HMS/HSE FOLDER SMS: FORUM... TO 2440 FIRE FIRST AID POLICE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS/HSE FOLDER SMS: FORUM... TO 2440 FIRE FIRST AID POLICE"

Transkript

1 HMS/HSE FOLDER FIRE 110 POLICE 112 FIRST AID 113 SMS: FORUM... TO 2440

2 HMS VISJON ONS skal fremstå som det beste arrangementet i Norge når det gjelder helse-, miljø og sikkerhet. Ditt bidrag er viktig for at vi skal oppnå vår målsetning! Hjelp oss å sortere avfallet riktig. Hold din stand ryddig. Tenk på ditt energiforbruk. Slå av lys, projektor med mer når dette ikke er i bruk. Bruk av stige/gardintrapp Maks høyde/lengde 2 m. Innkjøring og opphold av kjøretøy inne på utstillingsområdet vil bli strengt regulert i alle faser. Synlighetsvest og vernesko skal alltid benyttes på utstillingsområdet, utenom under arrangementsdagene. Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller narkotiske stoffer på området under opp- og nedriggsperioden. Likeledes er det ikke tillatt å oppbevare alkoholholdige drikkevarer, narkotika eller sløvende medikamenter på Stavanger Forum AS sine områder. Det er røykeforbud i alle haller. Meld tilbake til oss uønskede hendelser som oppstår eller forslag til forbedringstiltak som kan hjelpe oss i vårt videre HMS arbeid frem mot ONS Dette kan gjøres ved å sende SMS med kodeord FORUM til 2440.

3 HSE VISION ONS aims to be the best event in Norway with regards to Health, Safety and the Environment. Your contribution is vital in order for us to achieve our goal. Please help us recycle properly. Please keep your stand tidy. Please be aware of your energy consumption, and switch off all electrical appliances when not in use. Use of ladders/step ladders must be kept to a maximum height/ length of 2m. Driving and parking vehicles in the exhibition area will be strictly controlled throughout the different stages of ONS. High-visible vests and protective footwear shall always be used in the exhibition area, except on the days of the event. The consumption of alcohol or narcotics is not permitted in the area during assembly and disassembly periods. Moreover, the storage of alcoholic beverages, narcotics or sedative medications on the premises of Stavanger Forum AS is prohibited. Smoking is prohibited in all exhibition halls. Please inform us of any comments you might have or suggestions on how we can improve our work regarding HSE towards ONS This can be done by sending us an SMS to Start the message with: FORUM

4 TILTAKSKORT GENERELT Alvorlig ulykke/førstehjelp Alvorlige personskader: Ring lege/ambulanse telefon Ta ledelsen - Sikre skadested (pass på at ikke flere personer blir skadet) - Gi førstehjelp - Når hjelp er på vei varsles FORUM KO beredskapstelefon Brann: Ring brannvesenet telefon Ta ledelsen - Sikre skadested (evakuer slik at personer ikke blir skadet) - Start slukking - Når hjelp er på vei varsles FORUM KO beredskapstelefon Ordensforstyrrelser: Ring politiet eller 112 ved nød - Ta ledelsen - Sikre skadested (skjerm publikum) - Når hjelp er på vei varsles FORUM KO beredskapstelefon Mindre personskader Ta kontakt med en av vaktene eller ring Tyveri/mistanke om tyveri/hærverk Ring politiet telefon 02800, kontakt en av vaktene eller ring HMS melding om uønsket hendelse Send SMS/MMS til 2440 med kodeord FORUM for å melde om uønsket hendelse.

5 EMERGENCY PROCEDURES Serious accident / first aid Serious injuries: Call doctor / ambulance phone Take the lead - Secure the area (make sure that no more people are injured) - Give first aid - When help is on the way, alert the FORUM KO emergency phone Fire: Call fire department phone Take the lead - Secure the area (evacuate so that people are not injured) - Start extinguishing - When help is on the way, alert the FORUM KO emergency phone Police matters: Call police or 112 if emergency - Take the lead - Secure the area (shield the public) - When help is on the way, alert the FORUM KO emergency phone Minor injuries Please contact one of the security guards or call Theft / suspicion of theft / vandalism Call the police telephone 02800, contact one of the security guards or call HSE - notification of incident Send SMS / MMS to 2440 for notification of incident. Start the message with FORUM

6 VERNEUTSTYR Følgende krav til bruk av verneutstyr gjelder: Type ustyr: Hjelm Vernesko Hørselvern Øyevern Åndedrettsvern Fallsikring Sikkerhetsvest m/refleks Brukes i følgende område/ved følgende arbeider: Ved alle arbeider med fare for fallende gjenstander/heiseoperasjoner/lasting og lossing Arbeidsområder med slik fare skal sperres av og skiltes. Alle innenfor prosjektområdet Ved behov, f eks ved pigging, skyting med boltepistol og spikerpistol, boring i betong og tre, saging og for øvrig ved generelt støyende arbeider. Ved behov, f eks ved boring i betong og tre, saging og for øvrig ved arbeider med fare for sprut. Ved behov, f eks hvor arbeidet utvikler helse farlig støv eller gass. Ved behov, f eks ved stillasmontering, brakkemontasjer, arbeider i stige og ved andre montasjearbeider der det ikke er muligheter for stillaser/lift. Alltid innenfor prosjektområdet.

7 PROTECTIVE EQUIPMENT The following requirements apply regarding the use of protective equipment: Equipment type: To be used in the following areas/in connection with the following work: Hard hat During all operations where there is a danger of falling objects/lifting operations/ loading and unloading. Work areas involving hazards of this type shall be cordoned off and sign posted. Protective footwear Must be worn by all personnel within the project area. Ear protection As appropriate, e.g. when installing studs, using bolt and nail guns, drilling into concrete/wood, sawing and otherwise for operations that are generally noisy. Protective eyewear As appropriate, e.g. when drilling into concrete/wood, sawing and other tasks involving a risk of splinters/splashing. Respiratory protection As appropriate, e.g. where the operation involves the generation of harmful dust or gases. Fall protection As appropriate, e.g. when erecting scaffolding, temporary buildings, during work on ladders and other installation work where scaffolding/lifts cannot be used. Reflective safety vest Must be worn at all times within the project area.

8 AVFALLSHÅNDTERING Leverandørene må selv fjerne eget avfall. Alt avfall skal kildesorteres! Westco Miljø etablerer bemannede miljøstasjoner. Disse stasjonene finner du 4 plasser på området: - Mellom Hall B og Hall C - Ved Hall M - Ved Hall F - Ved Hall J Følgende avfallsfraksjoner hentes på stand etter oppsatt rute i de ulike hallene: papp/papir, plast og restavfall. Standbyggere kan selv hente avfallsbeholdere etter behov på miljøstasjonen knyttet til deres hall. Ta kontakt med miljøvert for registrering. Alt avfall skal leveres tilbake til miljøstasjonen ferdig sortert. Ved mangelfull sortering vil standeier bli fakturert. Trevirke skal leveres på anvist sted. Ta kontakt med miljøvert. Miljøfarlig avfall skal deklareres og leveres til Westco Miljø. Leverandører og utstillere skal rydde etter egne arbeid før arbeidsstedet forlates. Det skal foretas daglig opprydding. Ved behov flere ganger pr. dag. Generelt skal støv tas hånd om av den som produserer det, dvs at det skal benyttes utstyr med avsug, alternativt kan det aktuelle arbeidsområdet avlukkes og støvsuges i etterkant. Det skal hindres at støv spres til naboområdet.

9 WASTEDISPOSAL Suppliers must remove all their own waste. All waste must be sorted! Westco Miljø will set up staffed waste disposal stations at four locations in the exhibition area: - Between Hall B and Hall C - By Hall M - By Hall F - By Hall J The following waste segments will be collected from the stands along pre-defined routes within the various exhibition halls: cardboard/paper, plastics and non-recyclable waste. Those assembling the stands can collect waste bins whenever they require them from the waste disposal stations attached to their respective halls. Contact one of our waste disposal staff for registration. All waste shall be sorted before being delivered to the waste disposal station. If waste has not been sorted, the stand owner will be invoiced. Waste wood materials must be disposed of at the designated site. Contact one of our waste disposal staff. Hazardous waste must be reported and delivered to Westco Miljø. After completing their work, suppliers and exhibitors must clean up before leaving the site. Waste removal must be carried out on a daily basis or, if required, several times a day. In general, dust must be removed by the party responsible for producing it, i.e. vacuum cleaning equipment must be used. Alternatively, the work site can be enclosed and vacuum cleaning carried out at a later time. The spread of dust to neighbouring areas must be prevented.

10 CONTACT INFORMATION SERVICE OFFICE, HALL E - TEL: / BADGE PICK-UP, HALL B & HALL O SUPPLIERS: MALERBUA UTLEIE AS Furniture Carpet - Floor covering: MOB: STAVANGER INSTALLASJON AS Electrician and internet: MOB: OSV SIVERTSEN Plumber: MOB: AV AVDELINGEN AS AV equipment: MOB: UPHEADS Computer equipment: TLF: ISS FACILITY SERVICES - ARENA & EVENT Catering: MOB: PSS Security: MOB: STAVANGER FORUM Exhibition organiser: TEL: HOVE LYSDESIGN Stand Lighting: MOB: / MESSEPROJEKT Stand design: MOB:

11 BITMAP Stand design and posters: MOB: FOTOGRAF KALLEN Photography: MOB: ISS RENHOLD Cleaning: MOB: PON RENTAL Lift: MOB: WESTCO MILJØ as Waste handling: MOB KOLNES-ZWERG Flowers: MOB: EFI LOGISTICS Logistical services: MOB: HSE HSE coordinator: MOB: ALLKOPI Print Fax service: MOB: NORWEGIAN POISON INFORMATION CENTRE LABOUR INSPECTION EMERGENCY OFFICE ONS FIRE 110 POLICE 112 AMBULANCE 113

12 ASSEMBLY AND DISASSEMBLY PS: Please note that ONS 2014 opens on Monday 25 August. Access to Hall K, N and O has separate dates! HSE Protection gear For your own safety mark that all personnel on site must use HSE protection wear (visibility vest, ID-badge and protection footwear) during assembly and disassembly in these periods: Assembly until Saturday 23 August Disassembly from Thursday 28 August See separate HSE plan for further details. 7-9 August Large or heavy equipment must be installed on stands by agreement with the forwarding agent August Stands involving substantial construction, except stands in hall K, N and O, may be occupied with special permission from organizer. The halls, except hall K, N and O, are open daily: August Assembly period indoor stands except hall N and O. Daily opening hours: Mark that Saturday 23 August has special hours August Assembly period indoor stands in all halls. Daily opening hours: Mark that Saturday 23 August has special hours August Assembly period outdoor stands. Daily opening hours: Mark that Saturday 23 August has special hours. 23 Aug Saturday Assembly indoor and outdoor area. The area is open: All construction work must be completed and all empty packaging ready for removal at 23 August at No lorries will be admitted to the area after this date/time

13 23 August Assembly indoor and outdoor area. Sunday The area is open: Only equipment carried by hand can be brought to area in this period. Protection footwear and visibility vest is recommended but not required on site in this period August Sunday The exhibition area is closed. There will be no installation on this day. This will be enforced and no exceptions will be authorized. No personnel / exhibitors admitted to the area this day. CLOSED 25 August Exhibitors will be admitted to the area Monday from August Exhibition opening hours August Exhibitors will have admission to the area 28 August Disassembly stands indoor and outdoor. No disassembly on stand before Use of trolleys/lifts/trucks is not allowed indoor or outdoor before Cars/vans/trucks will be admitted to the area from at the earliest (15.00 last day) (22.00 last day) August Disassembly outdoor stands. Disassembly must be completed and stands cleared by 30 August at August Disassembly indoor stands in hall O. Disassembly must be completed and stands cleared by 31 August at Aug 1 Sept Disassembly indoor stands all other halls. Disassembly must be completed and stands cleared by Monday 1 September at

14 Exhibition Opening hours: Monday 25 august tuesday 26 august Wednesday 27 august thursday 28 august Stavanger Airport Sola press badge pick-up O CLARION HOTEL ENERGY EntrancE ENTRANCE Ons ONS conference Conference shuttle bus N M PARKING parking LASSA lassa F V public bus service OfficE EntrancE ENTRANCE hse E D C J A K RICA FORUM HOTEL B Stavanger city center EntrancE ENTRANCE taxi badge pick-up

15 INCIDENT INCIDENT REPORT REPORT HSE Incident Report - (RUH) HSE Incident Report - (RUH) Date: Time: Report nr.: Place: Company: Activity: Type of incident: Extent: Real incident Personal injury Material/Property Inflow Environment Safety Description of incident/occurence: Cause: Immediate effort accomplish: Possible consequence: Minor Serious Extremely serious Corrective action: Reported by (optional): Closed by: Date:

16 TILLØPSRAPPORT Rapport Uønsket Hendelse - HMS (RUH) TILLØPSRAPPORT Rapport Uønsket Hendelse - HMS (RUH) Dato: Kl.: Rapport nr.: Sted: Firma: Aktivitet: Type hendelse: Omfang: Reell hendelse Personskade Materiell/Eiendom Tilløp Ytre miljø Sikkerhet Beskrivelse av hendelse/tilløp: Årsak: Umiddelbare tiltak iverksatt: Mulig konsekvens: Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Korrigerende tiltak: Rapportert av(frivillig): Rapporten lukket av: Dato:

17 INCIDENT INCIDENT REPORT REPORT HSE Incident Report - (RUH) HSE Incident Report - (RUH) Date: Time: Report nr.: Place: Company: Activity: Type of incident: Extent: Real incident Personal injury Material/Property Inflow Environment Safety Description of incident/occurence: Cause: Immediate effort accomplish: Possible consequence: Minor Serious Extremely serious Corrective action: Reported by (optional): Closed by: Date:

18 TILLØPSRAPPORT Rapport Uønsket Hendelse - HMS (RUH) TILLØPSRAPPORT Rapport Uønsket Hendelse - HMS (RUH) Dato: Kl.: Rapport nr.: Sted: Firma: Aktivitet: Type hendelse: Omfang: Reell hendelse Personskade Materiell/Eiendom Tilløp Ytre miljø Sikkerhet Beskrivelse av hendelse/tilløp: Årsak: Umiddelbare tiltak iverksatt: Mulig konsekvens: Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Korrigerende tiltak: Rapportert av(frivillig): Rapporten lukket av: Dato:

19 INCIDENT INCIDENT REPORT REPORT HSE Incident Report - (RUH) HSE Incident Report - (RUH) Date: Time: Report nr.: Place: Company: Activity: Type of incident: Extent: Real incident Personal injury Material/Property Inflow Environment Safety Description of incident/occurence: Cause: Immediate effort accomplish: Possible consequence: Minor Serious Extremely serious Corrective action: Reported by (optional): Closed by: Date:

20 TILLØPSRAPPORT Rapport Uønsket Hendelse - HMS (RUH) TILLØPSRAPPORT Rapport Uønsket Hendelse - HMS (RUH) Dato: Kl.: Rapport nr.: Sted: Firma: Aktivitet: Type hendelse: Omfang: Reell hendelse Personskade Materiell/Eiendom Tilløp Ytre miljø Sikkerhet Beskrivelse av hendelse/tilløp: Årsak: Umiddelbare tiltak iverksatt: Mulig konsekvens: Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Korrigerende tiltak: Rapportert av(frivillig): Rapporten lukket av: Dato:

21 INCIDENT INCIDENT REPORT REPORT HSE Incident Report - (RUH) HSE Incident Report - (RUH) Date: Time: Report nr.: Place: Company: Activity: Type of incident: Extent: Real incident Personal injury Material/Property Inflow Environment Safety Description of incident/occurence: Cause: Immediate effort accomplish: Possible consequence: Minor Serious Extremely serious Corrective action: Reported by (optional): Closed by: Date:

22 TILLØPSRAPPORT Rapport Uønsket Hendelse - HMS (RUH) TILLØPSRAPPORT Rapport Uønsket Hendelse - HMS (RUH) Dato: Kl.: Rapport nr.: Sted: Firma: Aktivitet: Type hendelse: Omfang: Reell hendelse Personskade Materiell/Eiendom Tilløp Ytre miljø Sikkerhet Beskrivelse av hendelse/tilløp: Årsak: Umiddelbare tiltak iverksatt: Mulig konsekvens: Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Korrigerende tiltak: Rapportert av(frivillig): Rapporten lukket av: Dato:

23 SIMPLIFIED SAFE JOB ANALYSIS Person responsible for SJA: Company: Description of work: Work section Hazard Measures Person responible Is the overall risk acceptable? Yes No Date: Signature: Signature: Signature:

24 FORENKLET SIKKER JOBB ANALYSE SJA-ansvarlig: Firma: Beskrivelse av arbeidet: Deloppgave Faremoment Tiltak Ansvarlig Er den totale risikoen akseptabel? Ja Nei Dato: Signatur: Signatur: Signatur:

25 SIMPLIFIED SAFE JOB ANALYSIS Person responsible for SJA: Company: Description of work: Work section Hazard Measures Person responible Is the overall risk acceptable? Yes No Date: Signature: Signature: Signature:

26 FORENKLET SIKKER JOBB ANALYSE SJA.ansvarlig: Firma: Beskrivelse av arbeidet: Deloppgave Faremoment Tiltak Ansvarlig Er den totale risikoen akseptabel? Ja Nei Dato: Signatur: Signatur: Signatur:

27 YOUR CONTRIBUTION COUNTS Many accidents at work are caused by hazardous behaviour and/ or conditions. The statistics show that there are such dangerous acts or conditions behind each serious personnel injury. We depend on your commitment to the work of protecting health, safety and the environment to avoid accidents and injuries. You must do your work in a safe manner and ensure that your workplace is secure. You also have a duty to use this notepad to report any hazardous actions and conditions which you might detect. This will be a considerable help in reaching our goal of an injury-free workplace. But it depends on your contribution. If you have any questions, please contact the HSE coordinator.

28 DITT BIDRAG TELLER Farlige handlinger og/eller farlige forhold er årsaken til mange arbeidsulykker som skjer på arbeidsplassen. Statistikk forteller oss at bak hver alvorlig personskade er det utført farlige handlinger og/eller farlige forhold. Skal vi unngå skader og ulykker, så er vi avhengige av din innsats i HMS arbeidet. Du må utføre arbeidet ditt på en sikker måte og du må sørge for at arbeidsplassen din er sikker. I tillegg plikter du å bruke denne blokken og rapportere alle de farlige handlinger og de farlige forhold du måtte oppdage. Kan du bidra med dette, så er vi langt på vei med vårt mål om et skadefritt arbeidsmiljø, men dette avhenger av din innsats. Ved spørsmål, ta kontakt med HMS - Koordinator.

29 NOTES

30 NOTES

31 NOTES

32

Waste management at. Stavanger Forum

Waste management at. Stavanger Forum Waste management at Stavanger Forum Avfallshåndtering ved Stavanger Forum Alle stands må kildesortere eget avfall. Opprigg Westco Miljø etablerer bemannede miljøstasjoner. Følgende avfallsfraksjoner hentes

Detaljer

Exhibition manual. Utstillermanual. This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines

Exhibition manual. Utstillermanual. This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines Exhibition manual Utstillermanual This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister

Detaljer

Health, Environment and Safety Manual

Health, Environment and Safety Manual Quality System Manuals Doc.No.: Health, Environment and Safety Manual Discipline: Configuration control: X Yes No Access: KOS Rev. Purpose Date Prep. Check. Appr. Changeorder No. 0 RELEASED 060701 KL UENO

Detaljer

Vi ber om at luker i gulvet til uttak av strøm, tele, data, vann og avløp ikke dekkes til uten av Exporama Senteret AS er kontaktet på forhånd.

Vi ber om at luker i gulvet til uttak av strøm, tele, data, vann og avløp ikke dekkes til uten av Exporama Senteret AS er kontaktet på forhånd. REGLEMENT Utstilleren er selv ansvarlig for at han og hans personale er orientert om dette reglementets innhold. Manglende kjennskap til dette reglement fritar ikke utstilleren for ansvar eller erstatningsplikt

Detaljer

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations Norges Varemesse Norway Trade Fairs Reglement Regulations 1 Reglement / Regulations 1 GENERELT Utstilleren plikter å følge dette reglement, heretter kalt Reglementet, og blir erstatningspliktig for all

Detaljer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet for arrangementer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet for arrangementer HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet for arrangementer Innhold 1 OM HMS-PLANEN...3 2 HMS MÅL...3 3 PROSJEKTORGANISASJON FOR HMS...4 4 RAPPORTERINGSLINJER/ANSVAR OG RAPPORTERINGSRUTINER...5 4.1 RAPPORTERINGSRUTINER...6

Detaljer

GLOBALG.A.P. Interpretation Guideline NORWAY COMPOUND FEED MANUFACTURING AQUAFEED Control Points and Compliance Criteria

GLOBALG.A.P. Interpretation Guideline NORWAY COMPOUND FEED MANUFACTURING AQUAFEED Control Points and Compliance Criteria GLOBALG.A.P. Interpretation Guideline NORWAY COMPOUND FEED MANUFACTURING AQUAFEED Control Points and Compliance Criteria Based on CFM - V2.01_Feb11 Valid from: 15.04.2011 Obligatory from: 01.01.2012 Copyright:

Detaljer

Ground Handling Manual

Ground Handling Manual Aviator Norway Ground Handling manual Ground Handling Manual Valid for Subsidiaries of Aviator Norway Norport Handling Bergen AS Org.nmbr.: 984 702 248 Røros Flyservice AS Org.nmbr.: 984 682 433 Røros

Detaljer

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19...

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19... Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 35 Lov 4. februar 1977 nr 4 Lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Sist endret ved lov 17. desember 1999 nr 97 og 7. januar 2000 nr 3. De deler

Detaljer

Information about the room and common areas.

Information about the room and common areas. Information about the room and common areas. Our rooms consist of a small entry, a bathroom with shower and the room itself which is approx 11m 2. In total the room covers a total of approx 18m 2. In the

Detaljer

Utstillermanual. Exhibition manual

Utstillermanual. Exhibition manual Utstillermanual Exhibition manual Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet ONS 2012. Confronting energy paradoxes Exhibition Conference Festival

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet ONS 2012. Confronting energy paradoxes Exhibition Conference Festival HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet ONS 2012 Confronting energy paradoxes Exhibition Conference Festival Stavanger, Norway 28 31 august 2012 Rev: 02082011 Oppdrag: ONS 2012

Detaljer

Utstillermanual. Exhibition manual

Utstillermanual. Exhibition manual Utstillermanual Exhibition manual Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II

Detaljer

Welcome to Blindern Dormitory 2014

Welcome to Blindern Dormitory 2014 Welcome to Blindern Dormitory 2014 Illustration: UiO; Jeff Hughes Contents Do s and Don ts at Blindern Dormitory (BS).4 DO.... 4 DON T.... 4 Dormitory Life... 5 Residential Managers.... 5 Room Assignments....

Detaljer

Good feelings. Social lifestyle. Velkommen til/welcome to. Bolig/Housing

Good feelings. Social lifestyle. Velkommen til/welcome to. Bolig/Housing Good feelings Social lifestyle Velkommen til/welcome to Bolig/Housing Velkommen! På vegne av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) ønsker vi deg velkommen som ny beboer hos SiB Bolig. Som student har du mye

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

vk1660swdc 170320 WET AND DRY VACUUM CLEANER WET & DRY 1600W / 60L / Vk1660swdc 170320

vk1660swdc 170320 WET AND DRY VACUUM CLEANER WET & DRY 1600W / 60L / Vk1660swdc 170320 vk1660swdc 170320 WET AND DRY VACUUM CLEANER NO VK1660SWDC 170320 Støvsuger våt/tørr WET & DRY VACUUM CLEANER 1600W / 60L / Vk1660swdc 170320 table OF CONTENTS SECTIon page Warranty 3 Safety Instructions

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 161. Kgl res 29. april 1977

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 161. Kgl res 29. april 1977 Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 161 Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Fastsatt ved kgl res 29. april 1977 i medhold av lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides. Et privilegium å jobbe med sikkerhet. Skjemaveldet forenkles

20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides. Et privilegium å jobbe med sikkerhet. Skjemaveldet forenkles Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 3 / 2011 8 Et privilegium å jobbe med sikkerhet 10 Skjemaveldet forenkles 20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides southern-marine.com SAFE OPERATION

Detaljer

Installation and Operating Instructions Montasje- og brukerveiledning

Installation and Operating Instructions Montasje- og brukerveiledning C e r a m i c g l a s s h o b K e r a m i s k k o k e t o p p Installation and Operating Instructions Montasje- og brukerveiledning EHS 6691 822 925 394-A-210405-01 n g Dear Customer, Please read these

Detaljer

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION Oppdragsgiver: ONS 2010 Stavanger Forum AS Dato: 21.12.2009 27052010 Oppdrag: ONS 2010 bmoppdragsnavn1ons Emne: Helse- 2002 miljø og sikkerhet

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

Norge og UK. Vellykket raffineristopp. Støtte til natur- og miljøprosjekter. viktig bidragsyter til ExxonMobils produksjon

Norge og UK. Vellykket raffineristopp. Støtte til natur- og miljøprosjekter. viktig bidragsyter til ExxonMobils produksjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2005 Norge og UK viktig bidragsyter til ExxonMobils produksjon ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket raffineristopp god innsats på

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

STATNETT SF Conditions of Contract for delivery and installation of electrical and mechanical equipment

STATNETT SF Conditions of Contract for delivery and installation of electrical and mechanical equipment Innholdsfortegnelse: Table of contents: ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Definisjoner 2 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler 3 Partenes representanter UTFØRELSE OG FREMDRIFT 4 Generelle plikter 5 Kvalitetssikring

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer