INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE"

Transkript

1 INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE

2 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Deltakelse i introduksjonsprogrammet er regulert av introduksjonsloven. Introduksjonsloven trådte i kraft 1. september 2004.

3 Kommunens ansvar for introduksjonsprogram Kommunen skal så snart som mulig og senest tre måneder etter bosetting, tilby start i introduksjonsprogrammet Utbetale introduksjonsstønad. (Hvilken instans utbetaler/skal utbetale introduksjonsstønad i din kommune?) Tilrettelegging av program og utbetaling av stønad fordrer samordning av tiltak og tjenester både mellom statlige aktører, som NAV, og ulike kommunale og fylkeskommunale etater. Kommunens hovedansvar innebærer å tilby et individuelt tilrettelagt program for den enkelte og målrette ordninger og tiltak for kvalifisering av gruppen.

4 Introduksjonsprogrammets mål og innhold Mål: Kvalifisere til arbeid eller utdanning Innhold: Programmet skal minst inneholde: - norskopplæring - samfunnskunnskap - tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet

5 Programmet skal være helårlig og på fulltid Fulltid: min 30 t per uke, maks 37,5 t Ved 30 timers uke som består hovedsakelig av opplæringstiltak, er det betydelig krav til egenaktivitet, dvs. hjemmearbeid og forberedelser Programmet skal «favne hele mennesket», men fokus skal hele tiden være kvalifisering til arbeid eller utdanning

6 Helårlig program En deltaker i introduksjonsprogrammet har rett på 5 uker ferie. De fleste kommuner har 4 uker ferie om sommeren. Resten fordeles som regel på jul og påske. Kan være utfordrende å få til et helårsprogram i små kommuner. Det er lurt å samarbeide med andre kommuner, evt. kjøpe tjenester i andre kommuner.

7 Rett etter bosetting kan for eksempel oppgaver som det å etablere seg i egen bolig inngå i programmet, anskaffe innbo, sende flyttemelding, opprette strøm- og telefonabonnement, få fastlege, søke barnehageplass osv. For mange vil dette gi lærerike og nyttige erfaringer.

8 Søknad om introduksjonsprogram Den nybosatte fremsetter søknad om introduksjonsprogram Kommunens vurdering: Vedtak om introduksjonsprogram evt. avslag

9 Eksempel på søknad NAV Molde Flyktningtjenesten Moldetrappa MOLDE SØKNAD OM DELTAKELSE I MOLDE KOMMUNES INTRODUKSJONSPROGRAM. FULLMAKT TIL Å INNHENTE NØDVENDIGE OPPLYSNINGER. SØKNAD: Jeg søker herved om deltakelse i Molde kommunes introduksjonsprogram. FULLMAKT: Jeg gir herved flyktningtjenesten fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger om mine økonomiske forhold fra: ligningskontor, NAV Trygd, NAV arbeid, finansinstanser, arbeidsgiver og eventuelt andre. Videre gir jeg flyktningtjenesten fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger og eventuelt få disse verifisert om min utdannelse og tidligere yrkespraksis. Molde, _Dato_ Navn: _Fnavn Mnavn Enavn_ F.nr: _Fodd PersonNr_ Søkers underskrift

10 Eksempel på vedtak _Til Adresse Adresse2 postnr poststed_ Unntatt offentlighet jf. offl. 5a jf fvl. 13 flg. Deres ref: Vår ref: _JournalNr_/_Aar_ Dato: _Dato_ Vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen Saksnr: _Vedtaksnummer_. I henhold til lov av 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 2 første ledd, bokstav X) innvilges _FNavn MNavn ENavn Fodd Personnr_ deltakelse i introduksjonsordningen i Sunndal kommune i perioden fra _VarighetFra_ til _VarighetTil_. Introduksjonsstønaden utgjør kr ,50 pr. mnd, jf. introduksjonslovens 8. Stønaden utbetales etterskuddsvis, er skattepliktig og ugyldig fravær medfører trekk, jfr. 8, 10 og 13. Lovgrunnlag Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering, og som oppfyller vilkårene i introduksjonsloven 2. Ut fra en kartlegging av _FNavn MNavn ENavn_ sitt opplæringsbehov og hvilke tiltak han/hun kan nyttiggjøre seg utarbeides det en individuell plan jfr. Introduksjonslovens 6. Klageadgang Dette vedtaket kan påklages, jfr. Introduksjonslovens 18. Klagefristen er tre uker fra den dato melding om vedtak er mottatt. En eventuell klage sendes Sunndal kommune v/introduksjonsprogrammet som har fattet vedtaket Foruten å være behjelpelig med selve klagen, skal kommunen også gi nærmere opplysninger om klageadgangen. Sunndalsøra, _Dato_ _Saksbehandlernavn_ introduksjonsprogrammet

11 Kartleggingssamtale Kort tid etter bosetting innkaller programveilederen den nybosatte til en kartleggingssamtale som skal legge grunnlaget for utarbeidelse av et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram. Kartleggingen skal også legge grunnlaget for utarbeidelse av individuell plan. En kartleggingssamtale kan være krevende både for den nybosatte og programveileder. Sett derfor av god tid og ta pauser dersom det er nødvendig. Informer på forhånd den enkelte om at man i løpet av samtalen kan komme inn på ting som er vanskelig å snakke om, men at det er opp til den enkelt hvor mye man vil dele med programveileder. Det er viktig å bruke kvalifisert tolk til kartleggingen.

12 Eksempel på kartleggingsskjema

13 Kartleggingsskjema side 2

14 Kartleggingsskjema s. 3

15 Kartleggingsskjema s. 4

16 Kartleggingsskjema s. 5

17 Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring Jeg er enig i at disse instansene kan få innsyn i deler av opplysningene for å kunne samarbeide med meg om min individuelle plan. Voksenopplæringssenter NAV Arbeid Helsesøster NAV Flyktningtjeneste Kontaktperson NAV Sosial Sted: Dato: Underskrift deltaker: Samtalen ble foretatt av:

18 Avtale med voksenopplæringen Ta kontakt med voksenopplæringen for tidspunkt for oppstart. Informer evt. om spesielle behov for tilrettelegginger. Noen kommuner har fortløpende opptak til norskopplæringen, mens andre kommuner har et par oppstartsdatoer i løpet av semesteret. Evt. koble på andre instanser på bakgrunn av hva som kom frem i kartleggingssamtalen.

19 Søk skoleplass Voksenopplæringen tester og kartlegger deltakeren og utarbeider individuell opplæringsplan som skal være en del av den individuelle programplanen.

20 Arbeidsrettet eller utdanningsrettet Man skiller mellom arbeidsrettet og utdanningsrettet program. (Vi kommer tilbake til dette i modul 2) Både Molde og Sunndal har grunnskole for voksne som en del av introduksjonsprogrammet. I tillegg til norskundervisning, tilbys det gjerne basisfag og valgfag.

21 Fraværsregler Egenmelding: For å benytte egenmelding må deltakeren ha deltatt i introduksjonsprogrammet i åtte uker. Maks. 4 egenmeldinger i løpet av de siste 12 måneder. Egenmelding kan bare brukes for inntil tre kalenderdager om gangen. Hvis deltakeren leverer en ny egenmelding innen 16 dager, regnes de forrige dagene med.

22 Egenmelding ved barn eller barnepassers sykdom Egenmelding ved barns sykdom kan benyttes til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Omfanget av rettigheten: 1-2 barn: 10 dager i løpet av de siste 12 mnd Mer enn 2 barn: 15 dager i løpet av de siste 12 mnd Når en programdeltaker er alene om omsorgen, økes antallet dager til henholdsvis 20 og 30. Egenmelding kan kun benyttes de tre første kalenderdagene i hvert enkelt tilfelle. Fra fjerde dag kreves legeerklæring. Retten til egenmelding ved barns sykdom gjelder fra første dag i introduksjonsprogrammet

23 Rett til fri fra deltakelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad under svangerskap og fødsel Rett til fri for å gå på svangerskapskontroll En gravid deltaker kan få fri i inntil ti virkedager under svangerskapet uten trekk i introduksjonsstønaden. Etter fødsel skal moren ha fri fra deltakelse i introduksjonsprogram i 20 virkedager med introduksjonsstønad. I forbindelse med fødselen har faren rett på 7 virkedager fri med introduksjonsstønad, dersom han bor sammen med moren og nytter tiden til omsorg for familie og hjem.

24 Permisjon uten stønad ved fødsel og adopsjon Etter fødsel har foreldre som deltar i introduksjonsprogrammet rett til omsorgspermisjon i til sammen opptil 10 måneder i barnets første leveår. Der begge foreldre deltar i introduksjonsprogram er 50 virkedager av omsorgspermisjonen (10 uker) forbeholdt far. Dersom far ikke benytter disse permisjonsdagene, faller de bort. Retten til permisjon kommer i tillegg til retten til fridager.

25 Div. i forbindelse med fravær Forsentkomming: I Molde kommune blir deltakerne trukket for 1 time hvis de kommer 5 min for sent. Legeattest fra utlandet godkjennes ikke. Lærer ved voksenopplæringen skal ikke vurdere om fraværet er gyldig eller ugyldig. Skriv kun når eleven kommer eller går. Det er programveilederen sin oppgave å bestemme om fraværet er gyldig eller ikke.

26 Introduksjonsstønadens størrelse Introduksjonsstønaden er på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad. 1G= ,- Over 25 år: kr ,- per mnd Under 25 år: kr ,- per mnd Stønaden er skattepliktig.

27 Aktuelle skjema Fremmøteskjema Egenmeldingsskjema Permisjonsskjema

28 Fremmøteskjema Fremmøteskjema deles ut ved oppstart og samles inn i slutten av måneden. Deltakeren er ansvarlig for å ta vare på fremmøteskjemaet. «Ingen skjema = ingen penger» Fremmøteskjema kontrolleres av programveileder, og danner grunnlag for utbetaling av introduksjonsstønad. Trekk for ugyldig fravær. Satsen for trekk per time finnes ved å dele den totale årlige stønaden på 1850, dagsatsen finnes ved å dele stønaden på månedsbasis med 30. Introduksjonsstønaden utbetales etterskuddsvis Holde oversikt over fleksitid Arbeid som del av introduksjonsprogrammet trekkes time mot time.

29 Eksempel på fremmøteskjema

30 Eksempel på fremmøteskjema

31

32

33

34 Velferdspermisjon NB! DET FINNES INGEN HJEMMEL FOR Å GI PERMISJON UTEN LØNN I INTRODUKSJONSLOVEN! Velferdspermisjon: Inntil 10 virkedager per år: - inntil 3 virkedager ved tilv. i barnehage - 1 dag den dagen barnet beg. på skole - 1 dag hvis programdelt. gifter seg

35 Velferdspermisjon forts. - Inntil 3 dager ved dødsfall i nær familie Det kan i tillegg gis permisjon med introduksjonsstønad for nødvendige reisedager. - I forbindelse med jobbintervju, legetime, tannlegetime osv. - Når en programdeltaker i hjemmet pleier en nær pårørende

36 Religiøse høytidsdager De som ikke tilhører Den norske kirke har rett til fri fra deltakelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad i opp til to virkedager for hvert kalenderår i forbindelse med feiring eller markering av religiøse høytider. Deltaker som ønsker å nytte denne retten til fridager, må søke om dette 14 virkedager på forhånd.

37 Problemstillinger i forbindelse med fri på religiøse høytidsdager Vær konsekvent med tanke på søknadsfristen Dersom f.eks. eid faller på en lørdag, betyr det ikke at man får fri på mandag og evt. tirsdag, da man allerede har hatt mulighet til å feire lørdag og søndag. Hvis f.eks. eid faller på en onsdag, er det ikke mulig å ta fri på fredag og evt. mandag i etterkant. Man må ta fri de dagene som den aktuelle høytidsdagen faller på.

38 Gode råd Det er viktig å stille klare forventninger til deltakerne. Vær konsekvent med tanke på regelverket. Gi ingen tillatelser utenfor lovverket. Ha hele tiden i tankene hvordan det ville vært i det ordinære arbeidslivet. Vår oppgave er å gjøre flyktningene klar til å møte med norske arbeidslivet med de regler og krav som finnes der.

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

Bosetting av flyktninger i Molde kommune, med eksempler fra Sunndal kommune

Bosetting av flyktninger i Molde kommune, med eksempler fra Sunndal kommune Bosetting av flyktninger i Molde kommune, med eksempler fra Sunndal kommune Anmodning og kommunestyrevedtak Kommunen mottar anmodning fra IMDI om å bosette et visst antall flyktninger Saken behandles i

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Innvandrerkvinners rettsstilling

Innvandrerkvinners rettsstilling Innvandrerkvinners rettsstilling FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. JURK

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen Høgskolen i Telemark Introduksjonsordningen veien til inkludering? Marianne B. Øvrebø og Trine Skeie Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer