Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC / NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO"

Transkript

1 Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC Utgave 07/ / NO Driftsveiledning

2 SEWEURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Viktige henvisninger Sikkerhetsmerknader Installasjon Typebetegnelse, merkeskilt og leveringsomfang Oppbygging av enheten MOVITRANS TPM12B Installasjonsmerknader Koblingsskjema Tilkobling via hybridkabel Installasjon av overføringsenhetene Koblingsskjemaer Idriftsetting Oppstarttrinn Drift og service Driftsvisninger og driftstilstand Informasjon om feil Elektronikkservice Tekniske data Generelle tekniske data MOVITRANS TPM12B Enhetsdata for MOVITRANS TPM12B Målskisse MOVITRANS TPM12B Endringsindeks Endringer i forhold til tidligere versjon Indeks Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 3

4 1 Viktige henvisninger 1 Viktige henvisninger Forklaring av symboler for sikkerhetsmerknader og advarsler Overhold alltid sikkerhetsmerknadene og advarslene som er oppført i denne veiledningen! Alvorlig fare Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon Kan innebære: Skader på drift og omgivelser. Brukertips og nyttig informasjon. Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før arbeidet med enheten startes opp! Driftsveiledningen inneholder viktig serviceinformasjon. Den skal derfor oppbevares i nærheten av enheten. Forskriftsmessig bruk De mobile enhetene MOVITRANS TPM12B brukes til drift av berøringsfrie energioverføringssystemer i industrielle og kommersielle anlegg. På den mobile enheten skal det kun tilkobles egnede overføringsenheter og elektrisk utstyr, som for eksempel likerettere. De mobile enhetene MOVITRANS TPM12B er konstruert for mobile applikasjoner. Alle angivelser til tekniske data og godkjente betingelser på driftsstedet må overholdes. Oppstart av tilsiktet drift (godkjennelse av forskriftsmessig drift) er ikke tillatt før det er fastslått at maskinene oppfyller EMCretningslinjen 89/336/EØF og at sluttproduktets konformitet med maskinretningslinjen 98/37/EØF er et faktum (følg EN 60204). 4 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

5 Viktige henvisninger 1 Driftsomgivelser Ulovlig er, hvis ikke spesielt tilpasset: Drift i eksplosjonsfarlige områder Bruk i omgivelser med skadelig olje, syre, gass, damp, støv, stråling osv. Avfallshåndtering Følg de aktuelle bestemmelsene: Kast avfall etter egenskaper og gjeldende forskrifter, for eksempel som: Elektronikkavfall (kretskort) Aluminium (bunnramme) Stålplater Kobber osv. Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 5

6 2 Sikkerhetsmerknader 2 Sikkerhetsmerknader Installasjon og idriftsetting Produkter som er skadet må aldri installeres eller settes i drift. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Installasjons, idriftsettings og servicearbeid på enheten skal kun utføres av elektrofagfolk med tilstrekkelig opplæring i arbeidsvern i samsvar med gjeldende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DINVDE 0100/0113/0160). Følg de respektive veiledningene ved installasjon og idriftsetting av alle øvrige komponenter! Vernetiltak og verneinnretninger må svare til gjeldende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Enheten oppfyller alle krav om sikker adskillelse av effekt og elektronikkoblinger iht. EN For at en slik sikker adskillelse skal være gitt, må alle tilsluttede strømkretser også oppfylle kravene om sikker adskillelse. Iverksett egnede tiltak (koble for eksempel binærinngang FRIGIVELSE med 0V24) for å hindre at anlegget starter utilsiktet ved elektrisk tilkobling. Drift og service Før dekslet fjernes skal strømforsyningen kobles fra og enheten skilles fra overføringsenhetene og det elektriske utstyret som er tilkoblet. Farlige spenninger kan forekomme opptil 10 minutter etter frakoblingen. Når dekslet er fjernet, har enheten kapsling IP00. Farlige spenninger forekommer på alle modulene. Enheten må være lukket under drift, eller befinne seg i et lukket koblingsskap. I tilkoblet tilstand forekommer farlige spenninger på utgangsklemmene og på kabler og klemmer som er tilkoblet disse. Dette kan heller ikke utelukkes når enheten er sperret. Det at en driftsled og andre indikatorelementer slukner, er ingen indikator for at enheten er koblet fra nettet og fri for spenning. Sikkerhetsfunksjoner internt i enheten kan føre til at anlegget settes ut av drift. Driften kan starte automatisk igjen når årsaken til forstyrrelsen fjernes, eller med en reset. Dersom dette av sikkerhetsmessige årsaker ikke er tillatt, må enheten først kobles fra strømnettet og årsaken til feilen deretter elimineres. 6 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

7 Installasjon Typebetegnelse, merkeskilt og leveringsomfang 3 3 Installasjon 3.1 Typebetegnelse, merkeskilt og leveringsomfang Eksempel: Typebetegnelse T P M 12 B 036 I N I 5 A 2 2 Utførelse: 2 = ULgodkjennelse Tilkoblingstype: 2 = likespenningsutgang Nettfilter: A = nettfilter er montert Utgangsspenning: 5 = DC 500 V Overføringsenhetens byggeform: C = Uformet E = flat Kjøletype: N = med kjøleenhet Husets utførelse: E = forbedret kapsling (> IP54) Nominell effekt: 018 = 1,6 kw 030 = 3,0 kw 036 = 3,6 kw Versjon Modellserie og generasjon Installasjonstype: M = mobil Komponenter: P = power unit Type: T = MOVITRANS Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 7

8 3 Installasjon Typebetegnelse, merkeskilt og leveringsomfang Eksempel: Merkeskilt Merkeskiltet befinner seg på enhetens side. Fig. 1: Merkeskilt MOVITRANS TPM12B018 (eksempel) 59480AXX Fig. 2: Merkeskilt MOVITRANS TPM12B030 (eksempel) 56960AXX Fig. 3: Merkeskilt MOVITRANS TPM12B036 (eksempel) 59478AXX Leveringsomfang MOVITRANS mobil enhet TPM12B er konstruert for tilkobling på egnet overføringsenhet. MOVITRANS TPM12B036ENC5A22 MOVITRANS TPM12B030ENE5A22 MOVITRANS TPM12B018ENC5A22 8 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

9 Installasjon Oppbygging av enheten MOVITRANS TPM12B Oppbygging av enheten MOVITRANS TPM12B.. [4] [3] [2] [1] 59772AXX [1] Tilkobling for overføringsenheter [2] Kjøleenhet [3] Fire lysdioder som viser driftstilstand [4] X11: 2polet spenningsutgang (DC 500 V), styreinnganger og utganger Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 9

10 3 Installasjon Installasjonsmerknader 3.3 Installasjonsmerknader Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Monteringsmerknader, varmeavledning For å oppnå en optimal kjøling, må enheten monteres slik at den naturlige konveksjonen viser i retning av kjøleribbene. Kontroller at tilførselen av kald luft til enheten ikke hindres på noen måte og at avledningen av varm luft fra enheten er sikret via kjøleribbene. Overhold angivelsene om omgivelsestemperatur i kapitlet Tekniske data. Adskilte kabelkanaler Legg effektkabler og elektronikkledninger i adskilte kabelkanaler. Tverrsnitt Kabel overføringsenhet: Legg ledningstverrsnitt i samsvar med inngangsstrøm I E og inngangsfrekvens f E. Tilførselledning vekselretter: Tverrsnitt i henhold til mellomkretsstrøm I Z Elektronikkledninger: 0,20...1,5 mm 2 (AWG ) Enhetsinngang Koble bare til overføringsenheter som er godkjent av SEWEURODRIVE. Enhetsutgang Koble bare til godkjente enheter, for eksempel vekselrettere (være oppmerksom på polariteten). Bruk den prefabrikkerte hybridkabelen fra SEWEURODRIVE (Æ Kap. Tilkobling via hybridkabel) En eventuell lavohmig kortslutning ved eksisterende utgangsspenning vil resultere i svært høye utladingsstrømmer som kan ødelegge enheten. Hvis enheten kobles til et system der det allerede har skjedd en kortslutning, begrenses strømmen til en verdi på < 15 A. 10 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

11 Installasjon Installasjonsmerknader 3 Potensialutjevning Det må opprettes en lokal potensialutjevning mellom de enkelte mobile enhetene slik at det ved feiltilfeller ikke kan oppstå for høy berøringsspenning. Installer en skruforbindelse med en tannskive på hver side på minst en av monteringsføttene til TPM12B for å opprette en lavimpedanspotensialutjevning mellom den mobile enheten TPM12B og den metalliske monteringsplaten (rammen) (Æ figuren under). [1] [2] [3] [4] [2] [5] Fig. 4: Lavohmig potensialutjevning med skruforbindelse med tannskive på hver side 52815AXX [1] Skrue [2] Tannskive [3] Monteringsfot TPM12B [4] Monteringsplate (stål eller ramme) [5] Mutter Binærinnganger/ binærutganger Binærinnganger er potensialadskilt via optokoblere. Binærutganger er kortslutningssikre, men ikke interferensspenningssikre. Fremmedspenning kan ødelegge dem! Skjerming og jording Styreledningene må være skjermet. Legg skjermen den korteste veien i begge ender med flaten mot gods. For å unngå jordsløyfer kan en skjermende jordes via en støydempekondensator (220 nf / 50 V). Hvis det brukes dobbeltskjermet ledning, jordes den ytre skjermen på enhetssiden og den innerste skjermen på den andre enden. Ledningene kan også legges i jordede metallkanaler eller metallrør for skjermingsformål. Legg effekt og signalledningene separat. Koble MOVITRANS og alle tilleggsenhetene høyfrekvensriktig med referansepotensialet til den mobile enheten (stor metallisk kontaktflate mellom enhetshuset og det ulakkerte metallhuset til den mobile enheten eller koblingsskapets ulakkerte bakvegg). Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 11

12 3 Installasjon Koblingsskjema 3.4 Koblingsskjema Koble enheten til på følgende måte: Forsyning 1 lik polaritet Forsyning 2 lik polaritet ~ ~ ~ ~ 1 3 A1 A2 C C4 C6 C8 X21 X22 X31 X32 X11 X11 C1 C3 C5 C7 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0V 500 P I i.t. Frigivelseesmodus 0V V Skjerm 500 V OK Frigivelse 24 V Fig. 5: Koblingsskjema MOVITRANS TPM12B (venstre side), tilordning av kontaktene til støpslet X11, vist fra utsiden av enheten, kjøleenhet nede (høyre side) 54793ANO TPM12B De fire overføringsenhetene kobles til X21/X22/X31/X32. TPM12B030 / TPM12B De to overføringsenhetene kobles til X21 og X31. Klemmene X22 og X32 finnes ikke. 12 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

13 Installasjon Koblingsskjema 3 Klemmetilordning X21/X22 og X31/X32 TPM12B TPM12B Klemme TPM12B Ledningsnr. Ledningsnr. Ledningsnr. X21: 1 X21: 2 X21: 3 X21: 4 X21: Ø X22: 1 X22: 2 X22: 3 X22: 4 X22: Ø Forsyning 1 Overføringsenhet 1 Overføringsenhet 1 Overføringsenhet 1 Potensialutjevning Overføringsenhet 1 Pol 1 Pol 1 Pol 2 Pol 2 Overføringsenhet 1 Overføringsenhet 1 Overføringsenhet 2 Overføringsenhet 2 Pol 1 Pol 2 Pol 1 Pol 2 Overføringsenhet 1 Overføringsenhet 1 Pol 1 Pol 2 X31: 1 X31: 2 X31: 3 X31: 4 X31: Ø X32: 1 X32: 2 X32: 3 X32: 4 X32: Ø Forsyning 2 Overføringsenhet 2 Overføringsenhet 2 Overføringsenhet 2 Potensialutjevning Overføringsenhet 2 Pol 1 Pol 1 Pol 2 Pol 2 Overføringsenhet 3 Overføringsenhet 3 Overføringsenhet 4 Overføringsenhet 4 Pol 1 Pol 2 Pol 1 Pol 2 Overføringsenhet 2 Overføringsenhet 2 Pol 1 Pol 2 Klemmetilordning X11 Klemme X11.A1: +U z X11.A2: U z X11: C1, C2 X11: C3 X11: C4 X11: C5 X11: C6 X11: C7 X11: C8 500 V 0V500 PI 500 V OK i. t. Frigivelse Frigivelsesmodus 24 V 0V24 Funksjon DC 500 V utgangsspenning Referansepotensial for DC 500 V utgangsspenning Potensialutjevning for ledning og skjerm Binærutgang 500 V OK, "1"signal hvis DC 500 V utgangsspenning finnes. Ikke tildelt Binærinngang frigivelse (kun for DC 500 V utgangsspenning): "0"signal = 0 V DC utgangsspenning "1"signal = DC 500 V utgangsspenning Binærinngang frigivelsesmodus (kun for DC 500 V utgangsspenning): "0"signal = frigivelse med forsinkelse (rampe) "1"signal = frigivelse uten forsinkelse DC+24 V spenningsutgang (maks. 2 A) Referansepotensial for 24 V binærsignaler Klemmene X11:C5, Frigivelse, og X11:C6, Frigivelsesmodus, påvirker kun DC 500 V utgangsspenningen. DC 24 V spenningsutgangen X11:C7 påvirkes ikke. Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 13

14 3 Installasjon Tilkobling via hybridkabel 3.5 Tilkobling via hybridkabel Prefabrikkert hybridkabel For tilkobling på denne hurtigkontakten tilbyr SEWEURODRIVE GmbH & Co KG en prefabrikkert hybridkabel der alle ledningene inkluderes i en mantel. En kabelende er utstyrt med en hurtigkontakt for tilkobling på den mobile enheten MOVITRANS TPM12B. Den andre kabelenden er åpen og utstyrt med endehylser. Kablene finnes fra 1 m til 7,5 m i skrittlengder på 0,5 m. Fig. 6: Prefabrikkert hybridkabel 56019AXX Kabeltverrsnitt Figuren nedenfor viser et tverrsnitt av den åpne kabelenden: 500 V 0V V OK Frigivelsesmodus OG RS+ WH 0V GN RS BK L1 BK L2 BK L3 WH 0V RD 24V 24 V GNYE Frigivelse 0V 24 Fig. 7: PE Prefabrikkert hybridkabel i tverrsnitt 56022ANO Tilordning Tabellen viser tilordningen av lederne: Betegnelse MOVITRANS TPM Hybridkabler 500 V 0V500 PI PI 500 V OK i. t. Frigivelse Frigivelsesmodus 24 V 0V24 X11.A1: +U z X11.A2: U z X11: C1 X11: C2 X11: C3 X11: C4 X11: C5 X11: C6 X11: C7 X11: C8 L1 L2 Skjerm GNYE OG GN WH RD WH Lederen L3 til hybridkabelen skal ikke tilkobles. Klemmene X11:C5, Frigivelse, og X11:C6, Frigivelsesmodus, påvirker kun DC 500 V utgangsspenningen. DC 24 V spenningsutgangen X11:C7 påvirkes ikke. 14 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

15 Installasjon Installasjon av overføringsenhetene Installasjon av overføringsenhetene Sikkerhetsmerknadene skal følges nøye! Slå av strømforsyningen. Skill den mobile enheten fra overføringsenhetene og det elektriske utstyret før beskyttelsesdekslet tas av. Farlige spenninger kan forekomme opptil 10 minutter etter frakoblingen. Den mobile enheten er konstruert for tilkobling av to eller fire overføringsenheter. Hvis du ønsker å koble til bare to overføringsenheter til utstyr med fire tilkoblinger for overføringsenheter, må du koble dem til pluggene X21/X22 eller X31/X32. Hvis du kobler overføringsenhetene til på en måte som ikke er korrekt, reduseres den avgitte effekten til TPM12B som følge av feilkompensasjon! Antall overføringsenheter Tilkoblingsmuligheter Flat overføringsenhet THM10E Du kan koble Uformede overføringsenheter eller overføringsenheter med flat byggeform til TPM12B AXX Uformet overføringsenhet THM10C 58739AXX Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 15

16 3 Installasjon Koblingsskjemaer 3.7 Koblingsskjemaer MOVITRANS TPM12B030 Du kan koble to overføringsenheter i flat byggeform (MOVITRANS THM10E) med henholdsvis 1,5 kw ytelse til den mobile enheten MOVITRANS TPM12B030. MOVITRANS TPM12B030 X21 X31 THM10E THM10E 59164AXX MOVITRANS TPM12B018 Du kan koble en eller to Uformede overføringsenheter (MOVITRANS THM10C) med henholdsvis 0,8 kw ytelse til den mobile enheten MOVITRANS TPM12B018. MOVITRANS TPM12B018 X21 X31 THM10C THM10C 59165AXX 16 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

17 Installasjon Koblingsskjemaer 3 MOVITRANS TPM12B036 Du kan koble fire Uformede overføringsenheter (MOVITRANS THM10C) med henholdsvis 0,8 kw ytelse til den mobile enheten MOVITRANS TPM12B036. Hvis du ønsker å koble til bare to overføringsenheter til TPM12B036 med fire tilkoblinger for overføringsenheter, må du koble dem til pluggene X21/X22 eller X31/X32. MOVITRANS TPM12B036 X21 X22 X31 X32 THM10C THM10C THM10C THM10C 59166AXX Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 17

18 4 I 0 Idriftsetting Oppstarttrinn 4 Idriftsetting Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved idriftsetting! En vellykket idriftsetting forutsetter at enheten er riktig installert! 4.1 Oppstarttrinn 1. Kontroller at strømsløyfen er kompensert og at det brukes riktig strøm (forsyningsenhet er i drift). 2. Kontroller at kabelutgangene til overføringsenhetene som er koblet til den mobile enheten på X21/X22 eller X31/X32 alltid er utrettet mot strømsløfyen på samme måte (Æ følgende bilde). Dette innebærer at overføringsenhetene alltid må kobles til med samme polaritet. Kabelutgangene til overføringsenhetene må ikke være vekselsidig (dvs. først oppover, deretter nedover) AXX 3. Kontroller at lasten (for eksempel vekselretter med motor) er riktig tilkoblet på den mobile enheten. 4. Velg frigivelsesmodus for utgangsspenningen (X11:C6 = "0" for frigivelse med forsinkelse, "1" for frigivelse uten forsinkelse). 5. Sett et "1"signal på binærinngang Frigivelse (X11:C5 = "1"), utgangsspenningen på DC 500 V er nå tilgjengelig på X11:A1/A2. Uavhengig av DC 500 V utgangsspenningen, vil DC 24 V utgangsspenningen til TPM12B være tilgjengelig når forsyningen er tilkoblet. 6. Hvis utgangsspenningen på X11:A1/A2 er tilgjengelig, kobler binærutgangen "500 V OK" fra "0" til "1"signal. Dette signalet kan for eksempel brukes som frigivelsessignal av den tilkoblede lasten. 18 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

19 Drift og service Driftsvisninger og driftstilstand 5 5 Drift og service 5.1 Driftsvisninger og driftstilstand Driftsvisninger Driftstilstanden til MOVITRANS TPM12B vises ved hjelp av fire driftsdioder (LEDer) (Æ Kapittel Oppbygging av enheten TPM12B). Driftsdiode (LED) LEDen lyser grønt 500 V OK DC 500 V utgangsspenning finnes på X11:A1/A2 Driftstilstand MOVITRANS TPM12B LEDen lyser ikke Utgangsspenning U A på X11:A1/A2: DC 0 V < U A < DC 460 V 24 V DC 24 V hjelpespenning finnes DC 24 V hjelpespenning finnes ikke 24 V kortslutning Ingen forsyning Enhet X22 Enhet X32 Kobling > 50 % Innkoblingsstrøm 0... < 50 % Driftstilstand MOVITRANS TPM12B har to driftstilstander som stilles inn med binærinngang "Frigivelse" (X11:C5): "0"signal = DC 0 V utgangsspenning "1"signal = DC 500 V utgangsspenning på X11:A1/A2 5.2 Informasjon om feil Enhetsbeskyttelse Enheten er beskyttet mot overtemperatur og overspenning. I feiltilfeller kobler enheten seg ut automatisk. Binærutgangen "500 V OK" har da et "0"signal og lysdioden "500 V OK" slukner. DC 24 V hjelpespenningen (X11:C7) opprettholdes. Reset Utfør en reset på følgende måte: Sett et "0"signal på binærinngang Frigivelse (X11:C5 = "0"). DC 0 V utgangsspenning er nå tilgjengelig på X11:A1/A2. Sett et "1"signal på binærinngang Frigivelse (X11:C5 = "1") på nytt etter en ventetid på ett sekund. DC 500 V utgangsspenning er nå tilgjengelig på X11:A1/A2. Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 19

20 5 Drift og service Elektronikkservice 5.3 Elektronikkservice Sende til reparasjon Kontakt SEWEURODRIVE elektronikkservice hvis en feil ikke kan rettes opp. Oppgi alltid sifrene i statusetiketten (Æ Kapittel Statusetikett) når du tar kontakt med elektronikkservice. Når en enhet sendes til reparasjon, må følgende opplysninger oppgis: Serienummer (Æ Merkeplate) Typebetegnelse Sifrene på statusetiketten Kort applikasjonsbeskrivelse Tilkoblet last Feilbeskrivelse Omgivelsesforhold/ytre påvirkninger Egne vurderinger Uvanlige hendelser etc. i forkant av problemsituasjonen Statusetikett Enheten MOVITRANS TPM12B har en serviceetikett ved siden av merkeskiltet. Statusetiketten viser maskinvarestatusen [1]. [1] Fig. 8: Statusetikett 59479AXX 20 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

21 Tekniske data Generelle tekniske data MOVITRANS TPM12B kva i P f n Hz 6 6 Tekniske data 6.1 Generelle tekniske data MOVITRANS TPM12B Tabellen under inneholder tekniske data som er gyldige for alle mobile enheter MOVITRANS TPM12B, uavhengig av størrelse og ytelse. MOVITRANS TPM12B Alle byggestørrelser Immunitet mot interferens Oppfyller EN Støyemisjon ved EMCgodkjent installasjon I samsvar med grenseverdiklasse A etter EN og EN 55014; oppfyller EN Kjøleenhetstemperatur Klimaklasse 0 C C EN , klasse 3K3 Omgivelsestemperatur â 0 C C (innkoblingstid ED = 100 %) Lagrings og transporttemperatur âl 25 C C (EN , klasse 3K3) Kapsling IP65 Smussklasse 2 etter IEC (VDE 01101) Driftsmodus DB (EN og 13) Monteringshøyde h  1000 m (3300 ft) Vibrasjonssikker I samsvar med EN Utgangsspenning U A DC 500V +16V / 5V Vekt 10,3 kg Dimensjoner b h d 463 1) x 330 x 117 mm Tilkobling overføringsenheter X22, X32 HAN Q4/2 fra firma Harting DC 500 Vtilkobling X11:A1/A2 Pluggbare rekkeklemmer, 1,5 mm 2, firma Phoenix, type PLUSCON Styreklemmer X11:C1C8 Pluggbare rekkeklemmer, 0,5 mm 2, firma Phoenix, type PLUSCON Referanseklemme 0V24 X11:C8 Referansepotensial for DC 24 Vsignaler (forbundet med husgods) Binærutgang 500 V OK X11:C3 PLSkompatibel (EN ) Obs: Fremmedspenning må ikke tilkobles! I max = 50 ma (kortslutningssikker) Signalnivå "0" = 0 V, "1" = DC 24 V Binærinngang Frigivelse Funksjon Signalnivå X11:C5 Fast tildeling 500 V OK: "0" = DC 500 Vutgangsspenning finnes ikke "1" = DC 500 Vutgangsspenning finnes Potensialfri via optokobler (EN ), R i À 3 kê, I E À 10 ma PLSkompatibel DC+13 V V= "1" = kontakt lukket Oppfyller EN DC 3 V V= "0" = kontakt åpen Styrefunksjon Binærinngang Frigivelsesmodus X11:C6 Signalnivå Fast tildeling med frigivelse "0" = DC 0 V utgangsspenning "1" = DC 500 V utgangsspenning Potensialfri via optokobler (EN ), R i À 3 kê, I E À 10 ma PLSkompatibel DC+13 V V= "1" = kontakt lukket Oppfyller EN DC 3 V V= "0" = kontakt åpen Styrefunksjon Fast tildeling frigivelsesmodus: "0" = frigivelse med forsinkelse DC 500 V utgangsspenning "1" = frigivelse uten forsinkelse DC 500 V utgangsspenning Hjelpespenningsutgang 24 V X11:C7 U = DC 24 V, strømkapasitet: I max = DC 2 A Ledning 1) Bredde inklusive kontakt X11:C1 X11:C2 Skjermtilkobling av forbindelsesledningen Potensialutjevning av forbindelsesledningen Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 21

22 6 kva i P f n Hz Tekniske data Enhetsdata for MOVITRANS TPM12B 6.2 Enhetsdata for MOVITRANS TPM12B Dataene som er oppført i tabellen nedenfor, gjelder kun når de tilkoblede overføringsenhetene har en kobling på 100 % (Æ Driftsveiledning MOVITRANS overføringsenhet THM10C/THM10E). MOVITRANS TPM12B 018ENC5A22 036ENC5A22 030ENE5A22 Strøm i strømsløyfe (ved inngangsfrekvens f E = 25 khz) I 1 AC 60 A AC 60 A AC 60 A AC 85 A Inngangsfrekvens f E 25 khz Effekt overføringsenhet: 1) P W 800 W 950 W 1500 W Antall tilkoblede overføringsenheter Overføringsenhet utførelse Uformet enhet Flat enhet Nominell utgangseffek 2) t P N 1,6 kw 0,8 kw 3,2 kw 1,6 kw 1,9 kw 0,95 kw 3,0 kw 1,5 kw Utgangseffekt på DC 24 Vforsyningen P 24V 24 W 12 W 48 W 24 W 24 W 12 W 48 W 24 W Effekttap (X11:C5 har "1"signal) P V 60 W 30 W 120 W 60 W 60 W 30 W 120 W 60 W Effekttap (X11:C5 har "0"signal) P V 10 W 5 W 15 W 8 W 12 W 6 W 15 W 8 W 1) Målt på utgangen til TPM12B 2) Avgjørende for den nominelle utgangseffekten er effekten til de tilkoblede overføringsenhetene. 6.3 Målskisse MOVITRANS TPM12B Ø ca. 175 ca. 71 ca. 106 ca ca. 75 ca. 20 ca AXX 22 Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

23 Endringsindeks Endringer i forhold til tidligere versjon 7 7 Endringsindeks 7.1 Endringer i forhold til tidligere versjon Nedenfor følger informasjon om endringer som er foretatt sammenlignet med utgave 06/2005, delenummer (NO). Installasjon, idriftsetting og tekniske data for de nye mobile enhetene TPM12B018 og TPM12B036 er nye. Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B 23

24 8 Indeks 8 Indeks A Advarsler...4 Avfallshåndtering...5 D Driftsangivelser for TPM12B...19 Driftsdioder (LED)...9 Driftsomgivelser...5 Driftstilstander for TPM12B...19 E Elektronikkservice...20 Endringsindeks...23 Endringer i forhold til tidligere versjon...23 Enhetsdata for TPM12B...22 F Forskriftsmessig bruk...4 I Idriftsetting...18 Trinnvis idriftsetting...18 Installasjon Antall overføringsenheter som skal kobles til...15 Kabeltverrsnitt prefabrikkert hybridkabel...14 Klemmetilordning X Klemmetilordning X21, X22, X31, X Koblingsskjema TPM12B...12 Ledertilordning prefabrikkert hybridkabel...14 Merknader til kabellegging...10 Merknader til ledningstverrsnitt...10 Merknader til potensialutjevning...11 Merknader til skjerming...11 Merknader til varmeavledning...10 Overføringsenheter...15 Prefabrikkert hybridkabel...14 Tilkobling av overføringsenhet THM10C til TPM12B Tilkobling av overføringsenhet THM10C til TPM12B Tilkobling av overføringsenhet THM10E på TPM12B Tilkoblingsmuligheter for overføringsenhetene...15 K Kabeltverrsnitt prefabrikkert hybridkabel...14 Klemmetilordning X Klemmetilordning X21, X22, X31, X Koblingsskjema TPM12B L Ledertilordning prefabrikkert hybridkabel Leveringsomfang... 8 M Merkeskilt... 8 Målskisse TPM12B O Oppbygging av enheten... 9 Overføringsenheter Flat konstruksjon Uformet byggeform P Prefabrikkert hybridkabel S Driftsangivelser for TPM12B Driftstilstander for TPM12B Elektronikk Enhetsbeskyttelse Informasjon om feil Reparasjon Statusetikett TPM12B Sikkerhetsmerknader... 4 Drift og service... 6 Installasjon og idriftsetting... 6 Statusetikett TPM12B T Tekniske data Enhetsdata for TPM12B Generelle tekniske data TPM12B Målskisse TPM12B Tilkobling av overføringsenhet THM10C til TPM12B Tilkobling av overføringsenhet THM10C til TPM12B Tilkobling av overføringsenhet THM10E på TPM12B Trinnvis idriftsetting Typebetegnelse Driftsveiledning MOVITRANS mobil enhet TPM12B

25 Adresser Adresser Tyskland Hovedadministrasjon Produksjon kompetansesenter Bruchsal MidtTyskland Gir / motorer MidtTyskland Elektronikk NordTyskland ØstTyskland SørTyskland SEWEURODRIVE GmbH & Co KG ErnstBlickleStraße 42 D76646 Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 D76642 Bruchsal SEWEURODRIVE GmbH & Co KG ErnstBlickleStraße 1 D76676 GrabenNeudorf SEWEURODRIVE GmbH & Co KG ErnstBlickleStraße 42 D76646 Bruchsal SEWEURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 4042 D30823 Garbsen (ved Hannover) SEWEURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D08393 Meerane (ved Zwickau) SEWEURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D85551 Kirchheim (ved München) VestTyskland SEWEURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D40764 Langenfeld (ved Düsseldorf) Drive Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks SEWHELP Frankrike Produksjon Haguenau SEWUSOCOME 4854, route de Soufflenheim B. P F67506 Haguenau Cedex Produksjon Forbach SEWEUROCOME Zone Industrielle Technopole Forbach Sud B. P F57604 Forbach Cedex Bordeaux Lyon Paris SEWUSOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan B. P. 182 F33607 Pessac Cedex SEWUSOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F69120 Vaulx en Velin SEWUSOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F77390 Verneuil I'Etang Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tlf Faks Tlf Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks Algerie Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue ElHarrach Alger Tlf Faks Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tlf Faks /

26 Adresser Australia Melbourne SEWEURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tlf Faks Sydney SEWEURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tlf Faks Townsville SEWEURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814 Tlf Faks Belgia Brussel SEW CaronVector S.A. Avenue Eiffel 5 B1300 Wavre Tlf Faks Brasil Produksjon Sao Paulo SEWEURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP Cep.: Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil. Tlf Faks Bulgaria Sofia BEVERDRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG1606 Sofia Tlf Faks Canada Toronto Vancouver SEWEURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEWEURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEWEURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada. Tlf Faks Tlf Faks Tlf Faks Chile Santiago de Chile SEWEURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCHSantiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura Santiago Chile Tlf Faks Colombia Bogotá SEWEURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tlf Faks Danmark København SEWEURODRIVEA/S Geminivej 2830 DK2670 Greve Tlf Faks /2006

27 Adresser Elfenbenskysten Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l'afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Estland Tallin ALASKUUL AS Reti tee 4 EE75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tlf Faks Tlf Faks Finland Lahti SEWEURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN15860 Hollola 2 Tlf Faks Gabon Libreville Electros B.P Libreville Tlf Faks Hellas Aten Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR18545 Piraeus Tlf Faks Hong Kong Hong Kong SEWEURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tlf Faks India Baroda SEWEURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tekniske avdelinger Bangalore SEWEURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Tlf Faks Tlf Faks Irland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tlf Faks Island Reykjavik Velaverk ehf Boholti 8 IS 105 Reykjavik Israel TelAviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tlf Faks Tlf Faks Italia Milano SEWEURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I20020 Solaro (Milano) Tlf Faks /

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D Utgave 04/2001 Installasjonsveiledning 1051 5429/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 1.1 Sikkerhetsmerknader og advarsler... 4 1 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N Variator VARIBLOC og tilbehør Utgave 08/2000 Driftsveiledning 0922 1956 / N SEW-EURODRIVE 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppbygging av VARIBLOC... 6 3.1 Typebetegnelse... 6 3.2 Oppbygging

Detaljer

Kompakt driftsveiledning

Kompakt driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ *21375518_0215* Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C Utgave 02/2015 21375518/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK Utgave 07/2000 Driftsveiledning 09188924 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Beskrivelse av komponentene... 5 2.1 Drift med slurekobling

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 02/2007 11502738 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 02/2007 11502738 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Operatørpaneler DOP11B Utgave 2/27 1152738 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRVE Driving the world nnhold 1 Viktige merknader... 5 1.1 Sikkerhetsmerknader

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. Operatørpaneler DOP11A EE410000. Systemhåndbok. Utgave 09/2004 11277017 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. Operatørpaneler DOP11A EE410000. Systemhåndbok. Utgave 09/2004 11277017 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Operatørpaneler DOP11A EE41 Utgave 9/24 1127717 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11A. Systemhåndbok. Utgave 05/2006 11424338 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11A. Systemhåndbok. Utgave 05/2006 11424338 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Operatørpaneler DOP11A Utgave 5/26 11424338 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRVE Driving the world nnhold 1 Viktig informasjon... 5 1.1 Sikkerhetsmerknader

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 11/2008 16666925 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 11/2008 16666925 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Operatørpaneler DOP11B Utgave 11/28 Systemhåndbok 16666925 / NO SEW-EURODRVE Driving the world nnhold 1 Generell informasjon... 5 1.1 Hvordan bruke

Detaljer

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.)

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.) NO Monterings- og serviceanvisning Gjelder for variantene: (-fl./2-fl.) F (-fl.) F-IS (2-fl.) F/R (-fl./2-fl.) 6090-0 Innholdsfortegnelse Symboler og grafiske virkemidler...4 Produktansvar...4 Andre dokumenter

Detaljer

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Master S 400, 500 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de

Detaljer

icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com

icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com x Oversikt Parker Hannifins IPD Z2 er en online laserpartikkeldetektor. Denne mineralbaserte

Detaljer

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bruksanvisning 30MI Vaskulært behandlingssystem (Komprimerbart bentrekk) INNHOLD FORMÅL MED DENNE ENHETEN... 3 KONTRAINDIKASJONER... 3 ADVARSLER... 3 FORSIKTIGHETSREGLER...

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07 N 24V-25A 4165*no Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 N 4156 NO Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 2/31 4156 NO Innhold

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer