HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012 Handlingsplan for 2012 er skrevet i tråd med Strategi for folkehelsearbeidet i Nord- Trøndelag , og med utgangspunkt i de satsningsområdene som skisseres i partnerskapsavtalen om folkehelse mellom Steinkjer kommune og Nord- Trøndelag fylkeskommune, gjeldende Partnerskapsavtalen skal bidra til en helhetlig og framtidsrettet utvikling av regionens og kommunens folkehelsearbeid. Flere av tiltakene berører flere innsatsområder. Oppsettet blir derfor litt kunstig, men dette er nødvendig for å få til en systematisk oversikt. Flere av tiltakene er videreført fra handlingsplanen for 2011, og nye har kommet til. De skisserte innsatsområdene for folkehelsearbeidet er: Fysisk aktivitet og kosthold/ernæring, Rus- og tobakksforebygging Psykisk helse Kultur og helse Andre Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen. Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å: Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil. Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Forebygge sykdommer og skader. 1

2 I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. En rekke forhold påvirker befolkningens helse, som for eksempel sosiale og økonomiske faktorer, miljørelaterte faktorer, levevaner og livsstil. Folkehelsearbeid er bevisst, systematisk arbeid rettet mot disse faktorene. Et mål for folkehelsearbeidet er å oppnå flere gode leveår med god helse, og reduserte helseforskjeller gjennom og: Identifisere og påvirke viktige faktorer for helsen. Styrke helsetjenestens forebyggende innsats. Bidra til at alle samfunnssektorer ivaretar helse. Steinkjer kommune har mange prosjekter og tjenester som er en del av kommunenes samlede innsats for folkehelsearbeidet. Disse er forsøkt skissert gjennom denne handlingsplanen. Detaljene i prosjektene og tjenestetilbudene er ikke tatt med, da dette ville gjort handlingsplanen for omfattende. Ta gjerne kontakt med folkehelsekoordinator for å få nærmere opplysninger og utfyllende informasjon. Fysisk aktivitet og kosthold/ ernæring: Sykkelbyen Steinkjer Strategien er å øke satsinga på, og legge til rette for sykling i tettsteder og byer. På nasjonalt plan er det organisert et nettverk av byer som ønsker å satse på dette. Steinkjer og Stjørdal er de to sykkelbyene i Nord-Trøndelag. Sykkelkart i Steinkjer for små fota og lange fota familieturer lokalt Lavterskel sykkelturer for barnefamilier. Sykkelkart i sentrumsområdet med beskrivelse av turene. 2 Deltagelse i prosjektgruppa. Folkehelsetiltak rettet mot sykling. Gjennomføring av tiltaksliste i henhold til prioriteringer i løpet av prosjektperioden. Samarbeide med Nord- Trøndelag bedriftsidrettskrets om utviklingen av prosjektet. Utvide til flere kretser/ grender i Aktivitetsbrosjyren fysisk aktivitet, helse og velvære i Steinkjer Oversikt over aktivitetstilbud i regi av frivillige lag og organisasjoner i Steinkjer. Oppdatere brosjyren på kommunens hjemmeside. FYSAK- løyper Trimløyper i og rundt sentrum. Trimløypa ut til Bogakaia utvides. Mulighet for trimløype med utgangspunkt i utsmykninger/ skulpturer i byen utredes. Samarbeid med Plan og natur og Kultur.

3 FYSAK- skolene Lavterskel fysisk aktivitet i barneskolen hver dag. 7 barneskoler deltar. Følge opp skolene systematisk med møter. Gi økonomisk støtte til aktivitetstiltak/ utstyr etc. Nettverkssamlinger. FYSAK Egge ungdomsskole Lavterskel fysisk aktivitet 30 minutter daglig. Legge til rette for å utvikle FYSAK positivt. Se på muligheten for FYSAK ved Steinkjer ungdomsskole. Campus Steinkjer Frisklivsbarnehage Campus Steinkjer skal utvikles til å bli et regionalt kompetansesenter for idrett og et kraftsentrum i trøndersk idrett gjennom samarbeid mellom skole, frivillig idrett og næringsliv. Steinkjer kommune er en av eierne av prosjektet. Hovedmål er å fremme trivsel og sunn livsførsel i barnehagen, å fremme barnehagens holdningsskapende og helsefremmende arbeid og å styrke familienes muligheter og valg for trivsel og sunn livsstil gjennom hele livet. Innsatsområder er fysisk aktivitet, friluftsliv/naturopplevelser og kosthold. Psykisk helse og rus/ tobakk er også sentrale områder. Deltagelse i nettverksgruppe. Utvikle samhandlingsarena mellom skole, idrett og folkehelse. Være en samarbeidspartner i folkehelsespørsmål knyttet til Campusutviklinga. Utvikle modell for frisklivsbarnehage med fokus på helsefremmende arbeid i barnehage. 3- årig pilotprosjekt i Sørlia barnehage. Samarbeidsprosjekt mellom flere enheter og tjenester i avdeling for helse og rehabilitering og skole og barnehage med bredere fokus på fysisk aktivitet. Videreføre prosjektet på bakgrunn av årsrapport 2011, og ny søknad til Folkehelsekomiteen i N-T. Psykisk helse: Treningskontakt Et utviklingsprosjekt for å se om mennesker med rus- og/eller psykiske problemer/ lidelser kan ha positivt utbytte av å få tildelt en treningskontakt. Samarbeidsprosjekt mellom helse og rehabilitering, kultur og NAV. Følge opp politisk vedtak Videreføre arbeidsgruppe for utvikling av treningskontakttilbudet. 3

4 Folkehelseseminar Lag, foreninger og andre interesserte inviteres til folkehelseseminar med et gitt tema. Arrangere folkehelseseminar i løpet av høsten Finne aktuelle samarbeidspartnere. Gårdbrukerens sikkerhetsnett Forebyggende tiltak for gårdbrukere i stress og krise. Mål om tidlig identifisering av bønder som sliter, for å unngå at problemene blir så store at det går ut over både dyr og menneskers liv og helse. Rådgivning i folkehelsespørsmål. Arrangere intern temadag med tverrfaglig bredt sammensatt gruppe både internt og eksternt. Grønt miljø og helse Verdensdagen for psykisk helse Samarbeidsprosjekt mellom Steinkjer kommune, Mittuniversitetet og HiNT, hvor studenter kan gjøre utviklingsarbeid i forhold til grønt miljø/ park/ friluftsliv og påvirkning på folks helse. Årets tema er: Vær med! Spre kunnskap og snakk sammen, og handler om forebygging og alminneliggjøring av psykiske helseplager, og samhandling på tvers av fagområder. Rådgiver i folkehelsespørsmål. Deltagelse i eventuell prosjektgruppe. Deltagelse på Steinkjer kommunes markering av verdensdagen. Delta på dialogkonferanser, og på andre arenaer hvor temaet belyses. Livsglede Undervisnings-/ temaprosjekt med fokus på psykisk helse, fysisk aktivitet, kosthold, mestring og sunn livsstil. Knyttet opp mot Verdensdagen for psykisk helse. Samarbeid med skolehelsetjenesten og flere helsesøstre. Rus og tobakksforebygging: Tobakksstrategi Ny nasjonal tobakksstrategi ( ) kommer. Man anslår at barn i aldersgruppen 0-12 år i Norge utsettes regelmessig for passiv røyking. Innsatsområder: Røykeslutt, røykfrie områder, kommunikasjon kampanjer og organisering av tobakksarbeidet. Rådgiver for nedsatt gruppe som jobber med mål om tobakksfri arbeidstid i Steinkjer kommune. 4

5 Tobakksforebygging ungdom FRI er det største tobakksforebyggende programmet for ungdom som er satt i gang i Norge noen sinne. 3- årig program. FRI er tilpasset læreplanen og vektlegger spesielt sosial, muntlig og digital kompetanse. Hver leksjon dekker flere mål i læreplanen (LK06). "Verdens tobakksfrie dag" Den 31. mai hvert år rettes den globale oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer Oppfordre skolene til deltagelse i FRIprogrammet. Ha oversikt over FRI- programmet i ungdomskolen. Samarbeid med folkehelserådgiver hos Fylkesmannen. Markere dagen årlig lokalt. Kultur og helse: Kulturarrangement Steinkjer Lavterskel kulturarrangement i løpet av Utvikle samarbeidet med kulturavdelingen. Utvikle samarbeidet med lag og foreninger. SommerHuze Campus Steinkjer Kultur- og friluftsaktiviteter for barn og ungdom siste uke i sommerferien Lavterskel- tilbud om åpen hall for ulike grupper. Forebyggingsstrategi familier, barn og ungdom, flykninger og andre. Deltagelse i arbeidsgruppa for SommerHuze. Videreutvikle aktivitetene på friluftsdag under SommerHuze. Deltagelse i kommunal arbeidsgruppe. Samarbeid med kulturavdelingen og flere. Aktivt jobbing mot Campus Steinkjer med tanke på samarbeid omkring utsatte grupper. Steinkjer bibliotek Utstillinger og leselystkampanjer etc. Undersøke mulighetene for tettere samarbeid opp mot barn og unge. Andre: Partnerskapsavtale om folkehelsearbeid med Partnerskap for folkehelse er i en rekke sentrale Fortsette å utvikle samarbeidet med Nord- Trøndelag fylkeskommune dokumenter fremhevet som den anbefalte fylkeskommunen i henhold til avtalens innhold. 5

6 HUNT- samarbeidet Folkehelsemidler Tilskudd- og støtteordninger Frisklivssentral Ressurssenter for seniorer samarbeidsformen mellom regionalt og lokalt nivå for et godt folkehelsearbeid. Partnerskapsavtalen skal bidra til en helhetlig og framtidsrettet utvikling av regionens og kommunens folkehelsearbeid. Samarbeid med HUNT om ulike prosjekter, temadager, forelesninger etc. Folkehelsemidler kan tildeles som et årlig engangsbeløp til lag og foreninger som søker om støtte til lavterskeltilbud. Dette innebærer tilbud som skal nå en stor gruppe av befolkningen, og som gjerne er av helsefremmende eller forebyggende karakter. Økonomiske stimuleringsmidler lokalt, regionalt og nasjonalt. Nasjonalt satsningsområde. Frisklivssentralene blir stadig viktigere i kommunehelsetjenestens arbeid for å fremme helse og forebygge sykdom i tråd med samhandlingsreformen. Tilbudet er en del av kommunehelsetjenesten og skal tilby individuell veiledning, motivasjonssamtale, gruppetilbud for fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Helsedirektoratet har utarbeidet en egen veileder for etablering av frisklivssentraler. Det vil bli et økende antall eldre innbyggere i Steinkjer de kommende årene. Gjennom informasjonsarbeid og forebyggende arbeid, vil krevende hjelpebehov kunne utsettes. Deltagelse i nettverk med folkehelsekoordinatorer fra hele fylket. Søke om økonomiske aktivitetstilskudd til folkehelsetiltak. Kunnskapsbasert folkehelsearbeid basert på datamateriale fra HUNT- rapporten (2011). Målrettet bruk av tilbakeføringsdata. Gi støtte til lag og foreninger i folkehelsetiltak opp mot satsningsområder. Annonsering og markedsføring. Kvalitetssikre søknad, søknadskriterier og rapportering i tilknytning til dette. Være oppdatert på tiltak, aktiviteter og prosjekt innenfor folkehelse som kan kvalifisere for tilskudd innenfor ulike områder. Søke på midler der det er mulig via Tilskuddsportalen. Følge opp rapport fra delprosjekt "Frisklivssentraler" i kommunehelsesamarbeidet mellom Snåsa, Inderøy, Verran og Steinkjer. Samarbeide med Frisklivskoordinator som ansettes i prosjektstilling. Bistå med data fra Seniorforskninga til TFoU. 6

7 Strategi folkehelse Steinkjer Interkommunalt folkehelsesamarbeid "Fra kunnskap til handling, og fra handling til kunnskap". Formålet med opprettelse av ressurssenteret er å opprettholde helse og livskvaliteten til seniorene i Steinkjer kommune, ved å legge til rette både for god variasjon av tilbudene i samhandling med frivillige lag og organisasjoner, forebyggende hjemmebaserte tjenester og hjelp til deltakelse i samfunnsaktiviteter og kultur. Strategi for folkehelsearbeidet i Nord- Trøndelag , samhandlingsreformen og forslag til ny lov om folkehelse gjør det nødvendig å se på en felles sektorovergripende strategi for folkehelsearbeidet i Steinkjer kommune. Rådmann, kommuneoverlege, prosjektleder kommunehelsesamarbeid og avdelingsledere involveres. Invitere til drøfting og utvikling av interkommunale folkehelseprosjekt. Forsknings- og utviklingsprosjekt basert på rapport 2011/06 "Kunnskapsbasert folkehelsearbeid". Samarbeid mellom kommunene, Nord- Trøndelag fylkeskommune og Senter for helsefremmende forskning ved NTNU. Rådgiver og koordinator i plan- og strategiarbeidet i kommunen, med tanke på å ivareta folkehelseperspektivet. Strategigruppe for folkehelse/ folkehelsekomite bør etableres. Videreutvikle folkehelse som ett av fire satsningsområder i kommuneplanen fra Lage prosjekt på folkehelsesatsinger basert på forskning, bl.a. HUNT- data og kommunehelseprofiler. Vikna, Malvik og Steinkjer kommune er deltagere. Bistå i utvikling av tverrsektorielle og tverrpolitiske samhandlingsarenaer for å gjøre forskningsbasert kompetanse på folkehelseområdet tilgjengelige. Andre prosjektet kan også komme til i planperioden, da det hele tiden er tett samhandling opp mot andre avdelinger og sektorer innenfor folkehelse. Stortingsmelding 47, Samhandlingsreformen, ledet til forslag om to nye lover, nemlig forslag til ny folkehelselov, og forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester. Disse har nå vært ute til høring, og planlegges iverksatt

8 Rapporten fra HUNT forskningssenter og Nord- Trøndelag fylkeskommune (februar 2011) ser på endringer i folkehelsen fra HUNT 1- HUNT 3. Her er det interessante data som kommunene må ta inn over seg, og som kan gjøre oss i stand til å kvalitetssikre folkehelsearbeidet på en enda bedre måte, gjennom kunnskapsbasert, målrettet og strategisk jobbing. På bakgrunn av dette har Steinkjer kommune behov for å se på den videre organiseringa av folkehelsearbeidet, og se på strategier og føringer for den videre samhandlinga knyttet opp mot folkehelsearbeidet i kommunen, andre kommuner og fylkeskommunen. Hanne Bjugan Folkehelsekoordinator Tlf: Mobil:

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

VEDLEGG TIL ARKIVSAK 08/1106. Handlingsplan for folkehelsearbeidet Lebesby kommune Liv og lyst i lys og mørke

VEDLEGG TIL ARKIVSAK 08/1106. Handlingsplan for folkehelsearbeidet Lebesby kommune Liv og lyst i lys og mørke VEDLEGG TIL ARKIVSAK 08/1106 Handlingsplan for folkehelsearbeidet Liv og lyst i lys og mørke Folkehelsegruppen nov 2008 Handlingsplan for folkehelsearbeidet 2008-2009. 1.0 Bakgrunn. var tidligere en av

Detaljer

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Innst. 380 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Meld. St. 19 (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Innhold

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Lund kommune Folkehelseplan 2014-2017

Lund kommune Folkehelseplan 2014-2017 Lund kommune Folkehelseplan 2014-2017 Foto: Lund kommune Innhold Foto: Moi IL 1. Innledning... 3 2. Folkehelse i Lund... 3 2.1. Kommunens rolle... 3 2.1.1. Styringsgruppa for folkehelse... 3 2.1.2. Partnerskap

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer