NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON A.S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON A.S"

Transkript

1 iridustrielt NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON A.S Postboks 23, 5848 Bergen. Telefon: Telefaks: Rapport nr: Revisjon nr: I Dato : Prosjekt nr: Rapportens tittel : Kontrollert av Kåre Segadal Limonen - avfettingsrniddel og arbeidsmiljøfaktor. Toksisitet og mekanismer ved samtidig eksponering for oksygen. Godkjent Klient/oppdragsgiver: NHO ved NHOs Arbeidsrniljøfond, Statoil, Norsk Klients/kontaktpersons referanse: Hydro, Exxon Mobil, Statens Forurensningtilsyn, Stolt-Rockwater Joint 5. Møllerud, NITO; E.W. Svendsen, Statoil; H. Venture og Oljedirektoratet Holm, SFT; B. Sandvik, Stolt-Rockwater JV. Arbeidet utført av : Rune Djurhuus, Veslemøy Rolseth, Torill Sage, Anne Gurd Lindrup, Harald Sundland og Asbjøm Svardal. Rapportskrivers signatur: Sammendrag : Limonen er et monoterpen som finnes i en rekke planter og spesielt i sitrusfrukter. Det har vært lansert som et alternativt avfettingsmiddel i industriell sammenheng for å erstatte halogenerte hydrokarboner. Lirnonen og eventuelle reaksjonsprodukter vil i økende grad være aktuelle som kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. En arbeidsatmosfære består oftest av en rekke kjemiske faktorer, og noen av disse kan sannsynligvis danne frie radikaler. Slik forurensning kan føre til en overbelastning av cellulære avgiftningsmekanismer og resultere i synergistiske skadeeffekter. I det foreliggende arbeidet er kombinasjonen av lirnonen og oksygen benyttet som en forenklet modell for å undersøke kombinasjonseffekter av kjemisk forurensning i arbeidsatmosfæren. Humane lungeceller i kultur er brukt som biologisk modellsystem og eksponert for limonen i kombinasjon med hhv 20 og 50 % oksygen. Resultatene tyder på at under betingelser som best etterligner in vivo situasjonen har oksygen og antakeligvis andre oksidative forbindelser ikke noen forsterkende gifteffekt på limonen utover en ren additiv effekt. Undersøkelsene støttet ikke andres antydninger om at oksidasjonsproduktet limonen 1,2-epoksid er den aktive komponenten ved limonen giftighet. Resultatene tyder også på at avgiftning av lirnonen i humane lungeceller ikke involverer glutationsysternet og peker på mulige langtidseffekter. Fordi dykkere puster i en atmosfære med forhøyet oksygenpartialtrykk bør man være klar over den additive effekten av limonen og oksygen når kvaliteten på pustegassen til dykkere skal evalueres. Tilgjengelig kunnskap viser at virkningsmekanismen for limonen på biologiske systemer i kombiiiasjon med oksidative forbindelser ikke er klarlagt. I lys av at mennesker hyppig eksponeres for slike kombinasjoner anbefales det en videre forskningsinnsats på dette feltet. Rune Enmeord p engelsk: limonene lung ceils oxygen toxicity Emneord på norsk: limonen lungeceller oksygen giftighet ERKLÆRING VED FORDELING: Fortrolig Graderingen gjelder til ISBN: i x Fri Distribusjon Antall Sider : 10

2 INNHOLD SIDE i INNLEDNING 2 2 METODER MODELLSYSTEM EKSPONERFNG FOR OKSYGEN MÅLEPARAMETRE STATISTISKE ANALYSER AV DATA 4 3 RESULTATER AKUTT-GIFTIGE EFFEKTER AV LIMONEN KOMBINASJONSEFFEKTER AV LIMONEN OG OKSYGEN CELLULÆR AVGIFTNING LANGTIDSEFFEKTER 6 4 KONKLUSJONER 8 5 TILTAK FOR INFORMASJONSSPREDNING 8 6 LITTERATURREFERANSER 8 7 KONTAKTPERSON 9

3 2 INNLEDNING Limonen er et monoterpen som finnes i en rekke planter og spesielt i sitrusfrukter. Appelsinskallolje består f.eks. av mer enn 90 % lirnonen. Det brukes kommersielt i lave konsentrasjoner som aromatilsetning i en del næringsmidler, kosmetikk og i en rekke husholdningsartikler, bl.a. rengjøringsmidler. Det har i de senere år vært lansert som et alternativt avfettingsmiddel i industriell sammenheng, bla for å erstatte halogenerte hydrokarboner som bryter ned ozonlaget. I disse produktene varierer innholdet av limonen fra noen få prosent og opp til 100 %. Pinen og karen er to andre terpener som kjemisk sett ligner på limonen og som finnes i betydelige mengder i trevirke. Nylige svenske undersøkelser har indikert at arbeidstakere på sagbruk og snekkerverksteder er eksponert for betydelige mengder terpener, i en del tilfeller over gjeldende grenseverdier for yrkeseksponering. Resultatene indikerer både akutte og kroniske reduksjoner i enkelte lungefunksjonspararnetre (1). Vi har tidligere påvist at lirnonen ofte er tilstede i betydelige mengder i atmosfæren i trykkkamre der dykkere oppholder seg under metningsdykking (2). Det synes klart at limonen og andre monoterpener samt eventuelle reaksjonsprodukter som kan dannes fra disse i atmosfæren i økende grad vil være aktuelle som kjemiske arbeidsrniljøfaktorer. Limonen er bare moderat akutt-giftig i dyreforsøk, og har primært vært betraktet som et allergifremkallende stoff. På grunn av den kjemiske strukturen kan limonen lett oksideres. Tidligere undersøkelser har vist at allergipotensialet økte når limonen ble eksponert for luft, og det har vært antatt at oksidasjonsproduktet limonen I,2-epoksid var den aktive kornponenten (3). En undersøkelse utført på mennesker med frivillige forsøkspersoner viste at når de inhalerte luft forurenset med limonen fikk de en liten, men merkbar reduksjon i vitalkapasiteten (4). Det er godt dokumentert at limonen gir kreft i nyrene, men denne effekten er både arts- og kjønnsspesifikk i det den kun oppstår hos hannrotter, dette pga et spesielt protein som finnes i nyrene til disse dyrene (5). Faktisk er limonen vist å ha effekt mqi en del kreftforrner og er nå under klinisk utprøvning som et kjemoterapeutisk middel mot kreft (6). Dette tilsynelatende motstridende faktum er ikke ukjent, cellegifler som brukes i kreftbehandling er i utgangspunktet giftige og kan ha flere typer effekter, noe som bla er avhengig av sammenhengen det gis i. Bortsett fra studiene om allergisk og kreftfremkallende potensial er kunnskapen om gifteffekter av limonen og dets oksidasjonsprodu1rter begrenset. En arbeidsatmosfære vil dessuten oftest bestå av en rekke kjemiske faktorer, og noen av disse kan sannsynligvis danne frie radikaler. Flere rapporter har pekt på at limonen lett kan reagere med andre kjemikalier og danne nye, mer skadelige forbindelser. Det er da også nylig vist at limonen og ozon hadde synergistiske effekter på luftveiene hos mus (7). Kombinasjonen av

4 limonen og en oksiderende forbindelse kan derfor være en forenklet og anvendelig modell for å undersøke kombinasjonseffekter av kjemisk forurensning i arbeidsatmosfæren. 3 Alle dyr og mennesker er utstyrt med en rekke systemer som beskytter oss mot forskjellige skadelige påvirkninger. En av de sentrale forsvarsmekanismene som finnes i alle celler i kroppen hos pattedyr er glutationsysternet. Det avgifter både oksidative forbindelser, frie radikaler og en rekke andre kjemiske forbindelser. Dersom organismen samtidig utsettes for en rekke forskjellige kjemikalier kan disse forsvarsmekanismene overbelastes og føre til betydelige skadevirkninger. Det er kjent fra tidligere at oksygen i seg selv kan være skadelig, og rnerkbare skadelige effekter av oksygen er bl.a. dokumentert hos offshoredykkere som hadde vært eksponert for et forhøyet oksygenpartialtrykk (8). Dette tyder på at i denne sammenhengen klarer forsvarsmekanismene ikke å yte full beskyttelse. Vi har tidligere ved eksperimentelle studier dyrket humane lungeceller i kultur og vist at oksygen har akutt-giftige effekter, har gitt forbigående reduksjon i avgiftningsmekanismen glutation, og at det førte til en vedvarende reduksjon i formeringsevnen til cellene (9, 10). Formålet med det foreliggende arbeidet var derfor å studere kombinasjonseffektene av limonen og oksygen på humane lungeceller ved å benytte oksygen som en modellsubstans for en oksidative forbindelse som er tilstede over alt. Samtidig ønsket vi å skaffe informasjon om mekanismen bak disse effektene ved å sammenligne med effekten av et.de viktigste oksidasjonsproduktene av limonen, og å undersøke hvilken rolle avgiftningssysternet glutation spiller i denne sammenheng. 2 METODER 2.1 MODELLSYSTEM Humane lungeceller (CCD-l9Lu, American Type Culture Collection, USA) ble dyrket i kultur ved 37 C. Cellene ble dyrket på skåler av plast (6 cm i diameter) eller i brønnplater (24 bronner pr. plate, 1, 6 cm i diameter) i et dyrkningsmedium (EMEM) tilsatt 10 % varmeinaktivert, føtalt kalveserum. Cellene ble eksponert for limonen og lirnonen 1,2- epoksid ved å løse de konsentrerte forbindelsene i etanol, og deretter tilsette de i aktuelle mengder til cellekultunnediet. Etter endt eksponeringstid (24-72 timer) ble cellene høstet for måling av forskjellige pararnetere som angitt, eller cellene ble gitt nytt medium uten tilsetninger for å undersøke langtidseffekter. 2.2 EKSPONERTNG FOR OKSYGEN Cellekulturene ble eksponert for oksygen ved å plassere dem i et sylindrisk trykk-kammer i syrefast stål, og deretter skifte ut luften inne i trykk-kammeret med en gassblanding bestående av oksygen på hhv 20 eller 50 %, 5 % karbondioksid (for å holde riktig surhetsgrad i kultunnediet) og resten helium. I tillegg ble det i hvert eksperiment

5 4 inkludert en kontroligruppe som ble behandlet likt med de øvrige bortsett fra at denne ble dyrket i en standard inkubator ved 37 C i en atmosfære bestående av 5 % karbondioksid i luft, 2.3 MÅLEPARAMETRE Flere sentrale cellulære funksjoner ble undersøkt i tråd med tidligere beskrevne metoder (9, 10). Forrneringsevne ble målt ved å telle antall celler før og etter eksponering relativt til en kontroligruppe. Gifteffekter ble uttrykt som en reduksjon i formeringsevnen i løpet av eksponeringsperioden. Cellenes omsetningsaktivitet (metabolisme) ble bestemt ved å måle aktiviteten av et enzym som finnes i mitokondriene i cellene. Cellenes evne til å feste seg på en overflate, deretter dele seg og danne kolonier av celler (klonogent assay) ble også undersøkt ved forskjellige eksponeringer. Avgifiningsmekanismen glutation ble undersøkt ved å måle nivået av både totalt og redusert glutation inne i cellene etter eksponering for lirnonenloksygen. Langtidseffekter ble undersøkt ved å måle tilveksten (antall celler) i kulturene i inntil syv døgn etter endt eksponering. 2.4 STATISTISKE ANALYSER AV DATA Resultatene ble beregnet som gjennomsnitt ± standardavvik a parallelle observasjoner. De ble evaluert vha Students t-test og ved variansanalyse (ANOVA) med Scheffés F, Bonferroni/Dunn og Tukey-Kramer sine prosedyrer for multiple sammenligninger. Effekter ble antatt å være signifikante når p < 0,05. 3 RESULTATER 3.1 AKUTT-GIFTIGE EFFEKTER AV LIMONEN Eksperimenter med økende doser av lirnonen viste at limonen hadde økende gifieffekter på de hurnane lungecellene. Limonen konsentrasjoner opptil 100 jim hadde ikke negative effekter, mens konsentrasjoner over 500 iim var meget giftig og førte til omfattende celledrap i alle de forskjellige metodene som ble benyttet. In vivo data fra dyrestudier har vist at limonen er moderat giftig ved iimtak gjennom murmen sammenlignet med f.eks. fenol (11). Tidligere undersøkelser ved vårt laboratorium og de foreliggende resultatene indikerer derimot at lirnonen er mer giftig enn fenol overfor humane celler og celler fra mus. Denne forskjellen kan tyde på at for noen kjemikalier er celler i kultur en mer sensitiv indikator for lokale skadeeffekter enn det man observerer når man bestemmer dødelige doser etter inntak gjennom munnen på hele dyr. 3.2 KOMBINASJONSEFFEKTER AV LIMONEN OG OKSYGEN Når cellekulturene ble eksponert for limonen og oksygen under betingelser som best etterligner situasjonen for et helt individ (dvs, in vivo) hadde de to kun additive effekter. Det vil si at kombinasjonseffekten var lik summen av effektene limonen og oksygen hadde

6 [Limonen], 1iM Fig.1: Cellulær (metabolsk) aktivitet i humane lungeceller eksponert i 24 timer for lirnonen samtidig med hhv 20 eller 50 % oksygen. Resultatene er fra et representativt eksperiment og er vist i % av de respektive kontrollgrupper (hhv 20 og 50 % oksygen) uten limonen tilsats. Hvert punkt er gitt som gjennomsnittet av seks paralleller ± standardavvik. hver for seg. Et eksempel på dette er vist i Fig. 1, der den cellulære (metabolske) aktiviteten i cellene er en indikasjon på cellenes helsetilstand. Resultatet er her angitt som prosent av kontrolignippen (uten limonen) i hver av de to gruppene eksponert for hhv 20 og 50 % oksygen. Ut fra den kunnskapen man hadde tilgjengelig kunne man forvente at kombinasjonseffekten var større enn summen av de to effektene hver for seg (synergistisk effekt). Flere cellulære parametre ble undersøkt ved tilsvarende eksponeringsbetingelser i en rekke forsøk. Selv om enkelte av disse viste mindre forskjeller og en viss økning i gifteffekt, viste en samlet statistisk analyse (ANOVA) av alle resultatene at oksygen ikke forsterket gifteffekten av limonen utover en ren additiv effekt. Dette tyder på at oksidasjon eller radikaldannelse fra limonen ikke spiller en vesentlig rolle i virkningsmekanismen for giftigheten av limonen. Dette støttes også av det faktum at limonen var mer giftig eim limonen I,2-epoksid ved de fleste metodene som ble benyttet. Dette var noe oveltaskende ettersom andre har indikert at limonen oksideres lett og at limonen i.2-epoksid er den mest aktive komponenten i limonen som er eksponert for luft (12). Det virker usannsynlig at 50 % oksygen ikke vil gi i det minste en delvis oksidasjon av lirnonen. Når de foreliggende

7 resultatene viser at limonen I,2-epoksid var mindre giftig enn limonen og at oksygen ikke reduserte giftigheten av limonen, kan dette tolkes som at oksidasjon av limonen ikke primært resulterer i dannelse av limonen i,2-epoksid men går til andre produkter CELLULÆR AVGIFTN1G Forsøkene viste at oksygen økte glutationnivået betraktelig i tråd med tidligere undersøkelser (10), men at limonen ikke hadde noen signifikant effekt, verken alene eller i kombinasjon med oksygen (Fig. 2). Denne mangelen på respons etter eksponering for limonen kan tyde på at glutationsystemet ikke spiller noen stor rolle i avgiftning av lirnonen, men at evt. beskyttelse foregår via andre mekanismer. (-) 0 ( i I. 0 H [Limonen], j.im Fig. 2: Nivå av avgiflningssystemet glutation i humane lungeceller eksponert i 24 timer for limonen samtidig med hhv 20 eller 50 % oksygen. Totalt glutation er summen av redusert og oksidert glutation i nmol pr. million celler, og hvert punkt er gitt som gjennomsnittet av tre paralleller ± standardavvik. 3.4 LANGTIDSEFFEKTER Tidligere undersøkelser ved vårt laboratorium har vist betydelig og vedvarende reduksjon i veksthastighet hos humane lungeceller i kultur etter at eksponering for oksygen var

8 7 avsluttet (10). De foreliggende resultatene viste at eksponering i 72 timer for et visst nivå av limonen (250 jim) førte til en merkbar reduksjon i veksten (Fig. 3). Etter flere døgn i kultur så det ut som cellene var delvis restituert, men de stoppet å formere seg på et signifikant lavere nivå enn kontrollgruppen. Dette kan tyde på langtidseffekter av limonen. Ved høyere nivå av limonen (300 jim i Figur 3) ble alle cellene enten drept eller fullstendig inaktivert mhp formeringsevne, noe som kan tyde på at der er en skarp grense mellom nivået der limonen ikke har effekter og der det har store skadeeffekter. 1O o o Kontroll 200 im unionen 250 im lirnonen 300 tm limonen cj) a) -4 i o I o Døgn etter at cellene ble satt i kultur 20 Fig. 3: Langtidseffekter av lirnonen: Celler i aktiv vekst i kulturskåler ble eksponert for lirnonen som angitt i 72 timer. Deretter fikk cellene nytt, friskt medium uten limonen og ble dyrket videre. Antall celler pr. skål ble bestemt på de angitte tidspunkt. Hvert punkt er gitt som gjennomsnittet av tre paralleller ± standardavvik. Den horisontale linjen indikerer tidsrommet for eksponering for limonen. For mer utførlige resultater henvises det til manuskript utarbeidet på bakgrunn av dette prosjektet og sendt inn til publisering i internasjonalt, vitenskapelig tidsskrift (13).

9 8 4 KONKLUSJONER Det foreliggende arbeidet har vist at limonen i konsentrasjoner opp til 100 im ikke hadde negative effekter, mens konsentrasjoner over 500 jim var meget giftig overfor hurnane lungeceller i kultur. Resultatene tyder på at under betingelser som best etterligner in vivo situasjonen har oksygen og antakeligvis andre oksidative forbindelser ikke noen forsterkende gifteffekt på limonen utover en ren additiv effekt. Undersøkelsene støtter ikke andres forslag om at lirnonen 1,2-epoksid er den aktive komponenten ved giftighet av lirnonen. Resultatene tyder også på at avgiftning av limonen i hurnane lungeceller ikke involverer glutationsystemet og peker på mulige langtidseffekter. For dykkere som puster i en atmosfære med forhøyet oksygenpartialtrykk bør man være klar over den additive effekten av limonen og oksygen når kvaliteten på pustegassen til dykkere skal evalueres. Den tilgjengelige kunnskapen viser at virkningsmekanismen for limonen på biologiske systemer og spesielt i kombinasjon med oksidative forbindelser ikke er klarlagt. I lys av at mennesker hyppig eksponeres for slike kombinasjoner anbefales det en videre forskningsinnsats på dette feltet. 5 TILTAK FOR INFORMASJONSSPREDNING I tillegg til den foreliggende rapporten og den vitenskapelige publikasjonen planlegges det å presentere resultatene på det 48. Nordiske arbeidsmiljømote i Trondheim LITTERATURREFERANSER 1. Eriksson, K.A., Levin, J.O., Sandström, T., Lindström-Espeling, K., Lindén, G. and Stjernberg, N.L Terpene exposure and respiratory effects among workers in Swedishjoinery shops. Scand. J. Work Environ. Health, 23: Segadal, K., Malvik, B., Djurhuus, R., Viker, H., Eknes, E. and Hag, R Utvikling av standard prosedyre for prøvetaking og analyse av kjemisk forurensning i dykkeratmosfære. NUTEC-rapport 23/ Karlberg, A-T. and Lindell, B Limonene. In: Beije, P. aud Lundberg, P. (Eds.), Criteria Documents from the Nordic Expert Group 1993, Nordic Council., Arbete och Hälsa 1993:35: Falk-Filipsson, A., Löf, A., Hagberg, M., Hjelm, E.W. and Wang, Z d Limonene exposure to humans by inhalation: Uptake, distribution, elimination, and effects on the pulmonary function. J. Toxicol. Environm. Health 38: Whysner, J. and Williarns, G.M d-limonene mechanistic data and risk assessment: Absolute species-specific cytotoxicity, enhanced cell proliferation, and tumnor promotion. Pharmacol. Ther. 71:

10 9 6. Crowell, P.M Prevention and therapy of cancer by dietary monoterpenes. J. Nutr. 129: 775S-778S. 7. Wolkoff, P., Clausen, P.A., Wilkins, C.K. and Nielsen, G.D Formation of strong airway irritants in terpene/ozone rnixtures. Indoor Air 10: Thorsen, E., Segadal, K., Reed, J.W., Elliott, C., Gulsvik, A., and Hjelle, J.O Contribution ofhyperoxia to reduced pulmonary function after deep saturation dives..j.appl. Physiol. 75: Djurhuus, R.., Svardal, A.M. and Thorsen, E.T Toxicity of hyperoxia and high pressure on C3H/1OT1/2 ceils and effects on cellular glutathione. Undersea Hyperbar. Med. 25: Djurhuus, R., Svardal, A.M. and Thorsen, E.T Glutathione in the cellular defense of hurnan lung celis exposed to hyperoxia and high pressure. Undersea Hyperbar. Med. 26: RTECS Registry oftoxic Effects to Chemical Substances (RTECS). CD-ROM, National Institute for Occupational Safety and Health, USA. 12. Karlberg, A-T., Shao, L.P., Nilsson, U., Gäfvert, E. and Nilsson, J.L.G Hydroperoxides in oxidized d-lirnonene identified as potent contact allergens. Arch. Dermatol. Res. 286: Rolseth, V., Djurhuus, R. and Svardal, A.M Additive toxicity of limonene and 50 % oxygen and the role of glutathione in detoxification in human lung celis. Submitted for publication. NIJI report KONTAKTPERSON Spesialist Rune Djurhuus, NUT AS Pb. 23, 5848 Bergen Tif /00 Fax: E-post: rdjnui.no

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Nutec //, _ NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 41-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 02.05.94 11311

Nutec //, _ NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 41-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 02.05.94 11311 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 41-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 02.05.94

Detaljer

Helseeffekter av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra furu og gran. Knut R Skulberg Anders Q Nyrud Lars O Goffeng Armin Wisthaler

Helseeffekter av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra furu og gran. Knut R Skulberg Anders Q Nyrud Lars O Goffeng Armin Wisthaler Helseeffekter av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra furu og gran Knut R Skulberg Anders Q Nyrud Lars O Goffeng Armin Wisthaler Bakgrunn Tidligere eksperimenter i laboratorier har vist at terpener

Detaljer

Nutec. Rapport nr: 37-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 30.09.93 11310

Nutec. Rapport nr: 37-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 30.09.93 11310 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 37-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 30.09.93

Detaljer

Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke

Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke Såkalte kombinasjonseffekter som følge av at man utsettes for flere ulike kjemikalier i mat, drikkevann, kosmetikk og dyrefôr er i praksis et lite

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 rwa ÅRsRAPP0wr 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 NUI as NORSOK U-100 Manned underwater operations Presentert i Dykkenytt nr.2 1999. NUI as NORSOK U-1O1 Diving Respiratory

Detaljer

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 1-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 12.03.93 11230.3

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 1-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 12.03.93 11230.3 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nulec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 1-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 12.03.93

Detaljer

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler?

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Symptomer og sykdom ved eksponering for bioaerosoler Helse effekter Infeksjon Patogener Toksiske effekter Mykotoksiner Inflammasjon Uspesifikt medfødt immunforsvar

Detaljer

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92 .-. Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 46-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert

Detaljer

Aminer til Luft Hvor blir de av og hvilke effekter kan oppstå? Svein Knudsen Seniorforsker, NILU, sk@nilu.no

Aminer til Luft Hvor blir de av og hvilke effekter kan oppstå? Svein Knudsen Seniorforsker, NILU, sk@nilu.no Aminer til Luft Hvor blir de av og hvilke effekter kan oppstå? Svein Knudsen Seniorforsker, NILU, sk@nilu.no Aminer en del av naturen (Vitaminer) Sentrale i alle livsprosesser og er hoveddelen av aminosyrer

Detaljer

Mikroalger til medisin; krefthemmere

Mikroalger til medisin; krefthemmere Mikroalger til medisin; krefthemmere Kari Skjånes og Hanne Skomedal Bioforsk Jord og Miljø og Plantehelse Agenda Hvorfor mikroalger som krefthemmere Kreftutvikling Potensiale Hva kan utvikles Hvordan utvikle

Detaljer

Grunnloven. Giftmolekyler reagerer med biomolekyler etter de vanlige fysikalsk-kjemiske lovene (massevirkningsloven)

Grunnloven. Giftmolekyler reagerer med biomolekyler etter de vanlige fysikalsk-kjemiske lovene (massevirkningsloven) TOKSISKE MEKANISMER Grunnloven Giftmolekyler reagerer med biomolekyler etter de vanlige fysikalsk-kjemiske lovene (massevirkningsloven) slik at organismens normale prosesser blir forstyrret. Symptomene

Detaljer

Volden, G.; Aarseth, EL: Diver s hand: a. skin disorder common in occupational. Vol. 55, No. 2, p. 141-143, 1998. Ahlén,

Volden, G.; Aarseth, EL: Diver s hand: a. skin disorder common in occupational. Vol. 55, No. 2, p. 141-143, 1998. Ahlén, Ahlén, NUI AS Dykkeseminaret 1998. IMPLEMENTERING Iversen, O.J.: R&D Environmental Control Pseudomonas NUI AS Gravdalsveien 245 Pb. 23 Ytre Laksevåg, NO-58 48 Bergen TIf.+ 47 55 94 28 00 Fax + 47 55 94

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Skjemaet brukes til kjemiske produkter, samt kjemiske tilsetninger i trebaserte plater. Det kjemiske produktets/råvarens

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier P7?l m>km 1 MILJØVERNDEPARTEMENTET Strategi Barn og kjemikalier Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier Innhold FORORD 3 UTFORDRINGER 4 Alle produkter inneholder kjemikalier Barn

Detaljer

Hva er det å være eksponert?

Hva er det å være eksponert? Hva er det å være eksponert? - Sett fra et yrkeshygienisk perspektiv Berit Bakke Avd. for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 05.11.2014 Definisjon - eksponering Å bli utsatt for helseskadelige eller helsefremmende

Detaljer

Klassifisering og tilsetninger

Klassifisering og tilsetninger Skjema 2 Klassifisering og tilsetninger Skjema 2a for krav K3, K4, K5 og K6 (kapittel 2.1) Det kjemiske produktets/råvarens navn og bruksområde: Produsent av det kjemiske produkt eller leverandør av kjemisk

Detaljer

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.)

Luftforurensning ute og inne. Byluft Mest aktuelle komponenter i byluft. Mest aktuelle komponenter i byluft (forts.) Bio 453 Regulatorisk toksikologi Luftforurensninger over byområder -uteluft -inneklima Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet Luftforurensning ute og inne Hva inneholder

Detaljer

SPISS. Bakterier under UV-stråler. Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring 56 SPISS. Innledning

SPISS. Bakterier under UV-stråler. Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring 56 SPISS. Innledning SPISS Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring Forfatter: Jonas Blårud, Kuben videregående skole I dette forsøket undersøkes det om eksponering for Ultrafiolette stråler har en skadelig

Detaljer

RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER Problemnotat til Statens Forurensningstilsyn. Av. Erling Stranden

RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER Problemnotat til Statens Forurensningstilsyn. Av. Erling Stranden STATENS INSTITUTT POR STRÅLEHYGIENE SIS Rapport. 1979:3 RADIOAKTIVITET I BYGNINGSMATERIALER Problemnotat til Statens Forurensningstilsyn. Av Erling Stranden State Institute of Radiation Hygiene Øster/idalen

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Tilstrekkelig eksponering.

Tilstrekkelig eksponering. Tilstrekkelig eksponering. Kurs i yrkesskader og yrkessykdommer Trondheim 5. 6.november 2009 Overlege Oddfrid Aas Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital Folketrygdlovens krav 13-4. Yrkessykdommer

Detaljer

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Administrative normer Tiltaksverdier Grenseverdier Status i dag EUs grenseverdiarbeid Ofte spurte spørsmål:

Detaljer

Biologisk monitorering overveielser og betraktninger. Dag G Ellingsen, avdelingsdirektør, dr. med.

Biologisk monitorering overveielser og betraktninger. Dag G Ellingsen, avdelingsdirektør, dr. med. Biologisk monitorering overveielser og betraktninger Dag G Ellingsen, avdelingsdirektør, dr. med. Tema Overordnet om biomonitorering Prøvetaking tidsmessig i forhold til eksponering Bakgrunnsnivå Diverse

Detaljer

Svevestøv. Veitrafikk er viktigste kilde. Svevestøv klassifiseres etter partikkelstørrelse. Publisert 30.05.2005, oppdatert 30.03.

Svevestøv. Veitrafikk er viktigste kilde. Svevestøv klassifiseres etter partikkelstørrelse. Publisert 30.05.2005, oppdatert 30.03. Svevestøv Publisert 30.05.2005, oppdatert 30.03.2011, 15:11 Svevestøv er en kompleks blanding av mikroskopiske partikler i luften vi puster inn. Slike partikler kan dannes ved forbrenningsreaksjoner og

Detaljer

KREFT OG DØDELIGHET I NORSK ALUMINIUMINDUSTRI

KREFT OG DØDELIGHET I NORSK ALUMINIUMINDUSTRI Orientering KREFT OG DØDELIGHET I NORSK ALUMINIUMINDUSTRI Resultater fra en samlet undersøkelse av seks aluminiumverk Det Norske Nitridaktieselskap - Eydehavn Det Norske Nitridaktieselskap - Tyssedal Hydro

Detaljer

Introduksjon til toksikologi

Introduksjon til toksikologi 1 Introduksjon til toksikologi Medisinstudiets semester 1B Asbjørn Nilsen IKM NTNU 2 Historikk 1500 f. Kr: Ebers papyrus. Selsnepe. Grekernes statsgift. 399 f. Kr: Sokrates (470 399 f. Kr.) 30 f. Kr: Cleopatra.

Detaljer

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 Rosemarie Braun Hudavd. UNN 2011 ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 OVERSIKT Allergi bakgrunn/ definisjon Allergiske sykdommer, symptomer Allergitester Allergier ervervet på arbeidsplassen

Detaljer

Miljøgifter i kroppen vår

Miljøgifter i kroppen vår Miljøgifter i kroppen vår Therese Haugdahl Nøst Universitetet i Tromsø og Norsk Institutt for Luftforskning Miljøgifter i kroppen vår Miljøgifter og menneskers eksponering Mitt studie og tidstrender for

Detaljer

Effekter av lakselus-midler ut i miljøet. Hva vet vi så langt og hva gjør vi fremover? Ole Bent Samuelsen Ann-Lisbeth Agnalt

Effekter av lakselus-midler ut i miljøet. Hva vet vi så langt og hva gjør vi fremover? Ole Bent Samuelsen Ann-Lisbeth Agnalt Effekter av lakselus-midler ut i miljøet. Hva vet vi så langt og hva gjør vi fremover? Ole Bent Samuelsen Ann-Lisbeth Agnalt Trondheim, 16 august 2017 Har utslipp av lusemidler uakseptabel påvirkning på

Detaljer

Påvisning av kilde til PCB-forurensning i utearealet til Fløen barnehage i Bergen. Kommune: Prosjektnr.: Murpuss Betong Veggplater

Påvisning av kilde til PCB-forurensning i utearealet til Fløen barnehage i Bergen. Kommune: Prosjektnr.: Murpuss Betong Veggplater Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2000.136 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Påvisning av kilde til PCB-forurensning i utearealet til Fløen

Detaljer

Toksiske effekter av metaller og selen i storvokstørret fra Mjøsa og Losna

Toksiske effekter av metaller og selen i storvokstørret fra Mjøsa og Losna 1 Toksiske effekter av metaller og selen i storvokstørret fra Mjøsa og Losna Eugen Gravningen Sørmo, Forsker, Dr scient Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Institutt for biologi, Realfagsbygget,

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING ved infeksjoner

HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING ved infeksjoner HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING ved infeksjoner Seksjon for hyperbarmedisin Oksygen og bakterier Strikt anaerobe Fakultativt anaerobe Strikt aerobe Oksygen og bakterier O 2 Anaerobe bakterier Metabolisme Toksiske

Detaljer

Risikovurdering av plantevernmidlet Ranman TwinPack med det virksomme stoffet cyazofamid

Risikovurdering av plantevernmidlet Ranman TwinPack med det virksomme stoffet cyazofamid Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 21. januar 2008 Risikovurdering av plantevernmidlet Ranman TwinPack med det virksomme stoffet cyazofamid 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak NOTAT Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Utført av Akvaplan-niva AS for faggruppen for Nordsjøen 20.05.2010 TA-nummer: 2658/2010

Detaljer

Introduksjon til toksikologi

Introduksjon til toksikologi Introduksjon til toksikologi Semester 1B Asbjørn Nilsen, IKM Johan Linder: Om gifter. Dr. avhandling, Leiden, 1707 Tre mekanismeforklaringer Alle gifter inneholder skarpe, spisse og skjærende partikler

Detaljer

Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler (FG2) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Dato: 18.1.2012 Dok. nr.: 11-206-2 ISBN: 978-82-8259-046-4

Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler (FG2) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Dato: 18.1.2012 Dok. nr.: 11-206-2 ISBN: 978-82-8259-046-4 NeemAzal med virksomt stoff azadiraktin: Vurdering av gentoksisitet, foster- og reproduksjonsskadelig effekt og dokumentasjon (Hele tittelen på vurderingen) Uttalelse fra Faggruppe for plantevernmidler

Detaljer

Høyspentanlegg og forvaltning. Merete Hannevik Statens strålevern

Høyspentanlegg og forvaltning. Merete Hannevik Statens strålevern Høyspentanlegg og forvaltning Merete Hannevik Statens strålevern Tekna, 24.11.2011 2 Forskrift om strålevern og bruk av stråling Hjemlet i Lov 12.mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling Gyldig

Detaljer

Kornstøveksponering og helseeffekter

Kornstøveksponering og helseeffekter Kornstøveksponering og helseeffekter Funn og forslag til tiltak Forsker Wijnand Eduard STAMI Oversikt Kort bakgrunn Resultat eksponeringsmålinger Resultat helseeffektmålinger Forslag til tiltak Bakgrunn

Detaljer

Rutine for revisjon av administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære

Rutine for revisjon av administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Rutine for revisjon av administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 1. Formål Revidere eksisterende administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære og fastsette administrative normer

Detaljer

Teknisk Rapport 13. Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak

Teknisk Rapport 13. Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak Teknisk Rapport 13 Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak November 2012 NFFs tekniske rapporter er utarbeidet av fagpersoner oppnevnt av utviklingskomiteen i NFF. Innholdet

Detaljer

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene (Replacement, Reduction, Refinement) for 2013 Et diplom og kr. 30 000 Priskomitéen - Lasse A. Skoglund, akademia - Heidi Bugge, forvaltning - Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Detaljer

Sluttrapport Støvnedfall Franzefossbyen 2010/2011 Franzefossbyen AS.

Sluttrapport Støvnedfall Franzefossbyen 2010/2011 Franzefossbyen AS. NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Sluttrapport Støvnedfall Franzefossbyen 2010/2011 Franzefossbyen AS. Trondheim,

Detaljer

Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging

Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging NILU: OR 58/2007 NILU: OR 58/2007 REFERANSE: O-107093 DATO: MARS 2008 ISBN: 978-82-425-1944-3 (trykt) 978-82-425-1945-0 (elektronisk) Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging Leiv Håvard

Detaljer

Faktaark Figur 1. Molekylstruktur av HBCD (E. Heimstad, NILU) Store programmer

Faktaark  Figur 1. Molekylstruktur av HBCD (E. Heimstad, NILU) Store programmer Store programmer Faktaark www.forskningsradet.no/havkyst Utslipp av bromerte flammehemmere i Åsefjorden Prosjekt: Assessment of risk posed by high levels of the brominated flame retardant hexabromocyclododecane

Detaljer

Kreftforskning.no/myklebost. Eva Wessel Pedersen. Cancer Stem Cell Innovation Centre

Kreftforskning.no/myklebost. Eva Wessel Pedersen. Cancer Stem Cell Innovation Centre Stam Celler og Kreft Eva Wessel Pedersen Avdeling for Tumorbiologi,, Radium Hospitalet Cancer Stem Cell Innovation Centre Oversikt Stamceller generelt Hvorfor vi forsker på stamceller Kreft-stamceller

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

Økt komfort gir økt effektivitet

Økt komfort gir økt effektivitet Økt komfort gir økt effektivitet Bygg+ 2016, Oslo 1. juni 2016 Britt Ann Kåstad Høiskar NILU- Norsk Institutt for Luftforskning NILU Norsk Institutt for Luftforskning Grunnlagt i 1969 som et miljøinstitutt

Detaljer

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger Halvor Erikstein yrkeshygieniker /organisasjonssekretær

Detaljer

Ny utslippsteknologi og drivstofftyper hva er helsekonsekvensen av disse endringene i Norden

Ny utslippsteknologi og drivstofftyper hva er helsekonsekvensen av disse endringene i Norden Ny utslippsteknologi og drivstofftyper hva er helsekonsekvensen av disse endringene i Norden Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Nasjonalt folkehelseinstitutt Befolkningsstudier viser sammenheng

Detaljer

. Gruppe(r):2k Dato: 1 juni 2004 Eksamenstid

. Gruppe(r):2k Dato: 1 juni 2004 Eksamenstid I I høgskolen i oslo t.mne: Yrkeshygiene og miljøkjemi Itmnek e: Faglig veileder: 150459 Bente Helium. Gruppe(r):2k Dato: 1 juni 2004 Eksamenstid 9.00-12.00 Eksamensoppgave Antall sider (inkl tall oppgaver

Detaljer

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 I- NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 Organisasjons kom ité A.Brakstad, NUTEC Finansiering Redaktører Sekretariat 0. Lie, Oljedirektoratet,

Detaljer

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on STF23 F9515 Gradering: Fortrolig UBA 9-4 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on 1995-3-15 ..y. 11UEL UBA 9-4 - Pilotstudie - Kontroll kontaminasjon av fuktighet/mikrobiologisk

Detaljer

Norsk Biotekforum. Forsøksdesign og statistikk i planleggingen av tidligfase kliniske studier. Statistikerens rolle.

Norsk Biotekforum. Forsøksdesign og statistikk i planleggingen av tidligfase kliniske studier. Statistikerens rolle. Norsk Biotekforum 12. juni 2008 Forsøksdesign og statistikk i planleggingen av tidligfase kliniske studier. Statistikerens rolle. Trond Haider Sr. statistiker Tidlig fase i klinisk forskning: Fase 0 First

Detaljer

Godkjent prosjektansvarlig:

Godkjent prosjektansvarlig: Olje & Energi Seksjon for Materialteknologi Porsgrunn MATERIALTEKNISK RAPPORT Gradering: Internt Tittel: Westerns forlis. Sakkyndig uttalelse vedrørende hull i aluminium bakkdekk. Forfatter(e): Håkon Leth-Olsen

Detaljer

Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden

Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden Arvestoff Genetisk materiale, DNA. Baser En del av et nukleotid som betegnes med bokstavene A, C, G og T. Med disse fire bokstavene skriver DNAtrådene sine beskjeder

Detaljer

Fire Eater Norge. Brannslokking med INERGEN Jan Hantho, Fire Eater Norge AS

Fire Eater Norge. Brannslokking med INERGEN Jan Hantho, Fire Eater Norge AS Fire Eater Norge Brannslokking med INERGEN Jan Hantho, Fire Eater Norge AS Fire Eater Norge AS Fire Eater AS ble etablert i København i 1976 I 1987 ble INERGEN oppfunnet og patentert Fire Eater Norge AS

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk A national institute INSTITUTE OF MARINE RESEARCH TROMSØ DEPARTMENT INSTITUTE OF MARINE

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

Håndtering av risiko! Barriærebygging

Håndtering av risiko! Barriærebygging Håndtering av risiko! Barriærebygging Cancer risk - building barriers! Vegard Aslaksen Norwegian Firefighters Fight Cancer Et av verdens farligste yrker! Risiko begrenser seg ikke bare til umiddelbare

Detaljer

Risikovurdering av polydadmac i arbeidsmiljøet

Risikovurdering av polydadmac i arbeidsmiljøet Risikovurdering av polydadmac i arbeidsmiljøet Dato: 2. mars 2012 INNHOLD BAKGRUNN... 3 1 TOKSISITETEN TIL POLYDADMAC... 4 1.1 AKUTT GIFTIGHET... 4 1.2 KARSINOGENE EFFEKTER... 4 1.3 MUTAGENE EFFEKTER...

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

Antioksidanter: mat eller tilskudd?

Antioksidanter: mat eller tilskudd? Antioksidanter: mat eller tilskudd? Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus Oksygen et tveegget sverd

Detaljer

Nutec I I. / LLy C&&t y. Rapport nr: 47-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 25.01.94 11330.4A. Rapportens tittel: Kontrollert av:

Nutec I I. / LLy C&&t y. Rapport nr: 47-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 25.01.94 11330.4A. Rapportens tittel: Kontrollert av: Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon 55 34 16 00. Telex : 42892 nutec n. Telefax: 55 34 47 20 Rapport nr: 47-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 25.01.94

Detaljer

Oppgave 1. Det oppgis at dersom y ij er observasjon nummer j fra laboratorium i så er SSA = (y ij ȳ i ) 2 = 3.6080.

Oppgave 1. Det oppgis at dersom y ij er observasjon nummer j fra laboratorium i så er SSA = (y ij ȳ i ) 2 = 3.6080. EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 28. FEBRUAR 2005 TILLATTE HJELPEMIDLER: KALKULATOR, TABELLER OG FORMLER I STATISTIKK (TAPIR FORLAG) OPPGAVESETTET BESTÅR AV 4 OPPGAVER PÅ

Detaljer

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield.

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Det er gjennomført en rekke undersøkelser med deltakere i alderen 18 til 70 år, som beviste effektiviteten av dette produktet.

Detaljer

forskning.no: Sunnhetsmysteriet frukt og grønt Sunnhetsmysteriet frukt og grønt

forskning.no: Sunnhetsmysteriet frukt og grønt Sunnhetsmysteriet frukt og grønt Page 1 of 5 i fokus Dette er Maktutredningen Nasjonalsymboler og makt Kan makt være digital? Avmakten øker blant legene Schibsted på makttoppen Møte med en maktutreder Utpreget samspill mellom forsker

Detaljer

MÅLING ANALYSE AV MÅLEDATA VHA SPC

MÅLING ANALYSE AV MÅLEDATA VHA SPC MÅLING ANALYSE AV MÅLEDATA VHA SPC 05.06.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hvorfor benytte statistikk? Statistikk: beskrivelse og tolkning av kvantitative data Man kan trekke statistisk sikre

Detaljer

NYHET! Basert på klinisk forskning Prisvinnende naturlig tomatekstrakt En kapsel om dagen

NYHET! Basert på klinisk forskning Prisvinnende naturlig tomatekstrakt En kapsel om dagen Basert på klinisk forskning Prisvinnende naturlig tomatekstrakt En kapsel om dagen FOR GOD HJERTEHELSE* NYHET! SanoKardio inneholder et standardisert, tomatbasert ekstrakt med næringsstoffer som ivaretar

Detaljer

NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S

NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec n Rapport nr.: 39-90 Rapportens tittel: Langtidsvirkning av dykking på lungefunksjon

Detaljer

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 10. mars 2010 Kartleggingsprosessen: AT450 Innledende vurdering Forundersøkelse

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking Narvik: Status pr. mars 2017

RAPPORT. Luftovervåking Narvik: Status pr. mars 2017 NARVIK KOMMUNE Att: C. Kristoffersen Fakturamottak Postboks 8993 SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 65388 7439 TRONDHEIM

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver 1 Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Hvorfor Ukontrollert spredning (Ytre miljø) Arbeidsmiljø

Detaljer

2.2 Mellomlagring og transport av rotatorier

2.2 Mellomlagring og transport av rotatorier Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk 2.2 Mellomlagring og transport av rotatorier Ingrid Overrein, Jose Rainuzzo, Gunvor Øie, Øyvind Prestvik, Bart van Delsen,

Detaljer

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk Einar Svendsen Tom Smith Einar Lura Arvid Påsche Tjøstolv Lund Leif Aanderud Biblioteket Svein Eidsvik S. Shepard I. Haugland Norsk Hydro Haukeland Sykehus NUTEC Rockwater NUTEC Statoil Saga Stolt Comex

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: Fax: Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Kystverket v. Hilde Dolva Fra: Norconsult v. Gunn Lise Haugestøl Dato: 2011-06-06 Resultat av ny prøvetaking av sedimentet utenfor Langesund Bad, mai 2011 Bakgrunn På oppdrag fra Kystverket er det

Detaljer

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE Psykiatri og kognitive funksjoner Liliana Bachs Spesialist i klinisk farmakologi, phd. Divisjon for rettsmedisinske fag Folkehelseinstituttet KORT OM PLANTEN

Detaljer

FRANZEFOSS PUKK AS avd. Vassfjellet

FRANZEFOSS PUKK AS avd. Vassfjellet Tom Myran Støvnedfall FRANZEFOSS PUKK AS avd. Vassfjellet Delrapport M-TMY 2014:? NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon

Detaljer

Repeated Measures Anova.

Repeated Measures Anova. Repeated Measures Anova. Vi bruker oppgave-5 som eksempel. I en evalueringsstudie av en terapeutisk intervensjon valgte man et pre-post med kontrollgruppe design. Alle personer ble undersøkt tre ganger

Detaljer

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem

Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Produksjon av rotatorier med høy tetthet i et resirkuleringsystem Jose Rainuzzo (SINTEF Fiskeri og havbruk AS, 7465

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Nanopartikler kan bli spist av oss - Spises - og kommer ut Mer forskning Nytt i naturen Gambling?

Nanopartikler kan bli spist av oss - Spises - og kommer ut Mer forskning Nytt i naturen Gambling? Nanopartikler kan bli spist av oss - Adresseavisen - 1 - Nyhetsklipp 05.07.2010 - Retri... Page 1 of 2 Søkeord markert Nanopartikler kan bli spist av oss - Spises - og kommer ut Mer forskning Nytt i naturen

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes Kunde: SFT Seksjon for kontroll og overvåkning i Grenland Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT Luftovervåking i Rana.

Detaljer

Vurdering av risiko. Seminar om opprydding av forurenset sjøbunn arrangert av Vannforeningen i SFT s lokaler 29. april 2009. Jens Laugesen, DNV

Vurdering av risiko. Seminar om opprydding av forurenset sjøbunn arrangert av Vannforeningen i SFT s lokaler 29. april 2009. Jens Laugesen, DNV Vurdering av risiko Seminar om opprydding av forurenset sjøbunn arrangert av Vannforeningen i SFT s lokaler 29. april 2009 Jens Laugesen, DNV Hva er risiko? I følge Norsk standard (NS 5814) er begrepet

Detaljer

Komplekse blandinger av persistente organiske miljøgifter, insulin resistens og fedme

Komplekse blandinger av persistente organiske miljøgifter, insulin resistens og fedme Komplekse blandinger av persistente organiske miljøgifter, insulin resistens og fedme Dr. Jérôme Ruzzin, Institutt for biologi, Universitet i Bergen. jerome.ruzzin@bio.uib.no Miljøgiftkonferansen 2012,

Detaljer

FAKTA. Tareskog nedbeitet av kråkeboller utenfor Midt-Norge: Beiting av grønne kråkeboller i tareskog. har tareskogen fått bestå urørt.

FAKTA. Tareskog nedbeitet av kråkeboller utenfor Midt-Norge: Beiting av grønne kråkeboller i tareskog. har tareskogen fått bestå urørt. FAKTA-ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 21 ansatte (1994) og omfatter NINA - Norsk

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK Hedmark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG Sement

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

SKAPE ET BEDRE ARBEIDSMILJØ FORBEDRE INNENDØRS LUFTKVALITET

SKAPE ET BEDRE ARBEIDSMILJØ FORBEDRE INNENDØRS LUFTKVALITET SKAPE ET BEDRE ARBEIDSMILJØ FORBEDRE INNENDØRS LUFTKVALITET LØSNINGER FOR INNENDØRS LUFTKVALITET LØSNINGER FOR INNENDØRS LUFTKVALITET Luftkvaliteten innendørs er direkte knyttet til helse og trivsel. Kvaliteten

Detaljer

Epidemiologi og risikovurdering. Disposisjon. Epidemiologi. Noen begreper. Metoder epidemiologi

Epidemiologi og risikovurdering. Disposisjon. Epidemiologi. Noen begreper. Metoder epidemiologi Metoder epidemiologi Epidemiologi og BIO 4530: Regulatorisk toksikologi UiO 28. april 2005 Formål Gi en kritisk vurdering av epidemiologi som et verktøy i Målgruppe Alle som er involvert i toksikologisk

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking Narvik: Status pr. juni 2017

RAPPORT. Luftovervåking Narvik: Status pr. juni 2017 NARVIK KOMMUNE Att: C. Kristoffersen Fakturamottak Postboks 8993 SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 65388 7439 TRONDHEIM

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer