MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2008 3"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Forfall: Elling J. Røttingen (FrP) Arne Bjørndal (Krf) Vara som møter: Veronica Haugland Jo Kåre Herfjord SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER /09 06/1019 SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN OG SØKNAD OM AT KOMMUNEN PÅTA SEG ALLE KOSTNADER FOR FLYTTING AV REGULERT SNUPLASS PÅ 52/ /09 06/430 SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HOLEN 27 4/09 08/14 NYVAL EIGEDOMSUTVAL OG ARBEIDSGRUPPE E /09 08/2743 VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE 77 6/09 08/1034 GODKJENNING AV VAKSDAL SOM NY DELTAKARKOMMUNE I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD 7/09 08/1034 GODKJENNING AV AT BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD ER EIT EIGE RETTSSUBJEKT SOM KAN FØRA EIGE SÆRREKNESKAP 8/09 08/2697 REGLEMENT FOR RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE /09 09/123 ÅRSMELDING 2008 FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA /09 09/130 MØTEPROTOKOLLAR FRÅ KONTROLLUTVALET , , OG /09 09/130 ÅRSRAPPORT FRÅ KONTROLLUTVALET FOR ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, Skorpo Høgre Rådhuset, varaordførarens kontor Kristelig folkeparti Rådhuset, Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Os Folkebibliotek Sosialistisk Venstreparti Rådhuset, Svinningen Venstre Rådhuset, Kantina 2

3 Sak 1/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 1/09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS / Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS for november 2008 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 1/09 Vedlegg: Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS for november 2008 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS for november Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 4 av 41

5 Sak 2/09 MØTEBOK SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN OG SØKNAD OM AT KOMMUNEN PÅTA SEG ALLE KOSTNADER FOR FLYTTING AV REGULERT SNUPLASS PÅ 52/356 Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: MA 52/-356 Arkivsaksnr.: 06/1019 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 276/08 Plan- og bygningsutvalet PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av 28-1, pkt. 2, i plan- og bygningslova godkjenner Kommunestyret at kommunen påtar seg å varsla oppstart av arbeid med flytting av snuplass i felt B4.7, innan reguleringsplan for Mobergshaugane i samsvar med Sentrumsplanen. Omregulering og eventuell flytting av snuplass kan skje utan kostnader for grunneigar av 52/356 i denne særskilde saka. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

6 Sak 2/09 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Terje Sperrevik (Tvs) fremja slikt framlegg til vedtak: Plan- og bygningsutvalet rår i frå at Kommunestyret gjer vedtak om å dekkja kostnadane med omregulering av snuplass. Grunngjevinga er at dette ikkje er ei kommunal oppgåve, og omsynet til grannane som ikkje ønskjer omregulering. Framlegget fekk 1 røyst (Tvs). Innstillinga frå administrasjonen fekk 8 røyster (4 Frp, 2 H, 1 Ap, 1 Uavh.) Vedtak: I medhald av 28-1, pkt. 2, i plan- og bygningslova godkjenner Kommunestyret at kommunen påtar seg å varsla oppstart av arbeid med flytting av snuplass i felt B4.7, innan reguleringsplan for Mobergshaugane i samsvar med Sentrumsplanen. Omregulering og eventuell flytting av snuplass kan skje utan kostnader for grunneigar av 52/356 i denne særskilde saka. Side 6 av 41

7 Sak 2/09 Vedlegg: 1. Søknad frå Adv.firma Harris dat Utsnitt av gjeldande reguleringsplan dat Notat om saka av Arne Skogedal dat Saksopplysningar: BAKGRUNN Advokatfirma Harris ved advokatfullmektig Kathrine Lien Mjell søkjer på vegne av Kåre Bauge om oppstart av arbeid med flytting av snuplass innan reguleringsplan for Mobergshaugane. Det omsøkte området ligg innanfor B4.7 i gjeldande reguleringsplan. Den regulerte snuplass ligg på 52/356, som er Kåre Bauge sin eigedom. Snuplassen er tenkt flytta ca. 50 meter lenger opp, til eit areal som kommunen eig. Det er nødvendig med snuplass i enden av alle kommunale vegar. Kommunen har tilbydd seg å løysa inn arealet, men det har ikkje vore aktuelt for grunneigar. Os kommune har og tilbydd å trekka plassen lenger mot nord slik at snuplassen kjem framfor garasjen og asfaltere plassen, men det har heller ikkje vore aktuelt for grunneigar. Os kommune har tidlegar godkjent flytting av den offentlege snuplassen lenger sør på tomta då det vart søkt om å byggje garasje på 52/356 i I samband med arbeidet med Sentrumsplanen har eigar av 52/356 tatt opp same sak og i denne planen er området der snuplassen er tenkt flytta til vist som offentleg veg. Reint reguleringsmessig vil ei slik flytting kunne behandlast som ei mindre vesentleg reguleringsendring. Området som snuplassen ligg på er regulert til offentleg veg, området som snuplassen skal flyttast til er regulert til bustad, det blir såleis ei bytting av areal. VURDERING Eigar av 52/356 har lenge jobba for å få vekk offentleg snuplass som er regulert inn på hans eigedom. Kåre Bauge og Advokatfirma Harris ber om at kommunen tar alle kostnader med utarbeiding av reguleringsendring og alle kostnad med flytting av snuplass. Endringer av reguleringsplanar som påfører kommunen auka utgifter må leggjast fram for kommunestyret (jfr. 28-1, punkt 2, i plan- og bygningslova). Dersom nokon ønskjer å endre ein reguleringsplan, må sende inn ein søknad til kommunen og engasjere ein fagkyndig til å utarbeide planen i samsvar med gjeldande lover og reglar. Det er krav om at alle reguleringsplanar og endringer av desse må gjerast av fagkyndig (jfr. 27-1, punkt 1, i plan- og bygningslova). Den som søkjer om ei slik endring må i utgangspunktet ta alle kostnadane med dette, det gjeld både betaling av fagkyndig konsulent og kommunen sine gebyr for behandling av private planar. Ein slik søknad vert lagt fram for plan- og bygningsutvalet som gir råd om planen bør utarbeidast (jfr. 30 i plan- og bygningslova). Dette er ei spesiell sak, som har gått over fleire år, sjå notat frå Arne Skogedal (dette er ein kortversjon av saka slik Kåre Bauge har oppfatta den og fortalt det til kundeombodet). Side 7 av 41

8 Sak 2/09 Kommunen har tidlegare vore villig til å gjere justeringer i planen for å imøtekome grunneigar sine ønskjer. I utgangspunktet er det ei enkel sak reint reguleringsmessig. På den andre sida vil flytting av snuplassen medføre ulempe for andre i området. I samband med sentrumsplanen kom det fram sterke motforestillingar på det å flytte snuplassen. Vedtaket i Kommunestyret var likevel einstemmig. Kommunen kan ta arbeidet med å sende ut nabovarsel for ei mindre vesentleg reguleringsendring og vurder om reguleringsplanen og snuplassen skal endrast etter kva som kjem inn av naboprotestar. KONKLUSJON Plan- og bygingsutvalet må ta stilling til om snuplassen skal flyttast. Kommunestyret må ta stilling til om Os kommune skal ta på seg kostnadane til omregulering og eventuell flytting av snuplass. Os, Asle J. Andås Side 8 av 41

9 Sak 3/09 MØTEBOK SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HOLEN Saksbehandlar: Widar Sorø Arkiv: GEO P0604 Arkivsaksnr.: 06/430 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 84/06 Plan- og bygningsutvalet PS /06 Plan- og bygningsutvalet PS /06 Råd for funksjonshemma PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os eldreråd PS /08 Råd for funksjonshemma PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre framlegg til reguleringsplan for Holen, del av 64/2, Lyssand AS, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

10 Sak 3/09 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Terje Sperrevik (Tvs) fremja forslag om slikt tillegg til administrasjonen si innstilling: Planen må utvidast til også å gjelda Hegglandsdalsvegen, jfr. brev frå Statens vegvesen av , 3. avsnitt. Framlegget fekk 2 røyster (1 Tvs, 1 Uavh.) Gustav Bahus på vegner av Frp/H fremja slikt tillegg til administrasjonen si innstilling: Makshøgde inklusiv ventilasjonsanlegg og alle takutbygg skal vera 83 m. Framlegget vart samrøystes vedteke. Felles protokollmerknad: Planen skal snarast mogleg leggjast ut til offentleg ettersyn. Vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre framlegg til reguleringsplan for Holen, del av 64/2, Lyssand Treindustri AS, med tilhøyrande reguleringsføresegner. Makshøgde inklusiv ventilasjonsanlegg og alle takutbygg skal vera 83 m. Felles protokollmerknad: Planen skal snarast mogleg leggjast ut til offentleg ettersyn. Side 10 av 41

11 Sak 3/09 Vedlegg: 1.1 Oversendingsbrev m/planomtale dat Kommentarar til merkn. Lyssand AS, dat Utkast til reg.plan, nedkopiert, rev dat Føresegner rev dat Saksframlegg dat Vedtak mø Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavd. dat Hordaland Fylkeskommune, Strategi og nær.avd. dat Statens vegvesen dat Telenor dat Råd for funksjonhemma mø Os eldreråd mø Barnetalsmannen, Os kommune dat Kjartan Åsmul dat Lyssand Treindustri AS dat Eige vedlegg: Reguleringsplan, full skala (A3, fargar), rev dat Saksopplysningar: Igangsetjing av planarbeidet for del av 64/2, Holen ved Lyssand Treindustri AS vart godkjent av Forvaltningsstyret med 7 mot 2 røyster(ap, Tvs), i møte , sak 113/06. Varsel om oppstart låg ute i tida til Saka var oppe til 1. gongsbehandling , sak 352/07 og administrasjonen si innstilling vart vedtatt m/tillegg. Vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til privat reguleringsplan for Holen, del av 64/2, Lyssand Treindustri AS., med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn når følgjande punkt er retta opp: Buffersona mot Hesthaugen er utvida ti 30 meter. Det er lagt inn krav til utbyggingsplan, etter 28.2 i pbl. Det skal vera fortau på vegane i planområdet. Det vart òg lagt til krav frå Plan- og bygningsutvalet om at det straks vert kunngjort oppstart av kommunalt planarbeid for gang-og sykkelveg frå Vallabrua til Hatvikvegen. Dette er gjort og planen er no under utarbeiding. Planområdet ligg som LNF-område og bustadområde i gjeldande arealplan. Området grensar elles opp mot eit bustad og industriområde i sør og vest. Mot nord ligg det LNF-områder og mot aust bustadområde. Planen er utarbeida av ark. Olav K. Bjelland på vegne av tiltakshavar Lyssand Treindustri AS. Tiltakshavarar ønskjer å nytta området til næring. Det kom inn 7 fråsegn frå offentlege instansar og 2 private merknader. Saka var oppe til 2. gongsbehandling , sak 277/08 og administrasjonen si innstilling vart vedtatt m/tillegg. I medhald av i plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre framlegg til reguleringsplan for Holen, del av 64/2, Lyssand Treindustri AS, med tilhøyrande reguleringsføresegner. Makshøgde inklusiv ventilasjonsanlegg og alle takutbygg skal vera 83 m. Side 11 av 41

12 Sak 3/09 Føresegnene er no revidert og er i tråd med vedtak frå 2. gongsbehandling. 2.0 OFFENTLEGE FRÅSEGN 2.1 Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavd. gjer merksam på at LNF-område innan planområdet omfattar fulldyrka jord, innmarksbeite og noko skog. Dei minner òg om at det er kommunen sitt ansvar å passe åp at dyrka- og dyrkbar jord ikkje vert nedbygd og at omdisponering av dyrak mark som følgje av vedtak av reguleringsplan skal rapporterast gjennom KOSTRA, skjema nr. 32 Forvaltning av landbruksareal. Dei ber difor om at planframlegget ikkje vert godkjent og at innspel heller vert tatt opp under rullering av kommuneplanen. Kommentar: Området ligg i gjeldande areal til kommuneplan som LNF- og bustadområde, men er i høve til rullering av kommande arealdel til kommuneplan lagt inn som industriområde. 2.2 Hordaland Fylkeskommune, Strategi og nær.avd. vurderer planframlegget utifrå verknad for regionale interesser nedfelt i fylkesplanen og fylkesdelplanar. Busslomme i retning nord må inn i planen ved vegkryss. Noverande busslomme må ikkje fjernast. Dei har ikkje kjennskap til automatisk freda kulturminne i det aktuelle planområdet, men ber om at ein under opparbeiding av feltet unngår inngrep i/skade på på eventuelle kulturlandskapstrekk som steingardar, eldre vegar, bakkemurar og tufter m.m. Kommentar: Busslomme vert ivaretatt i ny plan for Fv 137, som er under utarbeiding. 2.3 Statens vegvesen viser til deira uttale til oppstart og gjentek at fylkesveg 137 har ein låg standard utan tilbod til mjuke trafikakantar. Dei krev difor at planområdet vert utvida eller at det innarbeidast som vilkår i vedtak at planlagd utbygging av regulerte tiltak for Holen, Lyssand ikkje kan gjennomførast før det er bygd gang/sykkelveg langs Fv 137 frå Hauge og fram til Holen Lyssand AS. Om ikkje dette kravet ikkje vert oppfylt er deira brev å rekne som motsegn. Kommentar: Fv 137 er tatt ut av planframlegget då eige plan for Fv 137 med gang- og sykkelveg er under utarbeiding. 2.4 Telenor har ingen kommentarar på nåverande tidspunkt. 2.5 Råd for funksjonhemma tek saka til orientering. 2.6 Os eldreråd er nøgd med at det er fortau med langs vegane, men ynskjer at det straks vert kunngjort oppstart av kommunalt planarbeid for gang- og sykkelveg frå Vallabrua til Hatvikvegen. Kommentar: Reguleringsplan for Fv 137 med gang- og sykkelveg er under utarbeiding. 2.7 Barnetalsmannen, Os kommune seier det er positivt at det er lagt til rette for fortau inne i feltet, samt sett av grunn til gang- og sykkelsti langs Fylkesveg 137, Hegglandsdalsvegen. Han ber likevel om at gang- og sykkelsti vert utarbeida langs Fv 137 frå kryss Hatviksvegen Vallabrua før ein gjer løyve til anleggoppstart. Han ber òg om at det i føresegnene skal vere med støyanalyse for området. Kommentar: Det vert frå tiltakshavar sagt at støyanalyse vert utarbeida i høve til utbyggingsplan. Side 12 av 41

13 Sak 3/ PRIVATE MERKNADER 3.1 Kjartan Åsmul gjer merksam på at bebuarar i området er bekymra for: Endret utsikt Eventuell endring av soltilhøve i negativ retning Meir støy Auka trafikk og forureining Verdeminke for nærliggjande bustader Han viser til at det ikkje er teke stilling til plassering av bygningar, bygningsvolum, byggjehøgde, interne vegar støyskjerm etc. og saknar dokumentasjon på korleis det vil ta seg ut i høve til nærmiljøet. Han ber vidare at det vert preisert betre i høve til: Nabotilhøve til bustadområde, verdeminke på eksisterande bustader og etablering av næringsføremål i LNF-område. Buffersona Støy, at ein følgjer Plan og bygningsloven og spesielt planlegg slik at ein unngår bratte bakkar med derpå følgjande støy frå transportkøyretøy. At det prosjektast slik at ein òg i framtiden vert skjerma frå fabrikkstøy. Høgdetilhøve, maks angitt gesimshøgde gjev ikkje tilstrekkeleg informasjon om total byggjehøgde. Vil ha angitt total byggjehøgd/mønehøgd. Miljøvern, biologisk mangfald då det er observert ugler i området. Kommunen har eit ansvar for kartlegging av biologisk mangfald. Tekniske tilhøve som drenering, vatn og avlaup, sprengning, grunnvatnstand. Utbyggingsplan, kan det om mogleg lagast ein meir detaljert reguleringsplan istaden for at det utarbeides utbyggnigsplan ved seinare høve. Han gjer merksam på at naboar ikkje kan ta stilling til framlegget før det vert vist illustrasjon av: Framtidig terreng Bygningsvolum Bygningshøgder Solstudie som syner faktisk solforhold etter ulike årstider og klokkeslett. (3D-visning) Vegar og plassar internt i området. Parkeringsplassar Innslag av grøntareal i området. Vidare vil han ha presisert kva slags industri det er snakk om, støy, arkitektur, etc, etc. og tilslutt ber han om at: 1. Primært: Planframlegg forkastast 2. Alternativt: I tilfelle vedtak om regulering til industri, lager, at merknader som er omtalt i hans merknad vert innarbeida i vedtaket og lagt til grunn for vidare utarbeiding av planframlegg. Kommentar: Vegen gjennom buffersona er i denne omgang fjerna og tatt ut av planframlegget. Næraste bustad ligg 45 meter frå byggjeområde, så i høve til sol vil ikkje ein utbygging i planområdet, med den angitte maks gesimshøgde, utgjere noko betydleg problem for bustadene i Hesthaugen, men i høve til utsikt vil det ha stor betydning for naboaer om det vert bygd, med makshøgd på kote +83, heilt opp mot buffersona. Naboane i Hesthaugen kan/vil då miste mykje av den utsikten dei har i dag. Men i høve til plasering av bygga vil ein kunne ta dette opp att når utbyggingsplan skal utarbeidast og behandlast. 3.2 Lyssand Treindustri AS ser planframleget som meget interessant for dei, då det vil gje dei ein framtidig moglegheit til ekspansjon som dei i dag ikkje har og ber difor Os kommune om å medvirke til at planframlegget vert realisert. Kommentar: Tiltakshavar opplys om at han har hatt ein mogleg ekspansjon som førestnad for å starte reguleringsplanarbeid med Holen Lyssand. Side 13 av 41

14 Sak 3/ VURDERING Plan- og bygningsutvalet la til 3 kulepunkt som skulle rettast før planframlegget kunne leggast ut til offentleg ettersyn: Buffersona mot Hesthaugen er utvida ti 30 meter. Det er lagt inn krav til utbyggingsplan, etter 28.2 i pbl. Det skal vera fortau på vegane i planområdet. Planen vart revidert og retta opp i samsvar med kulepunkta. Området ligg som LNF- og bustadsområde i arealdel til kommuneplan, men er i framlegg til ny arealdel lagt inn som industri/næring. Planområdet ligg i tilknytning til eksisterande industri/næringsområde i sør og er såleis ein naturleg utviding av dene næringa. Slik sakshandsamar ser det trenger ikkje denne utvidinga av industriområdet vere til nokon stor sjenanse for omgjevnadene om ein senker byggjehøgda mot naboaene, til dømes at ein i tillegg legg begrensing på kor høgt ein kan fylle opp byggjeområde/grunnen mot buffersona i aust og bustadene i Hesthaugen. Det er òg mogleg å leggje inn i føresegnene maks byggjehøgde over planert terreng. Slik planen er no vert det mogleg å byggje med gesimshøgd +83 nesten heilt inn mot buffersona. Mønehøgd på dei næraste naboane ligg på om lag +77 til +81 m.o.h. og vil såleis få utsikta si sterkt redusert om dette vert gjort. Sjølve byggjeområdet i planen som er vist som byggjeområde for industri/næring er utan nokon nærmare detaljering om kor bygga, trafikkareal og parkering er tenkt plassert, men det er som nemnd ovanfor lagt inn krav om eige utbyggingsplan for sjølve byggjeområdet for industri/næring. BYA er sett til 85%, noko som er høgt sjølv om dette inkluderer parkering, trafikkareal etc. I høve til innspel til rullering av arealdelen gjorde Forvaltningsstyret vedtak om at buffersona i aust, mot bustadområde i Hesthaugen skulle vere på 30 meter. Bredde på denne buffersona/parkbelte er utvida til 30 meter. Buffersona er i dag delvis skogkledd og vil i stor grad hindre innsyn og dessutan kunne skjule bygga på planområdet for bustadene på Hesthaugen. Fv 137 er tatt ut av planframlegget då det, i samsvar med vedtak , sak 352/07 i Plan- og bygningsutvalet vert utarbeida eigen reguleringsplan for Fylkesveg 137 frå Hatvikvegen tl kryss nord for Vallabrua. Det er sett av naudsynt plass i planframlegget som samsvarar til planframlegget for Fv 137. I høve til tilkomst til industriområdet nord i planområdet, så er den no tatt ut av planframlegget i denne omgang. Elles er det lagt inn fortau på tilkomstveg til feltet. 5.0 Konklusjon: Planframlegget er retta i henhold til kulepunkta frå vedtak gjort av Plan- og bygningsutvalet ved 1.-og 2. gongsbehandling og administrasjonen rår til at planframlegget kan eigengodkjennast. Os, Widar Sorø Sakshandsamar Side 14 av 41

15 Sak 4/09 MØTEBOK NYVAL EIGEDOMSUTVAL OG ARBEIDSGRUPPE E39 Saksbehandlar: Terje Søviknes Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/14 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 4/09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Alternativ 1 Os kommunestyre foretar nyval til Eigedomsutvalet og Arbeidsgruppa E39 som fleirtalsval (jfr. KL 38). Som medlemer i Eigedomsutvalet for valperioden vert valde: Medlemer: Varamedlemer: E39 arbeidsgruppe: Følgjande vert valde som ny arbeidsgruppe vedk. E-39 for perioden : Alternativ 2 Os kommunestyre foretar nyval til Eigedomsutvalet og Arbeidsgruppa E39 som forholdstalsval (jfr. KL 36-37). Som medlemer i Eigedomsutvalet for valperioden vert valde: Medlemer: Varamedlemer: E39 arbeidsgruppe: Følgjande vert valde som ny arbeidsgruppe vedk. E-39 for perioden : Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 4/09 Vedlegg: Brev frå Terje Hatvik , , m/utdrag frå Kommuneloven Møteprotokoll , sak 88/07 Eigedomsutval Møteprotokoll , sak 102/07 Arbeidsgruppe E39 Saksopplysningar: Bakgrunn Terje Hatvik, Os Venstre, har vend seg til Os kommune med merknader i høve underrepresentasjon av kvinner i einskilde utval. Han peikar spesifikt på at det i Eigedomsutvalet og Arbeidsgruppa E39 er vald inn tre menn som faste medlemmar, og at dette er i strid med reglane om kjønnsrepresentasjon i.h.t. Kommunelova. Breva frå Hatvik følgjer som vedlegg. Val hausten 2007 Os kommunestyre handsama dei aktuelle vala 13.nov Utskrift frå sakprotokoll følgjer vedlagt. Ved valoppgjeret 2008 vart dei fleste vala til mindre nemnder og råd gjennomført som fleirtalsval i kommunestyret, men slik at fordelinga av verv mellom partia vart fordelt etter forholdstalsprinsippet. Dette forenklar valprosessen i kommunestyret, då ein slepp å nytt partilister ved alle vala i tråd med krava til forholdstalsval i Kommunelova 36 og 37. Ordninga vert ofte omtala som forholdstalsval gjennomført som fleirtalsval. I høve dei to konkrete utvala som Hatvik tek opp vart utfallet slik; Som medlemer i Eigedomsutvalet for valperioden vert valde: Medlemer: 1.Ordførar Terje Søviknes (FrP) leiar 2.Børge Lunde (H) 3.Eirik Neverdal (TvS) Varamedlemer: Marianne Hjelle (FrP) Marie Bruarøy (H) Jostein Bondevik (KrF) E39 arbeidsgruppe: Følgjande vert valde som ny arbeidsgruppe vedk. E-39 for perioden : 1. Ordførar Terje Søviknes 2. Varaordførar Børge Lunde 3. Nils-Olav Nøss (Ap) Eg skal her ikkje gå nærare inn på dei vurderingar partigruppene og kommunestyret har gjort i høve samansettinga av utvala, men det er nærliggjande å tru at funksjonen til dei ulike representantane (ordf., varaordf., gruppeleiar osv.), samt kompetanse og interesseområde, har vore meir i fokus enn kjønn. Kommunelova Kommunelova opnar for to alternative valformer ved oppnemning til faste utval og komitear; forholdstalsval og fleirtalsval. For begge valformer føreligg nærare krav om representasjon av begge kjønn i utvalet, ref i Kommunelova (KL). Side 16 av 41

17 Sak 4/09 For utval eller komitear med 2 eller 3 medlemmer gjeld slike reglar; Fleirtalsval - begge kjønn vera representerte mellom dei faste medlemmane Forholdstalsval begge kjønn skal vera representerte på den enkelte liste som vert fremja Det følgjer av dette at ein ved valoppgjer etter forholdstalsval kan få det resultat at kvar liste stettar krava til kjønnsfordeling i tråd med 36 i KL, medan valoppgjeret gjev overrepresentasjon frå eit av kjønna i utvalet grunna partia sine prioriteringar på topp av dei ulike listene. T.d. kan det ved val av eit utval med 3 medlemmar leverast inn tre lister der alle har menn som 1.kandidat, samstundes som kvar av listene stettar krava til kjønnsfordeling. Dersom stemmegjevinga i kommunestyret gjev kvar av desse tre listene ein fast representant i utvalet, vert dette 3 menn. Eigedomsutval og E39-gruppe Saka kan løysast på to alternative måtar for å stetta dei formelle krava i Kommunelova Alt. 1 Os kommunestyre foretar nyval til Eigedomsutvalet og Arbeidsgruppa E39 som fleirtalsval (KL 38), og sørgjer for at begge kjønn vert representert mellom dei faste medlemmane. Dette fører til skifte av minst ein av medlemmane i kvart utval i høve det som vart resultatet 13.nov. 2007, og partigruppene må tinga seg fram til ei løysing. Alt. 2 Os kommunestyre foretar nyval til Eigedomsutvalet og Arbeidsgruppa E39 som forholdstalsval (KL 36-37). Valoppgjeret kan då resultera i at dei medlemmane som vart vald 13.nov vert sitjande, men dette er avhengig av kva listeforslag som vert fremja, voteringsresultatet og valoppgjeret. Saka vert fremja for kommunestyret med to alternative framlegg til vedtak. Os, Terje Søviknes Ordførar Side 17 av 41

18 Sak 5/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret vedtek vedtektene for dei kommunale barenhagane slik dei ligg føre. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

19 Sak 5/09 Vedlegg: 1. Gjeldane vedtekter for kommunale barnehagane datert Høyringsbrev med vedtekter datert Høyringsuttale frå Barnetalsmann datert Høyringsuttale frå Samarbeidsutvalet ved Nore Neset barnehage datert Høyringsuttale frå Samarbeidsutvalet ved Søfteland barnehage datert Høyringsuttale frå Samarbeidsutvalet ved Os barnehage datert Høyringsuttale frå PPT datert Høyringsuttale frå Delta datert Høyringsuttale frå Utdanningsforbundet datert Høyringsuttale frå Fagforbundet datert Høyringsuttale frå Økonomieininga datert Høyringsuttale frå Samarbeidsutvalet ved Flåten barnehage datert Saksopplysningar: vart vedtekter for dei kommunale barnehagane vedteke i Kommunestyret. Med bagrunn i at det har vore ønskeleg å justera vedtektene, vart det hausten 2008 nedsett ei gruppe som skulle sjå på vedtektene og leggje fram eit forslag til utforming. Alle styrarane vart inviterte til å delta. Pedagogisk konsulent Irene Ullensvang har vore med som ressursperson i arbeidet. Leiar og sekretær for gruppa har vore rådgjevar Simen Soltvedt. Gruppa har hatt 3 møter over ein periode på 2 månader. I etterkant av høyringa har gruppa vore samla for å gå gjennom høyringsuttalene. Det er resultatet av dette arbeidet som har ført til framlegget til nye vedtekter. Nasjonale føringar I følgje barnehagelova 7, fjerde ledd, er barnehageeigar ansvarleg for å fastsettja barnehagen sine vedtekter: Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder a) eierforhold b) formål, jf. 1 fjerde ledd, herunder eventuell reservasjon fra 1 annet ledd, jf. tredje ledd c) opptakskriterier d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget e) barnehagens åpningstid Det har ikkje vore endringa i dei nasjonale føringane (barnehagelova) sidan forrige revidering, som gjer at vedtektene på justerast. Lokale føringar Det er 2 år sidan vedtekter for dei kommunale barnehagane vart vedteke og barnehagane ønskjer å justera vedtektene slik at dei m.a vert tydeligare for søkjarar og for føresette til barn i barnehagen. I tillegg har nokre opptakskriterium vore uklåre. Hovudendringar i vedtektene Årsplan er kome inn som eige punkt i vedtektene Informasjon om opptaksordning er korrigert i høve til ny organiseringsmodell. Side 19 av 41

20 Sak 5/09 Prioritet ved opptak er betre spesifisert. Gjeldande kriterium er for lite presise i høve til kva krav som vera til stades for å verta plassert i prioritert gruppe. Tal prioritetar har auka med to. Opningstid og plasstyper er betre presisert. Betaling og prosedyre ved manglande betaling er betre presisert. I tillegg er innhaldet språkrenska og plasseringa på rekkjefølgje på informasjonen er endra. Høyringsuttaler Høyring nye vedtekter vart sendt ut på høyring 9. desember 2008, med høyringsfrist 13. januar Høyringa vart sendt ut til samarbeidsutvala ved barnehagane, PPT-kontoret, Barnevernstenesta, Helsesøstertenesta, kommunelegen, Barnetalsmann i Os kommune og fagforeningane Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Det kom inn 10 høyringsuttaler. Det vart bedt om at høyringsinstansane særleg skulle gje innspill på rangeringa av prioritet ved opptak. Høtringsuttalene er vedlagt. Følgjande uttaler er tekne til følgje: Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet ønskja at det vart presisert kva Os kommune meiner er tilstrekkeleg grunnbemanning, inkludert assistentressursar. Det kjem no fram av vedtektene. PPT rår til at dei står som ein av instansane som kan gje uttale i høve til barnehagetilbod som eit forebyggande tiltak. Dette er no teke med i opptaksprioritet nr. 3 Samarbeidsutvaltet ved Flåten barnehage og Nore Neset barnehage rår til at opptakskriterium 4 bør skrivast tydelegare med tanke på kven prioriteten gjeld. Ønsket til gruppa er å sikra oss at og barn som har vakse opp i andre land, men der ein av foreldra er norsk, skal verta prioritert i opptaket. Ved å nytte definisjonen i Rundskriv F-02/2007, vert det ikkje mogeleg. Ved å ikkje gje desse barna prioritet i høve prioritet 4, er det fare for at dei søkjer etter sakkunnig uttale som førar at dei vert prioritert i prioritet 3 og dermed kjem høgare på ventelista. Dette er ikkje ønskjeleg. Morsmål er gjerne eit vanskeleg omgrep og gruppa går difor inn for at morsmål vert erstatta med fyrstespråk. Det er i tillegg gjort ei endring i prioritet 4.: Tidlegare ga flyktingtenesta uttale i høve til barn med anna morsmål enn norsk. Flyktningbarn har ofte så store hjelpebehov at desse barna har kome inn under det som no er prioritet 3. Flyktningtenesta kan difor gje uttale i prioritet 3. Samarbeidsutvalet i Nore Neset barnehage rår til at prioritet til personalbarn vert presisert. Kven prioriteten gjeld er no presisert. Det er ønskjeleg å prioritera pedagogisk personale. Samarbeidsutvalet i Nore Neset barnehage ber om presisering av kor lenge søskenprioritet gjeld. Søskenprioritet slår inn når føresette skriftleg har takka ja til plass for fyrste barnet og det andre barnet står som søkjar til barnehageplass i denne barnehagen. Søskenprioriteten gjeld så lenge søsken vil då i barnehagen samtidig. Samarbeidsutvalet i Nore Neset barnehage ber om presisering av gebyr ved henting for seint. Gebyret for å henta for seint er kr Det betyr at dersom eit søskenpar vert henta for seint, er gebyret p.a. på kr Teksten er omformulert. Økonomieininga gar kome med presiseringar i høve til rutine ved manglande betaling. Teksten er omformulert. Samarbeidsutvalet ved Søfteland barnehage spør om det bør vera ein frist for å søkje permisjon frå barnehageplassen. Frist for å søkje om permisjon er seinast 1. månad før den dato det er søkt om permisjon frå. Teksten er omformulert. Side 20 av 41

21 Sak 5/09 Følgjande høyringsuttaler er ikkje teken til følgje: Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet stiller spørsmål om det er for mange prioritetar og at ordinære søkjarar står i fare for å ikkje kome vidare på lista. Gruppa er eining i at det har blitt fleire opptakskriterium, men dei er meir spesifiserte og avgrensninga er betre enn i dei gjeldande vedtektene. Det at det har blitt fleire kriterium, skal ikkje føra til at fleire får rett til prioritert ved opptak. Samarbeidsutvalet ved Søfteland barnehage gjer merksam på at Søfteland barnehage er i ein spesiell situasjon; dei andre barnehagane på Søfteland har Os og Bergen kommune som opptakskrins, mens Søfteland barnehage berre har Os kommune som opptakskrins. Ved full dekning vil Søfteland barnehage tape kampen om barn med dei private barnehagane i krinsen. Gruppa ser Søfteland barnehage sine utfordringar. Dei kommunale barnehagane i Os må gje fortrinn til barn busett i Os kommune, som kommunen har plikt til å gje plass. Utfordringa bør løysast på andre måtar. Med innarbeidde endringar ligg det nå føre følgjande framlegg til nye vedtekter for kommunale barnehagane: Os, Simen Soltvedt Sakshandsamar Side 21 av 41

22 Sak 5/09 VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Framlegg politisk handsaming Føremål Lov om barnehagar, 1: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Virkeområde Vedtektene har som mål å gi informasjon og opplysningar som særleg tyder noko for foreldra sitt tilhøve til barnehagen. Barnehagen sitt innhald Barnehagane byggjer sitt arbeid på Lov om barnehagar. Dei kommunale barnehagane i Os kommune vert driven etter intensjonane i Lov om barnehagar 2 : Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge, og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, og etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Forskrift om rammeplan for innhaldet og oppgåvene til barnehagen gjev personalet ein forpliktande ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehageverksemda. Strategiplan for barnehagar og skuler i Os kommune viser dei felles satsingsområda vi arbeidar med. Årsplan Alle barnehagar skal ha ein årsplan. Årsplanen skal innehalde informasjon om korleis barnehagen vil jobbe med omsorg, oppseding, leik og læring for å sikre barn gode tilhøve for utvikling og aktivitet i nær forståing og samarbeid med heimen. Den einskilde barnehage avgjer om det i tillegg skal utformast planar for kortare eller lengre perioder. Side 22 av 41

23 Sak 5/09 Barn sin rett til medverknad Lov om barnehagar 3: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Rammeplanen seier at barnehagen må ta omsyn til barn sine eigne uttrykksmåter og må gje rom for ulike barn sine perspektiv og respektera deira intensjoner og korleis dei opplever verda omkring seg. Foreldreråd og samarbeidsutval Lov om barnehagar 4: For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Eigartilhøve Os kommune eig og er ansvarleg for drift og forvaltning av dei kommunale barnehagane. Drifta skal vera i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter, rammeplan for barnehagen, og kommunale planar og vedtak. Styrar/ einingsleiar er administrativt og fagleg ansvarleg og rapporterer til kommunalsjef for oppvekst og kultur. Vedtektene blir fastsett av kommunestyret. Godkjenning og tilsyn Etter lov om barnehagar har kommunen godkjennings- og tilsynsmynde for alle barnehagar i kommunen. Kommunen skal sjå til at barnehagen oppfyller krav i gjeldande lover og forskrifter, t.d Forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager. Kommunen fører både varsla tilsyn og tilsyn som ikkje er varsla. Side 23 av 41

24 Sak 5/09 Grunnbemanning og arealutnytting Os kommune følgjer pedagogisk norm som er fastsett i barnehagelova: Avdelingstype Pedagogar (årsverk) Assistenter/ Fagarbeidarar (årsverk) Ordinær småbarnsavdeling (9 plassar) 1 2 Utvida småbarnsavdeling (14 plassar) 2 2 Ordinær storbarnsavdeling (18 plassar) 1 2 I tillegg kan barnehagen ha ekstraressursar som er knytt mot barnegruppa, men desse ressursane vert ikkje rekna i grunnbemanningen. Kunnskapsdepartementet sine gjeldande reglar for arealnytting: 5,33 m2 netto leikeareal for barn under 3 år 4,0 m2 leikeareal for barn over 3 år Leikearealet ute skal vere minst 6 gongar netto leike- og opphaldsareal inne. Opptaksordning Os kommune ved Avdeling for Tenestestyring samordner hovudopptaket til både kommunale og private barnehagar, sjå vedtekter for samordna opptak for meir informasjon. Ansvarlig for opptak i barnehagen er delegert til styrar/einingsleiar. Barnehageplass søkjast elektronisk. Skjema og informasjon er å finna på oppvekst.os.hordaland.no Dei som har fått plass, beheld denne til dei seier opp eller til 31. juli det året barnet går over i skulen i. Dette gjeld óg dersom ein flyttar ut av kommunen. Dersom føresette har restanse i kommunal barnehage eller skule, vil ikkje barnet få starte opp i barnehage før restansen er gjort opp. Barn som allereie har plass i barnehagen og som ønskjer større plasstype, går foran inntak av nye barn. i Unnataket er ved mislighold av betaling, sjå pkt Oppseiing for meir informasjon Side 24 av 41

25 Sak 5/09 Opptakskrins og opptakskriterium Dei kommunale barnehagane har heile Os kommune som opptakskrins. Opptakskriterium for dei kommunale barnehagane i Os: Prioritet Gruppe Dokumentasjon 1 Barn med nedsett funksjoneevne, jfr. Barnehagelova 13 Omgrepet nedsatt funksjonsevne omfattar ulike fysiske funksjonsnedsettingar, utviklingshemming, språk- og talevanskar, årferdsvanskar og psykiske lidingar. For at barn skal ha rett til prioritet etter 13, må ein sakkunnig instans vurdera om funksjonsnedsettinga gjev barnet eit større behov for barnehageplass enn for andre barn. Retten til prioritet førar til at barnet går foran andre søkjare, men gjev ikkje rett til ein barnehageplass. Retten til prioritet gjeld berre innanfor barnehagen sin opptakskrins. eller Sakunnig uttale frå fastlege, behandlande lege, psykolog eller PPT Barn som det er fatta vedtak om etter lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, Jfr. barnehageloven 13 2 Barn i familiar der føresette eller søsken har ein alvorleg sjukdom/funksjonshemming Uttale frå Barnevernstenesta Sakunnig uttale frå fastlege, behandlande lege eller psykolog 3 Som forebyggande tiltak i samband med tilhøve hjå barnet eller i heimen. Sakkunnig uttale må innehalde grunngjeving for at barnet har eit større behov for barnehageplass enn andre barn. 4 Barn med anna fyrstespråk enn norsk, svensk eller dansk. Helsestasjon, fastlege, behandlande lege, forebyggande tenester, PPT, psykolog eller flyktningtenesta Helsestasjon 5 Barn til personal i barnehagen som virkemiddel i å halda på eller rekruttera personale i barnehagen. Førskulelærarar vert prioritert. I barnetun gjeld prioriteten berre dei som jobbar i barnehagedelen. 6 Søsken til barn i barnehagen Søskenprioritet slår inn når føresette skriftleg har takka ja til plass for fyrste barnet og det andre barnet står som søkjar til barnehageplass i denne barnehagen. Søskenprioriteten gjeld så lenge søsken vil gå i barnehagen samtidig. 7 Ordinære søkjarar 8 Søkjarar busett i andre kommunar Side 25 av 41

26 Sak 5/09 Avdeling for tenestestyring handsamer og vurderer søknader om plassering i prioritert gruppe. Dersom søknad vert plassert i prioritert gruppe, vil søkjar få brev om det. Søkjarar som får avslag på plassering i prioritert gruppe, har klagerett etter reglane i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, 6. Opptaket vert gjort etter søknadsdato innanfor kvar prioritet. Barnehagen kan i særskilde tilfelle ha trong for å prioritera konktete aldersgrupper eller kjønn, slik at barnehagen får ønska gruppesamansetning. Opningstid og plasstyper Barnehagane er opne mellom og 17.00, 5 dagar i veka. Dei er stengde helge- og høgtidsdagar, jule- og nyttårsaftan. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagane opne til kl I løpet av barnehageåret er barnehagane stengde 5 planleggingsdagar. Planleggingsdagane er betalingsfrie. Ferieordninga I dei 3 siste vekene av juli har barnehagane ope etter ei rullerande ordning. Barna skal ha minimum 3 veker samanhengande ferie i skulen sin ferie. Alle foreldre/føresette vil difor i løpet av våren bli bedt om å melde ferietida for sitt barn. Barn som skal ta til på skulen, må ha avvikla 3 veker ferie før 1. august. Barna sine 3 ferieveker er betalingsfrie. Plasstyper Dei kommunale barnehagane tilbyr følgjande plasstyper: Heil plass 5 dagar i veka 80% plass 4 dagar i veka 60% plass 3 dagar i veka 50% plass 3 dagar veke 1 og 2 dagar veke 2 40% plass 2 dagar i veka Betaling Føresette får tilsendt utfylt faktura/avtalegiro med forfall den siste dagen i månaden. I Lov om barnehagar, forskrift om foreldrebetaling, er det fastsett at foreldrebetalinga for ein barnehageplass ikkje skal vere over maksimalpris på p.a. Kr. 2330,-. Matpengar kjem i tillegg. Gebyr for å henta for seint er p.a på kr Moderasjonsordningar Søskenmoderasjon er på 30% for barn nr. 2, 50% for barn utover dette. Dersom eit barn får spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslova 5.7, skal kommunen gjera eit enkeltvedtak om tidsressursen. Denne tida vil gå til fråtrekk på den ordinære barnehagebetalinga. Rutine ved manglande betaling Ved manglande betaling etter forfall vert inkassovarsel og betalingsoppfordring sendt. For skriftleg purring vert det lagt til purregebyr p.a. på kr 57,- for fyrste pruurin og p.a kr. 171,- for andre purring. Rente ved forsenka innbetaling er for tida 12,75% p.a. jf. Lov om renter ved forseinka betaling av og Lov om inkasso av nr. 26 med forskrift fastsett av kgl. res. av Dersom kravet ikkje vert innfridd, seier Os kommune opp plassen etter fastsatte prosedyre, jf. Tvangsfullbyrdelseslova Ny barnehageplass eller plass i Side 26 av 41

27 Sak 5/09 SFO vert ikkje tildelt før barnehageavgifta er betalt, eller det føreligg ei betalingsordning økonomikontoret kan godkjenne. Betalingsfritak Ekstraordinær stenging utover ein dag grunna streik eller andre uføresette hendingar, gjev betalingsfritak for den tida stenginga varar. NB: Dersom alternative barnehagetilbod blir oppretta, og ein vel å ikkje nytte desse, fell fritak om betaling vekk. Dette gjeld også i samband med stenging i ferien. Permisjon Det kan bli gitt permisjon frå tildelt plass ut barnehageåret når ein av foreldra har mors/farspermisjon. Permisjon kan berre bli innvilga om barnet har starta i barnehagen. Frist for å søkje om permisjon er seinast 1. månad før den dato det er søkt om permisjon frå. Ved langvarig (over ein månad) og alvorleg sjukdom hos barnet, kan det søkjast om betalingsfritak for heile eller delar av plassen. Søknad om betalingsfritak sendast styrar/einigsleiar. Internkontroll Systematisk helse-, miljø- og tryggleiksarbeid vert gjennomført i samsvar med Internkontrollforskrifta som gir påbod om å følgje opp krav som er fastsett i ei rekke lover, m.a. Lov om arbeidsmiljø, Lov om vern mot brann, forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skolar, og Lov om kontroll med produkt. Teieplikt og politiattest Dei tilsette i barnehagen har teieplikt i følgje Forvaltningslova 13-13f. Alle som vert tilsett i barnehagen må ha levert tilfredsstillande politiattest, jf. barnehagelova 19. Opplysningsplikt Dei tilsette i barnehagen har opplysningsplikt overfor sosialtenesta og barneverntenesta, jf. 21 og 22 i Lov om barnehagar. Forsikring Os kommune har kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn m.m. Forsikringsavtalen vert fornya med jamne mellomrom. Ta kontakt med styrar i barnehagen for meir informasjon om forsikringsvilkåra. Oppseiing Oppseiingstida er 1 mnd., rekna frå den 1. i månaden etter at styrar har motteke oppseiinga. Det må sendast skriftleg oppseiing. Oppseiingsskjema er å finna på eller ved å ta kontakt med styrar/einingsleiar i barnehagen. Ved oppseiing etter 1. april, må ein betala ut juni månad. Barnehageplassen kan seiast opp av Os kommune dersom det føreligg manglande betaling, jf. rutine for manglande betaling. Side 27 av 41

28 Sak 6/09 MØTEBOK GODKJENNING AV VAKSDAL SOM NY DELTAKARKOMMUNE I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 073 Arkivsaksnr.: 08/1034 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommune gjev sin tilslutning til at Vaksdal kommune vert ny deltakarkommune i Bergen og Omland Friluftsråd. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

29 Sak 6/09 Vedlegg: 1. Kopi av søknad frå Vaksdal kommune om medlemskap i Bergen og Omland Friluftsråd dat Vedtekter for BOF. Saksopplysningar: Vaksdal kommune har søkt om å verta ny deltakarkommune i BOF. Styret handsama spørsmålet i sak 44.08, og det vart gjort slikt vedtak: Styret i BOF tilrår kommunane og årsmøtet å godkjenne Vaksdal som ny deltakarkommune. Styret i BOF ber så om at deltakarkommunane handsamar spørsmålet og tilrår at kommunane gjer vedtak så snart som mogeleg. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 29 av 41

30 Sak 7/09 MØTEBOK GODKJENNING AV AT BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD ER EIT EIGE RETTSSUBJEKT SOM KAN FØRA EIGE SÆRREKNESKAP. Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 073 Arkivsaksnr.: 08/1034 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommune ser på Bergen og Omland Friluftsråd som eit eige rettsubjekt som fører særrekneskap. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

31 Sak 7/09 Vedlegg: 1. Brev frå Bergen om Omland Friluftsråd dat Saksopplysningar: For at samarbeidsorganet kan føra eige rekneskap, er det etter Forskrift om årsrekneskap og årsberetning 1, eit krav at det føreligg eige vedtak i deltakarkommunane om at organet er eit eie rettssubjekt som kan føra særrekneskap. BOF ber om at deltakarkommunane fattar eit slikt vedtak. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 31 av 41

32 Sak 8/09 MØTEBOK REGLEMENT FOR RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Saksbehandlar: Beate Moberg Arkiv: 033 &00 Arkivsaksnr.: 08/2697 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 2/09 Råd for funksjonshemma PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret vedtek fylgjande reglement for råd for menneske med nedsett funksjonsevne: Gi fråsegn til forslag til økonomiplan og budsjett Gi fråsegn til kommuneplan og til kommunedelplanar med verknad for menneske med nedsett funksjonsevne Gi fråsegn til saker som kommunale organ legg fram for rådet Ta del i arbeid med planprogram og konsekvensutgreiingar etter plan- og bygningslova, som gjeld for kommunal verksemd Ta del i planprosessar vedkomande kommunale bygg (nybygg og ombygging) Rådet kan på eige initiativ ta opp saker som er relatert til kommunal verksemd Rådet skal ikkje handsama saker som gjeld einskildpersonar Rådet skal kvart år leggja fram for kommunestyret melding om verksemda si, jfr. lova 8 jfr. 7. Funksjonstida for rådet er 4 år og fylgjer kommunestyreperioden. Rådet for funksjonshemma i Os var namnet på rådet fram til tingseta Nytt framlegg til namn er Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Os. Rådet er eit samansett utval. Det tyder at det ikkje berre er politikarar som er medlemmar. For valperioden gjekk kommunestyret inn for at rådet skal bestå av 7 rådsmedlemmer der 2 er politikarar (1 frå posisjon og 1 frå opposisjon), 1 frå administrasjonen og 4 frå interesseorganisasjonane. Leiar og nestleiar vert valde av kommunestyret. Dei har personlege varamedlemmer. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE MODALEN KOMMUNE Modalen Barnehage 5729 Modalen Tlf. 56 59 91 90 VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE Vedteke i kommunestyret.. Verknad f.o.m. 1 Innleiing I fylgje Lov om barnehager 7 skal barnehagen ha vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I FUSA KOMMUNE GJELDANDE FRÅ

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I FUSA KOMMUNE GJELDANDE FRÅ VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I FUSA KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.01.2017 Visjonen for oppvekst i Fusa kommune er: Midt i blinken Rom for alle blikk for den enkelte. Fusa kommune sine verdiar er: Respekt, omsorg,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur.

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur. Opplæring og kultur Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2016 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv 14 barnehagar. Barnehagane vert drivne i tråd med Lov om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: 21.06.2016 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Informasjon 2016/2017 Retningslinjer og informasjon vert sendt til alle som får barnehageplass i Kvinnherad kommune.

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 02.02.2017 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 1 VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJE KOMMUNE Gjeld frå og med barnehageåret 2016-2017: KS-028/16 PARAGRAF 1:

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Samnanger kommune VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR. Vassloppa barnehage. Dråpeslottet barnehage SAMNANGER KOMMUNE

Samnanger kommune VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR. Vassloppa barnehage. Dråpeslottet barnehage SAMNANGER KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR Vassloppa barnehage Dråpeslottet barnehage SAMNANGER KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR 1 - FORVALTNING OG FORELDREMEDVERKNAD 1.1 Eigar Samnanger kommune eig og driv

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 1 Eigartilhøve 1.1 Øystre Slidre kommune er eigar av Tingvang barnehage, Rogne barnehage og Beito barnehage. 1.2 Barnehagane blir drive i samsvar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005 med siste endring Lov om barnehager 21.06.2013 1 EIGARTILHØVE.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3 OS KOMMUNE Rådmannens stab Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2010 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova)

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekne i kommunestyret 2017 sak 1. Eigartilhøve Barnehagen er eigd og vert driven av Lindås kommune. 2. Lovverk Barnehagen vert driven i samsvar med Barnehagelova

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehagar

Vedtekter kommunale barnehagar Sentralbord: 51 42 98 00 / epost (/) Framside (/) / Skule og barnehage / Barnehage (/skole og barnehage1/barnehage1/) Vedtekter kommunale barnehagar Oppdatert 1.1.2012 1 Retningslinjer Klepp kommune eig

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Vedtekter for. Fyresdal barnehage. Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Vedtekter for. Fyresdal barnehage. Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13 Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Vedtekter for Fyresdal barnehage Vedteke i kommunestyresak 3/13 med endringar i RS 43/13 Vedtekter for Fyresdal barnehage 1. Eigar- og driftsforhold Fyresdal

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15.

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15. Foto: Bekkjarvik maritime FUS barnehage Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i Gjeldande frå 05.02.2015 Vedteke i tenesteutvalet 05.02.2015 i sak 008/15. 1 INNLEIING Alle godkjende barnehagar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

2. Godkjenning Fusa kommune si rettleiande norm for netto leike- og opphaldsareal : 4 kvm. pr. barn over 3 år og 5,33 kvm pr.

2. Godkjenning Fusa kommune si rettleiande norm for netto leike- og opphaldsareal : 4 kvm. pr. barn over 3 år og 5,33 kvm pr. 1. Eigartilhøve Fusa kommune driv følgjande barnehagar: Trollskogen barnehage - Fusa oppvekstsenter. Holdhus barnehage Holdhus oppvekstsenter. Holmefjord barnehage - Nore Fusa oppvekstsenter. Jettegryto

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I BREMANGER KOMMUNE Kapittel 1. Drift, eigartilhøve og verkeområde 1-1 Bremanger kommune eig og driv barnehagen. Barnehagen skal drivast i samsvar med «Barnehagelova, Lov av 17.06.05

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehagar i Vik kommune Gjeldande frå. HØYRINGSFRAMLEGG. HØYRINGSFRIST Høyringsutkast frist

Vedtekter for kommunale barnehagar i Vik kommune Gjeldande frå. HØYRINGSFRAMLEGG. HØYRINGSFRIST Høyringsutkast frist Vedtekter for kommunale barnehagar i Vik kommune Gjeldande frå. HØYRINGSFRAMLEGG. HØYRINGSFRIST 13.02.2017 Høyringsutkast frist 13.02.17 side 1 INNHALD: Innhold Innleiing:... 2 1. Føremål:... 3 2. Eigarforhold:...

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/ Dato:

Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/ Dato: Side 1 Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2015/2563-2 Dato: 08.09.2015 Til: Frå: høyringsinstansar Astri Måkestad Høyring - Vedtekter kommunale barnehagar. Vedtekter for kommunale barnehagar skal reviderast.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2003 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0201/03 03/00571 2. GONGS

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer