1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden , og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo oktober 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden 26.10.2012 02.10.2014, og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo 3. 5. oktober 2014."

Transkript

1 NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji saksbehandler : riikkačoahkkin/landsmøte 2014 : Oslo, oktober : 2014/3 : riikkastivrra/landsstyret mildosat vedlegg : 2014/3.1 ÅRSMELDING for NSR hovedorganisasjonen Saksfremlegg: 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden , og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo oktober NSR avholdt sitt 42. landsmøte i Tromsø/Romsa oktober Lokale arrangører av landsmøtet var Romssá sámi searvi / Tromsø sameforening. Det arrangeres landsmøte hvert annet år, øvrige år arrangeres tillitsvalgtkonferanse. TVK2013 var valgspesifikk for listekandidater til sametingsvalget, med arrangement i Karasjok og Tromsø. Organisasjonen har hatt driftstilskudd fra Sametinget på samme nivå (2013) eller litt høyere (2014) som foregående år, noe som ut over å sikre daglig drift av organisasjonen ikke gir handlingsrom i forhold til særlig generell organisasjonsutvikling eller profesjonalisering av sekretariatet og organisasjonen. NSR- U var i 2012 igjen inne på støtteordning fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etter et år utenfor ordningen. I virksomhetsperioden har NSR fått refundert deler av utgifter til merverdiavgift over Lotteri- og stiftelsestilsynets ordning med momskompensasjon. Organisasjonen har i deler av virksomhetsperioden hatt tilsatt ungdomsutvalgssekretær i 25 % stilling, gruppesekretær/rådgiver i 75 % stilling, organisatorisk nestleder i honorert tillitsverv, prosjektledere i 50 % engasjement, valgmedarbeidere i 50 % engasjement, valgkampleder i 100 % engasjement, samt sekretariatsleder i 100 % stilling. 2. ORGANISASJONEN 2.1 Organisering NSR er et forbund av lokallag/sameforeninger i hele Norge. Landsmøtet i 2012 vedtok nye vedtekter for NSR. NSR er i dag organisert på følgende måte:! Landsmøtet er forbundets høyeste organ.! Landsstyret leder forbundet mellom landsmøtene. Det er vedtatt egen instruks som gir nærmere regler om landsstyrets arbeid.! Landsstyrets arbeidsutvalg (AU) utøver myndighet på vegne av landsstyret og består av leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder. 1

2 ! Leder er forbundets øverste leder.! Ungdomsutvalget er valgt av landsmøtet med eget budsjett og arbeidsprogram.! Sekretariatet i Guovdageaidnu er landsstyrets og ungdomsutvalgets sekretariat og utøver også tjenester og arbeidsgiveransvar for sametingsgruppa.! Sekretariatsleder rapporterer til landsstyret.! NSRs sametingsgruppe er en selvstendig enhet i organisasjonen og består av 13 representanter (i både valgperioden og valgperioden ) valgt på NSRs valgprogram og på lister med NSR i navnet. Sametingsgruppa har eget organisasjonsnummer, styre (kalt parlamentarisk lederskap) og regnskap.! NSR har fra valget i 2013 hele sametingsrådet og holder slik Sametingets lederskap alene.! NSR er tilsluttet voksenopplæringsforbundet SOL Samisk Studieforbund. SOL har eget organisasjonsnummer, styre valgt av og budsjett vedtatt i NSRs landsmøte. 2.2 Økonomi Regnskapsfører for NSR er Tana regnskapskontor AS. Revisor er Enter Revisjon Finnmark AS. Konkret informasjon om økonomi og disposisjoner gis under landsmøtesak 4 Årsregnskap. Oppsummert nevnes at NSR på grunnlag av medlemstallet får driftstilskudd fra Sametinget og tilskudd til barne- og ungdomsarbeidet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) v/ Fordelingsutvalget. I 2014 fikk NSR innvilget støtte fra Frifond Organisasjon som forvalter spillemidler fra Norsk Tippings overskudd til barne- og ungdomsarbeid. Med utgangspunkt i denne ordningen ble nesten kr utlyst internt i organisasjonen til lokallagsprosjekter. NSR har også mulighet til å søke om midler over momskompensasjonsordningen forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet, noe man har gjort alle år siden ordningen ble innsatt i I 2014 oversatt man dessverre søknadsfrist og vil slik ikke få midler på budsjett pover denne ordningen for I landsstyresak 2013/37 ble det vedtatt å realisere aksjeposten NSR hadde i SNN Forvaltning etter at man i 2006 solgte NSRs aksjer i Sámi Aviisa AS. En opprinnelig aksjepost på kroner ble i desember 2013 løst ut og satt tilgjengelig på bankkonto med sum kroner Organisasjonens økonomi er i deler av årshjulet anstrengt, særlig når man venter inn tilskudd fra offentlige myndigheter. Realiseringen av aksjeposten er ment som en buffer for organisasjonen i påvente av innkomst av kjente tilskudd og prosjektmidler, slik at man ikke lenger skal oppleve vansker med å finne finansiering til lønn og drift. Midlene fra aksjeposten skal ikke brukes til investeringer i, eller drift av organisasjonen. 2.3 Medlemmer Medlemmene i NSR er organisert gjennom lokallagene. Det åpnes i særskilte tilfeller for direktemedlemsskap innvilget av landsstyret ved sekretariatsleder. (NSR har siden 2010 hatt mellom ett og seks direktemedlemmer.) Medlemskontingent og medlemskategorier for NSRs medlemmer fastsettes av landsstyret. I inneværende periode har NSR hatt hovedmedlemskap og barne- og ungdomsmedlemskap (for de yngre enn 26 år innenfor kalenderåret), begge med kontingentkrav på 100 (etthundrede) kroner. Sekretariatet har senest i 2012 hatt besøk av Fordelingsutvalgets sekretariat for fysisk kontroll av medlemsgrunnlaget. Denne kontrollen er mer utvidet enn kontrollen som revisjonen utfører av medlemstallene. Fordelingsutvalget fant da lite å sette fingeren på, og organisasjonen har fått ros for systemene som er etablert rundt medlemsverving og kontingentbetaling. Dette systemet har blitt ytterligere styrket av felles medlemsregister. Det er allerede kjent at LNU vil komme på kontroll av medlemsgrunnlaget innenfor

3 Sekretariatet fikk i 2011 laget verveblokker i nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk språkdrakt. Blokkene samkjører lokallagenes verving gjennom felles mal, og ivaretar krav til etterprøvbarhet på verving og medlemsopplysninger som bevilgende myndigheter har. NSRs medlemstall Medlemsinformasjon, profilering og lokallagsoppfølging Hjemmesidene til NSR (nsr.no) er hovedinformasjonskanalen for NSR. Det blir lagt ut nyheter der både fra lokallagene, sametingsgruppa og NSR sentralt. Hjemmesiden er fornyet og kom i ny drakt i juni 2013, designet av robinlund.no. Alt gammelt informasjon- og nyhetsmateriale ligger tilgjengelig på www3.nsr.no. Den nye nettsiden er etter hvert godt innkjørt på funksjoner, og arbeidet med å komplettere siden med informasjon vil bli intensivert i neste periode. Man har i perioden etablert en facebook- gruppe, som er åpen slik at alle kan se hva som skrives, men man må være medlem av gruppen for selv å unne poste innlegg dit (facebook.com/groups/norskesamersriksforbund/).gruppen brukes flittig av både medlemmer, tillitsvalgte og administrasjon til informasjon, spørsmålstilling og diskusjon. Likeledes er det ogå etablert en facebook- side hvor man legger ut informasjon direkte i nyhetsstrømmen til de som har valgt å like siden (facebook.com/nsrbellodat/info). Gruppen og siden gir mulighet til å nå ut med informasjon langt kjappere og enklere enn nettsiden. Organisasjonen jobber med å finne en god balanse mellom bruk av nettside og facebook, og kan fremdeles sies å være i en utvidet innkjøringsfase. NSR bruker aktivt e- post i sin kommunikasjon med lokallagene og tillitsvalgte, og alle lokallag og utvalg i organisasjonen har egne e- postadresser. Landsstyret har sendt ut to nyhetsbrev i 2013 og ett nyhetsbrev så langt i Arbeidet med å øke frekvens og se på innholdet i slike utsendinger vil bli prioritert, og man vil særlig ønske å kunne skille mellom nyhetsbrev som følger brevpostutsendinger og nyhetsbrev som kan gå via e- post. Landsstyret har fått laget et trekkspillformet informasjonsark som i korte trekk forteller om NSR som organisasjon. Infoarket er i skrivende stund inne til reproduksjon hos grafiker, og skal til landsmøtet finnes i oppdaterte versjoner på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk. 3. LANDSSTYRET 3.1 Møtevirksomhet Landstyret har avholdt følgende møter i perioden: Når Møte Hvor Landsstyremøte 2012/05, behandlet sakene 28 37/2012 Alta Landsstyremøte 2013/01, behandlet sakene 1-4/2013 telefon Landsstyremøte 2013/02, behandlet sakene 5-10/2013 Gardermoen 3

4 Landsstyremøte 2013/03, behandlet sakene 11-13/2013 telefon Landsstyremøte 2013/04, behandlet sakene 14-23/2013 Bodø Landsstyremøte 2013/05, behandlet sakene 24-27/2013 telefon Landsstyremøte 2013/06, behandlet sakene 28-30/2013 telefon (u. off.) Landsstyremøte 2013/07, behandlet sakene 31-32/2013 telefon (u. off.) Landsstyremøte 2013/08, behandlet sakene 33-34/2013 telefon (u. off.) Landsstyremøte 2013/09, behandlet sakene 35-39/2013 telefon Landsstyremøte 2014/01, behandlet sakene 1-8/2014 Tromsø Landsstyremøte 2014/02, behandlet sak 9-11/2014 telefon Landsstyremøte 2014/03, behandlet sakene 12-13/ telefon Landsstyremøte 2014/04, behandlet sakene 14-16/2014 telefon Landsstyremøte 2014/05, behandlet sakene 17-20/2014 telefon Landsstyremøte 2014/06, behandlet sakene 21-22/2014 telefon Les møteprotokollene og alle vedtak på oss/om- landsstyret/protokoller), her gjengis noen vedtaksoverskrifter fra perioden: NSRs prinsipprogram til sametingsvalget 2013 NSRs handlingsprogram til sametingsvalget 2013 Politisk plattform for NSR i Sametinget Mediestrategi for NSR og NSRs sametingsgruppe Behandling av Sametingets språkmelding Behandling av Sametingets barnehagemelding Opptak av lokallaget Návuona sámiid searvi / Kvænangen sameforening Opptak av lokallaget Dielddanuorguovllu nuorak Invitasjon til samarbeid fra Naturvernforbundet Valg av NSRs representanter til Samerådet Realisering av NSRs aksjepost i SNN Forvaltning Ettergivelse av lokallagenes gjeld til hovedorganisasjonen 3.2 Politisk virksomhet Det første året av beretningsperioden var preget av sametingsvalget, både valgkamp og konstituering. Valgkampen til Sametinget gikk litt i rykk og napp, og den startet for alvor først etter sommeren Samtidig var den lange valgkampen i gang allerede rundt NSRs siste landsmøte oktober Organisasjonen viste at den var entusiastisk og klar til å ta tilbake styringa på Sametinget, og sjelden har vel NSR vært en mer samlet organisasjon i saker enn på dette tidspunktet og frem mot valget. Resultatet i valget ble da også en stor suksess. Riktignok fikk NSR og NSR/SáB 13 mandater også ved dette valget, det samme som i Likevel var det fremgang i alle kretser, og NSR gikk seirende ut som det desidert største partiet ved valget. Dette henger sammen med at Arbeiderpartiet ble valgtaperen da de gikk tilbake fra 14 til 10 mandater. Av saker i valget var det én som utpreget seg spesielt. Mineralutvinning i Sápmi var helt fra starten av den store saken som ble diskutert. NSR kunne enkelt vise til landsmøtevedtaket fra 2012 om mineralutvinning, hvor organisasjonen hadde lagt seg på en klar linje om ikke å åpne for mineralutvinning før mineralloven var endret og et tilstrekkelig rammeverk var på plass. Den rådende stemningen etter valget var at dette vedtaket var sterkt bidragsytende til at NSR til sist vant valget. I valgkampen kom det opp en rekke saker, og NSR hadde som vanlig et ønske om å selge hele valgprogrammet. På landsstyremøtet i februar ble det gjort et forsøk på å velge hovedpunkter som organisasjonen skulle selge i valgkampen. Her ble det identifisert at mineralutvinning, arealbruk, språkpolitikk og verdiskapning var viktige punkter for NSR. Punktet om verdiskapning fikk et stort 4

5 fokus fra landsstyret. At NSR er imot mineralutvinning betyr ikke at man på generelt grunnlag er imot lokalsamfunnsutvikling, tvert imot, og fokuset på verdiskapning handlet blant annet om et alternativt fokus på framtidighet for det samiske samfunnet uavhengig av gruvedrift. Av andre politiske saker det har vært arbeidet med kan nevnes at NSR sammen med LO arrangerte et panel ved Globaliseringskonferansen 2012 i Oslo. NSRs leder deltok selv i panelet og det var den første anledning både til å møte den nyutnevnte utenriksminister Barth Eide samt løfte frem landsmøtets ferske vedtak i mineralsaken. NSR har gitt innspill til Butenschøn- utvalgets rapport om samisk høyere utdanning. Der ble det bl.a. understreket at det svært viktig at urfolksperspektivet står sentralt i utvikling av samisk forskning og høyere utdanning. Videre er samisk selvbestemmelse innenfor forskningsfelt og prioriteringer et opplagt utgangspunkt for utforming av forskningsprogram, strategier og planer for samisk forskning og høyere utdanning. Norgga Sámiid Riikkasearvi presiserte at det er viktig at forskere stimuleres til å bruke samisk som forskningsspråk. Styrking av Sametingets ressurser til forskings- og utviklingsarbeid er også et helt nødvendig element i å trygge selvbestemmelsesretten og mulighetene for urfolks selvstendige deltakelse i kunnskapsutviklingen, spesielt i nordområdene. Styrking av urfolks utdannings- og forskingsinstitusjoner bør inngå som et sentralt punkt i en fremtidig utforming av samisk forskning og høyere utdanning. NSR uttrykte at det må etableres et nordisk samisk forskningsfond og det er fortsatt en målsetning og bør vektlegges, samtidig som forskingsrådets samiske program videreføres slik utvalget også foreslår. NSR sin visjon er at Sámi Allaskuvla på sikt utvikles til et samisk universitet. Også i denne beretningsperioden har kystfiske vært et sentralt tema for politikken, der det bl.a. har vært fokus på fiskeflåtens leveringsforpliktelser og myndighetenes reguleringer av fisket. NSR er bekymret for en rettighetsutvikling hvor det på flere områder oppfordres til konsentrasjon av eierskap snarere enn en spredt og differensiert eierskapsstruktur i hele fiskeflåten. Etter NSRs mening er dette en alvorlig trussel for sjøsamiske kyst- og fjordsamfunn som både angår det materielle grunnlaget for samisk kultur, men også en rettighetsutvikling vi på ingen måte kan akseptere i lys av at samiske fiskerirettigheter fortsatt ikke er anerkjente. NSR mener det skal være et spredt og variert eierskap i kystfiskeflåten samt sikre at formålet med deltakerloven som er å legge til rette for at høstingen av de marine ressursene fortsatt kommer kystbefolkningen til gode og bidrar til å trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene. NSR foreslår heller en omfordeling av kvoter fra den havgående flåten til kystfiskeflåten for å øke kvotegrunnlaget i gruppene. Dette vil bedre sikre sysselsetting og bosetting langs kysten og i fjordene. Flåten under 11 meter er en viktig premissfaktor for sjøsamisk kultur og det er derfor nødvendig å øke driftsgrunnlaget for denne flåtegruppen. NSR har tro på at dersom Fiskerimyndighetene aktivt styrker gruppas driftsgrunnlag, prioriterer man leveranser av ferskt høykvalitetsråstoff, noe som vil sikre bosetting, styrke sysselsetting og verdiskapning langs kysten. I februar 2014 ble det i Donjevuotna/Mehamn tatt tverrpolitisk initiativ til en Kystaksjon. NSR har siden starten vært involvert gjennom sametingsrepresentant, lokallagsleder og fisker Beaska Niillas, som også har tatt plass i Kystaksjonens styre. Formålet for Kystaksjonen er å samle folk om kravet: fisken i havet tilhører fellesskapet. Kystaksjonen har fått støtte fra hele Nord- Norge og er den første større aksjon på lang tid hvor hele Finnmark står samlet under parolen Kyst og innland hand i hand. Etter de første folkemøtene og felles samling utenfor Stortinget i Oslo i mars, der mellom 500 og 1000 mennesker møtte opp, fortsetter aksjonen nå med å jobbe politisk og med fokus på informasjonsarbeid. 5

6 3.3 Høringsuttalelser NSR har i perioden avgitt høringsuttalelser i følgende saker: Om samisk forskning og høyere utdanning, «langs lange spor» (Butenschøn- utvalget) Innføring av ei strukturkvoteordning for den minste kystflåten 3.4 Utvalg Lokallagsstrukturutvalg Landsstyret har i LS- sak 09/2012 oppnevnt av lokallagsstrukturutvalg. Utvalget har ikke kommet i gang med sitt arbeid. Oppnevnt til utvalget er Gunn- Britt Retter (leder), Aili Keskitalo, Kari Lifjell og Geir Tommy Pedersen (medlemmer utgått fra landsstyret), Ol Johan Gaup (medlem utgått fra NSR- U), Silje Karine Muotka (medlem utgått fra sametingsgruppa) og et ikke utpekt medlem fra lokallagene. Flere av disse har siden utnevnelsen fratrådt landsstyret eller gått over i nye posisjoner. Utvalgets mandat er som følger: Utvalget skal gjennomgå lokallagstrukturen, og på bakgrunn av dette gi hovedorganisasjonen og lokallagene råd om hvordan man kan styrke organisasjonens lokallagsledd. Målsetningen med arbeidet er å bidra til mer robuste lokallag som både har en lokal forankring, rekrutteringsevne og regelmessig kontakt med andre ledd i organisasjonen. Dette gjelder også valg- og sametingsrelatert arbeid, som utgjør en vesentlig del av lokallagenes virksomhet. Utvalget kan både foreslå konkrete tiltak som kan legges inn i organisasjonens strategi- og virksomhetsplan, og vedtekts- /regelendringer. Eventuelle forslag legges fram for NSRs landsmøte Arbeidet er primært relatert til hovedorganisasjonens virksomhet, møter og reiser vil bli dekket av organisasjonen. Utvalget ledes av NSRs organisatoriske nestleder, og sekretariatsleder fungerer som utvalgets sekretær. NSRs leder følger arbeidet. Landsstyret og sekretariatet har hatt løpende kontakt med lokallagene, både ved å invitere dem til sine landsstyremøter og besøkt lokallag ved anledning for å rede grunn for arbeidet i utvalget, uten at utvalget har kommet i gang med sitt arbeid. Arbeidet er viktig, og bør forsøkes videreført. 3.5 Representasjon Forkortelser: AK = Aili Keskitalo, GBR = Gunn- Britt Retter, TMN = Thomas Myrnes Nygård, OJG = Ol Johan Gaup, BN = Beaska Niillas, CH = Christina Henriksen, HE = Håkon Eriksen DATO STED KONFERANSE/HENDELSE REPRESENTANT Oslo Globaliseringskonferansen AK Kirkenes Naturvernforbundets Barentskonferanse «Barents 2033» GBR Oslo Oslo sámiid searvi, årsmøte TMN Tromsø Barents WGIP- møte og seminar AK Alta Álttá sámiid searvi, 40- års- jubileum AK Oslo Oslo sámiid searvi, ekstraordinært årmøte HE Alta NSR- Us ČSV- gavnnadeapmi AK Tromsø Samenes Folkeforbund, landsmøte TMN/AK Murmansk Den 20. Samekonferansen Delegasjon Alta Internasjonal forberedende urfolkskonferanse for WCIP2014 OJG Kautokeino Beaivváš sámi nášunálateahter OS, generalforsamling 213 TMN Oslo Møte med Helsingforskomiteen vedr. RAIPONs leders fengsling AK Evenes Møte med lokallagene Hinnøy og omegn sameforening, Harstad og TMN omegn sameforening, Bjerkvik og omegn sameforening, Dielddanuorguovvlu nuorak sammøte med SOLs studierektor Drag i Tysfjord Møte med lokallaget Sáltto sámesiebrre sammøte med SOLs TMN studierektor Fauske Møte med Sáltto Bihtám Sámiid Searvi gjensidig informasjonsmøte med en sameforening som er frittstående sammøte med SOLs TMN 6

7 studierektor Mo I Rana Møte med Rana sameforening og Maadtoej sijte sammøte med TMN SOLs studierektor Billefjord Sjøsamisk kompetansesenter og Meron- Fávllis prosjekt 10 års GBR jubileum Tromsø Arctic Frontiers - Humans in the Arctic OJG Kautokeino Guovdageainnu Sámiid Searvvi 50- års- jubileum GBR Vardø Kystaksjonen Folkemøte BN Máze Máze Sámiid Searvvi årsmøte (utsatt) GBR, TMN Kirkenes Kirkeneskonferansen 2014 CH Lakselv Kystaksjonen Folkemøte BN Oslo Kystaksjonen BN + OJG Karasjok Sametingets Plenum OJG Máze Máze Sámiid Searvvi årsmøte GBR Máze Folkemøte arrangert av Máze sámiid searvi, om GBR dokumentasjonssenter for striden om Alta Kautokeino- vassdraget, samt om et større turismeprosjekt for bygda Alta Álttá sámiid searvi, årsmøte TMN Kautokeino Beaivváš sámi nášunálateahter OS, generalforsamling 2014 OJG Karasjok NSRs middag for 90- års- jubilant Hans Nergård, en av NSRs stiftere GBR, OJG, TMN Karasjok Sametingets plenum OJG Karasjok Sametingets markering av Grunnlovens 200- års jubileum GBR, OJG Vadsø Norske Reindriftsamers Landsforbunds Landsmøte GBR Kautokeino Sámi Allaskuvla jubileumsmiddag GBR 3.6. Landsstyrets arbeidsutvalg Arbeidsutvalget (AU) har i perioden bestått av leder Aili Keskitalo, organisatorisk nestleder Gunn- Britt Retter og politisk nestleder Inge Even Danielsen. Etter at NSR overtok lederskap i Sametinget i oktober 2013, og Aili Keskitalo ble valgt til sametingspresident, fratrådte hun vervet som leder av NSR. Landsstyret konstituerte da organisatorisk nestleder Gunn- Britt Retter som leder. Landsstyret konstituerte også landsstyremedlem Ol Johan Gaup som nytt tiltredende AU- medlem. AU har ledet organisasjonen mellom landsstyremøtene. AU har i perioden avholdt følgende møter som har avstedkommet vedtak i ulike saker, ut over den kontakt man ellers har hatt via telefon eller epost: Når Møte Hvor AU 2014/01 pr. telefon AU 2014/02 pr. epost AU 2014/03 pr. epost AU 2014/04 pr. epost AU 2014/05 Gardermoen, Oslo 4. NSRs ANDRE ORGANER 4.1 Lokallag Norske Samers Riksforbund har i dag 27 lokallag fra Nesseby i nordøst til Oslo i sør, se oversikt her: oss/lokallag. I perioden er Návuona sámiid searvi / Kvænangen sameforening og Dielddanuorguovllu nuorak tatt opp som fullverdige lokallag av NSR. Sistnevnte er et rent ungdomslag. I perioden har Gáivuona sámesearvi / Kåfjord sameforening endret navn til Ivgu sámesearvi. Lokallagene driver et viktig kulturarbeid i sine lokalsamfunn innenfor festivaler, konserter, kurs, 6. februar- arrangement, drift av samiske hus, barnehager, institusjoner og mer. I perioden har Kautokeino sameforening feiret 50- års- jubileum. Foreningen var stiftet i desember 1963, og feiret i februar Alta sameforening har feiret sitt 40- års- jubileum. Foreningen ble stiftet i oktober 1972, og feiret i februar

8 4.2 Ungdomsutvalget (NSR- U) NSR- U er i perioden ledet av Piera Heaika Muotka. Ungdomsutvalget legger frem egen årsmelding for NSRs landsmøte. NSR- U ved leder (eller den leder utpeker) tiltrer NSRs landsstyremøter og får gjennom dette informasjon om NSRs virksomhet og mulighet for å påvirke landsstyrets vedtak direkte. For informasjon om ansatte i stillingen som utvalgssekretær for NSR- U, se nedenfor under pkt om ansatte i organisasjonen. Stillingen som ungdomssekretær er administrativt lagt inn under NSRs hovedorganisasjon. NSR- U refunderer lønnskostnader for stillingen. 4.3 Samisk studieforbund (SOL) NSR er medlem i voksenopplæringsforbundet SOL. NSRs landsmøte er SOLs øverste myndighet. Leder av styret for SOL har vært Kirsti Guvsám. SOL har for tiden 1,8 stillinger i sitt sekretariat i lokaler som deles med NSR. SOL legger frem sin egen årsmelding for landsmøtet i NSR. 4.4 Sametingsgruppa For perioden fram til etter valget 2013, nærmere bestemt medio oktober, ble NSRs sametingsgruppe ledet av parlamentarisk leder Aili Keskitalo. Sametingsgruppas parlamentariske lederskap bestod i tillegg av nestleder Geir Tommy Pedersen og medlem Ann- Mari Thomassen med Silje Karine Muotka som varamedlem til gruppeledelsen. Etter at ny sametingsgruppe var konstituert ble Kirsti Guvsám ny parlamentarisk leder, med nestleder Beaska Niillas, medlem Mathis N. Eira og Christina Henriksen som varamedlem. Samtidig ble følgende sametingsråd valgt av Sametingets plenum: Aili Keskitalo som sametingspresident med Silje Karine Muotka, Bjørn Thomas Åhrén, Ann- Mari Thomassen og Henrik Olsen som rådsmedlemmer. Se for øvrig under pkt. 6 nedenfor for opplysninger som NSRs sametingsrepresentanter. Runar Myrnes Balto ble utnevnt som politisk rådgiver for Sametingsrådet fra 1. januar For informasjon om ansatte i stillingen som gruppesekretær/rådgiver for sametingsgruppa, se nedenfor under pkt om ansatte i organisasjonen. Stillingen som gruppesekretær/rådgiver er administrativt lagt inn under NSRs hovedorganisasjon. Sametingsgruppa refunderer lønnskostnader for stillingen. 4.5 NSRs lederskap NSRs lederskap består av NSRs leder, sametingsgruppas parlamentariske leder, samt sametingspresidenten når NSR har dette vervet. I tillegg kan lederskapet velge å trekke inn andre i arbeidet ved behov. I virksomhetsperioden fram til oktober 2013 da NSR overtok ledelsen av Sametinget var lederskapet praktisert som NSRs AU og sametingsgruppas parlamentariske lederskap. Etter at NSR overtok ledelsen i Sametinget har lederskapet bestått av NSRs leder, sametingspresidenten og parlamentarisk leder. NSRs ledere har jevnlig konsultert hverandre under arbeidet med viktige politiske og organisatoriske saker, og har også avholdt flere fysiske møter i perioden. 4.6 Sekretariatet NSRs sekretariat holder til i Ájastealli 3 i Guovdageaidnu/Kautokeino hvor man leier kontorlokaler sammen med SOL hos Kautokeino Arbeidssenter. Sekretariatet disponerer to kontorer, ett ekstrakontor/lagerrom, kjøkken/arkiv/kopirom, to toaletter samt pauserom/møterom. Arbeidsmiljøet beskrives som meget godt av de ansatte. Sekretariatsleder leder NSRs sekretariat. Det er vedtatt instruks for NSRs sekretariatsleder, sist revidert av landsstyret i Sekretariatsleder har personal- og budsjettansvar samt prokura for organisasjonen. Sekretariatsleder deltar i alle landsstyremøter, samt møter med øvrige tillitsvalgte i 8

9 organisasjonen ved behov, og har arbeidsmøter med AU og ansatte ved behov. Sekretariatsleder følger også sametingsplenum ved anledning. Sekretariatet har hatt følgende ansatte i virksomhetsperioden: Thomas Myrnes Nygård, fast ansatt i 100 % stilling som sekretariatsleder. Nygård har hatt foreldrepermisjon fra stillingen i perioden til Ellen Cecilie Triumf, fast ansatt i 80 % stilling som gruppesekretær/rådgiver for sametingsgruppa til og med Triumf har hatt permisjon fra stillingen innenfor denne virksomhetsperioden. Runar Myrnes Balto, fast ansatt i 25 % stilling som utvalgssekretær for NSR- U innenfor denne virksomhetsperioden fram til , da han gikk ut i permisjon. Susanne Amalie Langstrand- Andersen, ansatt i Baltos stilling i 25 % vikariat som utvalgssekretær for NSR- U fra Runar Myrnes Balto, fast ansatt i 75 % stilling som gruppesekretær/rådgiver for sametingsgruppa fra og med fram til da han gikk ut i permisjon. Innenfor virksomhetsperioden var Balto ansatt som vikar i 75 % stilling fram til Susanne Amalie Langstrand- Andersen, ansatt i Baltos stilling i 50 % vikariat som gruppesekretær/rådgiver for sametingsgruppa fra Lars Th. Kintel, ansatt i 25 % engasjement som rådgiver for prosjekt Indigenous Entrepreneurship innenfor perioden til og med Márjá Katharina Påve, ansatt i 25 % engasjement som rådgiver for prosjekt Indigenous Entrepreneurship fra og med Påve hadde permisjon fra og med og ut stillingsperioden som endte Kirsten Ravna Østby, ansatt i 25 % engasjement som rådgiver for prosjekt Indigenous Entrepreneurship i perioden samt i 50 % engasjement i perioden Áile Javo, ansatt i 100 % engasjement som valgprosjektleder i perioden Håkon Eriksens enkeltmannsforetak engasjert med 50 % stilling som valgprosjektmedarbeider i perioden Ánne Márjá Guttorm Graven, ansatt i 50 % engasjement som valgprosjektmedarbeider i perioden Vidar Andersen, ansatt i 100 % engasjement som sekretær for valgprogramutvalget innenfor perioden fram til og med Inga Kristine Bæhr Vars, fast ansatt renholder to timer pr. uke innenfor virksomhetsperioden fram til og med SOL og NSR er i fellesskap arbeidsgiver for dette arbeidstakerforholdet. Fra og med juli 2014 har ansatte i SOL og NSR i fellesskap stått for renholdet i sekretariatet. 4.7 Samerådet NSRs representanter i Samerådet er Áile Javo med vara Christina Henriksen og Geir Tommy Pedersen med vara Ol Johan Gaup. Disse er valgt av landsstyret i landsstyresak 13/2013 og har funksjonstid 9

10 Funksjonstiden for samerådsmedlemmene samsvarer med tiden mellom Samekonferansene. Den 20. Samekonferansen ble arrangert i 2013 i Murmansk, der ble Áile Javo valgt til president for Samerådet. Til den 20. samekonferansen i Murmansk i mai 2013 var NSR representert med følgende sekspersonsdelegasjon: Aili Keskitalo, Piera Heaika Muotka, John Trygve Solbakk, Marion Aslaksen Ravna, Vidar Andersen og Áike Niillas Selfors. I tillegg deltok NSRs samerådsutsendinger Áile Javo og Geir Tommy Pedersen, samt at Runar Myrnes Balto deltok som utlånt administrativ hjelp for Samerådet. NSRs samerådsrepresentanter tiltrer NSRs landsstyre ved én av de to representantene og sikrer slik god informasjonsflyt og godt samarbeid mellom landsstyret og samerådsrepresentantene. 4.8 Prosjektdeltakelse, medlemskap og liknende NSR er medlem i paraply- og interesseorganisasjonen Frivillighet Norge. Frivillighet Norge har brorparten av Norges frivillige organisasjoner som medlemmer og jobber opp mot sentrale myndigheter for å bedre rammevilkårene for frivillig arbeid. NSR er godkjent som lotteriverdig organisasjon av Lotteri- og stiftelsestilsynet. NSR er etter Skatteetatens vedtak en såkalt skattefri institusjon og organisasjon. NSR var medeier i prosjektet Indigenous Entrepreneurship Indigee sammen med samiske organisasjoner og institusjoner i Russland, Sverige og Finland. Prosjektet har pågått innenfor hele virksomhetsperioden og ble avsluttet juni Landsstyremedlem Ol Johan Gaup var i perioden NSRs representant i styringsgruppen for prosjektet. For ytterligere informasjon vises til eller årsmelding for NSR hovedorganisasjonen for EIERSKAP NSR eier 10 % av aksjene i det samiske nasjonalteateret Beaivváš Sámi Našunálateáhter. NSR og Samenes Landsforbund veksler over fireårsperioder mellom å ha fast styreplass og varaplass. I perioden er NSR representert ved Elisabeth Utsi Gaup som fast medlem. NSR eier også mindre aksjeposter i den samiske avisen Ságat, samt i Sámi Aviisa AS (som eier og driver Ávvir). 6. TILLITSVALGTE NSRs landsstyre, valgt av landsmøtet 2012: (*) Leder: Aili Keskitalo, Kautokeino sameforening (**) Organisatorisk nestleder: Gunn- Britt Retter, Nesseby sameforening Politisk nestleder: Inge Even Danielsen, Sør- Trøndelag & Hedmark saemiej saervi (***) Landsstyremedlem: Ol Johan Gaup, Kautokeino sameforening Landsstyremedlem: Biret Ristin Sara, Karasjok sameforening Landsstyremedlem: Håkon Eriksen, Ivgu sámesearvi Øvrige medlemmav av NSRs landsstyre. Disse er vedtektsdefinert og slik ikke landsmøtevalgt: Parlamentarisk lederskap: Tiltrer landsstyret ved parlamentarisk leder eller den leder utpeker NSRs samerådsmedl.: Tiltrer landsstyret ved ett av de to samerådsmedlemmene NSR- U: Tiltrer landsstyret med leder eller den leder utpeker Sametingspresidenten: Tiltrådte landsstyret etter sametingsvalget 2013 Varamedlem for Gaup: 1. Christina Henriksen, Nesseby sameforening, 2. Kjell Erland Pedersen, Harstad og omegn sameforening. Varamedlem for Sara: 1. Hallgeir Strifeldt, Alta sameforening, 2. Marit Myrvoll, 10

11 Tromsø sameforening. Varamedlem for Eriksen: 1. Nanna Thomassen, Hinnøy og omegn sameforening, 2. Lisbeth Somby, Oslo sameforening. Merknader: (*) Keskitalo fratrådte som leder etter at hun ble valgt til sametingspresident. (Sametingspresidenten er for øvrig tiltredende til landsstyret i kraft av verv og NSRs vedtekter.) (**) Retter ble av landsstyret konstituert til leder etter Keskitalos fratrede, ref. landsstyresak 36/2013. (***) Gaup ble konstituert til nytt AU- medlem etter Keskitalos fratrede. NSRs sametingsrepresentanter, samt det NSR- utgåtte sametingsrådet For sametingsperioden fra sametingsvalg 2013: Valgkrets 1 Østre Beaska Niillas og Christina Henriksen, begge NSR/SfP; Valgkrets 2 Ávjovárri Aili Keskitalo (*), Mathis Nilsen Eira og Laila Nystad (**); Valgkrets 3 Nordre Silje Karine Muotka (*) og Inger Elin Utsi (**) ; Valgkrets 4 Gáisi Henrik Olsen (*), Sandra Márjá West og Piera Heaika Muotka (**); Valgkrets 5 Vesthavet Ann- Mari Thomassen (*), Viktor Inge Paulsen og Nanna Thomassen (**); Valgkrets 6 Sørsameområdet Bjørn Thomas Åhrén (*) og Nora Mari Bransfjell (**); Valgkrets 7 Sør- Norge Kirsti Guvsám, Tor Gunnar Nystad og Anita P. Ravna. Merknader: (*) Sametingsrepresentantene Keskitalo, S Muotka, Olsen, A- M Thomassen og Åhrén ble alle valgt til sametingsrådet ved Sametingets konstituering i oktober Etter det trådte vararepresentantene (**) Nystad, Utsi, PH Muotka, N Thomassen og Bransfjell inn som fast møtende sametingsrepresentanter. NSRs ungdomsutvalg (NSR- U): Leder Piera Heaika Muotka, Tromsø sameforening Nestleder Saia Stueng, Karasjok sameforening Medlem Sara Elén Kuhmunen, Salten sameforening Medlem Kai Henrik Skum, Álttá sámi nuoraidsearvi Medlem Márjjá- Liissá Partapuoli, Tana sameforening 1. varamedlem Mikkel Rasmus Logje, Kautokeino sameforening 2. varamedlem Ánná Káisá Partapuoli, Dielddanuorguovllu nuorak 3. varamedlem Viktor Inge Paulsen, Salten sameforening 4. varamedlem Aili Guttorm, Oslo sameforening (*) 5. varamedlem Mihkka Solbakk, Tanabredden sameforening Merknad: (*) Solbakk stilte på konkurrerende liste til sametingsvalget 2013 og fratrådte sitt verv på bakgrunn av det, vinteren Samisk Studieforbund (SOL): Leder Kirsti Guvsám, Møre og Romsdal sameforening Medlem Tore H. Johnsen, Hinnøy og omegn sameforening Medlem Berit Anna Gaup, Alta sameforening 1. varamedlem Sara Marielle Gaup Beaska, Tana sameforening 2. varamedlem Stigo Holm, Oslo sameforening 3. varamedlem Kjellaug Isaksen, Ivgu sámesearvi (ved valget het lokallaget Gáivuotna sámesearvi) NSR valgkomité: Leder Klemet Erland Hætta, Máze sámiid searvi Medlem Sandra Nystø Ráhka, Salten sameforening Medlem Áike Niillas Selfors, Tana sameforening NSRs lokallag Álttá sámiid searvi / Alta sameforening Álttá sámi nuoraid searvi / Bergen sámiid searvi / Bergen sameforening Leder v/ landsmøte 2014 Tore Bongo Marion Aslaksen Ravna Anette Kristine Søreide 11

12 Deanu sámiid searvi / Tana sameforening Deatnogátte sámiid Searvi / Tanabredden sameforening Dielddanuorguovllu nuorak / Guovdageainnu sámiid searvi / Kautokeino sameforening Harstad ja biras sámiid searvi / Harstad og omegn sameforening Iinná ja bira sámiid searvi / Hinnøy og omegn sameforening Ivgu sámesearvi / Kárášjoga sámiid searvi / Karasjok sameforening Maadtoej sijte / Máze sámiid searvi / Máze sameforening Mjösan dajve saemien saervi / Mjøsa og omegn sameforening Moskavuona / Ullsfjord Møre & Romsdal sámiid searvi / Møre & Romsdal sameforening Návuona sámiid searvi / Kvænangen sameforening Noerhte- Trøndelagen saemien saervie / Nord- Trøndelag sameforening Oslo sámiid searvi / Oslo sameforening Porsánggu sámiid searvi / Porsanger sameforening Raanen saemide / Rana sameforening Rahka ja biras sámiid searvi / Bjerkvik og omegn sameforening Romssa sámi searvi / Tromsø sameforening Sáččá ja biras sámiid searvi / Senja og omegn sameforening Sáltto sámesiebrre / Salten sameforening Sør- Trøndelag og Hedmark saemiej saervie / Unjárgga sámiid searvi / Nesseby sameforening Beaska Niillas Odd Erik Solbakk Cecilie- Kristiin Øien Thomsen Ville Söderbaum Jorunn Murberg Spaun Nanna Thomassen Geir Tommy Pedersen Biret Ristin Sara Ole- Henrik Kappfjell Klemet Erland Hætta Irene Kvitfjell Nils Djupen Kirsti Guvsám Gunn- Anita Jacobsen Grethe Dunfjeld Per Inge Østmoen Ulf K. Eriksen Roy Kappfjell Åge Nordkild Sauli Guttorm Åge Tobiassen Samuel Gælok Nora M. Bransfjell Gunn- Britt Retter MEARRÁDUS EVTTOHUS FORSLAG TIL VEDTAK: Landsmøtet tar årsmelding for perioden for NSR hovedorganisasjonen til etterretning. 12

2014/2.1 KONSTITUERING Godkjenning av delegatenes fullmakter

2014/2.1 KONSTITUERING Godkjenning av delegatenes fullmakter NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

NSRs årsmelding 2007 2008

NSRs årsmelding 2007 2008 NSRs årsmelding 2007 2008 1. Innledning Denne årsmeldingen tar for seg perioden fra 11. juni 2007 til 24. oktober 2008, og legges fram for NSRs 40. landsmøte i Guovdageaidnu/Kautokeino 24. 26.oktober 2008.

Detaljer

NSRs ÅRSMELDING 2006-2007

NSRs ÅRSMELDING 2006-2007 NSRs ÅRSMELDING 2006-2007 1. Innledning Denne årsmeldingen tar for seg perioden fra 11. juni 2006 til 22. juni 2007, og legges fram for NSRs 39. landsmøte i Bodø 22.-24. juni 2007. Norske Samers Riksforbund

Detaljer

BEAVDEGIRJI MØTEPROTOKOLL

BEAVDEGIRJI MØTEPROTOKOLL NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND BEAVDEGIRJI MØTEPROTOKOLL čoahkkin møte : riikkastivrra/landsstyret LS 2015/05 báiki sted : Romssa/Tromsø,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. 2014/3.3 ÅRSMELDING 2012 og 2013 for SOL ORGANISASJON ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG. Saksfremlegg:

ÅRSMELDING 2012. 2014/3.3 ÅRSMELDING 2012 og 2013 for SOL ORGANISASJON ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG. Saksfremlegg: NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Tid: torsdag 20.3.2014, kl. 18.00 Sted: Globus kafe, Storgata Tilstede: Sauli Guttorm, Lene Antonsen, Piera Heaika Muotka, Ellen Marie

Detaljer

2014/3.2 ÅRSMELDING 2012 2014 for NSR- U

2014/3.2 ÅRSMELDING 2012 2014 for NSR- U NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

4.5 Æresmedlemskap kan innrømmes som en hedersbetegnelse. Æresmedlemskapet betinges av innbetaling av årlig medlemskontingent.

4.5 Æresmedlemskap kan innrømmes som en hedersbetegnelse. Æresmedlemskapet betinges av innbetaling av årlig medlemskontingent. Vedtekter for Norske Samers Riksforbund Vedtekter for Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen Saemiej Rijhkesiebrie / Norske Samers Riksforbund (NSR). Gjeldende fra det 42. landsmøtet,

Detaljer

Denne årsmeldingen tar for seg perioden fra 21. februar 2005 til 9. juni 2006.

Denne årsmeldingen tar for seg perioden fra 21. februar 2005 til 9. juni 2006. Norgga Sámiid Riikkasearvi NSR Årsmelding 2005 2006 1. Innledning Denne årsmeldingen tar for seg perioden fra 21. februar 2005 til 9. juni 2006. Norske Samers Riksforbund avholdt det forrige landsmøtet

Detaljer

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1

SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 . MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 Tid 6. oktober 1993 kl. 17:45-18:00 7. oktober 1993 kl. 10:00-13 :00 Sted : Kulturhuset, Karasjok Representanter: 1. Olav M. Dikkanen 21. Geir Tommy Pedersen 2. Magnhild Mathisen

Detaljer

Årsmelding 2015. Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening NSR

Årsmelding 2015. Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening NSR Årsmelding 2015 Romssa Sámi Searvi - Tromsø sameforening NSR Årsmelding Vedtatt av styret 23.02.2016, legges fram for årsmøtet 10.03.2016 Romssa Sámi Searvi / Tromsø sameforening - NSR er et lokallag av

Detaljer

2014/12.1 VIRKSOMHETSPLANER 2015 2019 for NSR hovedorganisasjonen. Strategi- og virksomhetsplan for NSRs landsstyre 2015 2019

2014/12.1 VIRKSOMHETSPLANER 2015 2019 for NSR hovedorganisasjonen. Strategi- og virksomhetsplan for NSRs landsstyre 2015 2019 NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding ÅRSMELDING 2007 Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 11. MARS 2014 3. MARS 2015

ÅRSBERETNING FOR OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 11. MARS 2014 3. MARS 2015 ÅRSBERETNING FOR OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 11. MARS 2014 3. MARS 2015 Oslo Sámiid Searvi Oslo Sameforening (OSS) ble opprettet i 1948, og er den største sameforeningen i Oslo. Foreningens formål er

Detaljer

Vedtekter for Norske Samers Riksforbund (NSR) Framlagt for NSRs 41. landsmøte

Vedtekter for Norske Samers Riksforbund (NSR) Framlagt for NSRs 41. landsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vedtekter for Norske Samers Riksforbund (NSR) Framlagt for NSRs 41. landsmøte

Detaljer

Landsmøteprotokoll 2015

Landsmøteprotokoll 2015 Landsmøteprotokoll 2015 Røyken 5.-8. mars 2015 Noereh Saemien noerehåårganisasjuvne Til stede: Marion A. Ravna, Ane M. Ugelvik, Helga A. Ravna, Ánná Káisá Partapuoli, Ida R. Hætta Ophaug, Ylva A. Hætta

Detaljer

NSR har ikke avholdt landsmøte i 2009, slik at sittende styre er valgt ut perioden til 2010.

NSR har ikke avholdt landsmøte i 2009, slik at sittende styre er valgt ut perioden til 2010. ÅRSMELDING 2009 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976.

Detaljer

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 Revidert på Landsmøte 2007 NSRs hovedmål: NSRs arbeidsområder angis i forbundets formålsparagraf (paragraf 2): Norgga Sámiid Riikkasearvi vil fremme likeverd, solidaritet

Detaljer

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER ÅRSMELDING 2008 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976.

Detaljer

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER

Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL 2 STYRENDE ORGANER I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget statsstøtte i henhold til Lov om voksenopplæring av 1976. Hovedformålet

Detaljer

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen Møteprotokoll 04/16

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen Møteprotokoll 04/16 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen Møteprotokoll 04/16 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tilstede: Parti

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA

se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA Goas: Golggotmánu 6. - 8. beivviid 2006 Gos: Guovdageainnus oahkkimis: Silje Karine Muotka, NSR-joiheaddji

Detaljer

ROMSSA SÁMI SEARVI NSR TROMSØ SAMEFORENING NSR ÅRSMELDING 2014

ROMSSA SÁMI SEARVI NSR TROMSØ SAMEFORENING NSR ÅRSMELDING 2014 ROMSSA SÁMI SEARVI NSR TROMSØ SAMEFORENING NSR ÅRSMELDING 2014 vedtatt av styret 12.03.2015, legges fram for årsmøtet 12.03.2015 Årsmeldingen omfatter perioden fra foreningens ordinære årsmøte 20. mars

Detaljer

2016/3.1 ÅRSMELDING for NSR hovedorganisasjonen

2016/3.1 ÅRSMELDING for NSR hovedorganisasjonen NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte : riikkačoahkkin/landsmøte 2016 beaivi ja báiki tid og

Detaljer

Bargiidbellodat Arbeiderpartiet

Bargiidbellodat Arbeiderpartiet Bargiidbellodat Arbeiderpartiet 1. Lisa Katrine Mo r./f. 1992, Gáivuotna/Kåfjord 2. Per Mathis Oskal r./f. 1958, Ráisavuotna/Sørreisa 3. Eirin Kristin Kjær r./f. 1992, Báhccavuotna/Balsfjord 4. Stein Are

Detaljer

HØRINGSSVAR TIL UTVALGSINNSTILLING OM SAMISK FORSKNING OG HØYERE UTDANNING, «LANGS LANGE SPOR»

HØRINGSSVAR TIL UTVALGSINNSTILLING OM SAMISK FORSKNING OG HØYERE UTDANNING, «LANGS LANGE SPOR» Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Din ref./deres ref: Min ref./vår ref: Beaivi/Dato: 09/4721 GBR/gbr 03.12.2012 HØRINGSSVAR TIL UTVALGSINNSTILLING OM SAMISK FORSKNING OG HØYERE UTDANNING,

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

ÅRSMELDING. for perioden mellom landsmøtene 2010 og 2012

ÅRSMELDING. for perioden mellom landsmøtene 2010 og 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÅRSMELDING for perioden mellom landsmøtene 2010 og 2012 Norgga Sámiid Riikkasearvi Vuona Sámij Rijkasiebrre Nøørjen Saemiej Rijhkesiebrie Norske Samers Riksforbund 16

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Strategi- og virksomhetsplan for NSRs landsstyre

Strategi- og virksomhetsplan for NSRs landsstyre NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte : riikkačoahkkin/landsmøte 2016 beaivi ja báiki tid og

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

SGR/SKR Telefonmøte, 2. juni 2015

SGR/SKR Telefonmøte, 2. juni 2015 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd SGR/SKR Telefonmøte, 2. juni 2015 Protokoll Samisk kirkeråd Ekstraordinært møte 2. juni 2015 Telefonmøte Til stede: Anne Dalheim Ingar N

Detaljer

Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark og Ungdomsgruppa.

Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark og Ungdomsgruppa. PROTOKOLL LANDSMØTE PÅ HELL 9-11 MAI 2014: SAK 1 ÅPNING Åpning v/styreleder Elin Larsen. Regionene presenterer seg. Sørsamisk område er vert for landsmøtet. Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark

Detaljer

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Møtebok 04/09

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Møtebok 04/09 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Møtebok 04/09 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 17.11.2009 Sted:

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Landsstyret vedtok 29.04.05 et eget tilleggsbudsjett for valgarbeidet på ca. kr. 760.000, som er lagt inn i det landsmøtegodkjente budsjettet

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift.

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift. :vr ;:EB?,014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Verdal kommune v/ordfører Bjørn Iversen Postboks 24 7651 VERDAL Deres ref: Vår ref: 118562-1418 Oslo, 3. februar 2014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING - MEDLEMSKAP

Detaljer

Kulturminister Anniken Huitfeldt Akersgata 59 8030 Dep 0030 OSLO e-mail: anniken.huitfeldt@kud.dep.no

Kulturminister Anniken Huitfeldt Akersgata 59 8030 Dep 0030 OSLO e-mail: anniken.huitfeldt@kud.dep.no Iinná ja biras sámiid searvi / Hinnøy og omegn sameforening v/ann-mari Thomassen Rensa 9445 Duviika/Tovik Mobilnr: 90057123 e-mail: amthomassen@gmail.com 8.august 2011 Kulturminister Anniken Huitfeldt

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Sametinget. Samenes folkevalgte parlament. Foto: Denis Caviglia.

Sametinget. Samenes folkevalgte parlament. Foto: Denis Caviglia. Sametinget Samenes folkevalgte parlament Foto: Denis Caviglia. Foto: Denis Caviglia. Foto: Denis Caviglia. Sametingsrepresentanter i plenum. President Egil Olli. Sametinget i Norge Sametinget er en folkevalgt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl Sted: Smart Hotel, Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl Sted: Smart Hotel, Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl.10.00 Sted: Smart Hotel, Hammerfest Årsmøteinnkalling og årsmøtepapirer er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på fylkeslagets hjemmeside

Detaljer

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M:

Møteinvitasjon. Saksliste: Tirsdag 28. Juni Runar Terje Foslund Daglig leder T: M: Møteinvitasjon Møtet gjelder: Nettverksamling Finnmark region 4 Tid: Tirsdag 28. Juni 2016 Sted: Karasjok Frivilligsentral Inviterte: Frivilligsentralene i Finnmark Møteinnkaller: Nettverkleder: Runar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Behandlinger. Vedlegg. Forslag og merknader. Sametingsrådets forslag til innstilling: Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet

Behandlinger. Vedlegg. Forslag og merknader. Sametingsrådets forslag til innstilling: Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet Ášši/Sak 019/16 Sametingets plenum Ášši/Sak 003/16 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen Samiske stedsnavn i offentlig bruk Arkivsaknr. 16/1852 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte

Protokoll fra sentralstyremøte Protokoll fra sentralstyremøte Best Western Oslo Airport Hotell 15.-16. februar 2011 Kl.slett: tirsdag kl. 09.00-16.30, onsdag kl. 09.00 15.00 Tilstede fra sentralstyret: Geirr Abelsen, Vibeke Antonsen

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Din ref./deres ref: Min ref./vår ref: Beaivi/Dato: SKM/AK HØRINGSUTTALELSE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND (NSR)

Din ref./deres ref: Min ref./vår ref: Beaivi/Dato: SKM/AK HØRINGSUTTALELSE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND (NSR) Det Kongelige Norske Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. Akersgata 44 0032 Oslo Din ref./deres ref: Min ref./vår ref: Beaivi/Dato: SKM/AK 1.5.2008 HØRINGSUTTALELSE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND (NSR) NOU

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Det ble diskusjon om godkjenning av antall delegater. Landsmøtet tok pause mens landsstyret hadde møte for å finne forslag til løsning.

Det ble diskusjon om godkjenning av antall delegater. Landsmøtet tok pause mens landsstyret hadde møte for å finne forslag til løsning. Referat fra Samiid Duodjis landsmøte i Bodø 20-22 april 2012. Sak 1 1.1 Åpning ved styreleder Lars Johan Eira 1.2 Velkommen ved Duodje Nordlánnda, Heidi Andersen Sak 2 2.1 Godkjenning av delegater Regionene

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Sak 2. Valg av møteleder, referenter, samt to representanter til å undertegne protokollen

Sak 2. Valg av møteleder, referenter, samt to representanter til å undertegne protokollen Noereh landsmøteprotokoll 2016 Tilstede: Aili Elisa Kristina Thomassen, Ylva Andrea Hætta Ophaug, Anna Nordfjell, Henrik Kristian Atle Olsen, Anne Karen Sara, Viktor Bomstad, Ivvár Máhtte Eira Strand,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Årsmelding for Gáivuona Sámesearvi 2007-2008

Årsmelding for Gáivuona Sámesearvi 2007-2008 Årsmelding for Gáivuona Sámesearvi 2007-2008 Forfatter: Tor Mikalsen 1 Innledning Gáivuona Sámesearvi har hatt et godt arbeidsår, uten store eller vanskelige saker. Vi rundet 30 år, og markerte

Detaljer

Nærings- og kulturkomiteen Møtebok 03/10

Nærings- og kulturkomiteen Møtebok 03/10 Nærings- og kulturkomiteen Møtebok 03/10 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 14.09.10 kl. 09.00-09.30 og kl.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer