SIKKERHETSDATABLAD BHT Food Grade

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD BHT Food Grade"

Transkript

1 Version no: NO/3 Page: PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFISERING 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: BHT FOOD GRADE REACH nr Kjemisk navn: 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Synonymer: 2,6-di terc-butyl-4-methyl phenol 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot Anvendelsesområde: Antioksidant av næringsmiddeltype (E-321) Antioksidant for fôr 1.3. Bedriftsidentifikasjon Bedriftidentifikasjon: Tel Fax Nødtelefon Giftinformasjonen: Telefonnummer: FAREMÆRKNING 2.1. Klassifisering av produkt eller blanning Klassifisering EC 67/548 eller EC 1999/45 Klassifisering: N; R50-53 Fareklasse- og kategorikoderegulering EC 1272/2008 (CLP) Miljøfarer: Farlig for vannmiljøet akutt fare Kategori 1 OBS (CLP: Aquatic Akutt 1) H400 Farlig for vannmiljøet kronisk Kategori 1 OBS (CLP: Aquatic Kronisk 1) H Skilt (merking av kolli) Merking EC 67/548 eller EC 1999/45 Symbol(er): N : miljøfarlig - R-setning(er): R50/53 : Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. - S-setning(er): S61 : Unngå utslipp til miljøet. Se produktdatablad for ytterligare informasjon.

2 Version no: NO/3 Page: 2-11 Merkingsregulering EC 1272/2008 (CLP) Hazard piktogrammer Signal ord: Hazard uttalelser: Advarsel H410 : Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Forebyggende uttalelser Forebyggelse: P273: Unngå å løslate å miljøet. Respons: P391: Samle opp spill. Avfallshåndtering: P501: Ta hånd om dette materiale og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg Andre farer Andre: Ikke etableret 3. PRODUKTINFORMASJON Stoff / Blanding: Stoff. Farlig(e) komponent(er) Bestanddel-navn Indhold CAS nr EC nr EC Index Klassifisering 2,6-di-tert-butyl-p-cresol: >/= 99.9 % N; R50-53 Aquatic Acute 1 _ H400 Aquatic Chronic 1 _ H FØRSTEHJELP 4.1. Beskrivelse Innånding : Hudkontakt : Øyenkontakt : Svelging : Personen bringes ut i frisk luft. Ved ubehag, søk legehjelp (vis merkelapp hvis mulig). Ta straks av tilsølte klær og vask huden med vann og mild såpe. Kan gi hudirritasjon. Skaff legehjelp ved vedvarende smerte eller røhet. Skyll øyeblikkelig med rikelig vann. Kan gi irritasjon av øynene. Skaff legehjelp ved vedvarende smerte, blinking, tåreproduksjon eller røhet. Ved ubehag, søk legehjelp. Fremkall ikke brekninger. Ikke gi en bevissløs person noe gjennom munnen Symptomer Symptomer vid bruk: Antas ikke å være betydelig fare under vanlige bruksforhold.

3 Version no: NO/3 Page: Andre opplysninger Generelt: Bemerkning til lege: Andre opplysninger: Giv aldri nå i munn å en ubevisst person. Ved ubehag, søk legehjelp (vis merkelapp hvis mulig). Behandles symptomatisk. Antas ikke å være betydelig fare under vanlige bruksforhold. 5. BRANNVERN 5.1. Brannslukningsmiddel Egnete slukningsmidler: Skum. Vannspray. Torrpudder. Karbondioksyd. Sand. Uegnete slukningsmidler: Bruk ikke hard vannstråle. Omgivende brann: Bruk vannspray eller damp for å kjøle av utsatte containere Spesifikke faremomenter Brannklasse: Ikke klassifisert som brennbar, men kan brenne. Farlige forbrenningsprodukter: Karbonmonoksyd. Karbondioksyd Anbefalinger Beskytt mot brann: Spesielle tiltak: Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig beskjermende utstyr, inklusivt respirasjonsbeskjerming. Forsiktighet i tilfelle av kjemisk brann. Unngå (hindre) at vann for bekjemping av ild kommer ut i omgivelserne. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forholdsregler, Verneutstyr, Nødprosedyrer For redningspersonell: Tekniske tiltak: For ansatte: Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Pust ikke inn støv. Unngå innånding av damp. Rengjøringspersonale må ha skikkelig verneutstyr. Sørg for at det luftes godt. Se avsnittet 8. Unngå produksjon av støv. Eliminer alle mulige tenningskilder. Ta i akt sikkerhetsforskrifter mot statiske ladninger. Evakuer unødvendig bemanning Miljøforholdsregler Miljøforholdsregler: Forhindre utslipp i kloakk og offentlige vann. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann Rensemetoder Rensemetoder: Bruk ikke vann til rengjøring. Spill oppsamles i en passende beholder. Gjenbrukes eller resirkuleres om mulig. Skal avhendes på forsvarlig vis i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser. Hold rengjøringsvann separat. Avhendes siden på forsvarlig vis i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser. Bruk egnede containere. Minimaliser produksjon av støv.

4 Version no: NO/3 Page: Henvisning til andre sektioner Se avsnit 8 Eksponeringskontroll / Personbeskyttelse. 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Personbeskyttelse: Bruk anbefalt verneutstyr for personale. Se avsnittet 8. Tekniske vernetiltak: Vis ytterste forsiktighet for å unngå statisk-elektrisk ladning. Sørg for skikkelig jording. Sørg for god ventilasjon i forarbejdningsområdet for å hindre danning av damp. Håndtering: Vask hendene og andre ubeskyttede hudpartier med mild såpe og vann før der spises, drikkes, røykes eller der gåes fra arbejdet. Spesielle forsiktighetsregler: Unngå produksjon av støv. Pust ikke inn støv. Unngå innånding av damp. Unngå kontakt med hud, øyne og klær Lagring Lagring: Lagres fjernt fra: Emballasje: Hold emballasjen lukket når den ikke brukes. Lagres på et tørt, kjølig og luftig sted. Lagringstemperatur: <50 C. Oppbevares kun i opprinnelig emballasje. Oksyderingsmiddel. Sterke syrer. Sterke baser. Direkte sollys. Ved bruk med næringsmidler må der ikke oppbevares sammen med skadelige, giftige eller svært giftige produkter. Tenningskilde. Papirsekke med innerside av polyethylen. Fibertønne. Big-bag Spesifikk sluttbruk Spesifikk sluttbruk: Antioksidant av næringsmiddeltype (E-321) Antioksidant for fôr 8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONBESKYTTELSE 8.1. Eksponeringskontrol Personbeskyttelse: Personbeskyttelse: Unngå al unødvendig eksponering. Åndedrettsbeskyttelse: Bruk godkjent respirasjonsbeskyttelse dersom det er fare for at større mengder støv frigjøres. Håndbeskyttelse: Bruk PVC hansker.

5 Version no: NO/3 Page: 5-11 Hudbeskyttelse: Hvis det er sannsynlig at hud eller klær vil bli tilsølt, skal man bruke beskytttelsesbekledning. Bruk vernesko som tåler kjemiske produkter. Øyenbeskyttelse: Vernebriller med sideskærm bør brukes for å forhindre skader forårsaket av rundtsvevende partikler og / eller forhindre øyekontakt med stoffet. Andet: Spis, drikk eller røyk ikke under bruk. Arbeidshygieine: Tekniske verne tiltak: Klæerne skal vaskes før de tas i bruk igjen. Man skal vaske hendene og andre ubeskyttede hudpartier med mild såpe og vann før man spiser, drikker, røyker eller går fra arbeidet. Sørg for lokalt utsugningsanlegg eller vanlig romventilasjon for å hindre at en utseettes for mer støv enn nødvendig Kontrollparametre DN(M)EL: PNEC: - 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Dermal: 0.5 mg/kg bw/day [ENG] Innånding: 3.5 mg/kg - 2,6-di-tert-butyl-p-cresol PNEC water (freshwater): µg/l [ENG] PNEC water (marine water): µg/l [ENG] PNEC water (intermittent releases): 1.99 µg/l [ENG] PNEC sediment (freshwater): 99.6 µg/kg sediment dw [ENG] PNEC sediment (marine water): 9.96 µg/kg sediment dw [ENG] PNEC soil: µg/kg soil dw [ENG] 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Fysiske egenskaper Fysiske data ved 20º C: Fast. [1013 hpa] Krystallinsk. Farge: Lukt: Luktterskel: ph verdi: Smeltepunkt (º C): Spaltningspunkt (º C): Kokepunkt (º C): Hvitt Karakteristisk Ingen data tilgjengelig Ikke relevant 70º C (Experimental results ) (Estimated results using EPI-Suite (EPA, USA)) [ENG] Ingen data tilgjengelig 265 [1013 hpa] (Experimental results from handbooks and several scientific articles) [ENG] Selvantennelsestemperatur(º C): In accordance with column 2 of REACH Annex VII, the study does not need to be conducted since: [ENG] Fast. Smeltepunkt: </= 160º C Antennelighet (fast, gass): Ikke brannfarlig. (Experimental results) [ENG]. Flammepunkt (º C): Fordampningsrate: 127º C (Experimental results from handbooks [ENG] (Åpent beger)). Ingen data tilgjengelig

6 Version no: NO/3 Page: 6-11 Damptrykk (20º C): Viskositet: Tetthet 20º C (g/cm3): 3.82 Pa (24.85º C ) (Experimental results from a study report (key report)). [ENG] 3.47 cst (80º C); 1.54 cst (120º C); cst (160º C) (Experimental results from handbooks and a scientific article). [ENG] Circa (Experimental results from handbooks and a scientific article). [ENG] Relativ tetthet, væske (vann=1): Ikke relevant. Damptetthet: Løselighet i vann: Ingen data tilgjengelig. 0.6 mg/l (25º C) (Experimental results from handbooks and several scientific articles). [ENG] 9.2. Annen informasjon Eksplosive egenskaper: Ikke eksplosiv. (In accordance with column 2 of REACH Annex VII, the study does not need to be conducted since: [ENG] There are no chemical groups associated with explosive properties present in the molecule). [ENG] Eksplosionsgrense - øvre (%): Ingen data tilgjengelig. Eksplosionsgrense - nedre (%): Ingen data tilgjengelig. Log P oktanol/vann ved 20º C: 5.2 (Experimental results from handbooks and several scientific articles). [ENG] Oksiderende egenskaper:(in accordance with column 2 of REACH Annex VII, the study does not need to be conducted since: [ENG]The substance is incapable of reacting exothermically with combustible materials on the basis of the chemical structure). [ENG] Granulometry: Andre data: Key study. The Particle Size Distribution was measured with a sieve analysis system. The average of 3 determinations is provided. [ENG] 2 mm (10 mesh): 0.4% 1.5 mm: 10.6 % 1 mm (18 mesh): 21.7 % 0.75 mm: 18.4 % 0.50 mm (35 mesh): 11.7 % 0.40 mm: 7.8 % mm (60 mesh): 16.5 % <0.250 mm: 13.0 % pka: 12.2 (20º C) (Key study: Experimental results from published data). [ENG] Surface tension: [ENG] Ikke relevant (fast). Stability in organic solvents and identity of relevant degradation products: [ENG] In accordance with column 1 of REACH Annex IX, the study is only required if stability of the substance is considered to be critical. [ENG] 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Reaktivitet:

7 Version no: NO/3 Page: Stabilitet Kjemisk stabilitet: Stabil under anbefalte lagringsforhold Farlige reaksjoner Farlige reaksjoner: Unngå disse tilstandene Unngå disse tilstandene: Tenningskilde. Varme. Oppløses over 100º C. Kan oppløses i kontakt med: Sterke syrer. Ytterst høye eller lave temperaturer. Direkte sollys Unngå disse materialene Unngå disse materialene: Sterke syrer. Oksyderingsmidler. Alkali løsning. Sterke alkalier Helsefarilge spaltningsprodukter Helsefarlige spaltningsprodukter: Utsatt for høy temperatur kan det oppløses og samtidig slippe fri giftige / antennelige dampe. Røyk. 11. GIFTINFORMASJON Toksikologiske effekter Information om toksisitet: Kan irritere øyne og hud. Akutt toksisitet: Korrosjon: Irritasjon: Allergi: Rat oral LD50 [mg/kg]: >2930 [ENG] LD50 rabbit dermal [mg/kg] >2000 [ENG] (a) Oral: -2,6-di-tert-butyl-p-cresol. LD50: 6000 mg/kg bw. (Key study: Acute oral: Experimental result obtained in a study conducted according to OECD guideline 401). [ENG] (b) Dermal: -2,6-di-tert-butyl-p-cresol LD50: 2000 mg/kg bw (Key study: Acute dermal: Experimental result obtained in a study conducted according to OECD guideline 402. [ENG] The test material was applied to the skin of five animals per sex per dose. LD50 Sprague- Dawley Rat: >2000 mg/kg). [ENG] Ikke irriterende. (Read-across approach). [ENG] Ikke noe allergipotensiale. (Data from published information on patch test results and readacross approach from experimental data on animals with an analogue). [ENG] Arvestoffskadelig egenskap: Ingenting som tyder på mutagen virkning. (Weight of evidence: Experimental results from scientific articles and reviews. Conclusions about the genotoxicity potential of the substance). [ENG] Kreftfremkallende effekt: (Weight of evidence: Experimental results from chronic and carcinogenicity oral studies using different species and published in scientific articles). [ENG] Giftig ved reproduksjon: -2,6-di-tert-butyl-p-cresol NOAEL: 100 mg/kg bw/day (Weight of evidence: Experimental results from chronic and carcinogenicity oral studies using different species and published in scientific articles). [ENG]

8 Version no: NO/3 Page: 8-11 Toksisitet for spesifikke målorgantoksisitet - single: Toksisitet for spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt: -2,6-di-tert-butyl-p-cresol NOAEL: 25 mg/kg bw/day (chronic; rat) Target organs: digestive: liver; urogenital: kidneys; glandular: thyroids; glandular: adrenal gland. [ENG] (Weight of evidence: Experimental results from subacute and chronic oral studies using different species and published in scientific articles and one study report on short-term toxicity in male rats). [ENG] Aspirasjonsfare: 12. MILJØINFORMASJON Toksisitet Informasjon om toksisitet: Meget giftig for vannlevende organismer. Meget giftig for vannlevende organismer, kan foråsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Informasjon om ekologisk effekt LC50-96 timer fisk [mg/l]: (Estimated). [ENG] EC50 Algae [mg/l]: mg/l (96h) (Estimated). [ENG] EC50 Invertebrate [mg/l]: 0.48 mg/l (95%, mg/l) (48h); NOEC: 0.15 mg/l (Experimental results: OECD guideline 202 and EU method C.2.). [ENG] Vedvarende - nedbrytbarhet Vedvarende - nedbrytbarhet: Ikke klart bionedbrytbart. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet Bioakkumulationspoteniale Bioakkumulationspoteniale: BCF: 598 Non bioaccumulative. [ENG] Mobilitet i jord Mobilitet i jord: Mobilitet: Ikke etablert Synker i vann. Absorberes i jord og er ikke mobil Resultater av PBT og vpvb vurdering Resultater av PBT og vpvb vurdering: Annet Miljøforholdsregler: Unngå å løslate i miljøet.

9 Version no: NO/3 Page: AVFALLSHÅNDTERING Metoder til avfallsbehandling Generelt: Destruksjonsmetode: Forurenset emballasje: Unngå å løslate i miljøet. Skal avhendes på forsvarlig vis i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser. Gjenvinnes eller brennes i en godkjent forbrenningsovn. Emballasje som ikke kan renses skal fjernes som avfall på lik linje med stoffet selv. 14. TRANSPORT INFORMASJON Generel informasjon Landtransport (ADR-RID) UN No.: 3077 Offisielt skipningsnavn: MILJØSKADELIG STOFF, FAST FORM, N.O.S. (2,6-di-tert-butyl-p-cresol). Merkning ADR: 9 H.I. nr: 90 ADR klasse: 9 ADR klassifiseringskode: M7 ADR gruppe: III ADR begrenset mengde: LQ 27 ADR tunnelkode: E: Passage forbidden through tunnels of category E. [ENG]

10 Version no: NO/3 Page: ADR informasjon om ekologisk effekt: Kronisk toksisitet Sjøtransport (IMDG) [English only] Offisielt skipningsnavn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (2,6-di-tert-butyl-pcresol). UN No.: 3077 EmS nr.: F-A S-F Flytransport (ICAO-IATA) [English only] Offisielt skipningsnavn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (2,6-di-tert-butyl-pcresol) UN no.: 3077 ERG-nr. 9L 15. INFORMASJON IFØLGE LOVGIVNINGEN Forskrift / lovgivning Sikkerhets-, helse-, og miljølovgivning eller forskrift spesifikk for stoffet eller blanningen: Se at alle nasjonale / lokale bestemmelser blir observert. WGK klasse (Tyskland): 1. (ld. Nr.: 724) Sikkerhetsvurdering Sikkerhetsvurdering: A Chemical Safety Assessment has been carried out. [ENG] 16. ANNEN INFORMASJON Forkortelser og akronymer: Ikke relevant. Anvendte kilder: REGULATION (EC) NO 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006. Fuldstendig tekst i R-setninger i kapittel 2 og 3: R50/53: Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Fuldstendig tekst i H-setninger i kapittel 2 og 3: H400: Meget giftig for vannlevende organismer. H410: Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Andre opplysninger: Kontakt den lokale forhandleren eller agenten hvis du vil vite mer. Informasjonen i dette dokumentet skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer produktet. Some phrases in this Safety Data Sheet may be shown in English as they are extracted directly from the available CSR. [ENG]

11 Version no: NO/3 Page: Anbefalt bruk og begrensninger - Spesifik bruk: Antioksidant av næringsmiddeltype (E-321) Antioksidant for fôr Sikkerhetsdatabladets innhold og format er i overensstemmelse med EF-kommisjonens REACH Regulation (CE) No. 1907/2006 og European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR). ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til. Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvert ansvar for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen på sikkerhetsdata-arkene gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et annet produkt. Dokumentslutt

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444 DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFISERING AV PREPARATET: HANDELSNAVN: Handelskode: 1442 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANT IDENTIFISERT

Detaljer

Sikkerhetsdatablad NAU105 Gloss Enamel Green Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14

Sikkerhetsdatablad NAU105 Gloss Enamel Green Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14 Page 1 of 11 Sikkerhetsdatablad NAU105 Gloss Enamel Green Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14 Overensstemmer med kravene i EF-forskrift nr.1907/2006 (REACH), vedlegg II. AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 20 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 1276 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad YBD201 Micron Superior Red Versjon nr. 1 Siste revisjonsdato 19/04/12

Sikkerhetsdatablad YBD201 Micron Superior Red Versjon nr. 1 Siste revisjonsdato 19/04/12 Page 1 of 10 International Paint Ltd. Sikkerhetsdatablad YBD201 Micron Superior Red Versjon nr. 1 Siste revisjonsdato 19/04/12 Overensstemmer med kravene i EF-forskrift nr.1907/2006 (REACH), vedlegg II

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/11 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes ikke bestemt Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC-direktiv 1907/2006-453/2010 SIKKERHETSDATABLAD Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med ECdirektiv 1907/2006453/2010 SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU

Sikkerhetsdatablad i hht. 1907/2006/EU 1.) Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og firmaet Handelsnavn Kobberoksydul, rød Produktidentifikatorer Stoffets navn DIKOBBEROKSID REACH registreringsnr. 01-2119513794-36 Relevante identifiserte

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer