DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Sola menighet"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag kl STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge Thorstvedt Christian Lie Inger Auestad Tonje Tjora Hilde E Velde Bjørn Brakestad Leder Nestleder Saksliste også til: Varamedlemmer: Larissa Ross 1. vara Kirkeverge Ass. kirkeverge Menighetsprest i Sola Sokneprest i Ræge Sokneprest i Sørnes Sokneprest i Tananger Åpning: Anne

2 Saksliste: 103/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 104/12 Godkjenning av protokoll 105/12 Orienteringer 106/12 Offerliste 107/12 Politiattest 108/12 Budsjett /12 Medarbeiderskap 110/12 Dato årsmøte /12 Grønn menighet 112/12 Betalingsteminal 113/12 Gudstjensteordning: ny godkjenning 114/12 Støtte USA-tur 115/12 Medarbeiderfesten 116/12 Evaluering av gudstenester og samlinger

3 103/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjennes. 104/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL Ref: MR-sak /12 Protokoll godkjennes. 105/12 ORINTERINGER Vedlegg: 1. Referat NAMU-utvalg 2. Referat kulturutvalg 3. Jul i Sola menighet - Status trosopplæringsleder - Mitt Nabolag Tas til orientering 106/12 OFFERLISTE Vedlegg: Forslag offerliste Det er tatt utgangspunkt i 50 gudstjenester i ofringer er satt av til menighetens eget arbeid. Dette innbefatter også offer til menighetens barnearbeid. I tillegg er det tatt med 6 nabofester. Offeret på alle nabofestene går til menighetsarbeid for å dekke utgifter. Menighetsrådet har lagt noen føringer for offer med rullerende 3 års perioder. Ikke alle som menighetsrådet har bestemt skal være med i denne tildelingen har søkt offer. For de som har søkt har en tatt hensyn til dette. NMS har de siste 4 årene fått 4 ofringer i året. Når en nå bytter misjonsprosjekt og velger et prosjekt i NMS regi så er ofringen redusert til 3 i året. Dette er gjort på bakgrunn av hva som ble gjort da vi fikk nytt prosjekt for 4 år siden.

4 Såmannssøndag, 27. januar blir også kalt bibeldagen. Bibelselskapet har hvert år et prosjekt. For 2013 er det bibler til Kambodsja og Vietnam. Menigheten har hatt lang tradisjon for å støtte Bibelselskapet og deres kampanje. Familien Auestad er øket fra 1 ofring i året til 2 ofringer. Det kom noen sterke tilbakemeldinger i fjor da offeret ble redusert. Auestad arbeider i dag på Grimerud Gård som tilhører Ungdom i Oppdrag. De er fortsatt i misjonens tjeneste uten fast lønn. Tilbakemeldingene var at denne familien er de eneste i Sola som er ute i misjonens tjeneste. Forslaget er 2 ofringer og menighetsrådet må ta stilling til om det skal økes og om begge ofringene skal gå direkte til familien Auestad. Eventuelt om en skal la ett offer gå til ledertrening i Aserbajdsjan. Dette arbeidet er det Ivar Magne brenner for, å utruste nasjonale ledere. Kristent Mannsarbeid har meldt at de skal ha landsmøte på Himmel og Hav og ønsker bli med på gudstjenesten 2.6. De søker om offer denne dagen. De andre tildelingene er til dels gjort med utgangspunkt i tidligere tildelinger. Offerlisten vedtas. Stab setter opp når en tar opp offeret til de forskjellige. 107/12 POLITIATTEST Kirkeloven ( 29) åpner for at lovbestemte organer i Den Norske Kirke (menigheter) fra kan innføre bruk av politiattest. Sola kirkelige fellesråd har i sak 17/2012 oppfordret menighetene til å lage vedtak i forhold til de ansatte og frivillige. Fra Kirkelovens 29: 29. Krav om medlemskap. Politiattest Kirkelig tilsatte og ombud skal være medlem av Den norske kirke. Departementet kan dispensere fra kravet når særlige grunner tilsier det. Lovbestemte organer i Den norske kirke kan kreve fremleggelse av barneomsorgsattest som nevnt i politiregisterloven 39 første ledd, av person som lønnet eller ulønnet skal tilsettes, utføre oppgaver eller inneha tillitsverv der vedkommende vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Det gjengis fra vedlagte utredning følgende presisering i forhold til diverse begrensninger i forhold til vedtatt hjemmel i kirkelovens 29: 2.3 Hjemmelens begrensninger Kirkeloven setter rammene for når og hvilken politiattest som kan kreves. Loven gir anledning til å kreve politiattest for en rekke frivillige og tilsatte, men loven har også klare grenser for hva kirkelige organer har rett til å kreve. Dette avsnittet er en oppsummering av begrensningene i hva kirken iht. loven kan gjøre. Punktene utdypes senere i dokumentet. - Det er bare lovfestet kirkelig organ som kan kreve politiattest. - Det kan bare kreves barneomsorgsattest. - Det kan bare kreves politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige.

5 - Det kan ikke kreves politiattest for personer som allerede er tilsatt. - Det kan vanligvis ikke kreves politiattest ved endringer i stilling. - Det kan ikke kreves politiattest ved mistanke om straffbare forhold hos personer som ikke har blitt avkrevd politiattest tidligere. - Politiattester fremlagt av personer fra andre land, vil ha begrenset verdi fordi den kun gjelder den tiden vedkommende har oppholdt seg i Norge, eller er utstedt i et land med andre ordninger for slike attester. - Politiattester oppgir ikke straffbare forhold dersom de ikke har medført tiltale eller dom, med visse unntak for verserende saker. - Loven gir ikke et påbud om å kreve politiattest for aktuelle tilsatte og frivillige. Det ansvarlige kirkelige organ er fri til ikke å kreve politiattest, selv om de har anledning til å gjøre det. Menighetsrådet må ta stilling til om en ønsker å innføre dette for de tilsatte og frivillige medarbeiderne. Verken fellesrådet eller menighetene eller arbeidstaker/frivillig betaler noe for utstedelse av politiattest. Det er det lokale politiet som utsteder attestene. Krav om politiattest vil innebære noe administrativt merarbeid på menighetsplan. Rutinene omkring dette vil menighetene (Sola, Tananger, Ræge og Sørnes) samarbeide om. Rutinene ordnes administrativt etter KAs retningslinjer All virksomhet i regi av Sola menighet skal ha høye krav til etikk og moral, og det skal være trygge arenaer for barn og ungdom. Saken og ansvaret for dette er noe som alle som er engasjert i lederansvar skal ta ansvar for. Menighetsrådene har et ansvar for å få på plass nødvendig regelverk. Å etablere formelle regelverk og krav som skal beskytte barn, ungdom og voksne mot uakseptabel adferd er et forebyggende tiltak. Det er et ønske å beskytte barn og unge og skape et trygt miljø, beskytte mot seksuelle overgrep og andre krenkelser. For håndtering av uønskede hendelser har en Hva gjør vi når seksuelle grenser blir krenket. Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser i menighetene. (2007) og Veiledningshefte for kirkelige arbeidsgivere ved mistanke eller anklage om seksuelle overgrep En slik ordning kan gi et signal om mistro til medarbeidere. Det er viktig å fremholde dette som et kvalitetssikringstiltak, og at det sannsynligvis blir flere menigheter i Sola som har dette. Sola menighet innfører bruk av politiattest (Barneomsorgsattest) for alle ansatte og frivillige som: - Har oppgaver direkte knyttet til barn og ungdom mellom 0-18 år - Er med i aktiv tjeneste 3 ganger eller flere i løpet av ett semester - Vedtaket får tilbakevirkende kraft; dvs alle som allerede i dag er med i oppgaver beskrevet i punkt over, vil bli bedt om å levere inn attest. 108/12 BUDSJETT 2013 Ref: MR-sak 96/12 Budsjettet vedtas neste gang med de innspill som kom frem på møtet 109/12 MEDARBEIDERSKAP

6 Vedlegg: 1. Arbeidsdokument om medarbeiderskap 2. Organisasjonskart Staben har jobbet litt videre på saken om medarbeiderskap, og en legger ved forslag til organisasjonskart. Staben har og snakket videre om hvordan en skal få til medarbeiderskap og utrustende lederskap i menigheten. Staben jobber videre med det/de forslag som kom fram på møtet og det som står i arbeidsdokumentet om at utvalgene blir med i utformingen av strukturen i medarbederskap. 110/12 DATO ÅRSMØTE 2013 For å se om det kommer mer mennesker på årsmøte, er forslaget til dato en søndag etter gudstjeneste. Sist årsmøte hadde et fremmøte på 24 stk og var på en ukedag. Søndag 14. april 2013 (G2) 111/12 GRØNN MENIGHET Vedlegg: Handlingsark med forslag I høst har Stavanger bispedømmeråd vedtatt at det innenfor det diakonale området «Vern om skaperverket» vil utfordre alle menighetene I bispedømme til å bli «Grønne menigheter». I dag er 30 menigheter enten miljøfyrtårnsertifisert eller godkjent som «Grønn menighet.» Hva er en grønn menighet? En grønn menighet arbeider aktivt for vern av skaperverket, menneskeverd og rettferdighet En grønn menighet har konkrete planer og handlinger for å endre sin praksis i bærekraftig retning Fordelene ved å være grønn menighet: Vi tar vare på jorden vi selv bor på og miljøet vi selv er en del av En grønn menighet tar et aktivt skritt i riktig retning, fremfor å forholde seg passiv til reelle miljøutfordringer. Vi skaper positiv endring. Ulempene ved å være grønn menighet: Innkjøpene kan bli dyrere Vi må bruke mer tid til å tenke gjennom innkjøpene våre Reisene våre kan ta lengre tid (Miljøvennlige tog bruker lengre tid enn fly) Hvordan er situasjonen her i Sola menighet? Hvor ligger utfordringene og handlingsmulighetene? Hva kan Sola gjøre for å bli mer miljøbevist og hva gjør vi allerede? Se vedlagte plakat, Vår grønne menighet!

7 Staben har foreslått noen grønne tiltak for Sola menighet. Noen av dem er tiltak vi allerede har innarbeidet, jfr. pkt. 5 om en årlig friluftsgudstjeneste. Tiltak staben foreslår at menigheten skal begynne med, er valgt ut fra et ønske om at de skal være enkle å gjennomføre, jfr. pkt 25 om å slukke lyset når man forlater et rom. Dette er jo det første skrittet Sola menighet må ta; å komme i gang med å være en grønn menighet. Menighetsrådet ønsker å bli en Grønn menighet innen utgangen av /12 BETALINGSTERMINAL Vedlegg: Anbud Menighetsrådet ba staben om å utrede litt om betalingsteminal. Nest har levert et anbud på dette. Se vedlegg. I tillegg har en et alternativ med korttidsleie, og fra Nets. Ved korttidsleie før man en terminaltype som heter IWL. Dette er en trådløs terminal som bruker gprs kommunikasjon. Denne terminalen går på batteri som kan lades opp. Den har sim-kort installert Priser ved korttidsleie er følgende per terminal: Pris per dag: 55,- eks. moms. Klargjøring og utsending, etablering: 990,- eks. moms. Alle priser er oppgitt eks. moms og vanlig leveringstid er på ca. 2-3 uker. Andre kostnader som påløper ved betalingsteminal: Om en ønsker papirfaktura vil det tilkomme et fakturagebyr på 50,- eks. moms. Men alle kundene hos Nest får tilbud om autogiroavtale, slik at en slipper dette gebyret. Eventuelle kostnader som kommer i tillegg er da en brukerstedsavtale fra banken sin side. Prisene varierer men generelt så ligger det på følgende: Oppgjørsbehandling: 150,- eks. moms per måned. Transaksjonspris: 0.10,- til 0.30,- per transaksjon. Etablering av brukersted: 500,- til 950,- (engangskostnad). I tillegg så må den som bruker betalingsterminalen betale til sin bank. En trenger ikke et telefonabonnement om vi velger en av de terminalene som bruker GPRS kommunikasjon. Det sim-kortet som står inne i terminalen er inkludert i månedsprisen. Sim-kortet kommer ferdig etablert i terminalen når en får den, så det blir ikke noe ekstra kostnad om en benytter sim-kort direkte fra Nets.

8 Fordelen ved å kjøpe en terminal er at da eier vi den selv. Det er en engangs investering. Leie med eller uten binding til Nest koster mer, men en fordeler kostnaden utover. I forhold til hvilken type terminal en skal velge er det mest hensiktsmessig ut fra arbeidet i menigheten at den er mulig å flytte på den, og da er den terminalen som er trådløs som er hensiktsmessig. Ulempen med betalingsterminal er at det er en ganske stor investering, og det er litt usikkert hvor mye en får inn ekstra med en slik terminal etter en rask undersøkelse i andre menigheter. Men svarene er ikke entydige. Om menighetsrådet ønsker å investere i en slik terminal, må en og adressere utfordringen med betjening av denne. Det er nødvendig at det er en som kan opererer terminalen. Det kan være hensiktsmessig at menighetsrådet fikk opplæring i betjening av denne, hvert fall i en startfase. Menighetsrådet kjøper betalingsterminal fra Nets, og menighetsrådet får opplæring og ansvar i forhold til bruken av denne på gudstjenester. Staben vil og få opplæring og kan betjene denne når det er naturlig. 113/12 GUDSTJENESTEORDNING, NY GODKJENNING Vedlegg: Oppstilling G1, G2 og G3 Sola menighet har motteke svar på søknad om godkjenning av lokal grunnordning i Sola frå Stavanger biskop. Vedlegg MR-sak 93/12 Gudstenesteutvalget har behandla saka møte 28.nov. I svaret frå biskopen går det fram at søknad om den lokale grunnordninga er godkjent og vert gjort gjeldende frå 1.sundag i advent 2012 til 1.sundag i advent 2014 Biskopen har nokre merknader til godkjenninga og nokre utfordringar til videre arbeid. I merknadane vert det presisert at det normale er å nytta ein bibeltekst som lesetekst. Nattverds ordninga i G2 bør normalt vera den fullstendige. Det vert også presisert at takkebønnen for nattverden skal vera med i G3. I utfordringane som vert gjeve ber ein om at ein tar fleire valg i G1. Dette gjeld særleg samlingsbønnen. Det bør også vera fast innleding til syndsbekjennelsen. Biskopen ber om at det normale er å ta utgangspunkt i kyrkjeårets bibeltekster. Menighetsrådet bør ha ein turnus som skal vera førande for semesterplanen. Me bør arbeida vidare med det liturgiske språk i G3. Gudstenesteuttvalget drøfta både utfordringane og merknadane. Det er naturleg at teama tar dette med seg i arbeidet med den enkelte gudsteneste og menighetsrådet i utarbeiding av semesterplanen. Gjennom perioden som godkjenninga gjeld for vil dei gode løysingane komma. Det liturgiske språk i G3 er ei stor utfordring då ein ynskjer å kommunisera med små born.

9 Gudstenesteutvalget anbefaler at den godkjente ordninga vert lagt til grunn for arbeidet vidare med gudstenesta. Menighetsrådet vedtar gudstjenesteordningen. 114/12 STØTTE USA-TUR Ref: MR-sak 99/12 Bilag: Brev frå Gøran Byberg av Mitt Nabolag sitt lederteam har lyst å reise på Exponential i Orlando, og ønsker støtte til denne. Exponential- konferansen er en konferanse for ledere i kirkeplantingsprosjekter. Den foregår i Orlando Florida fra april Temaet er "DiscipleShift", og det vil være over 100 talere og workshops, Menighetsrådet støtter to deltagere med 7000 kr pr person til reise og opphold på Exponential i Orlando. 115/12 MEDARBEIDERFESTEN Medarbeiderfesten er lagt til onsdag 23.januar på Ljosheim. Utgangspunktet for komiteen har vært å skape en fest som en takk fra menighetsrådet til alle frivillige medarbeidere i menigheten for innsatsen i året som har gått. Med festen ønsker en å formidle til alle frivillige at de virkelig blir verdsatt og at de skal få styrket egen tro og motivasjon for det arbeidet de har tatt på seg. Vår nye visjon skal være i fokus denne kvelden. Svein Ragnvald Tjora er utfordret til å holde et innlegg om visjonen, utfordre litt, si noe om hva denne kan bety i det frivillige arbeidet. Musikalsk innslag er Atle Hundsnes og en dame (som jeg ikke har hele navnet til foreløpig) til. Maten blir etter all sannsynlighet noe salat/tapas-aktig + kaffe og kaker hvor en bestiller noe og resten på dugnad. Satser på en fysisk innredning med småbord for at alle skal ha noen å snakke med og kanskje bli nærmere kjent med. Tas til orientering 116/12 EVALUERING AV GUDSTJENESTER OG SAMLINGER

10 Menighetsrådets evaluering av gudstjenester og samlinger - Gudstjenester: - G3 21. oktober - G1 28. oktober - Nabofest 28. oktober - G1 4. november - G3 11. november - G2 18. november - G1 25. november - Nabofest 25. november - G3 2. desember - G1 9. desember - Nabokvelds - Pusterom - Follow-me - Konfirmantweekend Evalueringen ble tatt til orientering.

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: MANDAG 03. JUNI 2013 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06.

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06. Den norske kirke Hinna menighet Møteinnkalling Hinna menighetsråd Dato Sid Jounzat Arkiv Saksbe handler 29.05.2015 15/476-13 1523/15 012.1 Katrine Pedersen. 51 905772 Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato:

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. oktober 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Fremmøtt: Håkon Rem Espen Kjørven Unni Skarholm Anne-Karin Kolbu Henriette Olafsrud Steinar

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige

Detaljer