BYGDEUTVIKLINGSMIDLER Søknadsskjema bokmål (Fellesskjema for Fylkesmannen og Innovasjon Norge) (71-SU r-1. .e n Cory-L, Ja I I Nei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGDEUTVIKLINGSMIDLER Søknadsskjema bokmål (Fellesskjema for Fylkesmannen og Innovasjon Norge) (71-SU r-1. .e n Cory-L, Ja I I Nei"

Transkript

1 S. InrIOURSJOrt 11ORGE BYGDEUTVIKLINGSMIDLER Søknadsskjema bokmål (Fellesskjema for Fylkesmannen og Innovasjon Norge) Sendes kommunen der landbrukseiendommen ligger, eventuelt der prosjektet er lokalisert. Felt 1 EtternavnVtitusjon/Firmanavn LkENI VC"(--FOW-1.( Fornavn og mellomnavn LEr...knk (71-SU r-1 Postadresse lielheh estnr Poststed 6 o St1/4-4'øL" E-post post c;_ti vc.e n Cory-L, Fødselsnr. (11 siffer) '(1 Bankkontonr. tt s. Telefonnr. Cj I 5)2 s-- Organisasjonsnr. 19 siffer) q (-1 o 87 9 Gårdsnr Bruksnr. Kommune F. nr. L nr. Søknadstype M Hovedsøknad Tilleggssøknad Kvinnerettet tiltak, ev. kvinnelig praktikant Dersom prosjektet er lokalisertil en annen kommune enn bostedskommunen, må kommunenr. og navn på kommunen oppgis: Kommunenr. Kommune Ja I I Nei Feit 2 Grunnopplysninger Søknadsbeløp overfwes fra felt 7 Rentelån Innovasjon Norge uten rentestøtte Rentelån Innovasjon Norge med rentestøtte Lån i annen bank med rentestøtte BU-tilskudd Innovasjon Norge/FMLA Kr Kr Kr Kr Søknaden gjelder (kryss av) A. Type næring [ 1 Tradisjonelt jord- og hagebruk [ 1 Nye biologiske driftsformer [ ) Skogbruk fl Reiseliv/utmark B. Organisasjonsform fl Enkeltmannsforetak fl Ansvarlig selskap ANS fl Aksjeselskap AS C. Samarbeidstiltak fl Maskinsamarbeid fl Fellesbeite/seter [ ] Bygningssamarbeid Prosjektstart, dato: fl Delt ansvar DA fl Institusjon, stiftelse LII Kommune, fylke fl FMLA Ei Felles drift mellom bruk/samdrift Andre fl Mellom institusjoner fl Mellom kommuner, fylker Prosjektavslutning, dato: fl Industri/håndverk/husflid fl Tjenesteyting fl Andre fl Grunneierlag, bygdelag, faglag fl Allmenninger fl Sameie Prosjektnavn: 57-2,r /2,( e V2 For prosjektet Regnskapsfører, eventuelt revisor Bank, eventuelt person i banken Veileder/konsulent for prosjektet Andre aktuelle personer Etternavn Fornavn Adresse Tlf. Fastsatt av Innovasjon Norge 12.04

2 Felt 5 Prosjeldbeskrivelse Beskriv kort prosjektet med utgangspunkt i stikkordene nedenfor Igjelder reiseliv, industri, håndverk m.m.) 1 Forretningsid6 3 Marked 5 Kunder 7 Sterke sider/svake sider 9 Ev. samarbeid 2 Produkt 4 Opplæringsbehov 6 Konkurrenter 8 Medhielpere/konsulenthjelp 10 Framdriffsplan Ved investering i tradisjonelt jord- og hagebruk beskrives prosjektet uavhengig av stikkordene ovenfor. For praktikantordning beskrives praktikantens utdanning, arbeidserfaring og formålet med søknaden. Videre legges arbeidsavtale ved. For praksisverten beskrives relevant bakgrunn for vertsoppgavene. For utrednings- og tilretteleggingstiltak og andre tiltak framlegges spesifisert kostnadsoverslag Imer detaljert enn i Felt 71. 6e C,,f-) pro5/kk.f/1ve,l, vcdt, Legg ved egne ark etter behov Sysselsetting som følge av tiltaket Før gjennomforing Kvinner Menn Sum Etter gjennomføring Kvinner Menn Sum Antall personer Årsverk, øn desimal Side 2 av 4

3 Fett 7 KOSTNADOVERSLAG/KAP1TALBEHOV Utrednings- og tilretteleggingstiltak (FMLA) Delbelø Sum Etablererstipend, utviklingsfasen (Innovasion Norge) Opplæring, reiseutgifter Markedsundersøkelser Prøveproduksjon Levekostnader Annet Evt. bruk eget skjema på overslag/ kapitalbehov Etablererstipend, etableringsfasen (Innovasjon Norge) Evt. bruk eget skjema på Planlegging, markedsundersøkelser Investeringer i maskiner, utslyr, bygninger m.m. Imindre omfang) Driftsunderskudd de første årene Levekostnader Annet BedrifIsuivikling (Innovasjon Norge) Planlegging, forprosjektering Kompetanseoppbygging Produktutvikling Markedsføring Investeringer Imindre omfang) Annet Investeringen gjelder (Innovasjon Norge) Bygninger Utstyr Grøfling Annel dekar Praktikantordning (FMLA) Tradisionelt jord-/hagebruk Tilskudd ved generasjonsskifle Tilleggsncering Andre tiltak (Innovasjon Norge/FMLA) KOSTNADSOVERSLAG/KAP1TALBEHOV Sum A FINANS1ERING Rentelån Innovas'on Nor e uten rentestøtte Rentelån Innovas'on No e med rentestøtte ISøknadsbelø overføres til Felt 21 ISøknadsbelø overføres til Fet 21 Sum Tilskudd (Innovasjon Norge/FMLA)ISøknadsbeløp overføres til Felt 2) Fordeling på postene i kostnadsoverslaget ovenfor Lån i andre banker med rentestøtte Lån i andre banker uten rentestøtte Egenkapital Egeninnsats Annen finansiering FINANS1ERING ISum B skal vcere lik sum A ovenfor) Sum B Side 3 av 4

4 Felt 8 Driftsbudsjett ved investeringer i reiseliv, industri, håndverk, husilid o.i., kroner pr. år Driftsbudsjett Salgsinntekter Variable kostnader Faste kostnader utenom renter Driftsoverskudd Rentekrav Arbeidsfortjeneste Arbeidsfortjeneste pr. årsverk Efableringsår 1. driftsår 2. driftsår 3. driftsår I i frodisjoneit jord- og hagebruk Driftsomfang. Oppgi dyretall eller grunnflate/volum/mengde før og etter investering. Investeringen gjelder Før Etter Investeringen gjelder Før Etter 1 Melkeprod., årskyr 20 Kornlager, tonn 2 Melkeprod., årsgeiter 21 Potetlager, tonn 3 Storfekjøtt, slakt/år 22 Grønnsaks-, bær- og fruktlager 4 Sauehold, vinterföret 23 Veksthus m2 5 Smågrisprod., årspurker 29 Annet, oppgi hva 6 Slaktegrisprod., stk./år 9 Kombinert, årspurker 7 Eggprod., høner pr. innsett 8 Slakte Ilin r. år 19 Andre husdyr I I Dato for generasjonsskiftet: Selvangivelse, ev. utskrift fra likningskontoret Skjema for takst og lånetekniske spørsmål ved Tilleggsskjema. Næringsoppgaver søknad om rentelån I I Ved søknad omfilskudd ved generasjonsskifte Idd mm åååål Panteattester ved søknad om rentelån Teknisk plan/tegninger og detal ert kostnadsoverslag I I Økonomisk plan/driftsplan Undertegnede er kjent med forskriftene for BU-midlene og bekrefter at opplysningene er riktige. Det kan kreves avkorting av støtten, eventuelt hel eller delvis tilbakebetaling av utbetalte midler dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten. Krav om tilbakebetaling kan motregnes mot produksjonstilskudd eller andre tilskudd som mottakerlen) eller ektefelle/samboer har krav på, og som gjelder samme landbrukseiendom. Undertegnede gir Fylkesmannen/Innovasjon Norge tillatelse til å innhente/kontrollere opplysninger hos regnskapsfører, bankforbindelse, likningskontor og personer/institusjoner som er benyttet i forbindelse med planleggingen av prosjektet. Undertegnede skal bistå Fylkesmannen/ Innovasjon Norge ved eventuell evaluering av prosjektet. Prosjektet må ikke igangsettes før det foreligger svar på finansieringssøknaden fra Innovasjon Norge/FMLA.,Sirr L3/4f C'9 L Sted og dato Underskrift I I Firmaattest og vedtekter IANS, AS, DA) Antall vedlegg. 2- Uttalelse/vurdering fra kommunen (vis tfi egne vedlegg dersom slike finnes). ØfÅ 2 3 q. Sted og dato nderskrift r-c7l Side 4 av 4

5 Bygdemobiliseringsprosjekt 44' il Terje Rakke "Det e her vi trives" Velholmen Et samarbeidsprosjekt med målsetning om å gjøre Veiholmen til et enda mer attraktivt sted å bo, jobbe - og leve!

6 Bygdemobilisering Veiholmen - Det e her vi trives1 1. Bakgrunn - problemskildring og mål for prosessen Veiholmen i Smøla kommune er det største levende fiskeværet sør for Lofoten. Vi er ca 220 innbyggere som bor på holmene lengst ute i havet på Nordvestlandet. Bygda vår er kjent for samhold, entusiasme og stå-på-vilje. Dugnadsånden lever, om ikke i beste velgående - så er den i alle fall så absolutt til stede! Blant annet har vi sammen bygd, og driver vår egen svømmehall - på dugnad. Alle stiller opp som badevakter og vaskere, og slik har det vært i alle år. Vi har flere lag og foreninger som legger ned en stor innsats på mange felt, men som på flere andre steder, preges en del av lag og foreninger av "forgubbing" og manglende rekruttering. De siste årene har vi i tillegg mistet både det lokal Fiskarlaget og Fiskarkvinnelaget, som begge var viktige talerør for lokalsamfunnet. På bakgrunn av dette, ble Veiholmen Velforening stiftet i 2008, etter et folkemøte der store deler av Veiholmens befolkning møtte opp. Velforeningen er ment å ta over en del av de viktige oppgavene som andre lag og foreninger tidligere har hatt, men som de ikke lenger ser seg mål på. Men en av de viktigste årsakene til at Velforeningen ble stiftet, er nok likevel det faktum at Veiholmen mister skolen sin fra høsten Skolen har i alle år vært selve "navet" i samfunnet på Veiholmen, og det å fylle tomrommet etter skolen, er avgjørende for Veiholmens framtid, rett og slett! Det å skape ny aktivitet, både i skolebygget, og i samfunnet generelt, er den viktigste oppgaven veiværingene står overfor. Næringsutvikling er en annen viktig utfordring, og her er Smøla i den heldige situasjon at vi fra har vært "Omstillingskommune", med tilføring av midler fra både stat og fylke, og et sterkt fokus på næringsutvikling. Dette arbeidet har betydd mye for utvikling og optimisme i samfunnet vårt, og selv om vi fortsatt er en fraflyttingskommune, er det mye positivt som skjer! For Veiholmen sin del, har reiselivsnæringa blomstret kraftig de siste årene. Dette mener vi er viktig å ha i tankene, og prøve å utvikle videre gjennom dette bygdemobiliseringsprosjektet. - For trives vi som bor her, vil også de som kommer til Veiholmen trives, - enten det er for å bosette seg, eller om de er på besøk! 2. Målgruppe og geografisk område Vi vil konsentrere prosjektet om Veiholmen, som er klart geografisk avgrenset fra resten av kommunen. Målgruppen for prosjektet vil være innbyggerne på Veiholmen, samt de som besøker oss og potensielle tilflyttere! Målet er å gjøre Veiholmen enda mer levende, trivelig og aktiv, - slik at folk kan velge å bosette seg her, - selv om vi ikke lenger har skole i bygda vår! 2

7 Bygdemobilisering Veiholmen - Det e her vi trives 3. Organisering og styring av prosjektet/samarbeid Det er tre organisasjoner som i utgangspunktet har gått sammen om å sette i gang prosjektet. Det er Veiholmen Velforening, Idrettslaget Væring, og Kystkultursenteret Brenneriet. Alle er aktive foreninger på Veiholmen, som ser hva et slikt prosjekt kan bety for samfunnet vårt. Vi har hatt tre møter, i forkant av innsending av søknad. Veiholmen Velforening vil stå som ansvarlig søker. I tillegg samarbeider vi godt med det lokale Hoppid.no-kontoret, som også fungerer som sekretariat. Hoppid.no-kontoret vil være vår kontakt inn mot fylket, og sørge for nødvendig rapportering utover i prosjektet. Vi har i tillegg vært i samtaler med både Smøla kommune og Smøla Museum. De er svært positive til prosjektet, og signaliserer at de ønsker å samarbeide med oss framover. Vi ser for oss at det vil bli satt ned en lokal styringsgruppe som har det overordnede ansvar for prosjektet. I tillegg vil det være naturlig å opprette flere prosjektgrupper for de ulike delene av bygdemobiliseringen når prosessen kommer i gang. 4. Hva ønsker vi å gjøre? Møtene i forkant av søknaden, viser at det ikke skortet på gode ideer. Og det finnes sikkert enda flere ideer blant Veiværingene. Og disse ønsker vi selvsagt å få fram! For å forankre bygdemobiliseringsprosjektet blant innbyggerne på Veiholmen, ser vi for oss at det må arrangeres noe som involverer alle. Har sett litt på hva andre prosjekter har gjort i så måte, og ser for oss et "bygdeverksted", (folkemøte/iddugnad) gjerne med en ekstern motivator/inspirator som kan være med på å sette i gang tankeprosesser hos oss! Dette bør komme tidlig, allerede nå til høsten, for å "sparke ting i gang". Videre velger vi å sette sterk fokus på videre bruk av skolebygget etter nedleggelsen høsten Dette innebærer av vi vil undersøke muligheter for blant annet: - Etablering av vandrehjem i skolebygget - Utvikling & etablering av leirskoleopplegg for skoleklasser deler av året - Etablere oppholdssted for bygdas barn & unge. Fritidsklubb, involvere de unge i planlegginga, gi dem ansvar! - Etablering av vaktmestertjeneste/renholdsfirma for ferieboliger/reiselivsnæringa. - Samarbeide med lag og foreninger med tanke på videre bruk av skolekjøkken, lager, møterom osv. 3

8 Bygdemobilisering Veiholmen - Det e her vi trives Skolebygget er stort, og kan romme mer enn en ting. Det som er viktig for prosjektet, er at kommunen tar en beslutning på hva de ønsker å gjøre med bygget. Dette gjelder kanskje spesielt tilbakeføring av midler til renovasjon av bygget, som politikerne har omdisponert. Dette har vi vært i dialog med kommuneadministrasjonen om, og de signaliserer at midlene skal tilbake, men at det må en politisk prosess til. Utgreiinger omkring videre bruk av skolebygget vil nok være den absolutt største oppgaven for bygdemobiliseringsprosjektet det første året. Vi må invitere politiker og administrasjon til møte, der vi legger fram våre planer, og vice versa. Vi kan ikke risikere at skolen, som står midt i bygda vår, blir stående tom og forfalle! Utgreiinger omkring etablering av næringsvirksomhet i skolebygget, utarbeiding av planer - er viktig å komme i gang med så raskt som mulig. Her er det plass for både næring og sosiale tiltak for bygda, men det vil kreve et godt og grundig forarbeid. Andre ideer som allerede nå er festa på papiret, er etablering av badestrand og et strandmiljø med båtplasser - som innebærer bl.a. båtutsett, og tilrettelagt startpunkt for kajakk/kanoturer. For selv om vi bor ute i havskjæra, har vi ikke noen naturlig og barnevennlig badeplass - som kan være et samlingspunkt i byga. Velforeningen har allerede sett på et svært egnet område, - og dette vil være en flott sak som bygdemobiliseringsprosjektet kan ta tak i. Her trenger vi å koble inn fagfolk for å både å tegne og prosjektere, mens mye av arbeidet vil kunne utføres på dugnad. Dette området ligger i tillegg i nærheten av IL Værings grusbane, som ikke lenger er brukt til idrettsaktiviteter. Banen ligger der, stadig mer nedgrodd av høymol og annet ugress. Det å se på ulike muligheter for bruk av denne plassen, vil være noe vi kan ta tak i. Er det mulig å anlegge oppstillingsplass for campingbiler? Kan vi anlegge en lekeplass der? Svømmehallen ligger også i umiddelbar nærhet, så her kan vi se klare fordeler for en helhetlig utvikling av området. Mulighetene er mange! Siden vi bor ute i havgapet, blir vi også stoppested for en utrolig mengde søppel fra havet. En opprydding i strandlinja vår er sårt tiltrengt. Strandsonen er tilgriset på en måte man ikke skulle tro var mulig. Her må det nok både anleggsmaskiner og mange dugnadstimer til for å rense opp, men vi mener dette er noe det er nødvendig å ta tak Vi har blant annet en flott tursti, som skolen og bygda opparbeidet sammen, som går gjennom det mest forsøplede området. Det ville uten tvil være med på å øke trivselen for både fastboende og tilreisende om dette området ble ryddet. 4

9 Bygdemobilisering Veiholmen - Det e her vi trives Da kunne turområdet også videreutvikles. Vi har i tillegg et annet friluftsområde "Brottet", som ble i standsatt på dugnad for mange år siden. Området er blant annet brukt til felles St. Hansfeiring. Her ble det i sin tid solgt andeler til innbyggerne, slik at man hadde litt kapital til innkjøp av benker og bord - og oppsett av levegg og griller. Nå, flere år senere, kunne både levegger og bord trenr litt "omsorg" - og det er også muligheter for å videreutvikle omradet! Smøla Museum har en avdeling på Veiholmen. Den flotte væreierboligen "Sanden". Her er det i tillegg et uteområde med stort potensial. Museet har tidlirre utarbeidet planer for opprusting av uteområdet, men lite er gjort sa langt. Vi ser for oss at et samarbeid med Smøla Museum her, kan komme begge til gode. 5. Handlingsplan og grovt budsjett Mange gode ideer har kommet fram, ideer nok til flere år framover. Det vi ønsker å sette fokus på det første året, vil være forankring av prosjektet, samt videre bruk av skolebygget. År 1 og 2: Forankring av prosjektet Dette innebærer folkemøte, i~ugnad/ bygdeverksted, studietur o.l ca kr ,- Videre bruk av skolebygget; sosiale tiltak og næringsutvikling Dette innebærer blant annet avklaringer opp mot kommune, markedsundersøkelser, blant annet med tanke på etablering av vandrehjem og vaktmestertjeneste, konsulenttjenester med tanke på leirskoleopplegg, byggtekniske konsulenttjenester, erfaringsutveksling med lignende leirskoler m.m. ca kr ,- År 2 og 3: Miljøtiltak Etablering av badeplass/strandmiljø med båtplasser/båtutsett Dette innebærer forprosjektering, landskapsarkitekt, avklaringer med grunneiere, anbud fra maskinentreprenører osv. Alternativ bruk av grusbane/ område ved svømmehall Innebærer arkitekttjenester, avklaringer opp mot kommune/grunneiere, markedsundersøkelse og lignende. ca kr ,- ca kr ,- 5

10 Bygdemobilisering Veiholmen - Det e her vi trives1 Opprydding i strandsone Innebærer problematikk omkring miljøfarlig avfall, hvordan deponere dette, involvere fagfolk her. ca kr ,- Opprusting av friluftsområder; Museet Sanden, Turstien, Brottet Innebærer bl.a. planprosesser, konsulenthjelp ca kr ,- 6. Sluttkommentar Entusiasmen på møtene har vært stor, og vi er overbevist om at vi vil klare å "holde trøkket oppe" om vi skulle være så heldige å få midler til å gjennomføre bygdemobiliseringsprosjektet vårt. Alle prosjektene vi har skissert i søknaden vil være til stor stimulans for lokalsamfunnet på Veiholmen, både når det gjelder generell trivsel, og med tanke på næringsutvikling. Vi tror at vi gjennom en slik prosess vil bli ei enda mer sammensveiset bygd, og at vi sammen vil kunne bidra til å gjøre Veiholmen enda bedre rustet for framtida! 6

11 Smola NæringssenterEF hopp.å Møre og Romsdal fylke Landbruksavdelinga 6404 Molde Smøla 23. april 2009 Tilleggsuttalelse til søknad om Bygdemobiliseringsmidler fra Veiholmen Fra Hoppid.no-kontoret på Smølas side, ønsker vi å bare å tilføye at engasjementet fra alle parter i søknadsprosessen har vært glødende. De tre møtene jeg har deltatt på, har hatt god og bred deltakelse, og ideene har myldret! Et av de store spenningsmomentene i prosessen framover er avklaringar om videre bruk av skolebygget opp mot kommunen. Her har kommuneadministrasjonen signalisert at det vil bli gitt informasjon til innbyggerne på Veiholmen så snart som mulig. Det er frå kommunes side også signalisert at lokale initiativ vil bli sett svært positivt på, og at samarbeid kan være veien å gå videre. Bygdemobiliseringsprosjektet på Veiholmen ønsker å holde liv i og utvikle bygda videre. Med mottoet om at "aktivitet skaper aktivitet", har vi stor tro på at et slikt prosjekt vil være av stor betydning for både næringsutvikling og generell utvlikling av lokalsamfunnet Veiholmen på Smøla. Med vennlig hilsen H *di A. Lura, Smøla Næringssenter KF Hoppid.no Smøla Smøla Næringssenter KF, Postboks 17, 6571 Smøla, Tlf , Mob ,

BYGDEUTVIKLINGSMIDLAR

BYGDEUTVIKLINGSMIDLAR BYGDEUTVIKLINGSMIDLAR Søknadsskjema nynorsk (Fellesskjema for Fylkesmannen og Innovasjon Norge) Opplysningar om bruk av dette skjemaet Skal sendast kommunen der landbrukseigedommen ligg, eventuelt der

Detaljer

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Tore Bjørkli Landbruksdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er ei hytte? Hva er fritid?

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Søknad om støtte frå kommunen sitt næringsfond

Søknad om støtte frå kommunen sitt næringsfond Hemsedal kommune Søknad om støtte frå kommunen sitt næringsfond Søknadsskjema er ei rettleiing før søknad om støtte frå kommunen sitt næringsfond. Skjema skal nyttast så langt det passar for prosjekt det

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010 Bygdemobilisering om åløfte bygda etter håret Synnøve Valle 04.05.2010 Kva er bygdemobilisering? Systematisk arbeid for åbidra til næringsutvikling, bulyst og auka trivsel Viktige ingrediensar: Avgrensa

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD NAV Gjøvik Boliglånkontoret Postboks 233 2802 Gjøvik SØKNADSSKJEMA FOR UTBEDRINGSLÅN OG TILSKUDD Søknaden gjelder: LÅN TILSKUDD Fylles ut av kommunen Dato Saksnummer Emnekode Løpenummer Saksbehandler 1.

Detaljer

Etablererstipend_bygdeutvikling_foretak

Etablererstipend_bygdeutvikling_foretak I -2 Gt,c, Innovasjon Norge Akersgata 13 0104 Oslo Telefon : 22 00 25 00 Telefaks : 22 00 25 01 E-post: post@innovasjonnorge.no Innsendt dato: 29.11.2012 Referansenummer: HGBJKD Etablererstipend_bygdeutvikling_foretak

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Oslo, 1. desember /KOR UTKAST FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ INNOVASJON NORGE

Dykkar ref.: Vår ref.: Oslo, 1. desember /KOR UTKAST FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ INNOVASJON NORGE Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Dykkar ref.: Vår ref.: Oslo, 1. desember 2004 200400406-/KOR UTKAST FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ INNOVASJON NORGE

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Søknadsskjema_generelt_foretak

Søknadsskjema_generelt_foretak Innovasjon Norge Akersgata 13 0104 Oslo Telefon : 22 00 25 00 Telefaks : 22 00 25 01 E-post: post@innovasjonnorge.no Innsendt dato: 03.07.2012 Referansenummer: YMQFYH Søknadsskjema_generelt_foretak Foretaksdata

Detaljer

Landbruk_tradisjonell_tilleggsnæring_foretak

Landbruk_tradisjonell_tilleggsnæring_foretak Innovasjon Norge Akersgata 13 0104 Oslo Telefon : 22 00 25 00 Telefaks : 22 00 25 01 E-post: post@innovasjonnorge.no Innsendt dato: 29.04.2013 Referansenummer: IQCMXI Landbruk_tradisjonell_tilleggsnæring_foretak

Detaljer

FORSKRIFT OM MIDLER TIL BYGDEUTVIKLING - TILDELING PÅ FYLKESNIVÅ VED INNOVASJON NORGE

FORSKRIFT OM MIDLER TIL BYGDEUTVIKLING - TILDELING PÅ FYLKESNIVÅ VED INNOVASJON NORGE Side 1 av 6 FORSKRIFT OM MIDLER TIL BYGDEUTVIKLING - TILDELING PÅ FYLKESNIVÅ VED INNOVASJON NORGE (Fastsatt av Landbruksdepartementet 3. februar 2004 i medhold av 3 i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler

Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler 2014 Oslo, 15.03.2015 Innhold OSLO, 15.03.2015INNHOLD... 1 INNLEDNING... 3 POLITISKE RAMMER FOR BUMIDLENE... 3 REGIONALE BYGDEUTVIKLINGSPROGRAM... 3 FORMÅLET MED

Detaljer

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE (SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE POTEBH TFQUFNCFS LMPLLB IWPSEBO TUBSUF FHFO CFESJGU )BS EV MZTU UJM Ì FUBCMFSF EJO FHFO CFESJGU -VSFS EV QÌ IWJMLFO TFMTLBQTGPSN TPN QBTTFS GPS EFH )WJMLF SFUUJHIFUFS PH

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

«Bygdebaserte opplevelser»

«Bygdebaserte opplevelser» «Bygdebaserte opplevelser» Reiseliv Inn på tunet Finansieringsordninger Jenter i Skogbruket 6. Februar 2010 Eva Skagestad, Skogbrukets Kursinstitutt Inn på tunet Tilrettelagte sosialiserings-, lærings-

Detaljer

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD

SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD SØKNADSSKJEMA STARTLÅN TILSKUDD Søknaden gjelder: Forhåndstilsagn Konet bolig Borettslag Selveier Startlån Etableringstilskudd Tilskudd til tilpasning 1. Personopplysninger Lånsøker Navn Adresse Fødselsnummer

Detaljer

Landbruk_tradisjonell_tilleggsnæring_foretak

Landbruk_tradisjonell_tilleggsnæring_foretak Innovasjon Norge Akersgata 13 0104 Oslo Telefon : 22 00 25 00 Telefaks : 22 00 25 01 E-post: post@innovasjonnorge.no Innsendt dato: 29.01.2010 Referansenummer: NVQMHU Landbruk_tradisjonell_tilleggsnæring_foretak

Detaljer

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Administrativt vedtatt av Innovasjon Norge Innlandet 26.09.2016. Midlene fordeles med 80 % til

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Retningslinjer for Aure næringsfond

Retningslinjer for Aure næringsfond Retningslinjer for Aure næringsfond Innhold RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND... 3 1. Bakgrunn og forankring... 3 2. Formål... 3 3. Kunngjøring... 3 4. Hvem kan søke?... 3 5. Hva kan støtten brukes til?...

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Postboks 319, 8001 Bodø Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn Organisasjonsnummer Stedsadresse Gnr Bnr Telefon Postnr. Poststed Telefax Epostadresse Stedets størrelse m 2 Antall personer

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012 Sivert Gravem Policy Innovasjon Norge For landbruksvirksomheten, som er basert på bevilgninger som følger av jordbruksforhandlingene, kan det finansieres

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE ORIENTERING FOR SØKERE Midtre Namdal Regionråd har fått overført midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til påfyll av regionalt næringsfond. Tildelingen for 2005 er på kr. 1.500.000. Alle bedrifter og

Detaljer

RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND. Vedtatt KOM , revidert og KOM sak 20/17 den

RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND. Vedtatt KOM , revidert og KOM sak 20/17 den RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND Vedtatt KOM 1.10.2013, revidert 26.05.2015 og KOM sak 20/17 den 23.052017 1) Bakgrunn og forankring Aure næringsfond får årlig tilført midler fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Investeringer - Virkemidler og finansieringsløsninger

Investeringer - Virkemidler og finansieringsløsninger Investeringer - Virkemidler og finansieringsløsninger Landbrukshelga 19. november 2016 Ingeborg Knutsdatter Gresaker Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold www.innovasjonnorge.no Tema Innovasjon Norge

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt. Rapport 01.08.08-31.12.08

Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt. Rapport 01.08.08-31.12.08 Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt Rapport 01.08.08-31.12.08 1 Etter framdriftsplanene for høsten 08 er de aller fleste tiltakene godt i gang.. Dette halvåret har vært preget av mye planlegging

Detaljer

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Bakgrunn I Os kommune finner vi noen av landets beste fjellbeiter. Store deler av arealene er vegetasjonskartlagt og viser at vel 75 % av beitene er

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Kontaktperson Oppgi en person som kan kontaktes dersom vi har spørsmål om søknaden

Detaljer

Om søknaden. Opplysninger om søker. Kontaktperson. Tilleggsnæring landbruk - bedriftsutvikling ljmqdzw4hr7k

Om søknaden. Opplysninger om søker. Kontaktperson. Tilleggsnæring landbruk - bedriftsutvikling ljmqdzw4hr7k Om søknaden Søknadstype: Ref. nr Tilleggsnæring landbruk - bedriftsutvikling ljmqdzw4hr7k Opplysninger om søker Organisasjonsnummer 916510608 Foretakets navn NESSET GÅRDSDRI FT AS Gateadresse Breivikeidet,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg!

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Ny som gårdbruker i Askøy kommune? Akkurat overtatt? Planer om å overta? Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Overtakelse av landbrukseiendom Hvis du skal overta landbrukseiendom uten at

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

/

/ Hemnes Kommune Rolf Fjellestad Deres ref Vår ref Dato 2013-0195 13/1274-38 14.10.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 350 000 kroner til Hemnes kommune, til prosjektet

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av?

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du fagkompetanse, men mangler kompetanse på forretningsdrift? Ønsker du å utvikle hobbyen

Detaljer

Tilsagn om BU-midler til utviklingsprosjekt innen frukt," Frukt i Fokus"

Tilsagn om BU-midler til utviklingsprosjekt innen frukt, Frukt i Fokus Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Marita Bruun, 35 58 62 68 mbr@fmte.no Vår dato 06.12.2012 Deres dato 03.12.2012 Vår referanse 2012/5382 Deres referanse Midt Telemark Landbrukskontor Landbrukets

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet/tiltaket. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Søknad Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Kort beskrivelse Jeg planlegger å starte en klatre-

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Søknad om kommunal utleiebolig

Søknad om kommunal utleiebolig Postadresse Telefon 32 04 55 70 Sak Nr. Knr. Søknaden leveres Boligtjenesten, Papirbredden 3, Grønland 53. Eventuelt til Servicetorget, Engene 1, 3008 Drammen. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknad om kommunal bolig Kryss av for hvilken boligkategori det gjelder: Omsorgsbolig Gjennomgangsbolig Trygdebolig Ungdomsbolig Psykisk helsetjeneste bolig Bolig for funksjonshemmede 1. Søker Adresse:

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Utbetalings- og rapporteringsskjema for tilskudd

Utbetalings- og rapporteringsskjema for tilskudd Skjema 4A Utbetalings- og rapporteringsskjema for tilskudd Vi gjør oppmerksom på at endringer i de forutsetninger som fremgår av søknaden og vilkår som ligger til grunn for Nord-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA Nasjonalt turskiltprosjekt Tilskudd til skilting og merking av turruter Søknaden sendes til Aust-Agder fylkeskommune innen 15.03.2014 til e-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt

Detaljer

nmlkji nmlkj nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :09:26 AR

nmlkji nmlkj nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :09:26 AR Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte 2015 Det anbefales at du ser gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner å fylle ut. Felter merket med en rød stjerne må fylles ut før skjemaet

Detaljer

9 9 So& 1g. Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. m u. Joritimse Org.nr (9 siffer) t(o, v éw s-e. S 2 Telefonnr (8 srffer) g3 S

9 9 So& 1g. Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. m u. Joritimse Org.nr (9 siffer) t(o, v éw s-e. S 2 Telefonnr (8 srffer) g3 S Statenslandbruks,forvaltning Nonuegian Agricultural Authority Stortingsgaten28 PostbOks8140 Dep N-Q033Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefeks24 13 10 05 postmottak@sltdep.no \\I. 3Lir Søknad om tilskudd til

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune SØKNADSSKJEMA Primærnæringsfond landbruk Deanu gielda Tana kommune År Etternavn Fornavn Adresse Poststed Tel. Nr. Bruksopplysninger: Gnr: Bnr: Areal dyrket eget leid I alt daa Dyretall Antall Melkekvote

Detaljer

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema for Bolyst 2011. (/((---(N 1. Hva er navnet på Tettstedutvikling i et folkehelseperspektiv! 2. Hvem er juridisk eier av 3. Søknadsbeløp: 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Del 3 Innovasjonsprosjekter Kontaktperson Oppgi en person som kan kontaktes dersom vi har spørsmål om søknaden

Detaljer

KULTUR- OG. Retningslinjer:

KULTUR- OG. Retningslinjer: KULTUR- OG TILSKUDD TIL MERKING OG GRADERING AV STIER OG TURLØYPER I FINNMARK 2014 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og foreninger. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Prosjektbeskrivelse utredning av demokratimodeller Nye Molde kommune

Prosjektbeskrivelse utredning av demokratimodeller Nye Molde kommune Prosjektbeskrivelse utredning av demokratimodeller Nye Molde kommune Innhold Kap. 1. Innledning/bakgrunn... 2 Kap 2. Organisering, mål og arbeidsmetode... 3 2.1. Styringsgruppe... 3 2.2. Prosjektleder,

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Kommunesamlingar 2015

Kommunesamlingar 2015 Kommunesamlingar 2015 Lindås 02.06.2015 Etne 03.06.2015 Karsten Valland, Innovasjon Norge Mål for landbruket i Hordaland Auka produksjonen av mat med 1 % i året Auka mjølkeprod. med 1-1,5 mill liter årleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG Søknad om Bolig Bytte av bolig Ny kontrakt/forlenget botid 1. Personopplysninger: Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer (11 siffer): Etternavn (ektefelle/samboer): Fornavn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Sammen, samtidig i samme retning a) Forprosjekt

Detaljer

ved erverv av fast eiendom mv.

ved erverv av fast eiendom mv. Statens landbruksforvaltning Les rettledningen på side 3 og 4 før blanketten fylles ut. Erververs (ny eiers) navn (slektsnavn, for- og mellomnavn) Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Kompetansenettverk for lokale matspesialiteter HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Overordnete strategier Verdiskaping Mat sine mål og strategier ligger til grunn for Kompetansenettverket i Region Midt sine

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND Selje Vekst KF 14.06.06 Side 1av 5 Retningslinjene for bruk og forvaltning av Selje næringsfond bygger i hovedsak på retningslinjene som Kommunal-

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 INFORMASJON OM SØKER En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere

Detaljer

Søknad om tidligpensjon for reindriftsutøvere

Søknad om tidligpensjon for reindriftsutøvere Søknad om tidligpensjon for reindriftsutøvere Sendes sforvaltningen i reinbeiteområdet siidaandelen tilhører Mottatt av sforvaltningen /underskrift og stempel Felt A Personopplysninger Fødselsnr (11 siffer)

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknad om kommunal bolig 1. Søker Boligkontoret Postboks 123 4891 Grimstad Navn: Pers. nr: Adresse: Postnr: Poststed Tlf. privat: Tlf. arbeid: E-post: Statsborgerskap: Nasjonalitet: Status oppholdstillatelse:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte

NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte :i Vi tåre-ri fiéigrfetr ndregis-t:rer:.é' NB! Husk original underskrift i felt 27. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte Samordnet registermelding Del1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret.

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer