Data Dictionary SKOG-DATA AS. Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Versjon 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Data Dictionary SKOG-DATA AS. Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Versjon 2.0"

Transkript

1 Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Revisjonshistorie: Versjon Beskrivelse Dato SKOG-DATA AS

2 Innhold 1 Innledning 8 2 Dokumentasjon av Transportoppdrag Hvordan lese diagrammene 8 3 Attributter AktorIdType Bark BusinessAckStatus DatoType Enhet ISOLandkode KollektivType KvantitetType MdokHodeStatus MdokPrisHodeStatus MdokPrisSpesStatus MdokPrisStatus MdokPrisType MdokSpesStatus MdokStatus MeldingOmsending MeldingType MeldingVersjon OmregningMellom PeriodeEnhet Rolle SatsType TeleType TrklartHodeStatus TrklartSpesStatus TrklartStatus TroppdrbekrHodeStatus TroppdrbekrSpesStatus TroppdrbekrStatus TroppdrbekrType TroppdrHodeStatus TroppdrSpesStatus 16 Side 2

3 3.33 TroppdrStatus TroppdrType TrvirkHodeStatus TrvirkSpesStatus TrvirkStatus ValutaKode 17 4 Elementer Adresse Adrese AktorId AktorReferanse AndreAktorer AnnenDato AnnetKvantum Avsender Barktykkelse Beregnet BK BusinessAckId Dato Diameter DokumentDato DokumentId DokumentNr DokumentReferanse DokumentSpesReferanse DokumentVersjon DriftsavtaleId Driftsopplysninger Driftsutgifter E-post Endret Faktor FakturaDato Feil FeilBeskrivelse FeilKode FerdigKjort 23 Side 3

4 4.32 Fraktbrev Hentested Jernbanevogn Kartkoordinat KartkoordinatSone KartkoordnatSystem Kartreferanse Kipping Kjorepris KjoreprisOppgitt KodeAlfa KodeNr KodeTekst Kollektiv KollektivNr Kommune Kontaktperson Kvantum Lagerplass Land Lengde Leveringssted Lossing MaleDimensjonsreglement MaleFormal MaleMetode MaleOppdrag MalePlass MaleSted MaleTariff MalingMerknad MdokArsk MdokLassreferanse MdokVolumtabell Melding MottagendeSystem Mottaker Mva 29 Side 4

5 4.70 MvaGrunnlag Navn Omregningsfaktor Periode PeriodeKvantum PeriodeNr PostNummer PostSted Pris PrislisteNr PrisereguleringFlis Registrert RegistrertAv Sats Skogavgift Snuplass Sortiment SortimentBeskrivelse SortimentKvalitet SortimentKvalietBeskrivelse SortimentNr SpesLinjenr StedNavn TeleForetrukket Telekomm TeleNummer Terminal Tid TilleggTrekk Tollstasjon Transportavstand TransportSone TrklartSiste TroppdrMaling Utfort Utsteder Valuta Vareleverandor 35 Side 5

6 4.108 Varemottaker Verdi VraketFra VsysAktorInternNr VsysAktorNr VSYSKompatibilitet VSYSSortgruppe VSYSSortgruppe VSYSSortgruppe VSYSSortimenBeskrivelse VSYSSortimenNr VSYSTreslag Xverdi Yverdi Zverdi 37 5 complextype aktor annenkvantitet belop datotidtype dokumentid dokumentreferanse dokumentspesreferanse klassifisertaktor kodesetalfa kodesetnumerisk kontaktpersontype kvantitet periode sats sortimenttype stedadressetype stedtype telekommtype 41 6 Simple types janeitype s10 42 Side 6

7 6.3 s s s s s60 42 Side 7

8 1 Innledning Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge er utviklet for å sikre en effektiv og sikker utveksling av elektroniske meldinger mellom forretningspartnere innen virkesomsetningen i Norge. Standarden inneholder beskrivelse av dokumenter som ikke er dekket i andre standarder. 2 Dokumentasjon av Transportoppdrag Dette dokumentet beskriver alle attributter og elementer som benyttes i standarden. 2.1 Hvordan lese diagrammene Forklaring på symboler i diagrammene: Sekvensen av enheter til høyre for symbolet, er påkrevd. Et valg mellom enheter til høyre for symbolet, er påkrevd Det er valgfritt å benytte en enkel forekomst av dette elementet. Prikket linje rundt. Det er valgfritt å benytte flere forekomster av dette elementet. Prikket linje rundt. Antall mulige forekomster er angitt under. En enkel forekomst av dette elementet er påkrevd. Heltrukken linje rundt. En enkel forekomst av dette elementet er påkrevd. Flere instanser kan forekomme. Heltrukken linje rundt. Antall mulige forekomster er angitt under. Antallet forekomster må ligge innenfor nedre og øvre grense som er angitt under (i dette tilfellet minimum 2 og maksimum 10 forekomster). Når en datatype er angitt for et element (både simple og komplekse datatyper), er navnet og eventuell lengde på datatypen angitt under. Det samme gjelder minimums og maksimumsverdier samt standardverdi (default-verdi). En farget boks med stiplet linje vil omgi komplekse datatyper. Strukturen på den komplekse datatypen vises inne i boksen. Stiplet linje betyr ikke at elementet er valgfritt. I dette eksemplet er strukturen undertrykt (+ til høyre angir at strukturen kan åpnes). Elementer kan forekomme utenfor den komplekse gruppeboksen hvis de er utvidelser av den definerte datatypen. Side 8

