Slik renser du avløpsvann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik renser du avløpsvann"

Transkript

1 Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg

2 Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper du å betale kloakkavgift. Til gjengjeld må du ha ditt eget avløpsrenseanlegg som renser avløpsvannet fra boligen din. Du må også betale kostnadene forbundet med det. I denne veilederen finner du 1. Hvem som må ha eget avløpsrenseanlegg 2. Hva et avløpsrenseanlegg er 3. Hvem som kan hjelpe deg 4. Hva som kreves av et avløpsrenseanlegg 5. Hvilke typer avløpsrenseanlegg som fins 6. Hvordan prosedyrene er når du skal etablere eller oppgradere avløpsrenseanlegget 5

3 Innhold 1 Hvem må ha eget avløpsrenseanlegg 7 2 Hva er et avløpsrenseanlegg 7 3 Hvem kan hjelpe deg 7 4 Krav til avløpsrenseanlegget 8 5 Det finnes mange typer avløpsrenseanlegg 8 Anlegg for både gråvann og kloakk 8 Anlegg som behandler gråvann og kloakk hver for seg 8 Slamavskiller Infiltrasjonsanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg (konstruert våtmarkfilter) Egne toalettløsninger Egne løsninger for gråvann Prefabrikkert gråvannsanlegg Sandfilteranlegg for gråvann 14 6 Søknad og saksbehandling 15 7 Mer informasjon 16 6

4 1 Hvem må ha eget avløpsrenseanlegg Forurensingsloven pålegger kommunene ansvaret for å følge opp alle utslipp av avløpsvann. For de fleste betyr det at de er koblet på det kommunale avløpsnettet og betaler avgift som dekker det det koster å bygge ut og vedlikeholde avløpsnettet. Der det ikke er kommunalt avløpsnett, for eksempel fordi bebyggelsen er så spredt at det ville bli uforholdsmessig dyrt, slipper du kloakkavgift. Til gjengjeld krever loven at husholdningen selv sørger for å rense avløpsvannet sitt, og kostnadene forbundet med dette. Det er kommunen som avgjør om dette gjelder din husholdning. jfr. Forurensingforskriften 12 Det kan være lurt å kontakte naboer for å se på muligheten for felles avløpsløsning. Fellesanlegg vil i de fleste tilfeller bli betydelig billigere både å etablere og drifte. Anleggene vil også være mer stabile, og dermed mer miljøvennlige. Det er viktig å ha en god, tinglyst erklæring som sikrer gjensidige rettigheter og plikter ved fellesanlegg. 2 Hva er et avløpsrenseanlegg Avløpsrenseanlegg er en installasjon som hindrer at uønsket forurensing slipper ut i naturen, for eksempel ved å rense utslippene med filter eller kjemikalier, kompostere dem, forbrenne dem, eller samle dem opp i tette tanker. Hva slags anlegg som passer for din eiendom, er blant annet avhengig av kapasitet og jordsmonn. Det kan du lese mer om i kapittel 5. Renseanlegg er nødvendig fordi avløpsvannet ellers ville forurense vassdrag med fosfor og nitrogen, organisk materiale og bakterier. Dette kan føre til gjengroing og smittespredning. Forurensingsloven stiller krav til slike utslipp Norge har dessuten sluttet seg til EUs vanndirektiv som krever at alle vannforekomster skal være beskyttet eller renset innen gitte frister. Avløpsrenseanlegg skal planlegges og utføres i samsvar med kravene i Forurensningsforskriften (kapittel 11 og 12). Du kan søke kommunen om dispensasjon fra krav i forskriften. Kravene gjelder blant annet graden av rensing, plassering og utslippsted. Det kan du lese mer om i kapittel 4. 3 Hvem kan hjelpe deg Du må bruke et fagkyndig firma som har ansvarsrett for å kunne planlegge og installere avløpsrenseanlegg. Det kan for eksempel være en rørlegger, en entreprenør, et konsulentfirma eller tilsvarende. Hent gjerne inn tilbud fra flere konkurrerende foretak. Kommunen har oversikter over firmaer som kan benyttes. 4 Krav til avløpsrenseanlegget 4.1 Prøvetaking Alle avløpsrenseanlegg må være bygget slik at du kan ta ut prøver for å sjekke renseeffekten. Prøvetakingspunktet skal være angitt i søknaden om utslippstillatelse (se kap 6). Det skal være lett tilgjengelig og gi et representativt bilde av renseeffekten. 7

5 4.2 Plassering Tanker som skal tømmes for slam, må plasseres maksimalt 40m fra helårsveg for tunge kjøretøyer. Dette gjelder både slamavskillere (kap 5) og minirenseanlegg (kap 5.2). Største løftehøyde mellom vei og tank er 6m. Alle tanker skal være synlige i terrenget og tilgjengelige for slamtømming, inspeksjon m.m. hele året. 4.3 Utslippssted Utslippstedet for renset avløpsvann må godkjennes av kommunen. Det må plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med andre interesser, som for eksempel drikkevannskilder eller fritidsbruk. Dersom jordmassene egner seg, kan utslippet fra avløpsrenseanlegget føres til terreng (infiltrasjon). Der massene ikke er egnet for infiltrasjon,bør du lede avløpsvannet til en innsjø, elv eller bekk med vannføring hele året (årssikker vannføring). Kravet om årssikker vannføring er absolutt ved etablering av nye avløpsrenseanlegg. Ved oppgradering av eksisterende anlegg, vil kommunen kunne gi dispensasjon fra dette kravet, eventuelt kombinert med krav om kompenserende tiltak. Spør gjerne kommunen om det beste utslippsstedet i ditt tilefelle. 5 Det finnes mange typer avløpsrenseanlegg I dette kapitlet får du en oversikt over de vanligste godkjente avløpsløsningene for hus som ikke er tilkoblet offentlig avløpsnett. Oversikten viser de mest vanlige anleggene. Kommunen kan godkjenne andre avløpsløsninger enn de som er nevnt her. Dersom jordmassene er egnet til det, skal det fortrinnsvis brukes infiltrasjonsanlegg (se pkt 5.1 nedenfor). Hvis det ikke lar seg gjøre, er neste alternativ minirenseanlegg (5.2) og som alternativ tre avløpsfri toalettløsning (5.4) kombinert med renseanlegg for gråvann (5.5). Gråvann er avløp fra oppvask, klesvask dusj osv. Kloakk er alt som kommer fra toaletter. 5.1 Infiltrasjonsanlegg passer der det er sandholdig grunn effektive, driftssikre, kostnadseffektive miljøvennlige Et infiltrasjonsanlegg består av slamavskiller, evt. pumpekum eller fordelingskum, og infiltrasjonsrør. Infiltrasjonsrørene kan legges i grøfter eller basseng i bakken, eller i en oppbygd jordhaug. Avløps vannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser i grunnen. Der det er mulig å bygge infiltrasjonsanlegg, skal man gjøre det. Anleggene har god renseevne, de er driftssikre, og enkle å vedlikeholde. Som regel er det også den rimeligste måten å rense avløpsvannet på. Infiltrasjonsanlegg krever sandholdige jordmasser, og det må være tilstrekkelig avstand til vannkilder som kan forurenses. Vurdering av grunnforholdene må gjøres av fagkyndig firma/person. 8

6 Figur 2. Infiltrasjonsanlegg. Vannet renner fra huset til slamavskilleren og videre til en pumpekum. Fra pumpekummen blir vannet pumpet ut i infiltrasjonsgrøfter i grunnen. 5.2 Minirenseanlegg passer der det er så mye leire i grunnen at infiltrasjonsanlegg ikke kan brukes Et minirenseanlegg er en mindre utgave av et stort kommunalt avløpsrenseanlegg. Det består av en eller flere tanker i bakken, kjeller eller garasje. I tanken(e) blir forurensingen fjernet med kjemiske og biologiske prosesser. Anleggene må oppfylle standarden EN og kravene i forurensningsforskriften. Det stilles også krav til at du må ha en serviceavtale med et firma som etterser anlegget minst hver 6 mnd. Sjekkpunkter når du velger minirenseanlegg: Totalkostnader: Ikke bare kjøps- og anleggskostnader. Se også på årlige driftskostnader. Plass: Noen anlegg krever plass i bredden, og mindre i dybden. Velg anlegg i forhold til terreng, grunnforhold og grunnvannstand. Plassering: Over bakkenivå eller nedgravd? Førstnevnte forenkler service. Service: Hvor fort kan leverandøren rette feil på anlegget? Figur 3. Minirenseanlegg. Vannet renner fra huset til minirenseanlegget som består av en eller flere tanker. Renseprosessene skjer i flere trinn i tanken(e). Renset vann ledes i lukket rør til innsjø, elv eller bekk. 9

7 Leverandører av godkjente minirenseanlegg per april 2010 Goodtech Environmnet Sørumsand AS Postboks 148, 1921 Sørumsand Tlf: , fax: E-post: Web: Leverer: Biovac minirenseanlegg Kingspan Miljø Gjerdrumsvei 10 D, 0484 Oslo Tlf: , fax: E-post: Web: Leverer: BioDisc minirenseanlegg Odin Maskin AS Sørkilen 8, 1620 Gressvik Tlf: , fax: E-post: Web: Leverer: Odin minirenseanlegg Klaro renseanlegg Norge AS Risør Næringspark, 4994 Akland Tlf: , fax: E-post: Web: Leverer: Klaro minirenseanlegg EcoBio AS Ramstadveien 14, 1850 Mysen Tlf: , fax: E-post: Web: Leverer: Weho mini / Kongsted minirenseanlegg Wallax as Rudsletta 35, 1351 Rud Postboks 135, 1309 Rud Tlf: E-post: Leverer: Wallax minirenseanlegg Ipec Miljø as Tollnes industriområde, 4760 Birkeland Tlf: , fax: E-post: Leverer: Bio-flow minirenseanlegg 10

8 Nes kommune 5.3 Filterbedanlegg (konstruert våtmarkfilter) passer til fellesløsninger for flere hus renser svært godt, krever lite vedlikehold Et filterbedanlegg består av slamavskiller, pumpekum, biofilter, tett filterbasseng med spesiell filtermasse og utløpskum der du kan ta prøver av renset avløpsvann. Filterbedanlegg krever lite vedlikehold, men det må føres jevnlig tilsyn med vannivå, kummer og pumpe. Slamavskilleren må tømmes årlig. Filtermassen må skiftes etter år. Disse avløpsrenseanleggene har svært god renseevne. De er forholdsvis dyre å bygge, men rimelige og svært stabile i drift. Derfor passer de til fellesanlegg eller for andre større utslipp. Filterbassenget i anlegget krever forholdsvis stort areal. Figur 4. Filterbedanlegg med slamavskiller, pumpekum, biofilter, filterbasseng og utløpskum. 5.4 Egne toalettløsninger I særlige tilfeller kan kommunen godkjenne egne toalettløsninger kombinert med renseløsninger for gråvann. Kapittel 5.4 beskriver tre løsninger for toalett. Gråvannsløsninger finner du i kapittel Tett kloakktank Kan være aktuelt der det er minimalt med vannforbruk, for eksempel forsamlingshus, kirker, mindre stadioner, toalett langs veg. Avløp fra klosett kan ledes til en tett oppsamlingstank. Det skal benyttes toalett med lavt spylevolum (vakuumtoalett eller tilsvarende) for å begrense hyppigheten av tømmingen av tanken. Tankstørrelsen må passe til forventet vannforbruk i bygget. Tanken skal ha varselmekanisme (lyd- eller lysalarm) for full tank, og kommunen kan stille krav om at tanken skal plasseres over bakken. 11

9 5.4.2 Biologiske toalett Passer til hus og hytter der det er vanskelig å få til noe god rensing av svartvann Der man ønsker en avløpsrenseanlegg uten bruk av kjemikalier I et biologisk toalett fordamper urinen og det faste avfallet brytes ned til kompost som må tømmes. Biologiske toaletter bruker ikke vann. Mange biologiske toaletter krever strøm for å gi nok fordamping. For å unngå lukt i toalettrommet er det viktig med god utlufting over tak. Et biologisk toalett er et behandlingsanlegg med en bestemt kapasitet, så det er viktig å velge riktig kapasitet i forhold til forventet belastning. Varmeelement, vifte og eventuelt omrører øker kapasiteten. Krav til stell og vedlikehold varierer med type toalett og bruk. Alle må tømmes for kompost. Volumet av komposten er lite og den kan normalt brukes på egen tomt, f.eks. i blomsterbed. Kommunen anbefaler toaletter som er miljømerket (Svanemerket). De er kvalitetstestet, og du kan være rimelig sikker på at toalettet holder det det lover Forbrenningstoalett kompakt og relativt rimelig løsning som passer best for hytter Forbrenningstoaletter forbrenner urin, ekskrementer og papir, og du tømmer asken. Askeskuffen sitter i toalettet. Forbrenningstoaletter går på strøm (hvis strømmen går, virker de ikke). De kan betjene 4-8 personer per døgn. Toalettene krever utlufting over tak og rør til forbrenningsgasser, enten over tak eller høyt oppe på yttervegg. Løsningen passer best for hytter. Den er kompakt og relativt rimelig, både å etablere og drive. Figur 5: Biologisk toalett Figur 6: Forbrenningstoalett 12

10 5.5 Egne løsninger for gråvann Der kommunen i særlige tilfeller godkjenner egne toalettløsninger, må du også ha en avløpsløsning for gråvann (utslagsvann fra vaskemaskin, oppvaskmaskin, dusj osv). Kapittel 5.5 beskriver to aktuelle løsninger for gråvann. Egne toalettløsninger kan du lese om i kapittel Prefabrikkert gråvannsanlegg passer for hytter og der det ikke er mulig med infiltrasjon til grunnen Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg benyttes stort sett på hytter og der det ikke er mulig å etablere infiltrasjon til grunnen. Anlegget består av slamavskiller, pumpekum og biofilter. Renset vann ledes til terreng via infiltrasjonsgrøfter eller i lukket rør til et sted med overflatevann. Dersom anlegget ikke kan plasseres tilgjengelig for slamtømming, kan slamavskilleren erstattes av en filterpose. Filterposen krever noe egeninnsats ved bytting. Figur 7. Gråvannsrenseanlegg med slamavskiller, pumpekum og biofilter Sandfilteranlegg for gråvann Dette er en løsning som er et alternativ til det som er nevnt i Sandfilteranlegg består av slamavskiller og filtergrøfter med tilkjørt filtermasse. Etter rensing samles vannet i et drenslag og ledes til en bekk eller innsjø. Filtermassen må skiftes ut hvert år med filtermasse som har høy fosforbindingsevne, for eksempel lettklinker. Figur 8. Sandfilteranlegg med dreslag, filtermasse av lettklinker og fordelingslag med infiltrasjonsrør. 13

11 6 Søknad og saksbehandling For å bygge et nytt avløpsrenseanlegg trenger du utslippstillatelse og tillatelse til tiltak. Når det gjelder oppgradering av eksisterende anlegg er det bare nødvendig å søke om tillatelse til tiltak. Du får søknadsskjemaer ved å henvende deg til kommunen på tlf eller du kan laste dem ned fra internett (www.nes-ak.kommune.no). Du må betale gebyr for saksbehandlingen. Dokumentasjon som må følge søknaden Følgende dokumentasjon er nødvendig for kommunens søknadsbehandling Beskrivelse og tegninger av avløpsrenseanlegget med angivelse av hovedkomponenter og dimensjoner. Rapport fra grunnundersøkelse med tegning av jordprofil (gjelder ikke ved søknad om minirenseanlegg). Beskrivelse av utslippsstedet. Kartskisse som viser plassering av alle anleggskomponenter, prøvetakingspunkt, ledningsnett fra hus til endelig utslippssted, eiendommer/boliger som skal tilknyttes anlegget og avstand til brønner/ andre brukerinteresser og andre avløpsrenseanlegg. Ved søknad om minirenseanlegg, filterbedanlegg og gråvannsanlegg: Kopi av serviceavtale Eventuell tinglyst erklæring som sikrer rett til å ha anlegget liggende på annen manns eiendom. Mal for erklæring får du på Servicetorget, tlf Gjenpart av nabovarsel med oversikt over hvilke naboer som er varslet med eventuelle merknader fra dem. Søknad om ansvarsrett for involverte firmaer (prosjektering/kontroll av prosjektering og utførelse/ kontroll av utførelse). Dersom et firma ikke har sentral godkjenning, kreves også søknad om lokal godkjenning. Behandlingstid Kommunen skal avgjøre søknad om utslippstillatelse innen 3 uker, forutsatt at søknaden er komplett. Behandlingen kan ta lengre tid dersom søknaden ikke er i samsvar med krav i avløpsforskriften, eller dersom det foreligger særlige forhold som protester, brukerkonflikter eller lignende. Send søknad i god tid før arbeidene skal starte. Søknad om tillatelse til tiltak blir vanligvis behandlet parallelt med Utslippssøknaden. I de tilfellene hvor det ikke kreves utslippsøknad vil behandlingstiden normalt være 3 uker.. Spesielt ved fradeling av tomter Det er mulig å søke utslippstillatelse først og tillatelse til tiltak på et senere tidspunkt. Dette kan for eksempel være aktuelt ved fradeling av nye boligtomter, der mulighet for bortleding av avløpsvann skal være avklart før det gis deletillatelse. Både utslippstillatelse og tillatelse til tiltak gjelder i 3 år. Hvis ikke arbeidene er igangsatt innen denne fristen, må det søkes tillatelse på nytt. 14

12 7 Mer informasjon Bioforsk sin nettside for mindre avløpsanlegg (www.bioforsk.no) Generelt om vannforvaltning i Norge (www.vannportalen.no) Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Glomma. Høring av planprogram (www.vannportalen.no) Vannkvalitet angår oss alle (www.elveliv.no) EUs vanndirektiv (www.vannportalen.no) Forurensningsforskriften (kapittel 11 og kapittel 12) (www.lovdata.no) Sintef Certification som har oversikt over godkjente leverandører i henhold til nye forskrifter (www.sintefcertification.no) Kommunens Servicetorg, tlf Kontaktpersoner: Gudbrand Sandnes tlf , e-post: Leiv O. Knutson tlf , e-post: 15

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer