Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e"

Transkript

1 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken) og hans medhjelper kom i barnehagen en dag og lagde sushi sammen med oss. Det var spennende og med ulike reaksjoner, men mange likte det og var tydeligvis vant med å spise det. Tusen takk til Lovundkokkene, dette var kjempehyggelig! Lurøy Turlag dannet side 2 Rognkjeks-oppdrett starter side 3 Lovund byggevare side 12

2 2 Lurøyfjerdinger hedret etter krigen Mange helgelendinger som deltok i kampene våren 1940 fikk Deltakermedaljen da krigen var over. Medaljen fikk de for å ha deltatt i krigen 5 dager eller mer. Lista er nok ikke komplett, noe Forsvarsdepartementet tok forbehold om i Det forekommer skrivefeil på navnelistene, og noen har kanskje skiftet etternavn siden listene ble skrevet. Det hender også at navn er ført opp flere ganger. Vi tar med utdrag fra listene som nylig ble offentliggjort i Helgelands Blad. Der finner vi 26 navn fra Lurøy: Navn Født Adresse Berner Johannes Benjamensen Nord-Solvær i Helgeland Jakob Martin Kaal Jakobsen Konsvikosen Osvald Johan Martinsen Sleneset Magnus O. J. Pettersen Lovund Anton Albertsen Lovund Erling Bye Albertsen Vatne pr Brattland Einar Lund Iversen Tonnes i Helgeland Lindolf Iversen Tonnes i Helgeland Alf Jørgensen Bogen i Røytvik Karl Sigfred Karlsen Konsvikosen Konrad Kroken Lovund Linas Johan Larsen Lovund Berner Olaf Ludvigsen Forstun pr Brattland Evald Nikolai Martiniussen Nord-Solvær Hans Peder Karsten Martiniussen Nord-Solvær Charles Kristie Olaisen Lovund Vigner Antoni Olaisen Lovund Johan Andreas Olsen Oddøy i Lurøy Kristen Pareli Olsen Sleneset Olai Osvald Olsen Lurøy Kaare Pettersen Haugland pr. Brattland Einar Slotterøy Onøy Bjarne Pareli Østrem Tonnes i Helgeland Anders Indregaard Onøy pr. Lurøy Hans Seljedahl Sørnesøy Leif Tøndersen Brattland i Helgeland Lurøy turlag dannet Våren 2014 ble Lurøy turlag stiftet, som en del av Rana turistforening. Monica Stausberg Kristiansen er valgt som leder for turlaget. Lurøy har for lite innbyggere til å opprette en selvstendig turistforening, derfor ble det turlag, sier Kristiansen. Vi samarbeider tett med Rana turistforening, som vil bistå oss med informasjon, rutemerking og utdanning av turledere. Det er allerede etablert turlag både i Træna og Nesna etter samme modell. I begynnelsen vil vi ikke gape over for mye, men vil merke løyper og prøve å arrangere turer. Etter hvert vil vi ha alle kretsene i kommunen med i turlaget, sier Kristiansen. Robert Bjugn i Rana turistforening er fornøyd med utviklingen, og at flere vil arbeide for det enkle friluftslivet og en forsvarlig bruk av naturen. Kilde: Rana Blad Lurøy ungdomsråd: Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen for Lurøy På områdene Barn og unge og Kultur og fritid mener vi at tiltakene ikke viser det mangfoldet som ligger i disse områdene. Eksempler på dette er: Barn og unge - Det jobbes med å etablere ungdomsklubber i de kretsene der det er ønskelig og hensiktsmessig. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalutvalgene. - Lurøy kommune skal bidra til at flest mulig elever fra Lurøy fullfører vidregående skole. (Dette ble valgt som hovedsatsingsområde i Lurøy, etter endt planarbeid, og arbeidet med dette er allrede i gang) - Videreføre arrangement for unge som i dag er etablert. Spesielt gjelder dette UKM, Lev i Lag, 16.mai arrangement m.m. Kultur og fritid - Lokalutvalgenes rolle som lokal kulturansvarlig må styrkes. Dette gjennom samarbeid med kulturansvarlig i kommuneadministrasjonen. - Stimulering av frivillig kulturliv, med spesiell vekt på barn og unge, gjennom tildeling av kulturmidler må jobbes videre med. - Medvirke til realisering av spillemidler for å utvikle skolenes uteområder, idrettsbaner, ballløkker, turstier, og friluftsbaserte tiltak. - Et bredt og godt kulturtilbud i alle kommunens kretser. Målet er at alle kretsene i Lurøy skal få tilbud om de aller fleste kulturuttrykk. Dette gjelder bl.a. konserter, teater, forfatterbesøk.

3 3 Positiv utvikling på Sleneset: Atlantic Lumpus AS starter oppdrett av rognkjeks Denne ruggen av en rognkjeks vil trolig gi mange små yngel med tiden (foto: Lars Olav Sparboe). Atlantic Lumpus AS skal starte med produksjon av rognkjeks på Sleneset. Fisken brukes i lakseindustrien hvor den renser laksen for lus. Dette kan etter vår mening være starten på en snuoperasjon for Solværøyan. Vi gleder oss over de grep som tas, og at det igjen blir liv og aktivitet i lokalet til Sleneset Trelast AS. Med ei utbygging, er bygget planlagt å være om lag 1500 m2 ved oppstart. Atlantic Lumpus AS tar sikte på å produsere rognkjeks i året, med mulig utvidelse til 2,5 millioner, sier prosjektleder Dan Kristian Larssen. I første omgang blir vi 6-7 ansatte, og det blir etter planen utvidelse i 2016 med flere ansettelser. Vi regner med stabil tilgang på arbeidskraft, da det legges opp til helårig produksjon. Rognkjeks er en av de letteste fiskene å håndtere og oppdrette, sier Larssen, og han synes det er veldig spennende å få være med å produsere en ny art fra begynnelsen. Dette initiativet viser stort pågangsmot og entreprenørskap fra en ungdom som vil satse i sin heimkommune. Det liker vi godt. Vi håper at bedriften lykkes og at det er mulig å skape flere nye arbeidsplasser på Sleneset. I dette bygget skal produksjonen foregå (foto: Dan Kristian Larssen). Rebus Forrige gang hadde vi rebusen SMARTHOLMEDIALEKTSPØRREORDLÅNE PÅENGELSKPRESENSAVVÆREARTIKKEL, og løsningen ble LURØYKALENDEREN. Den heldige vinneren av halstørkle med kommune-logo på er: Bjørg Ervik, Heggdalsringen 17F, 7048 Trondheim. Den andre rebusen i 2014 ser slik ut: SORBUSAUCUPARIA BAKVERKBARN Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 10. sept

4 4 Ordførerens spalte Kommunereformen tar form I forrige utgave av Steinkjerringa delte jeg mitt utgangspunkt for den varslede kommunereformen med leserne. Jeg var tydelig på at jeg står fast på at det beste for lurøyfjerdingene vil være at Lurøy også i framtida er egen kommune. Men at det forutsetter at inntektssystemet gir oss økonomisk handlingsrom, og at vi ikke får tildelt nye oppgaver som er uhåndterlige for en så liten kommune som vår. Jeg skrev også at Regjeringen gjennom Kommuneproposisjonen i mai ville presentere mål, virkemidler og tidsplan for reformen, og at dette vil være starten på den reelle debatten om kommunenes framtid. Kommuneproposisjonen ble lagt fram for Stortinget 14. mai. Her legger Regjeringen klare føringer for reformen. Proposisjonen forventes å bli behandlet i Stortinget i løpet av juni. Regjeringens mål for reformen: Det overordnede målet for reformen er ifølge Regjeringen å skape robuste kommuner som skal være rustet til å levere gode tjenester til innbyggerne. Regjeringen ønsker også å gi kommunene nye oppgaver. Hvilke nye oppgaver dette skal være vil en komme tilbake til i en egen proposisjon til Stortinget våren Virkemidler: Regjeringen beskriver i kommuneproposisjonen tre konkrete økonomiske virkemidler for reformen: inndelingstilskuddet, dekning av engangskostnader og reformtilskudd. I tillegg ser det ut til at en er villig til å ta i bruk både tvang og trusler for å presse fram kommunesammenslåinger. Regjeringen vil også gi alle kommuner plikt til å utrede spørsmålet om framtidig kommunestruktur. De som har håpet og trodd at det kunne forhandles om samferdselsprosjekter som grunnlag for en ny kommunestruktur, har fått klar tilbakemelding. Regjeringen konkluderer i kommuneproposisjonen med at dette er uaktuelt. Inndelingstilskuddet: Som ved tidligere kommunesammenslåinger, tilbyr Regjeringen at sammenslåtte kommuner beholder inndelingstilskuddet i 15 år, og at det så trappes ned til null over en 5-årsperiode. Dekning av engangskostnader: Regjeringen legger opp til at kommunene får dekket kostnader til sammenslåingsprosessen, basert på innbyggertall i den nye kommunen og hvor mange kommuner som slås sammen (se tabell 4.2). Reformstøtte: Kommuner som slås sammen i løpet av reformperioden skal også gis et reformtilskudd, som beregnes etter lignende kriterier som kostnadsdekningen (se tabell 4.3). Men reformstøtten gis kun til kommuner som etter sammenslåing har mer enn innbyggere. Tabell 4.2 Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner) Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere 2 kommuner kommuner kommuner eller flere kommuner Tvang og trusler: Regjeringen er tydelig på at kommuner ikke skal gis vetorett mot sammenslåing, og at det vil være aktuelt å tvangssammenslå kommuner dersom det blir nødvendig. I tillegg inneholder kommuneproposisjonen det jeg oppfatter som en klar trussel overfor kommuner som Lurøy. Her antydes at smådriftsulemper og avstandskostnader, som til nå har vært betraktet som ufrivillige kostnader og finansiert gjennom de objektive kriteriene i inntektssystemet, ikke lenger vil være å anse som ufrivillige kostnader. Dette begrunnes med at kommuner som ikke velger å slå seg sammen, har gjort et frivillig valg, og må bære konsekvensene av dette! Utredningsplikt: Regjeringen vil pålegge alle kommuner å utrede alternativer for framtidig kommunestruktur. Dette skal ifølge kommuneproposisjonen være gjennomført slik at kommunestyrene kan fatte sine vedtak senest innen sommeren Tidsplan: Regjeringen legger opp til at reformen skal gjennomføres i løpet av inneværende Stortingsperiode. Det legges opp til to mulige løp: - Kommuner som er enige om sammenslåing og fatter vedtak om dette senest høsten 2015, vil kunne være sammenslått med virkning fra 1.jan Regjeringen har myndighet til å slå disse kommunene sammen gjennom kongelig resolusjon, som varsles å komme våren Tabell 4.3 Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner) Antall innbyggere i sammenslåingen innbyggere 0 Reformstøtte innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere

5 5 - Våren 2017 vil Regjeringen legge fram for Stortinget en helhetlig proposisjon om ny kommunestruktur, der kommuner som ikke kom med i første sammenslåingsprosess behandles. Her legges til grunn at kommuner kan bli tvangssammenslått dersom det er ønskelig eller hensiktsmessig utfra regionale eller nasjonale. Disse sammenslåingene skal gjelde fra 1.jan Demokratisk prosess i Lurøy: Dagens Regjering er ei mindretallsregjering. Det vil derfor kunne bli gjort justeringer i opplegget for reformen gjennom behandlingen i Stortinget. Det får jeg inderlig håpe. Jeg har alltid ment at beslutninger bør basere seg på kunnskap. For ei så viktig beslutning som spørsmålet om framtidig kommunestruktur, er det avgjørende at all mulig kunnskap er tilgjengelig når beslutningen skal fattes. Lurøy kommune bør derfor utrede dette spørsmålet grundig. Jeg har arbeidet aktivt gjennom tilgjengelige politiske kanaler for at spørsmålet om hvilke oppgaver kommunene skal ha, avklares før Bjørnar Skjæran kommunene utreder spørsmål om framtidig struktur. Denne rekkefølgen er svært viktig. Jeg håper og tror at Stortinget får dette på plass. Jeg synes også det vil være riktig at det nye inntektssystemet for kommunene presenteres før kommunene konkluderer. De som ivrer mest for kommunesammenslåing, er allerede godt i gang med debatten, og jeg registrerer at jeg beskyldes for ikke å være aktiv nok for å komme i gang. Det tar jeg med knusende ro. Forrige kommunestrukturdebatt endte med et enstemmig vedtak i Lurøy kommunestyre om at Lurøy bør bestå som egen kommune, at det regionale nivået bør bestå, samt at kommunegrensene bør justeres på bakgrunn av endrede forutsetninger. Jeg opplever ikke noe tungt politisk press internt i Lurøy for å endre dette vedtaket. Men slik jeg kjenner både lurøyfjerdingene generelt, og lurøypolitikerne spesielt, vil man gå skikkelig inn i denne problemstillingen så snart alle kortene er på bordet. Det meste tyder på at det vil skje i 2015, og at kommunereformen kan bidra til stort engasjement også i kommunevalgkampen neste år. I tillegg til å basere seg på kunnskap, bør store beslutninger være godt demokratisk forankret. Jeg vil derfor bidra til å legge til rette for brede demokratiske prosesser, der alle som ønsker å engasjere seg, gis anledning til det. Jeg holder formannskap og kommunestyre løpende orientert om reformprosessen, og synes det er riktig å bruke denne spalten til også å informere Steinkjerringas lesere. Regjeringens opplegg for reformen tilsier at alle kommuner bør fatte sine vedtak innen utgangen av Det er ingenting å tjene på å ta forhastede beslutninger, enten man er for eller mot kommunesammenslåing. God sommer! 17.mai 2014 på Onøy/Lurøy: Som avslutning av en lang og hektisk jubileumsdag, feiret bygdefolket grunnlovsjubileet med folkefest på grendahuset klokka Det hele startet i skolegården med fanfare og ballongslipp, der hele 200 ballonger i nasjonalfargene gikk til værs til hurrarop og jubel. De 120 frammøtte fortsatte festen innendørs, der sang og jubileumstablå ble framført. Her så elevene tilbake på 1814, viste hvordan vi har det i 2014 og la ned en tidskapsel med sine egne drømmer. Tidskapselen skal åpnes om 25 år, og det blir spennende å se om disse ønskene blir oppfylt. Som avslutning ble kjente og kjære nasjonalsanger sunget. Folk var glade og fornøyde etter en lang dag. Godværet kom akkurat de timene vi trengte det, og dette ble en verdig 200 års markering. Illustrasjonene 1914 Norges jubileum (utlånt av Aud D. Guravik).

6 6 Resultater fra Ungdata Kunnskap Figur: om Helheten i ungdoms lokalt liv Ved helsesøster Hanne Sivertsen Dette er en spørreundersøkelse som er gjennomført på ungdomstrinnet og vgs, der kommune/fylkeskommune er oppdragsgiver og sto for lokal planlegging og gjennomføring. Nasjonalt har 130 kommuner gjennomført undersøkelsen. I Nord-Norge er det 23 kommuner og 16 vgs som har gjennomført t.o.m Undersøkelsen i Lurøy ble gjennomført i nov ( UKE 47-48) på alle skolene. Undersøkelsen var anonymisert. Av 60 elever totalt, fikk vi en svarprosent på 78. Alle foreldre fikk brev heim om undersøkelsen. Målet med å gjennomføre undersøkelsen var å få en oversikt over hvordan ungdom i Lurøy har det. Hvilke utfordringer har vi og hva er vi bra på. Skole Familie Ungdomstid Fritid Temaområdene var foreldre og venner, skole og framtid, helse og trivsel, tobakk og rus, risikoatferd og vold. Noen av utfordringene som kom fram var følgende: Det er generelt høy grad av trivsel i skolen Få elever har skulket siste år (12 %) betydelig færre enn landet ellers (23 %) Nesten 80 % av jentene tror de kommer til å ta høyere utdanning Ingen av elevene på ungdomstrinnet i Lurøy sier at de røyker eller snuser daglig 7 prosent har vært beruset siste år. Det er lavere enn landssnittet (16 prosent) og betydelig lavere enn nordlandssnittet (21 prosent) Flere i Lurøy (12 %) opplever å bli mobbet enn ellers i landet (7 %). Nettmobbing er også en utfordring Mange, spesielt jenter (36 %), sier at de plages av ensomhet Svært mange gutter (83 %) kunne tenke seg å la sine barn vokse opp i nærmiljøet der de selv bor. Tyder på høy grad av trivsel i nærmiljøet. Generelt: 80 % klarer seg bra - 5 % klarer seg dårlig- 15 % i gråsonen Har du en god idé? Søk midler til elevbedrifter skap og opprettelse av elevbedrifter, eksempelvis deltagelse på kurs/ seminarer for lærere, Kommunen har fått tilført midler fra fylkeskommunen til Ungt Entreprenørskap. Kommunen har fremdeles midler til rådighet, midler som kan benyttes til f. eks. oppstart og drift av elevbedrifter. Når kommunen får øremerkede tilskudd til elevbedrifter er det fordi det er svært viktig at det etableres elevbedrifter i kommunen. Elevbedrifter gir viktig erfaring med oppstart, drift og avslutning av en bedrift. I tillegg kan det gi god innsikt i lokalt næringsliv og i de rike ressursene vi har i kommunen. Tilskuddet til kommunene skal finansiere utgifter knyttet til opplæring i entreprenør- lærermateriell fra Ungt Entreprenørskap og andre, tilskudd til elev bedrifter ved oppstart og drift, og egenandeler for elever på messer og andre aktiviteter. UE har poengtert at det at en person har deltatt i en elevbedrift eller tilsvarende opplegg som ungdom, øker sannsynligheten for å etablere egen bedrift senere i livet fra 8 % til 30 %. Derfor er oppstart og drift av elevbedrifter en svært viktig satsning for Lurøy kommune. Søknad sendes til: Lurøy kommune v/ Eli-Anne Hauknes, 8750 Tonnes Telefon: / Epost: Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening

7 TV-aksjonen 2014 til Kirkens Nødhjelp Søndag 19. oktober TV-aksjonen for 2014 går til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid for å sikre tilgang på rent vann og trygge sanitære forhold i flere land i Afrika og Asia. Her renner gledestårene, dette er helt fabelaktig! sier generalsekretær i Kirkens nødhjelp. I dag mangler over en milliard mennesker tilgang til rent vann. Sammen med det norske folk skal vi klare å gi varig rent vann til en million mennesker, sier Anne- Marie Helland, generalsekretær i Kirkens nødhjelp. Grunnleggende og livgivende Kirkens nødhjelp har hatt TVaksjonen tre ganger tidligere, sist i I sin søknad skriver Kirkens Nødhjelp at bidrag fra TV-aksjonen kan sikre mer enn en million mennesker bærekraftig tilgang til rent vann. Rent vann har store ringvirkninger, det holder folk friske. Det gjør blant annet at jenter kan gå på skole, de slipper å bruke tiden sin på å hente vann. Det er grunnleggende og livgivende, at vi fikk TV-aksjonen er helt fabelaktig. «Vann til en million» Slagordet som Kirkens Nødhjelp ønsker å bruke i forbindelse med neste års TV-aksjon er «Vann til en million». Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer. Forstår ikke hvor viktig rent vann er Kirkens Nødhjelp har i mer enn 30 år utviklet lokale løsninger gjennom bygging av brønner, vannpumper, renseanlegg og sanitæranlegg. Rent vann bidrar også til å forebygge alt fra sykdommer, voldtekter og korrupsjon, skriver Kirkens Nødhjelp i sin søknad. De aller fleste mennesker har en vannkvalitet på linje med det vi skyller ned i vasken. Vi klarer ikke å forstå her i Norge hvor viktig rent vann er. Dette er kjempeviktig. Vi gleder oss til denne jobben, sier Anne-Marie Helland til NRK. no 7 Aksjonsdagen i Lurøy I Lurøy er vi allerede i gang med forberedelsene til årets TV-aksjon, som går av stabelen søndag 19. oktober. Vi har en flott merittliste å se tilbake på, da vi de siste 10 årene har vært blant de fem beste kommunene i Nordland når det gjelder innsamlet beløp pr. hode. Tror vi her og nå slår fast at denne tradisjonen vil vi holde på! Hvis vi tenker at det innsamlede beløpet fra Lurøy vil gi rent vann til en liten landsby, så bli oppgaven mye lettere. Lokalutvalgene og frivillige bøssebærere rundt omkring i Lurøy gjør hvert år en formidabel innsats for TV-aksjonen. De fortjener all honnør for sin utrettelige innsats. Bestill VED... den er tørr og fin NÅ! Kaker&BRØD kan du også få gjort her! Løp og kjøp... Tlf P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks

8 8 SLT-teamet i Lurøy komune: 16.mai 2014 på Buneset

9 9 Ved helsesøster Hanne B.S.Teigen Fredag 16. mai ble arrangert for femte gang på Buneset for 9. og 10. klassingene i Lurøy, der hele 21 ungdommer fra Sleneset, Onøy/Lurøy, Lurøy innland og Nesøya deltok. Været var for første gang ikke helt på vår side, men ingen sure miner for det. Dette er et samarbeid med Polarsirkel Maritime, som bl.a. stiller med havrafting, lokaler og alt mulig hjelp ved Morten Olsen. Spesialsport (fra Rana) står for rappelleringen, og i år ble ungdommene instruert av Lars H. Berge og Egil Fjellheim. Noen og enhver fikk prøvd seg litt på egne grenser. Vi avsluttet arrangementet med skumparty og stamping, og jammen ble det ikke tid til litt volleyball og fotball til slutt. Ungdomsrådet i Lurøy støtter arrangementet som er arrangert av SLT-teamet i Lurøy. I år fikk vi også støtte fra Nordland fylkeskommune, da det var relansering av Klara- Klok.no, en nettside for ungdom mellom år, hvor du kan stille spørsmål anonymt. Vi håper at vi ser mange av dere i 9-10 trinnet i 2015!

10 10 Konsvik skole: Foreldreettermiddag med Prøysen Ved elevene 1-7 trinn ved Konsvik skole hadde en torsdag i mars arrangert middag og teater for foreldre og søsken. Først ble det servert kjøttsuppe til mat. Da kjøttsuppa var spist opp, sang alle Soltrall og Blåbærturen og i Bakvendtland av Alf Prøysen. MOBIL GJENBRUKSSTASJON Vi er endelig i gang med faste ruter med vår Mobile gjenbruksstasjon Om du på forhånd klargjør avfallet for sortering er dette til stor hjelp for oss. Folder med rutetider kommer i posten, eller last ned på Avfallet sorteres i følgende fraksjoner. Gratis/ husholdn: - Tv og monitorer - Små elektronisk avfall (EE- avfall) - Farlig avfall som o Bilbatterier o Batterier o Lysstoffrør o Spillolje o Maling/ lim/ lakk La oss endre statistikken i år Over 7 av 10 som omkom på sjøen i fjor brukte ikke redningsvest. Flere ulykker skyldes en kombinasjon av alkohol, fart og mørke. La oss gjøre det vi kan for å bedre denne statistikken. BRUK REDNINGSVEST I SOMMER! Betaling/ husholdn. - Treverk - Metall - Annet grovavfall Pris: kr.360,- pr m 3 For bedrifter gjelder egne priser! Betaling kun med kort. PS! «Herreløst avfall blir ikke tatt med!» Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

11 11 Etterpå var det det skuespill av Teskjekjerringa ved 1-4 trinn. 5-7 trinn hadde en powerpointpresentasjon av Alf Prøysen sitt liv. Det ble servert is, kaker, muffins, sviskekompott og kaffe. Det smakte veldig godt. Skolen startet kl 1 og varte til kl halv 7. Da var foreldrekvelden ferdig. Vi takker alle som kom for å se på det vi hadde øvd på i noen uker. Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Bruk din lokale fagmann! Biblioteket - endring av åpningstider Hovedbiblioteket på rådhuset på Onøy endrer åpningstidene fra 19. mai De nye åpningstidene er tirsdag og torsdag Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

12 12 LOVUND BYGGE- VARE Daglig leder Ole Gerhard Oddøy styrer Lovund Byggevare. Foto: Cato Rødsand Her får kundene på Lovund tak i det meste av byggevarer og ustyr (foto: Cato Rødsand) Lovund Byggevare er lokalisert på industriområdet på Naustholmen (foto: Anita K. Jakobsen)

13 13 Tekst: Cato Rødsand Lovund Byggevare har holdt åpent siden årsskiftet, men i mai var det åpningsfest med brask og bram. Det opplyser daglig leder i nybutikken på Lovund, Ole Gerhard Oddøy. Butikken er lokalisert på Naustholmen industriområde, og har et areal på 1000 m2 inklusiv lager. I andre etasje er det innredet 3 utleieleiligheter på til sammen 250 m2. Hele bygget som eies av Lurøy Bygg AS har en prislapp på om lag 10 mill. kroner. Lovund Byggevare selger varer og ustyr i samarbeid med Byggmakker, sier Oddøy, som i tillegg har en deltidsansatt med seg i butikken. Her får du tak i det meste, alt fra byggematerialer, maling, verktøy, skruer og hageredskaper, og folket er flinke til å bruke butikken. Dessuten har vi store leveranser i forbindelse med flere byggeprosjekter som foregår på øya for tiden, sier Oddøy. Lurøy strikkefestival sept PROGRAM (med forbehold om endringer): FREDAG fra 15:00 Festivakafe og salgsboder (garn/håndarbeid) åpner - Fagertun/Onøy/ Lurøy skole 16:00-20:00 Franske fristelser på Fløtta. Konditor: Claude Goffney fra 17:00 Lovundkokken - fiskemeny (sushi ol.) og barista 18:00 Offisiell åpning og avduking av årets festivalskulptur - Fagertun 18:30 Foredrag om moskus og muskus-ulla v/ Wenche Sørmo Onøy/Lurøy skole 18:30 Guidet tur - Onøyfjellet og John-høla ( ca 1,5 time) 21:00 Konsert - Lurøy kirke fra 21:30/01:00 PUB LØRDAG 08:00 Festivalkafe m frokostservering - Fagertun. Åpen hele dagen. 10:00 «2jinter» - foredrag om gjenbruk av strikkede plagg- ungdomshuset Lurøy 12:00 Foredrag om motivasjon og kreativitet. Navn kommer - ungd.huset Lurøy 12:00-16:00 Strikkekafe i Lurøygården. Her kan man også besøke den flotte renessansehagen fra slutten av 1700-tallet 12:00-18:00 Franske fristelser på Fløtta. Konditor: Claude Goffney 14:00 Workshop - tvebandstrikk - Gerd Meland Onøy/Lurøy skole fra 15:00 Lovundkokken - fiskemeny (sushi ol.) og barista 16:00 Guidet tur - Onøyfjellet og John-høla ( ca 1,5 time) 18:30 Konsert - Lurøy kirke 21:30 PUB med QUIZZ! 22:30/01:00 PUB SØNDAG 11:00 Gudstjeneste Lurøy kirke 12:30 Guidet tur til Lurøyfjellet (ca 4 timer) Under hele festivalen vil man kunne besøke ulike utstillinger/salgsboder. Disse annonseres etterhvert. Programmet blir publisert på egen nettside. Denne er under utarbeidelse - Vi planlegger også ulike aktiviteter for barn (strikkeskole, seileaktiviteter, BMX, utendørsaktiviteter). Vi vil med dette oppfordre alle i Lurøy kommune til å tenke kreativt i forkant av denne helga! Her er det gode muligheter for å markedsføre egne tiltak og nyte godene av det! Vi ønsker at både privatpersoner og næringsliv støtter tiltaket og ser mulighetene! Sammen skal vi vise at Lurøy er liv laga og en flott kommune å bo i! Styret i Lurøy Strikkefestival Elin Nystad

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 Broderkjeden 1814 Den 20. mai kl 1200 dannet hele Norge broderkjeder på ulike måter. På Lurøy rådhus tok vi utfordringen, da ansatte i administrasjonen dannet sin kjede i godværet utenfor. Riksforsamlingen og oppholdet på Eidsvoll vårukene i 1814 var preget av dype konflikter. Mandatet til forsamlingen var tydelig: lage en grunnlov for et selvstendig Norge. Men hvordan skulle de greie dette, når konfliktene var så mange og stakk så dypt? Utrolig nok greide forsamlingen å komme fram til et endelig dokument, som ble vedtatt nesten enstemmig 16. mai. Men med det var ikke konfliktene lagt til side. Det fortsatte å tilspisse seg de påfølgende dagene. Da forsamlingen skulle møtes siste gang, 20. mai, for å godkjenne og underskrive protokollen for møtet, reiste Jens Fabricius seg og tok ordet. Han ville konfliktene til livs. En grunnlov og et selvstendig Norge kunne ikke bestå hvis ikke den grunnlovsgivende forsamlingen selv kunne vise at dette var noe som var verdt å kjempe for. Han oppfordret derfor forsamlingen til å legge konfliktene bak seg. Han ba representantene ta hverandres hender, ved å krysse høyre arm over venstre, og forme en "broderkjede" som uttrykk for at de alle stilte seg bak frihetsverket. En broderkjede skiller seg fra en vanlig håndlenke, ved at grepet man får ved å krysse armene, blir sterkere. Man blir stående skulder ved skulder, som en barrikade, i motsetning til en håndlenke der, der man står spredt, og enklere kan miste taket. Da broderkjenden var formet uttalte representantene i kor: "Enig og tro til Dovre faller!". Hvem som foreslo ordlyden forblir ukjent. Men å spille på Dovre som nasjonalpatriotisk symbol var vanlig i tiden. I tiden antok man at Norges høyeste fjell var Snøhette på Dovre. Og fjellheimen Dovre ble ansett som det stauteste og mest varige som fantes innenfor landegrensene. Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Marianne Wagner Design/Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Mulighetsstudier for Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Regionråd ønsker gjennom kommunikasjonsstrategien å sikre forståelse av de kommunikasjonsutfordringene en kommunereform innebærer, opptre koordinert,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/153 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORMEN VIDERE ARBEID Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkiv: SARK 12-15/020 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/15

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-108 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge.

Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. Kommunereformen kommunesammenslåing endring av kommunestrukturen i Norge. I tillegg til denne informasjonen legges også spørreundersøkelsen som firmaet Sentio har gjennomført for kommunene Vefsn, Herøy,

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune.

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-034, TI-&40 14/705 14/6961 Stian Skjærvik 19.10.2014 Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Kommunereformen. Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler

Kommunereformen. Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler Kommunereformen Kort om reformprosessen Forventninger til kommunene Fylkesmannens rolle i reformen Prosjektorganisering og milepæler v. avdelingsdirektør Jan-Peder Andreassen Viktige nasjonale milepæler

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/ Kommunereformen - Leka som egen kommune - retningsvalg Leka kommune Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/162-50 Saksbehandler: Bjørn Arne Laugen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 76/16 22.06.2016 Kommunereformen - Leka som egen kommune

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Videre arbeid med kommunereformen Ørland og Bjugn kommuner felles kommunestyresamling 2 og 3. mars 1. Bakgrunn Bjugn og Ørland kommuner har deltatt i kommunereformen

Detaljer

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING Torsdag 2. juni 2016 Terje Haugen Skal vi ha de samme kommunegrensene som før eller slå oss sammen med Alta og eventuelt Kvænangen? STØRRE KOMMUNER Loppa, Alta og eventuelt Kvænangen.

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer

Felles formannskapsmøte Lardal Larvik Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Felles formannskapsmøte Lardal Larvik 28.08.14 Bakgrunn og formål med kommunereformen Fylkesmannens rolle og føringer Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform,

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus Kommune 16000 innb Styringsgruppe nedsatt for å arbeide med kommunereformen i Melhus Innbyggerkartlegging i regi av Sentio ble foretatt. Et representativt

Detaljer

Kommunereformen innhold og status

Kommunereformen innhold og status Kommunereformen innhold og status Solbergregjeringens kommunereform Samarbeidsavtale (H/Frp/Krf/V): «Gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at det fattes nødvendige vedtak i perioden» Regjeringen

Detaljer

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform Fylkesmann Kristin Hille Valla 20.05.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS 07.03.2016 011/16 Formannskapet PS 09.03.2016 022/16 Kommunestyret PS 17.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tom Olstad

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune.

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 9 FE-034, TI-&40 14/705 14/6961 Stian Skjærvik 19.10.2014 Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Østre Agder. Styrets vedtak knyttet til arbeid med Kommunestrukturreformen

Østre Agder. Styrets vedtak knyttet til arbeid med Kommunestrukturreformen Østre Agder Styrets vedtak knyttet til arbeid med Kommunestrukturreformen Sak 64/14-19.sept.2014 Kommunestrukturprosessen fylkesmannens forventninger og bidrag Fylkesmann Øystein Djupedal ga en presentasjon

Detaljer

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3096-34 Dato 30. juni 2017 Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Kvarøy vindusmuseum. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 13. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Kvarøy vindusmuseum. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 13. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2015 29. ÅRGANG Kvarøy vindusmuseum Side 13 y-ordførerens spalte side 4 Fremtidig

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Felles samling kommunestyrene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 19. november Arild S Stana, KS-Konsulent AS

Felles samling kommunestyrene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 19. november Arild S Stana, KS-Konsulent AS Felles samling kommunestyrene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 19. november 2015 Arild S Stana, KS-Konsulent AS Om kommunereformen Samfunnsmessige endringer med betydning for kommunestrukturen Store endringer

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Stemningen

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Asker, Hurum og Røyken kommuner

Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Asker, Hurum og Røyken kommuner Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3096-2 Dato 30. juni 2017 Videre prosess i kommunereformen - informasjon til Asker, Hurum og Røyken kommuner Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN AVKLARINGER OG PRESISERINGER I KOMMUNEPROPOSISJONEN FOR 2016 DETTE GJELDER

KOMMUNEREFORMEN AVKLARINGER OG PRESISERINGER I KOMMUNEPROPOSISJONEN FOR 2016 DETTE GJELDER KOMMUNEREFORMEN AVKLARINGER OG PRESISERINGER I KOMMUNEPROPOSISJONEN FOR 2016 DETTE GJELDER Om notatets innhold Kommuneproposisjonen for 2016 ble lagt fram 12.05.15 og behandlet i Stortinget 16.06.15. I

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (videregående) UNGDATA

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE.

SAKSFRAMLEGG SAK: UTREDNING AV NY KOMMUNESTRUKTUR VIDERE DELTAKELSE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN. Presentasjon for formannskapet Rådmann Siri Hovde. Kilde: distriktssenteret.no

KOMMUNEREFORMEN. Presentasjon for formannskapet Rådmann Siri Hovde. Kilde: distriktssenteret.no KOMMUNEREFORMEN Presentasjon for formannskapet 13.10.2014 Rådmann Siri Hovde Kilde: distriktssenteret.no «Målene for reformen er gode og likeverdig tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen

Kommunereformen i Nordland. Harstad Seniorrådgiver Robert Isaksen Kommunereformen i Nordland Harstad 09.02.2015 Seniorrådgiver Robert Isaksen Hvorfor kommunereform? Mer robuste kommuner Betydelig vekst i kommunenes oppgaveportefølje Sterkt lokaldemokrati og mindre statlig

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

UKEBLADET UKE

UKEBLADET UKE UKEBLADET UKE 37 2017 Ny Daglig leder er på plass! I skrivende stund har jeg nettopp startet min femte dag på jobb her på skolen. Denne første uken har vært en fantastisk opplevelse med blomster på kontoret

Detaljer

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Erna, Stein Ove, Karen og Even. R5, 14. mai Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Erna, Stein Ove, Karen og Even R5, 14. mai 2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG JUNI TILBAKEBLIKK: I januar og februar jobbet vi med fagområdet antall, rom og form. Vi brukte mattekassen som et pedagogisk verktøy når vi jobbet med dette. Vi hadde

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Ungdata i Nord-Troms

Ungdata i Nord-Troms Ungdata i Nord-Troms Deltakelse og svarprosent i Nord-Troms Svarprosent Skjervøy (88 elever) Nordreisa (121 elever) Kvænangen (34 elever) Storfjord (65 elever) Lyngen (108 elever) 91 90 85 84 81 Kåfjord

Detaljer

Hva skal vi velge? KOMMUNE - REFORM. Folkemøte i Lindesnes kommune

Hva skal vi velge? KOMMUNE - REFORM. Folkemøte i Lindesnes kommune Hva skal vi velge? KOMMUNE - REFORM Folkemøte i Lindesnes kommune 1964 Sør-Audnedal kommune Vigmostad kommune Spangereid kommune Lindesnes kommune Vi har fått et oppdrag av Stortingets flertall KS og

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

Folkemøter om mulig bosetting av flyktninger

Folkemøter om mulig bosetting av flyktninger Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2016 30. ÅRGANG Folkemøter om mulig bosetting av flyktninger I 2016 skal Lurøy kommune

Detaljer