Innleiing. Organisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innleiing. Organisering"

Transkript

1 Breiband i bygda Målet med denne rettleiaren er å hjelpe bygdelag til lettare å kunne realisere utbygging av moderne og framtidsretta kommunikasjonsnettverk. IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over 10 år mogleggjort og drive samarbeid om planlegging og gjennomføring av breibandutbygging i kommunane. Dette samarbeidet har vore avgjerande for både mobilisering og planlegging av ei lang rekkje breibandprosjekt. IT-forum utfører eit omfattande arbeid med å initiere, samordne og sikre viktige utviklingsaktivitetar til nytte for heile fylket. Etter utbygging av første generasjon breiband frå 2003 til 2010 har dei aller fleste husstandar i fylket tilgang til internett, men berre 50 % av husstandane har tilgang til hastigheitar opp mot 25Mbit/s eller meir. Behovet for høgare kapasitet aukar i takt med auka bruk og tilbod om nye tenester i nettet. Hovudproblemet er lange avstandar til fibernodar, telefonsentralar og til dels dårleg kvalitet på koparnettet. Vidare ligg nokre bygder i satellittskugge og har dermed problem med TV-dekning etter at den analoge kringkastinga vart avvikla. Familiar som ønskjer å busetje seg, eller å bli buande i bygda, krev tilgang til god infrastruktur. Breibandsleverandørane i Sogn og Fjordane tilbyr alle «fiber til heimen», men tilbodet er ofte avgrensa til sentrale områder. Utbygging av «fiber til heimen» er relativt dyrt, samanlikna med ADSL, VDSL og radio (WiFi), og ein

2 har derfor konsentrert utbygging i områder med mange husstandar innan eit geografisk avgrensa område. I grender og bygdelag med få husstandar og lange avstandar er det ikkje kommersielt lønnsamt å tilby fiber utan offentleg og/eller privat støtte. Dugnad og anna «gratisarbeid» kan vere nødvendig for å få tilgang til moderne breibandtenester i områder der det ikkje er kommersielt lønnsamt for leverandørane å bygge ut. Innleiing Gjennomføring av eit bygdefiberprosjekt kan vere ei utfordrande oppgåve som vil krevje stor lokal innsats over ein lengre periode. Ein må undersøke om det er interesse og stemning i bygda til å gjennomføre ein slik stor dugnad. Vi tilrår at det vert halde informasjonsmøter der ein legg før ein starter arbeidet med utbyggingsplanar. Detaljerte tekniske underlag og endelig kostnadsberekningar kan gjerast på eit seinare tidspunkt. Ein bør starte med å lage underskriftslister med namn, telefonnummer, adresse og gards- og bruksnummer på dei som er interessert. Bedrifter og offentlege bygg må kartleggjast særskilt. For å realisere ei utbygging av bygdefiber vil det være behov for ein stor eigeninnsats i form av dugnad og eigen tilleggsfinansiering. Dugnadsabeid kan vere skogrydding, graving med gravemaskin, handgraving, legging av rør, transport av massar m.m. Det kan vere nyttig å få ei oversikt over kven som vil bidra med kva inn i prosjekt på eit tidleg tidspunkt. Organisering Når grendelaget har kartlagt behov og interesse er det på tide å etablere ei prosjektgruppe som arbeidar vidare med finansiering og prosjektplanlegging. Sett gjerne saman ei gruppe med innbyggarar som brenn for prosjektet, og med ulik kompetanse og ansvarsområde. Arbeidsoppgåvene bør fordelast ut frå kompetanse og interesse. Forslaget under kan vere til hjelp. Prosjektleiar bør vere strukturert og samlande i bygda. Personen bør vere ei eldskjel med pågangsmot og gode kontaktar blant aktuelle samarbeidspartar. Vedkommande har ansvar for prosjektet si framdrift, søknadar, avtalar, kontraktsoppfølging og informasjonsarbeid. Økonomiansvarleg. Prosjektet må sikre at ein har kontroll på økonomien og at alle involverte får full innsikt. Person som er strukturert og ryddig, gjerne med utdanning og erfaring frå økonomiarbeid i arbeid eller frivillige organisasjonar. Dugnadsleiar. Prosjektet vil krevje mykje dugnad, organisering og oppfølging. Det kan derfor vere ein ide å ha ein eigen dugnadsleiar som er flink til å få med seg andre og organisere arbeid. Dette er gjerne ein arbeidskar som ikkje er redd for å ta eit tak.

3 Økonomi Realisering av bygdefiber føreset eit spleiselag og dugnad mellom alle partar i prosjektet. Dette kan vere private bedrifter, husstandar, hytteeigarar, leverandørar og tilskot frå det offentlege. Kostnad per tilkopling i bygdefiberprosjekt vil erfaringsvis bli høgare enn i tettbygde strøk. Større avstandar krev meir graving og meir materiell. Kostand på tilkopling vil variere frå prosjekt til prosjekt ut frå avstand, topografi, dugnadsinnsats og bruk av eksisterande i infrastruktur. Val at tekniske løysingar vil og vere avgjerande. Fiberprosjekt vil som regel koste i storleiken kr per tilkopling. Kostnad- og finansieringsplan må avklarast før anleggsarbeidar startar opp og kontraktfestes. Det må avklarast kven som vert kontraktspart i eit utbyggingsprosjekt og korleis ein skal handtere spørsmålet om meirverdiavgift. Skal det opprettast eit eige selskap eller bedrift som står for investeringar og anleggskostnaden? Finnes det ei eksisterande bedrift/selskap som kan nyttast Kan kommunen stå som kontraktspart? Kartlegging Det er ein del kartlegging som må gjerast før ein går i gang med prosjektgjennomføringa. Har lokale breibandleverandørar utbyggingsplanar i området? Har Telenor, NetCom eller andre planar om utbygging av mobilt internett? Har Telenor planar for oppgradering/modernisering av telefonsentralen i bygda? Er det planar om bygging eller utbetring av offentlege eller private vegar i utbyggingsområdet. Finnes det trekkerøyr, stolpar eller anna infrastruktur som kan nyttast? Kvar finst nærmaste fiberaksess ein kan nytte seg til? Har nettleverandøren planar om større vedlikehald, utbygging eller endringar av nettet? Det må etablerast kontakt med teknisk etat i kommunen. Det er avgjerande at kommunen er positiv og at det vert lagt til rette for å finne gode løysingar. Prosjektet må avklare om det må takast spesielle omsyn i utbyggingsområde, slik som kulturminner, verneverdige objekt, vass- og avløpsnettverk, graving i kommunale vegar. Kryssing av fylkesveg og riksveg krev løyve frå Statens vegvesen. Dette kan vere både tidkrevjande prosessar og kostbare løysingar. Prosjekt må og kontakte alle grunneigarar og avklare korleis dei stiller seg til å graving og framføring av linjenett over eigedommane. Avhengig av kva tekniske løysingar ein vel kan det vere behov for oppføring av sendestasjonar/master, kummar, koplingsskåp og hytter der det og må framførst elektrisk straum. Alle mogelegheiter og hindringar bør i størst mogeleg grad avklarast før ein startar utbygging.

4 Løysings- og kostnadsoverslag Når innleiande aktivitetane er gjennomført kan det vere på tide å ta kontakt med ein eller fleire breibandleverandørar. Invitere til eit møte i bygda der de informerer om prosjektet sine målsettingar, interessentar, behov og ynskjer. Be leverandøren utarbeide ei første løysingsskisse og kostnadsoverslag. Leverandørane har truleg relevant erfaring frå liknande prosjekt og vil kunne utarbeide eit grunnlag som prosjektgruppa kan presentere i eit neste informasjonsmøte i bygda. Større prosjekt vert gjerne delt inn i fleire fasar med ei anbefalt rekkefølgje. Løysingsforslaget vil innehalde forslag til teknisk løysing, kva oppgåver som kan gjerast på dugnad og korleis dette arbeidet kan utførast. Offentleg støtte Regjeringa har etablert ei tilskotsordning for breiband. Gjennom denne ordninga vil regjeringa sikra eit tilstrekkeleg godt breibandtilbod til områder det ikkje er lønnsamt å byggje ut på kommersielle vilkår. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvaltar denne tilskotsordninga og lyser midlar ein gong i året. Det er kommunane og fylkeskommunen som kan søke Nkom om dei statlege tilskotsmidlar. Eigendelen for kommunane er 30-40%. Søknadsfristen er på våren, sjå I statsbudsjettet for 2015 er det sett av 110 millionar kroner til denne tilskotsordning. I 2014 var potten 160 millionar kroner. I 2014 fekk 23 prosjekt i Sogn og Fjordane tildelt 40 millionar kroner frå denne ordninga. Eigendelen for kommunane/fylke er 30-40%. Det er viktig å kontakte kommunen så tidleg som mulig i prosessen å melde inn behov. Framtidige utlysningar krev at kommunen har utarbeida kommunale utbyggingsplanar og prioriteringslister. Dei prosjekta som er komme lengst og er klare for utbygging vert truleg prioriterte. Aktuelle tekniske løysingar Det finst ulike tekniske løysingar for å realisere ei breibandutbygging. Ofte vert det valt ei kombinasjon av ulike tekniske lysingar. Fiber Det største fordelen med breiband via fiber er kapasiteten. Fiber overfører datasignal ved hjelp av lys, i lyset sin hastigheit. Fiber har tilnærma uavgrensa kapasitet og gir synkron overføring, det vil seie at nedlastingshastigheit (nedstraum) og opplastingshastigheit (oppstraum) er lik. Det er endeutstyret som avgrensar kva hastigheit du kan få. Breibandleverandørane i fylket leverar i dag abonnement med

5 kapasitet frå 30Mbit/s til 100Mbit/s. Dagens multi-modus fiber har ei bandbreidde på 1 Gbit/s. Breiband via fiber er som regel meir stabilt enn mobilt breiband eller breiband via xdsl-teknologien. Etableringskostanden er normalt langt høgare for fiber enn andre teknologiar, men ein vil ha ei varig løysing i mange år fram i tid. VDSL (Very High Digital Subsciber Line) og fibernode VDSL og VDSL 2 er så langt det beste DSL alternativet på marknaden. VDSL og VDSL2 er som ADSL asymmetrisk, men mottakshastigheita (nedstrøm) og sendehastigheita (oppstrøm) på linja er betydeleg høgare. Telenor gjennomfører ei storstilt oppgradering/modernisering av sine telefonsentralar. Dei oppgraderte sentralane vil tilby VDSL, ein teknologi for som utnyttar det eksisterande koparnettet betre enn ADSL. VDSL kan gi opptil 50Mbit/s nedlasting på kabellengder opp til ca. 800m - 1 km frå sentralen. Overføringshastigheita vert redusert med lengda og kvaliteten på koparkabelen. For abonnentar med lengre avstand til sentralen kan det byggast fiber ut frå sentralen til for eksempel eit byggjefelt der ein etablerer ein fibernode. Fibernoden inneheld ein liten sentral som tilbyr VDSL lenger ut i nettet til fleire abonnentar. Frå fibernoden til husstanden nyttar ein eksisterande koparkabel. Per i dag er det berre Telenor og NextGenTel som tilbyr VDSL Radio (WiFi) Radiobreiband inneberer at du monterer ei antenne på huset og koplar denne til innvendig utstyr for tilkopling til internett. Antenna kommuniserer med leverandøren sitt sendepunkt. Radio til heimen (punkt-til-multipunkt) vart mykje brukt for ein del år sidan, men er etter kvart erstatta av andre og betre løysingar. Dagens radiolink (punkt-til-punkt) vert mest nytta til å føre fram høg-hastigheit breiband til områder der ein ikkje finn det teknisk eller økonomisk mogleg å kable fram fiber. Dette kan vere til mobile basestatasjonar som skal levere mobilt breiband (4G) eller tilførsel til noder i bygder der ein kablar med fiber eller tilbyr VDSL på eksisterande koparkablar ut til kvar husstand. Ceragon (tidlegare NERA) nyttar konsesjon baserte frekvensar og kan levere opptil 600Mbits fullt utbygd. Ubnt nyttar opne frekvensar i 5 Ghz-bandet og kan gi kapasitetar opptil 80 Mbits pr. kunde.

6 Mobilt breiband (3G / 4G) LTE (Long Term Evolution) er ei vidareutvikling av GSM- og UMTSmobilnetta. Desse vert kalla 2G og 3G fordi dei er andre og tredje generasjon mobilnett. Det avvikla NMT-telefonnettet var første generasjon. Sidan LTE er fjerde generasjon vert denne kalla 4G. I utgangspunktet gir LTE berre tilgang til data, ikkje tale. Dei aller fleste telefonar vil nytte 3G- eller GSM i tillegg til 4G, og dermed også tilby samtalar. Det vert forska på tale over LTE (VoLTE), men tenesta er ikkje tilgjengeleg per i dag. LTE vert bygd ut på forskjellige frekvensar. 3G-nettet nyttar 900- og 1900 MHz-banda i Noreg, medan 4G nyttar 2600, 1800 og 800 MHz-banda til utbygging av LTE. Lågare frekvens gir lengre rekkevidde. 800 MHz er derfor godt egna i distrikta. LTE kan gi mottakshastigheit (nedstrøm) på opptil 40 Mbit/s, men som med alle delte ressursar gir også LTE varierande hastigheit etter kor mange som nyttar nettet samtidig. Dagens abonnement har ei kvoteregulering. Telenor og Netcom oppgraderar sine basestasjonar til LTE. For at ein basestasjon skal kunne levere LTE må denne matast med fiber eller høg-hastigheit radiolink. Netcom har krav om 98 % befolkningsdekning innan Dekningskart for Netcom og Telenor https://netcom.no/dekningskart ICE nett Ice Norge AS opererer med ein eigen infrastruktur bygd på 450 MHz-frekvensane og dekker meir enn 75 prosent av Norges landareal i tillegg til dekning langs kystlinja. Maksimal hastigheit er 9,3 Mbit/s nedlasting og 3,1 Mbit/s opplasting. Dagens abonnement har ei kvoteregulering. Radiofrekvensane i 450 MHz-bandet var tidlegare i bruk for NMT. Dette frekvensbandet gir stor geografisk dekning. Større områder vert dermed dekka av færre basestasjoner og enklare infrastruktur enn dei banda som ligg høgare i frekvens. Ice krev ingen lokal infrastruktur utover brukaren sitt eige utstyr og montering av dette. Sjå for meir informasjon Satellitt Breiband via satellitt kan vere løysninga for husstandar som ikkje kan få fiber, VDSL, ICE eller andre tilbod. Montering er nokså lik oppsett av vanleg parabol for TV, men krev noko meir finjustering. Krev fri sikt mot stellitten, ca. 180 grader sør. Montering må gjerne utførast av forhandlar. Ein kan oppnå teoretiske hastigheiter opp til 20Mbit/s nedstrøms og 6Mbit/s oppstøms. Som for Ice og mobilt breiband finnes det ulike kvotebegrensing og ulike abonnement.

7 Breiband via satellitt krev ingen lokal infrastruktur utover brukaren sin eigen parabolpakke. Breiband via satellitt kan og vere aktuell som backup til andre teknologiar. Sjå for meir informasjon og prisar. Oppstart Om ein vel å gå vidare må det takast ei avgjer på oppstart og skrivast kontrakt med ein breibandleverandør som skal stå for prosjektgjennomføringa og det teletekniske arbeidet. Om kommunen er kontraktspart må regelverk for offentleg innkjøp føljast. Offentlege innkjøp skal så langt som muleg basere seg på konkurranse for å sikre effektiv ressursbruk i det offentlige og bidra til økt verdiskapning i samfunnet. For meir informasjon om regelverket sjå og Kontraktar Breibandleverandøren vil i dei fleste tilfelle stå som eigar av det etablerte nettverket. Alt som vert lagt ned i dugnadsarbeid, privat og offentleg økonomisk støtte vert eit anleggsbidrag for å få realisert utbygging. Drift av nettverket og tenestene i nettet vert betalt av abonnentane. Breibandleverandøren har ei standardkontrakt med kvar enkelt abonnent som beskriv kva tenester som vert levert (internett kapasitet, telefoni, TV kanalar o.s.v), etableringskostand og bindingstid. Beskriving Ved bygging av fibernett vert det etablert ein eller fleire nodar i bygda der leverandøren plasserer teknisk utstyr som fordelar signalet ut til abonnentane. Noden vert kopla til leverandøren sitt fibernett. Frå noden må det gravast grøfter der det vert lagt ned trekkerøyr som det seinare skal blåsast fiberkablar gjennom. Alternativt kan det strekkast kablar i eksisterande eller nye stolpar.

8 Det vert montert kummar og koplingsskåp med skøytepunkt ca. for kvar 1km. Mellom node og koplingsskap vert det lagt 40mm trekkerøyr, medan det ut til kvar abonnent vert lagt 12mm trekkerøyr på inntil 450 meter. I kummane er det vanlegvis lagt ein kveil på ca. 2 meter. Saman med trekkerøyra vert det lagt ein peileråd/søkekabel. Ca 20 cm over trekkerøyret vert det lagt varslingsband. Kommunen stiller vanlegvis krav til gravedjupn. Desse kan variere noko frå kommune til kommune og må tilpassast lokale forhold og krav. Normalt gravedjupn er cm og 80 cm på dyrka mark. Micro-trenching Micro-trenching er relativt ny og effektiv måte å legge trekkerøyr for fiber i asfalt. Man skjærer då eit spor i avfalten, legger trekkerøyr nedi sportet og tetter igjen med ein fugemasse.

9 Mobil: Epost: Kontaktperson for prosjektet: Stig Ødegård Her er fire lokale bedrifter. idrettslag med klubbhus og fotballbane. nærbutikk, eldretun med 8 leilegheiter, barnehage, grunnskule, det er bygda I Flatraket er ei bygd i Selje kommune med ca. 115 husstandar, og 320 innbyggjarar. Prosjektet er eit samarbeid mellom eldsjeler i bygda, bygdelag og lokale aktørar. Prosjektet er finansiert ved hjelp av offentlig støtte og dugnadsarbeid. Første initiativ til prosjektet starta i desember Sommaren 2014 er det ferdig utbygd fibernettverk til alle husstandar på Flatraket med tilbod om høghastigheit internett og Digital TV. Dette er ei oppsummering av prosjektet «Fiber på Flatraket», og er tenkt som hjelp til andre bygder som ynskjer å få til utbygging av fibernettverk i si bygd. Bygda Vedlegg

10 Kort status på infrastruktur i bygda før vi starta utbygging av fibernettverket: Internett ADSL Telefonsentralen på Barmsund ligg 4-5 km frå sentrum av Flatraket. Noko som fører til at maksimal hastighet på ADSL er 2-3 Mbit/s. Sentralen har også kapasitetsproblem på høgtrafikk-tidspunkt. Telenor har ingen planer om oppgradering av sentralen. Mobilt breiband 3G ingen dekning Kun vanlig GSM mobilnettverk med Edge oppkobling for mobildata. Riks-TV ingen dekning Delar av bygda ligg også i satellittskugge pga. høge fjell Kabel-TV Bygdefolket bygde eige kabelnettverk på dugnad i Flatraket Kabel-TV har 73 medlemmer. Sentralen vart digitalisert i 2008 med Canal Digital TV, men ikkje klargjort for internett. Mykje av utstyret er gamalt og heile nettverket vil ha behov for store oppgraderingar innan 3-5 år. Tilgang til fiberkablar o Telenor sjøkabel er tatt i land. Går i grøft og luftlinje igjennom bygda mot telefonsentra på Barmsund. Ingen tilkoblingar til denne i bygda o Nordfjordnett Nordfjordkommunane sin interkommunale fiberkabel er tatt i land og kopla mot dei kommunale bygningane: barnehage, eldretun og skule Enivest leverer allereie internett på denne til 4 bedrifter i bygda som ligg i nærleiken av landtak for sjøkabelen Aktørar «Eldsjeler» Utålmodige privatpersonar i bygda som tok kontakt med Enivest for å undersøke moglegheitene for utbygging av raskare internett med tilstrekkelig kapasitet. Flatraket Kabel-TV «Bygdelaget» som representerer alle husstandane i dette prosjektet. Sidan eit fibernettverk ville erstatte dagens kabel-tv nettverk, var det naturlig for eldsjelene å samarbeide med Flatraket Kabel-TV om utbygginga. o Signerte formell avtale med Enivest om utbygging av fibernettverk. o Organiserte dugnadsarbeid og ordna søknader til kommune, Vegvesen, gravemelding, etc. o Søknad om offentlege midlar til breibandutbygging Enivest o Utarbeida tilbod på utbygging av fibernettverk. Dette var utgangspunkt for alt arbeidet som var gjort for å informere bygdefolket, søknad om offentlig støtte, osb. o Leverer Internett (breiband) og Digital-TV tenester på det nye fibernettverket Sogn og Fjordane Energi (SFE) o Eigar av fibernettverket, ansvarlig for drift og vedlikehald. Fokus Infranett AS Firma som bygger ut fibernettverket, etter anbodskonkurranse frå SFE. All dialog i prosjektet var i oppstarten mellom «Eldsjeler» og Enivest som gjorde ei «grov prosjektering» av fibernettverk på Flatraket. Andre potensielle utbyggarar vart kontakta, men viste ikkje interesse for prosjektet. Flatraket Kabel-TV kom seinare inn i bildet som «representant» for bygdafolket. Dei er registrert i Brønnøysund med org.nr, og ordna med formelle ting som kontrakter og søknader. Når sjølve utbygginga kom i gang med gravearbeid og utbygging, så gikk dialogen direkte mellom «Eldsjeler» og Fokus Infranett AS. I tillegg til noko dialog framleis med Enivest.

11 Kronologisk beskrivelse Desember 2012 o Ei gruppe «Eldsjeler» møtes og diskuterer korleis vi kan gjere noko med det dårlige internett tilbodet i bygda. Vi trudde fiberutbygging var for kostbart i ei så lita bygd, og såg for oss eit alternativ med radiolink og trådlaus tilkopling for enkelte husstandar som var interesserte. o Eldsjeler tar kontakt med Enivest og spør om dei kan komme med tilbod på internett teneste i bygda. Vi sa vi ville organisere dugnadsarbeid, søknader, løyve etc. Februar 2013 o Enivest har gjort ei «grov prosjektering» av fiberutbygging på Flatraket og komme følgjande tilbakemelding. Vi må betale eit tilskot på ca. NOK 1,6 mill og skaffe minst 65 abonnentar Om vi gjer all graving på dugnad kan vi kutte ca. 1 mill Om vi skaffar 90 abonnentar kan vi redusere tilskotet med kr ,- Vårt anleggsbidrag med 65 abb. og Enivest tar all graving - kr Vi tar graving på dugnad - kr Vi aukar frå 65 til 90 abb. - kr Totalsum kr (Vart seinare ,- i endelige tilbodet som vi forplikta oss til) Mars 2013 o Dialog med Enivest om kvar det finst luftspenn eigd av SFE som kan nyttast. Her var det mykje «feltarbeid» i bygda, og epostar med kart og teikningar fram og tilbake. o «Endelig tilbud» frå Enivest der vi forpliktar oss til følgjande: Skaffe 90 abonnentar Grav ca. 900 meter grøft (Einigheit om kva luftspenn som kan nyttast) Betale tilskot på NOK ,- inkl. mva o Eldsjeler ser at for å klare å skaffe så mange abonnentar i ei bygd med 115 husstandar må vi samarbeide med Flatraket Kabel-TV og få med alle deira 73 abonnentar. Mai 2013 o Eldsjeler stiller på Årsmøte i Flatraket Kabel-TV og informerer om tilbodet vi har forhandla fram.

12 Alle på årsmøtet var positive sidan nytt fibernettverk vil bli drifta og vedlikehalde av SFE, og dei kan spare seg mykje arbeid. Konsekvensen av dette er at Flatraket Kabel- TV vil bli nedlagt. Det vart vedteke å kalle inn til informasjonsmøte for heile bygda og ekstraordinær generalforsamling i Flatraket Kabel-TV. Juni 2013 o Flatraket Kabel-TV lager eit informasjonsskriv og deler ut i alle postkasser o Informasjonsmøte i klubbhuset 25. juni 2013 Enivest stiller med en representant på møtet for informasjon, brosjyrer, osb. Ca. 60 personer stiller på møtet, alle er positive. Forslag på møtet er at kvar husstand må betale inn avgift på NOK 3.000,- til dekking av tilskot og utgifter ved graving. Det blir oppretta ei bindande påmeldingsliste som blir lagt ut i nærbutikken o Flatraket Kabel-TV gjennomfører ekstraordinært årsmøte etter informasjonsmøtet. Det blir einstemmig vedteke å gå for fiberutbygging. o Flatraket Kabel-TV lager nytt informasjonsskriv i alle postkasser for å informere om vedtak på møtet, og bindande påmeldingsliste i nærbutikken. o Vi opprettar ei Facebook-side for deling av informasjon : Juli 2013 o Påmeldingsliste i nærbutikken med frist til å teikne seg innan 1. august. Tilsaman 97 personer skriv seg på lista, som vi sender til Enivest første veka i august. September 2013 o Flatraket Kabel-TV signerer formell kontrakt med Enivest basert på tilbudet vi fikk i mars. Vi avtaler at vi skal være klare til å grave våren 2014, og Enivest forplikter seg til at fibernettverket skal være ferdig utbygd innen 31. august o Flatraket Kabel-TV Undersøker mulighet for offentlig støtte til utbygginga. Snakkar med Selje Kommune, IT-Forum Sogn og Fjordane, og Næringsavdelinga i Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Sender søknad om støtte til Selje Kommune på totalt NOK ,- med 50% eigenandel. Kasserar oppretter eigen prosjektkonto og fakturerer NOK 3.000,- til kvar husstand som har skrive seg på lista Antall husstandar på lista er no kome opp i 102 av totalt 115 September Oktober 2013 o Enivest kontaktar alle husstandar på lista direkte og tar bestilling av Internett, TV og telefonabonnement. Januar - februar 2014 o SFE har ute anbud på bygging av fibernettverk på Flatraket Mars 2014

13 o o Fokus Elektro vinner anbudet, og Flatraket Kabel-TV får tilsendt kart med innteikna trasear for graving. Igjen vart det mykje «feltarbeid» i bygda for å avklare kvar vi kunne nytte eksisterande rør, og ny dialog rundt SFE sine eksisterande luftspenn. Flatraket Kabel-TV: Registrerer seg på og bestiller påvisning på alle innteikna trasear Sender søknad om graveløyve til Statens Vegvesen og Selje Kommune. Må søke spesifikt om kryssing av kommunal veg på 6 stader Snakkar med alle berørte grunneigarar om løyve til graving April mai 2014 o Fokus Elektro leverer rør, søketråd, merkeband og anna materiell til graving o 4 veker med graving på dugnad. Totalt blir det grave ca m med grøft fram til alle tomter i bygda. 2 lokale «minigravemaskiner» blir leigd inn på dei lengste traseane Dugnadsarbeidarar hjelper til med skjæring av asfalt, legge rør, køyre sand, fylle igjen grøft, plukke stein, rake, så gras, osb. Korte og bratte trasear blir grave for hånd på dugnad o Flatraket Kabel-TV går nye rundar med Selje Kommune og fylkeskommuna om mulighet for offentlig støtte. Mai 2014 o Flatraket Kabel-TV får innvilga søknad om støtte til fiberutbygging gjennom tildelte breibandsmidlar til Selje Kommune Mai juli 2014 o Fokus Elektro bygger fibernettverk til alle hus på Flatraket

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Fase 2 av skogreisinga? Fase 1 = etablering av ny skog Fase 2 = etablering av infrastruktur i skog Fase 1 av skogreisinga tok brått

Detaljer

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald Fagsjef VA Stig Hagenes Litt om Fjellvar AS Utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga til Fjell kommune, samt drift av renovasjonstenestene

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Hafstad Idrettspark. Eigedomsselskap. Samarbeidsprosjektet i Førde. Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 %

Hafstad Idrettspark. Eigedomsselskap. Samarbeidsprosjektet i Førde. Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 % Hafstad Idrettspark Samarbeidsprosjektet i Førde 1 Eigedomsselskap Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 % Selskapet sitt formål Oppføre, eige og forvalte idrettsanlegg

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saksframlegg Saksbehandlar: Reidun Aaker Arkivsaksnr.: 09/639 Arkiv: M30 100000021988.s FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saka vert avgjort av: Ål kommunestyre

Detaljer

BREIBANDSTATUS I SOGNDAL KOMMUNE 2014

BREIBANDSTATUS I SOGNDAL KOMMUNE 2014 BREIBANDSTATUS I SOGNDAL KOMMUNE 2014 Innhold Innleiing...3 Samandrag...3 Status breibandsdekning Sogndal kommune 2013...4 Status breibanddekning Sogndal kommune 2014...6 Breibandstatus etter næring, skule

Detaljer

INFORMASJON OM GRAVING OG MONTERING FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL.

INFORMASJON OM GRAVING OG MONTERING FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. INFORMASJON OM GRAVING OG MONTERING FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER VELKOMEN SOM KABELTV-KUNDE Dette heftet vil gi deg litt informasjon om det arbeidet som skal gjerast for å få Tussafiber

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Innkalling til Årsmøte i Aurland Kabel TV Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Deltakere: Abonnenter i Aurland Kabel TV Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Årsmelding

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Oppgradering av eksisterende boligmasse Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Husbankens mål og arbeid Oppgradering av eksisterande bustadar Fleire bustadar og bygg skal

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Leveransen -Prosjektføremål.

Leveransen -Prosjektføremål. Leveransen -Prosjektføremål. Føremålet med dette prosjektet er å kunne tilby breibandkommunikasjon med minimum 30/10 mbit/s kapasitet til fastbuande og bedrifter innafor nærare definerte geografisk område,

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

Breiband i Valdres. Prosjektmandat

Breiband i Valdres. Prosjektmandat Breiband i Valdres Prosjektmandat 2017 2020 1 1. OPPDRAGSGJEVAR / PROSJEKTEIGAR Kommunane i Valdres ved Styringsgruppa for breiband. Styringsgruppa er samansett av seks ordførarar og seks rådmenn. 2. MÅL

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Turstiar i Kvinnherad

Turstiar i Kvinnherad Turstiar i Kvinnherad - eit samarbeidsprosjekt Karen Løvfall Våge prosjektleiar Korleis starta det? Behov for betre informasjon Vanskeleg å finna startpunkt for turar Kor krevande er turane? Parkering?

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Det eg vil snakka om er: Utfordringar, strategi og prosjektstyring for VA i Bømlo kommune. Her finn du oss: Øykommune med meir enn 1000

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200906373-6 Arkivnr. 814 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 RADIOSAMBAND I TUNNELAR I

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst Bakgrunn: Behovet for betre utnytting av IKT investeringar har blitt understreka av fleire og er kommen til uttrykk i nasjonale handlingsplanar som enorge 2009 og KS sin ekommune 2009 På bakgrunn av dette

Detaljer

Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA

Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA Bybanen i Bergen Konsekvenser for VA Hogne Hjelle, Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten VA-dagane på Vestlandet 23. 24. september 2009 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! Hardanger Energi AS deltek i eit prosjekt som går under namnet SORIA (Samarbeid Om Rasjonell Innføring og drift av Ams ) Beskrivelse: «Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) har besluttet innføring

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015

Bredbånd i Norge 2015 Bredbånd i Norge 2015 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Tre hovedtema: Høyhastighets bredbånd Tilgang / dekning Anvendelse i form av antall abonnement og hastighet Analyse av hastighetsmålinger

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kva kan kommunane spare? Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Lovpålagte oppgåve Naturskadelova

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen Skiforening / Skigruppa Mai 2016 Nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen skiforening vil etablere eit nærmiljøanlegg

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL.

VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER VELKOMEN SOM FIBERKUNDE Dette heftet vil gi deg litt informasjon om det arbeidet som skal gjerast for å få lagt fiber inn

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer