Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS)"

Transkript

1 Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Åpning: Prodekan Øyvind Gregersen Førstehjelp og brannvern: Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS (MINSO) HMS ved NTNU og NT-fakultetet: HMS-rådgiver Espen Fjærvik Studieveileder Sigurd Madsen Kunnskap for en bedre verden 1

2 Helse, Miljø og Sikkerhet ved NT-fakultetet Viktige mål: Sikre et trygt arbeidsmiljø og forebygge skader. Sørge for at alle ved NT kjenner sitt HMS-ansvar og har den kunnskap og de holdninger som trengs for å ivareta dette ansvaret. Inkludere kunnskap og bevissthet om HMS som et viktig ledd i utdanning og forskning. Kunnskap for en bedre verden 2

3 HMS-opplæring ved NT-fakultetet Overordnet målsetting: Sikre at ansatte og studenter får nødvendig opplæring innen HMS for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Dette kurset inneholder: Generelle HMS-forhold NTNU og NT Førstehjelp og brannvern Spesifikk HMS-opplæring for laboratorier gis ved instituttene Kunnskap for en bedre verden 3

4 Timeplan for kurset Tid Sted Aktivitet Inndeling 08:15 Auditorium R2 HMS ved NT og NTNU Felles 10:00 Auditorium R2 Førstehjelp, teori Felles 11:40 Lunsjpause 12:20 Auditorium R2 Førstehjelp, oppgaver Gruppe A oppmøte i R2 12:20 Vrimleareal, U1 Førstehjelp, praktiske øvelser Gruppe B oppmøte i R2 12:55 Vrimleareal, U1 Førstehjelp, praktiske øvelser Gruppe A 12:55 Auditorium R2 Førstehjelp, oppgaver Gruppe B 13:35 Auditorium R2 Brannvern, teori Gruppe A 13:35 Ute-Rfb-sørside Brannvern, praktiske øvelser Gruppe B 14:40 Ute-Rfb-sørside Brannvern, praktiske øvelser Gruppe A 14:40 Auditorium R2 Brannvern, teori Gruppe B 15:30 Slutt HMS0003: Alle må melde seg opp i emnet Kunnskap for en bedre verden 4

5 Rettsregler Lovverk og HMS-retningslinjer Regelverk (instans) Lover (Stortinget) Eksempler Arbeidsmiljøloven Brann- og eksplosjonsvernloven Tilsynsmyndighet Ansvarlig enhet Arbeidstilsynet DSB Brannvesenet Forskrifter (Regjeringen) NTNU-retningslinjer (Rektor) Lokale rutiner (Dekanus, instituttleder) Arbeidsplass-forskriften Håndtering av farlig stoff Kjemikalier og gasser Risikovurdering Generelle og laboratoriespesifikke rutiner Arbeidstilsynet DSB Brannvesenet NTNU Fakultet Institutt Kunnskap for en bedre verden 5

6 HMS-info og retningslinjer ved NTNU All informasjon på innsida.ntnu.no HMS generell portal for HMS ved NTNU HMS for studenter HMS ved NT: Informasjon og HMS-retningslinjer for NT-fakultetet Lab- og verkstedhåndboka: Skal være tilgjengelig på alle laboratorier Alle studenter ved NT får et eksemplar Gjeldende: Versjon 5, august 2014 Kunnskap for en bedre verden 6

7 Kan ikke «HMS-systemet» sørge for at HMS blir ivaretatt? OOOPS! «HMS-system» kan IKKE garantere for god praksis Det er summen av handlinger som teller! Kunnskap for en bedre verden 7

8 HMS-ansvar for studenter Studenter som deltar i undervisning eller utfører felt- eller labarbeid som kan innebære fare, har de samme rettigheter og plikter innenfor HMS som ansatte iht. Arbeidsmiljøloven. Alle arbeidstakere og studenter har et personlig HMS-ansvar. Dette innebærer medvirkningsplikt. HMS er et lederansvar på alle nivåer. Instituttleder har det overordnede ansvaret ved hvert institutt. Alle som har til oppgave å lede eller føre tilsyn med arbeidet til andre ansatte eller studenter, har ansvar for å ivareta hensynet til HMS. Kunnskap for en bedre verden 8

9 Personlig HMS-ansvar Alle har medvirkningsplikt (Arbeidsmiljøloven 2-3) Vurdere risiko i eget arbeid. Sette seg inn i og rette seg etter gjeldende HMSretningslinjer. Bruke påbudt verneutstyr. Melde fra om avvik/farlige forhold Bidra aktivt til et godt og trygt arbeidsmiljø Kunnskap for en bedre verden 9

10 Hva er suksesskriteriene for god HMS-praksis? Samarbeid, medvirkning, inkludering Informasjon og opplæring, motivasjon Dele og lære av erfaring God HMS-praksis utgjøres av summen av handlinger. Handlingene utføres av personer og styres av holdninger HMS-kultur Kunnskap for en bedre verden 10

11 Hva er HMS arbeid? Ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Systematisk arbeid rettet mot kontinuerlig forbedring Kartlegging Planlegging og prioritering Gjennomføring Kontroll Evaluering Vurdere risiko Vurdere HMS-avvik Klarlegge HMS-krav HMS-runde Medarbeidersamtaler Arbeidsmiljøundersøkelse Tiltak Handlingsplaner Følge opp at tiltak blir gjennomført Virker det? Hva må endres? HMS-arbeid ved NTNU skal skje kontinuerlig og systematisk Kunnskap for en bedre verden

12 HMS-avvik: HVA er det? Forhold som kan medføre eller har medført skade på MENNESKER, materiell eller ytre miljø. Vold og trusler Brudd på rutiner / lover og forskrifter Du kan også melde inn forslag til forbedringer knyttet til HMS Kunnskap for en bedre verden 12

13 HVORFOR skal vi melde HMS-avvik? LÆRE av hendelsen FOREBYGGE nye lignende hendelser Viktig FORBEDRINGSVERKTØY Fordi det VIRKER! Medvirkningsplikt = plikt til å melde fra Kunnskap for en bedre verden 13

14 HVORDAN melder vi HMS-avvik? https://innsida.ntnu.no/avvik Norsk og engelsk versjon og brukerveiledning Personopplysninger skal ikke meldes inn i avvikssystemet. Spørsmål eller problemer: HMS-koordinator ved din enhet kan hjelpe deg Meldingen går til behandler ved din enhet (HMS-koordinator) Oversikt over HMS-koordinatorer -> «HMS-roller ved NT» Du kan alltid gå inn i avvikssystemet og følge saken din. LAV TERSKEL FOR Å MELDE! Kunnskap for en bedre verden

15 Varsling om kritikkverdige forhold Varsling er å si fra om brudd på: Lov og regelverk Etiske normer Alvorlige forhold som kan skade NTNU eller samfunnet Du kan varsle til nærmeste leder, FTV/ITV eller ta kontakt med studieveileder ved fakultetet Varslingsveiledning, Innsida: Varsling Studenttillitsvalgt (FTV/ITV som evt. bisitter i samtaler) Kunnskap for en bedre verden 15

16 Tillitsvalgte for studenter ITV er studentenes representant i instituttrådet FTV er studentenes representant i NTs ledergruppe, studieutvalg, fakultetsråd og tilsettingsutvalg Mer informasjon: Medvirkning-NT Tillitsvalgte for studenter ved NT Disse kan brukes! Kunnskap for en bedre verden 16

17 NTNUs vernelinje for ansatte Verneombud (VO) Valgt av de ansatte ved hvert institutt/enhet (verneområde) Lokalt hovedverneombud (LHVO - fakultet) Hovedverneombud (HVO NTNU) sitter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved NTNU Representant for studenttinget sitter også i AMU og har forslags- og uttalerett. Kunnskap for en bedre verden 17

18 Arbeidsmiljøet består av mange faktorer ARBEIDSMILJØ FYSISK MILJØ Fysiske Inneklima, lys, støy Kjemikalier, stråling Utstyr Arbeidsprosesser Sikkerhetsinnretninger, verneutstyr Psykososiale Organisatoriske Kommunikasjon, samarbeid Tilhørighet Sosialt samvær og treffpunkt Kontroll over egen arbeidssituasjon + PERSONER RELASJONER Arbeidsmiljøloven ( 4-1): Skal være «fullt forsvarlig» mht. faktorer som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd Opplæring og informasjon Trygghet i arbeidsoppgaven Motivasjon og mening Kunnskap for en bedre verden 18

19 Fysisk arbeidsmiljø Tilpasset arbeidets art og arbeidstaker Tilfredsstillende klima, lys etc. Verneinnretninger i laboratoriet Personlig verneutstyr Førstehjelpsutstyr Kunnskap for en bedre verden 19

20 Psykososialt arbeidsmiljø Summen av organisatoriske og sosiale faktorer som påvirker individets helse, trivsel, kreativitet og yteevne på arbeids/lærested. Balanse mellom krav/forventninger og læringsmuligheter/ressurser Selvstendighet og kontroll Arbeidsfellesskapet DITT bidrag er viktig LMU Læringsmiljøutvalget Kunnskap for en bedre verden 20

21 Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Som student ved NTNU skal du ikke oppleve diskriminering og trakassering Dersom du ønsker å klage på krenkende eller uakseptabel oppførsel fra medstudenter eller ansatte, gjelder de samme retningslinjene som for ansatte ved NTNU (se Innsida) Dersom du trenger noen å rådføre deg med, kan du ta kontakt med helsetjenesten ved SiT, Studentservice, eller studieveileder ved fakultetet. Kunnskap for en bedre verden 21

22 SiT - Helse Helsestasjon (gratis) Helsesøster Lege Psykolog Tannlege: halve regningen dekkes Refusjonsordninger ved store helseutgifter Mestringskurs Kunnskap for en bedre verden 22

23 Gravid på lab Den gravide har ansvar for å SI FRA til veileder/faglærer om graviditeten. Faglærer har plikt til å foreta risikovurdering og klarlegge hvilke verne- og sikkerhetstiltak som kan være nødvendige. Instituttet har ansvar for å iverksette tiltak. NTNU retningslinje: Gravid ved NTNU NT-fakultetetet har en lokal retningslinje for gravide på laboratoriet: HMS ved NT Kunnskap for en bedre verden 23

24 Forsikring NTNU anbefaler at det tegnes egen forsikring (ulykke-, reise-) Lenke: Forsikring for studenter Kunnskap for en bedre verden 24

25 Akutte hendelser: Beredskap ved NT og NTNU Beredskap innebærer å være forberedt når noe skjer Alle kan få en rolle i en beredskapssituasjon som oppdager / først på stedet og må kjenne varslingsrutinene. Beredskap ved NTNU (norsk og engelsk) Akutt hjelp (norsk og engelsk) Kunnskap for en bedre verden

26 Hendelse/ ulykke Varsling av Du oppdager hendelsen Akutt? Nødnummer 110 Brann 112 Politi 113 Ambulanse Varsle nærmeste leder Førstehjelp? Sikre skadested Ikke kontakt? Tilkalle hjelp NTNU-vakt NTNU beredskapstlf: Legg inn de relevante varslingsnummer på telefonen din! Kunnskap for en bedre verden

27 Alltid beredt? Ting å tenke på. Ja, ting KAN skje også hos oss. RISIKOERKJENNELSE Greier vi å GJØRE det vi skal hvis noe skjer?... GJENNOMFØRINGSEVNE Hva kan MIN EGEN ROLLE være?... ER JEG FORBEREDT? Kunnskap for en bedre verden

28 Skilt - kategorier PÅBUD Øyevern påbudt for alle på øyevernlab. Se NTs øyevernsinstruks FORBUD FARE BRANNVERN EVAKUERING Kunnskap for en bedre verden 28

29 Laboratoriefrakker Materiale: bomull Frakken skal være hel og ren 2 frakker Leveres til vask på fakultetet Utenfor rom DU Se rutine for labfrakker Rene frakker hentes fra rom DU Merkes med navn Etternavn og fornavn (på brystlomme) ETTERNAVN, FORNAVN Kunnskap for en bedre verden 29

30 Stoffkartotek Alle farlige stoffer (kjemikalier, gasser ) skal være registrert og risikovurdert i stoffkartoteket (EcoOnline) før de tas i bruk. Sikkerhetsdatablad for kjemikalier/stoffer hentes ut fra stoffkartoteket. Les dette før du starter arbeidet! Alle som arbeider med kjemiklier skal ha tilgang. Pålogging og info om NTNUs stoffkartotek Stoffkartotek-kontakter All bestilling av skal gå gjennom instituttets/enhetens bestiller(e). Oversikt over bestillere Kunnskap for en bedre verden 30

31 Romkort Romansvarlig Vaktmester/vakt Type virksomhet Særlige farer Gass og brannfarlig væske Slukningsutstyr Førstehjelpsskap og nød-dusj Verneutstyr Kontrollert dato ROMKORT Enhet (unit) og romnr./bygg (room/building): NTNU, Institutt for fysikk DU4-202, Realfagbygget Romansvarlig: Oddbjørn Grandum (Person responsible) Tlf. (Phone no.): nnnnnnn Privat/mobil: nnnnnnnn / nnnnnnnn Stedfortreder: Per Magne Lillebekken (Deputy) Tlf. (Phone no.): nnnnnnnn Privat/mobil: nnnnnnnn / nnnnnnnn Vaktmester: NTNUs vakt: SINTEFs vakt: (Phone caretaker in Realfagbygget) (Phone security staff NTNU) (Phone security staff SINTEF) Type virksomhet: (Kind of activity) Særlige farer: (Particular risks) Nærmeste (nearest) Lager for gassflasker Gassflasker under trykk Brannfarlig GASS under trykk (Flammable pressurized gas) Ingen Annen GASS under trykk (Other types of pressurized gas) N2, O2, CO2, Ar, He, SF6 (varierende innhold og mengder) Totalt volum: liter Totalt volum: ca 300 liter Brannfarlig VÆSKE kategori 1 og 2 (Flammable liquid cat 1 and 2, former class A) Ingen Brannfarlig VÆSKE kategori 3 (Flammable liquid cat 3, former B and C) Ingen Totalt volum: liter Totalt volum: liter brannslukker (fire extinguisher) førstehjelpsskap (first aid cabinet) brannteppe (fire blanket) nøddusj (emergency shower) båre (stretcher) verneutstyr (protective equipment) annet (miscellaneous) I rommet Rundt nærmeste hjørne, gjennom ståldør, over tverrkorridor, venstre side Ordinær dusj i tilfluktsrom, mot venstre innover korridor, venstre side. Ved vareheisen. Rundt nærmeste hjørne, gjennom ståldør, helt til enden av første korridor mot høyre. Utfylt dato: Utfylt av: Oddbjørn Grandum Kunnskap for en bedre verden Opplysninger kontrollert: /... /... / 31 (dato, initialer)

32 Risikovurdering - Etterpåklokskap på forhånd Hva skal vurderes (farekilde)? Hva kan gå galt (uønsket hendelse)? Hvorfor kan det gå galt (årsaker)? Hva er sannsynligheten? Hva kan konsekvensene bli? Hva er hittil blitt gjort (eksisterende tiltak)? Er/blir risikoen akseptabel (akseptkriterier)? Hva mer kan vi gjøre (nye tiltak/sikkerhetsbarrierer)? Kunnskap for en bedre verden 32

33 Sannsynlighet Vurdere og tallfeste risiko Akseptkriterier - risikomatrise Konsekvens x Sannsynlighet = Risikoverdi Fargene angir grader av risiko: Rød: Uakseptabel risiko. Tiltak må gjennomføres. Gul: Vurderingsområde. Tiltak skal vurderes. Grønn: Akseptabel risiko. Tiltak kan vurderes. Konsekvens Kunnskap for en bedre verden 33

34 Risikovurdering - prosess Gjennomføres for all risikofylt aktivitet, før oppstart og ved vesentlige endringer. Digitalt system (Risk Manager) Befaring/demonstrasjon få god kjennskap til aktiviteten Samle relevant informasjon, datablader, manualer o.l. «Brainstorming» - finne hva som kan gå galt og hvorfor Beskrive risikoene for alle relevante uønskede hendelser Utarbeide tiltak for å redusere risikoene Vurdere sluttresultatet blir risikoene akseptable? Innsida: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/norsk/risikovurdering Kunnskap for en bedre verden 34

35 Risikovurdering av masteroppgaver Gjennomføres før søknad og oppstart Utføres i samarbeid med veileder Risikovurderingen skal legges ved masteravtalen. HMS-koordinator ved instituttet kan bistå med opplæring og veiledning. Veiledning for utføring av risikovurdering av masteroppgaver: HMS ved NT Kunnskap for en bedre verden 35 NT-fakultetet HMS-opplæring 2012

36 Viktig dokumentasjon i laboratorier Vi har snakket om: Stoffkartotek Sikkerhetsdatablad Romkort Risikovurderinger Elektronisk arkiv med sikkerhetsinformasjon om farlige stoffer. Sikkerhetsdatablad hentes ut fra stoffkartoteket Oppslag utenfor hver dør, gir info til brannvesen o.a., om faremomenter i rommet Dokumentasjon av faremomenter og hvordan disse er håndtert Dere skal også kjenne til: (se i Lab- og verkstedhåndboka) Vernekort Apparaturkort Driftsinstrukser Oppslag på sentrale plasser om HMS-roller: instituttleder, HMS-koordinator, verneombud, tillitsvalgt.. Oppslag ved apparaturen med info om apparaturens funksjon, eier, nødstoppprosedyrer, etc. Instruks for utførelse av arbeidsoperasjoner eller bruk av apparatur. Kopi oppbevares i lab. Kunnskap for en bedre verden 36

37 Hvem kan du spørre om HMS? Faglig veileder Ingeniør tilknyttet laboratorium / faggruppe Instrument / apparaturansvarlig Romansvarlig HMS-koordinator Kontaktpersoner: stoffkartotek, farlig avfall, strålevern. Studenttillitsvalgte HMS-roller ved NT-fakultetet: Oversikt over personer med HMS-roller og ansvarsoppgaver ved NT finner du her: HMS-roller ved NT Kunnskap for en bedre verden 37

38 Timeplan for kurset Tid Sted Aktivitet Inndeling 08:15 Auditorium R2 HMS ved NT og NTNU Felles 10:00 Auditorium R2 Førstehjelp, teori Felles 11:40 Lunsjpause 12:20 Auditorium R2 Førstehjelp, oppgaver Gruppe A oppmøte i R2 12:20 Vrimleareal, U1 Førstehjelp, praktiske øvelser Gruppe B oppmøte i R2 12:55 Vrimleareal, U1 Førstehjelp, praktiske øvelser Gruppe A 12:55 Auditorium R2 Førstehjelp, oppgaver Gruppe B 13:35 Auditorium R2 Brannvern, teori Gruppe A 13:35 Ute-Rfb-sørside Brannvern, praktiske øvelser Gruppe B 14:40 Ute-Rfb-sørside Brannvern, praktiske øvelser Gruppe A 14:40 Auditorium R2 Brannvern, teori Gruppe B 15:30 Slutt Presentasjoner publiseres her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/norsk/hms+ved+nt Kunnskap for en bedre verden 38

39 Praktiske øvelser, brannvern ALLE SKAL TA ET EKSEMPLAR AV LAB- OG VERKSTEDHÅNDBOKA! Kunnskap for en bedre verden 39

Velkommen til kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Velkommen til kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Velkommen til kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Åpning: Dekan Anne Borg HMS ved NTNU og NT-fakultetet: HMS-rådgiver Espen Fjærvik HR-konsulent Oddny Sagmo

Detaljer

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter 1 Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dekanus Bjørn Hafskjold Hvorfor er HMS viktig? Helse-, Miljø og Sikkerhet ved NT-fakultetet Ansvar for Helse-, Miljø

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet

Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet 1 Helse Miljø Sikkerhet (HMS) i laboratoriet Forelesning i laboratorierettet HMS for masterstudenter ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Foreleser: Turid Rustad, professor ved Institutt for Bioteknologi

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

B-håndbok for avdeling LUNA

B-håndbok for avdeling LUNA B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning... 3 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved... 3 3 Forkortelser og definisjoner... 4 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet... 5 4.1 Organisasjonskart...

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2012 samlet sett vært preget

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer