OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD"

Transkript

1 STANDBY-ON 1_15_BeforeSrart_.fm Page 1 Friday, October 21, :18 AM Brukerveiledning Opptaker med Videokassettopptaker DRV-A2831 Før du begynner Komme i gang Opptak OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD VCR SELECT S-VIDEO VIDEO L(MO)-AUDIO-R Avspilling av disketter Redigering Medfølgende tilbehør Fjernkontroll med to R6 (AA)-batterier RF-kabel Scart-kabel Brukerveiledning Hurtiginnstillingsveiledning Før denne enheten benyttes må du fullføre tilkoblingene. Se på Tilkoblinger på sidene Endring av innstillingsmenyen VCR-funksjoner Andre

2 E970WED_.book Page 2 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner Før du begynner Sikkerhetshenvisninger ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DETTE APPARATET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKPANELET) FJERNES. INGEN DELER PÅ INNSIDEN KAN REPARERES AV BRUKER. FOR SERVICE, TA KONTAKT MED KVALIFISERT SERVICEPERSONELL. Lynsymbolet med pilhode inni en likesidet trekant skal gjøre brukeren oppmerksom på den uisolerte farlige elektriske spenningen innenfor dekselet som kan være så kraftig at den utgjør risiko for elektrisk støt. Utropstegnet inni en likesidet trekant skal gjøre brukeren oppmerksom på viktige bruksog vedlikeholdsinstruksjoner (serviceinstruksjoner) i dokumentasjonen som følger med utstyret. Lasersikkerhet Denne spilleren anvender laser. Bare en kvalifisert person må fjerne dekselet eller prøve å utføre service på denne enheten på grunn av faren for mulige øyneskader. FORSIKTIG: BRUK AV KONTROLLER ELLER JUSTERINGER ELLER UTFØRING AV ANDRE PROSEDYRER ENN DEM SOM ER ANGITT HERI, KAN FØRE TIL FARLIG FARE: STRÅLINGSEKSPONERING. SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEN ER ÅPEN OG LÅSEN ER OPPHEVET. IKKE STIRR PÅ STRÅLEN. PLASSERINGSSTED: INNSIDEN, NÆR DECK-MEKANISMEN. Strømtilførsel Strømtilførselen er koblet til, og enheten er strømførende når nettstrømskablene er koblet til et uttak med V, 50 Hz AC. For å bruke denne enheten trykker du [STANDBY-ON]. ADVARSEL: STRØMFØRENDE DELER INNI. IKKE FJERN SKRUER. Pass på 1. Ikke prøv å åpne kabinettet. På innsiden finnes det ingen deler du kan utføre service på. Henvis all servicevirksomhet til servicepersonalet. 2. Spor og åpninger i kabinettet og på sidene eller på bunnen er der for å ventilere. For å sikre pålitelig drift og å beskytte enheten mot overoppheting må disse åpningene ikke blokkeres eller dekkes til. Unngå lukkede områder som bokhyller med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon. 3. Hold enheten unna radiatorer og andre varmekilder. 4. Unngå bruk i nærheten av sterke magnetfelter. 5. Ikke skyv noen slags gjenstander inn i enheten gjennom kabinettsporet eller åpninger, da de kan berøre strømførende deler eller kortslutte deler, noe som kan forårsake brann eller elektrisk støt. 6. Ikke søl noen slags væske på enheten. Hvis væske søles og trenger inn i enheten, skal du ta kontakt med kvalifisert servicetekniker. 7. Ikke la eneheten stå vertikalt. Bruk denne enheten bare på en horisontal (flat) plass. 8. Før du prøver å bruke denne enheten, skal du sørge for at tidtakermodus er av. 9. Dette produktet er i standby-modus når det re avslått mens nettstrømledningen er tilkoblet. 10. Ikke plasser noen slags brennbar gjenstand på enheten. (Stearinlys osv.) 11. Før du flytter enheten, skal du sørge for å fjerne eventuelle disketter og koble fra nettstrømskabelen fra AC-uttaket. 2

3 E970WED_.book Page 3 Thursday, October 20, :01 PM EN LITEN BEMERKNING OM RESIRKULERING All emballasjen som følger med dette produktet er resirkulerbar og kan bli gjenbrukt. Vær vennlig å kvitte deg med emballasjen på den måten dine lokale resirkuleringsregler tilsier. Dette produktet består av materialer som kan resirkuleres og gjenvinnes, om den blir demontert av et spesialfirma. Batterier bør aldri kastes eller brennes, men må samles opp på en måte den måten som lokale regler tilsier når det gjelder spesialavfall. Vær med å beskytte miljøet!!! Brukte batterier skal ikke i søppelbøtten. Du kan levere dem på et oppsamlingssted for brukte batterier eller spesialavfall. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon. For kundens bruk: Les nøye modell- og serienummeret som er bak på enheten, og sett inn informasjonen nedenfor. Oppbevar denne informasjonen for fremtidig bruk. Modellnummer Serienummer Om opphavsrett Uautorisert kopiering, kringkastning, offentlig fremføring og utlåning av disketter er forbudt. Dette produktet innehar kopisperreteknologi som er beskyttet med patenter og annet regelverk for opphavsrett i USA. Bruk av denne kopisperreteknologien må godkjennes av Macrovision og er begrenset til hjemmebruk og andre begrensede fremvisningsformål så lenge annen bruk ikke er godkjent av Macrovision. Omvendt utvikling eller demontering er ikke tillatt. Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. Dolby Digital Recording Dolby Digital Recording gjør det mulig for forbrukerne å ta opp høykvalitetsvideo med stereolyd på opptakbare -disketter. Teknologien, hvis den brukes istedenfor PCMopptak, sparer også diskettplass, noe som gjør det mulig med bedre videooppløsning eller utvidet opptakstid for hver. -er lagd for bruk av Dolby Digital Recording, vil spille av på alle videospillere. : Dette er et faktum hvis spillerne er kompatible med faktisk opptakbare disketter. Før du begynner Installasjonssted For sikker og optimal ytelse fra denne enheten: Installer enheten i en horisontal og stabil posisjon. Ikke sett noe direkte på toppen av enheten. Ikke plasser enheten direkte på toppen av TVapparatet. Beskytt enheten mot direkte sollys, og hold den unna sterke varmekilder. Unngå støvete og fuktige steder. Unngå steder med for lite ventilasjon til å få til tilstrekkelig varmeborttak. Ikke blokker ventilasjonsåpningene på sidene av enheten. Unngå steder som er utsatt for kraftig vibrasjon eller sterke magnetfelter. Unngå farene ved elektrisk støt og brann Ikke ta på nettstrømsledningen hvis du er våt på hendene. Ikke dra i nettstrømsledningen for å koble den fra AC-uttaket. Hold i støpselet. Hvis vann ved et uhell søles på enheten, skal du koble fra nettstrømsledningen umiddelbart og ta med enheten til et autorisert servicesenter for kontroll og service. Varsel om fuktkondensering Fuktig kondens kan oppstå inne i enheten når den flyttes fra en kald plass til en varm plass eller etter at et kaldt rom er varmet opp eller under forhold med høy fuktighet. Ikke bruk enheten på minst 2 timer, for at innsiden skal kunne tørke. DTS og DTS Digital Out er varemerker for Digital Theater Systems, Inc. Kodak Picture CD COMPATIBLE er et varemerke tilhørende Eastern Kodak Company. 3

4 E970WED_.book Page 4 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner Vedlikehold GJØRE ENHETEN REN Bruk en myk, klut lett fuktet med en mild rengjøringsmiddeloppløsning. Ikke bruk en oppløsning som inneholder alkohol, sprit, salmiakk eller skuremiddel. RENGJØRE DISKETTER Hvis en diskett blir skitten, skal du gjøre den ren med en rengjøringsklut. Tørk disketten fra midten og utover. Ikke tørk med sirkulerende bevegelser. Ikke bruk rengjøringsmidler som benzen, tynner, kommersielt tilgjengelige rengjøringsmiddel, vaskemiddel, skurende rengjøringsmiddel eller antistatisk spray som er beregnet for analoge plater. DISKETTBEHANDLING Håndter diskettene slik at fingeravtrykk og støv ikke fester seg på diskettoverflatene. Oppbevar alltid disketten i beskyttelsesetuiet når den ikke er i bruk. SERVICE Hvis enheten ikke skulle virke, skal du ikke prøve å korrigere problemet selv. Det finnes ingen deler inni som brukeren selv kan gjøre service på. Slå av enheten, koble fra nettstrømskabelen, og rådfør deg med forhandleren eller et autorisert servicesenter. RENGJØRING AV DISKETTLINSEN Hvis enheten ikke virker korrekt selv om du har sett på Feilsøking og de relevante delene av Brukerveiledningen, kan det hende at laserens optiske pickupenhet er skitten. Ta kontakt med forhandleren eller et autorisert servicesenter for inspeksjon og rengjøring av laserens optiske pickupenhet. RENGJØRING AV AUTOHODE Rengjør automatisk videohoder når du setter inn eller fjerner en kassett, slik at du kan se et klart bilde. Avspillingsbildet kan bli uklart eller forstyrret når TV-programmottaksforholdene er klare. Skitt som har samlet seg på videohodene etter lang tids bruk, eller bruk av leiebånd eller slitte bånd kan forårsake dette problemet. Dersom det dukker opp et streket eller snøfylt bilde under avspillingen, kan det være at videohodene i enheten må rengjøres. 1. Ta kontakt med din lokale audio- / videoforretning og kjøp en god rengjører for VHS videohoder. 2. Dersom en videohoderengjører ikke løser problemet, ta kontakt med din forhandler eller et autoriserte servicesenter. : Husk å lese instruksjonene som følger med videohodrengjøreren før bruk. Rengjør videohoder bare når det er problemer. 4

5 E970WED_.book Page 5 Thursday, October 20, :01 PM Innholdsfortegnelse Før du begynner... 2 Sikkerhetshenvisninger... 2 Egenskaper... 6 Veiledning for Brukerveiledningen... 7 Funksjonsoversikt... 8 Installere batterier i fjernkontrollen VCR / -opptaker veksling Veileder til På-Skjermen-Displayer (OSD) Veiledning for frontpaneldisplay Komme i gang Tilkoblinger Kanalinnstilling Velge OSD-språk Innstilling av klokken Velge TV-aspektforhold Opptak Informasjon om -opptak Formattere en diskett Velge lydmodusen Grunnleggende opptak Ett-trykks tidsopptak (OTR) Tidtakeropptak Innstillinger for eksternt utstyr Dubbing-modus Innstille for å beskytte en diskett Avslutte disketter Redigering...49 Diskettredigering Redigere disketter i videomodus Redigere disketter i -modus Redigere Originaltitler i -modus Redigere Playlisten i -modus Endring av innstillingsmenyen...58 Tur gjennom innstillingsmenyen Språkinnstilling Displayinnstilling Audio-innstilling Foreldrelåsnivå på -Videoer Endre Video Out-systemet VCR-funksjoner...64 Avspilling Opptak og ett-trykks tidsopptak (OTR) Søk Andre operasjoner Hi-Fi STEREO Soundssystem Andre...67 Feilsøking Språkkode Ordliste Spesifikasjoner Konformitetserklæring... Bakside Før du begynner Avspilling av disketter Informasjon om avspilling av -er Grunnleggende avspilling PBC-funksjon for Video-CD-er Spesialavspilling Søk Gjenta / Vilkårlig / Programavspilling / Lysbildefremvisning Velg format for audio og video

6 E970WED_.book Page 6 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner Egenskaper Denne enheten spiller ikke bare av -er, CD-er og VHS-bånd, men har også andre funksjoner, slik at u kan ta opp til -disketter og redigere dem etterpå. De følgende funksjonene kommer sammen med denne enheten. Opptak Enheten er kompatibel med -disketter som er opptakbare gjentatte ganger, og -R-disketter som det kun kan gjøres opptak på én gang. Denne enheten gjør det også mulig å ta opp til videokassettbåndet. Du kan velge hvem av dem du vil ha. -Modus Ta opp inntil 8 programmer: Du kan innstille enheten til å ta opp 8 programmer og inntil én måned i forveien. Daglige eller ukentlige programopptak er også mulig. Ett-trykks tidsopptak: Du kan lett stille inn den ønskede opptakstiden. Hver gang [REC / OTR] trykkes ned under opptak, vil opptakstiden bli økt med 30 minutter og inntil 8 timer. Opptaket stopper automatisk hvis opptakstiden du stilte inn, er avsluttet. Dubbing-modus: Du kan kopiere en -diskett og et videobånd eller kopiere et videobånd til en -diskett. Denne funksjonen vil kun være tilgjengelig hvis disketten og videobåndet ikke er kopibeskyttet. Venstre kanal stereoopptak: Denne enheten kan ta opp den Venstre kanalens monoinnspillinger som både Høyre og Venstre kanaler automatisk (kun tilgjengelig fra AV3- inngangene på frontpanelet). -Modus VCR-Modus REC MONITOR: Du kan bekrefte bilde- og lydopptakskvaliteten for den opptakshastigheten du nå har stilt inn. Innsetting av automatisk kapittelmarkør: Kapittelmarkører vil bli lagt til opptakene slik du stiller dette inn i innstillingsmenyen før oppstartingen av opptaket. Lage automatiske tittelmeny (videomodus): Enheten oppretter automatisk tittelmenyer når den avslutter disketter. Lage automatisk Playliste (-modus): Enheten oppretter automatisk en Playliste etter opptak. Automatisk avslutning (videomodus): Du kan avslutte diskettene automatisk på slutten av diskettplassen hvis du stiller dette inn i innstillingsmenyen. Hurtigsøk: Du kan lett finne den delen du vil se på ved hjelp av søkefunksjonen. Søke etter et ønsket punkt på disketten etter tittel, kapittel eller tid. Avspilling fra Original- eller Playliste (-modus): Du kan spille av titler ved hjelp av enten Originallisten eller en Playliste. VCR-Modus Hurtigsøk etter det du vil se på: Du kan lett finne den delen du vil se på ved hjelp av indeks- eller tidssøkefunksjonene. Et indeksmerke vil bli satt inn ved begynnelsen av hvert opptak du gjør. Når det gjelder tidssøkefunksjonen, kan du gå til et spesifikt punkt på et bånd ved å sette inn den nøyaktige mengden tid du vil hoppe over. Redigering -Modus Sett / fjern kapittelmarkører (-modus): Du kan lett føye kapittelmarkører til hvor som helst i opptakene for å lette redigeringen. (Kun Playliste) Lag din egen Playliste (-modus): Mens Originallisten forblir uendret, kan du redigere titler som du ønsker og lage din egen Playliste. Redigere tittelnavn Innstille miniatyrbilder Sette inn / fjerne kapittelmarkører Dele / kombinere titler Slette deler av titler Beskytte titler (-modus): For å unngå uønsket redigering eller sletting av titler, er beskyttelsesfunksjonen nyttig hvis den er satt til ON i Originallisten. Kompatibilitet -Modus Avspille disketter tatt opp i videomodus, på en vanlig -spiller: Disketter tatt opp i videomodus, kan bli spilt av på vanlige -spiller, herunder datamaskin-stasjoner som er kompatible med videoavspilling. Du må avslutte diskettene som er tatt opp i videomodus for å spille dem av i andre -spillere. * -videoformat (videomodus) er et nytt format for å ta opp - / R-disketter som er blitt godkjent av Forum i Å ta i bruk dette formatet er valgfritt for produsentene, og det finnes videospillere, -ROM-stasjoner og andre avspillingsenheter tilgjengelig som ikke kan spille av - / R-disketter tatt opp i -videoformat. Avspilling -Modus Teater-surround-lyd: Hvis enheten er koblet til en forsterker eller en dekoder som er kompatibel med Dolby Digital eller DTS, kan du glede deg over teaterkvalitetssurroundlyd fra disketter tatt opp med surroundsoundsystemet. 6

7 E970WED_.book Page 7 Thursday, October 20, :01 PM Veiledning for Brukerveiledningen Symboler som brukes i Brukerveiledningen For å vise hva slags opptaksmodus eller diskettype som gjelder for hver funksjon, vises de følgende symbolene på begynnelsen av hvert operativelement. Symbol Beskrivelse Før du begynner -V Video -R +RW +R CD VCD MP3 JPEG VCR Tilgjengelig for -videoer Tilgjengelig for -disketter i videomodus Tilgjengelig for -disketter i modus Tilgjengelig for -R-disketter i videomodus Tilgjengelig for +RW-disketter* Tilgjengelig for +R-disketter* Tilgjengelig for Audio-CD-er Tilgjengelig for Video-CD-er Tilgjengelig for CD-RW / R-disketter med MP3-filer Tilgjengelig for CD-RW / R-disketter med JPEG-filer Tilgjengelig for VHS-bånd Bruk kun kassetter merket VHS ( ). PAL * Det kan være en diskett som ikke kan brukes eller spilles av. Knappenavn beskrevet i Brukerveiledningen Veiledningene i denne manualen er beskrevet i hovedsak med operasjonene som bruker fjernkontrollen. Enkelte operasjoner kan utføres ved hjelp av knappene på frontpanelet. 7

8 E970WED_.book Page 8 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner Funksjonsoversikt Frontpanel 1 2 3* OPEN/CLOSE STANDBY-ON REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD VCR SELECT S-VIDEO VIDEO L(MO)-AUDIO-R 20* 19* 18 17* * 9* 8 1 STANDBY-ON-knapp Trykk for å slå enheten på eller av. Den røde LED-lampen lyser når strømmen er slått på. 2 Kassettavlukke (VCR) Sett inn et bånd her. 3 OPEN / CLOSE O-knapp* () Trykk for å åpne eller lukke diskettskuffen. 4 Diskettskuff () Sett inn en diskett her når den åpner seg. 5 S-VIDEO-inputplugg (AV3) ( / VCR) Bruk for å koble S-Video output fra eksternt utstyr med en S-Video-kabel. 6 VIDEO-inputplugg (AV3) ( / VCR) Bruk for å koble eksternt utstyr med en standard videokabel. 7 AUDIO-inputplugger (AV3) ( / VCR) Bruk for å koble eksternt utstyr med standard audiokabler. 8 RECORD -knapp () Trykk ned én gang for å starte et opptak. Trykk gjentatte ganger for å starte OTR. 9 PLAY P-knapp* () Trykk for å starte eller fortsette en avspilling. 10 STOP S-knapp* () Trykk for å stanse avspilling eller opptak. Trykk for å stanse et tidtakeropptak av. 11 SELECT-indikator ( / VCR) Viser den valgte komponenten ( eller VCR). 12 SELECT L P-knapp ( / VCR) Trykk for å velge enten eller VCR modus. *Du kan også slå på enheten ved å trykke på disse knappene. 13 DUBBING-knapp ( / VCR) Trykk for å starte VCR- til -duplikasjon (- til VCR-duplikasjon), som du innstiller i innstillingsmenyen. 14 PROG. U / D-knapper ( / VCR) Trykk opp eller ned for å endre kanalen. 15 Display ( / VCR) Se på Veiledning for frontpaneldisplay på side RECORD -knapp (VCR) Trykk ned én gang for å starte et opptak. Trykk gjentatte ganger for å starte OTR. 17 PLAY P-knapp* (VCR) Trykk for å starte avspillingen. 18 STOP / EJECT SO-knapp (VCR) Trykk for å fjerne båndet fra enheten. Trykk for å stanse båndets gang. Trykk for å stanse det igangværende tidtakeropptaket i VCR. 19 FFWD f-knapp* (VCR) Trykk for å hurtig å avansere videobåndet. Trykk for å vise bildet hurtig fremover under avspilling. (Fremoversøk) Trykk for å slå enheten på når videobåndet er satt inn og starte hurtig avansering av båndet. 20 REW r-knapp* (VCR) Trykk for å hurtig å tilbakespole videobåndet. Trykk for å vise bildet hurtig bakover under avspillingsmodus. (Tilbakespolingssøk) Trykk for å slå enheten på når videobåndet er satt inn og starte tilbakespoling av båndet. Knappenavn beskrevet i Brukerveiledningen Veiledningene i denne manualen er beskrevet i hovedsak med operasjonene som bruker fjernkontrollen. Enkelte operasjoner kan utføres ved hjelp av knappene på frontpanelet. 8

9 E970WED_.book Page 9 Thursday, October 20, :01 PM Baksidepanel /VCR AV2(DECODER) AV1(TV) DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL AUDIO S-VIDEO OUT OUT L /VCR AERIAL RF OUT Før du begynner R Nettstrømskabel Koble til et standard AC-uttak. 2 AV2 (DECODER) (/VCR) Koble til VCR, camcorder eller annet audio- / videoutstyr. Bruk en kommersielt tilgjengelig Scart-kabel. 3 AV1 (TV) (/VCR) Koble til Scart-pluggen på TV-apparatet. Bruk den medfølgende Scart-kabelen. 4 DIGITAL AUDIO OUT () (COAXIAL)- plugg Koble til en forsterker med en digitale inputplugg som en Dolby Digital-dekoder eller DTSdekoder. Bruk en kommersielt tilgjengelig Koaksialkabel. 5 AUDIO OUT-plugger () Koble til audio input-pluggene på TV-apparatet. Bruk kommersielt tilgjengelig Audiokabler. 6 S-VIDEO OUT-plugg () Koble til S-Video input-pluggen på TVapparatet. Bruk en kommersielt tilgjengelig S-Video-kabel. 7 AERIAL (/VCR) Koble til en antenne eller en kabel. 8 RF OUT (/VCR) Koble til antennepluggen på TV-apparatet, kabelboksen eller direktekringkastingssystemet. Bruk den medfølgende RF-kabelen. Ikke rør de indre pinnene på pluggen på bakpanelet. Elektrostatisk utladning kan forårsake permanent skade på enheten. Denne enheten har ikke en RF-moderator. 9

10 E970WED_.book Page 10 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner Fjernkontroll OPEN/CLOSE STANDBY-ON /EJECT GHI T-SET JKL TIMER PROG. 4 ABC 5 DEF 6 PROG. 17* PQRS TUV WXYZ REPEAT DISPLAY SPACE CLEAR SETUP 21 0 TOP MENU MENU/LIST RETURN ENTER REC/OTR REC SPEED REC MONITOR SKIP SLOW DUBBING VCR CM SKIP ZOOM PLAY PAUSE STOP AUDIO REC/OTR SKIP SEARCH * * 33 5 TOP MENU-knapp () Trykk for å vise toppmenyen. 6 MENU / LIST-knapp () Trykk for å vise diskettmenyen under avspilling. Trykk for å endre Original- og Playlisten på TVskjermen. (kun -modus) 7 Markor U / D / L / P-knapper ( / VCR) Trykk for a velge elementer eller innstillinger. 8 VCR -knapp Trykk for å aktivere fjernkontrollen i VCRmodus. (Se side 12.) Trykk for å velge output-modus for VCR. 9 REC / OTR-knapp (VCR) Trykk ned én gang for å starte et opptak. Trykk gjentatte ganger for å starte OTR. Trykk for å aktivere fjernkontrollen i VCRmodus. (Se side 12.) 10 r -knapp ( / VCR) -Modus Under avspillingen trykker du for å gå hurtig bakover. Når det er pause i avspillingen, trykker du for å gå langsomt tilbake. VCR-Modus Trykk for å hurtig å tilbakespole videobåndet. Trykk for å vise bildet hurtig bakover under avspillingsmodus. *Du kan også skru enheten på ved å trykke på disse knappene når fjernkontrollen er i -modus. 1 STANDBY-ON-knapp ( / VCR) Trykk for å slå enheten på eller av. 2 T-SET-knapp ( / VCR) Trykk for å innstille enheten i tids-standbymodus. I tids-standby-modus trykker du for å avbryter modusen, og for å slå på enheten. 3 Tallknapper ( / VCR) Trykk for å velge kanalnumre. Trykk for å velge tittel / kapittel / spor på displayet. Trykk for å sette inn verdier for innstillinger i innstillingsmenyen. Trykk for å sette inn tallene i Indeks- eller Tidssøk i VCR-modus. Trykk for å sett inn tegn i redigeringsfunksjonen. 4 DISPLAY-knapp ( / VCR) Trykk for å vise På-Skjermen-Displayet. 11 REC SPEED-knapp ( / VCR) Trykk for å veksle opptakshastighet. 12 REC MONITOR-knapp () Trykk for å sjekke video- og audiokvaliteten før du prøver å ta opp og under opptak. 13 SLOW -knapp (VCR) Under avspilling av bånd trykker du for å vise videobåndet i langsom bevegelse. 14 CM SKIP-knapp () Under avspilling trykker du for å hoppe over 30 sekunder. (Se side 42.) 15 DUBBING-knapp ( / VCR) Trykk for å starte VCR- til -duplikasjon (- til VCR-duplikasjon), som du innstiller i innstillingsmenyen. 16 ZOOM-knapp () Under avspillingen trykker du her for å forstørre bildet på skjermen. 17 OPEN / CLOSE / EJECT O-knapp* ( / VCR) Trykk for å åpne eller lukke diskettskuffen. Trykk for å fjerne båndet fra enheten. 10

11 E970WED_.book Page 11 Thursday, October 20, :01 PM 18 TIMER PROG.-knapp ( / VCR) Trykk for å vise innstillingsmenyen for tidtakerprogrammering. 19 PROG. U / D-knapper ( / VCR) -Modus Trykk for å endre kanalen opp eller ned. VCR-Modus Trykk for å endre kanalen opp eller ned. Trykk for å justere trackingen under avspillingen eller under langsom bevegelse av båndet. Når avspillingen er i stillemodus, kan du justere bildet som er vertikalt uskarpt. 20 REPEAT-knapp () Trykk for å velge gjentakelsesmodus. 21 SETUP-knapp ( / VCR) Trykk for å vise innstillingsmenyen i stoppmodus. 22 CLEAR-knapp ( / VCR) -Modus Trykk for å tømme passordet som en gang ble satt inn. Trykk for å kansellere programmeringen for en diskett. Trykk for å tømme valgmarkørnummeret i markørinnstillingsmodusen. Trykk for å tømme programmet som en gang ble satt inn i tidtakeropptaksinnstillingsmodusen. VCR-Modus Trykk for å tilbakestille båndtelleren. 23 ENTER-knapp ( / VCR) Trykk for å bekrefte eller velge menyelementer. 24 RETURN R-knapp ( / VCR) Trykk for å returnere til den forrige viste menyskjermen. 25 -knapp Trykk for å aktivere fjernkontrollen i modus. (Se side 12.) Trykk for å velge output-modus for. 26 REC / OTR-knapp () Trykk ned én gang for å starte et opptak. Trykk gjentatte ganger for å starte OTR. Trykk for å aktivere fjernkontrollen i modus. (Se side 12.) VCR-Modus Trykk for å hurtig å avansere videobåndet. Trykk for å vise bildet hurtig fremover under avspilling. 29 PAUSE p-knapp ( / VCR) Trykk for å lage pause i avspilling eller opptak. 30 SKIP B-knapp () Under avspillingen trykker du for å hoppe til det forrige kapittelet eller sporet. Når det tas pause i avspillingen, skal du trykke for å spille baklengs trinn for trinn. SKIP F-knapp () Under avspillingen trykker du for å hoppe til det neste kapittelet eller sporet. Når det tas pause i avspillingen, skal du trykke for å avansere trinn for trinn. 31 SEARCH-knapp (VCR) Trykk for å kalle frem indeks- eller tidtakermenyen. 32 STOP S-knapp* ( / VCR) Trykk for å stanse avspilling eller opptak. 33 AUDIO-knapp ( / VCR) -Modus Hvis du mottar et tospråklig program, trykk for å endre ut-lyd instillingen til Main, Sub og Main / Sub. Trykk for å endre en ekstern lydenhets tospråkelige lydkilde til Hoved, Sub og Hoved / Sub. (Kun tilgjengelig Når External input Audio i instillingsmenyen allerede er satt til Bilingual.) Trykk for å vise audiomenyen under avspilling. Trykk for å velge lydmodus. VCR-Modus Under avspilling av en Hi-Fi videokassett, trykk for å endre ut-lyd instillingen til STEREO, LEFT, RIGHT og MO. Hvis du mottar et tospråklig program, trykk for å endre ut-lyd instillingen til Main, Sub og Main / Sub. Trykk for å endre en ekstern lydenhets tospråkelige lydkilde til Hoved, Sub og Hoved / Sub. (Kun tilgjengelig Når External input Audio i instillingsmenyen allerede er satt til Bilingual.) Før du begynner 27 PLAY P-knapp* ( / VCR) Trykk for å starte eller fortsette en avspilling. 28 f-knapp ( / VCR) -Modus Under avspillingen trykker du for å gå hurtig fremover. Når det er pause i avspillingen, trykker du for å gå langsomt fremover. Knappenavn beskrevet i Brukerveiledningen Veiledningene i denne manualen er beskrevet i hovedsak med operasjonene som bruker fjernkontrollen. Enkelte operasjoner kan utføres ved hjelp av knappene på frontpanelet. 11

12 VCR REC/OTR PLAY TOP MENU MENU/LIST PROG. REPEAT SPACE CLEAR RETURN ENTER STANDBY-ON T-SET TIMER PROG. OPEN/CLOSE /EJECT STANDBY-ON OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD VCR SELECT S-VIDEO VIDEO L(MO)-AUDIO-R E970WED_.book Page 12 Thursday, October 20, :01 PM Før du begynner Installere batterier i fjernkontrollen Sett to R6 (AA)-batterier (medfølger) inn i fjernkontrollen, og vær nøye med å matche polariteten som er angitt på innsiden av batteriavlukket VCR / -opptaker veksling Fordi dette produktet er en kombinasjon av en VCRog en -opptaker, må du først velge hvilken komponent du vil operere med [SELECT L P] på frontpanelet. SELECT Pass på Uriktig bruk av batterier kan føre til fare som lekkasje og brudd. Ikke bland gamle og nye batterier sammen. Ikke bruk ulike typer batterier sammen. Påse at pluss- og minusendene på hvert batteri matcher angivelsene inne i batteriavlukket. Fjern batteriene hvis utstyret ikke skal brukes på én måneds tid eller mer. Når du kvitter deg med brukte batterier, må du etterleve myndighetenes bestemmelser og offentlige retningslinjer for miljøbeskyttelse som gjelder i ditt land eller ditt område. Ikke lad opp, kortslutt, varm opp, brenn eller demonter batterier. Om fjernkontrollen Påse at det ikke er noe som stenger mellom fjernkontrollen og fjernkontrollsensoren på enheten. Brukes innenfor virkeområdet og -vinkelen som vist. Innen rundt 7 m 60 VCR VCR-Modus Trykk på [VCR ] på fjernkontrollen. (Verifiser at VCR SELECT-indikatoret er på.) -Modus SELECT SELECTindikator VCR SELECTindikator Trykk på [ ] på fjernkontrollen. (Verifiser at SELECT-indikatoret er på.) Ved kun å trykke på [SELECT L P] på frontpanelet, så veksles IKKE modusen for fjernkontrollen. Du MÅ velge den korrekte modusen på fjernkontrollen. Trykk [SELECT L P] for å velge -modusen eller VCR-modusen. Du kan ikke veksle til modusen ( eller VCR) som er i tidtakerstandbmodusen. Hvis mediene er tilgjengelige, kan du starte opptaket ved å trykke [REC / OTR] () eller [REC / OTR] (VCR) på fjernkontrollen selv om et annet utstyr ( eller VCR) er valgt. I så tilfelle vil fjernkontrollmodusen automatisk bli vekslet til den egnede ABC DEF GHI JKL M PQRS TUV WXYZ DISPLAY SETUP Fjernkontroll Maksimumsdistansen for bruk er som følger: Innen synsvidde: omlag 7 m (23 fot) For hver side av senter: omlag 5 m (16 fot) innen 30 graders vinkel Over: omlag 5 m (16 fot) innen 15 graders vinkel Under: omlag 3 m (10 fot) innen 30 graders vinkel Fjernkontrolldrift kan bli upålitelig hvis fjernkontrollsensoren i enheten utsettes for sterkt sollys eller fluorescerende lys. Fjernkontroller for ulike enheter kan forstyrre hverandre. Vær forsiktig når du bruker fjernkontrollen til annet utstyr som er i nærheten av enheten. Skift ut batteriene når driftsavstanden for fjernkontrollen reduseres. 12

13 1_15_BeforeSrart_.fm Page 13 Friday, October 21, :18 AM Veileder til På-Skjermen-Displayer (OSD) DISPLAY-meny -Modus Trykk [ ] først. Med en diskett satt inn i enheten, trykker du [DISPLAY] for å vise På-Skjerm-Displayet. Menyen viser informasjon om det som er tatt opp på disketten :00:00 1 Video mode P22 Main 2 1 Aktuell tid. 2 Posisjonsnummer. 3 Audiostatus for den mottakende sendingen eller det eksterne utstyret. 4 Audiostatus for det videobåndet som nå spilles av. 5 Båndteller. 6 Hastigheten ved opptak eller avspilling. 7 Status for det aktuelle båndet. Når du er i VCR-modus, vises På-Skjerm-Displayet for VCR-modusen. Før du begynner 6 Dette er en eksempelskjerm for å forklare. Viste elementer varierer avhengig av den faktiske modusen. 1 Diskettype og formatmodus. I enkelte beskrivelser i denne manualen, er kun én diskettype brukt som eksempel. 2 Posisjonsnummer og audiostatus for programmet. 3 Tittelnummer, kapittelnummer og tidsforløp for diskettavspillingen. 4 Hvert ikon betyr: : Søk : Audio : Undertittel : Vinkel (bortsett fra -modus) : Gjenta : Markør : Støyredusering : Zoom 5 Opptaksmodus og gjenværende tid. 6 Status for den aktuelle disketten. VCR-Modus 2H 1:35 Trykk [VCR ] først. Trykk [DISPLAY] for å vise På-Skjerm-Displayet. 7 6 SP 0:00:00 STEREO 4 5 Dette er en eksempelskjerm for å forklare. Viste elementer er avhengig av den faktiske modusen. 5 12:00 AV2 STEREO Innstillingsmenyer Trykk [SETUP] i stoppmodus for å vise Easy Setting Menu eller Advanced Setting Menu. Velg enten Easy Setting Menu eller Advanced Setting Menu ved hjelp av [Markør U / D], trykk så [ENTER] for å veksle mellom menyene. Easy Setting Menu og Advanced Setting Menu er tilgjengelige fra innstillingsmenyen. Easy Setting Menu består av innstillinger som ofte trengs, mens Advanced Setting Menu består av alle innstillingene som er tilgjengelige. Du kan innstille elementer merket med i Easy Setting Menu. Enheten husker hvilken innstilling du brukte siste gang og kaller den opp igjen hvis du trykker [SETUP] i stoppmodus neste gang, selv om strømmen er skrudd av. (f. eks. hvis du bruker Easy Setting Menu og så slår av enheten, vil Easy Setting Menu vises neste gang du slår enheten på og trykker [SETUP] i stoppmodus.) Easy Setting Menu (Lettvint innstillingsmeny): Du kan gjøre innstillingene for basiselementene som følger Easy Setting Menu OSD Language Clock Channel Recording Format Timer Programming Auto Finalise Disc Advanced Setting Menu 1 OSD Language: Velg OSD-språket. 2 Clock: Innstill enhetsklokken. VCR English Video mode 3 Channel: Innstill automatisk tuning eller manuell tuning. 13

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

HR-S7600EU HR-S7611EU

HR-S7600EU HR-S7611EU VCR 0000 TV CABLE /SAT : VPS/PDC DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX ENTER/ENTREE EXPRESS 0 SEC + DIGITAL TBC/NR 6 db NORM VPS/PDC VCR SP REVIEW JOG SHUTTLE VIDEOSPILLER HR-S7600EU HR-S76EU LCD PROG AUDIO 6 7

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player BRUKERMANUAL Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger. BP735 P/NO : MFL68164561_1.0 www.lg.com 2

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

DVD VIDEO / SACD PLAYER DVP 720SA

DVD VIDEO / SACD PLAYER DVP 720SA DVD VIDEO / SACD PLAYER DVP 720SA 01-37 DVP720_Fin_02B 1 18/03/2004, /02b_3139 2:58 PM 246 13882 Important notes for users in the U.K. Mains plug This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 Prosjektør LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke

Detaljer