Næringsplan for Gol kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsplan for Gol kommune 2014-2018"

Transkript

1 Næringsplan for Gol kommune Vedteke i Gol kommunestyre sak 67/14

2 Innhald 1 Samandrag Organisering av arbeidet Bakgrunn for næringsplan Kommuneplanen Visjon (kommuneplanen) Overordna mål (kommuneplanen) Næring Hovudmål for næringsplanen Tiltak Satsingsområde Samspel og samhandling Overordna prinsipp Informasjon Satsingsområde, strategiar og mål Generelt Gol kommune skal ha ei tilretteleggjarrolle Bedriftsretta utviklingstiltak Aktive lokale eigarmiljø Offentleg sektor både lokal, regional og landsdekkjande Profilarbeid, stadsinnovasjon og nyskaping Reiseliv Hovudmål Tiltak Landbruk Hovudmål Tiltak Handel, vare og tenester Hovudmål Tiltak Samferdsel/infrastruktur Hovudmål

3 7.2 Tiltak Kompetanse, innovasjon og utvikling Hovudmål Tiltak Verkemiddel og bruk av desse Planverk Lovar og regelverk Økonomiske verkemiddel Kommunale tenester Gol, ei næringsvenleg kommune Kommunal innkjøp Andre viktige aktørar Gol Reisemål AS Hallingdal Næringshage AS Hallingdal Etablerersenter Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune Regionrådet for Hallingdal Visit Hallingdal AS HallingExpo Hallingkost SA Næringsavdelinga i kommunen

4 1 Samandrag Næringslivet i Hallingdal har vore gjennom ei krevjande periode i etterkant av finanskrisa. Vår region har ein svært høg konsentrasjon av verksemder innanfor reiselivsnæringane. Dette er ei næring som har slitt tungt, også i landssamanheng, spesielt distriktshotell og anna kommersiell overnatting. Samstundes har ein registrert ein sterk investeringslyst, spesielt i områder på Glitre Næringspark og Enden. Dette er synleg gjennom nybygg og tilbygg. Gol festar grepet som sentrum for handel og kjøp/sal av tenester i Hallingdal. Bilbransjen er stor i omsetjing og tal på tilsette. Same sak gjeld for entreprenørbransjen. Gol har eit aktivt sentrum med god spennvidde av ulike verksemder. Befolkningsutviklinga har vore positiv for Gol dei siste åra som følgje av innvandring. Auka befolkning gjev også auka arbeidsstyrkje. Utfordring er knytt opp mot å sikre relevante arbeidsplassar til kommunen. Auka befolkning vil også påverke næringssamansetjinga (service, handel og transport). Ei slik auke fører òg til større behov av arbeidsplassar innan helse- og omsorgsnæringane. Fleire pensjonistar betyr ein lågare del av yrkesaktive, samanlikna med «ikkjeyrkesaktive». Dette fører til at det må utviklast nye produkt og smartare måtar å arbeide på, for dei som er yrkesaktive. Derfor må det satsast innan FoU (forsking og utvikling) og innovasjon. Ein må derfor ta ut større potensiale av næringane. Hovudutfordringa for alle næringar er: Å bli meir berekraftig Å omsette kunden sitt behov til produkt som kunden vil kjøpe Å bli attraktiv for arbeidstakarar og investorar 1.1 Organisering av arbeidet Arbeidet med denne næringsplanen har vore utførd av følgjande medlemmer: Helge Feet 1 medlem i UNN og leiar prosjektgruppa Gro Hjelmen Gol Reisemål AS (fram til 2013) Bitte Olstad Gol Reisemål AS (fram til 2011) Ingrid Hillestad Medhus Nortura AS Asle Bråtalien Golsfjellet Utmarkslag BA Gudmund Brekko 2 Hallingdal Næringshage Petter Owesen Gol kommune (fram til 2012) Magne Hoftun Gol Campingsenter og Apartment AS Arne Nibstad Storefjell Resort Hotell Sekretær: Lars Riise 3 Gol kommune 1 avløyste Rolf Dencker i Avløyste Jan Egil Halbjørhus i avløyste Lornst Letnes i

5 1.2 Bakgrunn for næringsplan Næringsplan skal vere eit styringsverktøy for heilskapleg næringspolitikk og skal vere grunnlag for dei prioriteringane som kommunen gjer i planperioden. I tillegg skal det gi aktørane innanfor næringslivet klare signal om kva prioriteringar kommunen legg til grunn for vidare utvikling. Gol kommune vil vere med å leggje til rette for næringsutvikling generelt og spesifikt for dei utvalde satsingsområda som er vedteke i denne planen. Dette vil bli gjennomført gjennom politisk arbeid, rådgiving, saksbehandling, plan og rammeverk samt økonomisk stønad, som er verkemidla kommunen har tilgjengeleg. Visjonen skal vere ei samlande og motiverande målsetjing som ein kan strekke seg etter. Hovudmålet skal gje retninga for kvar ein vil, skal vere langsiktig og målbar med tanke på gjennomføring. Gol kommune skal ha ein næringsplan som skal stimulere til ny aktivitet for næringar. Samstundes skal den leggje til rette for det etablerte næringslivet som allereie finns i kommunen. Gol sin gjeldande næringsplan er frå Denne nye planen skal gjelde for perioden og skal rulleras innan Revidering av denne planen starta i 2010, etter vedtak i kommunestyret. Planen byggjer på hovudpunkt utarbeid i planprogrammet. Planen skal byggje på kommunale, regionale og fylkeskommunale planar som er vedtekne, og skal innehalde tydlege prioriteringar med mål og tiltak. Planen skal bygge under og forsterke kommunen sitt særpreg og fortrinn. Mål og tiltak i planen syner at kommunen ønskjer ein berekraftig utvikling slik det kjem fram i kommuneplanen generelt og i Energi og klimaplan for Gol. Berekraft blir definert som: Utvikling som imøtekjem dagens behov utan å øydeleggje mulegheitene for at kommande generasjon skal få dekka sin behov. FN sin rapport «Vår felles framtid 1987» Kommunen sin plassering i NHO si nærings-nm og attraktivitetsbarometer 2012 (20. plass av totalt 430 kommunar) syner potensialet til kommunen. Mål og tiltaka er utforma mellom anna ut frå: SWOT-analyse basert på data frå SSB «Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud» Ringvirkningsanalyse, Transportøkonomisk Institutt Rapport 1175/2011 «Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet i Buskerud, 2011» «Planprogram for nærings- og reiselivsplan for Gol» «Planstrategi for Gol kommune ( )» Det har vore gjennomførd samtaler med lokalt næringsliv, og dette, saman med attendemeldingar på utsend svarskjema er nytta i planarbeidet. Næringslivet har såleis vore med å leggje føringar for utarbeiding av plan. Visjon og hovudmål skal reviderast samstundes med kommuneplanen, ein gong i kommunevalperioden. 4

6 Viktige moment i næringsplanarbeidet som skal munne ut i praktisk arbeid. Næringslivet er ein viktig premissleverandør for Næringsplanen Strategiane skal byggje på bevisste og målretta val og tydelege satsingsområde, samt konkrete tiltak Næringsplanen skal vere arbeidd inn i kommuneplanen og andre planer for Gol kommune Næringsplanen skal vere sett i lys av regionale, fylkeskommunale og statlege planverk Verdiskaping og innovasjon er viktig Gol kommune sitt næringsfond skal støtte utvalde satsingsområder Nettverksarbeid både lokalt og regionalt gjennom jamlege møter mellom næringsaktørar, politikarar og administrativ leiing. Både kommunen og næringslivet kan ta initiativ til slike møter. Omdømebygging/ merkevarebygging og marknadsføring av kommunen. 2 Kommuneplanen Følgjande er henta frå kommuneplan for Gol. 2.1 Visjon Samarbeid formar framtida 2.2 Overordna mål Gol kommune skal vera styrt i pakt med natur og menneske i eit langsiktig perspektiv Utvikling av Gol kommune som samfunn skal ta vare på behova til komande generasjonar Gol kommune skal vera ei kommune som folk trivst i, flyttar til og blir integrert i Gol kommune har bruk for aktive, kreative, deltakande og skapande innbyggjarar 2.3 Næring Gol, sentralt plassert i Hallingdal, skal ha fokus på tilrettelegging av ei allsidig næringsutvikling. Utfordringa er å ha tilgjengeleg næringsareal. Næringslivet i dag er landbruksretta industri, mindre industri, og tenesteyting, landbruk og reiseliv. Ut frå eksisterande næringsliv og naturgjevne tilhøve er det viktig å oppretthalde og vidareutvikle primærnæringa og spesielt leggje til rette for tertiærnæringar som tenesteyting og reiseliv. Eit allsidig næringsliv gir ein livskraftig og spennande kommune og eit breitt spekter av alternative arbeidsplassar. Ein kommune med godt tilbod på tenesteyting og handel er i neste omgang og ein attraktiv bu-kommune. Aktiv satsing på reiseliv er avhengig av eit sterkt landbruk og eit attraktivt kulturlandskap. Næringsutviklinga i Gol kommune skal femne om tilrettelegging for eksisterande næringsliv og tilrettelegging av nyetableringar, og ha fokus på berekraftig utvikling med omsyn til klima og energibruk. Måla er å utvikle breidde, nyskaping og kreativitet i dette perspektivet. Gol kommune skal nå sine mål gjennom konkrete planar og tiltak. 5

7 2.4 Hovudmål for næringsplanen Gol skal byggje opp og støtte eksisterande næringsliv Gol skal skape levedyktige og nyskapande arbeidsplassar Gol skal styrke sin posisjon som næringskommunen framfor nokon i regionen Gol skal gjere seg synleg nasjonalt og internasjonalt Gol skal vere attraktiv som framtidsretta reisemål. Desse måla skal skje gjennom eit rikt mangfald som gjer Gol attraktivt for arbeidstakarar og investorar. Ein hovudregel for all drift er: Det er bedriftas eige ansvar å sørgje for at dei har eit produkt som marknaden etterspør til ein pris som gjev bedrifta godt nok overskot og at marknaden er kjend med at dette produktet eksisterer. Gol er eit naturleg regionsenter og må byggje vidare på den naturlege krafta som ligg i enkeltmennesket til å skape. I denne samanhengen er kompetanse, innovasjon og utvikling sentrale arbeidsområde som ikkje skal bremse, men understøtte skaparevna. Gol kommune må leggje til rette for plassering av offentlege arbeidsplassar. 2.5 Tiltak Vekst, innovasjon og knoppskyting i nye og eksisterande bedrifter er målsetjinga for å få eit levande og dynamisk næringsliv. Gol kommune skal vere ei «ja-kommune» der administrasjon og politikarar finn gode løysingar innan det handlingsrommet som lover og forskrifter gir, og er i tråd med dei vedtekne lokalpolitiske føringane. Vil arbeide i lag for å utvikle/styrkje: Tiltak: Næring Gol som regionsenter Gol som skule- og kompetansesenter Gol som kollektiv og transportknutepunkt for veg og bane Gol med framtidig by-status. Kommunen skal leggje til rette for at dette kan skje. Derfor er det viktig å satse på dei rette prosjekta. Samhandling mellom næring og kommune vil utvikle Gol-samfunnet 6

8 3 Satsingsområde Reiseliv Landbruk Handel, vare og tenester Samferdsel/infrastruktur Kompetanse, innovasjon og utvikling. Desse satsingsområda er ikkje sett opp i prioritert rekkefølgje. Det vil bli laga eit årleg handlingsprogram for å styre innsats mot vedtekne mål og strategiar. Handlingsprogrammet skal godkjennast i kommunestyret i samband med handsaming av årsbudsjett. 3.1 Samspel og samhandling Gol treng god samhandling og eit godt samspel for få til næringsbygging som kan bety noko over tid. Ein ynskjer seg eit langsiktig samspel mellom fleire aktørar lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunen er sentral i arbeidet med å bygge nettverk, nyskaping og utvikling i næringslivet. 3.2 Overordna prinsipp Gol kommune skal i samarbeid med næringslivet, virkemiddelaktørane og andre sentrale aktørar aktivt hjelpe personar som ynskjer å etablere eigen verksemd. Kommunen skal hjelpe eksisterande næringsliv i utviklingsprosjekt og nytenking. Gol skal stå fram og opptre som ein samla kommune. Kommunen skal søkje felles løysingar i saker av lokal karakter og samarbeide med andre kommunar/regionar, der dette synes å ha gjensidig verdi. Kommunal forvaltning og tenesteproduksjon er særs viktig for rammevilkåra til det lokale næringslivet. Det er viktig å utvikle lokale møteplassar slik at næringsdrivande, politikarar og offentleg tilsette kan kommunisere, utvikle idear og slik styrkje det eksisterande næringslivet. 3.3 Informasjon Nærings og næringspolitikk er viktig for lokalsamfunnet. Det må derfor leggjast til rette for god informasjon. Det vil vere viktig med ein eigen informasjonsstrategi i samband med årleg handlingsplan for å få best mogeleg medverknad frå næringslivet og resten av samfunnet i kommunen. Kommunen er avhengig av tilbakemeldingar frå næringsdrivande for at det skal vere ein god kommunikasjonsflyt. 3.4 Satsingsområde, strategiar og mål Generelt Politikarar og kommuneadministrasjonen er tiltaksapparatet i Gol kommune. Eit rikhaldig og godt fungerande næringsliv er grunnlag for eit levande lokalsamfunn. 7

9 3.4.2 Gol kommune skal ha ei tilretteleggjarrolle Kommunen skal kunne tilby effektive næringsareal, god infrastruktur, effektiv saksbehandling og næringsvenlege offentlege tenester (forvaltning) overfor næringslivet under her å marknadsføre Gol som ein attraktiv bu og etablerer- stad. Kommunen skal til kvar ei tid ha oversikt over tilgjengeleg næringsareal Bedriftsretta utviklingstiltak Rådgjeving og anna bistand for å stimulere gründere/ nyetablerte firma i gang. Ha ein vegvisarfunksjon til gratis rådgjevingstenester frå miljø som for eksempel Hallingdal Etablerersenter og Hallingdal Næringshage samt rådgjeving og gunstig finansiering frå verkemiddelapparatet Aktive lokale eigarmiljø Kommunen ved rådmann, ordførar og næringskonsulent skal knyte kontakt og skape dialog Offentleg sektor både lokal, regional og landsdekkjande Kommunen skal arbeide aktivt for lokalisering av regionale arbeidsplassar. Skal stimulere til lokal samhandling mellom offentleg og private miljø gjerne gjennom konferanse og seminar Profilarbeid, stadsinnovasjon og nyskaping Gjennom å drive kontinuerleg profilarbeid og stadsinnovasjon vil ein styrkje attraksjonsverdien til Gol. Dette arbeidet vil: Få fram attraksjonar/«magnetar» som Gol skal byggje identiteten rundt Skape nye verksemder Styrkje vitaliteten i næringslivet Auke tilstrøyminga til Gol i form av både bustader og nye reisemål Bidra til å styrke optimisme og gjennomføringsevna i Gol Styrke arbeidslivet gjennom aktiv bruk av arbeidsmarknadstiltak for å få fleire med nedsett arbeidsevne ut i arbeid Ivareta hjørnesteinsverksemder sine behov Stimulere til partnarskapsarbeid Føre til at Gol blir kapitalhovudstad innan finans og forsikring for Hallingdal. 8

10 4 Reiseliv 4.1 Hovudmål Skal bli bland dei 10 største reiselivskommunane i landet Skal vere eit klart heilårs reisemål Det familievenlege fjellet Gol kommune skal stimulere til eit framtidsretta reiseliv og til samarbeid mellom aktørane. Gol kommune er ein stor reiselivskommune på landsbasis. Med om lag 1900 hotellsenger og 2155 fritidsbustader (2012). Det er i om lag hytter og leilegheiter i heile Hallingdal. Transportøkonomisk Institutt (TØI) sin rapport, «Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud» Ringvirkningsanalyse, Rapport 1175/2011, konkluderer med at samla ringverknader økonomisk sett, for reiseliv, er 606 MNOK i omsetning for Gol. I heile Hallingdal er omsetjinga i underkant av 3 milliardar. Gol har ca. 20 % av denne omsetjinga. Rapporten seier at Gol har 15 % av all overnatting i Hallingdal. 62 % er fordelt på hotell og liknande, men og mykje på private fritidsbustader og stadig aukande del er innan camping. Det er store variasjonar innan reiselivet. Gol har ikkje dei store fyrtårna innan aktivitetsverksemder slik som t.d. skisenter som Hol og Hemsedal har, men har mindre som t.d. Tropicana og fleire spreidde ski-/sykkel-/turområder. I avstand innan 1 time reisetid frå Gol ligg Bjørneparken, Langedrag og Hardangervidda Nasjonalpark i tillegg til fleire skisenter. Det er og kort avstand over fjellet til Hardanger- og Sognefjorden. 4.2 Tiltak For å kunne by fram eit differensiert overnatting- og serveringstilbod, må det i verksetjast tiltak for å fremje mangfald i arrangement- og aktivitetstilbod utan at desse kjem i konflikt med kvarandre. Tiltak: Reiseliv Ha fokus på vertskapsrolla. Alle næringar har ei rolle i høve til dette Stadig utvikle rolla som arrangør. Målet er å ha fleire store arrangement i løpet av året Utvikle Gol som ein motordestinasjon det vil vere mulegheit for å utvikle fleire og betre motoraktivitetar innan isbanedrift, organisert scooteraktivitet mm Ha fokus på private hytteeigarar, som er ei ressurssterk gruppe som må involverast, integrerast, og leggjast til rette for Vidareutvikle løyper for langrenn og stigar for vandring og sykkel Auke satsing på kompetanse og det å ta i bruk nye teknologiske løysingar. Gol kommune vil gjennom sitt planverk stimulere til å oppretthalde drift hjå eksisterande verksemder, leggje til rette for knoppskyting og tilleggsnæringar innan tradisjonelt reiseliv. 9

11 Overordna planer og enkeltvedtak skal stimulere til at reiselivet si utviklingsmulegheit blir ivareteken. Utviklinga i reiselivet vil gje store ringverknader til andre næringar ved å auke forståinga av viktigheita av denne. Eit attraktivt reiseliv er avhengig av eit levande landbruk, yrande handel og godt fungerande samferdselsløysingar. 5 Landbruk 5.1 Hovudmål Landbruket skal på ein offensiv, berekraftig og effektiv måte nytte heile produksjonsgrunnlaget til størst muleg verdiskaping i lokalsamfunnet og vere aktive i forhold til å bevare det tradisjonelle kulturlandskapet. Jord- og skogbruk er næringar med fallande omfang, sysselsetjing og økonomi. Samstundes kvilar det driveplikt på alle eigedomane som krev ei eller ei anna form for drift. Dette sjølv om ein ikkje ønskjer å drive jorda. Det er i hovudsak nasjonale rammer som avgjer denne utviklinga. Gol kommune har utarbeidd eigen plan for landbruket i 2009, med eigne hovudmål for næringen. Planen har status som temaplan. «Masterplan for Golsfjellet» har som visjon at reiselivet og landbruket i området skal utviklast ved gjensidig samarbeid om fjellet sine ressursar. Det blir lagt vekt på at det tradisjonelle stølslivet skal gje grunnlag for ein heilskapleg turist og opplevingstilbod. Det er viktig også for reiseliv at kulturlandskapet i kommunen blir halde i stand gjennom beiting og rydding. Det vil vere behov for auka kompetanse hjå dei som blir igjen i næringen. Truleg vil framtidas bonde langt meir vere ein bedriftsleiar med tilsette og treng sterkare økonomisk kompetanse. I periodar har næringa stort behov for arbeidskraft. Dette må dekkjast inn. 10

12 5.2 Tiltak Tiltak: Landbruk Støtte oppunder produksjon av nisjemat og mogelegheit for å samle eit salsapparat for slik utsal. Dette gjennom stimulering til foredling av lokale råvarer, oppretting av gardsbutikkar og felles varedistribusjon Hindre attgroing. Kulturlandskap og reiseliv heng i hop, det er viktig å behalde tregrensa Vidareutvikle produkt som jakt, fiske og utmarksaktivitetar Ha fokus på å synleggjera landbrukets samfunnsverd med lokale og regionale ringverknader Gol kommune må vere ein nyttig medspelar og inspirator for dei som vil utvikle landbruket og starte nye næringar knytt til jord- og skogbruk Kommunen må vere pådrivar for å oppgradere/oppskrive kommunale, og regionale vegar slik at vegnettet i sin heilskap tåler belastninga av 60 tonn totalvekt frå skog og til sluttforedling (fabrikk) Næringsavdelinga skal fylle ei viktig rolle som formidlar av informasjon til landbruksnæringa innanfor fagområdet Kommunen skal ha administrativ kapasitet slik at vilkåra for å drive landbruk blir gode. Ein må stimulere til kompetanse- og næringsutvikling i landbruket. Gol kommune vil gjennom sitt planverk stimulere til å oppretthalde primærproduksjon og arbeide for knoppskyting og tilleggsnæringar innan jordbruk og landbruk. Kommunen må vere støttespelar for å behalde flest mogeleg bønder, sjølv om desse ikkje er 100 % sysselsett innan landbruket. Det må leggjast til rette for å kombinere jordbruk og anna næring på garden. Overordna planer og enkeltvedtak skal leggje til hinder for at landbruket sine viktige landbruksareal blir nedbygde. Eit levande landbruk er ein viktig faktor for turisme og bevaring og utvikling av kommunen sitt vakre kulturlandskap. 11

13 6 Handel, vare og tenester 6.1 Hovudmål Gol skal vidareutviklast som regionsenter innan handel og service for Hallingdal Regionsenteret skal pregast av gode og varierte handels-, servicetilbod og tilbod om opplevingar i eit triveleg småbymiljø, som trekkjer til seg nye og komplementære næringar. Sentrumsnære bustadformer skal underbyggje veksten og leggje til rette for mindre bilbruk Skal bli blant dei tre største handelskommunane i landet (omsetjing pr. innbyggar). Gol kommune står fram som eit regionalt sentrum innan handel og tenesteyting. I tillegg har stat og fylke lagt viktige regionale funksjonar til Gol. Det er ei klar oppfatning at kommunen har eit triveleg sentrum som har både butikkar som er kjedetilknytt, men også mange kjedeuavhengige. Sentrum har både kjøpesenter og frittståande butikkar. Felles er at dette er butikkar av god kvalitet. Dette gjer sitt til at ein ser dette som eit levande og vitalt gatemiljø. Glitre Næringspark har utvikla seg til å bli eit regionalt senter for sal av bil- og bilrekvisita i tillegg til landbruksmaskiner/hageutstyr. 6.2 Tiltak Tiltak: Handel, vare og tenester Sikre det lokale næringslivets rammevilkår. Det kan vere å oppretthalde eksisterande parkeringsløysingar (kantparkering) Leggje til rette for utvikling for aktørar innan plasskrevjande varehandel som; bilsal, traktor og hageutstyr mm Kommunen skal aktivt leggje til rette for verksemder som bidreg til å komplettere Gol som handels og servicestad. Ein skal også bidra til å avdekke slike behov Sentrumsutvikling skal stå på kommunen sin agende i samarbeid med det lokale næringslivet Nytte det regulerte sentrum med fortetting i eksisterande areal for å gi plass til nye næringsdrivande og fleire bu-einingar Kommunen bør appellere til at butikkar har lengre opningstider i samband med helg og feriar. Gol kommune vil gjennom sitt planverk stimulere til å oppretthalde drift hjå eksisterande verksemder, leggje til rette for knoppskyting og tilleggsnæringar innan tradisjonelt handel. Overordna planer og enkeltvedtak skal sørgje for at private næringsdrivande sine utviklingsmogelegheiter blir ivaretekne. Eit yrande handelsliv i Gol er avhengig av attraktivt reiseliv som i sin tur er avhengig av eit levande landbruk samt godt fungerande samferdselsløysingar. 12

14 7 Samferdsel/infrastruktur 7.1 Hovudmål Gjennom tilrettelegging av moderne infrastruktur skal kommunen vera samarbeidspartnar i utvikling av eit variert, konkurransedyktig og berekraftig næringsliv. Med samferdsel meiner ein: Transportårer (veg, jernbane, flyplass) Kraft- og kommunikasjonsliner Kommunikasjonspunkt for trådlause tilbod (radio/tv, telefoni og breiband) Gol har eit godt utgangspunkt med Riksveg 7, Riksveg 52,Fylkesveg 51 og Bergensbanen som går igjennom kommunen. Rapportar syner at bilveg framleis vil vere den viktigaste åra for samferdsel i nær framtid. Viktige infrastrukturtiltak som ny vegstrekning Sokna Ørgenvika og Hardangerbrua har ført til kortare reisetid til våre to største byar med tilhøyrande tunge næringsliv og stor befolkning. Gol kommune er eigar av ein kortbaneflyplass. Det er viktig å ta omsyn til denne ved vidare utvikling av samferdselstilbod for Gol og Hallingdal som region. Arbeidet med fleire infrastrukturtiltak aust-vest er naudsynt og viktig. Gol er eit nasjonalt trafikknutepunkt. Dette er eit godt utgangspunkt for utvikling av kollektive trafikkløysingar, tilrettelegging for langtransport og utvikling av Gol som eit logistikknutepunkt. Det er viktig å leggje til rette for trafikksikre løysingar og gode framkomstmulegheiter også på det lokale vegnettet. Det er spesielt viktig å byggje maksimalt opp under ei betydeleg styrking av kollektivtrafikk på bane og veg. Kollektivtransport skal prioriterast både på riks- og regionalt nivå. Stadig fleire verksemder og privatpersonar er avhengig av eit nettverk for telefoni og data som fungerer. For teknologiverksemder er høg hastighet på breiband ein føresetnad for deira arbeid. Fleire tilsette vel å arbeide frå bustad eller fritidsbustaden sin. Det er difor viktig at slike nett er godt utbygde og driftssikre i alle område. E-CO styrer 7 % av all vasskraftproduksjon i landet frå hovudsentralen på Gol. Store deler av straumen dei produserer skal distribuerast frå Hallingdal. Dette er viktige arbeidsplassar. 13

15 7.2 Tiltak Tiltak: Samferdsel/infrastruktur Betre parkeringsmoglegheiter nær kollektivknutepunktet Gol stasjon (oppmerking og betre tilrettelegging med skilting og informasjon) Etablere fleire parkeringsplasser med lademoglegheiter for EL-bil Logistikknutepunktet Gol må utviklast mtp. persontransport og godsdistribusjon Gol kommune skal arbeide for raske og effektive transportkorridorar for både veg og bane. Døme på dette er intercitytog mellom Geilo og Oslo Kommunalt vegnett skal ha normal god standard Fiberutbygging må prioriterast og tilpassast kunden sitt behov. For Gol og Hallingdal er innkorting av reisetid avgjerande for næringsutvikling og busetjing, konkret tenkjer ein då på innkorting av RV7 Sokna- Ørgenvika og Ringeriksbanen. Stamvegnettet RV7/RV52 må oppgraderast og person- og godstransport på Bergensbana må utviklast. Elles er vegsambandet over til Valdres viktig for Gol- og Golsfjellområdet, fordi ein kan vente synergieffektar frå Valdres, Lillehammer og Gjøvik til Hallingdal ved enkelte høve og spesielt om Fjellregionsamarbeidet blir utvida og Fagernes Lufthavn får auka reiselivstrafikk. Det er også ei auke i tungtransport aust vest som går over Golsfjellet. 8 Kompetanse, innovasjon og utvikling 8.1 Hovudmål Gol er kompetansekrysset for Hallingdal. Vekst i kunnskapsbedrifter er eit naturleg mål for kommunen. Kompetansebedrifter og finansnæring skal vere blant berebjelkar for Gol ved utvikling som næringssentrum i regionen. Kulturnæringar må også vere ein bjelke for framtidig næringsvekst. Sterkare global og lokal konkurranse stiller krav til ny og oppdatert kompetanse. Det er til dømes ei utfordring å vere omstillingsdyktig nok for å ta i bruk ny teknologi. Spisskompetanse blir bygd med støtte i eit kompetent lokalt fagmiljø. Samstundes tel erfaring frå lokale, suksessrike gründere som kan trekkjast med for kompetansedeling, utvikling av idèar og tilførsel av lokalt leiarskap i samspel med nasjonal kapital og kompetanse. Gjennom dette samarbeidet ventar ein at nye næringsinitiativ og vidareutvikling av eksisterande verksemder eller produkt vil skje. Ein skal stimulere til kunnskapsbasert nyskaping og entreprenørskap med utgangspunkt i lokale fortrinn og nasjonale vekstmulegheiter. Kommunen vil medverke til at aktørar møtes på arenaer til felles aktivitet for individuell nyskaping og vekst i eksisterande bedrifter. Ein møteplass der idé, kompetanse og kapital møtest. Gol skal bli blant dei fremste i landet når det gjeld læringsmiljø og kunnskapsutvikling. Gol skal vera eit sentrum for spennande kunnskapsbedrifter og kreative fagmiljø. 14

16 8.2 Tiltak Tiltak: Kompetanse, innovasjon og utvikling Eit viktig verkemiddel for innovasjon og utvikling vil vere deltaking i eit større landsdels- eller nasjonalt innovasjonsprogram, der Gol skal ha ei sterk regional rolle Hallingdal Næringshage er eit verktøy og stadbunden utviklingsaktør for regionen som skal vere bidragsytar for å utvikle den «virtuelle kunnskapsparken». Næringshagen har serlege føresetnader då den no er fylkeskommunal utviklingsaktør i regionen. Gol må også arbeide for ytterlegare differensiering av næringslivet for å styrke breidda. Dette skjer gjennom å fange opp trendar og omsetje desse til nye produkt/bedrifter gjennom sterkare forankring til bransjeorganisasjonar og utviklingsaktørar Gol skal arbeide særskild for entreprenørskap retta mot ungdom og «yngre vaksne» I perioden skal Gol aktivt arbeide for internasjonal handel og nytte seg av dei gode handelsrelasjonane som oppstår gjennom innvandrarar til Norge Klyngedanning er eit sentralt omgrep knytt til innovasjon, utvikling og vekst. Gol har mange verksemder som i lag utgjer ein viktig del i ei større nasjonal kompetanseklynge Eksisterande verksemder som Gol vidaregåande skule, Hallingdal Folkehøgskule, Folkeuniversitetet, Gol Vaksenopplæring, Hallingdal Karrieresenter, Hallingdal Etablerer senter og Hallingdal Næringshage byr alle på kompetanse på regionalt nivå. Det vil vere eit mål å styrke bandet mellom desse til regionens beste. Det må i perioden arbeidast vidare med å byggje eit betre tilbod innan vidaregåande skule og høgare utdanning. Dette gjennom målbevisst satsing på stadbunden forsking og undervisning, kombinert med desentraliserte tilbod. Gol kommune skal arbeide for å etablere regionens første Kunnskapspark for å fremje lokal, regional og landsdelen sin innovasjon og utvikling. Kjernen i kunnskapsparken er eksisterande verksemder som blir bygd ut med nye private og offentlege høgskulestilbod som stadbundne eller desentraliserte behov. Dette vil gi næring til nye kunnskapsintensive verksemder. Virtuell og stadbunden samling skal gå hand i hand. 15

17 9 Verkemiddel og bruk av desse Gol kommune har fleire verkemiddel til rådvelde i arbeidet med næring og utvikling: Planverk lover og regelverk kommunale tenester næringspolitikk og tilskotsordningar. Desse må nyttast strategisk og planmessigt for å nå måla. I tillegg kan kommunen spele på eksterne aktørar og samarbeidspartnarar. 9.1 Planverk Kommuneplanen for Gol, som Næringsplanen er ein del av, syner korleis dei folkevalde i kommunen ynskjer at innbyggjarar, næringsliv, politikarar og kommuneadministrasjonen saman skal skape eit attraktivt lokalsamfunn med eit rikt og variert næringsliv og ei trygg oppvekst og alderdom. Kommuneplan for Gol er overordna andre kommunale planar. Næringsplanen byggjer til ein kvar tid på denne. 9.2 Lovar og regelverk Gol kommune ynskjer å stå fram som løysingsorientert ved å gje rask og korrekt sakshandsaming og nytte det handlingsrommet som lovverket gjev. Det viktigaste regelverket som ein må halde seg til er: Plan- og bygningslova, Jordlova, Konsesjonslova og Odelslova. 9.3 Økonomiske verkemiddel Gol kommune har årleg inntekt av konsesjonskraft. Dette er det kommunale næringsfondet der midlane er øyremerka til næringstiltak. Føremålet med fond er å stimulere til nyskaping, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak tufta på varige og lønsame arbeidsplassar og verksemder i samsvar med Næringsplanen sine mål og satsingsområder. Beløpet er sett til kr ,- årleg i perioden Dette beløpet blir vurdert ved rullering av ny økonomiplan i Kommunale tenester Gol, ei næringsvenleg kommune Gol skal vere ei næringsvenleg kommune. Med dette meiner ein at kommunen skal yte tenester som næringslivet er nøgd med. Næringslivet skal kunne rekne med at kommunen legg til rette for at næringsdrivande kan få rettleiing og rask avklaring av nødvendige godkjenningar for å utvikle og/eller starte ny verksemd. I tillegg kjem gode kommunale tenester som barnehage, skule, helse og omsorg, vassforsyning, vegvedlikehald og kulturtilbod for å sikre bu-lyst og dermed tilgang på kvalifiserte arbeidstakarar. Tilgang på sentrumsnære bustad- og næringstomter er ein viktig føresetnad for næringsutvikling. Bustadformene bør ha ulik storleik og utforming. 16

18 Kommunen skal vere ein pådrivar, samtalepartner, rettleiar, samarbeidspartnar og kan yte ressursar, men det må aldri vere tvil om at arbeidsplassane blir skapt av og for næringslivet. Kommunen ynskjer å samarbeide om å stimulere til prosjekt og tiltak. Dette gjennom forankring i eit utviklingsorientert næringsliv som skal fremje samarbeid mellom offentlege og private aktørar. Difor vil kommunen støtte dei verksemdene og dei prosjekta som har eit utviklingspotensial i tråd med målsetjingane, og dei som sjølve ynskjer å realisere potensialet sitt. 9.5 Kommunal innkjøp Kommunale innkjøp utgjer betydelege summar, og kommunen kan vera ein viktig kunde for delar av det lokale næringslivet. I samband med avtaler om innkjøp skal kostnad, tilgjenge og service vektast ut frå eit lokalt perspektiv. Ein skal og ta omsyn til indirekte verknader, slik som arbeidsplassar, skatteinngang og bevaring av verdiskapinga i lokalsamfunnet gjennom lokalt eigarskap. 10 Andre viktige aktørar 10.1 Gol Reisemål AS Gol Reisemål AS skal utvikle, leggje til rette for og marknadsføre tilbod som kommunen har, med sikte på at auka kjennskap og aktivitet vil styrkje næringslivet og gjere Gol til ei betre kommune å bu og opphalde seg i. Arbeidsoppgåvene skal i stor utstrekning vera til nytte for aksjonærane, men og for Gol i sin heilskap. Gol Reisemål sin visjon er å bli den samlande og viktigaste aktøren for å oppnå at kommunen blir bland dei 10 største reiselivskommunane i landet og den tredje største handelskommunen pr. innbyggjar i Norge. Deira hovudmål er at Gol Reisemål skal gjennom alle sine arbeidsoppgåver bidra til å auke totalt tal på gjester, og at flest muleg av desse reiser frå Gol med positive minner og opplevingar Hallingdal Næringshage AS Hallingdal Næringshage AS er eit regionalt privat/offentleg eigd utviklingsselskap som eksklusivt er med i det statelege næringshageprogrammet som SIVA administrerer. Næringshageprogrammet skal bidra til auka verdiskaping gjennom å leggje til rette for utvikling av attraktive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser i heile landet, men fortrinnsvis i distrikta. Arbeidsområda til næringshagen er m.a. å medverke til å starte verksemder, vidareutvikle dei eller produkta deira. Verktøya er mellom anna nettverksbygging, rekruttering, kompetanse og kapital. Næringshageprogrammet er eit verkemiddel for fylkeskommunen og bidrar til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes. Hallingdal Næringshage AS er eit godt strategisk verkemiddel for Gol kommune og regionen i næringsutviklinga Hallingdal Etablerersenter Hallingdal Etablerersenter tilbyr hjelp til etablering og annan bedriftsrådgjeving. Dei som har ein forretningsidè, ynskjer å starte eige firma, eller treng hjelp til finansiering kan få gratis rådgjeving her. Gol kommune vil satse vidare på Hallingdal Etablerersenter både økonomiske og ved å sende mulege etablerarar dit for rådgjeving. 17

19 10.4 Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune Innovasjon Norge har eit omfattande tilbod av produkt og tenester retta mot norsk næringsliv, og særskilt entreprenørar og små og mellomstore bedrifter. Utviklingsavdelinga i fylkeskommunen sitt virkefelt er omfattande og kan gjelde t.d. nyskapingsprosjekt, samfunnsomstilling, næringslivsorientert transport, infrastrukturplanlegging, stadutvikling og kulturbaserte tilbod. Gol kommune skal vere døropnar og freiste å få så størst muleg del av utlyste midlar til nytte i Hallingdal/Gol Regionrådet for Hallingdal Regionrådet i Hallingdal er eit politisk samarbeidsorgan for dei seks kommunane i Hallingdal. Ordførarane i Hallingdal utgjer regionrådet, som skal vera eit samarbeids- og interesseorgan for deltakarkommunane. Det skal arbeidast for å utvikle regionen med særleg vekt på nokre prioriterte satsingsområde og det skal ta vare på regionen sine interesser overfor fylke, stat og andre organ på region-, fylkes- og riksplan Visit Hallingdal AS Visit Hallingdal AS er det regionale destinasjonsselskapet for Hallingdal. Det skal drive regionalt salsog marknadsføring med føremål arbeide for generell reiselivsutvikling i Hallingdal. Selskapet skal arbeide for reiselivsnæringa sine interesser og drive profilmarknadsføring av Hallingdal som heilårs destinasjon HallingExpo HallingExpo er næringsforumet i Hallingdal. Dei skal arbeide for best muleg arbeidsvilkår for all verdiskapande næring i Hallingdal. Vidare skal dei fokusere på å profilere næringslivet i Hallingdal og skape møteplassar for nettverksbygging og kompetanseutvikling. HallingExpo fungerer som eit næringspolitisk talerør ovanfor myndigheitene Hallingkost SA Hallingkost er ein nettverksorganisasjon med nesten 50 medlemer. Hallingkost skal bidra til betre verdiskaping for deleigarane, gjera den lokalproduserte maten synleg og styrkje Hallingdal som reiselivsregion. Hallingkost vil arbeide i grensesnittet mellom landbruk og reiseliv. Eit aktivt og levande landbruk er grunnlaget for framtidas reiseliv Næringsavdelinga i kommunen Gol kommune har eigen næringsavdeling med næringskonsulent og næringsmedarbeidarar innan jordbruk- og skogbruk. Dei skal bidra til å leggje til rette for all næring i kommunen. 18

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

2016-2022 HEMSEDAL KOMMUNE

2016-2022 HEMSEDAL KOMMUNE 2016-2022 HEMSEDAL KOMMUNE Strategisk næringsplan 11.5.2015 1 INNHALD INNHALD... 2 1 BAKGRUNN... 4 1.1 Mål for Hemsedal... 5 1.2 Strategiske næringar, mål og tiltak... 5 1.3 Utfordringar og moglegheit

Detaljer

2015-2020 HEMSEDAL KOMMUNE. Strategisk næringsplan

2015-2020 HEMSEDAL KOMMUNE. Strategisk næringsplan 2015-2020 HEMSEDAL KOMMUNE Strategisk næringsplan 1 INNHALD INNHALD... 2 1 BAKGRUNN... 4 1.1 Mål for Hemsedal... 5 1.2 Strategiske næringar, mål og tiltak... 5 1.3 Utfordringar og moglegheit for reiselivet...

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LINDÅS OG AUSTRHEIM 2011 2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LINDÅS OG AUSTRHEIM 2011 2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LINDÅS OG AUSTRHEIM 2011 2020 MED HANDLINGSPROGRAM 2011-2013 VEDTATT: LINDÅS KOMMUNESTYRE 14. APRIL 2011 AUSTRHEIM KOMMUNESTYRE 6. APRIL 2011 INNHALD Innleiing... 3 Del 1 Nosituasjonen...

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2017

Strategisk næringsplan 2014-2017 1 Strategisk næringsplan 2014-2017 Innhold Kort samandrag... 3 Innleiing... 3 Kommunen sine verkemiddel... 4 Organisering av arbeidet med næringsutvikling... 5 Evaluering av planperioden 2010 2013... 5

Detaljer

VEDLEGG 1 HANDLINGSPROGRAM 2001-2002 OG2003 VEDLEGG 2 OPPSUMMERING - INNSPEL FRÅ ARBEIDSGRUPPENE VEDLEGG 3 ARBEIDSGRUPPER. 2.

VEDLEGG 1 HANDLINGSPROGRAM 2001-2002 OG2003 VEDLEGG 2 OPPSUMMERING - INNSPEL FRÅ ARBEIDSGRUPPENE VEDLEGG 3 ARBEIDSGRUPPER. 2. 1. INNLEIING 2 1.1. FORORD 2 1.2. FORHOLD TIL ANDRE PLANVERK 3 1.3. ARBEIDSFORM 3 1.4. MANDAT 4 1.5. MÅLING AV RESULTAT/RULLERING 4 5 2. STATUS FOR ÅL 2.1. KORT INFORMASJON OM ÅL 5 2.1.1 Folketalsutvikling

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM. for Hordaland (utkast pr 20. jan.)

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM. for Hordaland (utkast pr 20. jan.) REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM for Hordaland (utkast pr 20. jan.) 2010 INNHALD FELLES LØFT FOR NÆRINGSUTVIKLING I HORDALAND 3 REGIONALT NÆRINGSFORUM HORDALAND 4 1 HORDALAND VARIERT OG FRAMTIDSRETTA 5 2 NÆRINGSPOLITISKE

Detaljer

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Juni 2014 www.sfj.no Innhald: Samandrag... 2 Ordforklaringar... 3 DEL 1 Verdiskaping... 4 1 Verdiskapingsplan kvifor og for kven?... 5 2 Utgangspunkt og

Detaljer

Framlegg til planprogram

Framlegg til planprogram Framlegg til planprogram Regional plan for verdiskaping Januar 2013 www.sfj.no www.sfj.no Innhald 1. Føremål... 3 1.1 Kvifor regional plan for verdiskaping... 3 1.2 Kritiske suksessfaktorar for arbeidet

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE. Ta vare på Hemsedal vekst og utvikling bygd på natur, kultur og livskvalitet KOMMUNEPLANEN 2009-2021 SAMFUNNSDELEN.

HEMSEDAL KOMMUNE. Ta vare på Hemsedal vekst og utvikling bygd på natur, kultur og livskvalitet KOMMUNEPLANEN 2009-2021 SAMFUNNSDELEN. HEMSEDAL KOMMUNE Ta vare på Hemsedal vekst og utvikling bygd på natur, kultur og livskvalitet Foto: KOMMUNEPLANEN 2009-2021 SAMFUNNSDELEN 30.11.2009 Revidert utgåve etter vedtak i kommuneplannemnda 19.05.2010,

Detaljer

RULL. Strategi for forvaltning av midlar til rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Hordaland for 2011-2015

RULL. Strategi for forvaltning av midlar til rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Hordaland for 2011-2015 RULL Strategi for forvaltning av midlar til rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Hordaland for 2011-2015. Bakgrunn Utvida ansvar og ny satsing Fylkeskommunane har frå og med 2010 fått

Detaljer

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 INNHALD: Innhald Ordføraren har ordet 3 Austrheim viktige verdiar 4 Visjon 5 Forventningar fram

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

Kommuneplan 2015-2027

Kommuneplan 2015-2027 Ål kommune Kommuneplan 2015-2027 Foto: Heidi M. Oskam 2 Ål kommune Torget 1, 3570 Ål Tlf: 32 08 50 00 www.aal.kommune.no Innhald Føreord 4 1 Innleiing 5 1.1 Det kommunale plansystemet i Ål 5 1.2 Planprosessen

Detaljer

2 22. april 2015 Kommuneplanen: samfunnsdel og planomtale for arealdelen, til slutthandsaming OYSKO AALE OYSKO

2 22. april 2015 Kommuneplanen: samfunnsdel og planomtale for arealdelen, til slutthandsaming OYSKO AALE OYSKO i Rev. Dato: Omtale Utarbeidd Fagkontroll Godkjent 3 21.september 2015 Kommuneplanen: samfunnsdel og planomtale for arealdelen, til slutthandsaming OYSKO LMOR OYSKO (2) 2 22. april 2015 Kommuneplanen:

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014 2018 FOR FITJAR KOMMUNE

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014 2018 FOR FITJAR KOMMUNE STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014 2018 FOR FITJAR KOMMUNE SIDE 1 AV 15 Innhald VISJON FOR NÆRINGSUTVIKLING KVIFOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN? EIT FELLES VERKTØY FOR VEKST OG UTVIKLING AVGRENSNINGAR FITJAR SIN POSISJON

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland Regionalt utviklingsprogram Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland 2012 Regionalt utviklingsprogram 2012 3 Forord Paradoksalt nok er det vekst, reform og endring

Detaljer

Saksopplysning Årsmelding 2014 for Regionrådet for Hallingdal er lagt ved som eige vedlegg.

Saksopplysning Årsmelding 2014 for Regionrådet for Hallingdal er lagt ved som eige vedlegg. SAK 03/15 ÅRSMELDING 2014 Saksopplysning Årsmelding 2014 for Regionrådet for Hallingdal er lagt ved som eige vedlegg. Forslag til vedtak Hallingtinget godkjenner årsmeldinga for 2014. Ål 17.4.2015 Knut

Detaljer

Kommuneplan. Midsund 2020

Kommuneplan. Midsund 2020 Kommuneplan Midsund 2020 1 Forord Ei rullering av kommuneplanen har vore etterlengta då samfunnet har endra seg i svært stor grad sidan førre plan vart vedteken. Når no utkast til planen ligg føre, er

Detaljer

Nordfjord Vekst AS Forretningsplan for eit regionalt næringsutviklingsselskap

Nordfjord Vekst AS Forretningsplan for eit regionalt næringsutviklingsselskap Nordfjord Vekst AS Forretningsplan for eit regionalt næringsutviklingsselskap 14.06.11 Utarbeidd av styringsgruppa for Nordfjord Vekst AS 1 Innhald Samandrag... 3 1 Bakgrunn... 4 1.1 Innleiing... 4 1.2

Detaljer

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025 Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 1 Innhold 1 Innleiing... 4 1.1 Medverknad og organisering av planarbeidet... 5 1.2

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer