OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD"

Transkript

1 STANDBY-ON 1_15_BeforeSrart_.fm Page 1 Friday, October 21, :18 AM Brukerveiledning Opptaker med Videokassettopptaker DRV-A2831 Før du begynner Komme i gang Opptak OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD VCR SELECT S-VIDEO VIDEO L(MO)-AUDIO-R Avspilling av disketter Redigering Medfølgende tilbehør Fjernkontroll med to R6 (AA)-batterier RF-kabel Scart-kabel Brukerveiledning Hurtiginnstillingsveiledning Før denne enheten benyttes må du fullføre tilkoblingene. Se på Tilkoblinger på sidene Endring av innstillingsmenyen VCR-funksjoner Andre

2 E970WED_.book Page 2 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner Før du begynner Sikkerhetshenvisninger ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DETTE APPARATET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKPANELET) FJERNES. INGEN DELER PÅ INNSIDEN KAN REPARERES AV BRUKER. FOR SERVICE, TA KONTAKT MED KVALIFISERT SERVICEPERSONELL. Lynsymbolet med pilhode inni en likesidet trekant skal gjøre brukeren oppmerksom på den uisolerte farlige elektriske spenningen innenfor dekselet som kan være så kraftig at den utgjør risiko for elektrisk støt. Utropstegnet inni en likesidet trekant skal gjøre brukeren oppmerksom på viktige bruksog vedlikeholdsinstruksjoner (serviceinstruksjoner) i dokumentasjonen som følger med utstyret. Lasersikkerhet Denne spilleren anvender laser. Bare en kvalifisert person må fjerne dekselet eller prøve å utføre service på denne enheten på grunn av faren for mulige øyneskader. FORSIKTIG: BRUK AV KONTROLLER ELLER JUSTERINGER ELLER UTFØRING AV ANDRE PROSEDYRER ENN DEM SOM ER ANGITT HERI, KAN FØRE TIL FARLIG FARE: STRÅLINGSEKSPONERING. SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEN ER ÅPEN OG LÅSEN ER OPPHEVET. IKKE STIRR PÅ STRÅLEN. PLASSERINGSSTED: INNSIDEN, NÆR DECK-MEKANISMEN. Strømtilførsel Strømtilførselen er koblet til, og enheten er strømførende når nettstrømskablene er koblet til et uttak med V, 50 Hz AC. For å bruke denne enheten trykker du [STANDBY-ON]. ADVARSEL: STRØMFØRENDE DELER INNI. IKKE FJERN SKRUER. Pass på 1. Ikke prøv å åpne kabinettet. På innsiden finnes det ingen deler du kan utføre service på. Henvis all servicevirksomhet til servicepersonalet. 2. Spor og åpninger i kabinettet og på sidene eller på bunnen er der for å ventilere. For å sikre pålitelig drift og å beskytte enheten mot overoppheting må disse åpningene ikke blokkeres eller dekkes til. Unngå lukkede områder som bokhyller med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon. 3. Hold enheten unna radiatorer og andre varmekilder. 4. Unngå bruk i nærheten av sterke magnetfelter. 5. Ikke skyv noen slags gjenstander inn i enheten gjennom kabinettsporet eller åpninger, da de kan berøre strømførende deler eller kortslutte deler, noe som kan forårsake brann eller elektrisk støt. 6. Ikke søl noen slags væske på enheten. Hvis væske søles og trenger inn i enheten, skal du ta kontakt med kvalifisert servicetekniker. 7. Ikke la eneheten stå vertikalt. Bruk denne enheten bare på en horisontal (flat) plass. 8. Før du prøver å bruke denne enheten, skal du sørge for at tidtakermodus er av. 9. Dette produktet er i standby-modus når det re avslått mens nettstrømledningen er tilkoblet. 10. Ikke plasser noen slags brennbar gjenstand på enheten. (Stearinlys osv.) 11. Før du flytter enheten, skal du sørge for å fjerne eventuelle disketter og koble fra nettstrømskabelen fra AC-uttaket. 2

3 E970WED_.book Page 3 Thursday, October 20, :01 PM EN LITEN BEMERKNING OM RESIRKULERING All emballasjen som følger med dette produktet er resirkulerbar og kan bli gjenbrukt. Vær vennlig å kvitte deg med emballasjen på den måten dine lokale resirkuleringsregler tilsier. Dette produktet består av materialer som kan resirkuleres og gjenvinnes, om den blir demontert av et spesialfirma. Batterier bør aldri kastes eller brennes, men må samles opp på en måte den måten som lokale regler tilsier når det gjelder spesialavfall. Vær med å beskytte miljøet!!! Brukte batterier skal ikke i søppelbøtten. Du kan levere dem på et oppsamlingssted for brukte batterier eller spesialavfall. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon. For kundens bruk: Les nøye modell- og serienummeret som er bak på enheten, og sett inn informasjonen nedenfor. Oppbevar denne informasjonen for fremtidig bruk. Modellnummer Serienummer Om opphavsrett Uautorisert kopiering, kringkastning, offentlig fremføring og utlåning av disketter er forbudt. Dette produktet innehar kopisperreteknologi som er beskyttet med patenter og annet regelverk for opphavsrett i USA. Bruk av denne kopisperreteknologien må godkjennes av Macrovision og er begrenset til hjemmebruk og andre begrensede fremvisningsformål så lenge annen bruk ikke er godkjent av Macrovision. Omvendt utvikling eller demontering er ikke tillatt. Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. Dolby Digital Recording Dolby Digital Recording gjør det mulig for forbrukerne å ta opp høykvalitetsvideo med stereolyd på opptakbare -disketter. Teknologien, hvis den brukes istedenfor PCMopptak, sparer også diskettplass, noe som gjør det mulig med bedre videooppløsning eller utvidet opptakstid for hver. -er lagd for bruk av Dolby Digital Recording, vil spille av på alle videospillere. : Dette er et faktum hvis spillerne er kompatible med faktisk opptakbare disketter. Før du begynner Installasjonssted For sikker og optimal ytelse fra denne enheten: Installer enheten i en horisontal og stabil posisjon. Ikke sett noe direkte på toppen av enheten. Ikke plasser enheten direkte på toppen av TVapparatet. Beskytt enheten mot direkte sollys, og hold den unna sterke varmekilder. Unngå støvete og fuktige steder. Unngå steder med for lite ventilasjon til å få til tilstrekkelig varmeborttak. Ikke blokker ventilasjonsåpningene på sidene av enheten. Unngå steder som er utsatt for kraftig vibrasjon eller sterke magnetfelter. Unngå farene ved elektrisk støt og brann Ikke ta på nettstrømsledningen hvis du er våt på hendene. Ikke dra i nettstrømsledningen for å koble den fra AC-uttaket. Hold i støpselet. Hvis vann ved et uhell søles på enheten, skal du koble fra nettstrømsledningen umiddelbart og ta med enheten til et autorisert servicesenter for kontroll og service. Varsel om fuktkondensering Fuktig kondens kan oppstå inne i enheten når den flyttes fra en kald plass til en varm plass eller etter at et kaldt rom er varmet opp eller under forhold med høy fuktighet. Ikke bruk enheten på minst 2 timer, for at innsiden skal kunne tørke. DTS og DTS Digital Out er varemerker for Digital Theater Systems, Inc. Kodak Picture CD COMPATIBLE er et varemerke tilhørende Eastern Kodak Company. 3

4 E970WED_.book Page 4 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner Vedlikehold GJØRE ENHETEN REN Bruk en myk, klut lett fuktet med en mild rengjøringsmiddeloppløsning. Ikke bruk en oppløsning som inneholder alkohol, sprit, salmiakk eller skuremiddel. RENGJØRE DISKETTER Hvis en diskett blir skitten, skal du gjøre den ren med en rengjøringsklut. Tørk disketten fra midten og utover. Ikke tørk med sirkulerende bevegelser. Ikke bruk rengjøringsmidler som benzen, tynner, kommersielt tilgjengelige rengjøringsmiddel, vaskemiddel, skurende rengjøringsmiddel eller antistatisk spray som er beregnet for analoge plater. DISKETTBEHANDLING Håndter diskettene slik at fingeravtrykk og støv ikke fester seg på diskettoverflatene. Oppbevar alltid disketten i beskyttelsesetuiet når den ikke er i bruk. SERVICE Hvis enheten ikke skulle virke, skal du ikke prøve å korrigere problemet selv. Det finnes ingen deler inni som brukeren selv kan gjøre service på. Slå av enheten, koble fra nettstrømskabelen, og rådfør deg med forhandleren eller et autorisert servicesenter. RENGJØRING AV DISKETTLINSEN Hvis enheten ikke virker korrekt selv om du har sett på Feilsøking og de relevante delene av Brukerveiledningen, kan det hende at laserens optiske pickupenhet er skitten. Ta kontakt med forhandleren eller et autorisert servicesenter for inspeksjon og rengjøring av laserens optiske pickupenhet. RENGJØRING AV AUTOHODE Rengjør automatisk videohoder når du setter inn eller fjerner en kassett, slik at du kan se et klart bilde. Avspillingsbildet kan bli uklart eller forstyrret når TV-programmottaksforholdene er klare. Skitt som har samlet seg på videohodene etter lang tids bruk, eller bruk av leiebånd eller slitte bånd kan forårsake dette problemet. Dersom det dukker opp et streket eller snøfylt bilde under avspillingen, kan det være at videohodene i enheten må rengjøres. 1. Ta kontakt med din lokale audio- / videoforretning og kjøp en god rengjører for VHS videohoder. 2. Dersom en videohoderengjører ikke løser problemet, ta kontakt med din forhandler eller et autoriserte servicesenter. : Husk å lese instruksjonene som følger med videohodrengjøreren før bruk. Rengjør videohoder bare når det er problemer. 4

5 E970WED_.book Page 5 Thursday, October 20, :01 PM Innholdsfortegnelse Før du begynner... 2 Sikkerhetshenvisninger... 2 Egenskaper... 6 Veiledning for Brukerveiledningen... 7 Funksjonsoversikt... 8 Installere batterier i fjernkontrollen VCR / -opptaker veksling Veileder til På-Skjermen-Displayer (OSD) Veiledning for frontpaneldisplay Komme i gang Tilkoblinger Kanalinnstilling Velge OSD-språk Innstilling av klokken Velge TV-aspektforhold Opptak Informasjon om -opptak Formattere en diskett Velge lydmodusen Grunnleggende opptak Ett-trykks tidsopptak (OTR) Tidtakeropptak Innstillinger for eksternt utstyr Dubbing-modus Innstille for å beskytte en diskett Avslutte disketter Redigering...49 Diskettredigering Redigere disketter i videomodus Redigere disketter i -modus Redigere Originaltitler i -modus Redigere Playlisten i -modus Endring av innstillingsmenyen...58 Tur gjennom innstillingsmenyen Språkinnstilling Displayinnstilling Audio-innstilling Foreldrelåsnivå på -Videoer Endre Video Out-systemet VCR-funksjoner...64 Avspilling Opptak og ett-trykks tidsopptak (OTR) Søk Andre operasjoner Hi-Fi STEREO Soundssystem Andre...67 Feilsøking Språkkode Ordliste Spesifikasjoner Konformitetserklæring... Bakside Før du begynner Avspilling av disketter Informasjon om avspilling av -er Grunnleggende avspilling PBC-funksjon for Video-CD-er Spesialavspilling Søk Gjenta / Vilkårlig / Programavspilling / Lysbildefremvisning Velg format for audio og video

6 E970WED_.book Page 6 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner Egenskaper Denne enheten spiller ikke bare av -er, CD-er og VHS-bånd, men har også andre funksjoner, slik at u kan ta opp til -disketter og redigere dem etterpå. De følgende funksjonene kommer sammen med denne enheten. Opptak Enheten er kompatibel med -disketter som er opptakbare gjentatte ganger, og -R-disketter som det kun kan gjøres opptak på én gang. Denne enheten gjør det også mulig å ta opp til videokassettbåndet. Du kan velge hvem av dem du vil ha. -Modus Ta opp inntil 8 programmer: Du kan innstille enheten til å ta opp 8 programmer og inntil én måned i forveien. Daglige eller ukentlige programopptak er også mulig. Ett-trykks tidsopptak: Du kan lett stille inn den ønskede opptakstiden. Hver gang [REC / OTR] trykkes ned under opptak, vil opptakstiden bli økt med 30 minutter og inntil 8 timer. Opptaket stopper automatisk hvis opptakstiden du stilte inn, er avsluttet. Dubbing-modus: Du kan kopiere en -diskett og et videobånd eller kopiere et videobånd til en -diskett. Denne funksjonen vil kun være tilgjengelig hvis disketten og videobåndet ikke er kopibeskyttet. Venstre kanal stereoopptak: Denne enheten kan ta opp den Venstre kanalens monoinnspillinger som både Høyre og Venstre kanaler automatisk (kun tilgjengelig fra AV3- inngangene på frontpanelet). -Modus VCR-Modus REC MONITOR: Du kan bekrefte bilde- og lydopptakskvaliteten for den opptakshastigheten du nå har stilt inn. Innsetting av automatisk kapittelmarkør: Kapittelmarkører vil bli lagt til opptakene slik du stiller dette inn i innstillingsmenyen før oppstartingen av opptaket. Lage automatiske tittelmeny (videomodus): Enheten oppretter automatisk tittelmenyer når den avslutter disketter. Lage automatisk Playliste (-modus): Enheten oppretter automatisk en Playliste etter opptak. Automatisk avslutning (videomodus): Du kan avslutte diskettene automatisk på slutten av diskettplassen hvis du stiller dette inn i innstillingsmenyen. Hurtigsøk: Du kan lett finne den delen du vil se på ved hjelp av søkefunksjonen. Søke etter et ønsket punkt på disketten etter tittel, kapittel eller tid. Avspilling fra Original- eller Playliste (-modus): Du kan spille av titler ved hjelp av enten Originallisten eller en Playliste. VCR-Modus Hurtigsøk etter det du vil se på: Du kan lett finne den delen du vil se på ved hjelp av indeks- eller tidssøkefunksjonene. Et indeksmerke vil bli satt inn ved begynnelsen av hvert opptak du gjør. Når det gjelder tidssøkefunksjonen, kan du gå til et spesifikt punkt på et bånd ved å sette inn den nøyaktige mengden tid du vil hoppe over. Redigering -Modus Sett / fjern kapittelmarkører (-modus): Du kan lett føye kapittelmarkører til hvor som helst i opptakene for å lette redigeringen. (Kun Playliste) Lag din egen Playliste (-modus): Mens Originallisten forblir uendret, kan du redigere titler som du ønsker og lage din egen Playliste. Redigere tittelnavn Innstille miniatyrbilder Sette inn / fjerne kapittelmarkører Dele / kombinere titler Slette deler av titler Beskytte titler (-modus): For å unngå uønsket redigering eller sletting av titler, er beskyttelsesfunksjonen nyttig hvis den er satt til ON i Originallisten. Kompatibilitet -Modus Avspille disketter tatt opp i videomodus, på en vanlig -spiller: Disketter tatt opp i videomodus, kan bli spilt av på vanlige -spiller, herunder datamaskin-stasjoner som er kompatible med videoavspilling. Du må avslutte diskettene som er tatt opp i videomodus for å spille dem av i andre -spillere. * -videoformat (videomodus) er et nytt format for å ta opp - / R-disketter som er blitt godkjent av Forum i Å ta i bruk dette formatet er valgfritt for produsentene, og det finnes videospillere, -ROM-stasjoner og andre avspillingsenheter tilgjengelig som ikke kan spille av - / R-disketter tatt opp i -videoformat. Avspilling -Modus Teater-surround-lyd: Hvis enheten er koblet til en forsterker eller en dekoder som er kompatibel med Dolby Digital eller DTS, kan du glede deg over teaterkvalitetssurroundlyd fra disketter tatt opp med surroundsoundsystemet. 6

7 E970WED_.book Page 7 Thursday, October 20, :01 PM Veiledning for Brukerveiledningen Symboler som brukes i Brukerveiledningen For å vise hva slags opptaksmodus eller diskettype som gjelder for hver funksjon, vises de følgende symbolene på begynnelsen av hvert operativelement. Symbol Beskrivelse Før du begynner -V Video -R +RW +R CD VCD MP3 JPEG VCR Tilgjengelig for -videoer Tilgjengelig for -disketter i videomodus Tilgjengelig for -disketter i modus Tilgjengelig for -R-disketter i videomodus Tilgjengelig for +RW-disketter* Tilgjengelig for +R-disketter* Tilgjengelig for Audio-CD-er Tilgjengelig for Video-CD-er Tilgjengelig for CD-RW / R-disketter med MP3-filer Tilgjengelig for CD-RW / R-disketter med JPEG-filer Tilgjengelig for VHS-bånd Bruk kun kassetter merket VHS ( ). PAL * Det kan være en diskett som ikke kan brukes eller spilles av. Knappenavn beskrevet i Brukerveiledningen Veiledningene i denne manualen er beskrevet i hovedsak med operasjonene som bruker fjernkontrollen. Enkelte operasjoner kan utføres ved hjelp av knappene på frontpanelet. 7

8 E970WED_.book Page 8 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner Funksjonsoversikt Frontpanel 1 2 3* OPEN/CLOSE STANDBY-ON REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD VCR SELECT S-VIDEO VIDEO L(MO)-AUDIO-R 20* 19* 18 17* * 9* 8 1 STANDBY-ON-knapp Trykk for å slå enheten på eller av. Den røde LED-lampen lyser når strømmen er slått på. 2 Kassettavlukke (VCR) Sett inn et bånd her. 3 OPEN / CLOSE O-knapp* () Trykk for å åpne eller lukke diskettskuffen. 4 Diskettskuff () Sett inn en diskett her når den åpner seg. 5 S-VIDEO-inputplugg (AV3) ( / VCR) Bruk for å koble S-Video output fra eksternt utstyr med en S-Video-kabel. 6 VIDEO-inputplugg (AV3) ( / VCR) Bruk for å koble eksternt utstyr med en standard videokabel. 7 AUDIO-inputplugger (AV3) ( / VCR) Bruk for å koble eksternt utstyr med standard audiokabler. 8 RECORD -knapp () Trykk ned én gang for å starte et opptak. Trykk gjentatte ganger for å starte OTR. 9 PLAY P-knapp* () Trykk for å starte eller fortsette en avspilling. 10 STOP S-knapp* () Trykk for å stanse avspilling eller opptak. Trykk for å stanse et tidtakeropptak av. 11 SELECT-indikator ( / VCR) Viser den valgte komponenten ( eller VCR). 12 SELECT L P-knapp ( / VCR) Trykk for å velge enten eller VCR modus. *Du kan også slå på enheten ved å trykke på disse knappene. 13 DUBBING-knapp ( / VCR) Trykk for å starte VCR- til -duplikasjon (- til VCR-duplikasjon), som du innstiller i innstillingsmenyen. 14 PROG. U / D-knapper ( / VCR) Trykk opp eller ned for å endre kanalen. 15 Display ( / VCR) Se på Veiledning for frontpaneldisplay på side RECORD -knapp (VCR) Trykk ned én gang for å starte et opptak. Trykk gjentatte ganger for å starte OTR. 17 PLAY P-knapp* (VCR) Trykk for å starte avspillingen. 18 STOP / EJECT SO-knapp (VCR) Trykk for å fjerne båndet fra enheten. Trykk for å stanse båndets gang. Trykk for å stanse det igangværende tidtakeropptaket i VCR. 19 FFWD f-knapp* (VCR) Trykk for å hurtig å avansere videobåndet. Trykk for å vise bildet hurtig fremover under avspilling. (Fremoversøk) Trykk for å slå enheten på når videobåndet er satt inn og starte hurtig avansering av båndet. 20 REW r-knapp* (VCR) Trykk for å hurtig å tilbakespole videobåndet. Trykk for å vise bildet hurtig bakover under avspillingsmodus. (Tilbakespolingssøk) Trykk for å slå enheten på når videobåndet er satt inn og starte tilbakespoling av båndet. Knappenavn beskrevet i Brukerveiledningen Veiledningene i denne manualen er beskrevet i hovedsak med operasjonene som bruker fjernkontrollen. Enkelte operasjoner kan utføres ved hjelp av knappene på frontpanelet. 8

9 E970WED_.book Page 9 Thursday, October 20, :01 PM Baksidepanel /VCR AV2(DECODER) AV1(TV) DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL AUDIO S-VIDEO OUT OUT L /VCR AERIAL RF OUT Før du begynner R Nettstrømskabel Koble til et standard AC-uttak. 2 AV2 (DECODER) (/VCR) Koble til VCR, camcorder eller annet audio- / videoutstyr. Bruk en kommersielt tilgjengelig Scart-kabel. 3 AV1 (TV) (/VCR) Koble til Scart-pluggen på TV-apparatet. Bruk den medfølgende Scart-kabelen. 4 DIGITAL AUDIO OUT () (COAXIAL)- plugg Koble til en forsterker med en digitale inputplugg som en Dolby Digital-dekoder eller DTSdekoder. Bruk en kommersielt tilgjengelig Koaksialkabel. 5 AUDIO OUT-plugger () Koble til audio input-pluggene på TV-apparatet. Bruk kommersielt tilgjengelig Audiokabler. 6 S-VIDEO OUT-plugg () Koble til S-Video input-pluggen på TVapparatet. Bruk en kommersielt tilgjengelig S-Video-kabel. 7 AERIAL (/VCR) Koble til en antenne eller en kabel. 8 RF OUT (/VCR) Koble til antennepluggen på TV-apparatet, kabelboksen eller direktekringkastingssystemet. Bruk den medfølgende RF-kabelen. Ikke rør de indre pinnene på pluggen på bakpanelet. Elektrostatisk utladning kan forårsake permanent skade på enheten. Denne enheten har ikke en RF-moderator. 9

10 E970WED_.book Page 10 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner Fjernkontroll OPEN/CLOSE STANDBY-ON /EJECT GHI T-SET JKL TIMER PROG. 4 ABC 5 DEF 6 PROG. 17* PQRS TUV WXYZ REPEAT DISPLAY SPACE CLEAR SETUP 21 0 TOP MENU MENU/LIST RETURN ENTER REC/OTR REC SPEED REC MONITOR SKIP SLOW DUBBING VCR CM SKIP ZOOM PLAY PAUSE STOP AUDIO REC/OTR SKIP SEARCH * * 33 5 TOP MENU-knapp () Trykk for å vise toppmenyen. 6 MENU / LIST-knapp () Trykk for å vise diskettmenyen under avspilling. Trykk for å endre Original- og Playlisten på TVskjermen. (kun -modus) 7 Markor U / D / L / P-knapper ( / VCR) Trykk for a velge elementer eller innstillinger. 8 VCR -knapp Trykk for å aktivere fjernkontrollen i VCRmodus. (Se side 12.) Trykk for å velge output-modus for VCR. 9 REC / OTR-knapp (VCR) Trykk ned én gang for å starte et opptak. Trykk gjentatte ganger for å starte OTR. Trykk for å aktivere fjernkontrollen i VCRmodus. (Se side 12.) 10 r -knapp ( / VCR) -Modus Under avspillingen trykker du for å gå hurtig bakover. Når det er pause i avspillingen, trykker du for å gå langsomt tilbake. VCR-Modus Trykk for å hurtig å tilbakespole videobåndet. Trykk for å vise bildet hurtig bakover under avspillingsmodus. *Du kan også skru enheten på ved å trykke på disse knappene når fjernkontrollen er i -modus. 1 STANDBY-ON-knapp ( / VCR) Trykk for å slå enheten på eller av. 2 T-SET-knapp ( / VCR) Trykk for å innstille enheten i tids-standbymodus. I tids-standby-modus trykker du for å avbryter modusen, og for å slå på enheten. 3 Tallknapper ( / VCR) Trykk for å velge kanalnumre. Trykk for å velge tittel / kapittel / spor på displayet. Trykk for å sette inn verdier for innstillinger i innstillingsmenyen. Trykk for å sette inn tallene i Indeks- eller Tidssøk i VCR-modus. Trykk for å sett inn tegn i redigeringsfunksjonen. 4 DISPLAY-knapp ( / VCR) Trykk for å vise På-Skjermen-Displayet. 11 REC SPEED-knapp ( / VCR) Trykk for å veksle opptakshastighet. 12 REC MONITOR-knapp () Trykk for å sjekke video- og audiokvaliteten før du prøver å ta opp og under opptak. 13 SLOW -knapp (VCR) Under avspilling av bånd trykker du for å vise videobåndet i langsom bevegelse. 14 CM SKIP-knapp () Under avspilling trykker du for å hoppe over 30 sekunder. (Se side 42.) 15 DUBBING-knapp ( / VCR) Trykk for å starte VCR- til -duplikasjon (- til VCR-duplikasjon), som du innstiller i innstillingsmenyen. 16 ZOOM-knapp () Under avspillingen trykker du her for å forstørre bildet på skjermen. 17 OPEN / CLOSE / EJECT O-knapp* ( / VCR) Trykk for å åpne eller lukke diskettskuffen. Trykk for å fjerne båndet fra enheten. 10

11 E970WED_.book Page 11 Thursday, October 20, :01 PM 18 TIMER PROG.-knapp ( / VCR) Trykk for å vise innstillingsmenyen for tidtakerprogrammering. 19 PROG. U / D-knapper ( / VCR) -Modus Trykk for å endre kanalen opp eller ned. VCR-Modus Trykk for å endre kanalen opp eller ned. Trykk for å justere trackingen under avspillingen eller under langsom bevegelse av båndet. Når avspillingen er i stillemodus, kan du justere bildet som er vertikalt uskarpt. 20 REPEAT-knapp () Trykk for å velge gjentakelsesmodus. 21 SETUP-knapp ( / VCR) Trykk for å vise innstillingsmenyen i stoppmodus. 22 CLEAR-knapp ( / VCR) -Modus Trykk for å tømme passordet som en gang ble satt inn. Trykk for å kansellere programmeringen for en diskett. Trykk for å tømme valgmarkørnummeret i markørinnstillingsmodusen. Trykk for å tømme programmet som en gang ble satt inn i tidtakeropptaksinnstillingsmodusen. VCR-Modus Trykk for å tilbakestille båndtelleren. 23 ENTER-knapp ( / VCR) Trykk for å bekrefte eller velge menyelementer. 24 RETURN R-knapp ( / VCR) Trykk for å returnere til den forrige viste menyskjermen. 25 -knapp Trykk for å aktivere fjernkontrollen i modus. (Se side 12.) Trykk for å velge output-modus for. 26 REC / OTR-knapp () Trykk ned én gang for å starte et opptak. Trykk gjentatte ganger for å starte OTR. Trykk for å aktivere fjernkontrollen i modus. (Se side 12.) VCR-Modus Trykk for å hurtig å avansere videobåndet. Trykk for å vise bildet hurtig fremover under avspilling. 29 PAUSE p-knapp ( / VCR) Trykk for å lage pause i avspilling eller opptak. 30 SKIP B-knapp () Under avspillingen trykker du for å hoppe til det forrige kapittelet eller sporet. Når det tas pause i avspillingen, skal du trykke for å spille baklengs trinn for trinn. SKIP F-knapp () Under avspillingen trykker du for å hoppe til det neste kapittelet eller sporet. Når det tas pause i avspillingen, skal du trykke for å avansere trinn for trinn. 31 SEARCH-knapp (VCR) Trykk for å kalle frem indeks- eller tidtakermenyen. 32 STOP S-knapp* ( / VCR) Trykk for å stanse avspilling eller opptak. 33 AUDIO-knapp ( / VCR) -Modus Hvis du mottar et tospråklig program, trykk for å endre ut-lyd instillingen til Main, Sub og Main / Sub. Trykk for å endre en ekstern lydenhets tospråkelige lydkilde til Hoved, Sub og Hoved / Sub. (Kun tilgjengelig Når External input Audio i instillingsmenyen allerede er satt til Bilingual.) Trykk for å vise audiomenyen under avspilling. Trykk for å velge lydmodus. VCR-Modus Under avspilling av en Hi-Fi videokassett, trykk for å endre ut-lyd instillingen til STEREO, LEFT, RIGHT og MO. Hvis du mottar et tospråklig program, trykk for å endre ut-lyd instillingen til Main, Sub og Main / Sub. Trykk for å endre en ekstern lydenhets tospråkelige lydkilde til Hoved, Sub og Hoved / Sub. (Kun tilgjengelig Når External input Audio i instillingsmenyen allerede er satt til Bilingual.) Før du begynner 27 PLAY P-knapp* ( / VCR) Trykk for å starte eller fortsette en avspilling. 28 f-knapp ( / VCR) -Modus Under avspillingen trykker du for å gå hurtig fremover. Når det er pause i avspillingen, trykker du for å gå langsomt fremover. Knappenavn beskrevet i Brukerveiledningen Veiledningene i denne manualen er beskrevet i hovedsak med operasjonene som bruker fjernkontrollen. Enkelte operasjoner kan utføres ved hjelp av knappene på frontpanelet. 11

12 VCR REC/OTR PLAY TOP MENU MENU/LIST PROG. REPEAT SPACE CLEAR RETURN ENTER STANDBY-ON T-SET TIMER PROG. OPEN/CLOSE /EJECT STANDBY-ON OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD VCR SELECT S-VIDEO VIDEO L(MO)-AUDIO-R E970WED_.book Page 12 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner Installere batterier i fjernkontrollen Sett to R6 (AA)-batterier (medfølger) inn i fjernkontrollen, og vær nøye med å matche polariteten som er angitt på innsiden av batteriavlukket VCR / -opptaker veksling Fordi dette produktet er en kombinasjon av en VCRog en -opptaker, må du først velge hvilken komponent du vil operere med [SELECT L P] på frontpanelet. SELECT Pass på Uriktig bruk av batterier kan føre til fare som lekkasje og brudd. Ikke bland gamle og nye batterier sammen. Ikke bruk ulike typer batterier sammen. Påse at pluss- og minusendene på hvert batteri matcher angivelsene inne i batteriavlukket. Fjern batteriene hvis utstyret ikke skal brukes på én måneds tid eller mer. Når du kvitter deg med brukte batterier, må du etterleve myndighetenes bestemmelser og offentlige retningslinjer for miljøbeskyttelse som gjelder i ditt land eller ditt område. Ikke lad opp, kortslutt, varm opp, brenn eller demonter batterier. Om fjernkontrollen Påse at det ikke er noe som stenger mellom fjernkontrollen og fjernkontrollsensoren på enheten. Brukes innenfor virkeområdet og -vinkelen som vist. Innen rundt 7 m 60 VCR VCR-Modus Trykk på [VCR ] på fjernkontrollen. (Verifiser at VCR SELECT-indikatoret er på.) -Modus SELECT SELECTindikator VCR SELECTindikator Trykk på [ ] på fjernkontrollen. (Verifiser at SELECT-indikatoret er på.) Ved kun å trykke på [SELECT L P] på frontpanelet, så veksles IKKE modusen for fjernkontrollen. Du MÅ velge den korrekte modusen på fjernkontrollen. Trykk [SELECT L P] for å velge -modusen eller VCR-modusen. Du kan ikke veksle til modusen ( eller VCR) som er i tidtakerstandbmodusen. Hvis mediene er tilgjengelige, kan du starte opptaket ved å trykke [REC / OTR] () eller [REC / OTR] (VCR) på fjernkontrollen selv om et annet utstyr ( eller VCR) er valgt. I så tilfelle vil fjernkontrollmodusen automatisk bli vekslet til den egnede ABC DEF GHI JKL M PQRS TUV WXYZ DISPLAY SETUP Fjernkontroll Maksimumsdistansen for bruk er som følger: Innen synsvidde: omlag 7 m (23 fot) For hver side av senter: omlag 5 m (16 fot) innen 30 graders vinkel Over: omlag 5 m (16 fot) innen 15 graders vinkel Under: omlag 3 m (10 fot) innen 30 graders vinkel Fjernkontrolldrift kan bli upålitelig hvis fjernkontrollsensoren i enheten utsettes for sterkt sollys eller fluorescerende lys. Fjernkontroller for ulike enheter kan forstyrre hverandre. Vær forsiktig når du bruker fjernkontrollen til annet utstyr som er i nærheten av enheten. Skift ut batteriene når driftsavstanden for fjernkontrollen reduseres. 12

13 1_15_BeforeSrart_.fm Page 13 Friday, October 21, :18 AM Veileder til På-Skjermen-Displayer (OSD) DISPLAY-meny -Modus Trykk [ ] først. Med en diskett satt inn i enheten, trykker du [DISPLAY] for å vise På-Skjerm-Displayet. Menyen viser informasjon om det som er tatt opp på disketten :00:00 1 Video mode P22 Main 2 1 Aktuell tid. 2 Posisjonsnummer. 3 Audiostatus for den mottakende sendingen eller det eksterne utstyret. 4 Audiostatus for det videobåndet som nå spilles av. 5 Båndteller. 6 Hastigheten ved opptak eller avspilling. 7 Status for det aktuelle båndet. Når du er i VCR-modus, vises På-Skjerm-Displayet for VCR-modusen. Før du begynner 6 Dette er en eksempelskjerm for å forklare. Viste elementer varierer avhengig av den faktiske modusen. 1 Diskettype og formatmodus. I enkelte beskrivelser i denne manualen, er kun én diskettype brukt som eksempel. 2 Posisjonsnummer og audiostatus for programmet. 3 Tittelnummer, kapittelnummer og tidsforløp for diskettavspillingen. 4 Hvert ikon betyr: : Søk : Audio : Undertittel : Vinkel (bortsett fra -modus) : Gjenta : Markør : Støyredusering : Zoom 5 Opptaksmodus og gjenværende tid. 6 Status for den aktuelle disketten. VCR-Modus 2H 1:35 Trykk [VCR ] først. Trykk [DISPLAY] for å vise På-Skjerm-Displayet. 7 6 SP 0:00:00 STEREO 4 5 Dette er en eksempelskjerm for å forklare. Viste elementer er avhengig av den faktiske modusen. 5 12:00 AV2 STEREO Innstillingsmenyer Trykk [SETUP] i stoppmodus for å vise Easy Setting Menu eller Advanced Setting Menu. Velg enten Easy Setting Menu eller Advanced Setting Menu ved hjelp av [Markør U / D], trykk så [ENTER] for å veksle mellom menyene. Easy Setting Menu og Advanced Setting Menu er tilgjengelige fra innstillingsmenyen. Easy Setting Menu består av innstillinger som ofte trengs, mens Advanced Setting Menu består av alle innstillingene som er tilgjengelige. Du kan innstille elementer merket med i Easy Setting Menu. Enheten husker hvilken innstilling du brukte siste gang og kaller den opp igjen hvis du trykker [SETUP] i stoppmodus neste gang, selv om strømmen er skrudd av. (f. eks. hvis du bruker Easy Setting Menu og så slår av enheten, vil Easy Setting Menu vises neste gang du slår enheten på og trykker [SETUP] i stoppmodus.) Easy Setting Menu (Lettvint innstillingsmeny): Du kan gjøre innstillingene for basiselementene som følger Easy Setting Menu OSD Language Clock Channel Recording Format Timer Programming Auto Finalise Disc Advanced Setting Menu 1 OSD Language: Velg OSD-språket. 2 Clock: Innstill enhetsklokken. VCR English Video mode 3 Channel: Innstill automatisk tuning eller manuell tuning. 13

14 E970WED_.book Page 14 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner 4 Recording Format: Velg -opptaksformat blant videomodus og -modus. 5 Timer Programming: Programmer et tidtakeropptak. 6 Auto Finalise: Sett automatisk avslutning til ON eller OFF. -R og (videomodus) Disc Title List Format Finalise (-modus) 7 Disc / CD Playback Mode: Disc er kun tilgjengelig hvis en - / R-diskett er satt inn i enheten. Hvis en -video (kommersielt tilgjengelig), en ny -R-diskett eller en avsluttet -R-diskett settes inn i enheten, kan du ikke velge Disc. CD Playback Mode er tilgjengelig kun hvis en diskett av typen Audio-CD, Video-CD eller CD-RW / R inneholder MP3- / JPEG- / KODAK PICTURE CDfiler, settes inn i enheten. Advanced Setting Menu (Avansert innstillingsmeny): Du kan gjøre alle tilgjengelige innstillinger som følger Advanced Setting Menu Playback Recording Display Select Video Clock Channel Disc Easy Setting Menu 1 Playback: Innstill enheten til å spille av en diskett. 2 Recording: Innstill enheten til å ta opp til en diskett eller et bånd. 3 Display: Innstill OSD-format og frontpaneldisplay for enheten. 4 Select Video: Velg en ekstern input for å ta opp fra annet videoutstyr til en diskett eller et bånd. 5 Clock: Innstill enhetsklokken. 6 Channel: Innstill og juster kanaler. 7 Disc / CD Playback Mode: Disc er kun tilgjengelig hvis en - / R-diskett er satt inn i enheten. Hvis en -video (kommersielt tilgjengelig), en ny -R-diskett eller en avsluttet -R-diskett settes inn i enheten, kan du ikke velge Disc. CD Playback Mode er tilgjengelig kun hvis en diskett av typen Audio-CD, Video-CD eller CD-RW / R inneholder MP3- / JPEG- / KODAK PICTURE CDfiler, settes inn i enheten Disc Playlist Original Format Finalise Disc Protect OFF ON CD, MP3, JPEG, KODAK PICTURE CD og Video-CD CD Playback Mode Random Play Program Play PBC(Video CD only) Slide Show ON 5 sec. Dette er en eksempelskjerm for å forklare. Enkelte elementer vil bli vist med grått avhengig av den disketten som er satt inn. 1 Title List / Playlist / Original: Viser titlene som er tatt opp på disketten. 2 Format (kun ): Fjerne alt det opptatte innholdet på disketten. Det er ikke mulig å gjenopprette slettet innhold. Påse før du formatterer en diskett. Det er ikke mulig å bruke en diskett formattert med denne enheten i en annen -opptaker. Hvis du bruker en diskett med en annen -opptaker, skal du formatter en diskett ved hjelp av den opptakeren. 3 Finalise: Avslutte en diskett som inneholder titler som er tatt opp. 4 Disc Protect (kun -modus): Beskytt en diskett mot uønsket overinnspilling, redigering eller sletting. 5 Random Play: Aktivere den vilkårlige avspillingsegenskapen. 6 Program Play (bortsett fra MP3- / JPEG- / KODAK PICTURE CD-filer): Aktivere den programmerte avspillingsegenskapen. 7 PBC (Video CD only): Slå PBC-funksjonen ON eller OFF. 8 Slide Show (kun JPEG- / KODAK PICTURE CD-filer): Velge displaytiden. 14

15 E970WED_.book Page 15 Thursday, October 20, :01 PM Veiledning for frontpaneldisplay Før du begynner 1 Aktuell status for enheten p : Vises når det tas pause i avspillingen av en diskett eller et bånd. Vises også under trinn-for-trinn-avspilling. P : Vises når det spilles av en diskett eller et bånd. p P : Vises under langsom fremover- eller langsom bakoveravspilling. : Vises når tidtakerprogrammeringen eller OTR er innstilt og i virksomhet. Blinker når alle tidtakerprogrammene er avsluttet. Blinker når det er en feil i programmeringen. REC: Vises når det tas opp. Blinker når det tas pause i opptaket. REPEAT: Vises under gjentatt avspilling (kun for diskettavspilling). : Vises når et bånd er i enheten. 2 Diskettype og aktuell status for enheten CD: Vises når en Audio-CD eller en diskett som inneholder MP3- / JPEG- / KODAK PICTURE CD-filer er satt inn i enheten. VCD: Vises når en Video-CD er satt inn i enheten. : Vises når en er satt inn i enheten, eller når det tas opp, eller når det er tidsstandby-modus. Blinker når det veksles til tids-standbymodus mens programmering ikke kan stilles inn. 5 R: Vises når en -R-diskett er satt inn i enheten. RW: Vises når en -diskett er satt inn i enheten. VCR: Vises når tidtakeropptaket er i gang i VCR. Vises når VCR er i tids-standby-modus. Blinker når det veksles til tids-standbymodus mens programmering ikke kan stilles inn. VCR : Vises under duplikasjonsprosessen VCR til. VCR : Vises under duplikasjonsprosessen til VCR. 3 Opptakshastighet Valgt opptakshastighet vises under opptaket eller i stoppmodus. Opptakshastighet vises under VCR-avspilling. 4 Tittel- / spor- og kapittelmarkør : Tittel- / spornummer : Kapittelnummer 5 Viser følgende Avspillingstid / gjenværende tid Aktuell tittel / kapittel / spornummer Opptakstid Klokke Kanalnummer VCR-båndteller Gjenværende tid OTR Displaymeldinger Diskettskuffen er åpen. En diskett er satt inn i enheten. PBC-funksjonen for Video-CD er aktivert. Data blir tatt opp på en diskett. Diskettskuffen lukker seg. 15

16 COAXIAL AV2(DECODER) AV1(TV) DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL AV2(DECODER) AV1(TV) AUDIO S-VIDEO OUT OUT L R DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL AERIAL RF OUT AUDIO S-VIDEO OUT OUT L R AERIAL RF OUT E970WED_.book Page 16 Thursday, October 20, :01 PM Komme i gang Til antenneplugg Antenne Audio-/Videokabel (følger ikke med) Kabel Signal Komme i gang 3 Scart-kabel (følger med) 3 Scart/RCAkabel (følger ikke med) Scart-adapter (følger ikke med) 2 RF-kabel (følger med) eller /VCR AV2(DECODER) DIGITAL AUDIO OUT AUDIO S-VIDEO OUT OUT /VCR AERIAL AV1(TV) L R RF OUT 1 RF-kabel (følger ikke med) Tilkoblinger Koble til et TV Koble enheten til et TV etter å ha vurdert kapasitetene på det eksisterende utstyret. Før installasjon skal du ta ut støpselet til TV-apparatet og denne enheten. Ved hjelp av Scart-plugg 1 Koble antennen eller kabelen til AERIAL-pluggen på denne enheten. 2 Koble RF OUT-pluggen på denne enheten til antenne-pluggen på TVapparatet. Bruk den medfølgende RF-kabelen. 3 Koble AV1 (TV) Scart-pluggen for denne enheten til Scart-pluggen på TV-apparatet. Bruk den medfølgende Scart-kabelen. Hvis TV-apparatet ikke har Scart-plugg, skal du bruke en alminnelig tilgjengelig Scart-adapter eller Scart- / RCA-kabel for å koble til. Bruk kun AV1 (TV)- eller AV2 (DECODER)- plugg for VCR output-signalene for denne enheten. Bruker S-VIDEO OUT-plugg og AUDIO OUT-plugger (kun for ) Hvis TV-apparatet har en S-Video input-plugg, skal du bruke S-Video- og audiokabler for å koble til. 1 Følg trinnene 1 og 2 foran. 2 Koble S-VIDEO OUT-pluggen på denne enheten til S-Video input-pluggen på TV-apparatet. Bruk en kommersielt tilgjengelig S-Video-kabel. 3 Koble AUDIO OUT-pluggene på denne enheten til de analoge Audio input-pluggene på TV-apparatet. Bruk en kommersielt tilgjengelig audiokabel. Audiokabel (følger ikke med) /VCR AUDIO IN S-VIDEO IN nad for et TV uten S-Video input-plugger eller Scart-plugger: Denne enheten har ingen RF-modulator, og derfor kan denne TV-typen ikke brukes. Koble til eksternt utstyr Denne enheten har tre input-terminaler, AV1 eller AV2 på bakpanelet, og AV3 på frontpanelet. Påse at alle enhetene er av før du foretar noen tilkobling. Opptak fra en -spiller, VCR eller annet audiovideo-utstyr med en Scart output-plugg (AV2) AV outputplugg (Scart) /VCR S-Video-kabel (følger ikke med) /VCR Scart-kabel (følger med) AV2 (Bak) /VCR 16

17 OPEN/CLOSE DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD VCR SELECT S-VIDEO VIDEO L(MO)-AUDIO-R COAXIAL AUDIO OUT S-VIDEO OUT E970WED_.book Page 17 Thursday, October 20, :01 PM Om det eksterne utstyret som er tilkoblet AV2 inngangen tilfører kontrollspenning til denne enheten via pinne 8 på Scart-kabelen, vil displayfunksjonene på fjernkontrollen ikke kunne vises på TV. Slå i slike tilfeller av det eksterne utstyret for å avbryte kontrollspenningen, eller benytt en Scart-kabel uten pinne 8 for denne tilkoblingen. Opptak fra en camcorder eller annet Audio-video-utstyr uten Scart output-plugg (AV3) Hvis det ikke finnes noen S-Video input-plugg, skal du koble til VIDEO input-pluggen på frontpanelet ved hjelp av RCA Video-kabel. Endre innstilling ved hjelp av S-VIDEO input-plugg. (Se side 32.) AV3 (Front) S-Video-kabel (følger ikke med) S-VIDEO OUT AUDIO OUT Audio-kabel (følger ikke med) Dersom audioformatet til det digitale output ikke matcher egenskapene til mottakeren, vil mottakeren avgi en kraftig, forvridd lyd eller ikke noen lyd overhodet. Koble til en Dolby Digital -dekoder, DTSdekoder eller MPEG-dekoder Ved å koble til en multikanals Dolby Digital-dekoder kan du glede deg over 5.1-kanals Dolby Digital surround-system samt en DTS-dekoder, 5.1-kanals surround-system. Etter at du kobler til en Dolby Digital-dekoder, stiller du DOLBY DIGITAL til Stream i AUDIO-menyen. (Se side 61.) Etter at du kobler til en DTS-dekoder, stiller du DTS til ON i AUDIO-menyen. (Se side 61.) Etter at du kobler til en MPEG-dekoder, stiller du MPEG til Stream i AUDIO-menyen. (Se side 61.) Koble til en MD-deck eller en DAT-deck Audiokilden opptatt i et 5.1-kanals Dolby Digital surround-format kan ikke tas opp ved hjelp av en MD- eller en DAT-deck som digitallyd. Hvis ikke koblet til en Dolby Digital-dekoder, stiller du DOLBY DIGITAL til PCM i AUDIO-menyen. Å spille ved å bruke uriktige innstillinger kan generere støyforvrengninger og kan også ødelegge høyttalerne. Innstill DOLBY DIGITAL, og MPEG til PCM, og innstill DTS til OFF i AUDIO-menyen for å koble til en MD- eller DAT-deck. Du kan bruke AUDIO OUT-plugger ved tilkoblingen av audiosystemet ditt. Komme i gang Digital audio for bedre lydkvalitet (kun for ) Digital audio input-plugg COAXIAL Dolby Digital-dekoder DTS-dekoder eller MPEG-dekoder osv. Etter at du har fullført tilkoblingene Veksle input-velgeren på TV-apparatet til en egnet input-kanal. For å få detaljer skal du se på Brukerveiledningen for TV-apparatet. Koble denne enheten direkte til TV-apparatet. Hvis AV-kablene er koblet til en VCR, kan bildene bli forvrengte på grunn av kopibeskyttelsessystemet. DIGITAL AUDIO OUT AUDIO S-VIDEO OUT OUT COAXIAL L Koaksialkabel (følger ikke med) R /VCR AV2(DECODER) DIGITAL AUDIO OUT /VCR AERIAL L AV1(TV) R RF OUT Koblingene vist foran, er tilvalgbare for å få til bedre lyd. 1 For å få tydelig lydkvalitet skal du bruke DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)-plugg for å koble til det digitale audio-utstyret. 17

18 E970WED_.book Page 18 Thursday, October 20, :01 PM Komme i gang Kanalinnstilling Tuningen av denne enheten til sendingskanaler kan utføres på to måter. Automatisk tuning Programmeringen av tuneren slik at den bare skanner kanaler som du kan motta der du er. 1 Trykk på [STANDBY-ON] for å slå på enheten. 2 Slå på TV-apparatet, og velg inputten som enheten er koblet til. 3 I stoppmodus trykker du på [SETUP]. Easy Setting Menu eller Advanced Setting Menu vil vises. 4 Velg Channel ved hjelp av 5 Velg Auto Tuning ved hjelp av Enheten begynner å lagre kanaler som er tilgjengelig i området. Auto Tuning Now P 01 Vent flere minutter for å fullføre kanallagringen. 6 Trykk på [SETUP] for å avslutte. Du kan kun velge kanalene som ligger i minnet på denne enheten, ved hjelp av [PROG. U / D]. For å velge en kanal Du kan velge en kanal ved hjelp av [PROG. U / D], eller sette kanalen direkte inn ved hjelp av [Tallknapper] på fjernkontrollen. Manuell tuning Tune hver enkelt kanal manuelt. 1 I stoppmodus trykker du på [SETUP]. Easy Setting Menu eller Advanced Setting Menu vil vises. 2 Velg Channel ved hjelp av 3 Velg Manual Tuning ved hjelp av Manual Tuning Position P01 Channel 12 Decoder OFF Skip ON VCR 4 Velg Position ved hjelp av 5 Velg posisjonsnummeret du vil bruke ved hjelp av [Tallknapper] eller [Markør U / D], og trykk så [RETURN R]. Du kan velge posisjon nummer 01 til Velg Channel ved hjelp av 7 Trykk [Markør U / D] for å starte skanningen. Tuneren vil begynne å søke opp eller ned automatisk. Når en kanal blir funnet, vil enheten stanse søket, og bildet vil komme frem på TVskjermen. Du kan velge ønsket kanalnummer ved å bruke [Tallknapper]. Se på følgende kanalplantabell, og trykk på de tre sifrene for å velge kanalnummeret. (For å velge kanal 4, trykker du [0] først og så trykker du [0] og [4]. Eller du trykker [4] og så 4 vises og vent i 2 sekunder.) Hvis det er denne kanalen du vil ha, trykker du på [RETURN R]. For å kansellere automatisk tuning Trykk [RETURN R] eller [SETUP] under skanningen. Valget vil være påvirket av hvordan du mottar TVkanaler i lokalområdet. Hvis den automatiske tuningen kanselleres under skanningen, kan det hende at enkelte kanaler som ennå ikke er tunet inn, ikke blir mottatt. Du kan ikke endre kanal hvis enten VCR eller er i en eller annen opptaksmodus (normalt opptak, OTR-opptak eller tidtakeropptak). Kanalplan Kanalindikasjon TV-kanal E2 - E A-H (bare ITALIA) E21 - E X, Y, Z, Z+1, Z , 100 S1 - S20, GAP S21 - S41 Denne enheten kan motta Hyper- og Oscarfrekvensbånd. 18

19 E970WED_.book Page 19 Thursday, October 20, :01 PM Hvis Skip er satt til ON, velger du Skip ved hjelp av [Markør U / D], og trykker spå på [ENTER]. Velg OFF ved hjelp av [Markør U / D], og trykk så på [RETURN R]. Hvis du vil dekode skramblede signaler, velger du Decoder ved hjelp av [Markør U / D], og trykker så på [ENTER]. Velg ON ved hjelp av [Markør U / D], og trykk så på [RETURN R]. For å lagre en annen kanal, gjentar du trinnene 4 til 7. 8 Etter at du har fullført, trykker du på [SETUP] for å avslutte. For å velge en kanal om bruk av tallknapper: Sett inn et kanalnummer som et tosifret nummer for hurtigst resultat. For eksempel for å velge kanal 6, trykker du [0] og [6]. Hvis du kun trykker på [6], vil kanal 6 bli valgt etter 2 sekunder. Du kan bare velge kanalene 1 til 99. Du kan velge de eksterne input-modusene AV1, AV2 eller AV3. For å velge AV1, trykker du [0], [0], [1]. For å velge AV2, trykker du [0], [0], [2]. For å velge AV3, trykker du [0], [0], [3]. 3 Velg Channel ved hjelp av 4 Velg Move ved hjelp av 5 Velg posisjonsnummeret der du vil endre kanalen ved hjelp av [Markør U / D], og trykk så [ENTER]. Du kan ikke velge et posisjonsnummer der vises ved siden av nummeret, fordi Skip er satt til ON for det posisjonsnummeret. 6 Flytt kanalen til et annet posisjonsnummer ved hjelp av For å flytte en annen kanal, gjentar du trinnene 5 til 6. 7 Trykk på [SETUP] for å avslutte. Komme i gang For å hoppe over en forhåndsinnstilt kanal Du kan innstille enheten til å hoppe over kanaler som ikke lenger mottas, eller som man sjelden ser på når du velger kanaler ved hjelp av [PROG. U / D]. 1 Følg trinnene 1 til 3 i Manuell tuning. 2 Velg Position ved hjelp av 3 Velg posisjonsnummeret du vil hoppe over ved hjelp av [Tallknapper] eller [Markør U / D], og trykk så [RETURN R]. 4 Velg Skip ved hjelp av 5 Velg ON ved hjelp av [Markør U / D], trykk så [RETURN R]. For å hoppe over en annen kanal, gjentar du trinnene 2 til 5. 6 Trykk på [SETUP] for å avslutte. Flytte Du kan bytte to kanaler. 1 I stoppmodus trykker du på [SETUP]. 2 Velg Advanced Setting Menu ved hjelp at [Markør U / D], trykk deretter på [ENTER]. Hvis den allerede vises, fortsett til trinn 3. 19

20 E970WED_.book Page 20 Thursday, October 20, :01 PM Komme i gang Velge OSD-språk 1 I stoppmodus trykker du på [SETUP]. 2 Hvis du velger Advanced Setting Menu, skal du gå videre til trinn 3. Hvis du velger Easy Setting Menu, skal du gå videre til trinn 4. 3 Velg Display ved hjelp av 4 Velg OSD Language ved hjelp av 5 Velg det ønskede OSD-språket ved hjelp av [Markør U / D], trykk så [ENTER]. OSD Language VCR Innstilling av klokken Klokkeinnstilling 1 I stoppmodus trykker du på [SETUP]. Easy Setting Menu eller Advanced Setting Menu vil vises. 2 Velg Clock ved hjelp av 3 Hvis du velger Advanced Setting Menu, skal du gå videre til trinn 4. Hvis du velger Easy Setting Menu, skal du gå videre til trinn 5. 4 Trykk på [ENTER]. 5 Trykk igjen på [ENTER]. Standarddatoen vil vises. Clock Setting VCR 6 Trykk på [SETUP] for å avslutte. 01 / 01/ 2005(SAT) 0: 00 6 Sett inn datoen (dag / måned / år) ved hjelp av [Markør U / D], trykk så [Markør P]. Trykk på [Markør P] for å flytte markøren til det neste feltet. Hvis du vil gå tilbake til det forrige feltet, trykker du [Markør L]. 7 Velg tiden (timer / minutter) ved hjelp av Klokken vil starte opp. Selv om sekunder ikke vises, vil de bli talt fra null. 8 Trykk på [SETUP] for å avslutte. Klokkeinnstillingen slettes under strømbrudd eller hvis enheten er frakoblet i over 30 sekunder. 20

DR-MV2SEY DVD VIDEOOPPTAKER OG VIDEOKASSETTBÅNDOPPTAKER VEILEDNINGER

DR-MV2SEY DVD VIDEOOPPTAKER OG VIDEOKASSETTBÅNDOPPTAKER VEILEDNINGER .@/: GHI PQRS ABC JKL TUV DEF M WXYZ RM-SDR057E STANDBY/ON VIDEOOPPTAKER OG VIDEOKASSETTBÅNDOPPTAKER DR-MV2SEY STANDBY/ON OPEN/ CLOSE ON SCREEN SET UP EJECT VCR REPEAT ZOOM PR CLEAR AUDIO PROG TIMER SHOWVIEW

Detaljer

GRATULERER MED DITT NYE PRODUKT! Vår hotline gjelder kun for produkter fra Dangaard Electronics.

GRATULERER MED DITT NYE PRODUKT! Vår hotline gjelder kun for produkter fra Dangaard Electronics. STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD AY RECORD E44BED_.book Page Wednesday, January 5, 006 : PM Brukerveiledning / Videokassettopptaker med GRATULERER MED DITT NYE PRODUKT! Vår hotline gjelder kun for produkter

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

RD-XS25SE. Brukerveiledning. HDD & DVD-videoopptaker BRUKERVEILEDNING. TOSHIBA HDD & DVD-videoopptaker RD-XS25SE. Trykket i Kina 1VMN?????

RD-XS25SE. Brukerveiledning. HDD & DVD-videoopptaker BRUKERVEILEDNING. TOSHIBA HDD & DVD-videoopptaker RD-XS25SE. Trykket i Kina 1VMN????? REC COV_E2B10ED_NO.fm Page 1 Wednesday, March 14, 2007 1:39 PM TOSHIBA & DVD-videoopptaker RD-XS25SE & DVD-videoopptaker RD-XS25SE Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING DVD & DVD-R/ RECORDING & DVD VIDEO RECORDER

Detaljer

Brukerveiledning DVD/CD-SPILLER OG VIDEOSPILLER DPVR-5810. Forsiktighetsregler. Modell-nummer: DPVR-5810 Serienummer:

Brukerveiledning DVD/CD-SPILLER OG VIDEOSPILLER DPVR-5810. Forsiktighetsregler. Modell-nummer: DPVR-5810 Serienummer: H97L7ED(NO).fm Page 1 Thursday, February 3, 2005 7:02 PM DVD/CD-SPILLER OG VIDEOSPILLER DPVR-5810 Brukerveiledning PAL Forsiktighetsregler Sikkerhetshenvisninger... 2 LASERSIKKERHET... 2 VIKTIG... 2 STRØMFORSYNING...

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

AMG DVD/CD-PLAYER & VIDEO CASSETTE RECORDER VCR-D 4501. Bruksanvisning DVD-/VIDEOSPILLER

AMG DVD/CD-PLAYER & VIDEO CASSETTE RECORDER VCR-D 4501. Bruksanvisning DVD-/VIDEOSPILLER AMG DVD/CD-PLAYER & VIDEO CASSETTE RECORDER VCR-D 4501 Bruksanvisning DVD-/VIDEOSPILLER 1 Innholdsliste Sikkerhetsinformasjon 4 Generelle forsiktighetsregler 4 Viktig! 4 Strømforsyning 4 Fuktighet 4 Plassering

Detaljer

GRATULERER MED DITT NYE PRODUKT! VENNLIGST OPPBEVAR DENNE VEILEDNING FOR FREMTIDIG REFERANSE. Viktig Informasjon

GRATULERER MED DITT NYE PRODUKT! VENNLIGST OPPBEVAR DENNE VEILEDNING FOR FREMTIDIG REFERANSE. Viktig Informasjon E8B04ED(NO).fm Page 1 Wednesday, May 24, 2006 11:22 AM DVD/CD-SPILLER OG VIDEOSPILLER Brukerveiledning PAL GRATULERER MED DITT NYE PRODUKT! Merke: FUNAI Modell nr.: DPVR-7830 VENNLIGST OPPBEVAR DENNE VEILEDNING

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Før du starter oppgraderingen

Før du starter oppgraderingen Innledning Denne CD-ROM-platen inneholder programvare for oppgradering av systemprogramvaren (firmware) i førstegenerasjons DVD-opptakere fra Philips. Med oppgraderingen får man mulighet for opptak på

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Bruksanvisning MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Sikkerhetsinstruksjoner Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

DVD 363 BRUKSANVISNING

DVD 363 BRUKSANVISNING DVD 363 BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse Instrukser for sikkerhet ADVARSEL: Dette symbolet er et faresignal som varsler deg om farlig spenning inne i produktet. Innholdsfortegnelse 1 Instrukser for sikkerhet

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Bruksanvisning Oversikt over kontroller og komponenter 1. VFD-display 2. Sensor til fjernkontroll 3. Knapp til radioinnstilling 4. Høyttalerdeksel

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte Brukermanual 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte FORSIKTIGHETSREGLER Se til at du leser sikkerhetsanvisningene nøye før du installerer enheten eller tilbehør. Ikke monter apparatet på steder

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner BRUKSANVISNING The Connector Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les, oppbevar og følg disse instruksjonene. 2. ADVARSEL: Pass på å holde produktet unna regn og fuktighet for å forebygge faren for brann

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

GRATULERER MED DITT NYE PRODUKT! VENNLIGST OPPBEVAR DENNE VEILEDNING FOR FREMTIDIG REFERANSE. Viktig Informasjon

GRATULERER MED DITT NYE PRODUKT! VENNLIGST OPPBEVAR DENNE VEILEDNING FOR FREMTIDIG REFERANSE. Viktig Informasjon E6BJ0ED(NO).fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 8:19 PM DVD-SPILLER Brukerveiledning GRATULERER MED DITT NYE PRODUKT! Merke: FUNAI Modell nr.: DVP-7200 VENNLIGST OPPBEVAR DENNE VEILEDNING FOR FREMTIDIG REFERANSE

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

BRUKSANVISNING DVH VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

BRUKSANVISNING DVH VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. BRUKSANVISNING DVH-7784 VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. www.facebook.com/denverelectronics VIKTIGE SIKRINGSTILTAK For din egen sikkerhet bør du lese alle sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910

Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 Installasjonsveiledning for tv-dekoder versjon 1910 1 konformitetserklæring Vi: Motorola Inc Teknikringen 20 58330 Linköping Sverige erklærer helt på eget ansvar at tv-dekoder som denne erklæringen gjelder

Detaljer

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning AEG DVD-spiller med monitor Bruksanvisning 1 Forsiktighetsregler - Ikke utsett spilleren for vann eller væske, da dette kan føre til elektrisk støt eller, i verste tilfelle, brann. - Du må aldri forsøke

Detaljer