Stangeneset fyllplass, Gulen. Ny forskrift om deponering av avfall Oppgradering av deponi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stangeneset fyllplass, Gulen. Ny forskrift om deponering av avfall Oppgradering av deponi"

Transkript

1 Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgjevar: Oppdrag: Wergeland-Halsvik AS Stangeneset fyllplass, Gulen Emne: Ny forskrift om deponering av avfall Oppgradering av deponi Dato: 30. april 2003 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr Oppdragsleiar: Solveig Lone Sign.: Sakshandsamar: Solveig Lone Sign.: Kontaktperson hos Oppdragsgjevar: Lars Hellandsjø Samandrag: Wergeland-Halsvik AS (WH) driv Stangeneset fyllplass i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Dette er ein fyllplass som vert nytta til lagring av oske etter forbrenning av m.a. borkaks frå Nordsjøen. Fyllplassen inneheld to deponi, A og B, som etter planen skal byggjast ut over tid. SFT gav i første omgang løyve til etablering og drift av deponi A. Innfylling av oske i dette deponiet starta i juli 1994 og drifta pågår framleis. Søknad om løyve til å etablere og drive deponi B vart sendt SFT den , med nokre endringar i høve til tidlegare planar. I tillegg til deponidrifta driv WH óg eit forbrenningsanlegg med ein kapasitet på om lag 3000 kg pr. time. Etter forbrenning vert oska deponert på Stangeneset fyllplass som er eit deponi for ordinært avfall. Oskeavfallet er karakterisert ved kjemisk innhald og utvaskingsforsøk (kapittel 2.1). Det er i følgje WH etablert rutinar for registrering av deponert avfall. På grunnlag av grunngjevinga og miljørisikovurderinga i kapittel 8 søkjer ein om å få deponere avfallet som før, utan kunstig membran som botntetting. Det er utarbeidd tiltak for å halde sigevassmengda på eit lågt nivå til ei kvar tid ved å søkje å hindre overvatn i å kome i kontakt med avfallet (kapittel 5). Det er etablert program for overvaking av sigevatnet frå deponi A (kapittel 6). Etter kvart som deponi B blir opparbeidd og tatt i bruk, må overvakingsprogrammet reviderast og eventuelt supplerast med fleire prøvestasjonar. Revidert overvakingsprogram vil etter planen liggje føre innan Det står att ein del detaljprosjektering som vil bli utført i takt med framdrifta av deponiet. Dette omfattar utarbeiding av fyllingsplan for deponi B, system for handtering av overvatn og sigevatn frå dette deponiet, dokumentasjon av styrke og varigheit av leidningar, plan for gjenfylling i området mellom deponi A og B med tilhøyrande leidningar, plan for gjenfylling av hovudgrøfta, avgrensing av deponiet mot aust/søraust, topptetting, samt avslutnings-/nivåplan for deponiet. Detaljprosjekteringa er planlagd utført innan Plan for økonomisk garanti for drift og etterdrift i minst 30 år vil bli utarbeidd innan AS, Avd. NOTEBY Hopsnesvegen 21 P.b. 423 Nesttun 5853 Bergen Tel.: Fax:

2 Innhaldsliste 1. Innleiing Bakgrunn Utførte grunnundersøkingar Miljømål Deponikategori og avfallstypar Skildring av deponimassar/avfall Kjemisk samansetning Resultat av utvaskingstest Deponikategori Mengder og volum Lokale tilhøve Lokalisering. Skildring av deponiområdet Geologi og grunntilhøve Geologi Grunntilhøve Hydrologi og hydrogeologi. Resipienttilhøve Hydrologi Hydrogeologi Resipienttilhøve Tiltak for å forebygge og redusere forureining Hovudprinsipp for deponering Tildekkingsmassar og toppdekke Overvakingsprogram. Omfang og resultat Sigevassmengder Måleprogram for sigevatn Målingar i omgjevnadene Resultat av utført overvaking Plan for avslutning og etterdrift Botntetting/miljørisikovurdering Tiltak for å møte krav i forskrifta Deponikategoriar Forbod mot deponering av visse typar avfall Krav om botntetting og sigevassoppsamling Krav om gassuttak Krav til finansiell garanti...15 Side 2 av 18

3 9.6 Krav til registrering og rapportering Krav om kunnskap om avfallet ved mottak Framdriftsplan for oppgradering/nye tiltak Sluttmerknad Referansar...17 Teikningar Oversiktskart Plan Vedlegg Vedlegg A Resultat av overvakingsprogram, 4 sider Side 3 av 18

4 1. Innleiing Miljøverndepartementet vedtok ei ny forskrift om deponering av avfall (deponiforskrifta) /1/. Forskrifta vart verksam frå og er ei implementering av EU sitt rådsdirektiv om deponering av avfall (1999/31/EF). For eksisterande deponi, dvs. deponi i drift då forskriften vart verksam, gjev forskrifta ein overgangsperiode før krava blir gjeldande. Wergeland-Halsvik AS (WH) driv Stangeneset fyllplass i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Dette er eit deponi som vert nytta til lagring av oske etter forbrenning av m.a. borkaks frå Nordsjøen. I brev av pålegg SFT WH å leggje fram for SFT ein søknad om oppgradering av deponiet i samsvar med krava i forskrifta. Føreliggjande rapport er ein søknad om oppgradering av Stangeneset fyllplass til krava i den nye deponiforskrifta. Søkjar/driftsansvarleg: Wergeland-Halsvik AS (foretaksnr.: ) Grunneigar: Wergeland-Halsvik AS Kommune: Gulen (kommunenr.: 1411) UTM (EUREF89): Sone: 32 Nord: Aust: (Innmåling på kart i målestokk 1:50.000) 1.1 Bakgrunn Sløvåg Industriservice AS (SI) søkte i 1993 om løyve til anlegg og drift av Stangeneset fyllplass i Gulen kommune, og om løyve til utslepp av sigevatn til Fensfjorden ved Mækjevikholmen /3/. Søknaden omhandla to planlagde deponi, A og B, som skulle byggjast ut over tid. SFT gav i første omgang løyve til etablering og drift av deponi A. Innfylling av oske i dette deponiet starta i juli 1994 og drifta pågår framleis. Sløvåg Industriservice AS vart frå fusjonert saman med fleire av selskapa i Wergeland-konsernet til eitt selskap, Wergeland-Halsvik AS. I søknad datert søkjer SI (no WH) om løyve til å etablere og drive deponi B, men med nokre endringar i høve til tidlegare planar. Storleiken på deponiet er utvida mot søraust, og ein ønskjer å nytte deponiet til lagring av avfallstypar som er tillate deponerte etter forskrift om spesialavfall T-1301 [ref. /2/]. Hovudtype av avfall vil vera oske frå forbrenningsanlegg. Tilleggsinformasjon til endringssøknaden er gjeve til SFT i brev av Side 4 av 18

5 1.2 Utførte grunnundersøkingar I samband med utbygginga av deponi A vart grunntilhøva på dette området nøye kartlagt. Deponi B er planlagt like nord for deponi A, og i 2000 vart det utført grunnundersøkingar også i dette området. Rapportane er som følgjer: datert Stangeneset fyllplass. Vurdering av botntetting. Oppbygging og drift, tilleggsopplysningar /6/ datert Stangeneset avfallsplass. Grunntilhøve. Hydrogeologi. Klargjering av deponiområde. Driftsmetode. Avslutningsplan. Overvakingsplan /7/ datert Stangeneset avfallsplass. Deponi A. Detaljprosjekteringsplan med dokumentasjon for leidningsmateriell /8/ datert Stangeneset avfallsplass. Deponi A. Sigevassmålingar. Utsleppsvurderingar /9/ datert Stangeneset fyllplass. Deponi for oskeavfall (Deponi A). Botntetting. Grunntilhøve. /10/ datert Stangeneset Fyllplass. Deponi B Grunntilhøve. Hydrogeologi. Klargjering av deponiområde. Driftsmetode. Avslutnings- og overvakingsplan. /11/ 1.3 Miljømål Eit viktig mål ved deponiforskrifta er å sikre at deponering av avfall skjer på ein forsvarleg og kontrollert måte slik at skadeverknadene på miljøet og menneske si helse vert førebygde under heile deponiet si levetid. 2. Deponikategori og avfallstypar WH driv eit forbrenningsanlegg med ein kapasitet på om lag 3000 kg pr. time. Massen som blir brend er hovudsakeleg oljeforureina boreslam frå Nordsjøen. Dette boreslammet er mellom anna tilsett bariumsulfat for å få ønska tyngde. Etter forbrenning vert oska deponert på Stangeneset fyllplass. 2.1 Skildring av deponimassar/avfall Ved forbrenning av avfallet vil mesteparten av det organiske materialet forsvinne som avgass, og restprodukt (oske) vil stort sett vera uorganisk /4/. I 1993 utførte Norges Geotekniske Institutt (NGI) materialkarakterisering og utvaskingsforsøk for å vurdere potensiell fare for utvasking av uorganiske miljøgifter frå forbrenningsoska /5/. Oske vart samla frå filter, syklon og kjele i forbrenningsanlegget og blanda i reelt mengdetilhøve. Side 5 av 18

6 2.1.1 Kjemisk samansetning Totalinnhaldet av ulike element i prøvematerialet som vert deponert i deponi på Stangeneset i dag, er vist i tabell 2.1 (oske frå syklon og frå filter) /5/. Tabell 2.1: Kjemisk innhald av forbrenningsoske frå brenning av borkaks (oske frå syklon og filter) /5/. Parameter Eining Oske frå syklon Oske frå filter C 1,2 1,6 Cl 4,1 6,6 S g/kg TS 55,2 65,4 Ti 2,9 2,9 Al Fe Sb Zr Sr Ba Co <5 <5 Mo <5 <5 Cd <10 <10 Cr mg/kg TS Cu Mn Ni Pb Sn Zn V Resultat av utvaskingstest Utvaskingstesten omfatta både kolonneforsøk, risteforsøk og maksimal utvaskingsforsøk. Konsentrasjonen av utvalde element vart undersøkt i eluatet etter utlaking og omfatta parametrane P, S, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Cd, Pb, Cr, V, Ti, Ba, Sr, Cl, SO 4, NO 3 og PO 4. Kommisjonen for de europeiske fellesskap har utarbeidd eit utkast til kommisjonsvedtak vedrørande kriterium og prosedyrar for mottak av avfall på deponi /13/. I dette utkastet er det gjeve grenseverdiar for utlaking for inert, ordinært og farleg avfall. I tabell 2.2 er resultat frå utlakingstesten i 1993 (kolonnetesten) samanstilt med grenseverdiar for inert og ordinært avfall. Resultata er samanstilte med grenseverdien for C 0, konsentrasjonen i det første eluatet i utlakingsprøven, L/S = 0,1 l/kg, og grenseverdien for samla utslepp, L/S = 10 l/kg (L/S = Liquid/Solid). Side 6 av 18

7 Tabell 2.2: Resultat av utlakingstest samanlikna med grenseverdiar for inert og ordinært avfall /13/. L/S = 0-0,1 l/kg L/S = 10 l/kg Oske Grenseverdi, C 0 Oske Grenseverdi Parameter Inert Ordinært Inert Ordinært mg/l mg/kg tørrstoff As i.a. 0,06 0,3 i.a. 0,5 2 Ba 3, ,40* Cd <0,025 0,02 0,3 <0,25 0,04 1 Cr <0,2 0,1 2,5 <0,31 0,5 10 Cu <0,2 0,6 30 <0, Hg i.a. 0,002 0,03 i.a. 0,01 0,2 Mo i.a. 0,2 3,5 i.a. 0,5 10 Ni <0,03 0,12 3 <0,30 0,4 10 Pb <1,0 0,15 3 <1,09 0,5 10 Sb i.a. 0,01 0,15 i.a. 0,06 0,7 Se i.a. 0,04 0,2 i.a. 0,1 0,5 Zn <0,2 1,2 15 <0, Klorid Fluorid i.a. 2,5 40 i.a Sulfat , Fenoltall i.a. 0,3 - i.a. 1 - DOC** i.a i.a Sr , i.a. = ikkje analysert * = grenseverdi for farleg avfall er 300 mg/kg ** = Dissolved Organic Carbon Utvaskingstesten av oskeavfallet vart utført i 1993, og analyseparametrane som vart undersøkte då er ikkje heilt samanfallande med dei parametrane det no er gjeve grenseverdiar for. Det er derfor ikkje utført analyse av følgjande parametrar: arsen (As), kvikksølv (Hg), molybden (Mo), antimon (Sb), selen (Se), fluorid, fenol og DOC (Dissolved Organic Carbon). For kadmiun (Cd), krom (Cr) og bly (Pb) er deteksjonsgrensa høgare enn grenseverdiane. Av dei undersøkte parametrane er det først og fremst klorid som overstig grenseverdien for inert avfall. I tillegg overstig Ba grenseverdien gjeven for L/S = 10 l/kg, men er under grenseverdien for C 0 (L/S = 0,1 l/kg). NGI konkluderte med at det berre er barium som ser ut til å halde høge konsentrasjonar ved lang tids lagring, og at barium derfor er den viktigaste forureiningskomponenten /5/. 2.2 Deponikategori Dei fleste av dei undersløkte parametrane tilfredstiller kravet til inert avfall, men klorid og barium (Ba) er over grenseverdien. Stangeneset fyllplass hamnar ut frå dette i deponikategori for ordinært avfall. Side 7 av 18

8 3. Mengder og volum Av dei to deponia på Stangeneset har deponi A eit flatemål på 15 daa, medan deponi B er på knapt 25 daa. Det er søkt om fyllingshøgd som er tilpassa terrenget slik at arealet blir veleigna for etterbruk, med gjennomsnittleg fyllingshøgd på 10 meter. Det er søkt om løyve til å deponere m 3 årleg, noko som vil gje ei levetid på deponiet på ca. 40 år. Inntil no er det fylt frå vest i deponi A og om lag fram til Hovudgrøfta, sjå figur 3.1 og vedlagte planteikning nr I følgje WH tilsvarer dette eit volum på ca m 3. Hovudgrøft Figur 3.1: Oversikt over deponi A og Fensfjorden. Utsikt frå bergryggen mellom deponi A og B, mot sørvest. 4. Lokale tilhøve 4.1 Lokalisering. Skildring av deponiområdet Deponiområdet med dei to deponia A og B ligg ytst på Stangeneset, i søraustre delen av Stangeneset industriområde i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Neset ligg på nordsida av Fensfjorden med utsikt rett over fjorden til Mongstadanlegget, sjå oversiktskartet på teikning nr. 0 og planen på teikning nr Stangeneset industriområde ligg i jomfrueleg terreng, og avstand til næraste busetnad er om lag 1 km. Fyllplassen med dei to deponia inngår som eit viktig element for opparbeiding av området til industriføremål. Området er småkupert med myr eller torv i søkk i terrenget. Høgdedraga består hovudsakeleg av berg i dagen eller berg med tynt lausmassedekke. Side 8 av 18

9 Deponi A ligg nærast sjøen og sør for deponi B. Dei to deponia er skilde av ein bergrygg. I hovudgrøfta som er sprengd/graven frå deponiområde B, gjennom deponiområde A og ned til sjøen, skal samleleidningen for sigevatn føre alt sigevatn frå deponi A og deponi B, via sedimenteringskum og prøvetakings-/målekum, til djuputslepp i Fensfjorden. Hovudgrøfta skal forlengjast nordover gjennom deponi B. Avstanden til sjøen frå næraste og fjernaste deler av deponia vil bli om lag 60 m og 330 m. Vegen inn i industriområdet har ein arm ned langs vestkanten av båe deponia. 4.2 Geologi og grunntilhøve Geologi Bergartane i området er prekambriske gneisar med vekslande samansetjing og tydeleg foliasjon. Samansetjinga varierer frå granittisk gneis til glimmergneis. Lokale årer og linser med kvarts finst sporadisk. Foliasjonen har strøk omkring NV/SØ eller V/Ø med varierande fall. Den mest dominerande sprekkeretninga har strøk nord-sør og vertikalt fall. Desse sprekkene har stor utstrekning og er ein del av eit regionalt oppsprekkingsmønster Grunntilhøve Øvre marine grense ved Sløvåg/Stangeneset ligg på om lag kote 40, og randtrinnet frå Yngre Dryas ("Hovedtrinnet") er kartlagt til å liggje mindre enn 10 km vest for dette området. Det aktuelle deponiområdet er eit myrområde i naturleg, skålforma forseinkningar i bergoverflata. Under torvlaget er det stadvis antatt eit lag med laust lagra silt/finsand (avsmeltingsmorene) før ein kjem ned til sterkt forkonsolidert, marin siltig leire/leire. Torvmassar og andre lause massar ned til overkonsolidert leire skal gravast vekk. 4.3 Hydrologi og hydrogeologi. Resipienttilhøve Gjennomsnittlig årsnedbør i området Halsvik-Sløvåg er om lag mm, med hovuddelen i vinterhalvåret Hydrologi Det naturlege nedslagsfeltet for deponi A er på 30 daa. Av dette utgjer sjølve deponiområdet 15 daa. Området for deponi B har eit nedslagsfelt på om lag 150 daa. Grensene er litt usikre i den austre delen av nedslagsfeltet grunna flate myrområde Hydrogeologi I store trekk fell terrenget slakt mot sør med gjennomsnittleg helling 1:7 frå foten av Ramnefjellet som stig bratt frå kote 50 til kote 143. Ser ein bort frå noverande og tidlegare myrparti, så er det svært sparsamt med lausmassar i området. Det er prøvebora etter vatn i berggrunnen i dette området, og det er konkludert med at her ikkje er utnyttbare grunnvassførekomstar. Bergarten i seg sjølv er svært tett og resultatet av prøveboringa tyder på at også sprekke- og sleppesoner i berget er etter måten tette og lite vassførande. Side 9 av 18

10 I dagbergsona og det sparsame lausmassedekket ligg det grunt grunnvatn som kjem fram i dagen i bekker, overflatesig og myroverflater. Det generelle hydrogeologiske biletet er at ein svært liten del av nedbøren går ned i grunnen og vert magasinert som grunnvatn (djupt og grunt grunnvatn). Det som er av grunnvasstraum i området er derfor forsvinnande lite i høve til overflateavrenninga. Ved etablering av hovudgrøfta og utgraving av deponiområda vil grunnvatnet bli senka til grøfte-/utgravingsnivået. Det grunne grunnvatnet i området rundt vil då få ein auka gradient inn mot dei tidlegare myrpartia. Det vil for ein stor del kome fram i dagen i botn av det utgravde trauet og vidare drenere som overvatn, saman med overvatn elles, ut til den opne hovudgrøfta som munnar ut i fjorden. Grunnvassgradientar ut mot sjøen frå det tidlegare myrområdet vil då bli tilsvarande mindre ved at grunnvasstanden er senka frå om lag kote 7,5 til om lag kote 5,0. Dette saman med svært låg permeabilitet i berggrunnen og den sterkt overkonsoliderte leireavsetninga i botn av dei tidlegare myrområda, vil gje så forsvinnande lite grunnvassig ut mot fjorden at det utan vidare kan neglisjerast Resipienttilhøve Sigevatn frå deponi A vert samla opp og leidd i lukka leidning, via ein sedimenteringskum og ein prøvetakings-/målekum, til kontrollert utslepp på ca. 20 m djup i Fensfjorden. Sigevatnet frå deponi B skal leiast inn på utsleppsleidningen for sigevatn frå deponi A og saman leiast til utslepp i Fensfjorden. Skildring av Fensfjorden som resipient går fram av NIVA-rapport nr. O datert /4/. Resipienttilhøva er gode om ein slepp sigevatnet ut i fjorden under sprangsjiktet. I fylgje NIVA-rapporten så er dette ved hydrografiske målingar funne å liggja i dei øvre 10 m. 5. Tiltak for å forebygge og redusere forureining Det er utarbeidd fyllings- og driftsinstruks for drift av deponiet /7/ og /11/. 5.1 Hovudprinsipp for deponering Sigevassmengda skal haldast på eit lågt nivå ved til ei kvar tid søkje å hindre overvatn i å kome i kontakt med avfallet. Avgrensing av sigevatn vert gjort ved at overvatn frå nedslagsfeltet på utsida av sjølve deponiet vert leidd utanom deponiet utan å koma i kontakt med avfallet. I tillegg vert avfallet dekka til med eit topplag av tette massar etter kvart som det blir lagt ut. Dette toppdekket vert samstundes gjeve ei kuven (konveks) overflate med gode avrenningstilhøve ut til kantane. Under dei tilhøva ein her har med å gjere, vil det ikkje bli sigevassproduksjon på grunn av grunnvatn som strøymer inn i avfallet. Eventuell sigevassproduksjon av denne årsak kan i alle fall neglisjerast. Det som vert av sigevatn vil hovudsakleg kome under drifta av deponiet, medan avfallet er mellombels overdekka av siltig morene. Side 10 av 18

11 På deponibotn vil det vera oppsamlingssystem for sigevatn i form av tersklar som leier sigevatnet til og inn i ein lukka leidning nedgraven under og langs djupålen i deponibotn. Oppsamlingssystemet vil bli skipa i takt med utlegging av avfall slik at sigevatnet til ei kvar tid vil bli fanga opp og ikkje kjem på avvegar. I hovudgrøfta som er sprengd/graven frå deponiområde B, gjennom deponiområde A og ned til sjøen, skal samleleidningen for sigevatn føre alt sigevatn frå deponi A og deponi B, via sedimenteringskum og prøvetakings-/målekum, til djuputslepp i Fensfjorden. Hovudgrøfta skal forlengjast nordover gjennom deponi B ved utarbeiding av dette deponiet. Verksemda på deponiet skal haldast innanfor gjeldande vedtak og retningsliner, forskrifter om støy frå dosarar, gravemaskinar og lastarar /19/, og eventuelle forskrifter fastsette av lokale styresmakter når det gjeld byggje- og anleggstøy. Bedrifta skal sørgje for å tilfredstille "Retingslinjer for begrensning av støy fra industri" /20/ høve til næraste busetnad/hytter. 5.2 Tildekkingsmassar og toppdekke Siltige og sandige gravemassar av avsmeltingsmorene frå botn av myrområdet skal nyttast som mellombels tildekking av tippskråning. Som ferdig toppdekke på den del av avfallet som etter kvart kjem opp i ferdig planlagd deponihøgd skal nyttast gravemassar av siltig leire. Toppdekket vert lagt ut i tjukne på min. 0,25 m og vert komprimert av beltegåande anleggsmaskiner. På den siltige leira skal det leggjast ut fiberduk. Det tette toppdekket med fiberduken vert deretter fortløpande overfylt med sprengstein og eit tettande grusdekke øverst slik deponiet er planlagt avslutta. 6. Overvakingsprogram. Omfang og resultat Det er utarbeidd program for overvaking av sigevatn frå deponi A og målingar i omgjevnadene. Etter kvart som deponi B blir opparbeidd og tatt i bruk må, overvakingsprogrammet reviderast og eventuelt supplerast med fleire prøvestasjonar. 6.1 Sigevassmengder Overslagsmessige berekningar av sigevassmengder ut frå ei forenkla vassbalanserekning viser at sigevasstraumen ut frå deponia, når desse er heilt fulle og avslutta, vil liggje på om lag 16 m 3 /døger. I driftsfasen vil sigevassproduksjonen vera monaleg mindre i starten og aukar opp mot dei berekna verdiane i takt med utfyllinga av deponiet. 6.2 Måleprogram for sigevatn Sigevatnet vert samla opp i lukka leidning og ført til utslepp i fjorden via ein måle- og prøvetakingskum (K1), sjå figur 6.1. I kummen er det lagt til rette for enkle vassføringsmålingar, prøvetaking av vatn for analyse og registrering av aktuelle feltparametrar som temperatur, phverdi og leidningsevne. Sigevassprøver for analyse vert tatt to gonger i året, og prøvane analyserte for innhald av kopar (Cu), kadmium (Cd), krom (Cr), sink (Zn), nikkel (Ni), kvikksølv (Hg), bly (Pb), barium (Ba), antimon (Sb), arsen (As), selen (Se) og partikkelinnhald. Side 11 av 18

12 Sigevasskum, K1 Figur 6.1: Deponi A med hovudgrøft og sigevasskummen K1. Utsikt mot nord. 6.3 Målingar i omgjevnadene Samtidig med prøvetaking i sigevasskummen vert det også tatt prøve av vatnet i den opne hovudgrøfta (K4) nedstraums sigevasskummen, samt at feltparametrane temperatur, ph og leidningsevne blir målte i ein bekk oppstraums deponiområdet (K2, Bakgrunnskjelde) og i eit vassig sørvest for deponi A (K3, Myrvatn). 6.4 Resultat av utført overvaking Overvaking av deponidrifta har pågått sidan start av deponiet i Eit samandrag av resultata er vist i tabellane 6.1 med resultat av feltparametre og 6.2 med analyseresultat. Alle resultata av utført overvaking er også viste i tabellar i vedlegg A. Sigevassmengdene som er målte ved prøvetaking har variert frå l/time, med eit gjennomsnitt på ca. 190 l/time (4,56 m 3 /døgn). Tabell 6.1: Prøvetakingspunkt Resultat av målt konduktivitet og ph. Konduktivitet ms/cm K1, Sigevasskum 3,6->20 7,1-11,7 K2, Bakgrunnskjelde 0,02-0,19 4,0-5,8 K3, Myrvatn 0,09-0,5 4,5-6,0 K4, Hovudgrøft 0,09-1,9 5,2-8,1 ph Side 12 av 18

13 I sigevasskummen (K1) er det målt relativt stor varisjon i konduktivitet (leidningsevne), men 11 av 16 målingar ligg i området 7-15 ms/cm og med eit gjennomsnitt på 10,3 ms/cm. K4 (Hovudgrøfta) ligg nærare sjøen enn K2 (Bakgrunnskjelde), og leidningsevna her er truleg noko påverka av det marine miljøet. Tabell 6.2: Samandrag av analyseresultat. Samanstilt med krav i Drikkevannsforskrifta og rettleiiande grenseverdiar frå SFT for utslepp av industriavlaup til kommunalt leidningsnett. Parameter K1, Sigevasskum K4, Hovudgrøft Drikkevannsforskrifta Industriavlaup Cu <0,003-0, <0,003-0, ,1 1,0 Zn 0,0083-0,0973 0,0074-0,07-2 Pb <0,001-0,023 <0,0005-0,0078 0,01 1,0 Ni mg/l 0,0134-0,13 <0,005-0,03 2 0,02 1 Ba 0,432-2,87 0,019-0, Hg <0, ,0016 <0, , ,0005 0,002 As 0,0008-0,0355 <0,0005-0,0326 0,01 1 Sb <0,004-0,0416 <0,004 - <0, Se <0,0001-0,0048-0,01 1,0 1 = For enkelte av dei tidlegaste prøvane var deteksjonsgrensa 0,02 mg/l. Det var ikkje påvist innhald over deteksjonsgrensa. 2 = For enkelte av dei tidlegaste prøvane var deteksjonsgrensa 0,04 mg/l. Det var ikkje påvist innhald over deteksjonsgrensa. Det er ikkje krav om at kvaliteten av sigevatnet skal tilfredsstille krava i Drikkevannsforskrifta /23/, men desse grenseverdiane er likevel tatt med i tabellen til samanlikning i lag med SFT sine rettleiiande grenseverdiar for utslepp av industriavlaup til kommunalt leidningsnett /24/. 7. Plan for avslutning og etterdrift Gulen kommune skal overta området etter kvart som det vert oppfylt og tildekt som kravd i oppsett avtale mellom kommunen og WH. Kravet om tildekking er 0,6 m sprengstein med eit 0,15 m tjukt topplag av veggrus. Ferdig overflate på avslutta deponi vil liggje i nivå med terrenget rundt, dvs. om lag kote Ferdig overflate vil bli planert med svakt fall frå midten og ut til sidene av det oppfylte området. Minimum fall vil vera 1:50. Dei skilde systema for avskjering, oppsamling og kontrollert bortleiing av overvatn og sigevatn vil bli gjort permanente i takt med utfyllinga av deponiet med sikte på lang funksjonstid og enkelt vedlikehald. Det opne området mellom deponi A og B, på begge sider av hovudgrøfta, vil bli fylt igjen med stadeigne lausmassar for å heve terrenget til nivå med deponi A og B. Den opne hovudgrøfta i retning nord-sør gjennom deponiet og ut til sjøen skal fyllast att etter at nødvendige drenerings- og sigevassleidningar er på plass. Det er ikkje venta gassutvikling i avfallet, og det vil difor heller ikkje bli gjort noko spesielt for å ventilere det deponerte avfallet på permanent basis. Side 13 av 18

14 8. Botntetting/miljørisikovurdering For å sikre forsvarleg vern av jord og vatn stiller deponiforskrifta krav om dobbel botn- og sidetetting ved deponi for ordinært og farleg avfall. Det tyder at botn og sider i deponiet skal byggjast opp med både ein geologisk barriere og ein kunstig tettingsmembran. I tillegg skal det også etablerast eit dreneringslag for å leie vekk sigevatn. For deponi med inert avfall stiller forskrifta krav til geologisk barriere. Dersom ei miljørisikovurdering tilseier at det ikkje er naudsynt å samle opp og behandle sigevatnet, eller at deponiet ikkje medfører nokon fare for jord, grunnvatn og overflatevatn, kan det lempast tilsvarande på krava til dobbel botntetting og oppsamling av sigevatn /1/. Utvaskingsforsøket som vart utført i 1993 viser at oskeavfallet tilfredstiller krava til inert avfall for mange av dei undersøkte parametrane. Det er først og fremst klorid og barium som viser høge verdiar. Sigevatnet blir leia til djuputslepp i Fensfjorden. Sjøvatn ved 35 promille salt inneheld mg/l klorid. Utvaskingsforsøk ved L/S = 0,1 l/kg viste mg/l, men konsentrasjonen avtok raskt (L/S = 0,1-0,5 viste 714 mg/l klorid og L/S = 0,5-1,0 viste 24,8 mg/l klorid). Det er ikkje venta at bidraget av klorid skal ha nokon negativ innverknad på vasskvaliteten i resipienten. Utslepp av barium via sigevatn frå oskedeponiet er mengdemessig betydeleg, men barium er ikke klassifisert som miljøgift i det marine miljø. I følgje NIVA /4/ er einaste biologiske effekt som er påvist knytt til fysisk effekt som følgje av sedimentering og nedslemming av barytt. Etablering av toppdekke med fall og overflatedrenssystem vil kunne sikre ein (kontrollert) låg infiltrasjon av nedbør og ein tilsvarande låg straum av forureiningskomponentar ut av deponiet, både på kort og lang sikt. Sidan det heile tida under utvaskingslaupet vil bli fjerna forureiningskomponentar frå det deponerte materialet, skjer det ein kontinuerleg reduksjon av forureiningspotensialet, som på eit tidspunkt kan ventast å bli heilt ubetydeleg. I botn av og eit stykke opp på sidene av deponiet ligg det naturlege avsetningar av sterkt forkonsolidert marin leire. Dette sedimentet er avsett i sjøen før breen på nytt rykte fram over området i Yngre Dryas ("Hovedtrinnet"). I fylgje kap. 4.3 i /17/ og kap. 52 /18/ så er permeabiliteten for leire normalt k = m/s. Leira det her er tale om er ekstra tett pga. overkonsolidering og svært lågt poretal (e), noko som gjev stort utslag på permeabiliteten, jfr. likning 52-3 og fig 52.2 /18/. Som ekstra botntetting har ein berggrunnen som her er minst like tett som det overliggjande leirlaget. Dei opphavlege avsetningane oppå leirlaget har høgare permeabilitet, men desse massane er fjerna, eller vil bli fjerna, og inngår ikkje i botntettinga for deponiet. Det er ingen nyttbare grunnvassressursar i området for deponi A og planlagt deponi B. Konklusjonen på vurderingane over er at oskeavfallet framleis kan deponerast som no utan kunstig membran, og utan at dette vil føre til fare for skadeverknader på miljøet eller for menneske si helse, jfr. miljømålet i kapittel 1.3. Dette gjeld for heile deponiet si levetid. Side 14 av 18

15 9. Tiltak for å møte krav i forskrifta I brevet frå SFT datert vart følgjande generelle krav i forskrifta særleg nemnde: 1) Deponikategoriar 2) Forbod mot deponering av visse typar avfall 3) Krav om botntetting og sigevassoppsamling 4) Krav om gassuttak 5) Krav til finansiell garanti 6) Krav til registrering og rapportering 7) Krav om kunnskap om avfallet ved mottak 9.1 Deponikategoriar Stangeneset fyllplass er eit deponi for ordinært avfall. Deponiet vert nytta til lagring av oske etter forbrenning. 9.2 Forbod mot deponering av visse typar avfall Dette er ikkje relevant. Einaste avfallet som vert lagra her er oske etter forbrenning. 9.3 Krav om botntetting og sigevassoppsamling I vedlegg I, punkt 3.3, til forskrifta vert det krevd dobbel botntetting for deponi for farleg avfall og ordinært avfall. Krav om botntetting og sigevassoppsamling kan etter ei miljørisikovurdering bli vurdert lempa på, krf. vedlegg I, punkt 3.4, i forskrifta. På grunnlag av grunngjevinga og miljørisikovurderinga i kapittel 8 søkjer ein om å få deponert avfallet som før utan kunstig membran som botntetting. I vedlegg II, punkt 2, vert det stilt krav om kontroll med inntrenging av nedbørsvatn, innsig av grunnvatn og om oppsamling av sigevatn. Sigevatnet skal reinsast dersom det er naudsynt for å nå påkravd utlseppskvalitet. For deponi med sigevassoppsamling skal det opprettast overvakingsprogram for sigevassutslepp. Som skildra i kapittel 5 er det utarbeidd tiltak for å halde sigevassmengda på eit lågt nivå ved til ei kvar tid ved å søkje å hindre overvatn i å kome i kontakt med avfallet. Det er etablert program for overvaking av sigevatnet (kapittel 6). 9.4 Krav om gassuttak Avfallet vil i hovudsak vera uorganiske og er difor av ein slik art at det ikkje vil bli utvikla gass i deponiet. Krav om å samle opp og handsame deponigassen er derfor ikkje aktuelt. 9.5 Krav til finansiell garanti Det er krav om økonomisk garanti for drift og etterdrift i minst 30 år. Plan for dette vil bli utarbeidd når rettleiing frå SFT, "Veiledning om finansiell garanti for etterdrift av deponi", er klar. Ein tar sikte på å ha planen klar til Side 15 av 18

16 9.6 Krav til registrering og rapportering Det er i følgje WH etablert rutinar for registrering av deponert avfall. Registeret inneheld m.a. opplysningar om mengde, eigenskapar, opprinnelse, deponeringsstad og leveringsdato for deponert avfall. Type og mengde deponert avfall blir årleg rapportert til forureiningsmyndigheitene i den årlege eigenrapporten frå verksemda. 9.7 Krav om kunnskap om avfallet ved mottak Avfallet som blir deponert er oske frå forbrenning, hovudsakeleg forbrenning av borkaks frå Nordsjøen. Oskeavfallet er karakterisert ved kjemisk innhald og utvaskingsforsøk (kapittel 2.1). 10. Framdriftsplan for oppgradering/nye tiltak Det står att ein del detaljprosjektering som vil bli utført i takt med framdrifta av deponiet. Dette omfattar utarbeiding av fyllingsplan for deponi B, system for handtering av overvatn og sigevatn, dokumentasjon av styrke og varigheit av leidningar, plan for gjenfylling i området mellom deponi A og B med tilhøyrande leidningar, plan for gjenfylling av hovudgrøfta, avgrensing av deponiet mot aust/søraust, topptetting, samt avslutnings-/nivåplan for deponiet. Detaljprosjekteringa er planlagd utført innan Etter kvart som deponi B blir opparbeidd og tatt i bruk må, overvakingsprogrammet reviderast og eventuelt supplerast med fleire prøvestasjonar. Revidert overvakingsprogram vil etter planen liggje føre innan Sluttmerknad Ut frå terreng- og grunntilhøve er området naturleg godt eigna til deponiføremål. Ei kystnær plassering av restproduktdeponi vil sikre at utvasking av ymse typar salt ikkje utgjer nokon reell eller potensiell trussel for miljøet. På bakgrunn av resultat frå prosjektet til Miljøstyrelsen /21/ og /22/ tilrår prosjektstyregruppa der at framtidige deponi for restprodukt frå forbrenningsanlegg vert plasserte kystnært, slik at risikoen for forureining av grunnvatnet med utvaska salt og sporelement vert minimert. Side 16 av 18

17 12. Referansar /1/ Miljøverndepartementet Forskrift om deponering av avfall (Deponiforskrifta). FOR nr 375 /2/ Miljøverndepartementet, Forskrift for spesialavfall (T-1301) /3/ Østlandskonsult AS. O.nr , mars 1993 Stangeneset fyllplass. Søknad om anlegg av fyllplass for industriavfall /4/ NIVA Rapport nr. O-93167, datert Potensielle miljøproblem ved avrenning frå deponi med flyveaske og utslipp fra gassvaskeanlegg til Fensfjorden, Sogn og Fjordane fylke /5/ NGI-rapport nr , datert Utvaskingsforsøk med forbrenningsaske. Bestemmelse av potensiell utvaskingsfare /6/ NOTEBY Rapport datert Stangeneset fyllplass. Vurdering av botntetting. Oppbygging og drift, tilleggsopplysningar /7/ NOTEBY Rapport datert Stangeneset avfallsplass. Grunntilhøve. Hydrogeologi. Klargjering av deponiområde. Driftsmetode. Avslutningsplan. Overvakingsplan /8/ NOTEBY Rapport datert Stangeneset avfallsplass. Deponi A. Detaljprosjekteringsplan med dokumentasjon for leidningsmateriell /9/ NOTEBY Rapport datert Stangeneset avfallsplass. Deponi A. Sigevassmålingar. Utsleppsvurderingar /10/ NOTEBY Rapport datert Stangeneset fyllplass. Deponi for oskeavfall (Deponi A). Botntetting. Grunntilhøve. /11/ NOTEBY-rapport nr , datert Sløvåg Industriservice AS, Gulen. Stangeneset Fyllplass. Deponi B Grunntilhøve. Hydrogeologi. Klargjering av deponiområde. Driftsmetode. Avslutnings- og overvakingsplan. /12/ SFT, Veileder til deponiforskriften (TA-1951/2003) /13/ Kommisjon for de europeiske fellesskap Utkast til kommisjonsvedtak om fastsettelse av kriterier og prosedyrer for motta av avfall på deponier i henhold til artikkel 16 og vedlegg II i rådsdirektiv 1999/31/EF om deponering av avfall (Brussel, ). /14/ NGU Rapport nr.: , datert Hydrauliske egenskaper i løsmasser og fjell sett i sammenheng med EU-direktivet for deponering av avfall /15/ SFT-veiledning 99:03 Bruk av utlekkingstester for klassifisering av avfall og forurenset masse Krav til dokumentasjon og testing /16/ SFT Rapport 97:01 Deponering av produksjonsavfall. Veiledning for saksbehandlere Side 17 av 18

18 /17/ Norsk geoteknisk forening: Veiledning for symboler og definisjoner i geoteknikk. Presentasjon av geotekniske undersøkelser. Melding nr. 2 utgitt 1982 /18/ Nilmar Janbu: Grunnlag i geoteknikk. Tapir forlag 1970 /19/ SFT Forskrift, 1994 Forskrift om støy fra dozere, gravemaskiner og lastere (T-537) /20/ SFT Veileder, 1975 Retningslinjer for begrensning av støy fra industri (TA-506) /21/ Miljø- og Energiministeriet Miljøstyrelsen. Miljøprojekt nr. 193, 1992 Restprodukter fra røggasrensning ved affaldsforbrænding II Eksperimentelle undersøkelser /22/ Miljø- og Energiministeriet Miljøstyrelsen. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 92, 1997 Restprodukter fra røggasrensning ved affaldsforbrænding 3 Udredning af mulighederne for oparbejdning, genanvendelse og deponering /23/ Sosial- og helsedepartementet, 4. desember 2001 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) (I-1061 B) /24/ SFT, "Retningslinjer for dimensjonering av avløpsanlegg (TA-525). Side 18 av 18

19 Arkivreferansar: Fagområde: Stikkord: Miljøgeologi Deponi; Avfall; Utvasking; Overvaking Land/Fylke: Sogn og Fjordane Kartblad: 1116 IV Kommune: Gulen UTM koordinatar, Sone: 32V Stad: Stangeneset Øst: 2867 Nord: Distribusjon: Begrenset Intern Fri (Spesifisert av Oppdragsgjevar) Dokumentkontroll: Dokument Revisjon 1 Revisjon 2 Revisjon april 2003 Dato Sign Dato Sign Dato Sign Dato Sign Føresetnader Grunnlagsdata Teknisk innhald Format Utarbeida Kontrollert Utarbeida Kontrollert Utarbeida Kontrollert Utarbeida Kontrollert Merknader Godkjent for utsending Dato: Sign.: (Seksjonsleiar/Avdelingsleiar)

20

21

22

23

Bakgrunn for og forklaring til utsleppsløyve for handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass - gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til utsleppsløyve for handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass - gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Gøsta Hagenlund Vår dato Vår referanse Telefon: 57643121 03.07.2015 2006/2268-471 E-post: fmsfgh@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 12.05.2015 Sunnfjord Miljøverk iks Bakgrunn

Detaljer

VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020

VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020 Høyringsutgåve MAI 2012 POLITISK HANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID ADMINISTRATIVT - - UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Førde lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Førde lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Dagny Alvik Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 42 11.03.2014 2010/15606 E-post: fmsfdal@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Bakgrunn

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Mengdemålingar på avløpsnett og avløpsmodell

Mengdemålingar på avløpsnett og avløpsmodell Stord Vatn og Avlaup KF Bilag 2, KDP avløp og vassmiljø, Mengdemåling på avløpsnettet Mengdemålingar på avløpsnett og avløpsmodell Grunnlag for dimensjonering av reinseanlegg Delutgreiing til kommunedelplan

Detaljer

Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi

Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi TA-2077/2005 ISBN 82-7655-244-7 Forord Samfunnet bruker store ressursar på å avgrense ureining frå industri, produkt og avløp, og på å rydde opp der

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Utbetring av sikt i kryssa mellom rv. 55 og Leitevegen - Henjavegen

Utbetring av sikt i kryssa mellom rv. 55 og Leitevegen - Henjavegen REGULERINGSPLAN Utbetring av sikt i kryssa mellom rv. 55 og Leitevegen - Henjavegen Rv. 55 Sognefjordvegen Ruthild Oertel Inneheld: Reguleringsplan: planteikning og føresegner Planomtale Vedlegg Region

Detaljer

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025

Sagatun silanlegg. UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 Sagatun silanlegg UTKAST Mars 2014 BALESTRAND KOMMUNE HOVUDPLAN AVLØP 2014 2025 SAKSHANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

MOM C-gransking ved lokaliteten Øksneset i Austrheim kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1459

MOM C-gransking ved lokaliteten Øksneset i Austrheim kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1459 MOM C-gransking ved lokaliteten Øksneset i Austrheim kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1459 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: MOM C - gransking ved lokaliteten Øksneset i Austrheim kommune

Detaljer

TILTAKSANALYSE FOR VASSOMRÅDE STRYN VERSJON 1. I VASSREGION VESTLANDET. Utarbeidd av Stryn Vassutval og vedteken 28.01.09.

TILTAKSANALYSE FOR VASSOMRÅDE STRYN VERSJON 1. I VASSREGION VESTLANDET. Utarbeidd av Stryn Vassutval og vedteken 28.01.09. Loenvassdraget med Loen i bakgrunnen. TILTAKSANALYSE FOR VASSOMRÅDE STRYN I VASSREGION VESTLANDET VERSJON 1. Utarbeidd av Stryn Vassutval og vedteken 28.01.09. 1 Innhaldsliste Kapittel Innhaldstekst Side

Detaljer

LUSTER KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 1996-2007. Oppretta i samsvar med vedtak i Luster kommunestyre i k.sak 108/95 den 29.11.95.

LUSTER KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 1996-2007. Oppretta i samsvar med vedtak i Luster kommunestyre i k.sak 108/95 den 29.11.95. LUSTER KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 1996-2007 Oppretta i samsvar med vedtak i Luster kommunestyre i k.sak 108/95 den 29.11.95. LUSTER KOMMUNE SIDE I FORORD Hovudplan for avløp skal vera ein del av kommuneplanen

Detaljer

Døsje industriområde, Fjell kommune R A P P O R. Konsekvensutgreiing for marint biologisk mangfald. Rådgivende Biologer AS 1849

Døsje industriområde, Fjell kommune R A P P O R. Konsekvensutgreiing for marint biologisk mangfald. Rådgivende Biologer AS 1849 Døsje industriområde, Fjell kommune R A P P O R Konsekvensutgreiing for marint biologisk mangfald T Rådgivende Biologer AS 1849 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Døsje industriområde, Fjell kommune

Detaljer

Hovudplan for avløp og vassmiljø

Hovudplan for avløp og vassmiljø Gol kommune Hovudplan for avløp og vassmiljø 2014 2023 Vedteke av Gol kommunestyre 16.12.2014 Innhald Innhald i hovudplan for avløp og vassmiljø Del 1: Samandrag Kortfatta samandrag av innhaldet i hovudrapporten,

Detaljer

Haakonsvern orlogstasjon, Bergen Forurenset grunn og sjøbunnsedimenter. Utførte undersøkelser og tiltak på land og sjø Sluttrapport

Haakonsvern orlogstasjon, Bergen Forurenset grunn og sjøbunnsedimenter. Utførte undersøkelser og tiltak på land og sjø Sluttrapport Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Forsvarsbygg Haakonsvern orlogstasjon, Bergen Forurenset grunn og sjøbunnsedimenter Utførte undersøkelser og tiltak på land og sjø Sluttrapport Dato: 11. august 2003

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1205. Kombinert MOM B-gransking av Skutevika, og MOM C-resipientgransking. Masfjorden kommune, vinteren 2009

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1205. Kombinert MOM B-gransking av Skutevika, og MOM C-resipientgransking. Masfjorden kommune, vinteren 2009 Kombinert MOM B-gransking av Skutevika, og MOM C-resipientgransking av Kvingevågen i Masfjorden kommune, vinteren 2009 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1205 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL:

Detaljer

Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Sogndal lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Sogndal lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Dagny Alvik Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 42 11.03.2014 2010/15623-461.3 E-post: fmsfdal@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Bakgrunn

Detaljer

Utsleppsøknad for glykolholdig overvatn frå Sogndal Lufthamn

Utsleppsøknad for glykolholdig overvatn frå Sogndal Lufthamn Utsleppsøknad for glykolholdig overvatn frå Sogndal Lufthamn Revisjon J06, datert 02.04.2013 J06 2013-04-02 Rapport for utsleppsøknad JOL HAR JOL J05 2013-02-25 Ferdig rapport til oppdragsgjevar JOL HAR

Detaljer

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL MILJØUNDERSØKINGAR I FERSKVATN 2013

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL MILJØUNDERSØKINGAR I FERSKVATN 2013 Beregnet til Fylkesmannen i Møre og Romsdal Dokument type Rapport Dato 2014-03-27 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL MILJØUNDERSØKINGAR I FERSKVATN 2013 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL MILJØUNDERSØKINGAR I

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN VASSFORSYNING 2015 2026

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN VASSFORSYNING 2015 2026 LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN VASSFORSYNING 2015 2026 Mai 2015 FORORD I 1994 vedtok kommunestyret i Lærdal at det skulle utarbeidast Hovudplan for vassforsyning (K-sak 12/94). Det praktiske planarbeidet starta

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 Mai 2015 - Hovudplan avløp 2015-2016 SIDE 2 FORORD Planarbeidet er utført av Lærdal kommune ved avdeling Tekniske tenester. Arbeidet med utkast til Hovudplan avløp er utført

Detaljer

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen...

5.2 Omastrand...9 5.3 Strandebarm...9 5.4 Tørvikbygd...10 5.5 Vikøy Lidarende...11 5.6 Norheimsund Steinsdalen Øystese - Kvamskogen... Kommunedelplan avløp, 2006 2014. Side 1 av 29 1 INNLEIING, BAKGRUNN....2 2 RAMMEVILKÅR....3 2.1 Kommuneplanen med arealdel....3 2.2 Kommunehelselova og Smittevernlova....3 2.3 Gjeldande utsleppsløyve for

Detaljer

Alunskiferdeponi på Taraldrud

Alunskiferdeponi på Taraldrud RAPPORT Alunskiferdeponi på Taraldrud OPPDRAGSGIVER ØstPlan AS EMNE DATO / REVISJON: 26. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 125868-RIGm-RAP003 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse Indre Sogn Vassområde

Lokal tiltaksanalyse Indre Sogn Vassområde Lokal tiltaksanalyse Indre Sogn Vassområde 20.februar 2014 R A P P O R T Oppdrag: Indre Sogn Vassområde Oppdrag nr.: 613612 Emne: Lokal tiltaksanalyse Dokument nr.: 1 Dato / rev.nr.: 20.februar 2014 /

Detaljer

Deponering av steinmassar ved Kollsnes, Øygarden kommune. Konsekvensutgreiing for naturmiljø, naturressursar og samfunnsinteresser

Deponering av steinmassar ved Kollsnes, Øygarden kommune. Konsekvensutgreiing for naturmiljø, naturressursar og samfunnsinteresser Deponering av steinmassar ved Kollsnes, Øygarden kommune R A P P O R Konsekvensutgreiing for naturmiljø, naturressursar og samfunnsinteresser T Rådgivende Biologer AS 1660 Rådgivende Biologer AS RAPPORT

Detaljer

Kystverket. Alternativ farlei til Bergen Hamn Konsekvensutgreiing

Kystverket. Alternativ farlei til Bergen Hamn Konsekvensutgreiing Kystverket Alternativ farlei til Bergen Hamn Konsekvensutgreiing Akvarell over Bergen Hamn, måla av John F Dreier i 1821. Nytta etter løyve frå Bergen Museum. Ansvarleg utgjevar: Kystverket Vest Postboks

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Hydla 2. Reguleringsplan og planomtale for Hydla 2

REGULERINGSPLAN. Hydla 2. Reguleringsplan og planomtale for Hydla 2 REGULERINGSPLAN Hydla 2 Reguleringsplan og planomtale for Hydla 2 Juni 2012 Revisjon: 12.2.2013 REVIDERT REGULERINGSPLAN For Hydla 2 Dato: 12.2.2013 1. Innkomne merknadar med kommentar 2. Reviderte føresegner

Detaljer

NIVA. Oppfølgj ande gransking i Kyllaren i Askvoll kommune RAPPORT LNR 3406-96. Temperatur ( C) r.t.._._.-_.r_...r-l Ti I 1

NIVA. Oppfølgj ande gransking i Kyllaren i Askvoll kommune RAPPORT LNR 3406-96. Temperatur ( C) r.t.._._.-_.r_...r-l Ti I 1 NIVA RAPPORT LNR 3406-96 Oppfølgj ande gransking i Kyllaren i Askvoll kommune `L h'^2 'Sn 00 i 9 ti 1 0 h Ah ^`' ^95 y ø`o ^y,9h Øh d a ø ^Ø ^,^\ Ø^ ^hf 9^,\ ryy2 `Lø ry6c ti^lø L_l r.t.._._.-_.r_...r-l

Detaljer

Risiko og sårbarheitsanalyse

Risiko og sårbarheitsanalyse Fjell kommune Risiko og sårbarheitsanalyse Kommunedelplan for Ågotnes 2012-05-10Oppdragsnr.: 5121848 Rev. 0 Dato:10.05.2 012 Omtale: Kommunedelplan Ågotnes, ROS-analyse Utarbeidet JNOLS Fagkontroll KHMED

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer