Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e"

Transkript

1 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken) og hans medhjelper kom i barnehagen en dag og lagde sushi sammen med oss. Det var spennende og med ulike reaksjoner, men mange likte det og var tydeligvis vant med å spise det. Tusen takk til Lovundkokkene, dette var kjempehyggelig! Lurøy Turlag dannet side 2 Rognkjeks-oppdrett starter side 3 Lovund byggevare side 12

2 2 Lurøyfjerdinger hedret etter krigen Mange helgelendinger som deltok i kampene våren 1940 fikk Deltakermedaljen da krigen var over. Medaljen fikk de for å ha deltatt i krigen 5 dager eller mer. Lista er nok ikke komplett, noe Forsvarsdepartementet tok forbehold om i Det forekommer skrivefeil på navnelistene, og noen har kanskje skiftet etternavn siden listene ble skrevet. Det hender også at navn er ført opp flere ganger. Vi tar med utdrag fra listene som nylig ble offentliggjort i Helgelands Blad. Der finner vi 26 navn fra Lurøy: Navn Født Adresse Berner Johannes Benjamensen Nord-Solvær i Helgeland Jakob Martin Kaal Jakobsen Konsvikosen Osvald Johan Martinsen Sleneset Magnus O. J. Pettersen Lovund Anton Albertsen Lovund Erling Bye Albertsen Vatne pr Brattland Einar Lund Iversen Tonnes i Helgeland Lindolf Iversen Tonnes i Helgeland Alf Jørgensen Bogen i Røytvik Karl Sigfred Karlsen Konsvikosen Konrad Kroken Lovund Linas Johan Larsen Lovund Berner Olaf Ludvigsen Forstun pr Brattland Evald Nikolai Martiniussen Nord-Solvær Hans Peder Karsten Martiniussen Nord-Solvær Charles Kristie Olaisen Lovund Vigner Antoni Olaisen Lovund Johan Andreas Olsen Oddøy i Lurøy Kristen Pareli Olsen Sleneset Olai Osvald Olsen Lurøy Kaare Pettersen Haugland pr. Brattland Einar Slotterøy Onøy Bjarne Pareli Østrem Tonnes i Helgeland Anders Indregaard Onøy pr. Lurøy Hans Seljedahl Sørnesøy Leif Tøndersen Brattland i Helgeland Lurøy turlag dannet Våren 2014 ble Lurøy turlag stiftet, som en del av Rana turistforening. Monica Stausberg Kristiansen er valgt som leder for turlaget. Lurøy har for lite innbyggere til å opprette en selvstendig turistforening, derfor ble det turlag, sier Kristiansen. Vi samarbeider tett med Rana turistforening, som vil bistå oss med informasjon, rutemerking og utdanning av turledere. Det er allerede etablert turlag både i Træna og Nesna etter samme modell. I begynnelsen vil vi ikke gape over for mye, men vil merke løyper og prøve å arrangere turer. Etter hvert vil vi ha alle kretsene i kommunen med i turlaget, sier Kristiansen. Robert Bjugn i Rana turistforening er fornøyd med utviklingen, og at flere vil arbeide for det enkle friluftslivet og en forsvarlig bruk av naturen. Kilde: Rana Blad Lurøy ungdomsråd: Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen for Lurøy På områdene Barn og unge og Kultur og fritid mener vi at tiltakene ikke viser det mangfoldet som ligger i disse områdene. Eksempler på dette er: Barn og unge - Det jobbes med å etablere ungdomsklubber i de kretsene der det er ønskelig og hensiktsmessig. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalutvalgene. - Lurøy kommune skal bidra til at flest mulig elever fra Lurøy fullfører vidregående skole. (Dette ble valgt som hovedsatsingsområde i Lurøy, etter endt planarbeid, og arbeidet med dette er allrede i gang) - Videreføre arrangement for unge som i dag er etablert. Spesielt gjelder dette UKM, Lev i Lag, 16.mai arrangement m.m. Kultur og fritid - Lokalutvalgenes rolle som lokal kulturansvarlig må styrkes. Dette gjennom samarbeid med kulturansvarlig i kommuneadministrasjonen. - Stimulering av frivillig kulturliv, med spesiell vekt på barn og unge, gjennom tildeling av kulturmidler må jobbes videre med. - Medvirke til realisering av spillemidler for å utvikle skolenes uteområder, idrettsbaner, ballløkker, turstier, og friluftsbaserte tiltak. - Et bredt og godt kulturtilbud i alle kommunens kretser. Målet er at alle kretsene i Lurøy skal få tilbud om de aller fleste kulturuttrykk. Dette gjelder bl.a. konserter, teater, forfatterbesøk.

3 3 Positiv utvikling på Sleneset: Atlantic Lumpus AS starter oppdrett av rognkjeks Denne ruggen av en rognkjeks vil trolig gi mange små yngel med tiden (foto: Lars Olav Sparboe). Atlantic Lumpus AS skal starte med produksjon av rognkjeks på Sleneset. Fisken brukes i lakseindustrien hvor den renser laksen for lus. Dette kan etter vår mening være starten på en snuoperasjon for Solværøyan. Vi gleder oss over de grep som tas, og at det igjen blir liv og aktivitet i lokalet til Sleneset Trelast AS. Med ei utbygging, er bygget planlagt å være om lag 1500 m2 ved oppstart. Atlantic Lumpus AS tar sikte på å produsere rognkjeks i året, med mulig utvidelse til 2,5 millioner, sier prosjektleder Dan Kristian Larssen. I første omgang blir vi 6-7 ansatte, og det blir etter planen utvidelse i 2016 med flere ansettelser. Vi regner med stabil tilgang på arbeidskraft, da det legges opp til helårig produksjon. Rognkjeks er en av de letteste fiskene å håndtere og oppdrette, sier Larssen, og han synes det er veldig spennende å få være med å produsere en ny art fra begynnelsen. Dette initiativet viser stort pågangsmot og entreprenørskap fra en ungdom som vil satse i sin heimkommune. Det liker vi godt. Vi håper at bedriften lykkes og at det er mulig å skape flere nye arbeidsplasser på Sleneset. I dette bygget skal produksjonen foregå (foto: Dan Kristian Larssen). Rebus Forrige gang hadde vi rebusen SMARTHOLMEDIALEKTSPØRREORDLÅNE PÅENGELSKPRESENSAVVÆREARTIKKEL, og løsningen ble LURØYKALENDEREN. Den heldige vinneren av halstørkle med kommune-logo på er: Bjørg Ervik, Heggdalsringen 17F, 7048 Trondheim. Den andre rebusen i 2014 ser slik ut: SORBUSAUCUPARIA BAKVERKBARN Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 10. sept

4 4 Ordførerens spalte Kommunereformen tar form I forrige utgave av Steinkjerringa delte jeg mitt utgangspunkt for den varslede kommunereformen med leserne. Jeg var tydelig på at jeg står fast på at det beste for lurøyfjerdingene vil være at Lurøy også i framtida er egen kommune. Men at det forutsetter at inntektssystemet gir oss økonomisk handlingsrom, og at vi ikke får tildelt nye oppgaver som er uhåndterlige for en så liten kommune som vår. Jeg skrev også at Regjeringen gjennom Kommuneproposisjonen i mai ville presentere mål, virkemidler og tidsplan for reformen, og at dette vil være starten på den reelle debatten om kommunenes framtid. Kommuneproposisjonen ble lagt fram for Stortinget 14. mai. Her legger Regjeringen klare føringer for reformen. Proposisjonen forventes å bli behandlet i Stortinget i løpet av juni. Regjeringens mål for reformen: Det overordnede målet for reformen er ifølge Regjeringen å skape robuste kommuner som skal være rustet til å levere gode tjenester til innbyggerne. Regjeringen ønsker også å gi kommunene nye oppgaver. Hvilke nye oppgaver dette skal være vil en komme tilbake til i en egen proposisjon til Stortinget våren Virkemidler: Regjeringen beskriver i kommuneproposisjonen tre konkrete økonomiske virkemidler for reformen: inndelingstilskuddet, dekning av engangskostnader og reformtilskudd. I tillegg ser det ut til at en er villig til å ta i bruk både tvang og trusler for å presse fram kommunesammenslåinger. Regjeringen vil også gi alle kommuner plikt til å utrede spørsmålet om framtidig kommunestruktur. De som har håpet og trodd at det kunne forhandles om samferdselsprosjekter som grunnlag for en ny kommunestruktur, har fått klar tilbakemelding. Regjeringen konkluderer i kommuneproposisjonen med at dette er uaktuelt. Inndelingstilskuddet: Som ved tidligere kommunesammenslåinger, tilbyr Regjeringen at sammenslåtte kommuner beholder inndelingstilskuddet i 15 år, og at det så trappes ned til null over en 5-årsperiode. Dekning av engangskostnader: Regjeringen legger opp til at kommunene får dekket kostnader til sammenslåingsprosessen, basert på innbyggertall i den nye kommunen og hvor mange kommuner som slås sammen (se tabell 4.2). Reformstøtte: Kommuner som slås sammen i løpet av reformperioden skal også gis et reformtilskudd, som beregnes etter lignende kriterier som kostnadsdekningen (se tabell 4.3). Men reformstøtten gis kun til kommuner som etter sammenslåing har mer enn innbyggere. Tabell 4.2 Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner) Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere 2 kommuner kommuner kommuner eller flere kommuner Tvang og trusler: Regjeringen er tydelig på at kommuner ikke skal gis vetorett mot sammenslåing, og at det vil være aktuelt å tvangssammenslå kommuner dersom det blir nødvendig. I tillegg inneholder kommuneproposisjonen det jeg oppfatter som en klar trussel overfor kommuner som Lurøy. Her antydes at smådriftsulemper og avstandskostnader, som til nå har vært betraktet som ufrivillige kostnader og finansiert gjennom de objektive kriteriene i inntektssystemet, ikke lenger vil være å anse som ufrivillige kostnader. Dette begrunnes med at kommuner som ikke velger å slå seg sammen, har gjort et frivillig valg, og må bære konsekvensene av dette! Utredningsplikt: Regjeringen vil pålegge alle kommuner å utrede alternativer for framtidig kommunestruktur. Dette skal ifølge kommuneproposisjonen være gjennomført slik at kommunestyrene kan fatte sine vedtak senest innen sommeren Tidsplan: Regjeringen legger opp til at reformen skal gjennomføres i løpet av inneværende Stortingsperiode. Det legges opp til to mulige løp: - Kommuner som er enige om sammenslåing og fatter vedtak om dette senest høsten 2015, vil kunne være sammenslått med virkning fra 1.jan Regjeringen har myndighet til å slå disse kommunene sammen gjennom kongelig resolusjon, som varsles å komme våren Tabell 4.3 Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner) Antall innbyggere i sammenslåingen innbyggere 0 Reformstøtte innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere

5 5 - Våren 2017 vil Regjeringen legge fram for Stortinget en helhetlig proposisjon om ny kommunestruktur, der kommuner som ikke kom med i første sammenslåingsprosess behandles. Her legges til grunn at kommuner kan bli tvangssammenslått dersom det er ønskelig eller hensiktsmessig utfra regionale eller nasjonale. Disse sammenslåingene skal gjelde fra 1.jan Demokratisk prosess i Lurøy: Dagens Regjering er ei mindretallsregjering. Det vil derfor kunne bli gjort justeringer i opplegget for reformen gjennom behandlingen i Stortinget. Det får jeg inderlig håpe. Jeg har alltid ment at beslutninger bør basere seg på kunnskap. For ei så viktig beslutning som spørsmålet om framtidig kommunestruktur, er det avgjørende at all mulig kunnskap er tilgjengelig når beslutningen skal fattes. Lurøy kommune bør derfor utrede dette spørsmålet grundig. Jeg har arbeidet aktivt gjennom tilgjengelige politiske kanaler for at spørsmålet om hvilke oppgaver kommunene skal ha, avklares før Bjørnar Skjæran kommunene utreder spørsmål om framtidig struktur. Denne rekkefølgen er svært viktig. Jeg håper og tror at Stortinget får dette på plass. Jeg synes også det vil være riktig at det nye inntektssystemet for kommunene presenteres før kommunene konkluderer. De som ivrer mest for kommunesammenslåing, er allerede godt i gang med debatten, og jeg registrerer at jeg beskyldes for ikke å være aktiv nok for å komme i gang. Det tar jeg med knusende ro. Forrige kommunestrukturdebatt endte med et enstemmig vedtak i Lurøy kommunestyre om at Lurøy bør bestå som egen kommune, at det regionale nivået bør bestå, samt at kommunegrensene bør justeres på bakgrunn av endrede forutsetninger. Jeg opplever ikke noe tungt politisk press internt i Lurøy for å endre dette vedtaket. Men slik jeg kjenner både lurøyfjerdingene generelt, og lurøypolitikerne spesielt, vil man gå skikkelig inn i denne problemstillingen så snart alle kortene er på bordet. Det meste tyder på at det vil skje i 2015, og at kommunereformen kan bidra til stort engasjement også i kommunevalgkampen neste år. I tillegg til å basere seg på kunnskap, bør store beslutninger være godt demokratisk forankret. Jeg vil derfor bidra til å legge til rette for brede demokratiske prosesser, der alle som ønsker å engasjere seg, gis anledning til det. Jeg holder formannskap og kommunestyre løpende orientert om reformprosessen, og synes det er riktig å bruke denne spalten til også å informere Steinkjerringas lesere. Regjeringens opplegg for reformen tilsier at alle kommuner bør fatte sine vedtak innen utgangen av Det er ingenting å tjene på å ta forhastede beslutninger, enten man er for eller mot kommunesammenslåing. God sommer! 17.mai 2014 på Onøy/Lurøy: Som avslutning av en lang og hektisk jubileumsdag, feiret bygdefolket grunnlovsjubileet med folkefest på grendahuset klokka Det hele startet i skolegården med fanfare og ballongslipp, der hele 200 ballonger i nasjonalfargene gikk til værs til hurrarop og jubel. De 120 frammøtte fortsatte festen innendørs, der sang og jubileumstablå ble framført. Her så elevene tilbake på 1814, viste hvordan vi har det i 2014 og la ned en tidskapsel med sine egne drømmer. Tidskapselen skal åpnes om 25 år, og det blir spennende å se om disse ønskene blir oppfylt. Som avslutning ble kjente og kjære nasjonalsanger sunget. Folk var glade og fornøyde etter en lang dag. Godværet kom akkurat de timene vi trengte det, og dette ble en verdig 200 års markering. Illustrasjonene 1914 Norges jubileum (utlånt av Aud D. Guravik).

6 6 Resultater fra Ungdata Kunnskap Figur: om Helheten i ungdoms lokalt liv Ved helsesøster Hanne Sivertsen Dette er en spørreundersøkelse som er gjennomført på ungdomstrinnet og vgs, der kommune/fylkeskommune er oppdragsgiver og sto for lokal planlegging og gjennomføring. Nasjonalt har 130 kommuner gjennomført undersøkelsen. I Nord-Norge er det 23 kommuner og 16 vgs som har gjennomført t.o.m Undersøkelsen i Lurøy ble gjennomført i nov ( UKE 47-48) på alle skolene. Undersøkelsen var anonymisert. Av 60 elever totalt, fikk vi en svarprosent på 78. Alle foreldre fikk brev heim om undersøkelsen. Målet med å gjennomføre undersøkelsen var å få en oversikt over hvordan ungdom i Lurøy har det. Hvilke utfordringer har vi og hva er vi bra på. Skole Familie Ungdomstid Fritid Temaområdene var foreldre og venner, skole og framtid, helse og trivsel, tobakk og rus, risikoatferd og vold. Noen av utfordringene som kom fram var følgende: Det er generelt høy grad av trivsel i skolen Få elever har skulket siste år (12 %) betydelig færre enn landet ellers (23 %) Nesten 80 % av jentene tror de kommer til å ta høyere utdanning Ingen av elevene på ungdomstrinnet i Lurøy sier at de røyker eller snuser daglig 7 prosent har vært beruset siste år. Det er lavere enn landssnittet (16 prosent) og betydelig lavere enn nordlandssnittet (21 prosent) Flere i Lurøy (12 %) opplever å bli mobbet enn ellers i landet (7 %). Nettmobbing er også en utfordring Mange, spesielt jenter (36 %), sier at de plages av ensomhet Svært mange gutter (83 %) kunne tenke seg å la sine barn vokse opp i nærmiljøet der de selv bor. Tyder på høy grad av trivsel i nærmiljøet. Generelt: 80 % klarer seg bra - 5 % klarer seg dårlig- 15 % i gråsonen Har du en god idé? Søk midler til elevbedrifter skap og opprettelse av elevbedrifter, eksempelvis deltagelse på kurs/ seminarer for lærere, Kommunen har fått tilført midler fra fylkeskommunen til Ungt Entreprenørskap. Kommunen har fremdeles midler til rådighet, midler som kan benyttes til f. eks. oppstart og drift av elevbedrifter. Når kommunen får øremerkede tilskudd til elevbedrifter er det fordi det er svært viktig at det etableres elevbedrifter i kommunen. Elevbedrifter gir viktig erfaring med oppstart, drift og avslutning av en bedrift. I tillegg kan det gi god innsikt i lokalt næringsliv og i de rike ressursene vi har i kommunen. Tilskuddet til kommunene skal finansiere utgifter knyttet til opplæring i entreprenør- lærermateriell fra Ungt Entreprenørskap og andre, tilskudd til elev bedrifter ved oppstart og drift, og egenandeler for elever på messer og andre aktiviteter. UE har poengtert at det at en person har deltatt i en elevbedrift eller tilsvarende opplegg som ungdom, øker sannsynligheten for å etablere egen bedrift senere i livet fra 8 % til 30 %. Derfor er oppstart og drift av elevbedrifter en svært viktig satsning for Lurøy kommune. Søknad sendes til: Lurøy kommune v/ Eli-Anne Hauknes, 8750 Tonnes Telefon: / Epost: Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening

7 TV-aksjonen 2014 til Kirkens Nødhjelp Søndag 19. oktober TV-aksjonen for 2014 går til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid for å sikre tilgang på rent vann og trygge sanitære forhold i flere land i Afrika og Asia. Her renner gledestårene, dette er helt fabelaktig! sier generalsekretær i Kirkens nødhjelp. I dag mangler over en milliard mennesker tilgang til rent vann. Sammen med det norske folk skal vi klare å gi varig rent vann til en million mennesker, sier Anne- Marie Helland, generalsekretær i Kirkens nødhjelp. Grunnleggende og livgivende Kirkens nødhjelp har hatt TVaksjonen tre ganger tidligere, sist i I sin søknad skriver Kirkens Nødhjelp at bidrag fra TV-aksjonen kan sikre mer enn en million mennesker bærekraftig tilgang til rent vann. Rent vann har store ringvirkninger, det holder folk friske. Det gjør blant annet at jenter kan gå på skole, de slipper å bruke tiden sin på å hente vann. Det er grunnleggende og livgivende, at vi fikk TV-aksjonen er helt fabelaktig. «Vann til en million» Slagordet som Kirkens Nødhjelp ønsker å bruke i forbindelse med neste års TV-aksjon er «Vann til en million». Tilgang til rent vann har også veldig mye å si for vannbårne sykdommer, som kommer med skittent vann. Mange barn dør av vannbårne sykdommer. Forstår ikke hvor viktig rent vann er Kirkens Nødhjelp har i mer enn 30 år utviklet lokale løsninger gjennom bygging av brønner, vannpumper, renseanlegg og sanitæranlegg. Rent vann bidrar også til å forebygge alt fra sykdommer, voldtekter og korrupsjon, skriver Kirkens Nødhjelp i sin søknad. De aller fleste mennesker har en vannkvalitet på linje med det vi skyller ned i vasken. Vi klarer ikke å forstå her i Norge hvor viktig rent vann er. Dette er kjempeviktig. Vi gleder oss til denne jobben, sier Anne-Marie Helland til NRK. no 7 Aksjonsdagen i Lurøy I Lurøy er vi allerede i gang med forberedelsene til årets TV-aksjon, som går av stabelen søndag 19. oktober. Vi har en flott merittliste å se tilbake på, da vi de siste 10 årene har vært blant de fem beste kommunene i Nordland når det gjelder innsamlet beløp pr. hode. Tror vi her og nå slår fast at denne tradisjonen vil vi holde på! Hvis vi tenker at det innsamlede beløpet fra Lurøy vil gi rent vann til en liten landsby, så bli oppgaven mye lettere. Lokalutvalgene og frivillige bøssebærere rundt omkring i Lurøy gjør hvert år en formidabel innsats for TV-aksjonen. De fortjener all honnør for sin utrettelige innsats. Bestill VED... den er tørr og fin NÅ! Kaker&BRØD kan du også få gjort her! Løp og kjøp... Tlf P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks

8 8 SLT-teamet i Lurøy komune: 16.mai 2014 på Buneset

9 9 Ved helsesøster Hanne B.S.Teigen Fredag 16. mai ble arrangert for femte gang på Buneset for 9. og 10. klassingene i Lurøy, der hele 21 ungdommer fra Sleneset, Onøy/Lurøy, Lurøy innland og Nesøya deltok. Været var for første gang ikke helt på vår side, men ingen sure miner for det. Dette er et samarbeid med Polarsirkel Maritime, som bl.a. stiller med havrafting, lokaler og alt mulig hjelp ved Morten Olsen. Spesialsport (fra Rana) står for rappelleringen, og i år ble ungdommene instruert av Lars H. Berge og Egil Fjellheim. Noen og enhver fikk prøvd seg litt på egne grenser. Vi avsluttet arrangementet med skumparty og stamping, og jammen ble det ikke tid til litt volleyball og fotball til slutt. Ungdomsrådet i Lurøy støtter arrangementet som er arrangert av SLT-teamet i Lurøy. I år fikk vi også støtte fra Nordland fylkeskommune, da det var relansering av Klara- Klok.no, en nettside for ungdom mellom år, hvor du kan stille spørsmål anonymt. Vi håper at vi ser mange av dere i 9-10 trinnet i 2015!

10 10 Konsvik skole: Foreldreettermiddag med Prøysen Ved elevene 1-7 trinn ved Konsvik skole hadde en torsdag i mars arrangert middag og teater for foreldre og søsken. Først ble det servert kjøttsuppe til mat. Da kjøttsuppa var spist opp, sang alle Soltrall og Blåbærturen og i Bakvendtland av Alf Prøysen. MOBIL GJENBRUKSSTASJON Vi er endelig i gang med faste ruter med vår Mobile gjenbruksstasjon Om du på forhånd klargjør avfallet for sortering er dette til stor hjelp for oss. Folder med rutetider kommer i posten, eller last ned på Avfallet sorteres i følgende fraksjoner. Gratis/ husholdn: - Tv og monitorer - Små elektronisk avfall (EE- avfall) - Farlig avfall som o Bilbatterier o Batterier o Lysstoffrør o Spillolje o Maling/ lim/ lakk La oss endre statistikken i år Over 7 av 10 som omkom på sjøen i fjor brukte ikke redningsvest. Flere ulykker skyldes en kombinasjon av alkohol, fart og mørke. La oss gjøre det vi kan for å bedre denne statistikken. BRUK REDNINGSVEST I SOMMER! Betaling/ husholdn. - Treverk - Metall - Annet grovavfall Pris: kr.360,- pr m 3 For bedrifter gjelder egne priser! Betaling kun med kort. PS! «Herreløst avfall blir ikke tatt med!» Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

11 11 Etterpå var det det skuespill av Teskjekjerringa ved 1-4 trinn. 5-7 trinn hadde en powerpointpresentasjon av Alf Prøysen sitt liv. Det ble servert is, kaker, muffins, sviskekompott og kaffe. Det smakte veldig godt. Skolen startet kl 1 og varte til kl halv 7. Da var foreldrekvelden ferdig. Vi takker alle som kom for å se på det vi hadde øvd på i noen uker. Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Bruk din lokale fagmann! Biblioteket - endring av åpningstider Hovedbiblioteket på rådhuset på Onøy endrer åpningstidene fra 19. mai De nye åpningstidene er tirsdag og torsdag Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

12 12 LOVUND BYGGE- VARE Daglig leder Ole Gerhard Oddøy styrer Lovund Byggevare. Foto: Cato Rødsand Her får kundene på Lovund tak i det meste av byggevarer og ustyr (foto: Cato Rødsand) Lovund Byggevare er lokalisert på industriområdet på Naustholmen (foto: Anita K. Jakobsen)

13 13 Tekst: Cato Rødsand Lovund Byggevare har holdt åpent siden årsskiftet, men i mai var det åpningsfest med brask og bram. Det opplyser daglig leder i nybutikken på Lovund, Ole Gerhard Oddøy. Butikken er lokalisert på Naustholmen industriområde, og har et areal på 1000 m2 inklusiv lager. I andre etasje er det innredet 3 utleieleiligheter på til sammen 250 m2. Hele bygget som eies av Lurøy Bygg AS har en prislapp på om lag 10 mill. kroner. Lovund Byggevare selger varer og ustyr i samarbeid med Byggmakker, sier Oddøy, som i tillegg har en deltidsansatt med seg i butikken. Her får du tak i det meste, alt fra byggematerialer, maling, verktøy, skruer og hageredskaper, og folket er flinke til å bruke butikken. Dessuten har vi store leveranser i forbindelse med flere byggeprosjekter som foregår på øya for tiden, sier Oddøy. Lurøy strikkefestival sept PROGRAM (med forbehold om endringer): FREDAG fra 15:00 Festivakafe og salgsboder (garn/håndarbeid) åpner - Fagertun/Onøy/ Lurøy skole 16:00-20:00 Franske fristelser på Fløtta. Konditor: Claude Goffney fra 17:00 Lovundkokken - fiskemeny (sushi ol.) og barista 18:00 Offisiell åpning og avduking av årets festivalskulptur - Fagertun 18:30 Foredrag om moskus og muskus-ulla v/ Wenche Sørmo Onøy/Lurøy skole 18:30 Guidet tur - Onøyfjellet og John-høla ( ca 1,5 time) 21:00 Konsert - Lurøy kirke fra 21:30/01:00 PUB LØRDAG 08:00 Festivalkafe m frokostservering - Fagertun. Åpen hele dagen. 10:00 «2jinter» - foredrag om gjenbruk av strikkede plagg- ungdomshuset Lurøy 12:00 Foredrag om motivasjon og kreativitet. Navn kommer - ungd.huset Lurøy 12:00-16:00 Strikkekafe i Lurøygården. Her kan man også besøke den flotte renessansehagen fra slutten av 1700-tallet 12:00-18:00 Franske fristelser på Fløtta. Konditor: Claude Goffney 14:00 Workshop - tvebandstrikk - Gerd Meland Onøy/Lurøy skole fra 15:00 Lovundkokken - fiskemeny (sushi ol.) og barista 16:00 Guidet tur - Onøyfjellet og John-høla ( ca 1,5 time) 18:30 Konsert - Lurøy kirke 21:30 PUB med QUIZZ! 22:30/01:00 PUB SØNDAG 11:00 Gudstjeneste Lurøy kirke 12:30 Guidet tur til Lurøyfjellet (ca 4 timer) Under hele festivalen vil man kunne besøke ulike utstillinger/salgsboder. Disse annonseres etterhvert. Programmet blir publisert på egen nettside. Denne er under utarbeidelse - Vi planlegger også ulike aktiviteter for barn (strikkeskole, seileaktiviteter, BMX, utendørsaktiviteter). Vi vil med dette oppfordre alle i Lurøy kommune til å tenke kreativt i forkant av denne helga! Her er det gode muligheter for å markedsføre egne tiltak og nyte godene av det! Vi ønsker at både privatpersoner og næringsliv støtter tiltaket og ser mulighetene! Sammen skal vi vise at Lurøy er liv laga og en flott kommune å bo i! Styret i Lurøy Strikkefestival Elin Nystad

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 Broderkjeden 1814 Den 20. mai kl 1200 dannet hele Norge broderkjeder på ulike måter. På Lurøy rådhus tok vi utfordringen, da ansatte i administrasjonen dannet sin kjede i godværet utenfor. Riksforsamlingen og oppholdet på Eidsvoll vårukene i 1814 var preget av dype konflikter. Mandatet til forsamlingen var tydelig: lage en grunnlov for et selvstendig Norge. Men hvordan skulle de greie dette, når konfliktene var så mange og stakk så dypt? Utrolig nok greide forsamlingen å komme fram til et endelig dokument, som ble vedtatt nesten enstemmig 16. mai. Men med det var ikke konfliktene lagt til side. Det fortsatte å tilspisse seg de påfølgende dagene. Da forsamlingen skulle møtes siste gang, 20. mai, for å godkjenne og underskrive protokollen for møtet, reiste Jens Fabricius seg og tok ordet. Han ville konfliktene til livs. En grunnlov og et selvstendig Norge kunne ikke bestå hvis ikke den grunnlovsgivende forsamlingen selv kunne vise at dette var noe som var verdt å kjempe for. Han oppfordret derfor forsamlingen til å legge konfliktene bak seg. Han ba representantene ta hverandres hender, ved å krysse høyre arm over venstre, og forme en "broderkjede" som uttrykk for at de alle stilte seg bak frihetsverket. En broderkjede skiller seg fra en vanlig håndlenke, ved at grepet man får ved å krysse armene, blir sterkere. Man blir stående skulder ved skulder, som en barrikade, i motsetning til en håndlenke der, der man står spredt, og enklere kan miste taket. Da broderkjenden var formet uttalte representantene i kor: "Enig og tro til Dovre faller!". Hvem som foreslo ordlyden forblir ukjent. Men å spille på Dovre som nasjonalpatriotisk symbol var vanlig i tiden. I tiden antok man at Norges høyeste fjell var Snøhette på Dovre. Og fjellheimen Dovre ble ansett som det stauteste og mest varige som fantes innenfor landegrensene. Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Marianne Wagner Design/Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

Tok fagbrev som kokk

Tok fagbrev som kokk Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2015 29. ÅRGANG Tok fagbrev som kokk Tekst: Cato Rødsand Foto: Thorbjørg Nordås Aldri

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Rekruttering til fiskeryrket

Rekruttering til fiskeryrket Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 mars 2010 25. ÅRGANG Prosjekt Småsamfunn: Rekruttering til fiskeryrket Rekruttering

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord

Detaljer

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2002 16. ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 September 2009 23. ÅRGANG Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG Felleskorpset tar imot velfortjent applaus fra folket på Lovund

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

Kunstutstilling på Kvarøy

Kunstutstilling på Kvarøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2008 22. ÅRGANG Kunstutstilling på Kvarøy Tekst og foto: Ida Olsen Itje

Detaljer

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2004 18. ÅRGANG LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Tekst: Cato Rødsand Foto: Marit Pedersen Første helga

Detaljer

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG Lovund havn Den nye havna vil få stor betydning for det lokale næringslivet på

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND til Lurøy bibliotek Lurøy Bibliotek er et av 7 bibliotek i prosjekt Nordlandsnett

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Stor redningsøvelse. Helse, sosial omsorg. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 12 20 K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE

Stor redningsøvelse. Helse, sosial omsorg. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 12 20 K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FERUAR 2003 17. ÅRGANG Stor redningsøvelse Helse, sosial & omsorg Side 12 20 Sist sommer ble tidenes

Detaljer