9 Attributter knyttet til et element kan bli vist over og under elementet. Hvis attributtet er en utvidelse av en definert datatype, vil det bli vist under gruppeboksen for den komplekse datatypen. I øvrige tilfeller vil den bli vist over elementinnholdet. Dette eksemplet viser en valgfri attributt. Påkrevde attributter vil ha heltrukken linje. 3 Attributter 3.1 AktorIdType Angir hva som brukes som ID for en aktør. Gyldige verdier OrgNr TildeltAvAvsender TildeltAvMottaker URN VSYS 3.2 Bark Beskrivelse Organisasjonsnummer Identifikasjonen er intern hos avsender. Identifikasjonen er intern hos mottaker. For at denne identifikasjonen skal kunne bruks, må det være oversendt i en tidligere melding som type TildeltAvAvsender ID er hentet fra aktørregisteret i VSYS Angir om mål er tatt på eller under bark. Gyldige verdier: Gyldige verdier PåBark UnderBark 3.3 BusinessAckStatus Beskrivelse Målet er tatt utenpå bark Målet er tatt under bark Statuskode brukt i meldingen BusinessAcknowledge. Gyldige verdier: Gyldige verdier Avvist Feil Mottatt 3.4 DatoType Beskrivelse Angir hvilken dato som er angitt. Gyldige verdier: Gyldige verdier Hentet Dokumentet tilfredsstiller ikke kravene i standarden. Dokumentet kan ikke behandles da det er oppdaget feil eller det inneholder informasjon som ikke er gjenkjennbart. Meldingen er mottatt og behandles i systemet. Beskrivelse Når en vare er hentet Side 9

10 Levert Utskift Når en vare er levert Dato for utskrift 3.5 Enhet Enheter for mengdeangivelse (kvantum). Gyldige verdier FKBM LKBM TørrTonn RåTonn Tara Stk Stokk mm cm dm m Km 3.6 ISOLandkode Beskrivelse Fastkubikkmeter Løskubikkmeter Vekt av tørt virke i tonn Vekt av rått virke i tonn Vekt av tara i tonn Stykker Stokker Millimeter Centimetr Desimeter Meter Kilometer Liste med gyldige landkoder ihht ISO standard 3.7 KollektivType Angir type kollekltiv som er angitt. Gyldige verdier: Gyldige verdier Verdikorreksjon 3.8 KvantitetType Angir alternative kvantum. Gyldige verdier AvdragsvolumDiameter AvdragsvolumLengde Beskrivelse Kollektiv for korrigering av verdi Beskrivelse Avdragsvolum = bruttovolum før diameteravdrag minus netto salgsvolum. Oppsummert fra de stokkene som har diameteravdrag. Avdragsvolumet = bruttovolum før lengdeavdrag minis netto salgsvolum. Oppsummert fra de stokkene som har lengdeavdrag. NettoSalgsvolum Netto salgsvolum beregnet etter norsk standard toppmålstabell Nr 2. skiller seg fra salgsvolumet når dette er beregnet med utenlandske volumtabeller. OmregnetFKBM Kvantum omregnet til fkbm (fastkubikkmeter) OmregnetFKBMub Kvantum omregnet til fkbm under bark TotaltTransportkvantum Totalt kvantum som er planlagt transportert Side 10

11 3.9 MdokHodeStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse MdokPrisHodeStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse MdokPrisSpesStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse MdokPrisStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Endret Kansellert Ny Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse MdokPrisType Angir om prisberegnet måledokument er mot innkjøp eller salg: Gyldige verdier Beskrivelse Innkjøp Priser er beregnet for innkjøpssiden Salg Priser er beregnet for salgssiden 3.14 MdokSpesStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Side 11

12 Gyldige verdier Endret Ingen Kansellert Ny 3.15 MdokStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Endret Kansellert Ny Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse. Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse MeldingOmsending Angir om det er første gang meldingen sendes eller om det er en omsending. Gyldige verdier Beskrivelse Ja Nei 3.17 MeldingType Forteller hvilken melding i kommunikasjonsstandarden det refereres til. Gyldige verdier Beskrivelse BusinessAcknowledge InnmeldingVirke Maledokument MaledokumentMedPris Maleoppdrag TransportklartVirke TransportertVirke TransportOppdrag TransportoppdragBekreftelse 3.18 MeldingVersjon Versjon av meldingen Gyldige verdier 2.0 Beskrivelse Side 12

13 3.19 OmregningMellom Forteller hvilke enheter en omregningsfaktor gjelder for. Gyldige verdier Beskrivelse Kg/FKBM Omregning mellom Kg og fastkubikkmeter FKBM/LKBM Omregning mellom løskubikk og fastkubikk 3.20 PeriodeEnhet Forteller enhet ved angivelse av periode. Gyldige verdier Beskrivelse Uke Mnd 4uke Gir 13 perioder i året Kvartal Tertial 3.21 Rolle Angir hvilken rolle en aktør har i virkesomsetningen. Gyldige verdier Beskrivelse Agent Driftsoperatør DriftOppdragsgiver Entreprenør ForbrukendeKjøper Kjøper MåleOppdragsgiver MåleOrganisasjon Omsetningsledd Produsent Selger TransportBruker TransportLedelse TransportOppdragsgiver TransportSelskap Transportør VareLeverandør VareMottager Side 13

14 3.22 SatsType Angir typen for en sats. Gyldige verdier Kr/FKBM Kr/LKBM Kr/Tonn Kr/Km Prosent Beskrivelse 3.23 TeleType Angir type telefonabonnement Gyldige verdier Telefon Faks Mobil Beskrivelse Fasttelefon Telefaks Mobiltefon 3.24 TrklartHodeStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TrklartSpesStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TrklartStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Endret Kansellert Ny Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse. Side 14

15 3.27 TroppdrbekrHodeStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Akseptert Innholdet i denne elementgruppen er akseptert Avslått Innholdet i denne elementgruppen er avslått Avvist Innholdet i denne elementgruppen er avvist Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TroppdrbekrSpesStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Akseptert Innholdet i denne elementgruppen er akseptert Avslått Innholdet i denne elementgruppen er avslått Avvist Innholdet i denne elementgruppen er avvist Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TroppdrbekrStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Akseptert Innholdet i denne elementgruppen er akseptert Avslått Innholdet i denne elementgruppen er avslått Avvist Innholdet i denne elementgruppen er avvist Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TroppdrbekrType Angir typen dokument. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse OppdragBekreftelse Bekreftelse på mottatt oppdrag (ordrebekreftelse) ForespørselSvar Svar på mottatt forespørsel. Ingen reservasjoner av ressurser er utført. Side 15

16 3.31 TroppdrHodeStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TroppdrSpesStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TroppdrStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Endret Kansellert Ny Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TroppdrType Angir typen dokument. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Oppdrag Dette er et transportoppdrag (Ordre) Forespørsel Forespørsel om transportkapasitet 3.35 TrvirkHodeStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TrvirkSpesStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Side 16

17 Gyldige verdier Endret Ingen Kansellert Ny 3.37 TrvirkStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Endret Kansellert Ny 3.38 ValutaKode Kode for valuta. Gyldige verder er: Gyldige verdier NOK SEK EUR USD Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse. Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse. Beskrivelse 4 Elementer 4.1 Adresse1 Adressefelt linje Adrese2 Adressefelt linje AktorId Unik ID for en aktør. Side 17

18 4.4 AktorReferanse Referanse til et annet dokument/melding fra en aktør. 4.5 AndreAktorer Mulighet for å angi andre aktører enn de som spesifikt er angitt i meldingen. Obligatoriske felter: Rolle Angir hvilken rolle aktøren har. AktorId Aktørens identifikasjon Navn Aktørens navn PostNummer og PostSted Postadresse 4.6 AnnenDato I noen tilfeller er det aktuelt å oppgi andre datoer enn de som er definert som egne elementer. DatoType Angir hvilken dato som er angitt. Side 18

19 4.7 AnnetKvantum I noen tilfeller er det aktuelt å oppgi andre kvantum enn det som er hovedkvantum. KvantitetType Angir hvilken type kvantum som er angitt. Verdi Kvantum 4.8 Avsender Avsender av meldingen. Obligatoriske felter: AktorId Aktørens identifikasjon Navn Aktørens navn PostNummer og PostSted Postadresse 4.9 Barktykkelse Tykkelse på bark. Verdi og måleenhet oppgis Beregnet Dato og eventuell tid når beregning er utført. Side 19

20 4.11 BK Bruksklasse i transport. KodeNr Numerisk kode KodeTekst Tilhørende tekst (valgfritt) BusinessAckId Unik ID for BusinessAcknowledge. Obligatoriske felt: DokumentNr Dokumentets nummer DokumentVersjon Dokumentversjon Dato Angir dato på format YYYY-MM-DD Diameter Diameter. Måleenhet må oppgis DokumentDato Dato og eventuell tid for utstedelse av melding DokumentId Unik ID for et dokument (melding). Obligatoriske felt: DokumentNr Dokumentets nummer DokumentVersjon Dokumentversjon. Side 20

21 4.17 DokumentNr Dokumentets (meldingens) nummer DokumentReferanse Referanse til et annet dokument. Obligatorisk felter: MeldingType Angir type melding det refereres til. DokumentNr Nummer på den meldingen det refereres til DokumentSpesReferanse Referanse til en spesifikasjon i en annen melding. Obligatoriske felter i tillegg til for elementet DokumentReferanse: SpesLinjenr Linjenummeret i meldingen det refereres til DokumentVersjon Dokumentets versjon. Første versjon av en melding skal ha nr 1. Deretter økes verdien med1 for hver ny versjon DriftsavtaleId Referanse til driftsavtale. Side 21

22 4.22 Driftsopplysninger Driftsopplysninger knyttet til en virkesleveranse fra skogeier. DriftsavtaleId Referanse til driftsavtale. Driftsutgifter Sats for driftsutgifter. Skogavgift Sats for skogavgift Periode Periode 4.23 Driftsutgifter Spesifikasjon av sats for trekk av driftsutgifter i virkesoppgjør i forbindelse med inngått driftsavtale E-post E-post adresse Endret Dato og eventuelt tid for endring av et dokument (melding) Faktor Faktor som benyttes i forbindelse med omregning av mengder eller verdier FakturaDato Dato og eventuelt tid for en faktura (avregning). Side 22

23 4.28 Feil Gruppeelement for feilmelding 4.29 FeilBeskrivelse Feiltekst / beskrivelse av feil FeilKode Feilkode FerdigKjort Angir om et parti er ferdig kjørt (transportert). Gyldige verdier er Ja og Nei Fraktbrev Referanse til fraktbrev (fraktbrevets Id) Hentested Angivelse av hvor varer (virke) skal hentes. Lagerplass Hvor varen ligger lagret. Snuplass Angir nærmeste snuplass. Dersom snuplass ikke er oppgitt, betyr det at bilen kan snu ved lagerplassen eller at det er gjennomkjøring Jernbanevogn Referanse (nr) på jernbanevogn Kartkoordinat Angir kartkoordinater. Side 23

24 4.36 KartkoordinatSone Angir hvilken sone en kartkoordinat refererer til KartkoordnatSystem Angir hvilket system som er benyttet for kartkoordinat. Gyldige verdier: UTM 4.38 Kartreferanse Angir komplett kartreferanse Kipping Kode og tilhørende tekst som angir kipping av tømmer utført av transportør Kjorepris Kjørepris/transportpris KjoreprisOppgitt Kode (Ja/Nei) som forteller om kjørepris er oppgitt av transportør eller ikke KodeAlfa Alfanumerisk kode. Side 24

25 4.43 KodeNr Numerisk kode KodeTekst Tekst som forklarer kode (numerisk eller alfanumerisk kode) Kollektiv Angir kollektiv og hvilken faktor som skal benyttes til korrigering KollektivNr Angir nr og type kollektiv 4.47 Kommune Angir kommune. KodeNr Inneholder kommunenr KodeTekst Inneholder kommunens navn Kontaktperson Navn og kontaktopplysninger på kontaktperson Kvantum Angivelse av kvantum. Side 25

26 4.50 Lagerplass Angi navn og eventuell kartreferanse til en lagerplass Land Navn på land og mulighet for å angi tilhørende landkode ihht til ISO standard Lengde Angir lengde med måleenhet Leveringssted Angir navn, adresse og eventuell kartreferanse til et levringssted Lossing Kode og tilhørende tekst som angir lossing av tømmer utført av transportør. KodeNr Lossekode KodeTekst Tilhørende (forklarende) tekst 4.55 MaleDimensjonsreglement Referanse til hvilket dimensjonsreglement som er benyttet ved måling. Side 26

27 4.56 MaleFormal Kode og tilhørende tekst som angir måleformål. KodeNr Kode for måleformål KodeTekst Tilhørende (forklarende) tekst 4.57 MaleMetode Kode og tilhørende tekst som beskriver hvilken målemetode som er benyttet. KodeNr Kode for målemetode KodeTekst Tilhørende (forklarende) tekst 4.58 MaleOppdrag Referanse til måleoppdrag 4.59 MalePlass Kode og tilhørende navn på måleplass. KodeNr Kode for måleplass KodeTekst Tilhørende navn på måleplass 4.60 MaleSted Kode og tilhørende navn på målested. KodeNr Kode for målested KodeTekst Tilhørende tekst Side 27

28 4.61 MaleTariff Kode og tilhørende navn på måletariff. KodeNr Kode for måletariff KodeTekst Tilhørende tekst 4.62 MalingMerknad Merknad/melding til den som skal foreta måling MdokArsk Kode og tilhørende tekst/forklaring på kvalitetsendring av vare (virke). KodeNr Kode brukt av aktør for å angi årsak KodeTekst Tilhørende tekst som forklarer koden 4.64 MdokLassreferanse Referanse til hvilket lass som er med i målingen MdokVolumtabell Angir hvilken volumtabell som er benyttet ved volumberegningen Melding Meldingsfelt. Rolle Angir hvem som har utstedt meldingen. Side 28

29 4.67 MottagendeSystem Brukes for å fortelle om det er SAP eller VSYS som er mottagende system Mottaker Hvem som er mottager av en melding Mva MVA beløp og attributt som forteller om det er inngåene eller utgående MVA MvaGrunnlag Kode (Ja/Nei) som forteller om beløpet inngår i MVAgrunnlag Navn Navn på aktør eller person. Side 29

30 4.72 Omregningsfaktor Faktor for omregning mellom mengder. OmregningMellom Mellom hvilke enheter faktoren er spesifisert for. Faktor Hvilken faktor som skal benyttes Periode Angir periode. PeriodeEnhet Enhet for periode. PeriodeNr Periodens nummer (for eksempel måned, uke osv.) PeriodeKvantum Kvantum for en spesifisert periode. Periode Hvilken periode det er angitt kvantum for. Kvantum Periodens kvantum PeriodeNr Nummer som angir periode PostNummer Postnummer 4.77 PostSted Poststed (korresponderende til postnummer) Pris Pris med angivelse av valuta og prisenhet. Side 30

31 4.79 PrislisteNr Angir hvilken prisliste som skal/er benyttet ved prisberegning PrisereguleringFlis Faktor for prisregulering på flis Registrert Dato og evt. tid for registrering av opplysninger RegistrertAv Hvem som har registrert opplysninger Sats Generelt felt for å angi en sats Skogavgift Sats for skogavgift Snuplass Navn og eventuell kartreferanse for snuplass. Side 31

32 4.86 Sortiment Virkessortiment / Varespesifikasjon. Forteler hvilket sortiment (vare) det gjelder. SortimentKvalitet og SortimentKvalitetBeskrivese er ikke i bruk i dagens løsning. De er tatt inn for å kunne skille varekvalitet fra varenummeret (SortimentNr). Feltene VSYSSortimentNr og VSYSSortimentBeskrivelse er bare aktuelle dersom man begynner å skille kvalitet fra varenummeret og da for å kunne være kompatibel med dagens VSYS. Øvrige felter som begynner med VSYS er tatt med for å kunne angi grupperinger og koder relatert til statistikker og rapportering i eksisterende system (VSYS) SortimentBeskrivelse Sortimentstekst (varetekst) 4.88 SortimentKvalitet Varekvalitet (sortimentkvalitet). Feltet er ikke i bruk i dag. Vil bli aktuelt dersom man ønsker å skille kvalitet fra varenummeret (sortimentnummeret) SortimentKvalietBeskrivelse Beskrivelse av sortimentkvalitet. Feltet er ik i bruk i dag. Vil bli aktuelt dersom SortimentKvalitet tas i bruk SortimentNr Sortimentnummer / varenummer SpesLinjenr Linjernummer for spesifikasjon. For hver linje i en meldingsspesifikasjon, skal det være et unikt linjenummer. Det skal fra et dokument/melding kunne gjøres en referanse til en linje i et annet dokument/melding StedNavn Navn på sted. Side 32

33 4.93 TeleForetrukket Angir hvilken teleforbindelse som er foretrukket. Feltet er JaNei-type som gir Ja og Nei som gyldige verdier Telekomm Element for å angi teleforbindelse (telefon, mobil, faks). Type teleforbindelse og nummer oppgis TeleNummer Telefonnummer, mobilnummer eller telefaksnummer Terminal Kode og tilhørende navn på terminal. KodeNr Kode brukt av aktør for å angi terminal. KodeTekst Tilhørende navn Tid Felt for å angi tidspunkt/klokkeslett TilleggTrekk Angir et tillegg eller trekk i forbindelse med prisberegning Tollstasjon Navn på tollstasjon Transportavstand Antall Km kjørt. Side 33

34 4.101 TransportSone Angir transportsone TrklartSiste Angir at dette er siste melding og det ikke vil komme ytterligere kvantum knyttet til denne leveransen TroppdrMaling Gruppeelement for måleopplysninger i et transportoppdrag Utfort Dato og eventuelt tid for når en handling ble utført Utsteder Identifiserer utsteder av et dokument. Obligatoriske felter: AktorId Aktørens identifikasjon Navn Aktørens navn PostNummer og PostSted Postadresse Side 34

35 4.106 Valuta Beløp i valuta Vareleverandor Identifiserer vareleverandør. Obligatoriske felter: AktorId Aktørens identifikasjon Navn Aktørens navn PostNummer og PostSted Postadresse Varemottaker Identifiserer varemottaker. Obligatoriske felter: AktorId Aktørens identifikasjon Navn Aktørens navn PostNummer og PostSted Postadresse Side 35

36 4.109 Verdi Angir en verdi og hvilken enhet verdien er angitt i VraketFra Dersom et sortiment (vare) nedgraderes, kan det i dette feltet angis hva det opprinnelige sortimentet var VsysAktorInternNr Angi aktørs internnummer brukt i VSYS dersom man velger å benytte annen identifikasjon for aktører VsysAktorNr Angi aktørnummer brukt i VSYS dersom man velger å benytte annen identifikasjon for aktører VSYSKompatibilitet Gruppe for å angi referanse til aktørnummer brukt i VSYS dersom man velger å benytte annen identifikasjon for aktører VSYSSortgruppe1 Sortimentgruppe 1 slik det brukes i VSYS. Feltet sikrer kompatibilitet med brukere av VSYS. Side 36

37 4.115 VSYSSortgruppe2 Sortimentgruppe 2 slik det brukes i VSYS. Feltet sikrer kompatibilitet med brukere av VSYS VSYSSortgruppe3 Sortimentgruppe 3 slik det brukes i VSYS. Feltet sikrer kompatibilitet med brukere av VSYS VSYSSortimenBeskrivelse Sortimenttekst slik det brukes i VSYS. Feltet sikrer kompatibilitet med brukere av VSYS VSYSSortimenNr Sortimentnummer slik det brukes i VSYS. Feltet sikrer kompatibilitet med brukere av VSYS VSYSTreslag Kode for treslag slik det brukes i VSYS. Feltet sikrer kompatibilitet med brukere av VSYS Xverdi X-verdi i en kartreferanse Yverdi Y-verdi i en kartreferanse Zverdi Z-verdi i en kartreferanse 5 complextype ComplexType er datatyper sammensatt av flere dataelementer. Side 37

38 5.1 aktor Datatype for å beskrive en aktør. 5.2 annenkvantitet Datatype for å angi annet kvantum i tillegg til originalkvantum. 5.3 belop Datatype for å angi beløp med angitt valuta. 5.4 datotidtype Datatype for å angi dato og klokkeslett. 5.5 dokumentid Datatype for dokumentid. Side 38

39 5.6 dokumentreferanse Datatype for referanse til annet dokument. 5.7 dokumentspesreferanse Datatype for referanse til spesifikasjon i et annet dokument klassifisertaktor Datatype for å beskrive en aktør med andre roller. Side 39

40 5.9 kodesetalfa Datatype for å angi alfanumerisk kode og tilhørende tekst kodesetnumerisk Datatype for å angi numerisk kode og tilhørende tekst kontaktpersontype Datatype for kontaktperson 5.12 kvantitet Datatype for kvantitet periode Datatype for periode sats Datatype for sats. Side 40

41 5.15 sortimenttype Datatype for sortiment stedadressetype Datatype for sted med angivelse av adresse stedtype Datatype for sted 5.18 telekommtype Datatype for telekommunikasjon. 6 Simple types 6.1 janeitype Datatype for ja/nei Side 41

42 6.2 s10 Streng med lengde s25 Streng med lengde s256 Streng med lengde s40 Streng med lengde s5 Streng med lengde s60 Streng med lengde 60 Side 42

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Transportert virke Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 INNLEDNING 3 2 DOKUMENTASJON AV MELDING OM TRANSPORTERT VIRKE 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldinger 3 2.1.2 forretningsregler 3 2.1.3 Samhandling

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Business Acknowledge. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Business Acknowledge. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldingstyper/funksjoner 3 2.1.2 BusinessAcknowledge

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Forretningsprosessene i virkesomsetningen

Forretningsprosessene i virkesomsetningen Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Forretningsprosessene i virkesomsetningen Versjon 2.0 Desember 2007 Innhold 1 INNLEDNING 3 1.1 Hvorfor en standard 3 1.2 Grunnprinsipp 3 2 AKTØRER / ROLLER

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des.

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des. EFO/NELFO Rabatt versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra rev 2009-04-23 er markert med rosa farge Rev. 2009-04-23. Rettelser fra rev. 2004-06-18 er markert med gul farge Rabattfilen er en tekstfil med

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 -

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 - Vareformat XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire

Detaljer

Presisering av identifikatorer i EHF formatene

Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering nummer: 1000002 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 3. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Kort veiledning for prisavtaler

Kort veiledning for prisavtaler Kort veiledning for prisavtaler Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Turpris Dagspris Full bil pris Fordeling av totalpris Startsiden Menyvalg og oversikter Opprette en Prisavtale

Detaljer

Indeks fra Enhetsregisteret

Indeks fra Enhetsregisteret 1. Totalbestand indeks for Enhetsregisteret (ER) og Foretaksregisteret (FR): Denne løsningen gir en oversikt over samtlige enheter som er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Hvilke informasjonselementer

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender S002 Avsender

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Detaljer

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen a v STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 1 Sammendrag og beskrivelse av prosesser Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 44 Publisert 31.12.2015 Innhold DEL 1

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat / Pristilbud versjon 4.0 Rev. 2004-06-18

EFO/NELFO Vareformat / Pristilbud versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 EFO/NELFO Vareformat / Pristilbud versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Varefil Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel post som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. VH-Vare

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB E-post-portering Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002

Detaljer

Kort veiledning for ruteplan

Kort veiledning for ruteplan Kort veiledning for ruteplan Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere hente og leveringssteder i ruteplan Registrere en ruteplan Registrere en rute Registrere en ukentlig

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

Søknad om brukertilskudd 2016

Søknad om brukertilskudd 2016 Søknad om brukertilskudd 2016 Spørsmålene merket med en stjerne * er obligatoriske og må besvares før du kommer videre i søknadsskjemaet. 1) * Søkerorganisasjonens fulle navn: 2) * Søkerorganisasjonens

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere XML Pakkseddel Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret

EVRY AS. Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret EVRY AS Funksjonell feltbeskrivelse for Enhetsregisteret Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Hensikten med dette dokumentet... 1 1.2 Overordnet tjenestebeskrivelse... 1 2 Produkter... 2 2.1 Årsregnskap

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING

BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING Versjon 1.0, 2003-05-09 Systor Trondheim as 643-109-2003/ KOB / 6/27/2003 2:38 PM Page 1 of 9 Innholdsfortegnelse 1 BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING... 3 1.1

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Målereglement massevirke

Målereglement massevirke Side B2-1 B2 Målereglement massevirke Godkjent av styret i Norsk Virkesmåling 03.09.2014. Erstatter dokument B2 fastsatt av NVM styre 01.01.2014 A B1 C D Målereglement Sagtømmer, Generelle bestemmelser

Detaljer

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger for utfylling 20.06.2008 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 02.06.2008 0.1 Jon-Ivar Paulsen Første utkast av veiledningen 02.06.2008 0.2 Lars Olavesen

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal

Detaljer

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nortura SA Gate/ besøks adresse: Lørenveien 37 Postboks

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 30.10.2009 Anbefalingens formål Mal for rapportering av medlemsdata

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.3, mars 2012 NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.3, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Krav for tilknytning og

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Kort veiledning for transportkjøpere

Kort veiledning for transportkjøpere Kort veiledning for transportkjøpere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Startsiden Menyvalg og oversikter Registrere Transportoppdrag Velg aktører Kjøper (Oppdragsgiver) Leverandør Fra juridisk

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

Kort Veiledning for superbrukere

Kort Veiledning for superbrukere Kort Veiledning for superbrukere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere nytt medlem Verifiser identitet Godkjent søknad Endre passord Glemt passord Lage nye brukere i TakeCargo

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Prismatrise for transportkjøper

Prismatrise for transportkjøper BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Prismatrise for transportkjøper SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Price Matrix Kort beskrivelse Utfylling av prislister, opplasting og autoprising

Detaljer

Krav til utskrift for EDImeldt rekommandert brev (REK)

Krav til utskrift for EDImeldt rekommandert brev (REK) POSTEN NORGE Krav til utskrift for EDImeldt rekommandert brev (REK) Etikett for merking Versjon 1.5 Versjonshåndtering Versjon Dato Tekst 1.0 18.12.2013 Førsteversjon ferdig 1.1 26.3.2014 Revidert diverse

Detaljer

Transportplanlegging i TakeCargo

Transportplanlegging i TakeCargo Transportplanlegging i TakeCargo Bruk av meldinger i TakeCargo for å splitte transportbestillinger og legge oppdrag på tur. Side 1 Innholdsfortegnelse -Sammenslåing av transportoppdrag til turer Nødvendige

Detaljer

med mistanke om klassisk svinepest Side 1

med mistanke om klassisk svinepest Side 1 Dato utskrift 18. desember 2012, sist endret 1. november 2003 Opplysninger om dyrehold med mistanke om klassisk svinepest Side 1 FØRSTE MELDING TIL REGIONAL MYNDIGHET: Fylles ut og refereres omgående over

Detaljer

Målereglement for skogsvirke Generelle bestemmelser

Målereglement for skogsvirke Generelle bestemmelser Side A - 1 A Generelle bestemmelser Godkjent av styret i Norsk Virkesmåling 03.09.2014. Erstatter tilsvarende dokument fastsatt av NVM styre 01.01.2014 A B1 C D Målereglement Sagtømmer, Generelle bestemmelser

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 1.0 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2011-01-28 Elektronisk handelsformat purring Side 2 av 21 Innhold

Detaljer

BRUTTO PRISLISTE 2013/01. [ design: rekylreklame.no ] POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no

BRUTTO PRISLISTE 2013/01. [ design: rekylreklame.no ] POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no BRUTTO PRISLISTE 2013/01 [ design: rekylreklame.no ] Postboks 157» 8601 Mo i Rana Besøksadresse:» Skonsenghagen 109» 8615 Skonseng Telefon: 75 14 44 00» Telefaks: 75 14 44 01 e-post: nordicwood@nwp.no»

Detaljer

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Endringer

Detaljer

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT)

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) Status: GODKJENT Versjon: 1.2 Dato: 02.03.2007 Utarbeidet av: Concept Factory AS 1. Innledning Denne spesifikasjonen omfatter definisjonen for priskatalogmeldingen

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmeldinger Forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen. Avvik har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer: er

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Kort veiledning til forhandling av pris for transportkjøpere

Kort veiledning til forhandling av pris for transportkjøpere Kort veiledning til forhandling av pris for transportkjøpere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Veiledning for forhandling av pris i TakeCargo for Transportkjøpere Oppgaver som må gjøres hver

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4 Utfylling av blanketten, se side Søknad om refusjon Omberegning For Tollvesenet Navn og postadresse: Kundenummer: Totalt antall sider 0 Telefonnummer: Kontonummer: Gjelder for periode/termin: Koder Grunnlag

Detaljer

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5 til Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER SLA (Service Level Agreement) Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 LEVERANDØROPPLYSNINGER... 3 2 BESTILLING... 3 2.1 ORDREBEKREFTELSE... 3 3 LEVERING...

Detaljer

Består-av-vare. Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt.

Består-av-vare. Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt. Består-av-vare Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

KSD TFL Elektronisk Omberegning

KSD TFL Elektronisk Omberegning KSD TFL Elektronisk Omberegning Hvordan gjøre en elektronisk omberegning Det finnes to måter å starte en elektronisk omberegning; med utgangspunkt i et oppdrag fortollet i KSD tidligere eller som et nytt

Detaljer

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering for kunder med bruker-id og passord til Tollpost Globe e-tjenester gjeldende fra 0. juni 005 Brukerveiledning for

Detaljer

1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1-9 1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Avtale om (Samhandlingsavtale) er inngått mellom følgende parter: Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Kjøper Foretakene i Helse Midt-Norge

Detaljer

Del B Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon. Rammeavtale telefoniprodukter:

Del B Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon. Rammeavtale telefoniprodukter: spesifikasjon Del B Konkurransegrunnlag spesifikasjon Rammeavtale telefoniprodukter: Telefonsentraler Støttesystemer Fasttelefoner Satelittelefoner Tilhørende tjenester Dokumentets dato: 08.05.2013 Saksnummer:

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

BETALING TIL UTLANDET

BETALING TIL UTLANDET BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.2, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer