Data Dictionary SKOG-DATA AS. Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Versjon 2.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Data Dictionary SKOG-DATA AS. Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Versjon 2.0"

Transkript

1 Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Revisjonshistorie: Versjon Beskrivelse Dato SKOG-DATA AS

2 Innhold 1 Innledning 8 2 Dokumentasjon av Transportoppdrag Hvordan lese diagrammene 8 3 Attributter AktorIdType Bark BusinessAckStatus DatoType Enhet ISOLandkode KollektivType KvantitetType MdokHodeStatus MdokPrisHodeStatus MdokPrisSpesStatus MdokPrisStatus MdokPrisType MdokSpesStatus MdokStatus MeldingOmsending MeldingType MeldingVersjon OmregningMellom PeriodeEnhet Rolle SatsType TeleType TrklartHodeStatus TrklartSpesStatus TrklartStatus TroppdrbekrHodeStatus TroppdrbekrSpesStatus TroppdrbekrStatus TroppdrbekrType TroppdrHodeStatus TroppdrSpesStatus 16 Side 2

3 3.33 TroppdrStatus TroppdrType TrvirkHodeStatus TrvirkSpesStatus TrvirkStatus ValutaKode 17 4 Elementer Adresse Adrese AktorId AktorReferanse AndreAktorer AnnenDato AnnetKvantum Avsender Barktykkelse Beregnet BK BusinessAckId Dato Diameter DokumentDato DokumentId DokumentNr DokumentReferanse DokumentSpesReferanse DokumentVersjon DriftsavtaleId Driftsopplysninger Driftsutgifter E-post Endret Faktor FakturaDato Feil FeilBeskrivelse FeilKode FerdigKjort 23 Side 3

4 4.32 Fraktbrev Hentested Jernbanevogn Kartkoordinat KartkoordinatSone KartkoordnatSystem Kartreferanse Kipping Kjorepris KjoreprisOppgitt KodeAlfa KodeNr KodeTekst Kollektiv KollektivNr Kommune Kontaktperson Kvantum Lagerplass Land Lengde Leveringssted Lossing MaleDimensjonsreglement MaleFormal MaleMetode MaleOppdrag MalePlass MaleSted MaleTariff MalingMerknad MdokArsk MdokLassreferanse MdokVolumtabell Melding MottagendeSystem Mottaker Mva 29 Side 4

5 4.70 MvaGrunnlag Navn Omregningsfaktor Periode PeriodeKvantum PeriodeNr PostNummer PostSted Pris PrislisteNr PrisereguleringFlis Registrert RegistrertAv Sats Skogavgift Snuplass Sortiment SortimentBeskrivelse SortimentKvalitet SortimentKvalietBeskrivelse SortimentNr SpesLinjenr StedNavn TeleForetrukket Telekomm TeleNummer Terminal Tid TilleggTrekk Tollstasjon Transportavstand TransportSone TrklartSiste TroppdrMaling Utfort Utsteder Valuta Vareleverandor 35 Side 5

6 4.108 Varemottaker Verdi VraketFra VsysAktorInternNr VsysAktorNr VSYSKompatibilitet VSYSSortgruppe VSYSSortgruppe VSYSSortgruppe VSYSSortimenBeskrivelse VSYSSortimenNr VSYSTreslag Xverdi Yverdi Zverdi 37 5 complextype aktor annenkvantitet belop datotidtype dokumentid dokumentreferanse dokumentspesreferanse klassifisertaktor kodesetalfa kodesetnumerisk kontaktpersontype kvantitet periode sats sortimenttype stedadressetype stedtype telekommtype 41 6 Simple types janeitype s10 42 Side 6

