BRUKERMANUAL pelletsovner. Viviana - Viviana Plus - dorina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL pelletsovner. Viviana - Viviana Plus - dorina"

Transkript

1 BRUKERMANUAL pelletsovner Viviana - Viviana Plus - dorina /NORVEGESE

2

3 Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet på høyt nivå og en alltid aktuell design, slik at den fantastiske sensasjonen av varme som flammen gir dere kan nytes i absolutt sikkerhet....4 Advarsler... 4 Sikkerhet... 4 Ordinært Vedlikehold... 4 Sikkerhetsinnretninger... REFERANSESTANDARDER... Generelt... 6 INNSTALLASJON... 7 System for røykavtrekk:... 8 Generelle krav... 8 Røykkanaler... 9 Skorstein...11 Pipehatter...11 KRAV TIL PRODUKTER TILHØRENDE SYSTEM FOR RØYKAVTREKK...12 Høyde for utslipp av forbrenningsprodukter...12 TEKNISK DOKUMENTASJON FOR INSTALLASJON...13 KANALISERING AV VARMLUFT...14 Funksjon tilleggstermostat for kontroll motor kanalisering...14 Påfyll av pellets...1 Display som beskriver kommandoer og symboler...16 Tegnforklaring ikoner display...16 Menystruktur...17 Grunnleggende instruksjoner...17 Fjernkontroll (tilleggsutstyr)...18 Batteritype og utskiftning av batterier...18 Innstillinger for FØRSTE OPPTENNING...18 Nettfrekvens 0/ 60Hz...18 Justere tid, dag, måned og år...19 Innstilling av språk...19 Funksjon og logikk...20 index User menu...21 Justering av pelletmating...21 Stand - by...21 reset...22 Enable chrono...22 Chrono...22 Programmeringseksempel...23 Vedlikehold...24 Daglig renhold besørges av bruker...24 Ordinært vedlikehold...28 Visninger...29 ALARMER

4 Advarsler Denne brukermanualen er en del av produktet: sørg for at den alltid er med apparatet. Dette gjelder også hvis apparatet overføres til en annen eier eller bruker, eller overføres til et annet sted. Dersom den ødelegges eller forsvinner må man be om et nytt eksemplar hos det lokale servicekontoret. Dette produktet må kun brukes til det formål det er laget for. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skade påført personer eller gjenstander som følge av at ovennevnte forskrifter ikke er overholdt, eller på grunn av feil installasjon, feil vedlikehold, feil regulering og uegnet bruk av produktet. Installasjonen må utføres av kvalifisert og autorisert fagfolk som påtar seg hele ansvaret for den endelige installasjonen og dermed at det installerte produktet fungerer som det skal. Man må ta hensyn til alle nasjonale, kommunale og lokale regler og forskrifter i landet hvor produktet installeres, i tillegg til instruksjonene som følger med denne håndboken. Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar hvis disse forskriftene ikke overholdes. Etter at man har fjernet emballasjen må man kontrollere at produktet ikke er skadet eller om det mangler noen deler. Ta kontakt med samme forhandler som solgte apparatet hvis ikke alt er i samsvar. Alle de elektriske komponentene på produktet som garanterer korrekt funksjon, må kun byttes ut med originale deler og av et autorisert teknisk servicesenter. Sikkerhet Det er forbudt å la personer (også barn) med nedsatte psykiske, sensoriske eller sansemessige ferdigheter, eller med manglende erfaring eller kunnskap, ta generatoren i bruk, med mindre de overvåkes og læres opp til å ta apparatet i bruk av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må holdes under oppsyn for å unngå at de leker med apparatet. Generatoren må ikke berøres av personer uten fottøy, eller personer med fuktige eller våte hender. Det er forbudt å forandre på sikkerhetsanordningene eller utføre reguleringer uten autorisasjon eller anvisninger fra produsenten. Man må ikke dra i, rive av eller vri på de elektriske ledningene som stikker ut fra ovnen. Dette gjelder også når denne er frakoblet strømforsyningen. Det anbefales at man plasserer strømkabelen slik at den ikke kommer i kontakt med apparatets varme deler. Støpselet må være tilgjengelig etter installasjonen. Unngå å tette til eller redusere størrelsen på installasjonsrommets ventilasjonsåpninger. Ventilasjonsåpningene er unnværlige for en riktig forbrenning. Emballasjen må oppbevares utilgjengelig for barn eller inhabile personer uten tilsyn. Døren til ildstedet må alltid være lukket når produktet fungerer på normal måte. Når apparatet er i drift er det varmt. Dette gjelder spesielt de ytre overflatene og man må derfor være oppmerksom på dette Hvis apparatet ikke har vært i bruk over en lengre periode må man forsikre seg om at det ikke finnes noen form for tilstoppelse før det benyttes igjen. Generatoren er utviklet slik at den kan driftes under alle klimatiske forhold (også kritiske). Under spesielt vanskelige forhold (sterk vind, frost) kan det forekomme at sikkerhetssystemene utløses og at generatoren slår seg av. Skulle dette oppstå må man kontakte teknisk assistanse, og uansett må man ikke deaktivere sikkerhetssystemene. Skulle det oppstå brann i røykrøret må man enten skaffe seg et egnet system for å kvele flammene eller ringe etter brannvesenet. Dette apparatet må ikke brukes som avfallsbrenner Ikke bruk noen form for tennvæsker ved antenning Ikke sett sekken med pellet inn til ovnen under fyllfasen Majolika er produkter av høy håndverksmessig fremstilling, og kan derfor ha mikropunkteringer, uregelmessigheter og kromatiske feil. Disse egenskapene fremhever deres verdifulle natur. Majolika og emalje, pga. forskjellige utvidelseskoeffisient, lager mikrosprekker (uregelmessigheter) som beviser at de er ekte. Til rengjøring av majolika anbefales det at man bruker en bløt og tørr klut; hvis man bruker et rengjøringsmiddel eller annen væske, kan det trenge inn i uregelmessighetene og fremheve dem. Ordinært Vedlikehold Ifølge dekret nr. 37, art.2, av 22. januar 2008, menes med ordinært vedlikehold de vedlikeholdstiltak som utføres for å redusere slitasje ved normal bruk, i tillegg til ulykkeshendelser som fører til inngrep men som ikke endrer anleggets struktur eller tiltenkt bruk i henhold til gjeldende teknisk regelverk og produsentens manual for bruk og vedlikehold.

5 Sikkerhetsinnretninger SIKKERHETSINNRETNINGER Tegnforklaring: * = finnes, - = finnes ikke Kretskort: griper inn direkte ved å sette produktet i alarmtilstand inntil komplett avkjøling i tilfelle: feil med røykmotor, feil med motor for pelletmating, strømsvikt (hvis den varer lenger enn 10 sekunder), manglende antenning Mikrobryter dør: Når døren er åpen blokkeres systemet for rengjøring av brennkopp Elektronisk pressostat: i tilfelle utilstrekkelig undertrykk setter den apparatet i alarmtilstand generator * - * BEGREPER OG DEFINISJONER Ventilasjon: Luftutskiftning som kreves både for å fjerne forbrenningsproduktene og for å unngå blandinger med et farlig innhold ikke brennbare gasser. Apparat med lukket ildsted: Apparat for drift med lukket brennkammer. Apparat med mekanisk trekk: Apparat med ventilasjon i røykkretsen og forbrenning med røykavtrekk med positivt trykk i forhold til omgivelsene. Skorstein: Struktur bestående av en eller flere vegger med en eller flere veier for utstrømning. Dette elementet som hovedsaklig er vertikalt, har som formål å føre forbrenningsproduktene ut i en egnet høyde over bakken. Røykkanal: Komponent eller komponenter som forbinder fyringsenhetens utgang til skorsteinen. Sikring F2. A 20V (ovner): beskytter maskinen mot voldsomme strømsvingninger Mekanisk bulb innstilt på 8 C med manuell tilbakestilling: utløses og blokkerer brenseltilførselen hver gang pelletbeholderens temperatur når grensen på 8 C. Tilbakestilling må utføres av kvalifisert personale og/ eller av produsentens tekniske assistanse. Sonde temperaturkontroll pelletbeholder: i tilfelle overoppheting av beholderen vil maskinen modulere automatisk for å gå tilbake til normale temperaturverdier (* på noen modeller) Mekanisk trykkvakt for luft: blokkerer pellet ved utilstrekkelig undertrykk (på noen modeller) REFERANSESTANDARDER Installasjonen må være i overensstemmelse med: UNI (2012) varmegenerator som mates med tre eller andre faste brennstoff: installasjon Skorsteinene må være i overensstemmelse med: UNI EN og UNI EN , UNI EN 147, UNI EN 1806 for skorsteiner som ikke er av metall: UNI EN Skorsteiner - Varme- og strømningstekniske beregningsmetoder. UNI EN 1443 (200) Skorsteiner - Generelle krav UNI EN 147 (2012) Skorsteiner: Innvendige røykkanaler av tegl/keramikk. UNI/TS (2008) Skorsteiner/ Røykkanaler/Rør/ Røykrør i metall. UNI 7129 punkt bestemmelser, lokale regler og forskrifter fra Brannvesenet. * * * * Pipehatt: Innretning plassert i enden av skorsteinen som sprer forbrenningsprodukter i atmosfæren, også i ugunstige værforhold. Kondensat: Væske som dannes når røyktemperaturen er mindre eller lik vannets duggpunkt. Rørkanal: Kanal som består av ett eller flere hovedsaklig vertikale elementer og som samler og fører røyken ut. Den tåler godt både røyk og eventuell kondensat. Derfor er den egnet for innsetting i en eksisterende eller ny skorstein, i teknisk rom, i tillegg til i nye bygninger. Lufttett installasjon: Installasjon av et apparat som er lufttett slik at all forbrenningsluften hentes fra utsiden. Vedlikehold: Alle nødvendige prosedyrer for å garantere og opprettholde sikkerheten og driften til anlegget i følge de fastsatte parametrene. Systemskorstein: Skorstein som installeres ved bruk av en kombinasjon av forenligeskorsteinskomponenter, framstilt eller spesifisert av én produsent som har produktansvar for heleskorsteinen. System for røykavtrekk: Anlegg for røykavtrekk som er uavhengig av apparatet. Dette består av røykkanal, skorstein, skorsteinspipe og eventuelt pipehatt. Strålingsfelt: Området rundt ildstedet hvor varmen som produseres ved forbrenning spres. Område for tilbakestrømning: Område over takets ytre bueflate hvor det dannes overtrykk eller undertrykk som kan ha innvirkning på korrekt utførsel av forbrenningsproduktene. Nasjonale, regionale, kommunale og lokale forskrifter Man må ta hensyn til alle nasjonale, kommunale og lokale regler og forskrifter i landet hvor produktet installeres.

6 FUNKSJONSSKJEMA FOR OPERASJONER Fagmessig utførelse og korrekt drift av anlegget omfatter en rekke tiltak: 1. Innledende handlinger: kontroller varmegeneratorens effekt slik at denne stemmer overens med anleggets karakteristikker. sjekke at lokalet er egnet for installasjon, sjekke at systemet for røykavtrekk er egnet, sjekke at de utvendige luftinntakene er egnet; 2. Installasjon: utføring av ventilasjon og tilkobling til de utvendige luftinntakene, utføring og tilkobling til systemet for røykavtrekk, montering og installasjon, eventuelle elektriske og hydrauliske koblinger, montering av isolasjon, opptennings- og driftsprøve, legge på finish og kledning; 3. Utstedelse av tilleggsdokumentasjon; 4. Kontroll og vedlikehold. Andre oppgaver kan tilføres, avhengig av krav fra kompetente myndigheter. INNLEDENDE HANDLINGER Generelt Kontroll av anleggets kompatibilitet, av eventuelle begrensninger gitt av lokale regelverk, spesielle krav i regelverk som gjelder boligblokk/selveierleilighet, servitutter, lover eller administrative handlinger, må gå foran alle operasjoner som gjelder montering eller installasjon. Spesielt må man kontrollere egnetheten til: installasjonsrommene, tilstedeværelse av allerede installerte apparater, også dem som bruker annen brensel, i installasjonsrom, de ved siden av og de som er i forbindelse med installasjonsrommet, med særlig henvisning til ulovlige installasjoner. systemet for røykavtrekk utvendige luftinntak Egnetheten til systemet for røykavtrekk Før installasjon må det utføres en kompatibilitetskontroll mellom apparatet og systemet for røykavtrekk. Dette gjøres ved å kontrollere: om anleggets dokumentasjon finnes; om ildstedets merkeplate finnes og dens innhold; at skorsteinens innvendige snitt er tilstrekkelig; at skorsteinen ikke er tilstoppet; skorsteinens høyde og at den hovedsaklig er vertikal; at pipehatten finnes og er egnet; avstanden mellom brennbart materiale og ildstedets yttervegg og røykkanal; type skorstein og hvilket materiale den er laget av; at det ikke finnes andre tilkoblinger til skorsteinen. 6

7 INNSTALLASJON Installasjon i rom med brannfare er forbudt. Det er også forbudt å installere ovnen i boligrom (med unntak av apparatet av typen tett drift): hvor det finnes apparater med flytende brennstoff med sammenhengende eller usammenhengende drift som bruker forbrenningsluften i rommet hvor de er installerte, eller hvor det finnes gassapparater av type B for romoppvarming, med eller uten produksjon av varmtvann og i rom som er ved siden av eller som er i forbindelse med hverandre, eller hvor undertrykket målt under drift mellom ute og indre omgivelser er større enn 4 Pa Installasjon på bad, soverom og ettromsleiligheter På bad, soverom og i ettromsleiligheter er det kun tillatt med lufttett installasjon eller apparater med lukket ildsted med kanalisert luftinntak utenifra. Krav til installasjonsrommet Støtteflatene og/eller støttepunktene må ha en bæreevne egnet for totalvekten til apparatet, tilleggsutstyret og kledningen. Veggene på siden og bak i tillegg til underlaget må bestå av ikke-brennbart materiale. Ovnen kan installeres i nærheten av materialer som er både brennbare og varmesensitive, men man må da klargjøre en adekvat sikkerhetsdistanse som for pelletovner er: HENVISNINGER Brennbare gjenstander Ikke-brennbare gjenstander A 200 mm 100 mm B 100 mm 70 mm C 200 mm 100 mm Røykrør B C A Luftinntak Inspeksjon figur 1 figur 2 S S= gulvbeskytter Uansett må temperaturen til brennbart materiale i nærheten ikke oppnå en temperatur som er lik eller høyere enn romtemperaturen pluss 6 C. Rommet hvor apparatet skal installeres må være større enn 1 m³. 7

8 Ventilasjon og lufting i installasjonsrom Ventilasjonen er god nok når rommet har luftinntak slik som angitt i tabellen: Luftinntak Se figur 2 Apparattyper Referansenorm Prosent av åpningstverrsnittet i forhold til apparatets røykutførselssnitt Minimum netto åpningsverdi for ventilasjonskanal Pelletsovn UNI EN cm² Varmepumpe UNI EN 303-0% 100 cm² Ventilasjonen er uansett god nok når trykkforskjellen mellom utvendig og innvendig rom er lik eller mindre enn 4 Pa. Hvis man har gassapparater av type B med intermittent drift som ikke er for oppvarming, må disse ha en en åpning for lufting og/eller ventilasjon. Luftinntakene må tilfredsstille følgende krav: de må beskyttes med rist, metallgitter osv., uten at minimumssnittet reduseres: de må lages slik at vedlikehold kan utføres; de må plasseres slik at de ikke tilstoppes; Tilførsel av renset ikke-forurenset luft må ikke nødvendigvis gjøres fra rommet generatoren installeres i, men kan også gjøres fra et eksternt lokale (indirekte lufting og ventilasjon). Dette forutsetter at luften strømmer fritt gjennom permanente åpninger som er forbundet med utsiden.. Det må ikke være en garasje, et lager for brensel eller uansett et rom hvor det er brannfare, bad, soverom eller et av husets fellesrom. System for røykavtrekk: Generelle krav Varmegeneratoren driftes med undertrykk og er utstyrt med en utgangsvifte for røykavtrekk.hver apparat må være koblet til et egnet system for røykavtrekk som garanterer korrekt spredning av forbrenningsprodukt i atmosfæren. Forbrenningsproduktene må blåses ut fra taket. Direkte utblåsning fra vegg eller mot lukket område er forbudt, også med åpent tak. Det er ikke lov å bruke fleksible utvidbare metallrør. Skorsteinen må kun brukes til utblåsning fra røykkanalen som er tilkoblet apparatet. Det er ikke tillatt med flere røykrør eller avtrekk fra kjøkkenventilatorer eller andre varmegeneratorer til den samme skorstein. Det må være kontinuitet mellom røykkanalen og skorsteinen slik at ikke skorsteinen støtter seg på apparatet. Selv om systemene for røykavtrekk er overdimensjonerte, er det forbudt å la andre kanaler for lufttilførsel og rørsystem for anlegg gå igjennom disse. Komponentene til systemet for røykavtrekk må velges ut i fra type apparat som skal installeres i samsvar med: med skorsteiner i metall UNI/ TS 11278, med særlig hensyn til det som er oppgitt i beskrivelsen; med skorsteiner som ikke er i metall: UNI EN og UNI EN , UNI EN 147, NS-N 1806; med særlig hensyn til: temperaturklasse; trykklasse (gasstetthet) som minst må være lik tettheten som kreves for apparatet; kondensatmotstand (kondensattettehet); korrosjonsklasse eller korrosjonsnivå og spesifikasjoner for materialet som utgjør veggen innvendig som er i kontakt med røyk. sotbrannmotstandsklasse; avstand til brennbart materiale Hvis ovnen innehar en røyktemperatur som ligger under 160 C + romtemperatur som følge av høy ytelse (se tekniske data) må den være resistent mot fuktighet. Installatøren av røykavtrekksystemet må, når installasjonen og tilhørende kontroller er fullført, feste skorsteinens merkeplate på et synlig sted. Denne merkeplaten leveres av produsenten av skorsteinen og må utfylles med følgende informasjon: 8

9 nominell diameter; avstand fra brennbart materiale, oppgitt i millimeter, etterfulgt av symbol for pil og flamme; installatørens data og dato for installasjon. Hver gang man må gå gjennom brennbart materiale må følgende retningslinjer følges: a a a a a a b.1 b.1 b.1 b b b Symbol Beskrivelse Høyde[mm] b Minimum avstand til brennbart materiale fra undersiden av takplate/gulv/vegg 00 b.1 Minimum avstand til brennbart materiale fra oversiden av takplate/gulv 00 a Minimum avstand til brennbart materiale definert av produsent G(xxx) Med hvit farge defineres rør i enkelvegg. Med grå farge defineres rør i isolert dobbelvegg. Det er mulig å fravike fra høyden A kun dersom det brukes en egnet skjerm (for eksempel:rosett) for beskyttelse mot varme under platen/gulvet Røykkanaler Generelle krav Røykkanalene må installeres i samsvar med følgende generelle krav: være utstyrt med et tett uttak for eventuelt røykavtrekk de må isoleres hvis de går gjennom rom som ikke skal oppvarmes eller på utsiden av bygningen; de må ikke gå gjennom rom hvor det er forbudt å installere forbrenningsapparater, eller andre rom med skillevegger mot ildsted eller med brannfare, eller i rom som ikke kan inspiseres; installeres slik at at normale termiske utvidelser tillates; festes til skorsteinens munning uten at den stikker inn i den; det er ikke lov å bruke fleksible metallrør for kobling av apparatet til skorsteinen; Skorstein Skorstein FEIL KORREKT ok ok 9

10 det er ikke tillatt med rørdeler som skråner oppover; langs hele lengden må røykkanalene ha en diameter som ikke må være mindre enn diameteren til apparatets utløpskanal; eventuelle tverrsnittendringer er kun tillatt ved skorsteinens innløp; de må være installert slik at det ikke dannes kondensat og for å unngå lekkasje fra skjøtene; de må være plassert i en avstand fra brennbart materiale som ikke må være mindre enn den som er angitt i produktets beskrivelse; røykkanalen/røret må tillate oppsamling av sot, det må kunnes renses og kontrolleres ved demontering eller inspeksjonsåpninger når det ikke er tilgjengelig fra innsiden av apparatet. Tilleggskrav for apparater utstyrt med elektrisk vifte for røykavtrekk Apparater som produserer varme utstyrt med elektrisk vifte for røykavtrekk, må overholde følgende henvisninger: De horisontale delene må ha en helling oppover på minst 3% Lengden på den horisontale delen må være minimal og uansett ikke lenger enn 3 meter Antall retningsforandringer, inkludert den for bruk av T element, må ikke være flere enn 4. Eksempler på riktig tilkobling til skorstein Installasjon med innvendig røykrør Beskyttelse mot regn og vind Installasjon med innvendig - utvendig røykrør Beskyttelse mot regn og vind Isolert røykrør Isolert røykrør Isolert T-rør mot kondensat med inspeksjonsplugg Isolert T-rør mot kondensat med inspeksjonsplugg VI FRARÅDER INSTALLASJON AV EN 90 ALBUE SOM FØRSTE DEL, FORDI ASKEN VIL ETTER KORT TIL TILSTOPPE RØYKAVTREKKET OG FØRE TIL TREKKPROBLEM FOR GENERATOREN: Oppsamlet aske i 90 albue Oppsamlet aske i 90 albue 10

11 Eksempler på riktig tilkobling til skorstein Beskyttelse mot regn og vind Beskyttelse mot regn og vind Tett stålplate Max 3 mt 3 - % Isolert T-rør med inspeksjonsplugg Isolert T-rør med inspeksjonsplugg Isolert T-rør med inspeksjonsplugg Bruk av tette rør er påbudt. Skorstein Skorsteiner som fører forbrenningsprodukter ut i atmosfæren må i tillegg til de generelle kravene: fungere når det er undertrykk (drift ved overtrykk er ikke tillatt); helst ha et internt, rundt snitt; firkantede eller rektangulære snitt må ha avrundede hjørner med en innvendig radius på minst 20 mm; tilsvarende hydraulisk tverrsnitt kan anvendes dersom forholdet mellom den lengste og den korteste siden av rektanglet som omslutter selve snittet ikke er større enn 1,); kun brukes til røykavtrekk; være hovedsaklig vertikal og uten innsnevringer langs hele dens lengde; ikke ha mer enn to retningsendringer med en vinkel som ikke må være større enn 4 ; den må være utstyrt med en innretning for drenering av avløpsvann (kondensat, regnvann) i tilfelle våt drift; Rørsystem Et rørsystem kan utføres med en eller flere rørkanaler som kun fungerer med undertrykk i forhold til omgivelsene. Fleksibelt rør i samsvar med NS-EN og med egenskaper T400-G oppfyller kravene. Pipehatter Pipehattene må oppfylle følgende krav: ha et utgangstverrsnitt som ikke skal være mindre enn det dobbelte av det til skorsteinen/rørsystemet som det er tilkoblet; være bygget slik at verken regn eller snø kan komme ned i skorsteinen/rørsystemet; de må også bygges slik at forbrenningsproduktene slippes ut uansett vindretning. de må være uten mekanisk avtrekk. 11

12 Høyde for utslipp av forbrenningsprodukter Utslippshøyden bestemmes ved å måle hvor høyden er minst mellom takets dekke og nederste punkt på tverrsnittet for røykutslipp i atmosfæren; denne høyden må være utenfor området for tilbakestrømning og i en egnet avstand fra hindringer som gjør utslippet av forbrenningsproduktene vanskelig, og fra tilgjengelige åpninger eller områder. Område for tilbakestrømning Utslippshøyden må være utenfor området for tilbakestrømning. Dette området beregnes ut i fra informasjonen angitt nedenfor. Rundt mønet betraktes den minste av de to. Hensynssone for utslippshøyde a 90 ß c Hensynssone for utslippshøyde over det skrå taket ( ß >10 ) Referanse Beskrivelse Område som må tas hensyn til (mm) Skorsteinen/rørsystemets utslipp må ikke være i nærheten av hinder som kan føre til turbolens og/eller hindre korrekt utførsel av forbrenningsproduktene og vedlikeholdsoperasjoner som skal utføres på taket. Kontrollere om det finnes andre skorsteiner eller takvinduer og arker. KRAV TIL PRODUKTER TILHØRENDE SYSTEM FOR RØYKAVTREKK Temperaturklasse For pelletts-apparater er det ikke tillatt med temperaturklasser lavere enn T200. Sotbrannmotstandsklasse For røykavtrekksystemet sammenstilt med apparater for fast brensel kreves motstand mot sotbrann. Betegnelsen må indikeres med bokstaven G etterfulgt av avstand til brennbart materiale oppgitt i millimeter (XX) (i henhold til NS-EN 1443). For pelletsapparater må røykavtrekksystemene være tette. Hvis man bruker apparater med dobbel betegnelse (G og O, med eller uten tetninger i elastomer) for kobling av apparatet til skorsteinen, må må man ta hensyn til minste avstand XX angitt i millimeter for betegnelsen G; i tilfelle sotbrann må de opprinnelige forholdene gjenopprettes (bytte pakninger og elementer som er skadet og rengjøring av de delene som fremdeles er i bruk). Opptenningsprøve c Avstand målt vinkelrett på takoverflaten 1300 a Høyde over takets møne 00 Apparatets funksjon må verifiseres med en opptenningsprøve, dvs.: for apparater med mekanisk mating må opptenningsfasen fullføres, og deretter må riktig drift i minst 1 minutter og avslåing kontrolleres; For apparater som hører til et varmeanlegg med varmtvann (kaminer med vannkappe, ovner med vannkappe) må testingen også omfatte hele den hydrauliske kretsen. 12

13 Kledning og finish Kledning og finish må settes på etter at man har kontrollert apparatets korrekte drift ved å følge de angitte instruksjonene TEKNISK DOKUMENTASJON FOR INSTALLASJON I henhold til gjeldende lovgivning, må installatøren, når installasjonen er ferdig utført, gi eieren eller den som representerer eieren, samsvarserklæring for anlegget sammen med: 1)manual for bruk og vedlikehold av apparatet og anleggets deler (som for eksempel røykkanaler, skorstein, osv.). 2) fotokopi eller et bilde av skorsteinens merkeplate 3) hefte tilhørende anlegget (hvis det er påkrevd). Det anbefales at installatøren skaffer seg en kvittering på dokumentasjonen som han har gitt fra seg og at han oppbevarer den sammen med en kopi av den tekniske dokumentasjonen tilhørende den utførte installasjonen. Installasjon utført av flere personer Hvis de forskjellige installasjonsfasene utføres av forskjellige personer, skal hver av disse dokumentere deres del av utført arbeid til fordel for kunden og den med ansvar for neste fase. KONTROLL OG VEDLIKEHOLD Hyppighet Vedlikehold av varmeanlegget og apparatet skal utføres regelmessig i henhold til tabellen nedenfor: Type installert apparat <1kW (1-3) kw Apparat for pellet 1 år 1 år Apparater for vann (kaminer med vannkappe, ovner med vannkappe, komfyrer med vannkappe) 1 år 1 år Kjeler 1 år 1 år System for røykavtrekk 4 t brenselforbruk 4 t brenselforbruk For flere detaljer se kapittel "rengjøring og vedlikehold". Kontroll- og vedlikeholdsrapport Etter at kontroll og/eller vedlikehold er utført, skal det lages en rapport som skal gis til eieren eller den person som handler på eierens vegne, og som må bekrefte skriftlig at den mottas. Rapporten skal angi situasjoner som har oppstått, utførte inngrep, eventuelle utskiftninger eller installasjon av deler og eventuelle kommentarer, anbefalinger og krav. Rapporten skal oppbevares sammen med tilhørende dokumentasjon. I kontroll- og vedlikeholdsrapporten skal nevnes: konstaterte uregelmessigheter som ikke kan fjernes og som utgjør en risiko for brukerens sikkerhet eller alvorlig skade på bygningen; komponenter som har blitt tuklet med. Hvis det påvises uregelmessigheter som over, skal eieren eller den person, som handler på eierens vegne, advares skriftlig i vedlikeholdsrapporten mot bruk av systemet før de sikkerhetsmessige forhold er gjenopprettet. Viktige opplysninger fra teknikeren eller bedriften som har utført kontroll og/eller vedlikehold må skrives i kontroll- og vedlikeholdsrapporten sammen med kontaktinformasjon, dato for inngrep og operatørens underskrift. 13

14 KANALISERING AV VARMLUFT Røret for kanalisering av varmluft må ha en intern diameter på 80 mm, være isolert eller i alle fall beskyttet mot varmetap. Det må ikke være lengre enn 6 meter. Installasjon av rørene for kanalisering av varmluft må utføres av kvalifisert personale og/eller produsentens tekniske assistanse. viviana plus Forlengelsen til kanaliseringen er i esken med tilbehør inni ovnen. Montering utføres med 4 medfølgende skruer. For dette produktet er det obligatorisk med kanalisering av varmluften. Det er ikke mulig å deaktivere kanaliseringsmotoren. Ikke dekk til eller lukk kanaliseringen! J Kanalisering av modellen viviana plus er ikke justerbar, som standard er funksjonen paralell med ventilasjonen foran. For styring se neste kapittel. Funksjon tilleggstermostat for kontroll motor kanalisering Til modellene med motor for kanalisering er det også mulig å justere temperaturen til selve motoren. Kobling til en ekstern termostat vil tillate kontroll av motoren for kanalisering uavhengig av ovnens funksjon. Nå kan man stille inn ønsket temperatur på termostaten; termostaten styrer den andre motorens funksjon: til temperatur som skal tifredsstilles (lukket kontakt) den andre motoren følger ovnens tendens. til tilfredstilt temperatur (åpen kontakt), fører motor for kanalisering i 1. hastighet og vil vises ved at led tilhørende motoren for kanalisering blinker. Klemmen for kanaliseringens termostat er utstyrt med standard forbindelsesledning.

15 Påfyll av pellets Pellets produseres ved at sagflis utsettes for ekstremt høyt trykk. Vanligvis anvendes kun rester etter rent treverk (uten malingsrester) fra sagbruk, møbelverksted og andre aktivteter som driver med bearbeiding av tre. Denne typen brennbart materiale er fullstendig økologisk, det er ikke anvendt lim for å holde det kompakt. Materialet vil alltid holde seg kompakt takket være en naturlig substans som finnes i treverk: trekull.i tillegg til å være et økologisk materiale som utnytter trerestene maksimalt, har bruk av pellets også visse tekniske fortrinn.mens tre har en forbrenningsvarme som ligger på 4,4 kwh/kg (med 1% fuktighet etter 18 måneders tørking), har pellets en forbrenningsvarme på kwh/kg.tykkelsen ligger på 60 kg/m 3 og vanninnholdet tilsvarer 8% av vekten. Av disse årsakene er det ikke nødvendig å tørkelagre pellets for å oppnå tilstrekkelig varmeeffekt. De anvendte pellets skal ha karakteristikker som samsvarer med disse normer: EN plus - UNI EN klasse a1 eller a2 Ö-norm M 713DIN plus 1731 Produsenten anbefales at det anvendes pellets med en diameter på 6 mm. Oppbevaring av pellets For å kunne garantere en problemfri forbrenning av materialet må pellets alltid oppbevares på et tørt sted.åpne tanklokket og fyll på pellets ved hjelp av en øse. BRUK AV PELLETS SOM HAR UTGÅTT PÅ DATO ELLER ER LAGET AV ANDRE MATERIALER, KAN SKADE GENERATOREN OG MEDFØRE BORTFALL AV GARANTIEN, I TILLEGG TIL Å FRITA PRODUSENTEN FOR ETTHVERT ØVRIG ANSVAR. 1

16 Display som beskriver kommandoer og symboler KNAPP ON/OFF Visning av de forskjellige Tekstmeldingene Visning Av effekt INNSTILLING TEMPERATUR REGULERING FUNKSJONSEFFEKT Tegnforklaring ikoner display Indikerer at en alarm er aktivert. På: indikerer at en alarm er aktivert Av: indikerer at ingen alarm er aktivert Blinkende: indikerer deaktivering av sensor for undertrykk. indikerer status til romtemperatur Av = sondens avleste temp. er høyere enn innstilt set temperatur På= sondens avleste temp. er lavere enn innstilt set temperatur Tennplugg Av = tennplugg aktivert På = tennplugg deaktivert Blinkende = Antenningsfase Indikerer røykmotorens funksjon. Av = røykmotor ikke i funksjon På = røykmotor i funksjon Blinkende = skadet Indikerer funksjonen for ukesprogrammering Kontrollampen på = ukesprogrammering aktivert Kontrollampen av = ukesprogrammering deaktivert indikerer funksjonen stby Av = Stby deaktivert På = Stby aktivert ikke brukt Indikerer komunikasjon mellom fjernkontroll og ovn. Hver gang man trykker på en tast på fjernkontrollen skal kontrollampen lyse. Dersom kontrollampen lyser hele tiden betyr det at kommunikasjonen mellom fjernkontrollen og ovnen er blokkert.* 1 Indikerer funksjonen til tangentialviften Av = ikke i drift På = i drift ikke brukt 2 ikke brukt Status inngang kanalisert tilleggstermostat: På: lukket kontakt (skal tilfredstilles) Blinkende: motoren fungerer på minimum, modulasjon (inngang=åpen) Indikerer drift av motoren for pelletmating. Av = motoren for pelletmating deaktivert På = motoren for pelletmating aktivert 16

17 Menystruktur Tast 1 for å godkjenne parameter/ programmering og gå ut. Tast 2 og 3 for innstilling av data/ parametere. Tast 4 og for å gå videre eller tilbake i menyen. For tilgang til meny hold inne tast i et par sekunder Set Clock Enable chrono Set Chrono Language User Enable chrono PROG on/off IT,EN,FR,DE,ES 2-3 Pellet 2-3 Stand by 2-3 Reset 2-3 Godkjenn med tasten 1 Start prog Stop prog Mon - Fri 2-3 Start prog Stop prog Mon - Fri 2-3 Day 2-3 Hours 2-3 Minutes 2-3 Date 2-3 Month 2-3 Year 2-3 Grunnleggende instruksjoner De første gangene ovnen antennes må man ta hensyn til følgende anbefalinger: Det kan oppstå litt lukt på grunn av tørking av maling og silikon som er brukt. Unngå lengre opphold i rommet. Ikke ta på overflatene fordi disse kan fremdeles være litt ustabile. Luft rommet godt flere ganger. Herding av overflaten fullføres etter noen oppvarmingsprosesser. Dette apparatet må ikke brukes som avfallsbrenner. Før man går videre med antenning av ovnen må man kontrollere følgende: pelletsbeholderen må være full. brennkammeret må være rent. brennkoppen må være helt tom og ren. kontroller at døren og askeskuffen er skikkelig lukket. kontroller at strømkabelen er riktig tilkoblet. den topolete bryteren på høyre bakside må være på 1. IKKE BRUK NOEN FORM FOR TENNVÆSKE VED ANTENNING! IKKE SETT SEKKEN MED PELLET INN TIL DEN VARME OVNEN UNDER FYLLFASEN! I tilfelle kontinuerlig manglende antenning ta kontakt med en autorisert tekniker. Det er forbudt å bruke apparatet uten skilleveggen og/eller frontplate (se figur).setter sikkerheten til produktet på spill og fører umiddelbart til at garantiperioden oppheves. I tilfelle slitasje eller skade, be om ny del hos kundeservice (bytte som ikke inngår i garantien fordi det er en slitasjedel). 17

18 Fjernkontroll (tilleggsutstyr) Med fjernkontrollen kan man regulere oppvarmingseffekten, ønsket romtemperatur g antenning/avslåing av apparatet. For antenning av ovnen trykk på tasten 1 i et par sekunder; apparatet går automatisk i antenningsfasen. Ved bruk av tastene 4 og kan man regulere effekten, med tastene 2 og 3 kan man regulere ønsket romtemperatur. For å slå av ovnen hold inne tasten 1 i et par sekunder. Batteritype og utskiftning av batterier Batteriene er plassert i fjernkontrollens nedre del. For å skifte den er det nødvendig å ta ut batteri-holderen (som angitt i figuren bak på fjernkontrollen), fjern eller sett inn batteriet ved å følge symbolene på fjernkontrollen og selve batteriet Hvis fjernkontrollen er slått av p.g.a. batterimangel, kan man styre ovnen fra kontrollpanelet på øvre del av ovnen. Ved bytte av batteri vær oppmerksom på polariteten og følg symbolene på batterirommet inni fjernkontrollen. Det trengs 1 stk. bufferbatteri av typen litium CR202 3V Batteriene inneholder miljøfarlige metaller og må derfor kastes separat i spesielle beholdere. Innstillinger for FØRSTE OPPTENNING Når strømledningen er tilkoblet baksiden av ovnen, sett bryteren (denne er også på baksiden), i posisjon (I). Bryteren plassert på ovnens bakside er for å gi spenning til ovnens kort. Ovnen forblir av og på panelet vises et første skjermbilde med teksten OFF. Nettfrekvens 0/ 60Hz Dersom ovnen er installert i et land med en frekvens på 60Hz, vil man se på ovnen ''gal nettfrekvens''. Variere frekvensen som beskrevet i det følgende. Kontrollprosedyre Trykk på tast. Velg med 2-3 frekvensen 0-60Hz. Bekrefte med tast og gå ut av menyen ved å trykke på tast 1. 18

19 Justere tid, dag, måned og år Set clock tillater justering av klokkeslett og dato Kontrollprosedyre Trykk på tast i et par sekunder, teksten set clock vises. Godkjenn med tast. Bruk tast 3 for tildeling av dag. Trykk på tast. Bruk samme fremgangsmåte ( for å gå videre og 3 for innstilling) for justering av tid, minutter, dato, måned og år. Trykk flere ganger på tast 1 for å godkjenne og for å gå ut av menyen. Set clock Day Mon, Tue, Wed,...Sun Hours Minutes Date Month Year Innstilling av språk Man kan velge ønsket språk for visning av de forskjellige meldingene. Kontrollprosedyre Trykk på tast i et par sekunder, teksten set clock vises. Trykk på tast 3 to ganger frem til set Language. Godkjenn med tast. Velg språk med tast 3. Trykk flere ganger på tast 1 for å godkjenne og for å gå ut av menyen. Italian English Language German French Spanish 19

20 Funksjon og logikk Ignition start Når man har kontrollert punktene beskrevet tidligere, trykk på tasten 1 i tre sekunder for å slå på ovnen. Antenningsfasen varer i 1 minutter. Etter antenning og når kontrolltemperaturen er oppnådd avbryter ovnen antenningsfasen og går over til STARTING. Starte I startfasen stabiliserer ovnen forbrenningen med en gradvis brenseløkning og deretter startes ventilasjonen og den går over til WORK. Work I driftsfasen går ovnen til innstilt effekt, se neste paragraf. Regulering SET POWER Still inn funksjonseffekt fra 1 til (ved bruk av tastene 4 -). Effekt 1 = laveste nivå - Effekt = høyeste nivå. Tangentialviften vil fungere proporsjonalt med samme mateeffekt. (effekt = hastighet for Tangential - ventilasjon) Romtemperatur Apparatet kan kontrollere romtemperaturen med Romsonden (standardutstyr). Ønsket romtemperatur kan stilles med tastene 2 og 3 og mellom 07 til 40 C. Når innstilt temperatur er oppnådd går den automatisk til minimum eller den slår seg av ved å aktivere funksjonen Stand by (se kapittel på neste side), ved å redusere pelletforbruket til minimum. Rengjøring brennkopp I driftsfasen har ovnen en intern timeteller, og etter en forhåndsbestemt tid utfører den en rengjøring av brennkoppen. Denne fasen vises på display, setter ovnen i lavere effekt og øker røykmotoren i en tid bestemt under programmering. Når rengjøringsfasen er ferdig, vil ovnen fortsette driften og på nytt gå til valgt effekt. Avslåing Trykk på tast 1 i 3 sekunder. Når denne operasjonen er utført vil apparatet automatisk gå i avslåingsfasen ved å sperre tilførselen av pellet. Motoren for røykuttak og motoren for ventilasjon av varmluft forblir på inntil ovnens temperatur synker under standardverdi. Ny antenning Ny antenning av ovnen er mulig kun hvis røyktemperaturen har sunket og hvis innstilt timer er nullstilt. All no ignition J Første opptenning kan mislykkes siden mateskruen er tom og ikke alltid klarer å mate brennkammeret tidsnok med nok pellet for en regulær start av flammen. Dersom problemet oppstår kun etter noen måneders drift, kontroller at den ordinære rengjøringen, beskrevet i brukerveiledningen, er utført korrekt 20

21 clean check up 1-2 BUNN BRENNKOPP J Dersom alarmen ''clean check up'' vises, må man forsikre seg om at bunnen på brennkoppen er fri for rester og skorpedannelser. Hullene i bunnen må være helt fri for å garantere en korrekt forbrenning. det er mulig å bruke funksjonen nevnt over ''pellet regulation'' for å tilpasse forbrenningen ut i fra de behov som er beskrevet. Dersom alarmen fortsetter, og man har sjekket forholdene nevnt over, ta kontakt med autorisert servicesenter. User menu Justering av pelletmating Denne menyen tillater en prosentvis regulering av pelletmatingen. Dersom ovnen har funksjonsproblemer som oppstår på grunn av mengde pellet, kan man regulere pelletmatingen direkte fra kontrollpanelet. Problemene som oppstår på grunn av pelletmengde kan inndeles i 2 kategorier: Mangel på brensel: ovnen klarer ikke å utvikle en egnet flamme, den forblir lav selv på høy effekt. på minste effekt slår ovnen seg nesten av og settet den i alarm no pellets. når ovnen viser alarmen no pellets kan det være ubrent pellet inne i brennkoppen. For mye brensel:: ovnen har høy flamme, også på lav effekt. glasset har en tendens til å skitnes mye. skorper av dårlig brent pellet i brennskålen tilstopper åpningene for luftuttak på grunn av at det er for mye pellet i ovnen og den brennes kun delvis. Reguleringen som utføres er prosentvis, og dette betyr at en endring av denne parameteren fører til en proporsjonal variasjon av alle ovnens matehastigheter. Matingen kan utføres fra -30% til +20%. For justering følg prosedyren på display: Kontrollprosedyre Trykk på tast i et par sekunder, teksten set clock vises. Trykk flere ganger på tast 3 for å komme til set user. Godkjenn med tast. Teksten Pellet kommer frem. Med tast 2 og 3 er det mulig å øke (3) eller minske (2) tilførselen i WORK. Trykk flere ganger på tast 1 for å godkjenne og for å gå ut av menyen. Stand - by Funksjonen Stby brukes når man ønsker at ovnen slås av med en gang temperaturen oppnås. Funksjonen STBY kan settes på ON eller OFF ved bruk av prosedyren som vi nå beskriver under. Som standardinnstilling er funksjonen STBY alltid innstilt på OFF (kontrollampe av) 21

22 Funksjonen Stby innstilt på On Hvis funksjonen Stby er aktivert (ON), og dersom ovnen oppnår innstilt romtemperatur og overstiger den med 2 C, slår den seg av etter en standard forhåndsinnstilt forsinkelsestid, og ved å vise stand - by. Når romtemperaturen er 2 C lavere enn innstilt temperatur, vil ovnen begynne å fungere igjen med effekten stilt inn på display og ved å vise work. Funksjon Stby innstilt på OFF (STANDARDINNSTILLING) Hvis funksjonen Stby ikke er aktivert (OFF), og dersom ovnen oppnår innstilt romtemperatur, plasserer den seg på minimum, modulerer og viser modulation. Når romtemperaturen er lavere enn innstilt temperatur, vil ovnen begynne å fungere igjen med effekten stilt inn på display og ved å vise work. Kontrollprosedyre Trykk på tast i et par sekunder, teksten set clock vises. Trykk tre ganger på tast 3 til user. Trykk to ganger på tast Velg med tast 2 eller 3 ''on'' for aktivering eller ''off'' for deaktivering. Trykk flere ganger på tast 1 for å godkjenne og for å gå ut av menyen. reset Med denne funksjonen kan man tilbakestille alle verdiene som brukeren kan endre på og gå tilbake til standardinnstilling. Data som kan endres er de følgende: Kontrollprosedyre Trykk på tast, teksten set clock vises. Trykk flere ganger på tast 3, helt til skjermen viser user Trykk på tast. Trykk på tast frem til ''reset''. Bruk tastene 2-3 for å velge ON og trykk på tast. Som godkjenning vises '' done'' på display Enable chrono Gjør det mulig å aktivere/deaktivere chrono og de ulike tidsintervallene. Kontrollprosedyre Trykk på tast i et par sekunder, teksten set clock vises. Trykk flere ganger på tast 3 for å komme til enable chrono. Trykk på tast, for å bekrefte og bruke tastene 2-3 for å aktivere ''ON'' eller deaktivere ''off'' chrono. Bruk tastene 4 - for å velge ønsket tidsintervall Bruk tastene 2-3 for å aktivere ''ON " eller deaktivere ''off'' den valgte tidsintervallen. Trykk flere ganger på tast 1 for å godkjenne og for å gå ut av menyen. Chrono Chrono tillater programmering av 2 tidsintervaller i løpet av en dag og som brukes hver dag hele uken. Til hver intervall kan man stille inn tid for antenning og avslåing og dagene for bruk av programmert tidsintervall. Anbefalinger Eksempel: Klokkeslett for opptenning og avslåing må være på samme dag, mellom 0 og 24, og ikke over flere dager. Antenning kl. 07:00 Før man bruker funksjonen chrono må man stille inn dag og Avslåing kl. 18:00 nåværende klokkeslett. Kontroller derfor at man har fulgt indikasjonene i underkapittelet Set clock slik at funksjonen chrono fungerer. Den må aktiveres i tillegg til at den må Antenning kl. 22:00 programmeres. Avslåing kl. 0:00 RIKTIG FEIL 22

23 Programmeringseksempel La oss nå anta at vi vil bruke funksjonen Ukesprogrammerer med bruk av 2 tidsintervaller på følgende måte: - 1. tidsintervall: fra kl 08:00 til kl 12:00 alle dager, med unntak av lørdag og søndag, og med en romtemperatur på 19 C - 2. tidsintervall: fra 1:00 til 22:00 kun lørdag og søndag, med en romtemperatur på 21 C Kontrollprosedyre: Trykk på tast, teksten SET clockvises. Trykk på tast 2 frem til ENABLE CHRONO - Aktivere Chrono - Aktivere 1. og 2. intervall. - Trykk på tast 1 for å gå ut Set Clock enable chrono Avslåing 1. intervall Bruk knappene 2-3 for å stille inn tiden 12:00 som tilsvarer tiden for avslåing av 1. tidsintervall, teksten Stop PRG1 vises etterfulgt av innstilt tid. For å godkjenne og fortsette programmeringen trykk på knapp, for å gå tilbake til forrige parameter trykk på knapp 4. Stop prg1 12:00 Trykk på tast 2, teksten SET chrono vises. Set Chrono Aktivering av dager 1. intervall For å gjøre dette bruk tastene 3 og på følgende måte: Tast - det er mulig å bla gjennom de forskjellige dagene, rulleteksten vises med ukedag etterfulgt av OFF Bruk tast 3 for å aktivere-deaktivere (ON/OFF) alle dagene. Monday.. prg1 on-off Trykk på tast for godkjenning og gå videre i programmeringen. Frem kommer rulleteksten. START PRG1 OFF. Start Prg1 Off Trykk på tast for godkjenning og gå videre i programmeringen. Rulleteksten START PRG2 OFF vises. Start prg2 on-off Opptenning 1. intervall Bruk knappene 2-3 og still inn tiden 08:00 som tilsvarer tiden for antenning av 1. tidsintervall, teksten START PRG1 vises etterfulgt av innstilt tid. For å godkjenne og fortsette programmeringen trykk på knappen, for å gå tilbake til forrige parameter trykk på knappen 4. Start Prg1 08:00 Opptenning 2. intervall Deretter programmeres det andre tidsintervallet. Rekkefølgen er den samme som ved opptenning 1. intervall. Start prg2 1:00 Opptenning 2. intervall Deretter programmeres det andre tidsintervallet. Rekkefølgen er den samme som ved opptenning 1. intervall. Her trenger man bare føre inn tid for start som f.eks. til kl. 1:00 og Stop kl. 22:00 og aktivere dagene lørdag og søndag ved å velge ''ON''. J Når Ukesprogrammereren er aktivert lyser en liten firkant tilhørende ikonet på kontrollpanelet. 23

24 Vedlikehold Anvisninger om vedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsoperasjoner skal utføres av tekniske fagoperatører og med kjennskap til anvisningene i denne manualen. Før inngrep utføres forvisse seg om at: Støpselet på strømledningen er frakoblet ettersom generatoren kan ha blitt programmert til å slå seg på. Generatoren er nedkjølt i alle sine deler. Asken er helt nedkjølt. Kontroller periodisk T-nippelen på røykkanalen, plassert ved utgangen på generatoren, ved å fjerne den hermetiske pluggen, tøm eventuell aske og sett pluggen med pakningen omhyggelig på plass igjen. Vær oppmerksom! HVERT ÅR SKAL FAGPERSONELL UTFØRE RENGJØRING OG KONTROLL AV GENERATOREN, UTLØPENE FOR VENTILASJON OG RØYKRØRET. Daglig renhold besørges av bruker De daglige rengjøringsoperasjoner utføres av brukeren av generatoren, etter å ha lest anvisningene knyttet til de prosedyrer som skal utføres som beskrevet i det følgende i denne manualen. Bildene er kun ment som illustrasjon DAGLIG Skrapere : Bruk de spesielle skraperne og beveg dem nedenfra og opp (for modeller med skrapere oppe) eller trekk eller skyv dem (for innsatser og modeller med skrapere foran). Merk: det anbefales å bruke skraperne når generatoren er nedkjølt, hvis de brukes med oppvarmet generator må det anvendes spesielle vernehansker som beskytter mot de svært varme skraperne. Åpne døren - Rengjøre glasset med en fuktig klut Sprut aldri rengjøringsmiddel eller annen væske for rengjøring direkte på det keramiske glasset 24

25 Rengjøring av brennkopp og brennkammer 1. Sug opp rester som finnes i brennkoppen 2. Fjern brennkoppen helt fra sin plass; 3. Sug opp asken fra brennkoppens sete og brennkammeret (3.1) 4. Rengjør hullene på brennkoppen ved å bruke ildrakeren som medfølger.. Sett brennkoppen på plass og skyv den mot støpejernsveggen. 6. Dersom det finnes en oppsamlingsbeholder for aske, sug opp opphopingen av aske MERKNAD: Bruk en støvsuger som egner seg for aske med anordnet beholder for separasjon av oppsamlet aske

26 HVER 3./4. DAG - UKENTLIG Askeskuff Sjekk hver dag innholdet i askeskuffen og tøm innholdet minst en/to ganger i uken. Der dette er mulig, åpne / fjerne den nedre døren. Fjern den uttrekkbare askeskuffen og tøm den i en spesialbeholder. Støvsuge det underliggende området der den uttrekkbare askeskuffen befinner seg. Ved utført rengjøring, sett på plass den uttrekkbare skuffen og lukk/sett på plass den utvendige døren. Noen ovner har oppsamlingsskuff for aske direkte i brennkammeret, her der det tilstrekkelig å åpne døren og suge opp aksen direkte fra skuffen. MÅNEDLIG Rengjøring av varmeveksler: Månedlig er det nødvendig å rengjøre kammeret til varmevekslerne ettersom sotet som fester seg på baksiden av støpejernsveggen hindrer regulært røykuttak., som virker negativt på ytelsen og den ordinære funksjonen av generatoren. Åpne døren for å få tilgang til brennkammeret. Fjern brennkoppen helt fra sitt sete. Fjern eller drei, avhengig av modellen, det øvre låsebeslaget (A) skruene (B) eller veggholderen (C) til støpejernsveggen (E) og utfør rengjøring, ved å bruke ildrakeren og en egnet askeoppsuger (F). Når rengjøring er utført, sett den uttrekkbare støpejernsveggen (D) på plass igjen, og fest den med skruene, ved å dreie bolten i motsatt retning i forhold den som ble benyttet for å fjerne den, eller sett på plass veggholderen. Sett brennkoppen på plass igjen. 26

27 A B C D D D E E E F F F Rengjøring NEDRE ÅPNING (HVOR DETTE FINNES) Noen ovnmodeller har en inspeksjonsåpning, bak askeskuffen eller under brennkammeret, her er det tilstrekkelig å åpne og fjerne festeskruene og suge opp asken på innsiden. 27

28 Ordinært vedlikehold For å garantere en god og sikker drift av apparatet må operasjonene som er oppført under utføres hver sesong, eller oftere hvis dette er nødvendig. PAKNINGER PÅ DØR, ASKESKUFF OG BRENNSKÅL Pakningene garanterer at generatoren er hermetisk lukket til enhver tid, slik at generatorens funksjonsdyktighet kan garanteres. Disse må kontrolleres regelmessig: dersom de er slitte eller skadet må de byttes umiddelbart. Dette må utføres av en autorisert tekniker. Forbindelse til skorsteinen Man må støvsuge og rengjøre kanalen som fører til skorsteinen en gang i året eller så ofte det er nødvendig. Dersom det finnes horisontale deler må man fjerne rester før disse hindrer røykpassasjen. Utfør alltid instruksjonene på en sikker måte! FULLSTENDIG NEDKJØLT GENERATOR, STRØMFORSYNINGEN ER AVSLÅTT OG FRAKOBLET. Sikkerheten settes på spill dersom man ikke UTFØRER RENGJØRING! FOR AT OVNEN SKAL FUNGERE BEST MULIG, MÅ EN AUTORISERT TEKNIKER UTFØRE ORDINÆRT VEDLIKEHOLD MINST EN GANG I ÅRET. D C C A A Røykmotor (demontering og rengjøring av røykkanalen), ny silikon på bestemte steder Bildene er kun ment som illustrasjon B B C Kontrollere pakninger, askeskuff og brennkoppholder (bytte ut og legge silikon på bestemte steder) Brennkammer (komplett rengjøring av hele kammeret) og rengjøring av tennpluggens kanal D Beholder (komplett tømming og rengjøring). E F Demontering av vifte for rommet og fjerning av støv og eventuelle pelletrester Kontroll av rør for luftinntak og eventuell rengjøring av strømningssensor 28

29 Visninger Display Årsak Løsning off Ovn avslått - Start Startfasen pågår - Pellet feeding Pelletmating pågår i løpet av antenningsfasen Ignition Antenningsfasen pågår - Start-up Startfasen pågår - Work Normal arbeidsfase pågår - Modulation Ovnen modulerer - BURN POT CLEANING Automatisk rengjøring av brennkopp pågår. Den automatiske rengjøringen (ikke på effekt 1) av brennkoppen utføres med forutbestemte intervall under kontinuerlig drift. Final cleaning Når ovnen slås av. Sluttrengjøring pågår. Rengjøringsfasen varer i ca. 10 minutter. Stand by Stand by est Ovnen er av på grunn av oppnådd temperatur og venter på å slå seg på igjen. Ovnen er av på grunn av en ekstern termostat og venter på ny antenning For deaktivering av funksjonen STAND-BY se tilhørende kapittel. For deaktivering av funksjonen STAND-BY se tilhørende kapittel. Cool stdby- En ny antenning prøves etter at ovnen nettopp er slått av Når ovnen slår seg av, må man vente til røykmotoren er helt avslått for deretter rengjøre brennkoppen. Kun etter at dette er utført er det mulig å slå på ovnen igjen. Cool.stdby-black out Lou Hot Ovnen avkjøles på grunn av black-out Romtermostaten er innstilt på minimum verdi. Set romtemperatur er innstilt på maks. verdi. Når avkjølingen er ferdig vil ovnen slå seg på automatisk. I denne modus drives ovnen kun i effekt 1, uavhengig av innstilt effekt. For å gå vekk fra denne funksjonen skru opp romtemperaturen ved å bruke knapp 4 og deretter tast 2. Ovnen drives på innstilt effekt og modulerer ikke. For å gå vekk fra denne funksjonen senk romtemperaturen ved å bruke knapp 4 og deretter tast 1 for temperaturinstilling. 29

BRUKERMANUAL PELLETSOVNER VIVIANA - VIVIANA PLUS - DORINA NORSK/NORVEGESE

BRUKERMANUAL PELLETSOVNER VIVIANA - VIVIANA PLUS - DORINA NORSK/NORVEGESE BRUKERMANUAL PELLETSOVNER VIVIANA - VIVIANA PLUS - DORINA /NORVEGESE 2 Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi

Detaljer

BRUKERMANUAL pelletsovner. Viviana - Viviana Plus - dorina

BRUKERMANUAL pelletsovner. Viviana - Viviana Plus - dorina BRUKERMANUAL pelletsovner Viviana - Viviana Plus - dorina /NORVEGESE 2 Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi

Detaljer

BRUKERMANUAL PELLETSOVNER LCD NORSK/NORVEGESE

BRUKERMANUAL PELLETSOVNER LCD NORSK/NORVEGESE BRUKERMANUAL PELLETSOVNER LCD NORSK/NORVEGESE 1 Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet

Detaljer

BRUKERMANUAL pelletsovner. Comfort P70 & P70 h49

BRUKERMANUAL pelletsovner. Comfort P70 & P70 h49 BRUKERMANUAL pelletsovner Comfort P70 & P70 h49 /NORVEGESE Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet

Detaljer

BRUKERMANUAL for pelletsovner

BRUKERMANUAL for pelletsovner BRUKERMANUAL for pelletsovner lcd Norsk 1 Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet

Detaljer

BRUKERMANUAL for pelletsovner og pelletsinnsatser Viviana - Viviana Plus - dorina

BRUKERMANUAL for pelletsovner og pelletsinnsatser Viviana - Viviana Plus - dorina BRUKERMANUAL for pelletsovner og pelletsinnsatser Viviana - Viviana Plus - dorina norsk/norvegese 1 2 Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er

Detaljer

Brukermanual for pelletsovner og pelletsinnsatser

Brukermanual for pelletsovner og pelletsinnsatser Brukermanual for pelletsovner og pelletsinnsatser NO Rev001_151010_2272575 norsk... 3 1. ADVARSLER...3 2. sikkerhet...3 3. sikkerhetsanordninger...4 4. installasjon...4 4.1. Godkjente installasjoner...5

Detaljer

BRUKERMANUAL PELLETSOVNER DIADEMA & LILIANA IDRO NORSK/NORVEGESE

BRUKERMANUAL PELLETSOVNER DIADEMA & LILIANA IDRO NORSK/NORVEGESE BRUKERMANUAL PELLETSOVNER DIADEMA & LILIANA IDRO /NORVEGESE Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi med en

Detaljer

BRUKERMANUAL LUCREZIA IDRO LCD NORSK/NORVEGESE

BRUKERMANUAL LUCREZIA IDRO LCD NORSK/NORVEGESE BRUKERMANUAL LUCREZIA IDRO LCD NORSK/NORVEGESE Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet

Detaljer

hp 15-22 -30 NORSK/NORVEGESE

hp 15-22 -30 NORSK/NORVEGESE BRUKERMANUAL pelletskjeler hp 15-22 -30 /NORVEGESE 2 Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

BRUKERMANUAL TERMOPRODUKTER LCD DUCHESSA IDRO - DUCHESSA IDRO STEEL - ELISIR IDRO MELINDA IDRO - MELINDA IDRO STEEL- ISIDE IDRO - GIORDANA IDRO

BRUKERMANUAL TERMOPRODUKTER LCD DUCHESSA IDRO - DUCHESSA IDRO STEEL - ELISIR IDRO MELINDA IDRO - MELINDA IDRO STEEL- ISIDE IDRO - GIORDANA IDRO BRUKERMANUAL TERMOPRODUKTER LCD DUCHESSA IDRO - DUCHESSA IDRO STEEL - ELISIR IDRO MELINDA IDRO - MELINDA IDRO STEEL- ISIDE IDRO - GIORDANA IDRO /NORVEGESE Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 22S Powerheater 32S FUNKSJONSPLAN 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BRUKERMANUAL LUCREZIA IDRO LCD NORSK/NORVEGESE

BRUKERMANUAL LUCREZIA IDRO LCD NORSK/NORVEGESE BRUKERMANUAL LUCREZIA IDRO LCD NORSK/NORVEGESE Vi takker for at du har valgt vårt firma; Produktet er en perfekt løsning for oppvarming og det er utviklet under avansert teknologi med en bearbeidelseskvalitet

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 2 DRIFTSSKJEMA 7 5 6 4 2 3 1 14 11 9 12 13 8 10 Fig. 1 1 FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 DRIVSTOFFPUMPE 6 MOTOR

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Kjære kunde Takk for at du har kjøpt dette rengjøringsapparatet. Det er utviklet med vår egen teknologi

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer