vi i 1978 beskrev som «FN-soldatens stressyndrom». Den første norske kontingenten i Irak i 2003 ble undersøkt straks før avsluttet tjeneste, og det viste seg at tjenesten var mestret godt og uten påvisbare psykiske skader. En analyse av de forskjellige risiki som tjenesten innebar viste at avdelingen hadde greid å redusere risikonivået betraktelig ved de tiltak som var iverksatt. Den risiko som fremsto som vanskeligst og med liten mulighet for å ha kontroll og styring over var de såkalte «improvised explosive devices», veibombene. Selvmord blant veteraner Det har i mange år vært uttrykt bekymring fra forskjellige hold om en mulig økning av selvmordsrisikoen hos personell som har tjenestegjort internasjonalt. I 2006 forsvarte psykolog Siri Thoresen ved vårt senter en doktoravhandling om selvmordsforekomst hos norske veteraner som hadde tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Undersøkelsen viste at samtidig som det var en betydelig lavere risiko for sykdomsdødsfall, var det en 40 prosent høyere risiko for selvmord sammenlignet med andre norske menn av samme alder i samme tidsperiode. Det å være ugift, skilt eller separert er en kjent risikofaktor for selvmord, særlig hos menn. Blant FN/NATO-veteranene var det færre enn i den generelle mannlige befolkning som var gift. Når vi kontrollerte for ekteskapelig status, var det ikke lenger en signifikant overhyppighet av selvmord blant FN/NATO-veteranene. Dette kan gjenspeile en viss sårbarhet hos FN/NATO-veteranene. Men det kan heller ikke utelukkes at problemer knyttet til post-traumatiske reaksjoner etter tjenesten har ført til vanskeligheter i nære relasjoner. Studien viste også at FN/NATO-veteranene i større grad døde av selvmord ved skytevåpen og karbonmonoksydforgiftning. Den økte forekomsten av selvmord ved bruk av skytevåpen kan indikere at tilgjengelighet til våpen kan ha bidratt til den økte forekomst av selvmord hos FN/NATO-veteranene. Undersøkelsen viste at 1) psykiske helseproblemer var en vesentlig risikofaktor for selvmord blant FN/NATO-veteranene. Særlig gjaldt dette depresjon og psykotiske lidelser. Derimot var ikke post-traumatisk stressforstyrrelse utbredt blant veteranene som tok sitt eget liv. Også 2) mangel på sosial støtte var en viktig risikofaktor for selvmord. Denne undersøkelsen fokuserte spesielt på hva det er ved det å bo alene/være ugift som fører til økt selvmordsrisiko er det fravær av beskyttelse (støtte) eller tilførsel av en risikofaktor (sorg og tapsopplevelse)? Et viktig bidrag fra denne studien var at begge faktorer hadde betydning: Både mangel på sosial støtte og nylig tap av kjæreste ga unike bidrag som risikofaktorer for selvmord. Denne studien kunne ikke påvise sammenhenger mellom selvmord og stressbelastning/traumer i FN/NATOtjenesten eller post-traumatiske stressreaksjoner. Men 3) ufrivillig hjemsendelse fra tjenesten (tvungen repatriering) var en viktig risikofaktor for selvmord blant veteranene, selv når psykiske helseproblemer (post-traumatiske reaksjoner) ble kontrollert for. Dette funnet indikerer at repatriering fra FN/NATO-tjenesten kan være en traumatiserende hendelse i seg selv, og at repatrieringen kan skape helseproblemer eller forsterke allerede eksisterende helseproblemer hos individet. Repatrieringen oppfattes av mange som en ydmykende og krenkende hendelse. Disse resultatene kan derfor rette oppmerksomheten mot krenkende og skamfulle hendelser som mulige risikofaktorer også i andre grupper av unge menn. Avsluttende bemerkninger Undersøkelsen av veteraner har vist at omkring 90 prosent er svært fornøyd med tjenesten, har fått utvidet sin horisont, har styrket sin militære kompetanse og kommet fra det uten helsemessige problemer. Det er intet grunnlag for myten om «tikkende bomber» blant militære veteraner. Selv om også ryktene om mange selvmord viste seg å være overdrevne, er det likevel grunn til å ta dette med stort alvor. Det finnes ikke sterkere kameratskap enn det som utvikles blant soldater under krig. Det indre samhold i laget, troppen og kompaniet skaper en lojalitetsfølelse soldater imellom som øker tåleevnen fordi ingen vil svikte kamerater. Soldaten er villig til å utsette seg for risiko fordi han vil fortjene kameratenes respekt. Det sterke kameratskapet opprettholdes og bør ivaretas bl.a. gjennom veteranorganisasjonene. Det har vist seg å være lettere for soldater som selv har kjent problematiske reaksjoner på kroppen å gjenkjenne lignende problemer hos andre veteraner. Det er også mindre truende for veteraner å erkjenne sine problemer når denne «likemannsmetoden» har vært brukt. Opplevelsen av å ha plagsomme reaksjoner som andre og forståelsen at dette kan være sterke normalreaksjoner på unormale påkjenninger, reduserer frykten for å være annerledes som de fleste oss jo har. Det tar tid å etablere en sterk og felles avdelingsfølelse. Mange av de verdier som skal prege en god militær avdeling er avhengige av en militær kultur, en godartet form for militarisme. Det norske samfunn har med sitt ideal om massemobilisering, om «borgeren i uniform» i en fedrelandskrig ikke behøvd å utvikle samme militære kultur som nasjoner med yrkessoldater. Så lenge det var angrepet mot fedrelandet som var trusselen, kunne man vel også regne med at det ville være andre bærende krefter som gjorde fellesskapet sterkt nok. Men når norske soldater skal utføre vanskelige og risikofylte militære oppdrag under andre himmelstrøk, blir de mer avhengige av slike militære verdier som profesjonelle styrker må være preget av. Denne artikkelen er forkortet. Du finner den i sin helhet på (red.) 7

8 Kirurg i i kamuflasje De fleste brannskadde barn i Afghanistan blir ikke reddet av en utenriksminister. Kirurg Vera Halvorsen ved hjelper ISAF-styrken så mange hun hjelper kan. så mange hun kan. De fleste brannskadde barn i Afghanistan blir ikke reddet av en utenriksminister. Kirurg Vera Halvorsen ved ISAF-styrken 36 A-MAGASINET 2. FEBRUAR

9 A-MAGASINET 2. FEBRUAR

10 kirurg i kamuflasje Denne artikkelen er KRIG OG FATTIGDOM gjengitt med velvillig Vera Halvorsen skriver her om tillatelse sine opplevelser fra som A-magasinet kirurg i (red.) ISAF-styrken i Afghanistan. Tekst: VERA B HALVORSEN Foto: NORWEGIAN DEPLOYABLE HOSPITAL LYDEN AV KRIG og av ekstrem fattigdom er lyden av stillhet etter at det forferdelige har hendt. Etter tre måneders tjeneste ved ISAF-styrken i Afghanistan, hadde 38 A-MAGASINET 2. FEBRUAR 2007 jeg hørt altfor lite barnegråt. Mineskadde barn, trafikkskadde barn, barn som var skutt i ryggen og forbrente barn lå i sengene sine, våkne og nesten uten smertestillende medisiner. De fleste barna jeg og mine sanitetskolleger traff på universitetssykehuset i Mazare-Sharif, lå helt stille og i stillhet. Langt fra alle de små hadde en hånd å holde i. Jeg hadde ikke trodd det var slik i et land med sterke familiebånd. Men kanskje mamma og pappa også var skadd, eller endog drept? Eller kanskje de passet på seks andre barn? Og hvorfor fikk ikke barna nok smertestillende medisiner i et land som er den største opiumprodusenten i verden? Det uhyggeligste var de forbrente, både voksne og barn, hvor hendene var stivnet, ubrukelige og smertefulle, og hvor øyelokkene var brent bort slik at de ikke engang kunne lukke øynene i fortvilelse. De heldigste hadde nett over sengen til vern mot fluene, et laken å ligge på og salve på de største sårflatene. Brannskadene var i alle henseende et fattigdomsproblem. Familien hadde ikke elektrisitet. Parafin og lettantennelige oljer ble brukt og oppbevart på en måte ingen vestlig brannvernmyndighet ville godkjent. Den første viktige brannskadebehandlingen lot seg ikke gjennomføre på grunn av mangel på vann, ikke minst rent vann. Hva kunne vi fra Forsvaret i Norge bidra med? Våre afghanske kolleger var meget erfarne, arbeidsomme og oppfinnsomme. Likevel: Hva skulle de hjelpe seg med? Hadde vi kanskje noen plater og skruer å avse til bruddbehandlingen? Hadde vi bandasjer, symateriale til sårene og frakker, munnbind og hetter til kirurgene? Og hadde vi et råd å komme med? Knust bekken. Hva ville du i ditt hjemland gjort for denne 18-årige kvinnen som har knust bekkenbenet, hvor underlivet og urinblæren er ødelagt? Ja, hva ville vi gjort? Vi ville samlet tre av våre spesialister på bekkenkirurgi, to plastikkirurger, en urolog, en eller to anestesileger og like mange spesialsykepleiere og så møysommelig begynt å operere henne. Først kanskje i seks-åtte timer, deretter ville hun ligget på vår intensivavdeling med høyspesialisert behandling et døgns tid, før hun igjen ville blitt operert og reparert steg for steg. Kanskje måtte hun hatt ti operasjoner, kanskje tyve. Og måneder med rehabilitering. Hvordan skulle vi gi våre kolleger råd uten samtidig å fortelle om vår, for dem uoppnåelige, teknologi og rikdom? Kanskje hadde kvinnen overlevd i våre hender hjemme, kanskje ikke. Etter tre døgns lidelser døde kvinnen. Våre kolleger nektet først for at hun var død, og sa at hun hadde flyttet til en annen avdeling. Hos oss hadde kvinnen hatt en dødelighetsrisiko på kanskje 20 prosent, her var den 100 prosent. Alle visste det, men ingen ville snakke om det. Elendig hygiene. Infeksjonssykdommer tar livet av flest mennesker i verden. I krig og i fred. Selv ikke på sykehus er man forskånet for infeksjoner. I hvert fall ikke når man mangler vann, såpe, desinfeksjonsmidler, bandasjer, håndklær, rene lakener og operasjonsfrakker, og når strømforsyningen er for ustabil til at en kan sterilisere instrumenter. Første gangen jeg kom til sykehuset og skulle assistere ved et åpent leggbrudd, kom ikke den lokale kirurgen. Da sto jeg der alene med våre sterile skruer og stag, men uten annet rent utstyr. Den stakkars møkkete pasien- Langt fra alle de små hadde en håh 10

11 ISAF Soldater: NATO-styrken ISAF (International Security Assistance Force) har over soldater fra 37 land i Afghanistan. Kom til Kabul i februar USA: Amerikanernes Operation Enduring Freedom hadde kommandoen i sør og øst inntil oktober i fjor. Stabliseringsstyrken ISAF har nå overtatt det militære ansvaret for hele Afghanistan. Norge: 500 norske soldater deltar i ISAF. Av disse er 37 sanitetssoldater tilknyttet Norwegian Deployable Hospital, et containerbasert feltsykehus beliggende i Camp Nidaros i Nord-Afghanistan. Sykehuset tas ned i slutten av mars og erstattes av et nybygd sykehus under tysk ledelse. Bemanning: Sykehuset har to operasjonsstuer med norsk og tysk sanitetspersonell. Pasienter: Til nå har inntil to senger i sykehuset vært avsatt til sivile operasjonspasienter. Døde: Siden amerikanernes invasjon i 2001 er nesten sivile drept. Antallet døde Talibantilhengere er usikkert. Noen hundre ble antatt drept under NATO-offensiven i sør i fjor. Ca 150 NATO-soldater har mistet livet siden invasjonen. ten var allerede inne på operasjonsstuen. Det var meningen å bruke samme såpestykke til å vaske pasientens ben som kirurgens hender med. Operasjonsfrakken var fuktig, gråbrun og full av gamle blodflekker. Jeg hadde merket meg en spring nede ved gulvet i hjørnet, hvor jeg hadde sett at man vasket av seg blodet på føttene etter operasjonene. Det hender man må leve i flere tiår som lege før en forstår hva som egentlig ligger i «å gjøre det beste ut av situasjonen». Det er også virkelighetsfjernt for en kirurg som lever i rene og pene omgivelser, å se at et dødt foster tatt ut fra en fødende kvinnes sprukne livmor, legges i en krok på et skittent gulv mens man forsøker å gjenopplive kvinnen med kontante klaps på kinnet. Blod er til salgs i Nord-Afghanistan hvis man har penger nok. Kanskje. nd å holde i ånd å holde i HEKTISK: Artikkelforfatteren Vera Halvorsen må ofte hive seg rundt når nye pasienter ankommer. PRIMITIVT: Skjøteledningene ligger provisorisk i blodet. Det kan vaskes av bena i en spring i hjørnet av operasjonsstuen. LIDELSE: Mange små pasienter har reist langt uten smertestillende. A-MAGASINET 2. FEBRUAR

12 I UNIFORM: Av afghanere flest ble sykepleier Robin og lege Vera Halvorsen, og alle andre i ISAF-uniform, oppfattet som en del av en okkupasjonsmakt. Den yngste pasienten med sprengladn Den yngste pasienten med sprengladni Sykehuset brant. En dag senhøstes brant det lokale sykehuset ned. Årsaken var sannsynligvis feil på det elektriske anlegget. Overalt hadde vi sett ledninger som hang og slang. Ingen pasientliv gikk tapt, så vidt vi vet. Med stort pågangsmot omorganiserte våre kolleger seg og lagde nye operasjonsrom i små kott. Mange pasienter lå utendørs, pårørende ble mobilisert og personalet tok med ting de kunne unnvære hjemmefra. Vi, tyskerne, svenskene, UNESCO og andre, stilte telt, arbeidskraft og utstyr til disposisjon. Men det mest imponerende var å se hvordan våre afghanske kolleger fortsatte med sitt arbeid som om nesten ingenting hadde hendt. Vi visste at de hadde vært ute en vinternatt før og greid seg under Sovjets okkupasjon og Talibans herjinger, men maken! Den siste dagen på det lokale sykehuset, da min tjenestetid var over, slo det meg hvor mye medisinsk kunnskap jeg hadde fått fra mine afghanske kolleger. Ikke bare hadde jeg lært kirurgiske triks som det stort sett er unødvendig å kunne i en høyteknologisk hverdag, men som kan komme til nytte i nødens stund. Jeg hadde også lært hva ressursutnyttelse i ytterste konsekvens dreier seg om. Okkupasjonsmakt. Ikke alle satte pris på vår tilstedeværelse på det lokale sykehuset. De færreste visste forskjell på NATOs ISAF-styrker med stabiliserende og humanitært mandat og amerikanernes Operation Enduring Freedom som krigførende og terrorbekjempende styrker. I de flestes øyne var vi en del av en okkupasjonsmakt. Vi hadde pansrede kjøretøyer, bar uniformer og hadde våpen. Ikke rart at noen, både kolleger og pasienter, var skeptisk til å motta våre helsetjenester. Talibans språk var tydelig: Vi var fiender, vi var vantro og målet var å drepe oss, selv om det gikk sivile, afghanske liv med i samme slengen. Det er meget problematisk å være i uniform og samtidig i humanitær tjeneste. Røde Kors er tydelig imot en slik sammenblanding av tjenester. Vi vet at sivile skoler og sykehus som er blitt oppført med militær hjelp i andre Fakta: Afghanistan Afghanistan Befolkning: 31 millioner. 53 prosent lever under fattigdomsgrensen. Forventet Befolkning 31 millioner. 53 prosenter under levealder fattigdoms er 43 grensen. år. Forventet levealder er Fødsler: 43 år. Hver kvinne føder i gjennomsnitt 6,7 Fødsler: barn. I Hver løpet kvinner av livet føder har i gjennomsnitt en kvinne 6,7 1/15 barn. risiko I løpet for av å livet dø når har en hun kvinne føder. 1/15 risiko for å dø når hun føder. Utdannelse: 64 prosent av befolkningen er analfabeter. Utdannelse: 64 Blant prosent kvinnene av befolkningen er det er analfabeter. Blant over 80 prosent som kvinnene ikke kan er det lese over og 80 skrive. prosent som ikke kan lese og skrive. Opium: I fjor ble det dyrket over tonn Opium: opium I fjor i ble Afghanistan. det dyrket over Opptil 6000 tonn 1/6 opium av i Afghanistan. Opptil 1/6 av alle afghansere er alle afghanere på en eller annen er på måte en involvert. eller annen En opiumsavling gir En 7 ganger opiumsavling så står inntekt gir ti som ganger en hvete- måte involvert. avling. så stor inntekt som en hveteavling. Tro: Tro: prosent av av befolkningen er sunnimuslimer, sunnimuslimer, 19 prosent 19 er prosent shiaer. er shiaer. land, er blitt bombet. Likevel har Stortinget uttrykt ønske om at de norske styrkene, gjennom humanitær innsats, viser et medmenneskelig ansikt. Målet er at vestlige skal bli akseptert lokalt som mulige samarbeidspartnere i gjenoppbyggingen av Afghanistan. 40 A-MAGASINET 2. FEBRUAR

13 kirurg i kamuflasje DRILL: I Afghanistan må også sanitetssoldatene være forberedt på det verste. Våpensjekk er viktig før patruljen skal ut av leiren. ing på kroppen var syv år nger på kroppen var syv år Derfor bidrar det norske Forsvaret med medisinsk utstyr og hjelp til å gjennomføre kirurgi på lokale sykehus. Av samme grunn behandles lokale, sivile pasienter i det militære feltsykehuset i Mazar-e-Sharif. Nyttårsgaven fra Forsvaret til det lokale sykehuset var kirurgisk utstyr for en halv million kroner. Det er mer enn deres vanlige, årlige budsjett. Selvmordsbombere. Til en hver tid hadde vi plass til å ha to sivile operasjonspasienter liggende på det velutstyrte norskledede feltsykehuset. Det er ikke sikkerhetsmessig uproblematisk med sivile pasienter i en militærleir, like lite som det er uproblematisk å ha mer enn tusen sivile afghanere sysselsatt med praktisk arbeid inne i leiren. I Kabul var det ikke utenkelig at selv pasienter på båre kunne være eventuelle selvmordsbombere. Den yngste pasienten med sprengladninger på kroppen som har kommet til et ISAF-sykehus, var syv år. Av beredskapshensyn kunne heller ikke sivile pasienter ligge hos oss mer enn noen dager. Derfor var det en del kompliserte kirurgiske tilfeller vi ikke kunne behandle. På slutten av året, da logistikken på det lokale sykehuset hadde bedret seg etter brannen, fikk vi imidlertid til en ordning slik at våre sivile, ferdigopererte pasienter kunne tilbakeføres til det lokale sykehuset før de ble endelig utskrevet. Dette var en nødvendighet for mange som hadde en lang og besværlig vei til lege og sykehus. Noen av barnepasientene kom fra avsidesliggende strøk langt inne i de utilgjengelige fjellområdene. En tiåring som var skutt i låret, kom først til sykehuset etter 21 dager. Et barn med livstruende nyresykdom hadde vært på reise i fem døgn, før far og barn nådde sykehuset. Først ett døgn på esel nedover bratte fjellsider, så på et lasteplan i to dager og på buss ett døgn, før en bekjent av en fetter av en fetter ga dem haik med vraket av en personbil de siste milene. Godt da å komme til et gratis og garantert korrupsjonsfritt sykehus selv om hjelperne var i uniform. Bomber. Midt inne i en stor militærleir, selv i et farlig krigsområde som i Nord-Afghanistan, er lyden av krig for det meste lik lyden av fred, akkurat som i et boligstrøk midt i Oslo sentrum: Biler som ruser, gravemaskiner i full aktivitet klokken syv om morgenen, naboer som spiller høy musikk og hoier. Men det var også nesten daglige, kontrollerte eksplosjoner og drønn fra sprengninger av hjemmesnekrede bomber. Disse leverte lokalbefolkningen fra seg til destruksjon på dertil egnet sted rett utenfor leiren. Våre etterretningsfolk kunne jevnlig rapportere om bomber og granater og uro i nærheten. Nok til å øke pulsen litt, men noe alle var forberedt på. Vera B. Halvorsen (51) er kirurg ved Ullevål Universitetssykehus og startet i oktober 2005 opplæringen som sanitetsoffiser. Oppgaven er å gi førstehjelp til skadde soldater, og eventuelt sivilbefolkningen, i krigsområder. Tjenestegjorde ved ISAFstyrken i Nord-Afghanistan fra august til november A-MAGASINET 2. FEBRUAR

14 SIDEN SIST: «Til lags åt alle kan ingen gjera», men vi forsøker. Med ny informasjonssjef vil Sjekkposten være noe endret i både form og innhold, og vi håper at den fortsatt vil falle i smak. Målet er at alle som leser Sjekkposten skal finne noe interessant å lese, uansett veteran eller ikke. Og, spesielt for dere veteraner, er det en oppfordring til å gi tilbakemelding i den hensikt at vi skal få et best mulig tidsskrift. Vi er ikke helt ferdige med UNEFmarkeringen, men har startet planleggingen av neste, store jubileum UNI- FIL 30 år i 2008! Prosjektleder er visepresidenten Dan-Viggo Bergtun. Kontaktpersonen i sekretariatet er infosjef Dag Rydmark. Roger Helmers (HSTY/N) er involvert i å komponere «musikk om INTOPS-opplevelser», og som skal brukes i den sentrale markeringen i Oslo. Dette skal bli et jubileum som merkes, og som markedsfører veteranenes innsats på den måten de fortjener. Det er ikke uten grunn at FN-styrken er tildelt Fredsprisen for sin innsats verden over! Det blir selvfølgelig en mengde lokale arrangement håper vi. Der kommer de lokale krefter til nytte som i UNEFarrangementene. Vi har god kontakt med den militære ledelsen. Tirsdag 20. februar hadde vi besøk GIH over et par timers tid, hvor vi fikk anledning til å orientere om forbundets organisasjon og aktiviteter. Sin vane tro, GIH var meget positiv til veteranarbeidet og vil bidra i stor grad til at dette skal bli et meget minneverdig jubileum. Presidenten møtte Forsvarssjefen 27. februar for å diskutere saker av relevans for Forbundet. Vi opplever at veteransaker blir hørt og forstått langt bedre i Forsvarsledelsen enn tidligere. Vi ønsker å være en så attraktiv organisasjon for veteraner som mulig. I den forbindelse har vi bl.a. arbeidet på flere områder for å få til avtaler som kan innebære fordeler for det enkelte medlem. Vi er stort sett i mål med en fordelsavtale, og flere er under vurdering. TIC-kortet, som er en del av Familieøkonomi, kan gi oss prisreduksjoner på en rekke varer og tjenester. Les mer på Ungdomsgruppen har mange arrangementer på planleggingsblokken. I påsken er det leid en hytte i Lillehammer/Øyer området med gratis reise og opphold for ca 25 personer. Vi skal igjen legge til rette for deltakelse i Quart festivalen/kristiansand og Ekstremveko på Voss. Datoer for større aktiviteter vil du finne på vår hjemmeside. Forbundet har leid deler av Frydenlundsgt 12 i Oslo. Det nye veteranhjørnet er på 250 m 2, og skal bli Forbundets nye informasjons- og utstillingssted samt Oslo-foreningens møtested. Oslo-veteranene er allerede i full gang med etableringen. I det militære forsvar (FSJ) er det nå stor vilje til å kjøpe Bæreia tilbake til Forsvaret for å eie og drifte Bæreia som et senter for veteraner. LHL eier senteret i dag. Vi har over lang tid hatt et nært samarbeid med Forsvarets veteranadministrasjon (FVA) om å etablere faste møtesteder en gang i måneden for veteraner i byer og større tettsteder. Det vil til sammen være 14 forskjellige steder når dette er på plass; kanskje flere. Disse møtestedene skal driftes og administreres av våre lokale foreninger på stedet. FVA bidrar kun økonomisk. Enhver veteran er velkommen uansett tidligere misjon og møtested. Stikk innom, treff likesinnede og ha det hyggelig til en meget moderat pris! Vårt første styremøte i 2007 ble arrangert i Oslo 10. mars. Ledermøtet arrangeres på Olavsgård (Romerike) 14. og 15. april. Vi håper at alle lokale ledere møter, sammen med Forbundsstyret og sekretariatet. Vi oppfordrer alle til å følge med på vår hjemmeside. Dette vil være beste stedet å holde seg jevnlig oppdatert både om hva som skjer i FNVLF, og om saker som antas å være av interesse for oss veteraner. Der finner du store og små nyheter hver dag.

15 SIDENEN ER FORSVARETS VETERANADMINISTRASJONS BIDRAG TIL SJEKKPOSTEN VIKTIG JOBB: Som tidligere forsvarssjef og med erfaringer fra internasjonale operasjoner skal general Arne Solli lede arbeidet med et veteransenter i Forsvaret. Jeg har hatt god kontakt med veteranmiljøet, og det er hyggelig å få gjøre denne viktige jobben, sier generalen. Skal utrede veteransenter Tidligere forsvarssjef, general Arne Solli, skal lede arbeidet om et senter for veteraner i Forsvaret. I slutten av mai skal utredningen være klar. Av Katrine Gramshaug, informasjonsansvarlig Pøs - Vi har nå startet på analysefasen. Utredningen skal være ferdig til midten av mai, og det forventes en anbefaling omkring et veteransenter når det gjelder behov, kompetanse, kostnader og infrastruktur, forteller general Arne Solli. Solid leder Forsvarssjefens ledergruppe i Forsvarsdepartementet avgjorde i januar at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal komme med en anbefaling om et senter for veteraner eid og drevet av Forsvarets militære organisasjon. Det er generalmajor Espen Amundsen, sjef i Personell-, økonomi- og styringsstaben, som har engasjert den tidligere forsvarssjefen til å lede arbeidsgruppen. - For tiden har vi ikke et fast sted hvor Forsvaret kan tilby tjenester til veteraner, og det er derfor viktig at vi nå får analysert forholdene omkring en etablering av et veteransenter. Jeg er meget tilfreds med at general Solli takket ja til å lede en arbeidsgruppen, understreker Amundsen. Stor kompetanse Solli forteller at mye godt arbeid allerede er gjort angående utredning av veteransenteret, og arbeidsgruppen vil ha god nytte av det i det videre arbeidet. - Jeg har fått med meg en bredt sammensatt gruppe med stor kompetanse som det skal bli interessant å jobbe sammen med, forteller han. Arbeidsgruppen har fått kontorlokaler sammen med Forsvarets Veteranadministrasjonen (VA) på Grev Wedelsplass i Oslo. Veteranadministrasjonen ble fra januar 2007 overført til Personell, økonomi- og styringsstaben i Forsvarsstaben, og fra august blir de midlertidige stillingene i VA opprettet permanent. - Etableringen av faste årsverk viser at vi følger opp beslutningen fra i fjor om å etablere en permanent stab som fokuserer på veteraner, sier Amundsen. - Hyggelig overraskelse Den tidligere forsvarssjefen var overrasket over å bli spurt til å lede arbeidsgruppen. - Jeg synes jo det var veldig hyggelig. Dette er jo et typisk tema som passer en mann i min alder. Solli er selv veteran, og han tjenestegjorde i Gaza for over 40 år siden. - Jeg har hatt god kontakt med veteranmiljøet, og det er hyggelig å få gjøre denne viktige jobben, sier generalen. Solli poengterer at det er stort spennvidde blant veteranene. - Vi har jo fremdeles mange veteraner fra andre verdenskrig, samtidig som vi har veteraner fra dagens internasjonale operasjoner, legger han til. FAKTA: Veteranadministrasjonen (VA) ble opprettet 1. februar Med råd, veiledning og oppfølging skal VA være kontaktpunktet for veteraner som henvender seg til Forsvaret. VA skal ivareta, veilede og koordinere alle veterantiltak på vegne av Forsvarsstaben. Et svært viktig tiltak blir etableringen av et veteransenter. 15

16 SIDENEN ER FORSVARETS VETERANADMINISTRASJONS BIDRAG TIL SJEKKPOSTEN Hvordan oppnå medieomtale? -Det hjelper ikke hva vi gjør hvis ingen vet om det. Artikkelforfatteren Lars Reiermark I mange organisasjoner og/eller bedrifter er det de ansatte selv som er de beste talsmenn eller talskvinner for hva organisasjonen driver med. Det vil de fleste steder normalt være en pressetalsmann, men hans ellers hennes jobb vil være så uendelig mye lettere hvis alle i organisasjonen og bevisst i all sin gjøren og laden tenker på det som i pressen kalles for redaksjonell omtale. Det er det samme som hva vanlige mennesker vanligvis mener når vi lurer på hva andre synes om oss og det vi gjør, hva vi tenker og hva vi er, kort sagt det koker ned til hvordan vi oppfattes, dvs i dette tilfellet.-hvordan oppfattes Forsvarets Veteranadministrasjon? Av Lars Reiermark, Forsvarets Veteranadministrasjon Positiv redaksjonell omtale skaper blest om organisasjonen og de tjenester man står for. Det øker omtalen og økt omtale gir vanligvis positive signaler hvis bare omtalen selv er positiv. Å få en journalist til å skrive om din organisasjon er dessuten gratis, i motsetning til annonsering. La oss sammen se litt på hvordan vi alle kan bidrag til at vi med bedre informasjon blir bedre på ren kommunikasjon. Mange ledere har dessverre ikke bestandig en klar oppfatning av hvilke verdier det har å få positiv redaksjonell omtale i media, eventuelt mangler lederen nødvendig kunnskap og bevissthet til hvordan man skal gå frem for å få en journalist til å skrive er artikkel om din organisasjon. Legg merke til at jeg sier og skriver din organisasjon. Det er ikke tilfeldig. De organisasjoner som gjør det best, når lengst om jeg kan si det slik, er nettopp de mange organisasjoner hvor medlemmene også bidrar til en positiv omtale ved at det de alle gjør sitt daglige arbeid. Det kalles god PR. Hva koster det? Gode og positive PR-holdninger er gratis. Det er heller ikke slik at man trenger å hyre inn et PR-firma for å sørge for å få media interessert. Riktignok har kommunikasjonsrådgivere ofte lang erfaring i hvordan det er å jobbe opp mot mediene, og slike rådgivere kan være flike til å tenke ut strategier og vinklinger som gjør at journalistene lettere biter på den historien man ønsker å servere. Men, det er ofte like effektivt hvis lederen gjør det selv eller også overlater det til organisasjonens egen pressetalsmann/talskvinne å ta kontakt med mediene. Det er som kjent ingen andre enn deg selv eller en som kan identifisere seg med organisasjonen som bedre kan tale din sak. Hva er din sak? Det første bud er at man rent faktisk har en sak. Det vil si at man presenterer en nyhet. Det kan eksempelvis være en nyansettelse, en ny kontrakt, en ny ide, et nytt oppdrag etc etc. VA (Veteranadministrasjonen) som sådan er en slik nyhet. Etableringen av Forsvarets Veteranadministrasjon er dessuten i seg selv en godbit for så vidt etableringen betyr at Forsvaret er i ferd med å oppfylle en av sine mange forpliktelser. Det betyr i fortsettelsen er også alle nye tiltak som VA iverksetter også gode nyheter. Det man gjør skal ikke bare være av interesse for journalisten, men også for publikum og spesielt hvis vi har en spesiell holdning til deler av det publikum som vi forsøker å nå, for eksempel veteraner fra internasjonale operasjoner. Fang oppmerksomheten Uansett hvordan man velger å presentere en sak for pressen dvs for journalisten, så handler det om hurtig å fange oppmerksomheten hans eller hennes. En journalist leser gjerne gjennom forskjellige pressemeldinger og nyhetsbrev hver dag. Derfor er det viktig at tittel og innledning skaper interesse, og det igjen betyr,- den interesse du ønsker! Journalister vil gjerne ha svar på de fire H-er, dvs følgende fire spørsmål i forbindelse med det de velger å kalle en sak HVEM, HVA, HVOR, HVOR- FOR. Men, for all del, ikke glem NÅR! Hvis ikke en sak er aktuell er det høyst tvilsomt at den finner plass i mediene! Det er til sammen fem (5) viktige knagger å henge saken på, og det er svarene på ovennevnte spørsmål som bestemmer om saken når opp i konkurransen med andre saker. Hvis man ikke har svarene, så har man i det hele tatt heller ingen historie. Det er også dette du må ha klart for deg når du kontakter en journalist for å få han eller henne interessert i det du selv mener har interesse. Da er det viktig at budskapet er enkelt, for eksempel VETERANAD- MINISTRASJONEN TAR ANSVAR. Det er en god tittel, den er sann og den er dekkende. Den kan alle som arbeider for FVA stille seg bak. Det kunne for den saks skyld også godt ha stått FNVLF TAR ANSVAR. Utsagnet slår også utad fordi alle umiddelbart forstår hva det er snakk om. Bruker man et for innviklet språk og for mange fremmedord eller uttrykk (for eksempel faguttrykk eller forkortelser) så blir det lett stammespråk som bare forstås av de få, og man løper den risiko at verken journalisten eller leserne vil oppfatte hva man forsøker å si/fortelle. Alle miljøer har strammespråk, men forkortelser og spesielt militære forkortelser skal man umiddelbart være forsiktig med. Nyhetskriterier Det finnes noen generelle kriterier for å fange mediers oppmerksomhet; 1. Informasjon er viktig. Hvis ingen vet hva man (organisasjonen/forbundet) gjør, så kan man mange ganger like godt la det være,- det blir ingen respons! 16

SJEKKPOSTEN. Mot en bedre framtid. -Våre oppdrag i Afghanistan TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007

SJEKKPOSTEN. Mot en bedre framtid. -Våre oppdrag i Afghanistan TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Mot en bedre framtid -Våre oppdrag i Afghanistan SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Mot en bedre framtid

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008. USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte. SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND NR 4/2008 USAs medisinerte forsvar side 4 Veteranlov på høring side 9 Kameratstøtte.no side 6 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: De står æresvakt ved minnelunden på Akershus Festning.

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 6-2006 6-2005 UNEF 50 år s. 4-7 Den nordiske modell s. 8-13 Veterantreff 2007 s. 16-17 Tar veteranene på alvor s. 19 Fra FN-dagen 24.

Detaljer

SjekkNR 1-2011 posten Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

SjekkNR 1-2011 posten Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk NR 1-2011 posten Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Kommentar: Det å være et forsvarsbarn Side 14 Aktuelt Leder...4-5 Aktuelt hjemme: Veteranarbeid gjennom 50 år...6-8 Kommentar:

Detaljer

Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE

Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE Sjekk NR 1-2012 posten Mange syke Gulfveteraner i Norge SIDE 10IDE 6 En reflektert kriger SIDE 8 Taler veteranenes sak SIDE 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Mange syke Gulfveteraner

Detaljer

Sjekk. posten. Gigantisk transportoperasjon. Afghanistan exit. Men hvorledes? Side 14 Det ingen vil se Side 5

Sjekk. posten. Gigantisk transportoperasjon. Afghanistan exit. Men hvorledes? Side 14 Det ingen vil se Side 5 Sjekk NR 2-2009 posten Gigantisk transportoperasjon til Tsjad Side 12 Afghanistan exit. Men hvorledes? Side 14 Det ingen vil se Side 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold

Detaljer

NR 2-2011. Den nye. Gulfkrigslidelsen. skyldes fysisk skade SIDE 6. Når det verste skjerside 12

NR 2-2011. Den nye. Gulfkrigslidelsen. skyldes fysisk skade SIDE 6. Når det verste skjerside 12 Sjekk NR 2-2011 posten Den nye veteranenside 8 Gulfkrigslidelsen skyldes fysisk skade SIDE 6 Når det verste skjerside 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Når det verste skjer Side

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 08-05-06 12:32 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 3-2006 3-2005 Landsmøtet 2006 s. 4 7 Gaza 50 år, vi var der først s. 8 11 Humanitære soldater s. 12 14

Detaljer

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

Sjekk. posten. Den usynlige krigen. Pårørendearbeid i NVIO. Drar vi nå går det veldig galt. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Sjekk. posten. Den usynlige krigen. Pårørendearbeid i NVIO. Drar vi nå går det veldig galt. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Sjekk posten NR 1-2010 Den usynlige krigen Side 6 Pårørendearbeid i NVIO Drar vi nå går det veldig galt Side 8 Side 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Den usynlige krigen

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 1-2006 1-2005 Forsvarets legitimitet s. 4 5 Kameratstøtte s. 6 8 Veteran og hva så? s. 10 11 Veteranene sliter s. 13 Historien om UNIFIL

Detaljer

NR 5-2012. FSK viste muskler SIDE 5. Krig: En kvinnesak? SIDE 8. Libyaflyveren SIDE 17

NR 5-2012. FSK viste muskler SIDE 5. Krig: En kvinnesak? SIDE 8. Libyaflyveren SIDE 17 NR 5-2012 FSK viste muskler SIDE 5 Krig: En kvinnesak? SIDE 8 Libyaflyveren SIDE 17 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 5-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no FSK viste muskler

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Vekker minner med rock side 10 TEMA: UNIFIL 30 jubileumet UNIFIL-bilag 17. mai i Libanon

SJEKKPOSTEN. Vekker minner med rock side 10 TEMA: UNIFIL 30 jubileumet UNIFIL-bilag 17. mai i Libanon SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2008 Vekker minner med rock side 10 TEMA: UNIFIL 30 jubileumet UNIFIL-bilag 17. mai i Libanon SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND.

Detaljer

NR 3-2012. -Hils gutta

NR 3-2012. -Hils gutta NR 3-2012 -Hils gutta Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 3-2012 Landsmøte 2012 SIDE 6, 7, 8 og 9 Aktuelt Leder...4 28 soldater hedret for sin innsats...5 Veterandagen 2012...6-9

Detaljer

B-blad. Styremedlem Einar Ulleberg Blåklokkeveien 3, 9325 Bardufoss m. 97 04 80 65 eulleberg@mil.no

B-blad. Styremedlem Einar Ulleberg Blåklokkeveien 3, 9325 Bardufoss m. 97 04 80 65 eulleberg@mil.no B-blad Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adresse. Forbundsstyret

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...»

SJEKKPOSTEN. Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2008 Landsmøtet 25.-27. april i Stavanger «Og barnets navn skal være...» Soldater som gir sitt liv for fedrelandet «Betaler den nest høyeste

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

Sjekk. posten. Et år i dødens forgård Side 6 Veteranrettigheter - hvor står vi? Side 14 Ledersamling Side 17

Sjekk. posten. Et år i dødens forgård Side 6 Veteranrettigheter - hvor står vi? Side 14 Ledersamling Side 17 Sjekk posten NR 3-2009 Et år i dødens forgård Side 6 Veteranrettigheter - hvor står vi? Side 14 Ledersamling Side 17 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold Sjekk posten NR 3-2009

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11

NR 6-2009. Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6. Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Sjekk NR 6-2009 posten Julefortellinger fra Midt-Østen Side 6 Uten lisens til å drepe Side 8 Nå vil legene slå av angsten Side 11 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO :innhold: Aktuelt

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 5-2005 Erfaringer fra Irak s. 4 5 Norsk konsept suksess i UNIFIL s. 6-7 USA ut av Irak? s. 10 11 Somalia 1995, et ti års minne s. 12

Detaljer

Reisen tilbake S IDE 8 NVIO vil hjelpe etter Utøya-tragedien SIDE 5

Reisen tilbake S IDE 8 NVIO vil hjelpe etter Utøya-tragedien SIDE 5 Sjekk NR 4-2011 posten Reisen tilbake S IDE 8 NVIO vil hjelpe etter Utøya-tragedien SIDE 5 Kameratstøtte.no i dagside 12 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr 5-2004 Psykisk syk er arbeidsskade s. 3 Afghanistan prioriteres s. 4 5 Innsatsen i Irak s. 6 8 Krenkelse som utløsende faktor s. 10

Detaljer