«Ta vare på matjorda ta vare på deg selv»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Ta vare på matjorda ta vare på deg selv»"

Transkript

1 «Ta vare på matjorda ta vare på deg selv» En utstilling om matjorda i anledning FNs Internasjonale Jordår 2015

2 «Ta vare på matjorda ta vare på deg selv» Matjord er en begrenset ressurs. Det kan ta mange tusen år å bygge 10 cm med god matjord. Matjorda er grunnlaget for mat, fôr, fiberproduksjon og drivstoff. Den bidrar til å rense drikkevann og er en viktig klimaregulator. Selv om matjorda er svært, svært verdifull, er den ofte oversett. Arealet med produktiv matjord er begrenset og under økende press fra nedbygging og utarming. Matjorda trenger å bli anerkjent og verdsatt av oss mennesker. Den er en levende organisme som må ha stell og omsorg akkurat som kua, hunden, hesten eller deg selv. I denne utstillingen kan du lære mer om hva levende matjord er, hvem som lever i matjorda, hvordan dyr og planter påvirker hverandre, og ikke minst hvorfor matjorda er viktig for deg og meg! Velkommen til en jordnær utstilling i anledning FNs Internasjonale Jordår Besøk oss også på tekst: Elise M. Lund og Anita Panman / illustrasjon og design: Growlab Oslo Stor takk til våre samarbeidspartnere Landbruksdirektoratet Oikos - Økologisk Norge Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norges Bondelag Bygdø Kongsgård Biologisk-dynamisk Forening ØQ - økologisk mat i storhusholdninger Norsk Bonde- og Småbrukarlag Bjørvika Utvikling AS Debio Growlab Oslo Bioforsk Kore Norsk Landbruksrådgiving Skog og landskap Det Norske Hageselskap

3 Organisk kretsløp og matsikkerhet Det organiske kretsløpet og oppbyggingen av humus i matjord er avgjørende for å sikre oss nok næringsrik mat for all fremtid. 1. Oppbygging av matjord er en biologisk prosess. 2. Grønne planter samler sollys, karbondioksid og vann, og produserer sukker og oksygen gjennom fotosyntesen. Dette gir plantene kraft og overskudd til å utskille rotsekreter (flytende karbon) i bytte mot andre næringsstoffer via planterøttene. 3. Bakterier, sopp og encellede organismer får rotsekreter som næring og fanger samtidig opp det plantene trenger av næringsstoffer og mineraler fra jorda omkring. tekst: Anders Næss / illustrasjon og design: Growlab Oslo 4. Samspillet mellom planter og mikroorganismer er grunnlaget for humusprosessene i matjorda og er avgjørende for å skape god struktur i matjordlaget. 5. Humusprosesser som fungerer godt, vil sikre gode avlinger og næringsrik mat for fremtiden.

4 Karbon forutsetning for organisk liv I alle levende organismer er karbon selve «rammeverket» for livet. Slik er det med den levende matjorda også. Planter, sol og energi Prosessen begynner i fotosyntesen hvor de grønne bladene omformer karbondioksid og vann ved hjelp av solenergi til karbonholdige sukkerarter. Slik lager plantene grunnlaget for biologisk bundet energi som blir til mat for alt som lever. Sultne mikroorganismer Uten biologisk bundet energi vil det levende livet i matjorda begynne å sulte og til slutt dø. Da dør matjorda også og den vil etter hvert bryte sammen og bli en geologisk, død masse av mineralpartikler. Derfor må vi alltid sørge for å gi mikroorganismene rikelig med forskjellige karbonholdige stoffer. Det viktigste er at matjorda ikke ligger naken og bar, men har et frodig plantedekke. Humus broen mellom det levende og døde Plantene skiller ut en mengde ulike karbonholdige stoffer som i tillegg til annet organisk materiale mater hele næringsnettverket som så igjen bygger jordstruktur ved å danne det vi kaller humus. Humus kalles ofte for «broen mellom det levende og døde» fordi humus binder sammen mineralriket og det organiske alt det levende mangfold av livsformer i matjorda. Dannelse av humus er også meget viktig for å lagre så mye karbon i jorda som mulig for å bremse oppvarmingen av kloden vår. tekst: Øystein Haugerud / illustrasjon og design: Growlab Oslo

5 Det yrende livet i jorda Det er mange organismer både under og over jordoverflata. I en fruktbar matjord er det et stort mangfold av ulike, mindre organismer som vi bare kan se med et mikroskop. Milliarder av levende organismer Et areal tilsvarende et fotavtrykk huser millioner av levende vesener og flere kilometer med sopphyfer. Edderkopper, biller og andre insekter lever vanligvis oppå jorda og i vegetasjonen, men finnes også i meitemarkganger og i andre hulrom i jorda. Encella dyr, nematoder, spretthaler, meitemark, småleddmark og flere middarter finner vi ofte i overflata og nede i jorda. Alle har de sin spesielle og viktige oppgave å utføre. Nettverk av dyr og planter Sammen med planterøtter, jordboende mikro- og makroinnsekter, meitemarker og flere andre kryp danner de det vi kan kalle et «næringsnettverk». Næringsnettverket er naturens egen måte å gi mat til plantene på, samtidig som de lager næringsstoffer og bygger humus. Uten alle disse organismene ville vi ikke hatt en levende matjord som gir sunn og næringsrik mat både til mennesker og dyr. tekst: Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud / illustrasjon og design: Growlab Oslo

6 Kompostering og humus Kompostering er nedbryting av døde plante- og dyrerester. Ulike oksygenelskende mikroorganismer og kompostmeitemark gjør det organiske materialet om til humus. Humus er luftig og levende med et stort biologisk mangfold. Humus holder godt på vann og næring. Organisk materiale og næringsstoffer Alle organiske materialer kan brukes til kompost, men det er viktig å avstemme mengdeforholdet mellom materialer rikt på nitrogen, som husdyrgjødsel, og materialer rikt på karbon som halm og flis. Jo større variasjon av organiske materialer, jo mer allsidig blir sammensetningen av den ferdige komposten, både med hensyn til biologisk mangfold og næringsstoffer. Komposten arbeidsplass for mange dyr De viktigste nedbrytere er oksygenelskende bakterier og sopper, men vi finner et stort biologisk mangfold av encella dyr, nematoder, mikroleddyr, meitemark og mange andre organismer i en kompost. Vi kan kompostere på mange måter Ved bruk av ulike, praktiske metoder er det blitt utvikla mange måter å kompostere på, både i liten og stor skala. Den biologiske prosessen er alltid den samme. Det er tre hovedtyper av komposteringsmetoder: Varmkompost, kaldkompost og meitemarkkompost. tekst: Alene Tesfamichael og Øystein Haugerud / illustrasjon og design: Growlab Oslo

7 Komposteringsmetoder Varmkompostering Varmkompostering betyr at alt kompostmateriale har gjennomgått en varmeperiode på minst 55 C i noen dager. Temperaturen bør ikke overstige 65 C. Høyere temperatur tar livet av mange av de gode organismene, og komposten går fort «tom» for oksygen. Ved temperaturer mellom 55 C og 65 C utkonkurreres de sjukdomsframkallende organismene, og ugrasfrø mister spireevnen. Dette er den vanligste formen for kommersiell kompostering og bør også etterstrebes der hvor man komposterer større mengder til eget bruk, for eksempel på et gårdsbruk. Kaldkompost Kaldkompost betyr at kompostmaterialet brytes sakte ned uten å gå igjennom en varmeperiode. Naturen er et godt eksempel på kaldkompostering. Dette er greit i småhager, men bør ikke være hovedmetoden dersom større mengder organisk materiale skal komposteres. Sjukdomsorganismer og ugrasfrø vil kunne overleve. Meitemarkkompost Meitemarkkompost betyr at det organiske materialet brytes ned av kompostmeitemark. De omdanner organisk materiale til en verdifull, næringsrik og levende humus. Det finnes eksempler på at gårdsbruk før 2. verdenskrig brukte kompostmark til å omdanne alt sitt organiske restmateriale som husdyrgjødsel, fôrrester etc. som de spredte på åker og eng. Meitemarken tar seg av alle sjukdomsorganismer og uskadeliggjør disse, men ugrasfrøet blir ikke ødelagt. tekst: Alene Tesfamichael og Øystein Haugerud / illustrasjon og design: Growlab Oslo

8 Trusler mot levende matjord Matjorda er truet. På verdensbasis har omlag 25 % av matjorda blitt forringet. Alle livsformene i matjorda er uløselig knyttet sammen i mange sykluser og balanser. Disse systemene er sårbare, og en trussel kan utløse en kjede av flere trusler. Nedgang i organisk materiale Organisk materie er en nøkkelkomponent i jord, og muliggjør mange viktige funksjoner. Sunn jord inneholder omtrent 5-10 % organisk materiale. Omkring 45 % av matjorda i Europa har et lavt eller meget lavt innhold av organiske stoffer (0-2 % organisk karbon). En sentral pådriver for nedgangen av organisk materiale, er konvertering av skog og mark til dyrket mark. Levende organismer er avhengige av organisk materiale for å overleve. Det levende næringsnettverket kan ikke fungere uten organisk materiale. Jord vil også miste sin struktur uten organisk materiale, og evnen til å holde på og rense vann. Nedgang i biologisk mangfold Det biologiske mangfoldet knyttet til matjord består av alt fra bakterier til pattedyr. Et stort biologisk mangfold er avgjørende for bærekraftig matjord, da den fremmer et allsidig og motstandsdyktig næringsnett som opprettholder den fruktbare matjorda. Forsalting Forurensning På grunn av mer enn 200 år med industrialisering, er forurensning av matjord et verdensomfattende problem. Den hyppigste forurensningen er tungmetaller og mineralolje. Erosjon Erosjon er når jorda forsvinner på grunn av vann eller vind. Dette er et resultat av jordbrukspraksis, avskoging, overbeiting, skogbranner og utbygging. I dag påvirker erosjon om lag 46 % av europeiske matjord. Hvert år hugges omlag 130 millioner dekar med skog. Dette legger skogsjorda åpen for erosjon og degradering. Dette gjelder også for matjord som ligger ubeskyttet uten plantedekke for vær og vind. Jordpakking Jordpakking forårsakes av bruk av tunge maskiner i landbruket. Komprimering av jord reduserer jordas kapasitet til å lagre og drenere vann, gjør jorda mindre gjennomtrengelig for planterøtter og luft, og øker risikoen av jordtap gjennom vannerosjon. tekst: Summer of Soil og Elise M. Lund / illustrasjon og design: Growlab Oslo Forsalting er et resultat av opphoping av salter og andre stoffer fra vanningsvann og syntetisk gjødsel. Salt forekommer naturlig med regn, men store mengder salt reduserer plantevekst og jordlivet fordi salt absorberer og holder på fuktigheten. Dette berører om lag 38 millioner dekar i Europa som tilsvarer 4 ganger vårt matjordareal i Norge. Boligbygging og infrastruktur Matjordområder går ofte tapt til byspredning, industriell utvikling, bygging av veier, jernbaner og flyplasser. Det omfatter vanligvis fjerning av matjordlaget og fører til tap av viktige jordfunksjoner, for eksempel matproduksjon, vannoppbevaring eller temperaturregulering. Når matjorda er bygd ned, er den tapt for all fremtid.

9 Hva bør vi spise? Dyrkingsmetoden bonden bruker for å produsere maten vi spiser påvirker matjorda vår. Som forbrukere kan også vi gjennom våre valg av mat bidra til en matproduksjon som støtter naturlige økosystemer. Akkurat slik som vi mennesker trenger et variert kosthold for å bli sunne og sterke, trenger matjorda også en rikt sammensatt meny for å bli så fruktbar som mulig. Bønder som lager næringsrik kompost basert på planterester eller møkk, bidrar til at matjorda opparbeider en god humusstruktur, samtidig som plantene får den næringen de trenger for å bli den beste utgaven av seg selv. En bærekraftig meny Vi kan alle gjøre en forskjell gjennom å søke informasjon og kunnskap om matjord, dyrking av mat og sette sammen en meny som ved siden av å være smakfull og god, også gjør godt for jorda. Her er fem enkle råd for en bærekraftig meny: > Spis mer grønt > Spis mat når den er moden og i sesong > Spis økologisk - ren mat uten kjemiske plantevernmidler og kunstige stoffer > Spis riktig kjøtt og fisk men ikke for mye av det > Forsyn deg heller to ganger, da slipper du å kaste mye mat Hva mer kan du gjøre? Vær en bevisst forbruker tenk at det du handler inn av landbruksvarer som privatperson eller som kjøkkensjef, bidrar til hvordan jordsmonnet vil få det Du kan selv lage organisk materiale ved å gjenvinne matavfallet ditt i en kompost tekst: Elizabeth Brockfield / illustrasjon og design: Growlab Oslo Kjøp mat som kommer fra bønder som gjennom sin dyrkingsmetode tar vare på matjorda, se for eksempel etter Debios Ø-merke Eksperimenter med å dyrke mat der du bor i byen eller på landet for å forstå og erfare hva det vi si å produsere mat

10 Økologisk matproduksjon på Bygdø Kongsgård Økologisk drift baserer seg på gårdens ressurser og hvordan vi kan forvalte dem i best mulig balanse med jorda, dyrene og naturen rundt oss. Det økologiske produksjonssystemet opprettholder sunn matjord, naturlige økosystemer og vår helse. Kretsløpet på gården Næringsstoffer resirkulerer tekst: Mari Bjørnsrud-Gabrielsen og Rune M. Hanssen / illustrasjon og design: Growlab Oslo Bygdø Kongsgård er drevet økologisk siden Møkk fra dyra gir gjødsel som øker humusinnholdet i jorda. Det brukes vekskifte slik at jorda holdes i balanse. God grøfting gjør jorda bedre for planterøtter, og kjøring med tungt utstyr holdes på et minimum for å unngå jordpakking. Kyrne spiser kløvergress og gir melk og kjøtt Bygdø Kongsgård har 740 dekar dyrket mark. Det er kløvergress på det meste av arealet for å gi kyrne god mat og for å tilføre jorda nitrogen og berike mikrolivet. Melkeproduksjonen står sentralt på Bygdø Kongsgård. Storfeet produserer 11 tonn økologisk storfekjøtt og liter økologisk melk i året. På en økologisk gård som Bygdø Kongsgård, blir det meste av maten dyra trenger dyrka på gården. Når kalven er nyfødt, får den være sammen med moren noen dager. Kyrne spiser kløvergress som er fullt av energi og næringsstoffer. Dette må de ha for å kunne lage melk og for å ha det bra. Når kyrne skal kvitte seg med avfallsstoffer i kroppen, kommer det ut som kumøkk. Den inneholder nitrogen, fosfor og kalium som blir til gjødsel for plantene og mange næringsstoffer som blir til mat for jordorganismer. Mange av de samme stoffene som var i gresset, finnes også i gjødsla. Små organismer som vi ikke kan se omdanner gjødsla, slik at den blir til næring for nye planter. Derfor sier vi at næringsstoffene resirkulerer. Møkkakjeller og kompost Om sommeren går kyrne ute og møkka går rett tilbake til jorda. Om vinteren blir gjødsla lagret i en gjødselkjeller eller lagt i kompost, frem til den blir spredt på jorda.

11 Matjordbygging på Losæter Losæter er hovedstadens nye bysæter i Bjørvika. Sætra er inspirert av Loelva, et fruktbart og bynært jordbruksområde med lang historie. Før Loelvas elvedelta skapte et svært frodig jordbruksområde. I dag er denne viktige kilden til mat og liv bygget ned, og elva er lagt i rør inne i Ekebergåsen. I dag I de senere årene har stedet igjen fått betydning som jordbruksområde. I 2011 ble parsellkollektivet Herligheten etablert. 13. juni 2015 er en historisk dag for Losæter med «grunnsteinsnedlegging». 40 bønder kom til sætra med en symbolsk mengde jord for å symbolisere mangfoldet i bærekraftig landbruk i Norge. Våren 2015 ble det lagt tre mål med jord på Losæter. Ved hjelp av ulike grønngjødslings-teknikker og kompost skal vi skape en fruktbar matjord midt i betongørkenen. Dette gjøres i samarbeid med fagfolk fra Lindum, VitalAnalyse, Bioforsk og Oslo Kompost. I framtiden Losæter blir et av sju offentlige rom i Bjørvika et sted for kunst og urbant jordbruk i regi av blant andre kunstnergruppen Flatbread Society. Det vil bestå av et unikt eldhus med tre bakeovner, levende matjord, en åker med urkorn og et sosialt og kunstnerisk program. Prosjektet utforsker hvordan vi bruker og utvikler offentlig rom, og kommer til å være et sted hvor mennesker møtes, overraskelser oppstår og det ikke planlagte skjer. Flatbread Society på Losæter er et kunstprosjekt i Bjørvika initiert av Futurefarmers på oppdrag av Bjørvika Utvikling. Prosjektet er er en del av den kuratoriske kunstvisjonen Slow Space opprinnelig utarbeidet av Situations. Prosjektet produseres av Bjørvika Utvikling i samarbeid med kunstnerne og støttes av Statens vegvesen Region øst. text: Mads H. Pålsrud / illustrasjon og design: Growlab Oslo

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås

En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås Hva har levende jord å gjøre med barn og læring? 3 Jorden i våre hender

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid?

9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid? 9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid? Linda Jolly Å inkludere skolehage som tema i gård-skolesamarbeid var ikke tiltenkt da kursene begynte. Det viste seg imidlertid at for kursdeltagerne

Detaljer

Blir norsk landbruk bærekraftig?

Blir norsk landbruk bærekraftig? NR. 8/92 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk ISBN 82-7478-065-5 ISSN 0807-0946 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk.

Detaljer

Planter som jorddekke

Planter som jorddekke Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 2/2005 Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Tittel:

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 2 - Arv og avl: Når to blir en 00:18 Bioteknologiskolen 00:20 2. Arv og avl: Når to blir en 00:26 Dette er en biologisk familie. 00:30 Øyefargen min kommer fra

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN Byøkrapport 04/13 Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN OM URBAN DYRKING PÅ TAK BYØK-RAPPORT 04/13 SENTER FOR BYØKOLOGI 2013 TITTEL: Den høye hagen: OM urban dyrking på tak Forfattere: marte dæhlen

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

Trø varsomt. - tips til den som bryr seg...

Trø varsomt. - tips til den som bryr seg... Trø varsomt - tips til den som bryr seg... Forord Våre holdninger endres med tiden. Fram til 1990-tallet var det f.eks. helt vanlig at folk på landsbygda hadde egne søppelfyllinger bak låven. Dette er

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Arbeid som medisin. Musketerene er et prosjekt for inntil 12 personer

Arbeid som medisin. Musketerene er et prosjekt for inntil 12 personer Aktiv rehabilitering Arbeid som medisin Jobb, reiser og fellesskap med andre mennesker gir Musketerene i Tromsø et rikere liv. Tekst og foto Bernard Paul Zimmer, prosjektleder Tekst og foto Jan Sigmund

Detaljer

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier.

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier. hehabstract. Menneskenes natursyn har endra seg gjennom tidene. Vårt syn på naturen preger selvsagt våre handlinger overfor den. Denne utredninga fokuserer på hvordan mennesker som jobber i næringslivet,

Detaljer

2014 o.n k k try ls a d s te e.s w w w : n jo s k u d ro p g o n ig s e d k fis ra g

2014 o.n k k try ls a d s te e.s w w w : n jo s k u d ro p g o n ig s e d k fis ra g 2014 grafisk design og produksjon: www.setesdalstrykk.no 2 Naturligvis 2014 Foto: Marit Simonstad Kvaale. Messa er en årlig møteplass på Evjemoen for mennesker fra bygd og by, og en mønstring av landbruk,

Detaljer