1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden , og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo oktober 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden 26.10.2012 02.10.2014, og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo 3. 5. oktober 2014."

Transkript

1 NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji saksbehandler : riikkačoahkkin/landsmøte 2014 : Oslo, oktober : 2014/3 : riikkastivrra/landsstyret mildosat vedlegg : 2014/3.1 ÅRSMELDING for NSR hovedorganisasjonen Saksfremlegg: 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden , og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo oktober NSR avholdt sitt 42. landsmøte i Tromsø/Romsa oktober Lokale arrangører av landsmøtet var Romssá sámi searvi / Tromsø sameforening. Det arrangeres landsmøte hvert annet år, øvrige år arrangeres tillitsvalgtkonferanse. TVK2013 var valgspesifikk for listekandidater til sametingsvalget, med arrangement i Karasjok og Tromsø. Organisasjonen har hatt driftstilskudd fra Sametinget på samme nivå (2013) eller litt høyere (2014) som foregående år, noe som ut over å sikre daglig drift av organisasjonen ikke gir handlingsrom i forhold til særlig generell organisasjonsutvikling eller profesjonalisering av sekretariatet og organisasjonen. NSR- U var i 2012 igjen inne på støtteordning fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etter et år utenfor ordningen. I virksomhetsperioden har NSR fått refundert deler av utgifter til merverdiavgift over Lotteri- og stiftelsestilsynets ordning med momskompensasjon. Organisasjonen har i deler av virksomhetsperioden hatt tilsatt ungdomsutvalgssekretær i 25 % stilling, gruppesekretær/rådgiver i 75 % stilling, organisatorisk nestleder i honorert tillitsverv, prosjektledere i 50 % engasjement, valgmedarbeidere i 50 % engasjement, valgkampleder i 100 % engasjement, samt sekretariatsleder i 100 % stilling. 2. ORGANISASJONEN 2.1 Organisering NSR er et forbund av lokallag/sameforeninger i hele Norge. Landsmøtet i 2012 vedtok nye vedtekter for NSR. NSR er i dag organisert på følgende måte:! Landsmøtet er forbundets høyeste organ.! Landsstyret leder forbundet mellom landsmøtene. Det er vedtatt egen instruks som gir nærmere regler om landsstyrets arbeid.! Landsstyrets arbeidsutvalg (AU) utøver myndighet på vegne av landsstyret og består av leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder. 1

2 ! Leder er forbundets øverste leder.! Ungdomsutvalget er valgt av landsmøtet med eget budsjett og arbeidsprogram.! Sekretariatet i Guovdageaidnu er landsstyrets og ungdomsutvalgets sekretariat og utøver også tjenester og arbeidsgiveransvar for sametingsgruppa.! Sekretariatsleder rapporterer til landsstyret.! NSRs sametingsgruppe er en selvstendig enhet i organisasjonen og består av 13 representanter (i både valgperioden og valgperioden ) valgt på NSRs valgprogram og på lister med NSR i navnet. Sametingsgruppa har eget organisasjonsnummer, styre (kalt parlamentarisk lederskap) og regnskap.! NSR har fra valget i 2013 hele sametingsrådet og holder slik Sametingets lederskap alene.! NSR er tilsluttet voksenopplæringsforbundet SOL Samisk Studieforbund. SOL har eget organisasjonsnummer, styre valgt av og budsjett vedtatt i NSRs landsmøte. 2.2 Økonomi Regnskapsfører for NSR er Tana regnskapskontor AS. Revisor er Enter Revisjon Finnmark AS. Konkret informasjon om økonomi og disposisjoner gis under landsmøtesak 4 Årsregnskap. Oppsummert nevnes at NSR på grunnlag av medlemstallet får driftstilskudd fra Sametinget og tilskudd til barne- og ungdomsarbeidet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) v/ Fordelingsutvalget. I 2014 fikk NSR innvilget støtte fra Frifond Organisasjon som forvalter spillemidler fra Norsk Tippings overskudd til barne- og ungdomsarbeid. Med utgangspunkt i denne ordningen ble nesten kr utlyst internt i organisasjonen til lokallagsprosjekter. NSR har også mulighet til å søke om midler over momskompensasjonsordningen forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet, noe man har gjort alle år siden ordningen ble innsatt i I 2014 oversatt man dessverre søknadsfrist og vil slik ikke få midler på budsjett pover denne ordningen for I landsstyresak 2013/37 ble det vedtatt å realisere aksjeposten NSR hadde i SNN Forvaltning etter at man i 2006 solgte NSRs aksjer i Sámi Aviisa AS. En opprinnelig aksjepost på kroner ble i desember 2013 løst ut og satt tilgjengelig på bankkonto med sum kroner Organisasjonens økonomi er i deler av årshjulet anstrengt, særlig når man venter inn tilskudd fra offentlige myndigheter. Realiseringen av aksjeposten er ment som en buffer for organisasjonen i påvente av innkomst av kjente tilskudd og prosjektmidler, slik at man ikke lenger skal oppleve vansker med å finne finansiering til lønn og drift. Midlene fra aksjeposten skal ikke brukes til investeringer i, eller drift av organisasjonen. 2.3 Medlemmer Medlemmene i NSR er organisert gjennom lokallagene. Det åpnes i særskilte tilfeller for direktemedlemsskap innvilget av landsstyret ved sekretariatsleder. (NSR har siden 2010 hatt mellom ett og seks direktemedlemmer.) Medlemskontingent og medlemskategorier for NSRs medlemmer fastsettes av landsstyret. I inneværende periode har NSR hatt hovedmedlemskap og barne- og ungdomsmedlemskap (for de yngre enn 26 år innenfor kalenderåret), begge med kontingentkrav på 100 (etthundrede) kroner. Sekretariatet har senest i 2012 hatt besøk av Fordelingsutvalgets sekretariat for fysisk kontroll av medlemsgrunnlaget. Denne kontrollen er mer utvidet enn kontrollen som revisjonen utfører av medlemstallene. Fordelingsutvalget fant da lite å sette fingeren på, og organisasjonen har fått ros for systemene som er etablert rundt medlemsverving og kontingentbetaling. Dette systemet har blitt ytterligere styrket av felles medlemsregister. Det er allerede kjent at LNU vil komme på kontroll av medlemsgrunnlaget innenfor

3 Sekretariatet fikk i 2011 laget verveblokker i nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk språkdrakt. Blokkene samkjører lokallagenes verving gjennom felles mal, og ivaretar krav til etterprøvbarhet på verving og medlemsopplysninger som bevilgende myndigheter har. NSRs medlemstall Medlemsinformasjon, profilering og lokallagsoppfølging Hjemmesidene til NSR (nsr.no) er hovedinformasjonskanalen for NSR. Det blir lagt ut nyheter der både fra lokallagene, sametingsgruppa og NSR sentralt. Hjemmesiden er fornyet og kom i ny drakt i juni 2013, designet av robinlund.no. Alt gammelt informasjon- og nyhetsmateriale ligger tilgjengelig på www3.nsr.no. Den nye nettsiden er etter hvert godt innkjørt på funksjoner, og arbeidet med å komplettere siden med informasjon vil bli intensivert i neste periode. Man har i perioden etablert en facebook- gruppe, som er åpen slik at alle kan se hva som skrives, men man må være medlem av gruppen for selv å unne poste innlegg dit (facebook.com/groups/norskesamersriksforbund/).gruppen brukes flittig av både medlemmer, tillitsvalgte og administrasjon til informasjon, spørsmålstilling og diskusjon. Likeledes er det ogå etablert en facebook- side hvor man legger ut informasjon direkte i nyhetsstrømmen til de som har valgt å like siden (facebook.com/nsrbellodat/info). Gruppen og siden gir mulighet til å nå ut med informasjon langt kjappere og enklere enn nettsiden. Organisasjonen jobber med å finne en god balanse mellom bruk av nettside og facebook, og kan fremdeles sies å være i en utvidet innkjøringsfase. NSR bruker aktivt e- post i sin kommunikasjon med lokallagene og tillitsvalgte, og alle lokallag og utvalg i organisasjonen har egne e- postadresser. Landsstyret har sendt ut to nyhetsbrev i 2013 og ett nyhetsbrev så langt i Arbeidet med å øke frekvens og se på innholdet i slike utsendinger vil bli prioritert, og man vil særlig ønske å kunne skille mellom nyhetsbrev som følger brevpostutsendinger og nyhetsbrev som kan gå via e- post. Landsstyret har fått laget et trekkspillformet informasjonsark som i korte trekk forteller om NSR som organisasjon. Infoarket er i skrivende stund inne til reproduksjon hos grafiker, og skal til landsmøtet finnes i oppdaterte versjoner på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk. 3. LANDSSTYRET 3.1 Møtevirksomhet Landstyret har avholdt følgende møter i perioden: Når Møte Hvor Landsstyremøte 2012/05, behandlet sakene 28 37/2012 Alta Landsstyremøte 2013/01, behandlet sakene 1-4/2013 telefon Landsstyremøte 2013/02, behandlet sakene 5-10/2013 Gardermoen 3

4 Landsstyremøte 2013/03, behandlet sakene 11-13/2013 telefon Landsstyremøte 2013/04, behandlet sakene 14-23/2013 Bodø Landsstyremøte 2013/05, behandlet sakene 24-27/2013 telefon Landsstyremøte 2013/06, behandlet sakene 28-30/2013 telefon (u. off.) Landsstyremøte 2013/07, behandlet sakene 31-32/2013 telefon (u. off.) Landsstyremøte 2013/08, behandlet sakene 33-34/2013 telefon (u. off.) Landsstyremøte 2013/09, behandlet sakene 35-39/2013 telefon Landsstyremøte 2014/01, behandlet sakene 1-8/2014 Tromsø Landsstyremøte 2014/02, behandlet sak 9-11/2014 telefon Landsstyremøte 2014/03, behandlet sakene 12-13/ telefon Landsstyremøte 2014/04, behandlet sakene 14-16/2014 telefon Landsstyremøte 2014/05, behandlet sakene 17-20/2014 telefon Landsstyremøte 2014/06, behandlet sakene 21-22/2014 telefon Les møteprotokollene og alle vedtak på oss/om- landsstyret/protokoller), her gjengis noen vedtaksoverskrifter fra perioden: NSRs prinsipprogram til sametingsvalget 2013 NSRs handlingsprogram til sametingsvalget 2013 Politisk plattform for NSR i Sametinget Mediestrategi for NSR og NSRs sametingsgruppe Behandling av Sametingets språkmelding Behandling av Sametingets barnehagemelding Opptak av lokallaget Návuona sámiid searvi / Kvænangen sameforening Opptak av lokallaget Dielddanuorguovllu nuorak Invitasjon til samarbeid fra Naturvernforbundet Valg av NSRs representanter til Samerådet Realisering av NSRs aksjepost i SNN Forvaltning Ettergivelse av lokallagenes gjeld til hovedorganisasjonen 3.2 Politisk virksomhet Det første året av beretningsperioden var preget av sametingsvalget, både valgkamp og konstituering. Valgkampen til Sametinget gikk litt i rykk og napp, og den startet for alvor først etter sommeren Samtidig var den lange valgkampen i gang allerede rundt NSRs siste landsmøte oktober Organisasjonen viste at den var entusiastisk og klar til å ta tilbake styringa på Sametinget, og sjelden har vel NSR vært en mer samlet organisasjon i saker enn på dette tidspunktet og frem mot valget. Resultatet i valget ble da også en stor suksess. Riktignok fikk NSR og NSR/SáB 13 mandater også ved dette valget, det samme som i Likevel var det fremgang i alle kretser, og NSR gikk seirende ut som det desidert største partiet ved valget. Dette henger sammen med at Arbeiderpartiet ble valgtaperen da de gikk tilbake fra 14 til 10 mandater. Av saker i valget var det én som utpreget seg spesielt. Mineralutvinning i Sápmi var helt fra starten av den store saken som ble diskutert. NSR kunne enkelt vise til landsmøtevedtaket fra 2012 om mineralutvinning, hvor organisasjonen hadde lagt seg på en klar linje om ikke å åpne for mineralutvinning før mineralloven var endret og et tilstrekkelig rammeverk var på plass. Den rådende stemningen etter valget var at dette vedtaket var sterkt bidragsytende til at NSR til sist vant valget. I valgkampen kom det opp en rekke saker, og NSR hadde som vanlig et ønske om å selge hele valgprogrammet. På landsstyremøtet i februar ble det gjort et forsøk på å velge hovedpunkter som organisasjonen skulle selge i valgkampen. Her ble det identifisert at mineralutvinning, arealbruk, språkpolitikk og verdiskapning var viktige punkter for NSR. Punktet om verdiskapning fikk et stort 4

5 fokus fra landsstyret. At NSR er imot mineralutvinning betyr ikke at man på generelt grunnlag er imot lokalsamfunnsutvikling, tvert imot, og fokuset på verdiskapning handlet blant annet om et alternativt fokus på framtidighet for det samiske samfunnet uavhengig av gruvedrift. Av andre politiske saker det har vært arbeidet med kan nevnes at NSR sammen med LO arrangerte et panel ved Globaliseringskonferansen 2012 i Oslo. NSRs leder deltok selv i panelet og det var den første anledning både til å møte den nyutnevnte utenriksminister Barth Eide samt løfte frem landsmøtets ferske vedtak i mineralsaken. NSR har gitt innspill til Butenschøn- utvalgets rapport om samisk høyere utdanning. Der ble det bl.a. understreket at det svært viktig at urfolksperspektivet står sentralt i utvikling av samisk forskning og høyere utdanning. Videre er samisk selvbestemmelse innenfor forskningsfelt og prioriteringer et opplagt utgangspunkt for utforming av forskningsprogram, strategier og planer for samisk forskning og høyere utdanning. Norgga Sámiid Riikkasearvi presiserte at det er viktig at forskere stimuleres til å bruke samisk som forskningsspråk. Styrking av Sametingets ressurser til forskings- og utviklingsarbeid er også et helt nødvendig element i å trygge selvbestemmelsesretten og mulighetene for urfolks selvstendige deltakelse i kunnskapsutviklingen, spesielt i nordområdene. Styrking av urfolks utdannings- og forskingsinstitusjoner bør inngå som et sentralt punkt i en fremtidig utforming av samisk forskning og høyere utdanning. NSR uttrykte at det må etableres et nordisk samisk forskningsfond og det er fortsatt en målsetning og bør vektlegges, samtidig som forskingsrådets samiske program videreføres slik utvalget også foreslår. NSR sin visjon er at Sámi Allaskuvla på sikt utvikles til et samisk universitet. Også i denne beretningsperioden har kystfiske vært et sentralt tema for politikken, der det bl.a. har vært fokus på fiskeflåtens leveringsforpliktelser og myndighetenes reguleringer av fisket. NSR er bekymret for en rettighetsutvikling hvor det på flere områder oppfordres til konsentrasjon av eierskap snarere enn en spredt og differensiert eierskapsstruktur i hele fiskeflåten. Etter NSRs mening er dette en alvorlig trussel for sjøsamiske kyst- og fjordsamfunn som både angår det materielle grunnlaget for samisk kultur, men også en rettighetsutvikling vi på ingen måte kan akseptere i lys av at samiske fiskerirettigheter fortsatt ikke er anerkjente. NSR mener det skal være et spredt og variert eierskap i kystfiskeflåten samt sikre at formålet med deltakerloven som er å legge til rette for at høstingen av de marine ressursene fortsatt kommer kystbefolkningen til gode og bidrar til å trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene. NSR foreslår heller en omfordeling av kvoter fra den havgående flåten til kystfiskeflåten for å øke kvotegrunnlaget i gruppene. Dette vil bedre sikre sysselsetting og bosetting langs kysten og i fjordene. Flåten under 11 meter er en viktig premissfaktor for sjøsamisk kultur og det er derfor nødvendig å øke driftsgrunnlaget for denne flåtegruppen. NSR har tro på at dersom Fiskerimyndighetene aktivt styrker gruppas driftsgrunnlag, prioriterer man leveranser av ferskt høykvalitetsråstoff, noe som vil sikre bosetting, styrke sysselsetting og verdiskapning langs kysten. I februar 2014 ble det i Donjevuotna/Mehamn tatt tverrpolitisk initiativ til en Kystaksjon. NSR har siden starten vært involvert gjennom sametingsrepresentant, lokallagsleder og fisker Beaska Niillas, som også har tatt plass i Kystaksjonens styre. Formålet for Kystaksjonen er å samle folk om kravet: fisken i havet tilhører fellesskapet. Kystaksjonen har fått støtte fra hele Nord- Norge og er den første større aksjon på lang tid hvor hele Finnmark står samlet under parolen Kyst og innland hand i hand. Etter de første folkemøtene og felles samling utenfor Stortinget i Oslo i mars, der mellom 500 og 1000 mennesker møtte opp, fortsetter aksjonen nå med å jobbe politisk og med fokus på informasjonsarbeid. 5

6 3.3 Høringsuttalelser NSR har i perioden avgitt høringsuttalelser i følgende saker: Om samisk forskning og høyere utdanning, «langs lange spor» (Butenschøn- utvalget) Innføring av ei strukturkvoteordning for den minste kystflåten 3.4 Utvalg Lokallagsstrukturutvalg Landsstyret har i LS- sak 09/2012 oppnevnt av lokallagsstrukturutvalg. Utvalget har ikke kommet i gang med sitt arbeid. Oppnevnt til utvalget er Gunn- Britt Retter (leder), Aili Keskitalo, Kari Lifjell og Geir Tommy Pedersen (medlemmer utgått fra landsstyret), Ol Johan Gaup (medlem utgått fra NSR- U), Silje Karine Muotka (medlem utgått fra sametingsgruppa) og et ikke utpekt medlem fra lokallagene. Flere av disse har siden utnevnelsen fratrådt landsstyret eller gått over i nye posisjoner. Utvalgets mandat er som følger: Utvalget skal gjennomgå lokallagstrukturen, og på bakgrunn av dette gi hovedorganisasjonen og lokallagene råd om hvordan man kan styrke organisasjonens lokallagsledd. Målsetningen med arbeidet er å bidra til mer robuste lokallag som både har en lokal forankring, rekrutteringsevne og regelmessig kontakt med andre ledd i organisasjonen. Dette gjelder også valg- og sametingsrelatert arbeid, som utgjør en vesentlig del av lokallagenes virksomhet. Utvalget kan både foreslå konkrete tiltak som kan legges inn i organisasjonens strategi- og virksomhetsplan, og vedtekts- /regelendringer. Eventuelle forslag legges fram for NSRs landsmøte Arbeidet er primært relatert til hovedorganisasjonens virksomhet, møter og reiser vil bli dekket av organisasjonen. Utvalget ledes av NSRs organisatoriske nestleder, og sekretariatsleder fungerer som utvalgets sekretær. NSRs leder følger arbeidet. Landsstyret og sekretariatet har hatt løpende kontakt med lokallagene, både ved å invitere dem til sine landsstyremøter og besøkt lokallag ved anledning for å rede grunn for arbeidet i utvalget, uten at utvalget har kommet i gang med sitt arbeid. Arbeidet er viktig, og bør forsøkes videreført. 3.5 Representasjon Forkortelser: AK = Aili Keskitalo, GBR = Gunn- Britt Retter, TMN = Thomas Myrnes Nygård, OJG = Ol Johan Gaup, BN = Beaska Niillas, CH = Christina Henriksen, HE = Håkon Eriksen DATO STED KONFERANSE/HENDELSE REPRESENTANT Oslo Globaliseringskonferansen AK Kirkenes Naturvernforbundets Barentskonferanse «Barents 2033» GBR Oslo Oslo sámiid searvi, årsmøte TMN Tromsø Barents WGIP- møte og seminar AK Alta Álttá sámiid searvi, 40- års- jubileum AK Oslo Oslo sámiid searvi, ekstraordinært årmøte HE Alta NSR- Us ČSV- gavnnadeapmi AK Tromsø Samenes Folkeforbund, landsmøte TMN/AK Murmansk Den 20. Samekonferansen Delegasjon Alta Internasjonal forberedende urfolkskonferanse for WCIP2014 OJG Kautokeino Beaivváš sámi nášunálateahter OS, generalforsamling 213 TMN Oslo Møte med Helsingforskomiteen vedr. RAIPONs leders fengsling AK Evenes Møte med lokallagene Hinnøy og omegn sameforening, Harstad og TMN omegn sameforening, Bjerkvik og omegn sameforening, Dielddanuorguovvlu nuorak sammøte med SOLs studierektor Drag i Tysfjord Møte med lokallaget Sáltto sámesiebrre sammøte med SOLs TMN studierektor Fauske Møte med Sáltto Bihtám Sámiid Searvi gjensidig informasjonsmøte med en sameforening som er frittstående sammøte med SOLs TMN 6

7 studierektor Mo I Rana Møte med Rana sameforening og Maadtoej sijte sammøte med TMN SOLs studierektor Billefjord Sjøsamisk kompetansesenter og Meron- Fávllis prosjekt 10 års GBR jubileum Tromsø Arctic Frontiers - Humans in the Arctic OJG Kautokeino Guovdageainnu Sámiid Searvvi 50- års- jubileum GBR Vardø Kystaksjonen Folkemøte BN Máze Máze Sámiid Searvvi årsmøte (utsatt) GBR, TMN Kirkenes Kirkeneskonferansen 2014 CH Lakselv Kystaksjonen Folkemøte BN Oslo Kystaksjonen BN + OJG Karasjok Sametingets Plenum OJG Máze Máze Sámiid Searvvi årsmøte GBR Máze Folkemøte arrangert av Máze sámiid searvi, om GBR dokumentasjonssenter for striden om Alta Kautokeino- vassdraget, samt om et større turismeprosjekt for bygda Alta Álttá sámiid searvi, årsmøte TMN Kautokeino Beaivváš sámi nášunálateahter OS, generalforsamling 2014 OJG Karasjok NSRs middag for 90- års- jubilant Hans Nergård, en av NSRs stiftere GBR, OJG, TMN Karasjok Sametingets plenum OJG Karasjok Sametingets markering av Grunnlovens 200- års jubileum GBR, OJG Vadsø Norske Reindriftsamers Landsforbunds Landsmøte GBR Kautokeino Sámi Allaskuvla jubileumsmiddag GBR 3.6. Landsstyrets arbeidsutvalg Arbeidsutvalget (AU) har i perioden bestått av leder Aili Keskitalo, organisatorisk nestleder Gunn- Britt Retter og politisk nestleder Inge Even Danielsen. Etter at NSR overtok lederskap i Sametinget i oktober 2013, og Aili Keskitalo ble valgt til sametingspresident, fratrådte hun vervet som leder av NSR. Landsstyret konstituerte da organisatorisk nestleder Gunn- Britt Retter som leder. Landsstyret konstituerte også landsstyremedlem Ol Johan Gaup som nytt tiltredende AU- medlem. AU har ledet organisasjonen mellom landsstyremøtene. AU har i perioden avholdt følgende møter som har avstedkommet vedtak i ulike saker, ut over den kontakt man ellers har hatt via telefon eller epost: Når Møte Hvor AU 2014/01 pr. telefon AU 2014/02 pr. epost AU 2014/03 pr. epost AU 2014/04 pr. epost AU 2014/05 Gardermoen, Oslo 4. NSRs ANDRE ORGANER 4.1 Lokallag Norske Samers Riksforbund har i dag 27 lokallag fra Nesseby i nordøst til Oslo i sør, se oversikt her: oss/lokallag. I perioden er Návuona sámiid searvi / Kvænangen sameforening og Dielddanuorguovllu nuorak tatt opp som fullverdige lokallag av NSR. Sistnevnte er et rent ungdomslag. I perioden har Gáivuona sámesearvi / Kåfjord sameforening endret navn til Ivgu sámesearvi. Lokallagene driver et viktig kulturarbeid i sine lokalsamfunn innenfor festivaler, konserter, kurs, 6. februar- arrangement, drift av samiske hus, barnehager, institusjoner og mer. I perioden har Kautokeino sameforening feiret 50- års- jubileum. Foreningen var stiftet i desember 1963, og feiret i februar Alta sameforening har feiret sitt 40- års- jubileum. Foreningen ble stiftet i oktober 1972, og feiret i februar

8 4.2 Ungdomsutvalget (NSR- U) NSR- U er i perioden ledet av Piera Heaika Muotka. Ungdomsutvalget legger frem egen årsmelding for NSRs landsmøte. NSR- U ved leder (eller den leder utpeker) tiltrer NSRs landsstyremøter og får gjennom dette informasjon om NSRs virksomhet og mulighet for å påvirke landsstyrets vedtak direkte. For informasjon om ansatte i stillingen som utvalgssekretær for NSR- U, se nedenfor under pkt om ansatte i organisasjonen. Stillingen som ungdomssekretær er administrativt lagt inn under NSRs hovedorganisasjon. NSR- U refunderer lønnskostnader for stillingen. 4.3 Samisk studieforbund (SOL) NSR er medlem i voksenopplæringsforbundet SOL. NSRs landsmøte er SOLs øverste myndighet. Leder av styret for SOL har vært Kirsti Guvsám. SOL har for tiden 1,8 stillinger i sitt sekretariat i lokaler som deles med NSR. SOL legger frem sin egen årsmelding for landsmøtet i NSR. 4.4 Sametingsgruppa For perioden fram til etter valget 2013, nærmere bestemt medio oktober, ble NSRs sametingsgruppe ledet av parlamentarisk leder Aili Keskitalo. Sametingsgruppas parlamentariske lederskap bestod i tillegg av nestleder Geir Tommy Pedersen og medlem Ann- Mari Thomassen med Silje Karine Muotka som varamedlem til gruppeledelsen. Etter at ny sametingsgruppe var konstituert ble Kirsti Guvsám ny parlamentarisk leder, med nestleder Beaska Niillas, medlem Mathis N. Eira og Christina Henriksen som varamedlem. Samtidig ble følgende sametingsråd valgt av Sametingets plenum: Aili Keskitalo som sametingspresident med Silje Karine Muotka, Bjørn Thomas Åhrén, Ann- Mari Thomassen og Henrik Olsen som rådsmedlemmer. Se for øvrig under pkt. 6 nedenfor for opplysninger som NSRs sametingsrepresentanter. Runar Myrnes Balto ble utnevnt som politisk rådgiver for Sametingsrådet fra 1. januar For informasjon om ansatte i stillingen som gruppesekretær/rådgiver for sametingsgruppa, se nedenfor under pkt om ansatte i organisasjonen. Stillingen som gruppesekretær/rådgiver er administrativt lagt inn under NSRs hovedorganisasjon. Sametingsgruppa refunderer lønnskostnader for stillingen. 4.5 NSRs lederskap NSRs lederskap består av NSRs leder, sametingsgruppas parlamentariske leder, samt sametingspresidenten når NSR har dette vervet. I tillegg kan lederskapet velge å trekke inn andre i arbeidet ved behov. I virksomhetsperioden fram til oktober 2013 da NSR overtok ledelsen av Sametinget var lederskapet praktisert som NSRs AU og sametingsgruppas parlamentariske lederskap. Etter at NSR overtok ledelsen i Sametinget har lederskapet bestått av NSRs leder, sametingspresidenten og parlamentarisk leder. NSRs ledere har jevnlig konsultert hverandre under arbeidet med viktige politiske og organisatoriske saker, og har også avholdt flere fysiske møter i perioden. 4.6 Sekretariatet NSRs sekretariat holder til i Ájastealli 3 i Guovdageaidnu/Kautokeino hvor man leier kontorlokaler sammen med SOL hos Kautokeino Arbeidssenter. Sekretariatet disponerer to kontorer, ett ekstrakontor/lagerrom, kjøkken/arkiv/kopirom, to toaletter samt pauserom/møterom. Arbeidsmiljøet beskrives som meget godt av de ansatte. Sekretariatsleder leder NSRs sekretariat. Det er vedtatt instruks for NSRs sekretariatsleder, sist revidert av landsstyret i Sekretariatsleder har personal- og budsjettansvar samt prokura for organisasjonen. Sekretariatsleder deltar i alle landsstyremøter, samt møter med øvrige tillitsvalgte i 8

9 organisasjonen ved behov, og har arbeidsmøter med AU og ansatte ved behov. Sekretariatsleder følger også sametingsplenum ved anledning. Sekretariatet har hatt følgende ansatte i virksomhetsperioden: Thomas Myrnes Nygård, fast ansatt i 100 % stilling som sekretariatsleder. Nygård har hatt foreldrepermisjon fra stillingen i perioden til Ellen Cecilie Triumf, fast ansatt i 80 % stilling som gruppesekretær/rådgiver for sametingsgruppa til og med Triumf har hatt permisjon fra stillingen innenfor denne virksomhetsperioden. Runar Myrnes Balto, fast ansatt i 25 % stilling som utvalgssekretær for NSR- U innenfor denne virksomhetsperioden fram til , da han gikk ut i permisjon. Susanne Amalie Langstrand- Andersen, ansatt i Baltos stilling i 25 % vikariat som utvalgssekretær for NSR- U fra Runar Myrnes Balto, fast ansatt i 75 % stilling som gruppesekretær/rådgiver for sametingsgruppa fra og med fram til da han gikk ut i permisjon. Innenfor virksomhetsperioden var Balto ansatt som vikar i 75 % stilling fram til Susanne Amalie Langstrand- Andersen, ansatt i Baltos stilling i 50 % vikariat som gruppesekretær/rådgiver for sametingsgruppa fra Lars Th. Kintel, ansatt i 25 % engasjement som rådgiver for prosjekt Indigenous Entrepreneurship innenfor perioden til og med Márjá Katharina Påve, ansatt i 25 % engasjement som rådgiver for prosjekt Indigenous Entrepreneurship fra og med Påve hadde permisjon fra og med og ut stillingsperioden som endte Kirsten Ravna Østby, ansatt i 25 % engasjement som rådgiver for prosjekt Indigenous Entrepreneurship i perioden samt i 50 % engasjement i perioden Áile Javo, ansatt i 100 % engasjement som valgprosjektleder i perioden Håkon Eriksens enkeltmannsforetak engasjert med 50 % stilling som valgprosjektmedarbeider i perioden Ánne Márjá Guttorm Graven, ansatt i 50 % engasjement som valgprosjektmedarbeider i perioden Vidar Andersen, ansatt i 100 % engasjement som sekretær for valgprogramutvalget innenfor perioden fram til og med Inga Kristine Bæhr Vars, fast ansatt renholder to timer pr. uke innenfor virksomhetsperioden fram til og med SOL og NSR er i fellesskap arbeidsgiver for dette arbeidstakerforholdet. Fra og med juli 2014 har ansatte i SOL og NSR i fellesskap stått for renholdet i sekretariatet. 4.7 Samerådet NSRs representanter i Samerådet er Áile Javo med vara Christina Henriksen og Geir Tommy Pedersen med vara Ol Johan Gaup. Disse er valgt av landsstyret i landsstyresak 13/2013 og har funksjonstid 9

10 Funksjonstiden for samerådsmedlemmene samsvarer med tiden mellom Samekonferansene. Den 20. Samekonferansen ble arrangert i 2013 i Murmansk, der ble Áile Javo valgt til president for Samerådet. Til den 20. samekonferansen i Murmansk i mai 2013 var NSR representert med følgende sekspersonsdelegasjon: Aili Keskitalo, Piera Heaika Muotka, John Trygve Solbakk, Marion Aslaksen Ravna, Vidar Andersen og Áike Niillas Selfors. I tillegg deltok NSRs samerådsutsendinger Áile Javo og Geir Tommy Pedersen, samt at Runar Myrnes Balto deltok som utlånt administrativ hjelp for Samerådet. NSRs samerådsrepresentanter tiltrer NSRs landsstyre ved én av de to representantene og sikrer slik god informasjonsflyt og godt samarbeid mellom landsstyret og samerådsrepresentantene. 4.8 Prosjektdeltakelse, medlemskap og liknende NSR er medlem i paraply- og interesseorganisasjonen Frivillighet Norge. Frivillighet Norge har brorparten av Norges frivillige organisasjoner som medlemmer og jobber opp mot sentrale myndigheter for å bedre rammevilkårene for frivillig arbeid. NSR er godkjent som lotteriverdig organisasjon av Lotteri- og stiftelsestilsynet. NSR er etter Skatteetatens vedtak en såkalt skattefri institusjon og organisasjon. NSR var medeier i prosjektet Indigenous Entrepreneurship Indigee sammen med samiske organisasjoner og institusjoner i Russland, Sverige og Finland. Prosjektet har pågått innenfor hele virksomhetsperioden og ble avsluttet juni Landsstyremedlem Ol Johan Gaup var i perioden NSRs representant i styringsgruppen for prosjektet. For ytterligere informasjon vises til eller årsmelding for NSR hovedorganisasjonen for EIERSKAP NSR eier 10 % av aksjene i det samiske nasjonalteateret Beaivváš Sámi Našunálateáhter. NSR og Samenes Landsforbund veksler over fireårsperioder mellom å ha fast styreplass og varaplass. I perioden er NSR representert ved Elisabeth Utsi Gaup som fast medlem. NSR eier også mindre aksjeposter i den samiske avisen Ságat, samt i Sámi Aviisa AS (som eier og driver Ávvir). 6. TILLITSVALGTE NSRs landsstyre, valgt av landsmøtet 2012: (*) Leder: Aili Keskitalo, Kautokeino sameforening (**) Organisatorisk nestleder: Gunn- Britt Retter, Nesseby sameforening Politisk nestleder: Inge Even Danielsen, Sør- Trøndelag & Hedmark saemiej saervi (***) Landsstyremedlem: Ol Johan Gaup, Kautokeino sameforening Landsstyremedlem: Biret Ristin Sara, Karasjok sameforening Landsstyremedlem: Håkon Eriksen, Ivgu sámesearvi Øvrige medlemmav av NSRs landsstyre. Disse er vedtektsdefinert og slik ikke landsmøtevalgt: Parlamentarisk lederskap: Tiltrer landsstyret ved parlamentarisk leder eller den leder utpeker NSRs samerådsmedl.: Tiltrer landsstyret ved ett av de to samerådsmedlemmene NSR- U: Tiltrer landsstyret med leder eller den leder utpeker Sametingspresidenten: Tiltrådte landsstyret etter sametingsvalget 2013 Varamedlem for Gaup: 1. Christina Henriksen, Nesseby sameforening, 2. Kjell Erland Pedersen, Harstad og omegn sameforening. Varamedlem for Sara: 1. Hallgeir Strifeldt, Alta sameforening, 2. Marit Myrvoll, 10

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

ÅRSBERETNING OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 22. JANUAR 2013 3. MARS 2014

ÅRSBERETNING OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 22. JANUAR 2013 3. MARS 2014 ÅRSBERETNING OSS I VIRKSOMHETSPERIODEN FRA 22. JANUAR 2013 3. MARS 2014 Oslo Sámiid Searvi Oslo Sameforening (OSS) ble opprettet i 1948, og er den største sameforeningen i Oslo. Foreningens formål er å

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Innstilling fra utvalget til vurdering av forbundets struktur og organisering (Organisasjonsutvalget)

Innstilling fra utvalget til vurdering av forbundets struktur og organisering (Organisasjonsutvalget) Innstilling fra utvalget til vurdering av forbundets struktur og organisering (Organisasjonsutvalget) 1. Mandat og sammensetning På LLHs landsmøte 2011 ble det gjort følgende vedtak: Det nedsettes et utvalg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer