Stangeneset fyllplass, Gulen. Ny forskrift om deponering av avfall Oppgradering av deponi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stangeneset fyllplass, Gulen. Ny forskrift om deponering av avfall Oppgradering av deponi"

Transkript

1 Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgjevar: Oppdrag: Wergeland-Halsvik AS Stangeneset fyllplass, Gulen Emne: Ny forskrift om deponering av avfall Oppgradering av deponi Dato: 30. april 2003 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr Oppdragsleiar: Solveig Lone Sign.: Sakshandsamar: Solveig Lone Sign.: Kontaktperson hos Oppdragsgjevar: Lars Hellandsjø Samandrag: Wergeland-Halsvik AS (WH) driv Stangeneset fyllplass i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Dette er ein fyllplass som vert nytta til lagring av oske etter forbrenning av m.a. borkaks frå Nordsjøen. Fyllplassen inneheld to deponi, A og B, som etter planen skal byggjast ut over tid. SFT gav i første omgang løyve til etablering og drift av deponi A. Innfylling av oske i dette deponiet starta i juli 1994 og drifta pågår framleis. Søknad om løyve til å etablere og drive deponi B vart sendt SFT den , med nokre endringar i høve til tidlegare planar. I tillegg til deponidrifta driv WH óg eit forbrenningsanlegg med ein kapasitet på om lag 3000 kg pr. time. Etter forbrenning vert oska deponert på Stangeneset fyllplass som er eit deponi for ordinært avfall. Oskeavfallet er karakterisert ved kjemisk innhald og utvaskingsforsøk (kapittel 2.1). Det er i følgje WH etablert rutinar for registrering av deponert avfall. På grunnlag av grunngjevinga og miljørisikovurderinga i kapittel 8 søkjer ein om å få deponere avfallet som før, utan kunstig membran som botntetting. Det er utarbeidd tiltak for å halde sigevassmengda på eit lågt nivå til ei kvar tid ved å søkje å hindre overvatn i å kome i kontakt med avfallet (kapittel 5). Det er etablert program for overvaking av sigevatnet frå deponi A (kapittel 6). Etter kvart som deponi B blir opparbeidd og tatt i bruk, må overvakingsprogrammet reviderast og eventuelt supplerast med fleire prøvestasjonar. Revidert overvakingsprogram vil etter planen liggje føre innan Det står att ein del detaljprosjektering som vil bli utført i takt med framdrifta av deponiet. Dette omfattar utarbeiding av fyllingsplan for deponi B, system for handtering av overvatn og sigevatn frå dette deponiet, dokumentasjon av styrke og varigheit av leidningar, plan for gjenfylling i området mellom deponi A og B med tilhøyrande leidningar, plan for gjenfylling av hovudgrøfta, avgrensing av deponiet mot aust/søraust, topptetting, samt avslutnings-/nivåplan for deponiet. Detaljprosjekteringa er planlagd utført innan Plan for økonomisk garanti for drift og etterdrift i minst 30 år vil bli utarbeidd innan AS, Avd. NOTEBY Hopsnesvegen 21 P.b. 423 Nesttun 5853 Bergen Tel.: Fax:

2 Innhaldsliste 1. Innleiing Bakgrunn Utførte grunnundersøkingar Miljømål Deponikategori og avfallstypar Skildring av deponimassar/avfall Kjemisk samansetning Resultat av utvaskingstest Deponikategori Mengder og volum Lokale tilhøve Lokalisering. Skildring av deponiområdet Geologi og grunntilhøve Geologi Grunntilhøve Hydrologi og hydrogeologi. Resipienttilhøve Hydrologi Hydrogeologi Resipienttilhøve Tiltak for å forebygge og redusere forureining Hovudprinsipp for deponering Tildekkingsmassar og toppdekke Overvakingsprogram. Omfang og resultat Sigevassmengder Måleprogram for sigevatn Målingar i omgjevnadene Resultat av utført overvaking Plan for avslutning og etterdrift Botntetting/miljørisikovurdering Tiltak for å møte krav i forskrifta Deponikategoriar Forbod mot deponering av visse typar avfall Krav om botntetting og sigevassoppsamling Krav om gassuttak Krav til finansiell garanti...15 Side 2 av 18

3 9.6 Krav til registrering og rapportering Krav om kunnskap om avfallet ved mottak Framdriftsplan for oppgradering/nye tiltak Sluttmerknad Referansar...17 Teikningar Oversiktskart Plan Vedlegg Vedlegg A Resultat av overvakingsprogram, 4 sider Side 3 av 18

4 1. Innleiing Miljøverndepartementet vedtok ei ny forskrift om deponering av avfall (deponiforskrifta) /1/. Forskrifta vart verksam frå og er ei implementering av EU sitt rådsdirektiv om deponering av avfall (1999/31/EF). For eksisterande deponi, dvs. deponi i drift då forskriften vart verksam, gjev forskrifta ein overgangsperiode før krava blir gjeldande. Wergeland-Halsvik AS (WH) driv Stangeneset fyllplass i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Dette er eit deponi som vert nytta til lagring av oske etter forbrenning av m.a. borkaks frå Nordsjøen. I brev av pålegg SFT WH å leggje fram for SFT ein søknad om oppgradering av deponiet i samsvar med krava i forskrifta. Føreliggjande rapport er ein søknad om oppgradering av Stangeneset fyllplass til krava i den nye deponiforskrifta. Søkjar/driftsansvarleg: Wergeland-Halsvik AS (foretaksnr.: ) Grunneigar: Wergeland-Halsvik AS Kommune: Gulen (kommunenr.: 1411) UTM (EUREF89): Sone: 32 Nord: Aust: (Innmåling på kart i målestokk 1:50.000) 1.1 Bakgrunn Sløvåg Industriservice AS (SI) søkte i 1993 om løyve til anlegg og drift av Stangeneset fyllplass i Gulen kommune, og om løyve til utslepp av sigevatn til Fensfjorden ved Mækjevikholmen /3/. Søknaden omhandla to planlagde deponi, A og B, som skulle byggjast ut over tid. SFT gav i første omgang løyve til etablering og drift av deponi A. Innfylling av oske i dette deponiet starta i juli 1994 og drifta pågår framleis. Sløvåg Industriservice AS vart frå fusjonert saman med fleire av selskapa i Wergeland-konsernet til eitt selskap, Wergeland-Halsvik AS. I søknad datert søkjer SI (no WH) om løyve til å etablere og drive deponi B, men med nokre endringar i høve til tidlegare planar. Storleiken på deponiet er utvida mot søraust, og ein ønskjer å nytte deponiet til lagring av avfallstypar som er tillate deponerte etter forskrift om spesialavfall T-1301 [ref. /2/]. Hovudtype av avfall vil vera oske frå forbrenningsanlegg. Tilleggsinformasjon til endringssøknaden er gjeve til SFT i brev av Side 4 av 18

5 1.2 Utførte grunnundersøkingar I samband med utbygginga av deponi A vart grunntilhøva på dette området nøye kartlagt. Deponi B er planlagt like nord for deponi A, og i 2000 vart det utført grunnundersøkingar også i dette området. Rapportane er som følgjer: datert Stangeneset fyllplass. Vurdering av botntetting. Oppbygging og drift, tilleggsopplysningar /6/ datert Stangeneset avfallsplass. Grunntilhøve. Hydrogeologi. Klargjering av deponiområde. Driftsmetode. Avslutningsplan. Overvakingsplan /7/ datert Stangeneset avfallsplass. Deponi A. Detaljprosjekteringsplan med dokumentasjon for leidningsmateriell /8/ datert Stangeneset avfallsplass. Deponi A. Sigevassmålingar. Utsleppsvurderingar /9/ datert Stangeneset fyllplass. Deponi for oskeavfall (Deponi A). Botntetting. Grunntilhøve. /10/ datert Stangeneset Fyllplass. Deponi B Grunntilhøve. Hydrogeologi. Klargjering av deponiområde. Driftsmetode. Avslutnings- og overvakingsplan. /11/ 1.3 Miljømål Eit viktig mål ved deponiforskrifta er å sikre at deponering av avfall skjer på ein forsvarleg og kontrollert måte slik at skadeverknadene på miljøet og menneske si helse vert førebygde under heile deponiet si levetid. 2. Deponikategori og avfallstypar WH driv eit forbrenningsanlegg med ein kapasitet på om lag 3000 kg pr. time. Massen som blir brend er hovudsakeleg oljeforureina boreslam frå Nordsjøen. Dette boreslammet er mellom anna tilsett bariumsulfat for å få ønska tyngde. Etter forbrenning vert oska deponert på Stangeneset fyllplass. 2.1 Skildring av deponimassar/avfall Ved forbrenning av avfallet vil mesteparten av det organiske materialet forsvinne som avgass, og restprodukt (oske) vil stort sett vera uorganisk /4/. I 1993 utførte Norges Geotekniske Institutt (NGI) materialkarakterisering og utvaskingsforsøk for å vurdere potensiell fare for utvasking av uorganiske miljøgifter frå forbrenningsoska /5/. Oske vart samla frå filter, syklon og kjele i forbrenningsanlegget og blanda i reelt mengdetilhøve. Side 5 av 18

6 2.1.1 Kjemisk samansetning Totalinnhaldet av ulike element i prøvematerialet som vert deponert i deponi på Stangeneset i dag, er vist i tabell 2.1 (oske frå syklon og frå filter) /5/. Tabell 2.1: Kjemisk innhald av forbrenningsoske frå brenning av borkaks (oske frå syklon og filter) /5/. Parameter Eining Oske frå syklon Oske frå filter C 1,2 1,6 Cl 4,1 6,6 S g/kg TS 55,2 65,4 Ti 2,9 2,9 Al Fe Sb Zr Sr Ba Co <5 <5 Mo <5 <5 Cd <10 <10 Cr mg/kg TS Cu Mn Ni Pb Sn Zn V Resultat av utvaskingstest Utvaskingstesten omfatta både kolonneforsøk, risteforsøk og maksimal utvaskingsforsøk. Konsentrasjonen av utvalde element vart undersøkt i eluatet etter utlaking og omfatta parametrane P, S, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Cd, Pb, Cr, V, Ti, Ba, Sr, Cl, SO 4, NO 3 og PO 4. Kommisjonen for de europeiske fellesskap har utarbeidd eit utkast til kommisjonsvedtak vedrørande kriterium og prosedyrar for mottak av avfall på deponi /13/. I dette utkastet er det gjeve grenseverdiar for utlaking for inert, ordinært og farleg avfall. I tabell 2.2 er resultat frå utlakingstesten i 1993 (kolonnetesten) samanstilt med grenseverdiar for inert og ordinært avfall. Resultata er samanstilte med grenseverdien for C 0, konsentrasjonen i det første eluatet i utlakingsprøven, L/S = 0,1 l/kg, og grenseverdien for samla utslepp, L/S = 10 l/kg (L/S = Liquid/Solid). Side 6 av 18

7 Tabell 2.2: Resultat av utlakingstest samanlikna med grenseverdiar for inert og ordinært avfall /13/. L/S = 0-0,1 l/kg L/S = 10 l/kg Oske Grenseverdi, C 0 Oske Grenseverdi Parameter Inert Ordinært Inert Ordinært mg/l mg/kg tørrstoff As i.a. 0,06 0,3 i.a. 0,5 2 Ba 3, ,40* Cd <0,025 0,02 0,3 <0,25 0,04 1 Cr <0,2 0,1 2,5 <0,31 0,5 10 Cu <0,2 0,6 30 <0, Hg i.a. 0,002 0,03 i.a. 0,01 0,2 Mo i.a. 0,2 3,5 i.a. 0,5 10 Ni <0,03 0,12 3 <0,30 0,4 10 Pb <1,0 0,15 3 <1,09 0,5 10 Sb i.a. 0,01 0,15 i.a. 0,06 0,7 Se i.a. 0,04 0,2 i.a. 0,1 0,5 Zn <0,2 1,2 15 <0, Klorid Fluorid i.a. 2,5 40 i.a Sulfat , Fenoltall i.a. 0,3 - i.a. 1 - DOC** i.a i.a Sr , i.a. = ikkje analysert * = grenseverdi for farleg avfall er 300 mg/kg ** = Dissolved Organic Carbon Utvaskingstesten av oskeavfallet vart utført i 1993, og analyseparametrane som vart undersøkte då er ikkje heilt samanfallande med dei parametrane det no er gjeve grenseverdiar for. Det er derfor ikkje utført analyse av følgjande parametrar: arsen (As), kvikksølv (Hg), molybden (Mo), antimon (Sb), selen (Se), fluorid, fenol og DOC (Dissolved Organic Carbon). For kadmiun (Cd), krom (Cr) og bly (Pb) er deteksjonsgrensa høgare enn grenseverdiane. Av dei undersøkte parametrane er det først og fremst klorid som overstig grenseverdien for inert avfall. I tillegg overstig Ba grenseverdien gjeven for L/S = 10 l/kg, men er under grenseverdien for C 0 (L/S = 0,1 l/kg). NGI konkluderte med at det berre er barium som ser ut til å halde høge konsentrasjonar ved lang tids lagring, og at barium derfor er den viktigaste forureiningskomponenten /5/. 2.2 Deponikategori Dei fleste av dei undersløkte parametrane tilfredstiller kravet til inert avfall, men klorid og barium (Ba) er over grenseverdien. Stangeneset fyllplass hamnar ut frå dette i deponikategori for ordinært avfall. Side 7 av 18

8 3. Mengder og volum Av dei to deponia på Stangeneset har deponi A eit flatemål på 15 daa, medan deponi B er på knapt 25 daa. Det er søkt om fyllingshøgd som er tilpassa terrenget slik at arealet blir veleigna for etterbruk, med gjennomsnittleg fyllingshøgd på 10 meter. Det er søkt om løyve til å deponere m 3 årleg, noko som vil gje ei levetid på deponiet på ca. 40 år. Inntil no er det fylt frå vest i deponi A og om lag fram til Hovudgrøfta, sjå figur 3.1 og vedlagte planteikning nr I følgje WH tilsvarer dette eit volum på ca m 3. Hovudgrøft Figur 3.1: Oversikt over deponi A og Fensfjorden. Utsikt frå bergryggen mellom deponi A og B, mot sørvest. 4. Lokale tilhøve 4.1 Lokalisering. Skildring av deponiområdet Deponiområdet med dei to deponia A og B ligg ytst på Stangeneset, i søraustre delen av Stangeneset industriområde i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Neset ligg på nordsida av Fensfjorden med utsikt rett over fjorden til Mongstadanlegget, sjå oversiktskartet på teikning nr. 0 og planen på teikning nr Stangeneset industriområde ligg i jomfrueleg terreng, og avstand til næraste busetnad er om lag 1 km. Fyllplassen med dei to deponia inngår som eit viktig element for opparbeiding av området til industriføremål. Området er småkupert med myr eller torv i søkk i terrenget. Høgdedraga består hovudsakeleg av berg i dagen eller berg med tynt lausmassedekke. Side 8 av 18

9 Deponi A ligg nærast sjøen og sør for deponi B. Dei to deponia er skilde av ein bergrygg. I hovudgrøfta som er sprengd/graven frå deponiområde B, gjennom deponiområde A og ned til sjøen, skal samleleidningen for sigevatn føre alt sigevatn frå deponi A og deponi B, via sedimenteringskum og prøvetakings-/målekum, til djuputslepp i Fensfjorden. Hovudgrøfta skal forlengjast nordover gjennom deponi B. Avstanden til sjøen frå næraste og fjernaste deler av deponia vil bli om lag 60 m og 330 m. Vegen inn i industriområdet har ein arm ned langs vestkanten av båe deponia. 4.2 Geologi og grunntilhøve Geologi Bergartane i området er prekambriske gneisar med vekslande samansetjing og tydeleg foliasjon. Samansetjinga varierer frå granittisk gneis til glimmergneis. Lokale årer og linser med kvarts finst sporadisk. Foliasjonen har strøk omkring NV/SØ eller V/Ø med varierande fall. Den mest dominerande sprekkeretninga har strøk nord-sør og vertikalt fall. Desse sprekkene har stor utstrekning og er ein del av eit regionalt oppsprekkingsmønster Grunntilhøve Øvre marine grense ved Sløvåg/Stangeneset ligg på om lag kote 40, og randtrinnet frå Yngre Dryas ("Hovedtrinnet") er kartlagt til å liggje mindre enn 10 km vest for dette området. Det aktuelle deponiområdet er eit myrområde i naturleg, skålforma forseinkningar i bergoverflata. Under torvlaget er det stadvis antatt eit lag med laust lagra silt/finsand (avsmeltingsmorene) før ein kjem ned til sterkt forkonsolidert, marin siltig leire/leire. Torvmassar og andre lause massar ned til overkonsolidert leire skal gravast vekk. 4.3 Hydrologi og hydrogeologi. Resipienttilhøve Gjennomsnittlig årsnedbør i området Halsvik-Sløvåg er om lag mm, med hovuddelen i vinterhalvåret Hydrologi Det naturlege nedslagsfeltet for deponi A er på 30 daa. Av dette utgjer sjølve deponiområdet 15 daa. Området for deponi B har eit nedslagsfelt på om lag 150 daa. Grensene er litt usikre i den austre delen av nedslagsfeltet grunna flate myrområde Hydrogeologi I store trekk fell terrenget slakt mot sør med gjennomsnittleg helling 1:7 frå foten av Ramnefjellet som stig bratt frå kote 50 til kote 143. Ser ein bort frå noverande og tidlegare myrparti, så er det svært sparsamt med lausmassar i området. Det er prøvebora etter vatn i berggrunnen i dette området, og det er konkludert med at her ikkje er utnyttbare grunnvassførekomstar. Bergarten i seg sjølv er svært tett og resultatet av prøveboringa tyder på at også sprekke- og sleppesoner i berget er etter måten tette og lite vassførande. Side 9 av 18

10 I dagbergsona og det sparsame lausmassedekket ligg det grunt grunnvatn som kjem fram i dagen i bekker, overflatesig og myroverflater. Det generelle hydrogeologiske biletet er at ein svært liten del av nedbøren går ned i grunnen og vert magasinert som grunnvatn (djupt og grunt grunnvatn). Det som er av grunnvasstraum i området er derfor forsvinnande lite i høve til overflateavrenninga. Ved etablering av hovudgrøfta og utgraving av deponiområda vil grunnvatnet bli senka til grøfte-/utgravingsnivået. Det grunne grunnvatnet i området rundt vil då få ein auka gradient inn mot dei tidlegare myrpartia. Det vil for ein stor del kome fram i dagen i botn av det utgravde trauet og vidare drenere som overvatn, saman med overvatn elles, ut til den opne hovudgrøfta som munnar ut i fjorden. Grunnvassgradientar ut mot sjøen frå det tidlegare myrområdet vil då bli tilsvarande mindre ved at grunnvasstanden er senka frå om lag kote 7,5 til om lag kote 5,0. Dette saman med svært låg permeabilitet i berggrunnen og den sterkt overkonsoliderte leireavsetninga i botn av dei tidlegare myrområda, vil gje så forsvinnande lite grunnvassig ut mot fjorden at det utan vidare kan neglisjerast Resipienttilhøve Sigevatn frå deponi A vert samla opp og leidd i lukka leidning, via ein sedimenteringskum og ein prøvetakings-/målekum, til kontrollert utslepp på ca. 20 m djup i Fensfjorden. Sigevatnet frå deponi B skal leiast inn på utsleppsleidningen for sigevatn frå deponi A og saman leiast til utslepp i Fensfjorden. Skildring av Fensfjorden som resipient går fram av NIVA-rapport nr. O datert /4/. Resipienttilhøva er gode om ein slepp sigevatnet ut i fjorden under sprangsjiktet. I fylgje NIVA-rapporten så er dette ved hydrografiske målingar funne å liggja i dei øvre 10 m. 5. Tiltak for å forebygge og redusere forureining Det er utarbeidd fyllings- og driftsinstruks for drift av deponiet /7/ og /11/. 5.1 Hovudprinsipp for deponering Sigevassmengda skal haldast på eit lågt nivå ved til ei kvar tid søkje å hindre overvatn i å kome i kontakt med avfallet. Avgrensing av sigevatn vert gjort ved at overvatn frå nedslagsfeltet på utsida av sjølve deponiet vert leidd utanom deponiet utan å koma i kontakt med avfallet. I tillegg vert avfallet dekka til med eit topplag av tette massar etter kvart som det blir lagt ut. Dette toppdekket vert samstundes gjeve ei kuven (konveks) overflate med gode avrenningstilhøve ut til kantane. Under dei tilhøva ein her har med å gjere, vil det ikkje bli sigevassproduksjon på grunn av grunnvatn som strøymer inn i avfallet. Eventuell sigevassproduksjon av denne årsak kan i alle fall neglisjerast. Det som vert av sigevatn vil hovudsakleg kome under drifta av deponiet, medan avfallet er mellombels overdekka av siltig morene. Side 10 av 18

11 På deponibotn vil det vera oppsamlingssystem for sigevatn i form av tersklar som leier sigevatnet til og inn i ein lukka leidning nedgraven under og langs djupålen i deponibotn. Oppsamlingssystemet vil bli skipa i takt med utlegging av avfall slik at sigevatnet til ei kvar tid vil bli fanga opp og ikkje kjem på avvegar. I hovudgrøfta som er sprengd/graven frå deponiområde B, gjennom deponiområde A og ned til sjøen, skal samleleidningen for sigevatn føre alt sigevatn frå deponi A og deponi B, via sedimenteringskum og prøvetakings-/målekum, til djuputslepp i Fensfjorden. Hovudgrøfta skal forlengjast nordover gjennom deponi B ved utarbeiding av dette deponiet. Verksemda på deponiet skal haldast innanfor gjeldande vedtak og retningsliner, forskrifter om støy frå dosarar, gravemaskinar og lastarar /19/, og eventuelle forskrifter fastsette av lokale styresmakter når det gjeld byggje- og anleggstøy. Bedrifta skal sørgje for å tilfredstille "Retingslinjer for begrensning av støy fra industri" /20/ høve til næraste busetnad/hytter. 5.2 Tildekkingsmassar og toppdekke Siltige og sandige gravemassar av avsmeltingsmorene frå botn av myrområdet skal nyttast som mellombels tildekking av tippskråning. Som ferdig toppdekke på den del av avfallet som etter kvart kjem opp i ferdig planlagd deponihøgd skal nyttast gravemassar av siltig leire. Toppdekket vert lagt ut i tjukne på min. 0,25 m og vert komprimert av beltegåande anleggsmaskiner. På den siltige leira skal det leggjast ut fiberduk. Det tette toppdekket med fiberduken vert deretter fortløpande overfylt med sprengstein og eit tettande grusdekke øverst slik deponiet er planlagt avslutta. 6. Overvakingsprogram. Omfang og resultat Det er utarbeidd program for overvaking av sigevatn frå deponi A og målingar i omgjevnadene. Etter kvart som deponi B blir opparbeidd og tatt i bruk må, overvakingsprogrammet reviderast og eventuelt supplerast med fleire prøvestasjonar. 6.1 Sigevassmengder Overslagsmessige berekningar av sigevassmengder ut frå ei forenkla vassbalanserekning viser at sigevasstraumen ut frå deponia, når desse er heilt fulle og avslutta, vil liggje på om lag 16 m 3 /døger. I driftsfasen vil sigevassproduksjonen vera monaleg mindre i starten og aukar opp mot dei berekna verdiane i takt med utfyllinga av deponiet. 6.2 Måleprogram for sigevatn Sigevatnet vert samla opp i lukka leidning og ført til utslepp i fjorden via ein måle- og prøvetakingskum (K1), sjå figur 6.1. I kummen er det lagt til rette for enkle vassføringsmålingar, prøvetaking av vatn for analyse og registrering av aktuelle feltparametrar som temperatur, phverdi og leidningsevne. Sigevassprøver for analyse vert tatt to gonger i året, og prøvane analyserte for innhald av kopar (Cu), kadmium (Cd), krom (Cr), sink (Zn), nikkel (Ni), kvikksølv (Hg), bly (Pb), barium (Ba), antimon (Sb), arsen (As), selen (Se) og partikkelinnhald. Side 11 av 18

12 Sigevasskum, K1 Figur 6.1: Deponi A med hovudgrøft og sigevasskummen K1. Utsikt mot nord. 6.3 Målingar i omgjevnadene Samtidig med prøvetaking i sigevasskummen vert det også tatt prøve av vatnet i den opne hovudgrøfta (K4) nedstraums sigevasskummen, samt at feltparametrane temperatur, ph og leidningsevne blir målte i ein bekk oppstraums deponiområdet (K2, Bakgrunnskjelde) og i eit vassig sørvest for deponi A (K3, Myrvatn). 6.4 Resultat av utført overvaking Overvaking av deponidrifta har pågått sidan start av deponiet i Eit samandrag av resultata er vist i tabellane 6.1 med resultat av feltparametre og 6.2 med analyseresultat. Alle resultata av utført overvaking er også viste i tabellar i vedlegg A. Sigevassmengdene som er målte ved prøvetaking har variert frå l/time, med eit gjennomsnitt på ca. 190 l/time (4,56 m 3 /døgn). Tabell 6.1: Prøvetakingspunkt Resultat av målt konduktivitet og ph. Konduktivitet ms/cm K1, Sigevasskum 3,6->20 7,1-11,7 K2, Bakgrunnskjelde 0,02-0,19 4,0-5,8 K3, Myrvatn 0,09-0,5 4,5-6,0 K4, Hovudgrøft 0,09-1,9 5,2-8,1 ph Side 12 av 18

13 I sigevasskummen (K1) er det målt relativt stor varisjon i konduktivitet (leidningsevne), men 11 av 16 målingar ligg i området 7-15 ms/cm og med eit gjennomsnitt på 10,3 ms/cm. K4 (Hovudgrøfta) ligg nærare sjøen enn K2 (Bakgrunnskjelde), og leidningsevna her er truleg noko påverka av det marine miljøet. Tabell 6.2: Samandrag av analyseresultat. Samanstilt med krav i Drikkevannsforskrifta og rettleiiande grenseverdiar frå SFT for utslepp av industriavlaup til kommunalt leidningsnett. Parameter K1, Sigevasskum K4, Hovudgrøft Drikkevannsforskrifta Industriavlaup Cu <0,003-0, <0,003-0, ,1 1,0 Zn 0,0083-0,0973 0,0074-0,07-2 Pb <0,001-0,023 <0,0005-0,0078 0,01 1,0 Ni mg/l 0,0134-0,13 <0,005-0,03 2 0,02 1 Ba 0,432-2,87 0,019-0, Hg <0, ,0016 <0, , ,0005 0,002 As 0,0008-0,0355 <0,0005-0,0326 0,01 1 Sb <0,004-0,0416 <0,004 - <0, Se <0,0001-0,0048-0,01 1,0 1 = For enkelte av dei tidlegaste prøvane var deteksjonsgrensa 0,02 mg/l. Det var ikkje påvist innhald over deteksjonsgrensa. 2 = For enkelte av dei tidlegaste prøvane var deteksjonsgrensa 0,04 mg/l. Det var ikkje påvist innhald over deteksjonsgrensa. Det er ikkje krav om at kvaliteten av sigevatnet skal tilfredsstille krava i Drikkevannsforskrifta /23/, men desse grenseverdiane er likevel tatt med i tabellen til samanlikning i lag med SFT sine rettleiiande grenseverdiar for utslepp av industriavlaup til kommunalt leidningsnett /24/. 7. Plan for avslutning og etterdrift Gulen kommune skal overta området etter kvart som det vert oppfylt og tildekt som kravd i oppsett avtale mellom kommunen og WH. Kravet om tildekking er 0,6 m sprengstein med eit 0,15 m tjukt topplag av veggrus. Ferdig overflate på avslutta deponi vil liggje i nivå med terrenget rundt, dvs. om lag kote Ferdig overflate vil bli planert med svakt fall frå midten og ut til sidene av det oppfylte området. Minimum fall vil vera 1:50. Dei skilde systema for avskjering, oppsamling og kontrollert bortleiing av overvatn og sigevatn vil bli gjort permanente i takt med utfyllinga av deponiet med sikte på lang funksjonstid og enkelt vedlikehald. Det opne området mellom deponi A og B, på begge sider av hovudgrøfta, vil bli fylt igjen med stadeigne lausmassar for å heve terrenget til nivå med deponi A og B. Den opne hovudgrøfta i retning nord-sør gjennom deponiet og ut til sjøen skal fyllast att etter at nødvendige drenerings- og sigevassleidningar er på plass. Det er ikkje venta gassutvikling i avfallet, og det vil difor heller ikkje bli gjort noko spesielt for å ventilere det deponerte avfallet på permanent basis. Side 13 av 18

14 8. Botntetting/miljørisikovurdering For å sikre forsvarleg vern av jord og vatn stiller deponiforskrifta krav om dobbel botn- og sidetetting ved deponi for ordinært og farleg avfall. Det tyder at botn og sider i deponiet skal byggjast opp med både ein geologisk barriere og ein kunstig tettingsmembran. I tillegg skal det også etablerast eit dreneringslag for å leie vekk sigevatn. For deponi med inert avfall stiller forskrifta krav til geologisk barriere. Dersom ei miljørisikovurdering tilseier at det ikkje er naudsynt å samle opp og behandle sigevatnet, eller at deponiet ikkje medfører nokon fare for jord, grunnvatn og overflatevatn, kan det lempast tilsvarande på krava til dobbel botntetting og oppsamling av sigevatn /1/. Utvaskingsforsøket som vart utført i 1993 viser at oskeavfallet tilfredstiller krava til inert avfall for mange av dei undersøkte parametrane. Det er først og fremst klorid og barium som viser høge verdiar. Sigevatnet blir leia til djuputslepp i Fensfjorden. Sjøvatn ved 35 promille salt inneheld mg/l klorid. Utvaskingsforsøk ved L/S = 0,1 l/kg viste mg/l, men konsentrasjonen avtok raskt (L/S = 0,1-0,5 viste 714 mg/l klorid og L/S = 0,5-1,0 viste 24,8 mg/l klorid). Det er ikkje venta at bidraget av klorid skal ha nokon negativ innverknad på vasskvaliteten i resipienten. Utslepp av barium via sigevatn frå oskedeponiet er mengdemessig betydeleg, men barium er ikke klassifisert som miljøgift i det marine miljø. I følgje NIVA /4/ er einaste biologiske effekt som er påvist knytt til fysisk effekt som følgje av sedimentering og nedslemming av barytt. Etablering av toppdekke med fall og overflatedrenssystem vil kunne sikre ein (kontrollert) låg infiltrasjon av nedbør og ein tilsvarande låg straum av forureiningskomponentar ut av deponiet, både på kort og lang sikt. Sidan det heile tida under utvaskingslaupet vil bli fjerna forureiningskomponentar frå det deponerte materialet, skjer det ein kontinuerleg reduksjon av forureiningspotensialet, som på eit tidspunkt kan ventast å bli heilt ubetydeleg. I botn av og eit stykke opp på sidene av deponiet ligg det naturlege avsetningar av sterkt forkonsolidert marin leire. Dette sedimentet er avsett i sjøen før breen på nytt rykte fram over området i Yngre Dryas ("Hovedtrinnet"). I fylgje kap. 4.3 i /17/ og kap. 52 /18/ så er permeabiliteten for leire normalt k = m/s. Leira det her er tale om er ekstra tett pga. overkonsolidering og svært lågt poretal (e), noko som gjev stort utslag på permeabiliteten, jfr. likning 52-3 og fig 52.2 /18/. Som ekstra botntetting har ein berggrunnen som her er minst like tett som det overliggjande leirlaget. Dei opphavlege avsetningane oppå leirlaget har høgare permeabilitet, men desse massane er fjerna, eller vil bli fjerna, og inngår ikkje i botntettinga for deponiet. Det er ingen nyttbare grunnvassressursar i området for deponi A og planlagt deponi B. Konklusjonen på vurderingane over er at oskeavfallet framleis kan deponerast som no utan kunstig membran, og utan at dette vil føre til fare for skadeverknader på miljøet eller for menneske si helse, jfr. miljømålet i kapittel 1.3. Dette gjeld for heile deponiet si levetid. Side 14 av 18

15 9. Tiltak for å møte krav i forskrifta I brevet frå SFT datert vart følgjande generelle krav i forskrifta særleg nemnde: 1) Deponikategoriar 2) Forbod mot deponering av visse typar avfall 3) Krav om botntetting og sigevassoppsamling 4) Krav om gassuttak 5) Krav til finansiell garanti 6) Krav til registrering og rapportering 7) Krav om kunnskap om avfallet ved mottak 9.1 Deponikategoriar Stangeneset fyllplass er eit deponi for ordinært avfall. Deponiet vert nytta til lagring av oske etter forbrenning. 9.2 Forbod mot deponering av visse typar avfall Dette er ikkje relevant. Einaste avfallet som vert lagra her er oske etter forbrenning. 9.3 Krav om botntetting og sigevassoppsamling I vedlegg I, punkt 3.3, til forskrifta vert det krevd dobbel botntetting for deponi for farleg avfall og ordinært avfall. Krav om botntetting og sigevassoppsamling kan etter ei miljørisikovurdering bli vurdert lempa på, krf. vedlegg I, punkt 3.4, i forskrifta. På grunnlag av grunngjevinga og miljørisikovurderinga i kapittel 8 søkjer ein om å få deponert avfallet som før utan kunstig membran som botntetting. I vedlegg II, punkt 2, vert det stilt krav om kontroll med inntrenging av nedbørsvatn, innsig av grunnvatn og om oppsamling av sigevatn. Sigevatnet skal reinsast dersom det er naudsynt for å nå påkravd utlseppskvalitet. For deponi med sigevassoppsamling skal det opprettast overvakingsprogram for sigevassutslepp. Som skildra i kapittel 5 er det utarbeidd tiltak for å halde sigevassmengda på eit lågt nivå ved til ei kvar tid ved å søkje å hindre overvatn i å kome i kontakt med avfallet. Det er etablert program for overvaking av sigevatnet (kapittel 6). 9.4 Krav om gassuttak Avfallet vil i hovudsak vera uorganiske og er difor av ein slik art at det ikkje vil bli utvikla gass i deponiet. Krav om å samle opp og handsame deponigassen er derfor ikkje aktuelt. 9.5 Krav til finansiell garanti Det er krav om økonomisk garanti for drift og etterdrift i minst 30 år. Plan for dette vil bli utarbeidd når rettleiing frå SFT, "Veiledning om finansiell garanti for etterdrift av deponi", er klar. Ein tar sikte på å ha planen klar til Side 15 av 18

16 9.6 Krav til registrering og rapportering Det er i følgje WH etablert rutinar for registrering av deponert avfall. Registeret inneheld m.a. opplysningar om mengde, eigenskapar, opprinnelse, deponeringsstad og leveringsdato for deponert avfall. Type og mengde deponert avfall blir årleg rapportert til forureiningsmyndigheitene i den årlege eigenrapporten frå verksemda. 9.7 Krav om kunnskap om avfallet ved mottak Avfallet som blir deponert er oske frå forbrenning, hovudsakeleg forbrenning av borkaks frå Nordsjøen. Oskeavfallet er karakterisert ved kjemisk innhald og utvaskingsforsøk (kapittel 2.1). 10. Framdriftsplan for oppgradering/nye tiltak Det står att ein del detaljprosjektering som vil bli utført i takt med framdrifta av deponiet. Dette omfattar utarbeiding av fyllingsplan for deponi B, system for handtering av overvatn og sigevatn, dokumentasjon av styrke og varigheit av leidningar, plan for gjenfylling i området mellom deponi A og B med tilhøyrande leidningar, plan for gjenfylling av hovudgrøfta, avgrensing av deponiet mot aust/søraust, topptetting, samt avslutnings-/nivåplan for deponiet. Detaljprosjekteringa er planlagd utført innan Etter kvart som deponi B blir opparbeidd og tatt i bruk må, overvakingsprogrammet reviderast og eventuelt supplerast med fleire prøvestasjonar. Revidert overvakingsprogram vil etter planen liggje føre innan Sluttmerknad Ut frå terreng- og grunntilhøve er området naturleg godt eigna til deponiføremål. Ei kystnær plassering av restproduktdeponi vil sikre at utvasking av ymse typar salt ikkje utgjer nokon reell eller potensiell trussel for miljøet. På bakgrunn av resultat frå prosjektet til Miljøstyrelsen /21/ og /22/ tilrår prosjektstyregruppa der at framtidige deponi for restprodukt frå forbrenningsanlegg vert plasserte kystnært, slik at risikoen for forureining av grunnvatnet med utvaska salt og sporelement vert minimert. Side 16 av 18

17 12. Referansar /1/ Miljøverndepartementet Forskrift om deponering av avfall (Deponiforskrifta). FOR nr 375 /2/ Miljøverndepartementet, Forskrift for spesialavfall (T-1301) /3/ Østlandskonsult AS. O.nr , mars 1993 Stangeneset fyllplass. Søknad om anlegg av fyllplass for industriavfall /4/ NIVA Rapport nr. O-93167, datert Potensielle miljøproblem ved avrenning frå deponi med flyveaske og utslipp fra gassvaskeanlegg til Fensfjorden, Sogn og Fjordane fylke /5/ NGI-rapport nr , datert Utvaskingsforsøk med forbrenningsaske. Bestemmelse av potensiell utvaskingsfare /6/ NOTEBY Rapport datert Stangeneset fyllplass. Vurdering av botntetting. Oppbygging og drift, tilleggsopplysningar /7/ NOTEBY Rapport datert Stangeneset avfallsplass. Grunntilhøve. Hydrogeologi. Klargjering av deponiområde. Driftsmetode. Avslutningsplan. Overvakingsplan /8/ NOTEBY Rapport datert Stangeneset avfallsplass. Deponi A. Detaljprosjekteringsplan med dokumentasjon for leidningsmateriell /9/ NOTEBY Rapport datert Stangeneset avfallsplass. Deponi A. Sigevassmålingar. Utsleppsvurderingar /10/ NOTEBY Rapport datert Stangeneset fyllplass. Deponi for oskeavfall (Deponi A). Botntetting. Grunntilhøve. /11/ NOTEBY-rapport nr , datert Sløvåg Industriservice AS, Gulen. Stangeneset Fyllplass. Deponi B Grunntilhøve. Hydrogeologi. Klargjering av deponiområde. Driftsmetode. Avslutnings- og overvakingsplan. /12/ SFT, Veileder til deponiforskriften (TA-1951/2003) /13/ Kommisjon for de europeiske fellesskap Utkast til kommisjonsvedtak om fastsettelse av kriterier og prosedyrer for motta av avfall på deponier i henhold til artikkel 16 og vedlegg II i rådsdirektiv 1999/31/EF om deponering av avfall (Brussel, ). /14/ NGU Rapport nr.: , datert Hydrauliske egenskaper i løsmasser og fjell sett i sammenheng med EU-direktivet for deponering av avfall /15/ SFT-veiledning 99:03 Bruk av utlekkingstester for klassifisering av avfall og forurenset masse Krav til dokumentasjon og testing /16/ SFT Rapport 97:01 Deponering av produksjonsavfall. Veiledning for saksbehandlere Side 17 av 18

18 /17/ Norsk geoteknisk forening: Veiledning for symboler og definisjoner i geoteknikk. Presentasjon av geotekniske undersøkelser. Melding nr. 2 utgitt 1982 /18/ Nilmar Janbu: Grunnlag i geoteknikk. Tapir forlag 1970 /19/ SFT Forskrift, 1994 Forskrift om støy fra dozere, gravemaskiner og lastere (T-537) /20/ SFT Veileder, 1975 Retningslinjer for begrensning av støy fra industri (TA-506) /21/ Miljø- og Energiministeriet Miljøstyrelsen. Miljøprojekt nr. 193, 1992 Restprodukter fra røggasrensning ved affaldsforbrænding II Eksperimentelle undersøkelser /22/ Miljø- og Energiministeriet Miljøstyrelsen. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 92, 1997 Restprodukter fra røggasrensning ved affaldsforbrænding 3 Udredning af mulighederne for oparbejdning, genanvendelse og deponering /23/ Sosial- og helsedepartementet, 4. desember 2001 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) (I-1061 B) /24/ SFT, "Retningslinjer for dimensjonering av avløpsanlegg (TA-525). Side 18 av 18

19 Arkivreferansar: Fagområde: Stikkord: Miljøgeologi Deponi; Avfall; Utvasking; Overvaking Land/Fylke: Sogn og Fjordane Kartblad: 1116 IV Kommune: Gulen UTM koordinatar, Sone: 32V Stad: Stangeneset Øst: 2867 Nord: Distribusjon: Begrenset Intern Fri (Spesifisert av Oppdragsgjevar) Dokumentkontroll: Dokument Revisjon 1 Revisjon 2 Revisjon april 2003 Dato Sign Dato Sign Dato Sign Dato Sign Føresetnader Grunnlagsdata Teknisk innhald Format Utarbeida Kontrollert Utarbeida Kontrollert Utarbeida Kontrollert Utarbeida Kontrollert Merknader Godkjent for utsending Dato: Sign.: (Seksjonsleiar/Avdelingsleiar)

20

21

22

23

Sløvåg Industriservice A/S

Sløvåg Industriservice A/S Rådgivende ingeniører MRIF Rapport Oppdragsgjevar: Oppdrag: Sløvåg Industriservice A/S Stangeneset fyllplass Emne: Deponering av flygeoske Dato: 18. juni 2001 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 400476-1

Detaljer

Sløvåg Industriservice AS, Gulen

Sløvåg Industriservice AS, Gulen Rådgivende ingeniører MRIF Rapport Oppdragsgjevar: Oppdrag: Emne: Sløvåg Industriservice AS, Gulen Stangeneset Fyllplass Rapport: Grunntilhøve. Hydrogeologi. Klargjering av deponiområde. Driftsmetode.

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga Vår dato Vår referanse Saksbehandlar, innvalstelefon Arkiv nr. Dykkar referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved [namn på verksemda] Dato for inspeksjonen: Rapportnummer:

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelingen Søknad om løyve til mudring og/eller dumping i marine område Mudring og dumping i sjø og vassdrag er regulert av kapittel 22 i Forskrift om begrensning

Detaljer

Nedrehagen i Sogndal. Reguleringsplan. Geoteknisk vurdering. Nedrehagen AS. 2014-01-27 Oppdrags-rapport nr.: 5140273-RIG1

Nedrehagen i Sogndal. Reguleringsplan. Geoteknisk vurdering. Nedrehagen AS. 2014-01-27 Oppdrags-rapport nr.: 5140273-RIG1 Nedrehagen AS Nedrehagen i Sogndal 2014-01-27 Oppdrags-rapport nr.: 5140273-RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Nedrehagen i Sogndal Rapport nr. : 5140273-RIG1 Revisjon

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland har frå Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM) motteke:

Fylkesmannen i Rogaland har frå Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM) motteke: F Y L K E S M A N N E N I R O G A L A N D Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune - Plan for avslutting av nåverande deponietappe og søknad om innretting av ny - Høyring og utlegging av saksdokumenta til

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune

NGU Rapport 91.119. Grunnvatn i Rissa kommune NGU Rapport 91.119 Grunnvatn i Rissa kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.119 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvatn

Detaljer

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar AVLØPSPLAN FOR Kårdal Hyttegrend MJØLFJELL, VOSS KOMMUNE. Datert: 03.mai 2013 Innhald Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 1. Innhald 2. Samandrag 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: FM: 2005/5323/BJOT/542.1 Bjarne Otnes, 71258469 07.04.2006

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: FM: 2005/5323/BJOT/542.1 Bjarne Otnes, 71258469 07.04.2006 Institutt for akvakulturforskning AS 6600 Sunndalsøra Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: FM: 2005/5323/BJOT/542.1 Bjarne Otnes, 71258469 07.04.2006 - Utsleppsløyve for oppdrett

Detaljer

Reguleringsplan FV57 Storehaug- Hjelmeland Input til planprogram geoteknikk

Reguleringsplan FV57 Storehaug- Hjelmeland Input til planprogram geoteknikk Til: Fra: Arne Kringlen Linn Grepstad Nes Dato 2016-06-28 Reguleringsplan FV57 Storehaug- Hjelmeland Input til planprogram geoteknikk Innleiing Gaular kommune har engasjert Norconsult til å utarbeide eit

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

1. Søknad om om løyve til utviding av eksisterande deponi, oversendt av COWI AS på oppdrag av Sunnfjord Miljøverk IKS. Datert

1. Søknad om om løyve til utviding av eksisterande deponi, oversendt av COWI AS på oppdrag av Sunnfjord Miljøverk IKS. Datert Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Njøsavegen 2 6863 Leikanger Dykkar ref 2006/2268-471 ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 12. mai 2015 SIDE

Detaljer

Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag

Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Skjema: versjon 2 (jan. 2013) Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Søkjar skal nytte KLIF-rettleiar TA2960 (Veileder for håndtering av sedimenter) og dei her

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Meldal kommune

NGU Rapport Grunnvann i Meldal kommune NGU Rapport 91.120 Grunnvann i Meldal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.120 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

SØKNAD OM ENDRIG AV AVSLUTNINGSPLAN FOR KVISTEN DEPONI I FRØYA KOMMUNE

SØKNAD OM ENDRIG AV AVSLUTNINGSPLAN FOR KVISTEN DEPONI I FRØYA KOMMUNE Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 17/513 M61 Sistranda, 28.02.2017 SØKNAD OM ENDRIG AV AVSLUTNINGSPLAN FOR KVISTEN DEPONI I FRØYA

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Fagrapport geoteknikk for reguleringsplan

Fagrapport geoteknikk for reguleringsplan Fagrapport geoteknikk for reguleringsplan Samandrag/konklusjon Norconsult er engasjert av Kvinnherad kommune for å utarbeide detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing for Fjelbergsambandet. Det må

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved NRS Feøy, lokalitet Klungsholmen den 30. august 2017

Rapport frå inspeksjon ved NRS Feøy, lokalitet Klungsholmen den 30. august 2017 Fylkesmannen i Hordaland NRS FEØY AS Bergen, 17. november 2017 Storasundvegen 291 4260 Torvastad Dykkar ref.: Vår ref.(oppgi ved svar): Karina Ødegård 2017/11033 Sakshandsamar: Rapport frå inspeksjon ved

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I.

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I. 5557 2317Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø. 5557 2317 Vår dato 26.06 2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/6568 Dykkar referanse FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga

Detaljer

NGU Rapport Grunnvatn i Melhus kommune

NGU Rapport Grunnvatn i Melhus kommune NGU Rapport 91.124 Grunnvatn i Melhus kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.124 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvatn

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997 Nr. 27/66 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Statnett SF Søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling ved Strandanes i Suldalsvatnet, Suldal kommune Utlegging til offentleg ettersyn

Statnett SF Søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling ved Strandanes i Suldalsvatnet, Suldal kommune Utlegging til offentleg ettersyn Statnett SF Søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling ved Strandanes i Suldalsvatnet, Suldal kommune Utlegging til offentleg ettersyn Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad frå Statnett

Detaljer

Nynorsk. Innhaldsforteikning

Nynorsk. Innhaldsforteikning Nynorsk Rettleiar for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (auka individvekt for settefisk av laks, aure og regnbogeaure) Innhaldsforteikning

Detaljer

Søknad om konsesjon for uttak av grunnvatn til produksjon av Mineral vann.

Søknad om konsesjon for uttak av grunnvatn til produksjon av Mineral vann. Søknad om uttak av grunnvatn til produksjon av mineral vann. Sist endret: 11.01.2011 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 05.07.2017 Søknad om konsesjon for uttak av grunnvatn til

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Ny kartlegging av vasskvalitet i området mellom Gurskøy og Hareidlandet Den Grøne korridor Omtale av måleprogrammet og førebels resultat frå 2005

Ny kartlegging av vasskvalitet i området mellom Gurskøy og Hareidlandet Den Grøne korridor Omtale av måleprogrammet og førebels resultat frå 2005 1 Grøne korridor, førebels notat, juli 26 Runde Miljøsenter Runde Miljøsenter Ny kartlegging av vasskvalitet i området mellom Gurskøy og Hareidlandet Den Grøne korridor Omtale av måleprogrammet og førebels

Detaljer

NGU Rapport Grunnvatn i Rennebu kommune

NGU Rapport Grunnvatn i Rennebu kommune NGU Rapport 91.121 Grunnvatn i Rennebu kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.121 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvatn

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE April 2013 Samandrag Målsettinga med denne norma er å bevisstgjere kommunale- og private utbyggarar om overvassproblematikk og overvasshandtering etter moderne idear om

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Praktisk om nydyrking. Lars Kjetil Flesland, NLR Rogaland

Praktisk om nydyrking. Lars Kjetil Flesland, NLR Rogaland Praktisk om nydyrking Lars Kjetil Flesland, NLR Rogaland Rollefordeling Vanlegvis er dyrkingsarealet ferdig godkjent når vi kjem inn. Vi har i sjeldne tilfelle vore med å lage til søknad om få godkjent

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Vår dato 2.11.09 Vår referanse 471 Arkiv nr. 2009/2491 Informasjon om kontrollert deponi Namn og besøksadresse verksemd: Dalsurdi avfallsplass

Detaljer

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Rapport Mai 2012 Utgitt dato: 26.05. 2012 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Rettleiar for undersøking av jordforureining i barnehagar og på leikeplassar på industristader NGU-rapport

Rettleiar for undersøking av jordforureining i barnehagar og på leikeplassar på industristader NGU-rapport Rettleiar for undersøking av jordforureining i barnehagar og på leikeplassar på industristader NGU-rapport 2007.039 TA-2333/2007 ISBN 978-82-7655-527-1 NGU-rapport 2007.039 Rettleiar for undersøking av

Detaljer

Endeleg rapport frå inspeksjon ved Stasjon for farlig avfall, Espehaugen, Bergen kommune

Endeleg rapport frå inspeksjon ved Stasjon for farlig avfall, Espehaugen, Bergen kommune Saksbehandler, direkte telefon Hallvard Hageberg, 5557 2318 Vår dato 28.01.2014 Deres dato Vår referanse 2013/12169-472 Deres referanse BiR Privat v/ Kjell Espen Sørås Postboks 6004 Postterminalen 5892

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Pålamyra fyllplass 9. september 2014 Rapportnummer: I.FMHO

Rapport frå inspeksjon ved Pålamyra fyllplass 9. september 2014 Rapportnummer: I.FMHO Sakshandsamar, innvalstelefon Astrid Holte, 5557 2319 Vår dato 19.12.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/2071 471 Dykkar referanse Bergen kommune v/grønn etat Pb 7700 5020 Bergen Rapport frå inspeksjon

Detaljer

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy

Skredfarevurdering for alternative vegtrasear og fergeleier, Varaldsøy Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Akvator Turid Verdal Dato: 2. april 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20130143-01-TN Skredfarevurdering,

Detaljer

Kontroll ved. Halsvik Bil & Gjenvinning

Kontroll ved. Halsvik Bil & Gjenvinning Tal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga Kontroll ved Halsvik Bil & Gjenvinning Endeleg RAPPORT Verksemda si adresse: Halsvik 5960 Dalsøyra Arkivkode: 2005/5475 /472 Lovverk: Sjå kap. 2

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. desember 1995

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. desember 1995 Nr.41/ 108 KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars 1992 om

Detaljer

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad.

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad. Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 07.10.2013 Dykkar dato 30.09.2013 Vår referanse 2012/9227 472 Dykkar referanse Trond Leganger Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Mellombels

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Borge, Osterøy kommune Informasjon Oppdragsgivar: Borgeåsen Eiendom AS Oppdrag: P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 Skriven av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Konseptuelt forslag til avslutning av eksisterende SiMn-deponi på Fosselandsheia.

Teknisk notat. Innhold. Konseptuelt forslag til avslutning av eksisterende SiMn-deponi på Fosselandsheia. Teknisk notat Til: Eramet Norway Kvinesdal A/S v/: Leif Hunsbedt Fra: NGI Dato: 30. april 2012 Dokumentnr.: 20111039-00-11-TN Rev.nr. / Dato: 2, 03. april 2013 Prosjekt: Deponier på Fosselandsheia i Kvinesdal

Detaljer

Mellombels løyve til mottak, mellomlagring, handsaming og gjenvinning av brukt strøsand for Løvaas Maskin AS

Mellombels løyve til mottak, mellomlagring, handsaming og gjenvinning av brukt strøsand for Løvaas Maskin AS Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 20.06.2013 Dykkar dato 14.05.2013 Vår referanse 2013/6502 Dykkar referanse Løvaas Maskin AS Barlivn. 21 5142 Fyllingsdalen Mellombels løyve

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

Skulestadmo gbnr. 58/163, 43 og gbnr. 59/2, 26 Voss kommune

Skulestadmo gbnr. 58/163, 43 og gbnr. 59/2, 26 Voss kommune Skulestadmo gbnr. 58/163, 43 og gbnr. 59/2, 26 Voss kommune Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Kontroll av miljøtilstand - Prøvetaking av overvannskummer og sedimenter i Oslo Havn 2015

Kontroll av miljøtilstand - Prøvetaking av overvannskummer og sedimenter i Oslo Havn 2015 Kontroll av miljøtilstand - Prøvetaking av overvannskummer og sedimenter i Oslo Havn 2015 Gjennomgang av NGIs rapport, Oslo Havn KF 2016-04-07 Gøril Aasen Slinde, Arne Pettersen, Amy Oen, Geir W. Åsli,

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Geoteknikk GEOT-2 E39 Kronborg - Hafstad, geoteknisk vurderingsrapport

Geoteknikk GEOT-2 E39 Kronborg - Hafstad, geoteknisk vurderingsrapport Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-08-26 Geoteknikk 30075-GEOT-2 E39 Kronborg - Hafstad, geoteknisk vurderingsrapport EV 39 hp 10, meter 2840, Førde kommune Ressursavdelinga 30075-GEOT-2

Detaljer

Sørfjorden - Utfylling

Sørfjorden - Utfylling RAPPORT Sørfjorden - Utfylling OPPDRAGSGJEIVAR Vaksdal kommune EMNE Utfylling- stabilitet, setningar og fundamentering DATO / REVISJON: 13. november 2017 / 01 DOKUMENTKODE: 617148-RIG-RAP-002 Denne rapporten

Detaljer

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2 NOTAT nr 1 Gjelder: Volda Prosj.nr. : 2011117-1 Revisjon : Dato : 16.11.2011 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland INNHALD Side 1. BAKGRUNN OG SYNFARING...

Detaljer

RAPPORT MILJØUNDERSØKING

RAPPORT MILJØUNDERSØKING RAPPORT MILJØUNDERSØKING RAPPORTVERSJON 12.05.2015 K. STRØMMEN LAKSEOPPDRETT TRÆSFLU Ref. 340-030315 MOM B UNDERSØKING FEBRUAR 2015 Lokalitet Tresflu ligg på austsida av Hovden, nord i Flora kommune, her

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 1 Opplysningar om kommunen og ansvarleg for rapporteringa Kommunenr 0619 Kommunens Ål navn Navn skjemaansvarlig Harald Varlid Tlf nr 32085062

Detaljer

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005 Innhald i foredraget Lovgrunnlag KRAV TIL BRANNVANN I VANNFORSYNINGEN Sivilingeniør Tobias Dahle Uttak av brannvatn frå kommunalt leidningsnett - eksempel frå

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Florø brannvesen, Flora kommune - Utsleppsløyve for nytt brannøvingsfelt ved Florø lufthamn - Endring i vilkåra

Florø brannvesen, Flora kommune - Utsleppsløyve for nytt brannøvingsfelt ved Florø lufthamn - Endring i vilkåra FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 1/7 Vår saksbehandlar Vår dato Vår referanse Bjarne Nes tlf 57 65 51 49 05.12.2005 2005/1226-5/461.3 A E-post: bn@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse 07.10.2005 Flora kommune

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 7,5 MILL SETTEFISK I STONGFJORDEN ASKVOLL KOMMUNE - UTTALE

MARINE HARVEST NORWAY AS - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 7,5 MILL SETTEFISK I STONGFJORDEN ASKVOLL KOMMUNE - UTTALE Kopi Askvoll Kommune Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær Postboks 174 Telefon: 91102779 Seksjon: 6988 ASKVOLL Vår referanse: 13/17061 Att: Elektronisk post Dykkar referanse: Vår dato: 10.02.2014 Dykkar dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit i høve arealendringane i ny

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer