Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune"

Transkript

1 PwC Bergen Advisory Assurance - Tax Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune 04. mars 2010 Illustrasjonsbilde fra forprosjekt

2 Postboks 3984 NO-5835 Bergen Telephone: Bergen kommune v/byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Bergen, 04. mars 2010 Oversendelsesbrev Vedlagt følger vår utredning om driftsmodell for drift av Det Nye Torget. Utredningen hatt til hensikt å redegjøre for problemstillinger og konsekvenser, samt anbefale et driftskonsept innen den modellen Bystyret har valgt. Vi takker for at vi har fått muligheten til å jobbe sammen med Bergen kommune, og andre aktører vi har snakket med i denne prosessen, og der oppleve interessen og entusiasmen for Det Nye Torget. Med vennlig hilsen Frode Myrdal Oppdragsansvarlig Partner, Advisory Øistein H Jensen Prosjektleder Direktør, Advisory

3 Innhold Driftsmodell Det Nye Torget SAMMENDRAG INTRODUKSJON INNLEDNING BAKGRUNN Politisk historikk Etablering av driftsmodell PWCS VURDERING AV UTFORDRINGEN MANDAT/OPPDRAG OMFANG OG AVGRENSNINGER GJENNOMFØRING METODE Modell Dokumentasjonsinnhenting Intervjuer DRIFTSMODELL PRINSIPIELL BESKRIVELSE OG ALTERNATIVER INNEN VALGT MODELL Beskrivelse av modell Risiko Anbefaling MODELLEN REGULERES SOM HUSLEIEFORHOLD OG I FORHOLD TIL KONTRAKTSRETT KOMMUNALT EIERSKAP Bergen kommune Anbefaling av selskapsform JURIDISKE VURDERINGER AV DEN VALGTE MODELL MULIGHETER SKATT/AVGIFT LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Alternative reguleringsformer Anskaffelsen Tjenestekonsesjon Anbefaling REGELVERKET OM OFFENTLIG STØTTE...15 Evaluering av driftsmodell Det Nye Torget 1

4 3.5 KRAV TIL INNHOLDET I DRIFTSAVTALEN ØKONOMISKE VURDERINGER AV VALGT MODELL ØKONOMISKE UTFORDRINGER BESKRIVELSE AV ØKONOMIMODELL Kapitalkost Leieavtale inneholdende fastledd og omsetningsbasert ledd Faste kostnader FORRETNINGSMODELL BESKRIVELSE AV MARKEDET/MARKEDSPRIS Betingelser og markedsverdi ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV DRIFTSMODELLEN FOR KOMMUNEN Driftskostnader for mathallen og torgflaten Dagens situasjon Økonomiske konsekvenser av nytt bygg og ny driftsavtale ØKONOMISK RISIKO Risiko knyttet til anskaffelsen av driftsselskap Risiko knyttet til utleid areal og omsetning Risiko knyttet til økonomisk styring og internkontroll ØKONOMISK STYRING PRINSIPPER FOR KVALITET, UTVALG OG ESTETIKK HELHETLIG KVALITETSPROFIL PRINSIPP OM KONSEPT OG HVA TORGET SKAL TILBY Vedtatt prinsipp Forslag til gjennomføring Modell med referansegruppe og markedsråd PRINSIPP OM KVALITET, ESTETIKK OG KONTROLL Prinsipp Forslag til gjennomføring PRINSIPP OM MOBILE BODER Prinsipp Forslag til gjennomføring ALTERNATIVER KNYTTET LEIETAKERE I MATHALLEN OG FISKETORGFLATE Utvalg av driftsselskap og torghandlere Krav til utvalg og utvalgsbegrensninger Salg fra båt LOKALISERING OG PRIORITERING KRAV TIL DRIFTSANSVARLIG PRINSIPIELT I FORHOLD TIL KONTRAKT PRISING OG UTFORMING AV KONTRAKT HOVEDELEMENTER SOM MÅ INNGÅ I KONTRAKT

5 6.4 KJØP AV DRIFTSTJENESTER ØVRIGE LOKALER MARKEDSFØRING DISPONERING AV TORGFLATEN ÅPNINGSTIDER ANSKAFFELSEN PROSESS EVALUERING...34 Illustrasjonsbilde fra forprosjekt 3

6 Sammendrag Torget i Bergen har alltid hatt og vil også i fremtiden ha stor betydning for bergensere, ikke-bergensere og turister. På samme måte er det mange meninger om hvordan torget skal se ut og hvordan det skal virke, hos politikere, næringslivet og befolkningen i Bergen. Bergen Bystyre har i bystyresak 245/09 vedtatt en driftsmodell og prinsipper for torgdriften, der driften skilles ut til et eksternt selskap. I den valgte modellen vil det være nødvendig å etablere en tilstrekkelig styringsstruktur overfor driftsselskapet for å sikre at politiske mål og ambisjoner med torget oppnås, samtidig som det legges til grunn bærekraftige betingelser for driftsselskapet og sikrer tilstrekkelige incentiver til at Det Nye Torget driftes på en god måte som ivaretar historisk, kulturell og finansiell verdi. har på oppdrag for Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima utarbeidet en rapport som redegjør for mulighetene og konsekvensene ved den valgte driftsmodellen. Det anbefales en modell der Bergen kommune inngår en tjenestekonsesjonskontrakt med et driftsselskap, der driftsselskapet leier Mathallen og torgflaten av Bergen kommune, og deretter fremleier dette til torghandlerne og leietaker i mathallens 2. etasje. Dette medfører at hovedansvaret for videreutvikling, administrasjon og oppfølging gjøres av driftsselskapet. Utlysningen av tjenestekontrakt anbefales gjennomført som en åpen konkurranse med prekvalifisering. Økonomisk legges det opp til en leiemodell hvor Bergen kommune vil ha leieinntekter fra driftsselskapet på utleie av arealene/bygg. Torghandlerne betaler for leie av plass og boder til driftsselskapet samt andel felleskostnader. Driftsselskapet vil ha sin inntjening i differensen mellom leieinntektene fra torghandlerne og leiekostnadene til kommunen. I leien inngår et omsetningsbasert element mellom torghandlere og driftsselskap, og driftsselskap og kommunen som gir incentiver til alle aktørene å sikre høy omsetning og området fremstår attraktivt. Hovedprinsippet for en eiendomsinvestering i et næringsbygg, er at inntekten på bygget er høyere eller lik kapitalkostnadene på investeringen. En aktør som velger å gjøre en investering, vil derfor hele tiden vurdere alternative investeringer. For en kommune kan avkastningen på den investerte kapital ikke alltid måles i ren kontantstrøm, men også som ikke direkte kvantifiserbare effekter - som et bysentrum av høy kvalitet som byen kan være stolt av, og som genererer inntekter gjennom eksempelvis økt omsetning i bykjernen og tilfredshet blant befolkningen. Det legges opp til markedsprising av arealene. Da det åpnes for konkurranse for driftsselskap samt at torghandlerne videreføres/velges etter søknad, vil det raskt bli etablert riktige markedspriser. Hovedrisikoene for driften av torget er at markedsprisene blir lave, få aktører vil leie (både driftsselskap og torghandlere) som igjen medfører lave priser, og høye driftskostnader. Den valgte driftsmodellen medfører at aktivitet og videreutvikling av torget gjennomføres via driftsselskapet. Derfor er det utformet presise krav til driftsselskapet på ivaretakelse av bystyrets prinsipper om profil, utvalg, kvalitet og estetikk. I tillegg vil driftsselskapets konsept for å ivareta dette også være et evalueringskriterium i anbudskonkurransen. Kravene til driftsselskapet vil også reflektere kravene til torghandlerne, knyttet til ovennevnte, men også til fremleggelse av attesterte omsetningstall/regnskaper. Det anbefales at Bergen kommune iverksetter prosessen med å anskaffe driftsselskap så raskt som mulig, slik at endelige krav, forhandlinger og kontraktsutforming kan danne grunnlag for økt langsiktighet for alle aktørene. 4

7 1 Introduksjon 1.1 Innledning (PwC) ble ved oppdragsavtale datert 4. februar 2010 engasjert av Bergen kommune for bistand til prosess for etablering av en driftsmodell for Bergens nye torg. Oppdraget ble tildelt på bakgrunn av forespørsel/minikonkurranse fra Bergen datert 12. januar Bergen kommune, Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima ved næringsseksjonen, har vært oppdragsgiver for dette prosjektet. Ansvarlig kontaktperson har vært næringssjef Elin Sjødin Drange. Kontrakten er inngått ved avrop på rammeavtale mellom Bergen kommune og PwC om levering av konsulenttjenester IKT og OU (ref BKSAKnr ). Denne rapporten gjengir og oppsummerer resultatet av vår bistand. 1.2 Bakgrunn Politisk historikk Utviklingen av torget i Bergen har i de senere år blitt politisk behandlet ved en rekke saker, blant de sentrale sakene/dokumentene har vært: 1565/02 - Midlertidig løsning på Torget 1342/03 - Driftsselskapet Torget i Bergen AS (TiB) - Diverse forhold 1588/03 - Vinterløsning for Torget 1250/05 - Midlertidige anlegg på torget. Strakstiltak sommeren /05 - Torget i Bergen. Gjennomføringsstrategi for etablering av permanente installasjoner for torghandel og byliv. Etappedeling inkludert fagnotat. 376/06 - Reguleringsplan Vågen, kaiene og Bryggen 1573/07 - Ekstraordinært vedlikehold i /08 - Torget. Det videre arbeidet i perioden /08 - Torget. Det videre arbeidet i perioden /08 - Midlertidig drift av Torget 1199/09 - Markedsplass/mathall med tilhørende serviceanlegg på Strandkaien. Torget i Bergen 5

8 423/09 - Drift av det nye torget. Prinsipper 1198/09 - Markedsplass/mathall med tilhørende serviceanlegg på Strandkaien. Torget i Bergen. Status Etablering av driftsmodell Byrådet i Bergen har i byrådssak , med tilslutning fra bystyret i bystyresak , satt i gang en prosess for å kunne starte bygging av klimaskjermet markedsplass/mathall med tilhørende serviceanlegg på Strandkaien i I byrådssak ble prosjektet "Historien fortsetter" valgt, der det inngås prosjekteringskontrakt med arkitektfirmaet Eder Biesel as. I byrådssak legges det frem prinsipper for drift av det nye torget der det presenteres 3 forhold: 1) reguleringsendring 2) prosjektering og bygging av mathall 3) utvikling av prinsipper for driftsmodell av torget Bystyret behandlet saken i møte 7. desember 2009 i sak , der bystyret beslutter en modell presentert som modell C i byrådssak som beskrives som en modell der kommunen overlater driftsansvaret til eksternt selskap eller organisasjon, gjennom en utlysningsprosess. Det betyr at driftsansvarlige får ansvar for all drift av Det Nye Torget, samtidig som kommunen fortsatt eier både grunnen og Mathallen, og vil sette krav til driftsansvarlig slik at driftsmodellen sikrer et godt samspill mellom de ulike aktørene. Bystyret ber i vedtaket om at byrådet kommer tilbake til bystyret med en sak der de konkretiserer og utdyper konsekvensene av det valgte alternativ av driftsmodell. 1.3 PwCs vurdering av utfordringen Torget i Bergen har alltid hatt og vil også i fremtiden ha stor betydning for bergensere, ikke-bergensere og turister. På samme måte er det mange meninger om hvordan torget skal se ut og hvordan det skal virke, hos politikere, næringslivet og befolkningen i Bergen. Bergen Bystyre har i bystyresak vedtatt en driftsmodell og prinsipper for torgdriften, der driften skilles ut til et eksternt selskap. I den valgte modellen vil det være nødvendig å etablere en tilstrekkelig styringsstruktur overfor driftsselskapet for å sikre at politiske mål og ambisjoner med torget oppnås, samtidig som det legges til grunn bærekraftige betingelser for driftsselskapet og sikrer tilstrekkelige incentiver til at Det Nye Torget driftes på en god måte som ivaretar historisk, kulturell og finansiell verdi. Hovedprinsippet for en eiendomsinvestering i et næringsbygg, er at inntekten på bygget er høyere eller lik kapitalkostnadene på investeringen. En aktør som velger å gjøre en investering, vil derfor hele tiden vurdere alternative investeringer. For en kommune kan avkastningen på den investerte kapital ikke alltid måles i ren kontantstrøm, men også som ikke direkte kvantifiserbare effekter - som et bysentrum av høy kvalitet som byen kan være stolt av, og som genererer inntekter gjennom eksempelvis økt omsetning i bykjernen og tilfredshet blant befolkningen. 6

9 Det vil stilles høye krav til driften av torget, der den effekt som søkes oppnådd er at Torget fremstår på en måte som representerer Bergen på en god måte, med produkter og tjenester av høy kvalitet og med det utvalg av produkter som er i tråd med bystyrets vedtak. Parallelt er det også en oppfatning av at drift av torget og utleie til torghandlere ikke er kommunens kjerneoppgaver, slik at denne oppgaven settes ut til en ekstern aktør. Likevel vil det være en oppfatning at Bergen kommune har et ansvar for gjennomføringen av driften på torget, og for å sikre at Torget er av en slik karakter som forventes fra bystyret, Bergens befolkning og turister. Modellen som da legges opp gjør at Bergen kommune kan kun styre driften av torget gjennom avtalen med driftsselskapet. Derfor er det avgjørende at avtalen mellom driftsselskapet reflekterer alle hensyn som må ivaretas, samt en operasjonalisering og kontraktsfesting av føringene fra bystyret. 1.4 Mandat/oppdrag PwCs mandat har vært følgende: PwC skal utarbeide en skriftlig rapport som beskriver alle elementer i forbindelse med den valgte modell for driftsansvaret på det nye torget. Rapporten skal utformes slik at den også kan benyttes som kravspesifikasjon til utlysning av ekstern driftsansvarlig (alternativ C). Rapporten skal generelt besvare punktene 1-6 i bystyrevedtaket av sak , med unntak av siste ledd i punkt Omfang og avgrensninger Vi har i arbeidet kun tatt utgangspunkt i vedtatte beslutninger. Bystyret har besluttet et valgt alternativ som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. Vi har derfor ikke vurdert konsekvenser for de alternativene som ble presentert i bystyresaken. Byrådet behandler også en del andre saker tilstøtende til saken knyttet til driftsmodeller for torget. Dette er saker som reguleringsplanen, prosjektering og bygging av mathall og føringer for aktører som skal leie i 2. etasje. Konsekvensutredninger knyttet til disse sakene er ikke direkte redegjort for i denne rapport. Behandlingen av leietakere i 2. etasje har ikke vært en del av prosjektet. Vi har forholdt oss til at 2. etasje skal leies ut til en eller flere aktører, og at utleien skal administreres av et driftsselskap. Det er utarbeidet innspill til forhold som bør inngå i anbudsrunden og kontraktstegning med driftsselskap. Selve anskaffelsen og ansvaret for konkurranseunderlag og kontraktsutforming vil bli gjort av Bergen kommune. Alternativ plassering av utsalgssteder jf. prinsipp 3 i bystyresaken har ikke vært en del av vurderingen i dette prosjektet. Vurderinger, beregninger og alternativer som vil ha betydning i en konkurranse og forhandling med driftsselskap er drøftet med oppdragsgiver men ikke gjengitt i denne rapport. 7

10 1.6 Gjennomføring Arbeidet er gjennomført i henhold til kontrakt av 4. februar 2010 mellom Bergen kommune og PwC. Arbeidsgruppen har vært sammensatt av et team fra rådgivningsavdelingen i PwC, med støtte fra avdelingen for revisjon samt advokatfirmaet PwC. Følgende personer har vært involvert: Øistein Jensen, direktør Advisory Prosjektleder fra PwC Nils-Andreas Ramsli, manager Advisory Bjørn Gravdal, Partner Assurance Vidar Kleppe, Partner Advokatfirmaet PwC 1.7 Metode Modell Det var satt av 4 uker til gjennomføring av oppdraget med oppstart 1. februar Det betyr at arbeidet ble gjort med høy intensitet i perioden, for å sikre at alle aspekter vil ble ivaretatt innenfor avsatt tid. For å sikre at nødvendig informasjon, ambisjon og målsetting blir kommunisert og avstemt, har det vært tett dialog med byrådsavdelingen og de sentrale aktører og fagmiljøer. Som utgangspunkt for prosjektet ble følgende modell benyttet: Analyse Muligheter og begrensninger Krav Rapport Oppstartsmøte Detaljplanlegging Prosjekt/fremdriftsplan Dokumentstudier, sakshistorikk Koordinering av informasjons/samtaler/in tervjuer Intervjuer med sentrale interessenter Avstemming rapportformat/innhold Innhenting beste praksis Beskrivelse av den valgte driftsmodellen og alternativer innen valgt driftsmodell Beskrivelse av muligheter og begrensningen innen driftsmodell med alternativer ift: styring økonomi drift kontrakter markedsføring Mulig kontantstrøm Innhenting av markedspriser Driftsmodell for leieinntekter, investering og vedlikehold. Avstemme funn og foreløpige vurderinger og alternativer med oppdragsgiver Designe en kravspesifikasjon Innspill til driftskontrakt mellom Bergen kommune og driftsselskap Innspill til krav som må inngå i kontrakt mellom driftsselskap og torghandlere/leietakere Skrive rapport som konkretiserer og utdyper konsekvensene av den valgte driftsmodellen og økonomiske utfordringer for Bergen kommune Skrive kravspesifikasjon til utlysing av ekstern driftsansvarlig Avstemme foreløpig rapport med oppdragsgiver Kvalitetssikring Ferdigstillelse av rapport Figur 1: Fasemodell 8

11 1.7.2 Dokumentasjonsinnhenting Prosjektet har kun benyttet offentlig tilgjengelige dokumenter knyttet til sakens historikk i bystyre og byråd Intervjuer For å sikre at nødvendige hensyn er ivaretatt, har det vært nødvendig å snakke med en del personer med ansvar, oppgaver eller interesse for torget. Følgende personer har vært involvert enten i møter eller direkte samtaler: Navn Funksjon/Enhet Navn Funksjon/enhet Lisbeth Iversen Byråd Sverre Jolmstar Bygg, vedlikehold Edel Eikeseth Kommunaldirektør Merete Barbro Stangeland Bergen Kommunale Bygg Elin Sjødin Drange Næringssjef Rune Hesjedal Grønn etat Siv Stavseng Prosjektleder Mathall Jarle Birkeland Grønn etat Svein Kvammen Byrådsavdelingen for finans, Kjetil Myklebust Grønn etat konkurranse og eierskap Stein Trengereid Byrådsavdelingen for finans, Steinar Kristoffersen Bergen Sentrum AS konkurranse og eierskap Geir Haveraaen Byrådsavdeling for byutvikling, Thomas Ottesen Bergen Sentrum AS næring, og klima Dagfinn Øvrebotn Byrådsleders avdeling Magnar Åsebø Adm dir Vest-Norges fiskesalgslag Jan-Otto Evjen Byrådsleders avdeling Arne Lyngbø Torghandler Robert Gripsgård Torghandler Susan Smallwood Torghandler Kjetil Sørensen Torghandler Ragnar Fjellskål Torghandler Leder torghandlerforeningen Aslaug Sandvin Distriktssjef Mattilsynet 9

12 2 Driftsmodell 2.1 Prinsipiell beskrivelse og alternativer innen valgt modell Beskrivelse av modell Bergen Bystyre vedtok den 7. desember 2009 sak at den fremtidige driftsmodell for Bergens Nye Torg skal baseres på det såkalte alternativ C. Dette innebærer at driftsansvarlige får ansvar for all drift av Det Nye Torget, samtidig som kommunen fortsatt eier både grunnen og Mathallen. Modellen vil sette krav til driftsansvarlig slik at driftsmodellen sikrer et godt samspill mellom de ulike aktørene. Driftsansvarlig har ansvaret for at de kvalitetskrav som til enhver tid stilles til torghandlerne er oppfylt. Samtidig er det driftsansvarlig som får ansvar for felles markedsføring, service, rengjøring, oppfølging av leieforhold med mer.. En slik modell kan etableres ved en leieavtale mellom Bergen kommune og driftsansvarlig som igjen forestår fremleie av bygningsmasse og tilliggende grunn til leietakerne (torghandlerne). Bergen kommune Kontrakt Driftsselskap Kontrakt Torghandlere/ Leietakere Figur 2: Kontraktsmodell Det kan identifiseres flere alternativer innen samme modell C. I prosessen har vi identifisert ulike nyanser av alternativer, men valgt å presentere vår anbefaling som en fremleiemodell. Vi har tatt som utgangspunkt at den valgte modellen skal medføre et redusert behov for daglig styring og drift samt avtaleinngåelse med torghandlere/leietaker for kommunen. Vi viser til byrådssak 423/09 der det presiseres følgende som grunnlag for den valgte modell C som ble besluttet i bystyret. Torget er en svært viktig del av Bergen, og byrådet ønsker gjennom etableringen av fremtidig driftsmodell å både sikre offentlig eierskap og kontroll over torget. Samtidig er drift av torget utenfor kjerneoppgavene til kommunen. Byrådet legger derfor alternativ C til grunn i denne saken. Vi anbefaler en fremleiemodell, da den vil overlate driftsansvaret til en profesjonell aktør, med høy kompetanse og erfaring knyttet til drift av næringseiendom. Dette sikrer blant annet høy effektivitet, skalafordeler på innkjøp, forretningsmessige avtaler, felles markedsføring og en styringsmodell for Bergen kommune av driftsselskapet regulert gjennom leiekontrakt. 10

13 2.1.2 Risiko I frem leiemodellen vil driftsselskapet foreta all administrasjon og videreutvikling av leieforholdet med leietakere. Det er mange aktører som spesialiserer seg på administrasjon av leieforhold i eksempelvis næringsbygg, der hensikten er at eier ikke er involvert i administrasjonen. Hovedhensikten med modell C i bystyrevedtaket er å skille ut oppgaver utenfor kjernevirksomhet. Det betyr at en fremleieavtale vil være den modellen som gir Bergen kommune minst administrasjon og ansvar. Det betyr at driftsselskapet vil ta en større risiko i denne modellen. Risikoen er da knyttet til om driftsselskapet greier å opprettholde tilstrekkelige inntekter fra leietakere som er større en de leiekostnadene driftsselskapet vil betale Bergen kommune Anbefaling Med utgangspunkt i den modell bystyret har vedtatt, er det vår anbefaling at det benyttes en fremleiemodell, der videreutvikling, administrasjon og kontrakter ivaretas av driftsselskapet. Det er mest hensiktsmessig at denne anskaffelsen gjennomføres som en utlysning av tjenestekonsesjon (beskrevet i kap 3.3.3). Tjenestekonsesjon gir mulighet for tegning av lengre kontrakter som gjør at avtalen kan være langsiktig. Det vil også være behov for å gjøre justeringer i løpet av de første driftsår, og dette må det åpnes opp for i kontrakten. 2.2 Modellen reguleres som husleieforhold og i forhold til kontraktsrett Den anbefalte modell går ut på å etablere en leieavtale mellom Bergen kommune og driftsansvarlig som igjen forestår fremleie av bygningsmasse og tilliggende grunn til leietakerne (torghandlerne). Kommunen vil således ikke stå i et rettslig husleieforhold direkte med den enkelte leietaker (torghandler), men kun ha ett husleieforhold med den driftsansvarlige. Leieavtalen mellom kommunen og driftsansvarlige må imidlertid sikre utvidet påtalerett for kommunen også direkte overfor leietakerne (torghandlerne) i alle forhold som bystyrevedtaket særskilt har nedfelt som forutsetning for den fremtidige driftsmodell. Dette er mulig å gjennomføre innenfor eksisterende kontraktslovgivning. 2.3 Kommunalt eierskap Bergen kommune Utgangspunktet er at eierskapet til Mathall og torgflate skal ligge i Bergen kommune, som derved blir kontraktsmottaker til driftsselskapet. Det kan tenkes alternative eierformer som kommunal etat, Kommunalt Foretak (KF), Aksjeselskap og stiftelse. Kommunenes sentralforbund har utarbeidet en rapport som i peker på en rekke forhold knyttet til eierskap og 11

14 selskapsform 1 som beskriver alle former. Basert på dialog i prosjektet har vi gjort en overordnet evaluering av selskapsformen aksjeselskap og drøftet denne med oppdragsgiver Anbefaling av selskapsform Vi har vurdert forskjellige typer selskapsmodeller, herunder aksjeselskap i utredningen av driftsmodell. Vi kan så langt ikke se noen klare fordeler for Bergen kommune å benytte et aksjeselskap eller eget selskap som eierform for Mathallen og torgflaten. Etablering av et eget selskap for kun å forvalte eierskapet vil være fordyrende. Vår vurdering er at forskjellene på eierskapet til torget og øvrige kommunale bygg/eiendommer er liten, og derfor kan eierskapet forvaltes på samme måte som øvrige bygg og eiendommer Bergen kommune eier. 1 KS: Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene, Arbeidsrapport nr

15 3 Juridiske vurderinger av den valgte modell 3.1 Muligheter Den anbefalte driftsmodell vil etablere et kontraktsforhold mellom Bergen kommune og driftsselskapet som i utgangspunktet vil bli regulert av husleieloven av 1999 nr. 17 med tilhørende bakgrunnsrett. Det forhold at Bergen kommune som offentlig etat står som utleier endrer ikke dette. Utfordringen vil være å formulere et avtaleverk rundt leieforholdene som sikrer en effektiv drift av Det Nye Torget samtidig som bystyrets forutsetninger for driftsmodellen blir oppfylt. Dette bør være mulig innenfor eksisterende lovverk. Det vises til pkt Skatt/avgift Bergen kommune er ikke skattepliktig for inntekt ved utleie av fast eiendom jf. skatteloven 2-5 (2). Fast eiendom som kommunen eier selv er fritatt for eiendomsskatt, jf. Eigedomsskattelova 5 bokstav d). Driftsselskapet vil bli underlagt ordinær skatteplikt for sin utleievirksomhet. Den fremtidige næringsvirksomhet som vil bli utøvd av torghandlerne via sine fremtidige leieforhold i Mathallen og torgflaten vil være virksomhet som er underlagt merverdiavgiftsplikt. Som utleier kan derfor Bergen kommune oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bygging, påkostning og drift av Mathallen. Fradragsretten vil sikre at Bergen kommune får tilbakebetalt erlagt merverdiavgift på anskaffelser til bruk i utleievirksomheten. Fradragsretten betinger at Bergen kommune (som eier og hovedutleier av bygget) besørger frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom. Tilsvarende må driftselskapet besørge frivillig registrering for sin fremleievirksomhet til torghandlerne. 3.3 Lov om offentlige anskaffelser Alternative reguleringsformer Avtalen med driftsselskapet kan anses som i) avtale underlagt regelverket om offentlige anskaffelser, ii) som en tjenestekonsesjonskontrakt, eller iii) som en avtale som ikke reguleres av disse regelsettene. 13

16 3.3.2 Anskaffelsen Regelverket om offentlige anskaffelser gjelder tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Regelverket stiller krav om utlysning av alle anskaffelser. Videre er det alminnelig antatt at regelverket begrenser adgangen til å inngå langvarige avtaler i tilfeller hvor avtalen overstiger fire år er det antatt at dette må være særlig begrunnet i særtrekk ved kontraktens gjenstand. Regelverket om offentlige anskaffelser gjelder levering av tjenester til kommunen. I den grad Bergen kommune ikke har et kontraktsforhold mot torghandlerne, vil ikke nødvendigvis driftsselskapets kontroll og oppfølging av disse innebære en tjenesteleveranse til kommunen. Hvorvidt avtalen vil klassifiseres som en anskaffelse omfattet av nevnte regelverket, vil bero på hvordan den endelige avtalen utformes. Dersom avtalen faktisk omfattes av anskaffelsesregelverket vil trolig vilkårene for å kunne benytte konkurranse med forhandling likevel være oppfylt. Bakgrunnen for dette er at tjenesten vil være en uprioritert tjeneste. For slike tjenester er det ikke begrensninger i adgangen til å benytte konkurranseformen konkurranse med forhandling. Den type prioriterte tjenestekategorien som eventuelt kan være relevant i foreliggende tilfelle er tjenestekategori 14, Bygningsrengjøring og eiendomsforvaltning. Når konkurranse med forhandling benyttes, vil det i en viss grad være lovlig å gjøre endringer i kontrakten og konkurransegrunnlaget under forhandlingene. Hensynet til leverandører som bevisst lar være å delta i konkurransen, og hensynet til forutberegnelighet og gjennomsiktighet for tilbyderne, tilsier imidlertid at forutsetningene for konkurransen ikke kan endres vesentlig. Hvor stor grad av adgang det er til å endre konkurransegrunnlaget og kontrakten vil i en viss grad avhenge av på hvilken måte konkurransen er beskrevet når den utlyses. Såfremt det kommuniseres at det vil kunne skje endringer er det i større grad påregnelig for leverandørene at det utføres endringer i forhandlingsperioden. Det nevnes for øvrig at driftsselskapets eventuelle innredning av hallen, vil kunne anses som utførelse av et bygge- og anleggsarbeid, dersom det offentlige tar del i å oppstille spesifikasjonene for det arbeidet som skal utføres Tjenestekonsesjon Utsettelsen av driftsansvaret for Mathallen og tilgrensende grunn vil også kunne anses som tjenestekonsesjon fremfor en anskaffelse. Det vil da ikke foreligge plikt til utlysning ettersom avtalen ikke følger anskaffelsesregelverket, men det vil etter omstendighetene kunne være et krav til offentliggjøring. For at en kontrakt som ellers ville blitt ansett som en tjenestekontrakt skal anses som en tjenestekonsesjonskontrakt, må konsesjonsinnehaveren (driftsselskapet) ha den forretningsmessige risikoen for å sikre inntjening ved å etablere og drive tjenesten. Overtagelsen av risikoen må være reell. Regelverket om tjenestekonsesjoner er ikke like langt utviklet som regelverket om offentlige anskaffelser. Det er derfor større adgang for etablering av langvarige avtaler under denne kategorien Anbefaling Etablering av en tjenestekonsesjon er den modellen som synes mest hensiktsmessig. Konsesjonen bør offentliggjøres for å sikre best mulig konkurranse. Velges en modell hvor avtalen med driftsselskapet er underlagt anskaffelsesreglene bør konkurransen utlyses som en konkurranse med forhandling. Et kontraktsutkast bør 14

17 utformes på forhånd, samtidig som det kommuniseres at det er mulighet for endringer. Ved bruk av offentliggjort prosedyre for valg av tilbud gjør dette det også lettere å dokumentere at det ikke foreligger ulovlig offentlig støtte. 3.4 Regelverket om offentlig støtte Det har blitt reist spørsmål til at Bergen Kommune bygger mathallen og leier den ut til aktørene kan innebære ulovlig støtte. Det planlegges å benytte markedsleie for utleie av arealene i Mathallen og på torgflaten. Slik utleie vil ikke innebære statsstøtte dersom leien fastsettes etter takst ved analogisk anvendelse av ESAs retningslinjer for salg av offentlig eiendom. En slik takst skal gjenspeile de vilkår som knytter seg til bruken av eiendommen, og skal teoretisk fastsette markedsleien som aktuelle brukere er villig til å bære. Ved at leieinntektene fastsettes ved en åpen konkurranse og takst, vil leien være en reell markedspris og således vil utleien ikke innebære ulovlig støtte. 3.5 Krav til innholdet i driftsavtalen Driftsavtalen vil bli inngått mellom Bergen kommune og driftselskapet. Bergen kommune vil ikke ha et direkte kontraktsforhold med den enkelte torghandler. Det er driftselskapet som sådan som vil ha ansvar for å vedta individuelle leieavtaler med de enkelte torghandlerne. Siden Bergen kommune ikke har et direkte kontraktsforhold med den enkelte torghandler må det nedfelles i driftsavtalen en kontrolladgang for Bergen kommune som sikrer oppfyllelsen av de forutsetninger som fremgår av bystyrets vedtak vedrørende krav til varesortiment, matsikkerhet, matkvalitet og estetikk. Kontrakten må hjemle adgang til å sanksjonere eventuelle brudd på angitte kvalitetskrav samt påtalerett for Bergen kommune. Dette forholdet må også reflekteres i den enkelte fremleiekontrakt mellom driftsselskapet og den enkelte torghandler. Driftsavtalen vil omfatte både Mathallen som bygg og tilgrensede grunn og torgflaten. For sammensatte avtaler følger det av husleieloven at denne kommer til anvendelse dersom bruken av Mathallen er det vesentlige i avtaleforholdet, jf. husleieloven 1-1 (2) annet punktum. Avtaleforholdet skal i utgangspunktet enten betraktes som ett enkelt rettsforhold i forhold til husleieloven, eller at hele forholdet faller utenfor loven. Dette forhold har imidlertid begrenset praktisk betydning. Husleieloven er deklatorisk (fravikelig) ved leie av næringslokaler, og ved utforming av driftsavtalen gjelder derfor i vid utstrekning full avtalefrihet uavhengig av om leieforholdet formelt omfattes av Husleieloven eller alminnelig avtalerett. Den endelige driftsavtalen kan derfor langt på vei utformes basert på skreddersøm, uten vesentlige begrensninger nedfelt i husleieretten. Avgrensning mot særlover for fast eiendom som lov om Tomtefeste, Matrikkellova etc., vil ikke skape praktiske problemer i forbindelse med utformingen av den endelige driftsmodell. 15

18 4 Økonomiske vurderinger av valgt modell 4.1 Økonomiske utfordringer Denne rapporten har til hensikt å konkretisere og utdype konsekvensene i den valgte driftsmodellen og beskrive hvilke økonomiske utfordringer modellen vil få for Bergen kommune. Dette i henhold til pkt. 1 i bystyresak Det legges opp til en modell der prisingen mellom leietakere/torghandlere, driftsselskap og Bergen kommune gjøres til markedspris, samt et omsetningsbasert element i leieavtalen. Tilgjengeligheten på reelle omsetningstall på dagens torg er meget lav, og dette medfører at inntektsberegningene vil være heftet med relativt stor usikkerhet. Da det legges opp til en åpen anbudskonkurranse om tjenestekonsesjon, vil denne prosessen gi en markedspris. Hensikten med dette kapittelet er ikke å gjøre en beregning på endelig kostnad/inntekt for Bergen kommune eller driftsselskapet, men å gjøre en del vurderinger for å indikere hva Bergen kommune kan forvente. Endelige tall vil først fremkomme etter fremforhandling av avtale mellom kommune og driftsselskap, og driftsselskap og leietakere, samt når driften er etablert og omsetningstall blir tilgjengelig. 4.2 Beskrivelse av økonomimodell Modellen oppretter et direkte kontraktsforhold mellom Bergen kommune og driftsselskapet. Driftsselskapet vil videre opprette direkte kontraktsforhold til de enkelte leietakere/torghandlere. Gjennom krav stilt direkte mot driftsselskapet, vil Bergen kommune også kunne stille de samme kravene indirekte overfor leietakere og torghandlere. På denne måten vil Bergen kommune kunne påvirke fremtidig drift av mathallen og torgflaten samtidig som administrasjon og hensiktsmessig del av risiko legges over på driftsselskapet. For å sikre ivaretakelse av Bergen kommunes krav og intensjoner, legges det opp til en leiemodell som er basert på følgende prinsipper: 1. I avtalen med driftsselskapet bør leien inneholde et fastledd samt et omsetningsbasert ledd som baserer seg på totalomsetningen hos leietakerne/torghandlerne. Dette vil sikre Bergen kommune en minimumsleie men også muligheten til å få en del av en høy omsetning. Omsetningsbasert leie gir også incentiver for alle aktører til å skape høy attraktivitet og omsetning. 2. Faste kostnader knyttet til drift av bygningsmasse og torgflate fordeles til leietakerne/torghandlerne etter leiebrøk (disponert areal / totalt areal). 16

19 De enkelte prinsippene som ligger til grunn for leiemodellen vil bli diskutert i påfølgende kapitler Kapitalkost Kapitalkostnaden er knyttet opp mot finansieringen av selve investeringen for etablering av Torget. Bergen kommune har i forhold til sin internhusleie fastsatt kapitalkostnadene til 7 prosent i budsjett og økonomiplan Det vil derfor være naturlig å sammenlikne med denne prosentsatsen, og i kalkylene vi har gjort er det benyttet 7 prosent. Internhusleien skal dekke kapitalkostnader og vedlikehold. I kapitalkostnadene inngår kalkulatoriske renter og avskrivninger. Satsen på 7 prosent er i dag høyere enn det gjennomsnittlige rentenivået på kommunens innlån. Bergen kommune skriver følgende i økonomiplanen: Selv etter at vedlikeholdskomponenten er økt vil det kunne oppstå "overskudd" i perioder hvor betalte renteutgifter er vesentlig lavere enn de kalkulatoriske rentene som inngår i husleien. Når dette skjer vil "overskuddet" gå inn i grunnlaget til fordeling av driftsrammer til tjenesteområdene. Det blir slik sett verken mer eller mindre til fordeling som følge av internhusleien. En har derfor heller ikke funnet tilstrekkelig grunn til å la satsen for kalkulatoriske renter variere i takt med markedsrenten. Dette vil imidlertid kunne vurderes hvis det viser seg at 7-pst satsen stiller kommunale lokaler i en urimelig konkurransesituasjon sammenliknet med private utleiere. I kommunens budsjetter og regnskaper føres internhusleien som en utgift på alle tjenester som disponerer kommunale arealer, mens inntektene går til eiendomsetaten Bergen Kommunale Bygg (BKB). For å tilfredsstille regnskapskravene i Kostra blir disse utgiftene og inntektene motregnet, slik at det summerte regnskapet for Bergen kommune bare viser de faktiske utgiftene knyttet til komponentene som inngår i husleien, som for eksempel lønn til vaktmester osv. Dermed oppnås bedre sammenlikninger med andre kommune. Investeringsrammen til Mathallen er på 100 MNOK. Legges internhusleien på 7 % til grunn vil dette medføre en kapitalkostnad på 7 MNOK årlig. Kapitalkostnaden til investeringen i Mathallen kan også defineres som avkastningskravet på en alternativ investering innen samme segment. Dette vil da kunne regnes som risikofri rente pluss et risikopåslag. Markedsrenten vil i 2010 trolig ligge mellom 3 og 4 %, noe som tilsier en lavere kapitalkostnad enn det som fremkommer av internhusleien i Bergen kommune for Mathallen. Løpende vedlikehold vil bli ivaretatt av driftsselskap, og på et nytt bygg vil det i de første år være lite sannsynlig med større vedlikehold som må ivaretas av Bergen kommune Leieavtale inneholdende fastledd og omsetningsbasert ledd Leieavtalen mot Driftsselskapet skal inneholde et minimumsbeløp (fastledd) samt et variabelt ledd som er en prosentsats av omsetningen som genereres fra leietakerne/torghandlerne. Når det gjelder leietaker i 2.etasje i 17

20 mathallen har vi lagt til grunn at det er turistinformasjonen som vil være hovedleier, og at det der ikke vil være hensiktsmessig å benytte omsetning for beregningen av husleien. Hvis det er andre aktører som også skal leie i byggets 2. etasje som også har omsetning, vil det også her være naturlig å legge inn en omsetningsbasert leiedel. Vi har lagt til grunn markedsjustert kvadratmeterpris for leie i 2. etasje. Merk at både kvadratmeterpris som ligger til grunn for leie i 2.etasje, fastledd samt prosentsatsen i det variable leddet vil være tema for forhandling. Denne typen omsetningsbaserte modeller er mye benyttet i forbindelse med utleie av næringsareal for detaljhandel. En slik omsetningsbasert modell deler risikoen mellom utleier, Bergen kommune, og driftsselskapet i forhold til hvorvidt areal blir utleid og hvordan virksomheten fungerer, samt at den gir incentiver til alle at for å sikre at omsetningen er høy og at det tilrettelegges for høy attraktivitet og omsetning Faste kostnader Det vil være faste kostnader knyttet til drift og løpende vedlikehold av mathallen og torgflaten. Driftsselskapet vil anskaffe disse tjenestene og kostnaden av dette fordeles så ut til leietakerne og torghandlerne etter den til hver tid gjeldende leiebrøk. Disse drifts- og vedlikeholdskostnadene vil hovedsakelig være knyttet til: - Utleieområdet - renhold overflater ute - Strøm - oppvarming, lys - Fjernvarme - Vedlikehold av utstyr - Henting og vask av skittent tøy - Avfallshåndtering - Generelt vedlikehold i tillegg til nåsituasjon - Renhold inne i mathallen, 2300 kvm - Heiser - serviceavtaler - Løpende vedlikehold av bygget (reguleres i avtalen) Kostnadene vil være avhengige av driftsselskapets evne til forhandling overfor sine underleverandører. Driftsselskapet vil ha incentiver til å fremforhandle avtaler med stordriftsfordeler slik at kostnadene kan ligge lavere enn estimatene. 4.3 Forretningsmodell Gitt prinsippene beskrevet over er det mulig å definere forretningsmodellen for mathallen prosjektet. Dette for samtlige parter involvert. Figuren under viser den totale kontantstrømmen fra publikum/kunde. 18

Byrådssak /10. Dato: 18. mars Byrådet. Utredning av driftsmodell for Torget SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. mars Byrådet. Utredning av driftsmodell for Torget SARK Dato: 18. mars 2010 Byrådssak /10 Byrådet Utredning av driftsmodell for Torget ESDR SARK-1252-201001329-25 Hva saken gjelder: Bystyret er tydelig på hvor viktig det er at byens nye torg, skal bli et sted

Detaljer

8 Bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om torgets fremdrift."

8 Bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om torgets fremdrift. Drift av det nye torget. Prinsipper Bergen bystyre behandlet saken i møtet 071209 sak 245-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til alternativ C som driftsmodell. Bystyret ber byrådet komme

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Fisketorget og Mathallen - oppfølging av bystyrevedtak sak Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Fisketorget og Mathallen - oppfølging av bystyrevedtak sak Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Fisketorget og Mathallen - oppfølging av bystyrevedtak sak 245-09 Prosjektplan/engagement letter April 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

VEDRØRENDE KLAGE PÅ TILDELING AV LEDIGE AREALER I MATHALLEN. Det vises til deres brev av 15. april 2016, oversendt pr epost samme dag.

VEDRØRENDE KLAGE PÅ TILDELING AV LEDIGE AREALER I MATHALLEN. Det vises til deres brev av 15. april 2016, oversendt pr epost samme dag. GRØNN ETAT Neumanns gate 1 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 92 60 Telefaks 55 56 93 55 gronn.etat@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/gronn Advokat Kristoffer Larsen Rognvik

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg:. SAK 10/2013 INNGÅELSE AV PRINSIPPAVTALE MED OSLO KOMMUNE OM SAMARBEID, UTLEIE OG TJENESTEYTELSER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR.

Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR. Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR. Norges Eiendomsmeglerforbund har en rekke standarder for næringskontrakter

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon

Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon Dato: 2. oktober 2009 Byrådssak 1354/09 Byrådet Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale - etablering av ordning med tjenestekonsesjon ROBR SARK-4500-200806826-7 Hva saken gjelder: Det foreslås å etablere

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører

Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Dato: 21.12.10 Fullmaktssak 01-11 Rammeavtaler for rådgivningstjenester innen VVS - valg av leverandører Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg AMNE BBE-1701 201014910-3 Hva saken

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 201508080-119 Saksbehandler: MOBR Emnekode: ESARK-8140 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for byutvikling, klima

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.09.2016 2015/4174-32586/2016 / G40 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 03.01.08 Fullmaktsak 02 /08 Valg av leverandør - rammeavtale hoved- og spesialrenhold Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200718026-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 100/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 03.05.2016 46/16 Kommunestyret 10.05.2016 VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

Detaljer

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr.

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. Dato: 4. mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. 500 000 BIGU SARK-1700-201100073-3

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 16/1247 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.05.2016 15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

Samarbeid offentlig og privat sektor

Samarbeid offentlig og privat sektor Samarbeid offentlig og privat sektor Bjørndalen Eiendom AS har som strategi å etablere et nærmere samarbeid med offentlig sektor med sikte på å avtale finansiering, utleie og drift av allmennyttige bygg.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg

Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg Radisson Blu Plaza Hotel, 11. september 2014 Advokat Kjell-Andre Honerud Advokat Christian O. Hartmann Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Innspill til KUDs høring om endringer i momskompensasjonsordningen Frivillighet Norge viser til møte i referansegruppen for momskompensasjonsordningen 5.

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

Vedlegg til konkurransegrunnlaget

Vedlegg til konkurransegrunnlaget Vedlegg 0: Avtale om leie av næringseiendom Vedlegg 1: Ytelsesbeskrivelse, SLA o Vedlegg 1.1_SLA Generelle ytelseskrav o Vedlegg 1.2_SLA Forretningsførsel o Vedlegg 1.3_SLA Forvaltning o Vedlegg 1.4_SLA

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE. For anskaffelse av rivningsarbeider. Dyringveien 5, Dikemark. Saksnummer 12/2415

TILBUDSINNBYDELSE. For anskaffelse av rivningsarbeider. Dyringveien 5, Dikemark. Saksnummer 12/2415 TILBUDSINNBYDELSE For anskaffelse av rivningsarbeider i Dyringveien 5, Dikemark Saksnummer 12/2415 Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten inviterer til konkurranse om anskaffelse av rivningsarbeider

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (logo) MAL FOR SAMARBEIDSAVTALE MED KOMMUNEN OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM Side 1 av 9 AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM MELLOM OG Side

Detaljer

Sjømat, fisk og skalldyr skal være den dominerende produktkategorien, både med hensyn til antall tilbydere og avsatt areal.

Sjømat, fisk og skalldyr skal være den dominerende produktkategorien, både med hensyn til antall tilbydere og avsatt areal. Drift av det nye torget. Prinsipper Komite for finans behandlet saken i møtet 021209 sak 147-09 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar til orientering byrådets forslag til prinsipper og rammer for

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

Ny Søreide skole OPS-prosjekt Orientering

Ny Søreide skole OPS-prosjekt Orientering Orientering 05.11.10 Oppdragsgivers organisasjon Politiske vedtak Reguleringsplan Tomten Tid for Tre i Fremtidsbyen Bergen OPS-prosjektet Fremdrift Spørsmål Flyfoto Oddemarka 1961 Oppdragsgivers organisasjon

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Frivillige lag og foreninger avtaler og bruk av kommunale bygg

Frivillige lag og foreninger avtaler og bruk av kommunale bygg Arkivsak-dok. 039-17 Saksbehandler: Grethe Svihus Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 07.03.2017 Frivillige lag og foreninger avtaler og bruk av kommunale bygg Bakgrunn for saken: I forbindelse

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 45/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 24.09.08 Fullmaktssak 45/08 Rammeavtale filter og ventilasjon - Valg av leverandører Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200719730-5 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn»

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» Kontrollutvalget Saksbehandler: Even Ediassen, Tom Seljeås, Thomas Benson Deres ref.: Vår ref.: 15/17607/EED Dato: 08.12.2015 NOTAT SAKSNR 34/15 - BRUK AV KONSULENTER, ADVOKATER

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Sandviksbodene 3A, Utleie Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Ca. 50-970 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 008 2017 RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Arbeidene er en fortsettelse av de rehabiliteringstiltak som har pågått ved Schøtstuene de siste 5 årene.

Arbeidene er en fortsettelse av de rehabiliteringstiltak som har pågått ved Schøtstuene de siste 5 årene. Dato: 19. oktober 2009 Fullmaktssak 32/09 Direktøren for Bergen kommunale bygg Schøtstuene - Utvendig vedlikehold. Rehabilitering av gjerdet rundt eiendommen Øvregaten 50. Valg av entreprenør. PEAD BBE-1635-200411725-117

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 04-2009

Prisstigningsrapport nr. 04-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 04-2009 NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM side 2/5 MERVERDIAVGIFTEN AVGJØR GÅRDEIERKOSTNADENE Etter at du som gårdeier/utleier har "meldt deg inn"

Detaljer

Reglement for salg av kommunalt eid areal som er regulert til nærings- og sentrumsformål.

Reglement for salg av kommunalt eid areal som er regulert til nærings- og sentrumsformål. Reglement for salg av kommunalt eid areal som er regulert til nærings- og sentrumsformål. 20.08.2015. Forklaring av kursiv og farget tekst: Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret 02.05.13 Forslag

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Fullmaktssak 42/08 HVA SAKEN GJELDER

Fullmaktssak 42/08 HVA SAKEN GJELDER Dato: 04.09.08 Fullmaktssak 42/08 Rammeavtale renhold Torget - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200807300-3 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder valg

Detaljer

Hva saken gjelder: Saken gjelder arbeidet med å legge en strategi for den videre utvikling av Torget i Bergen.

Hva saken gjelder: Saken gjelder arbeidet med å legge en strategi for den videre utvikling av Torget i Bergen. Byrådssak 1355 /16 Torget - strategi og utvikling. MOBR ESARK-1134-201628090-4 Hva saken gjelder: Saken gjelder arbeidet med å legge en strategi for den videre utvikling av Torget i Bergen. Driften og

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere Asker, april 2015 Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere 1. Bakgrunn 13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale for levering av konsulenttjenester til internkontroll i Forsvarsbygg

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale for levering av konsulenttjenester til internkontroll i Forsvarsbygg KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III Rammeavtale for levering av konsulenttjenester til internkontroll i Forsvarsbygg Innhold 1 GENERELT... 3 1.1 Om Forsvarsbygg... 3 1.2 Bakgrunn for anskaffelsen... 3 1.3 Internkontrollen

Detaljer

Utbyggingsavdelingen er kjent med at Fylkesmannen i Hordaland ikke har godkjent bruk av investeringsmidler for 2005.

Utbyggingsavdelingen er kjent med at Fylkesmannen i Hordaland ikke har godkjent bruk av investeringsmidler for 2005. Dato: 29. april 2005 Fullmaktssak /05 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk 2005 Søknad om bevilgning. Valg av Totalrådgiver. PEAD BBE-1632-200504174-3 Hva saken

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Oslo kommunes arbeid med tilvisningsavtaler for fremskaffelse av leieboliger til vanskeligstilte Snorre Førli, Velferdsetaten KBL-konferanse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene.

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene. Vedtekter for Drammen Barnehager KF 1 Om foretaket Foretakets navn er Drammen Barnehager KF. Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Drammen bystyre 26/4-05, sak nr. 0049/05

Detaljer

Almås gård - gnr 197 bnr 1 og 4 - Utlysning av konkurranse om bruksrett/leierett

Almås gård - gnr 197 bnr 1 og 4 - Utlysning av konkurranse om bruksrett/leierett Byrådssak 1003 /15 Almås gård - gnr 197 bnr 1 og 4 - Utlysning av konkurranse om bruksrett/leierett ANSC ESARK-1622-201433564-2 Hva saken gjelder: Bergen kommune vil utlyse konkurranse om langtids leierett

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 09.05.08 Fullmaktssak 22/08 Rammeavtale konsulenter svømmebasseng - Valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200805484-3 HVA SAKEN GJELDER Saken gjelder

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av utvendig rehabilitering av hovedhus Engersbråten gård, Siggerudveien 805 gnr./bnr. 174/2. Saksnummer 12/1539

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av utvendig rehabilitering av hovedhus Engersbråten gård, Siggerudveien 805 gnr./bnr. 174/2. Saksnummer 12/1539 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av utvendig rehabilitering av hovedhus Engersbråten gård, Siggerudveien 805 gnr./bnr. 174/2 Saksnummer 12/1539 1 Innbydelse 1.1 Forespørsel om tilbud Oslo kommune v/ Eiendoms-

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) I forbindelse med enhver investering i et eiendomsprosjekt er det ulike

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende:

Fullmaktsvedtak: Med medhold i fullmakt sitert over, har direktøren for BKB vedtatt følgende: Dato: 14.05.08 Fullmaktssak 25/08 Rammeavtale vedlikehold, tilfluktsrom - valg av leverandør Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg AMNE BBE-1701 200805485-3 Hva saken gjelder: Saken gjelder

Detaljer