7 6.3 s s s s s60 42 Side 7

8 1 Innledning Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge er utviklet for å sikre en effektiv og sikker utveksling av elektroniske meldinger mellom forretningspartnere innen virkesomsetningen i Norge. Standarden inneholder beskrivelse av dokumenter som ikke er dekket i andre standarder. 2 Dokumentasjon av Transportoppdrag Dette dokumentet beskriver alle attributter og elementer som benyttes i standarden. 2.1 Hvordan lese diagrammene Forklaring på symboler i diagrammene: Sekvensen av enheter til høyre for symbolet, er påkrevd. Et valg mellom enheter til høyre for symbolet, er påkrevd Det er valgfritt å benytte en enkel forekomst av dette elementet. Prikket linje rundt. Det er valgfritt å benytte flere forekomster av dette elementet. Prikket linje rundt. Antall mulige forekomster er angitt under. En enkel forekomst av dette elementet er påkrevd. Heltrukken linje rundt. En enkel forekomst av dette elementet er påkrevd. Flere instanser kan forekomme. Heltrukken linje rundt. Antall mulige forekomster er angitt under. Antallet forekomster må ligge innenfor nedre og øvre grense som er angitt under (i dette tilfellet minimum 2 og maksimum 10 forekomster). Når en datatype er angitt for et element (både simple og komplekse datatyper), er navnet og eventuell lengde på datatypen angitt under. Det samme gjelder minimums og maksimumsverdier samt standardverdi (default-verdi). En farget boks med stiplet linje vil omgi komplekse datatyper. Strukturen på den komplekse datatypen vises inne i boksen. Stiplet linje betyr ikke at elementet er valgfritt. I dette eksemplet er strukturen undertrykt (+ til høyre angir at strukturen kan åpnes). Elementer kan forekomme utenfor den komplekse gruppeboksen hvis de er utvidelser av den definerte datatypen. Side 8

9 Attributter knyttet til et element kan bli vist over og under elementet. Hvis attributtet er en utvidelse av en definert datatype, vil det bli vist under gruppeboksen for den komplekse datatypen. I øvrige tilfeller vil den bli vist over elementinnholdet. Dette eksemplet viser en valgfri attributt. Påkrevde attributter vil ha heltrukken linje. 3 Attributter 3.1 AktorIdType Angir hva som brukes som ID for en aktør. Gyldige verdier OrgNr TildeltAvAvsender TildeltAvMottaker URN VSYS 3.2 Bark Beskrivelse Organisasjonsnummer Identifikasjonen er intern hos avsender. Identifikasjonen er intern hos mottaker. For at denne identifikasjonen skal kunne bruks, må det være oversendt i en tidligere melding som type TildeltAvAvsender ID er hentet fra aktørregisteret i VSYS Angir om mål er tatt på eller under bark. Gyldige verdier: Gyldige verdier PåBark UnderBark 3.3 BusinessAckStatus Beskrivelse Målet er tatt utenpå bark Målet er tatt under bark Statuskode brukt i meldingen BusinessAcknowledge. Gyldige verdier: Gyldige verdier Avvist Feil Mottatt 3.4 DatoType Beskrivelse Angir hvilken dato som er angitt. Gyldige verdier: Gyldige verdier Hentet Dokumentet tilfredsstiller ikke kravene i standarden. Dokumentet kan ikke behandles da det er oppdaget feil eller det inneholder informasjon som ikke er gjenkjennbart. Meldingen er mottatt og behandles i systemet. Beskrivelse Når en vare er hentet Side 9

10 Levert Utskift Når en vare er levert Dato for utskrift 3.5 Enhet Enheter for mengdeangivelse (kvantum). Gyldige verdier FKBM LKBM TørrTonn RåTonn Tara Stk Stokk mm cm dm m Km 3.6 ISOLandkode Beskrivelse Fastkubikkmeter Løskubikkmeter Vekt av tørt virke i tonn Vekt av rått virke i tonn Vekt av tara i tonn Stykker Stokker Millimeter Centimetr Desimeter Meter Kilometer Liste med gyldige landkoder ihht ISO standard 3.7 KollektivType Angir type kollekltiv som er angitt. Gyldige verdier: Gyldige verdier Verdikorreksjon 3.8 KvantitetType Angir alternative kvantum. Gyldige verdier AvdragsvolumDiameter AvdragsvolumLengde Beskrivelse Kollektiv for korrigering av verdi Beskrivelse Avdragsvolum = bruttovolum før diameteravdrag minus netto salgsvolum. Oppsummert fra de stokkene som har diameteravdrag. Avdragsvolumet = bruttovolum før lengdeavdrag minis netto salgsvolum. Oppsummert fra de stokkene som har lengdeavdrag. NettoSalgsvolum Netto salgsvolum beregnet etter norsk standard toppmålstabell Nr 2. skiller seg fra salgsvolumet når dette er beregnet med utenlandske volumtabeller. OmregnetFKBM Kvantum omregnet til fkbm (fastkubikkmeter) OmregnetFKBMub Kvantum omregnet til fkbm under bark TotaltTransportkvantum Totalt kvantum som er planlagt transportert Side 10

11 3.9 MdokHodeStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse MdokPrisHodeStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse MdokPrisSpesStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse MdokPrisStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Endret Kansellert Ny Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse MdokPrisType Angir om prisberegnet måledokument er mot innkjøp eller salg: Gyldige verdier Beskrivelse Innkjøp Priser er beregnet for innkjøpssiden Salg Priser er beregnet for salgssiden 3.14 MdokSpesStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Side 11

12 Gyldige verdier Endret Ingen Kansellert Ny 3.15 MdokStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Endret Kansellert Ny Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse. Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse MeldingOmsending Angir om det er første gang meldingen sendes eller om det er en omsending. Gyldige verdier Beskrivelse Ja Nei 3.17 MeldingType Forteller hvilken melding i kommunikasjonsstandarden det refereres til. Gyldige verdier Beskrivelse BusinessAcknowledge InnmeldingVirke Maledokument MaledokumentMedPris Maleoppdrag TransportklartVirke TransportertVirke TransportOppdrag TransportoppdragBekreftelse 3.18 MeldingVersjon Versjon av meldingen Gyldige verdier 2.0 Beskrivelse Side 12

13 3.19 OmregningMellom Forteller hvilke enheter en omregningsfaktor gjelder for. Gyldige verdier Beskrivelse Kg/FKBM Omregning mellom Kg og fastkubikkmeter FKBM/LKBM Omregning mellom løskubikk og fastkubikk 3.20 PeriodeEnhet Forteller enhet ved angivelse av periode. Gyldige verdier Beskrivelse Uke Mnd 4uke Gir 13 perioder i året Kvartal Tertial 3.21 Rolle Angir hvilken rolle en aktør har i virkesomsetningen. Gyldige verdier Beskrivelse Agent Driftsoperatør DriftOppdragsgiver Entreprenør ForbrukendeKjøper Kjøper MåleOppdragsgiver MåleOrganisasjon Omsetningsledd Produsent Selger TransportBruker TransportLedelse TransportOppdragsgiver TransportSelskap Transportør VareLeverandør VareMottager Side 13

14 3.22 SatsType Angir typen for en sats. Gyldige verdier Kr/FKBM Kr/LKBM Kr/Tonn Kr/Km Prosent Beskrivelse 3.23 TeleType Angir type telefonabonnement Gyldige verdier Telefon Faks Mobil Beskrivelse Fasttelefon Telefaks Mobiltefon 3.24 TrklartHodeStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TrklartSpesStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TrklartStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Endret Kansellert Ny Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse. Side 14

15 3.27 TroppdrbekrHodeStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Akseptert Innholdet i denne elementgruppen er akseptert Avslått Innholdet i denne elementgruppen er avslått Avvist Innholdet i denne elementgruppen er avvist Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TroppdrbekrSpesStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Akseptert Innholdet i denne elementgruppen er akseptert Avslått Innholdet i denne elementgruppen er avslått Avvist Innholdet i denne elementgruppen er avvist Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TroppdrbekrStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Akseptert Innholdet i denne elementgruppen er akseptert Avslått Innholdet i denne elementgruppen er avslått Avvist Innholdet i denne elementgruppen er avvist Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TroppdrbekrType Angir typen dokument. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse OppdragBekreftelse Bekreftelse på mottatt oppdrag (ordrebekreftelse) ForespørselSvar Svar på mottatt forespørsel. Ingen reservasjoner av ressurser er utført. Side 15

16 3.31 TroppdrHodeStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TroppdrSpesStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TroppdrStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Endret Kansellert Ny Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TroppdrType Angir typen dokument. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Oppdrag Dette er et transportoppdrag (Ordre) Forespørsel Forespørsel om transportkapasitet 3.35 TrvirkHodeStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Beskrivelse Endret Innholdet i denne elementgruppen er endret Ingen Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Kansellert Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Ny Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse TrvirkSpesStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Side 16

17 Gyldige verdier Endret Ingen Kansellert Ny 3.37 TrvirkStatus Statusfelt. Gyldige verder er: Gyldige verdier Endret Kansellert Ny 3.38 ValutaKode Kode for valuta. Gyldige verder er: Gyldige verdier NOK SEK EUR USD Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Det er ingen endring på elementer i denne elementgruppen Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse. Beskrivelse Innholdet i denne elementgruppen er endret Denne elementgruppen er kansellert (slettet) Denne elementgruppen er ny eller første gangs utsendelse. Beskrivelse 4 Elementer 4.1 Adresse1 Adressefelt linje Adrese2 Adressefelt linje AktorId Unik ID for en aktør. Side 17

18 4.4 AktorReferanse Referanse til et annet dokument/melding fra en aktør. 4.5 AndreAktorer Mulighet for å angi andre aktører enn de som spesifikt er angitt i meldingen. Obligatoriske felter: Rolle Angir hvilken rolle aktøren har. AktorId Aktørens identifikasjon Navn Aktørens navn PostNummer og PostSted Postadresse 4.6 AnnenDato I noen tilfeller er det aktuelt å oppgi andre datoer enn de som er definert som egne elementer. DatoType Angir hvilken dato som er angitt. Side 18

19 4.7 AnnetKvantum I noen tilfeller er det aktuelt å oppgi andre kvantum enn det som er hovedkvantum. KvantitetType Angir hvilken type kvantum som er angitt. Verdi Kvantum 4.8 Avsender Avsender av meldingen. Obligatoriske felter: AktorId Aktørens identifikasjon Navn Aktørens navn PostNummer og PostSted Postadresse 4.9 Barktykkelse Tykkelse på bark. Verdi og måleenhet oppgis Beregnet Dato og eventuell tid når beregning er utført. Side 19

20 4.11 BK Bruksklasse i transport. KodeNr Numerisk kode KodeTekst Tilhørende tekst (valgfritt) BusinessAckId Unik ID for BusinessAcknowledge. Obligatoriske felt: DokumentNr Dokumentets nummer DokumentVersjon Dokumentversjon Dato Angir dato på format YYYY-MM-DD Diameter Diameter. Måleenhet må oppgis DokumentDato Dato og eventuell tid for utstedelse av melding DokumentId Unik ID for et dokument (melding). Obligatoriske felt: DokumentNr Dokumentets nummer DokumentVersjon Dokumentversjon. Side 20

21 4.17 DokumentNr Dokumentets (meldingens) nummer DokumentReferanse Referanse til et annet dokument. Obligatorisk felter: MeldingType Angir type melding det refereres til. DokumentNr Nummer på den meldingen det refereres til DokumentSpesReferanse Referanse til en spesifikasjon i en annen melding. Obligatoriske felter i tillegg til for elementet DokumentReferanse: SpesLinjenr Linjenummeret i meldingen det refereres til DokumentVersjon Dokumentets versjon. Første versjon av en melding skal ha nr 1. Deretter økes verdien med1 for hver ny versjon DriftsavtaleId Referanse til driftsavtale. Side 21

22 4.22 Driftsopplysninger Driftsopplysninger knyttet til en virkesleveranse fra skogeier. DriftsavtaleId Referanse til driftsavtale. Driftsutgifter Sats for driftsutgifter. Skogavgift Sats for skogavgift Periode Periode 4.23 Driftsutgifter Spesifikasjon av sats for trekk av driftsutgifter i virkesoppgjør i forbindelse med inngått driftsavtale E-post E-post adresse Endret Dato og eventuelt tid for endring av et dokument (melding) Faktor Faktor som benyttes i forbindelse med omregning av mengder eller verdier FakturaDato Dato og eventuelt tid for en faktura (avregning). Side 22

23 4.28 Feil Gruppeelement for feilmelding 4.29 FeilBeskrivelse Feiltekst / beskrivelse av feil FeilKode Feilkode FerdigKjort Angir om et parti er ferdig kjørt (transportert). Gyldige verdier er Ja og Nei Fraktbrev Referanse til fraktbrev (fraktbrevets Id) Hentested Angivelse av hvor varer (virke) skal hentes. Lagerplass Hvor varen ligger lagret. Snuplass Angir nærmeste snuplass. Dersom snuplass ikke er oppgitt, betyr det at bilen kan snu ved lagerplassen eller at det er gjennomkjøring Jernbanevogn Referanse (nr) på jernbanevogn Kartkoordinat Angir kartkoordinater. Side 23

24 4.36 KartkoordinatSone Angir hvilken sone en kartkoordinat refererer til KartkoordnatSystem Angir hvilket system som er benyttet for kartkoordinat. Gyldige verdier: UTM 4.38 Kartreferanse Angir komplett kartreferanse Kipping Kode og tilhørende tekst som angir kipping av tømmer utført av transportør Kjorepris Kjørepris/transportpris KjoreprisOppgitt Kode (Ja/Nei) som forteller om kjørepris er oppgitt av transportør eller ikke KodeAlfa Alfanumerisk kode. Side 24

25 4.43 KodeNr Numerisk kode KodeTekst Tekst som forklarer kode (numerisk eller alfanumerisk kode) Kollektiv Angir kollektiv og hvilken faktor som skal benyttes til korrigering KollektivNr Angir nr og type kollektiv 4.47 Kommune Angir kommune. KodeNr Inneholder kommunenr KodeTekst Inneholder kommunens navn Kontaktperson Navn og kontaktopplysninger på kontaktperson Kvantum Angivelse av kvantum. Side 25

26 4.50 Lagerplass Angi navn og eventuell kartreferanse til en lagerplass Land Navn på land og mulighet for å angi tilhørende landkode ihht til ISO standard Lengde Angir lengde med måleenhet Leveringssted Angir navn, adresse og eventuell kartreferanse til et levringssted Lossing Kode og tilhørende tekst som angir lossing av tømmer utført av transportør. KodeNr Lossekode KodeTekst Tilhørende (forklarende) tekst 4.55 MaleDimensjonsreglement Referanse til hvilket dimensjonsreglement som er benyttet ved måling. Side 26

27 4.56 MaleFormal Kode og tilhørende tekst som angir måleformål. KodeNr Kode for måleformål KodeTekst Tilhørende (forklarende) tekst 4.57 MaleMetode Kode og tilhørende tekst som beskriver hvilken målemetode som er benyttet. KodeNr Kode for målemetode KodeTekst Tilhørende (forklarende) tekst 4.58 MaleOppdrag Referanse til måleoppdrag 4.59 MalePlass Kode og tilhørende navn på måleplass. KodeNr Kode for måleplass KodeTekst Tilhørende navn på måleplass 4.60 MaleSted Kode og tilhørende navn på målested. KodeNr Kode for målested KodeTekst Tilhørende tekst Side 27

28 4.61 MaleTariff Kode og tilhørende navn på måletariff. KodeNr Kode for måletariff KodeTekst Tilhørende tekst 4.62 MalingMerknad Merknad/melding til den som skal foreta måling MdokArsk Kode og tilhørende tekst/forklaring på kvalitetsendring av vare (virke). KodeNr Kode brukt av aktør for å angi årsak KodeTekst Tilhørende tekst som forklarer koden 4.64 MdokLassreferanse Referanse til hvilket lass som er med i målingen MdokVolumtabell Angir hvilken volumtabell som er benyttet ved volumberegningen Melding Meldingsfelt. Rolle Angir hvem som har utstedt meldingen. Side 28

29 4.67 MottagendeSystem Brukes for å fortelle om det er SAP eller VSYS som er mottagende system Mottaker Hvem som er mottager av en melding Mva MVA beløp og attributt som forteller om det er inngåene eller utgående MVA MvaGrunnlag Kode (Ja/Nei) som forteller om beløpet inngår i MVAgrunnlag Navn Navn på aktør eller person. Side 29

30 4.72 Omregningsfaktor Faktor for omregning mellom mengder. OmregningMellom Mellom hvilke enheter faktoren er spesifisert for. Faktor Hvilken faktor som skal benyttes Periode Angir periode. PeriodeEnhet Enhet for periode. PeriodeNr Periodens nummer (for eksempel måned, uke osv.) PeriodeKvantum Kvantum for en spesifisert periode. Periode Hvilken periode det er angitt kvantum for. Kvantum Periodens kvantum PeriodeNr Nummer som angir periode PostNummer Postnummer 4.77 PostSted Poststed (korresponderende til postnummer) Pris Pris med angivelse av valuta og prisenhet. Side 30

31 4.79 PrislisteNr Angir hvilken prisliste som skal/er benyttet ved prisberegning PrisereguleringFlis Faktor for prisregulering på flis Registrert Dato og evt. tid for registrering av opplysninger RegistrertAv Hvem som har registrert opplysninger Sats Generelt felt for å angi en sats Skogavgift Sats for skogavgift Snuplass Navn og eventuell kartreferanse for snuplass. Side 31

32 4.86 Sortiment Virkessortiment / Varespesifikasjon. Forteler hvilket sortiment (vare) det gjelder. SortimentKvalitet og SortimentKvalitetBeskrivese er ikke i bruk i dagens løsning. De er tatt inn for å kunne skille varekvalitet fra varenummeret (SortimentNr). Feltene VSYSSortimentNr og VSYSSortimentBeskrivelse er bare aktuelle dersom man begynner å skille kvalitet fra varenummeret og da for å kunne være kompatibel med dagens VSYS. Øvrige felter som begynner med VSYS er tatt med for å kunne angi grupperinger og koder relatert til statistikker og rapportering i eksisterende system (VSYS) SortimentBeskrivelse Sortimentstekst (varetekst) 4.88 SortimentKvalitet Varekvalitet (sortimentkvalitet). Feltet er ikke i bruk i dag. Vil bli aktuelt dersom man ønsker å skille kvalitet fra varenummeret (sortimentnummeret) SortimentKvalietBeskrivelse Beskrivelse av sortimentkvalitet. Feltet er ik i bruk i dag. Vil bli aktuelt dersom SortimentKvalitet tas i bruk SortimentNr Sortimentnummer / varenummer SpesLinjenr Linjernummer for spesifikasjon. For hver linje i en meldingsspesifikasjon, skal det være et unikt linjenummer. Det skal fra et dokument/melding kunne gjøres en referanse til en linje i et annet dokument/melding StedNavn Navn på sted. Side 32

33 4.93 TeleForetrukket Angir hvilken teleforbindelse som er foretrukket. Feltet er JaNei-type som gir Ja og Nei som gyldige verdier Telekomm Element for å angi teleforbindelse (telefon, mobil, faks). Type teleforbindelse og nummer oppgis TeleNummer Telefonnummer, mobilnummer eller telefaksnummer Terminal Kode og tilhørende navn på terminal. KodeNr Kode brukt av aktør for å angi terminal. KodeTekst Tilhørende navn Tid Felt for å angi tidspunkt/klokkeslett TilleggTrekk Angir et tillegg eller trekk i forbindelse med prisberegning Tollstasjon Navn på tollstasjon Transportavstand Antall Km kjørt. Side 33

34 4.101 TransportSone Angir transportsone TrklartSiste Angir at dette er siste melding og det ikke vil komme ytterligere kvantum knyttet til denne leveransen TroppdrMaling Gruppeelement for måleopplysninger i et transportoppdrag Utfort Dato og eventuelt tid for når en handling ble utført Utsteder Identifiserer utsteder av et dokument. Obligatoriske felter: AktorId Aktørens identifikasjon Navn Aktørens navn PostNummer og PostSted Postadresse Side 34

35 4.106 Valuta Beløp i valuta Vareleverandor Identifiserer vareleverandør. Obligatoriske felter: AktorId Aktørens identifikasjon Navn Aktørens navn PostNummer og PostSted Postadresse Varemottaker Identifiserer varemottaker. Obligatoriske felter: AktorId Aktørens identifikasjon Navn Aktørens navn PostNummer og PostSted Postadresse Side 35

36 4.109 Verdi Angir en verdi og hvilken enhet verdien er angitt i VraketFra Dersom et sortiment (vare) nedgraderes, kan det i dette feltet angis hva det opprinnelige sortimentet var VsysAktorInternNr Angi aktørs internnummer brukt i VSYS dersom man velger å benytte annen identifikasjon for aktører VsysAktorNr Angi aktørnummer brukt i VSYS dersom man velger å benytte annen identifikasjon for aktører VSYSKompatibilitet Gruppe for å angi referanse til aktørnummer brukt i VSYS dersom man velger å benytte annen identifikasjon for aktører VSYSSortgruppe1 Sortimentgruppe 1 slik det brukes i VSYS. Feltet sikrer kompatibilitet med brukere av VSYS. Side 36

37 4.115 VSYSSortgruppe2 Sortimentgruppe 2 slik det brukes i VSYS. Feltet sikrer kompatibilitet med brukere av VSYS VSYSSortgruppe3 Sortimentgruppe 3 slik det brukes i VSYS. Feltet sikrer kompatibilitet med brukere av VSYS VSYSSortimenBeskrivelse Sortimenttekst slik det brukes i VSYS. Feltet sikrer kompatibilitet med brukere av VSYS VSYSSortimenNr Sortimentnummer slik det brukes i VSYS. Feltet sikrer kompatibilitet med brukere av VSYS VSYSTreslag Kode for treslag slik det brukes i VSYS. Feltet sikrer kompatibilitet med brukere av VSYS Xverdi X-verdi i en kartreferanse Yverdi Y-verdi i en kartreferanse Zverdi Z-verdi i en kartreferanse 5 complextype ComplexType er datatyper sammensatt av flere dataelementer. Side 37

38 5.1 aktor Datatype for å beskrive en aktør. 5.2 annenkvantitet Datatype for å angi annet kvantum i tillegg til originalkvantum. 5.3 belop Datatype for å angi beløp med angitt valuta. 5.4 datotidtype Datatype for å angi dato og klokkeslett. 5.5 dokumentid Datatype for dokumentid. Side 38

39 5.6 dokumentreferanse Datatype for referanse til annet dokument. 5.7 dokumentspesreferanse Datatype for referanse til spesifikasjon i et annet dokument klassifisertaktor Datatype for å beskrive en aktør med andre roller. Side 39

40 5.9 kodesetalfa Datatype for å angi alfanumerisk kode og tilhørende tekst kodesetnumerisk Datatype for å angi numerisk kode og tilhørende tekst kontaktpersontype Datatype for kontaktperson 5.12 kvantitet Datatype for kvantitet periode Datatype for periode sats Datatype for sats. Side 40

41 5.15 sortimenttype Datatype for sortiment stedadressetype Datatype for sted med angivelse av adresse stedtype Datatype for sted 5.18 telekommtype Datatype for telekommunikasjon. 6 Simple types 6.1 janeitype Datatype for ja/nei Side 41

42 6.2 s10 Streng med lengde s25 Streng med lengde s256 Streng med lengde s40 Streng med lengde s5 Streng med lengde s60 Streng med lengde 60 Side 42

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Kort Veiledning for superbrukere

Kort Veiledning for superbrukere Kort Veiledning for superbrukere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere nytt medlem Verifiser identitet Godkjent søknad Endre passord Glemt passord Lage nye brukere i TakeCargo

Detaljer

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Ehandel.no format Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Versjon med formatstruktur og komplett

Detaljer

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen Endringslogg for dette dokumentet Versjon Dato Endring Godkjent V01-V04 Arbeidsversjoner V05 31.mars 2011 Ajourført

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Kort veiledning for ruteplan

Kort veiledning for ruteplan Kort veiledning for ruteplan Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere hente og leveringssteder i ruteplan Registrere en ruteplan Registrere en rute Registrere en ukentlig

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 Bankenes felles implementeringsguide basert på versjon 3.3 av e2b Fakturaformat Versjon: 1.02 23. april 2012 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar

Detaljer

NOBB på web for brukere

NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO www.nobb.no Revidert 28.07.2011 Side 2 Dato 28.07.11 NOBB på web brukerveiledning

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem www.dagfinn.edb.com Versjon 1.1.9 - januar 2011 Innholdsfortegnelse Velkommen til Dagfinn... 3 Krav til utstyr... 3 Hjelp brukerstøtte

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 30. mai

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 1 av 30 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Fakturaprint i BBS format versjon 1.0 Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 2 av 30 Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer