Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC / NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO"

Transkript

1 Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC Utgave 07/ / NO Driftsveiledning

2 SEWEURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Viktige henvisninger Sikkerhetsmerknader Installasjon Typebetegnelse, merkeskilt og leveringsomfang Oppbygging av enheten MOVITRANS TPM12B Installasjonsmerknader Koblingsskjema Tilkobling via hybridkabel Installasjon av overføringsenhetene Koblingsskjemaer Idriftsetting Oppstarttrinn Drift og service Driftsvisninger og driftstilstand Informasjon om feil Elektronikkservice Tekniske data Generelle tekniske data MOVITRANS TPM12B Enhetsdata for MOVITRANS TPM12B Målskisse MOVITRANS TPM12B Endringsindeks Endringer i forhold til tidligere versjon Indeks Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 3

4 1 Viktige henvisninger 1 Viktige henvisninger Forklaring av symboler for sikkerhetsmerknader og advarsler Overhold alltid sikkerhetsmerknadene og advarslene som er oppført i denne veiledningen! Alvorlig fare Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon Kan innebære: Skader på drift og omgivelser. Brukertips og nyttig informasjon. Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før arbeidet med enheten startes opp! Driftsveiledningen inneholder viktig serviceinformasjon. Den skal derfor oppbevares i nærheten av enheten. Forskriftsmessig bruk De mobile enhetene MOVITRANS TPM12B brukes til drift av berøringsfrie energioverføringssystemer i industrielle og kommersielle anlegg. På den mobile enheten skal det kun tilkobles egnede overføringsenheter og elektrisk utstyr, som for eksempel likerettere. De mobile enhetene MOVITRANS TPM12B er konstruert for mobile applikasjoner. Alle angivelser til tekniske data og godkjente betingelser på driftsstedet må overholdes. Oppstart av tilsiktet drift (godkjennelse av forskriftsmessig drift) er ikke tillatt før det er fastslått at maskinene oppfyller EMCretningslinjen 89/336/EØF og at sluttproduktets konformitet med maskinretningslinjen 98/37/EØF er et faktum (følg EN 60204). 4 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

5 Viktige henvisninger 1 Driftsomgivelser Ulovlig er, hvis ikke spesielt tilpasset: Drift i eksplosjonsfarlige områder Bruk i omgivelser med skadelig olje, syre, gass, damp, støv, stråling osv. Avfallshåndtering Følg de aktuelle bestemmelsene: Kast avfall etter egenskaper og gjeldende forskrifter, for eksempel som: Elektronikkavfall (kretskort) Aluminium (bunnramme) Stålplater Kobber osv. Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 5

6 2 Sikkerhetsmerknader 2 Sikkerhetsmerknader Installasjon og idriftsetting Produkter som er skadet må aldri installeres eller settes i drift. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Installasjons, idriftsettings og servicearbeid på enheten skal kun utføres av elektrofagfolk med tilstrekkelig opplæring i arbeidsvern i samsvar med gjeldende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DINVDE 0100/0113/0160). Følg de respektive veiledningene ved installasjon og idriftsetting av alle øvrige komponenter! Vernetiltak og verneinnretninger må svare til gjeldende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Enheten oppfyller alle krav om sikker adskillelse av effekt og elektronikkoblinger iht. EN For at en slik sikker adskillelse skal være gitt, må alle tilsluttede strømkretser også oppfylle kravene om sikker adskillelse. Iverksett egnede tiltak (koble for eksempel binærinngang FRIGIVELSE med 0V24) for å hindre at anlegget starter utilsiktet ved elektrisk tilkobling. Drift og service Før dekslet fjernes skal strømforsyningen kobles fra og enheten skilles fra overføringsenhetene og det elektriske utstyret som er tilkoblet. Farlige spenninger kan forekomme opptil 10 minutter etter frakoblingen. Når dekslet er fjernet, har enheten kapsling IP00. Farlige spenninger forekommer på alle modulene. Enheten må være lukket under drift, eller befinne seg i et lukket koblingsskap. I tilkoblet tilstand forekommer farlige spenninger på utgangsklemmene og på kabler og klemmer som er tilkoblet disse. Dette kan heller ikke utelukkes når enheten er sperret. Det at en driftsled og andre indikatorelementer slukner, er ingen indikator for at enheten er koblet fra nettet og fri for spenning. Sikkerhetsfunksjoner internt i enheten kan føre til at anlegget settes ut av drift. Driften kan starte automatisk igjen når årsaken til forstyrrelsen fjernes, eller med en reset. Dersom dette av sikkerhetsmessige årsaker ikke er tillatt, må enheten først kobles fra strømnettet og årsaken til feilen deretter elimineres. 6 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

7 Installasjon Typebetegnelse, merkeskilt og leveringsomfang 3 3 Installasjon 3.1 Typebetegnelse, merkeskilt og leveringsomfang Eksempel: Typebetegnelse T P M 12 B 036 I N I 5 A 2 2 Utførelse: 2 = ULgodkjennelse Tilkoblingstype: 2 = likespenningsutgang Nettfilter: A = nettfilter er montert Utgangsspenning: 5 = DC 500 V Overføringsenhetens byggeform: C = Uformet E = flat Kjøletype: N = med kjøleenhet Husets utførelse: E = forbedret kapsling (> IP54) Nominell effekt: 018 = 1,6 kw 030 = 3,0 kw 036 = 3,6 kw Versjon Modellserie og generasjon Installasjonstype: M = mobil Komponenter: P = power unit Type: T = MOVITRANS Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 7

8 3 Installasjon Typebetegnelse, merkeskilt og leveringsomfang Eksempel: Merkeskilt Merkeskiltet befinner seg på enhetens side. Fig. 1: Merkeskilt MOVITRANS TPM12B018 (eksempel) 59480AXX Fig. 2: Merkeskilt MOVITRANS TPM12B030 (eksempel) 56960AXX Fig. 3: Merkeskilt MOVITRANS TPM12B036 (eksempel) 59478AXX Leveringsomfang MOVITRANS mobil enhet TPM12B er konstruert for tilkobling på egnet overføringsenhet. MOVITRANS TPM12B036ENC5A22 MOVITRANS TPM12B030ENE5A22 MOVITRANS TPM12B018ENC5A22 8 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

9 Installasjon Oppbygging av enheten MOVITRANS TPM12B Oppbygging av enheten MOVITRANS TPM12B.. [4] [3] [2] [1] 59772AXX [1] Tilkobling for overføringsenheter [2] Kjøleenhet [3] Fire lysdioder som viser driftstilstand [4] X11: 2polet spenningsutgang (DC 500 V), styreinnganger og utganger Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 9

10 3 Installasjon Installasjonsmerknader 3.3 Installasjonsmerknader Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Monteringsmerknader, varmeavledning For å oppnå en optimal kjøling, må enheten monteres slik at den naturlige konveksjonen viser i retning av kjøleribbene. Kontroller at tilførselen av kald luft til enheten ikke hindres på noen måte og at avledningen av varm luft fra enheten er sikret via kjøleribbene. Overhold angivelsene om omgivelsestemperatur i kapitlet Tekniske data. Adskilte kabelkanaler Legg effektkabler og elektronikkledninger i adskilte kabelkanaler. Tverrsnitt Kabel overføringsenhet: Legg ledningstverrsnitt i samsvar med inngangsstrøm I E og inngangsfrekvens f E. Tilførselledning vekselretter: Tverrsnitt i henhold til mellomkretsstrøm I Z Elektronikkledninger: 0,20...1,5 mm 2 (AWG ) Enhetsinngang Koble bare til overføringsenheter som er godkjent av SEWEURODRIVE. Enhetsutgang Koble bare til godkjente enheter, for eksempel vekselrettere (være oppmerksom på polariteten). Bruk den prefabrikkerte hybridkabelen fra SEWEURODRIVE (Æ Kap. Tilkobling via hybridkabel) En eventuell lavohmig kortslutning ved eksisterende utgangsspenning vil resultere i svært høye utladingsstrømmer som kan ødelegge enheten. Hvis enheten kobles til et system der det allerede har skjedd en kortslutning, begrenses strømmen til en verdi på < 15 A. 10 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

11 Installasjon Installasjonsmerknader 3 Potensialutjevning Det må opprettes en lokal potensialutjevning mellom de enkelte mobile enhetene slik at det ved feiltilfeller ikke kan oppstå for høy berøringsspenning. Installer en skruforbindelse med en tannskive på hver side på minst en av monteringsføttene til TPM12B for å opprette en lavimpedanspotensialutjevning mellom den mobile enheten TPM12B og den metalliske monteringsplaten (rammen) (Æ figuren under). [1] [2] [3] [4] [2] [5] Fig. 4: Lavohmig potensialutjevning med skruforbindelse med tannskive på hver side 52815AXX [1] Skrue [2] Tannskive [3] Monteringsfot TPM12B [4] Monteringsplate (stål eller ramme) [5] Mutter Binærinnganger/ binærutganger Binærinnganger er potensialadskilt via optokoblere. Binærutganger er kortslutningssikre, men ikke interferensspenningssikre. Fremmedspenning kan ødelegge dem! Skjerming og jording Styreledningene må være skjermet. Legg skjermen den korteste veien i begge ender med flaten mot gods. For å unngå jordsløyfer kan en skjermende jordes via en støydempekondensator (220 nf / 50 V). Hvis det brukes dobbeltskjermet ledning, jordes den ytre skjermen på enhetssiden og den innerste skjermen på den andre enden. Ledningene kan også legges i jordede metallkanaler eller metallrør for skjermingsformål. Legg effekt og signalledningene separat. Koble MOVITRANS og alle tilleggsenhetene høyfrekvensriktig med referansepotensialet til den mobile enheten (stor metallisk kontaktflate mellom enhetshuset og det ulakkerte metallhuset til den mobile enheten eller koblingsskapets ulakkerte bakvegg). Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 11

12 3 Installasjon Koblingsskjema 3.4 Koblingsskjema Koble enheten til på følgende måte: Forsyning 1 lik polaritet Forsyning 2 lik polaritet ~ ~ ~ ~ 1 3 A1 A2 C C4 C6 C8 X21 X22 X31 X32 X11 X11 C1 C3 C5 C7 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0V 500 P I i.t. Frigivelseesmodus 0V V Skjerm 500 V OK Frigivelse 24 V Fig. 5: Koblingsskjema MOVITRANS TPM12B (venstre side), tilordning av kontaktene til støpslet X11, vist fra utsiden av enheten, kjøleenhet nede (høyre side) 54793ANO TPM12B De fire overføringsenhetene kobles til X21/X22/X31/X32. TPM12B030 / TPM12B De to overføringsenhetene kobles til X21 og X31. Klemmene X22 og X32 finnes ikke. 12 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

13 Installasjon Koblingsskjema 3 Klemmetilordning X21/X22 og X31/X32 TPM12B TPM12B Klemme TPM12B Ledningsnr. Ledningsnr. Ledningsnr. X21: 1 X21: 2 X21: 3 X21: 4 X21: Ø X22: 1 X22: 2 X22: 3 X22: 4 X22: Ø Forsyning 1 Overføringsenhet 1 Overføringsenhet 1 Overføringsenhet 1 Potensialutjevning Overføringsenhet 1 Pol 1 Pol 1 Pol 2 Pol 2 Overføringsenhet 1 Overføringsenhet 1 Overføringsenhet 2 Overføringsenhet 2 Pol 1 Pol 2 Pol 1 Pol 2 Overføringsenhet 1 Overføringsenhet 1 Pol 1 Pol 2 X31: 1 X31: 2 X31: 3 X31: 4 X31: Ø X32: 1 X32: 2 X32: 3 X32: 4 X32: Ø Forsyning 2 Overføringsenhet 2 Overføringsenhet 2 Overføringsenhet 2 Potensialutjevning Overføringsenhet 2 Pol 1 Pol 1 Pol 2 Pol 2 Overføringsenhet 3 Overføringsenhet 3 Overføringsenhet 4 Overføringsenhet 4 Pol 1 Pol 2 Pol 1 Pol 2 Overføringsenhet 2 Overføringsenhet 2 Pol 1 Pol 2 Klemmetilordning X11 Klemme X11.A1: +U z X11.A2: U z X11: C1, C2 X11: C3 X11: C4 X11: C5 X11: C6 X11: C7 X11: C8 500 V 0V500 PI 500 V OK i. t. Frigivelse Frigivelsesmodus 24 V 0V24 Funksjon DC 500 V utgangsspenning Referansepotensial for DC 500 V utgangsspenning Potensialutjevning for ledning og skjerm Binærutgang 500 V OK, "1"signal hvis DC 500 V utgangsspenning finnes. Ikke tildelt Binærinngang frigivelse (kun for DC 500 V utgangsspenning): "0"signal = 0 V DC utgangsspenning "1"signal = DC 500 V utgangsspenning Binærinngang frigivelsesmodus (kun for DC 500 V utgangsspenning): "0"signal = frigivelse med forsinkelse (rampe) "1"signal = frigivelse uten forsinkelse DC+24 V spenningsutgang (maks. 2 A) Referansepotensial for 24 V binærsignaler Klemmene X11:C5, Frigivelse, og X11:C6, Frigivelsesmodus, påvirker kun DC 500 V utgangsspenningen. DC 24 V spenningsutgangen X11:C7 påvirkes ikke. Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 13

14 3 Installasjon Tilkobling via hybridkabel 3.5 Tilkobling via hybridkabel Prefabrikkert hybridkabel For tilkobling på denne hurtigkontakten tilbyr SEWEURODRIVE GmbH & Co KG en prefabrikkert hybridkabel der alle ledningene inkluderes i en mantel. En kabelende er utstyrt med en hurtigkontakt for tilkobling på den mobile enheten MOVITRANS TPM12B. Den andre kabelenden er åpen og utstyrt med endehylser. Kablene finnes fra 1 m til 7,5 m i skrittlengder på 0,5 m. Fig. 6: Prefabrikkert hybridkabel 56019AXX Kabeltverrsnitt Figuren nedenfor viser et tverrsnitt av den åpne kabelenden: 500 V 0V V OK Frigivelsesmodus OG RS+ WH 0V GN RS BK L1 BK L2 BK L3 WH 0V RD 24V 24 V GNYE Frigivelse 0V 24 Fig. 7: PE Prefabrikkert hybridkabel i tverrsnitt 56022ANO Tilordning Tabellen viser tilordningen av lederne: Betegnelse MOVITRANS TPM Hybridkabler 500 V 0V500 PI PI 500 V OK i. t. Frigivelse Frigivelsesmodus 24 V 0V24 X11.A1: +U z X11.A2: U z X11: C1 X11: C2 X11: C3 X11: C4 X11: C5 X11: C6 X11: C7 X11: C8 L1 L2 Skjerm GNYE OG GN WH RD WH Lederen L3 til hybridkabelen skal ikke tilkobles. Klemmene X11:C5, Frigivelse, og X11:C6, Frigivelsesmodus, påvirker kun DC 500 V utgangsspenningen. DC 24 V spenningsutgangen X11:C7 påvirkes ikke. 14 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

15 Installasjon Installasjon av overføringsenhetene Installasjon av overføringsenhetene Sikkerhetsmerknadene skal følges nøye! Slå av strømforsyningen. Skill den mobile enheten fra overføringsenhetene og det elektriske utstyret før beskyttelsesdekslet tas av. Farlige spenninger kan forekomme opptil 10 minutter etter frakoblingen. Den mobile enheten er konstruert for tilkobling av to eller fire overføringsenheter. Hvis du ønsker å koble til bare to overføringsenheter til utstyr med fire tilkoblinger for overføringsenheter, må du koble dem til pluggene X21/X22 eller X31/X32. Hvis du kobler overføringsenhetene til på en måte som ikke er korrekt, reduseres den avgitte effekten til TPM12B som følge av feilkompensasjon! Antall overføringsenheter Tilkoblingsmuligheter Flat overføringsenhet THM10E Du kan koble Uformede overføringsenheter eller overføringsenheter med flat byggeform til TPM12B AXX Uformet overføringsenhet THM10C 58739AXX Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 15

16 3 Installasjon Koblingsskjemaer 3.7 Koblingsskjemaer MOVITRANS TPM12B030 Du kan koble to overføringsenheter i flat byggeform (MOVITRANS THM10E) med henholdsvis 1,5 kw ytelse til den mobile enheten MOVITRANS TPM12B030. MOVITRANS TPM12B030 X21 X31 THM10E THM10E 59164AXX MOVITRANS TPM12B018 Du kan koble en eller to Uformede overføringsenheter (MOVITRANS THM10C) med henholdsvis 0,8 kw ytelse til den mobile enheten MOVITRANS TPM12B018. MOVITRANS TPM12B018 X21 X31 THM10C THM10C 59165AXX 16 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

17 Installasjon Koblingsskjemaer 3 MOVITRANS TPM12B036 Du kan koble fire Uformede overføringsenheter (MOVITRANS THM10C) med henholdsvis 0,8 kw ytelse til den mobile enheten MOVITRANS TPM12B036. Hvis du ønsker å koble til bare to overføringsenheter til TPM12B036 med fire tilkoblinger for overføringsenheter, må du koble dem til pluggene X21/X22 eller X31/X32. MOVITRANS TPM12B036 X21 X22 X31 X32 THM10C THM10C THM10C THM10C 59166AXX Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 17

18 4 I 0 Idriftsetting Oppstarttrinn 4 Idriftsetting Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved idriftsetting! En vellykket idriftsetting forutsetter at enheten er riktig installert! 4.1 Oppstarttrinn 1. Kontroller at strømsløyfen er kompensert og at det brukes riktig strøm (forsyningsenhet er i drift). 2. Kontroller at kabelutgangene til overføringsenhetene som er koblet til den mobile enheten på X21/X22 eller X31/X32 alltid er utrettet mot strømsløfyen på samme måte (Æ følgende bilde). Dette innebærer at overføringsenhetene alltid må kobles til med samme polaritet. Kabelutgangene til overføringsenhetene må ikke være vekselsidig (dvs. først oppover, deretter nedover) AXX 3. Kontroller at lasten (for eksempel vekselretter med motor) er riktig tilkoblet på den mobile enheten. 4. Velg frigivelsesmodus for utgangsspenningen (X11:C6 = "0" for frigivelse med forsinkelse, "1" for frigivelse uten forsinkelse). 5. Sett et "1"signal på binærinngang Frigivelse (X11:C5 = "1"), utgangsspenningen på DC 500 V er nå tilgjengelig på X11:A1/A2. Uavhengig av DC 500 V utgangsspenningen, vil DC 24 V utgangsspenningen til TPM12B være tilgjengelig når forsyningen er tilkoblet. 6. Hvis utgangsspenningen på X11:A1/A2 er tilgjengelig, kobler binærutgangen "500 V OK" fra "0" til "1"signal. Dette signalet kan for eksempel brukes som frigivelsessignal av den tilkoblede lasten. 18 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

19 Drift og service Driftsvisninger og driftstilstand 5 5 Drift og service 5.1 Driftsvisninger og driftstilstand Driftsvisninger Driftstilstanden til MOVITRANS TPM12B vises ved hjelp av fire driftsdioder (LEDer) (Æ Kapittel Oppbygging av enheten TPM12B). Driftsdiode (LED) LEDen lyser grønt 500 V OK DC 500 V utgangsspenning finnes på X11:A1/A2 Driftstilstand MOVITRANS TPM12B LEDen lyser ikke Utgangsspenning U A på X11:A1/A2: DC 0 V < U A < DC 460 V 24 V DC 24 V hjelpespenning finnes DC 24 V hjelpespenning finnes ikke 24 V kortslutning Ingen forsyning Enhet X22 Enhet X32 Kobling > 50 % Innkoblingsstrøm 0... < 50 % Driftstilstand MOVITRANS TPM12B har to driftstilstander som stilles inn med binærinngang "Frigivelse" (X11:C5): "0"signal = DC 0 V utgangsspenning "1"signal = DC 500 V utgangsspenning på X11:A1/A2 5.2 Informasjon om feil Enhetsbeskyttelse Enheten er beskyttet mot overtemperatur og overspenning. I feiltilfeller kobler enheten seg ut automatisk. Binærutgangen "500 V OK" har da et "0"signal og lysdioden "500 V OK" slukner. DC 24 V hjelpespenningen (X11:C7) opprettholdes. Reset Utfør en reset på følgende måte: Sett et "0"signal på binærinngang Frigivelse (X11:C5 = "0"). DC 0 V utgangsspenning er nå tilgjengelig på X11:A1/A2. Sett et "1"signal på binærinngang Frigivelse (X11:C5 = "1") på nytt etter en ventetid på ett sekund. DC 500 V utgangsspenning er nå tilgjengelig på X11:A1/A2. Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 19

20 5 Drift og service Elektronikkservice 5.3 Elektronikkservice Sende til reparasjon Kontakt SEWEURODRIVE elektronikkservice hvis en feil ikke kan rettes opp. Oppgi alltid sifrene i statusetiketten (Æ Kapittel Statusetikett) når du tar kontakt med elektronikkservice. Når en enhet sendes til reparasjon, må følgende opplysninger oppgis: Serienummer (Æ Merkeplate) Typebetegnelse Sifrene på statusetiketten Kort applikasjonsbeskrivelse Tilkoblet last Feilbeskrivelse Omgivelsesforhold/ytre påvirkninger Egne vurderinger Uvanlige hendelser etc. i forkant av problemsituasjonen Statusetikett Enheten MOVITRANS TPM12B har en serviceetikett ved siden av merkeskiltet. Statusetiketten viser maskinvarestatusen [1]. [1] Fig. 8: Statusetikett 59479AXX 20 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

21 Tekniske data Generelle tekniske data MOVITRANS TPM12B kva i P f n Hz 6 6 Tekniske data 6.1 Generelle tekniske data MOVITRANS TPM12B Tabellen under inneholder tekniske data som er gyldige for alle mobile enheter MOVITRANS TPM12B, uavhengig av størrelse og ytelse. MOVITRANS TPM12B Alle byggestørrelser Immunitet mot interferens Oppfyller EN Støyemisjon ved EMCgodkjent installasjon I samsvar med grenseverdiklasse A etter EN og EN 55014; oppfyller EN Kjøleenhetstemperatur Klimaklasse 0 C C EN , klasse 3K3 Omgivelsestemperatur â 0 C C (innkoblingstid ED = 100 %) Lagrings og transporttemperatur âl 25 C C (EN , klasse 3K3) Kapsling IP65 Smussklasse 2 etter IEC (VDE 01101) Driftsmodus DB (EN og 13) Monteringshøyde h  1000 m (3300 ft) Vibrasjonssikker I samsvar med EN Utgangsspenning U A DC 500V +16V / 5V Vekt 10,3 kg Dimensjoner b h d 463 1) x 330 x 117 mm Tilkobling overføringsenheter X22, X32 HAN Q4/2 fra firma Harting DC 500 Vtilkobling X11:A1/A2 Pluggbare rekkeklemmer, 1,5 mm 2, firma Phoenix, type PLUSCON Styreklemmer X11:C1C8 Pluggbare rekkeklemmer, 0,5 mm 2, firma Phoenix, type PLUSCON Referanseklemme 0V24 X11:C8 Referansepotensial for DC 24 Vsignaler (forbundet med husgods) Binærutgang 500 V OK X11:C3 PLSkompatibel (EN ) Obs: Fremmedspenning må ikke tilkobles! I max = 50 ma (kortslutningssikker) Signalnivå "0" = 0 V, "1" = DC 24 V Binærinngang Frigivelse Funksjon Signalnivå X11:C5 Fast tildeling 500 V OK: "0" = DC 500 Vutgangsspenning finnes ikke "1" = DC 500 Vutgangsspenning finnes Potensialfri via optokobler (EN ), R i À 3 kê, I E À 10 ma PLSkompatibel DC+13 V V= "1" = kontakt lukket Oppfyller EN DC 3 V V= "0" = kontakt åpen Styrefunksjon Binærinngang Frigivelsesmodus X11:C6 Signalnivå Fast tildeling med frigivelse "0" = DC 0 V utgangsspenning "1" = DC 500 V utgangsspenning Potensialfri via optokobler (EN ), R i À 3 kê, I E À 10 ma PLSkompatibel DC+13 V V= "1" = kontakt lukket Oppfyller EN DC 3 V V= "0" = kontakt åpen Styrefunksjon Fast tildeling frigivelsesmodus: "0" = frigivelse med forsinkelse DC 500 V utgangsspenning "1" = frigivelse uten forsinkelse DC 500 V utgangsspenning Hjelpespenningsutgang 24 V X11:C7 U = DC 24 V, strømkapasitet: I max = DC 2 A Ledning 1) Bredde inklusive kontakt X11:C1 X11:C2 Skjermtilkobling av forbindelsesledningen Potensialutjevning av forbindelsesledningen Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 21

22 6 kva i P f n Hz Tekniske data Enhetsdata for MOVITRANS TPM12B 6.2 Enhetsdata for MOVITRANS TPM12B Dataene som er oppført i tabellen nedenfor, gjelder kun når de tilkoblede overføringsenhetene har en kobling på 100 % (Æ Driftsveiledning MOVITRANS overføringsenhet THM10C/THM10E). MOVITRANS TPM12B 018ENC5A22 036ENC5A22 030ENE5A22 Strøm i strømsløyfe (ved inngangsfrekvens f E = 25 khz) I 1 AC 60 A AC 60 A AC 60 A AC 85 A Inngangsfrekvens f E 25 khz Effekt overføringsenhet: 1) P W 800 W 950 W 1500 W Antall tilkoblede overføringsenheter Overføringsenhet utførelse Uformet enhet Flat enhet Nominell utgangseffek 2) t P N 1,6 kw 0,8 kw 3,2 kw 1,6 kw 1,9 kw 0,95 kw 3,0 kw 1,5 kw Utgangseffekt på DC 24 Vforsyningen P 24V 24 W 12 W 48 W 24 W 24 W 12 W 48 W 24 W Effekttap (X11:C5 har "1"signal) P V 60 W 30 W 120 W 60 W 60 W 30 W 120 W 60 W Effekttap (X11:C5 har "0"signal) P V 10 W 5 W 15 W 8 W 12 W 6 W 15 W 8 W 1) Målt på utgangen til TPM12B 2) Avgjørende for den nominelle utgangseffekten er effekten til de tilkoblede overføringsenhetene. 6.3 Målskisse MOVITRANS TPM12B Ø ca. 175 ca. 71 ca. 106 ca ca. 75 ca. 20 ca AXX 22 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

23 Endringsindeks Endringer i forhold til tidligere versjon 7 7 Endringsindeks 7.1 Endringer i forhold til tidligere versjon Nedenfor følger informasjon om endringer som er foretatt sammenlignet med utgave 06/2005, delenummer (NO). Installasjon, idriftsetting og tekniske data for de nye mobile enhetene TPM12B018 og TPM12B036 er nye. Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 23

24 8 Indeks 8 Indeks A Advarsler...4 Avfallshåndtering...5 D Driftsangivelser for TPM12B...19 Driftsdioder (LED)...9 Driftsomgivelser...5 Driftstilstander for TPM12B...19 E Elektronikkservice...20 Endringsindeks...23 Endringer i forhold til tidligere versjon...23 Enhetsdata for TPM12B...22 F Forskriftsmessig bruk...4 I Idriftsetting...18 Trinnvis idriftsetting...18 Installasjon Antall overføringsenheter som skal kobles til...15 Kabeltverrsnitt prefabrikkert hybridkabel...14 Klemmetilordning X Klemmetilordning X21, X22, X31, X Koblingsskjema TPM12B...12 Ledertilordning prefabrikkert hybridkabel...14 Merknader til kabellegging...10 Merknader til ledningstverrsnitt...10 Merknader til potensialutjevning...11 Merknader til skjerming...11 Merknader til varmeavledning...10 Overføringsenheter...15 Prefabrikkert hybridkabel...14 Tilkobling av overføringsenhet THM10C til TPM12B Tilkobling av overføringsenhet THM10C til TPM12B Tilkobling av overføringsenhet THM10E på TPM12B Tilkoblingsmuligheter for overføringsenhetene...15 K Kabeltverrsnitt prefabrikkert hybridkabel...14 Klemmetilordning X Klemmetilordning X21, X22, X31, X Koblingsskjema TPM12B L Ledertilordning prefabrikkert hybridkabel Leveringsomfang... 8 M Merkeskilt... 8 Målskisse TPM12B O Oppbygging av enheten... 9 Overføringsenheter Flat konstruksjon Uformet byggeform P Prefabrikkert hybridkabel S Driftsangivelser for TPM12B Driftstilstander for TPM12B Elektronikk Enhetsbeskyttelse Informasjon om feil Reparasjon Statusetikett TPM12B Sikkerhetsmerknader... 4 Drift og service... 6 Installasjon og idriftsetting... 6 Statusetikett TPM12B T Tekniske data Enhetsdata for TPM12B Generelle tekniske data TPM12B Målskisse TPM12B Tilkobling av overføringsenhet THM10C til TPM12B Tilkobling av overføringsenhet THM10C til TPM12B Tilkobling av overføringsenhet THM10E på TPM12B Trinnvis idriftsetting Typebetegnelse Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

25 Adresser Adresser Tyskland Hovedadministrasjon Produksjon kompetansesenter Bruchsal MidtTyskland Gir / motorer MidtTyskland Elektronikk NordTyskland ØstTyskland SørTyskland SEWEURODRIVE GmbH & Co KG ErnstBlickleStraße 42 D76646 Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 D76642 Bruchsal SEWEURODRIVE GmbH & Co KG ErnstBlickleStraße 1 D76676 GrabenNeudorf SEWEURODRIVE GmbH & Co KG ErnstBlickleStraße 42 D76646 Bruchsal SEWEURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 4042 D30823 Garbsen (ved Hannover) SEWEURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D08393 Meerane (ved Zwickau) SEWEURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D85551 Kirchheim (ved München) VestTyskland SEWEURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D40764 Langenfeld (ved Düsseldorf) Drive Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks SEWHELP Frankrike Produksjon Haguenau SEWUSOCOME 4854, route de Soufflenheim B. P F67506 Haguenau Cedex Produksjon Forbach SEWEUROCOME Zone Industrielle Technopole Forbach Sud B. P F57604 Forbach Cedex Bordeaux Lyon Paris SEWUSOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan B. P. 182 F33607 Pessac Cedex SEWUSOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F69120 Vaulx en Velin SEWUSOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F77390 Verneuil I'Etang Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tlf Faks Tlf Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks Algerie Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue ElHarrach Alger Tlf Faks Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tlf Faks /

26 Adresser Australia Melbourne SEWEURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tlf Faks Sydney SEWEURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tlf Faks Townsville SEWEURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814 Tlf Faks Belgia Brussel SEW CaronVector S.A. Avenue Eiffel 5 B1300 Wavre Tlf Faks Brasil Produksjon Sao Paulo SEWEURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP Cep.: Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil. Tlf Faks Bulgaria Sofia BEVERDRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG1606 Sofia Tlf Faks Canada Toronto Vancouver SEWEURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEWEURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEWEURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada. Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks Chile Santiago de Chile SEWEURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCHSantiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura Santiago Chile Tlf Faks Colombia Bogotá SEWEURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tlf Faks Danmark København SEWEURODRIVEA/S Geminivej 2830 DK2670 Greve Tlf Faks /2006

27 Adresser Elfenbenskysten Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l'afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Estland Tallin ALASKUUL AS Reti tee 4 EE75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tlf Faks Tlf Faks Finland Lahti SEWEURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN15860 Hollola 2 Tlf Faks Gabon Libreville Electros B.P Libreville Tlf Faks Hellas Aten Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR18545 Piraeus Tlf Faks Hong Kong Hong Kong SEWEURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tlf Faks India Baroda SEWEURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tekniske avdelinger Bangalore SEWEURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Tlf Faks Tlf Faks Irland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tlf Faks Island Reykjavik Velaverk ehf Boholti 8 IS 105 Reykjavik Israel TelAviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tlf Faks Tlf Faks Italia Milano SEWEURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I20020 Solaro (Milano) Tlf Faks /

Indeks. Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9. Han Q8/0 energihurtigkontakt 77, 88 Hurtigkontakt ASK1 9 Hybridkabel 22, 34, 44

Indeks. Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9. Han Q8/0 energihurtigkontakt 77, 88 Hurtigkontakt ASK1 9 Hybridkabel 22, 34, 44 Indeks A Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9 B Bæreplate 13 Basis fabrikkinnstilling MME 150 Bussavslutningsmotstand: 92, 125 Bussdiagnose via MQP-diagnosegrensesnitt 182 Bussmonitor 185 Bussvikt 151 D

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 06/2005 GC430000 11361336 / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 06/2005 GC430000 11361336 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC430000 Utgave 06/2005 11361336 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Utgave. Planetgir med redusert glapp 03/2001. Driftsveiledning 10514120/N

Utgave. Planetgir med redusert glapp 03/2001. Driftsveiledning 10514120/N Planetgir med redusert glapp Utgave 03/2001 Driftsveiledning 10514120/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling og montering... 6 3.1 Før du begynner...

Detaljer

Utgave. Begerverksdrifter 03/2002. Driftsveiledning 1054 4321 / NO

Utgave. Begerverksdrifter 03/2002. Driftsveiledning 1054 4321 / NO Begerverksdrifter Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1054 4321 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Enhetens oppbygging... 6 3.1 Oppbygging begerverksgir... 6 3.2

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A. Utgave 09/2004 GC430000 11307021 / NO

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A. Utgave 09/2004 GC430000 11307021 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A GC430000 Utgave 09/2004 11307021 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Kontaktfri energioverføring MOVITRANS mobil omformer TPM12B

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Kontaktfri energioverføring MOVITRANS mobil omformer TPM12B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Kontaktfri energioverføring MOVITRANS mobil omformer TPM12B Utgave 02/2011 17074134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Innhold

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Utgave 01/2002 Tillegg til systemhåndboken 1052 6528 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetskonsept... 5

Detaljer

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D Utgave 04/2001 Installasjonsveiledning 1051 5429/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 1.1 Sikkerhetsmerknader og advarsler... 4 1 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Utgave 07/2000 Driftsveiledning 1050 432x / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling... 6 3.1

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenheter THM10C / THM10E

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenheter THM10C / THM10E Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenheter THM10C / THM10E Utgave 07/2010 16994124 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser C5.B41 Utgave 06/2004 11296224 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 SVALBARD DEN KOMP SVALBARD setter fokus på fl eksibilitet og integrerte funksjoner Enkel

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Utgave MOVI-SWITCH 10/2001. Driftsveiledning 1052 6021 / NO

Utgave MOVI-SWITCH 10/2001. Driftsveiledning 1052 6021 / NO MOVI-SWITCH Utgave 10/001 Driftsveiledning 105 601 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 Sikkerhetsmerknader MOVI-SWITCH... 5 Oppbygging MOVI-SWITCH... 6.1 Eksempel merkeskilt, typebetegnelse...

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N Variator VARIBLOC og tilbehør Utgave 08/2000 Driftsveiledning 0922 1956 / N SEW-EURODRIVE 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppbygging av VARIBLOC... 6 3.1 Typebetegnelse... 6 3.2 Oppbygging

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Servoplanetgir PS.C.. Driftsveiledning. Utgave 12/2007 11621524 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Servoplanetgir PS.C.. Driftsveiledning. Utgave 12/2007 11621524 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Servoplanetgir PS.C.. Utgave 12/2007 11621524 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging av

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenheter THM10C / THM10E. Utgave 07/2006 GC / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenheter THM10C / THM10E. Utgave 07/2006 GC / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenheter THM10C / THM10E GC430000 Utgave 07/2006 11445122 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenhet THM10E. Utgave 06/2005 GC / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenhet THM10E. Utgave 06/2005 GC / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenhet THM10E GC430000 Utgave 06/2005 11361034 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Driftsveiledning. MOVIMOT for energibesparende motorer. Utgave 10/2005 GC110000 11402725 / NO

Driftsveiledning. MOVIMOT for energibesparende motorer. Utgave 10/2005 GC110000 11402725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIMOT for energibesparende motorer GC110000 Utgave 10/05 11402725 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Viktig informasjon

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. :

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. : 4-kanal 230 V Best.nr. : 1067 00 8-kanal 230 V Best.nr. : 1069 00 6-kanal 24 V Best.nr. : 1068 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Utgave. Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør 05/2003. Driftsveiledning 11214023/NO

Utgave. Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør 05/2003. Driftsveiledning 11214023/NO Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør Utgave 05/2003 Driftsveiledning 11214023/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 2.1 Sikkerhetsmerknader ved

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme Allround Stillas Enda fler muligheter med Layher STAR Ramme STAR Rammer enda flere muligheter i Allround stillaset. De nye rammene fås med både U- og O- profiler,

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Driftsveiledning Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T

Driftsveiledning Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 04/2010 16943724 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning

Kompakt-driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning Mobil energiforsyning MOVITRANS stasjonære komponenter Utgave 10/2010 16732138 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Cuprins

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Utgave 06/2009 16820134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Korrektur av driftsveiledningen MOVITRAC

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Layher Trappeløsninger Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Innvendig adgang i stillas Utvendig trapp Frittstående trappetårn Trappeløsninger på offentlige steder Andre spesialløsninger for

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Stasjonær energiforsyning MOVITRANS installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Utgave 04/2011 17074525 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL LT EST HR SLO RO PL SK CZ H TR GR LV RUS BG N FI DK S P E I NL F GB D Information RS PRO LED P1 SL 3.1 3.2 88,5 5 Ø235 Ø255 5 3.3 5. A C D - 2 - 4.1 Slave Master Slave 5.4 5.1 5.5 5.2 5.3 5.6-3 - N 1.

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK 02 EXCELON PRO INTRODUKSJON AV DEN NYE EXCELON PRO DEN NYE FRL ER BÅDE FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK DU SPURTE, VI LYTTET Konstruert som direkte svar på

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer