Protokoll styremøte 1/ kl på Fritzøe Gård Restaurant

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant"

Transkript

1 Protokoll styremøte 1/ kl på Fritzøe Gård Restaurant Styre- og varamedlemmer: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn Lia, Inger Ness. Forfall: Tommy Svendsrud. Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen. 1. Referatsaker: R.sak1/12-14: R.sak2/12-14: R.sak3/12-14: R.sak4/12-14: R.sak5/12-14: R.sak6/12-14: Nye idrettslag: Ingen Nye grupper idrettslag: Ingen Fotballforbundet har i e-post av delegert til Vestfold Fotballkrets å vurdere opptak av nye klubber i Vestfold. Skiforbundet har i e-post av delegert vurdering av opptak av nye klubber til Telemark og Vestfold skikrets. Henvendelse fra NIF vedr. ekskludering av utøver fra en danseklubb i Tønsbergområdet. Henvendelse fra Vestfold Golfklubb vedr. spørsmål om habilitet/valgbarhet. R.sak7/12-14: Søknad fra Nøtterøy IF om dispensasjon fra NIFs 10-9 (gammel lov) R.sak8/12-14: Mottatt henvendelse fra Tønsberg Ishockeyklubb den vedr. mulig søknad om omorganisering til allianseidrettslag. R.sak9/12-14: R.sak10/12-14: Søknad om dispensasjon fra NIFs lov 2-7 (1) og (2) vedr. Larvik Golfklubb sin representasjon på Golftinget. NIF har trukket ut tre idrettslag for rutinekontroll av mva-komp. rapporteringen. Disse er IF Fram, Tønsbergs Turnforening og Berger IL. Kretsen har bedt om dokumentene å få tilsendt de aktuelle dokumentene. R.sak11/12-14: LAM er fordelt av alle idrettsrådene innen fristen. R.sak12/12-14: Søknad til VFK om rammetilskudd for

2 2. Orienteringssaker O.sak1/12-14: Personalsituasjonen. O.sak2/12-14: Innsalg AktivSkole365 på rektormøte 1. nov. i Larvik kommune. O.sak3/12-14: Møte og idedugnad med Larvik kommune og fylkeskommunen vedr. søknad om tilskudd til fysisk aktivitet 2. nov. Det ble enighet om et prosjekt kalt Aktiv Larvik hvor vi er definert som samarbeidspartner i styringsgruppa, samt leverandør av AktivSkole365. O.sak4/12-14: Org.sjef møtte Nøtterøy kommune og Nøtterøy IR på Borgheim 2. nov. Tema var samarbeidsavtale mellom IR og kommune. O.sak5/12-14: Idrettsrådsbesøk Holmestrand IR 7. nov. Lars Martin Monsen deltok fra VIK. O.sak6/12-14: Møte med VFK og NM-arrangøren på skøyter 8. nov Det ble bestemt at VFK støtter arrangementet økonomisk gjennom en profilering av Vestfold Toppidrett. VT vil ha reklame på puter samt en stand på arrangementet den 17. og 18. desember O.sak7/12-14: Org.sjef gjennomførte møter med Berit Nilssen og Lene Camilla Westgård Halle 10. nov., begge i Hovedutvalget for kultur og helse, vedr. revidering av retningslinjene for tilskudd til frivillige paraplyorganisasjoner. O.sak8/12-14: VIK avhold sitt kretsting på Politihøyskolen i Stavern. O.sak9/12-14: Lisbeth Danielsen og org.sjef møtte leder av hovedutvalget for kultur og helse Hans Olav Hønsvoll 14. nov. Tema var revideringen av retningslinjene for tildeling av tilskudd til frivillige paraplyorganisasjner. O.sak10/12-14: Org.sjef hadde møte med Lardal IR 14. nov. som har vært uten leder i over ett år. Ole Wiik ble konstituert som ny leder fremt il årsmøtet i O.sak11/12-14: Org.sjef deltok 15. nov. på NAV seminar på Jarlsberg konferansesenter med tema oppfølging av sykemeldte m.v. O.sak12/12-14: Fagseminar om doping 15. nov. på Bakkenteigen. Antidoping Norge var arrangør. Det blir lagt opp til at det dannes et nettverk i forhold til dopingarbeid i Vestfold. VIK har meldt interesse for deltakelse i nettverket. Lisbeth Danielsen deltok fra VIK. O.sak13/12-14: Styringsgruppemøte i Vestfold Toppidrett 16. nov. og juleavslutning i Oslo. O.sak14/12-14: Utviklingsdag 21. nov. Norges idrettsforbund, Ullevål Stadion. Lisbeth Danielsen og Lars Martin Monsen deltok fra VIK. O.saK15/12-14 Fagsamling vedr. klubbutvikling og veilederskolering, Ullevål Stadion 22. nov. Lisbeth Danielsen og Lars Martin Monsen deltok fra VIK. O.sak16/12-14: Org.sjef holdt innlegg på høringsmøte 22. nov. vedr. behandlingen av fylkesbudsjettet O.sak17/12-14: Org.sjef deltok 23. nov. på NIFs økonomidag på Gardermoen v2 Side 2 av 5

3 O.sak18/12-14: O.sak19/12-14: Org.sjef deltok på en befaring på Borgen skianlegg 25. nov. sammen med Vestfold fylkeskommune. Tema var videre utviklingsplaner for Borgen. Svarstad IL orienterte. VFK signaliserte at Borgen fortsatt vil få støtte som et fylkesanlegg. Idrettsrådsbesøk 30. nov. hos Holmestrand IR. Org.sjef og Lars Martin Monsen deltok fra VIK. Fra Holmestrand kommune stilte kultursjefen. Tema var bl.a. ny kommuneplan for kulturanlegg (og idrett). 3. Avholdte kurs/kursplan ut året Økonomistyring og regnskap 7. november og 14. november (31 deltakere). Hjertestarter 10. november (6 deltakere, kunne maks være 8) Førstehjelp 17. november arrangert på forespørsel fra Tønsberg Taekwon- Do Klubb i Eikhallen med kun deltakere fra klubben (22 deltakere). Oppføgingsmøte Holmestrand IR 30. november (6 deltagere deltakere). AktivSkole365 særidrettskurs o Friidrett Monica Frøynes, daglig leder i Vestfold Friidrettskrets har vært hos/skal til Gjøklep, 16. november Tjodalyng, 30. november o Turn Lars Gunnar Risa, daglig leder i Vestfold Gymnastikk og turnkrets har vært hos/skal til: Lardal, 7. desember Vear, 8. desember Stokke, 12. desember Tjodalyng, 14. desember 4. Vedtakssaker: V.sak1/12-14: Styrets arbeidsform og fastsettelse av møteplan 2012 V.sak2/12-14: Behandle styrets godtgjørelser V.sak3/12-14: Resultatregnskap per 5. desember V.sak4/12-14: Eventuelt. V.sak1/12-14: Styrets arbeidsform og fastsettelse av møteplan 2012 Det har vært praksis at styret med alle vararepresentantene, har blitt innkalt til alle styremøtene. Det har noen fordeler og noen ulemper. Fordelen er at vararepresentantene får god innsikt i sakene og kan således bidra i diskusjonene. Ulempen er at organisasjonsslitasjen blir større og at kostnadene ved å avholde styremøtene blir høyere v2 Side 3 av 5

4 Det vanlige i andre sammenhenger er at kun det faste styret møter (her 5 repr.), og at varamedlemmene kun kalles inn når det er forfall blant styremedlemmene. En slik ordning vil kunne redusere møtepresset på hele styret, inkludert varamedlemmene. Styrets representasjon må også ses i sammenheng med møtefrekvensen. Det har vært vanlig med et styremøte den tredje torsdagen i hver måned, unntatt juli måned. I 2011 er det, med kveldens styremøte, avholdt 11 styremøter. Det må vurderes å ha færre styremøter for å redusere møteslitasjen. Det er administrasjonens vurdering at 7 styremøter per år er tilstrekkelig og at eventuelle hastesaker mellom disse styremøtene tas per e-post som er en kurant behandlingsform. Styrets vararepresentanter innkalles fast til styremøtene. Vararepresentantene har imidlertid ikke møteplikt. Følgende møteplan for 2012 vedtas: januar mars mai juni (inkl. sommeravslutning) august oktober desember (inkl. juleavslutning) Møteplanen må anses som veiledende og det kan bli endringer av oppsatt dato. V.sak2/12-14: Behandle styrets godtgjørelser Styrets godtgjørelser siste kretstingperiode har vært slik: - Styreleder får kr 1000 per måned i godtgjørelse. I tillegg får styreleder en avis og ett telefonabonnement dekket. - Nestleder får kr 500 per måned i godtgjørelse. - Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer får kr 300 kr per måned i godtgjørelse. Reiseutgifter til og fra styremøter og eventuelle andre møter dekkes etter statens regulativ. Det betales imidlertid ikke diett. Gjeldende ordning videreføres for inneværende kretstingperiode v2 Side 4 av 5

5 V.sak3/12-14: Resultatregnskap per 5. desember 2011 (vedlegg 1) Resultatregnskapet viser et periodisert overskudd. Imidlertid er ikke tilskuddene til idrettsrådene effektuert ennå. Det gjenstår også utbetalinger knyttet til Vestfold Toppidrett. Overskuddet skyldes i hovedsak en kombinasjon av reduserte lønnsutgifter og sykerefusjoner samt et økte tilskudd til AktivSkole365. Årets MVA-kompensasjon er ikke mottatt noe som vil påvirke resultatet i positiv retning. Til orientering. Styret ber om kvartalsvise rapporter og kun hovedtallene. Det legges opp til budsjettbehandling og en gjennomgang av VIKs bankkonti på styremøte i januar. V.sak4/12-14: Eventuelt 1. Vikarbehov 2012 styret er inneforstått med at en forlengelse av vikariat vil medføre at det budsjetteres med et underskudd for Anleggsutvalget det ble gitt en orientering av Jan Olav Hay vedr. VIKs anleggsutvalg.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Med vennlig hilsen Vestfold idrettskrets Rolf Gunnar Haagensen Leder Bjørn Lauritzen Organisasjonssjef v2 Side 5 av 5

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2012-2014 Utsendelsesdato: 28. februar 2013 Merknadsfrist: 7. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14 Styremøte 05/14 ble avholdt onsdag 11. juni på Scandic Ørnen Hotel i Bergen sentrum. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 8/2008-2010 FREDAG 28. / LØRDAG 29. AUGUST 2009 STED: RICA HOTELL, KRISTIANSUND.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 8/2008-2010 FREDAG 28. / LØRDAG 29. AUGUST 2009 STED: RICA HOTELL, KRISTIANSUND. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 8/2008-2010 FREDAG 28. / LØRDAG 29. AUGUST 2009 STED: RICA HOTELL, KRISTIANSUND. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 2015 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Brøttum Idrettslag Stiftet: 1894 Idrett(er): Fotball, ski, sykkel, aikido, barneidrettsskole, trim Postadresse: Postboks 62, 2372 Brøttum E-postadresse:

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2011. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 3.1 Statistikk:...

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer